r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : BTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008"

Transkript

1 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : BTE Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi, <jzellikleri ve mikrarlan yazrhmallar lhizmetler I yaprmisleri 4734 Sayr Kamu ihale X.anunu'nun, 22ld maddesi gere[ince Do!rudan Temin Usulii ile satrn almacaktr. ilgilenmeniz halinde X.DV Harig teklifinizin en geg (....../ ) gtinti mesai bitimine kadar bildirilmesini rica ederim. Fuat YILMAZ $ube Mi.idi.irii Komisyon Bagkanr Srra Nto Satrn Ahnacak Mahn/Ilizmetin/Yaprm iqinin Cinsi ve Krsa Ozeilikleri Miktarr Ad./Kg.kt. I 100 kwa hk kesintisiz giiq kaynaer I Ad. Teklif edilen KDV.Haric Birim Fiyatr Toplam Fiyatr NotTeknik $artname ektedir. Yukanda belirtilen ve idarenizce satm almacak olan mallann lhizmetlenncinsi, dzellikleri, miktarr ve di$er gartlanm okudum ve yukanda belirttigim KDV. Harig bedelle vermeyi kabul ve taahhiit ederim. Teklif eden.../....../2014 Adr. Soyadr-Ticaret Unvaru-imza-Kaqe

2 0znr rnsirvristz cuc ruvnlgr rnknir sanrnamnsi Bu qartname Kesintisiz Giig Kayna[r (KGK)'run teknik dzelliklerini agrklamaktadrr. KGK, elektrik kayna[rmn kesilmesi ya da bozulmasr srasmda kritik ytike kesinti olmalsrzm ve belirtilen toleranslar iginde otomatik olarak AC giicii saflayacaktu. Uretici, KGK'mn kullamlacalr yerdeki btittin elektrik, gevre ve hacim kogullanyla biitiiniiyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve saflayacaktrr. KGK herhangi bir kiginin denetimini gerektirmeksizin gahgabilecektir. 1. KONU KGK'run giicii 100 kva olacaktrr ve en az 80 kw qfuq gticii verebilecektir. Yiik gerilimi ve by-pass hattr gerilimi ig faz,4 tel VAC olacaktr. girig gerilimi 3 faz, tig tel 380/400 VAC olacaktrr. 2. CALISMA PRENSiBi 2.1. Teklif edilen Kesintisiz Giig Kaynafr gift gewim, online olarak tasarlanmrg olmahdrr kva giig deperi olan yiikleri, stirekli gahgarak hassas limitler iginde gerilim ve frekans ile beslenecektir. r. rcsixrisiz cuc xlnnagrnr or,usrunan thrirnr.nn Kesintisiz Giig Kaynapm da dijital iglemciler ve elektronik kartlann sayrsuu ve yiizeysel biiyifitiklerini azaltan geligmig teknoloji iiriinii SMD ( surface mounted devices) elekfonik kartlan kullamlmg olmahdrr. Teklif edilen kesintisiz gldrg kayna[r tesisi aqa[rdaki tinitelerden olugacaktrr. a) Statik Redres6r / $arj edici /PFC dewesi (girig giig fakt0rii dtizelune dewesi) b) Statik invertdr c) By-pass hattr d) Toplam 100 kva yiikti en az 30 dakika siire ile besleyecek akti grubu. a) Statik Redresiir / $arj edici : gebekeden aldrlr 3 fazh AC gerilimi DC gerilime gevirerek akii grubunu ve invertorii besleyen iinitedir. Yan iletkenler ve elektronik koruma kontrol dewelerinden olugacaktr. Redresdr kapasitesi tamamen bogalmrg akiileri garj etmeye ve tam yiiklti invert6rii beslemeye yeterli olacaktr.redres<ir blo[u IGBT transistdrlii olacaktu. Girigte mutlaka PFC (girig giig faktitrti dtizeltme) dewesi bulunmah ve giriq giig faktdrti tam yiikte en az 0,97 olmahdrr. b) invertiir : Redresdr ya da akii grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler iginde 3 fazh AC gerilime gevirerek 24 saat siirekli dewede kalacaktu. ihvertrir blo[u IGBT transistdrlii olacaktrr. Statik invertor grkrg deferlerinin nominal delerleri ile gebeke deferleri arasrnda siirekli karqrlagtrma yapacak ve senkron gahgma yoluna gidecektir.

3 c) StatikBy - Pass : $istem losa siireli agrn yiiklenmelerde by-pass yaparak yiikii gebekeye aktarmah ve bu siire iginde yiik statik by-pass tizerinden beslenmelidir. Sistemde herhangibt uvadurumunda yiik ojomatik olarak statik by-pass anahtan iizerinden kesintisiz, olarak gebekeye aktanlmahdrr. d)manuel by-pass: Gerektip'rnde yiikii gebekeye aktarmak igin elle gahqtrnlabilen bir manuel by-pass anahtan bulunacaktrr. Gerektiginde aym anahtar vasrtasryla cthazn statik by-pass tizelli$ kaldrnlabilmelidir. e) Akii Grubu : Kesintisiz gug kaynagr ile birlikte verilecek akii grubu tamamen bakrmsrz (maintenance-free) tipte olmahdr. Beklenen Omdi l0 yrldan az olmamah ve brogiirlerinde kamtlanmahdr. Kutlamlacak olan akiilerin CE belgesi olmall akii iireticisinin ISO900I standartlanna sahip ve TSE belgeti olmah ve firmalar bu belgeleri tekliflerinde vermelidir. Elektrik kesintilerinde akii grubu sistemi tam yiikte 30 dakika stire ile besleyebilmelidir. 4. TEKNiI( OZELLiKLER Girig karakteristikleri : Gerilimi Gerilim Toleransr Frekansr TIIDi (%100 yiikte) Girig Gtig Faktdrii Qftry Karakteristikleri : Qtuq Giicii Qtug Gtig Fakt6rii Qrkrg Gerilimi Agrn Yiik Kapasitesi (inverter) Qrhg Gerilim Kararhh[r Qrkrg Frekansr Qrkrq Frekans Kararhhlr 380/400/415 V, 3 faz + Ndtr olmaltdrr. Faz-Ndtr (-%15 /+o 27 olmahdn.) 50 Hz. +Yo l0 olmahdrr. 4/o5 i>0, kva 0,8 380/220, VAC 3Faz l Noh 3Faz, Yo 125 yiikte 10 Dakika %150 yiikte > 30 sn. <%o+1(statik) <o/o-4;+2(dinamik) 50 Hz. $ebekeyle senkron gahgmada ;*.Yo2 Ozsenkronizasyonlu gahqmada ; + %o 0.2 r 3 : 1 Crest faktitriindeki dogrusal olmayan ytikler ba[lanabilmelidir. 6. Toplam verim > o/o90; Eco Mode 'da o/o 97' e ulagmah. VERiM

4 7. Qahgma Srcakhfr Depolama Srcakh$r tsalrl Nem Qahgma Yiikseklifi Akustik Giiriiltii Standartlar Koruma Srrufi Urtin Sertifikalan CEVRE KOSULLARI 0 ile +40oC arasr olmahdrr. -25"C ile +55"C arast olmalt %0ileYo95 arasr 1000 metreye kadar herhangi bir de$er diigtimti olmadan gahgabilmeli. Daha yiiksek ralamlarda de[er dtigiimtiyle gahqabilmeli. <62 dba EN s0091-2, EN (VFI-SS-I I 1) IP 20 CE 7. PARALELLEME Kesintisiz Gtig Kayna[,r istenildipinde aym g0gte aym sistem bir KGK ile 4 ddete kadar paralellene bilmelidir. Bu paralelleme iglemi igin aynca statik transfer panosu kullamlmayacaktr. Ytiksek teknoloji sistemi olan kartla paralellene bilen sistem olmahdrr. 8. ALARM GOSTERGE SiSTEMLERi Kesintisiz gug kaynagrnda bir 6n panel bulunmah ve iizerinde sistemin genel prensip $emasl ve $ema iizerinde de rgrklar olmalrdr. $ema tlerinde bulunan iglev rgrklan; o iqlev hakkrnda kesin bilgiye sahip olmahdr. Kullamcr bu panelden sistemin gidig hath hakkmda bir bakrgta bilgi sahibi olabibneli, sistem igin gerekli olan konfrol tullan ile di$er kontrol edici anahtarlardaburadayer almah ve aqa[rdaki alarm ve durum gdstergeleri bulunmahdr. Mimik Diyagram : Diyagram tizerinde en az a$afrdaki rgrklar bulunmaltdrr. o gebeke gerilimi o DoFultucu o Akii den gahgma o invertdr den gahgma o invertdr dewede o By-Pass o Ytik by-pass'ta o Yiik invertorde o Mekanik by-pass Kontrol Anahtarlan : o Esc TWu o Enter Tu;u. Meniilerde dolagmaya yarayan OK tuglan Alfanumerik LCD Giisterge : o Cihazrn tiim gahgma fonksiyonlan gdriilebilnelidir. o Akii gerilim, akrm, (prj-depri)

5 . DoErultucu Gerilimi, ve akrmr (3 faz igin ayn ayn ). Giri$ frekansr, grlog frekansr LCD G6sterge aqa[rdaki bilgileri gosterebilmelidir. o Invertd,r Gerilimi ve frekanst o Bypass Gerilimi. Qrkry Gerilimi, frekans, akrm ve yiik yiizdesi 8. GEI\EL ozei,r,ir<r,bn : Koruma srrufi :IP20 9. YAPISAL OZELLiKLERi : 9.1. Kesintisiz Giig Kaynafmrn; redresdr ve invertdr blo[u IGBT transistdrlii olmahdrr Kesintisiz Giig Kaynafr lojik deweler ile dewe kartlan kolay ulagrlabilir yerlerde bulunmah ve aruadurumunda kolayhkla degigtirilebilmelidir Sistem modiiler bir yaprda olup anzalann onanmrnda hrzhhk sallanmahdrr Kesintisiz Giig Kayna[r monoblok bir yaprda olmahdu KGK Elektronik kartlan iizerinde kullamcr ve servis elemanlanmn kolay aflz.a bulmalanm sallayacak Arv,aDurum LED'leri bulunmalt&r. 10. ELEKTROMAGIIETiK KORI]MA : UPS' den grkabilecek olan frekansrn ve yiiksek frekansh grkrglan tamamen bastuan filte deweleri bulunmahdr. ELEKTRiKSEL KORUMA: UPS sistemi dtisiik voltaj, agrn akrm ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akrmr darbelerinden korumak igin gerekli Onlemlere sahip olmahdr. KGK, AC gebekesinden gelecek aqrn akrmlara" gerilim dalgalanmalann4 srgramalanna kargr ve di[er paralellenmig kaynaklann grkrq terminallerindeki veya da[rtrm sistemindeki yiik anahtarlanmn ve dewe kesicilerin gahgmasrndan kaynaklanan agrn gerilim ve gerilim slgramasl durumlanna kargr korumaya sahip olacakfir. KGK grkrgrndaki ani yiik de[igmelerine ve grkrg terminallerindeki krsa dewelere kargr korumaya sahip olacaktr. KGK dngdriilebilir tipte biitiin hatah gahgma durumlannda kendine ve bafh yiiklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktrr. Yan iletken pargalann zincirleme arvalanma durumuna kargr hrzh dawanan akrm smrrlama dewelerine salrip olacaktrr. KGK arlzlar: modtiliin kendine erl az zarar vererek dewe drgr kalmasrna yol agacaktrr ve KGK bakrm personeline dewe drgr kalmasryla ilgili enfazlabilgiyi sallayacaktr. KGK anzalanmasr durumunda yiik otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattrna aktanlacaktr. Koruyucu dewelerin durumlan cihazm Oniindeki grafik ekranda gdsterilecektir.

6 1r. nru crunu: 11'1' Kesintisiz giig kaynagr ile birlilfe teklif edilen akii grubu,tamamen kapah,bakrm gerektirmeyen (maintenence free), kuru tipte, "o * 10 rl omiir beklentili, ce belgeli ohnah ve akii iiretici firma ISO 9001 standartlanna sahip olmahdr. 1l'2' KGK ortam $rsrna balh olarak garj yapabilen,aktilerin-omrtiniin uzun oimasrm sa[layan rsr kompanzasyonlu garj sistemine sahip olmaldn. 11'3' Elektrik kesintilerinde akii grubu sistemi 30 dakika besleyebilmelidir. ll'4'tirmalar ffiffi:t* igin orijinat muhafazalanm da (sehpadolap,raftekliflerinde fiyata Z.GENEL: 72 'l ' Teklif veren finna teklifetmekte oldu$u sistemin ayru ve benzeri gugte KGK sistemini kurd,y^suna ve-igleftneye aldrgrna dair reieranslanru teklifle birlikte verecektir Teklif veren firma vitili satlcr ordugunu betgeremek zorundadr. 12 ' 3 ' olugabilecek anzalar ve balom o*itnt*igin yetkili teknik servis en fazla 2 saat mesafe uzakhkta olmah. Bu teknik servisler TSE- Hizrnet yeterlitik Belgesi,ne sahip otnahdr. 12 ' 4 ' Teklif veren firma Tiirkiye genelinde servis tegkilatr ile biinyesinde galgt'dr[r teknik personelin listesini vermelidir. t''?rrr"r""j$h;.deki satrcr ne kadar z-anandr KGK tiretim veya sargr ile uffaqtrlrm 72 ' 6 ' Uretici, Ttirkiye yetkili dagrtrcrsr(cihaz ithal ise) ve satrcr en az 5 yrld' krsmr yada tiim kamu ihalelerinden yasakh olmamahdr. 72 '1' Tekliflerde teklif edilen sistem ve donammm en az l0 yrl mtiddetle tiim pargalanmn tedarik edilebilecefi agrkga taahhut edilecektir. r2'8 ' Kesinti.siz gug kaynaer ve-aktiler gahgrr vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 (iki) yrl siire ile firma tarantisi altrnda olacakt'. tr -?;**ihalwe katrlacak rrmaar ISo 900r ve ISo l belgesine sahip 12 - ro - uretici firmamn TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmahd' L. Teklif edilen cihaz CE belgeli-olmahdr. 12 ' 12 ' KGK montajr ve KGK'mn cihazlara ba[lanmasr finna tarafindan yaprlacaktrr. 12'13 ' Sistem, KGK ve cihazlann ballantrlaritamamlandd<tan sonra kurulacak gal'q halde komisyon tarafindan testim ahnacaktrr -* w( "V: ';"", / f./ HAZRLAYAN \/ Ayetullah ARSLAN