Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine)"

Transkript

1 Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine) Mehman Musaoğlu 1 Giriş Art, eş, ön, iç görünümlü 2 ; sosyal, tarihî, edebî ve lengüistik içerikli yöntem bilimleri, çağımız filolojik incelemelerinde giderek daha sık bir biçimde uygulanmaktadır (Musaoğlu 1910: 11-60). Buna bağlı olarak, Türkoloji de de yeni filolojik yöntemlerin uygulanması gündeme gelmektedir. Söz konusu yöntemlerin filolojik bilimde uygulanmasını şartlandıran en temel olgulardan biri ise, şüphesiz ki, çağın güncel sorunlarını ve gelmiş geçmiş tarihî olaylarını dünyanın kavramlar haritasına göre deneme yazısı düzeyinde algılayan ve yazınsal olarak da ana dilinde yeni bir biçimde anlatabilen bedii eserlerin ortaya çıkmasıyla ilintilidir. Kemal Abdulla nın 2011 yılında yayımlanan Unutmağa Kimse Yok romanı da gerek içeriği gerekse sanatsal anlatım biçimiyle edebiyatımızda yeni bir edebî hadisedir. Makalede, söz 1 Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi, Prof.Dr. L. Karahan Armağanı, Akçağ, Ankara, 2013, s Retprosperspektif/Retprosperspektivel: Retrospektif/Retrospektivel; Prospektif/Prospektivel ve Perspektif; İnterospektif/interospektivel kelimeleri, Perspektif (is. Fr. perspective) ve ya ön görünümlü sözcüğü, Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde sık kullanılmayan perspektif sözcüğü, genellikle geleceğe yönelik, geleceğe göre, uzaktan görünüş anlamını ifade etmektedir. Retrospektif (art görünümlü) ve prospektif (eş görünümlü) sözcükleri de Hint-Avrupa kökenlidir. Ancak söz konusu sözcükler, Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır. Retrospektif sözcüğü geçmişe yönelik, geçmişe göre, prospektif sözcüğü ise şimdiye yönelik, şimdiye göre yapılan herhangi bir konudaki değerlendirmeleri içerir. Perspektif sözcüğü tümüyle, retrospektif (ret.) ve prospektif (pros.) sözcüklerinin ise ilk heceleri alınarak, Türkiye Türkçesinde tarafımızdan retprosperspektivel terimi türetilmiştir. Söz konusu sözcüğün ifade ettiği kavram, 1990 lı yıllarda Türkoloji nin çeşitli konuları üzerine yaptığımız araştırma-inceleme süreçlerinde anlamsal nitelikteki bir anadil varyantı olarak belirlenmiş ve gerek Rusça, gerekse Azerbaycan Türkçesinde tarafımızdan kullanıla gelmiştir. Retprosperspektif sözcüğü birleşenlerinin Türkçedeki sözlüksel ve biçembilimsel (biçem/biçembilim/biçembilimsel) kullanımları ise, söz konusu leksik birimlerin birincil anlamsal-işlevsel alanlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Retprosperspektif kavramının tümüne gelince: Herhangi bir konu veya konulardaki sosyal-bilimsel ve bilişsel değerlendirmelerin, araştırma ve incelemelerin hem geçmişe hem şimdiye hem de geleceğe yönelik metodolojik eksende yapılması demektir (Musaoğlu 2003: 24). Yukarıdaki sözcüklerin sırasında interospektif/interospektivel (iç görünümlü) kelimesi de belirtilmiştir. Bu kelimenin ifade ettiği kavramla ilintili benzer bir sözlüksel model niteliğinde iç katman (interstrat) sözü, XX. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Birinci kelime özgün nitelikteki bir bakış acısı, ikincisi ise böyle bir bakış acısıyla değerlendirilebilen olay, olgu, nitelik ve nicelikleri ifade eder. Söz konusu kelimeler, 1990 lı yıllarından itibaren gerçekleşen dünya düzeyinde ulus devletlerin ve kültürlerin millî öze bağlı dil-edebiyat, etnografya, din ve inanç nitelikteki özgün sözel boyutların, etnik, folklorik ve mitolojik içerikli çeşitli arkaik verilerin özelliklerinin araştırılması ve incelenmesi sırasında belirlenen belli kavramaları ifade etmek için türetilmiştir. Bu kavramlar ve onları ifade eden kelimeler, yukarıda belirtilenlerden bazı farklı özellikleriyle seçilmektedir. Bundan dolayı, çağdaş lengüistik anlatımda kullanılmaktadır (Добровольский 1998; Дитрих 2002). 1

2 konusu edebî hadiseden, romanın kavramlar dünyasından ve orijinal edebî-lengüistik özelliklerinden söz edilmektedir. 1. Unutmağa Kimse Yok Başlığı Kemal Abdulla Felsefesini İfade Eden Özdeyiş veya Özel Bir Metin Kurucu İşaret Olarak Kemal Abdulla, Eksik Elyazması ve Büyücüler Deresi eserlerinden sonra Unutmağa Kimse Yok (Abdulla 2011) romanını yazarak meşhur üçlemesini tamamladı. Üçlemeyi oluşturan önceki iki romanın başlığının neye işaret ettiği herkesçe malum. Birinci romanın başlığı Dede Korkut Kitabı na, ikincisi ise eski dönemlerde mevcudiyeti hayal edilen bir gizemli-sanal büyücüler deresi algılayışına işaret eder. Acaba Unutmağa Kimse Yok romanının başlığı bizi neye, hangi gizemli dünyalara götürüyor? Neden Unutmağa Kimse Yok? Aslında bu kelimelerle Kemal Abdulla algılayışının felsefesi ifade olunmaktadır. Bu bakımdan söz konusu kelimelerle ifade edilen anlam, genelde Kemal Abdulla yaratıcılığının, özelde ise onun Unutmağa Kimse Yok romanının bir özel metin kurucu işareti olarak nitelendirilebilir, diye düşünüyoruz. İlk önce roman başlığının bir özel metin kurucu birleşen olarak neye işaret ettiğine bir açıklık getirelim. Romanda kullanılan diğer metin kurucu işaretler de aşağıda örneklerle açıklanacaktır. Bilindiği gibi, paralel dünyalar, muhteşem ahenk ve olayların ufku veya ufuk çizgisi anlayışları, dünyanın kavramlar haritasının algılanışında şimdiye kadar temel etkenler veya anahtar kelimeler olarak çeşitli deneme yazılarında da şu veya bu biçimde her zaman söz konusu olmuş ve ebediyen olacaktır. İnsanoğlunun idrak edebildiği her bir şey, söz konusu üçlü sistematiğin gerçekleştiği kavramlar dünyasında şu veya bu biçimde yer almaktadır. Unutmağa Kimse Yok romanının başlığı da işte büyük bir meta metin olarak yukarıda belirtilenlere işaret etmektedir. Bundan dolayı, yazarın söz konusu romanından çok önce yazdığı Unutmağa da kimse yok şiiri ve şiirin sonunda söylediği yorum-sonuç mısraları, sadece söz konusu romanın değil, yazarın bütün eserlerinin veya onun kavramlar dünyasının temel edebî-bedii nitelikteki özel metin kurucu işareti olarak da ele alına bilir. Unutmağa da kimse yok şiiri: Mәnә deyәn gәrәk nә olub axı, Nә çabalayırsan, söylә, nә xәbәr. Sәn çәtin tapasan (bulasan) axtardığını(aradığını), Sәn axtardığını itirmәyiblәr. Nәlәr arzuladıq, nәlәr qazandıq, Hәlә nәlәri dә itirәcәyik (kaybedeceğiz). Yollara sarılıb biz dә uzandıq, Hara gәlib çatdıq (ulaştık, eriştik) belә tәlәsik (acele)? De mәnә varmıydın, ya bәlkә yoxdun? 2

3 De mәnә, yuxudu bәlkә bu dünya? Bu bulaq suyunda sәnmiydin axdın? Bu bulud apardı sәni haraya? Vaxt gәlir, hәr şeyin yetişir sonu, Bu nәydi qurtardı, yox oldu, getdi? Bu da bir hәyatdı, oynadıq onu, Bu da bir oyundu, yaşadıq bitdi. Yollar getdi üzü dağa, Yoxuşlar enişlәrdәn çox. Kimsә yox xatırlamağa, Unutmağa da kimsә yox. Şiir, yukarıda belirtildiği üzere, Kemal Abdulla nın çok çeşitli edebî türlerden oluşan büyük metinine bütünlükte bir metin dilbilimsel meta gönderme niteliği taşımaktadır. Veya söz konusu şiir, çağdaş metin dilbilimi terminolojisi ile ifade edecek olursak, lengüistik nitelikteki anafora, kor anafora ve kor katafora unsurları ile bir sistemde yer alan somut bir kataforik gösterge olarak da değerlendirilebilir Unutmağa Kimse Yok Romanının Kavramlar Dünyası Kemal Abdulla nın bilimsel, edebî, bedii, araştırmacılık ve çevirmenlik faaliyeti bütünlükte büyük bir metinler arası (intertekstual) meta metindir, denebilir. Söz konusu Metinin kavramlar dünyasının anlatanı veya doğrudan yazarı da, şüphesiz ki, Kemal Abdulla dır. Kemal Abdulla nın kendine özgü bedii kavramlar dünyası ve söz konusu dünyaya göre konularıyla ve edebî-bedii tiplemeleriyle olgunlaştırılan tematik kavramlaştırma süreci ve buna bağlı olarak da gerçekleştirilen somut bir kategorileştirme çerçevesi vardır. İşte bütün bunlar, söz konusu Metinin birinci, dolayısıyla, düşünen veya verici (adresant) olan Kemal Abdulla tefekkür ve tahayyül fenomenini (Hacılı 2010: 3) veya birleşenini oluşturur. Söz konusu metinin ikinci birleşeni kavranılandır, dolayısıyla, yazarın geniş okur kitlesine sunduğu eseridir ve eserde ifade edilen fikirdir. Üçüncü birleşen ise, dinleyendir, okurdur, alıcıdır veya uluslararası lengüistik terminoloji ile ifade edecek olursak adresat tır. Kemal Abdulla metininde yer alan herhangi fikir okurunun kavrayışında yeni bir semiyotik mekan veya semiyosfer oluşturur. Bu ise okuru bütün olup bitenleri veya maddî ve manevî gelişmeleri sorgulamağa teşvik eder. 3 Yun. anaphora terimi, öne ve arkaya gönderen veya ön ve art gönderimli metin dilbilimsel gösterge anlamını ifade etmektedir. Catarhoric reference terimi, öne gönderme unsuru veya ön gönderimli gösterge anlamına gelir. Anaphorik reference terimi, öne ve arkaya gönderme unsuru; koranaforiklik ve korkataforiklik: co-reference terimleri ise metin dilbilimi terminolojisine göre metinin hem yukarı hem de aşağı parçalarına gönderme yapan eş gönderimli unsurlar olarak nitelendirilmektedir (LES 1900: 32; Dilçilik ensiklopediyası 2006: 49, 321; Musayev 2011: 276). 3

