T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No: 11/) UYGULAMA REHBERĠ Cinnah Caddesi No.16 Kat: Kavaklıdere ANKARA Tel: (312) Faks: (312) E-posta: ANKARA 11 (KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

2 ĠÇĠNDEKĠLER Tanımlar A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı.. 4 B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları, Uygulama Ġlleri Ve Tamamlanma Süresi D-BaĢvurabilecek KiĢi Ve KuruluĢlar....7 E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri.. 7 F-Hibe Desteği Kapsamında KarĢılanacak Ve KarĢılanmayacak Giderler. 8 G-BaĢvuru Süreci Ve ġekli..9 H-BaĢvuruların Ġncelenmesi Ve Değerlendirilmesi..9 I-Hibe SözleĢmesinin Akdedilmesi.... J-BaĢvuru Uygulaması K-Ödemeler Hibe BaĢvuru Formu Anıza Direkt Ekim Makinesi Arıcılık Makine ve Ekipmanı Balya Makinesi 4. Basınçlı Sulama Sistemlerinin kurulması Canlı Balık Nakil Tankı Çayır Biçme Makinesi Çeltik Fide Dikim Makinesi El Traktörü File Sistemi Kurulması Biçer Bağlar Makinesi Hububat Harman Makinesi Lazerli Tesviye Aleti Hasat Tablası Mibzer Motorlu Tırpan Pamuk Toplama Makinesi Pancar Söküm Makinesi Patates Söküm Makinesi Pülverizatör.... Rüzgar Makinesi Sap Parçalama Makinesi.. 9

3 22. Sap Toplamalı Saman Makinesi Silaj Makinesi Soğuk Hava Tesisatlı TaĢıma Aracı Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Diskli Tırmık(Diskaro-Goble) TaĢ Toplama Makinesi Gübre Dağıtma Makinesi Yem Hazırlama Makinesi Zeytin Hasat Makinesi Koyun Kırkma Makinesi Tambur Filtre Balıkçı gemilerinde soğuk depo Su ürünlerinde buzlama makinesi Su ürünleri için kuluçka dolabı...89 HĠBE SÖZLEġMESĠ.91 Ödeme Talep Formu. 99 TABLO 1..0 TABLO 2..1 TABLO 3..2 TABLO 4..3 TABLO..4 TABLO TABLO 7 6 TABLO 8 7 2

4 TANIMLAR Bu Uygulama Rehberinde; a) Bakanlık: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığını, b) Genel Müdürlük: TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, c) Hibe sözleģmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleģmeyi, ç) Ġl müdürlüğü: Ġl Tarım Müdürlüğünü, d) Ġl proje yürütme birimi: Ġl Müdürlüğünde baģvuru aģamasında baģvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, baģvuruları inceleyen ve hibe sözleģmesinin akdinden sonra baģvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve izleyen birimi, e) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını, f) Mal alımları: Makine, ekipman, malzeme alımlarını, g) Uygulama sözleģmesi: BaĢvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, ğ) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleģmesi akdedilen baģvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kiģi ve kuruluģları, h) BaĢvuru: Bu tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı, ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre Ġl Müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali, i)yatırımcı: Ġlgili tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için baģvuruda bulunan ve hibe sözleģmesi imzalayan gerçek ve tüzel kiģileri, j) Tebliğ: Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Hakkındaki 11/ nolu Tebliği, k) Genç Çiftçi: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı tarafından Genç Çiftçi Sertifikası alan kiģileri ifade eder. 3

5 A- KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI Kırsal kalkınma plan ve programları ile 11-1 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal geliģmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kiģilerin tarım ürünlerinin iģlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluģların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teģvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuģtur. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda Belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliģtirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliģtirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaģtırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor Ģartlarda ve bedenen çalıģan üreticilerimizin iģlerini kolaylaģtırmak ve üretim maliyetlerini düģürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulmuģtur. Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 81 ilin, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında baģvuru sahiplerinin baģvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaģtırmak ve baģvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıģtır. 4

6 B. MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI UYGULAMA BĠRĠMLERĠ Genel Müdürlük: (1) Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından uygun görülen ödemelerin yapılmasını sağlar. (2) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalıģmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleģtirilir. (3) Program kapsamında yapılacak çalıģmaların, idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir Ģekilde yürütülmesine destek verir. Ġl Müdürlüğü: Ġl Müdürlüğü Program kapsamındaki çalıģmaların, Bakanlık adına Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir Ģekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalıģmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. Ġl Proje Yürütme Birimi: (1) Ġl düzeyinde baģvuru hazırlanması aģamasında baģvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluģturulan il proje yürütme birimi aģağıdaki görevleri yerine getirir. a)yatırımcıların baģvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan baģvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur. b)baģvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleģmelerinin imzalanmasını, uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleģen iģlerin ödeme çalıģmalarını yürütür. BaĢvuru Sahibi ve Yatırımcılar: BaĢvuru sahipleri 11/ nolu Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, el kitapları ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe baģvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taģıyan tüm gerçek ve tüzel kiģiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla baģvuruda bulunabilir. Hibe baģvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan baģvuru sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleģmesi akdine davet edilir. Hibe sözleģmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, hibe sözleģmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar.

7 C. MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI YATIRIM KONULARI, UYGULAMA ĠLLERĠ VE YATIRIM SÜRESĠ Programın yatırım konuları : Program aģağıdaki 3 yatırım konusunu kapsar. a) Anıza direkt ekim makinesi b) Arıcılık makine ve ekipmanı c) Balya makinesi ç) Basınçlı sulama sistemi kurulması d) Canlı balık nakil tankı e) Çayır biçme makinesi f) Çeltik fide dikim makinesi g) El traktörü ğ) File sistemi kurulması h) Biçer Bağlar ı) Hububat harman makinesi i) Lazerli tesviye aleti j) Hasat tablası k) Mibzer l) Motorlu tırpan m) Pamuk toplama makinesi n) Pancar söküm makinesi o) Patates söküm makinesi ö) Pülverizatör p) Rüzgar makinesi r) Sap parçalama makinesi s) Sap toplamalı saman makinesi Ģ) Silaj makinesi t) Soğuk hava tesisatlı taģıma aracı u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ü) Gübre Dağıtma makinesi v) TaĢ toplama makinesi y) Diskli Tırmık(Diskaro-Goble) z) Yem hazırlama makinesi aa) Zeytin hasat makinesi bb) Koyun kırkma makinesi cc) Tambur filtre çç) Su ürünlerinde buzlama makinesi dd) Balıkçı gemilerinde soğuk depo ee) Su ürünleri için kuluçka dolabı 6

8 Programın uygulama illeri: Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak baģvurular kabul edilir. Yatırımların tamamlanma süresi Program kapsamında, kabul edilen baģvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleģmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleģtirilen makine ve ekipmanların montajı, test iģlemlerinin bitirilmesi ve Ġl Proje Yürütme Birimince tespiti en geç 4 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 60 gündür.. D- BAġVURACAK KĠġĠ VE KURULUġLAR (1) Bakanlık tarafından oluģturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluģturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak Ģartıyla; a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait baģvuracak gerçek ve tüzel kiģiler, b) 29/6/196 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif Ģirket, limited Ģirket ve anonim Ģirket Ģeklinde kurulmuģ olan Ģirketler, c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere baģvurur. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluģlar, kuruluģ tüzük ve sözleģmelerinde belirtilen çalıģma konuları ile ilgili makine ve ekipman alımına baģvurabilir. BaĢvuru sahiplerinde aranacak özellikler (1) BaĢvuru sahibi gerçek ve tüzel kiģiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için baģvuru yapabilir. (2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama hariç, aynı makine ve ekipmana baģvuru yapamazlar. (3) BaĢvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düģen ve hibeye esas mal alım tutarının % 0 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. (4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karģılandığı için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. () BaĢvuru sahiplerinin, KKYDP kapsamında ekonomik ve/veya makine ekipman alımlarıyla ilgili hibe desteğinden daha önce yararlanıp yararlanmadığı hususu baģvuru değerlendirme kriteri olarak puanlamada dikkate alınır. (6) Ġl özel idaresi, belediye baģkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluģları, ziraat odaları, bunların vakıf, birlik benzeri teģekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların baģvuruları program kapsamında değerlendirilmez. E- HĠBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LĠMĠTLERĠ (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje baģvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %0 sine hibe yoluyla destek verilir. (2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kiģiler için mal baģına TL ve tüzel kiģiler için mal baģına TL yi geçemez. (3)Basınçlı sulama sistemleri baģvurularında gerçek kiģiler için TL, tüzel kiģiler için TL yi geçemez. (4) Mal alım bedellerinin bu miktarları aģması durumunda aģan kısım baģvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karģılanır. () BaĢvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır. 7

9 F. HĠBE DESTEĞĠ ĠLE KARġILANACAK VE KARġILANMAYACAK GĠDERLER Hibe Desteği Kapsamında KarĢılanacak Giderler Nelerdir? (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. (2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleģmeler kapsamında sağlanır. (3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleģme bedelleri hibe sözleģmesinde belirtilen tutarı aģması durumunda aģan kısım ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karģılanır. (4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası Ģeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir. () Gerçek ve tüzel kiģilere ait bireysel basınçlı sulama sistemlerine yönelik baģvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin, baģvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması Ģartıyla hibe desteği verilir. (6) BaĢvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıģtırılan veya düzenli ya da dönüģümlü olarak iģe alınmıģ kiģiler, kamu çalıģanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kiģiliğini haiz kuruluģlar yüklenici olamaz. (7) BaĢvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleģmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleģmesi süresince artırılmaz. (8) BaĢvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler Ģartname Ģeklinde düzenlenerek baģvuru ekinde sunulur. Proje Kaynaklarından KarĢılanamayan Giderler Nelerdir? (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler Ģunlardır: a) Her türlü borç ödemeleri, b) Faizler, c) BaĢka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kur farkı giderleri, d) Eğitim giderleri. e) Nakliye giderleri, f) Bankacılık giderleri, g) Denetim giderleri, ğ) KDV ve ÖTV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, h) Ġkinci el / kullanılmıģ mal alım giderleri. (2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inģası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım iģleri hibe desteği kapsamı dıģındadır. DSĠ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda debisi yeterli olması Ģartıyla birden fazla baģvuru yapılabilir. KiĢilere ait kuyulara sadece bir baģvuru yapılabilir. 8

10 G- BAġVURU SÜRECĠ ve ġeklġ BaĢvuru Zamanı: Ġlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım baģvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden baģlayarak kırkbeģ gün (Son baģvuru tarihi 2 Nisan 11 dir) içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. BaĢvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuzgünü geçmeyecek Ģekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. BaĢvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iģ günü mesai bitimine kadar baģvurular kabul edilir. BaĢvuracaklara Sağlanacak Bilgi: (1) Tebliğ kapsamında baģvuracak kiģi, kuruluģ ve kurumlar, baģvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler. (2) Ġl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, baģvuru hazırlanmasında karģılaģılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi baģvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taģımaz. (3) Ġl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara baģvuru hazırlama sorumluluğu yoktur. (4)Yatırımcılar, Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, uygulama rehberi, baģvuru formları ve bilgilendirici dokümanları Ġl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler. () Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıģtayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır. BaĢvurulacak Yerler: BaĢvurular yatırımın gerçekleģeceği il müdürlüklerine yapılır. BaĢvuru ġekli: (1) BaĢvurular bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımları ile basınçlı sulama tesislerini gerçekleģtirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan baģvuru formuna uygun olarak hazırlanır. (2) BaĢvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve baģvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir. H- BAġVURULARIN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BaĢvuruların Uygunluk Açısından Ġncelenmesi: (1) BaĢvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir. (2) Ġl müdürlükleri öncelikli olarak baģvuru evraklarını, baģvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kiģiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik baģvurular baģvuru sahiplerine iade edilir. (3) Ġl Proje Yürütme Birimince baģvuruların incelemesinde, baģvuru sahibi tarafından belirtilmiģ olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır. 9

11 Değerlendirme nihai kararı (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar baģvuruya hibe desteği sağlanır. Ġllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Devlet Planlama TeĢkilatının belirlemiģ olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik geliģmiģlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir. (2) Uygun görülen baģvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiģ ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleģir. Hibe sözleģmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiģ yedek listeden yatırımcılar belirlenir. (3) Ġl müdürlüğü, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine çeģitlerine (yatırım konuları) hibe desteği vereceğine karar verir. Bu karar valilik oluru ile kesinleģir. Hibe desteği verilecek makine çeģitleri içerisinde yatırımcıların sıralanması baģvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır. (4) Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine ilave ödenek gönderilmesi veya ödenek artması durumunda, değerlendirme aģamasında onayı alınmıģ yedek listedeki yatırımcılar artan veya ilave ödenek kadar hibe desteğinden yararlandırılır. () Ġl müdürlüğünün bir baģvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması (1) ) Son baģvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen baģvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, değerlendirme kriterlerine göre asıl, yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleģen sonuçlar baģvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir. I- HĠBE SÖZLEġMESĠNĠN AKDEDĠLMESĠ Hibe SözleĢmesi: (1) BaĢvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleģmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iģ günü mesai bitimine kadar hibe sözleģmesi imzalanabilir. Hibe sözleģmesi, il müdürlükleri ile baģvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleģmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde yer alır. (2) Hibe sözleģmesi, Ġl Müdürlüğü ve baģvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir, taraflarca imzalanmıģ hibe sözleģmesi il müdürlüğünce onaylanarak bir sureti baģvuru sahibine verilir. (3) Süresi içersinde hibe sözleģmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleģmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir. (4) Ġl müdürlüğü, hibe sözleģmesi imzalayan yatırımcıların listesini Tablo 2 ye uygun olarak hazırlar. () Yatırımcının, hibe sözleģmesini imzalamadan önce vefat etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir talepte bulunamaz, ancak sözleģme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleģmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir.

12 Hibenin Nihai Tutarı: (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleģmesinde gösterilecek ve baģvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleģmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar. (2) Hibe miktarları, Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aģamaz Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (1) Yatırımcının aģağıda belirtilen fiil veya durumlarla karģı karģıya olması halinde, Tarım Ġl Müdürlüğü, önceden tebliğ etmeksizin ve herhangi bir Ģekilde tazminat ödemeksizin Hibe SözleĢmesini fesheder. a)yatırımcının, Tebliğ, uygulama rehberi ve satın alma el kitabı usul ve esasları çerçevesinde yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi, b)yatırımcının iflas etmesi veya tasfiye halinde olması; iģlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması; alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiģ olması; iģ veya faaliyetlerini askıya almıģ olması; bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olması; veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması halinde, c) Yatırımcının profesyonel faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkumiyet almıģ olması, d) Yatırımcının dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç örgütüne dahil olması; veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinden hüküm giymiģ olması, e) Hibe SözleĢmesinin Madde 7, 8 e uymaması, f) Hibe SözleĢmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlıģ veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, g)hibe SözleĢmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dıģı belge düzenlenmesi ve kullanılması. (2) Ödenen hibe tutarı 27/08/193 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1.maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları ile ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kiģiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müģtereken sorumlu tutulurlar. Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beģ yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. J- BAġVURU UYGULAMASI Uygulamaların Ġzlenmesi: (1) BaĢvuru sahipleri, hibe sözleģmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım iģlemlerini hibe sözleģmesi hükümlerine uygun olarak yapar. (2) BaĢvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince yürütülür. (3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir. Satın Alma Usul Ve Esasları: (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler. (2) Mal alım tutarının TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje baģvurusunda belirtilen ve uygun görüģ verilen mal bedelini aģmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir ve uygulama sözleģmesi imzalar. 11

13 (3) Mal alım tutarının TL nin üstünde olduğu durumlarda; a) Öncelikle, en az üç geçerli teklif alınması ve yeterlilik koģullarını sağlayan geçerli teklif sahibiyle uygulama sözleģmesi yapılması gerekir. b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleģmesi yapılması gerekir (4) Ticari teamüller kapsamında bu tebliğe göre yapılacak mal alımlarının, satın alma usul ve esaslarına iliģkin ayrıntılar örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilir. () Yatırımcılar, yüklenicilerle yapmıģ olduğu uygulama sözleģmelerinin bir suretini il müdürlüğüne verir. Ġl Müdürlüğü uygulama sözleģmeleri listesini Tablo 3 e uygun olarak hazırlar. BaĢvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıģtırılan veya düzenli ya da dönüģümlü olarak iģe alınmıģ kiģiler, kamu çalıģanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kiģiliğine haiz kuruluģlar bu kapsamda yüklenici olamaz. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleģmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. Yüklenicilerle yapılacak sözleģmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleģmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz. Satın alınacak makine ve ekipmana ait model, üretim yılı, Ģase ve seri numarası puntalı bir levha veya sabit Ģablonlu kazıma bir yazı ile görülebilecek bir yerde olmalıdır. Bakanlık tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak ve hibe desteği verilecek tüm satın alımlara iliģkin usul ve esasları ayrıntılı olarak ve bu süreçte kullanılması gereken örnek dokümanları da içeren satın alma el kitabı yayınlanır. Yatırımcıların hibe baģvuruları hazırlık aģamasında, satın alma usul ve esasları konusunda mutlaka bilgi sahibi olmaları ve baģvuru kararları ile iģ planlamalarını bu bilgiler ıģığında yapmaları yararlı olacaktır. Ancak, belirtilen satın alma usul ve esasları dıģında kalan hususlar konusunda, yatırımcılar ilgili geçerli yürürlükte olan ulusal mevzuat, kanun, yönetmelik gibi belgelerde belirtilen yükümlülüklerini (vergi, sosyal güvenlik, değiģik amaçlı komisyon oluģturulması, belgeler düzenlenmesi vb.) bu belgeler doğrultusunda yerine getireceklerdir. Yatırımcılar satın alacakları, mal, makine ve ekipman alım iģlerini, belirtilen dokümanlarda açıklanan satın alma usul ve esasları çerçevesinde yapacakları ihaleler sonucunda belirleyecekleri yüklenicilerle akdedecekleri uygulama sözleģmeler kapsamında gerçekleģtireceklerdir. Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatıģmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleģmesini yürütebilecektir. Ġhalelere ĠliĢkin Yasak Fiil Ve DavranıĢlar Hibe, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaģma, irtikap, rüģvet suretiyle veya baģka yollarla ihaleye iliģkin iģlemlere fesat karıģtırmak veya buna teģebbüs etmek, Ġsteklileri tereddüde düģürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaģma teklifinde bulunmak veya teģvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıģlarda bulunmak, Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teģebbüs etmek, Ġhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya baģkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek. 12

14 Ġl Müdürlüğü, yüklenicinin uygulama sözleģmesi konusu iģin yapılmasıyla veya ihalede rekabet koģullarıyla ilgili bir yolsuzluğa veya rüģvet olayına karıģtığını tespit ederse, yükleniciyi, sürekli olarak veya belli bir süre için, Kırsal Kalkınma Yatırım Programları kapsamında finanse edilen ihalelere katılmaktan men edebilir. Bu tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen baģvuru sahipleri, beģ yıl süreyle yararlandırılmazlar. K- ÖDEMELER Hibe Desteği Ödeme Talebi : BaĢvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleģmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiģ fatura ile baģvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister. Mal alımı faturası ve baģvuru sahibinin ödemeye iliģkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleģmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aģması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleģmesi feshedilir. BaĢvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kiģi, Ģirket ve kuruluģların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iģ günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Ġl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri baģvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını, basınçlı sulama tesislerinde ise basınç testi ve kabul tutanağını 4 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir. Ġl müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleģmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol ettikten sonra ödeme icmallerini ve internet ortamında oluģturulmuģ veri tabanı giriģlerini onaylayarak Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilecek onaylı ödeme icmal ve sistem çıktıları birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Bu incelemede aģağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 1.Yatırımcı tarafından verilen ödeme talebi ve eklerinin uygun görülmesi halinde, kopyaların aslına uygunluğu onaylanır ve aslı yatırımcıya iade edilir. Alınan makine ve ekipman il proje yürütme birimi tarafından yerinde görülerek tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta, alınan makinenin tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleģmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik Ģartnameye ve sunulan faturaya uyumlu olup olmadığı belirtilir. Faturada mutlaka yazılı olması gereken Ģase ve seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir. ÇalıĢır vaziyette yeni, sağlam ve eksiksiz olarak görülen makine ve ekipmanın Ġl Proje Yürütme Birimince yerinde tutulan tespit tutanağı (Tablo ) düzenlendikten sonra ödeme talebi ödeme icmaline dahil edilir. Ödeme icmal tablosu Tablo 4 e uygun olarak hazırlanır, veri tabanına iģlenir ve yazılı olarak da Genel Müdürlüğe gönderilir. Basınçlı sulama baģvuru sahipleri, tesis unsurlarının noksansız temin edilmesi,tarlaya usulüne uygun olarak montajı ve basınç testi yapıldıktan sonra ödeme taleplerini, tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiģ fatura ile baģvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve tesisin tarlada test edildiği ve noksansız teslim edildiğine dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Ödeme evrakları ekinde basınç test tutanağı, sulama tespit tutanağı ve Makine ekipman tespit tutanağı bulunmayan iģlerde ödeme yapılmaz. (Tablo ) ( Tablo 6) 13