T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No: 11/) UYGULAMA REHBERĠ Cinnah Caddesi No.16 Kat: Kavaklıdere ANKARA Tel: (312) Faks: (312) E-posta: ANKARA 11 (KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

2 ĠÇĠNDEKĠLER Tanımlar A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı.. 4 B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları, Uygulama Ġlleri Ve Tamamlanma Süresi D-BaĢvurabilecek KiĢi Ve KuruluĢlar....7 E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri.. 7 F-Hibe Desteği Kapsamında KarĢılanacak Ve KarĢılanmayacak Giderler. 8 G-BaĢvuru Süreci Ve ġekli..9 H-BaĢvuruların Ġncelenmesi Ve Değerlendirilmesi..9 I-Hibe SözleĢmesinin Akdedilmesi.... J-BaĢvuru Uygulaması K-Ödemeler Hibe BaĢvuru Formu Anıza Direkt Ekim Makinesi Arıcılık Makine ve Ekipmanı Balya Makinesi 4. Basınçlı Sulama Sistemlerinin kurulması Canlı Balık Nakil Tankı Çayır Biçme Makinesi Çeltik Fide Dikim Makinesi El Traktörü File Sistemi Kurulması Biçer Bağlar Makinesi Hububat Harman Makinesi Lazerli Tesviye Aleti Hasat Tablası Mibzer Motorlu Tırpan Pamuk Toplama Makinesi Pancar Söküm Makinesi Patates Söküm Makinesi Pülverizatör.... Rüzgar Makinesi Sap Parçalama Makinesi.. 9

3 22. Sap Toplamalı Saman Makinesi Silaj Makinesi Soğuk Hava Tesisatlı TaĢıma Aracı Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Diskli Tırmık(Diskaro-Goble) TaĢ Toplama Makinesi Gübre Dağıtma Makinesi Yem Hazırlama Makinesi Zeytin Hasat Makinesi Koyun Kırkma Makinesi Tambur Filtre Balıkçı gemilerinde soğuk depo Su ürünlerinde buzlama makinesi Su ürünleri için kuluçka dolabı...89 HĠBE SÖZLEġMESĠ.91 Ödeme Talep Formu. 99 TABLO 1..0 TABLO 2..1 TABLO 3..2 TABLO 4..3 TABLO..4 TABLO TABLO 7 6 TABLO 8 7 2

4 TANIMLAR Bu Uygulama Rehberinde; a) Bakanlık: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, c) Hibe sözleģmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleģmeyi, ç) Ġl müdürlüğü: Ġl Tarım Müdürlüğünü, d) Ġl proje yürütme birimi: Ġl Müdürlüğünde baģvuru aģamasında baģvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, baģvuruları inceleyen ve hibe sözleģmesinin akdinden sonra baģvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve izleyen birimi, e) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını, f) Mal alımları: Makine, ekipman, malzeme alımlarını, g) Uygulama sözleģmesi: BaĢvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, ğ) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleģmesi akdedilen baģvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kiģi ve kuruluģları, h) BaĢvuru: Bu tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı, ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre Ġl Müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali, i)yatırımcı: Ġlgili tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için baģvuruda bulunan ve hibe sözleģmesi imzalayan gerçek ve tüzel kiģileri, j) Tebliğ: Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Hakkındaki 11/ nolu Tebliği, k) Genç Çiftçi: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Sertifikası alan kiģileri ifade eder. 3

5 A- KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI Kırsal kalkınma plan ve programları ile 11-1 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal geliģmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kiģilerin tarım ürünlerinin iģlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluģların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teģvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuģtur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda Belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliģtirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliģtirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaģtırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor Ģartlarda ve bedenen çalıģan üreticilerimizin iģlerini kolaylaģtırmak ve üretim maliyetlerini düģürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulmuģtur. Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 81 ilin, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında baģvuru sahiplerinin baģvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaģtırmak ve baģvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıģtır. 4

6 B. MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA BĠRĠMLERĠ Genel Müdürlük: (1) Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından uygun görülen ödemelerin yapılmasını sağlar. (2) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalıģmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleģtirilir. (3) Program kapsamında yapılacak çalıģmaların, idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir Ģekilde yürütülmesine destek verir. Ġl Müdürlüğü: Ġl Müdürlüğü Program kapsamındaki çalıģmaların, Bakanlık adına Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir Ģekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalıģmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. Ġl Proje Yürütme Birimi: (1) Ġl düzeyinde baģvuru hazırlanması aģamasında baģvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluģturulan il proje yürütme birimi aģağıdaki görevleri yerine getirir. a)yatırımcıların baģvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan baģvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur. b)baģvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleģmelerinin imzalanmasını, uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleģen iģlerin ödeme çalıģmalarını yürütür. BaĢvuru Sahibi ve Yatırımcılar: BaĢvuru sahipleri 11/ nolu Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, el kitapları ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe baģvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taģıyan tüm gerçek ve tüzel kiģiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla baģvuruda bulunabilir. Hibe baģvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan baģvuru sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleģmesi akdine davet edilir. Hibe sözleģmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, hibe sözleģmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar.

