YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC hat yarýþmasý baþladý u16 u4 BK BK N KDÞ DULL HB SF 16 D SOKÐI SKN TUTN ÇOCUK, SUÇ ÞL ÐLL HB SF 13 T G ÇK TN H B V i S NIN BH TI NIN F T HI, Þ V T V ÞÛ Â DI IL: 43 S I: T 2012 PÞB / 75 Kr ni as ya.com.tr BÞÖTÜ SÐINI D GÖÜN TB BÞKNI CL ÇÇK: Kadýna kýyafet ayrýmcýlýðý sürüyor B 8 T DÜN KDINL GÜNÜN DH, 12 LÜL V 28 ÞUBT ÜÜNÜ BÞÖTÜSÜ SÐINI BTNN UTNCIL ÞTK. KUSL LN LNI HÂLÂ BTD uðt-b-sn den Dün ya Ka dýn lar Gü nü do la yý sýy la ya pý lan a çýk la ma da, ül ke miz de yýl lar dýr ka dýn lar a ra sý ay rým cý lýk ya pýla rak ký lýk ký ya fet ü ze rin den uygulanan bas ký ve da yat ma la rýn de vam et ti ði be lir ti lirken, Ka muda hiz met üretimine en gel o lan ka mu sal a lan ya la ný sürüyor denildi. GSP DLN HKL G VLL udar be dö nem le rin de ký lýk ký ya fet da yat ma la rý yü zün den gasp e di len hak la rýn i a de si ve mað du ri yet le rin taz mi ni is te nen a çýk la ma da, l ko kul dan ü ni ver si te ye, sos yal ha yat tan ça lýþ ma ha ya tý na ka dar her a lan da ka dýn la rýn ka tý lým cý lý ðý na en gel teþ kil e den da yat ma lar son bul ma lý de nil di. n FTH KGÖZ ÜN HB SF 8 D Dar be le ri ec lis sor gu la sýn utb Baþ ka ný Ce mil Çi çek, dar be le rin a raþ tý rýl ma sý ko nu sun da, Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi a çý sýn dan o lup bi ten le rin bi lin me sin de fay da gör dü ðü nü be lir te rek, Tür ki ye nin ku ru lu sis tem i çin de iþ le ri ni gö re bil me si a çý sýn dan da, ne le rin za man za man yan lýþ ya pýl dý ðý ný gör mek a çý sýn dan da fay da lý o lur. Bu be nim ge nel yak la þý mým. ma þu âna ka dar bi ze u laþ mýþ bir baþ vu ru yok. Bu bir ec lis raþ týr ma sý þek lin de o la bi lir di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da BÞBKN DOÐN: O ba ma: Su ri ye ye mü da ha le et me yiz u BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Su ri ye de ki kriz ko nu sun da ba sit bir çö zü mün ol ma dý ðý ný söy le di. O ba ma, Be yaz Sa ray da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye de ki þid det ten ü zün tü duy du ðu nu, an cak BD nin tek ta raf lý as ke rî mü da ha le de bu lun ma ya ca ðý ný be lirt ti. nha be ri say fa 7 de riel Þaron 6 yýldýr komada u Ge çir di ði ra hat sýz lýk ne de niy le 2006 yý lýn dan be ri ko ma da o lan es ki s ra il Baþ ba ka ný ri el Þa ron un ya kýn ar ka da þý a nan Gis sin, Þa ron ya þam des tek ü ni te sin de kal ma yý seç mez di de di. 84 ya þýn da ki Þa ron, 2001 yý lýn dan ko ma ya gir di ði 2006 yý lý na ka dar hü kü me te baþ kan lýk et miþ ti. nha be ri say fa 7 de ISSN um la ra ký zýp B den kop ma ya lým nkâzi GÜLÇÜZ/ SF 9 D Jan dar ma ce za ev le rin den 5 yýl içinde çe ki le cek Cezaevlerinin iç ve dýþ güvenliði, jandarmanýn kontrolünden alýnarak dalet Bakanlýðýna devredilecek. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan kanun taslaðý Bakanlar Kurulunda imzaya açýldý. mzanýn ardýndan eclise sevk edilecek olan tasarýya göre cezaevlerinin iç ve dýþ güvenliðinin dalet Bakanlýðýna devri, 5 yýl içinde kademeli geçiþle saðlanacak. n8 de dalet Bakanlýðýna baðlý 373 cezaevinin güvenliðini artýk jandarma deðil, yetiþtirilecek özel personel yapacak. Jandarma þu anda 17 bin kiþiyle cezaevlerinin güvenliðini saðlýyor. dalet Bakanlýðý ise bunu 24 bin 500 personelle yapacak. FO TOÐ F: Bize ömür biçenler küstahtýr u Partisinin Ge niþ le til miþ l Baþ kan la rý toplan tý sýn da ko nu þan Baþ ba kan e cep Tay yip r do ðan, Bu ca nýn sa hi bi l lah týr. Bi ze ö mür bi çe cek o lan da sa de ce ve sa de ce l lah'týr. Söy len ti le re ka nýp bi ze ö mür bi çen ler, cü ret kâr ol duk la rý ka dar bü yük de bir küs tah lýk i çin de dir. Bu söylentileri manþetlerine taþýyanlar da, bu mihraklarýn taþeronluðunu yapanlar da ayný þekilde büyük bir küstahlýðýn içindedir' de di. n 9 da STNBUL D K KZILDI Bayrampaþa da 15 kg patlayýcý us tan bul Te rör le ü ca de le Þu be ü dür lü ðü e kip le ri Sa rý yer ve Bay ram pa þa da ka zý ça lýþ ma la rý baþ lat tý. Bay ram pa þa da o to yol ke na rýn da ya pý lan ka zý da po þet i çin de 15 kg plastik patlayýcý bulundu. nha be ri say fa 9 da

2 2 8 T 2012 PÞB L H K  T y i man e den ler! l lah i çin hak ký a yak ta tu tan ve a da let le þa hit lik e den kim se ler o lun. Bir top lu lu ða o lan ki ni niz, si zi a da let siz li ðe sevk et me sin. âide Sû re si: 8 /  ye t-i Ke ri me e â li H D S ü min le rin î man ba ký mýn dan en ol gun o lan la rý, ah lâ ký en gü zel o lan la rý dýr. n ha yýr lý la rý nýz ka dýn la rý na en ha yýr lý o la ný nýz dýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 834 / Ha di s-i Þe rif e â li Ka dý nýn dün ya ve a hi ret sa a de ti Ka dýn la rýn sa a det-i uh re vi ye si gi bi sa - a det-i dün ye vi ye le ri de ve fýt rat la rýn - da ki ul vî se ci ye le ri de, bo zul mak tan kur tul ma nýn ça re-i ye gâ ne si, da i re-i s lâ mi ye de ki ter bi ye-i di ni ye den baþ - ka yok tur. K a dýn la rýn sa a det-i uh re vi ye si gi bi sa a det-i dün ye vi ye le ri de ve fýt rat la rýn da ki ul vî se ci ye le ri de, bo zul mak tan kur tul ma nýn ça re-i ye gâ ne si, da i re-i s lâ mi ye de ki ter bi yei di ni ye den baþ ka yok tur. (...) Bu za man da a i le ha ya tý nýn ve dün ye vî ve uh re vî sa a de ti nin ve ka dýn lar da ul vî se ci ye le rin in ki þa fý nýn se be bi, yal nýz da i re-i þe ri at ta ki â dâb-ý s lâ mi yet le o la bi lir. Þim di a i le ha ya týn da en mü him nok ta bu dur ki, ka dýn, ko ca sýn da fe na lýk ve sa da kat siz lik gör se, o da ko ca sý nýn i na dý na, ka dý nýn va zi fe-i a i le vî si o lan sa da kat ve em ni ye ti boz sa, ay nen as ke ri ye de ki i ta a tin bo zul ma sý gi bi, o a i le ha ya tý nýn fab ri ka sý zîr ü ze ber o lur. Bel ki o ka dýn, e lin den gel di ði ka dar ko ca sý nýn ku su ru nu ýs lâ ha ça lýþ ma lý dýr ki, e be dî ar ka da þý ný kur tar sýn. ok sa, o da ken di ni a çýk lýk ve sa çýk lýk la baþ ka la ra gös ter me ye ve sev dir me ye ça lýþ sa, her ci het le za rar e der. Çün kü ha ki kî sa da ka ti bý ra kan, dün ya da da ce za sý ný gö rür. Çün kü nâ mah rem le rin na za rýn dan fýt ra tý kor kar, sý ký lýr, çe ki lir. Nâ mah rem yir mi er ke ðin on se ki zi nin na za rýn dan is tis kal e der. r kek i se, nâ mah rem yüz ka dýn dan, an cak bi ri sin den is tis kal e der, bak ma sýn dan sý ký lýr. Ka dýn o ci het te a zap çek ti ði gi bi, sa da kat siz lik it ha mý al tý na gi rer, za a fi ye tiy le be ra ber; hu ku ku nu mu ha fa za e de mez. l ha sýl: Na sýl ki ka dýn lar kah ra man lýk ta, ih lâs ta, þef kat i ti ba rýy la er kek le re ben ze me dik le ri gi bi, er kek ler de o kah ra man lýk ta on la ra ye ti þe mi yor lar. Öy le de, o mâ sum ha ným lar da hi, se fa het te hiç bir ve cih le er kek le re ye ti þe mez ler. O nun i çin, fýt rat la rýy la ve za yýf hil kat le riy le nâ mah rem ler den þid det li kor kar lar ve çar þaf al týn da sak lan ma ya ken di le ri ni mec bur bi lir ler. Çün kü, er kek se kiz da ki ka zevk ve lez zet i çin se fa he te gir se, an cak se kiz li ra ka dar bir þey za rar e der. Fa kat ka dýn se kiz da ki ka se fa het te ki zev kin ce za sý o la rak, dün ya da da hi se kiz ay a ðýr bir yü kü kar nýn da ta þýr ve se kiz se ne de o hâ mi siz ço cu ðun ter bi ye si nin me þak ka ti ne gir di ði i çin, se fa het te er kek le re ye ti þe mez, yüz de re ce faz la ce za sý ný çe ker. z ol ma yan bu ne vî vu ku at da gös te ri yor ki, mü ba rek ta i fe-i ni sâ i ye, fýt ra ten yük sek ah lâ ka men þe ol du ðu gi bi, fýsk ve se fa hat te dün ya zev ki i çin ka bi li yet le ri yok hük mün de dir. De mek on lar da i re-i ter bi ye-i s lâ mi ye i çin de me sut bir a i le ha ya tý ný ge çir me ye mah sus bir ne vi mü ba rek mah lûk tur lar. Bu mü ba rek le ri if sad e den ko mi te ler kah rol sun lar! l lah, bu hem þi re le ri mi de bu ser se ri le rin þer le rin den mu ha fa za ey le sin.  min. Hem þi re le rim, mah rem ce bu sö zü mü si ze söy lü yo rum: a i þet der di i çin, ser se ri, ah lâk sýz, frenk meþ rep bir ko ca nýn ta hak kü mü al tý na gir mek ten se, fýt ra tý nýz da ki ik ti sat ve ka na at le, köy lü mâ sum ka dýn la rýn na fa ka la rý ný ken di le ri çý kar mak i çin ça lýþ ma la rý ne vin den ken di ni zi i da re ye ça lý þý nýz, sat ma ya ça lýþ ma yý nýz. Þa yet si ze mü na sip ol ma yan bir er kek kýs met ol sa, siz kýs me ti ni ze ra zý o lu nuz ve ka na at e di niz. n þa al lah, rý za nýz ve ka na a ti niz le o da ýs lâh o lur. ok sa, þim di ki i þit ti ðim gi bi, mah ke me le re bo þan mak i çin mü ra ca at e de cek si niz. Bu da, hay si yet-i s lâ mi ye ve þe ref-i mil li ye mi ze ya kýþ maz. Lem a lar, 24. Lem a, 2. Nük te *** Ka dý nýn a i le ha ya týn da mü dir-i da hi lî ol mak hay si ye tiy le ko ca sý nýn bü tün ma lý na, ev lâ dý na ve her þe yi ne mu ha fa za me mu ru ol du ðun dan en e sas lý has le ti sa da kat tir, em ni yet tir. çýk sa çýk lýk i se, bu sa da ka ti ký rar, ko ca sý na za rýn da em ni ye ti kay be der, o na vic dan a zâ bý çek ti rir. Lem a lar, 24. Lem a, 4. Hik met *** ðer ter bi ye-i s lâ mi ye dâ i re sin de, â dâb-ý Kur â ni ye zî ne tiy le o ce mâl gü zel leþ ti ril se; o fâ ni hü sün, mâ nen bâ ki ka la ca ðý ve Cen net te hû ri le rin ce ma lin den da ha þi rin ve da ha par lak bir tarz da ken di ne ve ri le ce ði ha dis te kat i yet le sa bit tir. ðer o gü ze lin zer re mik tar ak lý var sa, bu gü zel ve par lak ve e be dî ne ti ce yi e lin den ka çýr ma ya cak. Genç lik eh be ri, s. 33 Ba tý me de ni ye ti ka dý na ne ver di? SD KTÞ ser dar.ak ma il.com a tý me de ni ye ti nin yap tý ðý en i yi þey ne dir? di ye bir so ru so rul sa, her "B hal de bu nun ce va bý yap ma ya ca ðý þey le ri çok gü zel söy le me si dir o la cak týr. Ni te kim ka dýn ve ço cuk is tis ma rý nýn ön len me si, u yuþ tu ru cu mad de ba ðým lý lý ðý nýn en gel len me si, çev re kir li li ði nin ö nü ne ge çil me si, nük le er si lâh la rýn sý nýr lan dý rýl ma sý, kü re sel ý sýn ma nýn ön len me si gi bi bütün dün ya da ge nel ka bul gö ren in sa nî me se le le rin Ba tý lý ül ke ler ce çok ça dil len di ril me si ne ve bu ko nu lar da ka mu o yu o luþ tur mak i çin bol bol or ga ni zas yon lar ter tip e dil me si ne rað men, söy le nen on ca sö ze nis pet le an cak de ve de ku lak ka dar ka lan a zý cýk ic ra at la rýy la bu söy lem le rin de sa mi mî ol ma dýk la rý ný faþ e di yor lar. Zi ra  yi ne si iþ tir ki þi nin lâ fa ba kýl maz pren si biy le bü tün bu ni yet ler de kuv ve den fi i le ge çi le mez i se ü to pik bir cer be ze den ö te ye gi dil me miþ o lur ki mez kûr ko nu lar da ne ka dar me sa fe kat e dil di ði za ten or ta da dýr. Hat ta söy le dik le ri nin bü tün bü tün ak si ne o la rak bir ci het te ka dýn ve ço cuk la rýn en faz la is tis mar e dil di ði, u yuþ tu ru cu mad de le rin en faz la kul la nýl dý ðý, sa na yi a týk la rýy la en faz la çev re nin kir le til di ði, en faz la nük le er baþ lý ðýn bu lun du ðu, ha va ya en çok se ra ga zý sa lý ný mý nýn ya pýl dý ðý yer ler yi ne Ba tý lý ül ke ler de ðil mi? De mek söy le dik le riy le yap týk la rý a ra sýn da ki te zat ken di le ri ni tek zip e di yor. Pe ki, Ba tý lý lar bu nu ne den ya pý yor? Öy le zan ne di yo rum ki; þu an ki bey nel mi lel si ya sî kon jonk tü rün de i þa ret et ti ði gi bi Ba tý me de ni ye ti di ðer me de ni yet ve kül tür le re ga le be et mek, ya ni on lar kar þý sýn da üs tün lü ðü nü is pat la mak, ken di me de ni ye ti ni ten kit e di le mez bir me di ne-i fa zý la gi bi gös ter mek, ken di sin den gay rý sý nýn nim me de nî ve ya bar bar ol du ðu nu ka bul et tir mek mak sa dýy la bir ne vî pro pa gan da ya pý yor. Farz-ý mu hal Ba tý lý lar kü re sel so run lar la il gi li ni yet le rin de sa mi mî da hi ol sa lar, ka na a tim ce yi ne söy le dik le ri ni ger - Ka dýn la rýn hak la rý, top lum sal sta tü le ri, ma ruz kal dýk la rý a i le i çi þid det çek leþ ti re mez ler. Çün kü Ba tý dü þün ce si lp Dað la rý ný a þa ma dý ðý ve gü nü müz dün ya sýn da ar týk iç i çe gir di ði s lâm me de ni ye ti nin hik met ve ir fan ha ki kat le ri ni feh me de me di ði i çin bü tün bu so run la rýn psi ko lo jik, ma ne vî ar ka pla ný ný dol du ra ma mýþ týr. Ken di le ri ni me ta zo rik o la rak yap mak zo run da his set tik le ri i yi lik ler, si ya sî ve tek no lo jik re ka bet so nu cu za man la a yak la rý na do lan mýþ týr. Oy sa bu tür so run lar ve çö züm yol la rý s lâm Di ni nin ö zün de bu lu nan sa ik ler mu ci bin ce, hik met ve mas la ha ta uy gun o la rak üs lü man lar ta ra fýn dan ne re dey se i ba det de re ce sin de u yul ma sý ik ti za e den mü kel le fi yet ler den dir. a ni biz bun la rý zo ra ki de ðil, di ni mi zin bir ge re ði o la rak yap ma lý yýz. Bu ra ya ne re den gel dim? a lû mu nuz tak vim le rin 8 art gü nü Dün ya Ka dýn lar Gü nü o la rak be lir len miþ. a zý mýn ba þýn da da arz et ti ðim gi bi Ba tý nýn en i yi yap tý ðý þey, yap ma ya ca ðý þey le ri çok gü zel söy le me si dir. Ka dýn la rýn hak la rý, top lum sal sta tü le ri, ma ruz kal dýk la rý a i le i çi þid det ko nu la rýn da göz le gö rü lür bir gü ven ce sað la ya ma dýk tan son ra a le lâ de bir gü nü Ka dýn lar Gü nü o la rak tah sis et me nin ne an la mý var? Te bed dül-ü es mâ i le ha ka ik te bed dül et mez. sýr rýn ca ö nem li o lan i sim de ðil, ci sim dir. a ni ko nu nun ya sal çer çe ve si nin tes bit e dil me si ni mü te a kip ka dýn hak la rý ný sað la yý cý, on la rýn top lum i çin de ki mev ki le ri ni pe kiþ ti ri ci, uð ra dýk la rý þid de ti ön le yi ci prag ma tik gi ri þim ler de bu lu nul ma sý dýr. Lâ kin gö rü nen du rum hiç de öy le de ðil ne ya zýk ki. Ba tý lý ül ke le rin yoz la þan ah lâ kî ya pý sý nýn ka dýn fi gü rü nü e pey yýp rat tý ðý ve on la rý hak et tik le ri â lî ma kam dan ten zil e de rek ba ya ðý laþ týr dý ðý çok ra hat mü þa he de e di le bi li yor. Üs te lik bu du rum mo der ni te nin do ður du ðu bir han di kap da de ðil. Zi ra Sel çuk lu lar dev rin de, ay ný za man da ka dý lýk va zi fe si ni de i fa e den hü küm da rýn bir i dam ce za sý ný in faz e de bil me si Ha tun Sul ta nýn o na yý na ta bi i ken, ay ný dö nem de bi lâd-ý s lâm ý yað ma la ma ya çý kan Haç lý or du su nun ne fer le ri ge ri de bý rak týk la rý eþ le ri nin sa da ka ti ni te min et me yi bir Be kâ ret Ke me ri nin hi ca bý na bý rak mýþ lar. Ba tý me de ni ye ti ni tem si len bir þa hýs be nim bu söz le ri me i ti raz sa de din de; a dem böy le söy lü yor sun, pe ki s lâm me de ni ye ti ka dý na ne ver miþ tir, hâ li ha zýr da ki ka dýn la rýn sos yal du rum la rý na sýl dýr? gi bi bir so ru yö nel te bi lir. O su âl et me den ben söy le ye yim; s lâm di ni nin ge rek Kur ân-ý Ke rim de ve ge rek se ha dis-i þe rif ler de ka dýn la ra yö ne lik va zet ti ði hak la rý ve s lâm me de ni ye ti nin ka dýn la ra ver di ði ö ne mi gös te ren mü þah has ör nek le ri an lat ma ya cilt ler le ki tap ol sa yi ne ki fa yet et mez. a ni ta ným la nan bu so run la rýn ar ka pla ný bi zim me de ni ye ti miz de faz la sýy la dol du rul muþ tur. Uy gu la ma lar da ya þa nan sý kýn tý lar i se e sa sa ve pren sip le re mü te al lik de ðil dir ki za rar ver sin. Bel ki biz le rin su i is ti mal le rin den te vel lüd e den ak sak lýk lar dýr. O nun i çin yu ka rý da bah se di len kü re sel prob lem le rin ce vap a nah ta rý ve has ta lýk la rýn re çe te le ri s lâm me de ni ye ti nin ha zi ne le rin de sak lý dýr. On la rý tat bik et mek i se biz le re düþ mek te dir. ko nu la rýn da göz le gö rü lür bir gü ven ce sað la ya ma dýk tan son ra a le lâ de bir gü nü Ka dýn lar Gü nü o la rak tah sis et me nin ne an la mý var? Ka run kýs sa sýn dan his se i ak gun il.com Ka sas Sû re si â yet le ri: 76. Þüp he siz Kâ rûn, û sâ nýn kav - min den di. On la ra kar þý az gýn lýk et ti. Biz o na, a nah tar la rý ný (bi le ta þý mak) güç lü bir top lu lu ða a ðýr ge le cek ha zi - ne ler ver dik. Ha ni, kav mi ken di si ne þöy le de miþ ti: Bö bür len me! Çün kü l lah bö bür le nip þý ma ran la rý sev mez. 77. l lah ýn sa na ver di ði þey ler de a - hi ret yur du nu a ra. Dün ya dan da na si - bi ni u nut ma. l lah ýn sa na i yi lik yap tý - ðý gi bi sen de i yi lik yap ve yer yü zün de boz gun cu luk is te me. Çün kü l lah boz gun cu la rý sev mez. 78. Kâ rûn, Bun lar ba na ben de ki bil - gi ve be ce ri den do la yý ve ril miþ tir de di. O, l lah ýn ken din den ön ce ki ne sil ler - den, on dan da ha kuv vet li ve da ha çok mal bi rik tir miþ kim se le ri he lâk et miþ ol du ðu nu bil mi yor muy du? Suç lu luk - la rý ke sin leþ miþ o lan la ra gü nah la rý ko - nu sun da so ru so rul maz (Çün kü l lah hep si ni bi lir). 79. Kâ rûn, zi ne ti ve gör ke mi i çe ri - sin de kav mi nin kar þý sý na çýk tý. Dün ya ha ya tý ný ar zu e den ler, Keþ ke Kâ rûn a ve ri len (ser vet) gi bi bi zim de (ser ve ti - miz) ol say dý. Þüp he siz o bü yük bir ser vet sa hi bi dir de di ler. 80. Ken di le ri ne i lim ve ril miþ o lan lar i se, a zýk lar ol sun si ze! man e dip de i yi iþ ler ya pan la ra l lah ýn ve re ce ði mü kâ fat da ha ha yýr lý dýr. O na da an cak sab re den ler ka vuþ tu ru lur de di ler. 81. So nun da o nu da, sa ra yý ný da ye - rin di bi ne ba týr dýk. l lah a kar þý o na yar dým e de bi le cek a dam la rý da yok tu. Ken di si ni sa vu nup kur ta ra bi le cek ler - den de de ðil di! 82. Da ha dün o nun ye rin de ol ma yý ar zu e den ler, Vay! De mek ki l lah, kul la rýn dan di le di ði kim se le re rýz ký bol ve rir ve (di le di ði ne) ký sar mýþ. l lah bi - ze lüt fet miþ ol ma say dý, bi zi de ye rin di bi ne ge çi rir di. De mek ki kâ fir ler if lâh ol ma ya cak de me ye baþ la dý lar. 83. þ te a hi ret yur du. Biz o nu yer yü - zün de bü yük lük tas la ma yan ve boz - gun cu luk çý kar ma yan la ra has ký la rýz. So nuç, l lah a kar þý gel mek ten sa ký - nan la rýn dýr. *** Ka run, u sa (as) za ma nýn da ya þa mýþ bir zat týr. lim ve bil gi sa hi bi bir ki þi ol du ðu Kur ân da bi ze bil di ri li yor. Öy le ki bu bil gi sa ye sin de za ma nýn tek nik ve tek no lo jik a raç la rý ný çok i yi kul la na rak çok zen gin ol muþ bi ri si dir. Zen gin li ði dil le re des tan ol muþ, bir çok ki þi ta ra fýn dan gýp ta e di len bi ri si ha li ne gel miþ tir. Hat ta o nun ye rin de ol ma yý is te yen bir çok in san her gün o nun sa ra yý na gýp ta i le ba kar lar, dün ya ca o na ve ri len ni me tin bir mis li nin de ken di le ri ne ve ril me le ri ni is ter ler miþ. n cak Ka run u sa ya (as) kar þý gel di ði, Fi ra vun la iþ bir li ði yap tý ðý ve ken di si ne ve ri len i lim ve ser vet i le gu rur la nýp ki bir len di ði i çin ye rin di bi ne ba tý rýl mýþ. Top rak gi bi te va zu i le ye re se ri lip l lah a sec de va zi ye tin de o lan bir un sur o nu ve sa ra yý ný yu tu ver miþ. Bir gün ön ce sin de Ka run un i lim ve ser ve ti ne gýp ta e den le ri de rin bir en di þe ve þaþ kýn lýk ha li al mýþ. yi ki biz Ka run un ye rin de de ði liz de me ye baþ la mýþ lar. þ te Ka sas Sû re sin de ge çen bu kýs sa da her kes i çin, hat ta ce mi yet ler, top lu luk lar ve mil let ler, hat ta dev let ler top lu luk la rý i çin bü yük his se ler var dýr. Bu nok ta da v ru pa me de ni ye ti i çin mü him bir tes bit ya pan Be di üz za man Haz ret le ri ba kýn ne söy lü yor: en fî e sa sa ta bi na e di len ve Ka run gi bi Bu ser vet, bil gim sa ye sin de ba na ve ril miþ tir. (Ka sas Sû re si: 78) de yip, ih san-ý ab bâ nî ol du ðu nu bil me yip þük ret me yen ve mad di yun fik riy le þir ke dü þen ve sey yi â tý ha se na tý na ga lip ge len þu me de ni yet-i v ru pa i ye öy le bir se ma vi to kat ye di ki, yü zer se ne lik te rak ki si nin mah su lü nü yak tý, tah rip e dip yan gý na ver di. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 17) Ne ka dar gü zel ve ye rin de bir tes bit bu. Ger çek ten de l lah ýn on la ra ver di ði i lim i le el de et tik le ri sa na yi ve tek no lo jik üs tün lük le ri mil let le ri e sir et mek, on la ra zul met mek, Os man lý gi bi s lâm mil let le ri ni yok et mek i çin kul lan ma ya kal kýþ týk la rýn dan i ki dün ya sa va þý gi bi öy le a ðýr to kat lar ye di ler ki, ü ze rin den yýl lar geç miþ ol sa bi le hâ lâ te si ri geç miþ de ðil. þ te bu gün ler de yi ne ay ný bir du rum ya þa ný yor. Ge rek v ru pa, ge rek se me ri ka bü yük bir e ko no mik ve sos yal çö kün tü i le kar þý kar þý ya. Bu nok ta da da yi ne Ka run ha di se si ne ben zer bir du rum gö zü kü yor. lim ve bil gi le ri sa ye sin de el de et miþ ol duk la rý yük sek tek no lo ji i le dün ya mil let le ri ne za rar ver me ye de vam e di yor lar. Son on yýl dýr I rak ta, f ga nis tan da, Lib ya da, ý sýr da ve di ðer s lâm ül ke le rin de ya þa nan zu lüm ler bu na ör nek tir. Hal bu ki l lah ýn in san la ra ve mil let le re ver di ði i lim ve bu yol la ka za ný lan ser ve tin yi ne in san la rýn mut lu lu ðu ve hu zu ru ve ba rý þýn te si si i çin kul la nýl ma sý ge re ki yor. Ve as la bu nok ta da ki bir ve gu ru ra ka pý lýp dün ya ni met le ri i le ö vün mek ve bö bür len mek ge rek mi yor. Dün ya ka rar lý, müs ta kim ve ka lý cý bir yer de ðil ki, öl çü le ri mi zi dün ya ni met le ri ü ze ri ne ku ra lým.

3

4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K I DN Þ ÐI 1. s ki dil de mah ke me nin ta kip siz lik ka ra rý ver me - si. 2. Zi hin a çýk lý ðý ma na sýn da pey - gam ber le rin bir sý fa tý. - Lan ta ný sim ge - le yen harf ler. 3. Ti ca ret te ko lay kan dý - rý lan. - Do ðu na do lu i le zer bay - can'da ça lý nan bir çal gý tü rü. 4. Fi il ler - de be lir li bir za man la bir lik te ko nu þa - nýn, din le ye nin ve hak kýn da ko nu þu la - nýn, tek lik ve ya çok luk o la rak be lir til - miþ bi çi mi. - Her han gi bir e ner ji tü rü - nü baþ ka bir e ner ji ye dö nüþ tür mek, bel li bir güç ten ya rar la na rak bir i þi yap mak ve ya et ki o luþ tur mak i çin çark lar, diþ li ler ve çe þit li par ça lar dan o - lu þan dü ze nek ler bü tü nü. 5. rid yum e le men ti nin sim ge si. - yi iþ len miþ, dü zen len miþ ses. 6. Ki mi yö re le ri miz de ta ah hüdün söyleniþi. - i mar cet ve li. 7. Has ta lýk tan son ra i yi leþ me dö ne mi i çin ki mi yö re le ri miz de kul la ný lan i fa de. 8. He lâl da i re si dý þý. - s lâ m'ýn beþ þar týn dan bi ri o lan, üs lü man lar ca Zil hic ce a yýn da ya pý lan Kâ be' yi zi ya ret ve ta vaf et me. 9. Bi ri si ni i þin den ve ya ma ka mýn dan a yýr ma, i þin den çý kar ma, yol ver me. - Ha re ket li bil gi sa yar res mi. 10. Gü ney me - ri ka'da bir dev let. 11. Tak so no mi de ta kým i le cins a ra sýn da yer a lan ka te go ri. 12. e ta lik, me - tal le il gi li. - Si ne ma ve ti yat ro sa nat çý la rý nýn can lan dýr dýk la rý ka rak ter. SOL DN S Ð 1. Dün ya nýn u fuk la rý. 2. Ken - di ne öz gü bir ö zel lik ta þý yan za man par ça sý. - Ö dev, bir kim se nin yap mak zo run da bu lun du - ðu iþ. 3. er ha le, a dým. - l lah'a u laþ mak i çin, þey hin gö ze ti min de mü ri din ta kip e de ce ði ter - bi ye u sul ve yo lu, se yir ü sü lûk sý ra sýn da tu tu lan yol. 4. Bir kam yon mar ka sý. - Tut ma, e le ge çir - me. 5. Ni met ver me, ni met len dir me, ih san et - me. - d man sýz, an tren man sýz. - (Tersi) ýzrapla çalýnan çok eski bir müzik aleti mek li ye ay rýl ma, e mek li lik ha li. - Bir i li yö ne ten en bü yük mül ki a mir. 7. Sat ranç ta (L) þe ki lli ha - re ke te ka bi li ye ti o lan taþ. - i ma ri de te mel i le ze min a ra sýn da ki yük sek lik. - Ga ye ke li me sin de ses siz ler. 8. Her han gi bir kas kü me si nin i ra de dý þý ha re ke ti. - Ke di gil ler den, Or ta ve Gü ney - me ri ka'da ya þa yan, pos tu i ri be nek li me me li tü - rü. 9. lân lar, du yu ru lar. - BD er ke zi Ha ber l ma teþ ki lâ tý nýn ký sa sý. 10. er kü re si ü ze rin de çi zil di ði var sa yý lan, k va tordan da geçen çem - ber ler den her bi ri. - Tut ma or ga ný mýz. BULC N F T T B B I K Z Ç D D U H T L V H O N K S S K N O O K L S T H L K N N B ÖNCK BULCNIN CVBI S K S U V N 4 KÜLTÜ SNT 8 T 2012 PÞB Se si doð ru kul lan mak ve ba ký mý ný yap mak Ses, in sa nýn ha ya týn da ko nuþ mak, duy mak, i le ti þim kur mak i çin ih ti yaç duy du ðu en ö nem li ni met le rin ba þýn da ge li yor. Ses ol - ma dan mü zik de ol maz. Duy ma dan, söy le me - den mü zik ten bah se di le me ye ce ði çok a çýk. Böy le si ne ö nem li bir ni me te sa hip o lan biz ler a - ca ba ne ka dar þük re debi li yo ruz? Se si mi ze bak - ma yý o nu doð ru kul lan ma yý bi li yor mu yuz? Ge çen ler de e li me ge çen bir sað lýk der gi sin de Op. Dr. y tuð l tun dað ýn ses has ta lýk la rý hak - kýn da ka le me al dý ðý bir ya zý sý ný o ku dum. Siz le ri de ya kýn dan il gi len di re bi le ce ði dü þün ce siy le bu ya zý dan e din di ðim bil gi le ri pay laþ mak is ti yo rum : k ci ðer ler den ge len ha va nýn, ses tel le ri ni tit - reþ tir me si i le o lu þan ses to nu; dil, du dak ve da - mak ha re ket le riy le fark lý ses ler ha li ne dö nü þüp ko nuþ ma mey da na ge li yor. Se sin ku la ða hoþ ve - ya kö tü gel me si i se ses tel le ri nin u yum lu, a henk li bir þe kil de tit re þip tit reþ me di ði i le a lâ ka lý dýr. Ses tel le ri nin a henk li tit re þi mi i le çý kan ses ku la ða hoþ ge lir ken, sert ve u yum suz bir þe kil de, zor la na rak çý kar tý lan ses ku la ða hem kö tü ge lir hem de ses tel le ri, ka lý cý bir þe kil de ha sar gö re bi lir. Bu çer çe - ve de ba zý ses ra hat sýz lýk la rý na göz a ta cak o lur sak; Ki þi nin se si ni ha ta lý ve yo ðun kul la ný mýy la, ses tel le ri ü ze rin de o lu þan na sý rým sý ya pý lar no dül o la - rak ad lan dý rý lý yor. Bun lar ses te ra pi si ve ses is ti ra ha - tý i le te da vi e di le bi li yor lar. Se si ni yo ðun kul la nan ki - þi ler de (eselâ öð ret men ler, mü zis yen ler vs), ses te - ki yýp ran ma ya bað lý o la rak i se po lip o lu þa bi li yor. Po lip le rin cer ra hi o la rak çý kar týl ma ma sý ha lin de, o ra da kal ma la rý ve ya pat la ma la rý, ü ze rin de bu lun - duk la rý ses te li nin ha sar gör me si ne yol a çar. Se si ni yük sek per for mans la ve pro fes yo nel o la rak kul la nan ki þi ler de gýrt la ða ve ses tel le ri ne a þý rý yük bin me si so nu cu ses tel le rin de ve on la rý çev re le yen ya pý lar da a þý rý ka sýl ma ya bað lý o la rak ses sý kýþ ma sý o lu þa bi li - yor. Ses te li fel ci i se ge nel lik le ti ro id o pe ras yon la rý son ra sýn da, ti ro id be zi nin ses tel le ri ni ça lýþ tý ran si - nir le rin çok ya ký nýn dan geç me si dolayýsýyla, o pe ras - yon sý ra sýn da bu si ni rin ha sar gör me si ve ya baþ ka sebep ler le, mey da na ge le bi li yor. Cid dî ses ký sýk lý ðý ya da ne fes al ma prob lem le ri, ne fes dar lý ðý or ta ya çý ka - bi lir. Ses ký sýk lý ðý, kan ser be lir ti si de o la bi lir de ni yor. Pe ki se si mi zi na sýl doð ru kul la ný rýz? Se si doð - ru kul lan mak ve ko ru mak sa de ce mü zik le uð ra - þan la rýn i þi de ðil el bet te. Dok tor tav si ye le ri a ra - sýn da yer a lan ve be nim de uy gu la yýp fay da sý ný gör dü ðüm ba zý tav si ye ler þöy le: Ko nu þur ken zor la ya rak ses çý kar mak tan ka çý - nýn. Kur ma ya ça lýþ tý ðý nýz çok u zun cüm le ler tü - ken mek ü ze re o lan ye ter siz ne fes le ses çý kar ma ný - za se bep o lur. Se si ni zi din len di rin. Öð ret men lik, mü zis yen lik gi bi mes le ði i ca bý çok ko nuþ mak ve - ya se si ni kul lan mak zo run da ka lan la rýn yer li ye - rin de ve a þý rý ya kaç ma dan bu nu yap ma la rý þart. Ba zý ki þi ler de a de ta tik ha li ni a lan bo ðaz te miz le me, ök sü rük vs gi bi dav ra nýþ lar ses tel le ri ni zi tah riþ e dip yýp ra týr ve se si ni ze za rar ve re bi lir. Oy sa bir kaç yu dum su i çe rek ya da hmmm þek lin de mý rýl dan mak çok da ha sað lýk lý bir yol. Dü zen li su i çin. Gün bo yu su iç me ye ça lýþ mak se si niz i çin fay da lý o la cak týr. Si ga - ra kul lan ma yýn ve böy le or tam lar da bu lun ma yýn. Çay, kah ve gi bi i çe cek ler, ses tel le ri ni zin ku ru ma sý - na ve bal gam ar tý þý na se bep o la bi lir. Uy ku da çok ö - nem li bir te da vi a ra cý. Uy ku suz luk, ses te yor gun lu ða ve ö de me sebep o lur ve ses ký sýk lý ðý na yol a çar. i de - de ki a si tin gýrt la ða ka dar yük sel me siy le o lu þan ref lü, ses tel le rin de ha sar mey da na ge ti rir. Bu sebep le ref lü te da vi si ih mal e dil me me li. ler ji ve nez le i lâç la rý ný dok tor tav si ye si ol ma dan kul lan ma mak ge re ki yor. en tol lü ne fes a çý cý lar, þe ker ler ve pas til ler ses tel le ri - ni zin ku ru ma sý na yol a ça bi le ce ðin den müm kün ol - du ðun ca u zak dur ma ya gay ret et mek ge re ki yor. Son o la rak dü zen li ses eg zer siz le ri yap mak ta fay da var. a li ok li ok tay.net KUPON: 8 Os man lý e de ni ye tin den Tab lo lar KÜLTÜ ta rih çi si Dur sun Gür lek, Kub be al tý nda Os man lý e de ni ye tin den Tab lo lar baþ lýk lý bir ko - nuþ ma ya pa cak. Soh bet top lan tý sý, Kub be al tý ka de mi si Kül tür ve Sa nat Vak fý nýn Çem ber li taþ ta ki mer ke zin de, (Köp rü lü eh med Pa þa ed re se si, Peyk ha ne So ka ðý, No: 3) Cu mar te si gü nü sa at da baþ la ya cak. a zar Dur sun Gür lek, ko nuþ ma sýn da ta ri hi mi zin þan lý say fa la rýn dan bah se de cek, ec da dý mý zýn if ti har tab lo su o la cak hi kâ ye le ri ni an la ta cak. Dur sun Gür lek, ko nuþ ma nýn so nun da din - le yi ci le rin so ru la rý na da ce vap ve re cek. Soh bet top lan tý sýy la il gi li o la rak ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le - rin be al ti.org.tr si te si ni zi ya ret et me le ri ge re ki yor. Kül tür Sa nat ser vi si ICIC dan hat yarýþmasý 3 ILD B DÜZNLNN HT IÞSI NIN 9.'SU ÇN BÞVUUL BÞLDI. DC GN S SHPLN TOPL 124 BN 500 DOL P ÖDÜLÜ DÐITILCK. Kül tür e ö nem ve ren ül ke ler güç lü dür TTO sa nat çý sý h met e nil - mez, s tik lâl Þa i ri eh met  kif r - soy un ço cuk la rý nýn da ba ba la rý gi - bi yok luk lar i çin de ha ya ta göz le ri ni yum du ðu nu söy le di. n tal ya nýn a nav gat il çe sin de Sa fa hat- eh - met  kif Dö nü yor a Siz Ne re de si - niz? ad lý o yu nu son ra sý genç ler le soh bet e den ün lü ti yat ro cu h met e nil mez, yok luk lar i çin de vefat e den il lî Þa ir eh met  kif in oð lu - min in, kim se siz ler me zar lý ðý na gö - mül dü ðü i çin me za rý nýn ne re de ol - du ðu nun bi lin me di ði ni kay det ti yý lýn da vefat e den kü çük oð lu Ta hir in de zor luk lar i çin de bu dün - ya dan göç tü ðü nü an la tan e nil mez, 1992 yý lýn da s tan bul da has ta la nan ký zý nýn bi ri nin de re hin a lýn dý ðý ný ve re hi nin dö ne min Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ta ra fýn dan kal dý rý la rak ken di si ne bir da i re he di ye e dil di ði ni söy le di. e nil mez, Sa de ce TT s - tik lâl ar þý nýn te lif hak ký ný ver se i di ço cuk la rý bo ðaz da ya lý da ya þar dý. Dü - þü nün Sa fa hat ta is mi ge çen s tik lâl ar þý þa i ri mi zin oð lu min in bu gün bir me za rý bi le yok. e zar ta þý yok.  kif in oð lu nun me za rý nýn ye ri ol ma - dý ðý ný Kork maz i sim li film çe kim le - rin de öð ren dik. Kim se siz ler me zar lý - ðý na gö mül dü ðü i çin bu gün me za rý bi lin mi yor. Ne a cý du rum. O  kif ki s tik lâl ar þý i çin ken di si ne ba ðýþ la - nan bü yük pa ra yý kim se siz ço cuk la ra ve dul ve ye tim le re ba ðýþ la dý. l man - ya da en kü çük bir ka sa ba ya git se niz Go et he ye a it kül tür mer ke zi ve o kul gö rür sü nüz. l man lar Go et he nin 5 da ki ka o tur du ðu ve kah ve iç ti ði bir ye ri kül tür mer ke zi ne çe vir miþ. Ken di dü þün ce ve sa nat a dam la rý ný ya þat mýþ ve ya þat ma ya da de vam et mek te ler. Kül tür ve sa na ta de ðer ve ren ül ke ler hep güç lü ül ke ler dir. de di. n tal ya / ci han s tan bu len sis çi çe ði þi ir le a ça cak SUL TN B L Be le di ye si ta ra fýn dan bu yýl ilk kez dü zen le nen ve is mi ni ba ha rý müj de le yen s tan bu len sis çi çe - ðin den a lan U lus la ra ra sý s tan bu len - sis Þi ir Fes ti va li, 12 ül ke den þa ir le ri s tan bul da bu luþ tu ra cak. Sul tan bey li Be le di ye si, 1982 yý lýn da n gi liz bi lim a da mý Bri an at hew ta ra fýn dan ye ni bir çið dem çe þi di o la rak dün ya ya ta ný tý lan ve a dý ný ye tiþ ti - ði þe hir o lan s tan bul dan a lan s tan bu len sis çi çe ði nin aç tý ðý mev sim de þi ir fes ti va li dü zen li - yor. Dün ya da sa de ce s tan bul da ö zel lik le Sul tan bey li sý nýr la rýn da - ki y dos Or man la rý nda her yýl Þu bat son la rýn da ve art baþ la - rýn da gö rü len ve sa rý ren giy le ba - ha rýn ge li þi ni müj de le yen s tan - bu len sis çi çe ði, be le di ye nin de ye ni lo go su ol du. Da ha ön ce mil lî þi ir ge ce le ri dü zen le yen Sul tan - bey li Be le di ye si, ge çen yýl 6 a - yýs ta 13 þa i rin ka tý lý mýy la ilk kez s tan bu len sis Þi ir Ge ce si ni ger çek - leþ tir di ve bu yýl bir fes ti val dü zen le - me ye ka rar ver di. s tan bul / a a Ka ra de niz ka dýn la rý nýn hi kâ ye si an la týl dý y þe nur Ko li var, ce fa kâr Ka ra de - niz ka dýn la rý nýn hi kâ ye le ri ni an lat - tý ðý, Bah çe ye Ha ný me li i sim li al - bü mü nün ta ný tým kon se riy le, 10 art ta Ce mal e þit ey Kon ser Sa lo nu nda o la cak. Ka ra de niz ka - dý ný nýn aþ ký nýn, se vin ci nin, hüz - nü nün ve is ya ný nýn Gür cü ce, Çer - kez ce, Hem þin ce, Pon tus um ca - sý, Laz ca, eg rel ce ve Türk çe nin yö re ye öz gü a ðýz la rýy la an la týl dý ðý þar ký lar böl ge nin çok kül tür lü ya - pý sý na da vur gu ya pý yor. Ko li var a a ra la rýn da Sum ru ðýr yü rü yen, Hik met k çi çek, r dal Bay ra koð - lu, Ha va Ka ra daþ, Þe nol To pa loð - lu, u na nis tan dan Hris tos Hal ki - as ve hil le as Va si li a dis in de bu - lun du ðu bir e kip eþ lik e de cek. Kül tür Sa nat Ser vi si NZN Tev fik in ya kýn dos tu ve ta le be si o - lan sa nat kâr ney zen l yas Çe li koð lu, S - K D in dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le - ri ne ko nuk o lu yor. Çe li koð lu, Ney zen Tev fik le il gi li o la rak u nu ta ma dý ðý hâ tý - ra la rý ný an la ta cak. Top lan tý, Ti maþ Ki - tap Kah ve de bu gün sa at de baþ la - ya cak. û sý kî ve þi ir dün ya mý zýn seç kin i - sim le rin den o lan Ney zen Tev fik Ko lay lý i le yýl - la rý ný ge çir miþ o lan l yas Çe li koð lu, sa nat kâ rýn gün - lük ha ya tý, fi kir le ri, ça lýþ ma tar zý ve il ginç ki þi li ði hak kýn da din le yi ci le ri bil gi len - di re cek. Za man za man ya þa dýk la rý müþ te rek hâ tý ra la rý da ak ta ra cak o lan l yas Çe li koð lu, top lan tý da ken di si ne yö nel ti le cek so ru la ra da ce vap ve re cek. Ha len ney ders le ri ve ren ve öð ren ci ye tiþ ti ren l yas Çe li - koð lu, prog ra mýn so nun da ney tak si mi de ya pa cak. Kül tür Sa nat ser vi si Cam ve se ra mik sa na ta dö nüþ tü KÜTH Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Gü - zel Sa nat lar Fa kül te si Se ra mik ve Cam Bö lü mü öð re tim e le man la rý, Se ra mik ve Cam Bö lü mü Ser gi Sa lo nun da cam ve se ra mi ðin sa na ta dö - nüþ tü ðü e ser le ri nin ser gi le di ler. e sim Bö lü mü öð re tim e le man la rýn dan Gül se vim Can da re - sim le rin den o lu þan ser gi yi ser gi e sim Bö lü - mü ser gi sa lo nun da aç tý. Se ra mik ve Cam Bö - lüm Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Nu ret tin Gü laç tý, ser gi yi fark lý bir ses o la rak ni te len di re rek ser - gi de öð re tim e le man la rý nýn bi rin den fark lý e - ser le ri nin ser gi len di ði ni söy le di. Ser gi le rin a çý - lýþ la rý ek tör ar dým cý sý Prof. Dr. Ka an rars - lan ger çek leþ ti ril di. Bir bi rin den fark lý de ði þik e ser le rin ser gi len di ði, cam i le se ra mi ðin sa na ta dö nüþ tü ðü ser gi be ðe ni i le ge zi lir ken, Bö lüm Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Nu ret tin Gü laç tý, ser gi - de ki e ser ler ko nu sun da ser gi yi ge zen le re bil gi - ler ver di. Kül tür Sa nat Ser vi si SÂL- Nur ns ti tü sü nün dü zen le miþ ol du ðu i sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si kap sa mýn da, bu yýl ü çün cü sü dü zen le nen ma sa ça lýþ ma la rý, eni sya Gazetesi Güneþli Tesislerinde ger çek leþ ti. 15 fark lý il den ge len 50 ba yan ü ni ver si te ta le be si nin ka tý lý mýy la is ti fa de li bir ça lýþ ma ya pýl dý. Gü nü müz n sa ný; So run la rý ve Çö - züm ra yýþ la rý o la rak ko nu su be lir le nen ma sa ça lýþ ma la rýn da; a ra tý lýþ, Ba rýþ, e fah, Hür ri yet ve da let, Fark lý lýk lar ve Kim lik, nanç ve h lak alt baþ lýk la rýn da gü nü müz in sa ný nýn i çin de bu lun du ðu du rum fark lý pers pek tif ler le de ðer len di ri le rek as rý mý zýn ih ti yaç la rý na çö züm ler su nan i sâ le-i Nur dan re çe te ler le bu so run la rýn ne þe kil de çö zü le bi le ce ði ne da ir fi kir ler or ta ya ko yul du. s tan bul / Þu le rön cer l yas Ho ca, Ney zen Tev fik i an la ta cak Ney zen Tev fik l yas Çe li koð lu asa çalýþmalarý için stanbul da buluþtular SL Ta rih, Sa nat ve Kül tür raþ týr ma er ke zi (I CI C) ta ra fýn dan 3 yýl da bir dü zen le nen il let - le ra ra sý Hat a rýþ ma sý nýn 9 un cu su i çin baþ vu ru lar baþ la dý. I CI C dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, jü - ri si ni dün ya ca ün lü hat tat la rýn ve hat uz man la rý nýn o - luþ tur du ðu ya rýþ ma ya baþ vu - ru lar, 31 kim e ka dar ya pý la - bi le cek. a rýþ ma da e ser tes - lim le ri 28 Þu bat 2013 te so na e re cek ken, so nuç lar da a yýs 2013 te i lân e di le cek. Ce li Sü - lüs, Sü lüs, Ne sih, Ce li Ta lik, Ta lik, Ce li Di va nî, Di va nî, Ku fi, ik a, að ri bi dal la rýn - da ki e ser le rin de ðer len di ri le ce ði ya rýþ ma da, de re ce ye gi ren e ser sa hip le ri ne top lam 124 bin 500 do lar pa ra ö dü lü da ðý tý la cak. Klâ sik s lâm Hat Sa na tý nýn ko - run ma sý ný, teþ vik e dil me si ni ve ge liþ ti ril me si ni, hat sa na tý ça lýþ ma la rý nýn ge le ne ðe bað lý pren sip ve ka i - de ler i çin de de vam et ti ril me si ni a maç la yan ya rýþ ma, ay ný za man da sa nat kâr lar a ra sýn da bir i le ti þim ve iþ bir li ði ze mi ni nin ku rul ma sý na, bu sa na týn de ðer len - di ril me sin de ve uy gu lan ma sýn da be lir li bir zev kin ve an la yý þýn o luþ tu rul ma sý na da kat ký su nu yor. a rýþ - ma i çin de tay lý bil gi ye ci ca.org ad re sin den u la þý la bi le cek. Kül tür Sa nat ser vi si a rýþ ma i çin de tay lý bil gi ye ci ca.org ad re sin den u la þý la bi le cek. Sonuçlar ayýs 2013 te açýklanacak.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı