HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR?"

Transkript

1 BELGELER HRACATTA HANG BELGE NEREDEN ALINIR? Uluslararas Ticaret; Dünya Ticaret Örgütünün belirledi i kurallar, ikili ve çok tarafl anlaflmalar, ülkelerin kendi ulusal mevzuat, uluslararas ticari teamüller ve geleneklere göre yap lmaktad r. Yap lan ticari ifllemlerle ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatl ve kurallara uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. FATURALAR Resmi (yerli) Fatura (Domestic Invoice, Internal Invoice), Proforma Fatura Yabanc lara (veya yabanc ülkede ikamet etti ini belgeleyen T.C. uyruklu vatandafllara) yap lan sat fllarda KDV istisnas n n uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir. Sat c, ba l bulundu u vergi dairesine baflvurarak Türkiye de kamet Etmeyenlere Döviz Karfl l Sat fllarda KDV hracat stisnas zin Belgesi almaktad r. KOM SYONCU ALIfi VE SATIfi FATURALARI MALATÇININ ANAL Z BELGES (MANUFACTURER S ANALYSIS CERTIFICATE) Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren mallar n formüllerindeki bileflenlerin isim ve oranlar n gösteren listelerdir. malatç firma taraf ndan bir beyan fleklinde ya da ba ms z laboratuarlar taraf ndan düzenlenebilmektedir. GÖZET M BELGES (INSPECTION CERTIFICATE) 36 (Proforma Invoice) ve Orijinal (Ticari) Fatura (Original Invoice, Commercial Invoice, Sales Invoice) ihracatç taraf ndan, Navlun Faturas ise nakliyeci firma taraf ndan düzenlenen faturalard r. KONSOLOSLUK FATURASI (CONSULAR INVOICE) Komisyoncu arac l ile yap lan mal al m ve sat mlar nda; komisyoncu taraf ndan düzenlenen faturalard r. ÇEK L STES (WEIGHT NOTE) hracatç n n düzenledi i, ihraç mallar n n net ve brüt a rl klar ile hacimlerine iliflkin bilgileri gösteren belgedir. Gönderilen mal n ithalatç n n siparifline uygun olup olmad n (miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, tafl ma, teslim zaman vb.) araflt ran bir gözetim flirketinin haz rlam fl oldu u bir belgedir. EKSPERT Z RAPORU (EXPERTISE REPORT) Baz ülkelerin d fl ticaret rejimleri uyar nca düzenlenen bu faturalar, mal n gidece i ülkenin konsoloslu undan al n r. Konsolosluk taraf ndan mal menflei, birim fiyat ve mal de eri onaylanmaktad r. TASD KL FATURA (LEGALIZED/CERTIFIED INVOICE) hracatç firma taraf ndan yabanc al - c ya kesilmifl olan ticari faturan n ithalatç ülkelerin konsoloslu una KOL L STES (PACKING LIST) Paketler içindeki mallar n cinsini ve adedini belirtmek için sat c taraf ndan düzenlenmektedir. Di er bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyat n belirten listelerdir. SPES F KASYON BELGES (CERTIFICATE OF SPECIFICATION) hraç veya ithal mallar n n fiyat, miktar, kalite, bileflim katk oran, ticari teamül gibi hususlar nda gümrük idarelerince tereddüde düflülen durumlarda, analiz belgesi haz rlanmas gerekmektedir. Ekspertiz raporlar ; ticaret ve sanayi odalar, üniversiteler ve ilgili kamu kurumlar taraf ndan verilmektedir. GÜMRÜK BEYANNAMES (CUSTOMS DECLARATION FORM) onaylat lmas neticesinde tasdikli fatura elde edilmifl olur. ÖZEL FATURA ( ST SNA BELGES ) Mallar n uluslararas standartlar n n ay r m n yapan ve imalatç firman n TS veya ISO Belgesine ba l olarak düzenledi i belgedir. hracatta gümrük mevzuat uyar nca doldurularak ilgili ihracatç birli i taraf ndan onaylanmas ndan sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Tek Tip Gümrük Beyannamesi form-

2 lar Gümrük Vakf ndan al nabilmektedir. Gümrük Vakf Adres: Sa l k Mahallesi Aksu Sokak No:9/13 S hh ye/ankara dan bofl formu al narak doldurulduktan sonra yine bu oda taraf ndan tasdik edilmesi gerekmektedir. ren, Tar m l Müdürlükleri Bitki Koruma fiubeleri nden temin edilen belgedir. Tel: ATA KARNES (ATA CARNET) ATA karneleri uluslararas ATA Sözleflmesi ve eflyan n yurtd fl na ç kar lma amac na göre farkl l k gösteren Ek Sözleflmeler kapsam nda, taraf ülkeler aras nda, baflka herhangi bir belgeye gerek duyulmaks z n, eflyan n geçici olarak ithalat ve ihracat n sa layan gümrük belgeleridir. Yetkili Ticaret ve Sanayi odalar nca düzenlenmektedir. MENfiE fiahadetnames (CERTIFICATE OF ORIGIN) hracata konu olan mallar n üretim yerini gösteren belgedir. hracatç veya onun temsilcisi taraf ndan, ba l bulunulan ticaret ve/veya sanayi odas ndan bofl formu al narak doldurulduktan sonra yine bu oda taraf ndan onaylanmas TEDAR KÇ BEYANI (SUPPLIER S DECLARATION) A.TR dolafl m belgesi ile birlikte kullan - lan ve Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda ticarete konu Pan-Avrupa Menfle Kümülâsyonu kapsam eflyan n menfleini gösteren belgedir. hracatç taraf ndan düzenlenerek al c ya gönderilmektedir. KONTROL BELGES (CONFORMITY CERTIFICATE) D fl Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i ekinde yer alan tar m ürünlerinin ihracat nda, D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlüklerine ba l D fl Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Baflkanl ndan al - n r. T CAR KAL TE DENET M YETERL K BELGES HAYVAN HRACINA L fik N SA LIK RAPORU (HEALTH CERTIFICATE FOR ANIMAL EXPORT) Canl hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracat nda, bu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastal klardan temiz oldu unu gösteren, Tar m ve Köyiflleri Bakanl - Tar m l Müdürlüklerinden al nan belgedir. SÜT VE ET ÜRÜNLER Ç N SA LIK SERT F KALARI DÜZENLENMES (AB HAR C ÜLKELER) Sa l k sertifikas onay ifllemleri; Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü, Tar m l Müdürlükleri ile yetkilendirilmifl lçe Tar m Müdürlükleri taraf ndan yap lmaktad r. 37 gerekmektedir. Baz ülkeler, menfle flahadetnamelerinin, kendi mahalli konsolosluklar taraf ndan tasdik edilmesini isteyebilmektedir. DOLAfiIM BELGELER (MOVEMENT CERTIFICATES - A.TR, EUR.1, EUR-MED) VE FORM A (ÖZEL MENfiE fiahadetnames ) Ürünün gidece i ülkeye göre al c n n gümrük muafiyetinden yararlanmas için düzenlenen belgelerdir. hracatç veya onun temsilcisi taraf ndan, ba l bulunulan ticaret ve/veya sanayi odas n- Firman n üretim tesisinin bulundu u ilin ba l oldu u D fl Ticaret Müsteflarl - Bölge Müdürlü ünden al nmaktad r. Bu belgeye sahip imalatç -ihracatç lar n veya bu imalatç -ihracatç lardan ihraç kayd yla mal temin eden ihracatç lar n yapacaklar ihracatta Kontrol Belgesi aranmamaktad r. ULUSLARARASI OR J N VE B TK SA LIK SERT F KASI (PHYTOSANITARY CERTIFICATE) Bitki ve bitkisel ürün ihracatç s n n ihraç edece i ürünlerin, hastal k ve zararl maddelerden ar nm fl oldu unu göste- AB KOM SYONUNUN 2002/80/EC SAYILI KARARI LE ÜLKEM Z ÇIKIfiLI NC R, YERFISTI I, FINDIK, ANTEPFISTI I G B ÜRÜNLERE HAZIRLANAN SA LIK SERT F KASI Yetkilendirilmifl Tar m l Müdürlüklerince düzenlenmektedir. ET SÜT VE KURU MEYVELER DIfiINDA GIDA VE GIDA AMBALAJ MADDELER N N HRACATINDA GIDA

3 BELGELER 38 GÜVENL / SA LIK SERT F KASI (FOOD SAFETY/HEALTH CERTIFICATE) Tar m l Müdürlükleri taraf ndan düzenlenmektedir. DO A MANTARI HRACATINDA HAZIRLANAN ANNEX II SERT F KASI Avrupa Birli i ülkelerince, ihracatç firmalar m zdan özellikle yafl do a mantar için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgenin ithalatç ülkelerce talep edilmesi halinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun, Ankara Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi nden temin edilmektedir. DO AL ARI BALI ANAL Z BELGES Do al Ar Bal Analiz Belgesi, bal ihracat ve ithalat aflamalar nda gümrüklerde aran lan zorunlu belgeler aras ndad r. Numune al nmas ifllemleri D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlüklerine ba l D fl Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Baflkanl klar nca yap lmaktad r. ÇEK RDEKS Z KURU ÜZÜM ANAL Z BELGES Kanada, ABD ve Avustralya ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmalar n zmir H fz ss hha Enstitüsü, zmir Tar m l Müdürlü ü ya da Ege Üniversitesi laç Gelifltirme ve Farmakokinetik Araflt rma ve Uygulama Merkezi Laboratuar ndan (ARGEFAR) birinden kurflun kal nt s ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunlulu u bulunmaktad r. Numune al nmas ifllemleri D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlüklerine ba l D fl Ticarette Standardizasyon Grup Baflkanl klar nca yap lmaktad r. ORMAN NAKL YE TEZKERES Orman ürünlerinin ihrac için Orman flletme Müdürlükleri taraf ndan tanzim olunarak verilen belgelerdir. FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL - ORMAN KORUMA KONSEY ) SERT F KASI Yok olmaya yüz tutmufl orman alanlar n n korunmas na yönelik olarak, Forest Stewardship Council (FSC) taraf ndan düzenlenen sertifikad r. CITES BELGES Nesli tehlike alt nda olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracat nda CI- TES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aflamas nda beyannamelere eklenmesi gerekir. Bu belge ( l Çevre ve Orman Müdürlükleri) ile Tar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan verilir. BORSA TESC L BEYANNAMES Tar m ürünleri ihracat nda gümrü e sunulmas gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi dir. Ticaret Borsalar ndan al n r. RADYASYON ANAL Z BELGES / SARI BELGES (RADIATION CERTIFICATE) hracat yap lan ülkenin mevzuat nedeniyle (talep etmesi halinde) Radyasyondan Ari Belgesi (Sar Belgesi) ve/veya Radyasyon Analiz Belgesi ihracatç firmalar m zca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun ilgili birimlerinden ithalatç ülke makamlar na sunulmak üzere temin edilmektedir. HELAL BELGES (HELAL CERTIFICATE) slam ülkelerinin et ithalat nda talep ettikleri, hayvan kesimlerin slami kurallara uygun oldu unu ispatlayan belgedir. G da ve htiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikaland rma Araflt rmalar Derne i (G MDES) taraf ndan düzenlenmektedir. KOfiER SERT F KASI (KOSHER CERTIFICATE) Ürünlerinin Musevi kurallar na göre haz rland n gösteren, srail e ihraç edilecek g da ürünlerinde aranan belgedir. Türkiye Hahambafl l taraf ndan düzenlenmektedir. NÜKLEER VE NÜKLEER Ç FT KULLANIMLI EfiYALARIN HRACATINDA ZNE ESAS OLACAK BELGE Türkiye Atom Enerjisi Kurumu taraf ndan verilir. BOYKOT/KARA L STE SERT F KA- SI (BOYCOT/BLACK LIST CERTI- FICATE) Bu belgeler, mal n belirli bir ülke menfleli olmad n, ticari taraflar n kara liste/boykot kapsam nda olmad klar n, ihracatç - n n boykot kapsam bir ülke ile ticari iliflkisi bulunmad n ispat etmektedir. Sanayi ve Ticaret Odalar taraf ndan Menfle fiahadetnamesi ve fatura üzerine onay yap lmakta ya da ayr bir belge olarak düzenlenmektedir. HALI EKSPERT Z RAPORU Eski Eserler Mevzuat uyar nca, eski eser niteli i tafl yan mallar n ihrac yasakt r. Ülkemizden ihraç edilen el hal lar n n eski eser niteli inde olup olmad n belirlemek için ilgili mal, ihracatç n n ba l bulundu u oda taraf ndan ekspertiz ifllemine tabi tutulmaktad r. Oda taraf ndan ekspertize tabi tutulan hal lar n eski oldu- unun saptanmas halinde, Türk slam Eserleri Müzesi'nce ikinci bir ekspertiz iflleminden geçirilir. HED YEL K EfiYA HRACATINDA EKSPERT Z RAPORU Bak rdan ve pirinçten mamul hediyelik

4 eflyalar n ihrac, ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen rapora göre gümrük idarelerince ihrac na izin verilmektedir. LÜLETAfiI HRACATINDA EKS- PERT Z RAPORU Ham lületafl n n yurtd fl na gönderilmesini önlemek amac yla, ihraç edilecek lületafl mamulleri ekspertize tabi tutulmaktad r. Ekspertiz ifllemi için ihracatç, ba l bulundu u odaya baflvurmaktad r. SON KULLANICI BELGES (N HA KULLANIM SERT F KASI) Mevzuata göre, denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracat nda sat c n n onay al nmadan üçüncü kiflilere veya ülkelere verilmeyece inin al c taraf ndan taahhüt edildi ini gösteren, ürünle ilgili resmî kurum (Milli Savunma Bakanl, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sa l k Bakanl vd.) taraf ndan onaylanan belgedir. S GORTA BELGELER (INSURANCE DOCUMENTS) Sigortay yapan sigorta flirketi veya sigorta komisyoncusu taraf ndan düzenlenip sigortay yapt ran kifliye (ihracatç ya veya ithalatç ya) verilen belgelerdir. S GORTA POL ÇES (INSURANCE POLICY) Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortac taraf ndan imzalan p, sigorta ettirene verilen ve her iki taraf n hak ve borçlar n gösteren bir vesikad r. S GORTA SERT F KASI (INSURANCE CERTIFICATE) Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatç veya ithalatç lar n kesin sigorta öncesi haz rlad klar belgedir. KONfi MENTO, TAfiIMA BELGELER (BILL OF LADING, TRANSPORT DOCUMENTS) Konflimento, emtiay temsil eden k ymetli evrakt r. Mallar n sevkini yapan nakliyat firmas taraf ndan düzenlenir. TAfiIMA BELGELER 1. Deniz Konflimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading) 2. Havayolu Konflimentosu (Airwaybill) 3. Demiryolu Hamule Senedi (Railway Consignment Note) 4. Karayolu Tafl ma Belgesi (Road Waybill/CMR Consignment Note) 5. Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt) 6. F ATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL) 7. Paket Postas Makbuzu (Parcel Post Receipt) 8. TIR Karnesi POL ÇE Sat c taraf ndan düzenlenen al c n n veya bir bankan n kabulünü, bazen de al - c n n bankas n n avalini içeren ve al c ya verilen ödeme emrine iliflkin belgedir. DÖV Z ALIM BELGES Kambiyo mevzuat na göre ihracat bedelleri üzerinde ihracatç n n tasarrufu, 8 fiubat 2008 tarihinden itibaren serbest b rak lm flt r. Ancak vergi ve muhasebe mevzuat na göre, ihracat bedellerinin getirilmesi ve getirilen dövizlerin Döviz Al m Belgesine (DAB) ba lanmas gerekebilmektedir. Ayr ca ihracat kredi hesaplar - n n ve Dahilde flleme zin Belgesi Taahhüt Hesab n n kapat lmas s ras nda DAB aranabilmektedir. Bu belge, döviz transferinin yap ld banka flubesinden ya da özel finans kurumlar ndan al nmaktad r. DAH LDE fileme Z N BELGES hraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren Dahilde flleme Rejiminden yararlanmak üzere kullan lan belgedir. hracatç Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve D fl Ticaret Müsteflarl na baflvurularak al n r. HAR ÇTE fileme Z N BELGES Serbest dolafl mdaki eflyan n, ifllenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi d fl na veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve ifllem görmüfl ürünün tam veya k smi muafiyetten yararlanarak serbest dolafl ma girmesi imkân sa layan belgedir. flleme faaliyetine göre D fl Ticaret Müsteflarl veya Maden hracatç Birliklerinin ba l oldu u hracatç Birlikleri Genel Sekreterliklerine baflvurularak al n r. ONAYLANMIfi K fi STATÜ BELGES Gümrük ifllemlerinde ihracatç ya; eksik beyan, ertelenmifl kontrol, k smi teminat, götürü teminat uygulamalar gibi avantaj ve kolayl klar sa layan belgedir. lgili Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürlü- ünden al n r. PERFORMANS VE GÜVEN L RL K FORMU Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi baflvurusunda aranan belgelerden biri olan, baflvuru sahibi firman n performans ve güvenilirli inin onayland n gösterir belgedir. Üyesi olunan hracatç Birli i Genel Sekreterli ince düzenlenir. - Konuyla ilgili ayr nt l bilgi için Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i Genel Mevzuat ve Bilgi Dan flma Servisi ile irtibata geçebilirsiniz. 39

5 HRACI YASAK VE ÖN ZNE BA LI MALLAR VE LG L KURUM VE KURULUfiLAR MADDE ZN VEREN KURUM 1-Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler 2-Afyon ve haflhafl kellesi Sa l k Bakanl 3-Uyuflturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle de ifltirilen 1961 tarihli Uyuflturucu Maddeler Tek Sözleflmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere liflkin Sözleflme ve 1988 tarihli Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad fl Trafi inin Önlenmesine liflkin Birleflmifl Milletler Sözleflmesi kapsam ndaki mallar Sa l k Bakanl 4-Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Tafl n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne liflkin Basel Sözleflmesi Kapsam ndaki mallar 5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile y lanlar, kaplumba a ve kertenkelelerin canl ve cans z halde ve bunlar n tan nabilir parçalar ile bunlardan mamul konfeksiyon 6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç) 7-Tohumluklar(Orman a ac tohumlar ve di er yetifltirme materyalleri hariç) 8-Ankara (Tiftik) keçisi 9- Su ürünlerinden su ürünleri avc l n düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanmas tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri 10-Yar fl atlar Yem Kanunu kapsam na giren yemler 12-Veteriner laçlar 13- hracat kotayla veya baflka herhangi bir kay tla s n rland r lan do al çiçek so anlar 14-Dam zl k büyük ve küçük bafl hayvan 15-Do a Mantar (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için) 16-Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canl, taze so utulmufl, dondurulmufl veya ifllenmifl) 17-Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar n hracat nda zne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine liflkin Yönetmelik kapsam ndaki mallar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 18-Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yaz l m ve Teknoloji Ek'i Dahilindeki Malzemeler 19- fieker T.C. fieker Kurumu 20- Orman a ac tohumlar ve di er yetifltirme materyalleri 21-87/12028 Karar say l Tekel D fl B rak lan Patlay c Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, thali, Tafl nmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat fl, Kullan lmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslar na liflkin Tüzük kapsam na giren patlay c maddeler (harp silah ve mühimmat hariç) çiflleri Bakanl 22- Zeytin fidan (tescili yap lm fl ve Milli Çeflit Listesi'nde yay mlanm fl olan çeflitlerinin yurt içerisinde sertifikaland r lm fl olanlar ) 23- Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi Kapsam ndaki Malzemeler 24- Yaprak tütün, tütün döküntüleri Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu

6 YASAL DAYANAK 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5201 say l "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulufllar n n Denetimi Hakk nda Kanun"un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete'de yay mlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere liflkin Liste" 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 2313 say l "Uyuflturucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun" 24/06/1933 tarih ve 2435 say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 2313 say l "Uyuflturucu Maddelerin Murakabesi Hakk nda Kanun" ve 1972 tarihli Protokolle de ifltirilen 1961 tarihli "Uyuflturucu Maddeler Tek Sözleflmesi", 1971 tarihli "Psikotrop Maddelere liflkin Sözleflme" ve 1988 tarihli "Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasad fl Trafi inin Önlenmesine liflkin Birleflmifl Milletler Sözleflmesi" 15/5/1994 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 say l Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanm fl "Tehlikeli At klar n S n rlarötesi Tafl n m n n ve Bertaraf n n Kontrolüne liflkin Basel Sözleflmesi" 13/04/1990 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 say l Bakanlar Kurulu Karar 13/01/1965 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 19/12/1964 tarih ve 6/4090 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 27/12/1924 tarih ve 2/1771 say l Bakanlar Kurulu Karar 08/11/2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5553 say l "Tohumculuk Kanunu" 10/03/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4631 say l "Hayvan Islah Kanunu" 04/04/1971 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 1380 say l "Su Ürünleri Kanunu", 10/03/1995 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan "Su Ürünleri Yönetmeli i", "Su Ürünleri Yönetmeli i" kapsam nda Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Ticari Amaçl Su Ürünleri Avc l n Düzenleyen Tebli ler 10/03/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan "Hayvan Islah Kanunu" 07/06/1973 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 1734 say l "Yem Kanunu" 1262 say l " spençiyar ve T bbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Baz Hükümler lavesine Dair 3490 say l Kanun" 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 10/03/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4631 say l "Hayvan Islah Kanunu" 41 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 13/09/2007 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan "Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar n hracat nda zne Esas Olacak Belgenin Verilmesine liflkin Yönetmelik" ve "Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar n hracat nda zne Esas Olacak Belgenin Verilmesine liflkin Yönetmelik Kapsam na Giren Eflya Kalemlerini Belirten "Nükleer Transfer Uyar Listesi" ve "Nükleer Çift Kullan ml Eflya Listesi"ne liflkin Tebli " (TAEK/NGD:2007/1) 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5201 say l "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulufllar n n Denetimi Hakk nda Kanun"un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete'de yay mlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere liflkin Liste" 19/04/2001 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4634 say l "fieker Kanunu" 08/05/2003 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4856 say l "'n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun", 08/11/2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5553 say l "Tohumculuk Kanunu" 18/05/1955 tarih ve 9009 say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 6551 say l "Barut ve Patlay c Maddelerle Silah ve Teferruat n n ve Av Malzemesinin nhisardan Ç kar lmas Hakk ndaki Kanun", 87/12028 Karar say l "Tekel D fl B rak lan Patlay c Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, thali, Tafl nmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat fl, Kullan lmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslar na liflkin Tüzük", 2001/2443 Karar say l Tüzük 06/01/1996 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 95/7623 say l hracat Rejimi Karar 03/07/2004 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 5201 say l "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlay c Madde Üreten Sanayi Kurulufllar n n Denetimi Hakk nda Kanun"un 4üncü maddesi gere i her y l revize edilerek Resmi Gazete'de yay mlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlay c Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere liflkin Liste" 09/01/2002 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanm fl bulunan 4733 Say l "Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun"

7 BELGELER HRACATTA KULLANILAN BELGELER LE HRACI YASAK VE ÖN ZNE BA LI MALLARA L fik N TEBL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN Z NLER VE BELGE/ Z NLERLE LG L KURUM VE KURULUfiLAR BELGE/ Z N ADI LG L KURULUfi 42 A.TR Belgesi Afyon ve Haflhafl Kellesi hracat Ankara (Tiftik) Keçisi Antika Hediyelik Eflya ATA Karneleri Av Hayvanlar hracat Bedelsiz hracat Borsa tescil Beyannamesi (Baz Tar m Ürünlerinde) Boykot/Kara Liste Sertifikas CITES Belgesi CITES Belgesi Çeki Listesi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi Dahilde flleme zin Belgesi Dahilde flleme zni Dam zl k Büyük ve Küçük Bafl Hayvan hracat Do a Mantar hracat Do a Mantar hracat nda Haz rlanan Annex II Sertifikas Do al Ar Bal Analiz Belgesi Do al Çiçek So anlar hracat Döviz Al m Belgesi Döviz Beyan Tutana Ekspertiz Raporu Et Süt ve Kuru Meyveler D fl nda G da ve G da Ambalaj Maddelerinin hracat nda G da Güvenli i/ Sa l k Sertifikas EUR.1 Belgesi EUR-MED Belgesi Faturalar; Proforma Fatura, Resmi Fatura, Orijinal Fatura Form A Belgesi FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikas Füze Teknolojisi Ekipman, Yaz l m, Teknolojisiyle lgili Malzemeler Gözetim Belgesi Gübre hracat Gümrük Beyannamesi Hal Ekspertiz Raporu Hariçte flleme zin Belgesi Harp, Silah ve Mühimmat hracat Hayvan hrac na liflkin Sa l k Raporu Sa l k Bakanl Kültür ve Turizm Bakanl Gümrük / hracatç Birlikleri Ticaret Borsalar Çevre Bakanl hracatç Firma D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlükleri D fl Ticaret Müflteflarl Gümrük Müdürlükleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu D fl Ticaret Müsteflarl Bölge Müdürlükleri Bankalar/Özel Finans Kurumlar Gümrük Müsteflarl Tar m l Müdürlükleri hracatç Firma Forest Stewardship Council (FSC) Uluslararas Gözetim fiirketleri Gümrük Müsteflarl Kültür ve Turizm Bakanl D fl Ticaret Müsteflarl

8 HRACATTA KULLANILAN BELGELER LE HRACI YASAK VE ÖN ZNE BA LI MALLARA L fik N TEBL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN Z NLER VE BELGE/ Z NLERLE LG L KURUM VE KURULUfiLAR (DEVAMI) BELGE/ Z N ADI LG L KURULUfi Helal Belgesi malatç n n Analiz Belgesi ncir, Yerf st, F nd k, Antepf st gibi ürünlere yönelik sa l k sertifikas fllenmifl Lületafl hracat Kayda Ba l hracat Koli Listesi Komisyoncu Al m/sat m Faturalar Konsinye hracat Konsolosluk Faturas, Tasdikli Fatura Konflimento/Tafl ma Belgeleri Kontrol Belgesi Kofler Sertifikas Kotaya Tabi Ürünlerin hracat Mavi yüzgeçli orkinos Menfle fiahadetnamesi Navlun Faturas Nihai Kullan m Sertifikas Nükleer ve Nükleer Çift Kullan ml Eflyalar Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi Orman A ac Tohumlar Orman Nakliye Tezkeresi Özel Fatura Performans ve Güvenilirlik Formu Poliçe Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sar Belgesi) Sigorta Poliçesi Spesifikasyon Belgesi Su Ürünleri hracat Süt ve Et Ürünleri çin Sa l k Sertifikas fieker hracat Tedarikçi Beyan Tehlikeli At klar n hracat Tekel D fl B rak lan Patlay c Maddeler, Av Malzemesi vb. Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi Ticari Kiralama Tohumluklar n hracat Transit Ticaret Uluslararas Orijin ve Bitki Sa l k Sertifikas Uyuflturucu Maddelerin hracat Veteriner laçlar hracat Wassenaar Düzenlemesi Kapsam Malzeme Yaprak Tütün, Tütün Döküntüleri Yar fl Atlar hracat Yem hracat Zeytin Fidan G da ve htiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikaland rma Araflt rmalar Derne i G MDES malatç Firma/Ba ms z Laboratuarlar Tar m l Müdürlükleri hracatç Birlikleri hracatç Firma Komisyoncu Firma hracatç Birlikleri lgili Ülkenin Konsoloslu u Tafl mac l k Firmas D fl Ticaret Müsteflarl Türkiye Hahambafl l hracatç Birlikleri Nakliyeci Firma, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vd. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gümrük Müsteflarl Orman flletme Müdürlükleri Maliye Bakanl hracatç Birlikleri Ticari Bankalar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sigorta fiirketi malatç Firma Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü/tar m l Müdürlükleri/ lçe Tar m Müdürlükleri T.C. fieker Kurumu hracatç Firma çiflleri Bakanl D fl Ticaret Müsteflarl Gümrük Müdürlükleri Bankalar Sa l k Bakanl Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu TAPDK 43

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve

İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ (EK-1) 9-Yalankoz (pterocarya carpinifolia) 10-Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) 11-Zeytin (tescili yapılmış ve İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G. Madde 1-22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat 'nın 4 üncü maddesi uyarınca;

Detaylı

ĐHRACI YASAK VE ÖN ĐZNE BAĞLI MALLARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (ĐHRACAT 96/31)

ĐHRACI YASAK VE ÖN ĐZNE BAĞLI MALLARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (ĐHRACAT 96/31) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĐHRACI YASAK VE ÖN ĐZNE BAĞLI MALLARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (ĐHRACAT 96/31) Madde 1-22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Đhracat Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi uyarınca;

Detaylı

YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

YASAL DAYANAK 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu EK 1/İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 2-Odun (İhracat nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2010/985) 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

İHRACAT ÇEŞİTLERİ İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN. İş dünyası kayıtsız kalmıyor

İHRACAT ÇEŞİTLERİ İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN. İş dünyası kayıtsız kalmıyor İş dünyası kayıtsız kalmıyor KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-II HİBE PROGRAMI TRH1.3.PREII/P-03/238 İHRACAT ÇEŞİTLERİ İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN 1-Özellik Arz Etmeyen İhracat 2-Kayda Bağlı

Detaylı

NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA

NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİL LİSTESİ... XIII TABLO LİSTESİ... XV KISALTMALAR... XVII 1. GIRIŞ...1 2. DIŞ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi YASAL DAYANAK

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi YASAL DAYANAK İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ EK I İhracı Yasak Mallar Listesi MADDE YASAL DAYANAK 1- Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl

BEDELS Z HRACAT. ÇÖZÜM Say : Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl BEDELS Z HRACAT Sezai KAYA* Arif AYLUÇTARHAN** 1.Girifl 22.12.1995 tarihli ve 95/7623 say l hracat Rejimi Karar n n 3 üncü maddesinin (e) bendinde D fl Ticaret Müsteflarl n n ba l oldu u bakanl n bedelsiz

Detaylı

Uluslararası ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında çalışan Dış Ticaret Uzmanlarının; ithalat işlemlerinde görevleri.

Uluslararası ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında çalışan Dış Ticaret Uzmanlarının; ithalat işlemlerinde görevleri. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ & YAZAR BİYOGRAFİSİ 1- ULUSLARARASI TİCARET VE ÜLKEMİZİN GÜNCEL DURUMU 1-10 2- GÜMRÜK MÜŞAVİRİ UNVANINA GİDEN YOL 11-20 3- DIŞ TİCARET UZMANI UNVANINA GİDEN YOL 21-22 3.1- Uluslararası

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. İÇİNDEKİLER... iii. ÖN SÖZ... xi

İ Ç İ NDEKİ LER. İÇİNDEKİLER... iii. ÖN SÖZ... xi İ Ç İ NDEKİ LER İÇİNDEKİLER... iii ÖN SÖZ... xi BÖLÜM 1: DIŞ TİCARET TEORİLERİ VE EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 Yrd. Doç. Dr. Levent Şahin - Yrd. Doç. Dr. Zekayi Kaya 1. DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 1 1.1.

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Şubat 2004 İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2 İÇİNDEKİLER İhracat Nasıl Tanımlanır?...5 İhracatçı Nasıl Olunur?...5 İhracatta

Detaylı

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i 31.12.2003 tarihli ve 25333 say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM

1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231m1-19.htm 1 -> 2 8/15/2014 12:36 PM 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70. Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/10/2014 Sayı: 2014/70 Ref : 6/70 Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete de (İhracat: 2006/12) Sayılı Dahilde

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne

B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl taraf ndan Devlet statistik Enstitüsü ne mali ÇÖZÜM 165 ENGELL LERDE GÜMRÜK VE TAfiIT VERG S MUAF YET Ali TEZEL SSK Sigorta Baflmüfettifli SSK Sigorta Teftifl Kurulu stanbul 1 Nolu Grup Baflkan I. G R fi B aflbakanl k Özürlüler daresi Baflkanl

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DAH LDE fileme REJ M KARARI VE TEBL LE, HRACATIN DEVLETÇE DESTEKLENMES N N USUL VE ESASLARI

DAH LDE fileme REJ M KARARI VE TEBL LE, HRACATIN DEVLETÇE DESTEKLENMES N N USUL VE ESASLARI DAH LDE fileme REJ M KARARI VE TEBL LE, HRACATIN DEVLETÇE DESTEKLENMES N N USUL VE ESASLARI Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi hracatç ya, ihracat yapaca ürünün girdilerinin yurt d fl ndan temininde

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET DANIŞMANLIĞI

ULUSLARARASI TİCARET DANIŞMANLIĞI Gümrük Beyannamesi İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 17.06.2010 Say : 682 Ülkemizin altyap çal malar n ihtiyaçlar kar layan agrega ve k rmata sektörü, son llardaki altyap çal malar na paralel olarak çok

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan Arif ŞAHİN 2007 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?...4 İhracat Nasıl Tanımlanır?...

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/142 28/02/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İDAMET METAL MAKİNA İNŞAAT HURDA DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.Ş KISIK METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO:84

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı

2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM MADDE 1 - Bu destek İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35

''ALÜMİNYUM FOLYO GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZEETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2007/35 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/35) Kapsam MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Ek 2 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1- Başvuru Dilekçesi. 2- Çiftçi Kayıt Formu

DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI Ek 2 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1- Başvuru Dilekçesi. 2- Çiftçi Kayıt Formu DEVELİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI ADI (EN GEÇ) 1 Çiftçi Kayıt Sistemi 2 Çiftçi Kayıt Sistemi Güncellemesi 3 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) 2- Çiftçi Kayıt Formu 3- Çiftçi Belgesi

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değiştirilen Önceki Hali Sonraki Hali 177 1. (l) bendi 177 2. 180 1. 180 2. son cümle 180 3. 237 nci maddesinin üçüncü sına göre el konulan eşya, 2. Kaçakçılıkla

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

BÖLÜM XI İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM XI İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM XI İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER 66. Nas l İthalatç Olunur? Vergi numaras na sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI Cengiz SAZAK* 1.G R fi Götürü gider uygulamas, ticari kazanc n tespit edilmesinde bir k - s m giderlerin tevsik edilme zorunlulu u olmadan di er bir deyiflle ispat edici bir belgeye

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI mali ÇÖZÜM 123 SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir 1. GENEL AÇIKLAMA : Bilindi i üzere 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu kapsam nda yap lan ifllemler

Detaylı