2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013

2

3

4

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Sosyal Alanlar Ambar Alanları Arşiv Alanları Atölyeler Matbaa Taşıt Bilgileri Hastane Alanları Organizasyon Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri Bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet Bilgileri Proje Bilgileri Stratejik Plan Ekseninde 2012 Yılı Performans Değerlendirmesi KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKLER

6 Sunuş Tarihî, sosyal ve kültürel geçmişiyle Türkiye nin en uzun kıyısına sahip bir turizm cenneti olan Muğla ilinde kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, hamisi merhum Sıtkı Koçman ın eşsiz destekleriyle fiziksel yapılanmasını ve gelişimini önemli ölçüde tamamlamıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, çağdaş alt yapısı, eğitim öğretimi, bilimsel çalışmaları, spor, sanat ve kültür etkinlikleri, akademik ve idari yapılanması, insan kaynakları, topluma hizmet alanları ve diğer kurumlarla olan saygın ilişkileriyle sürekli büyüyen ve gelişen bir üniversitedir. Bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişlik düzeyini, uluslararası saygınlığını ve toplumun refah düzeyini yükseltmede ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için gerekli olan en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversiteler, bulundukları çağın ve toplumun gerekliliklerine ve değişim dinamiklerine ayak uydurabilmek için daima önde olmalı bunu da sürekli araştırma geliştirme yaparak sağlamalıdırlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yenilikçi ve değişimci bir bakış açısına sahip yönetim anlayışıyla uzun vadeli, gerçekçi ve etkin planlamalarla hizmet kalitesini yükseltmek, kaynakların etkin kullanımı, öğrenci memnuniyeti, stratejik planlama öğeleri ve hedeflere ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Öğrenim çıktılarıyla sürekli kendini geliştiren, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve ürettiği bilgilerle yöresine, ülkesine ve insanlığa faydalar sunma vizyonu olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1100 ü aşan akademik personeli, 770 i aşan idari personeli, 29 bini aşan öğrencisi; 13 (10 u faal) fakültesi, 4 enstitüsü, 6 (5 i faal) yüksekokulu, 12 meslek yüksekokulu ve 22 araştırma ve uygulama merkezi ile hedeflerini gerçekleştirme kararlılığıyla hareket etmektedir. Üniversitemizin 2012 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri hakkında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde objektif bir çalışmayla hazırlanmış olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2012 yılı Faaliyet Raporu nu değerli paydaşlarımızın ve tüm kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunar, bu çalışmaların üniversite ve toplumumuza faydalı olması dileğiyle özverili çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Nisan 2013 Prof.Dr.Mansur HARMANDAR Rektör 2

7 1. GENEL BİLGİLER Muğla ilindeki ilk Yüksek Öğrenim birimi, 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla İşletmecilik Yüksekokuludur. Bu okul 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır yılında ise Muğla Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve eğitim öğretime başlamıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş ve 10 Kasım 1992 de Kurucu Rektörünün atanması ile tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Üniversitenin kuruluşunda İktisadî ve İdarî Bilimler, Fen Edebiyat, Teknik Eğitim ve Su Ürünleri Fakülteleri; Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Üniversitenin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Muğla Üniversitesi ismi 31 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değişmiştir. Üniversitede 13 Fakülte (10 u faal), 4 Enstitü (4 ü faal), 6 Yüksekokul (5 i faal), 12 Meslek Yüksekokulu (12 si faal), 6 Bölüm Başkanlığı, 22 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. 195 bölüm/program, 58 ana bilim dalında öğrenci, 1128 öğretim elemanı ve 779 idari personel ile eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. 1.1 MİSYON VE VİZYON Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Misyonu; Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarını çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim öğretimle; Ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş; Hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, laik, demokrat ve erdemli bir birey olmanın ancak sevgi ve hoşgörü dolu bir yürekle mümkün olabileceğine inanmış; Milletimizin ve insanlığın geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış; Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek ve; Öğrencileri ile birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteli olmanın gururunu çalışanlarında da yaratmak ve yaşatmak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Vizyonu; Dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim ve sanat dünyası için sürekli cazibe merkezi olan bir üniversite 3

8 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1.Üniversitenin Görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi uyarınca; Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a.çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun, ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g.yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine, bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak, yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak belirlenmiştir. 2.Rektör Günümüz yükseköğretim sistemi içinde üniversitedeki en üst düzeydeki yönetici ve atamaya yetkili amir rektördür. Rektör akademik ve idari konularda üniversitedeki tüm üst kurulların başkanlığını yapar. Rektörün görevleri; a. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b. Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul a bilgi vermek, 4

9 c. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, d. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, e. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Ayrıca üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 3.Üniversite Senatosu Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar: a. Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, b. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, c. Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, d. Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, e. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, f. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, g. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 4.Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, b. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, c. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, d. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5

10 5.Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları: a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, c. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, d. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 6.Enstitü Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 7.Yüksekokul Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 8.Genel Sekreter Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. a. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, b. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, c. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, d. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, e. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, f. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, g. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, h. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 6

11 1.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Üniversitemiz faaliyetlerine 1992 yılında Muğla il merkezine 6 km uzaklıktaki Kötekli mevkiinde bulunan merkez yerleşkede Dokuz Eylül Üniversitesinden devredilen m2 lik arazi üzerinde m2 lik kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Muğla il merkezinde bulunan Muğla Meslek Yüksekokulu ile başlamıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 yılında kurulan üniversiteler arasında alt yapının nitel ve nicel gelişim açısından aynı dönemde kurulan diğer üniversitelere oranla çok daha hızlı gelişen bir yükseköğrenim kurumudur. Bunun temel nedeni eğitim gönüllülerinin Üniversitemize yaptıkları bağışlardır. Bunların başında Üniversitemizin hamisi Sayın Sıtkı Koçman gelmektedir. Yıllar içinde kamulaştırma ve tahsislerle bugünkü görünümüne ulaşmış olan Merkez (Kötekli) yerleşkesinde öncelikle kapalı eğitim alanları ile sosyal alanlar tamamlanmış ve yıllar içerisinde de ihtiyaca dayalı olarak fakülte, laboratuar ve sosyal alanlara ilaveler yapılmıştır. Aralık 2012 tarihi itibariyle Merkez Yerleşkede (Kötekli) kazanılan kapalı alan m 2 ye ulaşmıştır. Merkez Yerleşkede, Edebiyat, Eğitim, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Teknik Eğitim, Teknoloji, Su Ürünleri fakültelerinin yanı sıra, Muğla Sağlık Yüksekokulu, Sosyal, Eğitim ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Beden Eğitimi ve Spor, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunun derslikleri, laboratuarları, toplantı salonları, öğrencilerin, çalışanların ve Muğla halkının hizmetine sunulmuş sosyal, kültürel ve sportif amaçlı pek çok birim yanında Rektörlük ve bağlı idari birimler ile personel lojmanları yer almaktadır. Muğla il merkezinde ise, Tıp Fakültesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, merkez lojmanları, Konukevi ve diğer birimler olarak Aralık 2012 tarihi itibariyle m 2 lik bir kapalı alan bulunmaktadır. Bu kapalı alanların tamamı kamu kurumlarından, farklı zamanlarda, farklı finans kaynakları ile edinilmiştir. Muğla Merkez ve Köteklideki yerleşkenin dışında diğer ilçelerde faal olarak büyümesini sürdürmekte olan Üniversitemizi büyük yoğunlukla meslek yüksekokulları temsil etmektedir. İlçeler olarak mevcut kapalı alan büyüklüğü ise m 2 dir. 7

12 1.3.1 Fiziksel Yapı Tablo 1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fiziki Alan Durumu Yeri Muğla Merkez Kötekli Sıra No Kullanımda Olan Binalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Faaliyete Geçtiği Yıl Finans Kaynağı 8 Eğitim Alanları Pers. + Yönetim Hizmet Alanı * Spor Tesisleri Öğrc. kantin kafeterya yemekhane Tesisleri Diğer Tesisler Lojmanlar + Sosyal Tesisler + Yurtlar 1 Tıp Fakültesi 1996 Sağlık Bakan.Devir Muğla Meslek Yüksekokulu 1994 TKİ den satın alma Muğla MYO Tur. Uyg. Bir.(Konukevi) 1994 TKİ den satın alma Stüdyo Tip Lojmanlar (20 adet) 1994 TKİ den satın alma Merkez Lojmanları (55 adet) 1994 TKİ den satın alma Merkezi Atölye+Matbaa 2000 Öz. İdaresinden Devir Muğla MYO Kapalı Spor Salonu ve Konukevi 2012 Üniver. Yatırım Bütçesi Muğla Merkez Toplam Ali Koçman Kül.San.Sit(Sos.Bil.Enst.+Fen Bil.Ens+Kreş) 2000 Sıtkı Koçman Atatürk Kültür Merkezi 2002 Üniver. Yatırım Bütçesi Mefaret Koçman Sağ.Merk. (İMİD+SKS+Poliklinikler) 2000 Sıtkı Koçman Merk.Kütüphane + Bilgi İşl.Da. Başk Üniver. Yatırım Bütçesi Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı 2000 Sıtkı Koçman Sıtkı Koçman Spor Tes.+ Yüz. Hav Sıtkı Koçman Spor Tesisleri Tribün 2006 Üniver. Yatırım Bütçesi Yapı İşl. Tek. Dai. Başk. + Isı merkezi 1999 Üniver. Yatırım Bütçesi Eğitim Fakültesi 1999 Üniver. Yatırım Bütçesi Eğ. Fak. İdari Bina+ Muğla Sağlık Y.O 2003 Üniver. Yatırım Bütçesi Fen Fakültesi 2000 Üni.Yat.Büt.+S. Koçman Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuarlar+Edebiyat Fakültesi Lab.+Enformatik Bölümü 1999 Üniver. Yatırım Bütçesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1999 Sıtkı Koçman Teknloji Fakültesi(Teknik Eğitim Fakültesi) +Atölye 2000 Sıtkı Koçman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2007 Üniver. Yatırım Bütçesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Y.O Sıtkı Koçman Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu Eylül Üniv. devir Karya Kapı Öğr. Kafeter. (F.E.F) Mavi Çatı Öğrenci kafeteryası 1996 Üniver. Yatırım Bütçesi Türkevi Öğrenci Kafeteryası 2002 Ünv.öğr.soshiz. bütçesi Geçit Kafe Öğr. Kafeteryası (F.E.F) 2007 Üst hakkı tesisi Kötekli lojmanları (23 adet) 1993 Öz. İdareden satınalma Vakıf Lojmanları (54 adet) 2001 Sıtkı Koçman Kötekli Spor Salonu + Taşıt garajı 1993 Öz. İdareden satınalma Mühendislik Fakültesi 2009 Ünv. Yatırım Bütçesi Araştırma Laboratuvarları Merkezi 2009 Üni. Yatırım Bütçesi Bilgi İşl. Merkezi (Rektörlük) +Müze 2009 Ünv. Yatırım Bütçesi Edebiyat Fakültesi 2012 Ünv. Yatırım Bütçesi Kötekli Kampüs Toplam Toplam Brüt Kapalı Alan

13 Yeri Sıra No Kullanımda Olan Binalar Faaliyete Geçtiği Yıl Finans Kaynağı Eğitim Alanları Pers. + Yönetim Hizmet Alanı * Spor Tesisleri Öğrc. kantin kafeterya yemekhane Tesisleri Diğer Tesisler Lojmanlar + Sosyal Tesisler + Yurtlar Toplam Brüt Kapalı Alan İlçeler Barınma İnşaatı Devam Eden Binalar 36 Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum Özelleş. İdaresinden Kira Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum 2009 Üniversite Yatırım Bütçesi Nasuhoğlu Kongre Merkezi Bodrum 2012 Şükran Rauf Nasuhoğlu Bodrum Tarihi Bina (Akademia) 2012 Maliye Bakan. Tahsis Dalaman Meslek Yüksekokulu 2002 Özelleş. İd. den Devr Datça Kazım Yılmaz M.Y.O Kazım Yılmaz Datça Kazım Yılmaz M.Y.O.Lojm Kazım Yılmaz Fethiye Sağlık Yüksekokulu 2002 Sıtkı Koçman Fethiye Ali Sıtkı Mefh. Koç. M.Y.O 2000 Sıtkı Koçman Milas Sıtkı Koçman M.Y.O 2001 Sıtkı Koçman Milas S.K. M.Y.OÖğr. Kafeteryası 2001 Üst hakkı tesisi Ortaca Meslek Yüksekokulu 1998 Özel İd. den satın alma Sağlık Hizmetleri M.Y.O(Marmaris) 1996 Sağlık Ba. ndan Devir Ula Ali Koçman M.Y.O. + Atölye 2000 Sıtkı Koçman Yatağan Meslek Yüksekokulu Yatağan Belediyesi İlçeler Toplam Erkek öğrenci yurdu (YURTKUR) Eylül Üniv. devir Mefharet Koçman Kız öğr.yurdu (YURTKUR) 2000 Sıtkı Koçman Milli Piyango kız öğrenci yurdu (YURTKUR) 1997 Milli piyango idaresi Sıtkı Mefharet Koçman Fethiye öğr.yur.(yurtkur) 2002 Sıtkı Koçman Şehbal Baydur kız öğrenci yurdu (YURTKUR) 1999 Şehbal Baydur Barınma Toplamı MEVCUT FİZİKİ ALANLAR TOPLAMI Yatağan Meslek Yüksekokulu Yatağan Beld.+ Kaymakamlık+Dernek 57 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Üniversite Yatırım Bütçesi Milas MYO Atölye Binası Üniversite Yatırım Bütçesi Su Ürünleri Fakültesi Binası Üniversite Yatırım Bütçesi Araştırma Lab.Merkezi B Blok Üniversite Yatırım Bütçesi İnşaati Devam Eden Binalar Toplami

14 Eğitim Alanı Derslikler Tablo 2.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Alanları Eğitim Alan Çeşitliliği (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) 251 Üzeri (Adet) Toplam Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab TOPLAM Tablo 2 ye göre farklı kapasitelerde 13 anfi, 288 sınıf, 40 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca farklı bölüm ve programlara hitap eden 101 laboratuvar mevcuttur Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Üniversitenin bütün fakülte ve yüksekokullarında müstecir firmalar aracılığıyla kantin kafeterya hizmeti verilmektedir. Tüm üniversite düzeyinde ilçeler dahil toplam 16 kantin ve 4 kafeterya bulunmaktadır. Tablo 3.Kantin ve Kafetaryalar BİRİM KANTİN KAFETARYA Fakülteler 5 Yüksekokullar 2 Meslek Yüksekokulları 8 Kampus TOPLAM 20 Müstecir Tarafından İşletilen Kantin ve Kafeteryalar Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulları bünyesinde oluşturulan kantinlerden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası Türkevi Öğrenci Kafeteryası Eğitim Fakültesi Kantini Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Fethiye Sağlık Yüksekokulu Kantini Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Ortaca Meslek Yüksekokulu Kantini Dalaman Meslek Yüksekokulu Kantini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini (Marmaris) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kantini Kütüphane Çay Ocağı Muğla Meslek Yüksekokulu Kantini Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini(Bodrum) 10

15 Mühendislik Fakültesi Kantini Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Kantini Muğla Sağlık Yüksekokulu Kantini (Merkez Kampüsümüze taşınmış olup yerine Tıp Fakültesi Dekanlığı geçmiştir.) Üniversite tarafından gerçekleştirilen ihaleler ile müstecir firmalara verilmiştir. Yap İşlet Devret modeliyle Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Kantini Karya Kapı Öğrenci Kafeteryası Geçit Kafe Öğrenci Kafeteryası hizmete açılmış ve müstecir firmalar taraından işletilmektedir. Kantinlerin denetimi Üniversite Kantinleri Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır Yemekhaneler Tablo 4.Yemekhaneler Öğrenci+Personel Yemekhaneleri Adet Kapalı Alan (m 2) Kişi sayısı Akademik Birimler (Fakülte+Yüksekokul+Meslek Yüksekokulu) Öğrenci Sarayı VIP TOPLAM Yerleşkemizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayıdır. Özel yemek salonu, A la carte restaurant, tabldot yemek salonları ve kafeteryası ile 1700 oturma kapasiteli olup tesiste ucuz, lezzetli ve sağlıklı beslenme hizmeti seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır Personel ve öğrencilerimize ucuz, kalite ve hijyenik şartlarda günde 2 öğün (öğle ve akşam) yemek ve çağdaş kafeterya hizmeti verilmektedir.beslenme hizmetlerinden, Kötekli yerleşkemizde bulunan birimlerimizin yanı sıra, il merkezinde bulunan Tıp Fakültesi, Muğla Meslek Yüksekokulu ve Gündüz Bakımevi yararlanmaktadır. İlçelerde bulunan birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin yemek hizmeti, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı nca yapılan ihaleler sonucunda anlaşma yapılan müstecir firmalar aracılığı ile yürütülmektedir Yılında Müstecirler Aracılığıyla Yemek Hizmeti Verilen Okullar Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Fethiye Sağlık Yüksekokulu Ortaca Meslek Yüksekokulu Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Dalaman Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Marmaris Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Yatağan Meslek Yüksekokulu Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı 11

16 Misafirhaneler Tablo 5.Misafirhane Sayıları Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan (m 2) Kapasite (Kişi) Uygulama Oteli Konuk Evi Öğrenci Yurtları Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik taleplerine, merkezde yatak kapasiteli Yurt Kur Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu ile yatak kapasiteli Yurt Kur Muğla Erkek Öğrenci Yurdu; ilçelerde 324 yatak kapasiteli Ortaca Öğrenci Yurdu ve 300 yatak kapasiteli Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu ile cevap verilmektedir. Devlet yurtlarının kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle buralarda barınma imkanı bulamayan öğrenciler, Muğla ilinde mevcut özel girişimcilerin işlettikleri yurt ve pansiyonlar ile öğrenci evlerinde barınabilmektedir. Tablo 6.Muğla da Bulunan Öğrenci Yurtları İle İlgili Bilgiler YURTLAR KIZ ERKEK Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu A B D E Blok C Blok 128 F G Blok* 552 Şehbal Baydur Atatürk Kız Öğrenci Yurdu 64 Muğla Erkek Öğrenci Yurdu A E Blok** 540 B C Blok 220 D F Blok 1040 Ortaca Öğrenci Yurdu Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu Sıtkı Koçman Vakfı Kız Öğrenci Evleri*** 146 Toplam Genel Toplam * eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir. ** eğitim öğretim yılında A Blok yıkılarak yerine 540 yatak kapasiteli 2 blok yapılmış olup, bu bloklar 15 Mart 2012 tarihinde hizmete açılmıştır. ***Yurtkura bağlı değil 12

17 Lojmanlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi merkez ve ilçeler olmak üzere toplam lojman sayısı 167 dir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Lojmanları 78 daire ve 20 stüdyo dairedir. İlçelerimizde toplam 13 adet daire olup, Kötekli yerleşkesinde hayırsever Sıtkı Koçman tarafından yaptırılan 56 dairelik Sıtkı Koçman Vakfı Lojmanları da bulunmaktadır. Tablo 7.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lojmanlar Lojmanın Bulunduğu Yer m 2 Oda Sayısı Adet Muğla Merkez Muğla Merkez Stüdyo Tipi Kötekli Lojmanları Sıtkı Koçman Vakfı (Merkez Yerleşke) Marmaris Datça Spor Tesisleri Öğrencilerin ve personelin kullanımına yönelik spor tesisleri Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo 8.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Tesisleri TESİS ADI Sıtkı Koçman Spor Tesisleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stadyumu ve Açık Spor Tesisleri KULLANIM ALANI Spor Salonu (Vip Salonu, Soyunma Odaları, Duş ve wc ler, depolar, yönetim m 2 ofisleri vb) Masa Tenisi Salonu 144 m 2 Güç Geliştirme Merkezi 184 m 2 Step & Aerobik Salonu 184 m 2 Yüzme Havuzu m 2 Futbol Sahası ve Atletizm Pisti m 2 Tribün Altı ve Müştemilatı m 2 Açık Tribün m 2 Tenis Kortları m 2 Kum Voleybol, Futbol ve Hentbol Sahası m m m 2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Spor Salonu m 2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Açık Spor Tesisleri m 2 Badminton Sahası 250 m 2 Tenis Kortları m 2 Basketbol Sahaları m 2 Halı Saha ve Kafeterya m 2 Muğla Meslek Yüksekokulu m 2 Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları (İlçeler) m 2 TOPLAM m 2 13

18 Toplantı Konferans Salonları Üniversite akademik birimler ve idari birimler bünyesinde yer alan toplantı ve konferans salonları Tablo 9 da yer almaktadır. Tablo 9.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toplantı ve Konferans Salonları SALON Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Ayrıca merkez yerleşkede yer alan üniversite organizasyonlarına ve üniversitenin topluma hizmet fonksiyonuna hizmet üretmesi amacı ile inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi A, B ve C Bloklarından oluşmaktadır. Toplam m 2 lik alana sahip merkezin ve 1150 kişilik kapasitelerde çok amaçlı dört salonu bulunmaktadır. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesi içinde, Ortakent te 3500m2 alan üzerine Şükrü Rauf Nasuhoğlu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığı ile inşa edilmiş olan Kültür Merkezi her türlü ulusal ve uluslararası kongre, seminer, toplantı, konferans ve kültürel etkinliğin düzenlenmesine olanak sağlayacak şekilde donatılmıştır. TESİS ADI KULLANIM ALANI Atatürk Kültür Merkezi A BLOK B BLOK C BLOK Bodrum Kat (Atölyeler, Kulisler vb) Zemin Kat (Salon A ve Sahne Arkası 680 m m 2 Asma Kat (Simültane Tercüme m 2 Odaları, 210 m 2 Basın Odası, Reji Odası) İkinci Bodrum Kat (Eşanjör Dairesi, Mekanik Hacim vb.) 530 m 2 Birinci Bodrum Kat (Personel m 2 Dinlenme Odası, 550 m 2 Teknik Personel Odası) Zemin Kat (Salon B, Salon C, Fuaye, Soyunma m 2 Odaları) Zemin Kat (Büyük Fuaye, Büfe, Salon D, Vip m m 2 Solunu) Asma Kat (Komisyon Odaları, Yönetim Ofisleri) 520 m m 2 Ahmet Altıntaş Salonu Şükrü Rauf Nasuoğlu Kongre Merkezi 3.500m 2 14