F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI"

Transkript

1 2008

2 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu, Finansbank A.fi. Sentez B Tipi Fon Sepeti ve European Equity B Tipi Yabanc Menkul K ymetler Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon risk skalas d fl nda tutulmaktad r.

3 Politika ve Ekonomi Temmuz - Eylül 2008 TEMMUZ n lk çeyrekte büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleflti. Büyüme oran 2008'in ilk çeyre inde y ll k bazda %6.6 olarak gerçekleflti. Büyüme geçen y l ayn dönemde %7.6 olmufltu. n Türkiye'nin ilk elektrik da t m özellefltirme ihaleleri yap ld. Baflkent Elektrik Da t m' n özellefltirme ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 225 milyon dolarla Sabanc -Verbund-Enerjisa Ortak Giriflim Grubu verirken; Sakarya Elektrik Da t m ihalesinde en yüksek teklif 600 milyon dolarla Akcez Ortak Giriflim Grubu'ndan geldi. n Ergenekon soruflturmas kapsam nda stanbul, Ankara, Antalya, Trabzon ve Erzurum'da 23 kifli gözalt na al nd. 86 kifli hükümeti darbe ile devirmeye teflebbüs, Dan fltay sald r s ve Cumhuriyet'in bombalanmas, halk tahrik ve askeri itaatsizli e teflvikle suçlan yor. n Daha önceki aylardaki olumsuz rakamlar n ard ndan Haziran ay n n enflasyon rakamlar beklentilerden de olumlu TÜFE'de % 0.36'l k bir azalma ve ÜFE'de % 0.32'lik bir art fl ile gerçekleflti. n TBMM Genel Kurulunda, yabanc lara mülk sat fl konusunda Anayasa Mahkemesinin iptal karar dikkate al narak haz rlanan kanun tasar s, kabul edilerek yasalaflt ve yabanc lara gayrimenkul sat fl yla ilgili yeni yasal düzenlemenin uygulamas na iliflkin genelge yay mland. n stanbul'daki ABD Baflkonsoloslu u'nun önündeki kontrol noktas na atefl aç ld. Sald r da üç polis flehit olurken bir polis yaraland, sald rganlardan üçü öldürüldü. n May s ay nda cari aç k 4.64 milyar dolar olarak gerçekleflerek 12 ayl k aç 43.1 milyar dolara yükseltti. n Yarg tay 13. Hukuk Dairesi, bankalar n müflterilerinden ald klar "kart ücreti"ne iliflkin emsal bir karara imza att. Karara göre, bankalar, sözleflmede aç k olarak belirtilmedikçe müflterilerinden kredi kart ücreti talep edemeyecek. Karar n Resmi Gazete'de yay mlanmas n n ard ndan bankalar n kart ücreti almalar yla ilgili tart flma gündemi olufltu. n Merkez Bankas faiz oranlar n piyasa beklentisi do rultusunda 50 baz puan art rarak gecelik borçlanma faizini % 16.75'e yükseltti; %20.25 seviyesinde olan borç verme faiz oran n ise de ifltirmedi. n stanbul Güngören'de iki ayr noktada patlama meydana geldi. Güngören'de araç trafi ine kapal cadde üzerinde çöp kutular na yerlefltirilen parça tesirli 2 bomban n 10 dakika arayla patlat lmas sonucu 16 kifli öldü, 154 kifli de yaraland. n Merkez Bankas enflasyon öngörüleri 2008 için % 9.3'ten % 10.6'ya ve 2009 için % 6.7'den % 7.6'ya revize etti. n Ak Parti'nin kapat lmas davas nda Anayasa Mahkemesi 6'ya 5 oyla kapat lmama yönünde karar verdi; ancak Parti'ye yap lan Hazine yard m n n yar s n n kesilmesine 10'a karfl bir oy ile hükmetti. A USTOS n TSK'n n yeni komuta kademesi belirlendi. Orgeneral lker Baflbu Genelkurmay Baflkan oldu. n Do algaz fiyatlar 1 A ustos'tan geçerli olmak üzere konutlara % 16.88, sanayiye % oran nda yans yacak flekilde artt r ld. Do algaza y lbafl ndan bu yana yap lan toplam zam oran % 35'e ulaflt. n Temmuz TÜFE ve ÜFE'si s ras yla % 0.58 ve % 1.25 olarak gerçekleflerek beklentilerin üzerinde kald. Enflasyon Temmuz ay nday yükselifle geçti ve y ll k bazda fiubat 2004'ten bu yana en yüksek düzeye ulaflarak %12.06'ya yükseldi. n Uluslararas para fonu IMF'nin karar makam olan cra Direktörleri Kurulu, Türkiye'ye iliflkin program sonras de erlendirme çal flmalar n tamamlad. n Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt 'n n Refahiye bölümünde patlama meydana geldi, patlaman n ard ndan yang n ç kmas üzerine petrol ak fl södürme çal flmalar süresince durduruldu. n Küçük ve orta ölçekli flirketlerin borsaya aç lmas n teflvik edecek projeye start verildi. Amaç, borsay 650 milyar dolarl k büyüklü e ulaflt rmak. n Gürcistan' n, ba ms zl k isteyen Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti'ne karfl operasyon bafllatmas üzerine Rusya'n n, bombalama harekat bafllatmas bölgede durumu kritik hale getirdi. n Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy'nin arac olmas yla Rusya ile Gürcistan aras nda ateflkes anlaflmas yap ld. n ran Cumhurbaflkan Mahmud Ahmedinejad Türkiye'yi ziyaret etti. Ahmedinejad' n, yetkililerin stanbul'da olmas n sebep göstererek, Ankara yerine stanbul'a gelmesi dikkat çekti. n stanbul'da gerçeklefltirilen "Türkiye-Afrika flbirli i Zirvesi"nde Türk ve Afrika Odalar ad na, TOBB ile Afrika Ticaret, Sanayi, Ziraat ve Meslek Odalar Birli i aras ndaki iflbirli ini kurumsallaflt rmak için Türkiye-Afrika Odas 'n n kurulmas na karar verildi. n Cumhurbaflkan Abdullah Gül, "Kay p Trilyon" davas nda özel belgede sahtecilik suçlamas ndan 11 ay ev hapsi cezas na çarpt r lan eski Baflbakanlardan Necmettin Erbakan' n cezas n "sürekli hastal k" gerekçesiyle affetti. n Nükleer santral ihalesinde 4 firma son teklif verme süresinin 6 ay uzat lmas n isterken Enerji Bakan Hilmi Güler, ihale tekliflerinin 24 Eylül'de aç laca n söyledi. n Rusya'n n Gürcistan' n ayr l kç bölgeleri G.Osetya ve Abhazya'y ba ms z devletler olarak tan d n duyurmas bat l devletlerin sert tepkilerine sebep oldu. n Dan fltay taraf ndan ilki iptal edilen ddaa ihalesi için Spor Toto Teflkilat ikinci kez ihaleye ç kt. haleyi toplam has lattan % 1.4 pay almay teklif eden nteltek kazand. nteltek firmas 4 y ld r ddaa'y iflletiyor. EYLÜL n Rusya, Türk TIR'lar n gümrüklerde bekleterek mal girifllerini büyük ölçüde s n rlad. Sorunun çözümü için Moskova'da Türk ve Rus yetkililer aras nda yap lan görüflmeler aralar nda imzalanan protokolle sonuçland. n Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaflkan 'n n Türkiye-Ermenistan Dünya Kupas Grup Elemesi Futbol karfl laflmas n izlemek için davetini bölgede yeni bir dostluk ikliminin oluflmas na katk da bulunabilece i sebebiyle kabul ederek Ermenistan'a gitti. n A ustos'da TÜFE'deki % 0.24 ve ÜFE'deki % 2.34'lük düflüfller y ll k enflasyon rakamlar n s ras yla % ve % 14.67'ye gerilemesine sebep oldu. n EPDK, TETAfi' n toptan satt elektri e %34 zam baflvurusunu onaylad ayr ca 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren konutlarda kullan lan elektri e %9.07, sanayide kullan lan elektri e %9.27, ticarethanelerde kullan lan elektri e ise %9.35 oran nda zam yap lmas na onay verdi. n ABD yönetimi, kötü durumdaki "mortgage" flirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac'in denetimine el konuldu unu duyurdu. n EÜAfi, Afflin Elbistan C ve D termik santral ihalesini, teklif edilen tutarlar n yüksek olmas sebebiyle, iptal etti. n Temmuz ay nda ayl k cari aç k 4.1 milyar dolara indi. Ancak 12 ayl k cari aç k 47.1 milyar dolara t rmand. n GSYH büyümesi ilk çeyrekteki % 6.7 oran ndan 2. çeyrekte %1.9'a geriledi. n Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, Deniz Feneri e.v. davas nda Kanal 7 Avrupa Genel Müdürü Mehmet Gürhan', Deniz Feneri Almanya Baflkan Mehmet Taflkan' ve Muhasebeci Firdevsi Ermifl'i ba fl paralar n amaç d fl nda kullanmaktan suçlu buldu. n Uluslararas yat r m bankas Lehman Brothers iflas etti. n Ergenekon soruflturmas kapsam nda düzenlenen operasyonlarda 16 kifli gözalt na al nd. Gözalt na al nanlar aras nda Kanaltürk'ün eski sahibi, gazeteci Tuncay Özkan ve eski Esenyurt Belediye Baflkan Gürbüz Çapan da var. n Mersin-Akkuyu'da kurulmas planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santral inflaat için tek teklifi Atomstroyexport grubu verdi. n Washington Mutual'a el kondu. Geliflme, ABD tarihinin en büyük iflas fleklinde niteleniyor. Fon Piyasas Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) 4% 4% 3% 3% A Tipi 96% B Tipi 96% A Tipi B Tipi A Tipi 97% B Tipi A Tipi 97% B Tipi 60% A Tipi Fonlar n Da l m 50% 40% 30% 20% 10% 0% De iflken Hisse Karma fltirak Özel Endeks

