PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-SYS SER S / TSP V-SYS SERIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-SYS SER S / TSP V-SYS SERIES"

Transkript

1 PLST K ENJEKS YON MK NSI Plastic Injection Molding Machine TSP V-SYS SER S / TSP V-SYS SERIES Hidrolik De iflken Debili Seri / Variable Displacement Pump System

2 TSP V-SYS SER S Yeni Nesil Yüksek Hassasiyetli Plastik Enjeksiyon Makinalar Yeni jenerasyon, TSP V-SYS Serisi enjeksiyon makinalar n n gövde yap s, kapama ve enjeksiyon ünitesi analiz edilip yenilendi. Enjeksiyon ünitesine linear k zak adapte edilerek enjeksiyon ünitesi ve kapama ünite yap s güçlendirildi. Enerji tasarruflu yap s ile yenilenen hidrolik ünite yap s, yüksek h zlarda çal flabilmekte ve büyük enjeksiyon bas nç de erlerine ulaflabilmektedir. Kullan lan, bu özel teknoloji patent alt na al nm flt r. 1 Dengeli Çift Enjeksiyon Hareketi alanced Double Injection Movement kiz enjeksiyon sistemi, sapmalar ve grup s zd rmalar n engelleyerek stabil enjeksiyon sa lar. Twin cylinder Injection system provides deflection and leak proof nozzle and stable injection. Merkezî Ya lama Sistemi entral Lubrication System Mafsal parçalar kendi kendini ya layabilen ve programlanabilir merkezî ya lama sistemli rulmanla donat lm fl olduklar ndan, ya lama sistemi güvenilir ve tasarrufludur. 2 Toggle parts adopt self lubricating bearing, equipped with prograable central lubrication system, so lubrication is reliable and saving. Hassas Do rusal K zakl Hassas Enjeksiyon Ünite Yap s Precise Linearity Guide Rail Injection Structure Enjeksiyon ve plastiklefltirici sistem lineer bir rayda ilerler (2200KN ve üst spesifikasyonlarda tekli silindir enjeksiyon yap s kullan l r). Yüksek derecede sertlik ve sürtünme ile birlikte istikrarl bir kal plama ve düflük k vaml l k için uygun koflullar sa layarak, yüksek s larda enjeksiyon kal plamas n mümkün k lar. 3 Injection and plasticizing system adopts linear guide rail (2200KN and above specifications adopt single cylinder injection structure). It offers high rigidity and low friction and ensures stable molding condition and more convenient for low viscosity and injection molding of high temperature. 1 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

3 new generation of High Precision Plastic Injection Moulding Machine new generation of high precision energy saving injection molding machine researched and developed by TSP V-SYS senior engineers with the latest technology. Finite element analyzed the whole machine frame, clamping unit and injection unit. We adopt new linearity lead rail injection structure and high strength clamping structure, with patent high response precise energy saving hydraulic circuit, take high injection pressure, high speed and energy saving characteristics. TSP V-SYS SERIES KONTROL S STEM Daha mükeel çal flma performans, esnekli i ve stabilitesi için TSP-V Serisi nde vrupa KE firmas ile çal fl larak endüstriyel bilgisayarl kontrol sistemini kullan lm flt r. Endüstriyel P, 00 MHz h z nda olup yar m kapal ve tam kapal kontrol sistemlerini destekler. Kiflisellefltirilmifl grafik iflleme ara birimi ile diyagramlar izlenebilir. u bilgileri ve üretim istatistiklerini merkezî a ba lant s yönetimi ile ana bilgisayara tafl yarak kalite yönetimi için uygun ortam sa lar. ONTROL SYSTEM For pursuing more excellent operating performance and promoting the flexibility and stability, TSP Machines with European KE and develop K0/2000 miniature computer controller. The controller is adopting 00M high speed PU, which can equip with semi- closure or full-closure oil pressure system. Plus personality graphic operation interface, curve on-line testing function and central network connection management, ample SP quality management interface, it is absolutely the best tool to make profit. Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 2

4 TSP V-SYS SER S ENJEKS YON ÜN TES leri teknoloji modüler tasar m yap s sayesinde; birçok kal plama ihtiyac n za kolayl kla uyarlanabilir. yn L\D oran nda dizayn edilmifl miller, üretim yönetiminde kolayl k sa lar. Hassas do rusal k zak rayl enjeksiyon ve ürün alma sistemi, enjeksiyon iflleminin gerçeklefltirilmesinde do rulu u, kararl l ve hassasiyeti sa lar. öylece daha profesyonel kal plama yap lm fl olur. TSP V-SYS Serisi yeni do rusal k zaklama sistemi TSP V-SYS Series new linearity guide rail type Linear k zakl ray sistemi, sahip oldu u yüksek hassasiyet kombinasyonu ile kovan esnemesini sa layarak stabilizasyonu art r r. Linear guide rail system, high precision combination, barrel will not drop and more stable. INJETION UNIT High- Tech modular design can easily adapt more molding requirement, Provide same ratio designed screw, easy in production management Precise linear guide rail injection and plasticizing system, accurate and stable in injection processes results in consistent, precision, and much more professional in molding. Dengelenmifl, çift silindirli enjeksiyon ünitesi hareketleri, çok daha sa lam ve daha güvenilir enjeksiyon nozzel n n kal p merkezinde stabil durmas n sa lar. alanced double cylinder injection movement very much reliable and nozzle sealing is good. Zemin ba lant modelli, linear k zakl enjeksiyon ünitesi, plastiklefltirme uygulamalar nda yüksek hassasiyet, düflük sürtünme katsay s, küçük ve kabul edilebilir sürtünme direnci ile ince ayarlara duyarl hassas enjeksiyon kal plama ve yüksek h zl enjeksiyon kal plamaya uygundur. Floor model linear guide rail.high precision, low friction coefficient, small and average resistance In injection and plasticizing process, sensitive adjustment, adapt to precise injection molding and high speed injection molding. TSP V-SYS Serisi Modüler Kombinasyon Enjeksiyon H z ve as nç fiemas Diagram of injection speed & pressure of TSP V-SYS Series module combination Enjeksiyon bas nc Injection pressure (kg/cm 2 ) Tip Kombinasyon: Hassas elektronik ba lant lar Type ombination: Precise optical component Standart V-SYS Serisi: Genel elektronik parçalar Standard V-SYS Series: oon electronic component Geleneksel Endüstriler: Genel enjeksiyon kal plama parçalar Traditional Industry: oon injection molding machine Tip Kombinasyon: Hassas optik parçalar Type ombination: Precise electronic connector Tip 1 Kombinasyon: Hassas elektronik parçalar ya da ince cidarl kal plama Type 1 ombination: Precise electronic component or Thin-Wall Moulding Tip 2 Kombinasyon: Çoklu göz, hassas parçalar ya da ince cidarl kal plama Type 2 ombination: Multi-cavity precise electronic component or thin-walled container moulding Tip 3 Kombinasyon: LGP, cep telefonu, batarya gövdesi ya da ince duvar kal plama Type 3 ombination: LGP, Mobile Phone battery hull or ultra Thin-Wall Moulding Enjeksiyon h z Injection speed (/s) 3 Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine

5 H DROL K S STEM vrupa menfleli, yüksek hassasiyetli, bilgisayarl kontrol sistemi ve yüksek verimli, de iflken debili pistonlu pompa aras ndaki mükeel uyum % 20 ile % 0 aras nda elektrik tasarrufu sa lar ve ekonomik verimlili i yükseltir. Makinan n tüm hareketlerindeki h zlar nda % 20 art fl sa layan yüksek verimli, çok daha kararl, çok gözlü kal plama imalatlar için ihtiyaca göre kapal devre, de iflken debili pistonlu pompa seçilebilir. HYDRULI SYSTEM Perfectly combination between high precision European computer controller and high efficient proportional plunger variable stroke pump saves electricity 20 % - 0 %, the economic efficiency is high.improves speed of the whole machine above 20 %, higher efficiency in operation, make multi-cavity molding much more consistent, can also offer close loop electronic variable stroke pump according to requirement. De iflken Debili Pompa Sistemi Variable Displacement Pump System

6 STNDRT MK N ÖZELL KLER KE PLS Elektronik Kontrol Sistemi 10 Renkli LD Ekran Türkçe Menü OSH-REXROTH De iflken Debili Pompa OSH-REXROTH Yön Valfleri OSH-REXROTH Oransal Kontrol ETON Hidro Motor Operatör Panelinden Kontrollü Ya S cakl k Kontrol Devresi Operatör Panelinden Kontrollü Haadde Girifl z S cakl k Kontrolü NOVOTEHNIK Mesafe etveli 2 Maça, Hava Valfi Robot Interface EUROMP 67 Uzaktan Kumanda Karfl as nç Oransal Geri Emifl Fonksiyonu Otomatik Ocak Temizleme Enjeksiyon çin 7 Kademe H z-as nç Kontrolü Yüksek H z Seçene i (H zl Kapama çin) Ütüleme çin 3 Kademe H z-as nç Kontrolü Otomatik Kal p yar S n rs z Kal p Haf zas Yüksek Hassasiyetli Kal p Koruma Üç Kademe tici Sistemi Grupta Linear etvel Otomatik Ya lama ( nce Ya ile) Merkezi Ya lama Seviye ve as nç nahtarlar Hidrolik Ya Is Müflürü Hidrolik Ya Seviye Müflürü Kolay Temizlenebilir EURO Standartlar nda Emifl Filtresi y Pass Ya Filtresi Seramik Rezistanslar S.S.R (Elektronik Role) Is Kontrol Güç Devresi Photo Sensör Su Regülâtörleri (Mekanik, Hidrolik ve Elektronik Emniyetler Türkçe kaz ve Uyar flaretleri US Data a lant s MK N MODEL / MHINE MODEL V-SYS 600 V-SYS 900 V-SYS 1300 V-SYS 1600 V-SYS 2200 ULUSLRRSI ÖlÇÜ INTERNTIONL SIZE ENJEKS YON ÜN TES / INJETION UNIT R M / UNIT Vida Çap / Screw Diameter Vida L/D Oran / Screw L/D Ration L/D Enjeksiyon Paritesi / Shot Volume Enjeksiyon rl / Shot Weight (PS) cm 3 g oz Enjeksiyon as nc / Injection Pressure ar Enjeksiyon Kapasitesi / Injection Rate cm 3 /s Mal lma Kapasitesi / Plasticizing apacity g/s Enjeksiyon Mesafesi / Injection Stroke Enjeksiyon H z / Injection Speed /s Maksimum Mal lma H z / Maximum Screw Speed rpm K L TLEME ÜN TES / LMPING UNIT R M / UNIT Kilitleme Kuvveti / lamping Force kn Kal p çma Mesafesi / Opening Stroke Kolonlar ras Mesafe / Space etween Tie ars 310x x360 10x10 70x70 30x30 Maksimum Kal p Kal nl / Maximum Mold Height Minimum Kal p Kal nl / Minimum Mold Height tici Mesafesi / Ejector Stroke tici Kuvveti / Ejector Force kn tici Say s / Number Of Ejector adet 1 9 GÜÇ ÜN TES / POWER UNIT R M / UNIT Hidrolik Motor Gücü / Pump Motor kw Is tma Gücü / Heating apacity kw Is ölgeleri Say s / Number Of Temp Zones GENEL ÖZELL KLER / GENERL R M / UNIT ofl Çevrim Zaman / Dry-cycle Time s Hidrolik Ya Kapasitesi / Oil Tank apacity L Makina Ölçüleri / Machine Dimension (LxWxH) m Makina rl / Machine Weight t Hazne Kapasitesi / Hopper apacity kg So uk Su k fl / ooler Water Flow L/dk

7 STNDRT SPEIFITIONS KE PLS ontroller System 10 olor LD Screen Multi Languages ontrol Panel OSH-REXRTOHT Variable Flowrate Pump OSH-REXRTHOT Direction Valves OSH-REXROTH Proportional ontrol (PQ) ETON Hydro Motor Oil Temperature ontrol Unit From Operator Panel Raw Material Inlet Temperature ontrol From Operator Panel NOVO Ruler 2 ore Valves, ir Valves Robot Interface EUROMP 67 Remote ontrol ack Pressure Valve ack Suck Function uto Purge System 7- Stage Set Of Injection Speed, Pressure and Position High Speed Function (For Faster lamping ) 3-Stage Set Of Pressure Keeping Speed, Pressure, Position utomatic Mold djustment Unlimited Mold apacity High Precision Mold Protection Function 3-Stages Ejector System Linear displacement Transducer ontrols lamping System utomatic entral Lubrication System (With Thin Oil) entral Lubrication Level and Pressure Sensor Hydraulic Oil Thigh Temperature larm Hydraulic Oil Level larm Micro Filter System Oil leaner (RRR) Y Pass Oil Filter eramic Resistance S.S.R Temperature ontrol Photo Sensor ooling Water Regulations (Mechanic, Hydraulic and Electronic Safety Turkish-English Warning Labels US Data onnection TSP V-SYS SERIES V-SYS 2800 V-SYS 300 V-SYS 200 V-SYS 300 V-SYS 600 V-SYS 800 V-SYS 10 V-SYS x x x760 80x80 930x930 0x0 0x0 130x Plastik Enjeksiyon Makinas / Plastic Injection Molding Machine 6

8 TSP MK N SNY VE T RET LTD. fit. Merkez / Showroom: Uluyol ad. No: 7/ ayrampafla - stanbul / TÜRK YE Tel / Phone: Faks / Fax: Teknik Ofis / Technical Office: PKS Sanayi Sitesi 10 lok No: 30 kitelli - stanbul / TÜRK YE Tel / Phone: Faks / Fax: Fabrika / Factory: vrupa Serbest ölgesi Veli Mefle Mevkii Çorlu - Tekirda / TÜRK YE