ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR"

Transkript

1 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA HAREKETLERÝNÝN ETKÝLERÝ LEVHA HAREKETLERÝNÝN ETKÝLERÝ...22 Ölçme ve Deðerlendirme...24 Kazaným Deðerlendirme Testi...26 Ünite Deðerlendirme Testi...28 Genel Deðerlendirme Testi...30 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 3 DOÐADAKÝ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK, BÝTKÝ SU KAYNAKLARI...34 Ölçme ve Deðerlendirme...38 Kazaným Deðerlendirme Testi

2 Ýçindekiler TOPRAÐIN HÝKÂYESÝ...44 Ölçme ve Deðerlendirme...47 Kazaným Deðerlendirme Testi...48 DÜNYA YI KAPLAYAN ÖRTÜ: BÝTKÝLER...52 Ölçme ve Deðerlendirme...54 Kazaným Deðerlendirme Testi...56 Ünite Deðerlendirme Testi...60 Genel Deðerlendirme Testi...64 Beþerî Sistemler ÜNÝTE - 4 NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUSUN ÖZELLÝKLERÝ VE ÖNEMÝ DÜNYA NÜFUSUNUN TARÝHSEL ARTIÞI ve DEÐÝÞÝMÝ...70 DÜNYA NÜFUSUNUN ALANSAL DAÐILIÞI...71 Ölçme ve Deðerlendirme...72 Kazaným Deðerlendirme Testi...74 NÜFUS PÝRAMÝTLERÝ ve ÖZELLÝKLERÝ...76 DÜNYA DA NÜFUS ARTIÞI...77 Ölçme ve Deðerlendirme...78 Kazaným Deðerlendirme Testi...80 Ünite Deðerlendirme Testi...82 Genel Deðerlendirme Testi...86 Beþerî Sistemler ÜNÝTE - 5 GÖÇLERÝN NEDEN ve SONUÇLARI ÝNSANLAR NEDEN GÖÇ EDER?...92 Ölçme ve Deðerlendirme...95 Kazaným Deðerlendirme Testi...96 GÖÇÜN MEKÂNSAL ETKÝLERÝ...98 Ölçme ve Deðerlendirme...99 Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi

3 Ýçindekiler Beþerî Sistemler ÜNÝTE - 6 GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMÝK FAALÝYETLER GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE GEÇÝM TARZLARI Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SINIFLANDIRILMASI Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi Mekânsal Bir Sentez: Türkiye ÜNÝTE - 7 TÜRKÝYE NÝN FÝZÝKÝ ÖZELLÝKLERÝ TÜRKÝYE NÝN GÖRÜNEN YÜZÜ: YER ÞEKÝLLERÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi ÜLKEMÝZDE HANGÝ KUVVETLER, HANGÝ YER ÞEKÝLLERÝNÝ OLUÞTURUYOR? Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi TÜRKÝYE NÝN ÝKLÝMÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi TÜRKÝYE NÝN SU VARLIÐI Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi TÜRKÝYE DE TOPRAK TÝPLERÝ ve TOPRAK KULLANIMI Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi

4 Ýçindekiler DOÐAL UNSURLARIN GÖSTERGESÝ: BÝTKÝLER Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi Mekânsal Bir Sentez: Türkiye ÜNÝTE - 8 NEREDE ve NASIL YAÞIYORUZ? TÜRKÝYE DE NÜFUSUN ve YERLEÞMENÝN DAÐILIÞINI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi TÜRKÝYE DE YERLEÞMELER Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi Mekânsal Bir Sentez: Türkiye ÜNÝTE - 9 TÜRKÝYE NÝN NÜFUS ÖZELLÝKLERÝ ve NÜFUS HAREKETLERÝ TÜRKÝYE DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLÝKLERÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi TÜRKÝYE DE NÜFUSUN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi

5 Ýçindekiler TÜRKÝYE DE GÖÇLER Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ÜNÝTE - 10 KITALARIN KEÞFÝ ve KÜÇÜLEN DÜNYA COÐRAFÝ KEÞÝFLER, ÝLETÝÞÝM ve TEKNOLOJÝNÝN ÖNEMÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi DÜNYA YI BÝRBÝRÝNE BAÐLAYAN AÐLAR: ULAÞIM Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi Çevre ve Toplum ÜNÝTE - 11 DOÐAL AFETLER ve TOPLUM BAÞLICA DOÐAL AFET TÜRLERÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi ÝNSANLARIN DOÐAL AFETLERDEKÝ ETKÝSÝ Ölçme ve Deðerlendirme Kazaným Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Deðerlendirme Testi CEVAP ANAHTARI

6

7

8 Baca BÖLÜM 01 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Kazaným Bu bölümü bitirdiðimde; Kayaçlarýn özellikleri ile yeryüzü þekillerinin oluþum süreçlerini iliþkilendirmeyi öðreneceðim. Bu taþlardan yeryüzünde en yaygýn olaný granittir. Diðer önemli iç püskürük kayaçlar; siyenit, diyorit, gabro ve peridotittir. Granit, dayanýklý olmasý ve kendine özgü yüzey þekillerini oluþturmasý yönüyle diðer püskürük kayaçlardan ayrýlýr. Ýlk oluþtuklarýnda büyük kütleler hâlinde olan granitler, iklim koþullarýnýn etkisiyle fiziksel ve kimyasal ayrýþmalara uðradýklarýnda deðiþik boyut ve þekillerdeki bloklar hâline dönüþür. Yer kabuðunun yapýsýný büyük ölçüde magmanýn katýlaþmasý sonucu oluþmuþ doðal maddeler yani kayaçlar oluþturur. Kayaçlar bir ya da birden fazla mineralin biraraya gelmesiyle oluþmuþ kütlelerdir. Mineraller ise belli bir kimyasal formülü olan, genellikle katý ve homojen maddelerdir. Doðada yüzlerce mineral bulunur. Kayaçlar oluþumlarýna göre üç grup altýnda toplanýr: A. PÜSKÜRÜK (MAGMATÝK) KAYAÇ- LAR Püskürük kayaçlarýn ortak özelliði, magmanýn katýlaþmasý sonucu oluþmalarýdýr. Bu kayaçlar magmanýn katýlaþtýðý bölgelere göre iç püskürük ve dýþ püskürük kayaçlar olarak iki gruba ayrýlýr. Gaz, kül ve taþlar Dýþ püskürük kayaçlar Krater Volkan YER KABUÐU konisi Lav Coþku Yayýnlarý Granit kütlesi Granit kütlesi Granit bloðu Yer kabuðunun derinliklerindeki granit kütlesinin, aþýnma sonucu yüzeye çýkmasý ve yüzeyde ayrýþarak blok hâline dönüþmesi Granit bloklarýndan oluþan topoðrafyaya genel olarak tor topoðrafyasý adý verilir. 2. Dýþ Püskürük Kayaçlar Magmanýn yer kabuðuna hareketi sýrasýnda kabuðu geçerek yeryüzüne ulaþmasýyla volkanizma(püskürme) olayý gerçekleþir. Magmanýn yeryüzünde püskürerek katýlaþmasýyla dýþ püskürük kayaçlar oluþur. Genellikle koyu renkli olan bu kayaçlar ince tanelidir. Bu kayaçlardan yeryüzünde en yaygýn olanlarý; andezit, bazalt, riyolit, trakit ve volkan camýdýr. Peri bacalarýnýn bulunduðu Ürgüp - Nevþehir Yöresi nde volkanlardan püsküren lâvlarýn irili ufaklý parçalar hâlinde geniþ bir alanda birikmesiyle oluþmuþ volkan tüfleri de bu kayaçlardandýr. Bu kayaçlar çok yumuþak olmalarý nedeniyle kolayca þekillenmektedir. Ýç püskürük kayaçlar Magma Bazalt Püskürük kayaçlarýn oluþumu 1. Ýç Püskürük Kayaçlar Yer kabuðunun derinliklerindeki magmanýn, yer kabuðuna doðru hareketi sýrasýnda, yer kabuðunun içindeki çatlaklara sokularak buralarda katýlaþmasýyla iç püskürük kayaçlar oluþur. Derinlik kayaçlarý adý da verilen bu kayaçlar, magmanýn yavaþ yavaþ soðumasýyla oluþtuklarýndan açýk renkli ve iri tanelidir. Volkan tüfü Volkan tüfleriyle kaplý bir arazinin dýþ güçlerle aþýnmasý sonucu peri bacalarýnýn oluþumu Volkanik tüfler, Türkiye de Nevþehir - Ürgüp - Göreme Yöresi nde karakteristik peri bacalarýnýn oluþmasýna neden olmuþtur. 12 Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar

9 B. TORTUL (SEDÝMENTER) KAYAÇLAR Püskürük kayaçlar; yeryüzünde akarsular, rüzgârlar ve çözülme gibi dýþ etkenler tarafýndan aþýndýrýlýp küçük parçalara ayrýlýr. Bu parçalar yine dýþ etkenlerin etkisiyle taþýnarak göl, deniz ve okyanus çukurlarýnda çökelir. Bunun sonucunda tortul kayaçlar oluþur. Anahtar Bilgi Tortul taþlar, tabakalar hâlinde olduklarýndan içlerinde oluþtuklarý dönemlere ait bitki ve hayvan kalýntýlarý(fosil) bulundururlar. Dað Örnek 1 Aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisi, kýrýntýlý(mekanik) tortul kayaçlardan biri deðildir? A) Kum taþý B) Çakýl taþý C) Kil taþý D) Alçý taþý E) Buzul taþ Çözüm Kum taþý, çakýl taþý, kil taþý ve buzul taþ dýþ kuvvetlerin taþýdýðý çeþitli malzemelerin, çukur yerlerde birikmesiyle oluþmuþ kýrýntýlý (mekanik) tortul kayaçlardýr. Ancak alçý taþý sularýn içinde eriyik hâlde bulunan maddelerin çökelmesiyle oluþmuþ kimyasal tortul kayaçtýr. Cevap D 3. Organik Tortul Kayaçlar Bitki ve hayvan kalýntýlarýnýn kapalý ortam ve basýnç koþullarý altýnda kalarak çökelmesiyle oluþan kayaçlardýr. Taþ kömürü, linyit, mercan kayalarý ve tebeþir bu tür kayaçlara en güzel örneklerdir. Deniz Tortul tabakalar Coþku Yayýnlarý C. BAÞKALAÞIM (METAMORFÝK) KA- YAÇLAR Püskürük ve tortul kayaçlar, yer kabuðu hareketleri sýrasýnda tabakalarýn aðýrlýðý nedeniyle yüksek bir basýnç altýnda kalýr. Yer in derinliklerindeki sýcaklýðýn da etkisiyle eski özelliklerini kaybeden bu taþlar bazý yeni özellikler kazanýr. Bunun sonucunda yüzeyleri daha parlak, renkleri daha koyu ve yoðunluklarý daha fazla olur. Karalardan dýþ kuvvetler tarafýndan taþýnan malzemeler, okyanus ya da deniz çukurlarýnda tabakalar hâlinde birikerek tortul kayaçlarý oluþturur. Tortul kayaçlar oluþumlarýna göre üç gruba ayrýlýr. 1. Kimyasal Tortul Kayaçlar Sular tarafýndan kimyasal yollarla çözülen minerallerin çökelmesiyle oluþan kayaçlardýr. Kireç taþý(kalker), alçý taþý(jips) ve kaya tuzu bu tür kayaçlara en güzel örneklerdir. Kimyasal tortul kayaçlarýn su ile temas etmesi sonucu kimyasal çözünme gerçekleþir. Bu durum karstik þekillerin oluþmasýna neden olur. Lapya, dolin, uvala, traverten ve maðara gibi yer þekilleri kimyasal tortul kayaçlarýn bulunduðu alanlarda oluþurlar. 2. Kýrýntýlý (Mekanik) Tortul Kayaçlar Akarsu, buzul, rüzgâr ve dalgalar gibi dýþ etkenler tarafýndan çeþitli yerlerden aþýndýrýlan küçük parçalarýn taþýnarak, çukur yerlerde biriktirilmesiyle oluþan kayaçlardýr. Farklý irilikteki tanelerden oluþan bu kayaçlara en güzel örnekler; kum taþý(gre), çakýl taþý(konglomera), kil taþý ve buzul taþ(moren)dýr. Kayaç Tabakalarý Baþkalaþým Kayaç Sýcaklýk Yeryüzü Kayaçlarýn aðýrlýðýndan kaynaklanan basýnç Magma Baþkalaþým kayaçlarýn oluþumu Baþkalaþým Kayaç Sýcaklýk Kireç taþýnýn baþkalaþmasýyla mermer, granitin baþkalaþmasýyla gnays, kum taþýnýn baþkalaþmasýyla kuvars ve kil taþýnýn baþkalaþmasýyla killi þist oluþmuþtur. Yukarýda anlatýlan üç grup kayaç türü milyonlarca yýl içinde biribirine dönüþmektedir. Kayaç döngüsü de denilen bu olayda mevcut kayaçlar derinlere doðru inerek eriyip magma hâline gelir. Sonra bu magma yeryüzüne çýkýp soðuyarak püskürük kayaçlarý oluþturur. Fiziksel ve kimyasal ayrýþma ile parçalanan püskürük kayaçlar taþýnýp tabakalar hâlinde birikerek tortul kayaçlarý oluþturur. Tortul ve püskürük kayaçlar, yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda kalarak baþkalaþým kayaçlara dönüþmektedir. Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar 13

10 Kazaným Pekiþtirme - 1 Kazaným Pekiþtirme - 2 Aþaðýdaki cümlelerde býrakýlan boþluklara uygun olan sözcükleri yazýnýz kayaçlarýn ortak özelliði, magmanýn katýlaþmasý sonucu oluþmalarýdýr. 2. Kalker yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda dönüþür. 3. Granit bloklarýndan oluþan topoðrafyaya genel olarak... adý verilir. 4. Volkanik tüfler, Türkiye de Yöresi nde karakteristik peri bacalarýnýn oluþmasýna neden olmuþtur. Aþaðýdaki cümleleri doðru yanlýþ olarak deðerlendiriniz. 1. Kayaçlar bir ya da birden fazla mineralin biraraya gelmesiyle oluþmuþ kütlelerdir. 2. Tortul kayaçlar, yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda kalarak püskürük kayaçlara dönüþmektedir. 3. Ýç püskürük kayaçlarýn yeryüzünde en yaygýn olaný granittir. 4. Volkanik tüfler çok yumuþak olmalarý nedeniyle kolayca þekillendirilebilmektedir. 5. Lapya, dolin, uvala, traverten ve maðara gibi yer þekilleri... tortul kayaçlarýn bulunduðu alanlarda oluþurlar kayaçlar; bitki ve hayvan kalýntýlarýnýn kapalý ortam ve basýnç koþullarý altýnda kalarak çökelmesiyle oluþan kayaçlardýr. 7. Üç grup kayaç türünün milyonlarca yýl içinde birbirine dönüþmesine... adý verilir. 8. Kayaçlarý oluþturan, belli bir kimyasal formülü olan ve genellikle katý ve homojen hâlde bulunan maddelere... denir. 9. Tortul tabakalarýn arasýnda bulunan..., bu kayaçlarýn oluþtuklarý dönemin özellikleri hakkýnda ip ucu verir. Coþku Yayýnlarý 5. Organik tortul kayaçlarýn bir diðer adý da derinlik kayaçlarýdýr. 6. Siyenit, diyorit, gabro ve peridotit gibi kayaçlar, kimyasal tortul kayaçlara örnek olarak gösterilebilir. 7. Püskürük kayaçlar magmanýn katýlaþtýðý bölgelere göre iç püskürük ve dýþ püskürük kayaçlar olarak iki gruba ayrýlýr. 8. Dýþ püskürük kayaçlar, su ile temas edince kolayca kimyasal çözünmeye uðrarlar. 9. Tortul taþlar, genellikle tabakalar hâlinde bulunur ve içlerinde oluþtuklarý dönemlere ait bitki ve hayvan kalýntýlarý(fosil) bulundururlar , kömürün yüksek sýcaklýk ve basýnç altýnda baþkalaþýma uðramasýyla oluþur. 11. Alçý taþý, sularýn içinde eriyik hâlde bulunan maddelerin çökelmesiyle oluþmuþ... kayaçtýr. 12. Granitin baþkalaþmasýyla..., kum taþýnýn baþkalaþmasýyla... ve kil taþýnýn baþkalaþmasýyla... oluþur , volkanik tüflerin ve bazalt türü kayaçlarýn birlikte bulunduðu arazilerde oluþur kayaçlar, magmanýn yer kabuðu içinde soðuyup katýlaþmasý sonucu oluþmuþtur. 15. Karalardan dýþ kuvvetler tarafýndan taþýnan malzemeler, okyanus ya da deniz çukurlarýnda tabakalar hâlinde birikerek... oluþturur. 16. Yeryüzündeki bütün kayaçlarýn asýl kökeni dýr. 10. Kum taþý(gre), çakýl taþý(konglomera), kil taþý ve buzul taþ(moren) gibi kayaçlar organik tortul kayaçlar grubuna girer. 11. Genellikle koyu renkli olan dýþ püskürük kayaçlar ince tanelidir. 12. Andezit ve bazalt; bitki ve hayvan kalýntýlarýnýn kapalý ortam ve basýnç koþullarý altýnda kalarak çökelmesiyle oluþan kayaçlardýr. 13. Yer in derinliklerindeki sýcaklýðýn da etkisiyle eski özelliklerini kaybeden tortul kayaçlar ile püskürük kayaçlar bazý yeni özellikler kazanýr. 14. Kayaç döngüsü sonucu yüzeydeki mevcut kayaçlar derinlere doðru inerek eriyip magma hâline gelir. 15. Kaya tuzunun erimesi sonucu oluþan ve ilginç yer þekilleri oluþturan topoðrafyaya genel olarak tor topoðrafyasý adý verilir. 14 Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar

11 Kazaným Pekiþtirme - 3 Kazaným Pekiþtirme - 5 Aþaðýdaki þekilde kayaç döngüsü verilmiþtir. 1) Granit Magma IV Katýlaþým Kayaçlarý II Isý - Basýnç III 2) Bazalt A) Ýç Püskürük Baþkalaþým Kayaçlarý Tortullar I V 3) Diyorit Tortul Kayaçlar 4) Andezit B) Dýþ Püskürük a) Katýlaþma - Soðuma b) Aþýnma, taþýma, birikme c) Sýkýþma, çimentolaþma d) Yüksek sýcaklýk ve basýnç e) Erime 5) Volkan camý 6) Gabro V -... Yukarýdaki kayaç türlerini ait olduklarý grupla eþleþtiriniz. Kazaným Pekiþtirme - 6 Coþku Yayýnlarý Þekilde verilen kayaç döngüsündeki numaralar ile þeklin altýnda harflerle gösterilen durumlarý eþleþtiriniz. I -... II -... III -... IV -...a... Kazaným Pekiþtirme - 4 Aþaðýdaki fotoðraflarda gösterilen yer þekillerinin oluþumunda etkili olan kayaç türlerini uygun þekilde eþleþtiriniz. 1. Tortul kayaçlarýn içinde bulunan bitki ve hayvan kalýntýlarý 2. Granit bloklarýndan oluþan yer þekilleri... topoðrafyasý 3. Enerji elde edilen bir organik tortul kayaç 4. Diðer adý kireç taþý olan kayaç 5. Yaygýn olarak bulunan bir dýþ püskürük kayaç türü a) Traverten b) Tor topoðrafyasý c) Peribacasý 2 1) Granit ) Volkanik tüf ) Kireç taþý -...a... 3 Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar 15

12 Kazaným Deðerlendirme Testi Andezit, bazalt ve granit püskürük kayaçlardan bazýlarýdýr. Buna göre, püskürük kayaçlarýn ortak özellikleri arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz? EEE A) Dayanýklý olmalarý B) Taneli bir yapýda olmalarý C) Genellikle dirençli yapýda olmalarý D) Magmanýn soðumasýyla oluþmalarý E) Oluþtuklarý döneme ait bitki ve hayvan fosilleri bulundurmalarý 2. I. Gabro II. Granit III. Bazalt IV. Andezit Yukarýdaki kayaçlardan hangileri, iç püskürük kayaçlardandýr? AAA A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Coþku Yayýnlarý 5. Gnays, aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin baþkalaþmasý sonucu oluþur? BBB A) Linyit B) Granit C) Kum taþý D) Kireç taþý E) Taþ kömürü 6. Bitki parçalarý kalýn ve geçirimsiz tortullar arasýnda veya su içinde kalýr. Bu parçacýklar zaman içerisinde bakterilerin de etkisiyle karbon bakýmýndan zenginleþir. Böylece organik tortul kayaçlar oluþur. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi organik tortul kayaçlara örnek olarak gösterilebilir? BBB A) Granit B) Linyit C) Kalker D) Kum taþý E) Bazalt 7. Aþaðýdakilerden hangisi, volkan konisinin üst kesiminin þiddetli volkanik faaliyetler sonucu parçalanmasýyla oluþmuþtur? BBB A) Maar B) Kaldera C) Dayk D) Peri bacasý E) Batolit 3. Kum taþý(gre), çakýl taþý(konglomera) ve kil taþý; akarsu, buzul, rüzgâr ve dalgalar gibi dýþ etkenler tarafýndan çeþitli yerlerden aþýndýrýlan küçük parçalarýn taþýnarak, çukur yerlerde biriktirilmesiyle oluþan kayaçlardýr. Buna göre, bu kayaçlar aþaðýdaki kayaç gruplarýndan hangisinde yer alýr? CCC A) Ýç püskürük B) Dýþ püskürük C) Kýrýntýlý tortul D) Organik tortul E) Kimyasal tortul 8. Aþaðýda, granit kütlesinin aþýnma sonucu yüzeye çýkmasý ve yüzeyde ayrýþarak blok hâline dönüþmesi gösterilmiþtir. Granit kütlesi Granit kütlesi Granit bloðu 4. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisinde, bulunduðu döneme ait fosil(canlý kalýntýsý) bulunma olasýlýðý daha yüksektir? AAA A) Kireç taþý B) Gabro C) Trakit D) Andezit E) Volkan camý Granit kütlesinde görülen bu deðiþme sonucu ortaya çýkan arazi durumuna ne ad verilir? AAA A) Tor topoðrafyasý B) Kýyý topoðrafyasý C) Karst topoðrafyasý D) Buzul topoðrafyasý E) Deniz altý topoðrafyasý 16 Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar

13 Kazaným Deðerlendirme Testi I. Organik tortul II. Ýç püskürük III. Dýþ püskürük IV. Metamorfik V. Kýrýntýlý tortul Yukarýda verilen kayaçlardan hangileri, oluþtuklarý dönemlere ait bitki ve hayvan türleri hakkýnda daha çok bilgi verir? CCC A) I ve II B) I ve III C) I ve V D) II ve IV E) III ve V 13. Tüfler, volkanlardan çýkan ince boyutlu malzemelerin (özellikle küllerin) oluþturduðu kayaçlardýr. Açýk renklidir ve çok kolay aþýnýr. Aþaðýdaki yer þekillerinden hangisinin yaygýn olarak görüldüðü yörelerde tüfler daha fazladýr? DDD A) Traverten B) Plato C) Vadi D) Peri bacasý E) Buzul gölü 10. Peri bacalarýnýn bulunduðu Ürgüp - Nevþehir Yöresi nde volkanlardan püsküren lavlarýn irili ufaklý parçalar hâlinde geniþ bir alanda birikmesiyle oluþan ve çok yumuþak olmalarý nedeniyle kolayca þekillenen kayaç aþaðýdakilerden hangisidir? EEE A) Mermer B) Granit C) Tebeþir D) Kireç taþý E) Volkan tüfü Coþku Yayýnlarý 14. I. Volkanlardan çýkan ince boyutlu malzemelerin oluþturduðu kayaçlardýr. II. Açýk renklidir ve çok kolay aþýnýrlar. III. Yurdumuzda Nevþehir, Ürgüp, Göreme Yöresi nde karakteristik yüzey þekillerinin geliþmesine neden olmuþtur. Yukarýda volkanik tüflerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doðrudur? EEE A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) II ve III E) I, II ve III 11. Aþaðýda verilen kayaç türleri ve oluþumlarý ile ilgili eþleþtirmelerden hangisi yanlýþtýr? CCC A) Granit Ýç püskürük B) Mermer Baþkalaþým C) Kömür Kýrýntýlý tortul D) Bazalt Dýþ püskürük E) Kireç taþý Kimyasal tortul 15. Taþ kömürü, aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? DDD A) Ýç püskürük B) Dýþ püskürük C) Kimyasal tortul D) Organik tortul E) Kýrýntý (Mekanik) tortul 12. Bazalt, andezit, volkanik tüf gibi kayaçlarýn yaygýn olarak görüldüðü bir yöreyle ilgili olarak; I. Ortalama yükseltisi azdýr. II. Yýllýk ortalama sýcaklýðý fazladýr. III. Aktif veya sönmüþ volkanlar yer alýr. yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? CCC A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve III E) II ve III 16. Aþaðýdaki durumlardan hangisinde, arazideki kayaç türünün belirleyici etkisi olmamýþtýr? EEE A) Pamukkale travertenlerinin oluþmasýnda B) Göller Yöresi nde karstik þekillerin yaygýn olmasýnda C) Nevþehir çevresindeki peri bacalarýnýn oluþmasýnda D) Akdeniz Bölgesi nde terra rossa topraklarýnýn oluþmasýnda E) Doðu Karadeniz kýyýlarýnda yüksek falezlerin oluþmasýnda Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar 17

14 Ünite Deðerlendirme Testi Bir araþtýrmacý bulunduðu yörede kütle hâlinde bulunan granit bloklarýnýn zamanla deðiþik boyut ve þekillerde bloklara dönüþtüðünü gözlemlemiþtir. Buna göre, söz konusu yöredeki granit kütlelerinin bloklara ayrýþmasý, aþaðýdakilerden hangisinin sonucudur? CCC A) Volkanizmanýn etkili olmasýnýn B) Beþerî faktörlerin etkili olmasýnýn C) Fiziksel ve kimyasal ayrýþmaya uðramasýnýn D) Bitki köklerinin granit bloklarýný ayrýþtýrmasýnýn E) Çukur alanlardaki tortul tabakalarýn kalýnlýðýnýn artmasýnýn 2. Aþaðýdakilerden hangisi, kayaçlarýn ilk çaðlardaki kullaným alanlarýndan biri deðildir? BBB A) Bitki öðütme B) Enerji üretimi C) Kesici alet yapýmý D) Kap kacak yapýmý E) Süs eþyasý yapýmý Coþku Yayýnlarý 5. Ýlk çaðlarda insanlar kayaçlarý oymak suretiyle barýnma ihtiyaçlarýný gidermiþlerdir. Buna göre, aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin oyularak barýnak olarak kullanýmý daha yaygýndýr? AAA A) Volkanik tüf B) Granit C) Mermer D) Andezit 6. I. Elmas II. Jips III. Bazalt IV. Kaya tuzu E) Volkan camý Aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisi, suda kolayca çözünebilir? DDD A)IveII B)IveIII C)IIveIII D) II ve IV E) III ve IV 7. Dað 3. Kayaçlar oluþtuklarý yer bakýmýndan yerin altýnda ve yerin üstünde oluþanlar olarak gruplandýrýlýrsa, aþaðýdaki kayaçlardan hangisi diðerlerinden farklý bir grupta yer alýr? AAA A) Diorit B) Konglomera Deniz C) Jips D) Kalker E) Kum taþý X 4. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisi, bir kayacýn sýcaklýk ve basýncýn etkisiyle bir baþka kayaca dönüþmesiyle meydana gelmiþtir? AAA A) Mermer B) Kömür C) Granit D) Volkanik tüf E) Bazalt Yukarýdaki kesitte X ile gösterilen bölümde aþaðýdaki kayaç türlerinden hangileri daha yaygýn olarak bulunur? EEE A) Gabro ve siyenit B) Andezit ve bazalt C) Granit ve mermer D) Volkanik tüf ve Diorit E) Konglomera ve kum taþý 18 Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar

15 Ünite Deðerlendirme Testi Aþaðýda, bir volkan konisi kesiti gösterilmiþtir. I II IV III YER KABUÐU 12. I. Sýcaklýk II. Canlýlar III. Basýnç IV. Çözünme Yukarýdakilerden hangileri, kayaç türlerinin metamorfizmaya uðramasýnda etkili olmaktadýr? BBB A)IveII B)IveIII C)IIveIII D) II ve IV E) III ve IV V Buna göre, numaralandýrýlan alanlarýn hangisinde granit, siyenit ve gabro türü kayaçlarýn oluþmasý beklenir? AAA A) I B) II C) III D) IV E) V 9. Aþaðýdaki kayaçlardan hangisiyle oluþmuþ yer þekilleri daha dayanýklýdýr? DDD A) Kum taþý B) Kömür C) Kil taþý D) Granit E) Kireç taþý 10. Aþaðýdakilerden hangisi, karbonlu organik tortul kayaçlara örnek olarak gösterilebilir? BBB A) Kil taþý B) Taþ kömürü C) Bazalt D) Kalker E) Granit Coþku Yayýnlarý 13. Eriyebilen kayaç türlerinin bulunduðu alanlarda oluþan çukurluklarýn sularla dolmasý sonucu karstik göller oluþur. Buna göre, aþaðýdaki kayaçlardan hangisinin yaygýn olarak bulunduðu bölgede, erime sonucu oluþan karstik göllere rastlanýr? CCC A) Þist B) Bazalt C) Kalker D) Volkan camý E) Diyorit 14. Ayný bölgenin farklý yörelerinde andezit, kil, kum taþý, marn ve volkanik tüfler bulunmaktadýr. Bu yörelerde oluþan yer þekillerinin yükseltileri farklýdýr. Bu durumun temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? DDD A) Yörelerin bitki örtülerinin farklý olmasý B) Yörelerin sýcaklýk deðerlerinin farklý olmasý C) Yörelerde farklý dýþ kuvvetlerin etkili olmasý D) Kayaçlarýn aþýnýma karþý farklý dirençte olmalarý E) Bazý yörelerdeki kayaçlarýn içinde fosil bulunmasý 11. Aþaðýdakilerden hangisi, metamorfizmaya (baþkalaþým) uðramýþ kayaçlarýn ortak özelliklerinden biridir? CCC A) Ýçlerinde fosil bulunmasý B) Suda kolayca çözünmeleri C) Aþýnýma karþý dirençli olmalarý D) Enerji üretiminde kullanýlmalarý E) Karbon bakýmýndan zengin olmalarý 15. Kireç taþýnýn baþkalaþmasý sonucu, aþaðýdaki kayaç türlerinden hangisi oluþmuþtur? AAA A) Mermer B) Granit C) Bazalt D) Kömür E) Kum taþý Ünite 1 : Topoðrafya ve Kayaçlar 19

16

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR DOĞAL SİSTEMLER. 1. BÖLÜM TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONULAR: KAYAÇLAR PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? TORTUL KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? BAŞKALAŞIM KAYAÇLAR NASIL OLUŞUR? EK NOTLAR VE SORULAR 1. ve 2. BÖLÜM 1

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR KONU ÖZETİ Bu başlık altında, bölümün en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl KAYAÇLAR Tek bir veya birden fazla minerale ait kristal ve/ veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir. Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç gropta

Detaylı

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR BÖLÜM 1 TO A VE K A AFY Y A ĞR Ç PO R LA Doğal yollarla oluşmuş, inorganik, karakteristik bir kristal yapısı ve belli bir kimyasal bileşimi (formülü) olan, sabit veya belli sınırlar içinde değişebilen,

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR

TOPO ĞR AFYAV E KAYAÇLAR BÖLÜM 1 Sosyal Bilgiler Akademik Ders Notları Sayfası Paylaşımıdır.. (İbrahim Ulaş Baldemir) TO A VE K A AFY Y A ĞR Ç PO R LA BÖLÜM 1 COĞRAFYA Doğal yollarla oluşmuş, inorganik, karakteristik bir kristal

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE

DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE 1. DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE 11 1. ÜNİTE Doğal Sistemler Mantodan kaynağını alan mağma yeryüzünde katılaşarak dış püskürük kayaçları oluşturur. 1. Topoğrafya ve Kayaçlar KAYAÇLAR YERKABUĞUNUN MALZEMESİ

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

KAYAÇLAR YER KABUĞUNU OLUŞTURAN KAYAÇLAR

KAYAÇLAR YER KABUĞUNU OLUŞTURAN KAYAÇLAR TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR YER KABUĞUNU OLUŞTURAN KAYAÇLAR - Püskürük (Katılaşım - Volkanik) Kayaçlar. İç Püskürük Kayaçlar. Dış Püskürük Kayaçlar - Tortul Kayaçlar. Fiziksel (Kırıntılı) Tortul Kayaçlar. Kimyasal

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar.

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar. BÖLÜM 6 Yerin Şekillenmesi (İç Kuvvetler) 1. Dünya nın iç yapısı hakkında en kapsamlı bilgileri... verir. Bu bilgilere göre, Dünya, iç içe bir kaç küreden oluşmuştur. Buna göre, yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden

Detaylı

PÜSKÜRÜK (MAĞMATİK) KAYAÇLAR

PÜSKÜRÜK (MAĞMATİK) KAYAÇLAR KAYAÇLAR Kayaçlar, yerkabuğunu oluşturan ve içerisinde çeşitli minareller bulunan taş ve kayalardır. Aslında baktığımızda bütün canlılar için çok önemli yeri olan ve incelemeye değer özellikleri bulunan

Detaylı

İçindekiler. TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR...5 LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ... 11. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ... 17

İçindekiler. TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR...5 LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ... 11. DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ... 17 İçindekiler 1. Ünite TOPOĞRAFYA ve KAYAÇLAR....5 2. Ünite LEVHA HAREKETLERİNİN ETKİLERİ.... 11 3. Ünite DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR: SU, TOPRAK ve BİTKİ.... 17 4. Ünite NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI ve NİTELİKLERİ...

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI 03.11.2014 GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar

KAYAÇLAR KAYA DÖNGÜSÜ KAYA TİPLERİNİN DAĞILIMI 03.11.2014 GİRİŞ. Su-Kaya ve Tektonik Döngü. 1. Mağmatik kayalar. 2. Tortul kayalar Tekonik Yükselme 03.11.2014 GİRİŞ KAYAÇLAR Yerkabuğunu oluşturan kayalar, çeşitli minerallerin veya tek bir mineralin, kayaç parçacıklarının ya da hem mineral hem de kayaç parçacıklarının birlikte oluşturdukları

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu MAGMATİK KAYAÇLAR Magmanın Oluşumu Taş hamuru veya taş lapası anlamına gelen magma,yer kabuğundaki yükselişleri sırasında meydana gelen olaylarla Magmatik Kayaçlara dönüşür. Magma, ergime sıcaklıkları

Detaylı

Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt

Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt http://www.mryorke.com/agriscience/earth Science/Rocks/Rocks and the Rock Cycle.ppt Granit Riyolit 14. Bu iki kayaç hangi yönüyle benzer? Her ikisi de ergimiş kayadan yapılmıştır. Bunların bileşimi aynıdır.

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR

ANAKAYALAR MAĞMATİK (erüptif= püskürük= volkanik) KAYALAR ASİT ERÜPTİF KAYALAR ANAKAYALAR Ormancılıkta, anakaynak olan toprağı oluşturan anakayanın özel bir önemi bulunmaktadır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri (toprak derinliği, drenaj durumu, su tutma kapasitesi-hava

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar

TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR. Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar TOPRAK ANA MADDESİ KAYAÇLAR Oluşumlarına göre üç gruba ayrılırlar 1. Tortul Kayaçlar 2.Magmatik Kayaçlar 3.Metamorfik (başkalaşım) Kayaçlar 1. Magmatik Kayaçlar Magmanın arz kabuğunun çeşitli derinliklerinde

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

ZEMİN MEKANİĞİ. Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. ZEMİN MEKANİĞİ Amaç: Yapı zemininin genel yapısını inceleyerek, zeminler hakkında genel bilgi sahibi olmak. Yakın çevrenizdeki yerleşim alanlarında mevcut zemini inceleyerek; Renk, tane yapısı, biçim,

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

YERKÜRE VE YAPISI. Çekirdek (Ağır Küre) Manto (Ateş Küre (Magma)) Yer Kabuğu (Taş Küre) Hidrosfer (Su Küre) Atmosfer (Hava Küre)

YERKÜRE VE YAPISI. Çekirdek (Ağır Küre) Manto (Ateş Küre (Magma)) Yer Kabuğu (Taş Küre) Hidrosfer (Su Küre) Atmosfer (Hava Küre) YERKÜRE VE YAPISI Dünya iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bu katmanların kalınlıkları, yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden çok farklıdır. Yoğunlukları dışarıdan Dünya nın merkezine doğru artar.

Detaylı

Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA

Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ŞAHİN, Faruk MİRZA YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR? KONU : KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET Kayaçları birbirinden farklı yapan nedenlerden birisi yapısındaki minerallerdir.

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 10. SNF C Yerşekilleri ve Kayaçlar 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Dünya nın günlük hareketi B) Kayaçların sertlik derecesi C) Mutlak

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ JEOMORFOLOJİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ JEOMORFOLOJİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ JEOMORFOLOJİ Jeomorfoloji Dünya nın Oluşumu ve İç Yapısı Güneş Sistemi nin Oluşumu Güneş Sistemi nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya

Detaylı

VOLKANİK (YÜZEY) KAYAÇLAR

VOLKANİK (YÜZEY) KAYAÇLAR VOLKANİK (YÜZEY) KAYAÇLAR Magmanın yeryüzünde veya yeryüzünün yakın derinliklerinde soğuması sonucu oluşan kayaçlardır. Katılaşan magmaya lav denir Bunlar yarı kristalli porfirik yapılıdır. Çoğu kez gözle

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR)

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) MİNERALLER YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) Periyodik cetvelde bulunan 8 element yerkabuğunun yaklaşık olarak % 99'unu oluşturur. Bu 8 element majör elementler olarak adlandırılır.

Detaylı

GENEL JEOLOJİ BÖLÜM-4 «MİNERALLER VE KAYAÇLAR»

GENEL JEOLOJİ BÖLÜM-4 «MİNERALLER VE KAYAÇLAR» Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü GENEL JEOLOJİ BÖLÜM-4 «MİNERALLER VE KAYAÇLAR» Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 MİNERALLER Mineral doğal olarak oluşan, belli bir kimyasal

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, KVK201 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları Ders Notu DERS 3 1. KAYAÇ TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, KVK201 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmaları Ders Notu DERS 3 1. KAYAÇ TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1. KAYAÇ TÜRLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim 1. Tabakalanmış tortul kayaçlar, Erzurum-Tortum Gölü: (). 1.2. TORTUL (SEDİMENTAL) KAYAÇLAR Tortul kayaçlar, 1. derste kayaçların oluşumu anlatırken bahsettiğimiz

Detaylı

Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz?

Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz? Taşlar bilgisi Taşları neden inceleriz? Bilindiği gibi dünya iç içe geçmiş kürelerden oluşmakta ve en dıştaki küreyi katı olan kabuk veya litosfer (= Taşküre) meydana getirmektedir. Bu kürenin yapısını

Detaylı

KAYAÇLAR

KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR KAYAÇLAR Kayaçlar mineral topluluklarıdır. Ya çeşitli minerallerin ve ya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden, ya da Tek mineralin çok sayıda

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR. Kayaç nedir?

İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR. Kayaç nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 24.03.2015 MAGMATİK KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR METAMORFİK KAYAÇLAR Dr. Dilek OKUYUCU Yerkürenin Yapısı Kayaç nedir? Kayaç, çeşitli minerallerin veya bir tek mineralin;

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YER BİLİMİ, ASTRONOMİ, ÇEVRE BİLİMİ, ALAN EĞİTİMİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/

Detaylı

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ

5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ 5. Bölüm: TOPRAK PROFİLİ Toprak profili: Toprak yüzeyinden ana kayaya kadar düşey kesittir. Horizon: Toprak oluşum süreçleri ile meydana gelmiş, yataya ve/veya birbirine oldukça paralel dizilmiş katmanlardır.

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 3 KAYAÇLAR VE AYRIŞMA 4/3/2017 3 3.1.

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni DIŞ KUVVETLER Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekilleri Yer altı suları ve kaynaklar Karstik aşınım ve birikim şekilleri Buzul aşınım ve birikim şekilleri* Dalga

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA 1 14. POTAS TUZLARI 14.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Potasyum (K) bitkilerin gelişmesi için en önemli elementlerden biridir. Potas kelimesi K2O anlamında

Detaylı

A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık

A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 21-22 Nisan 1995 Yapı ve Kaplama Taşı larak Kullanılan Endüstriyel Kayaçlara Teknik Bir Bakış A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık

Detaylı

MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI

MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI MALZEMELERİN GRUPLANDIRILMASI Bünye (yapı) durumuna göre: 1) Fiziksel yapı: Fiziksel özellikleri açısından malzemeler homojen, heterojen, izotrop ve anizotrop malzemeler şeklinde gruplandırılabilir. Ham

Detaylı

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi

en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYAÇLAR I en.wikipedia.org Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi KAYAÇ DÖNGÜSÜ VE METAMORFİK KAYAÇLAR METAMORFİZMA Metamorfizma; Yunanca değişme anlamına gelen meta ve

Detaylı

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol

Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Galeri Tahkimatlarının (Demir Bağlar) Boyutlandırılması İçin Pratik Yol Ender PEKDEMİR* Konu, Kari Terzaghi'nin kurduğu teori üzerinde T.L. White ve R.V. Proctor tarafından geliştirilmiş ve Amerikan tipi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA 16. MERMER 16.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır. Bilimsel tanım: Başkalaşım (metamorfizma)

Detaylı

Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu

Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu TOPRAK OLUŞUMU Toprak oluşum sürecinde önemli rol oynadıkları belirlenmiş faktörler şu şekildedir: 1. İklim (su, sıcaklık, oksijen ve karbondioksit) 2. Ana materyal 3. Bitki ve hayvanlar (organik faktörler)

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN JEOLOJİNİN TANIMI, KONUSU, GELİŞİMİ ÖNEMİ Jeoloji, geniş anlamı ile 1. yerküresinin güneş sistemi içindeki konumundan, 2. fiziksel özelliğinden ve

Detaylı

Zemin Mekaniğine Giriş

Zemin Mekaniğine Giriş Zemin Mekaniğine Giriş Zeminlerin; Tanımı Oluşumu Zemin Mekaniği ve inşaat Mühendisliğindeki Yeri Genel Özellikleri Zemin; Kayaların farklı (mekanik ve kimyasal) etkenlerle ayrışması ve parçalanması sonucu

Detaylı

Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları

Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları Magmatik kayaçlar Sedimanter (tortul) kayaçlar Metamorfik (başkalaşım) kayaçları Magmanın derinlerde ya da yüzeye yakın kesimlerde soğumasıyla magmatik kayaçlar oluşur. Tektonik hareketler sonucunda

Detaylı

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR)

YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) MİNERALLER YER KABUĞUNU OLUŞTURAN MADDELER (MİNERALLER VE KAYAÇLAR) Periyodik cetvelde bulunan 8 element yerkabuğunun yaklaşık olarak % 99'unu oluşturur. Bu 8 element majör elementler olarak adlandırılır.

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI DOĞAL TAŞLAR

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI DOĞAL TAŞLAR YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI DOĞAL TAŞLAR Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi DOĞAL TAŞLAR Dünya üzerinde her yerde görülen, elle dokunulunca sertlik gösteren ve yer kabuğunun yapısında bulunan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) COĞRAFYA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) COĞRAFYA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) COĞRAFYA 3 DERS NOTU YAZAR Mecit Mümin POLAT ANKARA 2014 MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 12 DERS SAATĐ: 6 KONU: Kimyasal maddelerin kaynağı olarak jeolojik yapılar,kayalar, ve mineraller Kayaç çeşitleri Mineraller Maden Yatakları Metallerin

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER İÇ ve DIŞ KUVVETLER

DOĞAL SİSTEMLER İÇ ve DIŞ KUVVETLER 289 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 4. BÖLÜM İÇ ve DIŞ KUVVETLER 1. Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci... 104 2. İç Kuvvetler... 107 3. Dış Kuvvetler... 112 Konu Değerlendirme Testi - 9... 127 103 Yerin Yapısı ve

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: KAYAÇLAR VE TOPOĞRAFYA

A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: KAYAÇLAR VE TOPOĞRAFYA A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: KAYAÇLAR VE TOPOĞRAFYA... 7-14 2.BÖLÜM: YERYÜZÜNÜN ÖRTÜSÜ:SU, TOPRAK, BİTKİ... 17-46 B. BEŞERİ SİSTEMLER 3.BÖLÜM: YERYÜZÜNDE NÜFUS VE NÜFUSUN NİTELİKLERİ... 49-60 4.BÖLÜM:

Detaylı

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ 7.1 DEPREM TÜRLERİ Bölüm6 da deprem nedir, nasıl oluşur ve deprem sonucunda oluşan yer içinde hareket eden sismik dalgaların nasıl hareket ettiklerini ve yer içinde nasıl bir

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ. Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Şubat.2015

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ. Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Şubat.2015 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Şubat.2015 JEOLOJİNİN TANIMI Jeoloji, geniş anlamı ile 1. Yerküresinin güneş sistemi içindeki konumundan, 2. Fiziksel özelliğinden

Detaylı

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER

MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER MİNERALLERİ TANITAN ÖZELLİKLER A. Fiziksel Özellikler B. Kristal Şekilleri C. Optik Özellikler D. Kimyasal Özellikler E. Fizyolojik Özellikler A. Doku (Mineralin oluşu esnasında ortaya çıkar) B. Koku (Kükürt:

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE

FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 6. SINIF 8. ÜNĐTE YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR? KONU : KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET Kayaçları birbirinden farklı yapan nedenlerden birisi yapısındaki minerallerdir.

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2-Karstik kayaların kalın tabakalı olması: Karstik kayalar ne kadar kalın olursa üzerlerinde oluşacak karstik şekillerde o derece büyük olmaktadır.

2-Karstik kayaların kalın tabakalı olması: Karstik kayalar ne kadar kalın olursa üzerlerinde oluşacak karstik şekillerde o derece büyük olmaktadır. 4-KARSTLAŞMA Suda kolaylıkla eriyebilen kayalara karstik kayalar denir ve karstik kayaların yer altı ve yerüstü suları tarafından şekillendirilmesi sonucu oluşan şekillere karstik şekiller denir. Suyun

Detaylı

Genel olarak etraflarında tefradan meydana gelen bir halkaya rastlanılır.

Genel olarak etraflarında tefradan meydana gelen bir halkaya rastlanılır. PATLAMA ÇUKURLARI MAAR VE DİATREMALAR Volkanizma sonucunda meydana gelmiş en basit şekillerdir. Tahrip şekilleri olarak gaz patlamaları sonucunda meydana gelirler. Sadece gaz patlamaları şeklinde görülen

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR; SULAR. Veli&Sümeyra YILMAZ

DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR; SULAR. Veli&Sümeyra YILMAZ DOĞADAKİ ÜÇ UNSUR; SULAR 1 2 3 4 Dünyadaki Su Tatlı Su Tatlı Yüzey Suları 5 Su ihtiyacının karşılanması için alınabilecek önemler: a) Baraj yapma b) Suların kirlenmesini engelleme c) Her alanda su tüketiminde

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı OKYANUSLARDA OLUŞAN SEDİMANTASYON OLAYI Okyanus ve denizlerin çok dik olan veya şiddetli

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

10. SINIF. Yerşekilleri ve Kayaçlar I TEST. 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? SNF Yerşekilleri ve Kayaçlar 1. Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Dünya nın günlük hareketi B) Kayaçların sertlik derecesi ) Mutlak nem miktarı

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ -1. Ders Notları. Öğr.Grv. Erdinç ABİ

ZEMİN MEKANİĞİ -1. Ders Notları. Öğr.Grv. Erdinç ABİ ZEMİN MEKANİĞİ -1 Ders Notları Öğr.Grv. Erdinç ABİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 1. Bölüm ZEMİNLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Zemin; kaya(ç)ların fiziksel parçalanması (mekanik ayrışma) ve/veya kimyasal

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI Uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda Dünya yı mavi bir küreye benzetebiliriz. Bu durum, Dünya yüzeyinin çoğunluğunun su ile kaplı olmasının

Detaylı

VOLKANLAR VOLKANLAR :

VOLKANLAR VOLKANLAR : VOLKANLAR VOLKANLAR : Yanardağ ya da volkan, magmanın (Dünya'nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar) yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi

Detaylı