CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU"

Transkript

1 CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

2 Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. nin (Şirket) tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilânçosunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Đşletme Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dâhil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Sonuç Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Ceros Menkul Değerler A.Ş. nin tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 12 Şubat 2013, Đstanbul, Türkiye Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. A Member Firm of INPACT International Taner ÇETĐN Sorumlu Ortak Başdenetçi Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: 16 No: 457 Yeşilköy ĐSTANBUL

4 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI... 4 NAKĐT AKIM TABLOLARI... 5 ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU... 6 FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR ĐŞLETME BĐRLEŞMELERĐ ĐŞ ORTAKLIKLARI BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR

5 31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden Đnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar 7-50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

6 31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Đlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara Đlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi Đhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı (68.903) TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

7 31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 31 Aralık 2011 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 - (6.828) FAALĐYET KARI / ZARARI ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 (61.539) ( ) VERGĐ ÖNCESĐ KAR/ZARAR ( ) Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) 35 ( ) DÖNEM KARI/ZARARI (-) (68.903) NET DÖNEM KARI / ZARARI (-) (68.903) DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) - - TOPLAM KAPSAMLI GELĐR (68.903) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

8 31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) Sermaye Düzeltme Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) Toplam Sermaye 31 Aralık 2010 Bakiyesi ( ) ( ) Sermaye artışı-nakit Transferler ( ) Önceki döneme ilişkin komisyon gelirleri düzeltmesi Net dönem karı Aralık 2011 Bakiyesi ( ) Transferler (26.798) - Net dönem zararı (68.903) (68.903) Bakiyesi ( ) (68.903) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

9 31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE NAKĐT AKIM TABLOSU (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) A. ESAS FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 31 Aralık 2011 Vergi öncesi net dönem karı / (zararı) ( ) Düzeltmeler Amortisman (+) 18, Kıdem tazminatı karşılığı (+) /iptali (-) 24, Đzin yükümlülüğü karşılığındaki değişim 24, Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (+) / iptali (-) 10, Kredi faiz düzeltmesi Đşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) (2.962) Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) 10, 37 ( ) Önceki dönem komisyon gelirlerine ilişkin etki Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış 26 (30.791) Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-) 10, Diğer borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-) 11 (10.245) Borç karşılıklarındaki değişim 22 (1.358) (4.374) Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) ( ) Kıdem tazminatı ödemeleri 24 - ( ) Đzin yükümlülüğü ödemeleri 24 (3.833) (54.510) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ) B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Finansal varlıklardaki değişim 7 (79.288) (4.602) Maddi duran varlık giriş / çıkışları 18 (22.112) (48.228) Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit ( ) (52.830) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMI Sermaye artırımı Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-) 8 (11.667) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit (11.667) Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış 6 ( ) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

10 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Ceros Menkul Değerler Anonim Şirketi ( Şirket ), Türkiye de faaliyet göstermekte olup genel müdürlüğü Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sokak, No: 3, C Blok Kat: , Kavacık / Beykoz Đstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket, 1986 yılında Naci Bakır Menkul Değerler A.Ş. olarak faaliyete geçmiştir. Şirket, 1993 yılında Prestij Menkul Değerler A.Ş. unvanını almış, 24 Mart 2003 tarihinde Prestij Menkul Değerler A.Ş. nin hakim ortakları ile imzalanmış olan sözleşme gereği 3 Temmuz 2003 tarihi itibariyle, söz konusu Şirket in nominal sermayesinin %99 luk kısmı Bankpozitif tarafından satın alınmış olup, 24 Temmuz 2003 tarihinde alınan kararla Şirket in unvanı C Menkul Değerler A.Ş., 14 Mayıs 2007 tarihinde alınan kararla Şirket in unvanı Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 21 Şubat 2011 tarihinde Bankpozitif, hisselerinin tamamını devretmiş olup yeni ortaklık yapısına göre Şirket hisselerinin %85 lik kısmı Ceros Holding AG ye aittir. Şirket in tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, ana sözleşme değişikliğine gidilerek, Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi olan unvanı Ceros Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve sermayesi artırılmıştır. Şirket in fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu çerçevede, Şirket müşterilerine, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, türev piyasalarda alım satım, kredili menkul kıymet işlemleri ve saklama hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ndan 30 Ekim 2012 tarihinde aldığı izne istinaden müşterilerine, bünyesindeki hesapları üzerinden yurtdışı borsalarda hisse senedi işlemleri gerçekleştirme olanağı sağlamıştır. Đlgili borsanın işlem kuralları, limitleri ve gözetimi doğrultusunda gerçekleştirilen emirler ile küresel yatırım olanaklarını müşterilerine sunmuştur. tarihinde sona eren yıla ait dönemde personel sayısı 17 dir (31 Aralık 2011: 18). Şirket in tarihi itibariyle, sahip olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) yetki belgeleri aşağıdaki gibidir: - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi - Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Đzin Belgesi - Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi - Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Şirket in 9 Nisan 2010 tarihinde alınan 43 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile, Halka Arza Aracılık yetki belgesinin iptaline karar verilmiştir. Aynı şekilde 23 Kasım 2010 tarihinde alınan 57 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Yatırım Danışmanlığı yetki belgesinin iptaline karar verilmiştir. Şirket in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Pay oranı (%) Pay tutarı Pay oranı (%) Pay tutarı Ceros Holding AG 85, , Barış Büyükdemir 14, , Markus Ross 0, , Bruno Joachim Hofstetter 0, , Franz Winklbauer 0, , Toplam

11 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar Uygunluk beyanı Şirket, muhasebe kayıtlarını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Hesap Planına, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlamaktadır. Đlişikteki finansal tablolar, SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket, tarihi itibariyle, finansal tablolarını 9 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren SPK nın Seri: XI, No: 29, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği ne (Tebliğ XI-29) göre hazırlamıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler finansal tablolarını Tebliğ XI-29 kapsamında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları na ( UMS )/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) göre hazırlayacaklardır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlanan UMS/UFRS den farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMSK tarafından yayımlanan UMS/UFRS ler uygulanır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin, TMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, ilişikteki finansal tablolar Tebliğ XI-29 çerçevesinde UMS/UFRS esas alınarak hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından yayımlanan raporlama formatına uygun olarak sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu 11/367 sayılı kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (TMS 29) uygulanmamıştır. 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2499 sayılı Kanun un Ek 1. Maddesi iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu( Kurum ) kurulmuştur. Bu Kanun Hükmünde Kararname nin Geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu nedenle, söz konusu durum, raporlama tarihi itibariyle, bu finansal tablo dipnotunda açıklanan, Finansal Tabloların Hazırlanma Đlkeleri nde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Finansal tablolar ve tamamlayıcı notları, SPK tarafından açıklanan raporlama formatlarına uygun olarak sunulmuştur Finansal tabloların hazırlanış şekli tarihi itibariyle finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı ile açıklanan SPK Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru da belirtilen esaslar kullanılmıştır Geçerli ve raporlama para birimi Đlişikteki finansal tablolar Şirket in geçerli ve raporlama para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden sunulmuş olup, tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. 7

12 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı) 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı) Karşılaştırmalı bilgiler Đlişikteki finansal tablolar, Şirket in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Finansal tabloların Tebliğ XI-29 a uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir: Not 18 Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri Not 19 Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Not 22 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler Not 24 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Not 35 Vergi varlık ve yükümlülükleri Not 39 Finansal araçlar 2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yıllık raporlama dönemi sonu olan finansal tablolarda geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlara ilişkin özet bilgi: - UFRS 7, (değişiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar - UMS 12 (değişiklik), "Gelir Vergileri" Yukarıdaki değişikliklerin Şirket mali tablolarına bir etkisi olmamıştır. 8

13 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı) 2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Şirket açısından tarihi itibariyle yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulama tercihi kullanılmamış yeni standart, değişiklik ve yorumlara ilişkin özet bilgi: - UMS 19, Çalışanlara Sağlanan Faydalar - UMS 1, (değişiklik), Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir - UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri - UFRS 7, (değişiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar - UMS 32 (değişiklik), Finansal Araçlar: Sunum - UFRS 1 (değişiklik), Tekrarlanan Uygulama - UFRS 1 (değişiklik), Borçlanma Maliyetleri - UMS 1 (değişiklik), Finansal Tabloların Sunumu, Karşılaştırmalı Bilgilerin Açıklanması - UMS 16 (değişiklik), Servis Ekipmanlarının Sınıflandırılması - UMS 32 (değişiklik), Finansal Araçlar: Sunum - Özkaynak araçları sahiplerine vergi etkisi dağılımı - UMS 34 (değişiklik), Ara Dönem Finansal Raporlama ve Toplam Aktif ve Pasifler için Faaliyet Bölümü Bilgisi - UFRS 9, Finansal Araçlar - UFRYK 20, Yerüstü Maden Đşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat Maliyetleri Şirket Yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket in mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir Önemli muhasebe politikalarının özeti Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi Şirket, portföyündeki menkul kıymetlerin satış gelirlerini satış anında tahsil edilebilir hale geldiğinde; temettü gelirlerini temettü almaya hak kazandığında gelir olarak kaydetmektedir. Tüm faiz taşıyan araçlara ilişkin faiz gelirleri ve giderleri ilk alım maliyeti üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmıştır. Faiz gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, Borsa Para Piyasası işlemlerinden kaynaklanan faizleri, vadeli işlem teminatlarının nemalarını, hazine bonoları üzerindeki birikmiş faiz ve primi içermektedir. Hizmet gelirleri, Şirket in aracılık hizmetleri ile birlikte vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla ve varlık yönetim hizmetleri dolayısıyla almış olduğu finansal hizmetlerden alınan komisyonlardan oluşmakta ve hizmetin verildiği tarihte muhasebeleştirilmektedir. Diğer gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 9

14 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı) 2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Netleştirme / Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması ve varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden bilanço tarihine kadar oluşmuş birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maliyet, ilgili varlığın satın alımıyla doğrudan ilişkili harcamaları ifade etmektedir. Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve kar veya zararda net olarak diğer faaliyetlerden gelirler hesabında muhasebeleştirilir. Yeniden değerlemeye konu olmuş varlıklar satıldığında, yeniden değerleme yedeğindeki tutarlar, geçmiş yıllar karlarına aktarılır. Amortisman Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Özel maliyetler için, normal amortisman yöntemi ile operasyonel kiralama dönemleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden amortisman ayrılır. Maddi duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: Demirbaş ve mobilya, teçhizat Taşıtlar Özel maliyetler Sonradan ortaya çıkan giderler 5 10 yıl 5 yıl 5 yıl veya kira süresi (kısa olanı) Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan maliyetler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleştirilir Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, bilgi işlem ve yazılım programlarını içermektedir. Bilgi işlem ve yazılım programları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden bilanço tarihine kadar oluşmuş birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa payları, satın alımdan itibaren 5 yılı aşmamak kaydıyla tahmini ekonomik ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Maddi olmayan duran varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: Bilgisayar programları 3 15 yıl 10

15 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı) 2.5. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Varlıklarda değer düşüklüğü Şirket, her bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir Borçlanma maliyetleri Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir Finansal araçlar Şirket, finansal araçlarını Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye Đlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 39 ) hükümlerine uygun olarak sınıflandırmaktadır. Şirket in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerlerinden, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklardan ve kısa vadeli alacaklardan; finansal yükümlülükleri ise ticari borçlardan oluşmaktadır. Sınıflandırma Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, kısa vadeli kar sağlamak amacıyla elde edilen varlıkları ifade etmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Şirket in ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle vadeye kadar elde tutulacak finansal araçları bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalanlardan oluşmaktadır. Finansal borçlar, Finansal yükümlülükler ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Finansal borçlar, işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ve sonrasında etkin faiz oranı yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir. Adi hisse senetleri, özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisse ihraçları ve hisse senedi opsiyonlarının ihracı ile doğrudan ilişkili ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra özkaynaklardan azalış olarak kayıtlara alınır. Muhasebeleştirme Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar, bu varlıkların satın alma taahhüdünün gerçekleştiği tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu varlıkların makul değerlerindeki değişimlerle ilgili kar ve zararlar gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan varlıklar için gelir tablosunda, satılmaya hazır varlıklar için özkaynaklar içinde yer alan Finansal varlık değer artış fonu nda muhasebeleştirilir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar Şirket e transfer oldukları gün muhasebeleştirilirler. 11

16 2. FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR (devamı) 2.2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Değerleme Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal araçlar ve finansal borçlar, işlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet değerleri üzerinden kayda alınırlar. Đlk kaydın ardından, belirli bir piyasa değeri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar, maliyet değerlerinden değer düşüklüğü karşılığı düşülerek kaydedilir. Bunlar dışında tüm gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar makul değerleriyle ölçülür. Ticari olmayan bütün finansal araçlar, krediler ve alacaklar değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra iskonto edilmiş maliyet değerinden değerlenir. Đskonto edilmiş maliyet, etkin faiz oranı metoduyla hesaplanır. Primler ve iskontolar ilk işlem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oranıyla iskonto edilir. Makul değer ölçme prensipleri Finansal araçların makul değeri, bilanço tarihindeki işlem maliyetleri düşülmemiş piyasa değerleri baz alınarak bulunur. Eğer belirli bir piyasa değeri yoksa, makul değer fiyatlandırma modelleri veya indirgenmiş nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur. Ancak, tahmini makul değeri bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden, makul değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek değerleri yansıtmayabilir. Makul değerdeki değişimler Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıkların rayiç değerlerindeki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve giderler, gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların etkin faiz oranı kullanılarak bulunan iskonto edilmiş değeri ile maliyeti arasındaki fark kar /zarara yansıtılmakta, rayiç değer farkı ile etkin faiz oranı kullanılarak bulunmuş iskonto edilmiş değeri arasındaki fark ise özkaynak kalemleri arasında bulunan Finansal varlıklar değer artış fonu hesabına kaydedilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar elden çıkarıldığında, menkul değerler değer artış fonu hesabına kaydedilmiş olan rayiç değer farkları gelir tablosuna aktarılır. Özel finansal araçlar Nakit ve nakit benzeri değerler: Nakit ve nakit benzeri değerler, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır. Bankalardaki vadeli mevduatlar işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta kayda alınmaları takiben etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir. Muhasebe kayıtlarından çıkarma Finansal varlıklar, Şirket bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından feragat edildikleri zaman gerçekleşir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildiği, iptal edildiği veya süresi dolduğunda kayıtlardan çıkarılır. 12