F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI"

Transkript

1 2008

2 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu, Finansbank A.fi. Sentez B Tipi Fon Sepeti ve European Equity B Tipi Yabanc Menkul K ymetler Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon risk skalas d fl nda tutulmaktad r.

3 Politika ve Ekonomi Temmuz - Eylül 2008 TEMMUZ n lk çeyrekte büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleflti. Büyüme oran 2008'in ilk çeyre inde y ll k bazda %6.6 olarak gerçekleflti. Büyüme geçen y l ayn dönemde %7.6 olmufltu. n Türkiye'nin ilk elektrik da t m özellefltirme ihaleleri yap ld. Baflkent Elektrik Da t m' n özellefltirme ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 225 milyon dolarla Sabanc -Verbund-Enerjisa Ortak Giriflim Grubu verirken; Sakarya Elektrik Da t m ihalesinde en yüksek teklif 600 milyon dolarla Akcez Ortak Giriflim Grubu'ndan geldi. n Ergenekon soruflturmas kapsam nda stanbul, Ankara, Antalya, Trabzon ve Erzurum'da 23 kifli gözalt na al nd. 86 kifli hükümeti darbe ile devirmeye teflebbüs, Dan fltay sald r s ve Cumhuriyet'in bombalanmas, halk tahrik ve askeri itaatsizli e teflvikle suçlan yor. n Daha önceki aylardaki olumsuz rakamlar n ard ndan Haziran ay n n enflasyon rakamlar beklentilerden de olumlu TÜFE'de % 0.36'l k bir azalma ve ÜFE'de % 0.32'lik bir art fl ile gerçekleflti. n TBMM Genel Kurulunda, yabanc lara mülk sat fl konusunda Anayasa Mahkemesinin iptal karar dikkate al narak haz rlanan kanun tasar s, kabul edilerek yasalaflt ve yabanc lara gayrimenkul sat fl yla ilgili yeni yasal düzenlemenin uygulamas na iliflkin genelge yay mland. n stanbul'daki ABD Baflkonsoloslu u'nun önündeki kontrol noktas na atefl aç ld. Sald r da üç polis flehit olurken bir polis yaraland, sald rganlardan üçü öldürüldü. n May s ay nda cari aç k 4.64 milyar dolar olarak gerçekleflerek 12 ayl k aç 43.1 milyar dolara yükseltti. n Yarg tay 13. Hukuk Dairesi, bankalar n müflterilerinden ald klar "kart ücreti"ne iliflkin emsal bir karara imza att. Karara göre, bankalar, sözleflmede aç k olarak belirtilmedikçe müflterilerinden kredi kart ücreti talep edemeyecek. Karar n Resmi Gazete'de yay mlanmas n n ard ndan bankalar n kart ücreti almalar yla ilgili tart flma gündemi olufltu. n Merkez Bankas faiz oranlar n piyasa beklentisi do rultusunda 50 baz puan art rarak gecelik borçlanma faizini % 16.75'e yükseltti; %20.25 seviyesinde olan borç verme faiz oran n ise de ifltirmedi. n stanbul Güngören'de iki ayr noktada patlama meydana geldi. Güngören'de araç trafi ine kapal cadde üzerinde çöp kutular na yerlefltirilen parça tesirli 2 bomban n 10 dakika arayla patlat lmas sonucu 16 kifli öldü, 154 kifli de yaraland. n Merkez Bankas enflasyon öngörüleri 2008 için % 9.3'ten % 10.6'ya ve 2009 için % 6.7'den % 7.6'ya revize etti. n Ak Parti'nin kapat lmas davas nda Anayasa Mahkemesi 6'ya 5 oyla kapat lmama yönünde karar verdi; ancak Parti'ye yap lan Hazine yard m n n yar s n n kesilmesine 10'a karfl bir oy ile hükmetti. A USTOS n TSK'n n yeni komuta kademesi belirlendi. Orgeneral lker Baflbu Genelkurmay Baflkan oldu. n Do algaz fiyatlar 1 A ustos'tan geçerli olmak üzere konutlara % 16.88, sanayiye % oran nda yans yacak flekilde artt r ld. Do algaza y lbafl ndan bu yana yap lan toplam zam oran % 35'e ulaflt. n Temmuz TÜFE ve ÜFE'si s ras yla % 0.58 ve % 1.25 olarak gerçekleflerek beklentilerin üzerinde kald. Enflasyon Temmuz ay nday yükselifle geçti ve y ll k bazda fiubat 2004'ten bu yana en yüksek düzeye ulaflarak %12.06'ya yükseldi. n Uluslararas para fonu IMF'nin karar makam olan cra Direktörleri Kurulu, Türkiye'ye iliflkin program sonras de erlendirme çal flmalar n tamamlad. n Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt 'n n Refahiye bölümünde patlama meydana geldi, patlaman n ard ndan yang n ç kmas üzerine petrol ak fl södürme çal flmalar süresince durduruldu. n Küçük ve orta ölçekli flirketlerin borsaya aç lmas n teflvik edecek projeye start verildi. Amaç, borsay 650 milyar dolarl k büyüklü e ulaflt rmak. n Gürcistan' n, ba ms zl k isteyen Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti'ne karfl operasyon bafllatmas üzerine Rusya'n n, bombalama harekat bafllatmas bölgede durumu kritik hale getirdi. n Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy'nin arac olmas yla Rusya ile Gürcistan aras nda ateflkes anlaflmas yap ld. n ran Cumhurbaflkan Mahmud Ahmedinejad Türkiye'yi ziyaret etti. Ahmedinejad' n, yetkililerin stanbul'da olmas n sebep göstererek, Ankara yerine stanbul'a gelmesi dikkat çekti. n stanbul'da gerçeklefltirilen "Türkiye-Afrika flbirli i Zirvesi"nde Türk ve Afrika Odalar ad na, TOBB ile Afrika Ticaret, Sanayi, Ziraat ve Meslek Odalar Birli i aras ndaki iflbirli ini kurumsallaflt rmak için Türkiye-Afrika Odas 'n n kurulmas na karar verildi. n Cumhurbaflkan Abdullah Gül, "Kay p Trilyon" davas nda özel belgede sahtecilik suçlamas ndan 11 ay ev hapsi cezas na çarpt r lan eski Baflbakanlardan Necmettin Erbakan' n cezas n "sürekli hastal k" gerekçesiyle affetti. n Nükleer santral ihalesinde 4 firma son teklif verme süresinin 6 ay uzat lmas n isterken Enerji Bakan Hilmi Güler, ihale tekliflerinin 24 Eylül'de aç laca n söyledi. n Rusya'n n Gürcistan' n ayr l kç bölgeleri G.Osetya ve Abhazya'y ba ms z devletler olarak tan d n duyurmas bat l devletlerin sert tepkilerine sebep oldu. n Dan fltay taraf ndan ilki iptal edilen ddaa ihalesi için Spor Toto Teflkilat ikinci kez ihaleye ç kt. haleyi toplam has lattan % 1.4 pay almay teklif eden nteltek kazand. nteltek firmas 4 y ld r ddaa'y iflletiyor. EYLÜL n Rusya, Türk TIR'lar n gümrüklerde bekleterek mal girifllerini büyük ölçüde s n rlad. Sorunun çözümü için Moskova'da Türk ve Rus yetkililer aras nda yap lan görüflmeler aralar nda imzalanan protokolle sonuçland. n Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaflkan 'n n Türkiye-Ermenistan Dünya Kupas Grup Elemesi Futbol karfl laflmas n izlemek için davetini bölgede yeni bir dostluk ikliminin oluflmas na katk da bulunabilece i sebebiyle kabul ederek Ermenistan'a gitti. n A ustos'da TÜFE'deki % 0.24 ve ÜFE'deki % 2.34'lük düflüfller y ll k enflasyon rakamlar n s ras yla % ve % 14.67'ye gerilemesine sebep oldu. n EPDK, TETAfi' n toptan satt elektri e %34 zam baflvurusunu onaylad ayr ca 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren konutlarda kullan lan elektri e %9.07, sanayide kullan lan elektri e %9.27, ticarethanelerde kullan lan elektri e ise %9.35 oran nda zam yap lmas na onay verdi. n ABD yönetimi, kötü durumdaki "mortgage" flirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac'in denetimine el konuldu unu duyurdu. n EÜAfi, Afflin Elbistan C ve D termik santral ihalesini, teklif edilen tutarlar n yüksek olmas sebebiyle, iptal etti. n Temmuz ay nda ayl k cari aç k 4.1 milyar dolara indi. Ancak 12 ayl k cari aç k 47.1 milyar dolara t rmand. n GSYH büyümesi ilk çeyrekteki % 6.7 oran ndan 2. çeyrekte %1.9'a geriledi. n Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, Deniz Feneri e.v. davas nda Kanal 7 Avrupa Genel Müdürü Mehmet Gürhan', Deniz Feneri Almanya Baflkan Mehmet Taflkan' ve Muhasebeci Firdevsi Ermifl'i ba fl paralar n amaç d fl nda kullanmaktan suçlu buldu. n Uluslararas yat r m bankas Lehman Brothers iflas etti. n Ergenekon soruflturmas kapsam nda düzenlenen operasyonlarda 16 kifli gözalt na al nd. Gözalt na al nanlar aras nda Kanaltürk'ün eski sahibi, gazeteci Tuncay Özkan ve eski Esenyurt Belediye Baflkan Gürbüz Çapan da var. n Mersin-Akkuyu'da kurulmas planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santral inflaat için tek teklifi Atomstroyexport grubu verdi. n Washington Mutual'a el kondu. Geliflme, ABD tarihinin en büyük iflas fleklinde niteleniyor. Fon Piyasas Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) 4% 4% 3% 3% A Tipi 96% B Tipi 96% A Tipi B Tipi A Tipi 97% B Tipi A Tipi 97% B Tipi 60% A Tipi Fonlar n Da l m 50% 40% 30% 20% 10% 0% De iflken Hisse Karma fltirak Özel Endeks

4 Yat r m Fon Piyasas Temmuz - Eylül % B Tipi Fonlar n Da l m 80% 60% 40% 20% 0% De iflken Tahvil Bono Likit ,000,000,000 Yat r m Fonlar (YTL) 30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000, /III A Tipleri B Tipleri A Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) A Tipi Fonlar (Fon Say s ) Endeks %24.29 Özel %12.71 fltirak %4.10 %0.49 Karma %27.76 De iflken %20.76 Hisse %9.75 Özel %5 fltirak %2 %2 Endeks %18 Karma %17 Hisse %15 De iflken %41 B Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) B Tipi Fonlar (Fon Say s ) Di er %9 Di er %1.55 De iflken %5.47 Tahvil Bono %6.83 Likit %28 De iflken %36 Likit %86.16 Portföy Yap s (A Tipi Fonlar) Portföy Yap s (B Tipi Fonlar) Tahvil Bono %27 Portföy Yap s (Tüm Fonlar) Hisse Senetleri %58.66 T.Repo %61.64 BPP %4.08 T.Repo %60.49 Hisse Senedi 1.64 T.Repo %16.57 Kamu Borçlanma Senedi %24.16 Kamu Borçlanma Senedi %33.45 Di er %0.83 Kamu Borçlanma Senedi %33.21 Di er %4.66 Yat r mc Say lar B Tipleri 3,103,076 %95 A Tipleri 177,641 %5 2

5 Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon FON 5 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 06 / 09 / 1990 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 483,250,030 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonikibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %56.57 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 10,911,445 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 11,457,706 Toplam Pay Say s : 40,000,000 Yat r mc Say s **: 84,206 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon'dur. Düflük riske sahip olan Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fonu'nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte, bu sayede fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini azaltmaktad r. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi veya uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkenlerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Likit Fon - Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Fonun Yat r mlar ** Aral k 07 SGMK* %100 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi 02/01/04 %100 MKB O/N 03/01/05 O/N Repo %34.68 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ %40-70 Hazine Bonosu Kullan lan veriler SPK kaynaklar ndan al nm flt r. Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %65.32 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl.Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %56.94 %29.26 %13.78 %52.74 %56.53 %26.98 %16.49 %38.21 Portföy De eri 360,433, ,106, %39.19 %54.77 %6.04 % ,803, %35.82 %43.25 %64.14 %56.75 %0.04 %30.41 % ,238, ,200,083 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 3

6 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fon FON 9 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 15 /08 / 2002 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 144,781,999 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %16,95 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 5,244,201,100 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 5,187,834,029 Toplam Pay Say s : 11,000,000,000 Yat r mc Say s **: 62,191 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon'dur. Düflük riske sahip bir ürün olan Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fonu'nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte ve fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini düflürmektedir. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi ve uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkilerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Nakit Fon - Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi 02/01/04 %100 MKB O/N 03/01/05 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ %40-70 Hazine Bonosu (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %68.01 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %31.99 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl.Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK %54 Ters Repo %32.95 Borsa Para Piyasas %13.04 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %98.13 Portföy De eri 170,875, %55.24 %26.44 %18.32 %80.75 %39.76 %52.49 %7.75 % ,474, ,490, %34.57 %65.33 %0.10 % ,106,326 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %42.83 %57.17 % ,593,711 4

7 Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fon FON 11 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 30 / 05 / 2003 Kurucu: Finansbank A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 20,580,946 Yönetim Ücreti: Yüzbindebeflbuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.41 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 949,192,800 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 950,870,286 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 7,237 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Tebli 'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde, riski az, nakde dönüflümü kolay olanlar tercih edilir. Düflük-orta risk seviyesine sahip olan fonumuz aktif olan bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fonumuz aktif bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fon portföyünde %0 ile %100 aral nda sabit getirili enstrümanlar (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, O/N Repo) bulundurulurken, sabit getirili menkul k ymet seçimlerinde k sa vadelere a rl k verilmektedir. Fon bu portföy yap s ile yat r mc lara a rl kl olarak sabit getirili menkul k ymet piyasalar ndaki dalgalanmalardan yararlanarak reel getiri sa lamay hedeflemektedir. Bu yap s ve yat r m felsefesi ile pay fiyat nda yaflanabilecek dalgalanmalar oldukça azaltan fonumuz, orta ve uzun vadede enflansyonun üzerinde reel getiri hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Performans (%) Aktif Fon - 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 SGMK* %100 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %75 MKB 182 Gün Ters Repo % /07/04 03/01/05 02/01/04 26/07/04 D BS Performans Endeksi %25 MKB Repo Endeksi %40 D BS91 + %10 D BS182 + %50 MKB O/N %50 D BS182 + %40 MKB O/N + %10 MKB100 SGMK*-Vadelere Göre Da l m Devlet Tahvili/ %60-90 Hazine Bonosu O/N Repo %3.43 Hisse Senetleri %0 Performans Verileri ay %96.57 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl. Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Hisse Senetleri %74.85 %20.83 %0.74 % %87.30 %12.68 % %59.55 %40.44 % %59.28 %40.72 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %39.52 %44.98 %18.88 %24.54 Portföy De eri 8,042,234 22,692,403 15,129,693 22,915,927 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %89.01 %10.99 % ,905,315 5

8 Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fonu FON 12 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 23 / 09 / 2004 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,599,424 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.19 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 95,289,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 95,189,900 Toplam Pay Say s : 10,000,000,000 Yat r mc Say s : 6 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon, portföy s n rlamalar itibariyle Tebli ' deki türlerden herhangi birine girmeyen B Tipi De iflken Fon'dur. Fiba Grubu yat r m fonlar ailesi içerisinde düflük-orta risk kategorisinde yer alan fonumuz yüksek montanl yat r mc lar n, daha uzun vadeli yat r ma teflvik edilmesi stratejisini benimsemifltir. Bu amaçla fona kifli baz nda kat l m tutar minimum 200 milyar TL olarak belirlenmifltir. Fon portföyünde sadece sabit getirili enstrümanlardan ( Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas riskin düflük ve pay fiyat n n ço unlukla istikrarl olmas n sa lamaktad r. Fakat uzun vadeli ka tlar n faiz de iflimlerine, k sa vadelilere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat n çok s k olmasa da negatif yönde etkileyebilmektedir. Yat r m alan olarak sadece tahvil ve bonolar seçen Uzun Vadeli B tipi De iflken Fon'un hedef kitlesi birikimlerinin de erlendirilmesinde bu tip enstrümanlardan yararlanmay tercih eden ve uzun vadeli yat r m benimseyen yat r mc lard r. Performans Bilgileri Prestij Fon - Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %80 MKB 365 Gün D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/ %65-95 Hazine Bonosu (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %61.97 Yat r m Araçlar Da l m SGMK*-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri % ay %38.03 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin Performans Verileri **** Standart Sapma / III 2005 Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fon Getirisi Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fon Getirisi SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo BPP Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %88.81 %11.19 % ,898,743 %79.10 %20.87 %0.03 % ,304,736 %47.44 %52.56 %4.05 6,076,565 %52.19 %47.81 %2.44 3,923,612 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 6

9 Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu FON 3 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 18 / 12 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 25,413,250 Yönetim Ücreti: Yüzbindebeflbuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.97 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 339,860 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 348,733 Toplam Pay Say s : 8,000,000 Yat r mc Say s : 37,939 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51'ini devaml olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat rm fl olan tahvil ve bono fonudur. Düflük-orta risk kategorisinde bulunan ürünümüz, tipi gere i sadece sabit getirili enstrümanlardan (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas stratejisindedir. Uzun vadeli sabit getirili menkul k ymetlerin, k sa vadelere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat nda sert hareketler yaratabilmektedir. Fon stratejisi gere i hisse senedine yat r m yapamazken, portföyün a rl kl bölümünü aktif olarak yönetilen de iflik vadelerde borçlanma senetleri oluflturmaktad r. Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu, birikimlerinin de erlendirilmesinde sabit getirili enstrümanlardan yararlanmay ve sözkonusu piyasalar takip etmek yerine, profesyoneller taraf ndan yönetilen bir D BS portföyünün veriminden faydalanmay tercih edecek yat r mc lar için uygundur. Bunun yan nda fonun gerçek kifliler aç s ndan vergi avantaj da bulunmaktad r. Performans Bilgileri Bono Fon - Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %80 MKB 365 Gün Ters Repo %5-35 D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Devlet Tahvili/ %65-95 Hazine Bonosu 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 SGMK* %100 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 02/01/04 03/01/05 SGMK*-Vadelere Göre Da l m %75 D BS182 + %25 MKB O/N O/N Repo %26.61 Hisse Senetleri % ay %73.99 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi Tah.Bono Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil Bono Fonu SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %82.70 %16.36 %0.94 % %85.47 %75.58 %66.48 %14.53 %24.37 %33.51 %0.05 %0.01 %20.65 %10.12 %5.78 Portföy De eri 58,120,785 69,891,052 37,696,622 25,276,793 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %78.42 %21.58 % ,691,789 7

10 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi Karma Fon FON 8 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,396,534 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.16 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 21,842,200 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 21,660,062 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 122 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün tamam hisse senetleri, borçlanma senetleri, alt n ve di er k ymetli madenler ile bunlara dayal sermaye piyasas araçlar ndan en az ikisinden oluflan ve her birinin de eri fon portföy de erinin %20'sinden az olmayan Karma Fon'dur. Ürün orta-yüksek risk kategorisinde bulunan, portföyündeki sabit ve de iflken getirili enstrüman da l m n her zaman dengeli muhafaza eden, böylece uzun vadede sermaye art fl sa lamay hedefleyen bir fondur. Hisse senedi seçimlerinde temel unsur piyasa zamanlamas olmakta ve derinli i yüksek, likit alternatifler ön planda tutulmaktad r. Hisse senetlerinden arta kalan k s m sabit getirili menkul k ymetlerde (Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Repo) de erlendirilir. Fon, toplam yat r mlar n hisse senetleri ile sabit getirili enstrümanlara dengeli bir flekilde da tarak, ölçülü risk almay tercih eden ve orta-uzun vadede enflasyona karfl reel getiri elde etmeyi hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Denge Fon - 190,00 Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %40 MKB Ulusal 100 Endeksi %30 MKB 182 Gün D BS Performans Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %50 MKB100 + %30 MKB O/N + %20 D BS182 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %

11 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %58.68 el Hisse Da l m Perakende Sat fl %7.72 Sigorta %10.00 Ulafl m %7.02 Gayr.Yat.Ort. %6.35 Otomotiv %10.99 Petrol Ürünleri %5.57 Holding %16.64 Banka %18.52 Hisse Senetleri %41.32 Telekomünikasyon %17.19 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo BPP Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %21.43 %28.63 %49.95 % ,709,247 %29.58 %25.37 %45.05 % ,263,339 %26.94 %29.46 %0.03 %43.57 % ,851,960 %25.24 %20.73 %54.04 %8.58 1,304,663 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %28.74 %32.57 %38.69 %8.90 1,362, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %-4.78 %-8.80 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi TRAKYA CAN Reuters Kodu TRKCM.IS Cam Fiyat 1.27 Fondaki A rl (%) 7.10 Piyasa De eri (Milyon $) 552 Halka Aç kl k Oran (%) 34 Tekfen Holding Reuters Kodu TKFEN.IS Holding Fiyat 7.15 Fondaki A rl (%) 5.14 Piyasa De eri (Milyon $) 1,723 Halka Aç kl k Oran (%) 34 VAKIFBANK Reuters Kodu VAKBN.IS Banka Fiyat 2.13 Fondaki A rl (%) 4.72 Piyasa De eri (Milyon $) 4,324 Halka Aç kl k Oran (%) 25 9

12 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 7 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 2,980,778 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.35 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 37,864,100 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 37,604,643 Toplam Pay Say s : 500,000,000 Yat r mc Say s : 621 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. çerdi i hisse senedi oran itibar ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali di er fonlar m za k yasla fazla olan ürünlerimizdendir. Fon, özel temal ürünler kategorimizde yer al p, stratejisi gere i seçimlerini belirgin bir disiplin çerçevesinde gerçeklefltirerek, sadece piyasa de erlemeleri ucuz kalm fl hisse senetlerine yat r m yapar. Bu hisse senetleri yat r m komitemiz taraf ndan, temel analize dayanan indirgenmifl nakit ak m, yeniden kurulufl de eri, net aktif de eri ve tasfiye de eri analizleri esas al narak seçilmektedir. Fonun sahip oldu u yat r m stratejisi, yüksek sermaye art fl sa lamak amac yla, de iflken getirili enstrüman riski almaktan çekinmeyecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri De er Fon - 230,00 210,00 Performans (%) 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 13/06/ /05/ /06/ /01/ /05/ /01/ /01/2005 %80 MKB Tüm Endeksi %20 MKB Repo Endeksi %50 MKB Tüm Endeksi %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB Tüm Endeksi %50 MKB Repo Endeksi %70 MKB Tüm Endeksi + %30 MKB O/N Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %60-90 Ters Repo %10-40 Hisse Senedi %50-80 Ters Repo %20-50 Hisse Senedi %35-65 Hisse Ters Repo Senedi %35-65 Ters Repo %

13 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %32.26 Telekomünikasyon %3.81 Ulafl m %4.61 el Hisse Da l m Zirai Ürünler %3.44 Otomotiv %6.49 Petrol Ürünleri %8.85 Banka %37.95 Hisse Senetleri %67.74 Malt ve çecek %8.89 Yat r m Fonu Ort. %12.39 Holdingler ve Yat. fiirtetleri %13.57 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB Tüm Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo %49.47 %45.26 %35.84 %24.63 BPP Hisse Senetleri %50.53 %54.74 %64.16 %75.37 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %17.14 %9.90 %14.16 %11.66 Portföy De eri 3,624,519 2,649,022 5, ,670,800 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %26.34 %73.66 %9.06 3,914, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi % % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi COCA COLA Reuters Kodu CCOLA.IS Malt ve çecek Fiyat Fondaki A rl (%) 8.89 Piyasa De eri (Milyon $) 2,148 Halka Aç kl k Oran (%) 25 TÜPRAfi Reuters Kodu TPRAS.IS Petrol Ürünleri Fiyat Fondaki A rl (%) 8.85 Piyasa De eri (Milyon $) 4,799 Halka Aç kl k Oran (%) 49 fi fie CAM Reuters Kodu SISE.IS Holding Fiyat 1.57 Fondaki A rl (%) 7.52 Piyasa De eri (Milyon $) 1,283 Halka Aç kl k Oran (%) 37 11

14 Finansbank A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 2 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 20 / 07 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,187,273 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.14 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 81,811 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 78,900 Toplam Pay Say s : 3,000,000 Yat r mc Say s : 269 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. Fon, portföy de erinin ayl k a rl kl ortalama bazda en az %25'ini devaml olarak mevzuata göre özellefltirme kapsam na al nan Kamu Iktisadi Teflebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat ran A tipi fondur. Gerek içerdi i hisse senedi oran, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali fazla olan ürün, ayn özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye art fl sa lamay hedeflemektedir. Yat r m stratejisini a rl kl olarak piyasa zamanlamas ile belirleyen fon, bu felsefeye ba l olarak portföy da l m nda h zl ve k sa vadeli de ifliklikler yapabilmektedir. Fonun yat r mlar nda yo unluk hisse senetlerindedir. Fon, toplam tasarruflar n de iflik yat r m araçlar na da tmak ihtiyac hisseden ve bunu yaparken birikimlerinin bir bölümünde kazanç-risk iliflkisini kabul edebilecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Agresif Fon - 220,00 200,00 Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %70 Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %90 MKB30 + %10 MKB O/N Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %55-85 Ters Repo %

15 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %36.12 el Hisse Da l m Holdingler ve Yat. fiirketleri %25.73 Enerji %3.50 Perakende Sat fl %3.50 Ulafl m %4.28 Petrokimya %5.92 Banka %23.09 Hisse Senetleri %63.88 Gayr. Yat. Ort. %9.69 Sigorta %13.85 Telekomünikasyon %13.11 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi A Tipi De iflken Fon Getirisi Finansbank A.fi A Tipi De iflken Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB 30 Endeksi Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi na lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %26.64 BPP Hisse Senetleri %73.36 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %25.22 Portföy De eri 6,850,122 %32.76 %67.24 %7.86 2,537,739 %28.02 %29.31 %0.05 %71.93 %70.69 %6.72 %3.12 2,530,707 1,622,205 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %33.72 %66.28 %2.91 1,401, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi % Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi TÜRK TELEKOM Reuters Kodu TTKOM.IS Telekomün. Fiyat 3.82 Fondaki A rl (%) 8.38 Piyasa De eri (Milyon $) 10,856 Halka Aç kl k Oran (%) 15 AL BARAKA TÜRK Reuters Kodu ALBRK.IS Banka Fiyat 2.45 Fondaki A rl (%) 7.79 Piyasa De eri (Milyon $) 661 Halka Aç kl k Oran (%) 21 Ifi GAYR MENKUL YAT. ORT. Reuters Kodu ISGYO.IS Gayr.Yat.Ort. Fiyat 0.90 Fondaki A rl (%) 6.19 Piyasa De eri (Milyon $) 329 Halka Aç kl k Oran (%) 55 13

16 Finansbank A.fi. A Tipi Hisse Senedi Fonu FON 6 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,412,493 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.17 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 41,391,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 33,850,852 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 159 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII, No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün en az %51'ini devaml olarak özellefltirme kapsam na al nanlar dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat rm fl olan Hisse Senedi Fonu'dur. Fon, portföy de erinin ayl k a rl kl ortalama bazda en az %25'ini devaml olarak mevzuata gore özellefltirme kapsam na al nan Kamu Iktisadi Teflebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat ran A tipi fondur. Ürün, tipi itibar ile portföyünün ayl k a rl kl ortalama bazda en az ndan %51'i her zaman hisse senetlerinde de erlendirmek zorunda olan, bu sebeple yüksek risk seviyesinde bulunan bir fonumuzdur. Ürünün baflka bir özelli i ise gerekli strateji de iflikli ini yapmas koflulu ile menkul k ymet çeflitlemesini yurtd fl piyasalarda da gerçeklefltirebilecek yap da olmas d r. Yat r m stratejisi gere i özel temal fonlar m zdan olan ve seçimlerini belirgin kurallar ve disiplin çerçevesinde gerçeklefltiren fon, yukar da de inilen yap s çerçevesinde hisse senedi seçimlerinde sadece Türkiye ile s n rl kalmayabilecektir. Bu özellikler fonu, sermaye büyümesi sa lamak amac yla risk almaktan kaç nmayacak ve bunu zengin bir hisse senedi çeflitlemesi yoluyla gerçeklefltirmeyi tercih edecek yat r mc lara uygun hale getirmektedir. Performans Bilgileri Hisse - 220,00 200,00 Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Tarih 18/10/ %90 MKB 100 Endeksi %10 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi % Ters Repo % /01/ /10/2007 %80 MKB 100 Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Hisse Senedi %65-95 Ters Repo % /01/ /01/2005 %90 MKB %10 MKB O/N 14

17 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %16.56 el Hisse Da l m Banka %26.37 Di er %2.44 Medya %5.80 Otomotiv %6.52 Holdingler ve Yat. fiirketleri %17.81 Hisse Senetleri %83.44 Metal Sanayi %7.33 Petrol Ürünleri %9.17 Telekomünikasyon %10.52 Malt ve çecek %14.04 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi A Tipi Hisse Senedi Fonu FNBK A.fi A Tipi Hisse Senedi Fonu SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) Kar. Ölçütünün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo BPP Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %17.96 %82.04 % ,256,136 %25.73 %74.27 % ,576,282 %27.97 %0.22 %71.81 % ,535,023 %22.37 %77.63 % ,183,123 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %17.56 %82.44 % ,386, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi % Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi TÜRKCELL Reuters Kodu TCELL.IS Telekom. Fiyat 8.30 Fondaki A rl (%) 8.78 Piyasa De eri (Milyon $) 14,826 Halka Aç kl k Oran (%) 30 TÜPRAfi Reuters Kodu TPRAS.IS Petrol Ürünleri Fiyat Fondaki A rl (%) 7.65 Piyasa De eri (Milyon $) 4,799 Halka Aç kl k Oran (%) 49 COCA COLA Reuters Kodu CCOLA.IS Malt ve çecek Fiyat Fondaki A rl (%) 7.59 Piyasa De eri (Milyon $) 2,148 Halka Aç kl k Oran (%) 25 15

18 Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu FON 13 Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 21 / 08 / 2006 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,682,379 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.20 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 161,205,100 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 169,217,600 Toplam Pay Say s : 3,000,000,000 Yat r mc Say s : 819 Fonun Amac Fonun amac, orta vadede yat r mc lar n ana paralar n n maksimum ölçüde büyümesinin sa lanmas d r. Fon yat r m kararlar n, bu amaçla gelifltirilen bir bilgisayar modeli olan Kantitatif Model çerçevesinde verir. Bu model, kantitatif yöntemler ile gelifltirilmifl olup herhangi bir teknik analiz veya insana ba l bir tahmin metodunu girdi olarak kullanmamaktad r. Tüm yat r m kararlar, matematiksel ve istatiksel yöntemler kullan larak gelifltirilmifl olan model ç kt lar na göre al n r. Fon, portföyünün tümünü IMKB 100 pay senetlerine yat rabilece i gibi, tamamen k sa vadeli sabit getirili enstrümanlar veya O/N repodan da da oluflturabilir. Kantitatif Model'in yat r m kararlar n alma mekanizmas, yat r mc lar n riskini minimize ederken getirilerinin optimizasyonu esas na göre dizayn edilmifltir. Bu do rultuda getirilerin da l m na bak ld nda ortalama getirinin yüksek, negatif getirilerin say s n n ve büyüklü ünün ise mümkün oldu unca düflük olmas hedeflenir. Fon, yat r mc lara mutlak getiri sa lamay hedeflemekle birlikte bunun garantisini veremez. Kantitatif Model'in farkl yerlerinde riskin azalt lmas ve performans n artt r lmas na yönelik optimizasyon teknikleri kullan l r. Fon aktif yönetilen bir yat r m fonudur. Portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle Fonun yönetim stratejisini yans tacak bir karfl laflt rma ölçütü bulunmamakta ve risk skalas d fl nda tutulmaktad r Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %55.83 Hisse Senetleri %44.17 Performans Verileri Medya %0.81 Ka t ve Orm. Ürünleri %0.82 Malt ve çecek %1.15 Telekomünikasyon %1.24 Sigorta %1.53 G da (Di er) %2.13 Zirai Ürünler %2.17 Otomotiv %2.47 Gayr. Yat. Ort. %2.57 Petrol Ürünleri %3.63 el Hisse Da l m Banka %34.21 Metal Sanayi % Holdinler ve Yat. fiirketleri %26.11 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin 2008 / III Finansbank Quant B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank Quant B Tipi De iflken Fonu Standart Sapmas lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %76.83 %32.09 BPP Hisse Senetleri %23.17 %67.91 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %48.06 %15.46 Portföy De eri 12,162,292 4,954,142 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse AKBANK ERE L DEM R ÇEL K DO AN HOLD NG Reuters Kodu AKBNK.IS Banka Fiyat 6.55 Fondaki A rl (%) 5.17 Piyasa De eri (Milyon $) 5,955 Halka Aç kl k Oran (%) 36 Reuters Kodu EREGL.IS Metal Sanayi Fiyat 6.50 Fondaki A rl (%) 4.91 Piyasa De eri (Milyon $) 6,063 Halka Aç kl k Oran (%) 50 Reuters Kodu DOHOL.IS Holding Fiyat 1.50 Fondaki A rl (%) 4.68 Piyasa De eri (Milyon $) 1,827 Halka Aç kl k Oran (%) 34 16

19 Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu FON 14 Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 05 / 09 / 2006 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 556,922 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.07 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 46,130,600 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 49,179,624 Toplam Pay Say s : 3,000,000,000 Yat r mc Say s : 110 Fonun Amac Fonun amac, orta vadede yat r mc lar n ana paralar n n maksimum ölçüde büyümesinin sa lanmas d r. Bunun baflar labilmesi için Fon, a rl kl olarak pay senetlerinden oluflacak ve pay senetlerinin seçiminde teknik analiz metodundan yararlan lacakt r. Sabit getirili menkul k ymetlere iliflkin yat r m kararlar n n al nmas nda ise teknik analiz metodundan yararlan lmayacak ve bu enstrüman grubundaki yat r mlarda k sa vadeli bonolara a rl k verilecektir. Kullan lacak olan teknik analiz metodu hakk ndaki özet aç klama: Belirli bir pay senedi veya endekse ait fiyat, ifllem hacmi vb. bilgilerinin grafik formunda kayd ve bu bilgilerin belirli formasyonlar ve indikatörler fl nda de erlendirilmesidir. Amaç, pay senedi veya endeksin geçmifl fiyat hareketlerinden yola ç karak gelecekte ne yönde hareket edece inin tahmin edilmesidir. Teknik analizin ç k fl noktas olan Dow Teorisi'ne göre üç ana varsay mda bulunulur : 1) Pay senedinin o anki fiyat, arz ve talebi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen tüm faktörlerin ve beklentilerin bir yans mas d r. 2) Fiyatlar ana, ara ve k sa vadeli olmak üzere üç ayr trend üzerinde belirli bir süre devam eder. 3) Geçmiflteki fiyat hareketleri gelecekte tekrarlan r. Charles Dow'un, Dow Teorisinin temel prensiplerinin en önemlisi olan trend çizgileri, grafikteki iki veya daha fazla uç nokta birlefltirilerek gösterilir. Yükselen trendler iki veya daha fazla dip noktan n birlefltirilmesi ile çizilir ve destek seviyelerini gösterir. Alçalan trendler ise, iki veya daha fazla tepe noktas birlefltirilerek çizilir ve direnç seviyelerini gösterir. Fon'a yat r m, pay senetleri ve sabit getirili enstrümanlara yap lan yat r mlardaki riskleri içermektedir. Piyasalarda yaflanan dalgalanmalar sebebiyle fon kat lma paylar n n de eri düflebilir. Fon'un portföyündeki varl klar n de eri olumlu ve/veya olumsuz yönde de iflim gösterebilir. Fon aktif yönetilen bir yat r m fonudur. Portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle Fonun yönetim stratejisini yans tacak bir karfl laflt rma ölçütü bulunmamakta ve risk skalas d fl nda tutulmaktad r Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %100 Hisse Senetleri %0 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin / III Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Standart Sapmas lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %89.68 BPP Hisse Senetleri %10.32 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %26.91 Portföy De eri 3,920,246 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %88.64 %11.17 %9.10 3,229,265 17

20 SENTEZ H SSE Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu FON 15 A T P F O N S E P E T F O N U Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 24 / 08 / 2007 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 2,818,646 Yönetim Ücreti: Yüzbindedört/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.33 Fonun Amac Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde afla da aç klanan yönetim stratejisi uygulan r: Fon portföyünün yönetiminde Tebli 'in 5. maddesi kapsam nda Fon Sepeti Fonu niteli ine uygun bir portföy yap s esas al n r. Fon portföyü yat r m fonu ve borsa yat r m fonu kat lma paylar ile di er sermaye piyasas araçlar ndan oluflturulur. Fon'un A tipi fon sepeti olmas nedeniyle fon portföyünün en az %80'i A Tipi Yat r m Fonu kat lma paylar ndan oluflmaktad r. Yat r mlar ndaki ana amaç pay senetlerinin performans n n üzerinde bir getiriyi yat r mc lara sunarken farkl yat r m fonu ve borsa yat r m fonu kat lma paylar ile risk da l m n en üst düzeyde sa lamakt r. Fon Seçimi Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): 0, Dolafl mdaki Pay Say s **: 326,043,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,021,633 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 11 Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu'nun yat r m felsefesindeki temel basamaklar; araflt rma, fon seçimi, gözlem ve kontrol olarak 3 aflamaya ayr lmaktad r. Fonun yönetim sürecindeki her ad m yat r m komitesi taraf ndan detayl bir çal flma ile sonuçland r l r. Fon yönetim sürecinde yat r m dünyas ndaki profesyonellerin bilgi ve becerilerinden faydalanarak, tutarl ve ayr nt l bir yaklafl m izlenir. Süreç içinde farkl ürün ve ihtiyaçlar karfl s nda esnek olunurken, olas risklerin de kontrol edilmesi amaçlan r. Oluflturulan strateji ve temaya uygun fonlar tarihsel veriler ve fon yöneticileri ile yap lan görüflmeler ile belirlenir. Fon yöneticileri ile devaml bir iliflkinin sürdürülmesi esast r. Fon yöneticileri ile yap lan görüflmeler süreklidir ve gözden geçirmelerde kullan lmak üzere gerekli kay tlar tutulur. Fon seçimi yap l rken fonun stratejisi, geçmifl dönem getirileri, getiri hedefi, risk profili gibi kriterler dikkate al n r. Seçilen bu fonlar n risk ar nd r lm fl getirileri incelenir. Bu analiz de temel olarak Sharpe Oran ve Treynor Oran kullan l r Fon ayr ca pay senedi d fl nda k ymetli madenlere yat r m yapan borsa yat r m fonlar na da zaman zaman risk da t m prensibi ve Tebli düzenlemeleri çerçevesinde yat r m yapabilir. Fon portföyünün kat lma paylar nda veya borsa yat r m fonlar nda de erlendirilmeyen k sm ters repoda ve/veya Borsa Para Piyasas ifllemlerinde de erlendirilir. Fon aktif yönetilen bir yat r m fonudur. Portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle Fonun yönetim stratejisini yans tacak bir karfl laflt rma ölçütü bulunmamakta ve risk skalas d fl nda tutulmaktad r Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Fon Da l m ECZACIBAfiI A T P DE fiken FON %5.17 Hisse Senetleri %12.46 TAC RLER MENK. KIY. F NANSBANK A.fi. A T P DE fiken FON %8.86 A T P H SSE SENED FONU %11.43 SGMK* %15.35 ECZACIBAfiI H SSE FON %7.86 ANADOLUBANK A T P DE fiken FON %11.13 RAYMOND JAMES A T P DE fiken FON %7.86 Yat r m Fonlar %84.65 ERGO SV ÇRE S GORTA A T P DE fiken FON %8.59 TAC RLER MENK. KIY. A T P KARMA FON %8.86 F NANSBANK A.fi. A T P DE fiken FON %9.64 F NANSYATIRIM A T P KARMA FON %11.11 F NANSYATIRIM A T P DE fiken FON %10.64 Performans Verileri Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Standart Sapmas * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin 2008 / III lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %69.15 A Tipi Fon ve BYF Kat lma Paylar %30.85 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %0.02 Portföy De eri 619,484 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 18