4 Çeşitli dil-konuşma verileri, edebî-bedii modelleştirmeler, arketip nitelikteki tiplemeler ve yazar gerçeklikleri, bugün çağdaş filolojik bilimde artık farklı bir biçimde yorumlanmaktadır. Onlar, klasik nitelikli önceki filolojik çalışmalarındaki gibi sadece derindeki yapı dan veya ana varyant-varyant değişimlerinden hareketle incelenmemektedir. Modern filolojik araştırma ve incelenmelerin mana//fonksiyon//yapı doğrultusunda gerçekleştirilmesi de yeterli görülmemektedir 4. Çağdaş filolojik araştırmalarda ve incelemelerde hem dil-konuşma faktörleri hem de edebî-bedii gerçekleştirmeler, artık dünyanın kavramlar haritasından hareketle evrensel ve millî nitelikteki kavramsal bağlamlarda ve münferit tarihî dönemlerin geniş diskursal eksenlerinde incelenmektedir. Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok romanının metininin kavramlar dünyasının da bir yandan söz konusu meta bağlamda kavramsal olarak incelenmesi uygun olacaktır. Öte yandan Türk-İslam medeniyetine, düşünüş ve düşünce sistematiğine yakından bağlı olan kavramlar dünyası özelliklerinin de söz konusu incelenme sürecinde göz önünde dikkatlice bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu kavramlar dünyasının başlangıç nitelikteki münferit fenomenal çevrelerinin (frame) ve çevrelenmelerinin veya sahnelerikavramlaştırmalarının ise, aşağıdaki biçimde sıralandırılarak adlandırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz: -Tanrı hakkı, ahret, kader; -Kardeşlik, komşuluk ilişkileri; -Aile müessesinin kutsallığı, bakirelik, bakir ve bakire; -Kahramanlık, mertlik ve cesaret; -Sevgi, aşk ve güzellik; -Misafirperverlik, konukseverlik veya komşun aç iken rahat olmamak; -Emanet ve sadakat; -Şehitlik ve gazilik mertebeleri; -Sabır ve tevekkül vb. Söz konusu kavramlar, Türkçe metinin şiirsel-folklorik anlatımında X-XI yüzyıllardan başlayarak ortaya çıkar. Dünyanın dil haritasına ve Türk-İslam medeniyetine göre belirlenebilir üst kavramlar, Kemal Abdulla metininin bedii kavramlar dünyası bağlamında Türklük ve Azerbaycancılık mentalitesine uygun üst ve alt kavramlara bağlı olarak kavramlaştırılmaktadır. Bu ise yazarın kendine özgü bir semantik yaratıcılık sisteminin, gerçekliğinin ve edebî-bedii dilinin oluşumuna yol açmaktadır. İşte bu dil, bir zamanlar edebî tenkidimizde iyice anlaşılmamış, ağırlaştırılmış ve taranmamış bir dil gibi geniş tartışmalara yol açmıştı (Sәlcuq 2005: 190). Ancak, söz konusu dil, başından beri çıkarma-yalın ve birleşik cümlelerin yanı sıra, kültürel nitelikteki diğer ağır dil katlarının da kendine özgü bir biçimde harekete getirilerek kullanılması, dil ve özel metin kurucu semiyotik işaretlerin birçok halde birbiriyle örtüşmesi ile seçilmiştir. Bunun sonucunda yazarın bedii kavramlar dünyasının ifadesine bağlı olarak gerçekleşen orijinal bir metin dilbilimsel 5 sıralanma ortaya çıkmıştır. Cümlelerin böyle bir lengüistik sentagma sistematiğiyle 4 Burada yapıdan manaya ve işleve ve işlevden veya fonksiyondan ve manadan yapıya ve her ikisinden de birbirine doğrultularında gerçekleştirilen ve günümüzde artık klasik sayıla bilecek araştırmalar ve incelemeler kastedilmektedir. 5 Söz konusu terim, metine ilişkin lengüistik özellikleri ifade etmektedir ve İng. Text Linguistics, Alm. Texstlengüistik, Rus. лингвиcтикa тeкcтa biçimlerinde kullanılmaktadır. 4

5 metinlerdeki yerleşimi, sentaktik sıralanması ve bütünlükte yazarın edebî-bedii dili, bugünün Azerbaycan edebî diskurunda artık öz mutlak uygunluğunu kanıtlayabilmiştir. Kemal Abdulla metininin kavrayışlar dünyası kendine mahsus kavramsal renkliliği ile de bilinmektedir. Bu renkler, kavramlar ve kavramsal çizgilerin birçoğu, Kemal Abdulla metininde alt düzey ve faktörleriyle artık kavramlaştırılmıştır. Söz konusu kavramlaştırmalar, kavramsal-psikolojik yönleriyle doğrudan doğruya yazarın kendisine aittir. Bunlara aşağıdakiler, ait edile bilir: -Dolgun an; -Yol ve yolun sonu veya hiç bitmeyen yol; -Ruh ve ruhun gözü; - Tenhalık; teklik ve tekcenelik 6 ; - Sır ve sır içindelik veya bilinmezlik; -Gariplik ve yalnızlık; -Hatıra, unutkanlık ve unutmağa kimse yokluk; -Oyun ve oyunbazlık; -Günah ve günah içindelik; -Kısas ve kısasçılık; -Mit ve tarih; mitin veya tarihin Kemal Abdulla tabiriyle tekceneleştirilmesi veya bireyselleştirilmesi vb. -Azerbaycancılık ve Türkçülük; etnik belirlilik ve millî kimlik; Azerbaycan dili, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi kavrayışların algılanması vb. Kemal Abdulla Metininde yer alan bazı kavramlaştırmalar ise yazarın bilişsel sisteminde eklendiği mantıkî ve felsefî nüanslarıyla genellikle evrensel niteliktedir. Bunlara ise aşağıdakiler ait edilebilir, diye düşünüyoruz: -Hayat ve ölüm; -Baki ve fâni -Rabbani ve arzani; -Ruh ve cisim; -İdeal ve gerçek; -Batin ve zahir; -Özgürlük ve zaruret; -Birey, toplum ve nihayet şair-hükümdar veya entelektüel-güç kavramlaştırmaları (Hacılı 2010: 61). Kemal Abdulla metininin paradigma sistemi, çağdaş edebî-bedii süreçte yazarın çağdaşı olduğu diğer yazarların deneme metinlerinden büyük bir ölçüde farklılık göstermektedir. Her şeyden önce, yukarıda belirtilen kavramların algılanması, tahayyüle verilmesi, fikir ve düşünce bağlamı düzeyinde belirlenmesine göre yazarın kendine özgü bir semantik sistemi veya mantığı bulunmaktadır. Söz konusu metin, kavramların yazarın tahayyülünde anlamlandırılması ve düşünüşünde fikir ve düşünce birleşenlerinin kavramsal çerçeveleri ve bileşiksel tiplemeleri olarak biçimlendirilmesi özelliklerine göre diğer Azerbaycan yazarlarının deneme metinlerinden seçilmektedir. Bu kavramların özel metin işaretleri ve ana dili ile homojen olarak ifadesi ise onların, yukarıda da belirtildiği üzere, en 6 Yazarın kendi kelime hazinesine mahsus bir sözcüktür. Tenha olma ve tek olma durumunu ifade etmektedir. Söz konusu sözcüğe Azerbaycan yazarlarından ilk defa olarak Kemal Abdulla nın dilinde rastlanmaktadır. 5