4 Yat r m Fon Piyasas Temmuz - Eylül % B Tipi Fonlar n Da l m 80% 60% 40% 20% 0% De iflken Tahvil Bono Likit ,000,000,000 Yat r m Fonlar (YTL) 30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000, /III A Tipleri B Tipleri A Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) A Tipi Fonlar (Fon Say s ) Endeks %24.29 Özel %12.71 fltirak %4.10 %0.49 Karma %27.76 De iflken %20.76 Hisse %9.75 Özel %5 fltirak %2 %2 Endeks %18 Karma %17 Hisse %15 De iflken %41 B Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) B Tipi Fonlar (Fon Say s ) Di er %9 Di er %1.55 De iflken %5.47 Tahvil Bono %6.83 Likit %28 De iflken %36 Likit %86.16 Portföy Yap s (A Tipi Fonlar) Portföy Yap s (B Tipi Fonlar) Tahvil Bono %27 Portföy Yap s (Tüm Fonlar) Hisse Senetleri %58.66 T.Repo %61.64 BPP %4.08 T.Repo %60.49 Hisse Senedi 1.64 T.Repo %16.57 Kamu Borçlanma Senedi %24.16 Kamu Borçlanma Senedi %33.45 Di er %0.83 Kamu Borçlanma Senedi %33.21 Di er %4.66 Yat r mc Say lar B Tipleri 3,103,076 %95 A Tipleri 177,641 %5 2

5 Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon FON 5 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 06 / 09 / 1990 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 483,250,030 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonikibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %56.57 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 10,911,445 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 11,457,706 Toplam Pay Say s : 40,000,000 Yat r mc Say s **: 84,206 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon'dur. Düflük riske sahip olan Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fonu'nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte, bu sayede fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini azaltmaktad r. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi veya uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkenlerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Likit Fon - Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Fonun Yat r mlar ** Aral k 07 SGMK* %100 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi 02/01/04 %100 MKB O/N 03/01/05 O/N Repo %34.68 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ %40-70 Hazine Bonosu Kullan lan veriler SPK kaynaklar ndan al nm flt r. Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %65.32 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl.Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %56.94 %29.26 %13.78 %52.74 %56.53 %26.98 %16.49 %38.21 Portföy De eri 360,433, ,106, %39.19 %54.77 %6.04 % ,803, %35.82 %43.25 %64.14 %56.75 %0.04 %30.41 % ,238, ,200,083 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 3

6 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fon FON 9 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 15 /08 / 2002 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 144,781,999 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %16,95 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 5,244,201,100 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 5,187,834,029 Toplam Pay Say s : 11,000,000,000 Yat r mc Say s **: 62,191 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon'dur. Düflük riske sahip bir ürün olan Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fonu'nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte ve fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini düflürmektedir. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi ve uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkilerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Nakit Fon - Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi 02/01/04 %100 MKB O/N 03/01/05 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ %40-70 Hazine Bonosu (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %68.01 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %31.99 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl.Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK %54 Ters Repo %32.95 Borsa Para Piyasas %13.04 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %98.13 Portföy De eri 170,875, %55.24 %26.44 %18.32 %80.75 %39.76 %52.49 %7.75 % ,474, ,490, %34.57 %65.33 %0.10 % ,106,326 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %42.83 %57.17 % ,593,711 4

7 Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fon FON 11 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 30 / 05 / 2003 Kurucu: Finansbank A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 20,580,946 Yönetim Ücreti: Yüzbindebeflbuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.41 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 949,192,800 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 950,870,286 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 7,237 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Tebli 'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde, riski az, nakde dönüflümü kolay olanlar tercih edilir. Düflük-orta risk seviyesine sahip olan fonumuz aktif olan bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fonumuz aktif bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fon portföyünde %0 ile %100 aral nda sabit getirili enstrümanlar (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, O/N Repo) bulundurulurken, sabit getirili menkul k ymet seçimlerinde k sa vadelere a rl k verilmektedir. Fon bu portföy yap s ile yat r mc lara a rl kl olarak sabit getirili menkul k ymet piyasalar ndaki dalgalanmalardan yararlanarak reel getiri sa lamay hedeflemektedir. Bu yap s ve yat r m felsefesi ile pay fiyat nda yaflanabilecek dalgalanmalar oldukça azaltan fonumuz, orta ve uzun vadede enflansyonun üzerinde reel getiri hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Performans (%) Aktif Fon - 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 SGMK* %100 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %75 MKB 182 Gün Ters Repo % /07/04 03/01/05 02/01/04 26/07/04 D BS Performans Endeksi %25 MKB Repo Endeksi %40 D BS91 + %10 D BS182 + %50 MKB O/N %50 D BS182 + %40 MKB O/N + %10 MKB100 SGMK*-Vadelere Göre Da l m Devlet Tahvili/ %60-90 Hazine Bonosu O/N Repo %3.43 Hisse Senetleri %0 Performans Verileri ay %96.57 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl. Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Hisse Senetleri %74.85 %20.83 %0.74 % %87.30 %12.68 % %59.55 %40.44 % %59.28 %40.72 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %39.52 %44.98 %18.88 %24.54 Portföy De eri 8,042,234 22,692,403 15,129,693 22,915,927 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %89.01 %10.99 % ,905,315 5

8 Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fonu FON 12 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 23 / 09 / 2004 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,599,424 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.19 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 95,289,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 95,189,900 Toplam Pay Say s : 10,000,000,000 Yat r mc Say s : 6 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon, portföy s n rlamalar itibariyle Tebli ' deki türlerden herhangi birine girmeyen B Tipi De iflken Fon'dur. Fiba Grubu yat r m fonlar ailesi içerisinde düflük-orta risk kategorisinde yer alan fonumuz yüksek montanl yat r mc lar n, daha uzun vadeli yat r ma teflvik edilmesi stratejisini benimsemifltir. Bu amaçla fona kifli baz nda kat l m tutar minimum 200 milyar TL olarak belirlenmifltir. Fon portföyünde sadece sabit getirili enstrümanlardan ( Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas riskin düflük ve pay fiyat n n ço unlukla istikrarl olmas n sa lamaktad r. Fakat uzun vadeli ka tlar n faiz de iflimlerine, k sa vadelilere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat n çok s k olmasa da negatif yönde etkileyebilmektedir. Yat r m alan olarak sadece tahvil ve bonolar seçen Uzun Vadeli B tipi De iflken Fon'un hedef kitlesi birikimlerinin de erlendirilmesinde bu tip enstrümanlardan yararlanmay tercih eden ve uzun vadeli yat r m benimseyen yat r mc lard r. Performans Bilgileri Prestij Fon - Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %80 MKB 365 Gün D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/ %65-95 Hazine Bonosu (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %61.97 Yat r m Araçlar Da l m SGMK*-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri % ay %38.03 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin Performans Verileri **** Standart Sapma / III 2005 Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fon Getirisi Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fon Getirisi SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo BPP Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %88.81 %11.19 % ,898,743 %79.10 %20.87 %0.03 % ,304,736 %47.44 %52.56 %4.05 6,076,565 %52.19 %47.81 %2.44 3,923,612 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 6

9 Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu FON 3 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 18 / 12 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 25,413,250 Yönetim Ücreti: Yüzbindebeflbuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.97 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 339,860 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 348,733 Toplam Pay Say s : 8,000,000 Yat r mc Say s : 37,939 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51'ini devaml olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat rm fl olan tahvil ve bono fonudur. Düflük-orta risk kategorisinde bulunan ürünümüz, tipi gere i sadece sabit getirili enstrümanlardan (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas stratejisindedir. Uzun vadeli sabit getirili menkul k ymetlerin, k sa vadelere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat nda sert hareketler yaratabilmektedir. Fon stratejisi gere i hisse senedine yat r m yapamazken, portföyün a rl kl bölümünü aktif olarak yönetilen de iflik vadelerde borçlanma senetleri oluflturmaktad r. Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu, birikimlerinin de erlendirilmesinde sabit getirili enstrümanlardan yararlanmay ve sözkonusu piyasalar takip etmek yerine, profesyoneller taraf ndan yönetilen bir D BS portföyünün veriminden faydalanmay tercih edecek yat r mc lar için uygundur. Bunun yan nda fonun gerçek kifliler aç s ndan vergi avantaj da bulunmaktad r. Performans Bilgileri Bono Fon - Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %80 MKB 365 Gün Ters Repo %5-35 D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Devlet Tahvili/ %65-95 Hazine Bonosu 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 SGMK* %100 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 02/01/04 03/01/05 SGMK*-Vadelere Göre Da l m %75 D BS182 + %25 MKB O/N O/N Repo %26.61 Hisse Senetleri % ay %73.99 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi. B Tipi Tah.Bono Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil Bono Fonu SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %82.70 %16.36 %0.94 % %85.47 %75.58 %66.48 %14.53 %24.37 %33.51 %0.05 %0.01 %20.65 %10.12 %5.78 Portföy De eri 58,120,785 69,891,052 37,696,622 25,276,793 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %78.42 %21.58 % ,691,789 7

10 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi Karma Fon FON 8 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,396,534 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.16 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 21,842,200 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 21,660,062 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 122 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün tamam hisse senetleri, borçlanma senetleri, alt n ve di er k ymetli madenler ile bunlara dayal sermaye piyasas araçlar ndan en az ikisinden oluflan ve her birinin de eri fon portföy de erinin %20'sinden az olmayan Karma Fon'dur. Ürün orta-yüksek risk kategorisinde bulunan, portföyündeki sabit ve de iflken getirili enstrüman da l m n her zaman dengeli muhafaza eden, böylece uzun vadede sermaye art fl sa lamay hedefleyen bir fondur. Hisse senedi seçimlerinde temel unsur piyasa zamanlamas olmakta ve derinli i yüksek, likit alternatifler ön planda tutulmaktad r. Hisse senetlerinden arta kalan k s m sabit getirili menkul k ymetlerde (Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Repo) de erlendirilir. Fon, toplam yat r mlar n hisse senetleri ile sabit getirili enstrümanlara dengeli bir flekilde da tarak, ölçülü risk almay tercih eden ve orta-uzun vadede enflasyona karfl reel getiri elde etmeyi hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Denge Fon - 190,00 Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %40 MKB Ulusal 100 Endeksi %30 MKB 182 Gün D BS Performans Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %50 MKB100 + %30 MKB O/N + %20 D BS182 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %

11 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %58.68 el Hisse Da l m Perakende Sat fl %7.72 Sigorta %10.00 Ulafl m %7.02 Gayr.Yat.Ort. %6.35 Otomotiv %10.99 Petrol Ürünleri %5.57 Holding %16.64 Banka %18.52 Hisse Senetleri %41.32 Telekomünikasyon %17.19 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo BPP Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %21.43 %28.63 %49.95 % ,709,247 %29.58 %25.37 %45.05 % ,263,339 %26.94 %29.46 %0.03 %43.57 % ,851,960 %25.24 %20.73 %54.04 %8.58 1,304,663 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %28.74 %32.57 %38.69 %8.90 1,362, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %-4.78 %-8.80 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi TRAKYA CAN Reuters Kodu TRKCM.IS Cam Fiyat 1.27 Fondaki A rl (%) 7.10 Piyasa De eri (Milyon $) 552 Halka Aç kl k Oran (%) 34 Tekfen Holding Reuters Kodu TKFEN.IS Holding Fiyat 7.15 Fondaki A rl (%) 5.14 Piyasa De eri (Milyon $) 1,723 Halka Aç kl k Oran (%) 34 VAKIFBANK Reuters Kodu VAKBN.IS Banka Fiyat 2.13 Fondaki A rl (%) 4.72 Piyasa De eri (Milyon $) 4,324 Halka Aç kl k Oran (%) 25 9

12 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 7 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 2,980,778 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.35 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 37,864,100 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 37,604,643 Toplam Pay Say s : 500,000,000 Yat r mc Say s : 621 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. çerdi i hisse senedi oran itibar ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali di er fonlar m za k yasla fazla olan ürünlerimizdendir. Fon, özel temal ürünler kategorimizde yer al p, stratejisi gere i seçimlerini belirgin bir disiplin çerçevesinde gerçeklefltirerek, sadece piyasa de erlemeleri ucuz kalm fl hisse senetlerine yat r m yapar. Bu hisse senetleri yat r m komitemiz taraf ndan, temel analize dayanan indirgenmifl nakit ak m, yeniden kurulufl de eri, net aktif de eri ve tasfiye de eri analizleri esas al narak seçilmektedir. Fonun sahip oldu u yat r m stratejisi, yüksek sermaye art fl sa lamak amac yla, de iflken getirili enstrüman riski almaktan çekinmeyecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri De er Fon - 230,00 210,00 Performans (%) 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 13/06/ /05/ /06/ /01/ /05/ /01/ /01/2005 %80 MKB Tüm Endeksi %20 MKB Repo Endeksi %50 MKB Tüm Endeksi %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB Tüm Endeksi %50 MKB Repo Endeksi %70 MKB Tüm Endeksi + %30 MKB O/N Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %60-90 Ters Repo %10-40 Hisse Senedi %50-80 Ters Repo %20-50 Hisse Senedi %35-65 Hisse Ters Repo Senedi %35-65 Ters Repo %