7 C. MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI YATIRIM KONULARI, UYGULAMA ĠLLERĠ VE YATIRIM SÜRESĠ Programın yatırım konuları : Program aģağıdaki 3 yatırım konusunu kapsar. a) Anıza direkt ekim makinesi b) Arıcılık makine ve ekipmanı c) Balya makinesi ç) Basınçlı sulama sistemi kurulması d) Canlı balık nakil tankı e) Çayır biçme makinesi f) Çeltik fide dikim makinesi g) El traktörü ğ) File sistemi kurulması h) Biçer Bağlar ı) Hububat harman makinesi i) Lazerli tesviye aleti j) Hasat tablası k) Mibzer l) Motorlu tırpan m) Pamuk toplama makinesi n) Pancar söküm makinesi o) Patates söküm makinesi ö) Pülverizatör p) Rüzgar makinesi r) Sap parçalama makinesi s) Sap toplamalı saman makinesi Ģ) Silaj makinesi t) Soğuk hava tesisatlı taģıma aracı u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ü) Gübre Dağıtma makinesi v) TaĢ toplama makinesi y) Diskli Tırmık(Diskaro-Goble) z) Yem hazırlama makinesi aa) Zeytin hasat makinesi bb) Koyun kırkma makinesi cc) Tambur filtre çç) Su ürünlerinde buzlama makinesi dd) Balıkçı gemilerinde soğuk depo ee) Su ürünleri için kuluçka dolabı 6

8 Programın uygulama illeri: Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak baģvurular kabul edilir. Yatırımların tamamlanma süresi Program kapsamında, kabul edilen baģvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleģmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleģtirilen makine ve ekipmanların montajı, test iģlemlerinin bitirilmesi ve Ġl Proje Yürütme Birimince tespiti en geç 4 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 60 gündür.. D- BAġVURACAK KĠġĠ VE KURULUġLAR (1) Bakanlık tarafından oluģturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluģturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak Ģartıyla; a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait baģvuracak gerçek ve tüzel kiģiler, b) 29/6/196 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif Ģirket, limited Ģirket ve anonim Ģirket Ģeklinde kurulmuģ olan Ģirketler, c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere baģvurur. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluģlar, kuruluģ tüzük ve sözleģmelerinde belirtilen çalıģma konuları ile ilgili makine ve ekipman alımına baģvurabilir. BaĢvuru sahiplerinde aranacak özellikler (1) BaĢvuru sahibi gerçek ve tüzel kiģiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için baģvuru yapabilir. (2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama hariç, aynı makine ve ekipmana baģvuru yapamazlar. (3) BaĢvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düģen ve hibeye esas mal alım tutarının % 0 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. (4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karģılandığı için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. () BaĢvuru sahiplerinin, KKYDP kapsamında ekonomik ve/veya makine ekipman alımlarıyla ilgili hibe desteğinden daha önce yararlanıp yararlanmadığı hususu baģvuru değerlendirme kriteri olarak puanlamada dikkate alınır. (6) Ġl özel idaresi, belediye baģkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluģları, ziraat odaları, bunların vakıf, birlik benzeri teģekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların baģvuruları program kapsamında değerlendirilmez. E- HĠBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LĠMĠTLERĠ (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje baģvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %0 sine hibe yoluyla destek verilir. (2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kiģiler için mal baģına TL ve tüzel kiģiler için mal baģına TL yi geçemez. (3)Basınçlı sulama sistemleri baģvurularında gerçek kiģiler için TL, tüzel kiģiler için TL yi geçemez. (4) Mal alım bedellerinin bu miktarları aģması durumunda aģan kısım baģvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karģılanır. () BaĢvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır. 7

9 F. HĠBE DESTEĞĠ ĠLE KARġILANACAK VE KARġILANMAYACAK GĠDERLER Hibe Desteği Kapsamında KarĢılanacak Giderler Nelerdir? (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleģmeler kapsamında sağlanır. (3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleģme bedelleri hibe sözleģmesinde belirtilen tutarı aģması durumunda aģan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karģılanır. (4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası Ģeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir. () Gerçek ve tüzel kiģilere ait bireysel basınçlı sulama sistemlerine yönelik baģvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin, baģvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması Ģartıyla hibe desteği verilir. (6) BaĢvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıģtırılan veya düzenli ya da dönüģümlü olarak iģe alınmıģ kiģiler, kamu çalıģanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kiģiliğini haiz kuruluģlar yüklenici olamaz. (7) BaĢvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleģmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleģmesi süresince artırılmaz. (8) BaĢvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler Ģartname Ģeklinde düzenlenerek baģvuru ekinde sunulur. Proje Kaynaklarından KarĢılanamayan Giderler Nelerdir? (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler Ģunlardır: a) Her türlü borç ödemeleri, b) Faizler, c) BaĢka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kur farkı giderleri, d) Eğitim giderleri. e) Nakliye giderleri, f) Bankacılık giderleri, g) Denetim giderleri, ğ) KDV ve ÖTV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, h) Ġkinci el / kullanılmıģ mal alım giderleri. (2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inģası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım iģleri hibe desteği kapsamı dıģındadır. DSĠ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda debisi yeterli olması Ģartıyla birden fazla baģvuru yapılabilir. KiĢilere ait kuyulara sadece bir baģvuru yapılabilir. 8

10 G- BAġVURU SÜRECĠ ve ġeklġ BaĢvuru Zamanı: Ġlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım baģvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden baģlayarak kırkbeģ gün (Son baģvuru tarihi 2 Nisan 11 dir) içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. BaĢvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuzgünü geçmeyecek Ģekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. BaĢvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iģ günü mesai bitimine kadar baģvurular kabul edilir. BaĢvuracaklara Sağlanacak Bilgi: (1) Tebliğ kapsamında baģvuracak kiģi, kuruluģ ve kurumlar, baģvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler. (2) Ġl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, baģvuru hazırlanmasında karģılaģılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi baģvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taģımaz. (3) Ġl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara baģvuru hazırlama sorumluluğu yoktur. (4)Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, uygulama rehberi, baģvuru formları ve bilgilendirici dokümanları Ġl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler. () Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıģtayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır. BaĢvurulacak Yerler: BaĢvurular yatırımın gerçekleģeceği il müdürlüklerine yapılır. BaĢvuru ġekli: (1) BaĢvurular bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımları ile basınçlı sulama tesislerini gerçekleģtirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan baģvuru formuna uygun olarak hazırlanır. (2) BaĢvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve baģvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir. H- BAġVURULARIN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BaĢvuruların Uygunluk Açısından Ġncelenmesi: (1) BaĢvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir. (2) Ġl müdürlükleri öncelikli olarak baģvuru evraklarını, baģvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kiģiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik baģvurular baģvuru sahiplerine iade edilir. (3) Ġl Proje Yürütme Birimince baģvuruların incelemesinde, baģvuru sahibi tarafından belirtilmiģ olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır. 9

11 Değerlendirme nihai kararı (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar baģvuruya hibe desteği sağlanır. Ġllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Devlet Planlama TeĢkilatının belirlemiģ olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik geliģmiģlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir. (2) Uygun görülen baģvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiģ ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleģir. Hibe sözleģmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiģ yedek listeden yatırımcılar belirlenir. (3) Ġl müdürlüğü, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine çeģitlerine (yatırım konuları) hibe desteği vereceğine karar verir. Bu karar valilik oluru ile kesinleģir. Hibe desteği verilecek makine çeģitleri içerisinde yatırımcıların sıralanması baģvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır. (4) Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine ilave ödenek gönderilmesi veya ödenek artması durumunda, değerlendirme aģamasında onayı alınmıģ yedek listedeki yatırımcılar artan veya ilave ödenek kadar hibe desteğinden yararlandırılır. () Ġl müdürlüğünün bir baģvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması (1) ) Son baģvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen baģvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, değerlendirme kriterlerine göre asıl, yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleģen sonuçlar baģvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir. I- HĠBE SÖZLEġMESĠNĠN AKDEDĠLMESĠ Hibe SözleĢmesi: (1) BaĢvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleģmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iģ günü mesai bitimine kadar hibe sözleģmesi imzalanabilir. Hibe sözleģmesi, il müdürlükleri ile baģvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleģmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde yer alır. (2) Hibe sözleģmesi, Ġl Müdürlüğü ve baģvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir, taraflarca imzalanmıģ hibe sözleģmesi il müdürlüğünce onaylanarak bir sureti baģvuru sahibine verilir. (3) Süresi içersinde hibe sözleģmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleģmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir. (4) Ġl müdürlüğü, hibe sözleģmesi imzalayan yatırımcıların listesini Tablo 2 ye uygun olarak hazırlar. () Yatırımcının, hibe sözleģmesini imzalamadan önce vefat etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir talepte bulunamaz, ancak sözleģme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleģmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir.