6 orijinal metin üretici etkenlerindendir. Söz konusu büyük Metinin sentagma (sözce ve sözceleme) hiyerarşisi veya işlevsel olarak semantik ifadesi de yukarıda belirtilen kavramların özel metin işaretlerinin ve ana dilinin en çeşitli edebî-bedii biçimlerde ve türlerde kullanılmasıyla belirlenebilmektedir. Söz gelimi tez, bilimsel monografi, ders kitabı, makale; roman, hikâye, oyun eseri, şiir, kıssa, esse vb. olarak. Söz konusu meta metinde, yukarıda belirtilen deneme yazısı türlerinin edebî, bedii, teknik, semiyotik ve işaretli metin kurucu olanaklarından azamî derecede yararlanılmaktadır. Yukarıda belirtilen, göreceli ve doğrudan nitelikteki kavramlar olarak sınıflandırılan kavrayışların bütünlükte algılanması ve tahayyülde kullanılmasına göre yazarın düşünüşünde münferit olarak belirlenen bedii kavramlar dünyasının haritası, Unutmağa Kimse Yok romanının metininde genellikle üç ana temele dayanılarak çizilebilmektedir. Bunlar, yukarıda da belirtildiği üzere, aşağıdakilerden ibarettir: -Paralel dünyalar; -Muhteşem ahenk; -Hadiselerin ufku veya ufuk çizgisi Peki paralel dünyalar, muhteşem ahenk ve hadiselerin ufku veya ufuk çizgisi kavrayışları ne demektir? Acaba bunlar romanda neyi ifade etmektedir? Romandaki hadiseler önce şehirde gerçekleştirilmektedir. Dil ve Tefekkür Enstitüsü nde gerçekleşenler, romanda günlük hayatımızda görülebilir somut tematik çizgileriyle eş görünümlü olarak yansıtılmaktadır. Birinci paralel dünyaların kahramanları olarak romanda Profesör, Patriarh 7 Zabite Hanım, Vahit Muallim, Neriman Muallim, Ayhan Alekberov ve diğer unutulmayan başarılı bedii tiplemeler canlandırılmaktadır. Sonra söz konusu hadiselerin devamı, ücra bir dağ köyünde, dolayısıyla, ikinci paralel dünyada yine de eş görünümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Bahram dayı, Mübariz kişi, Gülsüm vb. tiplemeler işte söz konusu dünyanın insanları olarak roman metininde yer almaktadır. Hadiselerin genel gelişiminin tarihî nitelikteki Yeni Çağ dönemi de bundan sonra başlamaktadır. Bu, üçüncü paralel dünyadır. Bu dünyadan veya tarihin derinliklerinden ise Mirza Pirkulu, Alikumral Yüzbaşı, Mir Hasan adlı insan tiplemeleri ve mitolojik nitelikteki kurt tiplemesi boy göstermektedir. Akabinde söz konusu iç görünümlü otantik kat veya paralel dünya üzerinde paralel dünyaların dördüncüsü uyku ekseninde (http://kult.az.com) ortaya çıkmaktadır. Sonuncu art görünümlü paralel dünya olarak ise romanda eski Yunan mitleri, Troya savaşı, nifak elması ile ilintili hadiseler ve bu hadiselerin tematik gelişimi bağlamında gerçekleştirilen somut edebî-bedi tiplemeler kaleme alınmaktadır. Romanda paralel dünyalar olarak kaleme alınanlar işte yukarıda gösterilenlerden ibarettir. Romanın metininde tematik olarak gerçekleştirilen hadiselerin gelişiminin esas itibariyle art görünümlü olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, romanda bu günden geçmişe doğru devam eden bir gelişme görünümü veya projeksiyonu izlenilmektedir. Bunun yanı sıra, romanda çeşitli bedii gidişatların, ayrıntıların ve detayların hem eş görünümlü (prospektif) veya olay ve olguların bugüne ve geleceğe, hem de iç görünümlü (interospektif) veya olay ve olguların millî öze veya mentaliteye göre değerlendirilmesi görünümlerinde bedii kavramlar dünyası olarak tasvir olunması da dikkatleri çekmektedir. Hadiselerin ufku ve ufuk çizgisi ise, 7 Patriarh kelimesi, romanın metininde ataerkil veya eski dönemleri çok iyi bilen bir bilgin, bir büyük bilirkişi anlamında kullanılmıştır. 6

7 gerek art ve eş görünümlü, gerekse iç görünümlü nitelikteki araştırma-incelenme projeksiyonlarında izlenilen her çeşit tematik gelişmenin sonuçlarının denemesel olarak görüldüğü ve dolgun anın gerçekleştiği sınırdır. Muhteşem ahenk bütün bunları ihtiva eden düzendir. Bu düzeni düzenleyen ise, İlahî Mantık veya Yaratanın takdiridir. 3. Dil İşaretleri ve Romandaki Kavramsal-Edebî Nitelikteki Diğer Metin Kurucu İşaretler Dil aracılığıyla insan beyninde özelde çeşitli bilgiler, konular, prototipler, şemalar, çerçeveler ve genelde ise dünya görüşü ve biliş düzeyleri vb. yansır. Onlar algılama//bilinç//düşünüş ekseninde kavramsal-iradi olarak hafızada yeniden işlenilir ve hem enine hem de boyuna göre depolanır. Depolanmalar ise bilimde şimdi artık insan biliyi ve düşüncesinin üst ve alt düzeyleri aşamalarında sınıflandırılır. Söz konusu sınıflandırmalar ve ya kavramlaştırmalar çağdaş sosyal bilimlere dair araştırmalarda çeşitli bilişimsel yöntemlerle yapılır ve onların sonuçlarını bir arada değerlendiren bilişsel bilimin ise incelenme-araştırma ilkelerinin toplamı olarak algılanır. Sentetik ve sinerjik nitelikteki bilişsel bilimde üst kavramlar ve kategoriler ile alt kavramlar ve kategoriler birbiriyle bağlantılı ve sistematik olarak incelenir. Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok romanının metininde de paralel dünyalar, muhteşem ahenk ve olayların ufku veya ufuk çizgisi anlayışları aynı zamanda birer münferit üst kavramlar niteliği taşır. Yazar algılama sürecinde belirlenen kavrayışları semiyotik (Yunan. sēmeîon- işaret) işaretlerin ve süreçlerin veya semiozislerin 8 çeşitli zaman ve mekan semiyosferlerindeki hareketleriyle edebî-bedii yazar gerçekliği olarak ifade eder. Kısacası, paralel dünyaların, ilahî mantığın veya ahengin gelişim mekanizmini, alt kavramlarıyla ve kategorileriyle açar. Ve çeşitli tarihî olayların, psikolojik yazar anlatımlarının, kıssa niteliğindeki rivayetlerin ve hikâyelerin bedii-retorik açılımı sürecinde ise okuruna yeni bir bedii kavramlar dünyası sunar. Kemal Abdulla metini Türkolojik filolojide, her şeyden önce hem bilişsel bilime hem de çağdaş edebî-lengüistik tahlile, kavramlar dünyası veya kavramlardan hareketle sürdürülebilecek filolojik incelenmelerin ve araştırmaların kapılarını sonuna kadar açar. Söz konusu metin, XXI yüzyılın başlarında dünyanın bedii kavramlar haritasından ana dilimizde kapsamlı olarak söz edebilmek için Azerbaycan Türkçesi anahtar kelimesini bütün anlamsal çalarlarıyla ve bedii ifade olanaklarıyla bizlere sunar. 8 Semiozis (Yunan. sema işaret ) işaret süreci demektir ve işaretlerin oluşturma, kurma, hareket ve açıklama özelliklerini içerir. Söz konusu terim sık olarak iletişim (komünikasyon) anlayışının veya sözcüğünün eş anlamlısı olarak da kullanılır. Bunun sonucunda işaretin işaretlenenle işaretleyen arasındaki uygunluğu kurulmuş olur. Semiyosfer (Yunan. sema işaret, sphaira küre sathı ) ise işaretlerin küresel alanı ve çevresi, mekan ve zamanda mevcut olan işaretlerin ve dil ilişkilerinin bütününü içeren semiyotik mekandır. Semiyosfer anlayışını semiyotik kültür biliminde ilk defa olarak Y. M. Lotman kullanmış ve literatüre de o getirmiştir. Semiyosfer kendi hedefine ve mahiyetine göre kültür gibidir. O, her şeyden önce verici (adresant) ve alıcının (adresat) önceki kültür bilimsel deneyiminden oluşur ve aynı zamanda enformasyon kanalına bağlı olan zaruri dil komünikasyonlarının temelini oluşturur. Semiyosferin bütün unsurları, münasebet formüllerinin birbiriyle sürekli olarak transformasyon olunduğu dinamik bir durumda yerleşir (Stariçenok 2008: ). Söz konusu anlayış//terim, bilim tarihinde neyosfer, atmosfer, biyosfer vb. kavramlarından ve uygun kavramları ifade eden terimlerden sonra ortaya çıkmıştır. 7

8 Bugün çağdaş yorumlanmasıyla insan entelektine ve bir bütün olarak algılanan deneyimine ilişkin soyut ve somut kavramların birleştirilebilir alt kategorileriyle farklı açıklanmalardaki betimlenmesini bilişsel bilim ve bilişsel filolojik lengüistik ve edebiyat bilimi yerine getirmektedir. Dünyanın dil haritasını evren, uzay, yol, din, dil, inanç, savaş, barış, demokrasi, mutluluk, düşmanlık, dostluk, acı, merhamet vb. gibi genel kültürel temelli kavramlar oluşturmaktadır. Bu kavramlar, bilişsel dilbilimde insana özgü özelliklere bağlı olarak gerçek prototipleriyle belirlenmektedir. Dolayısıyla sitem etmek, teessüf, niyet, istek, sebep, maksat, değerlendirme, sevgi, nefret, sevinç gibi anlamsal alanları içeren özellikleriyle ifade edilmektedir. Söz konusu bağlamda sevgi-acıma, veya sevgi-nefret gibi lengüistik kavramlar 9 somut diskursal varyantlarıyla da dikkatleri çekmektedir. Böylece, hem somut dil göstergeleri hem de kavramsal faktörlerle ifade edilen anlayışlar lengüistik kavramlar olarak tarif edilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir yazarın kendine mahsus olan ve deneme yazılarında ifade olunan bir kavramlar dünyası ve buna bağlı olarak da anlattığı somut bir yazar gerçekliği vardır. Bu kavramlar dünyası ve yazarın kendine özgü algılama ve fikir gerçekliği onun kullandığı bedii dille ve özel edebî-bedii metin kurucu işaretlerin hareketleriyle ifade olunmaktadır. Yazar herhangi bir deneme metinini kurgularken sadece dil birimlerinden, dolayısıyla fonemlerden, morfemlerden, sentaksemlerden (tamlamalar, kelime grupları, cümleler vb.), leksemlerden (kelimelerden), frazemlerden (deyimlerden) ve texstemlerden (cümleden büyük birliklerden) gelişigüzel olarak istifade etmez. (Bir metin sadece belirtilenlerden oluşsaydı o zaman söz konusu herhangi bir bedii eser monoton cümlelerden oluşan sözcük yığınından başka bir şey olmazdı.) O, kendi yazar gerçekliğini ifade edebilmek için, her şeyden önce, millî dile ve özgün nitelikteki mentaliteye mahsus olan semiyotik mahiyetli ve kendisinin şekillendirdiği en çeşitli metin kurucu işaretlerden yararlanır, dolayısıyla metini onlarla kurur. Farklı dil işaretlerinin ve edebî-kavramsal nitelikteki diğer özel metin kurucu işaretlerin işlevsel ve anlamsal parametrelerinin birbiriyle örtüşmesi ise deneme metininin başarılı olmasını şartlandıran temel etkenlerdendir. İşte Kemal Abdulla metinini de başarılı ve orijinal kılan temel etkenlerden birisi, söz konusu işaretlerin çoğu kez birbiriyle örtüşebilmesiyle bağlantılıdır. Aşağıda hareketleri birbiriyle örtüşen dil ve edebîbedii nitelikteki özel metin kurucu işaretlere kısaca olarak değinilecektir İşaretlerin Seçimi Dünyasında 9 Her şeyden önce insan tarafından antropolojik olarak algılanan ve bilişsel bir bilinçlenmeyle olgunlaştırılan düşünüşün oluşumu ve gelişimi sürecinin biçimlenmesine ve dil çerçeveli etkenlerce de giderek hızlandırılmasına bağlı olarak belirlenebilmektedir. Bu kavrayış, Yaratanca sağlanılan düşünsel oluşumun ve gelişimin dünya düzeyinin dengelenmesinde rol alan kavramların rolüyle ve lengüistik olarak adlandırılmasıyla bağlantılıdır. Dünyanın dil haritasını oluşturan evrensel ve ulusal nitelikli fonetik, fonolojik, morfolojik, sentaktik, leksik, sözlüksel ve deyim bilimsel düzeyleri, hem somut dil bilimsel belirtileriyle işaretlenen hem de soyut kavramsal yapılanmalarıyla anlatımda belirginleşen kavram ve kategorileriyle betimlenebilmektedir. Söz konusu karakteristik kategorilerden biri olarak birçok dilde somut dil bilgisel belirtileriyle işaretlenen, birçok dilde ise leksik, sentaktik ve morfolojik belirtilerin birincil ve sonraki işlevleriyle bileşiksel olarak ifade edilebilen genel görünüşsellik kavramı ve buna bağlı olarak belirlenebilen görünüş alt kategorisi gösterilebilir (Musaoğlu, Kirişçioğlu 2008). Bu bağlamda aktarma kavraması veya algılanması, uygun aktarma bilimi kavramı ve kategorileriyle Türk yazı dilleri arasında hem bilişimsel hem de edebî yöntemlerle yapılabilir bir olgu niteliğinde li yıllarda somut bir lengüistik kavram olarak belirlenebilmektedir. Deneme metinlerinin özel metin kurucu işaretleri anlayışı da, bilgi çağının bilişsel terminolojisinde somut bir lengüistik kavram olarak genellikle XX yüzyılın son çeyreğinden itibaren yer almaktadır. 8

9 Dildeki yapı-anlatım faklılığının millî mantalitede bir özellik ve özgünlük olarak yansıdığı, çağdaş etnik içeriği tarihi kimliği ve gelişmeleri ile ele alan budun dilbilimde (Alm. Etnolinguistik, Fr. etnolinguistique, İng. ethnolinguistics, Rus. Этнoлингвиcтикa) çok önemle vurgulanmaktadır. Bu şu anlama geliyor ki, herhangi bir dil, diller ailesinde kendine özgü orijinal bir dünya haritasına sahiptir. Söz konusu görüş, başından itibaren dilbilim tarihinde eşsiz eserleriyle ve bilimsel sonuçlarıyla önemli bir yer alan dilbilimciler Humbolt a ve Sepir-Uorf a mahsus. Ünlü dilbilimci Anna Vejbitskiy ve Moskova semantik dilbilim okulu temsilcileri de söz konusu görüşü savunmaktalar (Apresyan 2011: 19). Bu görüşe göre herhangi bir yazı-konuşma dili, her şeyden önce kendi dil haritasıyla akraba ve genetik akrabalık bağları olmayan yakın ve uzak dillerden seçilmektedir. Bu bağlamda Kemal Abdulla metininde, Azerbaycan Türkçesinin kendine özgü dünya haritasından bir kılavuz yol gösteren olarak yerinde ve uğurla yararlanılabilinmiştir. Bunun yanı sıra, Kemal Abdulla metininde söz konusu dünya haritasını ifade eden hem dil hem de diğer metin kurucu işaretler de çok doğru ve yerinde seçilmiştir. Biz gerek dün gerekse bugün neyosfer ve biyosferin yanı sıra hem de belli bir semiyosfer (http://semioties.ru/sphere/semiosphere.html) ve konseptosfer çağında yaşadığımızın farkında olmalıyız. Dolayısıyla, kendine özgü belirgin gösterge bilimsel işaretleriyle seçilen bir semiyotik mekandaki mevcudiyetimizi idrak edebilmeliyiz! Aslında Biz şimdi işaretlerin seçimi dünyasında Yaratanın iradesiyle yaşıyoruz dersek daha doğru olacaktır. Söz konusu romanda da paralel dünyalardaki roman kahramanları çoğu kez herhangi bir somut seçim karşısındalar. Hayat veya ölümün seçimi, yazı veya mitin seçimi! Kariyerin, güzelliğin veya iktidarın, gücün seçimi vb. Herhangi bir seçim de romanda belli başlı semiyotik işaretleriyle gösterilmektedir. Sözgelimi, roman kahramanlarından Bahram kişi Mağaradaki çiçekli yazının sırrı açılsın diye ölümü seçer. Ölümün temel gösterge bilimsel işareti veya icra edeni ise romanda, her şeyden önce mağaranın ruhu tiplemesiyle ifade olunur. O, her an Bahram ı takip eder. Elbette, ölüm somut, ruh ise soyut bir kavramdır. Nitekim hayat fanîdir, ruh ise ebediyen mevcuttur. İnsan öldükten sonra ruh onun bedeninden ayrılır. Mağaranın ruhu olgusu, mitolojik nitelikteki bir imtiyazlı ses veya nefes olarak hem de geçmişten gelir ve romanda özel bir metin kurucu işaret olarak başarıyla kullanılır Kemal Abdulla Metininde Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Peki işaretler anlayışı ne demektir? Burada, her şeyden önce, ilk olarak yeni dilbilim ilminin kurucusu Ferdinant de Saussure ce belirlenen serbest nitelikteki dil-konuşma işaretleri hatırlanır (Saussure 1977). Bunların bazılarını yukarıda gösterdik. Fonemler, morfemler, leksemler vb. olarak. Ancak yol işaretleri, duman (od yanmasa, tüstü çıkmaz), ses, koku ve bunun gibi diğer işaretler de semiyosferde yer almaktadır. Genelde herhangi bir bilim veya güzel sanat alanlarının özelde ise bedii edebiyatın veya deneme yazılarının kendine özgü işaretler sistemi bulunmaktadır. Genel semiyotikte her türlü sistemli, ardışık, anlamlı ve manalı işaretler, iletişimsel biçimlenmeleriyle XIX yüzyılın sonlarından itibaren özel bilimsel doğrultu veya gösterge bilimi niteliğinde sentaktik, semantik ve pragmatik yönleriyle incelenmektedir (Peirce 1983: ; Morris 1983: 37-89; Erkman-Akerson 2005: ). Filolojik-lengüistik bilimde söz konusu semiyotik disiplinler genel olarak şöyle nitelendirilmektedir: Sentaktik, konuşma zincirindeki ve genellikle zamansal sıralanmadaki 9

10 işaretlerin; semantik, eşyanın anlamı ve işareti ve genel olarak da işaret taşıyıcılarının; pragmatik ise işaretle ondan istifade edenlerin arasındaki bir ilişki olarak belirlenmektedir (ЛЭC 1990: 441). Semiyotik işaretlerle kurulan belli bir tören, merasim, dans, uyku, oyun vb. bireysel ve kitlesel faaliyetler de dilbilimde münferit metinler olarak tarif edilmektedir (ЛЭC 1990: ). Böylece, pragmatik ve sentaktik olarak gerçekleşen herhangi bir metinin veya millî ve manevi nitelikteki metin teşekkülün kendine özgü bir işaretler sistemi veya dünyası vardır. Ve bütün metinler, şu veya bu biçimde işaretlerin hareketleriyle kurulmaktadır. Deneme metininin özel metin kurucu işaretleri ise, şüphesiz ki, yazarın kendine veya somut bir durumda onun eserine mahsustur. Söz konusu işaretler, her şeyden önce yazar-okur ve ifade edilen gerçekliğe yazar münasebeti bağlamında pragmatik olarak belirlenebilmektedir. Genelde semiyotik işaretler arasındaki biçimsel ve içeriksel bağlantıya göre ise her çeşit metin kurucu işaretler sentaktik özellikleriyle de incelenmektedir. Deneme metinlerinin başlıkları, münferit cümleler, nominatif adlandırılmalı kelimeler, deyimler, cümleden büyük birlikler, anagramlar, kısaltılmış nominatif adlandırmalar, arkaik sözcükler vb. özel dil metin kurucu işaretleri olarak kullanılır. Etnik, folklorik, etnografya, demografik ve mitolojik mahiyetli simgeler ve imgeler, çeşitli paralel edebî konular, süjeler, önce görmeler, duygusal olgular ve düşünceler de deneme metininin özel metin kurucu işaretleri olarak yazar anlatımında yer almaktadır. Sözgelimi Unutmağa Kimse Yok romanında aşağıda belirtilenler, yazara mahsus olan edebî-bedii nitelikteki özel metin kurucu işaretler olarak değerlendirilebilmektedir: - F.Q. kısaltması yazarın kendisinin veya zamanın yaratıcı gençliğinin grafik işaretlerle ifade olunan metin kurucu göstergesidir; - Mitolojik ve bununla da bilişsel içerikli Qarağac, Çoban papağı, Çiçәkli yazı, Vәng dağı, İşıqsaçan daş, Bozlar, Mağara vb. kelimeler ve söz birleşmeleri metin kurucu özel ad göstergeleridir; - F. Q. -nin ve Bahram ın düşünde gördüğü paralel uykular ve aynı uykuları görme olayları veya paralel dünyalardan birinin uykularda yazar gerçekliği olarak gerçekleştirilmesi unsurları, ayrılıkta özel metin kurucu işaretler olarak kullanılmaktadır; - Eryenin ölümden kurtula bilmesi için gıyaben köyün imamı Seyit Cafer e makintoj palto (Deri mont) alma sözü vermesi olayı da özel metin kurucu işaret niteliği taşır vb. Söz konusu romanın başlığı ve Kemal Abdulla nın önceki romanlarının başlıkları da doğru seçilmiş özel metin kurucu işaretler olarak değerlendirile bilir. Bu bakımdan yazarın Eksik Elyazması romanının başlığı dikkatleri daha çok çeker. Roman, Dede Korkut hikâyeleri kavramsal bağlamının şimdiye kadar denemesel olarak yorumlanmayan tarihî metin altı motiflerine ve Şah İsmail şahsiyetinin hâlâ toplumca iyi bilinmeyen edebî-psikolojik çizgilerine göre yazılmıştır. Eser, Türkiye de Türkiye Türkçesinde yayımlandıktan sonra İstanbul da bir araştırmacı Türkolog bir yazısında Dede Korkut Kitabının yeni bir elyazmasının bulunduğunu bildirmişti. Böyle bir yanlış çağrışımın ortaya çıkması, her şeyden önce, bir özel metin kurucu işaret olarak Eksik Elyazması roman başlığının yazar tarafından çok uğurlu seçimiyle ilintilidir. Aslında söz konusu başlık, kendisi başlı başına bir meta metin 10

AĞAMUSA AHUNDOV UN ARDINDAN. Mehman MUSAOĞLU *1. Dil Araştırmaları, Güz 2015/17: 304-308

AĞAMUSA AHUNDOV UN ARDINDAN. Mehman MUSAOĞLU *1. Dil Araştırmaları, Güz 2015/17: 304-308 ... AĞAMUSA AHUNDOV UN ARDINDAN Mehman MUSAOĞLU *1 Dil Araştırmaları, Güz 2015/17: 304-308 Öğrencisi olduğum Prof. Dr. Ağamusa Ağası oğlu Ahundov u 5 Eylül 2015 tarihinde yitirdik. Azerbaycan Millî İlimler

Detaylı

Türk Dilinin Problemleri, Perspektifleri ve Yapılacak Çalışmalar

Türk Dilinin Problemleri, Perspektifleri ve Yapılacak Çalışmalar Türk Dilinin Problemleri, Perspektifleri ve Yapılacak Çalışmalar Mehman Musaoğlu * Özet: Makalede, Türk dilinin temel problemleri, perspektifleri ve bunların üzerine yapılacak çalışmalar gösterilmiştir.

Detaylı

Kemal Abdulla nın Eserleri Türkiye Türkçesinde. Prof. Dr. Mehman Musaoğlu

Kemal Abdulla nın Eserleri Türkiye Türkçesinde. Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Kemal Abdulla nın Eserleri Türkiye Türkçesinde Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Ankara-2010 1 Değerli dostum Prof. Dr. Kemal Abdulla nın doğumunun 60. yılı anısına ithaf ediyorum. Editör Hayrettin İVGİN Kapak

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye. Turkey in Bahtiyar Vahabzade s Poem

Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye. Turkey in Bahtiyar Vahabzade s Poem Bahtiyar Vahabzâde Şiirinde Türkiye Turkey in Bahtiyar Vahabzade s Poem Mehman Musaoğlu * Özet: Makalede, Bahtiyar Vahabzâde nin Azerbaycan Edebiyatında gerçekleştirdiği edebî yenilikten söz edilmiştir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Kaynak: Prof.Dr. V. Doğan GÜNAY ın iletisinden. V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi Qirimtatar ve Oriental filoloji fakultesi

Kaynak: Prof.Dr. V. Doğan GÜNAY ın iletisinden. V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi Qirimtatar ve Oriental filoloji fakultesi Kaynak: Prof.Dr. V. Doğan GÜNAY ın iletisinden V. Vernadsky Tavriya Milliy Üniversitesi Qirimtatar ve Oriental filoloji fakultesi Ukrayna Bilimsel Akademisi A. Krymskiy Orientolojil Enstitüsü dil bilimi

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA ARKEOLOJİNİN YERİ

ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA ARKEOLOJİNİN YERİ ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNDA ARKEOLOJİNİN YERİ ARKEOLOJİNİN FELSEFESİ ARKEOLOJİNİN TARİHİ YA DA ARKEOLOJİ NEYE YARAR? NEDİR? NE DEĞİLDİR ARKEOLOJİNİN BİR BİLİM ALANI OLDUĞUNU TOPLUMA ANLATMAK ÇOK

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

II) Hikâye Dışı düzlemi

II) Hikâye Dışı düzlemi HİKÂYE ETME DÜZLEMLERİ Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Günümüz edebiyat araştırmalarında yeni bir bilim anlayışının derin izleri vardır. Özellikle yapısal metin analizinde artık temel kavramlar görecelilik ve fonksiyon

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyum ve Uygulama Atölyesi Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Maltepe Üniversitesi - İstanbul 31 Mart 05 Nisan 2009 2 Sempozyum; 13 Şubat 2009

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı