İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF"

Transkript

1 İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA DERS KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5745 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayınlanamaz. Editör Tuba GÜLERDİ SATIR Dil Uzmanı Mehmet Ali Kılay ARAZ Görsel Tasarım Uzmanı Erhan DÜNDAR Program Geliştirme Uzmanı Mevlüt KAŞIKÇI Rehberlik Uzmanı Davut YURTTAŞ Ölçme Değerlendirme Uzmanı Mehtap ERMAN ISBN Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu nun gün ve 6 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısı ile üçüncü defa adet basılmıştır.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 املحتويات الوحدة 1: ال شخ صي ات املثالي ة 1 الدر س الأول : حياة حممد عليه ال س الم 1. الدر س الثاين: من ق ص ص الأنبياء 6. الدر س الثالث: من حياة ال صحابة 9. الوحدة 2:. الأ رسة والت سو ق 13 : الأ رسة والأقارب 13 الدر س الأول.. الدر س الثاين. : يف ال س وق 17. الدر س الثالث: أافراد الأ رسة 20. الوحدة 3:. حياة الطلبة 24 : ال صديقان 24 الدر س الأول.. الدر س الثاين. : يف املدر سة 27. الدر س الثالث: يف الكلي ة 29. الدر س الرابع. : الن شاط يف ال صباح 34. الدر س اخلام س: الن شاط يف املدر سة 38. الدر س ال ساد س: الن شاط يف امل ساء الوحدة.:4 الوجبات. الدر س الأول : يف الف طور 45. الدر س الثاين : يف الغداء 50. الدر س الثالث : يف الع شاء 54. الوحدة 5:. العطلة 59 : عطلة نهاية الأ سبوع 59 الدر س الأول.. الدر س الثاين. : عطلة ن صف ال س نة 64. الدر س الثالث: العطلة ال صيفي ة 68. I

8 املحتويات الوحدة 6:. و سائل النقل واملوا صالت 73 الدر س الأول: يف املوقف 73. الدر س الثاين: يف حمطة القطار 77. الدر س الثالث: يف املطار 81. الوحدة 7:. و سائل الت صالت 86 الدر س الأول: الخرتاعات يف جمال الت صال 86. الدر س الثاين: الإنرتنت 90. الدر س الثالث: الهاتف اجلو ال الوحدة.:8 الأعياد. الدر س الأول : الأعياد الوطني ة 99. الدر س الثاين : الأعياد الديني ة 103. الدر س الثالث: فوائد الأعياد 107. الوحدة 9:. العبادات يف الإ سالم 112 الدر س الأول. : ال صلوات اخلم س 112. الدر س الثاين: ال صوم 117. الدر س الثالث: احلج 121. قائمة املفردات: املراجع : II الوحدة 10: حياة حمم د ) ص( الدر س الأول. : طفولته 126. الدر س الثاين: شبابه 130. الدر س الثالث: اأخالقه 134.

9 الو ح دة ال ش خ ص ي ات امل ثال ي ة الد ر س الأ و ل : ح ياة مح م د ع ل ي ه ال س الم ت هيد 1 ت اأ م ل امل ع لومات الت ال ية ع ن ر سول نا الك ر مي. ال س م : م م د الل ق ب : الأ مني تاريخ الو لدة : 12 ر ب يع الأ و ل 571 م كان الو لدة : م ك ة امل ك ر مة ا س م الأ ب : ع ب د اهلل ب ن ع ب د امل ط ل ب ا س م الأ م : آام نة ب ن ت و ه ب م د ة الن ب و ة : 23 عام ا الع م ر :63 عام ا تاريخ الو فا ة : 632 م كان الو فاة : امل د ينة امل ن و رة 1 ح ياة مح م د ع ل ي ه ال س الم ط وب ى : ماذا ت ق ر اأ ه ذ ه الأ ي ام اأح م د: اأ ق ر اأ ك تابا ع ن ح ياة ر سول نا الك رمي. ط وب ى : اإذ ن ق ل ل ما ا س م الر سول الك رمي اأح م د : ا س م ه م م د. ط وب ى : و ما ل ق ب ه اأح م د : ل ق ب ه الأ مني. ط وب ى : م ت ى و ل د س ي د نا م م د اأح م د : يف 12 م ن ر بيع الأ و ل س ن ة 571 ط وب ى : اأي ن و ل د اأح م د : و ل د يف م ك ة امل ك ر مة. ط وب ى : ما ا س م وال د ه اأح م د : ا س م وال د ه ع ب داهلل. الو ح دة الأوىل 1

10 ط وب ى : وما ا س م وال د ت ه اأح م د : ا س م وال د ت ه اآم نة. ط وب ى : ك م س ن ة عا ش الن ب ي ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م اأح م د : عا ش 63 عام ا. ط وب ى : اأي ن ت و يف ر سول اهلل اأح م د : ت و يف يف امل دينة امل ن و رة. ط وب ى : اأح س ن ت! م ع لومات ك ق و ي ة ع ن ر سول نا الك رمي. و اأ خري ا ك ي ف ت ص ف الر سول اأح م د : هو م ع ل م وم ر ش د و وال د ر حيم و إان سان ك رمي ح يات ه م ت وا ض عة ور سال ته عال ية. اأ ج ب ع نمن الأ س ئ لة هذان الآت ية ح س ب الن ص ما ل ق ب الر سول ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م م تى و أاي ن و ل د الر سول ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ما ا س م وال د ه ما ا س م وال د ت ه كم س نة عا ش الر سول الكرمي اأي ن ت و يف ر سول اهلل... ص ل ب ي امل ج من موع ت ي هذان ك ما يف امل ثال 13 قا س م ق ي ة د ه ر ج ز ي ن ب وال د ه ع ب داهلل اأ م ك ل ثوم وال د ت ه اإب راهيم فاط مة ب نات ه اآم نة ب ن ت و ه ب ع ب داهلل ب ن ع ب د امل ط ل ب أاو لد ه ع ب د امل ط ل ب 2 الو ح دة الأوىل

11 4 ص ي د الك ل مات ( ب ع ض ص فات ر سول اهلل( م م ث ل ز ي س ش ط ذ ر ا م ي ن ك ع ف ف غ ق د ا ص ج القائ مة: ل طيف صاد ق ك رمي اأمني م ساع د 5 ت د ث م ع ز ميل ك ع ن ح ياة الر سول ع ل ي ه ال س الم 6 ص ح ح اخل ط أا يف اجلح م ل الآت ية ك ما يف امل ثال عا ش الن بي 85 عام ا. عا ش الن بي 63 عام ا. و ل د الر سول يف عام 2007 م. ا س م وال د ة الر سول ز ي ن ب. ا س م وال د الر سول ع ب د امل ط ل ب. و ل د الر سول يف امل دينة. الو ح دة الأوىل 3

12 7 ا م ال أ ب طاق ت ك ال ش خ ص ي ة يف الن موذ ج الت ال ال س م : الد يانة : الل ق ب : احلالة الج ت ماع ية : ا س م الأ ب : ف صيلة الد م : ا س م الأ م : امل حاف ظة : تار يخ الو لدة : الق ضاء : م كان الو لدة : الق ر ية : ا ق ر اأ احل وار الآتي 8 9 م م د : م ر ح ب ا يا س ل م ى اأي ن و ل د ت س ل م ى : اأه ال و ل د ت يف أان ق رة واأي ن و ل د ت اأن ت م م د : و ل د ت يف م دينة اإز مري. م تى و ل د ت س ل م ى : و ل د ت يف عام اأك م ل الف راغات الآت ية يا ع ل ي م تى يا ع ل ي 1- أاي ن و ل د ت يف س نة و ل د ت يا عائ شة م تى يا عائ شة 2- اأي ن و ل د ت يف س نة و ل د ت اأح م د م تى اأح م د 3- اأي ن و ل د يف س نة و ل د س ناء م تى س ناء 4- أاي ن و ل د ت و ل د ت م تى و ل د ت اأنت 5- أاي ن و ل د ت اأنت و لد ت يف و لد ت يف س نة الو ح دة الأوىل 4

13 10 ص ل ب ي املح ف ر د وج م عه ص ل ب ي الك ل مة و ض د ها ص ل ب ي الك ل مة ومح راد ف ها ي و م ك ت ب م دينة أال قاب ك تاب اأي ام ل ق ب م د ن و ل د م ت ك ب ة عال ية ض عيفة م ت وا ض عة مات ق و ي ة م ن خ ف ضة ت و يف م د ر س م ع ل م اأ م وال دة مات ر سولح نا الك رمي ر سول نا الك رمي ن ب ي نا الأ مني ق د جاء نا ب الد ين وب ل غ الإ س الم وط ب ق الأح كام 11 ا ق ر اأ الآية الك رمية ل ق د ك ان ل كح م يف ر صس ول اهلل اأح س و ة ح س ن ة... )الأح زاب 21/33( الو ح دة الأوىل 5

14 2 الد ر س الث اين : م ن ق ص ص الأن ب ياء ا ذ ك ر اأ س ماء ب ع ض الأن ب ياء مل اذا اأ ر س ل الأن ب ياء ه ل ت ع ر ف ق ص ة اأ ح د الأن ب ياء يف الق ر اآن الك رمي 1 ماذا ت ع ر فح ع ن س ي د نا اآد م ع ل ي ه ال س الم ع ث مان : ماذا ت ق ر اأ يا ع م ر ع م ر : اأ ق ر اأ ق ص ص الأن ب ياء يف الق ر اآن الك رمي. ع ث مان : ماذا ت ع ر ف ع ن س ي د نا اآد م ع ل ي ه ال س الم ع م ر : هو اأو ل ن ب ي يف الأر ض. اهلل خ ل ق ه م ن ت راب. ع ث مان : ن ع م هذا ص حيح ك ل نا م ن اآد م. ع م ر : ب ع د ه جاء اأن ب ياء ك ثريون. ذ ك ر اهلل ب ع ض ه م يف الق ر اآن. ع ث مان : ه ل ق ر اأ ت ق ص ة س ي د نا مو سى ع ل ي ه ال س الم ع م ر : ن ع م ق ر اأ ت ها. اإن ها اأ ط و ل ق ص ة يف الق ر اآن الك رمي. ع ث مان : اإذ ن اأنت ت ع ر ف اأي ن و ل د مو سى ع ل ي ه ال س الم ع م ر : ط ب عا هو و ل د يف م ص ول ك ن ل اأ ع ر ف م تى و ل د ب ال ض ب ط. ع ث مان : ل اأ ح د ي ع ر ف ذ ل ك ول ك ن ه و ل د يف ع ه د ف ر ع و ن وق ب ل امل يالد. ع م ر : هذا ص حيح. ع ث مان : وه ل ت ع ر ف اأ س ماء الأن ب ياء امل ذ كورين يف الق ر اآن الك رمي ع م ر : ن ع م ط ب عا. ع ث مان : اإذ ن اذ كر اأ س ماء ب ع ض هم م ن ف ض ل ك. ع م ر : نوح اإب راهيم اإ س ماعيل اإ س حاق ي ع قوب يو س ف داو د س ل ي مان عي سى مو سى م م د ع ل ي هم ال س الم. 1 -م ن اأو ل ن ب ي يف الأر ض 2- اأي ق ص ة اأط و ل يف الق ر اآن الك رمي 3 -اأي ن و ل د مو سى ع ل ي ه ال س الم 4 -هل ول د م و س ى ق ب ل امليالد اأم ب ع د ه 6 الو ح دة الأوىل ت هيد اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب الن ص

15 اأ ع د اجلح م لة مح س ت خ د م ا ال ض مري ال ذي ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال ص ل ب ي امل ج موعة ( أا( و امل ج موعة )ب( ك ما يف امل ثال ( اأ ) )ب( 1- م م د ع ل ي ه ال س الم ك ص اأ ص نام ق و مه. 2- مو سى ع ل ي ه ال س الم ن ز ل ع ل ي ه الز بور. 3- عي سى ع ل ي ه ال س الم ح ك م يف م ص ب ع د س ج ن ط ويل. 4- اإب راهيم ع ل ي ه ال س الم اأو ل إان سان و ن ب ي يف الأر ض. 5- اآد م ع ل ي ه ال س الم ب ن ى الك ع بة م ع أابيه. 6- داو د ع ل ي ه ال س الم ص ن ع س فينة و أان ق ذ امل وؤ م نني م ن الط وفان. 7- يو س ف ع ل ي ه ال س الم ن ز ل ع ل ي ه الت و راة. 8- إا س ماعيل ع ل ي ه ال س الم خات الأن ب ياء و س ي د امل ر س لني. 9- نوح ع ل ي ه ال س الم ن ز ل ع ل ي ه الإن يل. 10- س ل ي مان ع ل ي ه ال س الم ع ل م ه اهلل ت عاىل ل غ ة الط ري. الو ح دة الأوىل 7 ا س ت ب د ل ما ت ت ه خ ط ب الك ل مات ال تي ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال 4 هو أاو ل ن بي يف الأر ض. )طال بة - ال ص ف( هي اأو ل طال بة يف ال ص ف. )ب ن ت - الأ ص ة( 1- )ر ئي س - الن ادي( 2- )ك ل مة - الك تاب( ) صورة - امل ع ر ض( 3- )م ط ع م - ال شار ع( اأنا اأ ع ر ف اأي ن و ل د ت )هو( هو ي ع ر ف أاي ن و ل د )هي( -1 )اأنت ) )اأنت ) -2 )اأنا( 3- -4

16 7 8 6 ص ل ب ي املح ف ر د وج م عه ص ل ب ي الك ل مة و ض د ها ص ل ب ي الك ل مة ومح راد ف ها ق ص ة اأ س ماء ع ه د ق ص ص ا س م أان ب ياء ن ب ي ع هود 8 الو ح دة الأوىل ق ب ل ك ف ر أاو ل س ماء اآم ن ق ليل اأر ش ب ع د ك ثري اآخ ر ك و ن ح وار ا ك ما يف امل ثال ت ع ر ف ني / اأع ر ف / ت ع ر ف س نان : هل ت ع ر ف ني ق ص ة اإب راه يم عل ي ه ال س الم يا ل ي لى ل ي لى : ن ع م, اأع ر ف اإن ه ك ص الأ ص نام و أانت هل ت ع ر ف ق ص ة س ي د نا يو س ف س نان : ن ع م, اأع ر ف اإن ه ح ك م يف م ص. 1- ت ق ر ئني / اأ ق ر أا / ت ق ر اأ اأح م د : ب ص ى : اأح م د : -2 : ت د ر س / اأ د ر س / ت د ر سني خ ديجة : ح س ن : خ ديجة : 3- ت ت ع ل م / اأ ت ع ل م / ت ت ع ل مني ز ي ن ب : هارون : ز ي ن ب : ا ق ر اأ الآية الك رمية ق ص ة م و ل د ن ع م ح كاية ميالد اأ ب وال د اأ ج ل... كح ل اآم ن ب اهلل و م ال ئ ك ت ه و كح تح ب ه و رح صس ل ه ل نح ف ر قح ب ي اأ ح د م ن رح صس ل ه و ق الح وا س م ع ن ا و اأ ط ع ن ا غح ف ر ان ك ر ب ن ا و اإ ل ي ك امل ص ريح )الب ق رة 285/2(

17 الد ر س الث ال ث : م ن ح ياة ال ص حابة ا ذك ر اأ س ماء ب ع ض ال ص حابة ت هيد مل اذا ي س م يهم امل س ل مون بال ص حابة 9 1 عح م ر ب ن اخل ط اب والب د و ي اخل ليفة ع م ر : ال س الم ع ل ي كم. الب د وي : و ع ل ي ك م ال س الم. اخل ليفة ع م ر : ك ي ف حال ك الب د وي : احل م د هلل اأنا اأر عى الإب ل و ح ص ت ق ب ل ق ليل م ن الباد ية. اخل ليفة ع م ر : مل اذا ح ص ت هل ه ناك م ش ك لة الب د وي : ح ص ت ل ز يارة اأ ص تي ز و ج تي ع ن د ها م ش ك لة. اخل ليفة ع م ر : ما هي م ش ك ل ت ها الب د وي : س ت ل د ز و ج تي ل ك ن ل توج د قاب لة ت ساع د ها يف الو لدة. اخل ليفة ع م ر : س اأ عود ب ع د ق ليل. )ذ ه ب ع م ر اإىل ب ي ت ه وقال ل ز و ج ت ه:( اخل ليفة ع م ر : يا اأ م ك ل ثوم هل ت ريدين ك س ب م ر ضاة اهلل اأ م كل ثوم : هذا ما أاريد ه يا اأمري امل وؤ م نني. اخل ليفة ع م ر : ه ي ا ن ذ ه ب اإىل ام ر اأ ة ت تاج اإىل م ساع د ت ك. اأ م كل ثوم : ط ب ع ا هي ا ن ذ ه ب. 2 اأ ج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب الن ص ماذا ي ف ع ل الب د و ي يف الباد ية 1- م تى ح ض الب د و ي م ن الباد ية 2-3- ما هي م ش ك لة ز و جة الب د و ي 4- هل ك س ب ت اأ م ك ل ثوم م ر ضاة اهلل الو ح دة الأوىل

18 ا س ت مع إاىل الن ص الت ال والكح تح ب مح غ ل قة ثح م اأج ب ع ن ال س وؤال ي الآت ي ي اأو ل وب ع د ذل ك اق ر أا الف ق رة ب د ق ة ثح م اأج ب ع ن الأ س ئ لة اأد ناه م ن هو ع م ر بن اخل ط اب 2- متى تو ىل اخل الفة ع م ر ب ن اخل ط اب م ن اأ ص حاب ر سول اهلل. و ل د س نة 581 )خ م س مائة و واح دة و ث مانني( م. يف م ك ة. ل ق ب ه»الفاروق«ل أن ه ي ف ر ق ب ني احل ق و الباط ل و ل ي خاف اأب د ا م ن ق و ل احل ق. ت و ىل اخل الفة ب ع د أابي ب ك ر س نة 634 ) س ت مائة و اأر ب ع و ث الثني( م. اخل ليفة ع م ر ن وذ ج ف ريد ل لحاك م العاد ل. و هو ر ئي س م ت وا ض ع ي ه ت م ب ش وؤون ال ش ع ب و ل ه يف ذ ل ك ق ص ص ط ريفة. ت و يف س نة 644 ) س ت مائة و اأر ب ع و اأر ب عني( م. يف امل دينة امل ن و رة و د ف ن ه امل س ل مون ب جان ب الر سول الأك ر م ) ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م(. 2- مل اذا ل ق ب ع م ر ب ن اخل ط اب ب الفاروق 1- م تى و ل د ع م ر ب ن اخل ط اب 4- اأي ن د ف ن ه امل س ل مون 3- م تى ت و يف ع م ر ب ن اخل ط اب ال س م : الل ق ب : تاريخ الو لدة : م كان الو لدة : ا س م الأب : م د ة خ الف ت ه : الع م ر : تاريخ الو فاة : م كان الو فاة : 10 الو ح دة الأوىل سرية ذات ي ة ل ع م ر بن اخل ط اب ر ض ي اهلل ع ن ه ا م ال أ الب طاقة ال ش خ ص ي ة ل ع م ر بن اخل ط اب ر ض ي اهلل ع ن ه

19 5 ا ق ر أا الف ق رة ب د ق ة و اخ ت العح ن وان املح نا س ب ل ها ثح م خل ص ها العح ن وان: ع لي ب ن اأبي طال ب ك ر م اهلل و ج ه ه م ن أا ص حاب ر سول اهلل. ل ق ب ه»اأ س د اهلل«. و ل د س نة 599 )خ م س مائة وت س ع وت س عني( يف م ك ة. هو اأو ل م ن آام ن و ص ل ى م ع ر سول اهلل م ع اأ بي ب ك ر و خ ديجة. و ت ر ب ى علي يف ب ي ت ر سول اهلل. و ت ز و ج ب فاط مة ب ن ت الر سول. وهواخل ليفة الر اب ع. اإن ه م ع روف ب ف ض ل ه وع ل م ه و ش جاع ت ه. ا س ت ش ه د ع لي يف 21 )واح د وع صين( م ن ر م ضان س نة 40 )اأر ب عني( ل له ج رة 661 ) س ت مائة وواح دة و س ت ني(. ود ف ن ه امل س ل مون يف الن ج ف الأ ص ف. الو ح دة الأوىل 11 6 ال س م : الل ق ب : تاريخ الو لدة : م كان الو لدة : ا س م الأ ب : م د ة خ الف ت ه : الع م ر : تاريخ الو فاة : م كان الو فاة : 7 ص ل ب ي املح ف ر د و ج م ع ه ص ل ب ي الك ل مة و ض د ها ص ل ب ي الك ل مة و مح راد ف ها اأ ص ة م شاك ل خ ليفة اأ س م ش ك لة خ ل فاء ا م ال أ الب طاقة ال ش خ ص ي ة ل ع لي ر ض ي اهلل ع ن ه ام ر اأة ق ب ل ع د و ق ليل لب ع د ر ج ك ثري ص ديق ص ديق قاب لة ح ص اأ مري إاب ل ج م ل ر ئي س م ر ضة ت و ليد ز ميل جاء

20 8 اأ ج ب ع ن الأ س ئ لة مح س ت عين ا ب اجل د و ل الت ال ال ص فة الو فاة اخل الفة الو لدة ال س م أابو ب ك ر م ك ة امل ك ر مة الأو ل امل دينة امل ن و رة ال ص داقة ع م ر م ك ة امل ك ر مة الث اين امل دينة امل ن و رة الع دالة الت ق وى امل دينة امل ن و رة الث ال ث م ك ة امل ك ر مة ع ث مان ال ش جاعة الن ج ف الأ ص ف الر اب ع م ك ة امل ك ر مة ع لي 1- اأي ن و ل د اأبو ب ك ر 2- ما هي ص فة ع لي 3- هل ع م ر اخل ليفة الث ال ث 4- هل و ل د ع لي يف امل دينة 5- من هو م ع روف ب الع دالة 6- اأي ن ت و يف ع ث مان 7- من هو م ع روف بال ص داقة 8- هل ع لي م ع روف بال ص داقة ر بيع الأو ل ح ياة قح ل وح ل د س ي دنا عا ش تح وح يف اأ خري ا ي ص فح مح ت وا ض ع ر سالة عال ية ل ق ب مح ساع د دين احلالة امل د ن ية ف صيلة الد م مح اف ظة ق ضاء مات مح ن خ ف ض ن ب ي 12 الو ح دة الأوىل أان ب ياء اأر ض خ ل ق تح راب كح ل نا ب ع د ه ذ ك ر أاط و ل ف ر ع و ن ل اأ ح د ق ب ل امليالد م ع ر ض اأ ص نام ح ك م س ج ن ص ن ع أان ق ذ ع ل م لح غ ة الط ري ع ه د اآم ن املح ف ر دات والت ع بريات اجل ديدة ك ف ر ي ر عى إاب ل باد ية مح ش كلة س ت لدح ز و ج تي ل توج د قاب لة يح ساع د و لدة صاأعود هذا ما اأح ريده اأ مري املح ؤ م ني ا م ر اأة ت تاج اإىل ط ب ع ا ب د و ي م ر ضاة اهلل ح ياة ال ص حابة خ ليفة اخلح لفاء الر ا ش دون الط وفان ي خ د مح اأ ص حاب ي ف ر ق ب ي ح ق باط ل ل ي خاف اأب د ا ت و ىل خ الفة ناداه ن وذ ج ف ريد حاك م عاد ل ر ئي س ي ه ت م ب صح وؤون ط ريفة د ف ن ب جان ب و فاة سرية ذات ي ة تر ب ى ت ز و ج ب م ع روف ب ف ض ل ه ع ل مه ش جاعة اح س تح ش ه د ت ق وى ع دالة ص داقة ص فة م شاك ل ج م ل خح ل فاء

21 الو ح دة الأ س ة و الت س و ق الد ر س الأو ل : الأ س ة و الأ قار ب ا ذر ك ر ب عر ض اأ قار ب ك وم ه نهم متهيد صورة اأ قار بي م راد : هذه هي صورة اأ سر تي م ع الأ قار ب. س مري: اأ سر ة م ر بوبة. م راد : ش كر ر ا. ك ما ت شاه د اأنا الو ل د الو حيد يف الأ سر ة. س مري : اإذ ن ل ير س ل ك إاخر و ة و أاخ وات. م راد : ن عم. و هذا اأ بي ا صس م ه خال د. س مري : هو ط ويل ج د ا. م راد : ن عم و هذه اأ م ي ا صس م ها ش ير ماء. هي م د ر سة م ت قاع دة. س مري : و م نر هذان الر ج الن م راد : الر ج ل الن حيف هو ج د ي اأم ا الر ج ل الب دين فهو أاخوه. س مري : م نر هاتان امل رر أ تان م راد : هذه الع م ة م رر ي وهذه الع م ة ز ب ير دة. س مري : و م نر هوؤلء م راد : هذا خايل أاورر هان وهذا الع م م صر ط فى وهذه اخلالة ن رر مني. وهذه ل ير لى ال ص غرية وهي بنت العم م صطفى. س مري : ي بر دو اأن ها ع ص ب ي ة. م راد : ل ب الع كر س. هي أاحر لى م ن ال س ك ر. 2 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 1- ه لر م راد الط فر ل الو حيد يف الأ سر ة 2- ما م هر نة اأ م م راد 3- م ن امل رر أ تان يف ال ص ورة 4- م نر ل ير لى الو ح دة الث ان ية

22 3 ا ن ظ ر إاىل ش ج رة العائ لة و اق ر اأ اجل م ل أاد ناه ر مر ز ية ح صس ني ن سر ين م ر مود ع لي-ز ليخة خال د-نور ية ج ميل-فاط مة عائ شة-ر فر ع ت ك ور ث ر ز ير ن ب خ ليل ع م ر ز هر رة ك مال هذا ج د ي ح صس ني. هو ف ال ح. ي عي ش م ع ز ور ج ت ه يف الق رر ية. هذه ج د تي ا صس م ها ر مر ز ية. هي ر ب ة ب ير ت. هذه صورة عائ ل تي. هذه ز ور ج تي ا صس م ها ز ليخة, هي م ر ضة. هاتان الب نر تان ال ص غري تان ا صس ماه ما ك ور ث ر و ز ير ن ب. ت عي ش اأ سر تي يف ب ير ت ك بري ب اأ نر ق رة. 14 الو ح دة الث ان ية

23 هذا اأبي ا صس م ه م ر مود. هو ي عر م ل يف امل صر ن ع. و هذ ه أام ي هي ر ب ة ب ير ت. ل ه ما و ل دان و ب نر تان. هذ ه اأ خر تي فاط مة و ا صس م ز ور ج ها ج ميل. اأ خر تي م و ظ فة و ز ور ج ها م و ظ ف. ل هما ب نر ت ص غرية. هي طال بة يف ال بر ت دائ ي ة. هذا اأ خي خال د هو م و ظ ف. هذه ز ور ج ت ه نور ية. هي س ر ط ي ة. هذان و ل داه ما. ا صس ماه ما خ ليل و ع م ر. ي در ر س خ ليل و ع م ر يف الث ان و ي ة. هذ ه اأ خر تي عائ شة هي ر ب ة ب ير ت. هي م ت ز و جة و ا صس م ز ور ج ها ر فر ع ت. ل ه ما ط فر ل واح د. ع مر ر ه ع شر س ن وات. ي ح ب الط فر ل الأ كر ل ك ثري ا. 4 ضع ع المة أامام اجل م لة ال ص حيحة م س ت عين ا ب امل ع لومات اأع اله ع لي ذو اأ سر ة ك برية. ع لي ذو اأ سر ة ص غرية. عائ شة خالة ز هر رة. عائ شة خالة ز ير ن ب. ع لي ع م ع م ر. ع لي ع م ز ير ن ب. م ر مود ح مو ز ليخة. م ر مود ح مو ع لي. خ ليل وع لي اأ خ وان. ع م ر وخ ليل اأ خ وان. هاج ر وز ير ن ب اأ خر تان. ز ير ن ب وز هر رة اأ خر تان. 5 ا ك ت ب ف ق رة م س ت عين ا ب الأ س ئ لة الآت ية 1- م نر أانر ت 2 -م نر ت ت ك و ن اأ سر ت ك 3- ماذا ي عر م ل اأبوك و اأ م ك 4- اأير ن ت صس ك ن اأنا الو ح دة الث ان ية 15

24 6 ض ع الك ل مات امل نا س بة يف الف راغات الآت ية 1- الأخ وان اإىل ط رابر زون. ج م ساف رة ب م ساف ران اأ م ساف ر 2- الأ خر تان يف د رو س ه ما. ج ناج ح تان اأ ناج حة ب ناج ح 3- الع م يف و زارة الت ر ب ية. ج م و ظ ف اأ م و ظ فان ب م و ظ فة 4- اجل د تان يف و قر ت ال ش د ة. ج م ت عاو ن تان اأ م ت عاو ن ب م ت عاو نان 5- ع م ي ع صس ك ر ي. ج م ت قاع دة اأ م ت قاع د ب م ت قاع دان 7 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب الر موز 1- ه ل وال د ك ق ل ق 2- ه ل وال د ت ك غا ض بة 3- ه ل ص الح الد ين غا ض ب 4- ه ل اأ خر ت ك ناج حة 5- ه ل ج د ك م طر م ئ ن 8 ا س ت ب د ل اجل م ل الآت ية ب ا ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال - هذا اأ بي ا صس م ه خال د. )اأبي - خال د( -1 ( اأ م ي - عائ شة ) 2- ( اأ خي - ح س ن ) 3- ( اأ خر تي - فاط مة ) ( ز ور جي - م راد ) -4 ( ز ور ج تي - ف رر يال ) 5-16 الو ح دة الث ان ية

25 الد ر س الث اين: يف ال س وق متهيد ا ذر ك رر ما ت ف ض ل ه م ن اخل ضار و الف واك ه. 1 س اء ب ع ض اخل س اوات اخل س ي : اأي خ در مة يا آان سة س مرية : اأ ريد س اء ب عر ض اخل ضار ب ك م الباز ل ء م نر ف صض ل ك اخل س ي : الباز ل ء ب لرية واح دة ف ق ط و لك ن ها م نر ن ور ع م ر تاز. س مرية : ي بر دو أان ها طاز جة. اخل س ي : ك م كيلو ت ريدين يا اآن سة س مرية : ي كر في كيلو ل أن ني س اأ صش ت ي خ ضر اوات اأ خر رى. اخل س ي : ع نر د نا س بان خ وفا صوليا و ب طاطا و باذ نج ان و ف لر ف ل اأخر س و ك و سة ك ل ها طاز جة و م ر تازة. س مرية : اإن اخل ضر اوات طاز جة ف عر ال ل ور س م حر ت اأعر ط ني كيلو ب طاطا وباذ نج ان و ث الثة كيلوغرامات م ن الفا صوليا و ال س بان خ ون صر ف كيلو ف لر ف ل اأخر س. اخل س ي : حا س يا آان سة ه لر ت ريدين ش يئ ا اآخ ر سمرية : ل ش كر ر ا. ع لى ف كر رة, اأعر ج ب تر ني ن ظافة هذه ال س وق. اخل س ي : هذا ص حيح ل أن هوؤلء الع م ال ي ن ظ فون ال س وق ك ل ي ور م. الو ح دة الث ان ية 17

26 الو ح دة الث ان ية اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 1- أاير ن ي دور احل وار 2- ماذا ت طر ل ب الآن سة م ن اخل س ي 3- ه لر ك ل اخل ضر اوات طاز جة 4- ه ل ا صش ت ت الآن سة الفا صوليا و ال س بان خ 3 ض ع الك ل مات امل نا س بة يف الف راغات الآت ية 1- الط ماط م ب لرية واح دة ف ق ط و... م نر ن ور ع م ر تاز. ب لك ن ه ج اإن ا اأن ها 2- ي كر في كيلو م ن الب طاطا... س أا صش ت ي خ ضر اوات اأ خر رى. ا ل أن نا ب ل أن ك ج ل أن ني 3- ال س وق ن ظيفة... الع م ال ي ن ظ فون ها ك ل ي ور م. ا ل أ ن ب اأن ها ج اأن ه 4- هذ ه الف واك ه م ر تازة و ي بر دو... طاز جة. ا اأن ك ب أان ني ج أان ها اخل ضر اوات طاز جة ف عر ال. ج اإن ا اإن ها ب اأن ص ل ب ي امل ج موع ت ي ك ما يف امل ثال ب ا 1- اأ ريد ك يلو م ن الب طاطا ن نر ت ظ ر ك م ر ة ثان ية اإنر شاء اهلل. 2- هل الفا صوليا م ن الن ور ع و ث الثة ك يلوغرامات م ن امل ور ز. 3- ت ف ض لي, ط ل ب ك جاه ز اجل ي د, و ب ك مر ث م ن ها 4- اأ عر ج ب تر ني هذ ه اخل ضر اوات س عر ر ه ل رية واح دة ف ق ط. 5- ك مر س عر ر الب ر ت قال ع نر د ك ل أن ها ج ي دة وم ر تازة. 6- ه لر ت طر ل بني ش ير ئ ا اآخ ر ل ش كر ر ا. يف اأ مان اهلل.

27 5 ض ع الك ل مات الت ال ية يف امل كان امل نا س ب ك ما يف امل ثال يو س ف ي س بان خ ف ل ف ل ك م ث ى خوخ ك ر ز ت ف اح م ل فوف ب طاط س فا صوليا ب ط يخ ش م ام ب ر ت قال باز ل ء فول باذ ن ان ك و سة ب ص ل ر م ان م ش م ش اخل س اوات فا صولر يا خ ور خ الف واك ه اأك م ل الف راغات الآت ية ح س ب ال ص و ر 6 1- ع نر د نا ال س بان خ و الفا صوليا و و و و. 2- اأعر ط ني ل ور س م حر ت كيلو و و. 3- ب ك مر م نر ف صض ل ك اأعر ت ق د اأن هذ ه ت كر فينا. الو ح دة الث ان ية

28 الد ر س الث ال ث: اأف راد الأ س ة متهيد ما ع د د اأفر راد اأ سر ت ك و ما م ه ن ه م اأ س تي 1 اأنا خال د, اأنا م ه نر د س يف س كة خا ص ة. و هذ ه ز ور ج تي ا صس م ها خ ديجة. هي م د ر سة يف الث ان و ي ة. ن حر ن ن صس ك ن يف أانر ق رة ب ت ر ك يا. و هذ ه صورة اأ سر تي م ع اأ صر د قائ نا. لنا ط فر ل تان. هاتان ز ير ن ب و ن رر مني. ز ير ن ب يف الت ا س عة م نر ع مر ر ها. و اأ خر ت ها يف ال س اب عة. هما ت در ر سان يف ال بر ت دائ ي ة. هذان وال د و وال دة ز ور ج تي. ح مي س ر ط ي م ت قاع د و ح ماتي م ر ضة م ت قاع دة. هما ي عي شان يف اإ صس ط نر بول. و هوؤلء ص ديقات نا. هذ ه س مرية هي م ه نر د سة حا سوب. و هذ ه ب شر ى, هي ط بيبة. أام ا هذ ه ف هي اأخر ت ب شر ى ا صس م ها ك بر ى. هي ع زر باء. مل اذا هوؤلء الن ا س م سر ورون ج د ا ل أن ه م ي حر ت ف لون ب ذ كر ر ى ز واج نا. 2 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 1- ما م هر نة خال د 2- أاير ن ي صس ك ن خال د و اأ سر ت ه 3- ك مر و ل د ا خل ال د و خ ديجة 4- مل اذا هوؤلء الن ا س س عيدون يف ال ص ورة 20 الو ح دة الث ان ية

29 3 ا ن ظ ر اإىل ش ج رة العائ لة و اأك م ل الف راغات ك ما يف امل ثال ع م ر م رر ي 4 ع لي ح س ن - م رر ي ز ور جة ع م ر. 1- ع م ر ز ور ج 2- هذان ح س ن و ع لي هما 3- هاتان عائ شة و فاط مة هما عائ شة ع م ر. 4- ع لي ع لي. 5- عائ شة عائ شة. 6- فاط مة ا س ت ب د ل اجل م لة الآت ية ب ا ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال ر ر - اخلال م بوب. )اخلالت( - اخلالت م بوبات. )الع م ات( 1- )اجل د ( )اجل د ة( 2- )الأم ) -3 )اخلال تان( 4- )الأور لد( 5- )الأم هات( فاط مة الو ح دة الث ان ية 21

30 م صش ف قات ج -1 الع م ات. اأ م صش ف قة ب م صش ف ق تان. الأخ وات 2- ط ال ب ج طال ب تان ب طال بات اأ م ت قاع دان ج م ت قاع دة 3- ح مي س ر ط ي اأ م ت قاع د ب م ر ضة ج 4- ح ماتي م ت قاع دة. اأ م ر ض تان ب م ر ضات م صش غولة ج 5- اأبي ك ل ي ور م. اأ م صش غول ب م صش غول تان 6- الأ خر تان اإىل ال س وق امل رر ك ز ي ة. ج ذاه ب تان اأ ذاه ب ب ذاه بة ص ل ب ي امل ج موع ت ي ث م اك ت ب ها ك ما يف امل ثال هوؤلء الن ا س ل نا اأم ي الأخر تان اأخي 22 الو ح دة الث ان ية ض ع الك ل مات امل نا س بة يف الف راغات الآت ية هوؤلء الن ا س م سر ورون ج د ا. ط بيب تان يف امل صس ت صش فى م سر ورون ج د ا م ه نر د س حا سوب م تر ع بة طول الي ور م ط فر ل تان

31 7 ا م ال أ الف راغات الآت ية م ن القائ مة ك ما يف امل ثال 1- الأم اأح ق الن ا س ب ال حر ت ام. 2- ت لر ع ب الط فر الت يف ح ديقة امل نر ز ل. 3- ا مر ت حانات ي ور م الأرر ب عاء. 4- ي در ر س يف جام عة الغازي. 5- م م د ر سول. 6- ا صس ت م عر ت اإىل ن صائ ح. 7- كاف اأتر الأم ب نات ها. 8- و ص ل ال ض يوف اإىل م نر ز ل نا. الت اريخ الن ا س ال ص غريات اإخر واين اهلل اأبي الأع ز اء الك بريات ا ق ر اأ الآية الك رمية 8 و ق ض ى ر ب ك اأ ل ت ع ب د وا اإ ل اإ ي اه و ب ال و ال د ي ن اإ ح س ان ا... )الإ سر اء 23/17( امل ف ر دات والت ع بريات اجل ديدة ح مي ع زر ب اء ك اف اأتر الن حيف الب دين ك ما ت ش اه د و ح يد ي بر دو كو س ة ك م ثر ى ش م ام ي و س ف ي ك ر ز ر م ان خوخ ب ط يخ ع لى ف كر رة ي ن ظ فون م صش م ش ع ص ب ي ة ب الع كر س اأحر ل ى ي صش ت غ ل الو ح دة الث ان ية 23

32 الو ح دة ح ياة الط ال ب الد ر س الأو ل: ال ص ديقان متهيد 3 1 م تى ت س ت ي ق ظ عادة يف ال ص باح ما االأع مال ال تي ت قوم ب ها يف ال ص باح ا ذ ك ر ها ع لى الت تيب. م مود و نوري ي س ت ي ق ظ ال ص ديقان يف ساعة م ب ك رة ك ل ي و م. هما ي ت ناو الن الف طور عادة يف ال س اعة الث ام نة. ب ع د الف طور ي ج ه ز ال ص ديقان ح قيب ت ه ما ث م ي ر ت د يان امل الب س و ي خ ر جان م ن الب ي ت يف ال س اعة الت ا س عة و الر ب ع ل لذ هاب اإىل اجلام عة. ي ب د اأ الد ر س عادة يف ال س اعة الت ا س عة و الن ص ف. م مود ي د ر س يف قاعة ص غرية. يوج د فيها ع ش ون طال ب ا و طال بة. لك ن نوري ي د ر س يف قاعة ك برية. يوج د فيها اأر ب عون طال ب ا و طال بة. اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب الن ص 2 1- م تى ي س ت ي ق ظ ال ص ديقان 2- ماذا ي ف ع ل ال ص ديقان ب ع د الف طور 3- م تى ي ب د اأ الد ر س عادة 4- يف اأي قاعة ي د ر س م مود الو ح دة الث ال ثة 24

33 الوحدة الرابعة 3 ا س ت ب د ل اجل م لة الآت ية ب ا ب ي الق و س ي 1- م مود و نوري ي س ك نان يف ن ف س ال ش ق ة. )هما( 2- )اأنتما( )فريال و ز ي ن ب( 3- )نحن( 4- )ال ص ديقان( ا ك ت ب ال س اعة ك ما يف امل ثال ال س اعة الواح دة و الر ب ع 25 دة الث ال ثة الو ح

34 ا م ل أ الف راغات الآت ية م ن القائ مة 5 ي ش ت يان ت ت ناو الن ي س ت ي ق ظان ي ذ ه بان ن ر ت دي ت خ ر جان 1- ال ش اب ان يف ساعة م ب ك رة ك ل ي و م. 2- الف ت اتان الف طور عادة يف ال س اعة ال س اب عة. 3- نحن م عاط ف نا يف ال ش تاء. 4- هذان الط ال بان اإىل امل د ر سة. 5- هاتان الب ن تان م ن الب ي ت ب ع د الظ ه ر. 6- امل ش ت يان ماذا م ن الد ك ان اأر ب عون ث الثون ع ش ون خ م سون س ب عون س ت ون ث مانون م ائة ت س عون ص ل ب ي امل ج موع ت ي ا ق ر اأ الآية الك رمية اأ ق م ال ص ل ة ل د ل وك ال ش م س اإ ل غ س ق الل ي ل و ق ر اآ ن ال ف ج ر اإ ن ق ر اآ ن ال ف ج ر ك ان م ش ه ود ا ) سورة االإ ش اء 78( 17/ الو ح دة الث ال ثة 26

35 الوحدة الرابعة الد ر س الث اين : يف امل د ر سة متهيد ناق ش م ع ز ميل ك/ز ميل ت ك الن شاطات امل د ر س ي ة. الد ر س اأمني : م تى ي ب د اأ الد ر س ك ل ي و م نوري : ي ب د اأ يف الث ام نة ت ام ا. اأمني : و م تى ي ن ت هي نوري : ي ن ت هي يف الواح دة ب ع د الظ ه ر. اأمني : هل ت ذ ه بون اإىل ب يوت ك م ب ع د الد ر س نوري : ب ع ض الط ال ب ي ذ ه بون اإىل ب يوت ه م و ب ع ض ه م ي ل ع بون ك رة ال س لة يف قاعة الر يا ضة و ب ع ض ه م ي ذ ه بون اإىل امل ك ت بة ل لق راءة. اأمني : اأي م واد ت د ر سون يف م د ر س ت ك م نوري : ن د ر س م واد م ت ل فة ب ع ض ها دين ي ة م ث ل الق ر اآن الك رمي و احل ديث و الت ف سري و ب ع ض ها ث قاف ي ة م ث ل اجل غ راف يا و الفيزياء و الكيم ياء و ب ع ض ها ل غ و ي ة م ث ل الل غة الت ك ي ة و الل غة الع ر ب ي ة و الل غة االإن ليز ي ة. اأمني : إاذ ن الد را سة م ت عة و م فيدة يف ن ف س الو ق ت. 1 -م ع م ن ي دور احل وار 2 -م تى ي ن ت هي الد ر س ك ل ي و م 3- اإىل اأي ن ي ذ ه ب الط ال ب ب ع د الد ر س 4- اأي م واد ي د ر س الط ال ب اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار دة الث ال ثة الو ح

36 ا خ ت ال ص ورة امل نا س بة ل لج م ل الآت ية 3 ماذا ي ف ع ل هوؤالء الط ال ب عادة ياأك لون الط عام يف امل ط ع م. ي د ر سون ماد ة املو س يقى. ي ذ ه بون اإىل امل د ر سة. 6 يعودون اإىل ب يوت ه م. ي س ت م عون اإىل ش ح امل د ر س. ي ل ع بون يف قاعة الر يا ضة. 4 5 واح د و ع ش ون اأر بعة و ث الثون ا ث نان و خ م سون خ م سة و اأر ب عون الو ح دة الث ال ثة 28 ا م لأ الف راغات الآت ية م س ت عين ا ب القائ مة ن خ ر ج ن ر ك ب ن ك ت ب ن ق ر اأ ن ذ ه ب ن ر ج ع ن د خ ل ن س ت م ع ن ف ت ح احلاف لة و ن ص ل اإىل ك ل ي و م اال ث ن ني ن خ ر ج م ن الب ي ت و الك ت ب و الد فات ر. ص ف نا و امل د ر سة يف و ق ت ها. ث م اإىل اإىل امل د ر س. ث م ن ذاك ر د رو س نا و ب ع د الد ر س و امل ج ال ت الواج بات امل ن ز ل ي ة و امل ك ت بة. ب ع د ذل ك اإىل الب ي ت. و اجل رائ د. ث م اأ ك ت ب الأر قام ك ما يف امل ثال 21 ث مان ية و س ب عون ث الثة و س ت ون س ت ة و ت س عون س ب عة و ث مانون

37 الوحدة الرابعة الد ر س الث ال ث : يف الك ل ي ة الط ال بات يف الك ل ي ة عائ شة و ز ي ن ب و س م راء طال بات يف ك ل ي ة الت ب ية ق س م اللغة الع ر ب ي ة. هن ي س ك ن يف دار الط ال بات. ال ص ديقات م ش غوالت ج د ا هذ ه االأي ام. فاال م ت حانات ق ريبة. ل ذل ك ت ذ ه ب ال ص ديقات ك ل م ساء اإىل م ك ت بة اجلام عة ل لد را سة. لك ن ق ب ل ذل ك ي ذ ه ب اإىل م ط ع م اجلام عة ل ت ناو ل الع شاء ب ني اخلام سة و الن ص ف و ال س اب عة اإال ر ب ع ا. ي كون عادة طابور ط ويل اأمام باب امل ط ع م. اإذ ي ت ناو ل الط عام اأك ث م ن األ ف طال ب يف امل ط ع م. ب ع د ت ناو ل الع شاء ال ص ديقات ي ذ ه ب اإىل امل ك ت بة و ي د ر س ن هناك ح ت ى ال س اعة الت ا س عة اإال ر ب ع ا. ت ر ج ع ال ص ديقات اإىل دار الط ال بات يف ال س اعة الت ا س عة و الر ب ع. امل ك ت بة ق ريبة م ن دار الط ال بات. ت ق ضي الط ال بات ب ع ض الو ق ت م ع ص ديقات ه ن ث م ي ذ ه ب اإىل الف را ش. اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب الن ص 2 1- أاي ن ت س ك ن الط ال بات 2- مل اذا ال ص ديقات م ش غوالت 3- م تى ت ت ناو ل ال ص ديقات الع شاء متهيد 1 ناق ش م ع ز ميل ك/ز ميل ت ك ماذا ي ف ع ل/ت ف ع ل يف امل ساء 4- ماذا ت ف ع ل الط ال بات ب عد ت ناو ل الع شاء 29 دة الث ال ثة الو ح

38 3 ا م ل أ الف راغات الآت ية م س ت عين ا ب القائ مة ن ر ج ع ن خ ل ع ن ل ب س ن شاه د ن ه ز ن ت م ع ن ساع د ن ق ر اأ ن ص ل ي ن وؤ د ي ن ذ ه ب ن ت ناو ل ن ر ج ع م ن امل د ر سة م ساء. و امل الب س امل د ر س ي ة و امل الب س الب ي ت ي ة و املائ دة و ح و ل ها و الع شاء م ع ا. ب ع د ذل ك اأ م نا و ص الت نا. ث م واج باتنا و الت ل ف ز يون و الك ت ب و اإىل غ ر ف ت نا. 4 ص ل ب ي امل ج موع ت ي ث الث م ائة س ت م ائة س ب ع م ائة اأر ب ع م ائة ث مان ائة خ م س م ائة ت س ع م ائة أال ف 5 اأك ت ب ال س اعة ك ما يف امل ثال ال س اعة الر اب عة اإال ر ب ع ا الو ح دة الث ال ثة 30

39 الوحدة الرابعة 6 ا م ل أ الف راغات الآت ية ك ما يف امل ثال ال س اعة الر اب عة اإال ر ب ع ا , ا م ل أ الف راغات الآت ية م ن القائ مة 7 يف ك ل ي ة الت ب ية. 1- ش ي ماء و ش مني و اإين جي الط ال بات. 2- هن ي س ك ن يف ال ص ديقات ك ل م ساء اإىل م ك ت بة اجلام عة. 3- و ال س اب عة و الر ب ع. و 4- ي ت ناو ل ن الع شاء ب ني اإىل امل ك ت بة. 5- ال ص ديقات دار الط ال بات. 6- امل ك ت بة الط ال بات ب ع ض الو ق ت ه ناك. 7- ت ق ضي طال بات اخلام سة دار الن ص ف ت ذ ه ب ي ذ ه ب ق ريبة م ن 31 دة الث ال ثة الو ح

40 8 اأج ر الت د ريب ك ما يف امل ثال هو/هي /هما/هم/هن هو و ل د ا س م ه اأح م د. هي ب ن ت ا س م ها ع زيزة. هما و ل دان ا س م ه ما ك رمي و ع لي. هما ب ن تان ا س م ه ما ن داء و م ر وة. هم اأو الد اأ س ماوؤه م اأح م د و ع لي و ع م ر. هن ب نات اأ س ماوؤه ن نور و ز ي ن ب و م نى. اأنت /اأنت /اأنتما/ 9 ح و ل اجل م ل الآت ية ك ما يف امل ثال اأنا /نحن اأنتم/اأننت اأنت و ل د ا س م ك اأح م د. اأنا و ل د ا س مي أاح م د. هو ناج ح يف ع م ل ه. هم ناج حون يف اأع مال ه م. 1- أانت ذاه ب اإىل ب ي ت ك. 2- اأنا قاد م م ن ب ي تي. 3- هو م ت ه د يف د ر س ه. 4- أانت م ش ورة يف م د ر س ت ك. 5- اأنا م بوبة يف عائ ل تي. 6- هي جال سة يف ب ي ت ها. 7- اأنت نائ م يف ش ير ك. 8- اأنا شاب ة م ه ذ بة.. 10 حول اجلمل الآتية كما يف املثال هم م ش غولون ب ع م لهم. هما م ش غوالن ب ع م لهما. 1- اأنتم الع بون يف ح ديق تكم. 2- اأننت م ساف رات إاىل بلدكن. 3- نحن قادمون من مد ر ستنا. 4- هن ذاه بات اإىل ب يوتهن. 5- هم ناج حون يف د رو سهم. الو ح دة الث ال ثة 32

41 الوحدة الرابعة لح ظ 11 هو ي ذ ه ب اإىل ب ي ت ه. هما ي ذ ه بان اإىل ب ي ت ه ما. هم ي ذ ه بون اإىل ب ي ت ه م. هي ت ذ ه ب اإىل ب ي ت ها. هما ت ذ ه بان إاىل ب ي ت ه ما. هن ي ذ ه ب ن إاىل ب ي ت ه ن. اأنت ت ذ ه ب اإىل ب ي ت ك. اأنتما ت ذ ه بان اإىل ب ي ت ك ما. اأنتم ت ذ ه بون اإىل ب ي ت ك م. اأنت ت ذ ه بني اإىل ب ي ت ك. أانتما ت ذ ه بان إاىل ب ي ت ك ما. اأننت ت ذ ه ب ن إاىل ب ي ت ك ن. اأنا اأذ ه ب اإىل ب ي تي. ن ح ن ن ذ ه ب اإىل ب ي ت نا. اأنا اأذ ه ب إاىل ب ي تي. نحن ن ذ ه ب إاىل ب ي ت نا. 12 ا ق ر اأ الآية الك رمية و اذ ك ر ا س م ر ب ك ب ك ر ة و اأ ص يل ) سورة االإن سان 25( 76/ 33 دة الث ال ثة الو ح

42 1- اأين يد ر س عبد اهلل 2- متى ا ستيقظ ال صديقان 3- يف اأي ساعة ذهبا اإىل اجلامعة 4- ملاذا ذهبا اإىل نف س القاعة الو ح دة الث ال ثة 34 الد ر س الر اب ع: الن شاط يف ال ص باح متهيد م تى ا س ت ي ق ظ ت هذا ال ص باح ما االأع مال ال تي ق م ت ب ها يف ال ص باح ا ذ ك ر ها ع لى الت تيب. 1 ماذا ف ع ل ال ص ديقان اأم س ع ب داهلل و ح س ني طال بان يف اجلام عة. ع ب داهلل ي د ر س يف ق س م اللغة الع ر ب ي ة. و ح س ني ي د ر س يف ق س م اللغة االإن ليز ي ة. هما ي س ك نان يف ن ف س ال ش ق ة. ت ر ى ماذا ف ع ل ال ص ديقان اأم س ا س ت ي ق ظ ال ص ديقان يف ساعة م ب ك رة و ت ناو ال الف طور يف ال س اعة الث ام نة. ب ع د الف طور ج ه ز ك ل واح د ح قيب ت ه ث م ل ب سا م الب س ه ما و خ ر جا م ن الب ي ت يف ال س اعة الث ام نة و الن ص ف ل لذ هاب اإىل اجلام عة. و ص ل ال ص ديقان اإىل اجلام عة و ذ ه با إاىل ن ف س القاعة. ال أن ه ما س ي د ر سان ن ف س الد ر س. كان ت القاعة م ز د ح مة ب الط ال ب. و كان فيها خ م سون طال ب ا ي ن ت ظ رون د خول االأ س تاذ. 2 اأج ب عن الأ س ئلة الآتية ح سب احلوار

43 الوحدة الرابعة 3 ح و ل ك ما يف امل ثال هما ا س ت ي ق ظا م ن الن و م صباح ا. - اأنتما ا س ت ي ق ظ ت ما م ن الن و م صباح ا. الف طور. أانتما - 1- هما ت ناو ال الف طور. ك رة ال س لة. أانتما - 2- هما ل ع با ك رة ال س لة. اإىل ال س وق. أانتما - 3- هما ذ ه با اإىل ال س وق. ج رائ د و م ال ت. أانتما - 4- هما ا ش ت يا ج رائ د و م ال ت. م ن ال س وق. أانتما - 5- هما ر ج عا م ن ال س وق. و ق ت ك ما يف الب ي ت. أانتما - 6- هما ق ض يا و ق ت ه ما يف الب ي ت. اإىل املو سيقى. أانتما - 7- هما ا س ت م عا إاىل املو سيقى. ب ب ع ض االأ ص د قاء. اأنتما - 8- هما ا ت ص ال ب ب ع ض االأ ص د قاء. الت ل ف ز يون. أانتما - 9- هما شاه دا الت ل ف ز يون. ب وا س طة احلا سوب. أانتما هما د ر سا ب وا س طة احلا سوب. الط عام. أانتما هما ط ب خا الط عام. يف و ق ت م ب ك ر. أانتما هما ناما يف و ق ت م ب ك ر. 4 ا خ ت الك ل مة امل نا س بة م ن القائ مة ل لف راغات الت ال ية ا س ت ي ق ظ نا ل ع ب نا شاه د نا ت ناو ل نا ذ ه ب نا ا س ت م ع نا ر ج ع نا ق ض ي نا ات ص ل نا ن نا ط ب خ نا ت ص ف ح نا أام س كان ي و م االأح د. ا س ت ي ق ظ نا م ن الن و م يف و ق ت م ت اأخ ر. الف طور. ك رة ال س لة ث م اإىل ال س وق و ا ش ت ي نا ج رائ د و م ال ت ث م م ن ال س وق و و ق ت ا م ت ع ا يف الب ي ت. ب ع د ذل ك اإىل املو سيقى و ب ب ع ض االأ ص د قاء ث م الت ل فاز و يف احلا سوب و االأك ل يف و ق ت م ب ك ر. و دة الث ال ثة الو ح 35

44 5 ا م ل أ الف راغات الآت ية م ن القائ مة ك ما يف امل ثال ر ك ب ت ما ص ل ي ت ما ش ب ت ما ا ش ت ي ت ما ت ز جل ت ما ر ج ع ت ما ز ر ت ا ت ناو ل ت ما غاد ر ت ا يف االأ س بوع املا ضي غاد ر ت ا اأن ق رة وات ه ت ما إاىل قون يا. و و ص ل ت ما اإل ي ها ص باح ا. ث م الف طور يف ت ل ع الء الد ين و م ت ح ف م و النا ج الل الد ين الر ومي و اله دايا و ساف ر ت ا اإىل ق ي ش ي ب ع د الغ داء. و ص ل ت ما اإىل ق ي ش ي يف امل ساء و ن ز ل ت ما يف ف ن دق ب ج ب ل اأر ج يا س ع لى الث ل ج و ا ش ت ي ت ما م ن ال س وق ب س ط ر مة و س ج ق و و ص الة الظ ه ر يف م س ج د ك بري. ث م غاد ر ت ا ق ي ش ي ب ع د ال ص الة و ا س ت ح ت ما ب قري ش هري هناك ال ش اي و الق ه وة ث م احلاف لة و اإىل اأن ق رة م ساء. 1- ف ريدة و ل ي لى د ر س تا يف ثان و ي ة ا أالئ م ة و اخل ط باء. )هما( 2- )اأنتما( 3- )اأح م د و نوري( 4- )نحن( -6 6 ا س ت ب د ل اجل م لة الآت ية ب ا ب ي الق و س ي 5- )االأخ تان( الو ح دة الث ال ثة 36

45 الوحدة الرابعة 7 ا م ل أ الف راغات الآت ية م ن القائ مة ك ما يف امل ثال ن و م ه ما ف ريدة امل د ر سة الب ي ت الب ن تان ال ش اي اأم س 1- الب ن تان ل ب س تا امل الب س ال ش ت و ي ة. 2- م ر مي و ت خ ر ج تا م ن ك ل ي ة الت ب ية يف ال س نة املا ض ية. 3- االأم و االأب ش با و الق ه وة اأم س. 4- الط ال بان خ ر جا م ن ب ع د الف طور. 5- الو ل دان ا س ت ي ق ظا م ن يف ال س اعة الث ام نة ت ام ا. 6- اإىل اأي ن ذ ه ب ت ما 7- الت ل ميذان ماذا ف ع ال يف 8 ص ل ب ي امل ج موع ت ي 1 -توج د يف ص ف نا 2 -يف ع مارة ز ميلي 3 -ت سافر هذا الي و م 4 -ي غاد ر امل طار 5 -يف احلاف لة 6 -ي كاف ىء امل دير ث مانون طالبة اإىل سور يا. ث الثون طال بة. خ م سون ساك ن ا. اأر ب عون م ساف ر ا. م ائة طال ب. ت س عون راك ب ا. 9 ا م ل أ الف راغات ب ك تابة الأر قام ال تي ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال امل ثال: ي ع م ل )70( س ب عون عامال يف الف ن د ق. 1- يف هذا الك تاب )60( د ر س ا. 2- ي ع م ل يف امل س ت ش فى )20( ط بيب ا و )40( م ر ضة. 3- يف هذا احل ف ل )30( و ل د ا و )80( س ي دة. 4- ي ش ت ك )90( م ساف ر ا يف هذ ه الر ح لة. 5- ت ت خ ر ج )50( طال بة م ن ك ل ي ة الت ب ية يف هذ ه ال س نة. دة الث ال ثة الو ح 37

46 هل م د ر س ت ك ق ريبة م ن ب ي ت ك و ك ي ف ت ص ل إال ي ها ما الن شاطات ال تي ي قوم ب ها الط ال ب يف م د ر س ت ك 1 م تى ب د أا الد ر س و ان ت هى ز ي ن ب : م تى ب د اأ د ر س ك اأم س م م د : ب د أا يف الث ام نة ت ام ا. ز ي ن ب : و م تى ان ت هى م م د : ا ن ت هى يف الث ان ية ب ع د الظ ه ر. ز ي ن ب : ك م طال ب ا يف ص ف ك م م م د : يف ص ف نا ث الثون طال ب ا. ز ي ن ب : ماذا ف ع ل ت م ب ع د الد ر س م م د : ب ع ض الط ال ب ذ ه بوا إاىل ب يوت ه م و ب ع ض ه م ل ع بوا ك رة ال س لة يف قاعة الر يا ضة و ب ع ض ه م ذ ه بوا إاىل امل ك ت بة ل لق راءة. ز ي ن ب : اأي م واد د ر س ت م اأم س م م د : د ر س نا الق ر آان الك رمي و اجل غ راف يا و اللغة الع ر ب ي ة ص باح ا. اأم ا ب ع د الظ ه ر ف د ر س نا الر يا ض ي ات و الك يم ياء. ز ي ن ب : إاذ ن ع ن د ك م خ م س ح ص ص ك ل ي و م. م م د : ن ع م هذا ص حيح. 2 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 1- م تى ب د اأ الد ر س 2- م تى ان ت هى الد ر س 3- ك م طال ب ا يف ص ف م م د 4- اأي ماد ة د ر س م م د ق ب ل الظ ه ر الو ح دة الث ال ثة 38 الد ر س اخلام س: الن شاط يف امل د ر سة متهيد

47 الوحدة الرابعة 3 ا م ل أ الف راغات م س ت عين ا ب القائ مة ر ك ب نا ك ت ب نا ق ر اأ نا ذ ه ب نا ر ج ع نا ا س ت م ع نا ذاك ر نا الي و م هو ي و م االث ن ني. خ ر ج نا م ن الب ي ت و احلاف لة و و ص ل نا اإىل امل د ر سة يف و ق ت ها. ث م د خ ل نا ص ف نا و ف ت ح نا الك ت ب و الد فات ر. و اإىل امل د ر س. ث م د رو س نا و اإىل امل ك ت بة ب ع د الد ر س. ب ع د ذل ك امل ج ال ت و اجل رائ د. ث م إاىل الب ي ت. الواج بات امل ن ز ل ي ة و 4 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية م س ت عين ا ب الأر قام ال تي ب ي الق و س ي ك م الع ب ا ي ل ع ب يف قاعة الر يا ضة )38( ث مان ية و ث الثون الع ب ا 1- ك م طال بة يف ص ف ك م )34( 2- ك م م د ر س ا يف امل د ر سة )56( 3- ك م طال ب ا يف امل ك ت بة )65( 4- ك م م د ر سة يف هذ ه امل د ر سة )43( 39 دة الث ال ثة الو ح

48 5 ا خ ت ال ص ورة امل نا س بة ل لج م ل الآت ية اأك لوا يف امل ط ع م. د ر سوا ماد ة الر يا ض ي ات. ا س ت م عوا اإىل ش ح امل د ر س. ل ع بوا يف قاعة الر يا ضة. عادوا اإىل ب يوت ه م. ذ ه بوا اإىل امل د ر سة. 6 ا ق ر اأ الآية الك رمية اإ ن ل ك يف الن ه ار س ب ح ا ط و يل و اذ ك ر ا س م ر ب ك و ت ب ت ل اإ ل ي ه ت ب ت يل ) سورة املزمل 7/73-8( الو ح دة الث ال ثة 40

49 الوحدة الرابعة الد ر س ال س اد س: الن شاط يف امل ساء متهيد ب ع د ر جوع ك م ن امل د ر سة اإىل الب ي ت: اأ ) ك م ساعة ت س ت يح ب( ك م ساعة ت شاه د الت ل ف ز يون ج( ك م ساعة ت س ت ذ ك ر د رو س ك 1 ال ص ديقات يف الك ل ي ة ش ي ماء و ش مني و إاين جي طال بات يف ك ل ي ة الت ب ية. ا ج ت م ع ت ال ص ديقات يف كافيتري يا اجلام عة و ت د ث ن ق ليال ع ن م و ضوعات م ش ت كة م ث ل ا أالف الم و امل ش ح ي ات و اال م ت حانات. حان م و ع د الع شاء ف ذ ه ب ت ال ص ديقات اإىل م ط ع م اجلام عة. ع ن د ما و ص ل ن اإىل امل ط ع م يا اإلهي! هناك طابور ط ويل اأمام امل ط ع م. يف الط ابور ث مانون اأو ت س عون طال ب ا. ق ر ر ت الب نات الر جوع اإىل الكافيتري يا ل ت ناو ل و ج بة ش يعة. ب ع د االأك ل ذ ه ب ت الب نات اإىل امل ك ت بة. و د ر س ن ه ناك ح ت ى ال س اعة الت ا س عة. ر ج ع ت ال ص ديقات اإىل س ك ن الط ال بات يف الت ا س عة و الن ص ف. ق ض ت الب نات ب ع ض الو ق ت م ع ص ديقات ه ن ث م ذ ه ب إاىل الف را ش. دة الث ال ثة الو ح 41

50 1- م ن ش ي ماء و ش مني و اإين جي 2- اأي ن اج ت م ع ت ال ص ديقات 3- ع ن ماذا ت د ث ن يف الكافيتري يا 4- مل اذا ت ناو ل ن الع شاء يف الكافيتري يا شاه د نا ق ر اأ نا ذ ه ب نا ر ج ع نا م ن امل د ر سة م ساء. و خ ل ع نا امل الب س امل د ر س ي ة ث م ح و ل املائ دة و امل الب س الي و م ي ة و اأع د د نا املائ دة و اأم نا و اأد ي نا ص الت نا. الع شاء م ع ا. ب ع د ذل ك و 4 2 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 3 ا م ل أ الف راغات الآت ية م ن القائ مة ا ج ت م ع نا ساع د نا ت ناو ل نا ل ب س نا ث م ع م ل نا واج ب نا و الت ل ف ز يون و الك ت ب اإىل غ ر ف ت نا. ا س ت ب د ل الك ل مة امل نا س بة ب ا ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال )قون يا( 1- الط ال بات ذ ه ب اإىل امل ك ت بة. ) ساف ر ن( 2- الط ال بات ذ ه ب اإىل قون يا. ( أان نت ) -3 )و ص ل نت ( 4- )ن ح ن( 5- )ا س ت ح نت يف( الو ح دة الث ال ثة 42

51 الوحدة الرابعة 5 ا م ل أ الف راغات الآت ية ب ك تابة الأر قام ال تي ب ي الق و س ي طال ب. 1- يف م ط ع م اجلام عة )700( راك ب. 2- يف الق طار )500( طال بة. 3- يف ثان و ي ة االأئ م ة و اخل ط باء )400( ر ج ل يف ال ص الة. 4- ي ج ل س )300( ام ر اأة يف صالة امل س ت ش فى. 5- ت ن ت ظ ر )200( طال بة. طال ب و )1000( 6- يف امل د ر سة )1000( ض ع ال ض مري م ن القائ مة يف امل كان امل نا س ب ك ما يف امل ثال 6 نحن أانا اأنت اأنتما أانتم هما هم هي هما هن اأننت اأنتما نحن اأنت هو هو هي ذ ه بوا ذ ه با ذ ه ب ذ ه ب ت م ذ ه ب ت ما ذ ه ب ت ذ ه ب ذ ه ب تا ذ ه ب ت ذ ه ب نت ذ ه ب ت ما ذ ه ب ت ذ ه ب ت ذ ه ب نا ذ ه ب نا 43 دة الث ال ثة الو ح

52 7 ا ق ر اأ الآية الك رمية م ث ل ال ذ ين ي ن ف ق ون اأ م و ال ه م يف س ب يل الل ك م ث ل ح ب ة اأ ن ب ت ت س ب ع س ن اب ل يف ك ل س ن ب ل ة م ئ ة ح ب ة و الل ي ض اع ف مل ن ي ش اء و الل و ا س ع ع ل يم ) سورة الب ق رة 261/2( امل ف ر دات والت ع بريات اجل ديدة ي ر ت د يان ر ب ع قاع ة يف اأي ت س م ح ن ر ت دي ي ك اف ىء ح ف ل دين ي ة ث قاف ي ة ل غ و ي ة م ت ع ة م ار سة اإع د اد ك م م ر ة م ش غوالت الت ايل اإال ر ب ع ا ب ع ض الو ق ت ق ريب ة م ن ش ق ة ت رى ج ه ز ل ب سا قاعة م ش ت كة م ز د ح مة م ال ت ط ب خ ت ص ف ح نا م ت ع ا ت ز جل تا ت و ل تا أاد تا ز ر ت ا ن ز ل ت ما غ اد ر ت ا ت خ ر ج تا من ت ام ا ع ش ون ث الثون اأر ب عون خ م سون س ت ون س ب عون ث مانون ت س عون م ائة ر يا ض ي ات ك يم ياء ح ص ص م ص يف كافيتري يا ح ان ط ابور ر جوع ف را ش مائ دة ا س ت ح نت يف ق ل عة و ر د ث الث م ائة اأر ب ع م ائة خ م س م ائة س ت م ائة س ب ع م ائة ث مان ائة ت س ع م ائة األ ف 44 الو ح دة الث ال ثة

53 الو ح دة الوج بات الد ر س الأو ل: يف الف طور متهيد 4 ناق ش م ع ز ميل ك/ز ميل ت ك: ماذا ي ت ناو ل/ت ت ناو ل يف الف طور عادة ت ناو ل الو ج بات الي و م ي ة 1 45 امل د ر س : اأنتما, ك م و ج ب ة ت ت ناو الن عادة يف الي و م الط ال بان : ن ت ناو ل عادة ث الث و ج بات يا اأ س تاذ الف طور و الغ داء و الع شاء. امل د ر س : ماذا ت اأ ك الن يف الف طور الط ال بان : ن اأ ك ل يف الف طور اخل ب ز و اجل ب و الز ي تون و الب ي ض و امل ر ب ى. امل د ر س : هل ت ف ض الن ش ب ال ش اي اأم احل ليب يف الف طور الط ال بان : ن ف ض ل ش ب ال ش اي عادة و اأح يان ا ن ش ب احل ليب و لك ن ال ن ش ب الق ه وة يف الف طور اأب د ا. امل د ر س : ماذا ت ناو ل ت ما يف الف طور هذا ال ص باح الط ال بان : ك العادة يف ال س اعة الث ام نة و الث ل ث اأك ل نا اخل ب ز و اجل ب و الز ي تون و امل ر ب ى و ش ب نا ال ش اي. امل د ر س : هل اأك ل ت ما الب ي ض اأي ض ا الط ال بان : ال ما اأك ل نا الب ي ض هذا ال ص باح. امل د ر س : مل اذا ما اأك ل ت ما الب ي ض هذا ال ص باح الط ال بان : ال أن نا ن اأ ك ل الب ي ض ث الث م ر ات يف االأ س بوع و الن اأ ك ل ه ي و م ي م ت تال ي ي ع لى االإط الق. امل د ر س : اإن الف طور و ج بة هام ة. الو ح دة الر اب عة

54 2 3 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 1- ك م و ج بة ي ت ناو ل الط ال بان يف الي و م 2- ماذا ي اأ ك ل الط ال بان يف الف طور 3- هل ي ش ب الط ال بان الق ه وة يف الف طور 4- هل ي اأ ك الن الب ي ض ي و م ي م ت تال ي ي 4 اأع د اجل م ل الآت ية م س ت خ د م ا ما ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال )هو( ال ن ش ب الق ه وة اأب د ا. )هما( ال ي ش ب الق ه وة اأب د ا. )هي( 1- )هما( 2- )اأنت ) -3 )اأنتما( اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ك ما يف امل ثال ي هل ت اأ ك الن الب ي ض يف الف طور ال ال ن اأ ك ل. 1- هل ي ف ض الن امل ر ب ى ال 2- هل ت ش بان الق ه وة ب ع د الف طور ال 3- هل ي ت ناو الن الف طور ك ل ي و م ال 4- هل ت اأ ك الن اخل ب ز و الز ي تون ال 46 الو ح دة الر اب عة هل اأك ل ت ما الب ي ض يف الف طور ال ما اأك ل نا. 1- هل ف ض ل ت ما الز ب دة و الع س ل اأم س ال 2- هل ش با احل ليب يف الف طور اأم س ال 3- هل ت ناو ل ت ما اخل ب ز و اجل ب ال 4- هل ت ناو ال ث الث و ج بات يف الي و م ال

55 ام ل أ الف راغات الآتية ث م ص د الك ل مات امل تقاط عة 5 - ص باح 1 اأنا الن اد ل عاد ل. - ص باح. 2 - ماذا 3 يف الف طور - اأريد اجل ب و الز ي تون و امل ر ب ى و 4 م ن اخل ب ز لك ن م عي ز و ج تي اأي ض ا. - اإذ ن ت ريد 5 ل ش خ ص ي. - ن ع م ز و ج تي س ت اأ ت ي ب ع د ق ليل. - هل 6 الز ب دة - ال نحن ال ن اأ ك ل الز ب دة أاب د ا 7 ل نا ب ي ض ا م س لوق ا. - ك ي ف ت ريدان 8 خ ب ز ا عاد ي ا اأو م ق م ر ا - اأنا اأ ف ض ل اخل ب ز العادي أام ا ز و ج تي ف ت ف ض ل اخل ب ز. 9 - ماذا ت ش بان - اأع ط ني شاي ا ب احل ليب و ل 10 ع صري املان و. - حا ش يا س ي دي. اأي 11 اأخ رى - هذا ي ك في ا ل ف وط ر ه ا م ج د ا ر الو ح دة الر اب عة ق خ ت

56 اأك م ل الف راغات الآت ية ك ما يف امل ثال 6 م ياه م ع د ن ي ة ز ع خ ب ز ج ع ح 7 م هل ذ ه ب ت اإىل امل ش ح ال لم اأذ ه ب. 1- هل ك ت ب ت الر سالة ال 2- هل ش ب ت ال ش اي ال 48 الو ح دة الر اب عة ش ق اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ك ما يف امل ثال 3- هل ف ه م ت امل و ضوع ال 4- هل اأح م د ات ص ل ب دير امل د ر سة ال 5- هل ل ي لى ت ك ل م ت م ع ص ديق ت ها ال

57 8 ا س األ و اأج ب ك ما يف امل ثال ي هل ت ب ان ال ش اي - شاي هل ت ب ان الق ه وة - ق ه وة ح ليب 1- ع صري 2- ج ب 3- ز ي تون 4- ع س ل 5- ز ب دة 6- ب ي ض 7- م ر ب ى 8-9 ا ك ت ب ال س اعة ك ما يف امل ثال ك م ال س اعة الآن - ن ع م ن ح ب ال ش اي. - ال ال ن ح ب الق ه وة ال س اعة الث ال ثة و الث ل ث الو ح دة الر اب عة 49

58 الد ر س الث اين : يف الغ داء متهيد 1 ناق ش م ع ز ميل ك/ز ميل ت ك: ماذا ي ت ناو ل الن ا س يف الغ داء عادة م ط ع م اأن ق رة اأح م د : ما ر اأ ي ك م يف الذ هاب اإىل م ط ع م أان ق رة يف ال س اعة الث ان ية ع ش ة و الث ل ث س ليم : و ل ال و لك ن هل هذا امل ط ع م ن ظيف اأح م د : ن عم هو م ط ع م ن ظيف و اأ س عار ه م نا س بة. س ليم : ه ي ا ن ذ ه ب إال ي ه ل ق د حان و ق ت اال س ت احة. الن اد ل : ت ف ض لوا اأه ال و س ه ال يا سادة ماذا ت ف ض لون م ن امل اأ كوالت س ليم : ن ريد االأ ر ز ب اللح م و الفا صول يا و ق ليال م ن الب طاطا امل ق لي ة م ع ال س ل طة. جا س م : اأنا اأ ف ض ل االأ ر ز ب الد جاج و الباز ال ء و اللب. نور : اأنا س أات ناو ل احل ساء اأو ال ب ع د ها اأريد س م ك ا م ش و ي ا م ع س ل طة اخل ضار. الن اد ل : اأي خ د م ة اأ خ رى اأحمد : ش ك ر ا, ال ن ريد ش ي ئ ا اآخ ر. 2 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار 1- اأي ن ي دور احل وار 2- هل امل ط ع م ن ظيف 3 -ماذا ي ريد س ليم و اأح م د يف الغ داء 4- ماذا س ت ت ناو ل نور ب ع د احل ساء 50 الو ح دة الر اب عة

59 3 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ك ما يف الأم ث لة هل ف ض لوا االأ ر ز ب اللح م ال ما ف ض لوا. هل اأك ل ت م الباز ال ء اأم س ال ما اأك ل نا. 1- هل اأك لوا الد جاج يف الغ داء ال 2- هل ت ناو ل ت م احل ساء ال 3- هل ش بوا الق ه وة يف امل ق ص ف ال 4- هل ش ب ت م الع صري يف الف طور ال هل ي ف ض لون االأ ر ز ب اللح م ال ال ي ف ض لون. هل ت اأك لون الباز ال ء ال ال ن اأ ك ل. 1- هل ت اأ ك لون الد جاج يف الغ داء ال 2- هل ت ت ناو لون احل ساء ال 3- هل ي ش بون الق ه وة يف امل ق ص ف ال 4- هل ت ش بون الع صري يف الف طور ال ا ك ت ب ال س اعة ك ما يف امل ثال 4 ال س اعة الث ان ية اإال ث ل ث ا الو ح دة الر اب عة 51

60 اأك م ل الف راغات الآت ية ك ما يف امل ثال ي امل اأ كوالت امل ش وبات االأ ر ز احل ليب ال ش اي الفا صول يا الك باب احل ليب الباذ ن ان اللب االأ ر ز احل ساء الباز ال ء حل م م ش و ي ع صريالب ت قال الق ه وة 52 الو ح دة الر اب عة الدر س الثاين

61 - هل هم ي ت ناو لون االأ ر ز ا س األ و اأج ب ك ما يف امل ثال ي - ن ع م هم ي ت ناو لون االأ ر ز. - هل أانتم ت ش بون احل ليب يف الغ داء - ال ال ن ش ب احل ليب يف الغ داء. - 1 هل هم ي ف ض لون الك باب هل أانتم ت اأ ك لون الفا صول يا هل هم ي ريدون احل ساء هل اأنتم ت ريدون ال ش اي يف الغ داء هل هم ي ش بون الق ه وة ق ب ل االأك ل غ ير اجل م ل الآت ية م س ت عين ا ب ا ب ي الق و س ي ك ما يف امل ثال - هل شاه دا ب ل د ا ع ر ب ي ا )هما( ال ل ي شاه دا. 1- )اأنتما( 2- )هما( 3- ( أانتما( 4- )هما( الو ح دة الر اب عة 53

62 الد ر س الث ال ث : يف الع شاء متهيد ماذا ت ف ض ل م ن احل ل و ي ات ا ذ ك ر ب ع ض احل ل و ي ات امل ش هورة يف م دين ت ك. ت ناو ل الع شاء 1 2 االأ م : م ساء اخل ري يا ب نات. الب نات : م ساء اخل ري اأ م ي اأه ال و س ه ال اأنت م ت اأخ رة الي و م. االأ م : ن ع م كان ت ع ن دي اأع مال ك ثرية الي و م و ل ذل ك خ ر ج ت م ن ال ش كة يف ال س اعة ال س اب عة اإال ث ل ث ا. عائ شة : هل ت ناو ل ت ش ي ئ ا يف ال ش كة االأ م : ال ما ت ناو ل ت ش ي ئ ا و االآن "ت صيح ع صافري ب ط ني". ماذا ج ه ز ت ن ل لع شاء ز ي ن ب : عائ شة اأع د ت ف طري ال س بان خ و ح ساء الط ماط م فاط مة ط ب خ ت االأ ر ز و احل م ص أام ا اأنا ف ج ه ز ت ال س ل طة. االأ م : س ل م ت ي داك ن هل ت ناو ل ت الع شاء عائ شة : ال ما ت ناو ل نا الع شاء ا ن ت ظ ر ناك ح ت ى ن ت ناو ل الط عام م ع ا. 1- أاي ن ت ع م ل االأم 2- مل اذا ت اأخ ر ت االأ م 3- ماذا اأع د ت الب نات 4- هل البنات اأك ل ن الع شاء 54 الو ح دة الر اب عة اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ح س ب احل وار

63 3 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ك ما يف امل ثال - هل ت ناو ل ت الع شاء اأم س ال ما ت ناو ل نا. 1- هل ت ناو ل ن احل م ص ال. 2- هل ج ه ز ت ن املائ دة يف امل ساء ال. 3- هل ج ه ز ن املائ دة يف امل ساء ال. 4- هل اأك ل ن ف طري ال س بان خ اأم س ال. 5- هل اأك ل ت الب از ال ء يف امل ط ع م اأم س ال. 4 اأج ب ع ن الأ س ئ لة الآت ية ك ما يف امل ثال - هل ت ت ناو ل ن الع شاء الي و م ال ال ن ت ناو ل. 1- هل ت ف ض ل ن ح ساء الط ماط م ال. 2- هل ي ف ض ل ن الف طري ب ع د الع شاء ال. 3- هل ت ش ب ن الق ه وة ب ع د الف طور ال. 4- هل ي ش ب ن ال ش اي ب ع د الغ داء ال. الو ح دة الر اب عة 55

64 5 ض ع الك ل مة امل نا س بة م ن القائ مة يف الف راغات الآت ية ف ل ف ل اأ س و د ماء ز م ز م اآي س كرمي ق ه وة ب ص ل ز ي ت الز ي تون اأ ض ع ه يف ال س ل طة ب اللي مون ل يكون ط ع م ها ل ذيذ ا ج د ا. 2 ال اأ ش ب ها يف و ق ت م ت اأ خ ر. الأن ني ال اأ س ت طيع الن و م ع ن د ش ب ها. 1 أات ناو ل ه يف ا أالي ام احلار ة م ن ال ص ي ف و اأ ش ع ر ب الف ر ح ال أن ط ع م ه ح ل و. 4 ع ن د ما اأ ش ب ه اأ ش ع ر ب اال ط م ئ نان. ال أن ه ماء م بار ك. 3 ع ن د ما اأق ط ع ه ت ن ز ل الد موع م ن ع ي ني و ي ظ ن الب ع ض اأن ني اأب كي. ع ن د ما اأ ش م ه اأع ط س و هو ي ضيف ل ذ ة ل الأط ع مة الو ح دة الر اب عة

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız!

konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız! الوحدة 3 الأS سر رة والب ير ت م نر ت ت ك و ن GأSس ت ك الد ررS س الأ و ل : اأ فر راد الأS سر ة ت ر هيد konuyu görüntülü olarak izlemek için lütfen tıklayınız! İHL 9.sınıf Arapça 3.ünite 1.ders Aile ve Ev,

Detaylı

11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH

11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 MEFUL BİH, MEFUL MUTLAK, MEFUL Lİ-ECLİH 11.SINIF ARAPÇA 6.ÜNİTE 2.DERS Sayfa:77,78,79,80,81,82,,83,84,85,86 لح ظ امل ف عول به ق ر أا الط الب الد ر س. عال ج الط بيب امل ري ض. ا ش ت ى وال د ي ب ي ت ا. ك ت ب ال سص حابة الأحاديث. م ن ع الرر سول

Detaylı

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim!

Selim: Merhaba Ekrem! Ekrem: Hoşgeldin Selim! الو ح دة 2 8.SINIF iho arapça 2.ünite 1.ders sayfa 31 32 33 34 35 36 37 türkçesi ve alıştırmaların cevapları الم ح بوب ال ول: الد رس ا لد ر س ع إلى الح وار اآلت ي ثم اق رأ ه ا س ت م -1 س ل يم : م ر ح ب

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid!

İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 GİRİŞ. arapcadersi.com Ben İstanbulluyum. Ya Râşid! İHL 9.SINIF ARAPÇA 2.ÜNİTE 1.DERS OKULDA İLKGÜN Sayfa: 33,34,35,36,37 2 الت ح ية والت عا رف SELAMLAŞMA VE TANIŞMA الوحدة ال ي و م الأ ول يف ا : ال د رس الأ ول مل د رسة تهيد م 1.DERS: OKULDA İLKGÜN GİRİŞ

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma

Öğretmenle öğrenciler arasında tanışma iho arapça 8.sınıf 1.ünite 1.ders sayfa 10 11 12 13 14 15 16 türkçe çevirisi ve alıştırmaların cevapları. م راد : س ج ديد الد رس األ و ل: م د ر ه واق رأ ه ثم اك ت ب في د ف ت ر ك ع إلى الح وار اآلتي ا س

Detaylı

10.Sınıf Arapça 3.Ünite 3.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,30,31,32,33 KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE

10.Sınıf Arapça 3.Ünite 3.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,30,31,32,33 KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE 0.Sınıf Arapça.Ünite.ders FAKÜLTEDE- Sayfa:29,0,,2, الد رS س الث ال ث : يف الك ل ي ة 2 - اأي ن تù س ك ن الط ال بات 2- مل اذا الüص ديقات م ûش غوالت KIZ ÖĞRENCİLER FAKÜLTEDE - م تى ت ت ناو ل الüص ديقات العû

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 9. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 9. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 9. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 9 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

arapcadersi.com 10.sınıf ARAPÇA 4.ünite 1. konu KAHVALTIda öğünler arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.

arapcadersi.com 10.sınıf ARAPÇA 4.ünite 1. konu KAHVALTIda öğünler arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi.com arapcadersi. 0.sınıf ARAPÇA.ünite. konu KAHVALTIda sayfa,,,,9 الوج بات öğünler.ders: Kahvaltıda الد رS س الأو ل: يف الف طور ت ناو ل الو ج بات الي و م ي ة امل د رS س : اأنتما, ك م و ج ب ة ت ت ناو الن عادة يف الي و م

Detaylı

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İMAM HATİP LİSELERİ 10. SINIF MESLEKİ ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI ه ي ا ن ت ع ل م 10 الع ر ب ي ة YAZARLAR Prof. Dr. Emrullah İŞLER Doç.Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Yrd. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Selahattin DEMİRCİ

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه.

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه. 1 وطن ى تر ك يا عا ش ف ى يها وطى ن ت ر ك ى يا اج دا ى دى و ف ى يها اىعيش و ف ى يها اتر ب تظل لىن واتعلم وتس ى قيىن ساؤها ى مياهها وت غذ يىن خي راهتا و ى هي ىل. لا فانا ول ى ذا ما ا ج لك يا وطىن ف ى جبال

Detaylı

ت ر ون م ر ر ت ن هما هما أانتما نحن. 11.sınıf arapça kitabı 8.ünite 2.ders. sayfa

ت ر ون م ر ر ت ن هما هما أانتما نحن. 11.sınıf arapça kitabı 8.ünite 2.ders. sayfa 11.sınıf arapça kitabı 8.ünite.ders MEHMUZ VE MUD'AF FİİL sayfa 104 105 106 107 108 109 110 111 لحهل ظ الفهل ع ل امل ه موز و امل ض ع ف ت اأ ك ل الب نات اجل ب و الز ي تون يف الف طور ك ل Uص باح. Sس أال امل

Detaylı

arapcadersi.com üniversiteye kaydolundu arapcadersi.com arapcadersi.com

arapcadersi.com üniversiteye kaydolundu arapcadersi.com arapcadersi.com الو ح دة 6 لآح ظ الف ع ل امل ع لوم و الف ع ل امل ج هول و نائ ب الفاع ل etken fiil 1 إذا ذ ك ر ف اجل م لة فاع ل الف ع ل ك ما كان ف امل ج موعة ( أا( Sس م ي الف ع ل م ب ن ي ا ل لم ع لوم و إاذا ل ي ك ن الفاع

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

11.sınıf arapça kitabı 11.ünite 2.ders Nakıs Fiil sayfa türkçe tercümesi ve alıştırmaların cevapları

11.sınıf arapça kitabı 11.ünite 2.ders Nakıs Fiil sayfa türkçe tercümesi ve alıştırmaların cevapları 11.sınıf arapça kitabı 11.ünite 2.ders Nakıs Fiil sayfa 147 148 149 150 151 152 153 154 türkçe tercümesi ve alıştırmaların cevapları لح ظ الف ع ل الن اقü ص املاVضي امل ضار ع االأم ر دعا املù س ل م ر ب

Detaylı

not: ecvef fiilerin çekim tablosu için lütfen tıklayınız!

not: ecvef fiilerin çekim tablosu için lütfen tıklayınız! .sınıf arapça kitabı sayfa 32 33 34 35 36 37 38 39 40 32 الو ح دة 0 الد رS س الث اين: الف عل الأج و ف لح ظ الف عل الأج و ف املاVضي Uصام املù س ل م يف ر م ضان. Babam Medineyi ziyaret etti زار وال دي امل

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

أربع/أربعة أربعون إسبانيا

أربع/أربعة أربعون إسبانيا ARAPÇADA ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME A. İsimler, Sıfatlar ve Diğer Kelimeler Dört Kırk Ürdün Pirinç/pilav Yer, toprak Dul (er.) Dul (diş.) Terör Koltuk, kanepe Kalabalık Mavi Kriz İspanya Hafta Hoca, profesör,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2078 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1112 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program ARAPÇA-I Editör Prof.Dr. Ahmet BOSTANCI Yazarlar Prof.Dr. Abdurrahman ÖZDEM R

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

12.sınıf arapça kitabı 7.ünite 2.ders el-memnû mine s-sarf sayfa türkçe tercüme ve alıştırmaların cevapları

12.sınıf arapça kitabı 7.ünite 2.ders el-memnû mine s-sarf sayfa türkçe tercüme ve alıştırmaların cevapları 12.sınıf arapça kitabı 7.ünite 2.ders el-memnû mine s-sarf sayfa 79 80 81 82 83 türkçe tercüme ve alıştırmaların cevapları 79 1 الو ح دة 7 لح ظ غ ي امل نü ص ف غ ي امل نü ص ف 1- ر ج ع ت فاط مة م ن م ك ة

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

المسابقة الدولية التاسعة في اللغة العربية متون المسابقة

المسابقة الدولية التاسعة في اللغة العربية متون المسابقة المسابقة الدولية التاسعة في اللغة العربية متون المسابقة İMAM HATIP LISELERI ARAPÇA METIN CANLANDIRMA YARIŞMASI METINLERI 3 Metinleri İmam Hatip Liseleri Yarışması ب ي ت ال ع ي ل ة Fakirlik Evi س ي ف ك

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

1) http://www.yok.gov.tr/ 2) http://www.yok.gov.tr/yabanci/turki.htm 3) http://www.yok.gov.tr/yabanci/ikili_kulturel.htm

1) http://www.yok.gov.tr/ 2) http://www.yok.gov.tr/yabanci/turki.htm 3) http://www.yok.gov.tr/yabanci/ikili_kulturel.htm تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع تىرآعية ها آىمعتع دألةتلعك ظوقذش مذآاصات صذلع بعلةن تىرآعيةدة ظوقذش صذرسعتع توغرعسعدا تىرآعية ها آىمعتع 1992 -يعلعدعن باشلاص ظوتتذرا ظاسعيا بالقان ظوتتذرا شةرق ظافرعقا رذسية في

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi

Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi Son başvuru tarihi 2 Mart 2018 Başvuru adresi www.albarakahat.com 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) A KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi, şemsî-kamerî harf olma yönünden farklıdır? ال ي د (a

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS381 OHRİLİ SİNANUDDİN YUSUF ÇELEBİ NİN ARAPÇA VAKFİYESİNİN DİL VE BELAGAT

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

AYET NO TA SİN MİM TOPLAM ADET AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) 26: ل عل 26: : : : :

AYET NO TA SİN MİM TOPLAM ADET AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) 26: ل عل 26: : : : : AYET NO TA SİN MİM TOPLAM ADET AYET (ARAPÇA ORİJİNAL) ه ب سم ا لل الر حم ن الر حيم 26:0 0 1 3 4 طسم 26:1 1 1 1 3 تلك ءايت الكتب الم بي 26:2 0 0 1 1 لع ه لك بخع ن فس ك ا ل يكونوا م ؤم ني 26:3 0 1 2 3 ها

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ NİN MALÛM VE MECHÛL RİSALESİ. Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi

AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ NİN MALÛM VE MECHÛL RİSALESİ. Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 35 Erzurum 2007-73- AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ NİN MALÛM VE MECHÛL RİSALESİ Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi Dr. Nurullah

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) B KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? ك ب ير (a و اس ع ة (b ح د يق ة (c

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 I) SÛRENİN

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Hadîs-i Şerîfler Işığında CEMAATLE NAMAZ

Hadîs-i Şerîfler Işığında CEMAATLE NAMAZ Hadîs-i Şerîfler Işığında CEMAATLE NAMAZ Sefer HASANOV Murat KAYA 1 TAKDĐM Mü min bir ferdin manevî dünyasının imârında namaz ibâdeti ne kadar ihyâ edici ise Đslâm ümmetinin diriliş ve hayatiyetini devam

Detaylı

Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları. Muhammed Nureddin Yekta

Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları. Muhammed Nureddin Yekta Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları Muhammed Nureddin Yekta Yüce Allah ın adıyla! Yüce Allah a hamd Resulüne selat ve selam olsun. Bilindiĝi gibi Kur an-ı Kerim arapça olarak nazil olmuştur.

Detaylı

KABİR AZABININ TÜRLERİ

KABİR AZABININ TÜRLERİ KABİR AZABININ TÜRLERİ ] ريك Turkish [ Türkçe İbn-i Kayyim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 أنواع ذا اقر» اغة ارت ية «ن قيم اجوز ة رمجة: مد مسم شاه مراجعة: ع رضا شاه 2013-1434

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

وصU -6 güneş batımında/akşam eve vardık.

وصU -6 güneş batımında/akşam eve vardık. 12.sınıf Arapça 9.ünite 2.ders ismi zaman ismi mekan ismi alet ve masdar sayfa 100 101 102 103 104 105 106 الو ح دة 9 الد رS س الث اين: اS س م الز مان واSس م امل كان واSس م الآلة واملü ص د ر 1 100 لح ظ

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken,

HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1. Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, ا HZ. PEYGAMBER VE HADİSLERİNİN ÖNEMİYLE İLGİLİ NOTLAR 1 لقد خ لق نا ا ل ن س ان ف ى اح س ن تق ويم Peygamber in gerekliliği Kur ân-ı Kerîm bir taraftan insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, (et-tîn

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM I- Konunun Plânı Dr. Yaşar YİĞİT A) Sıla-i rahim Kavramı B) Sıla-i rahimin âyet ve hadislerle temellendirilmesi C) Bireysel ve Toplumsal Açıdan Sıla-i

Detaylı

ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ

ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ KAYSERİ-TALAS KİÇİKÖY MAHALLESİ ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ Y a z a n Ali Celâleddin Karakılıç 13-Muharrem-1433 08-12-2011 0 ALTINTEPE CÂMİİ İDEKİ YAZILAR VE MEÂLLERİ Y a z a n Ali Celâleddin

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

11.sınıf Arapça 6.ünite 1.ders SÜNNET Sayfa: 72,73,74,75,76

11.sınıf Arapça 6.ünite 1.ders SÜNNET Sayfa: 72,73,74,75,76 ال وح دة 6 Sس ن ة رS سول اهلل 11.sınıf Arapça 6.ünite 1.ders SÜNNET Sayfa: 72,73,74,75,76 الد رS س الأو ل: الùس ن ة 1 الùس ن ة ه ي اأق وال الررS سول ع ل ي ه الùسر الم و أاف عال ه و ت ق ريرات ه و ق د جاء

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 627 Cep Kitaplar / 71 ADİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI Tashih: Yusuf Apayd n Mehmet Ali Soy Grafik &Tasar

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

İyiliğe ulaşamayacaksınız. Sevdiklerinizden infak edinceye kadar. Bir şeyden ne infaq ederseniz. Allah onu bilir. Tüm yemek(ler)

İyiliğe ulaşamayacaksınız. Sevdiklerinizden infak edinceye kadar. Bir şeyden ne infaq ederseniz. Allah onu bilir. Tüm yemek(ler) İyiliğe ulaşamayacaksınız Sevdiklerinizden infak edinceye kadar Bir şeyden ne infaq ederseniz Allah onu bilir Tüm yemek(ler) Ben-i İsrail e helaldi İsrail in kendi nefsine haram kıldıkları müstesna Tevrat

Detaylı