13 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %32.26 Telekomünikasyon %3.81 Ulafl m %4.61 el Hisse Da l m Zirai Ürünler %3.44 Otomotiv %6.49 Petrol Ürünleri %8.85 Banka %37.95 Hisse Senetleri %67.74 Malt ve çecek %8.89 Yat r m Fonu Ort. %12.39 Holdingler ve Yat. fiirtetleri %13.57 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB Tüm Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo %49.47 %45.26 %35.84 %24.63 BPP Hisse Senetleri %50.53 %54.74 %64.16 %75.37 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %17.14 %9.90 %14.16 %11.66 Portföy De eri 3,624,519 2,649,022 5, ,670,800 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %26.34 %73.66 %9.06 3,914, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi % % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi COCA COLA Reuters Kodu CCOLA.IS Malt ve çecek Fiyat Fondaki A rl (%) 8.89 Piyasa De eri (Milyon $) 2,148 Halka Aç kl k Oran (%) 25 TÜPRAfi Reuters Kodu TPRAS.IS Petrol Ürünleri Fiyat Fondaki A rl (%) 8.85 Piyasa De eri (Milyon $) 4,799 Halka Aç kl k Oran (%) 49 fi fie CAM Reuters Kodu SISE.IS Holding Fiyat 1.57 Fondaki A rl (%) 7.52 Piyasa De eri (Milyon $) 1,283 Halka Aç kl k Oran (%) 37 11

14 Finansbank A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 2 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 20 / 07 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,187,273 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.14 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 81,811 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 78,900 Toplam Pay Say s : 3,000,000 Yat r mc Say s : 269 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. Fon, portföy de erinin ayl k a rl kl ortalama bazda en az %25'ini devaml olarak mevzuata göre özellefltirme kapsam na al nan Kamu Iktisadi Teflebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat ran A tipi fondur. Gerek içerdi i hisse senedi oran, gerekse yönetim stratejisindeki aktiflik nedeni ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali fazla olan ürün, ayn özellik sebebi ile uzun vadede yüksek sermaye art fl sa lamay hedeflemektedir. Yat r m stratejisini a rl kl olarak piyasa zamanlamas ile belirleyen fon, bu felsefeye ba l olarak portföy da l m nda h zl ve k sa vadeli de ifliklikler yapabilmektedir. Fonun yat r mlar nda yo unluk hisse senetlerindedir. Fon, toplam tasarruflar n de iflik yat r m araçlar na da tmak ihtiyac hisseden ve bunu yaparken birikimlerinin bir bölümünde kazanç-risk iliflkisini kabul edebilecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Agresif Fon - 220,00 200,00 Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %70 Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %90 MKB30 + %10 MKB O/N Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %55-85 Ters Repo %

15 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %36.12 el Hisse Da l m Holdingler ve Yat. fiirketleri %25.73 Enerji %3.50 Perakende Sat fl %3.50 Ulafl m %4.28 Petrokimya %5.92 Banka %23.09 Hisse Senetleri %63.88 Gayr. Yat. Ort. %9.69 Sigorta %13.85 Telekomünikasyon %13.11 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi A Tipi De iflken Fon Getirisi Finansbank A.fi A Tipi De iflken Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB 30 Endeksi Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi na lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %26.64 BPP Hisse Senetleri %73.36 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %25.22 Portföy De eri 6,850,122 %32.76 %67.24 %7.86 2,537,739 %28.02 %29.31 %0.05 %71.93 %70.69 %6.72 %3.12 2,530,707 1,622,205 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %33.72 %66.28 %2.91 1,401, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi % Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi TÜRK TELEKOM Reuters Kodu TTKOM.IS Telekomün. Fiyat 3.82 Fondaki A rl (%) 8.38 Piyasa De eri (Milyon $) 10,856 Halka Aç kl k Oran (%) 15 AL BARAKA TÜRK Reuters Kodu ALBRK.IS Banka Fiyat 2.45 Fondaki A rl (%) 7.79 Piyasa De eri (Milyon $) 661 Halka Aç kl k Oran (%) 21 Ifi GAYR MENKUL YAT. ORT. Reuters Kodu ISGYO.IS Gayr.Yat.Ort. Fiyat 0.90 Fondaki A rl (%) 6.19 Piyasa De eri (Milyon $) 329 Halka Aç kl k Oran (%) 55 13

16 Finansbank A.fi. A Tipi Hisse Senedi Fonu FON 6 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,412,493 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.17 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 41,391,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 33,850,852 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 159 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII, No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün en az %51'ini devaml olarak özellefltirme kapsam na al nanlar dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat rm fl olan Hisse Senedi Fonu'dur. Fon, portföy de erinin ayl k a rl kl ortalama bazda en az %25'ini devaml olarak mevzuata gore özellefltirme kapsam na al nan Kamu Iktisadi Teflebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat ran A tipi fondur. Ürün, tipi itibar ile portföyünün ayl k a rl kl ortalama bazda en az ndan %51'i her zaman hisse senetlerinde de erlendirmek zorunda olan, bu sebeple yüksek risk seviyesinde bulunan bir fonumuzdur. Ürünün baflka bir özelli i ise gerekli strateji de iflikli ini yapmas koflulu ile menkul k ymet çeflitlemesini yurtd fl piyasalarda da gerçeklefltirebilecek yap da olmas d r. Yat r m stratejisi gere i özel temal fonlar m zdan olan ve seçimlerini belirgin kurallar ve disiplin çerçevesinde gerçeklefltiren fon, yukar da de inilen yap s çerçevesinde hisse senedi seçimlerinde sadece Türkiye ile s n rl kalmayabilecektir. Bu özellikler fonu, sermaye büyümesi sa lamak amac yla risk almaktan kaç nmayacak ve bunu zengin bir hisse senedi çeflitlemesi yoluyla gerçeklefltirmeyi tercih edecek yat r mc lara uygun hale getirmektedir. Performans Bilgileri Hisse - 220,00 200,00 Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Eylül 08 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Tarih 18/10/ %90 MKB 100 Endeksi %10 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi % Ters Repo % /01/ /10/2007 %80 MKB 100 Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Hisse Senedi %65-95 Ters Repo % /01/ /01/2005 %90 MKB %10 MKB O/N 14

17 Temmuz - Eylül 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %16.56 el Hisse Da l m Banka %26.37 Di er %2.44 Medya %5.80 Otomotiv %6.52 Holdingler ve Yat. fiirketleri %17.81 Hisse Senetleri %83.44 Metal Sanayi %7.33 Petrol Ürünleri %9.17 Telekomünikasyon %10.52 Malt ve çecek %14.04 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / III Finansbank A.fi A Tipi Hisse Senedi Fonu FNBK A.fi A Tipi Hisse Senedi Fonu SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) Kar. Ölçütünün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo BPP Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %17.96 %82.04 % ,256,136 %25.73 %74.27 % ,576,282 %27.97 %0.22 %71.81 % ,535,023 %22.37 %77.63 % ,183,123 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %17.56 %82.44 % ,386, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi % Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi TÜRKCELL Reuters Kodu TCELL.IS Telekom. Fiyat 8.30 Fondaki A rl (%) 8.78 Piyasa De eri (Milyon $) 14,826 Halka Aç kl k Oran (%) 30 TÜPRAfi Reuters Kodu TPRAS.IS Petrol Ürünleri Fiyat Fondaki A rl (%) 7.65 Piyasa De eri (Milyon $) 4,799 Halka Aç kl k Oran (%) 49 COCA COLA Reuters Kodu CCOLA.IS Malt ve çecek Fiyat Fondaki A rl (%) 7.59 Piyasa De eri (Milyon $) 2,148 Halka Aç kl k Oran (%) 25 15

18 Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu FON 13 Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 21 / 08 / 2006 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,682,379 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.20 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 161,205,100 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 169,217,600 Toplam Pay Say s : 3,000,000,000 Yat r mc Say s : 819 Fonun Amac Fonun amac, orta vadede yat r mc lar n ana paralar n n maksimum ölçüde büyümesinin sa lanmas d r. Fon yat r m kararlar n, bu amaçla gelifltirilen bir bilgisayar modeli olan Kantitatif Model çerçevesinde verir. Bu model, kantitatif yöntemler ile gelifltirilmifl olup herhangi bir teknik analiz veya insana ba l bir tahmin metodunu girdi olarak kullanmamaktad r. Tüm yat r m kararlar, matematiksel ve istatiksel yöntemler kullan larak gelifltirilmifl olan model ç kt lar na göre al n r. Fon, portföyünün tümünü IMKB 100 pay senetlerine yat rabilece i gibi, tamamen k sa vadeli sabit getirili enstrümanlar veya O/N repodan da da oluflturabilir. Kantitatif Model'in yat r m kararlar n alma mekanizmas, yat r mc lar n riskini minimize ederken getirilerinin optimizasyonu esas na göre dizayn edilmifltir. Bu do rultuda getirilerin da l m na bak ld nda ortalama getirinin yüksek, negatif getirilerin say s n n ve büyüklü ünün ise mümkün oldu unca düflük olmas hedeflenir. Fon, yat r mc lara mutlak getiri sa lamay hedeflemekle birlikte bunun garantisini veremez. Kantitatif Model'in farkl yerlerinde riskin azalt lmas ve performans n artt r lmas na yönelik optimizasyon teknikleri kullan l r. Fon aktif yönetilen bir yat r m fonudur. Portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle Fonun yönetim stratejisini yans tacak bir karfl laflt rma ölçütü bulunmamakta ve risk skalas d fl nda tutulmaktad r Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %55.83 Hisse Senetleri %44.17 Performans Verileri Medya %0.81 Ka t ve Orm. Ürünleri %0.82 Malt ve çecek %1.15 Telekomünikasyon %1.24 Sigorta %1.53 G da (Di er) %2.13 Zirai Ürünler %2.17 Otomotiv %2.47 Gayr. Yat. Ort. %2.57 Petrol Ürünleri %3.63 el Hisse Da l m Banka %34.21 Metal Sanayi % Holdinler ve Yat. fiirketleri %26.11 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin 2008 / III Finansbank Quant B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank Quant B Tipi De iflken Fonu Standart Sapmas lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %76.83 %32.09 BPP Hisse Senetleri %23.17 %67.91 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %48.06 %15.46 Portföy De eri 12,162,292 4,954,142 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse AKBANK ERE L DEM R ÇEL K DO AN HOLD NG Reuters Kodu AKBNK.IS Banka Fiyat 6.55 Fondaki A rl (%) 5.17 Piyasa De eri (Milyon $) 5,955 Halka Aç kl k Oran (%) 36 Reuters Kodu EREGL.IS Metal Sanayi Fiyat 6.50 Fondaki A rl (%) 4.91 Piyasa De eri (Milyon $) 6,063 Halka Aç kl k Oran (%) 50 Reuters Kodu DOHOL.IS Holding Fiyat 1.50 Fondaki A rl (%) 4.68 Piyasa De eri (Milyon $) 1,827 Halka Aç kl k Oran (%) 34 16

19 Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu FON 14 Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 05 / 09 / 2006 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 556,922 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.07 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 46,130,600 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 49,179,624 Toplam Pay Say s : 3,000,000,000 Yat r mc Say s : 110 Fonun Amac Fonun amac, orta vadede yat r mc lar n ana paralar n n maksimum ölçüde büyümesinin sa lanmas d r. Bunun baflar labilmesi için Fon, a rl kl olarak pay senetlerinden oluflacak ve pay senetlerinin seçiminde teknik analiz metodundan yararlan lacakt r. Sabit getirili menkul k ymetlere iliflkin yat r m kararlar n n al nmas nda ise teknik analiz metodundan yararlan lmayacak ve bu enstrüman grubundaki yat r mlarda k sa vadeli bonolara a rl k verilecektir. Kullan lacak olan teknik analiz metodu hakk ndaki özet aç klama: Belirli bir pay senedi veya endekse ait fiyat, ifllem hacmi vb. bilgilerinin grafik formunda kayd ve bu bilgilerin belirli formasyonlar ve indikatörler fl nda de erlendirilmesidir. Amaç, pay senedi veya endeksin geçmifl fiyat hareketlerinden yola ç karak gelecekte ne yönde hareket edece inin tahmin edilmesidir. Teknik analizin ç k fl noktas olan Dow Teorisi'ne göre üç ana varsay mda bulunulur : 1) Pay senedinin o anki fiyat, arz ve talebi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen tüm faktörlerin ve beklentilerin bir yans mas d r. 2) Fiyatlar ana, ara ve k sa vadeli olmak üzere üç ayr trend üzerinde belirli bir süre devam eder. 3) Geçmiflteki fiyat hareketleri gelecekte tekrarlan r. Charles Dow'un, Dow Teorisinin temel prensiplerinin en önemlisi olan trend çizgileri, grafikteki iki veya daha fazla uç nokta birlefltirilerek gösterilir. Yükselen trendler iki veya daha fazla dip noktan n birlefltirilmesi ile çizilir ve destek seviyelerini gösterir. Alçalan trendler ise, iki veya daha fazla tepe noktas birlefltirilerek çizilir ve direnç seviyelerini gösterir. Fon'a yat r m, pay senetleri ve sabit getirili enstrümanlara yap lan yat r mlardaki riskleri içermektedir. Piyasalarda yaflanan dalgalanmalar sebebiyle fon kat lma paylar n n de eri düflebilir. Fon'un portföyündeki varl klar n de eri olumlu ve/veya olumsuz yönde de iflim gösterebilir. Fon aktif yönetilen bir yat r m fonudur. Portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle Fonun yönetim stratejisini yans tacak bir karfl laflt rma ölçütü bulunmamakta ve risk skalas d fl nda tutulmaktad r Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %100 Hisse Senetleri %0 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin / III Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Standart Sapmas lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %89.68 BPP Hisse Senetleri %10.32 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %26.91 Portföy De eri 3,920,246 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %88.64 %11.17 %9.10 3,229,265 17

20 SENTEZ H SSE Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu FON 15 A T P F O N S E P E T F O N U Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 24 / 08 / 2007 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 2,818,646 Yönetim Ücreti: Yüzbindedört/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.33 Fonun Amac Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde afla da aç klanan yönetim stratejisi uygulan r: Fon portföyünün yönetiminde Tebli 'in 5. maddesi kapsam nda Fon Sepeti Fonu niteli ine uygun bir portföy yap s esas al n r. Fon portföyü yat r m fonu ve borsa yat r m fonu kat lma paylar ile di er sermaye piyasas araçlar ndan oluflturulur. Fon'un A tipi fon sepeti olmas nedeniyle fon portföyünün en az %80'i A Tipi Yat r m Fonu kat lma paylar ndan oluflmaktad r. Yat r mlar ndaki ana amaç pay senetlerinin performans n n üzerinde bir getiriyi yat r mc lara sunarken farkl yat r m fonu ve borsa yat r m fonu kat lma paylar ile risk da l m n en üst düzeyde sa lamakt r. Fon Seçimi Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): 0, Dolafl mdaki Pay Say s **: 326,043,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,021,633 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 11 Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu'nun yat r m felsefesindeki temel basamaklar; araflt rma, fon seçimi, gözlem ve kontrol olarak 3 aflamaya ayr lmaktad r. Fonun yönetim sürecindeki her ad m yat r m komitesi taraf ndan detayl bir çal flma ile sonuçland r l r. Fon yönetim sürecinde yat r m dünyas ndaki profesyonellerin bilgi ve becerilerinden faydalanarak, tutarl ve ayr nt l bir yaklafl m izlenir. Süreç içinde farkl ürün ve ihtiyaçlar karfl s nda esnek olunurken, olas risklerin de kontrol edilmesi amaçlan r. Oluflturulan strateji ve temaya uygun fonlar tarihsel veriler ve fon yöneticileri ile yap lan görüflmeler ile belirlenir. Fon yöneticileri ile devaml bir iliflkinin sürdürülmesi esast r. Fon yöneticileri ile yap lan görüflmeler süreklidir ve gözden geçirmelerde kullan lmak üzere gerekli kay tlar tutulur. Fon seçimi yap l rken fonun stratejisi, geçmifl dönem getirileri, getiri hedefi, risk profili gibi kriterler dikkate al n r. Seçilen bu fonlar n risk ar nd r lm fl getirileri incelenir. Bu analiz de temel olarak Sharpe Oran ve Treynor Oran kullan l r Fon ayr ca pay senedi d fl nda k ymetli madenlere yat r m yapan borsa yat r m fonlar na da zaman zaman risk da t m prensibi ve Tebli düzenlemeleri çerçevesinde yat r m yapabilir. Fon portföyünün kat lma paylar nda veya borsa yat r m fonlar nda de erlendirilmeyen k sm ters repoda ve/veya Borsa Para Piyasas ifllemlerinde de erlendirilir. Fon aktif yönetilen bir yat r m fonudur. Portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle Fonun yönetim stratejisini yans tacak bir karfl laflt rma ölçütü bulunmamakta ve risk skalas d fl nda tutulmaktad r Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Fon Da l m ECZACIBAfiI A T P DE fiken FON %5.17 Hisse Senetleri %12.46 TAC RLER MENK. KIY. F NANSBANK A.fi. A T P DE fiken FON %8.86 A T P H SSE SENED FONU %11.43 SGMK* %15.35 ECZACIBAfiI H SSE FON %7.86 ANADOLUBANK A T P DE fiken FON %11.13 RAYMOND JAMES A T P DE fiken FON %7.86 Yat r m Fonlar %84.65 ERGO SV ÇRE S GORTA A T P DE fiken FON %8.59 TAC RLER MENK. KIY. A T P KARMA FON %8.86 F NANSBANK A.fi. A T P DE fiken FON %9.64 F NANSYATIRIM A T P KARMA FON %11.11 F NANSYATIRIM A T P DE fiken FON %10.64 Performans Verileri Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu Standart Sapmas * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin 2008 / III lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo %69.15 A Tipi Fon ve BYF Kat lma Paylar %30.85 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %0.02 Portföy De eri 619,484 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 18

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu,

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2007

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2007 2007 Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2007 OCAK : Ö B, daha önce son teklif verme tarihi 19 Ocak 2007 olarak aç klanan, üç elektrik da t m bölgesinin özellefltirme ihalelerinin proje aflamas nda bulunan

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2007 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu,

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2007 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon

Detaylı

Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2006

Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2006 2006 Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2006 Temmuz ay bafl nda, FED'in 0.50 puan yerine 0.25 puanl k faiz art r m na gitmesi ve aç klamas nda faiz art r mlar n n bir süre durabilece i sinyalini vermesi

Detaylı

Politika ve Ekonomi Nisan-Haziran 2006

Politika ve Ekonomi Nisan-Haziran 2006 2006 Politika ve Ekonomi Nisan-Haziran 2006 Nisan ay n n ilk yar s Merkez Bankas Baflkan 'n n atanma belirsizli i ile geçti. Bakanlar Kurulu, MB Baflkan atama karanamesini Cumhurbaflkanl köflküne göndermekte

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2007 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2006

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2006 2006 Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2006 1 Ocak'tan itibaren sermaye piyasas araçlar ndan elde edilen getirilere %15 seviyesindeki vergi yürürlü e girmifltir. Stopaj olarak kesilen ve nihai vergi niteli

Detaylı

Politika ve Ekonomi Ekim-Aral k 2005

Politika ve Ekonomi Ekim-Aral k 2005 2005 Politika ve Ekonomi Ekim-Aral k 2005 3 Ekim'de Türkiye ve AB üyesi ülkeler ile uzun süren müzakere ve pazarl klar sonucunda resmi olarak AB üyelik müzakere süreci bafllam flt r. Sürecin bafllamas

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005

Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005 2005 Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005 Haziran ay ndaki 25 baz puanl k faiz indiriminden sonra Merkez Bankas Temmuz-A ustos ve Eylül aylar ndaki Para Kurulu toplant s nda faiz indirimine gitmeyerek

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010

YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010 TEKSTĐLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010 Uğur Konuk Tekstil Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Te:0 212 276 25 70 ukonuk@tekstilbank.com.tr Gözde Yılmaztürk Tekstil Menkul

Detaylı

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİLE Rİ İM K B 10 0 4 0,9 5 5,9 5 UYARI

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİLE Rİ İM K B 10 0 4 0,9 5 5,9 5 UYARI TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Mayıs 2013 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr MOODY

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİL E Rİ İM K B 10 0 2 5,5 5 UYARI

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİL E Rİ İM K B 10 0 2 5,5 5 UYARI TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2013 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr 1.Türkiye

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Ekim 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Ekim 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Ekim 2014 Alper KOÇ Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Müdür Tel:0 212 276 27 27 / 1516 alper.koc@tekstilbank.com.tr Mustafa Murat KUBİLAY

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENĐ Eylül 2011

YATIRIM FONU BÜLTENĐ Eylül 2011 TEKSTĐLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENĐ Eylül 2011 Uğur Konuk Tekstil Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tel:0 212 276 25 70 ugur.konuk@tekstilbank.com.tr Hayırlı Olsun S&P!...

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Aralık 2011

YATIRIM FONU BÜLTENİ Aralık 2011 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Aralık 2011 Emrah GÜRELLİ Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Müdür Tel:0 212 276 27 27 / 1553 emrah.gurelli@tekstilbank.com.tr Serap KÖLEMEN

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARİH VE SAYI İLE ONAYLANAN,. TARİH VE.. SAYILI

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

P YASALARA GENEL BAKIfi

P YASALARA GENEL BAKIfi P YASALARA GENEL BAKIfi Yat r m Araçlar Getirileri (OCAK 2009) Getiri % 4.00 3.00 2.00 2.63 1.84 1.98 1.76 1.09 1.04 1.02 1.18 0.93 2.19 2.93 3.22 2.25 1.00 0.00-1.00-0.78-2.00-3.00-3.46-4.00-5.00-6.00

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

P YASALARA GENEL BAKIfi

P YASALARA GENEL BAKIfi P YASALARA GENEL BAKIfi Getiri % Yat r m Araçlar Getirileri (A ustos 2008) 3.00 2.00 1.00 1.21 1.23 1.23 1.11 1.11 0.88 0.36 1.06 1.16 1.29 1.34 1.66 0.00-1.00-2.00-1.78-1.89-3.00-4.00-5.00-6.00-7.00 HEF

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Ocak 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Ocak 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Ocak 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr 1.Kasım

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı