E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI"

Transkript

1 E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. E-48 Serisi kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenilebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükte programlanabilir. Endüstrinin her alan nda, s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde; Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Petro-Kimya, Rafineriler, G da, Çimento, Seramik, Cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (7 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 2 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 7 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma A rl k 155 gr * DIN standard nda, di erleri IEC 584 E-48 Serisi cihazlar genel amaçl olup, iste e göre kullan c taraf ndan programlanabilir.

2 KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfi ÖZELL KLER Set Noktalar Set de erleri limitleri içinde Integral Zaman (It) saniye (1 sn. aral kl ) Kontak Formu Histerisiz Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* Çözünürlük 0.1 veya 1 Oransal Band (Pb) (EU)* Derivative Time (Dt) Bias % Kontrol Form Kontrol Ç k fllar saniye (1 sn. aral kl ) Aç k / Kapal, PID 0 20 ma, 4 20 ma, NA Kontak, pulse * (EU) Termokupl ve rezistans termometre girifllerinde C veya F, linear girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir. Noktadan sonraki hane say s dp parametresi ile belirlenir. STANDART T P C HAZLAR E-48 Serisi Kontrol Cihaz E-48 -W- X - Y - Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller Programlanabilen üniversal ç k fllar Transmitter Besleme Ç k fl 24 V DC Otomatik tuning (Auto-tune) Kullan c, iste ine göre programlayabilir. Röle Ç k fllar Yok 0 1 röle 1 x (NA-O) 1 2 röle 2 x (NA-O) 2 24 V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 3 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl + 1 röle 1 x (NA-O) 4 Analog Ç k fllar Yok 0 * 0-20mA / 4-20 ma 1 letiflim Yok 0 * RS485 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 * Ak m ç k fl istenirse RS485 ç k fl verilememektedir. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 45 x 45 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

3 E-72 SER S SAYISAL GÖSTERGEL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-72 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 72 x 72 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. E-72 Serisi kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenilebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükte programlanabilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (10 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 2 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 7 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma A rl k 232 gr Endüstrinin her alan nda, s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde; Plastik, Demir Çelik, Kimya, Metalurji, Petro-Kimya, Rafineriler, G da, Çimento, Seramik, Cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. STANDART ÇALIfiMA ARALIKLAR Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N 200 C 1200 C Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim * DIN standard nda, di erleri IEC 584 E-72 Serisi cihazlar genel amaçl olup, iste e göre kullan c taraf ndan programlanabilir.

4 KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfi ÖZELL KLER Set Noktalar Set de erleri limitleri içinde Integral Zaman (It) saniye (1 sn. aral kl ) Kontak Formu Histerisiz Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* Çözünürlük 0.1 veya 1 Oransal Band (Pb) (EU)* Derivative Time (Dt) Bias % Kontrol Form Kontrol Ç k fllar saniye (1 sn. aral kl ) Aç k / Kapal, PID 0 20 ma, 4 20 ma, NA Kontak, pulse *(EU) Termokupl ve Rezistans termometre girifllerinde C veya F, linear girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir. Noktadan sonraki hane say s dp parametresi ile belirlenir. STANDART T P C HAZLAR E-72 Serisi Kontrol Cihaz E-72 -W- X Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller Programlanabilen üniversal ç k fllar Transmitter besleme ç k fl 24 V DC Auto tune Kullan c, iste ine göre programlayabilir. Röle Ç k fllar Yok 0 1 röle 1 x (NA-O) 1 2 röle 2 x (NA-O) 2 24 V DC / 20 ma SSR sürme ç k fl 3 24 V DC / 20 ma SSR sürme ç k fl + 1 röle 1x (NA-O) 4 Analog Ç k fl Yok ma / 4-20 ma (izolesiz) 1 letiflim Yok 0 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E Sadece gösterge, 220 V AC ile çal fl r. E röleli ç k fl, 220 V AC ile çal fl r. E röleli, tek analog ç k fl, 24 V DC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 68 x 68 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

5 E-74 SER S SAYISAL ZAMAN RÖLES C HAZIN TANIMI ÇALIfiMA FORMLARI E-74 Serisi say sal göstergeli zaman rölesi cihazlar mikroifllemciler kullan larak tasar mlanm fl, yüksek güvenirlilik ve hassasiyete sahip, zaman ayar ön yüz üzerinden yap labilen, 72x72 mm ebatlar nda, plastik kutu içinde, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel zamanlama cihazlar d r. Çeflitli zaman e rileri 0.1 saniyeden, 999 saate kadar muhtelif zaman dilimlerinde çal flan, set edilen zaman n ve geçen sürenin ayr göstergelerde izlenebildi i endüstrinin her alan nda kullan lan cihazlard r. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.05 Gösterge Ay r m 1/999 Gösterge 2x3 Digit LED (14 mm) Çal flma Ortam S cakl 0 50 C Çal flma Gerilimi 220 V AC 50 Hz ± 10% Güç Sarf Max. 4 W Kontak Kapasitesi 5 amp 240 V AC A rl k 320 gr E-74 Serisi say sal zaman rölesi cihazlar tek ç k fll, kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabilen cihazlard r. Cihaz ifllevine, uyar girifline 220 V AC uygulanmas ile bafllar. Out parametresi ile belirtilen çal flma formlar yukar da gösterilmifltir.

6 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Programlama Aral klar saniye saniye dakika dakika saat saat C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 68 x 68 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

7 E-78 S E-78 SER S ZAMAN RÖLES / SAYICI VE HIZ GÖSTERGE C HAZLARI E-78 D C HAZIN TANIMI E-78 Serisi cihazlar, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, darbe say c, zamanlay c, periyod, frekans, h z ölçüm ve benzer uygulamalarda kullan lmaktad r. E-78 Serisi cihazlar, IEC 668 normlar na uygun, 72 x 72 mm ebad nda pano tipi endüstriyel cihazlard r. Bu seri cihazlara PNP veya NPN sensörler ve her türlü encoder ba lanabilir. Programlama ve cihaz parametrelerinin izlenmesi, gerekli ifllemler, cihaz n ön panelinde bulunan tufllar arac l ile kolayca yap l r. E-78 S Serisi, sayma / zamanlama ifllemleri ve set de eri için 2x4 Digit LED gösterge, E-78 D Serisi ise frekans, periyod ve h z ölçümü için 4 Digit LED göstergeye sahiptir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 0.1/ /9999 Gösterge 2x4 Digit LED (14mm) E-78S 4 Digit LED (14mm) E-78D Çal flma Ort. S cakl 0 50 C Çal flma Gerilimi 220 V, 50 Hz 10% Max. Sayma Frekans (yavafl) 10 Hz Max. Sayma Frekans (h zl ) 2 KHz Kontak Kapasitesi 5 A, 240 V Kontak Çekme Süresi saniye Sensör Besleme Ç k fl 24 V DC, 50 ma Bellek EEPROM Max 10 5 yazma Güç Sarf 6 VA A rl k 465 gr

8 STANDART T P C HAZLAR E-78 Serisi Say c Cihazlar E-78 -W- X Z Cihaz Yap s Say c S Devir/dakika D Röle Ç k fllar letiflim Yok 0 1 röle 1 x (NA-O-NK) 1 2 röle 2 x (NA-O-NK) 2 Yok 0 Çal flma Gerilimi 220 V AC V AC 1 24 V AC 2 Örnek E 78 S E 78 S E 78 D Say c, sadece gösterge, 220 V AC ile çal fl r. Say c, 2 röle ç k fl var, 220 V AC ile çal fl r. Devir/dakika, sadece gösterge, 220 V AC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI E-78 D E-78 S Pano kesiti = 68 x 68 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

9 E-200 SER S ÜN VERSAL GEL fim fi SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-200 Serisi üniversal-geliflmifl kontrol cihazlar aç k/kapal ve PID kontrol yapmak üzere, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, 96x96 ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. E-200 Serisi kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenilebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükte programlanabilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 10 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Transmitter Besleme Ç k fl 24 V DC 25 ma Bellek EEPROM max yazma A rl k 430 gr Endüstrinin her alan nda s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde, Demir Çelik, Çimento, Kimya, G da, Plastik, Petrokimya, Rafineriler, Seramik, Cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfiLAR Çok nokta set de eri 3 Alarm set de eri 1 External set de eri: 0-20mA, 4-20 ma 3 Say sal girifl: Ba ms z kontak, oto/man Ext/Int, set de eri seçilebilir. 1 Servomotor besleme potansiyometresi girifli 4 Röle ç k fl : Kontaklar konfigüre edilebilir. 2 Analog ç k fl: Kontrol ç k fl, retransmisyon ç k fl Transmitter besleme ç k fl (24 V DC) letiflim portu: RS485 Mod bus Kontrol formu: Aç k/kapal, zaman oransal, PID, Otomatik tuning (Auto-tune) 1 Analog girifl: T/C, R/T, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1 V servomotor sürücü, oran istasyonu, s tma/so utma Set Ayarlar Kontak Formlar (Alarm) Sabit Band Oransal Band (Pb) ntegral Zaman (It) Türevsel Zaman (Dt) Set de eri limitleri içinde Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* (EU)* saniye saniye Bias 0 100% Kontrol Ç k fllar 0 20 ma, 4 20 ma, Röle, Darbe * (EU) Termokupl ve Resistans Termometre girifllerinde C veya F, linear girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

10 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0-20/4-20 ma birim 9999 birim * DIN Standard nda, di erleri IEC 584 E-200 Serisi cihazlar genel amaçl olup, uygulamaya göre kullan c taraf ndan programlanabilir. STANDART T P C HAZLAR E-200 Serisi Üniversal-Geliflmifl Kontrol Cihaz E-200 -W- X - Y - Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller 1 harici set de eri (external) 2 röle ç k fl 1 pozisyon geri besleme girifli 1 analog ç k fl Transmitter besleme ç k fl 3 say sal girifl Is tma / so utma Programlanabilen üniversal ç k fllar Otomatik tuning (Auto-tune) (ak m oransal PID, zaman oransal PID, motorlu vana sürücü) Röle Ç k fllar 2 röle 2 3 röle 3 4 röle 4 1 röle + 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl 5 2 röle + 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl 6 3 röle + 24 V DC/20 ma SSR sürme ç k fl 7 Analog Ç k fllar 1 analog ç k fl 0-20/4-20 ma (izole) 1 2 analog ç k fl 0-20/4-20 ma (izole) 2 Analog ç k fllar birbirinden izole de ildir. letiflim Yok 0 RS485 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E Standart özellikleri var, 2 röle, 1 analog ç k fl, 220 V AC E Standart özellikleri var, 2 röle, 1 analog ç k fl, RS485, 220 V AC E Standart özellikleri var, 3 röle, 2 analog ç k fl, RS485, 220 V AC C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 92 x 92 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

11 E-210 SER S ÜN VERSAL GEL fim fi PROF L KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar yeni nesil mikrokontrolör kullan larak tasar mlanm fl, 96 x 96 mm ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar nda yer alan 4 er digitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er 1999 dan 9999 a kadar izlenebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükle programlanabilir, 4 karaktere kadar alfa-numerik mesajlar yazd r labilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 2x4 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Okuma H z 10 okuma/saniye Girifl Direnci T/C, mv: 1 MΩ ma, : 51 Ω Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Komp C Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Transmitter Besleme Ç k fl 24 V DC 25 ma Bellek EEPROM max yazma A rl k 430 gr E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar zaman ve set de erlerinden oluflan toplam 100 ad ml bir program girilebilmektedir. Bu 100 ad m normalde en fazla 10 ad mdan oluflan 10 ayr programa bölünmüfltür. Her ad m, ad m sonunda ulafl lacak proses de eri ve ad m süresi verilerek programlan r. Her ad ma proses de erinin programlanan de ere ulaflamamas durumunda uyar l veya uyar s z ifllem zaman durdurmas ifllevi de verilebilir. Program n tekrar say s ve çal flma geriliminin kesilip yeniden gelmesi durumunda program n nereden bafllayaca da programlanabilir. E-210 Serisi Üniversal Geliflmifl Profil Kontrol cihazlar endüstrinin çok çeflitli alanlar nda, özellikle kimya, metalurji, g da, lastik, seramik gibi sektörlerde yayg n olarak kullan lmaktad r. KONTROL AYARLARI VE ÇIKIfi ÖZELL KLER 1 Motorlu vana geri besleme girifli 1 External set de eri: 0-20mA, 4-20 ma 3 say sal girifl 4 röle ç k fl 2 Analog ç k fl Transmitter besleme ç k fl ( 24 V DC ) letiflim portu: RS485 Mod Bus istasyonu servomotor sürücü, s tma/so utma Otomatik tuning (Auto-tune) 1 Analog girifl: T/C, R/T, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, veya 0-1 V Kontrol formu: Aç k/kapal, PID, oto manuel istasyon, oran Set Ayarlar Kontak Formlar (Alarm) Sabit Band Oransal Band (Pb) ntegral Zaman (It) Türevsel Zaman (Dt) 99 ad m, 10 program Alt (LO), Üst (HI), Lob, Hlb, Lod, Hld (EU)* (EU)* saniye saniye Bias % Kontrol Ç k fllar 0 20 ma, 4 20 ma, Röle, Darbe * (EU) Termokupl ve Rezistans Termometre girifllerinde C ve F, do rusal girifllerde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

12 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C -200 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim * DIN standard nda, di erleri IEC 584 STANDART T P C HAZLAR E-210 Serisi Üniversal-Geliflmifl Profil Kontrol Cihaz E-210 -W- X - Y - Z Standart Özellikleri Programlanabilen üniversal girifller Transmitter Besleme Ç k fl 2 röle ç k fl Is tma / so utma 3 say sal girifl Otomatik tuning (Auto-tune) 1 Analog ç k fl Kullan c taraf ndan programlanabilir 1 motorlu vana geri besleme girifli Röle Ç k fllar 2 röle 2 3 röle 3 4 röle 4 1 röle + 24V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 5 2 röle + 24V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 6 3 röle + 24V DC/20 ma, SSR sürme ç k fl 7 Analog Ç k fllar 1 Analog ç k fl 0-20mA/4-20mA (izole) 1 2 Analog ç k fl 0-20mA/4-20mA (izole) 2 Analog ç k fllar birbirinden izole de ildir. letiflim Yok 0 RS485 Mod Bus 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 C HAZ EBATLARI ÖRNEK PROF L KONTROL PROGRAMI Pano kesiti = 92 x 92 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

13 E-680 SER S ÜN VERSAL G R fil GEL fim fi TARAYICI / ALARM C HAZI C HAZIN TANIMI E-680 Serisi üniversal giriflli-geliflmifl taray c ve alarm cihazlar, 32 girifle kadar de iflik noktalardan al nan bilgilerin gösterimi, her nokta için girilen set de erleri ile karfl laflt r larak ortak alarm rölelerinde alarm al nmas, bir bilgisayara bilgilerin aktar m ve kayd ile her kanala ait 1 veya 2 ba ms z röle ç k fl al nmas na olanak verir. E-680 Serisi, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, 96 x 192 mm ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun, üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabildi i endüstriyel cihazlard r. ANA ÖZELL KLER Sonsuz ömürlü zaman ve d fl etkenlerle bozulmayan kali- 16 bit çözünürlükte yüksek okuma hassasiyeti brasyon iletken seçme röleleri Standart RS485 mod bus iletiflim ara yüzü Ortak 2 alarm, ba ms z 16 alarm röle ç k fl ste e ba l standart ak m ç k fl. Her girifli ayr programlama olana Her girifl için 2 adet set noktas girme olana ç k fl na yönlendirme olana gisayara ba lama olana. Sonsuz ömürlü ve yüksek izolasyon gerilimine sahip yar Her set noktas n n alarm tipini tan mlama olana Her set noktas için ayr sabit band tan mlama olana Her set noktas ile ilgili ç k fl ortak röleye veya ayr bir röle Gösterme ve tarama aral klar n programlama olana Birden fazla cihaz (31 adet) ayn iletiflim hatt üzerinden bil- Gerçek anlamda da t lm fl sistem (distrubuted) yap s cihaz n temel özellikleridir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 9 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Girifl Seçme Aral Saniye / Kanal Gösterge Tarama Aral 1 99 Saniye / Kanal Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Kom C Set Ayarlar Set de eri limitleri içinde Kontak Formlar Alt (LO) veya üst (HI) Sabit Band EU* Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv, V Ölçü Eleman Termokupl Rezistans termometre Di erleri = Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma A rl k 650 gr * (EU) Termokupl ve Resiztans Termometre girifllerinde C lineer girifllerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir.

14 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1300 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv birim 9999 birim ma 0 20 ma birim 9999 birim V 0 10 V birim 9999 birim CUST istek üzerine verilir. (R/T) STANDART T P C HAZLAR E-680 Serisi Üniversal Giriflli Geliflmifl Taray c / Alarm Cihaz E-680 -UU- V - W-XX- Y - Z Girifl Say s 10 girifl girifl 32 Ortak Röle Ç k fllar Yok 0 1 röle 1 2 röle 2 Analog Ç k fl Yok 0 Re-transmission ç k fl 1 Ba ms z Röle Ç k fl Yok kanala kadar olan cihazlarda 16 letiflim Yok 0 RS485 MODBUS 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E girifl, 2 ortak röle, RS485 Mod Bus iletiflimli, 220V ile çal fl r, 16 ba ms z röleli. E girifl, 2 ortak röle, 220V ile çal fl r, 16 ba ms z röleli. E girifl, 2 ortak röle, 1 Re-transmission ç k fl, RS485 Mod Bus iletiflimli, 24 V DC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 90 x 185 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

15 E-700 SER S S NYAL ÇEV R C LER C HAZIN TANIMI E-700 Serisi sinyal çevirici cihazlar yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, plastik kutu içerisinde, pano içi tip endüstriyel cihazlard r. Endüstrinin her alan nda alg lay c (transdüser, sensör) birimlerinden al nan iflaretlerin standart veya özel ak m ve gerilim iflaretine çevrilerek ölçü ve kontrol cihazlar na iletilmesinde kullan lmaktad r. Çeviricinin konfigürasyonu, PC üzerinden RS 232 ara yüzü kullan larak kolayl kla yap labilir. E-700 Serisi sinyal çeviriciler, yüksek do rulukta, genel amaçl olup, iste e göre kullan c taraf ndan de iflik girifl ve ç k fllar için programlanabilir. RS 485 ara yüzü ile PLC ve DCS sistemlerine veri aktarabilirler. Filtreleme özelli i, elektriksel gürültünün yüksek do rulukta ölçüm yapan sistemlere ulaflmas n önler. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 (0.2 linear giriflli) Gürültü Bast rmas 120 db at 50 Hz Çal flma Ortam S cakl C Çal flma Gerilimi Girifl Direnci Ortam S cakl k Kompansatörü Girifl flareti Darbe Girifl V AC V DC V AC V DC T/C, mv : 1 M Ω ma : 51 Ω 0 50 C Var/Yok (T/C ler için programlanabilir.) T/C R/T mv ma pulse NPN, PNP Sensörler, röle konta Min. Skala (Darbe Girifl) Max. Skala (Darbe Girifl) Ç k fl flareti Ç k fl Modu 10 Hz 5 KHz 0 20 ma, 4 20 ma Düz (direct)/ters (reverse) programlanabilir. Ç k fl Ayr m 0 20 ma için 1/4000 Girifl-Ç k fl zolasyonu 750 V AC Linearizatör Var/yok (T/C ve R/T ler için programlanabilir.) Eleman Kopuk Bilgisi Afla (low)/yukar (high) programlanabilir. Programlama Arayüzü RS232 letiflim Arayüzü RS485 (iste e ba l ) Güç Sarf Max 7 VA Montaj fiekli Pano içi ray montaj Koruma S n f IP 54 A rl k 300 gr

16 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Tip Min. Max. Cu-Const Tip-U* -200 C 600 C Cu-Const Tip-T -200 C 400 C Fe-Const Tip-L* -200 C 850 C Fe-Const Tip-J -200 C 1100 C Cr-Al Tip-K -200 C 1300 C NiCr-Ni Tip-K -200 C 1300 C Cr-Const Tip-E -200 C 1000 C Nikrosil-Nisil Tip-N -200 C 1200 C Girifller Tip Min. Max. Pt%10Rh-Pt Tip-S 0 C 1760 C Pt%13Rh-Pt Tip-R 0 C 1760 C Pt%18Rh-Pt Tip-B 60 C 1800 C Pt-100 = C 840 C mv mv 2000 mv ma 0 ma 20 ma * Tip-U ve Tip-L DIN standard di erleri IEC584 standard d r. Pulse 0.1 Hz 10 KHz STANDART T P C HAZLAR E-700 Serisi Sinyal Çeviriciler E-700 -W- 1 - Y - Z Standart Özellikleri Kullan c taraf ndan programlanabilir. Girifl zolasyon mv (T/C) and direnç (R/T) girifli 0 ma girifli 1 darbe girifli 2 zolasyonlu 1 letiflim Yok 0 RS485 1 Çal flma Gerilimi V AC / V DC V AC / V DC 1 Örnek E T/C veya R/T çevirici. izolasyonlu, RS 485 iletiflim var, 220 V AC ile çal fl r. E Ak m çevirici, izolasyonlu, 24 V AC ile çal fl r. C HAZ EBATLARI * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

17 E-KC-100 SER S KAFA T P SICAKLIK ÇEV R C C HAZIN TANIMI E-KC-100 Serisi kafa tipi s cakl k çeviriciler, yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm fl, plastik silindir içerisinde, termokupl veya resistans termometre kafas içine yerlefltirilebilen elektronik ünitelerdir. Endüstrinin her alan nda termokupl ve resistans termometre de erlerini standart 4-20 ma ak m sinyaline çevirirler. Çeviricinin konfigürasyonu, PC üzerinden RS 232 ara yüzü kullan larak kolayl kla yap labilir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 A/S Çevirici S/A Çevirici 16 bit 12 bit Çal flma Ortam S c. -40 C + 85 C Depolama S cakl -40 C C Çal flma Gerilimi Sensörler Bellek A rl k V DC Termokupl: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U Rezistans Termometre: Pt-100 EEPROM max yazma 30 gr

18 STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI Girifller Min. Max. Tip-B 60 C 1800 C Tip-E -200 C 840 C Tip-J -200 C 1100 C Tip-K -200 C 1300 C Tip-L -200 C 900 C Tip-N -200 C 1300 C Tip-R -40 C 1760 C Tip-S -40 C 1760 C Tip-T -200 C 400 C Tip-U -200 C 600 C Pt C 840 C C HAZ EBATLARI BA LANTI * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

19 E-PR-150 SER S KA ITSIZ KAYIT VE ALARM C HAZI ANA ÖZELL KLER 32 kanal kay t kapasitesi (1 sn...1s) grafik sayfas grafik sayfas Otomatik yedek alma 10 adet istenilen flekilde ayarlanabilen bar grafik sayfas stenilen s kl kta kay t alma olana Kanallar n geçmifle yönelik trendlerinin anl k izlenebildi i Birden fazla kanal n ayn anda trendlerinin izlenebildi i çoklu 15" yüksek çözünürlük, renkli LCD (TFT) dokunmatik ekran Kay tlar n Excel format na aktar labilme olana Sistemde oluflan alarmlar n anl k olarak izlenebilme olana Network ba lant s ile uzaktan izleme olana

20 TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 A/S Çevirim 16 Bit Girifl Seçme Aral Saniye Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz de Çal flma Ortam S cakl C T/C Ortam S c. Kom C Çal flma Gerilimi V AC Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti T/C, R/T, ma, mv, V Ölçü Eleman Termokupl Rezistans Termometre Di erleri= Standart ve özel ç k fll transmitter ve çeviriciler Bellek EEPROM max yazma D ER ÖZELL KLER 16 bit çözünülürlükte yüksek okuma hassasiyeti kalibrasyon iletken seçme röleleri Ortak 2 alarm, ba ms z 16 alarm röle ç k fl Her girifli ayr programlama olana Her girifl için 2 set noktas girme olana Sonsuz ömürlü zaman ve d fl etkenlerle bozulmayan Sonsuz ömürlü ve yüksek izolasyon gerilimine sahip yar Her set noktas n n alarm tipini tan mlama olana Her set noktas için ayr sabit band tan mlama olana Her set noktas ile ilgili ç k fl ortak röleye veya ayr bir röle ç k fl na yönlendirme olana. Set Ayarlar Skala limitleri içinde Kontak Formlar ALT (LO) veya üst (HI) Sabit Band EU * * (EU) Termokupl ve Resiztans Termometre girifllerinde C ve F, do rusal girifllerinde ise kontrol edilen ölçü birimidir. C HAZ EBATLARI Pano kesiti = 375 x 272 mm Derinlik = 170 mm * Firmam z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de iflikli i yapma hakk na sahiptir.

21 E-DB-10 SER S DEB B LG SAYARI C HAZIN TANIMI E-DB-10 Serisi debi bilgisayarlar, yeni nesil mikrokontrolör kullan larak tasar mlanm fl, s cakl k ve bas nç kompansasyonu yapan, 96 x 96 mm ebatlar nda, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. Üniversal girifl ve ç k fllar n kullan c taraf ndan programlanabildi i E-DB-10 Serisi cihazlar, 4 digitlik anl k ak fl ve 8 digitlik toplay c göstergesine sahiptir. Analog girifl ve anl k ak fl aras ndaki iliflki do rusal ya da karekök fonksiyonu fleklinde programlanabilir. Anl k ak fl, Birim/saniye, Birim/dakika, Birim/saat olarak kalibre edilebilir. ANA ÖZELL KLER 16 bit çözünürlükte yüksek okuma hassasiyeti S cakl k, bas nç kompansasyonu Sonsuz ömürlü zaman ve d fl etkenlerle bozulmayan kalibrasyon Standart RS-485 MOD BUS iletiflim arayüzü 2 alarm röle ç k fl ste e ba l standart ak m ç k fl Programlanabilir gösterge Birden fazla cihaz (31 adet) ayn iletiflim hatt üzerinden bilgisayara ba lama olana Gerçek anlamda da t lm fl sistem (distrubuted) yap s, cihaz n temel özellikleridir. TEKN K ÖZELL KLER Do ruluk S n f 0.5 Gösterge Ay r m 1/9999 Gösterge 9 Digit LED (14 mm) A/S Çevirim 16 bit S/A Çevirim 12 bit Gösterge Tarama Aral 1 99 Saniye Gürültü Bast rmas 120 db 50 Hz Çal flma Ortam S cakl C Set Ayarlar Set de eri limitleri içinde Kontakt Formlar Alt (LO) veya Üst (HI) Sabit Band EU* Çal flma Gerilimi V AC V DC V AC V DC Güç Sarf Max. 10 VA Kontak Kapasitesi NA Kontak 250 V AC 5 amp Girifl flareti ma, mv, Ω Ölçü Eleman Debi Metre (DP) Bas nç Transmitteri Rezistans Termometre Bellek EEPROM max yazma A rl k 650 gr * (EU) kontrol edilen ölçü birimi