HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR?"

Transkript

1 BELGELER HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR? Uluslararas Ticaret; Dünya Ticaret Örgütünün belirledi i kurallar, ikili ve çok tarafl anlaflmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuat, uluslararas ticari teamüller ve geleneklere göre yap lmaktad r. Yap lan ticari ifllemlerle ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatl ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. FATURALAR Resmi (yerli) Fatura (Domestic Invoice, Internal Invoice), Proforma Fatura Yabanc lara (veya yabanc ülkede ikamet etti ini belgeleyen T.C. uyruklu vatandafllara) yap lan sat fllarda KDV istisnas n n uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir. Sat c, ba l bulundu u vergi dairesine baflvurarak Türkiye de kamet Etmeyenlere Döviz Karfl l Sat fllarda KDV hracat stisnas zin Belgesi almaktad r. KOM SYONCU ALIfi VE SATIfi FATURALARI MALATÇININ ANAL Z BELGES (MANUFACTURER S ANALYSIS CERTIFICATE) Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren mallar n formüllerindeki bileflenlerin isim ve oranlar n gösteren listelerdir. malatç firma taraf ndan bir beyan fleklinde ya da ba ms z laboratuarlar taraf ndan düzenlenebilmektedir. GÖZET M BELGES (INSPECTION CERTIFICATE) 36 (Proforma Invoice) ve Orijinal (Ticari) Fatura (Original Invoice, Commercial Invoice, Sales Invoice) ihracatç taraf ndan, Navlun Faturas ise nakliyeci firma taraf ndan düzenlenen faturalard r. KONSOLOSLUK FATURASI (CONSULAR INVOICE) Komisyoncu arac l ile yap lan mal al m ve sat mlar nda; komisyoncu taraf ndan düzenlenen faturalard r. ÇEK L STES (WEIGHT NOTE) hracatç n n düzenledi i, ihraç mallar n n net ve brüt a rl klar ile hacimlerine iliflkin bilgileri gösteren belgedir. Gönderilen mal n ithalatç n n siparifline uygun olup olmad n (miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, tafl ma, teslim zaman vb.) araflt ran bir gözetim flirketinin haz rlam fl oldu u bir belgedir. EKSPERT Z RAPORU (EXPERTISE REPORT) Baz ülkelerin d fl ticaret rejimleri uyar nca düzenlenen bu faturalar, mal n gidece i ülkenin konsoloslu undan al n r. Konsolosluk taraf ndan mal menflei, birim fiyat ve mal de eri onaylanmaktad r. TASD KL FATURA (LEGALIZED/CERTIFIED INVOICE) hracatç firma taraf ndan yabanc al - c ya kesilmifl olan ticari faturan n ithalatç ülkelerin konsoloslu una KOL L STES (PACKING LIST) Paketler içindeki mallar n cinsini ve adedini belirtmek için sat c taraf ndan düzenlenmektedir. Di er bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyat n belirten listelerdir. SPES F KASYON BELGES (CERTIFICATE OF SPECIFICATION) hraç veya ithal mallar n n fiyat, miktar, kalite, bileflim katk oran, ticari teamül gibi hususlar nda gümrük idarelerince tereddüde düflülen durumlarda, analiz belgesi haz rlanmas gerekmektedir. Ekspertiz raporlar ; ticaret ve sanayi odalar, üniversiteler ve ilgili kamu kurumlar taraf ndan verilmektedir. GÜMRÜK BEYANNAMES (CUSTOMS DECLARATION FORM) onaylat lmas neticesinde tasdikli fatura elde edilmifl olur. ÖZEL FATURA ( ST SNA BELGES ) Mallar n uluslararas standartlar n n ay r m n yapan ve imalatç firman n TS veya ISO Belgesine ba l olarak düzenledi i belgedir. hracatta gümrük mevzuat uyar nca doldurularak ilgili ihracatç birli i taraf ndan onaylanmas ndan sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Tek Tip Gümrük Beyannamesi form-

2 lar Gümrük Vakf ndan al nabilmektedir. Gümrük Vakf Adres: Sa l k Mahallesi Aksu Sokak No:9/13 S hh ye/ankara dan bofl formu al narak doldurulduktan sonra yine bu oda taraf ndan tasdik edilmesi gerekmektedir. ren, Tar m l Müdürlükleri Bitki Koruma fiubeleri nden temin edilen belgedir. Tel: ATA KARNES (ATA CARNET) ATA karneleri uluslararas ATA Sözleflmesi ve eflyan n yurtd fl na ç kar lma amac na göre farkl l k gösteren Ek Sözleflmeler kapsam nda, taraf ülkeler aras nda, baflka herhangi bir belgeye gerek duyulmaks z n, eflyan n geçici olarak ithalat ve ihracat n sa layan gümrük belgeleridir. Yetkili Ticaret ve Sanayi odalar nca düzenlenmektedir. MENfiE fiahadetnames (CERTIFICATE OF ORIGIN) hracata konu olan mallar n üretim yerini gösteren belgedir. hracatç veya onun temsilcisi taraf ndan, ba l bulunulan ticaret ve/veya sanayi odas ndan bofl formu al narak doldurulduktan sonra yine bu oda taraf ndan onaylanmas TEDAR KÇ BEYANI (SUPPLIER S DECLARATION) A.TR dolafl m belgesi ile birlikte kullan - lan ve Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda ticarete konu Pan-Avrupa Menfle Kümülâsyonu kapsam eflyan n menfleini gösteren belgedir. hracatç taraf ndan düzenlenerek al c ya gönderilmektedir. KONTROL BELGES (CONFORMITY CERTIFICATE) D fl Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i ekinde yer alan tar m ürünlerinin ihracat nda, D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlüklerine ba l D fl Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Baflkanl ndan al - n r. T CAR KAL TE DENET M YETERL K BELGES HAYVAN HRACINA L fik N SA LIK RAPORU (HEALTH CERTIFICATE FOR ANIMAL EXPORT) Canl hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracat nda, bu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastal klardan temiz oldu unu gösteren, Tar m ve Köyiflleri Bakanl - Tar m l Müdürlüklerinden al nan belgedir. SÜT VE ET ÜRÜNLER Ç N SA LIK SERT F KALARI DÜZENLENMES (AB HAR C ÜLKELER) Sa l k sertifikas onay ifllemleri; Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü, Tar m l Müdürlükleri ile yetkilendirilmifl lçe Tar m Müdürlükleri taraf ndan yap lmaktad r. 37 gerekmektedir. Baz ülkeler, menfle flahadetnamelerinin, kendi mahalli konsolosluklar taraf ndan tasdik edilmesini isteyebilmektedir. DOLAfiIM BELGELER (MOVEMENT CERTIFICATES - A.TR, EUR.1, EUR-MED) VE FORM A (ÖZEL MENfiE fiahadetnames ) Ürünün gidece i ülkeye göre al c n n gümrük muafiyetinden yararlanmas için düzenlenen belgelerdir. hracatç veya onun temsilcisi taraf ndan, ba l bulunulan ticaret ve/veya sanayi odas n- Firman n üretim tesisinin bulundu u ilin ba l oldu u D fl Ticaret Müsteflarl - Bölge Müdürlü ünden al nmaktad r. Bu belgeye sahip imalatç -ihracatç lar n veya bu imalatç -ihracatç lardan ihraç kayd yla mal temin eden ihracatç lar n yapacaklar ihracatta Kontrol Belgesi aranmamaktad r. ULUSLARARASI OR J N VE B TK SA LIK SERT F KASI (PHYTOSANITARY CERTIFICATE) Bitki ve bitkisel ürün ihracatç s n n ihraç edece i ürünlerin, hastal k ve zararl maddelerden ar nm fl oldu unu göste- AB KOM SYONUNUN 2002/80/EC SAYILI KARARI LE ÜLKEM Z ÇIKIfiLI NC R, YERFISTI I, FINDIK, ANTEPFISTI I G B ÜRÜNLERE HAZIRLANAN SA LIK SERT F KASI Yetkilendirilmifl Tar m l Müdürlüklerince düzenlenmektedir. ET SÜT VE KURU MEYVELER DIfiINDA GIDA VE GIDA AMBALAJ MADDELER N N HRACATINDA GIDA

3 BELGELER 38 GÜVENL / SA LIK SERT F KASI (FOOD SAFETY/HEALTH CERTIFICATE) Tar m l Müdürlükleri taraf ndan düzenlenmektedir. DO A MANTARI HRACATINDA HAZIRLANAN ANNEX II SERT F KASI Avrupa Birli i ülkelerince, ihracatç firmalar m zdan özellikle yafl do a mantar için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgenin ithalatç ülkelerce talep edilmesi halinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun, Ankara Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi nden temin edilmektedir. DO AL ARI BALI ANAL Z BELGES Do al Ar Bal Analiz Belgesi, bal ihracat ve ithalat aflamalar nda gümrüklerde aran lan zorunlu belgeler aras ndad r. Numune al nmas ifllemleri D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlüklerine ba l D fl Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Baflkanl klar nca yap lmaktad r. ÇEK RDEKS Z KURU ÜZÜM ANAL Z BELGES Kanada, ABD ve Avustralya ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmalar n zmir H fz ss hha Enstitüsü, zmir Tar m l Müdürlü ü ya da Ege Üniversitesi laç Gelifltirme ve Farmakokinetik Araflt rma ve Uygulama Merkezi Laboratuar ndan (ARGEFAR) birinden kurflun kal nt s ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunlulu u bulunmaktad r. Numune al nmas ifllemleri D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlüklerine ba l D fl Ticarette Standardizasyon Grup Baflkanl klar nca yap lmaktad r. ORMAN NAKL YE TEZKERES Orman ürünlerinin ihrac için Orman flletme Müdürlükleri taraf ndan tanzim olunarak verilen belgelerdir. FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - ORMAN KORUMA KONSEY ) SERT F KASI Yok olmaya yüz tutmufl orman alanlar n n korunmas na yönelik olarak, Forest Stewardship Council (FSC) taraf ndan düzenlenen sertifikad r. CITES BELGES Nesli tehlike alt nda olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracat nda CI- TES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aflamas nda beyannamelere eklenmesi gerekir. Bu belge ( l Çevre ve Orman Müdürlükleri) ile Tar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan verilir. BORSA TESC L BEYANNAMES Tar m ürünleri ihracat nda gümrü e sunulmas gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi dir. Ticaret Borsalar ndan al n r. RADYASYON ANAL Z BELGES / SARI BELGES (RADIATION CERTIFICATE) hracat yap lan ülkenin mevzuat nedeniyle (talep etmesi halinde) Radyasyondan Ari Belgesi (Sar Belgesi) ve/veya Radyasyon Analiz Belgesi ihracatç firmalar m zca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun ilgili birimlerinden ithalatç ülke makamlar na sunulmak üzere temin edilmektedir. HELAL BELGES (HELAL CERTIFICATE) slam ülkelerinin et ithalat nda talep ettikleri, hayvan kesimlerin slami kurallara uygun oldu unu ispatlayan belgedir. G da ve htiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikaland rma Araflt rmalar Derne i (G MDES) taraf ndan düzenlenmektedir. KOfiER SERT F KASI (KOSHER CERTIFICATE) Ürünlerinin Musevi kurallar na göre haz rland n gösteren, srail e ihraç edilecek g da ürünlerinde aranan belgedir. Türkiye Hahambafl l taraf ndan düzenlenmektedir. NÜKLEER VE NÜKLEER Ç FT KULLANIMLI EfiYALARIN HRACATINDA ZNE ESAS OLACAK BELGE Türkiye Atom Enerjisi Kurumu taraf ndan verilir. BOYKOT/KARA L STE SERT F KA- SI (BOYCOT/BLACK LIST CERTI- FICATE) Bu belgeler, mal n belirli bir ülke menfleli olmad n, ticari taraflar n kara liste/boykot kapsam nda olmad klar n, ihracatç - n n boykot kapsam bir ülke ile ticari iliflkisi bulunmad n ispat etmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalar taraf ndan Menfle fiahadetnamesi ve fatura üzerine onay yap lmakta ya da ayr bir belge olarak düzenlenmektedir. HALI EKSPERT Z RAPORU Eski Eserler Mevzuat uyar nca, eski eser niteli i tafl yan mallar n ihrac yasakt r. Ülkemizden ihraç edilen el hal lar n n eski eser niteli inde olup olmad n belirlemek için ilgili mal, ihracatç n n ba l bulundu u oda taraf ndan ekspertiz ifllemine tabi tutulmaktad r. Oda taraf ndan ekspertize tabi tutulan hal lar n eski oldu- unun saptanmas halinde, Türk slam Eserleri Müzesi'nce ikinci bir ekspertiz iflleminden geçirilir. HED YEL K EfiYA HRACATINDA EKSPERT Z RAPORU Bak rdan ve pirinçten mamul hediyelik

4 eflyalar n ihrac, ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen rapora göre gümrük idarelerince ihrac na izin verilmektedir. LÜLETAfiI HRACATINDA EKS- PERT Z RAPORU Ham lületafl n n yurtd fl na gönderilmesini önlemek amac yla, ihraç edilecek lületafl mamulleri ekspertize tabi tutulmaktad r. Ekspertiz ifllemi için ihracatç, ba l bulundu u odaya baflvurmaktad r. SON KULLANICI BELGES (N HA KULLANIM SERT F KASI) Mevzuata göre, denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracat nda sat c n n onay al nmadan üçüncü kiflilere veya ülkelere verilmeyece inin al c taraf ndan taahhüt edildi ini gösteren, ürünle ilgili resmî kurum (Milli Savunma Bakanl, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sa l k Bakanl vd.) taraf ndan onaylanan belgedir. S GORTA BELGELER (INSURANCE DOCUMENTS) Sigortay yapan sigorta flirketi veya sigorta komisyoncusu taraf ndan düzenlenip sigortay yapt ran kifliye (ihracatç ya veya ithalatç ya) verilen belgelerdir. S GORTA POL ÇES (INSURANCE POLICY) Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortac taraf ndan imzalan p, sigorta ettirene verilen ve her iki taraf n hak ve borçlar n gösteren bir vesikad r. S GORTA SERT F KASI (INSURANCE CERTIFICATE) Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatç veya ithalatç lar n kesin sigorta öncesi haz rlad klar belgedir. KONfi MENTO, TAfiIMA BELGELER (BILL OF LADING, TRANSPORT DOCUMENTS) Konflimento, emtiay temsil eden k ymetli evrakt r. Mallar n sevkini yapan nakliyat firmas taraf ndan düzenlenir. TAfiIMA BELGELER 1. Deniz Konflimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading) 2. Havayolu Konflimentosu (Airwaybill) 3. Demiryolu Hamule Senedi (Railway Consignment Note) 4. Karayolu Tafl ma Belgesi (Road Waybill/CMR Consignment Note) 5. Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt) 6. F ATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL) 7. Paket Postas Makbuzu (Parcel Post Receipt) 8. TIR Karnesi POL ÇE Sat c taraf ndan düzenlenen al c n n veya bir bankan n kabulünü, bazen de al - c n n bankas n n avalini içeren ve al c ya verilen ödeme emrine iliflkin belgedir. DÖV Z ALIM BELGES Kambiyo mevzuat na göre ihracat bedelleri üzerinde ihracatç n n tasarrufu, 8 fiubat 2008 tarihinden itibaren serbest b rak lm flt r. Ancak vergi ve muhasebe mevzuat na göre, ihracat bedellerinin getirilmesi ve getirilen dövizlerin Döviz Al m Belgesine (DAB) ba lanmas gerekebilmektedir. Ayr ca ihracat kredi hesaplar - n n ve Dahilde flleme zin Belgesi Taahhüt Hesab n n kapat lmas s ras nda DAB aranabilmektedir. Bu belge, döviz transferinin yap ld banka flubesinden ya da özel finans kurumlar ndan al nmaktad r. DAH LDE fileme Z N BELGES hraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren Dahilde flleme Rejiminden yararlanmak üzere kullan lan belgedir. hracatç Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurularak al n r. HAR ÇTE fileme Z N BELGES Serbest dolafl mdaki eflyan n, ifllenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi d fl na veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve ifllem görmüfl ürünün tam veya k smi muafiyetten yararlanarak serbest dolafl ma girmesi imkân sa layan belgedir. flleme faaliyetine göre D fl Ticaret Müsteflarl veya Maden hracatç Birliklerinin ba l oldu u hracatç Birlikleri Genel Sekreterliklerine baflvurularak al n r. ONAYLANMIfi K fi STATÜ BELGES Gümrük ifllemlerinde ihracatç ya; eksik beyan, ertelenmifl kontrol, k smi teminat, götürü teminat uygulamalar gibi avantaj ve kolayl klar sa layan belgedir. lgili Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürlü- ünden al n r. PERFORMANS VE GÜVEN L RL K FORMU Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi baflvurusunda aranan belgelerden biri olan, baflvuru sahibi firman n performans ve güvenilirli inin onayland n gösterir belgedir. Üyesi olunan hracatç Birli i Genel Sekreterli ince düzenlenir. - Konuyla ilgili ayr nt l bilgi için Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i Genel Mevzuat ve Bilgi Dan flma Servisi ile irtibata geçebilirsiniz. 39

5 HRACI YASAK VE ÖN ZNE BA LI MALLAR VE LG L KURUM VE KURULUfiLAR MADDE ZN VEREN KURUM 1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler 2-Afyon ve haflhafl kellesi Sa l k Bakanl 3-Uyuflturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle de ifltirilen 1961 tarihli Uyuflturucu Maddeler Tek Sözleflmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere liflkin Sözleflme ve 1988 tarihli Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad fl Trafi inin Önlenmesine liflkin Birleflmifl Milletler Sözleflmesi kapsam ndaki mallar Sa l k Bakanl 4-Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Tafl n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne liflkin Basel Sözleflmesi Kapsam ndaki mallar 5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile y lanlar, kaplumba a ve kertenkelelerin canl ve cans z halde ve bunlar n tan nabilir parçalar ile bunlardan mamul konfeksiyon 6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç) 7-Tohumluklar(Orman a ac tohumlar ve di er yetifltirme materyalleri hariç) 8-Ankara (Tiftik) keçisi 9- Su ürünlerinden su ürünleri avc l n düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanmas tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri 10-Yar fl atlar Yem Kanunu kapsam na giren yemler 12-Veteriner laçlar 13- hracat kotayla veya baflka herhangi bir kay tla s n rland r lan do al çiçek so anlar 14-Dam zl k büyük ve küçük bafl hayvan 15-Do a Mantar (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için) 16-Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canl, taze so utulmufl, dondurulmufl veya ifllenmifl) 17-Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar n hracat nda zne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine liflkin Yönetmelik kapsam ndaki mallar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 18-Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yaz l m ve Teknoloji Ek'i Dahilindeki Malzemeler 19- fieker T.C. fieker Kurumu 20- Orman a ac tohumlar ve di er yetifltirme materyalleri 21-87/12028 Karar say l Tekel D fl B rak lan Patlay c Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, thali, Tafl nmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat fl, Kullan lmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslar na liflkin Tüzük kapsam na giren patlay c maddeler (harp silah ve mühimmat hariç) çiflleri Bakanl 22- Zeytin fidan (tescili yap lm fl ve Milli Çeflit Listesi'nde yay mlanm fl olan çeflitlerinin yurt içerisinde sertifikaland r lm fl olanlar ) 23- Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi Kapsam ndaki Malzemeler 24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu

6 YASAL DAYANAK 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5201 say l "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulufllar n n Denetimi Hakk nda Kanun"un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete'de yay mlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere liflkin Liste" 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 2313 say l "Uyuflturucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun" 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 2313 say l "Uyuflturucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun" ve 1972 tarihli Protokolle de ifltirilen 1961 tarihli "Uyuflturucu Maddeler Tek Sözleflmesi", 1971 tarihli "Psikotrop Maddelere liflkin Sözleflme" ve 1988 tarihli "Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad fl Trafi inin Önlenmesine liflkin Birleflmifl Milletler Sözleflmesi" 15/5/1994 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 say l Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanm fl "Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Tafl n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne liflkin Basel Sözleflmesi" 13/04/1990 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 say l Bakanlar Kurulu Karar 13/01/1965 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 19/12/1964 tarih ve 6/4090 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 27/12/1924 tarih ve 2/1771 say l Bakanlar Kurulu Karar 08/11/2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5553 say l "Tohumculuk Kanunu" 10/03/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4631 say l "Hayvan Islah Kanunu" 04/04/1971 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 1380 say l "Su Ürünleri Kanunu", 10/03/1995 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan "Su Ürünleri Yönetmeli i", "Su Ürünleri Yönetmeli i" kapsam nda Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Ticari Amaçl Su Ürünleri Avc l n Düzenleyen Tebli ler 10/03/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan "Hayvan Islah Kanunu" 07/06/1973 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 1734 say l "Yem Kanunu" 1262 say l " spençiyar ve T bbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Baz Hükümler lavesine Dair 3490 say l Kanun" 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 10/03/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4631 say l "Hayvan Islah Kanunu" 41 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 13/09/2007 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan "Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar n hracat nda zne Esas Olacak Belgenin Verilmesine liflkin Yönetmelik" ve "Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar n hracat nda zne Esas Olacak Belgenin Verilmesine liflkin Yönetmelik Kapsam na Giren Eflya Kalemlerini Belirten "Nükleer Transfer Uyar Listesi" ve "Nükleer Çift Kullan ml Eflya Listesi"ne liflkin Tebli " (TAEK/NGD:2007/1) 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5201 say l "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulufllar n n Denetimi Hakk nda Kanun"un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete'de yay mlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere liflkin Liste" 19/04/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4634 say l "fieker Kanunu" 08/05/2003 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4856 say l "'n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun", 08/11/2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5553 say l "Tohumculuk Kanunu" 18/05/1955 tarih ve 9009 say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 6551 say l "Barut ve Patlay c Maddelerle Silah ve Teferruat n n ve Av Malzemesinin nhisardan Ç kar lmas Hakk ndaki Kanun", 87/12028 Karar say l "Tekel D fl B rak lan Patlay c Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, thali, Tafl nmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat fl, Kullan lmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslar na liflkin Tüzük", 2001/2443 Karar say l Tüzük 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5201 say l "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulufllar n n Denetimi Hakk nda Kanun"un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete'de yay mlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere liflkin Liste" 09/01/2002 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4733 Say l "Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun"

7 BELGELER HRACATTA KULLANILAN BELGELER LE HRACI YASAK VE ÖN ZNE BA LI MALLARA L fik N TEBL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN Z NLER VE BELGE/ Z NLERLE LG L KURUM VE KURULUfiLAR BELGE/ Z N ADI LG L KURULUfi 42 A.TR Belgesi Afyon ve Haflhafl Kellesi hracat Ankara (Tiftik) Keçisi Antika Hediyelik Eflya ATA Karneleri Av Hayvanlar hracat Bedelsiz hracat Borsa tescil Beyannamesi (Baz Tar m Ürünlerinde) Boykot/Kara Liste Sertifikas CITES Belgesi CITES Belgesi Çeki Listesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi Dahilde flleme zin Belgesi Dahilde flleme zni Dam zl k Büyük ve Küçük Bafl Hayvan hracat Do a Mantar hracat Do a Mantar hracat nda Haz rlanan Annex II Sertifikas Do al Ar Bal Analiz Belgesi Do al Çiçek So anlar hracat Döviz Al m Belgesi Döviz Beyan Tutana Ekspertiz Raporu Et Süt ve Kuru Meyveler D fl nda G da ve G da Ambalaj Maddelerinin hracat nda G da Güvenli i/ Sa l k Sertifikas EUR.1 Belgesi EUR-MED Belgesi Faturalar; Proforma Fatura, Resmi Fatura, Orijinal Fatura Form A Belgesi FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikas Füze Teknolojisi Ekipman, Yaz l m, Teknolojisiyle lgili Malzemeler Gözetim Belgesi Gübre hracat Gümrük Beyannamesi Hal Ekspertiz Raporu Hariçte flleme zin Belgesi Harp, Silah ve Mühimmat hracat Hayvan hrac na liflkin Sa l k Raporu Sa l k Bakanl Kültür ve Turizm Bakanl Gümrük / hracatç Birlikleri Ticaret Borsalar Çevre Bakanl hracatç Firma D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlükleri D fl Ticaret Müflteflarl Gümrük Müdürlükleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlükleri Bankalar/Özel Finans Kurumlar Gümrük Müsteflarl Tar m l Müdürlükleri hracatç Firma Forest Stewardship Council (FSC) Uluslararas Gözetim fiirketleri Gümrük Müsteflarl Kültür ve Turizm Bakanl D fl Ticaret Müsteflarl

8 HRACATTA KULLANILAN BELGELER LE HRACI YASAK VE ÖN ZNE BA LI MALLARA L fik N TEBL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN Z NLER VE BELGE/ Z NLERLE LG L KURUM VE KURULUfiLAR (DEVAMI) BELGE/ Z N ADI LG L KURULUfi Helal Belgesi malatç n n Analiz Belgesi ncir, Yerf st, F nd k, Antepf st gibi ürünlere yönelik sa l k sertifikas fllenmifl Lületafl hracat Kayda Ba l hracat Koli Listesi Komisyoncu Al m/sat m Faturalar Konsinye hracat Konsolosluk Faturas, Tasdikli Fatura Konflimento/Tafl ma Belgeleri Kontrol Belgesi Kofler Sertifikas Kotaya Tabi Ürünlerin hracat Mavi yüzgeçli orkinos Menfle fiahadetnamesi Navlun Faturas Nihai Kullan m Sertifikas Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi Orman A ac Tohumlar Orman Nakliye Tezkeresi Özel Fatura Performans ve Güvenilirlik Formu Poliçe Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sar Belgesi) Sigorta Poliçesi Spesifikasyon Belgesi Su Ürünleri hracat Süt ve Et Ürünleri çin Sa l k Sertifikas fieker hracat Tedarikçi Beyan Tehlikeli At klar n hracat Tekel D fl B rak lan Patlay c Maddeler, Av Malzemesi vb. Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi Ticari Kiralama Tohumluklar n hracat Transit Ticaret Uluslararas Orijin ve Bitki Sa l k Sertifikas Uyuflturucu Maddelerin hracat Veteriner laçlar hracat Wassenaar Düzenlemesi Kapsam Malzeme Yaprak Tütün, Tütün Döküntüleri Yar fl Atlar hracat Yem hracat Zeytin Fidan G da ve htiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikaland rma Araflt rmalar Derne i G MDES malatç Firma/Ba ms z Laboratuarlar Tar m l Müdürlükleri hracatç Birlikleri hracatç Firma Komisyoncu Firma hracatç Birlikleri lgili Ülkenin Konsoloslu u Tafl mac l k Firmas D fl Ticaret Müsteflarl Türkiye Hahambafl l hracatç Birlikleri Nakliyeci Firma, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vd. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gümrük Müsteflarl Orman flletme Müdürlükleri Maliye Bakanl hracatç Birlikleri Ticari Bankalar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sigorta fiirketi malatç Firma Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü/tar m l Müdürlükleri/ lçe Tar m Müdürlükleri T.C. fieker Kurumu hracatç Firma çiflleri Bakanl D fl Ticaret Müsteflarl Gümrük Müdürlükleri Bankalar Sa l k Bakanl Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu TAPDK 43