12 Hibenin Nihai Tutarı: (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleģmesinde gösterilecek ve baģvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleģmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar. (2) Hibe miktarları, Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aģamaz Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (1) Yatırımcının aģağıda belirtilen fiil veya durumlarla karģı karģıya olması halinde, Tarım Ġl Müdürlüğü, önceden tebliğ etmeksizin ve herhangi bir Ģekilde tazminat ödemeksizin Hibe SözleĢmesini fesheder. a)yatırımcının, Tebliğ, uygulama rehberi ve satın alma el kitabı usul ve esasları çerçevesinde yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi, b)yatırımcının iflas etmesi veya tasfiye halinde olması; iģlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması; alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiģ olması; iģ veya faaliyetlerini askıya almıģ olması; bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olması; veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması halinde, c) Yatırımcının profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkumiyet almıģ olması, d) Yatırımcının dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dahil olması; veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinden hüküm giymiģ olması, e) Hibe SözleĢmesinin Madde 7, 8 e uymaması, f) Hibe SözleĢmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlıģ veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, g)hibe SözleĢmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dıģı belge düzenlenmesi ve kullanılması. (2) Ödenen hibe tutarı 27/08/193 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1.maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları ile ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kiģiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müģtereken sorumlu tutulurlar. Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beģ yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. J- BAġVURU UYGULAMASI Uygulamaların Ġzlenmesi: (1) BaĢvuru sahipleri, hibe sözleģmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım iģlemlerini hibe sözleģmesi hükümlerine uygun olarak yapar. (2) BaĢvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince yürütülür. (3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir. Satın Alma Usul Ve Esasları: (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler. (2) Mal alım tutarının TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje baģvurusunda belirtilen ve uygun görüģ verilen mal bedelini aģmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir ve uygulama sözleģmesi imzalar. 11

13 (3) Mal alım tutarının TL nin üstünde olduğu durumlarda; a) Öncelikle, en az üç geçerli teklif alınması ve yeterlilik koģullarını sağlayan geçerli teklif sahibiyle uygulama sözleģmesi yapılması gerekir. b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleģmesi yapılması gerekir (4) Ticari teamüller kapsamında bu tebliğe göre yapılacak mal alımlarının, satın alma usul ve esaslarına iliģkin ayrıntılar örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilir. () Yatırımcılar, yüklenicilerle yapmıģ olduğu uygulama sözleģmelerinin bir suretini il müdürlüğüne verir. Ġl Müdürlüğü uygulama sözleģmeleri listesini Tablo 3 e uygun olarak hazırlar. BaĢvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıģtırılan veya düzenli ya da dönüģümlü olarak iģe alınmıģ kiģiler, kamu çalıģanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kiģiliğine haiz kuruluģlar bu kapsamda yüklenici olamaz. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleģmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. Yüklenicilerle yapılacak sözleģmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleģmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz. Satın alınacak makine ve ekipmana ait model, üretim yılı, Ģase ve seri numarası puntalı bir levha veya sabit Ģablonlu kazıma bir yazı ile görülebilecek bir yerde olmalıdır. Bakanlık tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak ve hibe desteği verilecek tüm satın alımlara iliģkin usul ve esasları ayrıntılı olarak ve bu süreçte kullanılması gereken örnek dokümanları da içeren satın alma el kitabı yayınlanır. Yatırımcıların hibe baģvuruları hazırlık aģamasında, satın alma usul ve esasları konusunda mutlaka bilgi sahibi olmaları ve baģvuru kararları ile iģ planlamalarını bu bilgiler ıģığında yapmaları yararlı olacaktır. Ancak, belirtilen satın alma usul ve esasları dıģında kalan hususlar konusunda, yatırımcılar ilgili geçerli yürürlükte olan ulusal mevzuat, kanun, yönetmelik gibi belgelerde belirtilen yükümlülüklerini (vergi, sosyal güvenlik, değiģik amaçlı komisyon oluģturulması, belgeler düzenlenmesi vb.) bu belgeler doğrultusunda yerine getireceklerdir. Yatırımcılar satın alacakları, mal, makine ve ekipman alım iģlerini, belirtilen dokümanlarda açıklanan satın alma usul ve esasları çerçevesinde yapacakları ihaleler sonucunda belirleyecekleri yüklenicilerle akdedecekleri uygulama sözleģmeler kapsamında gerçekleģtireceklerdir. Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatıģmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleģmesini yürütebilecektir. Ġhalelere ĠliĢkin Yasak Fiil Ve DavranıĢlar Hibe, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaģma, irtikap, rüģvet suretiyle veya baģka yollarla ihaleye iliģkin iģlemlere fesat karıģtırmak veya buna teģebbüs etmek, Ġsteklileri tereddüde düģürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaģma teklifinde bulunmak veya teģvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıģlarda bulunmak, Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teģebbüs etmek, Ġhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya baģkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. 12

14 Ġl Müdürlüğü, yüklenicinin uygulama sözleģmesi konusu iģin yapılmasıyla veya ihalede rekabet koģullarıyla ilgili bir yolsuzluğa veya rüģvet olayına karıģtığını tespit ederse, yükleniciyi, sürekli olarak veya belli bir süre için, Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında finanse edilen ihalelere katılmaktan men edebilir. Bu tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen baģvuru sahipleri, beģ yıl süreyle yararlandırılmazlar. K- ÖDEMELER Hibe Desteği Ödeme Talebi : BaĢvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleģmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiģ fatura ile baģvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister. Mal alımı faturası ve baģvuru sahibinin ödemeye iliģkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleģmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aģması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleģmesi feshedilir. BaĢvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kiģi, Ģirket ve kuruluģların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iģ günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Ġl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri baģvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını, basınçlı sulama tesislerinde ise basınç testi ve kabul tutanağını 4 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir. Ġl müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleģmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol ettikten sonra ödeme icmallerini ve internet ortamında oluģturulmuģ veri tabanı giriģlerini onaylayarak Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilecek onaylı ödeme icmal ve sistem çıktıları birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Bu incelemede aģağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 1.Yatırımcı tarafından verilen ödeme talebi ve eklerinin uygun görülmesi halinde, kopyaların aslına uygunluğu onaylanır ve aslı yatırımcıya iade edilir. Alınan makine ve ekipman il proje yürütme birimi tarafından yerinde görülerek tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta, alınan makinenin tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleģmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik Ģartnameye ve sunulan faturaya uyumlu olup olmadığı belirtilir. Faturada mutlaka yazılı olması gereken Ģase ve seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir. ÇalıĢır vaziyette yeni, sağlam ve eksiksiz olarak görülen makine ve ekipmanın Ġl Proje Yürütme Birimince yerinde tutulan tespit tutanağı (Tablo ) düzenlendikten sonra ödeme talebi ödeme icmaline dahil edilir. Ödeme icmal tablosu Tablo 4 e uygun olarak hazırlanır, veri tabanına iģlenir ve yazılı olarak da Genel Müdürlüğe gönderilir. Basınçlı sulama baģvuru sahipleri, tesis unsurlarının noksansız temin edilmesi,tarlaya usulüne uygun olarak montajı ve basınç testi yapıldıktan sonra ödeme taleplerini, tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiģ fatura ile baģvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve tesisin tarlada test edildiği ve noksansız teslim edildiğine dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Ödeme evrakları ekinde basınç test tutanağı, sulama tespit tutanağı ve Makine ekipman tespit tutanağı bulunmayan iģlerde ödeme yapılmaz. (Tablo ) ( Tablo 6) 13

15 2.Yatırımcı tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikleri bildiren bir yazı ekinde ödeme talebi iade edilir. Yatırımcılar belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir. Uygulama Sorumluluğu: (1) Mal alımlarının baģvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleģmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleģtirilmesi, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur. Ayrıca, yatırımcılar satın aldığı makine ekipmanla ilgili teknik belgeleri yükleniciden almak ve muhafaza etmekle sorumludurlar. (2) Yatırımcılar tarafından gerçekleģtirilecek baģvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleģmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleģtirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından Ġl Müdürlükleri sorumludur. Hibe desteği ödemeleri (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır. (2) Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre baģvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir. (3) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. (4) 29/06/08 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince ödemeyle birlikte yüklenici ve yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya Ġl müdürlüğünce internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiģ vergi borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir. () Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilmesi gerçekleģenler hariç olmak üzere vadesi geçmiģ vergi borcu olan yatırımcı ve yüklenicilere hibe ödemesi yapılmaz. Projeden Sağlanan Malların Mülkiyeti: (1) BaĢvuru sahibi, hibe sözleģmesi kapsamında sağlanmıģ malların mülkiyetini ve amacını mal alım tarihinden itibaren yatırımının bitiminden iki sene sonrasına kadar değiģtiremez. Bu süre içerisinde Ġl Proje Yürütme Birimi, en az bir defa makine ve ekipmanların yerinde tespitini yaparak bir tutanağa bağlar. Denetim: (1) Bu uygulama rehberi kapsamında yapılan tüm iģlemler Bakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan iģlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler Ġl Proje Yürütme Birimi elemanlarınca sunulur. (2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruģturma Bakanlık TeftiĢ Kurulu tarafından yapılır. 14

16 BaĢvuru Sahibinin * Adı Soyadı/Unvanı T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı (Tebliğ No :11-) HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru No (Tarım İl Müdürlüğünce verilen sıra numarasıdır.) Evrak No Tarih (Tarım İl Müdürlüğü tarafından doldurulacak) Satın Alınacak Makine-Ekipman Makinenin Kullanılacağı Yer** * Yatırımcı Nüfus cüzdanı fotokopisi sunacaktır. ** Ġl, Ġlçe, Belde ve Köy... /... / 11 Makine-Ekipmanın /Basınçlı sulama tesisinin maliyeti Makine Ekipmanın Toplam Tutarı Hibeye Esas Mal Alım Tutarı Ayni Katkı Tutarı Talep Edilen Hibe Tutarı A = (B + C) B C D = B x 0,0... TL (KDV hariç)... TL (KDV hariç)... TL (KDV hariç) Not : Soğuk taşıma araçları için ÖTV de hariç olacaktır. BaĢvuru Sahibi Hakkında Bilgiler: Hukuki Statüsü Gerçek kiģi Tüzel kiģi G Genç çiftçi Ġrtibat Kurulacak KiĢi Posta Adresi TL (KDV hariç) Vergi Dairesi Telefon Numarası T.C. Kimlik No veya Vergi No Faks Numarası Adresi Yukarıdaki ve ekteki bilgilerin doğru olduğunu, baģvuruda bulunmuģ olduğum makine ve ekipmanı baģvurumun kabul edilmesini müteakip hibe sözleģmesinin imzalanmasından sonra satın alma el kitabında belirtilen esaslar dahilinde satın alacağımı taahhüt ederim../../11 Adı Soyadı/Kaşe ve imza EKĠ : Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgi ve belgeler. 1

17 SATIN ALINACAK MAKĠNE VE EKĠPMANA AĠT BĠLGĠ VE BELGELER 1. ANIZA DĠREKT EKĠM MAKĠNASI (Toprak ĠĢlemesiz Tarım Makinesi): BaĢvuru Sahibi Uygulama Yeri Ġl/Ġlçe/Belde/Köy Kendi Arazisi (da) Kiralık Arazi (da) Toplam Arazi(da) Anıza Direkt Ekim Makinesi Bilgi Formu* * ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak Anıza direkt ekim makinesi alımlarında, yalnızca anıza doğrudan ekim yapan makinelere destek verilir. Doğrudan ekim makinesi tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır. Aynı zamanda çekili, hidrolik ve pnömatik olabilir. En az dekar kendi arazisi olmayan bu makineye baģvuru yapamaz. En az dekar kendi arazisi olması Ģartıyla arazi kiralaması kabul edilir. Traktörü olmayan bu makineye baģvuru yapamaz. Traktör ruhsatında adı geçen kiģi baģvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri baģvuru yapabilir. Traktör satın alımı kredi ile yapılmıģsa baģvuru aģamasında vadesi geçmiģ kredi borcu olmadığına dair belge, leasing ile yapılmıģsa sözleģme mutlaka adı geçen banka onaylı olarak alınmalıdır. Traktör kiralaması kabul edilmez. Kooperatif baģvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler baģvuru dosyasında bulunmalıdır. ġirket baģvurularında ise traktör mülkiyeti Ģirket adına olmalıdır. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler (Hibe BaĢvuru formunun ekleri) : 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu 2. ġirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir. 3. Teknik ġartname 4. Piyasa fiyat araģtırması beyanı veya proforma fatura. Tüzel kiģiliğin yatırıma baģvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve baģvuru sahibinin baģvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri 6. Traktör ruhsatının fotokopisi Satın alma aģamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler: 1.Garanti Belgesi 2.SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi) 3.Yerli ve Ġthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının tarih ve 00/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiģ 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluģundan alınmıģ teknik rapor) 4.Ġthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi.teknik Özellik Belgesi 6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu 16

18 BaĢvuru sahibi:... BaĢvuru No:... BaĢvuru Değerlendirme Kriterleri ANIZA DĠREKT EKĠM MAKĠNESĠ Kriterler Referans 1- BaĢvuru sahibinin Şirket olması Bireysel olması 30 Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri Genç çiftçi olması BaĢvuru sahibinin toplam arazi varlığı(kendi+kiralık) -30 Dekar Dekar Dekar 0 Dekardan fazla 2 3- Makinenin tipi Mekanik 1 Pnömatik 1 4-Uygulama Yeri İl-İlçe belediye sınırları içinde Belde-Köy sınırları içinde -BaĢvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu Hibeden yararlanmadı Hibeden 1 kez yararlandı Hibeden 2 kez yararlandı Hibeden 2 den fazla yararlandı 1 TOPLAM PUAN 0 * Aynı ı alan yatırımcılar için toplam puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1 i oranında puanı artırılabilir. Aldığı 17

19 2- ARICILIK MAKĠNE VE EKĠPMANI BaĢvuru Sahibi Uygulama Yeri Ġl/Ġlçe/Belde/Köy Arıcılık Makine ve Ekipmanı Bilgi Formu* Arılı Kovan Sayısı Faaliyet Tipi Üretim Tipi * AKS kayıtları ile uyumlu olacak Sır Alma Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. TaĢınabilir ve tezgahlı olmalıdır. Bal Süzme Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 304 krom-çelik ve % 0 paslanmaz olmalıdır Bal Dinlendirme Tankı: 3 cidarlı ve 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir teneke kapasiteli olabilir. Bu makine ekipmana en az 0 arılı kovanı olan baģvuru yapabilir. Her makine ve ekipman ayrı ayrı alınabilir. Arıcılık Kayıt Sistemi (A.K.S) belgesi olmalıdır. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler (Hibe BaĢvuru formunun ekleri) : 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu 2. ġirketler veya bireyler için AKS belgesi ve tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arı miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir. 3. Teknik ġartname 4. Piyasa fiyat araģtırması beyanı veya proforma fatura. Tüzel kiģiliğin yatırıma baģvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve baģvuru sahibinin baģvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri 6. Ana arıyı Bakanlığın izin verdiği iģletmelerden satın alıyorsa (En fazla 2 yaģlı) Ana arı kullanımı ile ilgili fatura Satın alma aģamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler: 1.Garanti Belgesi (Ġmal eden firma garantisi) 2. Ġthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi 3.Teknik Özellik Belgesi 4.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu 18

20 BaĢvuru Değerlendirme Kriterleri BaĢvuru sahibi:... BaĢvuru No: BaĢvuru sahibinin ARICILIK MAKĠNE VE EKĠPMANI Kriterler Referans Şirket olması Bireysel olması Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri 1 Genç çiftçi olması 2- BaĢvuru sahibinin arılı kovan sayısı 0- kovan kovan kovandan fazla 2 3- BaĢvuru sahibinin arıcılık faaliyet tipi Sabit arıcılık Gezginci arıcılık (Son bir yıl içinde konaklama belgesi) 4- BaĢvuru sahibinin üretim tipi Konvansiyonel (Geleneksel) Geçiş 1 Organik 1 -BaĢvuru sahibinin ana arı kullanımı Ana arıyı kendi üretiyorsa Ana arıyı Bakanlığın izin verdiği işletmelerden satın alıyorsa (En fazla 2 yaşlı) 6- BaĢvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu Hibeden yararlanmadı Hibeden 1 kez yararlandı Hibeden 2 kez yararlandı Hibeden 2 den fazla yararlandı 1 TOPLAM PUAN 0 Aldığı * Aynı ı alan yatırımcılar için toplam puanı geçmemek kaydıyla kendi kovan sayısının %1 i oranında puanı artırılabilir. 19

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

TEBLİĞ. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Uygulama Birimleri

TEBLİĞ. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Uygulama Birimleri 18 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27525 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ HAKKINDA

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34 )

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34 ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/34 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ

Detaylı

1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 TEBLİĞ SEMAK

1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 TEBLİĞ SEMAK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No:

Detaylı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29698 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

2012 TARIMSAL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI HİBE DESTEKLERİ

2012 TARIMSAL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI HİBE DESTEKLERİ 2012 TARIMSAL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI HİBE DESTEKLERİ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ

Detaylı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI BiREYSEL SULAMA MAKiNE VE EKiPMAN ALIMLARI DESTEKLENMESi TEBLiĞi ( Tebliğ No:

Detaylı

3 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29344 TEBLİĞ

3 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29344 TEBLİĞ 3 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29344 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No:

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvuruyu,

TEBLİĞ. ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvuruyu, 14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29000 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINM A YATIRIM LARININ DESTEKLENM ESİ PROGRAM I KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

Detaylı

10 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28996 TEBLİĞ

10 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28996 TEBLİĞ 10 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28996 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Dr. Hasan MARAL Ziraat Mühendisi İÇİNDEKİLER 1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28996 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

belge talebinde bulunabilir ve bu bilgi ve belge talep edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde yatırımcı tarafından temin edilir, aksi

belge talebinde bulunabilir ve bu bilgi ve belge talep edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde yatırımcı tarafından temin edilir, aksi T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı (Tebliğ No

Detaylı

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi:

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi: Teşvik İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ Uygulama Süresi: 01.01.2011-31.12.2011 Önemli Not:Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16)

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16) Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29675 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No:

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/02/20070214-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/02/20070214-14.htm 1 of 5 28.02.2007 13:08 14 ubat 2007 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 26434 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNA, EKİPMAN ALIMLARININ

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĐ PROGRAMI ÇERÇEVESĐNDE MAKĐNE VE EKĐPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĐ PROGRAMI (Tebliğ No:14/)

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16) BİRİNCİ BÖLÜM

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16) BİRİNCİ BÖLÜM 5 Nisan 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29675 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16)

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (Tebliğ No:214/1)

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) Uygulama Rehberi 2017 / SÜRÜM 1 13.Etap

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) Uygulama Rehberi 2017 / SÜRÜM 1 13.Etap A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

31 Mart 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

31 Mart 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 31 Mart 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30024 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/10)

Detaylı

KKYDP Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28)

KKYDP Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28) A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü, c) Başvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE 3 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29087 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2014 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

KKYDP Ekonomik Yatırımlar için Destek Programı

KKYDP Ekonomik Yatırımlar için Destek Programı KKYDP Ekonomik Yatırımlar için Destek Programı 4 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28401 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

file://c:\documents and Settings\veldagul.tankut\Belgelerim\nurettin bey\sertifikali_t...

file://c:\documents and Settings\veldagul.tankut\Belgelerim\nurettin bey\sertifikali_t... Page 1 of 6 14 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27581 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/19) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/18)

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/18) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28647 YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/18) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ülkemiz hayvancılığının kaliteli

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA REHBERĠ (Ekonomik Yatırımlar ve Toplu Basınçlı Sulama Sistemi

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2010/39)

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2010/39) PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2010/39) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

KIRSAL KALKINMADA YENĠLENEBĠR ENERJĠNĠN YERĠ. İzzet KAŞ Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kır.Kalk.Örg.Şube Müdürü

KIRSAL KALKINMADA YENĠLENEBĠR ENERJĠNĠN YERĠ. İzzet KAŞ Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kır.Kalk.Örg.Şube Müdürü KIRSAL KALKINMADA YENĠLENEBĠR ENERJĠNĠN YERĠ İzzet KAŞ Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kır.Kalk.Örg.Şube Müdürü GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIMIZ KIRSAL KALKINMA PLAN VE PROGRAMLARI

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14) 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

ÇĠFTÇĠ KAYIT FORMU. A 11. Adresi Bilgileri Ġkametgah ĠĢletme A 12. Ġli A 13. Ġlçesi A 14. Köy/Mahalle. Okur-yazar ama bir okul bitirmedi.

ÇĠFTÇĠ KAYIT FORMU. A 11. Adresi Bilgileri Ġkametgah ĠĢletme A 12. Ġli A 13. Ġlçesi A 14. Köy/Mahalle. Okur-yazar ama bir okul bitirmedi. A- KiĢisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik / Vergi Kimlik A 2. Adı, oyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum Tarihi (Gün/ay/yıl) A 7. Telefon A 8. e-posta A 9. BaĢvuru Tarihi A 10. BaĢvuru

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,16/02/2017 Sayı:2017/13

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2016 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: KKTC-16-TDKB-01 SIKÇA SORULAN SORULAR - 01 1. Daha önceki Kısmi Hibe

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCIK BAKANLIĞI Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCIK BAKANLIĞI Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 1 / 5 81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE Organik tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" 5/5/2016 tarihli ve 29703

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/107

Tarih: Sayı: 2012/107 Tarih: 04.09.2012 S Ġ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/107 Konu: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Yayınlandı

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete: 15.07.2005 25876 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı