(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)"

Transkript

1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti Dağılışı XIX. Yüzyıl, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması (İSG1001) Ergonomi (3 0 4) Ergonominin tanımı önemi, İnsan Faktörleri ve İş verimliliği, Ergonomi ve İş Güvenliği ilişkisi, Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, İşyerlerinde Ergonomik inceleme, Endüstriyel toplum ve ergonomi, insan makine sistemleri, ergonomik açıdan insan, insan çalışması ve özellikleri, iş organizasyonu, gürültü ve titreşim, iklim, aydınlatma, toz çalışma yeri ve düzenlenmesi. (İSG 1003) Fizik (3 0 4) Ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum. (İSG 1005) İşletme (3 0 4) İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmelerin sınıflandırılması, türleri, kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. Yönetimin tanımı, yönetim işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, halkla ilişkiler, insan kaynakları, Ar- Ge. (İSG 1007) Matematik (3 0 4) Sayılar, değişken ve fonksiyon, sayı dizileri ve fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, türev ve difrensiyel, trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritma, logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, türevin uygulamaları, integral, integralin uygulamaları (alan, hacim, ağırlık merkezi, atalet momenti), çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev.

2 Temel Bilgisayar (2 2 3) Bilgisayara giriş, donanım, işletim sistemleri, Office ve internet uygulamaları (İSG 1009) Temel İletişim (2 0 4) İletişimin Tarifi ve Çeşitleri, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Meslek Hayatında İletişim, Teknolojik Araçlarla İletişim, insanlar açısından anlaşmazlıkların sosyo psikolojik nedenleri, Örgütsel iletişim ve örgütsel iletişim modelleri. Haberleşme kavramı ve önemi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi ve toplantı yönetiminin önemi (TDL 1011) Türk Dili I (2 0 2) Dilin tanımı ve önemi, dil-kültür ilişkisi, dilbilim, Türk dilinin gelişim evreleri, ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri, yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi, yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler, sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirteç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma. (YDL 1013) Yabancı Dil I (3 0 3) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. II. Yarıyıl Dersleri (ATA 1016) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923, 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik, Bütünleyici ilkeler. (İSG 1002) İlk Yardım (2 1 4) Kazalar, ilk ve acil yardım gerektiren durumlar, ilk yardımın amacı ve temel ilkeleri, travmalar ve genel vücut yardımları, çıkartma ve kurtarma, hasta taşınması ve triyaj, yanıklar ve ilk müdahale, zehirlenmeler, boğulmalar ve su ile ilgili tehlikeler, kardio-pulmuner resüsitasyon, yeniden canlandırma. Meslek hastalıklarının tanımı, nedenleri ve korunma yöntemleri, iş hijyeniği.

3 (İSG 1006) İş Sağlığı ve Güvenliği I (3 0 4) İş Sağlığı ve Güvenliği nin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı. (İSG 1008) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (3 0 4) İSİG yönetimi, İSİG politikalarının oluşturulması, İSİG alanında planlama çalışmaları, İş kazaları ve olayları inceleme, tekrarını ölçme, kaza analiz yöntemleri, saha denetlemeleri. İş sağlığı konusunda sürekli gelişmeyi sağlamak, İş gücü kaybını azaltmak, Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek, Motivasyon sağlamak, İş sağlığına genel bakış, Risk denetimi planlaması, OHSAS yönetim programı, Eğitim ve yeterlilik, Acil durum hazırlığı ve tepkisi, Performans ölçümü, izleme ve ölçme (İSG 1004) İstatistik (3 0 4) İstatistikle ilgili temel kavramlar, evren örneklem, değişkenler, merkezi yığılma ölçüleri, mod medyan, a.ort. sapmalar, z-t puan belirleme ve yorumlama, grafikler, olasılık, korelasyon, regrasyon, dağılımların belirlenmesi ve yorumlanması,regresyon, istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması, araştırma yöntemleri. (İSG 1010) Kimya (3 0 4) Temel kavramlar, atomun yapısı, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmesi ve mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, fazlar, kimyasal bağlama, çözeltiler, radyoaktivite, asitler ve bazlar, yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları, organik kimya. (İSG 1012) Temel Hukuk ( ) Hukuk Kavramı, Modem Hukuk Sisteminin Dayanağı, Yaptırım Kavramı ve Yaptırım Türleri, Hukukun Genel Prensipleri, Hukukun Kaynakları: Yazılı Kaynaklar, Örf ve Adet, Mahkeme Kararları ve Bilimsel içtihatlar, Hukuki İşlemler, Haklar ve Hakkın Kaynakları, Hukukun Dalları: Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Hukukun Genel Kavramları (TDL 1012) Türk Dili II (2 0 2) Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi, sözcük öbekleri, Türkçede cümle türleri, basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle, değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik, ad tamlamalarının özellikleri, metin çalışmaları metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi. (YDL 1014) Yabancı Dil II (3 0 3) Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim

4 becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. III. Yarıyıl Dersleri (İSG 2001) İş Güvenliği Mevzuatı I (3 0 5) İş güvenliği mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmelikler, işçi sağlı ve iş güvenliği tüzüğü. (İSG 2005) Kişisel Koruyucu Donanımları (3 1 5) Genel anlamlı korunma önlemleri ve koruyucu ekipmanlar, baş koruyucuları, kulak koruyucuları, göz ve yüz koruyucuları, solunum sistemi koruyucuları, el ve kol koruyucuları, ayak ve bacak koruyucuları, gövde ve karın bölgesi koruyucuları. (İSG 2003) İş Sağlığı ve Güvenliği II (3 0 4) Makine tanımı ve çeşitleri, makine parçalarının birleştirilmesi, hareket ileten elemanlar, borular, matkap tezgahları ve işlemleri, torna tezgahları ve işlemleri, freze tezgahları ve işlemleri, planya tezgahları ve işlemleri, taşlama tezgahları ve işlemleri, tezkere tezgahları işlemleri ve makaslar, demir ve çelik malzemeler, demir olmayan metal malzemeler, ağaç işlerinde kullanılan aletler ve makinalar, genel güvenlik kuralları, üretim sahalarında güvenlik, ana ve yardımcı işletme makine ve cihazları, döküm atölyelerinde iş güvenliği, kaldırma makinelerinde iş güvenliği. III. Yarıyıl Seçmeli Dersler (İSG 2007) İş Hijyeni ( ) Hijyenin Tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenler, iş ortamlarında hijyen, araç - gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen etkileri, mücadele yollan, gerekli malzeme, madde ve sistemler, cildin yapısı, ciltteki hastalık yapabilen mikroorganizmalar, mikropların dünyası, mikroskobik ölçek, mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma, kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni, el yıkamanın bulaşıcı hastalıklardan korunma açısından önemi, eller ne zaman, nasıl yıkanmalıdır, tırnak fırçalarının kullanım özellikleri, ellerin kurulanmasının önemi, doğru yerde ve biçimde eldiven kullanımı, etkin el yıkama: Prosedürler, El Yıkama Takımları (İSG 2009) İş Hukuku (3 0 4) İş Hukuku nun tarihsel gelişimi ve hukuk bilimi içindeki yeri, İş Hukuku nun temel ilkeleri ve kaynakları, Türkiye de iş hukukunun tarihsel gelişimi ve yasal çerçevesi, İş Hukuku nun uygulama alanı, iş ilişkisinin

5 kurulması, asgari ücret ve Türkiye de asgari ücretler, iş sürelerine ilişkin düzenlemeler, tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler, cocuk ve kadın işçilerin korunması, sakat ve eski hükümlülerin korunması, iş ilişkisinin sona ermesi, iş ilişkisinin sona ermesinin sonuçları, iş kazaları ve raporlandırma. (İSG 2011) İş Kazası ve Meslek Hastalıkları (3 0 4 ) İş kazası ve meslek hastalıkları genel tanımları, nedenleri, kimlerin bilgilendirilmesi gerektiği, örnek Yargıtay kararları, gerçek olay incelemeleri (İSG 2013) Kimyasallar ve Tehlikeleri (3 0 4) Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar ve tanımları, önemli inorganik maddeler ve tehlikeleri, önemli organik maddeler ve tehlikeleri, radyoaktif maddeler ve tehlikeleri, teknik gezi, gözlem. (İSG 2015) Makine Koruyucuları (3 0 4) Koruyucuların özellikleri, korkuluk, mahfaza, kafes türü koruyucular, aygıt türü koruyucular, robot kullanımı ve koruyucular. (İSG 2017) Mesleki Yabancı Dil I (3 0 4) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel ingilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, elektrik ve enerji teknolojisi teknik terimleri, elektrik ve enerji teknolojisi çeşitleri, elektrik ve enerji malzemeleri, elektrik ve enerji malzemelerinin kullanımı, gaz ve tesisatı genel terimleri, gaz ve tesisatı malzeme ve ekipmanları, gaz ve tesisatı çeşitleri ve kurulumu. (İSG 2019) Ölçüm Teknikleri (3 0 4) Sıcaklık, nem, hız, basınç, gaz, toz, gürültü, aydınlatma ve radyoaktif madde ölçüm teknikleri. (İSG 2021) Üretim Yönetimi Süreçleri (3 0 4) Üretimin amacı, üretim yönetimi ve amaçları, iş yeri düzenlemesi, kalite kontrolü ve toplam kalite yönetimi, üretim ve İSG arasındaki ilişki, işletme yapısına paralel iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu. (İSG 2023) Yanma ve Yanma Bilgisi (3 0 4) Yanma ve ön koşulları, kimyasal temel bilgileri, yanıcı maddeler, tehlikeli maddeler, ateşleme olayı, yanma olayının seyri, yangın söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, portatif cihazlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın yerindeki organizasyon ve haberleşme, tatbikat ve kurtarma.

6 (İSG 2025) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (3 0 4) İnşaat ve çeşitleri, inşaat alanlarında genel güvenlik önlemleri, köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve varyant su yolu, kuyu ve su isleri ile ilgili inşaatlarda isg, demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatında İSG. (İSG 2027) Yönlendirilmiş Çalışma I (0 3 4) Çalışma konusunu seçmek, araştırma sonucunda elde edilen bilgileri sunmak, sistem fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak, gerekli malzemeleri seçmek, sistem akış şemasını hazırlamak, sistemin hesaplamalarını yapmak, eldeki verileri tekrar değerlendirmek, seçilen sistemdeki mekanizmaları tanımlamak, tasarlanan projenin imalat yöntemlerini belirlemek, sistemin elemanlarını veya mekanizmalarını tasarlamak, sistemin veya ürünün kurulumunu yapmak, sistemi veya ürünü test etmek, sistemin veya ürünün çıktılarını rapor halinde sunmak. IV. Yarıyıl Dersleri (İSG 2006) İş Sağlığı ve Güvenliği III (3 0 4) Elektrik bilgisi, elektrik motorları ve arızaları, elektrik işlerinde İSG. (İSG 2002) İş Güvenliği Eğitim Metotları (3 1 5) İşçi eğitiminin yöneldiği yetişkinler, yetişkin eğitimi, eğitimin zamanı ve yeri, yöntemler ve teknikler, araç ve gereçler, kimler verebilir, konular. (İSG 2004) İş Güvenliği Mevzuatı II (3 0 5) İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin denetim ve müeyyideleri, Sendikalar Hukuku nun tarihsel gelişimi ve Türk Sendikalar Hukuku nun yasal çerçevesi, sendikaların faaliyetleri, finansman yapıları, denetimi faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi, sendika üyeliği, sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi, toplu iş sözleşmesi görev ve lokavt kanununun tarihsel gelişimi ile Türkiye deki yasal çerçevesi, toplu iş sözleşmesinin yapılması, uygulanması ve sona ermesi, grev ve lokavt uygulaması ve sonuçları, sosyal sigortalar. IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler (İSG 2008) Arama ve Kurtarma (3 0 4) Halatlar ve kullanımı, hidrolik ayıraç ve makaslar, krikolar, vinçler, şişme yastıklar. (İSG 2010) Etiketleme ve İşaretleme (3 0 4) İş sağlığı ve güvenliğinde uyarı levha standartları ve etiketleme, tehlikeli maddelere ait etiketlendirme ve işaretleme. (İSG 2012) Kalite Güvence ve Standartlar (3 0 4) İSG ve kalite kontrol içerikli TSE, ISO, OSHAS ve ILO standartları. Yönetim sistemi, yaklaşımı ve tarihçesi, ISO 9001 (tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve serviste kalite, güvence için kalite sistemler modeli), ISO

7 14001 (çevre yönetim sistemi), OHSAS (İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi) sistemlerin ortak yönleri ve entegre edilmesi. Toplam kalite felsefesi, yönetim sistemi ve toplam kalite, toplam kaliteyi uygulayan kuruluşların sunuşları, kazançları ve uygulama aşamaları (İSG 2014) Maden İşyerlerinde Güvenlik (3 0 4) Maden işletmelerinde, madencilikle ilgili tesis ve fabrikalarda (zenginleştirme, metalurji, çimento, cam, mikronize fabrikaları v.b) iş güvenliği, inşaat sektörü ve alanlarında iş güvenliği. (İSG 2016) Mesleki Yabancı Dil II (3 0 4) Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, doğalgaz teknolojisi teknik terimleri, doğalgaz kullanım alanları, doğalgaz tesisat malzemeleri ve kullanımı, doğalgaz tesisat montaj ekipmanları, doğalgaz tesisat kurulumu (bina içi), doğalgaz ısıtma sistemleri, doğalgaz şebeke tesisat kurulumu, doğalgaz güvenli çalışma kuralları, doğalgaz ihbar ve haberleşme. (İSG 2018) Peryodik Kontrol ve Denetim (3 0 4) Makinelerde rutin bakım çeşitleri, sıcak su kazanları peryodik bakımları, kompresör peryodik bakımları, vinç peryodik bakımları, forklift peryodik bakımları, makine arıza kaynakları ve onarımı, elektrik tesisat bakımı, elekrik makinelerinde bakım ve onarım. (İSG 2020) Risk Analizi (3 0 4) Risk haritası, ön tehlike analizi, iş güvenlik analizi, olursa ne olur analizi, birincil risk analizi, risk değerlendirme karar matrisi, tehlike ve işletebilme çalışması metodolojisi, hata analizi ağacı, güvenlik denetimi, olay ağacı analizi, neden ve sonuç analizi. (İSG 2022) Sosyal Güvenlik Hukuku (3 0 4 ) Sosyal güvenlik sisteminin tarihi süreci, sistemin işleyişi, iş kazası ve meslek hastalıklarının içeriği, kimlerin hangi sorumluluklara sahip olduğu. (İSG 2024) Taşıma ve Depolama (3 0 4) Depolama yöntemleri, sürekli ve kesikli nakliyat sistemleri, katı, sıvı ve gaz maddelerin sınıflandırılması, depolanması ve taşınması. (İSG 2026) Yönlendirilmiş Çalışma II (0 3 4) Çalışma konusunu seçmek, araştırma sonucunda elde edilen bilgileri sunmak, sistem fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak, gerekli malzemeleri seçmek, sistem akış şemasını hazırlamak, sistemin hesaplamalarını yapmak, eldeki verileri tekrar değerlendirmek, seçilen sistemdeki mekanizmaları tanımlamak, tasarlanan projenin imalat yöntemlerini belirlemek, sistemin elemanlarını veya mekanizmalarını tasarlamak, sistemin veya ürünün kurulumunu yapmak, sistemi veya ürünü test etmek, sistemin veya ürünün çıktılarını rapor halinde sunmak.