TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim, TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI, , adresinde mukim,. dir. Madde 02. Tanımlamalar : ĠĢ bu sözleģme metni içerisinde; Türkiye Barolar Birliğine ait ANKARA ili, Çankaya ilçesi, Oğuzlar Mahallesi, 1366.Sokak No:3 Balgat adresindeki T.B.B. Hizmet Binası Ana GiriĢ Kapısı, T.B.B. Av. Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi Ana GiriĢ Kapısı ve T.B.B. SYDF Litai Hotel ve SPA Ana GiriĢ Kapısı nda kullanılmak üzere, teknik Ģartnamede belirtilen niteliklerde Rüzgar Perdesi alımı ve montajının yapılması, kısaca (İŞ) TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI (İŞVEREN) kısaca ( YÜKLENİCİ ) ĠĢveren ve Yüklenici beraberce kısaca (TARAFLAR) Yüklenici bir sözleģme ile belli kalemlerin teminini verdiği aracılar kısaca (3.cü ŞAHISLAR) 1 takvim günü kısaca (1 GÜN) olarak anılacaktır. Madde 03. Sözleşmenin Konusu : Türkiye Barolar Birliğine ait T.B.B. Hizmet Binası Ana GiriĢ Kapısı, T.B.B. Av. Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi Ana GiriĢ Kapısı ve T.B.B. SYDF Litai Hotel ve SPA Ana GiriĢ Kapısı nda kullanılmak üzere, teknik Ģartnamede belirtilen niteliklerde Rüzgar Perdesi alımı ve montajının yapılması iģidir. Bu sözleģme ile temin edilecek mallar, sözleģme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 04. Sözleşmenin Bedeli : SözleĢmenin bedeli ; Bu sözleģme anahtar teslim sözleģme olup, idarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen 1

2 birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan. -TL bedel üzerinden akdedilmiģtir. Alınan malların ve yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, iģin tamamlanması ve düzgün çalıģır halde teslim edilmesi esas alınır Malzeme ve iģçilik bedellerinde, enflasyondan, kur farkından veya herhangi bir finansal kriz sonucu oluģacak fiyat artıģları sözleģme tutarını değiģtiremez. Hiçbir nam ve suret adı altında zam yapılmayacaktır. Sonuç olarak sözleģme bedeli sözleģme konusu iģin ifasına kadar sabittir. Yüklenici uyarlama davası açma haklarından feragat etmiģtir Taahhüdün yerine getirilmesine iliģkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler (KDV Hariç) sözleģme bedeline dâhildir Ġlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleģme bedeline dâhil değildir SözleĢme gereği iģler için avans ödenmeyecektir Tüm nakliyeler, montaj, malzeme zayiatları, Ģantiye içi ve dıģı yatay ve düģey taģımalar, indirme, boģaltma iģleri yüklenici firmaya aittir. Madde 05. İş ve işyerine Vakıf Olma : Yüklenici gerek ihaleye katılmadan önce ve gerekse sözleģmenin imzalanması sırasında iģyeri ile ilgili bina, bina çevresi, trafik, yerleģmeler vb. çevre unsurları, çalıģma koģulları, malzemeler ve diğer Ģartları incelemiģ, iģyerini görmüģ ve özelliklerini öğrenmiģ ve tam olarak iģyerine vakıf olmuģ olarak ve iģe istekli çıktığından bu sözleģme ve eklerinde tespit edilmemiģ Ģartları ileri sürerek ve/veya baģkaca bir nam altında toplam bedel üzerinde ilave fiyat farkı isteyemez. Madde 06. İşlerin Yapılmasında Uyulacak Esaslar : Yüklenici, iģlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleģme konusu malı, sözleģme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleģtirmeyi ve oluģabilecek kusurları sözleģme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģ ve bu iģe iliģkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Ġdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleģmede belirtilen yükümlülüklerin ihmal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya üçüncü Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tanzim ettirilir. 2

