TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim, TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI, , adresinde mukim,. dir. Madde 02. Tanımlamalar : ĠĢ bu sözleģme metni içerisinde; Türkiye Barolar Birliğine ait ANKARA ili, Çankaya ilçesi, Oğuzlar Mahallesi, 1366.Sokak No:3 Balgat adresindeki T.B.B. Hizmet Binası Ana GiriĢ Kapısı, T.B.B. Av. Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi Ana GiriĢ Kapısı ve T.B.B. SYDF Litai Hotel ve SPA Ana GiriĢ Kapısı nda kullanılmak üzere, teknik Ģartnamede belirtilen niteliklerde Rüzgar Perdesi alımı ve montajının yapılması, kısaca (İŞ) TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI (İŞVEREN) kısaca ( YÜKLENİCİ ) ĠĢveren ve Yüklenici beraberce kısaca (TARAFLAR) Yüklenici bir sözleģme ile belli kalemlerin teminini verdiği aracılar kısaca (3.cü ŞAHISLAR) 1 takvim günü kısaca (1 GÜN) olarak anılacaktır. Madde 03. Sözleşmenin Konusu : Türkiye Barolar Birliğine ait T.B.B. Hizmet Binası Ana GiriĢ Kapısı, T.B.B. Av. Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi Ana GiriĢ Kapısı ve T.B.B. SYDF Litai Hotel ve SPA Ana GiriĢ Kapısı nda kullanılmak üzere, teknik Ģartnamede belirtilen niteliklerde Rüzgar Perdesi alımı ve montajının yapılması iģidir. Bu sözleģme ile temin edilecek mallar, sözleģme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 04. Sözleşmenin Bedeli : SözleĢmenin bedeli ; Bu sözleģme anahtar teslim sözleģme olup, idarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen 1

2 birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan. -TL bedel üzerinden akdedilmiģtir. Alınan malların ve yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, iģin tamamlanması ve düzgün çalıģır halde teslim edilmesi esas alınır Malzeme ve iģçilik bedellerinde, enflasyondan, kur farkından veya herhangi bir finansal kriz sonucu oluģacak fiyat artıģları sözleģme tutarını değiģtiremez. Hiçbir nam ve suret adı altında zam yapılmayacaktır. Sonuç olarak sözleģme bedeli sözleģme konusu iģin ifasına kadar sabittir. Yüklenici uyarlama davası açma haklarından feragat etmiģtir Taahhüdün yerine getirilmesine iliģkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler (KDV Hariç) sözleģme bedeline dâhildir Ġlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleģme bedeline dâhil değildir SözleĢme gereği iģler için avans ödenmeyecektir Tüm nakliyeler, montaj, malzeme zayiatları, Ģantiye içi ve dıģı yatay ve düģey taģımalar, indirme, boģaltma iģleri yüklenici firmaya aittir. Madde 05. İş ve işyerine Vakıf Olma : Yüklenici gerek ihaleye katılmadan önce ve gerekse sözleģmenin imzalanması sırasında iģyeri ile ilgili bina, bina çevresi, trafik, yerleģmeler vb. çevre unsurları, çalıģma koģulları, malzemeler ve diğer Ģartları incelemiģ, iģyerini görmüģ ve özelliklerini öğrenmiģ ve tam olarak iģyerine vakıf olmuģ olarak ve iģe istekli çıktığından bu sözleģme ve eklerinde tespit edilmemiģ Ģartları ileri sürerek ve/veya baģkaca bir nam altında toplam bedel üzerinde ilave fiyat farkı isteyemez. Madde 06. İşlerin Yapılmasında Uyulacak Esaslar : Yüklenici, iģlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleģme konusu malı, sözleģme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleģtirmeyi ve oluģabilecek kusurları sözleģme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģ ve bu iģe iliģkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Ġdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleģmede belirtilen yükümlülüklerin ihmal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya üçüncü Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tanzim ettirilir. 2

3 Yüklenici, iģin yapımı sırasında konu ile ilgili yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik, standartlar ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kiģilere, çevreye veya idare personeline verilen zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. Bu Ģekilde meydana gelen zarar ve ziyanın idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Ġdare alacağının bu Ģekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözleģme konusu malların Ġdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın Ġdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiģtirmek zorundadır Yüklenici yetkili kuruluģlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine iliģkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır Kullanılacak Malzeme, Madeni aksam, cihazlar, iģçilikler aksi ĠĢverence istenmedikçe ve özel Ģartnamelerde zikredilmedikçe Türk Standartları na uygun ve piyasanın en iyi (birinci sınıf) ve iģverenin beğeneceği cinsten olacak ve ĠĢveren e iģbu sözleģmenin ilgili hükümlerinde zikredilen usullere uygun olarak numune verilecektir. Malzeme seçimlerinde asıl olan ĠĢverenin beğenisidir Yüklenici malzemelerin satın alınması/üretilmesi/sevkiyatına baģlamadan önce ĠĢveren den onay alacaktır. ĠĢverenin beğenmediği/uygun bulmadığı malzemeleri yeni/uygun malzemeler ile değiģtirerek onay alacaktır. Onay alınmadan sevk edilen malzemelere ait sorumluluk yüklenicidedir. ĠĢveren bunlara ait bedelleri ödemeyebilir veya tüm masrafları Yükleniciye ait olmak üzere değiģtirebilir ĠĢ bu sözleģmenin konusu olan iģlerin yapılması esnasında çalıģanlar, üçüncü Ģahıslar, malzeme ve sözleģme konusu iģin yapılacağı yerin, Yüklenici nin iģin yapılmasından ötürü zarar görmesi halinde zararın sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici den kaynaklanan böyle bir durumda iģveren e herhangi bir sorumluluk doğması halinde bu zarar Yükleniciye yapılacak ödemeden kesilir. Ödeme yetersiz kalırsa bunun sorumluluğu Yüklenici ye ait olacaktır Yüklenici, sözleģmenin imzalanmasını müteakip malların temini, gerekiyorsa montajı gibi iģler ile ilgili genel iģ programını hazırlayarak 3(üç) gün içinde ĠĢveren e bildirecek ve iģi bu iģ programına uygun Ģekilde ifa edecektir. 3

4 Yüklenici montaj gerektiren iģlerde her türlü artığını alandan kendi imkânları ile ve kendi sorumluluğunda tasfiye edecek, iģi temiz teslim edecektir Yüklenici kendi iletiģim imkânlarını kendisi temin edecektir Yüklenici, ĠĢveren tarafından kalite olarak beğenilmeyen iģleri bilabedel düzeltmeyi veya yenisi ile değiģtirmeyi taahhüt eder ĠĢveren, Yüklenici nin malzeme veya montaj gerektiren iģlerde iģçilik yönünden sözleģme Ģartlarına uygunsuzluk tespit etmesi halinde Yüklenici yi yazılı olarak uyaracaktır. Yüklenici bu uyarıyı dikkate almayarak gerekli düzeltmeleri yapmadığı takdirde, ĠĢveren, Yüklenici nam ve hesabına ekip göndermekte veya kusurların giderilerek iģin geri kalan kısmını baģkalarına vermekte serbest olacaktır SözleĢme konusu iģlerin ifası için gerekli her türlü el aleti, makine ve avandanlıklar Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bunların temini için Yüklenici ye ilave ödeme yapılmayacaktır Yüklenici, malzeme seçimi veya temininde veya montaj gerektiren iģlerde iģverenin mahallinde çalıģtırdığı iģçi, usta ve taģeron v.b. kiģilerin iģveren tarafından uygun bulunmayanlarını kayıtsız ve Ģartsız olarak ilk ikazda değiģtirmek zorundadır. ĠĢverene ait iģ mahallinde yüklenicinin yatılı elemanı bulundurulmayacaktır Yüklenici kendi iģine ait tüm atıkları toplayıp, iģyeri mahallinde torbalara doldurarak döküm yerlerine atacaktır Garanti ve bakım, onarım ile ilgili önemli hususlar aģağıdaki gibidir: 1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini idare adına düzeltmek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara iliģkin Ġdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye iliģkin taahhütleri içeren bir belgeyi Ġdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleģme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kiģi veya kuruluģ tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Ġdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri yüklenicinin alacağından keserek tahsil eder. 2. Yüklenici malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve iģçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 4

5 3. Yüklenici garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını gerçekleģtirecektir. 4. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir SatıĢ sonrası bakım, onarım ve yedek parça temininde dikkat edilecek hususlar aģağıdaki gibidir, 1. Malın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dıģında yukarıda belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3 den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiģtirmekle yükümlüdür Malların taģınması ile ilgili önemli hususlar aģağıdaki gibidir: 1. Yüklenici, iģ, iģin gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taģınmasından, teslim edilmesinden, boģaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taģınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur. 2. Yüklenici malın taģınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taģıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak, yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taģıma iģleminin baģlamasından önce yüklenici tarafından temin edilir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluģlardan gelecek her türlü talep Yüklenici tarafından karģılanır Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj iģlemini gerçekleģtirecektir. Ancak, idarece yapılacak alımın montajı, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değiģiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iģ saatlerini idarenin talebi doğrultusunda değiģtirecektir Alım konusu mala iliģkin dokümantasyon ile ilgili yüklenicinin yükümlülükleri aģağıdaki gibidir: 5

6 1. Yüklenici alım konusu mala iliģkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu Ġdareye sunmak zorundadır. 2. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dıģında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır SözleĢme konusu mal, teknik Ģartnamesinde aksi kararlaģtırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın uygun Ģekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karģılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir Yüklenici, idare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Ġdarenin adını broģür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez SözleĢmede değiģiklik yapılması ile ilgili önemli hususlar Ģunlardır: 1. SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleģme bedelinin aģılmaması ve Ġdare ile yüklenicinin karģılıklı olarak anlaģması kaydıyla malın montaj ve teslim yeri ve malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla iģin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme koģulları ile ilgili hükümlerde değiģiklik yapılabilir. 2. Bu hallerin dıģında sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılamaz ve ek sözleģme düzenlenemez Montaj gerektiren mal alımlarında yüklenicinin yükümlülükleri aģağıdaki gibidir 1. Montaj gerektiren mal alımlarında; yüklenicinin montaja iliģkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı Ġdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir. 2. Yüklenici montaj ve diğer iģler için gerekli olan tüm elektrik, su gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür. 3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekân içerisinde çalıģmakta olan Ġdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalıģmak zorundadır ÇalıĢma mahalli halihazırda T.B.B. Personelinin de yoğun olarak kullandığı bir mekan olması nedeni ile çalıģan personele rahatsızlık verecek Ģekilde çalıģılmayacaktır Mevcutta yer alan elektronik malzeme veya yapısal malzemeye zarar verilmeyecek, zarar verilmesi durumda bu bedel yüklenicinin alacaklarından kesilecektir. 6

7 Yüklenicinin çalıģtıracağı personel sigortalı olmak zorundadır. Madde 07. Yer Teslimi, işe Başlama ve Bitirme Zamanı : SözleĢmenin ve iģin bitiģ tarihi, ara tamamlama etapları sözleģmenin akdedilmesi gününden olmak kaydı ile 15 takvim günüdür Yüklenici iģbu sözleģmenin ilgili maddelerinde zikredilen mücbir sebepler dıģında herhangi bir nam altında mücbir sebep ileri sürerek, süre uzatımı talep edemez. Yüklenici iģ in ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gereken mobilizasyonunu yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözleģme fiyatlarının dıģında herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz. Madde 08. İş Programı : ĠĢin tamamlanma süresi / /2010 dir. Yüklenici bu tarihte iģi tamamlayıp ĠĢverene teslim etmekle yükümlüdür. ĠĢe baģlama tarihi iģbu sözleģmenin yürürlük tarihidir. Yüklenici bu tarihten itibaren mobilizasyon vb. tüm iģlere hemen baģlayacaktır Yüklenici aģağıda zikredilen iģ programını 2 gün içerisinde verecektir ĠMALAT VE MONTAJ Ġġ PROGRAMI: ĠĢlerin miktar, tarih, süre ve sırasını gösterecek Ģekilde tüm iģ kalemlerini içermek kaydı ile imalat baģlangıç ve bitiģ tarihlerini de içerecek Ģekilde ve bu hususlarda iģveren talimatlarına uygun olarak hazırlayarak ĠĢverene verecek ve onaylatacaktır. Onaylanmaması durumunda 3 gün içerisinde gereken düzeltmeleri yaparak iģveren onayına sunacaktır Ġhtiyaç hasıl olması halinde iģveren kendi isteği ile ve/veya Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine ve tetkik ettikten sonra uygun gördüğü takdirde iģ programında değiģiklikler yapabilir. Madde 09. İşin Kontrolü : Yüklenici kontrol elemanlarının direktiflerine uygun hareket edecektir. Kontrollük iģin sözleģme, Ģartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iģ programına göre yürütülmesini denetler ĠĢverenin sözleģme ekleri ve iģin gereğine uygun olarak verecekleri talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. ĠĢveren onayları geçici kabul için Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz. SözleĢme eki Ģartname, metraj, keģif, proje vb. tüm dokümanlardaki yanılgı 7

8 veya yanlıģlıklar Yüklenicinin iģbu sözleģme kapsamındaki sorumluluklarını değiģtirmez. Asıl olan iģin fenni usul ve onay ve talimatlara uygun olarak yapılmasıdır Yüklenici kullanılacak malzeme ve ekipmanların siparişlerini vermeden önce onay başvurusu sırasında, katalog, spesifikasyon ve numunelerini ilgili iģ programlarının hükümlerine paralellik sağlayacak Ģekilde ĠĢveren e iletmek zorundadır. Yüklenici alternatiflerin, tarif edilmiģ olan malzeme ile aynı standartları ve performansı taģıyacak Ģekilde olmaları ve ĠĢveren in beğenmesi Ģarttır. ĠĢ programına göre iģe baģlanması noktasına gelinmiģ olmasına rağmen ilgili malzemenin vaktinde müracaat edilerek onayının alınmamıģ olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmayacağı gibi malzeme onayı vecibesini yerine getirmeyeceği anlamına da gelmez Yapı bünyesine girecek tüm malzemeler (sarf malzemeleri hariç) kontrol onayına tabidir Yüklenici ile iģveren arasındaki her türlü iģlem ve muhaberat yazı ile olur. Yüklenici iģveren tarafından görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkike hazır bulundurmakla yükümlüdür Yüklenici alımı yapılacak malları kontrol elemanının göstereceği, Hizmet Binası içerisindeki depoya teknik Ģartnameye uygun tam ve eksiksiz olarak mesai saatleri ( ) içerisinde getirecek ve montajını yapacaktır. Mesai saatleri dıģında getirilen malların zayiinden Türkiye Barolar Birliği sorumlu değildir Muayene ve kabul sırasında olabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur Bu sözleģme ve eklerinde, muayene ve kabul iģlemlerine iliģkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 10. Kazalar : Yüklenici Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. 3. Ģahıslar tarafından ĠĢveren aleyhine sehven ya da yasal gerekçelerle davalar açılması durumunda da, bunların takibi ve sonuçlarına katlanılması, Yüklenici Ģirket ve yetkililerine aittir. Yüklenici ĠĢveren in genel emniyet ve iģ emniyeti ile her türlü ikaz ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. ĠnĢaatın fenni mesuliyeti Yükleniciye nevi malzeme, tesisat, avandanlık, cihaz ve makinaları sevk ve idare edenler ile, iģyerinde çalıģan bütün personelinin can emniyetinin korunmasından mesuldur. Yüklenici iģ yerinde, Ģantiye alanlarında ve inģaat 8

9 sırasında binalarda mer i iģ kanunu, yapı iģlerinde iģçi sağlığı ve iģ güvenliği tüzüğünde belirtilen her türlü güvenlik önlemlerini almalı, uyarı levhalarını görünebilir ve okunabilir Ģekilde asmalı, inģaat alanlarına ilgisi olmayan 3. kiģilerin giriģlerine mani olacak tedbirleri alıp, uyarı levhalarını asmalı iģ ve iģçi güvenliğine ait sair her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır. Bunlara iliģkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile bunlara bağlı oluģacak kaza, yaralanmalar ile ölümlerden dolayı her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici her halükarda ĠĢveren e bu konuda açılan, kazanılan veya kaybedilen davalarda mahkeme masraflarını ve/veya diğer masrafların tümünü yüklenmeyi ve ödemeyi bu sözleģme de kabul ve taahhüt eder Bu sözleģme konusu iģlerden doğabilecek her türlü kazadan ve iģ kazasından ve bunlarda doğabilecek cezai ve hukuki sonuçlardan doğrudan doğruya ve yalnızca Yüklenici sorumludur. ĠĢ bu sorumluluk Yüklenici tarafından sözleģme konusu iģ / iģlerle ilgili görevlendirilen 3.cü ġahıs iģleri içinde aynen, ilgili Yüklenici ile birlikte müģtereken ve müteselsilen sorumludur Bu sözleģme konusu iģlerin en geniģ anlamda ifası ile ilgili olarak 3. kiģilerin görebileceği mal ve can zararlarının tüm cezai ve hukuki sorumluluğu Yükleniciye ait olup, bu hüküm iģçi ve personelin uğrayabileceği ya da verebilecekleri tüm zararları da kapsar. Yüklenici kazalara, iģ kazlarına, yangına ve diğer olabilecek tehlikelere karģı tüm korunma tedbirlerini alacaktır. ĠĢyerinde, iģyeri sahasında oluģacak her türlü kaza, yaralanma, iģ kazaları ve ölümle sonuçlanan kazalardan dolayı gerek kazaya uğrayan ve/veya gerekse kanuni mirasçıları yada T.C.K. hükümlerine göre davaların açılması sonucunda bundan doğmuģ, doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun Yüklenici ile 3.cü ġahıslara ait olması nedeni ile, iģveren tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü tazminat vb giderlerle Yüklenici ve/veya 3.cü ġahıs iģverene hiç bir itirazı olmaksızın tüm yasal faizleri ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemek zorundadır. Yüklenici iģbu hususları, gayri kabil-i rücu ve bila kaydı Ģart Kabul ve taahhüt ederek iģbu sözleģmeyi imzalamıģtır. Madde 11. Kulanılacak Malzeme : Fenni nitelik ve Ģartları haiz olmayan ve Türk Standartlarına uymayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Onaylı malzeme numuneleri Geçici Kabul onayına kadar ĠĢveren ve/veya kontrol teģkilatınca muhafaza edilecektir ĠĢyerinden uzaklaģtırılması idare tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere Yüklenici (2) gün içinde Ģantiye dıģına çıkaracaktır. 9

10 Madde 12. Vergi, Resim ve Giderler : Bu sözleģmenin düzenlenmesi, uygulaması ve iģlerin yürütülmesine ait sözleģme ve eklerinde ayrıca açıklanmamıģ giderler, bu sözleģmeden doğan damga vergisi, stopaj vb. tüm unsurlar Yükleniciye aittir. Ġlgili mevzuat uyarınca sözleģme bedelinden doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleģme bedeline dahildir. Madde 13. Fiyat, Ücret ve Vergilerle Resimlerdeki Artışlar : Yüklenici, ihale tarihinden sonraki malzeme fiyatları, resim, taģıma ve iģçi ücretleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin artması ve burada zikredilmemiģ dahi olsa benzeri nedenlerle fazla bedel ve süre uzatımı istediğinde bulunamaz. Madde 14. Hakedişler : ĠĢin bedeli 1 defada cihazlar temin edilip, montajı tamamlanıp, gerekli denemelerde bir problem çıkmadan, cihazlar çalıģır hale getirildiğinde ödenir. Madde 15. Sözleme İçin Devir, Temlik, Vekalet : ĠĢverenin yazılı müsaadesi olmadan taahhüt konusu iģ baģkalarına devir ve temlik edilemeyeceği gibi vekaletle de yapılamaz. Aksi halde ĠĢveren sözleģmeyi bozmakta serbesttir. ġantiye Ģefi hariç, Yüklenicinin vekaletini almıģ olan kimse teknik iģlerde muhatap olamaz. Madde 16. Sözleşmenin Feshi : Yüklenici iflasına karar verilmesi veya iflasın ertelenmesi halleri, konkordato istemesi, her ne sebeple ve kim tarafından olursa olsun bu sözleģmeden doğan hak ve alacakları üzerine haiz, ihtiyati haciz, tedbir gibi hukuksal takyitlerin konulması; sözleģme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleģme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleģmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, ĠĢverenin en az 3 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten noter kanalı ile yapacağı ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ĠĢveren sözleģmeyi tek taraflı ve haklı nedenle hiçbir Ģekilde ve surette hiçbir yükümle zorunlu olmaksızın fesih ettiğini Yükleniciye tebliğ edebilir. Bu takdirde Yüklenici müspet-menfi zarar tazminatı, ücret, masraf, fiyat farkı, iģçilik vs. her ne ad altında dahi olsa hiç bir talepte bulunamaz. Yüklenici 10

11 iģbu bütün Ģartları kabul ederek akdi imzalamaktadır. ĠĢin ilgili resmi mercilerce uzun süreli ve/veya tamamen durdurulması hallerinde iģverenin iģbu sebebi tevsik ederek Yükleniciye yapacağı tebligatı takip eden 3 gün içerisinde iģveren sözleģmeyi tek taraflı olarak fesih eder. Bu durumda Yüklenici o tarihe kadar olan imalat ve ihzarat bedellerinin dıģında herhangi bir nam altında hak ve bedel talep edemez. Kar mahrumiyeti ve/veya zarar tazmini gibi taleplerde bulunamaz SözleĢmenin feshinden dolayı iģin ĠĢveren tarafından ikmali ve /veya ihmal ettirilmesi sonucu çıkabilecek zararlara karģılık olmak üzere yüklenicinin, sözleģmenin feshi tarihindeki tüm alacakları bloke edilir. ĠĢveren iģin ikmali için zaruri gördüğü takdirde Yüklenicinin Ģantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecbutiyetinde kalmaksızın vaziyet edebilir. Yüklenici buna Ģimdiden muvafakatını beyan eder. SözleĢmenin fesih tarihinden baģlayarak 7 gün içinde o vakte kadar yapılmıģ iģlerin Yüklenici ile birlikte (yüklenici veya vekili bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir) alınacak ölçülere dayanarak bir ölçümleme tutanağı yapılır. Ölçümleme tutanağı ile belirlenen iģ ve imalatın kesin bedeli sözleģmedeki esaslar üzerinden değerlendirilir. Feshi yapılan iģin geri kalan kısmı ĠĢveren ce ölçümleme tutanağının düzenlenme tarihini müteakip en geç 30 gün içinde günün koģullarına göre ve ĠĢverence istenen yöntemlerle (götürü bedel, teklif alma, emanet usulü, birim fiyat usulü vs.) yapılmak üzere karara bağlanır. Madde 17. Genel Gecikme Cezası ve Gecikme Süresi : Kabul edilen zorlayıcı sebepler dıģında sözleģmeye esas iģin yapılan bu sözleģmedeki ( Madde 08.) de belirtilen tarihte bitirilmemesi halinde her gecikme günü için 500,00- TL (beģyüztl) gecikme cezası kesilmesi ĠĢveren in yetkisindedir. ġu kadar ki gecikme (5) günü geçerse ĠĢveren her gün için bu cezayı alarak (5) gün daha beklemek ve bu süre sonunda da iģ bitmediği takdirde sözleģmeyi bozma yetkisine sahiptir ĠĢbu sözleģmenin ilgili maddelerinde bahsi geçen gecikme cezalarının toplamı sözleģme bedelinin % 10 ( yüzde on) u geçemez. Madde 18. Süre Uzatımı ve Zorlayıcı Sebepler : Madde 8 deki iģ süresi ancak aģağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir. Yüklenici aģağıda yazılı olan nedenlerin dıģında bir mücbir sebep ileri süremez ĠĢverenin hakediģleri sözleģme koģullarına uygun olarak ödememesi, Olağanüstü tabiat hadiselerinden doğan hasar neticesinde iģte gerileme olması, 11

12 Sosyal sebepler dolayısyla vaki haler; ( Ankara Ġli hudutları dahilinde olmak kaydı ile) Kanuni grev vuku bulması, Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, BulaĢıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden iģçi çalıģtırılmaması dolayısıyla iģin önemli derecede aksaması SözleĢmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleģme bedelinin % 50 sinin üstünde bir iģ artıģının zorunlu olduğu hallerde ĠĢveren in gerekli onayları öngörülen sürelerde vermemesi Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iģ üzerindeki tesir derecesine, Yüklenicinin bunlara sebebiyet vermemiģ ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiģ bulunmasına ve bunların oluģ tarihlerinden baģlayıp (3) gün içinde yazı ile ĠĢveren tarafından onaylı belgeleri ile birlikte gönderilmesine ve Yüklenicnin talebine bağlıdır Zorlayıcı sebepler, kıģ mevsimi dolayısıyla çalıģılmayacak dönem kabul edilen süre içine tesadüf ederse bunlar süre ilavesi verilmesine neden sayılamaz. Madde 19. İhtilafların Halli : Esas olan Yüklenicinin iģi iģbu sözleģme hükümleri çerçevesinde, iyi niyet kuralları içinde ve mudebbir bir tacir olarak davranarak iģi sözleģme tarihinde tamamlamasıdır. Buna rağmen vukubulabilecek ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri nin yetkisi taarflarca Kabul edilmiģtir. Madde 20. İhbar ve Yazışmalar : Taraflar tebligat adresi olarak iģbu SözleĢmenin baģlığındaki adresleri Kabul etmiģlerdir. KarĢı tarafa usulünce yapılacak bir tebligatla adres değiģikliği bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. Madde 21. Kati Teminat : Yüklenici, ihale bedelinin %6 sı oranında 90 günlük Kati teminat mektubu verecektir Banka teminat mektubu iģverenin kabul edebileceği bankalardan alınacaktır. 12

13 Madde 22. Geçici ve Kesin Kabul : SözleĢme kapsamındaki imalatların bitiminden sonra, Yüklenici nin iģverene geçici kabul baģvuru yazısı ile yapılır. ĠĢin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan iģlerin kusuru ve noksan kısımlarının, iģin toplam bedelinin % 5 inden fazla olmaması gerekir. Aynı zamanda bu noksan ve kusurların, yapının iģgal ve kullanılmasına engel olmayacak nitelikte olması Ģarttır. Kontrol tarafından yapılacak muayene sonunda, iģlerin sözleģme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul iģlemine engel bir durum olmadığı tespit edildiği takdirde geçici kabul heyeti oluģturulacaktır. Geçici kabul heyetinde iģvereni temsilen iki üye (1 baģkan, 1 üye), yükleniciden bir üye bulunacaktır. Muayene sonucu kabule engel bir husus olmadığı takdirde geçici kabul yapılmıģ olacaktır. Aksi halde iģin geçici kabule uygun olmadığı bir tutanakla tespit edilecektir. Muayenede kabule engel olmayan noksan ve kusurlar görüldüğü takdirde bunların neler olduğunu gösteren bir liste tutanağa eklenecek ve bunların karģılarına takdiren ve tahminen düzeltme bedellerinin yazılarak tamamlanmaları için uygun bir süre tayin edilecektir. Bu süre gecikme cezasına tabi değildir. Ancak bu süre sonunda noksan ve kusurlar tamamlanmadığı takdirde yapılmayanlar için karģılarında gösterilen bedeller Yüklenici nin alacaklarından veya kesin teminatından kesilerek kabul yapılmıģ sayılacaktır. Kesintilerin kesin teminatı geçmesi halinde geri kalanı hükmen tahsil edilir. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, iģin geçici kabule elveriģli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirecektir. Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak iģin kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün görülmeyen veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar görülecek olursa Yüklenici nin hak ediģinden veya teminatından uygun bir bedel kesilmek Ģartıyla iģi iģveren bu hali ile de kabul edebilir. Bu gibi kusur ve noksanlıkların niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu iģleme razı olmazsa her türlü gideri kendisine ait olmak üzere kusur ve noksanlıkları verilen sürede gidermek ve düzeltmek zorundadır. ĠĢin ilk etabında yapılacak idare Binası ile toplantı salonu ĠĢverenin talebi ile geçici kabulü yapılarak hizmete açılabilir. Yüklenici diğer bölümlerde çalıģmasına devam eder. KESĠN KABUL geçici kabul tarihinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır. Kesin kabule engel görülmediği takdirde, kesin kabul tutanağı imzalanır. 13