Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2012 (2): ISSN Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi 1* 2 1 Bilal AKBULUT, Biro JANKA, Ahmet Faruk YEÞÝLSU 1 Su Ürünleri Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Vali Adil Yazar Cad., Kaþüstü Beldesi, Yomra, Trabzon 2 Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation, P.O.B. 47 H-5541 Szarvas, Hungary. * Sorumlu yazar: Tel.: ; Fax: ; GeliþTarihi: Kabul Tarihi: Özet Bu derlemede, mersin balýklarýnýn yetiþtiricilik þartlarýnda yaþamalarý, büyümeleri ve nesillerini devam ettirebilmeleri için beslenmelerinde yað asitlerinin rolü üzerinde durulmuþtur. Mersin balýklarý için henüz ideal bir yem geliþtirilememiþtir. Ülkemizde mersin balýklarýnýn beslenmesinde alabalýk yemleri kullanýlmaktadýr. Mersin balýklarýnýn yemlerinde linoleik (18:2 n-6) ve á-linolenik (18:3 n-3) yað asitlerine ihtiyaç duyduklarý düþünülmektedir. Ancak, et ve havyarda n-3 serisi (EPA ve DHA) bulunabilmesi için, yemlerin de EPA ve DHA bakýmýndan zengin olmasý önerilmektedir. Mersin balýklarýnýn yað asitleri gereksinimleri ile farklý yað kaynaklarý üzerine son yýllarda yapýlan çalýþmalar incelenerek bir bütünlük içinde sunulmaya çalýþýlmýþtýr. AnahtarKelimeler: Besleme, Linolenik, HUFA,mersin balýðý, yað asitleri, Abstract The Importance of Fatty Acids in Nutrition of Sturgeons In this review, we focused on the role of fatty acids in nutrition for the living, growth and to keep the generations of sturgeon in farming conditions. Not yet been developed an ideal feed for sturgeon. Farmer in our country used trout feed for feeding of sturgeon. It is thought that they need linoleic (18:2 n-6) and á-linolenic (18:3 n-3) fatty acids in their diet. However, it is recommended that the feed is also rich in EPA and DHA in order to find n-3 series (EPA and DHA) in their meat and caviar. With examining the recent studies on fatty acids the requirements of the sturgeon and the fatty oil resources is to present a coherent way. Keywords: Fatty acid, feed, Linolenic, HUFA, Sturgeon Giriþ Mersin balýklarý kuzey yarým kürede deniz karaca mersini (Acipenser gueldensteadtii) ve ve iç sularda yaþayan göçmen balýklardýr. Dünya sivriburun mersini (Acipenser stellatus) türleri az üzerinde 27 türü bulunan bu balýklardan çoka sayýda görülmekte, diðer kolon (A. sturio), çoka (Acipenser ruthenus), paddlefish (Polyodon (A. ruthenus) ve þip (A. nudiventris) türlerine spathula) ve göl (Acipenser fulvescens) mersinleri rastlanýlmamaktadýr (Akbulut vd., 2011). denize göç etmezler. Hayatlarýnýn tamamýný tatlý Birçok ülkede olduðu gibi Ülkemizde de sularda geçirirler. Geçmiþte Karadeniz'de 6 mersin mersin balýklarýnýn doðal sularda stoklarý türünün olduðu bildirilmiþtir (Geldiay ve Balýk, azaldýðýndan, mersin balýðý avcýlýðý 1971 yýlýnda 1996; Edwards ve Doroshov, 1989; Çelikkale, yasal olarak sýnýrlandýrýlmýþ ve 1997 yýlýndan 1994; Ustaoðlu ve Okumuþ, 2004). Ancak itibaren de tamamen yasaklanmýþtýr. Ancak bazý günümüzde sadece mersin morinasý (Huso huso), ülkelerde bu balýklarýn gerek ticaretin gerekse de Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 18 Akbulut vd. / Yunus Arþ. Bül (2): yetiþtiriciliðinin yapýlabilmesi için, doðadan damýzlýk dönemlerinde farklý olmaktadýr (Altan avcýlýðýna belirli kotalar dahilinde izin vd., 1997; Sargent vd., 2002; Turchini vd., 2009). verilmektedir. Bu ülkelerin birçoðunda doðadan Bu derlemede mersin balýklarýnýn beslenyakalanan balýklar kuluçkahanelere taþýnmakta mesinde de son derece önemli rolü olan yað ve üretilen yavrular doðal stoklarýn desteklenmesi asitleri incelenmiþ ve yemlerin hazýrlanmasýnda amacýyla tekrar doðaya salýnmaktadýr. Doðadan kullanýlacak yað asitleriyle ilgili önerilerde yakalanan veya yetiþtiricilik yoluyla elde edilen bulunulmuþtur. mersin balýklarýnýn yumurtalarýndan havyar üretilmektedir. Yað Asitleri Günümüzde 35 ülkede 14 tür mersin balýðý ve bu türlerden elde edilen bir çok hibrit hattýn Hayvansal organizmalarýn baþlýca enerji kültür þartlarýnda üretiminin yapýldýðý bilinmek- kaynaklarýndan biri olan lipidleri oluþturan yað tedir (Bronzi vd., 2011). Yetiþtiricilikte en çok asitleri oldukça önemli görevlere sahiptir. Bu Sibirya mersini (Acipenser baerii) kullanýl- görevler arasýnda, hücre zarlarýnýn yapý taþý olarak maktadýr. Bunu karaca, çoka ve sivriburun iþlev görmesinin yaný sýra birincil enerji kaynaðý, izlemektedir (Fotoðraf 1). yaðda eriyen vitaminleri taþýma, koruyuculuk özelliði, baðýþýklýk sistemini güçlendirici, üremede ve yumurta geliþimindeki roller yer almaktadýr (Aras vd., 2002). Yaðlarýn bir gramýnýn yanmasý sonucu içeriðindeki yað asitlerinin zincir uzunluðuna baðlý olarak Fotoðraf 1. Yetiþtiriciliði yapýlan karaca mersin balýðý ortalama 9.4 kcal brüt enerji vermeleri nedeniyle önemli bir enerji kayaðý olarak deðerlendirilmektedir. Yað asitleri çoðunlukla çift karbon Bu balýklar zeminden çok iyi yem içeren, düz zincirli ve deðiþik zincir uzunluðuna almaktadýr. Bu durum rostrumlarýnýn altýnda sahip organik asitler olarak tanýmlanabilmektedir. bulunan oldukça hassas býyýklarýndan kaynaklan- Yapýlarýndaki çift baðlarýn varlýðýna göre doymuþ maktadýr ve bu býyýklar zemindeki yiyecekleri ya da doymamýþ yað asitleri olarak ikiye ayrýlýrlar kolaylýkla tespit edebilmektedir. Ayrýca uzun ve (Kayahan, 2007). dýþarý uzayan (kontraktil) dudaklarýyla yemlerini Doymuþ yað asitlerine laurik, miristik, zeminden çekerek beslenebilmektedirler palmitik, stearik ve araþidonik asit; çoklu (Dettlaff vd., 1993). Kültür koþullarýnda doymamýþ yað asitlerine (PUFA) ise omegaù-3 yetiþtirilen Mersin balýklarýnýn beslenmesinde ve ù-6 yað asitleri örnek olarak verilebilir (Þekil balýklarýn geliþim evrelerine baðlý olarak % ). ù-3 yað asitleri, karbon zincirinin metil ucuna ham protein, %10-22 ham yað içeren granül ve göre ilk çift baðýn 3. karbonunda olduðu yað pelet alabalýk yemleri kullanýlmaktadýr (Hung ve asitleridir. Bu grupta bulunan, 3 bað ihtiva eden á- Deng, 2002; Garcia-Gallego vd., 2009). linolenik asit, eikosapentaenoik asit (EPA), Balýklara verilen yemlerin esansiyel yað dokosaheksaenoik asit (DHA) ve 5 bað ihtiva asitleri bakýmýndan eksik olmasý sonucunda, eden yüksek doymamýþ yað asitleri (HUFA) besin geliþimin durmasýndan ölüme deðin birçok deðeri açýsýndan önemli yað asitleridir. ù-6 yað noksanlýk belirtileri görülmektedir. Mersin asitleri ise ilk çift baðýn metil grubu tarafýndan 6. balýklarýnýn yað asitlerine olan ihtiyaçlarý diðer Karbonda olduðu doymamýþ yað asitleri olup, en balýklarda olduðu gibi yavru dönemi, geliþme ve önemlileri linoleik asit 18:2 n-6) ve araþidonik

3 Akbulut vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Asit (20:4 n-6)'tir. Tekli doymamýþ yað asitleri araþidonik ve DHA'ya dönüþtürebildikleri (MUFA) bir çift bað içeren yað asitleridir. MUFA gerçeðine dayanarak 18:2n-6 ve 18:3n-3'ün grubuna oleik asit (18:1n-9) örnek verilebilir esansiyel olduðu yönündedir. Bunun aksine, (Asý, 1995; Nelson ve Cox, 2000, Kaya vd., Wirth vd. (2002) gibi, mersin balýklarýnýn linoleik 2004). asidi, araþidonik aside dönüþtüremediklerini iddia Yað asitleri ve enerji kaynaðý baðlamýnda eden araþtýrmacýlarýn da olduðunu belirtmekte mersin balýklarýnýn yað gereksinimleriyle ilgili fayda vardýr. Diðer taraftan Sargent vd. (2002) birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Gawlicka vd., 2002; birçok balýk türünün HUFA bakýmýndan zengin Garcia-Gallego vd., 2009). Bir çok araþtýrmacý besinlerle beslendiklerinde yað asitlerini mersin balýklarýnýn ù-3 ve ù-6 yað asitlerine dönüþtürme yeteneklerini yitirdiklerini bildirihtiyaç duyduklarýný ve bunlarý yem ile almalarý miþtir. gerektiðini bildirmiþlerdir (Deng vd., 1998; Hung vd. (1997) % arasýnda yað Sargent vd., 1995 ve 2002; Þener vd., 2006; içeren dört farklý salmon yemi ile 110 g Turchini vd., 2009). Turchini vd. (2009) aðýrlýðýndaki beyaz mersinler üzerine yaptýklarý 8 balýklarýn temelde linoleik (18:2 n-6) ve á- haftalýk büyütme çalýþmasýnda %25.8, 30.4 ve linolenik (18:3 n-3) yað asitlerine ihtiyaç 35.7 yað içeren yemlerde büyümenin hýzlý ve yem duyduklarýný, ancak tüm balýklarýn az ya da çok bu deðerlendirmenin yüksek olduðunu bildiryað asitlerini 20 ve 22 karbonlu n-6 ve n-3 yað miþlerdir. Buna karþýn, Medale vd. (1991) %22 asitlerine çevirebildiklerini bildirmiþtir. Mersin yað ve ham niþasta ile hazýrladýklarý yem ile balýklarýnýn 18 n karbonlu yað asitlerini 20:4n-6, beslenen Sibirya mersinlerinde lipit sindirim 20:5n-3 ve 22:6n-3'e çevirebilme yetenekleri katsayýsýnýn, %12.5 yað ve jelatinize edilmiþ konusunda bir karmaþa mevcuttur. Ancak niþasta ile hazýrladýklarý yem ile beslenenlerden benimsenen yaygýn görüþ, Deng vd. (1998) daha düþük olduðunu bildirmiþlerdir. Diðer Mersin balýklarýnýn bu iki temel yað asitlerini taraftan Herold vd. (1995) %27 dekstrin ve ham mýsýr niþastasý ile hazýrlanan bir yem ile beslenen beyaz mersinlerde lipit sindirilebilirliðini %95 olarak belirlemiþlerdir. Hung (1991) %15 yað düzeyinde farklý yað kaynaklarýnýn 8 haftalýk bir sürede eþit oranda deðerlendirildiðini bildirmiþlerdir. McKenzie vd. (1994) balýk yaðý ve Hindistan cevizi yaðý ile hazýrlanmýþ yemler ile besledikleri Adriyatik mersinlerinin (Acipenser naccarii) büyümelerinde fark gözlemlememiþlerdir. Yemlerde farklý yað kaynaklarýnýn kullanýlmasý balýk etinin yað asidi kompozisyonunda deðiþikliðe neden olabilmektedir. Örneðin balýk yaðýyla hazýrlanan yem ile beslenen Adriyatik mersinlerinin et, karaciðer ve kalplerindeki ù-3 yüksek doymamýþ yað asitlerinin (HUFA), Hindistan cevizi yaðý ile Þekil 1. Linoleik asidin araþinok aside dönüþme mekanizmasý (Gessner vd., 2002). beslenenlerden daha yüksek olduðu bildirilmiþtir (Agnisola vd., 1996; McKenzie vd., 1997).

4 20 Akbulut vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Xu vd.(1993 ve 1996) HUFA ù-3 balýklarda HUFA, PUFA, ve araþidonik asit bakýmýndan zengin balýk yaðýyla beslenen mersin deðerlerinin daha yüksek olduðunu bildirilbalýklarýnýn özellikle kaslarýnda bitkisel yaðý ile miþlerdir. hazýrlanan yemlerle beslenenlere nazaran daha Furne vd. (2005) Adriyatik mersinlerinde fazla yað asidi depolandýðýný bildirmiþlerdir. bazý temel enzimlerin aktivitesini belirlemeye Palmegiano vd. (2005) spirulina ile yönelik yaptýklarý bir çalýþmada yað oksidaszenginleþtirilen yem ile beslenen Sibirya yonunun karaciðer ve kalpte gerçekleþtiðini, mersinlerinin etlerinde palmitik ve linoleik hepatik, lipojenik ve glikojenik kapasitelerinin asitlerin artýðýný, buna karþýn miristik asit gökkuþaðý alabalýklarýnkinden (O. mykiss) daha miktarýnýn azaldýðýný bildirmiþlerdir. Þener vd. yüksek olduðunu bildirmiþlerdir. (2005) ortalama aðýrlýklarý 27 g olan karaca Gershanovich (1989) kuluçkahanelerden mersinlerini, yað oraný %13.98 olan balýk yaðý, topladýklarý çoka, sivri burun, mersin morinasý, þip ayçiçeði yaðý ve soya yaðý ilave edilen 3 grup yem ve Sibirya mersin balýklarýnýn döllenmiþ yumurta, ile 63 gün besledikleri çalýþmada, balýk yaðý ve larva ve 10 gün yemlenmiþ yavrularda yaptýklarý ayçiçeði yaðý ile beslenen balýklarýn aðýrlýk yað asidi kompozisyonu belirleme çalýþmasýnda artýþlarýnýn ayný olduðu görülmüþtür. Ayný 50 yað asidi belirlediklerini bildirmiþlerdir. Ayný çalýþmada, doðal olarak balýk yaðý ile beslenen çalýþmada ù-3/ù-6 oranýnýn yumurta ve larvalarda balýklarda ù-3 yað asitleri, bitkisel yaðlarla düþük olduðu, yavrularýn dýþ beslenmeye beslenen balýklarda ise ù-6 yað asitleri daha baþladýktan sonra bu oranýn arttýðý belirtilmiþtir. yüksek bulunduðu bildirilmiþtir. Þener vd. (2006) Hedayatifard vd. (2007) doðadan yakalanan yaptýklarý bir baþka çalýþmada balýk ununun yerine sivri burun mersinlerinin etinde yaptýklarý yað mýsýr unu, soya unu ve ayçiçeði unu kullanarak asitleri profil analizinde oleik, á-linolenik ve DHA hazýrladýklarý yemlerle besledikleri 143 g oranlarýnýn sýrasýyla % 43.71, % 7.75 ve % 3.53 aðýrlýðýndaki karaca mersinlerinde balýk unun olduðunu bildirmiþlerdir. yerine bitkisel un kullanýldýðýnda büyümeyi Caprino vd. (2008) yetiþtiricilikten gelen etkilemediði, ancak et ve karaciðerde biriken beyaz mersin balýðýndan elde edilen 22 havyar yaðýn içeriðini etkilediðini bildirmiþlerdir. örneðinin yað asitleri kompozisyonunu incele- Paleari vd. (1997) 5 ve 10 kg aðýrlýklarýndaki dikleri çalýþmada palmitik (16:0) ve oleik asitlerin beyaz mersin balýklarýnýn yað kompozisyonunu (18:1 n-9) dominant olduðunu bildirmiþlerdir. inceledikleri çalýþmalarýnda kaslarda yað Shin vd. (2010) iki farklý çiftlikten aldýklarý beyaz asitlerinin yem ve sýcaklýktan etkilendiðini mersin havyar örneklerinde yað oranýnýn %10.2 ile bildirmiþlerdir arasýnda deðiþtiðini ve yað asitlerinden Vaccaro vd. (2005) %48 protein ve %20 yað palmitik ve oleik asitlerin en fazla olduðunu içeren yem ile besledikleri hibrit (Acipenser bildirmiþlerdir. naccarii x A. baerii) mersin balýðýnýn sýrt etinde Wirth vd. (2002) farklý doðal kaynaklardan yaptýklarý yað asidi analizlerinde bu hibritin diðer yakalanan mersin morinasý, karaca mersini, mersin balýklarýna göre linolenik asit miktarýnýn sivriburun ve paddlefish türleri ile yetiþtiricilikten daha yüksek olduðunu bildirmiþlerdir. Khoda- gelen Sibirya mersini, sivriburun ve paddlefish bandelo vd. (2011) poliket kutlarýndan Nereidae türlerin havyarlarýnýn yað analizi sonuçlarýna göre, familyasýnýn bir türü olan Nereis diversicolor, bütün havyarlarda oleik asidin (18:1n-9) en fazla Daphniamoina ve konsantre yem kullanarak olduðunu, yetiþtiricilikten gelen balýklarýn hazýrladýklarý altý farklý yem ile besledikleri 95 havyarlarýnda linoleik asidin (18:2n-6) daha fazla gramaðýrlýðýndaki Ýran mersinlerinde (Acipenser ve araþidonik asidin (20:4 n-6) daha az olduðunu persicus), Nereis diversicolor ile beslenen bildirmiþlerdir.

5 Akbulut vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Yað asidi profilinin doðadan ve yetiþtiri- bilinmektedir (Kaya vd., 2004). Mersin balýklarý cilikten gelen havyarlarýn ayrýt edilmesinde da diðer balýklar gibi insan tüketimine yönelik kullanýlabileceðini (Gessner vd., 2002) ve yem yetiþtirilmektedir. Yetiþtiriciliði yapýlan diðer içinde %1-2 oranýnda yað asitlerinin bulunmasý balýklardan farklý olarak bu balýklarýn bu ayrýmýn yapýlmasý için yeterli olacaðý yumurtalarýndan lüks tüketim ürünü olan havyar bildirilmiþtir (Gessner vd., 2008). yapýlmaktadýr. Havyarýn kalitesini de içerdiði Garcia-Gallego vd. (1999) Adriyatik besin elementleri belirlemektedir. mersin balýðýnýn yað ihtiyacý ve kalitesini Mersin balýklarýnýn etinde ve özellikle belirlemeye yönelik yaptýklarý çalýþmada oleik ve havyarýnda uzun zincirli n-3 serisi (EPA ve DHA) palmitik asitlerin bütün yaþ gruplarýnda eþit olmasý için doðrudan yemlerin içerisinde EPA ve oranda bulunduðunu ve bu türün insan tüketimi DHA olmasý önerilir. Bunu saðlamak için mersin için HUFA n-3yað asitlerioraný yüksek, son balýklarýnýn yemlerinde, tercihen hasat öncesinde, derece cazip bir gýda olduðunu bildirmiþlerdir. yüksek oranda balýk yaðý kullanýlmalýdýr. Zira, Þener vd. (2005) n-6/n-3 oranýnýn 0.24 olan balýk yaðý kaynaklarý hali hazýrda maksimum balýk yaðý ile hazýrlanan yemlerle beslenen karaca üretim düzeyinde olmasý nedeniyle sýnýrlýlýk arz mersinlerinde bütün vücut kompazisyonunda bu etmekte ve gelecekte daha sýnýrlý olacaðý oranýn 0.55, Xu vd. (1993) n-6/n-3 oraný 0.40 olan bilinmektedir. morina (Gadus morhua) yaðý ile hazýrlanan yemle Týpký diðer canlýlarda olduðu gibi besledikleri beyaz mersin balýklarýnýn etinde bu yetiþtirilen balýklar da yaþayabilmeleri, saðlýklý oranýn 0.54, Asadi vd. (2012) n-6/n-3 oraný 0.50 olabilmeleri, iyi büyüyebilmeleri ve üreyebilve 2.13 besledikleri mersin morinalarýn etinde bu meleri için yað asitlerine ihtiyaç duymaktadýrlar. oranýn 0.48 ve 1.38 olduðunu ve yem ve etteki n- Mersin balýklarýnýn etinde ve havyarýnda ù-3 ve 6/n-3 oranlarýnýn birbirleriyle iliþkili olduðunu ù-6 yað asitlerinin depolanabilmesi ve arzulanan bildirmiþtir. Diðer taraftan doðadan yakalanan kalitede et ve havyar üretilebilmesi için sivriburun mersinlerinin etinde n-6/n-3 oranýnýn yetiþtirilen balýklarýn yemlerinde yeteri miktarda 0.23 olduðunu bildirmiþtir (Hedayatifard vd., ve dengeli yað asitlerinin bulunmasý 2007). gerekmektedir. Bu nedenle mersin balýklarýnýn Mersin balýklarý n-3 ve n-6 serisi yað beslenmesinde kullanýlacak yemlerde yað asitlerini kýsa sentezlemektedir. Bu nedenle ette asitlerinin miktar, nitelik ve kaynaðýnýn bilinmesi DHA ve araþidonik asit oranlarý düþük büyük önem taþýmaktadýr. çýkmaktadýr. Örneðin araþidonik asit oraný beyaz mersinlerde (Xu vd., 1993), karaca Kaynaklar mersinlerinde (Þener vd., 2005), sivriburun mersininde 0.51 (Hedayatifard vd., 2007) ve mersin morinalarýnda (Asadi vd., 2012) olarak bildirilmiþtir. Sonuç ve Öneriler Günümüzde doymamýþ yað asitlerinin insanlarýn büyüme ve geliþmesine etkisi özellikle kalp rahatsýzlýklarýnýn önlenmesi ve beyin fonksiyonlarýndaki kritik önemi çok iyi Agnisola, C., McKenzie, D.J., Tayolr, E.W., Bolis, C.L. ve Tota, B Cardiac Performance in relation to oxgen supply varies with dietary lipd composion in the sturgeon. American Journal of Physiolgy, 27: Akbulut, B., Zengin, M., Çiftçi, Y., Ustaoðlu Tiril, S., Memiþ, D., Alkan, A., Çakmak, E., Kurtoðlu, Ý. Z., Aydin, Ý., Üstündað, E., Eroðlu, O. ve Serdar, S Stimulating sturgeon conservation and rehabilitation measures in Turkey: an overview on major projects ( ). Journal ofapplied Ichthyology, 27:

6 22 Akbulut vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Aras, N.M., Haliloðlu, H.Ý. ve Atamanalp, M pp. Balýklarda Yað Asitlerinin Önemi. Atatürk Üniv. Garcia-Gallego, M., Sanz, A., Domezain, A. ve De la Ziraat Fak. Derg., 33(3): Higuera, M Age-size influences on tissues Asadi, R., Imanpoor, M.R. ve Dastar, B lipid quality of the sturgeon Acipenser naccarii from Requirements of n-3 Highly intensive culture. Journal of Applied Ichythyology, Unsaturated Fatty Acids in Beluga (Huso huso) Juvenile 15: and their Effects on Gawlicka, A., Herold, M.A., Barrows. F.T., de la Nouee, J., Growth, Carcass Quality and Fatty Acids Composition. J. Hung, S.S.O Effects of dietary lipids on Agr. Sci. Tech. Vol. 14: growth, fatty acid composition, intestinal absorption Asý, T Tablolarla Biyokimya Cilt 1, Ýstanbul and hepatic storage in white sturgeon (Acipenser Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ýstanbul: transmontanus R.) larvae. Journal of Applied Altan, Ö., Korkut, A.Y., ve Vural, A Anaç Balýklarýn Ichthyology, 18(4-6): Besin Madde Geldiay, R. ve Balýk, S Türkiye Tatlýsu Balýklarý, Gereksinimleri. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Dergisi cilt no:14, Ders Kitabý, Ege Üniv., Su Ürün., Fak., Yay., No: 46, sayý:3-4, sayfa: Ýzmir. Ýzmir. Bronzi, P., Rosenthal, H. ve Gessner, J Global Gershanovich, A.D Lipid Mobilization during early sturgeon aquaculture production: an overview. J. development of sturgeons. P. Williot (ed.), Appl. Ichthyol., 27: Acipenser, Cemagref Publ pp. Caprino, F., Moretti, V.M., Bellagamba, F., Turchini, G. M., Gessner, J., Wirth, S., Kirschbaum, F., Krüger, A. ve Busetto, M. L., Giani, I., Paleari, M. A., ve Pazzaglia, Patriche, N Caviar composition in wild and M Fatty acid composition and volatile cultured sturgeons impact of food sources on fatty compounds of caviar from farmed white sturgeon acid composition and contaminant load. J. Appl. (Acipenser transmontanus). Analytica Chimica Ichthyol., 18: Acta, 617: Gessner, J., Würtz, S., Kirschbaum, F. ve Wirth, M Çelikkale, M.S Ýçsu Balýklarý Yetiþtiricilði. KTÜ. Biochemical composition of caviar as a tool to Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Trabzon: discriminate between aquacultureand wild origin. J. Deng, D.F, Hung, S.S.O. ve Conklin, D.E White Appl. Ichthyol., 24 (Suppl. 1): sturgeon (Acipenser transmontanus) requires both Hedayatifard, M. ve Moeini, S Loss of Omega-3 fatty n- 3 and n- 6 fatty acids. Aquaculture, 161: 333. acids of Sturgeon (Acipenser stellatus) During Cold Dettlaff, A.A., Ginsburg, A.S. ve Schmahausen, O.I Storage. International Journal of Agrýiculture & Sturgeon Fishes, Development Biology and Biology, Aquaculture, Sipringer Verlag, Berlin-Heidelberg, Herold, M.A., Hung, S.S.O., Fynn-Aikins, K pp. Apparent digestibility coefficients carbohydrates for Edwards, D. ve Doroshov, S Appraisal of the white sturgeon. Progressive Fish-Culturist, 57(2): sturgeon and sea trout fisheries and proposals for a rehabilitation program. FAO Field Document I.TCP / Hung, S.S.O Nutrition and feeding of TUR / pp. 38. hatcheryproduced juvenile white sturgeon Furne, M., Hidalgo, M.C., Lopez, A., Garcia-Gallego, M., (Acipenser transmontanus): an overview. P. Williot Morales, A.E., Domezain, A., Domezain, J.and (ed.), Acipenser. Actes du premier colloque Sanz, A Digestive enzyme activities in international sur l'esturgeon. Cemagref, Bordeaux, Adriatic sturgeon Acipenser naccarii and rainbow France pp. trout Oncorhynchus mykiss. A comparative study. Hung, S.O. ve Deng, D.F Sturgeon, Acipenser spp. Aquaculture, 250: C.D Webster ve C.E. Lim (eds.), Nutrient Garcia-Gallego, M. de la Higuera, M. Hidalgo, M.C. Furné, Requirements and Feeding of Finfish for M. Morales, A.E. and Sanz A on Nutrition and Aquaculture. CABI Publishing New York, Feeding Studies as the Basis for the Culture of pp. Different Sturgeon Species. R. Carmona, Domezain, Hung, S.S.O., Storebakken, T., Cui, Y., Tian, L. ve Einen, O. A., García-Gallego, M., Hernando, J.A., Rodríguez, High-energy diets for white sturgeon, F. ve M. Ruiz-Rejón, M. (eds), Biology, Acipenser transmontanus Richardson. Aquaculture Conservation and Sustainable Development of Nutrition, 3(4): Sturgeons, Springer Science Business Media B.V.

7 Akbulut vd. / Yunus Arþ. Bül (2): Kaya, Y., Duyar, H.A. ve Erdem, M.E Balýk Yað Tocher, D.R Requirement criteria for Asitlerinin Ýnsan Saðlýðý Ýçin Önemi. E.Ü. Su essential fatty acids. Journal of Applied Ichthyology, Ürünleri Dergisi, 3-4: : Kayahan, M Lipidler. Ý. Saldamlý (Ed.), Gýda Sargent, J.R., Tocher, D.R, ve Bell, J.G The lipids. Kimyasý. Hacettepe Üni. Yayýnlarý, Ankara: 133- J.E, Halver ve R.W. Hardy (eds), FishNutrition, 221. Academic Press, Elsevier, San Diego pp. Khodabandelo, A., Nezami, S.A., Khara, H., Pazhand, Z. ve Þener, E., Yýldýz, M. ve Savaþ, E Effects of Dietary Maede T Fatty Acid Profile of Persian Lipids on Growth and Fatty Acid Composition in Sturgeon, Acipenser persicus Fries in Relation to the Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) Consumption of Different Composition of Diet: Juveniles. Turk J. Vet. Anim. Sci., 29: Food Concentrate and Life Foods, Daphnia moina Þener, E., Yýldýz, M. ve Savaþ, E Effect of Vegetable and Nereis diversicolor. Advanced Studies in Protein and Oil Supplementation on Growth Biology, 3(2): Performance and Body Composition of Russian McKenzie, D.J., Piraccini, G., Papini, N., Galli, C., Bronzi, Sturgeon Juveniles (Acipenser gueldenstaedtii P., Bolis, C.G. ve Taylor, E.W Oxygen Brandt, 1833) at Low Temperatures. Turkish Journal consumption and ventilatory reflex responses are of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: influenced by dietary lipids in sturgeon. Fish Shin, J.H., Oliveira, A. C. M. ve Rasco, B.A Quality Physiology and Biochemistry, 16: attributes and microbial storage stability of caviar McKenzie, D.J., Piraccini, G., Taylor, E.W., Steffensen, from cultivated white sturgeon (Acipenser J.F., Bronzi, P. ve Bolis, L Effects of dietary transmontanus). Journal of Food Science, 75: lipids on responses to stress in fish. D.D. MacKinlay Turchini, G.M., Torstensen, B.E.ve Ng, W.G., Fish oil (ed.), Proceedings of an International Symposium on replacement in finfish nutrition. Reviews in High Performance Fish., Fish Physiology Aquaculture, 1: Society/American Fisheries Society, Vancouver, 40- Ustaoðlu, S. ve Okumuþ, I The Sturgeons: Fragile 46 pp. species need conservation. Turkish J. Fish. Aquat. Medale, F., Blanc, D. ve Kaushik, S.J Studies on the Sci., 4: nutrition of Siberian sturgeon, Acipenser baeri. 2. Vaccaro, A.M., Buffa, G., Messina, C.M., Santulli, A. ve Utilization of dietary non-protein energy by Mazzola, A Fatty acid composition of a sturgeon. Aquaculture, 93: cultured sturgeon hybrid (Acipenser naccarii x A. Nelson, D.L. ve Cox, M.M Lehninger Principles of baerii). Food Chemistry, 93: Biochemistry, W. H. Freeman publish. 3rd edition. Wirth, M., Kirschbaum, F., Gessner, J., Williot, P., Patriche, 1200 pp. N. ve Billard, R Fatty Acid Composition in Paleari, M.A., Beretta, G., Grimaldi, P. ve Vaini, F Sturgeon Caviar from Different Species: Comparing Composition of muscle tissue of farmed white Wild and Farmed Origins. International Review of sturgeon (Acipenser transmontanus) with particular Hydrobiology, 87: reference to lipidic content. Journal of Applied Xu, R., Hung, S.S.O. ve German, J.B White sturgeon Ichthyology, 13: tissue fatty acid compositions are affected by dietary Palmegiano, G.B, Agradi, E., Forneris, G., Gai, F., Gasco, L. lipids. Journal of Nutrition, 123(10): ve Rigamonti, E Spirulina as a nutrient source Xu, R., Hung., S.S.O. ve German, J.B Effects of in diets for growing sturgeon (Acipenser baeri). Dietary lipids on the fatty acid composition of triglycerides Aquaculture Research, 36: and phospholipids in tissues of white sturgeon. Sargent, J.R., Bell, J.G., Bell, M.V., Henderson, R.J. ve Aquaculture Nutrition, 2(2):

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP SERAP USTAOĞLU TIRIL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 17.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 57000 SİNOP Telefon : 3682876265-3116 E-posta : serapt@sinop.edu.tr Doğum Tarihi :

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki

Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki A. Necdet SİRKECİOĞLU Abdulkadir BAYIR H. İbrahim HALİLOĞLU N. Mevlüt ARAS Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

Balýklarda Lipitler, Yað asitleri ve Bunlarýn Bazý Önemli Metabolik Fonksiyonlarý

Balýklarda Lipitler, Yað asitleri ve Bunlarýn Bazý Önemli Metabolik Fonksiyonlarý Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 51-61 Balýklarda Lipitler, Yað asitleri ve Bunlarýn Bazý Önemli Metabolik Fonksiyonlarý www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Derleme Review 1* Gülsüm BALÇIK MISIR 1 Su Ürünleri

Detaylı

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ 1 Yağ ğ asitleri i Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin i i i ucunda karboksil k grubu bulunur.

Detaylı

Balıklarda Sperm Kalitesine Yağ Asitlerinin Etkisi

Balıklarda Sperm Kalitesine Yağ Asitlerinin Etkisi Balıklarda Sperm Kalitesine Yağ Asitlerinin Etkisi Ayşe Gül HARLIOĞLU *, Filiz KUTLUYER ** * Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE ** Tunceli Üniversitesi

Detaylı

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss -

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss - İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2011) 26: 47-61 (2011) 26: 47-61 * - - Oncorhynchus mykiss - * 48 Oncorhynchus mykiss,- - - - 49 -

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla Ekoloji 19, 73, 55-64 (2009) Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nýn Bazý Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yað ve Yað Asitleri Kompozisyonlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Unvanı: Eyüp ÇAKMAK Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Bölümü: Yetiştiricilik E-Posta: ecakmak@sumae.gov.tr esfcakmak@gmail.com Telefon: 0462 341 10 53 / 311 Doğum Tarihi ve

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

Serban Baraj Gölü nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Squalius cephalus (L., 1758) un Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi

Serban Baraj Gölü nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Squalius cephalus (L., 1758) un Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi Serban Baraj Gölü nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Squalius cephalus (L., 1758) un Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi Sait BULUT 1 ve Ramazan MERT 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Kamil Mert ERYALÇIN Doğum Tarihi/Yeri: 22.02.1978 / İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi

Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (1): 3-11 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Elazýð Ýli Balýk Eti Tüketim Alýþkanlýðý ve Tercihinin Belirlenmesi 1 1 1 Emin ÇÝÇEK, Hakan AKGÜN,

Detaylı

Sorumlu yazar: serpilmise@gmail.com

Sorumlu yazar: serpilmise@gmail.com Kerevit Yemine Katılan n-3 Serisi Yağ Asitlerinin Pleopodal Yumurta, Hepatopankreas ve Kas Dokusunda Lipid Peroksidasyon ve Glutatyon Düzeylerine Etkisi Muzaffer Mustafa HARLIOĞLU *, Kenan KÖPRÜCÜ *, Ökkeş

Detaylı

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 14.11.2014 Adres : TURİZM işletmeciliği VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU FEN EDEBİYAT FAK. YERLEŞKESİ SİNOP Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Seyitler Baraj Gölü nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Carassius gibelio nun Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonunun Değişimi

Seyitler Baraj Gölü nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Carassius gibelio nun Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonunun Değişimi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (69-75) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 2, 2010 (69-75) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: FERİT RAD DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balıklarını (Acipenseridae) Koruma Stratejilerinin Değerlendirilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 509-514 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

T. C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar Başmühendisliği, 35530, Karşıyaka, İzmir, Türkiye 2

T. C. Orman Bakanlığı, Milli Parklar Başmühendisliği, 35530, Karşıyaka, İzmir, Türkiye 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 447 454 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Kültür Şartlarında

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

91 Araştırma Makalesi

91 Araştırma Makalesi 91 Araştırma Makalesi Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi * Fatma Nida ÇOBAN, Mehmet

Detaylı

MERSİN BALIĞI ANAÇLARININ GONAD GELİŞİMİ VE YUMURTA ALIMI

MERSİN BALIĞI ANAÇLARININ GONAD GELİŞİMİ VE YUMURTA ALIMI Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı 30-31 Ekim 2008 MERSİN BALIĞI ANAÇLARININ GONAD GELİŞİMİ VE YUMURTA ALIMI D. Memiş 1, E. Ercan 1, İ.Z. Kurtoğlu 2, B. Akbulut 2 İ.Aydın 2, E. Çakmak

Detaylı

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : 4 Sayı : 1 2 (2008) O. ARAL D. KAYA Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss (WALBAUM,1792)

Detaylı

Diyetteki lipit kaynaklarının levreğin (Dicentrarchus labrax L.,1758) büyüme ve karaciğer yağ asitlerine etkisi

Diyetteki lipit kaynaklarının levreğin (Dicentrarchus labrax L.,1758) büyüme ve karaciğer yağ asitlerine etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII,, 20-25 (2004) Diyetteki lipit kaynaklarının levreğin (Dicentrarchus labrax L.,1758) 1 2 1 Mersin Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Oncorhynchus mykiss, n-3 serisi yağ asitleri, Eritrosit, Kemaliye.

ÖZET. Anahtar kelimeler: Oncorhynchus mykiss, n-3 serisi yağ asitleri, Eritrosit, Kemaliye. Farklı Oranlarda Yeme Katılan n-3 Serisi Yağ Asitlerinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) leri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Mustafa Erkan ÖZGÜR, Sabuha ÇALIŞKAN, Hamdi FIRAT, Suat

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa ÖZ POZANTI DA YETİŞTİRİLEN VE KÖRKÜN ÇAYINDAN AVLANAN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss) VÜCUT KOMPOZİSYONLARI VE YAĞ

Detaylı

YAYIN LİSTESİ A. SCI VE SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. Turhan, S., Saricaoglu, F.T., Oz, F., 2013.

YAYIN LİSTESİ A. SCI VE SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. Turhan, S., Saricaoglu, F.T., Oz, F., 2013. YAYIN LİSTESİ A. SCI VE SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. Turhan, S., Saricaoglu, F.T., Oz, F., 2013. The effect of ultrasonic marinating on the transport of acetic acid and

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mahmut Ali Gökçe, Suat Dikel, Mehmet Çelik, Oğuz Taşbozan. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 01330, Adana, Türkiye

Mahmut Ali Gökçe, Suat Dikel, Mehmet Çelik, Oğuz Taşbozan. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 01330, Adana, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 9 14 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü nde

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. EĞİTİM BİLGİLERİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

KİŞİSEL BİLGİLER. EĞİTİM BİLGİLERİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Unvanı: Bölümü: E-Posta: Bilal AKBULUT Dr. Yetiştiricilik akbulutbilal@tarim.gov.tr Telefon: +904623411053 Doğum Tarihi ve Yeri 1966- Erciş /Van EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans Üniversite

Detaylı

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 41-45, 2011 23 (1), 41-45, 2011 Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve

Detaylı

Araþidonik Asidin Balýk Beslemesinde Önemi

Araþidonik Asidin Balýk Beslemesinde Önemi Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 59-65 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Derleme Review Araþidonik Asidin Balýk Beslemesinde Önemi Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazýð. Ayþe Gül HARLIOÐLU *

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim D alı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik Anabilim D alı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Güneş YAMANER Doğum Tarihi/Yeri: 1979/ Tekirdağ Yazışma Adresi: Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim D alı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57 00 16462

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hilal KARGIN YILMAZ Doğum Tarihi: 31 /03 /1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Zootekni Trakya Üniversitesi 1989 Ziraat Fakültesi

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

APA BARAJ GÖLÜ NDE (KONYA) YAŞAYAN Cyprinus carpio L. NUN KAS DOKUSU YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU

APA BARAJ GÖLÜ NDE (KONYA) YAŞAYAN Cyprinus carpio L. NUN KAS DOKUSU YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU APA BARAJ GÖLÜ NDE (KONYA) YAŞAYAN Cyprinus carpio L. NUN KAS DOKUSU YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU Sait BULUT 1, Ramazan MERT 2, Kemal SOLAK 3 ve Cemal ÇEVİK 4 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ

ÖZGEÇMİŞ. 26/6/2009 Doktora Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ 18/02/2011 T.C. KİMLİK NO 15770373216 ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ Yrd. Doç. Dr. DERYA GÜROY Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Yalova Türkiye DOĞUM YILI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı. İlavesinin Performans ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı. İlavesinin Performans ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı İlavesinin Performans ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkileri 0 0 Ş. Canan BÖLÜKBAŞI M.Kuddusi ERHAN Hilal ÜRÜŞAN :Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Kedinizin yeni mamasý

Kedinizin yeni mamasý Kedinizin yeni mamasý Kedinizin yeni mamasý DFC Yem Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti. Yeþillik Cd. Modeko Selgeçen Ýþ Mrk. No: 23/P-2, Karabaðlar - ÝZMÝR Tel: 232 254 464 Fax: 232 254 463 www.dfcyem.com www.molly.com.tr

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı. Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan. Mühendis Telefon 3447530 E-mail. Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Züleyha KAHRAMAN Ünvan Mühendis Telefon 3447530 E-mail Zuleyhak3@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1963- Karaman Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Doktora

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt : Sayı : (00) Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus mykiss,w., ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Hasan BOSTAN, A.Önder

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 65-69 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Derleme Review Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý 1 1 1 1* Ýlhan Olcay PERVÝN,Merve AYDINER,Ahmet Kaan KARAMANOÐLU, Çaðdaþ GÖKTEPE,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ Yrd.Doç.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL-Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 57000 SİNOP Giriş İlk bakışta Mersin ilini çağrıştıran mersin

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce YDS KPDS ÜDS 75 65. İŞ DENEYİMİ Kurum Unvan Yıl YAYINLAR

YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce YDS KPDS ÜDS 75 65. İŞ DENEYİMİ Kurum Unvan Yıl YAYINLAR Adı Soyadı: Unvanı: Doç. Dr. İlhan AYDIN Enstitü Müdürü Bölümü E-Posta: ilhan.aydin@gthb.gov.tr Telefon 0462 341 10 53 / 203 Mezun Olunan Üniversite Atatürk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / 1993 Yüksek

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü KARADENİZ BÖLGESİNDE MERSİN BALIĞI ÜRETİM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PROJE NO: TAGEM/HAYSÜD-2001-07-01-04 Dr. Bilal AKBULUT (Proje

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü'nde Avlanan Bazý Balýklarýn Et Verimleri, Yað Seviyeleri ve Yað Asitleri Bileþenleri

Atatürk Baraj Gölü'nde Avlanan Bazý Balýklarýn Et Verimleri, Yað Seviyeleri ve Yað Asitleri Bileþenleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 29-36 www.yunus.gv.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Atatürk Baraj Gölü'nde Avlanan Bazý Balýklarýn Et Verimleri, Yað Seviyeleri ve Yað Asitleri Bileþenleri

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Dönem

Derece Bölüm/Program Üniversite Dönem Yard. Doç. Dr. Osman Kadir TOPUZ Uzmanlık alanı : Su ürünleri biyokimyası, Su ürünleri işleme teknolojisi, İşlenmiş su ürünlerinin raf ömrü, Tüketime hazır su ürünleri teknolojisi, Fonksiyonel özellikli

Detaylı

Anahtar Kelime: Alabalık, Besin içeriği, Karkas *X. Su Ürünleri Sempozyumu Eylül 1999 Adana

Anahtar Kelime: Alabalık, Besin içeriği, Karkas *X. Su Ürünleri Sempozyumu Eylül 1999 Adana TATLISU VE DENİZDE YETİŞTİRİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI NIN (Oncorhyncus mykiss W.) KARKAS KOMPOZİSYONLARININ VE BESİN İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* Suat DİKEL Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Detaylı

KEYWORDS: African catfish,larvae,spawnning,chemical Composition,Fatty Acids

KEYWORDS: African catfish,larvae,spawnning,chemical Composition,Fatty Acids KARABALIKLARDA (Clarias gariepinus, Burchell 1822) ÜREME PERİYODU VE LARVALARIN GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Erdal YILMAZ, Mehmet NAZ, İhsan AKYURT,

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları

Türkiye de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Yetiştiricilikte Alternatif Yem Kaynakları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 247 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

ÖZGEÇMĠġ. : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER. Mezuniyet Tarihi. : Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adı Soyadı : Musa KARAALP Doğum Yılı-Yeri : 1967- KAYSERİ Ünvanı/Yabancı Dili : Yrd. Doç. İngilizce ÖZGEÇMĠġ Dahili No E-Posta/Web Adresi : 12 : musakaraalp@gumushane.edu.tr Lisans Okulu MEZUN OLDUĞU ÜNĠVERSĠTELER

Detaylı

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve

Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların. (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Farklı Düzeylerde L-carnitine nin Kafes Koşullarında Yetiştirilen Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Karkas Kompozisyonuna, Viserosomatik ve Hepatosomatik İndeksleri Üzerine Etkileri* Suat DİKEL N.Burak

Detaylı

Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen Yarpuz un (Mentha Pulegıum L) Doku Yağ Asidi Kompozisyonu ve Raf Ömrüne Etkileri

Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen Yarpuz un (Mentha Pulegıum L) Doku Yağ Asidi Kompozisyonu ve Raf Ömrüne Etkileri Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 179-185 Araştırma Makalesi/Research Article DOI:10.17094/avbd.40262 Etlik Piliç Yemlerine İlave Edilen un (Mentha Pulegıum L) Doku Yağ Asidi Kompozisyonu

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara ***

Dr. Meral Aksoy*, Dr. Makbule Gezmen**, Dyt. Çiðdem Çetinkaya***, Dyt. Hatice Nur Tuluk***, Dyt. Burcu Ýncekara *** 7-12 Yaþ Arasý Sokak Çocuklarýnýn Farklý Yerlerdeki Yaþýtlarýyla Karþýlaþtýrmalý Beslenme Durumlarý Nutritional Status of Homeless Children at the Age of 7-12, in Comparison with Children at the Same Age

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kapalı Devre Sistemlerinde Biyolojik Filtrelerin Su Kalitesi Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. Kapalı Devre Sistemlerinde Biyolojik Filtrelerin Su Kalitesi Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ Adı, Soyadı: Mehmet KIR Adres: Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 48000, Kötekli, Muğla e-mail: mkir@mu.edu.tr Tel: 0252 211 1896 Öğrenim Durumu: Lisans (BSc): İstanbul Üniversitesi, Su

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi

Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi M. Taşan Ü. Geçgel Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Bu çalışmada, 15 farklı firmadan sağlanan

Detaylı