Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine)"

Transkript

1 Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok Romanı (Kavramlar Dünyası ve Bazı Özel Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Üzerine) Mehman Musaoğlu 1 Giriş Art, eş, ön, iç görünümlü 2 ; sosyal, tarihî, edebî ve lengüistik içerikli yöntem bilimleri, çağımız filolojik incelemelerinde giderek daha sık bir biçimde uygulanmaktadır (Musaoğlu 1910: 11-60). Buna bağlı olarak, Türkoloji de de yeni filolojik yöntemlerin uygulanması gündeme gelmektedir. Söz konusu yöntemlerin filolojik bilimde uygulanmasını şartlandıran en temel olgulardan biri ise, şüphesiz ki, çağın güncel sorunlarını ve gelmiş geçmiş tarihî olaylarını dünyanın kavramlar haritasına göre deneme yazısı düzeyinde algılayan ve yazınsal olarak da ana dilinde yeni bir biçimde anlatabilen bedii eserlerin ortaya çıkmasıyla ilintilidir. Kemal Abdulla nın 2011 yılında yayımlanan Unutmağa Kimse Yok romanı da gerek içeriği gerekse sanatsal anlatım biçimiyle edebiyatımızda yeni bir edebî hadisedir. Makalede, söz 1 Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi, Prof.Dr. L. Karahan Armağanı, Akçağ, Ankara, 2013, s Retprosperspektif/Retprosperspektivel: Retrospektif/Retrospektivel; Prospektif/Prospektivel ve Perspektif; İnterospektif/interospektivel kelimeleri, Perspektif (is. Fr. perspective) ve ya ön görünümlü sözcüğü, Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde sık kullanılmayan perspektif sözcüğü, genellikle geleceğe yönelik, geleceğe göre, uzaktan görünüş anlamını ifade etmektedir. Retrospektif (art görünümlü) ve prospektif (eş görünümlü) sözcükleri de Hint-Avrupa kökenlidir. Ancak söz konusu sözcükler, Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır. Retrospektif sözcüğü geçmişe yönelik, geçmişe göre, prospektif sözcüğü ise şimdiye yönelik, şimdiye göre yapılan herhangi bir konudaki değerlendirmeleri içerir. Perspektif sözcüğü tümüyle, retrospektif (ret.) ve prospektif (pros.) sözcüklerinin ise ilk heceleri alınarak, Türkiye Türkçesinde tarafımızdan retprosperspektivel terimi türetilmiştir. Söz konusu sözcüğün ifade ettiği kavram, 1990 lı yıllarda Türkoloji nin çeşitli konuları üzerine yaptığımız araştırma-inceleme süreçlerinde anlamsal nitelikteki bir anadil varyantı olarak belirlenmiş ve gerek Rusça, gerekse Azerbaycan Türkçesinde tarafımızdan kullanıla gelmiştir. Retprosperspektif sözcüğü birleşenlerinin Türkçedeki sözlüksel ve biçembilimsel (biçem/biçembilim/biçembilimsel) kullanımları ise, söz konusu leksik birimlerin birincil anlamsal-işlevsel alanlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Retprosperspektif kavramının tümüne gelince: Herhangi bir konu veya konulardaki sosyal-bilimsel ve bilişsel değerlendirmelerin, araştırma ve incelemelerin hem geçmişe hem şimdiye hem de geleceğe yönelik metodolojik eksende yapılması demektir (Musaoğlu 2003: 24). Yukarıdaki sözcüklerin sırasında interospektif/interospektivel (iç görünümlü) kelimesi de belirtilmiştir. Bu kelimenin ifade ettiği kavramla ilintili benzer bir sözlüksel model niteliğinde iç katman (interstrat) sözü, XX. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Birinci kelime özgün nitelikteki bir bakış acısı, ikincisi ise böyle bir bakış acısıyla değerlendirilebilen olay, olgu, nitelik ve nicelikleri ifade eder. Söz konusu kelimeler, 1990 lı yıllarından itibaren gerçekleşen dünya düzeyinde ulus devletlerin ve kültürlerin millî öze bağlı dil-edebiyat, etnografya, din ve inanç nitelikteki özgün sözel boyutların, etnik, folklorik ve mitolojik içerikli çeşitli arkaik verilerin özelliklerinin araştırılması ve incelenmesi sırasında belirlenen belli kavramaları ifade etmek için türetilmiştir. Bu kavramlar ve onları ifade eden kelimeler, yukarıda belirtilenlerden bazı farklı özellikleriyle seçilmektedir. Bundan dolayı, çağdaş lengüistik anlatımda kullanılmaktadır (Добровольский 1998; Дитрих 2002). 1

2 konusu edebî hadiseden, romanın kavramlar dünyasından ve orijinal edebî-lengüistik özelliklerinden söz edilmektedir. 1. Unutmağa Kimse Yok Başlığı Kemal Abdulla Felsefesini İfade Eden Özdeyiş veya Özel Bir Metin Kurucu İşaret Olarak Kemal Abdulla, Eksik Elyazması ve Büyücüler Deresi eserlerinden sonra Unutmağa Kimse Yok (Abdulla 2011) romanını yazarak meşhur üçlemesini tamamladı. Üçlemeyi oluşturan önceki iki romanın başlığının neye işaret ettiği herkesçe malum. Birinci romanın başlığı Dede Korkut Kitabı na, ikincisi ise eski dönemlerde mevcudiyeti hayal edilen bir gizemli-sanal büyücüler deresi algılayışına işaret eder. Acaba Unutmağa Kimse Yok romanının başlığı bizi neye, hangi gizemli dünyalara götürüyor? Neden Unutmağa Kimse Yok? Aslında bu kelimelerle Kemal Abdulla algılayışının felsefesi ifade olunmaktadır. Bu bakımdan söz konusu kelimelerle ifade edilen anlam, genelde Kemal Abdulla yaratıcılığının, özelde ise onun Unutmağa Kimse Yok romanının bir özel metin kurucu işareti olarak nitelendirilebilir, diye düşünüyoruz. İlk önce roman başlığının bir özel metin kurucu birleşen olarak neye işaret ettiğine bir açıklık getirelim. Romanda kullanılan diğer metin kurucu işaretler de aşağıda örneklerle açıklanacaktır. Bilindiği gibi, paralel dünyalar, muhteşem ahenk ve olayların ufku veya ufuk çizgisi anlayışları, dünyanın kavramlar haritasının algılanışında şimdiye kadar temel etkenler veya anahtar kelimeler olarak çeşitli deneme yazılarında da şu veya bu biçimde her zaman söz konusu olmuş ve ebediyen olacaktır. İnsanoğlunun idrak edebildiği her bir şey, söz konusu üçlü sistematiğin gerçekleştiği kavramlar dünyasında şu veya bu biçimde yer almaktadır. Unutmağa Kimse Yok romanının başlığı da işte büyük bir meta metin olarak yukarıda belirtilenlere işaret etmektedir. Bundan dolayı, yazarın söz konusu romanından çok önce yazdığı Unutmağa da kimse yok şiiri ve şiirin sonunda söylediği yorum-sonuç mısraları, sadece söz konusu romanın değil, yazarın bütün eserlerinin veya onun kavramlar dünyasının temel edebî-bedii nitelikteki özel metin kurucu işareti olarak da ele alına bilir. Unutmağa da kimse yok şiiri: Mәnә deyәn gәrәk nә olub axı, Nә çabalayırsan, söylә, nә xәbәr. Sәn çәtin tapasan (bulasan) axtardığını(aradığını), Sәn axtardığını itirmәyiblәr. Nәlәr arzuladıq, nәlәr qazandıq, Hәlә nәlәri dә itirәcәyik (kaybedeceğiz). Yollara sarılıb biz dә uzandıq, Hara gәlib çatdıq (ulaştık, eriştik) belә tәlәsik (acele)? De mәnә varmıydın, ya bәlkә yoxdun? 2

3 De mәnә, yuxudu bәlkә bu dünya? Bu bulaq suyunda sәnmiydin axdın? Bu bulud apardı sәni haraya? Vaxt gәlir, hәr şeyin yetişir sonu, Bu nәydi qurtardı, yox oldu, getdi? Bu da bir hәyatdı, oynadıq onu, Bu da bir oyundu, yaşadıq bitdi. Yollar getdi üzü dağa, Yoxuşlar enişlәrdәn çox. Kimsә yox xatırlamağa, Unutmağa da kimsә yox. Şiir, yukarıda belirtildiği üzere, Kemal Abdulla nın çok çeşitli edebî türlerden oluşan büyük metinine bütünlükte bir metin dilbilimsel meta gönderme niteliği taşımaktadır. Veya söz konusu şiir, çağdaş metin dilbilimi terminolojisi ile ifade edecek olursak, lengüistik nitelikteki anafora, kor anafora ve kor katafora unsurları ile bir sistemde yer alan somut bir kataforik gösterge olarak da değerlendirilebilir Unutmağa Kimse Yok Romanının Kavramlar Dünyası Kemal Abdulla nın bilimsel, edebî, bedii, araştırmacılık ve çevirmenlik faaliyeti bütünlükte büyük bir metinler arası (intertekstual) meta metindir, denebilir. Söz konusu Metinin kavramlar dünyasının anlatanı veya doğrudan yazarı da, şüphesiz ki, Kemal Abdulla dır. Kemal Abdulla nın kendine özgü bedii kavramlar dünyası ve söz konusu dünyaya göre konularıyla ve edebî-bedii tiplemeleriyle olgunlaştırılan tematik kavramlaştırma süreci ve buna bağlı olarak da gerçekleştirilen somut bir kategorileştirme çerçevesi vardır. İşte bütün bunlar, söz konusu Metinin birinci, dolayısıyla, düşünen veya verici (adresant) olan Kemal Abdulla tefekkür ve tahayyül fenomenini (Hacılı 2010: 3) veya birleşenini oluşturur. Söz konusu metinin ikinci birleşeni kavranılandır, dolayısıyla, yazarın geniş okur kitlesine sunduğu eseridir ve eserde ifade edilen fikirdir. Üçüncü birleşen ise, dinleyendir, okurdur, alıcıdır veya uluslararası lengüistik terminoloji ile ifade edecek olursak adresat tır. Kemal Abdulla metininde yer alan herhangi fikir okurunun kavrayışında yeni bir semiyotik mekan veya semiyosfer oluşturur. Bu ise okuru bütün olup bitenleri veya maddî ve manevî gelişmeleri sorgulamağa teşvik eder. 3 Yun. anaphora terimi, öne ve arkaya gönderen veya ön ve art gönderimli metin dilbilimsel gösterge anlamını ifade etmektedir. Catarhoric reference terimi, öne gönderme unsuru veya ön gönderimli gösterge anlamına gelir. Anaphorik reference terimi, öne ve arkaya gönderme unsuru; koranaforiklik ve korkataforiklik: co-reference terimleri ise metin dilbilimi terminolojisine göre metinin hem yukarı hem de aşağı parçalarına gönderme yapan eş gönderimli unsurlar olarak nitelendirilmektedir (LES 1900: 32; Dilçilik ensiklopediyası 2006: 49, 321; Musayev 2011: 276). 3

4 Çeşitli dil-konuşma verileri, edebî-bedii modelleştirmeler, arketip nitelikteki tiplemeler ve yazar gerçeklikleri, bugün çağdaş filolojik bilimde artık farklı bir biçimde yorumlanmaktadır. Onlar, klasik nitelikli önceki filolojik çalışmalarındaki gibi sadece derindeki yapı dan veya ana varyant-varyant değişimlerinden hareketle incelenmemektedir. Modern filolojik araştırma ve incelenmelerin mana//fonksiyon//yapı doğrultusunda gerçekleştirilmesi de yeterli görülmemektedir 4. Çağdaş filolojik araştırmalarda ve incelemelerde hem dil-konuşma faktörleri hem de edebî-bedii gerçekleştirmeler, artık dünyanın kavramlar haritasından hareketle evrensel ve millî nitelikteki kavramsal bağlamlarda ve münferit tarihî dönemlerin geniş diskursal eksenlerinde incelenmektedir. Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok romanının metininin kavramlar dünyasının da bir yandan söz konusu meta bağlamda kavramsal olarak incelenmesi uygun olacaktır. Öte yandan Türk-İslam medeniyetine, düşünüş ve düşünce sistematiğine yakından bağlı olan kavramlar dünyası özelliklerinin de söz konusu incelenme sürecinde göz önünde dikkatlice bulundurulması gerekmektedir. Söz konusu kavramlar dünyasının başlangıç nitelikteki münferit fenomenal çevrelerinin (frame) ve çevrelenmelerinin veya sahnelerikavramlaştırmalarının ise, aşağıdaki biçimde sıralandırılarak adlandırılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz: -Tanrı hakkı, ahret, kader; -Kardeşlik, komşuluk ilişkileri; -Aile müessesinin kutsallığı, bakirelik, bakir ve bakire; -Kahramanlık, mertlik ve cesaret; -Sevgi, aşk ve güzellik; -Misafirperverlik, konukseverlik veya komşun aç iken rahat olmamak; -Emanet ve sadakat; -Şehitlik ve gazilik mertebeleri; -Sabır ve tevekkül vb. Söz konusu kavramlar, Türkçe metinin şiirsel-folklorik anlatımında X-XI yüzyıllardan başlayarak ortaya çıkar. Dünyanın dil haritasına ve Türk-İslam medeniyetine göre belirlenebilir üst kavramlar, Kemal Abdulla metininin bedii kavramlar dünyası bağlamında Türklük ve Azerbaycancılık mentalitesine uygun üst ve alt kavramlara bağlı olarak kavramlaştırılmaktadır. Bu ise yazarın kendine özgü bir semantik yaratıcılık sisteminin, gerçekliğinin ve edebî-bedii dilinin oluşumuna yol açmaktadır. İşte bu dil, bir zamanlar edebî tenkidimizde iyice anlaşılmamış, ağırlaştırılmış ve taranmamış bir dil gibi geniş tartışmalara yol açmıştı (Sәlcuq 2005: 190). Ancak, söz konusu dil, başından beri çıkarma-yalın ve birleşik cümlelerin yanı sıra, kültürel nitelikteki diğer ağır dil katlarının da kendine özgü bir biçimde harekete getirilerek kullanılması, dil ve özel metin kurucu semiyotik işaretlerin birçok halde birbiriyle örtüşmesi ile seçilmiştir. Bunun sonucunda yazarın bedii kavramlar dünyasının ifadesine bağlı olarak gerçekleşen orijinal bir metin dilbilimsel 5 sıralanma ortaya çıkmıştır. Cümlelerin böyle bir lengüistik sentagma sistematiğiyle 4 Burada yapıdan manaya ve işleve ve işlevden veya fonksiyondan ve manadan yapıya ve her ikisinden de birbirine doğrultularında gerçekleştirilen ve günümüzde artık klasik sayıla bilecek araştırmalar ve incelemeler kastedilmektedir. 5 Söz konusu terim, metine ilişkin lengüistik özellikleri ifade etmektedir ve İng. Text Linguistics, Alm. Texstlengüistik, Rus. лингвиcтикa тeкcтa biçimlerinde kullanılmaktadır. 4

5 metinlerdeki yerleşimi, sentaktik sıralanması ve bütünlükte yazarın edebî-bedii dili, bugünün Azerbaycan edebî diskurunda artık öz mutlak uygunluğunu kanıtlayabilmiştir. Kemal Abdulla metininin kavrayışlar dünyası kendine mahsus kavramsal renkliliği ile de bilinmektedir. Bu renkler, kavramlar ve kavramsal çizgilerin birçoğu, Kemal Abdulla metininde alt düzey ve faktörleriyle artık kavramlaştırılmıştır. Söz konusu kavramlaştırmalar, kavramsal-psikolojik yönleriyle doğrudan doğruya yazarın kendisine aittir. Bunlara aşağıdakiler, ait edile bilir: -Dolgun an; -Yol ve yolun sonu veya hiç bitmeyen yol; -Ruh ve ruhun gözü; - Tenhalık; teklik ve tekcenelik 6 ; - Sır ve sır içindelik veya bilinmezlik; -Gariplik ve yalnızlık; -Hatıra, unutkanlık ve unutmağa kimse yokluk; -Oyun ve oyunbazlık; -Günah ve günah içindelik; -Kısas ve kısasçılık; -Mit ve tarih; mitin veya tarihin Kemal Abdulla tabiriyle tekceneleştirilmesi veya bireyselleştirilmesi vb. -Azerbaycancılık ve Türkçülük; etnik belirlilik ve millî kimlik; Azerbaycan dili, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi gibi kavrayışların algılanması vb. Kemal Abdulla Metininde yer alan bazı kavramlaştırmalar ise yazarın bilişsel sisteminde eklendiği mantıkî ve felsefî nüanslarıyla genellikle evrensel niteliktedir. Bunlara ise aşağıdakiler ait edilebilir, diye düşünüyoruz: -Hayat ve ölüm; -Baki ve fâni -Rabbani ve arzani; -Ruh ve cisim; -İdeal ve gerçek; -Batin ve zahir; -Özgürlük ve zaruret; -Birey, toplum ve nihayet şair-hükümdar veya entelektüel-güç kavramlaştırmaları (Hacılı 2010: 61). Kemal Abdulla metininin paradigma sistemi, çağdaş edebî-bedii süreçte yazarın çağdaşı olduğu diğer yazarların deneme metinlerinden büyük bir ölçüde farklılık göstermektedir. Her şeyden önce, yukarıda belirtilen kavramların algılanması, tahayyüle verilmesi, fikir ve düşünce bağlamı düzeyinde belirlenmesine göre yazarın kendine özgü bir semantik sistemi veya mantığı bulunmaktadır. Söz konusu metin, kavramların yazarın tahayyülünde anlamlandırılması ve düşünüşünde fikir ve düşünce birleşenlerinin kavramsal çerçeveleri ve bileşiksel tiplemeleri olarak biçimlendirilmesi özelliklerine göre diğer Azerbaycan yazarlarının deneme metinlerinden seçilmektedir. Bu kavramların özel metin işaretleri ve ana dili ile homojen olarak ifadesi ise onların, yukarıda da belirtildiği üzere, en 6 Yazarın kendi kelime hazinesine mahsus bir sözcüktür. Tenha olma ve tek olma durumunu ifade etmektedir. Söz konusu sözcüğe Azerbaycan yazarlarından ilk defa olarak Kemal Abdulla nın dilinde rastlanmaktadır. 5

6 orijinal metin üretici etkenlerindendir. Söz konusu büyük Metinin sentagma (sözce ve sözceleme) hiyerarşisi veya işlevsel olarak semantik ifadesi de yukarıda belirtilen kavramların özel metin işaretlerinin ve ana dilinin en çeşitli edebî-bedii biçimlerde ve türlerde kullanılmasıyla belirlenebilmektedir. Söz gelimi tez, bilimsel monografi, ders kitabı, makale; roman, hikâye, oyun eseri, şiir, kıssa, esse vb. olarak. Söz konusu meta metinde, yukarıda belirtilen deneme yazısı türlerinin edebî, bedii, teknik, semiyotik ve işaretli metin kurucu olanaklarından azamî derecede yararlanılmaktadır. Yukarıda belirtilen, göreceli ve doğrudan nitelikteki kavramlar olarak sınıflandırılan kavrayışların bütünlükte algılanması ve tahayyülde kullanılmasına göre yazarın düşünüşünde münferit olarak belirlenen bedii kavramlar dünyasının haritası, Unutmağa Kimse Yok romanının metininde genellikle üç ana temele dayanılarak çizilebilmektedir. Bunlar, yukarıda da belirtildiği üzere, aşağıdakilerden ibarettir: -Paralel dünyalar; -Muhteşem ahenk; -Hadiselerin ufku veya ufuk çizgisi Peki paralel dünyalar, muhteşem ahenk ve hadiselerin ufku veya ufuk çizgisi kavrayışları ne demektir? Acaba bunlar romanda neyi ifade etmektedir? Romandaki hadiseler önce şehirde gerçekleştirilmektedir. Dil ve Tefekkür Enstitüsü nde gerçekleşenler, romanda günlük hayatımızda görülebilir somut tematik çizgileriyle eş görünümlü olarak yansıtılmaktadır. Birinci paralel dünyaların kahramanları olarak romanda Profesör, Patriarh 7 Zabite Hanım, Vahit Muallim, Neriman Muallim, Ayhan Alekberov ve diğer unutulmayan başarılı bedii tiplemeler canlandırılmaktadır. Sonra söz konusu hadiselerin devamı, ücra bir dağ köyünde, dolayısıyla, ikinci paralel dünyada yine de eş görünümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Bahram dayı, Mübariz kişi, Gülsüm vb. tiplemeler işte söz konusu dünyanın insanları olarak roman metininde yer almaktadır. Hadiselerin genel gelişiminin tarihî nitelikteki Yeni Çağ dönemi de bundan sonra başlamaktadır. Bu, üçüncü paralel dünyadır. Bu dünyadan veya tarihin derinliklerinden ise Mirza Pirkulu, Alikumral Yüzbaşı, Mir Hasan adlı insan tiplemeleri ve mitolojik nitelikteki kurt tiplemesi boy göstermektedir. Akabinde söz konusu iç görünümlü otantik kat veya paralel dünya üzerinde paralel dünyaların dördüncüsü uyku ekseninde (http://kult.az.com) ortaya çıkmaktadır. Sonuncu art görünümlü paralel dünya olarak ise romanda eski Yunan mitleri, Troya savaşı, nifak elması ile ilintili hadiseler ve bu hadiselerin tematik gelişimi bağlamında gerçekleştirilen somut edebî-bedi tiplemeler kaleme alınmaktadır. Romanda paralel dünyalar olarak kaleme alınanlar işte yukarıda gösterilenlerden ibarettir. Romanın metininde tematik olarak gerçekleştirilen hadiselerin gelişiminin esas itibariyle art görünümlü olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, romanda bu günden geçmişe doğru devam eden bir gelişme görünümü veya projeksiyonu izlenilmektedir. Bunun yanı sıra, romanda çeşitli bedii gidişatların, ayrıntıların ve detayların hem eş görünümlü (prospektif) veya olay ve olguların bugüne ve geleceğe, hem de iç görünümlü (interospektif) veya olay ve olguların millî öze veya mentaliteye göre değerlendirilmesi görünümlerinde bedii kavramlar dünyası olarak tasvir olunması da dikkatleri çekmektedir. Hadiselerin ufku ve ufuk çizgisi ise, 7 Patriarh kelimesi, romanın metininde ataerkil veya eski dönemleri çok iyi bilen bir bilgin, bir büyük bilirkişi anlamında kullanılmıştır. 6

7 gerek art ve eş görünümlü, gerekse iç görünümlü nitelikteki araştırma-incelenme projeksiyonlarında izlenilen her çeşit tematik gelişmenin sonuçlarının denemesel olarak görüldüğü ve dolgun anın gerçekleştiği sınırdır. Muhteşem ahenk bütün bunları ihtiva eden düzendir. Bu düzeni düzenleyen ise, İlahî Mantık veya Yaratanın takdiridir. 3. Dil İşaretleri ve Romandaki Kavramsal-Edebî Nitelikteki Diğer Metin Kurucu İşaretler Dil aracılığıyla insan beyninde özelde çeşitli bilgiler, konular, prototipler, şemalar, çerçeveler ve genelde ise dünya görüşü ve biliş düzeyleri vb. yansır. Onlar algılama//bilinç//düşünüş ekseninde kavramsal-iradi olarak hafızada yeniden işlenilir ve hem enine hem de boyuna göre depolanır. Depolanmalar ise bilimde şimdi artık insan biliyi ve düşüncesinin üst ve alt düzeyleri aşamalarında sınıflandırılır. Söz konusu sınıflandırmalar ve ya kavramlaştırmalar çağdaş sosyal bilimlere dair araştırmalarda çeşitli bilişimsel yöntemlerle yapılır ve onların sonuçlarını bir arada değerlendiren bilişsel bilimin ise incelenme-araştırma ilkelerinin toplamı olarak algılanır. Sentetik ve sinerjik nitelikteki bilişsel bilimde üst kavramlar ve kategoriler ile alt kavramlar ve kategoriler birbiriyle bağlantılı ve sistematik olarak incelenir. Kemal Abdulla nın Unutmağa Kimse Yok romanının metininde de paralel dünyalar, muhteşem ahenk ve olayların ufku veya ufuk çizgisi anlayışları aynı zamanda birer münferit üst kavramlar niteliği taşır. Yazar algılama sürecinde belirlenen kavrayışları semiyotik (Yunan. sēmeîon- işaret) işaretlerin ve süreçlerin veya semiozislerin 8 çeşitli zaman ve mekan semiyosferlerindeki hareketleriyle edebî-bedii yazar gerçekliği olarak ifade eder. Kısacası, paralel dünyaların, ilahî mantığın veya ahengin gelişim mekanizmini, alt kavramlarıyla ve kategorileriyle açar. Ve çeşitli tarihî olayların, psikolojik yazar anlatımlarının, kıssa niteliğindeki rivayetlerin ve hikâyelerin bedii-retorik açılımı sürecinde ise okuruna yeni bir bedii kavramlar dünyası sunar. Kemal Abdulla metini Türkolojik filolojide, her şeyden önce hem bilişsel bilime hem de çağdaş edebî-lengüistik tahlile, kavramlar dünyası veya kavramlardan hareketle sürdürülebilecek filolojik incelenmelerin ve araştırmaların kapılarını sonuna kadar açar. Söz konusu metin, XXI yüzyılın başlarında dünyanın bedii kavramlar haritasından ana dilimizde kapsamlı olarak söz edebilmek için Azerbaycan Türkçesi anahtar kelimesini bütün anlamsal çalarlarıyla ve bedii ifade olanaklarıyla bizlere sunar. 8 Semiozis (Yunan. sema işaret ) işaret süreci demektir ve işaretlerin oluşturma, kurma, hareket ve açıklama özelliklerini içerir. Söz konusu terim sık olarak iletişim (komünikasyon) anlayışının veya sözcüğünün eş anlamlısı olarak da kullanılır. Bunun sonucunda işaretin işaretlenenle işaretleyen arasındaki uygunluğu kurulmuş olur. Semiyosfer (Yunan. sema işaret, sphaira küre sathı ) ise işaretlerin küresel alanı ve çevresi, mekan ve zamanda mevcut olan işaretlerin ve dil ilişkilerinin bütününü içeren semiyotik mekandır. Semiyosfer anlayışını semiyotik kültür biliminde ilk defa olarak Y. M. Lotman kullanmış ve literatüre de o getirmiştir. Semiyosfer kendi hedefine ve mahiyetine göre kültür gibidir. O, her şeyden önce verici (adresant) ve alıcının (adresat) önceki kültür bilimsel deneyiminden oluşur ve aynı zamanda enformasyon kanalına bağlı olan zaruri dil komünikasyonlarının temelini oluşturur. Semiyosferin bütün unsurları, münasebet formüllerinin birbiriyle sürekli olarak transformasyon olunduğu dinamik bir durumda yerleşir (Stariçenok 2008: ). Söz konusu anlayış//terim, bilim tarihinde neyosfer, atmosfer, biyosfer vb. kavramlarından ve uygun kavramları ifade eden terimlerden sonra ortaya çıkmıştır. 7

8 Bugün çağdaş yorumlanmasıyla insan entelektine ve bir bütün olarak algılanan deneyimine ilişkin soyut ve somut kavramların birleştirilebilir alt kategorileriyle farklı açıklanmalardaki betimlenmesini bilişsel bilim ve bilişsel filolojik lengüistik ve edebiyat bilimi yerine getirmektedir. Dünyanın dil haritasını evren, uzay, yol, din, dil, inanç, savaş, barış, demokrasi, mutluluk, düşmanlık, dostluk, acı, merhamet vb. gibi genel kültürel temelli kavramlar oluşturmaktadır. Bu kavramlar, bilişsel dilbilimde insana özgü özelliklere bağlı olarak gerçek prototipleriyle belirlenmektedir. Dolayısıyla sitem etmek, teessüf, niyet, istek, sebep, maksat, değerlendirme, sevgi, nefret, sevinç gibi anlamsal alanları içeren özellikleriyle ifade edilmektedir. Söz konusu bağlamda sevgi-acıma, veya sevgi-nefret gibi lengüistik kavramlar 9 somut diskursal varyantlarıyla da dikkatleri çekmektedir. Böylece, hem somut dil göstergeleri hem de kavramsal faktörlerle ifade edilen anlayışlar lengüistik kavramlar olarak tarif edilmektedir. Bu bağlamda herhangi bir yazarın kendine mahsus olan ve deneme yazılarında ifade olunan bir kavramlar dünyası ve buna bağlı olarak da anlattığı somut bir yazar gerçekliği vardır. Bu kavramlar dünyası ve yazarın kendine özgü algılama ve fikir gerçekliği onun kullandığı bedii dille ve özel edebî-bedii metin kurucu işaretlerin hareketleriyle ifade olunmaktadır. Yazar herhangi bir deneme metinini kurgularken sadece dil birimlerinden, dolayısıyla fonemlerden, morfemlerden, sentaksemlerden (tamlamalar, kelime grupları, cümleler vb.), leksemlerden (kelimelerden), frazemlerden (deyimlerden) ve texstemlerden (cümleden büyük birliklerden) gelişigüzel olarak istifade etmez. (Bir metin sadece belirtilenlerden oluşsaydı o zaman söz konusu herhangi bir bedii eser monoton cümlelerden oluşan sözcük yığınından başka bir şey olmazdı.) O, kendi yazar gerçekliğini ifade edebilmek için, her şeyden önce, millî dile ve özgün nitelikteki mentaliteye mahsus olan semiyotik mahiyetli ve kendisinin şekillendirdiği en çeşitli metin kurucu işaretlerden yararlanır, dolayısıyla metini onlarla kurur. Farklı dil işaretlerinin ve edebî-kavramsal nitelikteki diğer özel metin kurucu işaretlerin işlevsel ve anlamsal parametrelerinin birbiriyle örtüşmesi ise deneme metininin başarılı olmasını şartlandıran temel etkenlerdendir. İşte Kemal Abdulla metinini de başarılı ve orijinal kılan temel etkenlerden birisi, söz konusu işaretlerin çoğu kez birbiriyle örtüşebilmesiyle bağlantılıdır. Aşağıda hareketleri birbiriyle örtüşen dil ve edebîbedii nitelikteki özel metin kurucu işaretlere kısaca olarak değinilecektir İşaretlerin Seçimi Dünyasında 9 Her şeyden önce insan tarafından antropolojik olarak algılanan ve bilişsel bir bilinçlenmeyle olgunlaştırılan düşünüşün oluşumu ve gelişimi sürecinin biçimlenmesine ve dil çerçeveli etkenlerce de giderek hızlandırılmasına bağlı olarak belirlenebilmektedir. Bu kavrayış, Yaratanca sağlanılan düşünsel oluşumun ve gelişimin dünya düzeyinin dengelenmesinde rol alan kavramların rolüyle ve lengüistik olarak adlandırılmasıyla bağlantılıdır. Dünyanın dil haritasını oluşturan evrensel ve ulusal nitelikli fonetik, fonolojik, morfolojik, sentaktik, leksik, sözlüksel ve deyim bilimsel düzeyleri, hem somut dil bilimsel belirtileriyle işaretlenen hem de soyut kavramsal yapılanmalarıyla anlatımda belirginleşen kavram ve kategorileriyle betimlenebilmektedir. Söz konusu karakteristik kategorilerden biri olarak birçok dilde somut dil bilgisel belirtileriyle işaretlenen, birçok dilde ise leksik, sentaktik ve morfolojik belirtilerin birincil ve sonraki işlevleriyle bileşiksel olarak ifade edilebilen genel görünüşsellik kavramı ve buna bağlı olarak belirlenebilen görünüş alt kategorisi gösterilebilir (Musaoğlu, Kirişçioğlu 2008). Bu bağlamda aktarma kavraması veya algılanması, uygun aktarma bilimi kavramı ve kategorileriyle Türk yazı dilleri arasında hem bilişimsel hem de edebî yöntemlerle yapılabilir bir olgu niteliğinde li yıllarda somut bir lengüistik kavram olarak belirlenebilmektedir. Deneme metinlerinin özel metin kurucu işaretleri anlayışı da, bilgi çağının bilişsel terminolojisinde somut bir lengüistik kavram olarak genellikle XX yüzyılın son çeyreğinden itibaren yer almaktadır. 8

9 Dildeki yapı-anlatım faklılığının millî mantalitede bir özellik ve özgünlük olarak yansıdığı, çağdaş etnik içeriği tarihi kimliği ve gelişmeleri ile ele alan budun dilbilimde (Alm. Etnolinguistik, Fr. etnolinguistique, İng. ethnolinguistics, Rus. Этнoлингвиcтикa) çok önemle vurgulanmaktadır. Bu şu anlama geliyor ki, herhangi bir dil, diller ailesinde kendine özgü orijinal bir dünya haritasına sahiptir. Söz konusu görüş, başından itibaren dilbilim tarihinde eşsiz eserleriyle ve bilimsel sonuçlarıyla önemli bir yer alan dilbilimciler Humbolt a ve Sepir-Uorf a mahsus. Ünlü dilbilimci Anna Vejbitskiy ve Moskova semantik dilbilim okulu temsilcileri de söz konusu görüşü savunmaktalar (Apresyan 2011: 19). Bu görüşe göre herhangi bir yazı-konuşma dili, her şeyden önce kendi dil haritasıyla akraba ve genetik akrabalık bağları olmayan yakın ve uzak dillerden seçilmektedir. Bu bağlamda Kemal Abdulla metininde, Azerbaycan Türkçesinin kendine özgü dünya haritasından bir kılavuz yol gösteren olarak yerinde ve uğurla yararlanılabilinmiştir. Bunun yanı sıra, Kemal Abdulla metininde söz konusu dünya haritasını ifade eden hem dil hem de diğer metin kurucu işaretler de çok doğru ve yerinde seçilmiştir. Biz gerek dün gerekse bugün neyosfer ve biyosferin yanı sıra hem de belli bir semiyosfer (http://semioties.ru/sphere/semiosphere.html) ve konseptosfer çağında yaşadığımızın farkında olmalıyız. Dolayısıyla, kendine özgü belirgin gösterge bilimsel işaretleriyle seçilen bir semiyotik mekandaki mevcudiyetimizi idrak edebilmeliyiz! Aslında Biz şimdi işaretlerin seçimi dünyasında Yaratanın iradesiyle yaşıyoruz dersek daha doğru olacaktır. Söz konusu romanda da paralel dünyalardaki roman kahramanları çoğu kez herhangi bir somut seçim karşısındalar. Hayat veya ölümün seçimi, yazı veya mitin seçimi! Kariyerin, güzelliğin veya iktidarın, gücün seçimi vb. Herhangi bir seçim de romanda belli başlı semiyotik işaretleriyle gösterilmektedir. Sözgelimi, roman kahramanlarından Bahram kişi Mağaradaki çiçekli yazının sırrı açılsın diye ölümü seçer. Ölümün temel gösterge bilimsel işareti veya icra edeni ise romanda, her şeyden önce mağaranın ruhu tiplemesiyle ifade olunur. O, her an Bahram ı takip eder. Elbette, ölüm somut, ruh ise soyut bir kavramdır. Nitekim hayat fanîdir, ruh ise ebediyen mevcuttur. İnsan öldükten sonra ruh onun bedeninden ayrılır. Mağaranın ruhu olgusu, mitolojik nitelikteki bir imtiyazlı ses veya nefes olarak hem de geçmişten gelir ve romanda özel bir metin kurucu işaret olarak başarıyla kullanılır Kemal Abdulla Metininde Metin Kurucu İşaretlerin Kullanılması Peki işaretler anlayışı ne demektir? Burada, her şeyden önce, ilk olarak yeni dilbilim ilminin kurucusu Ferdinant de Saussure ce belirlenen serbest nitelikteki dil-konuşma işaretleri hatırlanır (Saussure 1977). Bunların bazılarını yukarıda gösterdik. Fonemler, morfemler, leksemler vb. olarak. Ancak yol işaretleri, duman (od yanmasa, tüstü çıkmaz), ses, koku ve bunun gibi diğer işaretler de semiyosferde yer almaktadır. Genelde herhangi bir bilim veya güzel sanat alanlarının özelde ise bedii edebiyatın veya deneme yazılarının kendine özgü işaretler sistemi bulunmaktadır. Genel semiyotikte her türlü sistemli, ardışık, anlamlı ve manalı işaretler, iletişimsel biçimlenmeleriyle XIX yüzyılın sonlarından itibaren özel bilimsel doğrultu veya gösterge bilimi niteliğinde sentaktik, semantik ve pragmatik yönleriyle incelenmektedir (Peirce 1983: ; Morris 1983: 37-89; Erkman-Akerson 2005: ). Filolojik-lengüistik bilimde söz konusu semiyotik disiplinler genel olarak şöyle nitelendirilmektedir: Sentaktik, konuşma zincirindeki ve genellikle zamansal sıralanmadaki 9

10 işaretlerin; semantik, eşyanın anlamı ve işareti ve genel olarak da işaret taşıyıcılarının; pragmatik ise işaretle ondan istifade edenlerin arasındaki bir ilişki olarak belirlenmektedir (ЛЭC 1990: 441). Semiyotik işaretlerle kurulan belli bir tören, merasim, dans, uyku, oyun vb. bireysel ve kitlesel faaliyetler de dilbilimde münferit metinler olarak tarif edilmektedir (ЛЭC 1990: ). Böylece, pragmatik ve sentaktik olarak gerçekleşen herhangi bir metinin veya millî ve manevi nitelikteki metin teşekkülün kendine özgü bir işaretler sistemi veya dünyası vardır. Ve bütün metinler, şu veya bu biçimde işaretlerin hareketleriyle kurulmaktadır. Deneme metininin özel metin kurucu işaretleri ise, şüphesiz ki, yazarın kendine veya somut bir durumda onun eserine mahsustur. Söz konusu işaretler, her şeyden önce yazar-okur ve ifade edilen gerçekliğe yazar münasebeti bağlamında pragmatik olarak belirlenebilmektedir. Genelde semiyotik işaretler arasındaki biçimsel ve içeriksel bağlantıya göre ise her çeşit metin kurucu işaretler sentaktik özellikleriyle de incelenmektedir. Deneme metinlerinin başlıkları, münferit cümleler, nominatif adlandırılmalı kelimeler, deyimler, cümleden büyük birlikler, anagramlar, kısaltılmış nominatif adlandırmalar, arkaik sözcükler vb. özel dil metin kurucu işaretleri olarak kullanılır. Etnik, folklorik, etnografya, demografik ve mitolojik mahiyetli simgeler ve imgeler, çeşitli paralel edebî konular, süjeler, önce görmeler, duygusal olgular ve düşünceler de deneme metininin özel metin kurucu işaretleri olarak yazar anlatımında yer almaktadır. Sözgelimi Unutmağa Kimse Yok romanında aşağıda belirtilenler, yazara mahsus olan edebî-bedii nitelikteki özel metin kurucu işaretler olarak değerlendirilebilmektedir: - F.Q. kısaltması yazarın kendisinin veya zamanın yaratıcı gençliğinin grafik işaretlerle ifade olunan metin kurucu göstergesidir; - Mitolojik ve bununla da bilişsel içerikli Qarağac, Çoban papağı, Çiçәkli yazı, Vәng dağı, İşıqsaçan daş, Bozlar, Mağara vb. kelimeler ve söz birleşmeleri metin kurucu özel ad göstergeleridir; - F. Q. -nin ve Bahram ın düşünde gördüğü paralel uykular ve aynı uykuları görme olayları veya paralel dünyalardan birinin uykularda yazar gerçekliği olarak gerçekleştirilmesi unsurları, ayrılıkta özel metin kurucu işaretler olarak kullanılmaktadır; - Eryenin ölümden kurtula bilmesi için gıyaben köyün imamı Seyit Cafer e makintoj palto (Deri mont) alma sözü vermesi olayı da özel metin kurucu işaret niteliği taşır vb. Söz konusu romanın başlığı ve Kemal Abdulla nın önceki romanlarının başlıkları da doğru seçilmiş özel metin kurucu işaretler olarak değerlendirile bilir. Bu bakımdan yazarın Eksik Elyazması romanının başlığı dikkatleri daha çok çeker. Roman, Dede Korkut hikâyeleri kavramsal bağlamının şimdiye kadar denemesel olarak yorumlanmayan tarihî metin altı motiflerine ve Şah İsmail şahsiyetinin hâlâ toplumca iyi bilinmeyen edebî-psikolojik çizgilerine göre yazılmıştır. Eser, Türkiye de Türkiye Türkçesinde yayımlandıktan sonra İstanbul da bir araştırmacı Türkolog bir yazısında Dede Korkut Kitabının yeni bir elyazmasının bulunduğunu bildirmişti. Böyle bir yanlış çağrışımın ortaya çıkması, her şeyden önce, bir özel metin kurucu işaret olarak Eksik Elyazması roman başlığının yazar tarafından çok uğurlu seçimiyle ilintilidir. Aslında söz konusu başlık, kendisi başlı başına bir meta metin 10

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

ŞAMANİK BİLGİ VE MİTSEL İMGELER

ŞAMANİK BİLGİ VE MİTSEL İMGELER ŞAMANİK BİLGİ VE MİTSEL İMGELER Yazan: Anna Leena SIIKALA Çev.: İskender YILDIRIM Şamanizm, etnografik ve dinsel araştırmalar alanında gözde bir konu olmuştur. Şamanizm çalışmacıları, bu olgunun ideolojik

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Bülent ÖZKAN Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balcalı/ADANA

Bülent ÖZKAN Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balcalı/ADANA Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/1 (2004), 167-182., Adana METİNDİLBİLİMİ, METİNDİLBİLİMSEL BAĞDAŞIKLIK VE HALDUN TANER İN ONİKİYE BİR VAR ADLI ÖYKÜSÜNDE METİNDİLBİLİMSEL BAĞDAŞIKLIK

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1

FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1 FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 1 FARKLI BİR BAKIŞLA ANAYASA GERÇEĞİ - Sayfa 2 Ekip çalışmamız içinde kendileriyle gurur duyduğumuz Kahramanmaraşın değerli gençlerine, Ahmet Kazan, Osman Sığırgüden,

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı