SÛRESĐ MÜDDESSĐR 5-6.ÂYETLER KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: ESMA NIN BOSTANI ĐÇĐNDEKĐLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÛRESĐ MÜDDESSĐR 5-6.ÂYETLER KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: ESMA NIN BOSTANI ĐÇĐNDEKĐLER"

Transkript

1 MÜDDESSĐR SÛRESĐ 5-6.ÂYETLER أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ن ر ب اش ر ح ل ى ص د ر ى و ي سر ل ى ا م ر ى و اح ل ل الع ق د ة م ن ل س ان ى ي ف ق ه وا ق و ل ى ر ب ق د ا ت ي ت ن ي م ن ال م ل ك و ع لم ت ن ي م ن ت ا و يل الا ح اد يث ف اط ر ال سم او ات و الا ر ض أ ن ت و ل يي ف ي ال دن ي ا و الا خ ر ة ت و فن ي م س ل م ا و أ ل ح ق ن ي ب ال صال ح ين توفنا مسلمين وألحقنا ب ال صال ح ين واحشرنا في زمرةال صال ح ين وأدخلنا الجنة م ع الا ب ر ار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: و ال رج ز ف اه ج ر (5) و ل ا ت م ن ن ت س ت ك ث ر ( 6) TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: } والرجز { بضم الراء : يعقوب وسهل وحفص وغيرهم بالكسر العذاب والمراد ما يو دي إليه } فاهجر { أي أثبت على هجره لا نه آان بريي ا منه } و لا ت م ن ن ت س ت ك ث ر { بالرفع وهو منصوب المحل على الحال أي لا تعط مستكثر ا راي ي ا لما تعطيه آثير ا أو طالب ا أآثر مما أعطيت فا نك ما مور با ج ل الا خلاق وأشرف الا داب وهو من م ن عليه إذا أنعم عليه. وقرأ الحسن } ت س ت ك ث ر { بالسكون جواب ا للنهي ESMA NIN BOSTANI ĐÇĐNDEKĐLER

2 1.Sizin Gibi Beşerim 2.Tekbir Hayatın Manevî Dinamiğidir 3.Büyümek Đstiyorsak 4.Allah El-Mümin, Şeytan El-Kâfir 5.Canlı Cenaze Olmayalım 6.Müminlerin Bitmeyen Fener Yağı 7.Hakkun Aleyye Müjdeleri 8.Cehennemden Cennet e Kaçış Provası 9.Hayrın Küçüğü Olmaz 10.Verici Mümin 11.Daima Yükselen Borsa: Bursevî Borsası 12.Đbadetlerin En Üstünü Allah a Hüsn-ü Zandır 13.Đçi-Dışı Tertemiz Mübelliğ 14.Veli Kimdir? 15.Uzağı Yakın Eden Đki Demir 16.Feyiz Fabrikatörleri 17.Mümin Allah Đle Barışık Yaşar 18.Hüsn-ü Âkıbet, Sû-i Âkıbet 19.Müminlerin Sigortası Kalbidir 20.Kalplerin Cilası Allah ı Zikirdir 21.Kur an Kelimlerinden Nükteler 22.Hepimiz Aslında Hicrete Adayız 23.Sakının ki Değerli Olasınız 24.Mümin Kâfirle Uzlaşamaz 25.Pembeci Oğlunun Dünyası 26.Kâfirin Gönlü Heva, Müminin Kalbi Đman Doludur 27. Hakk ın Mestanı, Esma nın Bostanı 28.Ey Mümin Sebat Et 29.Günümüzdeki Putperestler 30.Mümin Negatif Olmaz 31.Bütün Ricsler Şeytanın Đşlerindendir 32.Kendini Yakma 33.Her Duvara Serlevhadır 34.Gönlü Doğrayan Nacaklar

3 35.Sosyal Hayatın Temel Direklerinden: Đhsan 36.Dünya Kalil, Ne Kadar Versen Yine Kalil 37.Đsrafa Farklı Bir Yorum 38.Seyyiat- Hasenat Karşısında Tavrımız 39.Rabbin Gibi Ver 40.Ücretimizi Allah tan Bekleyelim 41.Đyiliklerimizi Boşa Çıkarmayalım Değerli Müminler, Kıymetli Kardeşlerim; Bu hafta Allah nasip ve müyesser kılar, inayet buyurursa tefsir-i şeriften Müddessir Sûre-i Celile sinin 5. ayetinden alarak okumaya, anlatmaya devam edeceğiz. Yüce Allah tan dileğimiz O nun inayetinin, lütfunun, kereminin daima üzerimizde olması ve anlatışımızda, anlayışımızda, gereği ile âmil olma ve ahlakıyla ahlâklanma yönünde bizlere inayet buyurması, yardım etmesidir. Bu işleri kolay kılmasıdır. Lütfundan, kereminden istiyoruz, kabul buyursun. واختص kelimesinde و ر ب ك ف ك ب ر Geçen hafta okuduğumuz bölümde ibare olarak ve افتعال olarak söylemiştik. Bu kelime اف ع لال kelimesini gramer yönüyle ifade ederken babındandır. اختصاص -,-يختص -اختص - افتعال - يفتعل -افتعل - şeklinde ifade ediyoruz. Onu tashih ediyoruz. Bu tashihle dersimize devam ediyoruz. Bu Sûre-i celile içerisinde Peygamber-i Zişan ın nübüvvetinin ilk dönemlerinin yer aldığını görüyoruz demiştik. Peygamber-i Zişan ın bu yönde ilk atılımında, ilk hamlesinde, risalet görevi ile insanların arasına karışıp, onlarla diyalogunun ana temellerinin neler olması gerektiğini, bu ilk nazil olan sûreler içerisinde görüyoruz. Peygamber-i Zişan ın bu ilk hamlelerinde nasıl hazırlandığını, nasıl hazırlanması gerektiğini bu temel öğelerin neler olduğunu, hangi sıfatlar ve hangi vasıflarla onların karşısına çıkması gerektiğini, açık ve net olarak Yüce Rabbimiz bu ayetlerde vurgulamış oluyor. Burada aynı zamanda insanların insanlarla olan diyaloglarında, bir birleriyle karşılaştıklarında cemiyet içerisindeki kişinin zahiri yönleri de ele alınmıştır. Bâtıni yönleri de ele alınmıştır. Yani içyapısı nasıl olması lazımdır. Toplumla ilişki içerisinde olan bir kimsenin içtimai hayatta, sosyal yaşamda kişilik sıfatları nasıl olmalıdır. Bu toplumsal birleşme, dayanışma hangi sıfatlar altında, hangi

4 niteliklerle olmalıdır. Tabiri caizse bir binanın duvarını yapıyorsunuz, tuğlalar nasıl seçilmelidir. Hangi karakterde, hangi sıfatta olmalıdır. Ne gibi nitelikler taşımalıdır. Tabi bundan daha ötesi; قل إنما أنا بشر مثلكم De ki. Ben de ancak sizin gibi bir insanım... 1 âyeti Peygamberin beşerden biri olmasını, onun insanlık formunu ifade ediyor. Ama Peygamberin buna ilave olarak bir de يوحى إل ي (Ne var ki bana vahyolunuyor. 2 ) risalet misyonu taşıdığını, böyle bir sıfatı olduğunu görüyoruz. Dolaysıyla Peygamber de artı sıfatlar da vardır. Onlara mahsus sıfatlar diyoruz. Risalete ait olan nitelikler diyoruz. Ama aynı zamanda da قل إنما أنا بشر مثلكم âyeti ile onun genel yapısı, insanlık formu içerisindeki Yüce Hakk ın insanda aradığı, istediği değerleri görüyoruz. SĐZĐN GĐBĐ BĐR BEŞERĐM: Đşte burada bu değerler özellikle ön plana alınmıştır. Toplum içerisine girecek bir insanın ne gibi nitelikler taşıması gerektiğini görüyoruz. Bu sıfatlar bu nitelikler, bu donanımlar olmadan insanlık içerisine karışılmasının doğru olmayacağı, onlara fayda veremeyeceği, zarar verileceği anlatılmak istenmiştir. Đşte bunlar içerisinde anlatılan şeyler de Peygambere ait olan inzar görevidir. Kalk inzar et. Bu Peygamberin özel sıfatıdır. Beşir ve nezir, Peygamberlerin genel sıfatlarındandır. Sonra tekbir olayı gerçekleşiyor. Tekbir ise umumi bir sıfattır. و آ بر ه ت ك ب يرا Ve O nu tekbir ile yücelt. 3 Ey Müminler ال له أ آ ب ر deyin. TEKBĐR HAYATIN MANEVÎ DĐNAMĐĞĐDĐR: Tekbir, bütün müminlerin genel şiardır, sıfatıdır. Demek ki tekbir, hayatın manevi dinamiğidir. Toplum içerisinde tekbirsiz yaşanmaz. Toplumun büyümesi, gelişmesi أ آ ب ر i ال له bilmekle ve ona sevgi ve saygı sunmakla ancak mümkündür. Bunun da parolası tekbirdir, ululamaktır. Ululaya ululaya, Yüce Hakk a karşı saygı duya duya beşer yücelir, yükselir ve ekberin gölgesinde neşv-ü nema 1 Keh18/110 2 Keh18/110 3 İsra17/111

5 bulur. Huzurlu bir hayat sürer. Büyümek için en büyüğü tanımak lazım. En büyükten imdat almak lazımdır. Bunun yolu da tekbir getirmektir. ال له أ آ ب ر diyerek canı gönülden O na yönelmektir. O nu duymaktır, O na uymaktır. Buyruklarındaki beyanı güzelce anlayıp gereğini yapmaktır. Aksi takdirde O na giden başka bir yol bilmiyoruz. BÜYÜMEK ĐSTĐYORSAK: Büyümeyi adamlar rakamlara vuruyorlar, yani büyümeyi kemmiyette arıyorlar. Büyümek rakamlarla değildir. Müminlerin dünyasında,, inanmışların yaşamında büyümek keyfiyet yönüyledir, kemmiyet yönüyle değildir. Kemmiyet, sayı yönüyle büyüklüğü anlatmaya çalışanlar bu işin içini, özünü düşünmeyenlerdir. Yüce Allah işin sûretine, kemmiyetine değil, keyfiyetine bakar. Đhlâs dediğimiz olay Allah Teâlâ ile kontak kurduğumuz noktada gerçekleşir. Kalpte oluşan bir sırdır. Đnsan ihlâsa sahip olmadıkça, görünüşü ne olursa olsun, boştur, zayıftır, güçsüzdür bir hiçtir. ALLAH EL-MÜMĐN, ŞEYTAN EL-KÂFĐR: Bakınız ne kadar değişiyor. Bir gâvurun bakışına bakınız, bir de Yüce Allah ın, المو من (el Mümin) in bakışına bakınız. Birisi (el- المو من mümin) birisi (el-,الكافر Kâfir), االله المو من - الشيطان الكافر Allah mümin, şeytan kâfirdir. Mümini mi dinleyeceğiz, kâfiri mi dinleyeceğiz ey Allah ın Kulları. Bizim e المو من yönelmemiz lazım. المو من ( El- Mümin) e yönelirsek biz de mümin oluruz. أ آ ب ر (Ekber) e yönelirsek biz de beşerin أ آ ب ر ekberi oluruz. أ آ ب ر الناس Đman edenler Ekberi n-nas olur. أ آ ب ر البشر Ekber-i beşer olurlar. şey in Ekberu min külli االله أ آ ب ر من آل شيء değil. Ekberü külli şeyin أ آ ب ر آل شيء sadece Allah tır. Her şeyden daha büyük olan Allah tır. Ama beşerin en büyüğüdür. Đşte şehirlerin en büyüğüdür. Bu şekilde söylemenin bir zararı yoktur. Bu bir realitedir, gerçektir. Ekber Arap dilinde tafdil sigasıdır. Yüce Allah da bu sigaları Kitabı nda kullanmıştır. Vahiy içerisinde yer alır. Allah ın Kulları! Demek ki Yüce Allah a tazim etmeksizin büyümeyi beklemek havanda su dövmektir. Olur şey değildir. Böyle bir şey beklemenin anlamı yoktur. Boşuna bir beklentiden ibarettir. CANLI CENAZE OLMAYALIM: Umudun da kaynağı olması lazımdır. Evet, umut edelim. Ümidi kesmeyelim ama bir yüzümüz, elimiz, sebebimiz olmalı. O ümidi de yeşerten tohumlar, kökler olmalıdır. Kök yok, fol yok, yumurta yok, bilmem kendini ne ambarında gör. Olacak şey mi? O halde ümit bile kuru kuruya olmaz. Ümit bir enerji, bir güç kaynağıdır. Đnsanlar ümitsiz yaşarlarsa huzur bulamazlar ve canlı cenaze olurlar. Ümitle

6 yaşanır, ümitsiz olmaz. Ama ümit etmenin de o gücü besleyecek, başka temel esaslara, unsurlara ihtiyacı vardır. Đşte biz amal-i salihayı, bu ümidi tetiklemesi için, takviye için yapıyoruz. واستعينوا بالصبر والصلاة Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah tan yardım isteyin. 4 بالصبر Yüce Allah tan imdat isteyin. Yardım görmeye talip olun. Yardım isteyin. Neyle oوالصلاة halde sabır, salât bunlar amal-i salihadandır. Bunlar Yüce Allah ın bize imdat edeceğine bir ümit ışığıdır. Đmdadın da bir ümit ışığıdır. Öyleyse amal-i salihayı yapmadan, salih ameller yapmadan ümit etmenin bir getirisi yoktur. MÜMĐNLERĐN BĐTMEYEN FENER YAĞI: Firavunlar, Nemrutlar bu türdendir. Kendisine hiç bir yarar sağlamamıştır. Đnandım, şimdi ben de inandım demesi hiç bir işe yaramamıştır. Kuru kuruya bir ümit beslediği anlaşılıyor. Darda kalınca ben söyleyiveririm. Şimdiye kadar nasıl olsa Musa denince sıkıntıdan kurtulduk. Yine öyle olur zannetti. Yine paçayı kurtarırım zannetti. Elbette faydası olurdu ama salih amelleri olsaydı. Salih amelleri yok. Öyleyse bu ümidin ona sağlayacağı bir yarar da yoktur. Ama müminler için her zaman ümit vardır. Ümit ışığı yanar durur. Onu yakan nedir? Onun enerjisi amal-i salihadır. Amali saliha o fenerin yağıdır yani gazıdır. O gazı doldurdun mu o fener yanar. Ama gaz bitti mi, benzin bitti mi fener de söner. Müminler amal-i saliha işledikleri için, az da olsa ölüm halinde, canı çıkarken bile tövbe etse makbuldür. Ama bu salih amel stoku veya kaynağı olanlar içindir. Đşte onun için kâfirler ile müminlerin son demlerindeki tövbelerinin, pişmanlıklarının fayda vermesi veya vermemesi, kabul edilmesinin ya da edilmemesinin sebebi budur. Öyleyse salih amel imdada yetişir, yani o bir vesiledir. Yüce Allah tan hayır beklemek, kendisine iyi muamele yapacağını beklemek, müminin hakkıdır. Böyle bir hak oluşur. Bunları ben söylemiyorum. HAKKUN ALEYYE MÜJDELERĐ: Bunlar kitaplarda حق علي hakkun aleyye- benim üzerime haktır diye rivayetlerde vardır. م ن ا م ن ب ال له و ب ر س ول ه و أ ق ام 5 ال صل اة و ص ام ر م ض ان آ ان ح ق ا ع ل ى ال له أ ن ي د خ ل ه ال ج ن ة ف ا ن ح ق ال له ع ل ى ال ع ب اد أ ن ي ع ب د وه و ل ا ي ش ر آ وا ب ه ش ي ي ا و ح ق ال ع ب اد ع ل ى ال له أ ن ل ا ي ع ذب م ن ل ا ي ش ر ك ب ه 6 ش ي ي ا ف ق ل ت ي ا ر س ول ال له أ ف ل ا أ ب شر ب ه ال ناس ق ال ل ا ت ب شر ه م ف ي تك ل وا 4 Bakara2/153 5 Buhârî, Derecatü l-mücahidin, hadis no: Buhârî,Đsmü l-feres ve l-hımar, hadis no: 2644

7 ح ق ال له ع ل ى ال ع ب اد أ ن ي ع ب د وه و ل ا ي ش ر آ وا ب ه ش ي ي ا ث م س ار س اع ة ف ق ال ي ا م ع اذ ق ل ت ل بي ك و س ع د ي ك ق ال هل 7 ت د ر ي م ا ح ق ال ع ب اد ع ل ى ال له إ ذ ا ف ع ل وا ذ ل ك أ ن ل ا ي ع ذب ه م م ن ق ال إ ذ ا أ ص ب ح و إ ذ ا أ م س ى ر ض ين ا ب ال له ر ب ا و ب ال ا س ل ام د ين ا و ب م ح مد ر س ول ا إ لا آ ان ح ق ا ع ل ى ال له أ ن 8 ي ر ض ي ه Vecebe alallahi diye rivayetler vardır. O kendi kendisine bunu böyle ifade و ج ب ع ل ى ال له ح ق hakka ile حق etmişlerdir. Kutsi rivayetlerde veya hadislerde Peygamberimiz vecebe ile hakkun diye ح ق ع ل ى ال ل ه Hakkun alallahi diye rivayetler vardır; hadislere bakabilirsiniz. O kendisne lutfen bunu bir görev bilmiştir. Bu senin benim üzerimdeki hakkındır demiştir Yüce Allah, kuluna lütfen ve keremen, şu güzelliğe bakınız. Yüce Allah hakları en güzel, en doğru şekilde gözetendir. Asla haksızlık bilmez. Haksızlık yapmaz. Kullar yapabilir ama Allah yapmaz. O halde La ilahe illallah diyeni cennete koymak bana haktır, revadır, vaciptir. Đslâm âlimleri bu vücub-u şeriyye gibi değildir, demişlerdir. Bize vacip olması gibi değildir. Bu lütfendir, keremendir. Allah kendisini bu şekilde ifade etmiştir, demişlerdir. O halde Allahın kulları salih amel bazen çok böyle; ا تق وا ال نار و ل و ب ش ق ت م ر ة h Yarım hurmacıkla bile olsa cehennemden korkun, sakının. 9 Yani bunu verirken Ya Rabbi ben bunu azabından uzak kalmak için veriyorum. Sen beni bu şekilde korkutuyorsun, yani sakının diyor ya. ف ك ي ف ت تق ون إ ن آ ف ر ت م ي و ما Nasıl sakınırsınız o gün diyor ya ateşten. 10 CEHENNEMDEN CENNETE KAÇIŞ PROVASI: Biz o güne bu işi bırakmıyoruz. Burada bunun provasını, hazırlığını yapıyoruz. Cehennemden cennete kaçış provasını yapıyoruz. Cehennem hapishanesinden kaçıyoruz. Mutlular diyarı olan cennete sığınıyoruz. Onun sahibi kim? Allah tır. Berikinin sahibi de Allah tır. Ama ب ك م ن ك euzü أ ع وذ bike minke denklemi 7 Buhârî, Lebbeyke ve sa deyke cevapları, hadis no: Ebû Davûd, Sabah Okunacak Dua, hadis no: Buhârî, Sadaka, Hadis no: 1328; Müslim, Sadaka, hadis no: Müzzemmil73/17

8 üzerine senden sana sığınırız. Cehenneminden cennetine, azabından rahmetine, gazabından lütfuna, affına sığınıyoruz. Đşte müminlerin hali budur. أ ع وذ ب ر ض اك م ن س خ ط ك و ب م ع اف ات ك م ن ع ق وب ت ك و ب ك م ن ك h Ya Rabbi! Öfkenden hoşnutluğuna ve cezalandırmandan affına, senden sana sığınırım. 11 ف م ن ي ع م ل م ث ق ال ذ رة Minicik bir hayır bile olsa ki; Kur an buna zerre tabir eder. Zerre kadar hayrı olsa bunun karşılığını görecek. 12 O bile Yüce Allah ın affını ümit etmede bir vesiledir. Hakkın vardır. Ama küfür bu hakkı iptal eder. Her şeyi siler, kökünden sıyırır. Müminin diyarında ise ne kadar günah olsa da kökler durur. Üzerinden kırpıntılar olur. Dalını budağını kesersinde kök sağlamdır. أ ص ل ه ا ث اب ت و ف ر ع ه ا ف ي ال سم اء Güzel söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. 13 Bir anda filiz verir. Ortamı buldu mu hemen filizlenir; çünkü kök vardır. Ama küfür kökünden kazıdığı için o tamamen bir sıfırdır. Allah korusun. Onun için yarım hurma bile yerine göre adamı cehennemden kurtarır. Yüce Allah yani kurtulmana vesile kılar. HAYRIN KÜÇÜĞÜ OLMAZ: Hiç bir hayrı var mı bakın kuluma var mı bir şey? Elinden avucundan, kenarından köşesinden, tutacak bir şey var mı? Hani anlattık ya geçenlerde bir zatın üzerinden hep örtülerini çalıyorlarmış da, adam niye bunları tutmuyorsunuz, yakalamıyorsunuz, ne biçim ermişsiniz siz diye sandukaları tepmiş. Sonunda tutmuşlar bir yerinden, işte temiz bu kadar bir yer bulabildik. Biz temiz yere ancak sürülebiliriz. Bunda da temiz yer işte bu kadarcık bir yer kalmış, orasından yakaladık diyorlar. Yüce Allah seni cehennemden çekip çıkaracak. Temiz bir yerini arıyor. kenarından tutacak yer arıyor, var mı? Eteğinden ا تق وا ال نار و ل و ب ش ق ت م ر ة Yarım hurmacık bile. Yarım elma gönül alma. Gönül aldın mı hiç. Đşte bakın gördünüz mü atalarımız ne kadar güzel söylemiş. 11 Muvatta, Dua, Hadis no: Zilzal99/7 13 İbrahim14/24

9 Onun için Peygamberimiz: ل ا ت ح ق ر ن م ن ال م ع ر وف ش ي ي ا و ل و أ ن ت ل ق ى أ خ اك ب و ج ه ط ل ق h Hiç bir hayrı küçümsemeyin, velev ki bu kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa buyurdu. 14 VERĐCĐ MÜMĐN: Vermeye alışın. Az varsa az verin, çok varsa çok verin. Ama verin. Verici olun. Bugün verdin mi, kendini sorgula. Bir şey verdin mi? Eskiler komşu komşunun külüne bile muhtaçtır demişlerdir. Kül bile alıp verirlermiş. Komşu biraz kül var mı diye? O bile ecirdir. Bir diş çöpü vermek bile sadakadır. Bir güler yüz sadakadır. Güler yüzle bakmak tatlı sözle söylemek hep sadakadır. Üstüne ceketini giyiyor hemen tutuvereyim demek sadakadır. Sana bir iyilik yapana ج ز اك ال له خ ي ر ا Allah hayrını versin, Allah sana iyilik versin demek bir sadakadır. Bu bir şükürdür. م ن ص ن ع إ ل ي ه م ع ر وف ف ق ال ل ف اع ل ه ج ز اك ال له خ ي ر ا ف ق د أ ب ل غ ف ي ال ثن اء Kendinse iyilik yapılan kimse iyilik yapana Allah senin iyiliğini versin diye dua ederse övgüye lâyık olur. 15 DAĐMA YÜKSELEN BORSA: BURSEVÎ BORSASI: Velhasıl kazanın, müminlerin iktisap noktası oldukça bereketlidir. Đşler kesat değildir. Müminlerin pazarı daima harıl harıl çalışır, bereketlidir. Müminlerin piyasasında borsa hiç düşmez. Daima çıkar. Ama o keferetü lfecerenin sofrası, borsası böyle değildir. Çünkü onlar Bursevî den ders almamışlardır. Biz Bursevî den ders alan borsada çalışıyoruz. Bu anlamda ben de bir borsacıyım. Devamlı değerlerin yükselmesi için yatırım yapmaya teşvik eden birisiyim. Yatırım yapanım demiyorum da teşvik eden birisiyim. Yaparım demek bir iddiadır. Nem var ki yapayım. Kendimde bir şey gördüğümden değil. Sizin cebiniz kabarık. Cüzdanlarınız kalın kalın, tomar tomar bazen görüyorum, düşürüyorlar. Onlar zengin, ambarları dolu. Onun için Bursevî borsasına bol bol yatırın. Bursevî borsası, Đsmail Hakkı; Hakk ın Đsmail i var ya. Kendini kurban vermiş. Đlk yatırım olarak ortaya kendini koymuş. Sermayesi canı, canını koymuş. Onun için; Hak Borsa, Đsmail Hakkı Bursevî borsasıdır. Allah bilenlerden, uyanlardan eylesin. 14 Müslim, Karşılaşmada güler yüz göstermek, hadis no: Tirmizi, İyiliğin Övülmesi, hadis no:1958

10 ĐBADETLERĐN EN ÜSTÜNÜ ALLAH A HÜSN-Ü ZANDIR: Dersimize devam ediyoruz. Daha anlatsak gider. Kısaca ümidin geliştirilmesi, beslenmesi üzerinde durduk. Peygamber (a.s ) cehennem sahnelerinden bir sahneyi anlatırken bir fertten söz etti. Adam tam cehenneme atılırken ümit ettiğim gibi çıkmadı dedi. Hemen Yüce Allah ne demek istiyorsun diye buyurdu. Ben seni böyle bilmiyordum, dedi. Allah beni nasıl biliyorsun dedi. Beni affedeceğini ümit ediyordum dedi. Peki, öyleyse kulumun zannını boşa çıkarmayalım deyip Yüce Allah onu affetti, onu cennetine koydu, diyor. Bu Allah a karşı hüsnü zan olayıdır. Peki, başka ameli var mı? Başka ne ameli arıyorsun? Đşte bu başlı başına bir ameldir. Ameli salihin en birincisi; Allaha hüsnü zan beslemektir. Bu yoksa zaten gerisi yoktur. Gerisi boştur. Sen Allah ı ne zannediyorsun. Bakınız hiç bir şeyi yok bu adamın, sadece hüsn-ü zannı varmış. Onu da anlatmadan geçemedik. و ث ي اب ك ف ط ه ر olmalıdır. 4. ayette toplumsal ilişkilerde fertlerin konumu durumu ne ĐÇĐ-DIŞI TERTEMĐZ MÜBELLĐĞ: Elbiseni temiz tut dedi. Şu halde toplumsal faaliyetlerde, diyaloglarda, beşeri ilişkilerde, sosyal girişimlerde, içtimai yaşam içerisinde çok dikkat etmemiz gereken bir nitelik de, sıfat da giyimimizin kuşamımızın yerinde olmasıdır. Pisli paslı kokar şeylerden olmamasıdır. Temiz tutacağız, temiz giyineceğiz. Bir başkası bakarken cemal üzere bakmalıdır. Cemil olan Allah ın şu cemaline bak, yarattığı cemale bak demelidir. Adam sana bakarken cemalullaha yol almalıdır. Bizim pozisyonumuz ona bu ilhamı sağlamalıdır. Yüzümüz gözümüz ilham vermelidir. ال م و م ن م ر ا ة ال م و م ن h Mümin müminin aynasıdır. 16 VELĐ KĐMDĐR? Mümin aynaya baktıkça, المو من (El- mümin) i temaşa etmelidir. المو من El- mümin Allah tır. خيار عباد االله من هذه الا مة الذين إذا رؤا ذآر االله h Ya Resûlallah! Veli kimdir? Görüldüğünde Allah zikredilir. Kalp heyecana gelir, kalbine enerji yükler. 16 Ebû Dâvûd, Nasihat, hadis no: 4272

11 Onun bakışlarından, ondan Zikrullah sinyalleri çıkar. O nun yanında oluşunun alametidir. Bakınız şimdi nükleer sızıntı var. Dünya müthiş sallantılar geçirdi. Müthiş kıyamet provalarından bir prova gördük. Bundan ders almayanlara yazıklar olsun. Bu, doğudan gelen bir felakettir. Yavaş yavaş geliyorum diyor, adımlarını ata ata geliyor ve geri dönmüyor. Her gün dünyanın biraz daha bir tarafları kırılıyor, kolu kanadı kırılıyor. Yara alıyor, bere alıyor. Đyiye gitmiyor, bu belli ki ölecek. Çünkü bunun tedavisi yok. Gemi su alıyor. Boyuna bir delik, kapatmaya çalışsan daha büyüğü açılıyor. Ey beşer âcizsin. Ama merak etmeyiniz. Geminin helaki ile sahil arası ona göre uyarlandı ve ayarlandı. Sahile vardığınız gün onun canı da kesilecek. Yol bitmeden korkmayın yarıda kalmayacaksınız. Sizi Allah ın dilediği sahile, mahşer sahiline çıkartma yapacak. Oradan böyle ahret âlemine, gemi çıkartmasında يسرعون çıkanlar gibi ف ا ذ ا ه م من الا جداث إلى ر به م ي نس ل ون Rablerine doğru böyle akın akın gitmektedirler. Böyle koşa koşa süratle herkes gemiden inecek ve mahşere çıkacak. 17 Bunlardan ders almak lazımdır. Mümin mümine böyle bakmalıdır ve Yüce Hakkı onda gördüğü sıfatta, tecellide müşahede etmelidir. Mümin müminin bu manada aynasıdır. Yani Yüce Allah ı görme konusunda, O na ait olanları okuma, temaşa etme konusunda bir birlerine kitap gibidirler. Bir birlerine dürbün gibidirler. O onu, o onu dürbün gibi kullanır ve uzakları yakın ederler. UZAĞI YAKIN EDEN ĐKĐ DEMĐR: Đki demir birbirine muttasıl olursa uzak yakın olur. Bu, Muhyiddin Arabi nin sözüdür. Đki demir birbirine birleşti mi uzak yakın oldu, demiştir. إذا اتصل ال ح د يد ب ال ح د يد ق ر ب ال ب ع يد Bunu ilk defa tren yoluna uygulamışlar. Bu zat tren yolunu bize haber verdi, demişler. Ama bütün iletişimlerde iki demir vardır. Artı ve eksi kutuplar. Bu ikisinin ittisali ile uzak yakın olur. Telefon, cereyan böyledir. Hepsi böyledir. Bütün akımlar bu şekilde gerçekleşir. Alçak basınç yüksek basınç, Artı ve eksi, hepsi iki yönlüdür. Bu şekilde sirkülasyon denen akım gerçekleşir. Bu olmadan olmaz. Sadece yüksek akım varsa, o yerinde durağandır. Sadece eksi 17 Yasin36/51

12 ise hiçbir kıpırdayış yoktur. Ölü anlamına gelir. O halde iki zıttın hareketi, hayatı, yaşamı meydana getirir. FEYĐZ FABRĐKATÖRLERĐ: Mümin müminin yaşamıdır, yaşam kaynağıdır, tecelligâhıdır, vesile-i rahmetidir. Velhasıl mümin mümine daima rahmettir. Onun için mümin kardeşinin olmasını canı gönülden ister. Akıllı mümin asla onu kıskanmaz. Onun yok olmasını istemez. Onun yokluğunu istemez, silinmesini istemez. Çünkü aynasını kaybeder. Aynasızlardan olur. Aynasız demek bereketsiz, lütufsuz, ümitsiz ölümünü bekleyen demektir. Müminler bir fabrikanın çarkları, milleri gibi vidaları, cıvataları gibidirler. Onların yani hayırlı müminlerin çokluğu, mükemmel olan bir makineyi fabrikayı ifade eder. Ne kadar çok aksamı varsa o kadar büyük bir fabrikadır. Mükemmel bir fabrikadır. Nur fabrikasıdır, feyiz fabrikasıdır. Âlem onların yüzüne güler, onlarda âlemin yüzüne gülerler. Rabbü -âleminin eşliğinde bayram, seyran ederler. Yerler ve gökler müminleri tanır. Üzerinde hayat sürmesinden hoşnutturlar. Dağlar, bayırlar, çayırlar hep mümine hayırlar dilerler. Hayır olsun, güzellik olsun sana derler. Dua ederler. Denizin içindeki balıklar, gökyüzündeki melekler, karıncalar, pireler hep müminlere dua ederler. Peygamber de onlara, pirelere dua etti. Karşılıklı dua, onlar da bize dua ederler. Peygamberimiz ne varsa yerde, gökte hatta denizlerdeki balıklar bile ilim taliplerine dua ederler. Müminler daima bilgi peşindedir. Daima ilimlerini artırmakla meşguldürler. Çünkü onlar Yüce Allah ın و ق ل رب ز د ن ى ع ل ما Deki Rabbim ilmimi artır 18 beyanını hazmetmiştir. Bunu duymuş, buna uymuştur. MÜMĐN ALLAH ĐLE BARIŞIK YAŞAR: Mümin uyum sağlayan kişidir. Đlahi beyanlarla arası iyi olan kişidir. Allah ile sulh yapmış kişidir. Sulh barış demektir. Mümin olmak, Allah ile barışık yaşamaktır. Mümin olmamak ise Allah ile harp halinde olmak demektir, cenk halinde olmak demektir. Allah ile cenge girişen bir kişinin akıbeti sizce ne olur? Firavunlar, Nemrutlar bunun örneğidir. Onlar cenk ettiler. Az önce dedik ki; Firavun son deminde inandım dediği halde geçersiz oldu. Öteki adam ise ben seni böyle bilmiyordum. Nasıl biliyordun? Ben beni affedeceğini ümit ediyordum. Benim kusurlarıma bakmayacağını 18 Taha20/114

13 ümit ediyordum. Firavunu böyle bir ümidi hiç olmadı. Çünkü o kendisinin ümit edilen, ümitleri besleyen, yegâne merci olduğuna inanıyordu. Benden başka Tanrı yok diyordu. Ben en Yüce Rabbim, Ekber benim diyordu; onun için reddolundu. O bahsettiğimiz züğürt, o güzel niyetiyle hüsnü zannıyla ölüp gitmiştir. أفضل العبادة حسن الظن باالله يقول االله عز وجل : «أنا عند حسن ظنك بي Đbadetlerin en üstünü Allah Teâlâ ya hüsn-ü zan beslemektir. Allah (a.c.) şöyle buyurmuştur: Ben, kulumun beni zannı üzereyim. Hüsnü zan ibadettir. 19 HÜSN-Ü ÂKIBET, SÛ-Đ ÂKIBET: Bu adam ibadet yapmış. Onun hiç bir şeyi yok. O hergelenin hiç bir bağı yoktur. Bu adam Yüce Allah a bir bağ oluşturmuş. O da hüsn-ü zandır. -باالله Allah a iyi zan beslemiş, ümit beslemiştir. Ümidini hüsnü zan ile birleştirmiş, zannı ümit anlamında alırsak bu hüsün üzere bir ümit olmuş. Ama Firavun un hüsün üzere bir ümidi yoktu. Bilakis su-i zannı vardı. Bu nedenle akıbeti de su, kötü oldu. Su-i akıbet, su-i zan ehlinedir. Hüsn-ü zan ehline ise hüsnü akıbet vardır. جزاء بما آانوا يعملون Yaptıklarına karşılık olarak Allah a iyi zan besleyenler için güzel bir sonuç, kötü zan besleyenler için kötü bir sonuç vardır. 5. ayeti celileye girelim. Toplumsal ilişkilerimizde, bağlantılarımızda, girişimlerimizde, آ ا نه م بنيان مر ص وص Oluşumuzda, duvarın tuğlaları gibi, bir duvarın taşları bir biri üzerine konmuş ve kurşunlar dökülerek sapa sağlam bir birine geçirilmiş Müsed, Taberânî, hadis no: Secde32/17 21 Saf61/4

14 MÜMĐNLERĐN SĐGORTASI KALBĐDĐR: Bu duvar yıkılır mı? Bu duvar ancak Allah ın dilemesiyle yıkılır. Hiç bir güç bu duvarı delemez, geçemez, bu surda gedik açamaz. Bu böylesine bir surdur. Sûrelerle tesvir edilmiş bir sur. Allahın sûreleriyle inşa edilmiş bir surdur. Buna kötülük işler mi hiç? Kötü girişimlerden hiç etkilenir mi? Asla, çarpılırlar. Ama bu inşa faaliyeti nerededir. Nerede böylesine bir toplum? Bu duvarın örülüşü böyle mi şimdi? Şimdi insanlar betonarme mi diyorlar, betondan, beton yığını duvarlara güveniyorlar. Bunu yaptık sel gelmez, bunu yaptık düşman gelmez. Emniyetteyiz diyorlar. Olamaz efendim. O duvar toprağın üzerine yapıldı. Onun altı ateş, boşluk, onun altı kaygandır. O senin sağlam dediğin şey, çok zayıf bir şeyin üzerine inşa olunmuştur. Buna nasıl güvenirsin? O halde müminlerin sigortası kalbidir. Kalp cihetinden içyapısı hasebiyle iman yoluyla sağlam bir bina inşa ederler. Müminlerin inşası, yapılanması kalbidir, derunidir. Bunu ne toplar ne silleler sindirebilir. Bunda asla hiç bir beşeri güç delik açamaz, onu yıkamaz. Devam ediyoruz. Daha neler lazım. Đçinin dışının temiz olması lazım. Temiz değilse, kirliyse paslıysa kirlenen o porlanan, paslanan şeyler akım geçirmez. Onun için elektronik öyle cihazlar vardır. Porlanırlar, pislenirler, paslanırlar. Asitli bir şeydir onlar, yiyorlar. Oksitlenme diyorlar ona. Müfsitlenme olayı. Onu yiyor, çeliği, demiri yiyor. O mikrop, nasıl virüs diyorsak onlarda virüs işte. Demiri yiyor, ondan sonra toz toz pul pul dökülüyor. Onun için temiz olmalıyız. KALPLERĐN CĐLÂSI ALLAH I ZĐKĐRDĐR: Akım geçmesi için sağlam olmalı, sürekli cilalanmalı. Cila nedir? إن لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذآر االله عز وجل h Her şeyin bir cilâsı vardır. Allah ın isminin yâd edilmesi kalbin cilasıdır. Kalplerin cilası Allah ın zikridir. 22 Asla kalbiniz Allah demekten hali kalmasın. Yoksa o kalp bir işe yaramaz. Kalpsiz gibi olursunuz. Siz, o durumda kalbi tersine çeviriyorsunuz, kalpsiz olursunuz. uyarıyor. Rucüzden, Yüce Allah önemli bir şeyden bizi والرجز billah Esteizü أستعيذ باالله ru şeklinde okuduk. Đmamımız Hafs, Âsım ın ravisi biz o بضم الراء يعقوب وسهل وحفص kıraat üzere okuyoruz. Demek ki ru şeklinde okumuş. Eğer böyle bir beyanda bulunuyorsa, 22 Beyhâkî, Şuabü l-iman, hadis no: 552

15 bu demek ki başka bir kıraat daha vardır. وغيرهم Bunların dışında kalan diğer imamlar kesre ile okumuştur. Ricze şeklinde. Kur an da riciz kelimesi de geçmektedir. Burda بالكسر rucuz olarak geçmiştir. KUR AN KELĐMELERĐNDEN NÜKTELER: Bazı günümüzdeki şeyler benim yapımda vardır. Ses benzetmesi ile bazı şeyleri benzetirim. Mana cihetinden uyum sağlarsa onu alırım. Bana ruj der gibi geliyor. Hani Fransa da ruj derneği var. Rujcular var biliyorsunuz. En önemli fabrikaları rujlar üzere yapılmıştır. Dünyada adam, kozmetik üzerine birincidir. Pırasa fiyatına gidiyor. Arnavut nasıl böyle piyasayı pırasa olarak biliyorsa böyle gidiyor. والرجز var. Benim ki Paris ten geldi, senin ki nereden geldi? Demek ki böyle Parisçiler dedim ya yanlış anlaşılmasın, batini değiliz ama böyle bir söylerken benzemesi ve bir de acaba bunun dini pozisyonu nasıl? Din buna nasıl bakar? Din buna hiç hoş bakmaz. Çünkü onun altına su geçmez. Bir müslümana bunu kullanmak yakışmaz. Müslümanın kullanacağı bir şey değildir. Öyleyse bunu neden buraya almayayım? Var mı Kur an da, mutlaka vardır. Đşari vardır, şöyle, böyle vardır. Bir gün rahmetli hocamın kabri başındayız. Ziyaret edip Yasin-i Şerif okunuyor. Tam o sırada والقمر ve l-kamerayı قدرناه منازل okuyor. 23 O sırada şuanda Avrupa da olan tanıdığımız, talebelerimizden birisi gelmiş, kamera almış, o sırada benim yüzümü çekiyor, bakıyor. O sırada okuyan والقمر da 24 diyor. Bunda ne sakınca var. Nasıl denk geldi o zaman? Sonra onun kamerası da kamere benziyor. Yuvarlak dolunay var ya ona benziyor. Her neyse işin espiri tarafı. Đçini dışını benzettin mi korkma. Ama içiyle dışı farklı olursa o zaman çekinirsin. Uzak dur. Denk getirirsen, bunlar Đsrail oğullarından gelen haberler gibidir. Böyle şeylere ben böyle bakarım. Kitaba, sünnete bir şekilde uyum sağlıyor mu sağlıyorsa al gelsin, vizeyi verin. Ama yok uymazsa gitsin geri, almam onu. Đşte kısaca bakışım budur. Azap demektir. Kesre ile anlamı العذاب Anlamı, kesre ve zamme ile okunmuş. والرجز değişiyor mu? Evet, başka anlamları da vardır. Bu kelime yani riczen kazurat anlamına gelir. Pislik, kir, günah anlamına gelir. Putperestlik, putlara ibadet anlamına gelir. Kur an da geçer. Azap türü anlamına geliyormuş. Pislikler, mikroplar virüsler bunun içine dâhildir. Đnsana teknik türde olsun, radyasyon gibi veya mikroplar, virüsler gibi canlı türünden olsun ne 23 Yasin39 24 Yasin 39

16 kadar zarar veren şey varsa hepsi buraya dâhildir. والمراد bundan maksat, azap anlamına gelen genel yapısıyla, çünkü bu şeylerin hepsi azaptır. Putperestlik, günah, pislik azaptır. Azapta hepsi cem oluyor. Ortak kelime azaptır. Müfessir ortak kelimeyi alıyor. Bunun.الرجز şeydir. Ona götüren, azaba sevk eden يو دي إليه ise, Bu azaptan murad العذاب anlamı Azabı intac edici şeyden فاهجر ayrıl, uzak dur Ey Peygamber. Hicret et. و ال م ه اج ر م ن ه ج ر م ا ن ه ى ال له ع ن ه h Muhacir Allah ın nehyettiği şeyden uzak duran kişi demektir. 25 HEPĐMĐZ ASLINDA HĐCRETE ADAYIZ: Muhacir kim? Đşte burada muhacir ol diyor, ayrıl diyor. Hicret etmek, ayrılmak demektir. Muhacir Allah ın nehyettiği şeyden uzak duran kişi demektir. Đşte bunu yaptın mı sen de muhacir sevabı alırsın. Muhacir oldun bittin. Hicretin mübarek olsun. Şu halde hicret daima müminin hayatında önemli bir yer ibraz eder. Ve asla hicretsiz yapamazsın. Şurada iki kişi konuşuyor, dedikoduya başladılar. Elinden dilinden bir şey gelmiyorsa orayı terk et. Orada şimdi leş yiyorlar. Orda ölmüş bir müslüman kardeşinin eti yeniyor. Akbabaya dönüşmüş bu adamlar. Sende mi akbabasın? Babalar ve aklar. Akbabasın. Karababa yok ne diyelim akbaba diyorlar. Karababa diye bir şey duymadım. Ne yapacaksın. Uzak duracaksın. Akraba derseniz akbaba akraba. Akrep daha tehlikelidir. Adı üstünde akrep adamı sokar, yer. Onlardan daha uzak dur. Peygamberimiz kadınlara şunlardan şunlardan sakının diye anlatıyordu. Peygambere akrabalara ne dersin dediler Akrabalar akreptir, buyurdu. SAKININ KĐ DEĞERLĐ OLASINIZ: Onlara daha çok dikkat edin. Çünkü yakındır diye, akraba bunlar diye sakınmazsın. O zaman sakınılmayan şeyler zayi olur giderler. Sakın ki değerli şeyini daha değerli olsun. Daha önem ver ki daha önemli olsun. Yoksa sakınmazsan atıverirsen ipliğin pazara çıkar. O zaman beş kuruş, on kuruş etmezsin. Hiçbir değerin olmaz. Sakınılan şeyler nüfusu beşerde daima öneme sahiptir. Bu psikolojik, sosyolojik bir hadisedir. Sakınılan şeyler insan ruhunda daima bir öneme ve gizeme sahiptir. Acaba ne? Ne saklıyor bizden. O zaman sır küpü gibi olursun. Sırlı olursun. Sırsız mümin olmaz. Sırrın ne kadar çoksa esirin o kadar çoktur. سرك أ س ير ك 25 Buhârî, İman, 3; Nesâi, Müslümanın Sıfatı, hadis no: 4910

17 MÜMĐN KÂFĐRLE UZLAŞAMAZ: Evet, pislikten negatiften uzak dur. Negatif, yaramaz demektir. Mümin iman yönüyle pozitif yapıya sahiptir. Negatif yapı ise küfür ehline aittir. Mümin kâfirle barışamaz, uzlaşamaz. Kol kola giremez, yüz yüze bakamaz. Hele hele öz öze hiç gelemez. Siz şimdikilerin kol kola geldiğine bakmayın. Onlar, yok bir farkımız diyor. Yok bir farkınsa tabiî ki yoktur. Đnsan kendini nasıl ifade ederse öyledir. Biz diyoruz ki çok farklıdır. Kâfir ile mümin ه ل ي س ت و ي ان dir. 26 Đkisi eşit değildir. PEMBECĐ OĞLUNUN DÜNYASI: Ama kim yok bir farkımız diyorsa bu pembeci dünyanın pembeci oğlunun dünyasında bir asılsız balondur. Allah korusun biz balonlardan uzak duracağız. Müminin içi doludur. Mümin ağır kişidir. Yerlerin ve göklerin ağırlığı; melekler gökte, yerde iman eden müminler ağırlık taşır. و أ ف ي د ت ه م ه و اء Gâvurların gönülleri bomboştur, hava doludur. 27 KÂFĐRĐN GÖNLÜ HEVA MÜMĐNĐNKĐ ĐMAN DOLUDUR: Müminlerin gönlü hava dolu değildir, iman doludur. Ve iman mizanda en ağır gelen şeydir. Müminlerin güveni, güven ve ümit kaynağı imanlarıdır. Đman varsa her şey var, iman yoksa hiçbir şey yoktur. Mümin şeydir imanı varsa, kâfir ise leyse bi şeydir. Çünkü onun imanı yoktur, onun için hiçbir şey değildir. Hiçbir değeri yoktur. Değeri olan şeydir. Değeri yoksa leye bi şeydir. Arabın üslübu budur. Leyse bi şey, önemi yok değeri yok demektir. Pisliği terk et. Kötülüğü, ne kadar olumsuzluk varsa ki bu kelimededir rücuzdur, riczdir. Bundan uzak dur. Taşıma suyla değirmen döndürme. Güzelliğini boyalarla makyajlarla gösterme. Mümin imandan gelen, salih amelden gelen bir parlaklığa sahip olmalıdır. Boyalarla kendini ortaya koymamalıdır. Müminin boyası, cilası amal-i salihasıdır, salih amelleridir. Gâvur ise içi boş olduğundan, daha ötesi küfür dolu olduğundan, kömür gibi katran gibi içi dolu olduğundan, zaman içerisinde yüzüne vurur bu renk, çirkinleştikçe çirkinleşirler. Tiksinti meydana gelir ve pis pis kokarlar. Aman bu pis kokuyu, kendisi de duyar kokusunu, iğrenir, bunun için bol bol parfüm alırlar, takviye 26 Hud11/24 27 İbrahim14/43

18 alırlar. Yüzlerinde o korkunç görüntüyü boyalarla giderirler. Ne zannettiniz, o takılarla süslenmeye çalışırlar. Müminin bunlara ihtiyacı yoktur. HAKK IN MESTANI ESMA NIN BOSTANI: Müslüman bunları Allah ın kendisine ikram etiği Salih amellerle sağlar. Peygamber nasıl kokuyordu değil mi? O güzelim koku nerden geliyordu. Zikrullah ile üretilen bir kokuydu. Onun adı miski zikrillahtır. Allah ın zikrinin miskidir, kokusudur. Buna sufiler, raihatü l- yakin der. Yakın kokusu efendim, Allah a yaklaşmanın kokusudur, gurbiyet kokusudur. Mest eder adamı, sarhoş eder, sekre düşürür, adam o kokuyu koklayınca bir hoş olur. Manevi bir sarhoşluk sarar insanı, mest olurlar. Onlar Hakk ın mestanı, Esma nın bostanıdır. Ruczu terk et. Azabı intac edici ne kadar kötü şey varsa, Allah ın ve Resulünün yasak ettiği ne kadar edep dışı şey varsa, فاهجر ondan uzak dur Ey Peygamberim. Peygamber niçin böyle bir uyarıya mazhar oldu ki. Peygamber acaba böyle bir ortamda mı idi ki ayrıl diyor. EY MÜMĐN SEBÂT ET: Müfessir diyor ki: على هجره أي أثبت Ondan uzak durma, ayrı durma konusunda sağlam bas, sebat et Peygamberim, sabit ol demektir. Devam et bu sübuta, böyle olmaya devam et, demektir. Bunun kaidesi, eğer emredilen şey üzereyse ve yasaksa bu, o yasağa uyan birisiyse; ama yasaklanıyorsa, yalan söylemeyen bir adama yalan söyleme sakın demek; bu güzelim sıfat üzere olmaya devam etmek demektir. Sakın buna leke getirme, aferin sana demektir. etmişlerdir. i böyle izah اهدنا الصراط المستقيم Bizi sırat-ı müstakim üzere, bu yola bizi hidayet et Ya Rabbi. Bu yola bizi sevk et. 28 Biz zaten Müslüman ız. Hadi ismine mazhar olmuşuz. O yolda devam ediyoruz. demektir. اثبت على الصراط المستقيم demektir. اثبت على الهداية demektir. اثبت على ذلك Devam et kulum. Bu takviyeli bir sözdür. Devam et. Arada bunu söyleyeceğiz. Öğretmen çalışkan öğrencilerine devam et evladım, aferin, devam et demelidir. Dersine çalış demek ona hakarettir. Adam zaten çalışkandır. Hâsılı tahsil olur mu? Pişmiş yemeği tekrar pişiriyor musun? O zaten pişmiş adam. Bu devam et anlamındadır. Bu şekilde pişir işte pişireceğin şeyleri. Geliştireceğin şeyleri böyle yap, devam et anlamındadır. أي أثبت على هجره Ondan 28 Fatiha1/5

19 ayrı durmaya o rujdan uzak durmaya devam et. Bu konuda sabit ol Peygamberim, sağlam ol. آان بريي ا muhatap, Müfessirin bu şekilde tefsir etmesinin nedeni; çünkü Peygamber (as) لا نه zaten o rücuzdan, azaptan, azap intac edici şeyden, o negatif şeylerden uzaktı. O zaten منه müberraydı. O zaten uzaktı. O nun böyle bir batmışlığı, dalmışlığı, girmişliği yok ki. Tabi bu Peygambere yönelik bir tefsirdir. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla deyince, bu göz ardı edilmemelidir. Tefsirlerde bu ana esastır. Bazen unutulur ki burada belirtilmemiştir. Burada söylenen Peygamberdir ama maksut ümmetidir, yani bunu sana bana söylüyor. Peygamberin şahsında, O nun aynasında, O nun ekranında tüm insanlığa ilave ediliyor. Düşünün ekrandasınız. Orda bir program yapan var. Bir de muhatap var. Allah ve Resulü olarak düşünürseniz kalbinizin aynasında. Ona diyor ki, والرجز فاهجر ne anlarsınız bundan. Hepimiz dinliyoruz. Bizim için yapılmış bir program bu. Sana söylüyor olarak anlayacaksın. Ona değil, sana. Böylesine bir oluşum. GÜNÜMÜZDEKĐ PUTPERESTLER: Đbadetül evsan günümüzde hâlâ var. Putperestler hâlâ var. Meryem e tapınanlar, yalvaranlar var. Đsa ya tapanlar var, Buda ya tapınan budalalar hâlâ var. Zerdüşt denilen berduşa tapınanlar hâlâ var. Đran bölgesinde tüm bunlar varmış efendim. Đncelediğiniz zaman bunlar bir yerde kendini aşikâr edemedi mi, gizli yer altına gidiyorlar, siniyorlar, orada devam ettiriyorlar. Yani hâlâ dünyada putperestler var. Uzak doğuda çoktur. Geçen bir Buda gösterisi bilmem kaç metreymiş. Yatıyormuş, bir de keyif çatıyor. Altından yapmışlar, dünyada en büyük heykelmiş. Giden gidene, elini süren sürene, resim çektiriyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bu insanlar böyle efendim. Peygamberimiz çok endişelendi. Beni Yahudilerin Üzeyir e yaptıkları gibi, Hıristiyanların Đsa ya yaptıkları gibi bana sakın böyle yapmayın dedi. Beni uçurup, kaçırmayın dedi. Kabrimi de perestij edilen bir mabet haline dönüştürmeyin, dedi. Peygamberimiz bunlara karşı bizi hep uyardı. Çok yalvarıp, yakardı. Evet, sakınacağız. MÜMĐN NEGATĐF OLMAZ: Devam ediyoruz. Toplumsal ilişkilerimizde, girişimlerimizde negatif olmaktan kesinlikle uzak duracağız. Ne kadar olumsuzluk varsa, bu rucüz kelimesi ne kadar insani olmayan şey varsa hepsini ihtiva eden mucize kelimedir. Hepsi bunda rücuz. Ne kadar pislik varsa rucüz de, riciz de. Bu ricizdir kesinlikle benim bununla ilişkim olmaz. Yalan söylemek, bütün günahlar bunun içerisindedir. Çünkü azap verici, sonunda azap göreceksin. Müfessir dedi ki; والمراد ما يو دي إليه Burada azaba sevk edici şeyleri kastediyor. إ نم ا الخمر والميسر والا نصاب والا زلام ر ج س م ن ع م ل الشيطان

20 Ey iman edenler! Đçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. 29 BÜTÜN RĐCSLER ŞEYTANIN ĐŞLERĐNDENDĐR: Bunlar kumar, fal okları, sayıyor sayıyor, sonunda, bunlar ricsün min ameliş şeytan diyor. ر ج س Ricstir. ر ج س Rics şeytanın işlerindendir. Rics şeytani sıfatlardan bir sıfattır. Şeytan işlerinden bir iş türüdür. Bir tür bu. Riciz başlığı altında birçok günah vardır. Đblise aittir. Sahibi riciz Đblistir, şeytandır. Kim böyle iş yaparsa ona doğru, onun kucağına doğru, onun diyarına doğru kayar gider. Allah bizi kaydırmasın. Uzak dur diyor bakın. Yolun sakın oraya uğramasın. Demek ki böyle bir şey gördün, gözün takıldı, hemen gözünü kapat. ف ا ذ ا ق ر أ ت ال ق ر ا ن ف اس ت ع ذ ب ال له م ن ال شي ط ان ال رج ي م Kur an okumaya başlayacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah a sığın. 30 Eüzü billahiminesşşeydanirracim de. O görüntüye bakma قل أعوذ باالله من الشيطان الرجيم sakın. Nahoş şeyler geliyor bir yerden, fısıltılar, bir şeyler, nerden olursa olsun; bazen bir müdür birisiyle oturmuştur; öğretmensin tam varacaksın adamlar dalmışlar, ricz içerisinde hemen kapıyı çek git. Uzak dur. KENDĐNĐ YAKMA: Sakın, orada bir ateş tutuşmuş. Ateşten kaçacaksın. Elinde değilse söndürme kaçacaksın. Kendini yakmak hüner değildir. Söndürüyorum diye kendini yakmayacaksın. Uzak duracaksın. Anan baban yapıyor, yine aynı şekildedir. Yanlış bir şeydir. Açtılar bir kanal televizyonda tamamen vebal, günah şeyler, çekil, uzak dur. Demek ki bu âyet bu kadar hayat düsturudur. والرجز فاهجر HER DUVARA SERLEVHADIR: Eğer idare Đslami bir idare olsa devlet, bütün önemli noktalara bu âyeti yazacaksın. Đnsanları uyaracaksın. والرجز فاهجر Belli noktalarda önemli noktalarda و ث ي اب ك ف ط ه ر bütün bunları yazacaksın. Şimdi bıdı bıdı şeyler asarak 29 Maide5 /90 30 Nahl16/98

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat 2 Bir avuçtuk biz göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz Cennete susayan. 2 2 Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden Nakarat En kutlu sözdür bu La ilahe illallah. 5 2 Yar oldum gönlüme sevgi ektin içime. Tevhit

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KORKU İçinden geçirdiği, sergilediği ve olmak istediği protipi farklı olan insan korkuları nedeniyle kendine biçtiği rolü oynamaya çalışır.bu nedenledir ki kötü oyuncudur çoğu zaman. Çoculuk ve geçmiş

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ

GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يعمل زن وقد يطلب منه نقل م ا ير إ الشاحنات ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı