ZAMAN SERILERINDE REGRESYON VE VARYANS ANALizi YÖNTEMLERi ile MEVSIMSEL DALGALANMALARlN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZAMAN SERILERINDE REGRESYON VE VARYANS ANALizi YÖNTEMLERi ile MEVSIMSEL DALGALANMALARlN"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 119 ZAMAN SERILERINDE REGRESYON VE VARYANS ANALizi YÖNTEMLERi ile MEVSIMSEL DALGALANMALARlN ARAŞTIRILMASI VE BIR UYGULAMA Aydtn ÜNSAL * GiRiŞ Bu çalışmada, regresyon ve varyans analizi yöntemi ile Türkiye'ye yılları arasında, aylık ve üç aylık dönemlerde gelen turist sayısının oluşturdugu zaman serisinde, mevsimsel bir etkinin olup olmadığı araştırıldı. Aylık verilerin oluşturduğu zaman serisininde mevsimsel etkinin tesbitinden sonra, ikili karşılaştırma yöntemi ile oluşturulan homojen grupların irdelenmesi sonucu, klasik mevsim anlayışı (Kış jikbahar,y az,sonbahar) dışında yeni bir üç ay lık veri gruplaşması tesbit edildi. Oluşan yeni gruplama ilc turist sayılarındaki değişimi açıklamak için yapılan regresyon analizi sonuçları, klasik mevsim anlayışı ile yapılan analiz sonuçlarından daha iyi sonuçlar verdi. /. Zaman Serileri Eşit zan1an aralıklarında, bir değişkenc ait gözlemlerin oluşturduğu seriye zaman serisi denir. Zaman serileri, "saat, gün, hafta, ay, üç ay ve yıl" gibi zaman birimleri ile sıralanabilir. Belli bir zaman biriminde bir gözleme ait veriler incelendiğinde bunların bir takım dalgalanmaların etkisi altında kaldığı gözlemlenmiştir. Zaman serilerinin bileşenleri olarak da tanımlayabileceğimiz bu etkiler sırayla; trend (T), mevsimlik dalgalanmalar (S), konjonktürel dalgalanmalar (C) ve tesadüfi hareketler (E) olarak adlandırılırlar. (Saraçoğlu, 1990: ı) *Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, I.I.B.F Ekonometri Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 26, Sonbahar 1997

2 120 Aydtn ÜNSAL Trend, zaman serisindeki uzun dönemli artışları ya da azalışları ifade eder. Genelde iklimsel olayların uzun.dönemli incelemelerinde gözlenebilir. Örneğin, yüz yıl boyunca bir Ulkeye düşen yağmur miktanna ait verilerde tren etkilerini gözlemek mümkündür. Mevsimlik dalgalanmalar, zaman serilerinde kolayca izlenebilen ve sık rastlanan bir etkidir. Periodik hareketlerle kendini gösterir. Bir yıl ve daha az süre içinde gerçekleşen tam dairesel süreçte mevsim hareketlerinin verilere etkisini ifade eder. Satış rakamları, sıcaklık göstergeleri, turizm istatistikleri gibi değişkenlere ait verilerde etkisini görmek mümkündür. Konjonktürel dalgalanmalar ise uzun dönemli hareketleri genel trend düzeyinde gösterir. Dairesel hareketlerdir, her hareketin uzunluğu ve yoğunluğu birbirinden farklı olabilir. Sıcaklıktaki günlük değişimler konjonktürel dalgalanmalara örnektir. En son faktör olan, düzensiz hareketler, periyodik olmayan değişimleri gösterir. Varlığı önceden tahmin edilemeyen tesadüfi olayların ortaya çıkardığı dalgalanmalardır. Örnek olarak, doğal felaketierin etkisi ile verilerde oluşan artışlar ya da azalmalar verilebilir. " Bu bileşenler t sürecinde gözlenen bir değişkenin zaman serisi modelini tanımlamada kullanılır. Söz konusu tanımlamalar iki türlüdür (Saraçoğlu, 1990:1); Y 1 =T.C.S.E Y 1 =T+C+ S +E Çarpımsal Model Toplamsal Model İstatistiksel çalışmalarda ana.kütleden çekilen örnek yardımıyla bütün hakkında istatistiksel yorumlara ulaşılabilir. Zaman serilerinin çözümlenmesinde de aynı teknik geçerlidir; yani teorik bir zaman serisinden elde edilen gözlem verilerine ait stokhastik süreç hakkında analiz yapılır ve tüme yönelik yorumlarda bulunulur. Bu şekilde çıkarımlada ileriye yönelik tahminlerde de bulunulabilir. Zaman serileri yukanda sıraladığımız faktörlerden birini ya da hepsini içerebilir ve bir seride bu hareketlerden birinin etkisi, bir diğerinin içinde kendisini gösterebilir. Zaman serisi üzerinde gerçekçi bir analiz yapmak ve ileriye dönük doğru tahminlerde bulunmak için, serilerin bu etkilerden anndırılması gerekir. 1. Mevsimsel Dalgalanmalar Zamana bağlı olarak yapılan araştırmalarda, değişkenleri etkileyen faktörler iki ayrı grupta toplanır. Bu faktörlerin birincisi sistematik etkiler, ikincisi de tesadüfi etkiler olarak adlandırılır. Sistemalik etkiler ölçülebilir veya gözlenebilir, oysa tesadüfi etkiler gözlemcinin kontrolü dışında gelişir. Sistematik etkisi olan faktörleri seriden arındırmak kolaydır. Daha öncede belirtildiği gibi mevsimsel dalgalanmalar sistematik etkileri olan faktörlerdir. Ve daha önce açıkladığımız gerekçeyle bu etkininde seriden anndırılması gerekir. Bazı ekonomik veriler, mevsimsel dalga faktörlerinin sistematik değişen etkilerini içerir. Bu değişimler genellikle yaz aylanndan kış ayların geçişlerde kendilerin gösterir1er. Örneğin, kış aylarında eneıji tüketiminin artması, yazın yağışlann azalması, okulların tatil

3 EKONOMİK YAKLAŞlM 121 olduğu yaz aylarında işsizlik oranının artması gibi... Mevsimsel etkiler bir günde, bir haftada, bir ayın içinde kendilerini gösterebilir. Zaman serilerinde mevsimlik etkinin varlığını araştırmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlarda; hareketli ortalamalar, ortalama yüzde yöntemleri, mevsim indeksi gibi deskriptif yöntemlerdir. B~r yöntemlerle beraber regresyon ve varyans analizi yöntemleri aracılığıyla da, zaman serilerinde mevsimsel etkinin olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. 2. Regresyon Modeli Arac!ltğfYia Seride Mevsimsel Etkinin Ortaya Ç1kanlmas1 Kukla değişkenle yardımıyla, aylık ya da üç aylık gözlemlerin oluşturduğu zaman serilerinde mevsimlik etkinin olup olmadığı aşağıdaki regresyon modeli aracılığıyla tespit edilebilir. (Alan H. C. ve diğerleri, 1986) t = 1, 2,..., T (ı) Burada: Yt St : Bağımlı değişkenin belirlenen zaman diliminde almış olduğu değerler. :Mevsimlik Bileşen :Diğer açıklayıcı değişkenler : Hata terimlerini ifade eder. Yt' nin aylık veya üç aylık verilerden oluşumuna bağlı olarak St sırasıyla aşağıdaki gibi tanımlanır. St. L an Qnt t =ı, 2,..., T (2) St. L an Qn t t =ı, 2,..., T (3) (2) ve (3) no 'lu eşitliklerle tanımlanana St mevsimlik bileşenindeki Qnt değişkenlerine kukla değişkenleri denir. Qnt değişkenlerinin değerleri isetanındaki Y 1 'nin ait olduğu aya veya mevsime bağlı olarak ı veya O değerlerini alır. Bu anlamda da, Qnt değerlerini aşağıdaki gibi tanımlamak olanaklıdır.(alan H. C. Ve diğerleri, 1986) Zaman serisi aylık verilerden elde edilmiş ise (2) no' lu eşitlikteki Qnt değerleri, Y 1 n'inci aya ait veri ise, Y diğer 1 aylardan elde edilen veriler ise

4 122 Ayd1n ÜNSAL o larak tanımlanır. Zaman serisi Uç ayhk verilerden elde edilmiş ise (3) no' lu eşitlikteki Qnt değerleri Qnt = 1 Qnt = O Y 1 n. üç aylık veri ise, Y t diğer Uç aylık veriler ise olm ak tanımlanır. ( 1) no' lu modeldeki diğer açıklayıcı değişkenler göz ardı edilip, (2) no'lu eşitlik de dikkate alınarak yenielen yazılırsa, (4) t = 1,2,...,T y 1 = <X O + St + Et t; '>~ ~ / modeli elde edilir. Bu model eğer aylık veri grubu için yazılıyor ise (2) no'lu eşitlikten yararlanarak 12 Y t = a o + L <X n Qnt + Et n=l şeklinde yazılır. Daha açık formda ise t = 1,2,...,T (5) Yt =<X o+ a 1 Qnı <X 12 Q12 + Eı (5:1) şeklinde yazılabilir. ( 4) no' lu model üç aylık veri grubu için (3) no 'lu eşitlikten yararlanılarak yazılırsa Y t 4 = <X o + 2: a n Qnt + Et n=l (6) modeli elde edilir.daha açık formda yazıldığında ise, Yt =<Xo+aıQnt+... +a4q4+eı (6:1) elde edilir. Gerek (5) gerekse (5.l) no' lu modeller matris rotasyonu ile yazılırsa, Y=Q<X+E doğrusal modeli elde edilir. Bu doğrusal modelin çözümü ise doğrudan Q matrisinin rankına bağlıdır (Y ıi = t. yılın i. ayındaki gözlem değerini ifade eder). Eğer üç aylık veri grubunun oluşturduğu gözlem değerlerinde mevsimlik etkininin olup olmadığı araştınımak isteniyor ise (6) veya (6.1) modellerden hareket He elde edilecek (7)

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 123 (7) no'lu doğrusal modelin açık formda yazılmış hali elde edilir (Ytij = t. yılın i. döneminin j. gözlemidir) Gerek (5) gerekse (6) no'lu modellerin açık formlan bize şu bilgileri verir : Q matrislerinin rankları, modele sabit terim ilave edilmiş olması nedeniyle, parametre (dönem) sayısına eşit değildir. Bu nedenle, bütün modellerin çözümü bazı kısıtlar altında elele edilir. Aylık veya üç aylık verilerin oluşturduğu veri setinde çalışılmasına bağlı olarak, aylardan veya dönemlerden birisi analizden çıkarılır. Böylelikle her iki durumdaki Q matrisinin rankı parametre (dönem) sayısına eşitlenmiş olur ki dönemlere ilişkin katsayıların tahminleri mümkün olur. Modellerin anlamlı olup olmadıkları F-testi ile test edilir. Eğer model anlamlı bulunmuş ise, parametrelerin tahmin eğerleri, t-testi ile test edilerek anlamlı olup olmadıklarına bakılır. Parametrelerin tahmin değerleri anlamlı bulunmuş ise seride aylık veya mevsimlik etkinin olduğuna karar verilir.., Gerek aylık gerekse iiç aylık verilerden oluşan serilerele mevsimlik etkinin olduğu 5. veya 6. modellerden anlaşılmış ise bu verilerden mevsimsel etkiyi, her bir (i parametresinin tahmin değerini ilgili dönemin gözlem değerinden çıkararak elde etmek mümkiin olur. Eğer ll ayın mevsimsel etkilerinin tahmin değerleri ise değeri 1. ayın g ~le!j!. değerler!!j_qen çıkarılır; değeri 2. ayın gözlem değerlerinden çıkarılır. Böyle devam eb'1leıcer 11-giti se\~ırt1evsimsel etkiden arındırılmış olur. ll. Varyans Analizi Yöntemi ile Mevsimsel Etkinin Araştmlmast Daha önce belirtildiği gibi, bir zaman serisinde mevsimlik etkinin olup olmadığını belirlemek için kullanılan yöntemlerin birisi de varyans analizi yöntemidir. Aylık veri gruplarından mevsimlik etkini olup olmadığı araştırılıyorsa, varyans analizi modeli aşağıdaki gibi kurulur. Yi.i= J.H ai+ Eij i= 1, 2,...,12; j = 1, 2,...,n Burada; Yi j: i. aydaki j. gözlem değerini, (8) ai : i. ayın Yi j üzerindeki etkisini, Ej j : hata terimlerini, ı.ı anlaşılır. : Genel ortalamayı ifade eder. (8) no' lu model ile mevsimsel etkinin olup olmadığı aşağıdaki hipotezin testi ile Ho : a 1 = a 2 =... = a 12 (8.1)

6 124 Ayd1n ÜNSAL H 1 : En az iki ai birbirinden farklıdır. Burada eğer Ho hipotezi reddedilir ise mevsimsel etkinin var olduğu söylenir. Üçer aylık veri gruplarından mevsimsel etkinin olup olmadığı araştınlıyorsa lu madde aşağıdaki gibi oluşturulur. (8) no' Y = Jl + a +E ı J ı 1 J Burada; i= ı,2,3,4; j = ı,2,...,n (9) aşağıdaki Yi j : i. üç ay lık dönemdeki j. gözlem değerini ai : i. üç aylık dönemin yi j üzerindeki etkisini Ej j : hata terimlerini Jl : Genel ortalamayı ifade eder. Yine (9) no'lu model ile üç aylık veri gruplarında mevsimsel etkinin olup olmadığı hipotezin testi ile anlaşılır. (9.1) H ı : en az iki ai birbirinden farklıdır. Burada eğer HO hipotezi edilir ise mevsimsel etkinin olduğu söylenir. Gerek (8) gerekse (9) no' lu modeller (7) no' lu genel doğrusal model Y= Q a + c:'nin özel halleridir. Tasarım matrislerinin rankları, modele Jl' nün dahil edilmesi nedeniyle parametre sayısına eşit değildir. Bu nedenle (8) ve (9) no' lu maddelerin çözümü aşağıdaki kısıtların birisi yardımı ile çözülür. 1 ' 1 ı i) Jl ==o ii) a 1 + a a 1 ==O iii) ai= O Eğer ai == O kısıtı altında (8) veya (9) no' lu maddeler çöziilmek istenir ve Qı, Qı tasarım matrislerinde gerekli düzenlemeler yapılırsa (7) no'lu denklemin açık formundaki tasarım matrisleri elde edilir. Bu nedenle de mevsimsel etki gerek regresyon gerekse varyans analizi ile araştmisın aynı sonuçlar elde edilir. Gerek (8.1) gerekse (9.ı) de kurulan hipotezlerin testi neticesinde eğer HO hipotezi reddedilmiş ise hangi mevsimsel etkilerin birbirlerinden farklı olduğu ikili çoklu karşılaştırmalardan yararlanılarak araştırılabilir. Yine vm yans analizi modeli aracılığıyla aylık verilerden oluşturulan homojen all gruplar yardımı ile, üç aylık yeni alt gruplar oluşturulur. Bu alt gruplm dan elde edilen üç

7 EKONOMİK YAKLAŞlM 125 aylık veriler, bağımlı değişkendeki varyansı açıklamada, klasik mevsimlere göre oluşturulan üç aylık verilerden daha iyi sonuç verir. lll. Uygulama: Bu çalışmada, 1985 Ocak ile 1995 ayları arasında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayılarının (Tablo: 1) oluşturduğu zaman dizisinde etkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Tablo: 1 Aylar itibarı ile 1985 ve 1995 Yılları Arasında Türkiye'ye Gelen Turist Sayıları (1 000) Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ı ortalama

8 126 Aydtn ÜNSAL Yıllar Temmuz Ağustos EylUl Ekim Kasım Aralık ortalama " Kaynak: DPT Aylık Ekonomi Bülteni, Ocak 1996, ANKARA Mevsimsel etki önce ilgili seriden oluşturulan grafik incelendiğinde 2., 3. ve 4. üç aylık dönemlerde turist sayısında artış, 1. üç aylık dönmeele ise bir azalma gözlenmektedir. Bu da, bağımlı değişken turist sayısında mevsimsel etkinin olduğunu gösterir. çalışıldı. Grafik yöntemi ile tespit edilen mevsimsel etki, beş ayrı model ile belirlenmeye 1) Aylık verilere ilişkin oluşturulan (5) no'lu regresyon modeli 2) Üç aylık verilere ilişkin oluşturulan (6) no'lu modeli 3) Aylık verilere ilişkin oluşturulan (8) no'lu varyans analizi modeli. 4) Üç aylık verilere ilişkin oluşturulan (9) no'lu varyans analizi modeli 5) Üç aylık oluşturulan yeni veri grubuna ilişkin (6) no'lu regresyon ve (9) no'lu varyans analizi modelleri ile araştırıldı. Elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir. 1- Aylık verilere ilişkin oluşturulan (5) no 'lu regresyon modelini parametrelerinin tahmini için, 12'inci ay (Aralık) sabit terim olarak tanımlanıp modelden çıkarılarak, modelin parametreleri tahmin edilebilir hale getirildi. Elde edilen bu model F (=11.141) değerinin büyük olması nedeniyle a. = 0.05 anlamlılık düzeyinde (olasılık değeri = 0.00) anlamlı bulunmuştur. Ayrıca parametrelerin tahmin değerleri Qı, Q2, Q 3, Q4 ve Qıı aylar dışında

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 127 t-istatistiği ile, a =0.05 anlamlılık düzeyinde olasılık değerlerinden yararlanılarak anlamlı bulundu. Bu bulgularda se~ lde mevsimsel bir etkinin olduğunu gösterir. Turist sayısındaki varyansın bağımsız değişkenlere (aylarla) açıklanan kısmı R2 = olarak bulundu. 2- Mevsimler olarak belirtilen üçer a)"lık gruplar, Aralık-Ocak-Şubat I. grup, Mart Nisan-Mayıs II. grup, Haziran-Temmuz-Ağustos III. grup ve Eylül-Ekim-Kasım IV. grup olarak tanımlanmıştı. Üçer aylık gruplara ilişkin (6) no'lu regresyon modelinin parametrelerinin tahmini için, 4'üncü üç aylık grubu sabit terim olarak tanımlayıp, modelden çıkararak, modelin parametreleri tahmin edilebilir hale getirildi. Elde edilen bu model F-değerinin (F=23.70) (3,128) serbestlik derecesine sahip F-tablo değerinden (=2,67) büyük olması nedeniyle anlamlı bulunmuştur. Ayrıca parametrelerin tahmin değerleri, ikinci Uç aylık dönem dışında t-istatistiği ile, a =0.05 anlamlılık düzeyinde olasılık değerlerinden yararlanarak, anlamlı bulundu. Bu bulgularda, seride mevsimsel bir etkinin olduğunu gösteriri. Ancak, bağımlı değişken olan ı urist sayısındaki varyans ın üçer aylık grupların açıkladığı kısmı olan R 2= olarak bulunmuştur ve bu değer bu tür modellerde arzu edilen bir büyüklük değildir. R2'nin küçük çıkmasının nedeni, oluşturulan üçer aylık grupların, klasik mevsim anlayışı ile oluşturulmasındandır. R2 bu anlayış dışındaki bir yöntem ile oluşturulacak üçer aylık gruplama ile daha da arttırılabilir. Sözü edilen yönteme ileride değinilecektir. 3- Aylık verilerle oluşturulan (8)' no'lu varyans analizi modelinin hesaplanan F (=11.14) değerinin, (ll,120) serbestlik dereceli F-tablo değerinden (=1.87) büyük olması nedeniyle, a = 0.05 anlamlılık düzeyinde (8.1) de oluşturulan Ho hipotezi reddedilir.!kili karşılaştırma yöntemlerinden LSD (Least Significant Difference) yöntemi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış vebunlardan yararlanılarak aylara ilişkin homojen alt guruplar oluşturulmuştur. Bu homojen alt gruplardan yararlanarak yeni üçer aylık gruplar oluşturulup bu alt gruplarla regresyon ve varyans analizi modelleri çözümlenip elde edilen sonuçlar, eski sonuçlarla karşılaştırılmıştır: 4- Üçer aylık gruplara ilişkin oluşturulan (9) no'lu varyans analizi modelinin sonucunda hesplanan F (=23.70) değerinin, (3,128) serbestlik derecesine sahip F-tablo değerinden (=2,67) büyük olması nedeniyle, (o.d= 0.00), a :::= 0.05 anlamlılık düzeyinde (9.ı) oluşturulan Ho hipotezi reddedi I ir. HQ hipotezinin reddi üç aylık veri gruplarında (mevsimsel) etkinin olduğunu gösterir. 5- (6) no'lu regresyon modelinin çözümüne bağımsız değişken olarak, yine üçer aylık, yeni oluşturulan gruplar kullanıldı. Bunun için, daha önce sözü edilen üçer aylık gruplardan yararlanıldı. Bu yeni gruplar, LSD yöntemi ile oluşturulan homojen alt grupların yeniden düzenlenmesi ile elde edildi. Bu düzenlemeye göre gruplar, aşağıdaki gibi oluştu.

10 128 Ayd1n ÜNSAL I. Grup: Ocak, Şubat, Mart II, Grup: Kasım. Aralık, Nisan III. Grup: Mayıs, Haziran, Ekim IV. Grup: Temmuz, Ağustos, Eylül Uygulamalann bu kısımda olduğu gibi, modelin çözülebilirliğini sağlamak için 1. üç aylık grup, sabit tanımlanıp modelden çıkarılarak modelin parametreleri tahmin edilebilir ' hale getirildi. Yeni oluşturulan mevsimler ile yapılan analiz sonuçlarının, klasik anlayışla yapılan analiz sonuçlarından, istatistiksel olarak daha iyi sonuç verdiği görüldü. Birinci ve ikinci modelde F değerleri sırası ile ve bulunmuştur. Yine birinci modelde, 2'inci üç aylık veri gurubuna ilişkin katsayı anlamsız bulunurken, ikinci tüm katsayılar anlamlı bulunmuştur. ( a =0.05) Yine klasik mevsim anlayışı ile yapılan veri gruplandırması sonucu elde edilen gruplar, bağımlı değişkendeki varyansın o/o 35 'ini açıklarken, yeni gruplandırma ile söz konusu varyansın o/o 48.6'sı açıklanmıştır. V aı yans analizi sonuçlan karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde edilir. Tüm bu bulgulara bakarak, turist sayılaı ına ilişkin bir aı aştırmada klasik üç aylık gruplandırmacia yerine, yukaı ıda oluşturulan yeni gruplama ile elde edilen üç aylık dönemlerin kullanılması ile elde edilen üç aylık dönemlerin kullanılması araştırmacılara tavsiye edilir. Daha önce de değinildiği gibi Tablo: 1 'deki verilerden paı ametre tahmin değerleri çıkaı ılaı ak bulunan mevsimsel etkiden aı ındınlmış seri Tablo:2 de verilmiştir. Tablo:2 Mevsimsel Etkiden Arındırılmış Türkiye'ye Gelen Turist Sayıları (1 000) Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran \ 1995 l l

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 129 Yıllar Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ' SONUÇ VE DEGERLENDiRME (5) no 'lu varyans analizi modeli ile yapılan analiz sonrası, klasik mevsim anlayışından farklı üç aylık veri grupları oluştu. Ömeğin Aralık, Ocak, Şubat aylannın oluşturduğu veri gruhundan 'Aralık' ayı çıkarak, yerine 'Mart' ayı gelmiştir. Aralık ayı ise Kasım, Aralık, Nisan aylan ile yeni bir grup (grup II) oluşturulmuştur. Oluşan diğer gruplar topluca aşağıdaki gibidir. Klasik Mevsimler Yeni Oluşan Mevsimler I. Gurup Aralık, Ocak, Şubat Ocak, Şubat, Mart Il.Gurup Mart, Nisan, Mayıs Kasım, Aralık, Nisan III. Gurup Haziran, Temmuz, Ağustos Mayıs, Haziran, Ekim IV. Gurup Eylül, Ekim, Kasım Temmuz, Ağustos, Eylül Yeni oluşan mevsim verileri ile yapılan regresyon ve Varyans Analizi sonuçlannın klasik mevsim verileri ile yapılan sözkonusu analizlerden daha iyi sonuçlar verdiği, ilgili tablolar incelendiğinde görülür. Bir turizm işletmecisi Ararlık ayı turist davranışlarını, Ocak ve Şubat ayı davranışlarından ziyade, Kasım ve Nisan ayı davranışları ile özdeşleştirmelidir. Ömeğin, Aralık ayı turist sayısı beklentisi Kasım ve ~isan aylannda gelecek turist sayıları seviyesinde olmalıdır.halbuki, klasik mevsim anlayışı ile bu beklenti, Ocak ve Şubat ayı rakamları doğrultusunda olacaktı ve bu da işletmeciyi yanıltacaktı. Aynı şekilde, oluşan diğer guruplarda da benzer yorumlar yapılabilir.

12 130 Aydm ÜNSAL KAYNAKÇA ALAN H., C. Stephen, Guynes Robert, J. Pavur ve K. Vanlı Business Statistics, West Publishing Company, Newyork (1986), Introduction to SARAÇOGLU, Bedriye (1990), Ekonomik Zaman Serilerinin ve DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksinde Trend ve Mevsimlik Dalgalanmaların Regresyon Yolu ile incelenmesi, G.Ü. i.i.b.f. Dergisi, Cilt:6, Sayı:l JOHN, Peter W. M. (1971), Statistical Design and Analysis ofexperiments, The Macmillan Company, Newyork JONATHAN D. Cryer (1986), Time Series Analysis, Duxbury Press, Boston ABSTRACT 1 SEASONAL PHENOMENON IN TIME SERIES In this study, it is investigated that, if there exits any seansorral phenomenon in the time series of tourist who come to Turkey beetween the years , by using the methods of regression and analysis of variance. There is observed seasonal phenomenon ip quarterly and mountly data. By using pairwise comparisons, the new groups which are different from the classical groups of months (winter, spring, summer, offspring) are obatined. At the end of study, it is fund that the result belonging to regressionof the new data is better than that of the old data.