3 Yüklenici, iģin yapımı sırasında konu ile ilgili yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik, standartlar ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kiģilere, çevreye veya idare personeline verilen zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. Bu Ģekilde meydana gelen zarar ve ziyanın idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Ġdare alacağının bu Ģekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözleģme konusu malların Ġdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın Ġdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiģtirmek zorundadır Yüklenici yetkili kuruluģlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine iliģkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır Kullanılacak Malzeme, Madeni aksam, cihazlar, iģçilikler aksi ĠĢverence istenmedikçe ve özel Ģartnamelerde zikredilmedikçe Türk Standartları na uygun ve piyasanın en iyi (birinci sınıf) ve iģverenin beğeneceği cinsten olacak ve ĠĢveren e iģbu sözleģmenin ilgili hükümlerinde zikredilen usullere uygun olarak numune verilecektir. Malzeme seçimlerinde asıl olan ĠĢverenin beğenisidir Yüklenici malzemelerin satın alınması/üretilmesi/sevkiyatına baģlamadan önce ĠĢveren den onay alacaktır. ĠĢverenin beğenmediği/uygun bulmadığı malzemeleri yeni/uygun malzemeler ile değiģtirerek onay alacaktır. Onay alınmadan sevk edilen malzemelere ait sorumluluk yüklenicidedir. ĠĢveren bunlara ait bedelleri ödemeyebilir veya tüm masrafları Yükleniciye ait olmak üzere değiģtirebilir ĠĢ bu sözleģmenin konusu olan iģlerin yapılması esnasında çalıģanlar, üçüncü Ģahıslar, malzeme ve sözleģme konusu iģin yapılacağı yerin, Yüklenici nin iģin yapılmasından ötürü zarar görmesi halinde zararın sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici den kaynaklanan böyle bir durumda iģveren e herhangi bir sorumluluk doğması halinde bu zarar Yükleniciye yapılacak ödemeden kesilir. Ödeme yetersiz kalırsa bunun sorumluluğu Yüklenici ye ait olacaktır Yüklenici, sözleģmenin imzalanmasını müteakip malların temini, gerekiyorsa montajı gibi iģler ile ilgili genel iģ programını hazırlayarak 3(üç) gün içinde ĠĢveren e bildirecek ve iģi bu iģ programına uygun Ģekilde ifa edecektir. 3

4 Yüklenici montaj gerektiren iģlerde her türlü artığını alandan kendi imkânları ile ve kendi sorumluluğunda tasfiye edecek, iģi temiz teslim edecektir Yüklenici kendi iletiģim imkânlarını kendisi temin edecektir Yüklenici, ĠĢveren tarafından kalite olarak beğenilmeyen iģleri bilabedel düzeltmeyi veya yenisi ile değiģtirmeyi taahhüt eder ĠĢveren, Yüklenici nin malzeme veya montaj gerektiren iģlerde iģçilik yönünden sözleģme Ģartlarına uygunsuzluk tespit etmesi halinde Yüklenici yi yazılı olarak uyaracaktır. Yüklenici bu uyarıyı dikkate almayarak gerekli düzeltmeleri yapmadığı takdirde, ĠĢveren, Yüklenici nam ve hesabına ekip göndermekte veya kusurların giderilerek iģin geri kalan kısmını baģkalarına vermekte serbest olacaktır SözleĢme konusu iģlerin ifası için gerekli her türlü el aleti, makine ve avandanlıklar Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bunların temini için Yüklenici ye ilave ödeme yapılmayacaktır Yüklenici, malzeme seçimi veya temininde veya montaj gerektiren iģlerde iģverenin mahallinde çalıģtırdığı iģçi, usta ve taģeron v.b. kiģilerin iģveren tarafından uygun bulunmayanlarını kayıtsız ve Ģartsız olarak ilk ikazda değiģtirmek zorundadır. ĠĢverene ait iģ mahallinde yüklenicinin yatılı elemanı bulundurulmayacaktır Yüklenici kendi iģine ait tüm atıkları toplayıp, iģyeri mahallinde torbalara doldurarak döküm yerlerine atacaktır Garanti ve bakım, onarım ile ilgili önemli hususlar aģağıdaki gibidir: 1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini idare adına düzeltmek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara iliģkin Ġdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye iliģkin taahhütleri içeren bir belgeyi Ġdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleģme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kiģi veya kuruluģ tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Ġdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri yüklenicinin alacağından keserek tahsil eder. 2. Yüklenici malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve iģçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 4

5 3. Yüklenici garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını gerçekleģtirecektir. 4. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir SatıĢ sonrası bakım, onarım ve yedek parça temininde dikkat edilecek hususlar aģağıdaki gibidir, 1. Malın idareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dıģında yukarıda belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3 den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiģtirmekle yükümlüdür Malların taģınması ile ilgili önemli hususlar aģağıdaki gibidir: 1. Yüklenici, iģ, iģin gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taģınmasından, teslim edilmesinden, boģaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taģınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur. 2. Yüklenici malın taģınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taģıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak, yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taģıma iģleminin baģlamasından önce yüklenici tarafından temin edilir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluģlardan gelecek her türlü talep Yüklenici tarafından karģılanır Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj iģlemini gerçekleģtirecektir. Ancak, idarece yapılacak alımın montajı, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değiģiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iģ saatlerini idarenin talebi doğrultusunda değiģtirecektir Alım konusu mala iliģkin dokümantasyon ile ilgili yüklenicinin yükümlülükleri aģağıdaki gibidir: 5

6 1. Yüklenici alım konusu mala iliģkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu Ġdareye sunmak zorundadır. 2. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dıģında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır SözleĢme konusu mal, teknik Ģartnamesinde aksi kararlaģtırılmadığı durumlarda orijinal ambalajında teslim edilecektir. Malın uygun Ģekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karģılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir Yüklenici, idare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Ġdarenin adını broģür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez SözleĢmede değiģiklik yapılması ile ilgili önemli hususlar Ģunlardır: 1. SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleģme bedelinin aģılmaması ve Ġdare ile yüklenicinin karģılıklı olarak anlaģması kaydıyla malın montaj ve teslim yeri ve malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla iģin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme koģulları ile ilgili hükümlerde değiģiklik yapılabilir. 2. Bu hallerin dıģında sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılamaz ve ek sözleģme düzenlenemez Montaj gerektiren mal alımlarında yüklenicinin yükümlülükleri aģağıdaki gibidir 1. Montaj gerektiren mal alımlarında; yüklenicinin montaja iliģkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı Ġdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir. 2. Yüklenici montaj ve diğer iģler için gerekli olan tüm elektrik, su gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür. 3. Yüklenici, montaj sırasında aynı mekân içerisinde çalıģmakta olan Ġdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalıģmak zorundadır ÇalıĢma mahalli halihazırda T.B.B. Personelinin de yoğun olarak kullandığı bir mekan olması nedeni ile çalıģan personele rahatsızlık verecek Ģekilde çalıģılmayacaktır Mevcutta yer alan elektronik malzeme veya yapısal malzemeye zarar verilmeyecek, zarar verilmesi durumda bu bedel yüklenicinin alacaklarından kesilecektir. 6

7 Yüklenicinin çalıģtıracağı personel sigortalı olmak zorundadır. Madde 07. Yer Teslimi, işe Başlama ve Bitirme Zamanı : SözleĢmenin ve iģin bitiģ tarihi, ara tamamlama etapları sözleģmenin akdedilmesi gününden olmak kaydı ile 15 takvim günüdür Yüklenici iģbu sözleģmenin ilgili maddelerinde zikredilen mücbir sebepler dıģında herhangi bir nam altında mücbir sebep ileri sürerek, süre uzatımı talep edemez. Yüklenici iģ in ifası için gereken kampını kendisi kuracak ve gereken mobilizasyonunu yapacaktır. Bu ve benzeri nedenlerle mevcut sözleģme fiyatlarının dıģında herhangi bir nam altında bir ilave bedel talebinde bulunamaz. Madde 08. İş Programı : ĠĢin tamamlanma süresi / /2010 dir. Yüklenici bu tarihte iģi tamamlayıp ĠĢverene teslim etmekle yükümlüdür. ĠĢe baģlama tarihi iģbu sözleģmenin yürürlük tarihidir. Yüklenici bu tarihten itibaren mobilizasyon vb. tüm iģlere hemen baģlayacaktır Yüklenici aģağıda zikredilen iģ programını 2 gün içerisinde verecektir ĠMALAT VE MONTAJ Ġġ PROGRAMI: ĠĢlerin miktar, tarih, süre ve sırasını gösterecek Ģekilde tüm iģ kalemlerini içermek kaydı ile imalat baģlangıç ve bitiģ tarihlerini de içerecek Ģekilde ve bu hususlarda iģveren talimatlarına uygun olarak hazırlayarak ĠĢverene verecek ve onaylatacaktır. Onaylanmaması durumunda 3 gün içerisinde gereken düzeltmeleri yaparak iģveren onayına sunacaktır Ġhtiyaç hasıl olması halinde iģveren kendi isteği ile ve/veya Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine ve tetkik ettikten sonra uygun gördüğü takdirde iģ programında değiģiklikler yapabilir. Madde 09. İşin Kontrolü : Yüklenici kontrol elemanlarının direktiflerine uygun hareket edecektir. Kontrollük iģin sözleģme, Ģartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iģ programına göre yürütülmesini denetler ĠĢverenin sözleģme ekleri ve iģin gereğine uygun olarak verecekleri talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. ĠĢveren onayları geçici kabul için Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz. SözleĢme eki Ģartname, metraj, keģif, proje vb. tüm dokümanlardaki yanılgı 7

8 veya yanlıģlıklar Yüklenicinin iģbu sözleģme kapsamındaki sorumluluklarını değiģtirmez. Asıl olan iģin fenni usul ve onay ve talimatlara uygun olarak yapılmasıdır Yüklenici kullanılacak malzeme ve ekipmanların siparişlerini vermeden önce onay başvurusu sırasında, katalog, spesifikasyon ve numunelerini ilgili iģ programlarının hükümlerine paralellik sağlayacak Ģekilde ĠĢveren e iletmek zorundadır. Yüklenici alternatiflerin, tarif edilmiģ olan malzeme ile aynı standartları ve performansı taģıyacak Ģekilde olmaları ve ĠĢveren in beğenmesi Ģarttır. ĠĢ programına göre iģe baģlanması noktasına gelinmiģ olmasına rağmen ilgili malzemenin vaktinde müracaat edilerek onayının alınmamıģ olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmayacağı gibi malzeme onayı vecibesini yerine getirmeyeceği anlamına da gelmez Yapı bünyesine girecek tüm malzemeler (sarf malzemeleri hariç) kontrol onayına tabidir Yüklenici ile iģveren arasındaki her türlü iģlem ve muhaberat yazı ile olur. Yüklenici iģveren tarafından görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkike hazır bulundurmakla yükümlüdür Yüklenici alımı yapılacak malları kontrol elemanının göstereceği, Hizmet Binası içerisindeki depoya teknik Ģartnameye uygun tam ve eksiksiz olarak mesai saatleri ( ) içerisinde getirecek ve montajını yapacaktır. Mesai saatleri dıģında getirilen malların zayiinden Türkiye Barolar Birliği sorumlu değildir Muayene ve kabul sırasında olabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur Bu sözleģme ve eklerinde, muayene ve kabul iģlemlerine iliģkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 10. Kazalar : Yüklenici Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumlu olacaktır. 3. Ģahıslar tarafından ĠĢveren aleyhine sehven ya da yasal gerekçelerle davalar açılması durumunda da, bunların takibi ve sonuçlarına katlanılması, Yüklenici Ģirket ve yetkililerine aittir. Yüklenici ĠĢveren in genel emniyet ve iģ emniyeti ile her türlü ikaz ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. ĠnĢaatın fenni mesuliyeti Yükleniciye nevi malzeme, tesisat, avandanlık, cihaz ve makinaları sevk ve idare edenler ile, iģyerinde çalıģan bütün personelinin can emniyetinin korunmasından mesuldur. Yüklenici iģ yerinde, Ģantiye alanlarında ve inģaat 8

9 sırasında binalarda mer i iģ kanunu, yapı iģlerinde iģçi sağlığı ve iģ güvenliği tüzüğünde belirtilen her türlü güvenlik önlemlerini almalı, uyarı levhalarını görünebilir ve okunabilir Ģekilde asmalı, inģaat alanlarına ilgisi olmayan 3. kiģilerin giriģlerine mani olacak tedbirleri alıp, uyarı levhalarını asmalı iģ ve iģçi güvenliğine ait sair her türlü emniyet tedbirlerini almalıdır. Bunlara iliģkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ile bunlara bağlı oluģacak kaza, yaralanmalar ile ölümlerden dolayı her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici her halükarda ĠĢveren e bu konuda açılan, kazanılan veya kaybedilen davalarda mahkeme masraflarını ve/veya diğer masrafların tümünü yüklenmeyi ve ödemeyi bu sözleģme de kabul ve taahhüt eder Bu sözleģme konusu iģlerden doğabilecek her türlü kazadan ve iģ kazasından ve bunlarda doğabilecek cezai ve hukuki sonuçlardan doğrudan doğruya ve yalnızca Yüklenici sorumludur. ĠĢ bu sorumluluk Yüklenici tarafından sözleģme konusu iģ / iģlerle ilgili görevlendirilen 3.cü ġahıs iģleri içinde aynen, ilgili Yüklenici ile birlikte müģtereken ve müteselsilen sorumludur Bu sözleģme konusu iģlerin en geniģ anlamda ifası ile ilgili olarak 3. kiģilerin görebileceği mal ve can zararlarının tüm cezai ve hukuki sorumluluğu Yükleniciye ait olup, bu hüküm iģçi ve personelin uğrayabileceği ya da verebilecekleri tüm zararları da kapsar. Yüklenici kazalara, iģ kazlarına, yangına ve diğer olabilecek tehlikelere karģı tüm korunma tedbirlerini alacaktır. ĠĢyerinde, iģyeri sahasında oluģacak her türlü kaza, yaralanma, iģ kazaları ve ölümle sonuçlanan kazalardan dolayı gerek kazaya uğrayan ve/veya gerekse kanuni mirasçıları yada T.C.K. hükümlerine göre davaların açılması sonucunda bundan doğmuģ, doğacak her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğun Yüklenici ile 3.cü ġahıslara ait olması nedeni ile, iģveren tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü tazminat vb giderlerle Yüklenici ve/veya 3.cü ġahıs iģverene hiç bir itirazı olmaksızın tüm yasal faizleri ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemek zorundadır. Yüklenici iģbu hususları, gayri kabil-i rücu ve bila kaydı Ģart Kabul ve taahhüt ederek iģbu sözleģmeyi imzalamıģtır. Madde 11. Kulanılacak Malzeme : Fenni nitelik ve Ģartları haiz olmayan ve Türk Standartlarına uymayan malzemelerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Onaylı malzeme numuneleri Geçici Kabul onayına kadar ĠĢveren ve/veya kontrol teģkilatınca muhafaza edilecektir ĠĢyerinden uzaklaģtırılması idare tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere Yüklenici (2) gün içinde Ģantiye dıģına çıkaracaktır. 9

10 Madde 12. Vergi, Resim ve Giderler : Bu sözleģmenin düzenlenmesi, uygulaması ve iģlerin yürütülmesine ait sözleģme ve eklerinde ayrıca açıklanmamıģ giderler, bu sözleģmeden doğan damga vergisi, stopaj vb. tüm unsurlar Yükleniciye aittir. Ġlgili mevzuat uyarınca sözleģme bedelinden doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleģme bedeline dahildir. Madde 13. Fiyat, Ücret ve Vergilerle Resimlerdeki Artışlar : Yüklenici, ihale tarihinden sonraki malzeme fiyatları, resim, taģıma ve iģçi ücretleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin artması ve burada zikredilmemiģ dahi olsa benzeri nedenlerle fazla bedel ve süre uzatımı istediğinde bulunamaz. Madde 14. Hakedişler : ĠĢin bedeli 1 defada cihazlar temin edilip, montajı tamamlanıp, gerekli denemelerde bir problem çıkmadan, cihazlar çalıģır hale getirildiğinde ödenir. Madde 15. Sözleme İçin Devir, Temlik, Vekalet : ĠĢverenin yazılı müsaadesi olmadan taahhüt konusu iģ baģkalarına devir ve temlik edilemeyeceği gibi vekaletle de yapılamaz. Aksi halde ĠĢveren sözleģmeyi bozmakta serbesttir. ġantiye Ģefi hariç, Yüklenicinin vekaletini almıģ olan kimse teknik iģlerde muhatap olamaz. Madde 16. Sözleşmenin Feshi : Yüklenici iflasına karar verilmesi veya iflasın ertelenmesi halleri, konkordato istemesi, her ne sebeple ve kim tarafından olursa olsun bu sözleģmeden doğan hak ve alacakları üzerine haiz, ihtiyati haciz, tedbir gibi hukuksal takyitlerin konulması; sözleģme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleģme ve eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleģmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, ĠĢverenin en az 3 gün süreli ve nedenleri açıkça belirten noter kanalı ile yapacağı ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ĠĢveren sözleģmeyi tek taraflı ve haklı nedenle hiçbir Ģekilde ve surette hiçbir yükümle zorunlu olmaksızın fesih ettiğini Yükleniciye tebliğ edebilir. Bu takdirde Yüklenici müspet-menfi zarar tazminatı, ücret, masraf, fiyat farkı, iģçilik vs. her ne ad altında dahi olsa hiç bir talepte bulunamaz. Yüklenici 10

11 iģbu bütün Ģartları kabul ederek akdi imzalamaktadır. ĠĢin ilgili resmi mercilerce uzun süreli ve/veya tamamen durdurulması hallerinde iģverenin iģbu sebebi tevsik ederek Yükleniciye yapacağı tebligatı takip eden 3 gün içerisinde iģveren sözleģmeyi tek taraflı olarak fesih eder. Bu durumda Yüklenici o tarihe kadar olan imalat ve ihzarat bedellerinin dıģında herhangi bir nam altında hak ve bedel talep edemez. Kar mahrumiyeti ve/veya zarar tazmini gibi taleplerde bulunamaz SözleĢmenin feshinden dolayı iģin ĠĢveren tarafından ikmali ve /veya ihmal ettirilmesi sonucu çıkabilecek zararlara karģılık olmak üzere yüklenicinin, sözleģmenin feshi tarihindeki tüm alacakları bloke edilir. ĠĢveren iģin ikmali için zaruri gördüğü takdirde Yüklenicinin Ģantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecbutiyetinde kalmaksızın vaziyet edebilir. Yüklenici buna Ģimdiden muvafakatını beyan eder. SözleĢmenin fesih tarihinden baģlayarak 7 gün içinde o vakte kadar yapılmıģ iģlerin Yüklenici ile birlikte (yüklenici veya vekili bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir) alınacak ölçülere dayanarak bir ölçümleme tutanağı yapılır. Ölçümleme tutanağı ile belirlenen iģ ve imalatın kesin bedeli sözleģmedeki esaslar üzerinden değerlendirilir. Feshi yapılan iģin geri kalan kısmı ĠĢveren ce ölçümleme tutanağının düzenlenme tarihini müteakip en geç 30 gün içinde günün koģullarına göre ve ĠĢverence istenen yöntemlerle (götürü bedel, teklif alma, emanet usulü, birim fiyat usulü vs.) yapılmak üzere karara bağlanır. Madde 17. Genel Gecikme Cezası ve Gecikme Süresi : Kabul edilen zorlayıcı sebepler dıģında sözleģmeye esas iģin yapılan bu sözleģmedeki ( Madde 08.) de belirtilen tarihte bitirilmemesi halinde her gecikme günü için 500,00- TL (beģyüztl) gecikme cezası kesilmesi ĠĢveren in yetkisindedir. ġu kadar ki gecikme (5) günü geçerse ĠĢveren her gün için bu cezayı alarak (5) gün daha beklemek ve bu süre sonunda da iģ bitmediği takdirde sözleģmeyi bozma yetkisine sahiptir ĠĢbu sözleģmenin ilgili maddelerinde bahsi geçen gecikme cezalarının toplamı sözleģme bedelinin % 10 ( yüzde on) u geçemez. Madde 18. Süre Uzatımı ve Zorlayıcı Sebepler : Madde 8 deki iģ süresi ancak aģağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir. Yüklenici aģağıda yazılı olan nedenlerin dıģında bir mücbir sebep ileri süremez ĠĢverenin hakediģleri sözleģme koģullarına uygun olarak ödememesi, Olağanüstü tabiat hadiselerinden doğan hasar neticesinde iģte gerileme olması, 11

12 Sosyal sebepler dolayısyla vaki haler; ( Ankara Ġli hudutları dahilinde olmak kaydı ile) Kanuni grev vuku bulması, Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, BulaĢıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden iģçi çalıģtırılmaması dolayısıyla iģin önemli derecede aksaması SözleĢmede öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleģme bedelinin % 50 sinin üstünde bir iģ artıģının zorunlu olduğu hallerde ĠĢveren in gerekli onayları öngörülen sürelerde vermemesi Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iģ üzerindeki tesir derecesine, Yüklenicinin bunlara sebebiyet vermemiģ ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiģ bulunmasına ve bunların oluģ tarihlerinden baģlayıp (3) gün içinde yazı ile ĠĢveren tarafından onaylı belgeleri ile birlikte gönderilmesine ve Yüklenicnin talebine bağlıdır Zorlayıcı sebepler, kıģ mevsimi dolayısıyla çalıģılmayacak dönem kabul edilen süre içine tesadüf ederse bunlar süre ilavesi verilmesine neden sayılamaz. Madde 19. İhtilafların Halli : Esas olan Yüklenicinin iģi iģbu sözleģme hükümleri çerçevesinde, iyi niyet kuralları içinde ve mudebbir bir tacir olarak davranarak iģi sözleģme tarihinde tamamlamasıdır. Buna rağmen vukubulabilecek ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri nin yetkisi taarflarca Kabul edilmiģtir. Madde 20. İhbar ve Yazışmalar : Taraflar tebligat adresi olarak iģbu SözleĢmenin baģlığındaki adresleri Kabul etmiģlerdir. KarĢı tarafa usulünce yapılacak bir tebligatla adres değiģikliği bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. Madde 21. Kati Teminat : Yüklenici, ihale bedelinin %6 sı oranında 90 günlük Kati teminat mektubu verecektir Banka teminat mektubu iģverenin kabul edebileceği bankalardan alınacaktır. 12

13 Madde 22. Geçici ve Kesin Kabul : SözleĢme kapsamındaki imalatların bitiminden sonra, Yüklenici nin iģverene geçici kabul baģvuru yazısı ile yapılır. ĠĢin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan iģlerin kusuru ve noksan kısımlarının, iģin toplam bedelinin % 5 inden fazla olmaması gerekir. Aynı zamanda bu noksan ve kusurların, yapının iģgal ve kullanılmasına engel olmayacak nitelikte olması Ģarttır. Kontrol tarafından yapılacak muayene sonunda, iģlerin sözleģme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul iģlemine engel bir durum olmadığı tespit edildiği takdirde geçici kabul heyeti oluģturulacaktır. Geçici kabul heyetinde iģvereni temsilen iki üye (1 baģkan, 1 üye), yükleniciden bir üye bulunacaktır. Muayene sonucu kabule engel bir husus olmadığı takdirde geçici kabul yapılmıģ olacaktır. Aksi halde iģin geçici kabule uygun olmadığı bir tutanakla tespit edilecektir. Muayenede kabule engel olmayan noksan ve kusurlar görüldüğü takdirde bunların neler olduğunu gösteren bir liste tutanağa eklenecek ve bunların karģılarına takdiren ve tahminen düzeltme bedellerinin yazılarak tamamlanmaları için uygun bir süre tayin edilecektir. Bu süre gecikme cezasına tabi değildir. Ancak bu süre sonunda noksan ve kusurlar tamamlanmadığı takdirde yapılmayanlar için karģılarında gösterilen bedeller Yüklenici nin alacaklarından veya kesin teminatından kesilerek kabul yapılmıģ sayılacaktır. Kesintilerin kesin teminatı geçmesi halinde geri kalanı hükmen tahsil edilir. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, iģin geçici kabule elveriģli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirecektir. Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak iģin kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün görülmeyen veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar görülecek olursa Yüklenici nin hak ediģinden veya teminatından uygun bir bedel kesilmek Ģartıyla iģi iģveren bu hali ile de kabul edebilir. Bu gibi kusur ve noksanlıkların niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu iģleme razı olmazsa her türlü gideri kendisine ait olmak üzere kusur ve noksanlıkları verilen sürede gidermek ve düzeltmek zorundadır. ĠĢin ilk etabında yapılacak idare Binası ile toplantı salonu ĠĢverenin talebi ile geçici kabulü yapılarak hizmete açılabilir. Yüklenici diğer bölümlerde çalıģmasına devam eder. KESĠN KABUL geçici kabul tarihinden itibaren 90 gün içinde yapılacaktır. Kesin kabule engel görülmediği takdirde, kesin kabul tutanağı imzalanır. 13

14 Madde 23. Sözleşmenin ekleri: o Bu iģe ait Projeler, o KeĢif özeti, Madde 24. Yürürlük : Toplam 24 madde, 14 sayfadan oluģan iģbu sözleģme / / 2011 tarihinde taraflarca 1 orijinal nüsha olarak imzalanmıģ olup, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜKLENĠCĠ ĠġVEREN 14

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BĠLGĠ ĠġLEM VE SĠSTEM ODASI KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI VE MONTAJI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BĠLGĠ ĠġLEM VE SĠSTEM ODASI KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI VE MONTAJI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ BĠLGĠ ĠġLEM VE SĠSTEM ODASI KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI VE MONTAJI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim,

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ BAHÇESĠ MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK VE ĠNORGANĠK GÜBRE ALIMI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ BAHÇESĠ MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK VE ĠNORGANĠK GÜBRE ALIMI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ BAHÇESĠ MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK VE ĠNORGANĠK GÜBRE ALIMI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ DIġ CEPHE CAM VE KOMPOZĠT PANEL KAPLAMALARI TEMĠZLĠĞĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ DIġ CEPHE CAM VE KOMPOZĠT PANEL KAPLAMALARI TEMĠZLĠĞĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ DIġ CEPHE CAM VE KOMPOZĠT PANEL KAPLAMALARI TEMĠZLĠĞĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3

Detaylı

Madde 01. Taraflar : 01.01. 01.02. Madde 02. Tanımlamalar : 02.01. (İŞ) 02.02. (İŞVEREN) 02.03. ( YÜKLENİCİ ) 02.04.

Madde 01. Taraflar : 01.01. 01.02. Madde 02. Tanımlamalar : 02.01. (İŞ) 02.02. (İŞVEREN) 02.03. ( YÜKLENİCİ ) 02.04. TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERĠNĠN (KARBON MONOKSĠTLĠ KURU KĠMYEVĠ ABC TOZLU) KONTROL-DOLUM-BAKIM VE ALIMLARININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar

Detaylı

TBB SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA. ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN OTEL BLOĞU TERAS VE D BLOK TERASLARDA KULLANILMAK ÜZERE

TBB SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA. ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN OTEL BLOĞU TERAS VE D BLOK TERASLARDA KULLANILMAK ÜZERE TBB SYDF LĠTAĠ HOTEL & SPA ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN OTEL BLOĞU TERAS VE D BLOK TERASLARDA KULLANILMAK ÜZERE MASA, SANDALYE VE SERVANT TEMĠNĠ ĠġĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ C BLOK TERASI SOĞUTMA GRUPLARI. SES ĠZOLASYONU YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ C BLOK TERASI SOĞUTMA GRUPLARI. SES ĠZOLASYONU YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ C BLOK TERASI SOĞUTMA GRUPLARI SES ĠZOLASYONU YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim, Türkiye Barolar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI 2012 MALĠ YILI HASTANEMĠZ PRĠZMATĠK MODÜLER SU DEPOSU YAPIM ĠġĠ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/29139 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TBB SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN EK PEYZAJ ALANI VE HAVUZ ÇEVRESİ

TBB SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN EK PEYZAJ ALANI VE HAVUZ ÇEVRESİ TBB SYDF LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN EK PEYZAJ ALANI VE HAVUZ ÇEVRESİ AHŞAP MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ Asansörleri Revizyon ve Makine Müh Odası Periyodik Kontrol Raporuna Uygun hale getirilmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/129003 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu

Detaylı

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 202/78437 YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak-

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mutfak Ekipmanları -Taslak- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

) TERAS ÇATI MEKANİK GRUPLARININ BULUNDUĞU MAHALLERDE ÇATI YALITIMI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

) TERAS ÇATI MEKANİK GRUPLARININ BULUNDUĞU MAHALLERDE ÇATI YALITIMI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ A ve B BLOK (OFİS ve HOTEL ) TERAS ÇATI MEKANİK GRUPLARININ BULUNDUĞU MAHALLERDE ÇATI YALITIMI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

Çanakkale kültür turları organizasyonu iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/ Madde 1 - SözleĢmenin

Çanakkale kültür turları organizasyonu iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/ Madde 1 - SözleĢmenin Çanakkale kültür turları organizasyonu iģi HĠZMETĠ ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/143999 Madde 1 - SözleĢmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ KÜLTÜR

Detaylı

AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/164694 AKÜ Kampüsler 2016 Yılı Büyük Onarım ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

OLAN BETON YAYA BORDÜRÜ, BETON ÇĠM BORDÜRÜ, BETON MANTAR, RENKLĠ RENKSĠZ BETON PARKE

OLAN BETON YAYA BORDÜRÜ, BETON ÇĠM BORDÜRÜ, BETON MANTAR, RENKLĠ RENKSĠZ BETON PARKE ASFALT ġantġyesġnġn ĠHTĠYACI OLAN BETON YAYA BORDÜRÜ, BETON ÇĠM BORDÜRÜ, BETON MANTAR, RENKLĠ RENKSĠZ BETON PARKE TAġI VE PKÇ/B 32,5 TORBA ÇĠMENTO TEMĠNĠ ĠġĠ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/21256 MAL

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2013 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

2012 mali yılı pazarlık usulü ile 70.000 kg fuel oil no4 alımı. MAL ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI

2012 mali yılı pazarlık usulü ile 70.000 kg fuel oil no4 alımı. MAL ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI 2012 mali yılı pazarlık usulü ile 70.000 kg fuel oil no4 alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/141713 MAL ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta SAĞLIK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI AKÜ Hayvan Barınağı (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemleri Binası) İnşaatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/57696 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

AKÜ 180 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI AKÜ 80 Yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi ile Radyasyon Nükleer Tıp Ünitesi Yapım ĠĢi İKN (İhale Kayıt Numarası): 204/76026 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme,

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Eğitim 2 Binası Aydınlatma Tadilatı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/364215 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT SÖZLEŞME TASARISI (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/152395 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı