1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP"

Transkript

1 FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı Đmar Durumu Verilmesi 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP 2 Đnşaat Đstikamet Rölövesi Verilmesi 1- Đmar Durumu 2- Röperli kroki ya da çap 3- Tapu 3 Kot-kesit Belgesi Verilmesi 1- Đmar durumu 2- Đnşaat istikamet rölövesi 3- Tapu 4- Çap ya da röperli kroki 1

2 4 Mimari Projelerin Đncelenmesi Ve Onaylanması 2- Tapu 3- Çap 4- Đnşaat Đstikamet Rölövesi 5- Kot-kesit belgesi (Gerekirse) 6- Röperli Kroki 7- Hissedar Muvafakatı 8- Trafo Belgesi 9- Projede imzası bulunan teknik elemanların bağlı bulunduğu odalardan sicil durum belgesi 10- Đnşaatın sorumluluğunu almış olan Yapı Denetim Bürosunun belgesi 11- Vekaletname (Arsa sahibinin) 12- Projelerin ĐSKĐ den onaylandığını gösterir belge 13- Projelerin Mimarlar Odası Onayı 14- Tescilli eski eserlerin ve eski eser etkileşimindeki projelerin Koruma Kurulu Onayları ve Kararları 15- Büro tescil belgesi 16- Zemin etüd raporu (Jeofizik ve Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı 45 gün 5 Tevhit ve Đfraz Đşlemleri 1- Đmar durumu 2- Đnşaat istikamet rölövesi 6 Zemin Etüdü Raporunun Onaylanması 1- Đmar durumu (Zemin eki) 2- Tapu 3- Kot-kesit 4- Çap 5- Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri sicil durum belgesi 6- Zemin etüd raporları 2

3 7 Statik Proje Onaylanması 8 Kat Mülkiyeti Đşlemleri 1- Onaylanmış mimari projeler 2- Onaylanmış zemin raporları 3- Đnşaat Mühendisine ait sicil durum belgesi 4- Statik projeler (3 nüsha ) 5- Hesaplamaları gösteren statik cd 6- Statik ve betonarme hesap sonuçları kitapçığı 1- Onaylı proje (2 adet) 2- Đskan belgesi 3- Noter onaylı (2 adet)bağımsız bölüm listesi 45 gün 9 Kat Đrtifakı Đşlemleri 1- Onaylı proje 2- Temel üstü ruhsatı 3- Noter onaylı bağımsız bölüm listesi 10 Makine ve Tesisat Projesi Onaylanması 1- Tapu 2- Çap 3- Đmar durumu 4- Trafo belgesi 5- Yapı denetim firmasının belgeleri (büro tescil,durum sicil belgesi) 6- Proje müelliflerinin sicil durum belgeleri 7- Makine ve tesisat projeleri 3

4 11 Asansör ruhsat projesi 2- Binanın ruhsat ve iskanı 3-3 Adet proje ve hesapları 4- Firmanın CE belgesi 5- AT Uygunluk beyanı 6- Proje müelliflerinin SMM (Serbest mühendislik müşavirlik-oda kaydı) ve büro tescil belgeleri 7- Son durum raporu 8- Bakım onarım sözleşmesi 12 Asansör Muayene Belgesi 2- Muayene raporu 3- Raporu düzenleyen firmanın CE belgesi (Yetki belgesi) 4- Raporu düzenleyen mühendislerin SMM ve Büro tescil belgeleri 5- Bakım onarım sözleşmesi 13 Isı Yalıtım Raporu Verilmesi 2- Temel üstü fotokopisi 3- Isı yalıtım projesi 4

5 14 Yıkım Ruhsatı Verilmesi 2- Đmar durumu 3- Tapu 4- Çap 5- Muhtardan boş kağıdı 6- Yıkılan binanın emniyeti açısından tahta perdeli fotoğrafı 7- TUĐK sisteminden binanın nüfus ve emniyet Müdürlüğünden boş olduğunu gösterir yazı 8- Elektrik su doğalgazın ilgili idarelerden kesildiğine dair yazı 9- Muvafakatname 10- Taahhütname 11- Vergi borcunun olmadığına dair ilgili idareden temiz kağıdı 12- Yıkım harcı 30 gün 5

6 15 Đnşaat Ruhsatı Verilmesi 1- Đmar durumu 2- Đnşaat Đstikameti 3- Kot-kesit 4- Tapu (varsa yola terk tapusu) 5- Yıkım raporu 6- Arkeoloji yazısı 7- Ruhsat harcı, ağaç bedeli, otopark yazısı, Fen Đşleri tretuar yazısı madde yazısı, muvafakatname 9- Vergi yazısı, Müteahhit taahhütnamesi 10- YĐBF Belgesi, 11- Banka dekontu, 12- Đnşaatı yapanın vergi levhası, 13- Ticaret Odası kaydı, 14- Sicil numarası, 15- TC. kimlik no su, 16- Yapı denetçisi ve yardımcı kontrol elemanı ikametgahları, 17- Yapı denetim sözleşmesi 18- Yapı denetim izin belgesi 19-2 Adet mimari, 2 adet statik, 2 adet elektrik, makine ve asansör projeleri, 3 adet zemin etüd raporu, 20- Proje müellifleri oda durum belgeleri (Mimarlar, Đnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları) 21- Yeni otopark yönetmeliğine göre taahhütname ve Tapuya şerh yazısı 60 gün 6

7 16 Hafriyat Toprağı Taşıma Fişi 2- Ruhsatın fotokopisi, imza sirküsü 3- Vergi levhası 4- TC. kimlik no su 17 Đskele Belgesi Verilmesi 2- Tapu 3- Muvafakat 4- Taahhütname 5- Serbest çalışan müellifin oda sicil kaydı ve imzası 18 Seviye Tespit Tutanağı Onaylanması 2- Yapı denetim firmasinca hazırlanan seviye tespit tutanağı formu 19 Đskan Đçin Đstenen Belgeler 1- Isı yalıtım belgesi 2- Müracaat formu 3- Temel üstü belgesi 4- Vergi dairesi 5- SSK 6- Đtfaiye 7- Kaymakamlıktan (sığınakla ilgili) yazı 8- Binanın vergi borcu olmadığına dair yazı 9- Otopark temiz kağıdı 10- Makina tesisat formu 11- Đskan müracat ücreti 90 gün 7

8 20 Đş Bitirme Tutanağı 2- Yapı denetim firmasinca hazırlanan Đş bitirme tutanağı formu 60 gün (Đskan alındıktan sonra) 21 Hafriyat Toprağı Taşıma Fişi 2- Ruhsatın fotokopisi, imza sirküsü 3- Vergi levhası 4- TC. kimlik no su Dilekçe 5- Ruhsatın fotokopisi, imza sirküsü 6- Vergi levhası 7- TC. kimlik no su 22 Yapı Ruhsatı 1- Yapı denetim izin belgesi 2- TC kimlik numarası 3- Sicil numarası 4- Ticaret odası kaydı 5- Vergi levhası 6- Banka dekontu 7- YĐBF belgesi 8- Vergi yazısı, Müteahhid taahhütnamesi vergi yazısı 9- Muvafakatname 10- Tretuar yazısı 11- Otopark yazısı 12- Ağaç bedeli 13- Ruhsat harçı 14- Arkeoloji yazısı 15- Yıkım raporu 16- Tapu 17- Kot kesit belgesi 18- Đstikamet 19- Đmar durumu 8

9 23 Numarataj Bilgileri. 24 Su Elektrik Bağlatma Yazısı 25 Temel Üstü Vizesi 1. Temel ruhsatın aslı 2. Matbu form 3. Beton raporu 4. Fen Đşl. Müd. den kanal kabul yazısı 5. Sigorta belgesi 26 Tamir Tadilat Dilekçesi 1- Tapu fotokopisi, 2- Dilekçe Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Đlk Müracaat Yeri: Đkinci Müracaat Yeri: Đsim : Refik LAL Đsim : O.Erhan OFLAZ Unvan : Đmar ve Şehircilik Müdürü Unvan : Belediye Başkan Yardımcısı Adres :Fatih Belediye Başkanlığı Adres : Fatih Belediye Başkanlığı Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta : 9