AZINLIKLAR: Egemen bir devletin kendi topraklar nda yaflayan az nl klara özel bir statü vermesi Anayasa n n eflitlik ilkesine ayk r d r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZINLIKLAR: Egemen bir devletin kendi topraklar nda yaflayan az nl klara özel bir statü vermesi Anayasa n n eflitlik ilkesine ayk r d r."

Transkript

1

2 Yay mlanm fl Kitaplar : Azgeliflmifl Ülke Milliyetçili i - Kara Afrika Modeli Türk-Yunan liflkilerinde Bat Trakya Sorunu Atatürk Milliyetçili i - Resmî deoloji D fl Bir nceleme Kenan Evren in Yaz lmam fl An lar ( ki Cilt) Nerde O Eski Mapushaneler Devlet Devlete Karfl Kalk k Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti Yunanistan n Lozan hlalleri Küreselleflme ve Az nl klar Türk D fl Politikas (Editör - ki Cilt) Dalavera Memet in Bodrum Tarihi Eniflte Gözüyle Bodrum Türkiye de Az nl klar Prof. Dr. Bask n Oran, 1945 y l nda zmir de do du. Saint Joseph ve zmir Atatürk Lisesi ndeki ortaö reniminin ard ndan 1964 te Siyasal Bilgiler Fakültesi ne girdi ve 1969 da ayn fakültede uluslararas iliflkiler asistan olarak göreve bafllad. 12 Mart 1971 darbesiyle birlikte okuldan uzaklaflt r lan Bask n Oran, 1972 y l nda Dan fltay karar yla görevine geri döndü ve 1974 te doktoras n tamamlad. 12 Eylül 1980 darbesinin ard ndan Kas m 1982 de yard mc doçentken YÖK karar yla görevine son verildi. Temmuz 1983 te dare Mahkemesi taraf ndan görevine iade edildiyse de ayn gün S k yönetim taraf ndan üniversiteden süresiz uzaklaflt r ld. S k yönetimin sona ermesinden sonra, dare Mahkemesi nin ve Dan fltay n kararlarıyla Ekim 1990 da Siyasal Bilgiler Fakültesi ne geri döndü de doçent, 1997 y l nda da uluslararas iliflkiler profesörü unvanlar n ald. A ustos 2006 da emekli olan Bask n Oran, Agos ve Radikal ki de haftal k yaz lar yaz yor ve ayn zamanda Avrupa Konseyi ECRI nezdinde ulusal irtibat üyeli i görevine devam ediyor.

3 AZINLIKLAR: Egemen bir devletin kendi topraklar nda yaflayan az nl klara özel bir statü vermesi Anayasa n n eflitlik ilkesine ayk r d r. Üstelik, A dan Z ye cehalet. Yüksek yarg organlar n n böyle bir gerekçe ileri sürmesi, pozitif ayr mc l k ilkesini hiç duymam fl olduklar kuflkusunu uyand r yor. Pozitif hak, ülkede yaln zca dezavantajl gruplara, az nl klara verilen haklard r. Ancak bu sayede az nl klar, ço unlu un do al olarak sahip oldu u haklara yaklaflabilirler. Kendi dinlerini yaflamak, kendi dillerini ö retmek için bu haklara ihtiyaçlar vard r. Ayr ca, Lozan Antlaflmas Türkiye de gayrimüslim az nl klara 37 ila 44. maddeler aras nda yer alan bir özel statü vermifltir. Bunu reddetmek, Lozan yani Türkiye nin kurucu antlaflmas n reddetmek demektir. Türkiye de yaflayan gayrimüslim yurttafllar yerli yabanc lar veya yabanc yurttafllar olarak tan mlayan baz yarg kararlar n n varl, ülkemizde hukuk alan nda yaflanan feci kafa kar fl kl n n en önemli göstergelerinden biridir. Bir ülkenin demokratik olup olmad n n turnusol kâ d, etnik ve dinsel az nl klara pozitif haklar n tan n p tan nmad d r.

4 BA IMSIZLIK: Tam ba ms zl k en yüce d fl politika ilkesidir. Uluslararas anlaflmalar, karfl l kl sorumluluklar ve yükümlülükleri getirir. Günümüzde uluslararas yükümlülükleri reddeden bir ba ms zl k anlay fl, içine kapanan, dünyadaki geliflmelere s rt n çeviren otoriter devletlere özgüdür. Birleflmifl Milletler, Uluslararas Ceza Mahkemesi, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi gibi kurulufllar, devletlerin insan haklar na sayg l olmalar n, en büyük evrensel de er olan insan haklar na herkesin sahip olmas n sa lamak için varlar. Bu kurulufllara üye olmamak, bu kurulufllar n kararlar n tan mamak, Türkiye yi insanl k ailesinden d fllanm fl lanetli bir ülke haline dönüfltürmek demek. Ba ms zl k, devletlerin yurttafllar n istedikleri gibi ezmeleri, diktatörlerin kimseye hesap vermeden hükmetmesi demekse, fevkalade kötü bir fley. Ça dafl insani de erler evrenseldir. Devletlerin bunlar gözetmeleri bugün medeni olman n olmazsa olmaz koflulu. Aç k konuflal m, bugün tam ba ms zl k formülü resmen yabanc düflmanl na dönüfltü. Fanatik milliyetçili i beslemeye ve toplumsal bar fl n köküne kibrit suyu dökmeye bafllad. Onurlu bir d fl politikay, ancak insan haklar na gerçekten sayg l, tüm yurttafllar yla bar fl k devletler hayata geçirebilir. BA IMSIZ M LLETVEK L : Meclis te ba ms z milletvekili hiçbir fley yapamaz. Bugün milletvekillerini halk seçmiyor. Parti Genel Baflkan diye an lan firavunlar seçiyor. Bu milletvekilleri, firavunlar n bir iflaretiyle el kald r p, indiriyorlar. Birbirinin karbon kopyas bu milletvekilleri halka de il, ona ba l lar. Arkas nda do rudan seçmen deste i olan, benimsedikleri aday seçtirmek için oluflan sivil giriflimlerin, derneklerin, sol partilerin, sendikalar n deste ini alm fl bir milletvekili bu firavuna de il, seçmenlerinin hakl ve meflru taleplerine ba ml d r. Arkas nda bu seçmen deste i oldu u için, sesi herhangi bir milletvekilinden daha gür ç kar. Yerel ç karlar n temsilcisi olmad için asl nda o bir Türkiye milletvekilidir. Türkiye nin sorunlar n kucaklar. O sorunlar n s k nt s n çekenlerin Meclis te sesi olur.

5 BÜYÜME: Kifli bafl na gelir dolar olunca bu sorunlar çözülür. Ekonomik büyüme tek bafl na sorunlar çözmez. Eflitsiz ve dengesiz bir büyüme sorunlar ancak daha katmerli hale sokar. Gelir da l m eflitsizli ini, bölgeler aras refah eflitsizli ini, çevre kirlili ini art ran büyüme, toplum içinde çok daha büyük gerginlikler yarat r. Toplumun önemli bir kesimini yol kenar nda b rakan, bunlar bir fazlal k, lüzumsuz bir yük olarak gören büyüme anlay fl, insana de il, mali piyasalara hizmet eder. Büyüme, ancak ve ancak insani geliflme amaçl oldu unda, gelir da l m bozuklu una ve yoksullu a çözüm bulundu unda sorun çözer. Siyasal ve toplumsal tercihler büyümenin esiri de il, hâkimi olmal d r. Uzak bir tarihte de il, bugün insan, emek ve çevre dostu bir büyüme mümkündür. Çünkü kaynak k tl göreli bir kavramd r. Bu kaynaklar n ne amaçla kullan laca bize ba l d r. CHP: CHP sol bir partidir. CHP, sol bir parti olarak kurulmad. Kuruldu u dönemde, yukar dan devlet yoluyla ve devlet denetiminde de iflimi gerçeklefltirmek isteyen ilerici bir parti idi te kendini ortan n solu ilan edifli, tamamen, o dönemde Meclis e giren sosyalist Türkiye flçi Partisi nin gündemi altüst ederek kazand prestiji dizginlemek istemesinden kaynakland. Bu çaba 1970 lerdeki Ak Günler slogan n etkiledi. Ama bugün Baykal CHP si devletçi, askerci, siyasal anlamda muhafazakâr, milliyetçili i yücelten ve k flk rtan, belkemi i yaln zca ve yaln zca toplumsal korku üzerine dayanan bir partidir. Türkiye de siyasal yelpazenin sol taraf bombofltur. Bu dengesizlik, siyasetin afl r yalpalamas na neden olmaktad r. Türkiye bugün tek kanatl bir kufl gibidir.

6 CUMHUR YET: Laik cumhuriyet, demokrasiden daha önemlidir. Ne cumhuriyet demokrasiden daha önemlidir, ne de demokrasi cumhuriyetten önce gelir. Cumhuriyet; iktidar n bir ailenin, bir zümrenin, bir sosyal s n f n veya bir cemaatin elinde olmamas demektir. Cumhur a dayanmas demektir. Demokrasi ise eflitlik ideali çerçevesinde halk n egemenli ini öngörür. Dolay s yla; demokrasisiz bir cumhuriyet, askerî veya sivil diktatörlük demektir. Otoriter hatta totaliter bir rejim demektir. Unutmayal m ki Libya, ran veya herhangi bir tek partili devlet de cumhuriyettir. Buna karfl l k, cumhuriyetsiz bir demokrasi krallar n, padiflahlar n, aristokratlar n, feodallerin, mülk sahiplerinin iki duda na ba l, onlar n himmetine ba l bir rejimdir. Demokrasinin güçlenmesi, cumhuriyeti de güçlendirir. Aflmam z gereken uçurumu bize afl rtacak ipten köprünün bir aya laik cumhuriyete, di er aya demokrasiye dü ümlenmifltir. Türkiye de bu köprünün demokrasi aya zay ft r. Ç MENTO: Milliyetçilik, bu toplumun tarihi harc, çimentosudur. Milliyetçilik, milli olanla olmayan ayr m na dayan r. Bu öyle afaki bir fleydir ki, istedi ini milli, istedi ini milli olmayan ilan edersin. Bugün milli olarak tan mlanan, yar n gayri milli ilan edilebilir. Milliyetçilik, g das n bu d fllamadan al r. Bu yüzden, bar fl ve kardeflli in hâkim oldu u bir toplum yaratmaz. Yap flt r c de il, ayr flt r c d r. Demokrasilerde anlaml olan yurttafllar toplulu udur. Demokrasinin milleti budur. Bu topluluk ise farkl dini, mezhepsel, etnik ve siyasal aidiyetleri olan insanlar n birlikte yaflama arzusuyla oluflur. Demokratik bir toplumun harc, milliyetçilik de il, yurttafll k bilincidir.

7 DEMOKRAS : Demokraside herkes kendi ç karlar n, kendi kimli ini savunur. Demokrasi sadece kendisi için hak talep eden insan ve gruplarla kurulamaz. Kendisi için hak talep etmekle yetinmek, baflkalar n n sorunlar yla ilgilenmemek, ayr cal k talep etmek demektir. Demokrasi, kendisi kadar, baflkalar n n haklar n da savunmaya dayan r. Ancak bu sayede yurttafllar toplulu u, birbirine güven içinde bir beraberlik kurarlar. Haklar m z n güvencesi, baflkalar n n hakk n savunmam zda yatar. Bu nedenle Türk Türk ü, Kürt Kürt ü savunmayacak. Türk Kürt ü, Kürt Ermeni yi, Ermeni Roman, Roman Çerkes i, Çerkes Alevi yi, Alevi iflsizi, iflsiz eflcinseli vs. vs. savunacak. Hedefimiz budur. DEVLET: Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Anayasada bu ilkeler yer al yor; ama Türkiye de devlet ne gerçekten laiktir, ne demokratiktir, ne sosyaldir. Hukuk devleti de de ildir. Bütün bunlar devletin olmas gereken özelliklerdir. Bugün Türkiye de böyle bir devlet yoktur. Bunun k r nt lar vard r. Hedef; gerçekten demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kurmakt r. Bunun ilk ad m yeni bir sivil anayasan n tüm toplumsal katmanlar n kat l m yla Meclis te haz rlanmas ve halkoyuyla yürürlü e girmesidir. DÜfiMANLAR: ç ve d fl düflmanlar n sürekli tehdidi alt nday z. fiuradan hesaplay n z ki, düflman dedi imiz fley bir zamanlar komünizm idi. O batt, baflkas n bulmak gerekti ve bulundu: Dinciler ve bölücüler. Bu gidifl, gidifl de il. Milliyetçilik sürekli olarak iç ve d fl düflmanlar yaratmal d r ki, nefes almaya devam edebilsin. D fl Mihraklar edebiyat n duydu umuz zaman arkam za bakmadan kaçmal y z. Çünkü bunu, Hep o yapt ; hep o yapt. Ben sütten ç km fl ak kafl m; beni cami kap s ndan getirdiler diyerek, kendi kusurunu kapatmak isteyenler söylüyor. Hep söylediler.

8 EMPERYAL ZM: ABD ve AB, emperyalist ülkelerdir ve amaçlar bizi bölmektir. ABD, Kuzey Irak a sald rarak emperyalist güç olmaya devam etti ini bir kez daha gösterdi. ABD emperyalizmi bugün tek kutuplu bir dünyan n merkezi olarak kap m zda kaos yarat yor. Bar fl ve demokrasi bahanesiyle her ay Irak ta binlerce insan n ölmesine yol aç yor. Filistin sorununun çözümü yönünde çal flmayarak, Ortado u da ac, fliddet ve ölümün kol gezmesine göz yumuyor. Buna karfl l k AB bir devlet kurma de il, bir bütünleflme projesi. çinde çok farkl ç karlar n yer ald, küresel planda orta boy devletlerden oluflan, esnek bir ülkeler toplulu u. Böyle bir toplulu un ortaklafla emperyalist bir d fl politika izleyebilmesi mümkün de il. Bugün AB üyesi devletlerin ortak ç kar, Türkiye de istikrar n hâkim olmas d r. Çünkü ABD den farkl olarak, biz sadece AB ye aday olan bir ülke de il, AB nin s n r komflusuyuz. Türkiye de boy verecek bir siyasal istikrars zl n do rudan AB ye s çrayaca n önce AB devletleri bilir. ERMEN LER: Ermenilere her zaman iyi davrand k, onlar yabanc devletler savafl ortam nda bize karfl k flk rtt lar, biz de yerlerini de ifltirdik. O ortam çok feci bir ortamd ; iyi falan davranamad k. Sar kam fl ta askerimizin donmas. Çanakkale de askerimizin ölmesi. Bu savafl ortam nda tehcir olay bir katliam halini ald ; çünkü Anadolu insan giyecek çula muhtaçt. Anadolu nun dört bir yan ndan tehcir edilen Ermeniler, öldürüldüler, soyuldular, kalan mallar ya maland. Bunu saklamayal m. Saklamak yarars z. Bütün dünya biliyor, bir biz bilmiyoruz veya kabul etmiyoruz. Di er yandan, jenosit terimi de kabul edilemez. Ermeni diasporas bu terimi bu olay n Yahudi jenosidiyle ayn fley oldu unu söylemek için propaganda amac yla ortaya att. Ama, bu durum bizi 1915 teki felaketi inkâr etmeye asla götürmemeli. Yüz binlerce insan n ölümüne yol açm fl bir olayla yüzleflmeliyiz.

9 EZEN ULUS - EZ LEN ULUS M LL YETÇ L : Ezen ulus milliyetçili i kötü, ezilen ulus milliyetçili i iyidir. Bütün milliyetçilikler insanl k için tehlikelidir. srail bu konuda en aç k örnektir. Filistin e yerleflen Yahudilerin milliyetçili i srail devletinin kuruldu u 14 May s 1948 e kadar ezilen türdendi. Ama 15 May s tan itibaren ezen türe dönüfltü; çünkü Filistinlilere eziyete bafllad. Ezilmeye karfl ç kma bahanesiyle milliyetçili e teslim olmak, ezen milliyetçili in tohumlar n n ruhlarda yeflermesine yol açar. Unutmayal m ki, niteli i ne olursa olsun milliyetçilik milliyetçili i do urur. IMF: IMF politikalar n devam ettirmekten baflka çözüm yok. IMF, dünyada faiz rant ndan yararlananlar n ç karlar n toplumun di er kesimlerinin ç karlar ndan üstün tutan bir dünyan n örgütü. Günümüzde bizzat kendisi sorgulan r hale geldi. stihdam (emek) a rl kl, sosyal devlet harcamalar n öne ç karan büyüme politikalar olmadan geliflmek, hem insan dostu bir geliflme de il, hem art k mümkün de il. Neoliberal politikalar n, kamu hizmeti olmas gereken e itim ve sa l k konular n paras olana tahsis etmesi, art k çok büyük tepkiler do uruyor. IRAK KÜRT FEDERE DEVLET : Kuzey Irak ta kurulacak bir federe Kürt devleti bizim için en büyük tehlikedir ten beri do umuzda ve güneyimizde bir düzine devlet kuruldu, korkmad k. fiimdi korkuyoruz. Çünkü bu ülkede Kürtleri memnun edemedi imizi biliyoruz ve kurulan yeni devlete meyletmelerinden endifleleniyoruz. O zaman Irak ta bir federe Kürt devleti kurulmas na karfl mücadele etmeye de il, oturup Türkiyeli Kürtleri mutlu etmeye çal flmal y z. Kürtçe türkü söylenmesine engel olan devlet adam zihniyetini bir daha ortaya ç kamayacak hale getirmeye çal flmal y z.

10 KAMU: Kamu harcamalar ekonominin s rt nda bir yüktür. Ekonomik yaflam n uyumunu kamu harcamalar sa lar. Yollar, limanlar, havaalanlar kadar ekonominin okullara, hastanelere, sa l kl istatistik bilgilere, iyi çal flan mahkemelere ihtiyac vard r. Bunlar ekonominin görünmeyen; ama olmazsa olmaz alt yap lar d r. Kamu harcamalar yolsuzlu a, adam kay rmaya, belli bir çevrenin kâr amac na peflkefl çekildi inde, sadece ekonominin de il, toplumun da s rt na yük olur. Do ru ve yerinde kullan lan kamu kaynaklar ise hem insanlar n iktisadi büyümeden daha eflit pay almalar n sa lar, hem de ekonomiyi güçlendirir. Bugün geliflmifl ülkelerin hepsinde kamu harcamalar Türkiye dekinden daha büyük. Bu bir rastlant de ildir. KIBRIS: K br s ta çözüm, iki ba ms z devlettir. KKTC üzerinde Türkiye nin haklar vard r. K br sl Türklerin ço unlu u, eflitlik içinde federal bir devlet talep ediyor. Annan Plan na büyük bir ço unlukla evet derken, bunu ifade ettiler. Bizim amac m z K br s n bir bölümünde hâkimiyet kurmak olamaz; bunun emperyalizmden ne fark kal r? Bu hem K br sl Türklerin talebi de ildir, hem de bölgede bizim iflgalci güç olarak izole olmam za neden olur. Türkiye, on y llar boyunca, K br sl Türklerin can ve mal güvenli inin sa land, federal bir K br s Cumhuriyeti nde eflitlik içinde K br sl Rumlarla yaflayabildikleri bir çözüm önerdi. Biz 1974 K br s ç kartmas n K br s almak için de il, Samson un Enosis çi faflist darbesini engellemek için yapt k. K br sl Türkleri savunmak ve 1960 Anayasas ile kurulmufl K br s Cumhuriyeti ni korumak için yapt k. Ba ms z ve demokratik bir K br s federe devleti, aynen K br sl Türkler gibi, bizim de hedefimiz olmal d r. K br s n, Türkiye nin iç politikas na alet edilmesi de art k yetti. Ayr ca, koyu bir milliyetçili e kendini teslim etmifl K br sl Rumlara AB üyesi bir K br s hediye mi edece iz?

11 KÜRTLER: Kürtler Türklerle birlikte bu ülkenin kurucu asli unsurudur. Kürtler az nl k de il, asli ve kurucu unsurdur demek, Türkler ve Kürtler d fl ndakiler ikincil unsurdur demektir. Böyle eflitlikçilik olmaz. Biz laik-hanefi- Sunni-Müslüman Türklerin kurucu unsurlu unu reddetmifliz; baflka hiçbir kimseninkini kabul etmemiz beklenmesin. Kürtler de asli ve kurucu unsurdur deyince, Kurtulufl Savafl nda hem cephede hem Meclis te mücadele veren Çerkesler ne olacak peki? Varl k Vergisi gibi uygulamalarla periflan edilmeden önce Osmanl n n ve Cumhuriyet in tek giriflimci grubu olarak ekonomiyi ayakta tutan gayrimüslimler ne olacak? Lazlar ne olacak? LA K: Laiklik elden gidiyor. Böyle giderse fleriat gelecek. Sorun laiklik de il, kasaba sermayesinin yeni burjuvazi biçiminde afla dan bast rmas. Bu kesimi kendi statülerine, ayr cal klar na ve iktidarlar na ortak etmek istemeyenler, fleriat korkusunu kullan yorlar. nsanlar korkutarak özel konumlar na destek bulmaya çal fl yorlar. Bu kavga, temelinde laikçi-dinci kavgas de ildir. Küçük burjuvazinin s rt n devlete yaslayan k sm yla, palazlanan taflra muhafazakâr bölümü aras ndaki bir iktidar paylafl m kavgas d r. LOZAN: Bugün Lozan da elde etti imiz hak ve güvenceleri elimizden almak istiyorlar. Üstelik, durum tam tersine: TC kendi kurucu antlaflmas olan Lozan ciddi biçimde ve fevkalade ihlal ediyor. Örne in 40. madde diyor ki: Bütün gayrimüslimler kendi okullar n kurarlar ve orada kendi dillerinde e itim yaparlar. Oysa bu hak, örne in Süryanilere tan nm yor. Baflka bir örnek: 42. madde diyor ki: Gayrimüslimlerin mevcut vak flar korunacak, yenileri için her türlü yard m yap lacak. Oysa bu insanlar n vak flar n n mallar n 1960 lar n sonundan beri gasp etmekle meflgulüz. Bu yüzden Strasbourg Mahkemesi birbiri ard na tazminatlara hükmetmeye bafllad. Bu mu milliyetçilik? Bu mu Türkiye ye hizmet? Bu mu birlik ve beraberli i korumak?

12 M LL YETÇ L K: Milliyetçilik milletini sevmek ve korumak demektir. Milletini sevmek, onu di erlerinden üstün görmeyi gerektirmez. Baflka milletlere hâkim olmakla övünmek üzerine kurulan bir milliyetçilik, kendini di erlerinden üstün görmeye yol açar. Bu da karfl taraf n milliyetçili ini besler. Nas l fliddet fliddeti do urursa, milliyetçilik de milliyetçili i do urur. Milliyetçilikten çat flma, fliddet ve ayr mc l k ürer. Yaflad vatan ve o vatanda yaflayanlar sevmek milliyetçilikle de il, demokrat ve insanc l olmakla mümkündür. M SYONERLER: H ristiyan misyoner faaliyetleri Türkiye yi bölmek için çal fl yor. ORDU: TSK n n siyasal müdahaleleri gereklidir. Fark nda de il miyiz ki, ordunun siyasal alana yapt her müdahale, müdahalenin resmi amac n n tersine sonuçlar verdi. Asker mant ile siyaset mühendisli i yapman n en aç k örne i, 12 Eylül darbesi ve onun dayatt anayasa, kurumlar ve kanunlard r. Cumhuriyet in kurulmas ndan seksen y l sonra bile vesayetçi bir tahakkümle yönetilirse, Türkiye de siyaset alan geniflleyemez. Kat l m güçlenemez. Siyasal partilerin gözünün yurttaflta de il TSK da olmas, siyasete olan güveni kal c biçimde zedeler. Vesayet rejimi kendi koflullar n üretiyor. Halbuki Türkiye bugün darbe yap lamayacak kadar geliflmifl bir ülkedir. Gelece e güvenle bakmak için bu korkular üzerimizden atmam z n, bizleri korkutarak ayr cal klar n koruyanlar etkisiz b rakmam z n zaman geldi. Son befl y lda resmi istatistiklere göre 244 kifli H ristiyan oldu. 72 milyonda, 244 kifli. Bunun bölücü faaliyet oldu unu söyleyenler yabanc düflmanl yapt klar n n fark nda bile de il. Üstelik, en ac mesele, bunu söylemeyi antiemperyalizm yapmak zannetmeleri. Misyonerlik tehlikesi etraf nda propaganda yapanlar, Trabzon da Katolik rahibi, Malatya da Protestanlar öldürenleri suça teflvik ediyor; onlar n suç orta oluyor.

13 PATR KHANE: Fener Patrikhanesi nin ekümenik oldu u iddias n n yasal dayana yoktur. Ekümenik olma, Fener Patrikhanesi nin dünyadaki di er Ortodoks kiliseleri aras nda dinsel protokolde önde gelmesi anlam ndad r. Türkiye Cumhuriyeti nin hükümranl k meselesiyle hiç mi hiç ilgisi yoktur. Bugün buna karfl ç kan iki kilise, bir de devlet var: Atina Baflpiskoposlu u, Moskova Patrikli i ve Türkiye. Laik Türkiye Cumhuriyeti, Ortodoks ilahiyat na nas l kar fl r? Diyanet flleri Baflkanl ile Patrikhaneyi kar flt rmak demektir bu. Ayr ca, 143 maddelik Lozan Antlaflmas nda Fener in hiç ad geçmez. Tutanaklara bakmak laz m. Lord Curzon, Patrikhane nin dünyevi nitelikten yoksun, s rf dinsel bir kurum olarak kalmas n önermifl, smet nönü de bu sözü senet sayd n belirten bir aç klama yapm fl. Hepsi o kadar. fiimdi, Ortodoks ilahiyat n kalk p da dünyevi mi sayaca z? 1930 larda solcu gençlere Komünizm gerekirse biz yapar z; sana ne oluyor? demifl olan zihniyet, flimdi Ortodoks ilahiyat n biz biliriz; sana ne oluyor? mu diyecek Ortodokslara? P YASA: Piyasa ekonomisi ekonomik sorunlar tek bafl na çözecektir. Çözmez; çünkü çözemez. Piyasa ekonomisinin ufku k sad r. Akl, maksimum kâr minimum zamanda elde etmektedir. Bunun için insan, do a, çevre, ne varsa h zla tüketmeye haz rd r. Bafl bofl b rak lm fl bir piyasa düzeni, toplumu piyasa kurallar n n esiri k lar. Ne do ay, ne kültürel varl klar ne de insani iliflkileri bafl bofl piyasa mekanizmas yla koruyabiliriz. Bunlar al r, posas n ç kar r, bir kenara b rak r. Piyasa baflkalar n düflünmez. Almak üzerine kuruludur. Vermeyi bir yük addeder. Halbuki insan topluluklar nda iliflkiler, karfl l kl dayan flma ve paylaflma üzerine kurulu olunca insanileflir. Piyasa ekonomisine insani boyutu getirmek, onu düzenlemek, hedeflerini ve araçlar n tart flmak, gerekti inde s n rlamak, piyasan n yarataca büyük sorunlar önceden engellemek için flartt r. Bu nedenle, iktisadi büyüme, insan dostu olmal d r; borsa ve IMF dostu de il.

14 SEÇ M BARAJI: Yönetimde istikrar, temsilde adaletten daha önemlidir. Yönetimde istikrar önemlidir; ama bunu sa lamak için getirilen % 10 seçim baraj hem temsilde adaleti son derece a r biçimde zedeliyor, hem de siyasal istikrar bozuyor. Cumhurbaflkan seçimi s ras nda yaflanan gerginli in bir kayna seçim baraj nedeniyle çarp k oluflan Meclis aritmeti i idi. Temsilde adaleti ve siyasal istikrar birlikte sa lamak için, farklı seçim sistemleri düflünülebilir. Ama dünyada olmayan bu % 10 baraj, seçimleri Rus ruletine çeviriyor; siyasal istikrars zl kat be kat art r yor. SEND KALAR: Sendikalar emekçilerin s rt ndan geçinip, onlar sömürüyor. Baz sendikac lar n emekçilerin ç karlar n savunmak yerine, kendi ç karlar n savunmas örne inden hareket edip, bunu tüm sendikalar için geçerli bir olgu kabul etmek feci bir yan lg d r. Sendikalar, emekçilerin iflveren karfl s nda güçsüz kalmamas için vard r. Sendikalardan baflka, emekçileri toplu olarak koruyacak bir kurum henüz icat edilmedi. Sendikalar n bugün etkisiz olmas n n nedeni, çal flma yaflam ile ilgili kanunlardaki a r k s tlamalard r. 12 Eylül cuntas n n aynen üniversiteler, dernekler ve sivil toplum kurulufllar gibi, sendikalar da ezip geçmifl olmas d r. Bugün Türkiye de sendikal yasalar ve barajlar yoluyla iflçiler ya sendikas zlaflt r l yor ya da iflverene uyumlu göstermelik sendikalara üyeli e zorlan yor. Emekçiler, iflveren karfl s nda dilsiz ve korumas z b rakt r l yor. Demokratik bir toplum, sendikal hak ve özgürlüklerin gerçekten kullan ld bir toplumdur. Bu toplumlarda sendikalar, emekçilerin en de erli örgütleridir.

15 SOL - SA : Sol ve sa ayr m art k anlam n kaybetti. CHP sa, AKP sol parti oldu. Sol ve sa ayr m n n anlam n kaybetti ini söylemek, siyasetin teknik konular bilen uzmanlara terk edilmesi gerekti ini ima etmektir. Solun toplumsal idealleri ile sa n de erleri aras ndaki fark hâlâ geçerli. Örne in sol, eflitli i savunur; sa ise en fazla eflitlik kavram ndan rahats zl k duyar. Sa, milliyetçili i genel olarak iyi bir fley olarak görür; sol ise evrensel insan haklar n ve evrensel ilkeleri savunur. Sa, piyasa ekonomisini yüceltir; sol ise siyasal ve toplumsal hedefler do rultusunda piyasan n düzenlenmesini ve dizginlenmesini savunur. Bugün AKP ve CHP farkl türlerde sa partilerdir. SOSYAL ZM: Sosyalizm çöktü, dünyada sol tarihe kar flt. Çöken, merkezden yönetilen planl ekonomi ile tek parti rejimine ve SSCB nin hâkimiyetine dayanan devletler sisteminden ibaret. Sosyalizmin eflitlik, dayan flma ve özgürlük talepleri aynen devam ediyor. Üstelik, çok dikkat: Bu taleplerin 21. yüzy l n flartlar na özgü bir sol anlay flla hayata geçirilmekte oldu u günleri yafl yoruz. Türkiye de sol, 1960 larda iflçi s n f n ve 1970 lerde de Kürtleri ezilmifl ve d fllanm fl ilan etti ve 1980 deki solun askerî darbelerle ezildi i dönemlerde, önemli de ifliklikler bafllad. Ortaya yeni toplumsal talepler ç kt : Feministler, Aleviler, Çevreciler vs. Klasik sol, bu ezilmifllik ve da t lm fll k ortam nda bunlar göremezdi, göremedi. fiimdi, bu yeni gruplar ve talepleri yeni koflullara uygun biçimde dile getirip, hayata geçirenlere önümüzdeki dönemde Ça dafl Sol ad verilecek. Bu sol, bütün bu yeni hareketleri kucaklad ölçüde, 12 Eylül ün kendisini hapsetti i gettodan kurtulacak; emek hareketleriyle yeni toplumsal hareketleri birlefltirerek, yeni yüzy l n insanl k idealini dile getirebilecektir. Umut buradad r.

16 fi DDET: Verilmeyen haklar almak için fliddet kullan labilir. Güvenlik güçlerinin afl r fliddet kullan m n elefltiriyoruz ama bu yetmez. fiiddet konusunda, taraflardan sadece birini elefltirmekle yetinemeyiz. Kim kullan rsa kullans n, kim bafllatm fl olursa olsun, fliddet kullan m na A dan Z ye karfl olmal y z. Çünkü fliddet, yeni fliddetlerin tohumudur. fiiddeti reddetmek, medeni olmak, insan olmak demektir. Türkiye de demokrasinin yerleflmesinin önkoflulu, nereden gelirse gelsin, kim taraf ndan kullan l rsa kullan ls n, toplumsal sorunlar n çözümünde fliddete baflvurman n toplumun bütünü taraf ndan gayri meflru kabul edilmesidir. Bu arada ilave edelim ki; fliddet kullananlar kadar, meflru yollar yasaklamak suretiyle, hak arayan insanlar fliddet kullanmaya teflvik edenler de suçludur. TERÖR: Terörü bitirmek için Kuzey Irak a girmek gerekir. Kuzey Irak a 1983 ten beri 27 kez girdik. Hem de, her seferinde, oradaki Kürtlerin ve ABD nin deste iyle. Bir sonuç alamad k. fiimdi bu tür destekler olmadan girince mi sonuç alaca z? PKK sorunu, bir d fl politika de il, iç politika sorunudur. Askerî yöntemlerle çözülemez. Türkiye de Kürtlerin eflit yurttafllar olarak kültürel tan nma, bölgesel kalk nma ve her fleyden önce adam yerine konma talepleri karfl lanmad kça, bu sorun öldür Allah çözülmez. Terör sorunu vard r deyip durmak ezberdir. Türkiye de Kürt sorunu vard r; terör bu sorundan beslenmektedir.

17 TÜRBAN: K z ö rencilerin üniversiteye türbanla girebilmesi laikli e ayk r d r. lk ve ortaö retimde ö rencilerin dini semboller tafl malar n n k s tlanmas ola and r. Zira çocuklar, dini cemaatlerin bask lar na karfl savunmas zd r. Bunun d fl nda ise kamu kurumlar nda, hizmet alan ve hizmet veren fark vard r. Kamu hizmeti verenler her türlü inanca ve onun simgesine (türban, haç, vs.) eflit mesafede olmal d rlar ki, hizmetin tarafs zl na gölge düflmesin. Buna karfl l k, bu kural hizmet alanlar için geçerli de ildir. Üniversite, postane, hastane veya vergi dairesine isteyen baflörtülü, isteyen mini etekli girer. Esas laiklik, devletin her türlü inanca eflit mesafede olmas ve bu nedenle kamu hizmetlerinde herhangi bir inanç simgesine yer vermemesidir. TÜRK: Türk terimi birlik ve beraberli imizin temel harc d r. Türk terimi aslen anadili Türkçe olan bir etnik kimli i tan mlar. Bu terimin ayn zamanda Türkiye de vatandafllar n üst kimli i olarak kabul görmesi mümkün de ildir. Bu ülkede kendini Türk olarak nitelemeyen milyonlarca vatandafl m z var; onlar zorla m Türk yapaca z? Nereye kadar zorlayabiliriz? Asl nda Türk terimi, laik olmak flart yla, Hanefi-Sünni-Müslüman Türk ü ifade ediyor; fark nda bile de iliz. Bugün bu terim toplumu bölüyor. Toplumsal gerginliklerin önemli bir kayna n oluflturuyor TÜRK YEL : Türkiyeli terimini kullanmak devleti ve milleti böler. Ne Mutlu Türküm Diyene anlay fl na karfl ç kan herkes düflmand r ve düflman kalacakt r cümlesi as l bölücülü ün dik âlâs d r. Türkiyeli olmak, ad Türkiye Cumhuriyeti olan devletin yurttafllar n n ortak kimli idir. Etnik veya dinsel vurgudan uzak, ülke ve toplum olarak beraberli imizin simgesi herkesi kapsayan bir üst kimlik, ancak Türkiyeli olabilir. Türk, Kürt, Çerkes, Arap, Ermeni, Rum, Yahudi, bu topraklarda birlikte yaflayan, tasada ve k vançta ortak Türkiyelilerdir. Türkiyelilik bizi bölmez bölücü e ilimleri etkisizlefltirir; mecburi vatandafl gönüllü vatandafl a dönüfltürür.

18 YABANCILAR: Yabanc lar topraklar m za el koyuyor, parsel parsel sat l yoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmayanlara tatil evi sat lmas ndan siyasi sonuçlar ç kartmak çok ilginç. Bu insanlar bu evleri ceplerine koyup gidecekler mi? Acaba, TC vatandafl olarak herhangi birimizin mesela Irak veya Afganistan da evi veya topra olsa, bu ülkelerde istikrar m isteriz, kaos mu? Üstelik, belli bir miktardan fazla toprak sat fl söz konusu oldu u zaman Bakanlar Kurulu karar gerek. Art k itiraf etsek iyi olacak: Bu mesele Türkiye de yabanc düflmanl n n temel aleti haline geldi. YOKSULLAR: Yoksullar n devletten yard m hakk na sahip olmas, onlar tembelli e teflvik eder. Yoksullar yoksulluklar n n sorumlusu de ildir. Yoksullu un birinci sorumlusu eflitsizliktir. Bölgesel eflitsizlikler kadar, sosyal eflitsizlikler de yoksullu u besler. Bugün yoksul ailelerin çok önemli bir bölümü, anne-baba-çocuk hepsi birden çal fl p çabalamalar na ra men yoksullar. Kaliteli bir sa l k ve e itim hakk n n yan nda, yoksullar n belli bir parasal destek hakk na sahip olmalar, onlar n yar na daha güvenle bakmalar n, yurttafl olduklar n n bilincine somut olarak varmalar n ve gelecek kuflaklara yoksulluk riskini devretmemelerini sa layacakt r. nsanlar açl kla, çok büyük bir yar n endiflesiyle terbiye ederek, onlar n çal flmalar n bu yolla sa layarak, ça dafl toplum olunmaz. Cang l toplumu olunur. Toplumun bir üyesi olarak herkesin ortak refahtan insanca yaflayacak asgari bir pay almas ; iflte toplumun as l çimentosu budur.

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı