YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC hat yarýþmasý baþladý u16 u4 BK BK N KDÞ DULL HB SF 16 D SOKÐI SKN TUTN ÇOCUK, SUÇ ÞL ÐLL HB SF 13 T G ÇK TN H B V i S NIN BH TI NIN F T HI, Þ V T V ÞÛ Â DI IL: 43 S I: T 2012 PÞB / 75 Kr ni as ya.com.tr BÞÖTÜ SÐINI D GÖÜN TB BÞKNI CL ÇÇK: Kadýna kýyafet ayrýmcýlýðý sürüyor B 8 T DÜN KDINL GÜNÜN DH, 12 LÜL V 28 ÞUBT ÜÜNÜ BÞÖTÜSÜ SÐINI BTNN UTNCIL ÞTK. KUSL LN LNI HÂLÂ BTD uðt-b-sn den Dün ya Ka dýn lar Gü nü do la yý sýy la ya pý lan a çýk la ma da, ül ke miz de yýl lar dýr ka dýn lar a ra sý ay rým cý lýk ya pýla rak ký lýk ký ya fet ü ze rin den uygulanan bas ký ve da yat ma la rýn de vam et ti ði be lir ti lirken, Ka muda hiz met üretimine en gel o lan ka mu sal a lan ya la ný sürüyor denildi. GSP DLN HKL G VLL udar be dö nem le rin de ký lýk ký ya fet da yat ma la rý yü zün den gasp e di len hak la rýn i a de si ve mað du ri yet le rin taz mi ni is te nen a çýk la ma da, l ko kul dan ü ni ver si te ye, sos yal ha yat tan ça lýþ ma ha ya tý na ka dar her a lan da ka dýn la rýn ka tý lým cý lý ðý na en gel teþ kil e den da yat ma lar son bul ma lý de nil di. n FTH KGÖZ ÜN HB SF 8 D Dar be le ri ec lis sor gu la sýn utb Baþ ka ný Ce mil Çi çek, dar be le rin a raþ tý rýl ma sý ko nu sun da, Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi a çý sýn dan o lup bi ten le rin bi lin me sin de fay da gör dü ðü nü be lir te rek, Tür ki ye nin ku ru lu sis tem i çin de iþ le ri ni gö re bil me si a çý sýn dan da, ne le rin za man za man yan lýþ ya pýl dý ðý ný gör mek a çý sýn dan da fay da lý o lur. Bu be nim ge nel yak la þý mým. ma þu âna ka dar bi ze u laþ mýþ bir baþ vu ru yok. Bu bir ec lis raþ týr ma sý þek lin de o la bi lir di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da BÞBKN DOÐN: O ba ma: Su ri ye ye mü da ha le et me yiz u BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Su ri ye de ki kriz ko nu sun da ba sit bir çö zü mün ol ma dý ðý ný söy le di. O ba ma, Be yaz Sa ray da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye de ki þid det ten ü zün tü duy du ðu nu, an cak BD nin tek ta raf lý as ke rî mü da ha le de bu lun ma ya ca ðý ný be lirt ti. nha be ri say fa 7 de riel Þaron 6 yýldýr komada u Ge çir di ði ra hat sýz lýk ne de niy le 2006 yý lýn dan be ri ko ma da o lan es ki s ra il Baþ ba ka ný ri el Þa ron un ya kýn ar ka da þý a nan Gis sin, Þa ron ya þam des tek ü ni te sin de kal ma yý seç mez di de di. 84 ya þýn da ki Þa ron, 2001 yý lýn dan ko ma ya gir di ði 2006 yý lý na ka dar hü kü me te baþ kan lýk et miþ ti. nha be ri say fa 7 de ISSN um la ra ký zýp B den kop ma ya lým nkâzi GÜLÇÜZ/ SF 9 D Jan dar ma ce za ev le rin den 5 yýl içinde çe ki le cek Cezaevlerinin iç ve dýþ güvenliði, jandarmanýn kontrolünden alýnarak dalet Bakanlýðýna devredilecek. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan kanun taslaðý Bakanlar Kurulunda imzaya açýldý. mzanýn ardýndan eclise sevk edilecek olan tasarýya göre cezaevlerinin iç ve dýþ güvenliðinin dalet Bakanlýðýna devri, 5 yýl içinde kademeli geçiþle saðlanacak. n8 de dalet Bakanlýðýna baðlý 373 cezaevinin güvenliðini artýk jandarma deðil, yetiþtirilecek özel personel yapacak. Jandarma þu anda 17 bin kiþiyle cezaevlerinin güvenliðini saðlýyor. dalet Bakanlýðý ise bunu 24 bin 500 personelle yapacak. FO TOÐ F: Bize ömür biçenler küstahtýr u Partisinin Ge niþ le til miþ l Baþ kan la rý toplan tý sýn da ko nu þan Baþ ba kan e cep Tay yip r do ðan, Bu ca nýn sa hi bi l lah týr. Bi ze ö mür bi çe cek o lan da sa de ce ve sa de ce l lah'týr. Söy len ti le re ka nýp bi ze ö mür bi çen ler, cü ret kâr ol duk la rý ka dar bü yük de bir küs tah lýk i çin de dir. Bu söylentileri manþetlerine taþýyanlar da, bu mihraklarýn taþeronluðunu yapanlar da ayný þekilde büyük bir küstahlýðýn içindedir' de di. n 9 da STNBUL D K KZILDI Bayrampaþa da 15 kg patlayýcý us tan bul Te rör le ü ca de le Þu be ü dür lü ðü e kip le ri Sa rý yer ve Bay ram pa þa da ka zý ça lýþ ma la rý baþ lat tý. Bay ram pa þa da o to yol ke na rýn da ya pý lan ka zý da po þet i çin de 15 kg plastik patlayýcý bulundu. nha be ri say fa 9 da

2 2 8 T 2012 PÞB L H K  T y i man e den ler! l lah i çin hak ký a yak ta tu tan ve a da let le þa hit lik e den kim se ler o lun. Bir top lu lu ða o lan ki ni niz, si zi a da let siz li ðe sevk et me sin. âide Sû re si: 8 /  ye t-i Ke ri me e â li H D S ü min le rin î man ba ký mýn dan en ol gun o lan la rý, ah lâ ký en gü zel o lan la rý dýr. n ha yýr lý la rý nýz ka dýn la rý na en ha yýr lý o la ný nýz dýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 834 / Ha di s-i Þe rif e â li Ka dý nýn dün ya ve a hi ret sa a de ti Ka dýn la rýn sa a det-i uh re vi ye si gi bi sa - a det-i dün ye vi ye le ri de ve fýt rat la rýn - da ki ul vî se ci ye le ri de, bo zul mak tan kur tul ma nýn ça re-i ye gâ ne si, da i re-i s lâ mi ye de ki ter bi ye-i di ni ye den baþ - ka yok tur. K a dýn la rýn sa a det-i uh re vi ye si gi bi sa a det-i dün ye vi ye le ri de ve fýt rat la rýn da ki ul vî se ci ye le ri de, bo zul mak tan kur tul ma nýn ça re-i ye gâ ne si, da i re-i s lâ mi ye de ki ter bi yei di ni ye den baþ ka yok tur. (...) Bu za man da a i le ha ya tý nýn ve dün ye vî ve uh re vî sa a de ti nin ve ka dýn lar da ul vî se ci ye le rin in ki þa fý nýn se be bi, yal nýz da i re-i þe ri at ta ki â dâb-ý s lâ mi yet le o la bi lir. Þim di a i le ha ya týn da en mü him nok ta bu dur ki, ka dýn, ko ca sýn da fe na lýk ve sa da kat siz lik gör se, o da ko ca sý nýn i na dý na, ka dý nýn va zi fe-i a i le vî si o lan sa da kat ve em ni ye ti boz sa, ay nen as ke ri ye de ki i ta a tin bo zul ma sý gi bi, o a i le ha ya tý nýn fab ri ka sý zîr ü ze ber o lur. Bel ki o ka dýn, e lin den gel di ði ka dar ko ca sý nýn ku su ru nu ýs lâ ha ça lýþ ma lý dýr ki, e be dî ar ka da þý ný kur tar sýn. ok sa, o da ken di ni a çýk lýk ve sa çýk lýk la baþ ka la ra gös ter me ye ve sev dir me ye ça lýþ sa, her ci het le za rar e der. Çün kü ha ki kî sa da ka ti bý ra kan, dün ya da da ce za sý ný gö rür. Çün kü nâ mah rem le rin na za rýn dan fýt ra tý kor kar, sý ký lýr, çe ki lir. Nâ mah rem yir mi er ke ðin on se ki zi nin na za rýn dan is tis kal e der. r kek i se, nâ mah rem yüz ka dýn dan, an cak bi ri sin den is tis kal e der, bak ma sýn dan sý ký lýr. Ka dýn o ci het te a zap çek ti ði gi bi, sa da kat siz lik it ha mý al tý na gi rer, za a fi ye tiy le be ra ber; hu ku ku nu mu ha fa za e de mez. l ha sýl: Na sýl ki ka dýn lar kah ra man lýk ta, ih lâs ta, þef kat i ti ba rýy la er kek le re ben ze me dik le ri gi bi, er kek ler de o kah ra man lýk ta on la ra ye ti þe mi yor lar. Öy le de, o mâ sum ha ným lar da hi, se fa het te hiç bir ve cih le er kek le re ye ti þe mez ler. O nun i çin, fýt rat la rýy la ve za yýf hil kat le riy le nâ mah rem ler den þid det li kor kar lar ve çar þaf al týn da sak lan ma ya ken di le ri ni mec bur bi lir ler. Çün kü, er kek se kiz da ki ka zevk ve lez zet i çin se fa he te gir se, an cak se kiz li ra ka dar bir þey za rar e der. Fa kat ka dýn se kiz da ki ka se fa het te ki zev kin ce za sý o la rak, dün ya da da hi se kiz ay a ðýr bir yü kü kar nýn da ta þýr ve se kiz se ne de o hâ mi siz ço cu ðun ter bi ye si nin me þak ka ti ne gir di ði i çin, se fa het te er kek le re ye ti þe mez, yüz de re ce faz la ce za sý ný çe ker. z ol ma yan bu ne vî vu ku at da gös te ri yor ki, mü ba rek ta i fe-i ni sâ i ye, fýt ra ten yük sek ah lâ ka men þe ol du ðu gi bi, fýsk ve se fa hat te dün ya zev ki i çin ka bi li yet le ri yok hük mün de dir. De mek on lar da i re-i ter bi ye-i s lâ mi ye i çin de me sut bir a i le ha ya tý ný ge çir me ye mah sus bir ne vi mü ba rek mah lûk tur lar. Bu mü ba rek le ri if sad e den ko mi te ler kah rol sun lar! l lah, bu hem þi re le ri mi de bu ser se ri le rin þer le rin den mu ha fa za ey le sin.  min. Hem þi re le rim, mah rem ce bu sö zü mü si ze söy lü yo rum: a i þet der di i çin, ser se ri, ah lâk sýz, frenk meþ rep bir ko ca nýn ta hak kü mü al tý na gir mek ten se, fýt ra tý nýz da ki ik ti sat ve ka na at le, köy lü mâ sum ka dýn la rýn na fa ka la rý ný ken di le ri çý kar mak i çin ça lýþ ma la rý ne vin den ken di ni zi i da re ye ça lý þý nýz, sat ma ya ça lýþ ma yý nýz. Þa yet si ze mü na sip ol ma yan bir er kek kýs met ol sa, siz kýs me ti ni ze ra zý o lu nuz ve ka na at e di niz. n þa al lah, rý za nýz ve ka na a ti niz le o da ýs lâh o lur. ok sa, þim di ki i þit ti ðim gi bi, mah ke me le re bo þan mak i çin mü ra ca at e de cek si niz. Bu da, hay si yet-i s lâ mi ye ve þe ref-i mil li ye mi ze ya kýþ maz. Lem a lar, 24. Lem a, 2. Nük te *** Ka dý nýn a i le ha ya týn da mü dir-i da hi lî ol mak hay si ye tiy le ko ca sý nýn bü tün ma lý na, ev lâ dý na ve her þe yi ne mu ha fa za me mu ru ol du ðun dan en e sas lý has le ti sa da kat tir, em ni yet tir. çýk sa çýk lýk i se, bu sa da ka ti ký rar, ko ca sý na za rýn da em ni ye ti kay be der, o na vic dan a zâ bý çek ti rir. Lem a lar, 24. Lem a, 4. Hik met *** ðer ter bi ye-i s lâ mi ye dâ i re sin de, â dâb-ý Kur â ni ye zî ne tiy le o ce mâl gü zel leþ ti ril se; o fâ ni hü sün, mâ nen bâ ki ka la ca ðý ve Cen net te hû ri le rin ce ma lin den da ha þi rin ve da ha par lak bir tarz da ken di ne ve ri le ce ði ha dis te kat i yet le sa bit tir. ðer o gü ze lin zer re mik tar ak lý var sa, bu gü zel ve par lak ve e be dî ne ti ce yi e lin den ka çýr ma ya cak. Genç lik eh be ri, s. 33 Ba tý me de ni ye ti ka dý na ne ver di? SD KTÞ ser dar.ak ma il.com a tý me de ni ye ti nin yap tý ðý en i yi þey ne dir? di ye bir so ru so rul sa, her "B hal de bu nun ce va bý yap ma ya ca ðý þey le ri çok gü zel söy le me si dir o la cak týr. Ni te kim ka dýn ve ço cuk is tis ma rý nýn ön len me si, u yuþ tu ru cu mad de ba ðým lý lý ðý nýn en gel len me si, çev re kir li li ði nin ö nü ne ge çil me si, nük le er si lâh la rýn sý nýr lan dý rýl ma sý, kü re sel ý sýn ma nýn ön len me si gi bi bütün dün ya da ge nel ka bul gö ren in sa nî me se le le rin Ba tý lý ül ke ler ce çok ça dil len di ril me si ne ve bu ko nu lar da ka mu o yu o luþ tur mak i çin bol bol or ga ni zas yon lar ter tip e dil me si ne rað men, söy le nen on ca sö ze nis pet le an cak de ve de ku lak ka dar ka lan a zý cýk ic ra at la rýy la bu söy lem le rin de sa mi mî ol ma dýk la rý ný faþ e di yor lar. Zi ra  yi ne si iþ tir ki þi nin lâ fa ba kýl maz pren si biy le bü tün bu ni yet ler de kuv ve den fi i le ge çi le mez i se ü to pik bir cer be ze den ö te ye gi dil me miþ o lur ki mez kûr ko nu lar da ne ka dar me sa fe kat e dil di ði za ten or ta da dýr. Hat ta söy le dik le ri nin bü tün bü tün ak si ne o la rak bir ci het te ka dýn ve ço cuk la rýn en faz la is tis mar e dil di ði, u yuþ tu ru cu mad de le rin en faz la kul la nýl dý ðý, sa na yi a týk la rýy la en faz la çev re nin kir le til di ði, en faz la nük le er baþ lý ðýn bu lun du ðu, ha va ya en çok se ra ga zý sa lý ný mý nýn ya pýl dý ðý yer ler yi ne Ba tý lý ül ke ler de ðil mi? De mek söy le dik le riy le yap týk la rý a ra sýn da ki te zat ken di le ri ni tek zip e di yor. Pe ki, Ba tý lý lar bu nu ne den ya pý yor? Öy le zan ne di yo rum ki; þu an ki bey nel mi lel si ya sî kon jonk tü rün de i þa ret et ti ði gi bi Ba tý me de ni ye ti di ðer me de ni yet ve kül tür le re ga le be et mek, ya ni on lar kar þý sýn da üs tün lü ðü nü is pat la mak, ken di me de ni ye ti ni ten kit e di le mez bir me di ne-i fa zý la gi bi gös ter mek, ken di sin den gay rý sý nýn nim me de nî ve ya bar bar ol du ðu nu ka bul et tir mek mak sa dýy la bir ne vî pro pa gan da ya pý yor. Farz-ý mu hal Ba tý lý lar kü re sel so run lar la il gi li ni yet le rin de sa mi mî da hi ol sa lar, ka na a tim ce yi ne söy le dik le ri ni ger - Ka dýn la rýn hak la rý, top lum sal sta tü le ri, ma ruz kal dýk la rý a i le i çi þid det çek leþ ti re mez ler. Çün kü Ba tý dü þün ce si lp Dað la rý ný a þa ma dý ðý ve gü nü müz dün ya sýn da ar týk iç i çe gir di ði s lâm me de ni ye ti nin hik met ve ir fan ha ki kat le ri ni feh me de me di ði i çin bü tün bu so run la rýn psi ko lo jik, ma ne vî ar ka pla ný ný dol du ra ma mýþ týr. Ken di le ri ni me ta zo rik o la rak yap mak zo run da his set tik le ri i yi lik ler, si ya sî ve tek no lo jik re ka bet so nu cu za man la a yak la rý na do lan mýþ týr. Oy sa bu tür so run lar ve çö züm yol la rý s lâm Di ni nin ö zün de bu lu nan sa ik ler mu ci bin ce, hik met ve mas la ha ta uy gun o la rak üs lü man lar ta ra fýn dan ne re dey se i ba det de re ce sin de u yul ma sý ik ti za e den mü kel le fi yet ler den dir. a ni biz bun la rý zo ra ki de ðil, di ni mi zin bir ge re ði o la rak yap ma lý yýz. Bu ra ya ne re den gel dim? a lû mu nuz tak vim le rin 8 art gü nü Dün ya Ka dýn lar Gü nü o la rak be lir len miþ. a zý mýn ba þýn da da arz et ti ðim gi bi Ba tý nýn en i yi yap tý ðý þey, yap ma ya ca ðý þey le ri çok gü zel söy le me si dir. Ka dýn la rýn hak la rý, top lum sal sta tü le ri, ma ruz kal dýk la rý a i le i çi þid det ko nu la rýn da göz le gö rü lür bir gü ven ce sað la ya ma dýk tan son ra a le lâ de bir gü nü Ka dýn lar Gü nü o la rak tah sis et me nin ne an la mý var? Te bed dül-ü es mâ i le ha ka ik te bed dül et mez. sýr rýn ca ö nem li o lan i sim de ðil, ci sim dir. a ni ko nu nun ya sal çer çe ve si nin tes bit e dil me si ni mü te a kip ka dýn hak la rý ný sað la yý cý, on la rýn top lum i çin de ki mev ki le ri ni pe kiþ ti ri ci, uð ra dýk la rý þid de ti ön le yi ci prag ma tik gi ri þim ler de bu lu nul ma sý dýr. Lâ kin gö rü nen du rum hiç de öy le de ðil ne ya zýk ki. Ba tý lý ül ke le rin yoz la þan ah lâ kî ya pý sý nýn ka dýn fi gü rü nü e pey yýp rat tý ðý ve on la rý hak et tik le ri â lî ma kam dan ten zil e de rek ba ya ðý laþ týr dý ðý çok ra hat mü þa he de e di le bi li yor. Üs te lik bu du rum mo der ni te nin do ður du ðu bir han di kap da de ðil. Zi ra Sel çuk lu lar dev rin de, ay ný za man da ka dý lýk va zi fe si ni de i fa e den hü küm da rýn bir i dam ce za sý ný in faz e de bil me si Ha tun Sul ta nýn o na yý na ta bi i ken, ay ný dö nem de bi lâd-ý s lâm ý yað ma la ma ya çý kan Haç lý or du su nun ne fer le ri ge ri de bý rak týk la rý eþ le ri nin sa da ka ti ni te min et me yi bir Be kâ ret Ke me ri nin hi ca bý na bý rak mýþ lar. Ba tý me de ni ye ti ni tem si len bir þa hýs be nim bu söz le ri me i ti raz sa de din de; a dem böy le söy lü yor sun, pe ki s lâm me de ni ye ti ka dý na ne ver miþ tir, hâ li ha zýr da ki ka dýn la rýn sos yal du rum la rý na sýl dýr? gi bi bir so ru yö nel te bi lir. O su âl et me den ben söy le ye yim; s lâm di ni nin ge rek Kur ân-ý Ke rim de ve ge rek se ha dis-i þe rif ler de ka dýn la ra yö ne lik va zet ti ði hak la rý ve s lâm me de ni ye ti nin ka dýn la ra ver di ði ö ne mi gös te ren mü þah has ör nek le ri an lat ma ya cilt ler le ki tap ol sa yi ne ki fa yet et mez. a ni ta ným la nan bu so run la rýn ar ka pla ný bi zim me de ni ye ti miz de faz la sýy la dol du rul muþ tur. Uy gu la ma lar da ya þa nan sý kýn tý lar i se e sa sa ve pren sip le re mü te al lik de ðil dir ki za rar ver sin. Bel ki biz le rin su i is ti mal le rin den te vel lüd e den ak sak lýk lar dýr. O nun i çin yu ka rý da bah se di len kü re sel prob lem le rin ce vap a nah ta rý ve has ta lýk la rýn re çe te le ri s lâm me de ni ye ti nin ha zi ne le rin de sak lý dýr. On la rý tat bik et mek i se biz le re düþ mek te dir. ko nu la rýn da göz le gö rü lür bir gü ven ce sað la ya ma dýk tan son ra a le lâ de bir gü nü Ka dýn lar Gü nü o la rak tah sis et me nin ne an la mý var? Ka run kýs sa sýn dan his se i ak gun il.com Ka sas Sû re si â yet le ri: 76. Þüp he siz Kâ rûn, û sâ nýn kav - min den di. On la ra kar þý az gýn lýk et ti. Biz o na, a nah tar la rý ný (bi le ta þý mak) güç lü bir top lu lu ða a ðýr ge le cek ha zi - ne ler ver dik. Ha ni, kav mi ken di si ne þöy le de miþ ti: Bö bür len me! Çün kü l lah bö bür le nip þý ma ran la rý sev mez. 77. l lah ýn sa na ver di ði þey ler de a - hi ret yur du nu a ra. Dün ya dan da na si - bi ni u nut ma. l lah ýn sa na i yi lik yap tý - ðý gi bi sen de i yi lik yap ve yer yü zün de boz gun cu luk is te me. Çün kü l lah boz gun cu la rý sev mez. 78. Kâ rûn, Bun lar ba na ben de ki bil - gi ve be ce ri den do la yý ve ril miþ tir de di. O, l lah ýn ken din den ön ce ki ne sil ler - den, on dan da ha kuv vet li ve da ha çok mal bi rik tir miþ kim se le ri he lâk et miþ ol du ðu nu bil mi yor muy du? Suç lu luk - la rý ke sin leþ miþ o lan la ra gü nah la rý ko - nu sun da so ru so rul maz (Çün kü l lah hep si ni bi lir). 79. Kâ rûn, zi ne ti ve gör ke mi i çe ri - sin de kav mi nin kar þý sý na çýk tý. Dün ya ha ya tý ný ar zu e den ler, Keþ ke Kâ rûn a ve ri len (ser vet) gi bi bi zim de (ser ve ti - miz) ol say dý. Þüp he siz o bü yük bir ser vet sa hi bi dir de di ler. 80. Ken di le ri ne i lim ve ril miþ o lan lar i se, a zýk lar ol sun si ze! man e dip de i yi iþ ler ya pan la ra l lah ýn ve re ce ði mü kâ fat da ha ha yýr lý dýr. O na da an cak sab re den ler ka vuþ tu ru lur de di ler. 81. So nun da o nu da, sa ra yý ný da ye - rin di bi ne ba týr dýk. l lah a kar þý o na yar dým e de bi le cek a dam la rý da yok tu. Ken di si ni sa vu nup kur ta ra bi le cek ler - den de de ðil di! 82. Da ha dün o nun ye rin de ol ma yý ar zu e den ler, Vay! De mek ki l lah, kul la rýn dan di le di ði kim se le re rýz ký bol ve rir ve (di le di ði ne) ký sar mýþ. l lah bi - ze lüt fet miþ ol ma say dý, bi zi de ye rin di bi ne ge çi rir di. De mek ki kâ fir ler if lâh ol ma ya cak de me ye baþ la dý lar. 83. þ te a hi ret yur du. Biz o nu yer yü - zün de bü yük lük tas la ma yan ve boz - gun cu luk çý kar ma yan la ra has ký la rýz. So nuç, l lah a kar þý gel mek ten sa ký - nan la rýn dýr. *** Ka run, u sa (as) za ma nýn da ya þa mýþ bir zat týr. lim ve bil gi sa hi bi bir ki þi ol du ðu Kur ân da bi ze bil di ri li yor. Öy le ki bu bil gi sa ye sin de za ma nýn tek nik ve tek no lo jik a raç la rý ný çok i yi kul la na rak çok zen gin ol muþ bi ri si dir. Zen gin li ði dil le re des tan ol muþ, bir çok ki þi ta ra fýn dan gýp ta e di len bi ri si ha li ne gel miþ tir. Hat ta o nun ye rin de ol ma yý is te yen bir çok in san her gün o nun sa ra yý na gýp ta i le ba kar lar, dün ya ca o na ve ri len ni me tin bir mis li nin de ken di le ri ne ve ril me le ri ni is ter ler miþ. n cak Ka run u sa ya (as) kar þý gel di ði, Fi ra vun la iþ bir li ði yap tý ðý ve ken di si ne ve ri len i lim ve ser vet i le gu rur la nýp ki bir len di ði i çin ye rin di bi ne ba tý rýl mýþ. Top rak gi bi te va zu i le ye re se ri lip l lah a sec de va zi ye tin de o lan bir un sur o nu ve sa ra yý ný yu tu ver miþ. Bir gün ön ce sin de Ka run un i lim ve ser ve ti ne gýp ta e den le ri de rin bir en di þe ve þaþ kýn lýk ha li al mýþ. yi ki biz Ka run un ye rin de de ði liz de me ye baþ la mýþ lar. þ te Ka sas Sû re sin de ge çen bu kýs sa da her kes i çin, hat ta ce mi yet ler, top lu luk lar ve mil let ler, hat ta dev let ler top lu luk la rý i çin bü yük his se ler var dýr. Bu nok ta da v ru pa me de ni ye ti i çin mü him bir tes bit ya pan Be di üz za man Haz ret le ri ba kýn ne söy lü yor: en fî e sa sa ta bi na e di len ve Ka run gi bi Bu ser vet, bil gim sa ye sin de ba na ve ril miþ tir. (Ka sas Sû re si: 78) de yip, ih san-ý ab bâ nî ol du ðu nu bil me yip þük ret me yen ve mad di yun fik riy le þir ke dü þen ve sey yi â tý ha se na tý na ga lip ge len þu me de ni yet-i v ru pa i ye öy le bir se ma vi to kat ye di ki, yü zer se ne lik te rak ki si nin mah su lü nü yak tý, tah rip e dip yan gý na ver di. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 17) Ne ka dar gü zel ve ye rin de bir tes bit bu. Ger çek ten de l lah ýn on la ra ver di ði i lim i le el de et tik le ri sa na yi ve tek no lo jik üs tün lük le ri mil let le ri e sir et mek, on la ra zul met mek, Os man lý gi bi s lâm mil let le ri ni yok et mek i çin kul lan ma ya kal kýþ týk la rýn dan i ki dün ya sa va þý gi bi öy le a ðýr to kat lar ye di ler ki, ü ze rin den yýl lar geç miþ ol sa bi le hâ lâ te si ri geç miþ de ðil. þ te bu gün ler de yi ne ay ný bir du rum ya þa ný yor. Ge rek v ru pa, ge rek se me ri ka bü yük bir e ko no mik ve sos yal çö kün tü i le kar þý kar þý ya. Bu nok ta da da yi ne Ka run ha di se si ne ben zer bir du rum gö zü kü yor. lim ve bil gi le ri sa ye sin de el de et miþ ol duk la rý yük sek tek no lo ji i le dün ya mil let le ri ne za rar ver me ye de vam e di yor lar. Son on yýl dýr I rak ta, f ga nis tan da, Lib ya da, ý sýr da ve di ðer s lâm ül ke le rin de ya þa nan zu lüm ler bu na ör nek tir. Hal bu ki l lah ýn in san la ra ve mil let le re ver di ði i lim ve bu yol la ka za ný lan ser ve tin yi ne in san la rýn mut lu lu ðu ve hu zu ru ve ba rý þýn te si si i çin kul la nýl ma sý ge re ki yor. Ve as la bu nok ta da ki bir ve gu ru ra ka pý lýp dün ya ni met le ri i le ö vün mek ve bö bür len mek ge rek mi yor. Dün ya ka rar lý, müs ta kim ve ka lý cý bir yer de ðil ki, öl çü le ri mi zi dün ya ni met le ri ü ze ri ne ku ra lým.

3

4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K I DN Þ ÐI 1. s ki dil de mah ke me nin ta kip siz lik ka ra rý ver me - si. 2. Zi hin a çýk lý ðý ma na sýn da pey - gam ber le rin bir sý fa tý. - Lan ta ný sim ge - le yen harf ler. 3. Ti ca ret te ko lay kan dý - rý lan. - Do ðu na do lu i le zer bay - can'da ça lý nan bir çal gý tü rü. 4. Fi il ler - de be lir li bir za man la bir lik te ko nu þa - nýn, din le ye nin ve hak kýn da ko nu þu la - nýn, tek lik ve ya çok luk o la rak be lir til - miþ bi çi mi. - Her han gi bir e ner ji tü rü - nü baþ ka bir e ner ji ye dö nüþ tür mek, bel li bir güç ten ya rar la na rak bir i þi yap mak ve ya et ki o luþ tur mak i çin çark lar, diþ li ler ve çe þit li par ça lar dan o - lu þan dü ze nek ler bü tü nü. 5. rid yum e le men ti nin sim ge si. - yi iþ len miþ, dü zen len miþ ses. 6. Ki mi yö re le ri miz de ta ah hüdün söyleniþi. - i mar cet ve li. 7. Has ta lýk tan son ra i yi leþ me dö ne mi i çin ki mi yö re le ri miz de kul la ný lan i fa de. 8. He lâl da i re si dý þý. - s lâ m'ýn beþ þar týn dan bi ri o lan, üs lü man lar ca Zil hic ce a yýn da ya pý lan Kâ be' yi zi ya ret ve ta vaf et me. 9. Bi ri si ni i þin den ve ya ma ka mýn dan a yýr ma, i þin den çý kar ma, yol ver me. - Ha re ket li bil gi sa yar res mi. 10. Gü ney me - ri ka'da bir dev let. 11. Tak so no mi de ta kým i le cins a ra sýn da yer a lan ka te go ri. 12. e ta lik, me - tal le il gi li. - Si ne ma ve ti yat ro sa nat çý la rý nýn can lan dýr dýk la rý ka rak ter. SOL DN S Ð 1. Dün ya nýn u fuk la rý. 2. Ken - di ne öz gü bir ö zel lik ta þý yan za man par ça sý. - Ö dev, bir kim se nin yap mak zo run da bu lun du - ðu iþ. 3. er ha le, a dým. - l lah'a u laþ mak i çin, þey hin gö ze ti min de mü ri din ta kip e de ce ði ter - bi ye u sul ve yo lu, se yir ü sü lûk sý ra sýn da tu tu lan yol. 4. Bir kam yon mar ka sý. - Tut ma, e le ge çir - me. 5. Ni met ver me, ni met len dir me, ih san et - me. - d man sýz, an tren man sýz. - (Tersi) ýzrapla çalýnan çok eski bir müzik aleti mek li ye ay rýl ma, e mek li lik ha li. - Bir i li yö ne ten en bü yük mül ki a mir. 7. Sat ranç ta (L) þe ki lli ha - re ke te ka bi li ye ti o lan taþ. - i ma ri de te mel i le ze min a ra sýn da ki yük sek lik. - Ga ye ke li me sin de ses siz ler. 8. Her han gi bir kas kü me si nin i ra de dý þý ha re ke ti. - Ke di gil ler den, Or ta ve Gü ney - me ri ka'da ya þa yan, pos tu i ri be nek li me me li tü - rü. 9. lân lar, du yu ru lar. - BD er ke zi Ha ber l ma teþ ki lâ tý nýn ký sa sý. 10. er kü re si ü ze rin de çi zil di ði var sa yý lan, k va tordan da geçen çem - ber ler den her bi ri. - Tut ma or ga ný mýz. BULC N F T T B B I K Z Ç D D U H T L V H O N K S S K N O O K L S T H L K N N B ÖNCK BULCNIN CVBI S K S U V N 4 KÜLTÜ SNT 8 T 2012 PÞB Se si doð ru kul lan mak ve ba ký mý ný yap mak Ses, in sa nýn ha ya týn da ko nuþ mak, duy mak, i le ti þim kur mak i çin ih ti yaç duy du ðu en ö nem li ni met le rin ba þýn da ge li yor. Ses ol - ma dan mü zik de ol maz. Duy ma dan, söy le me - den mü zik ten bah se di le me ye ce ði çok a çýk. Böy le si ne ö nem li bir ni me te sa hip o lan biz ler a - ca ba ne ka dar þük re debi li yo ruz? Se si mi ze bak - ma yý o nu doð ru kul lan ma yý bi li yor mu yuz? Ge çen ler de e li me ge çen bir sað lýk der gi sin de Op. Dr. y tuð l tun dað ýn ses has ta lýk la rý hak - kýn da ka le me al dý ðý bir ya zý sý ný o ku dum. Siz le ri de ya kýn dan il gi len di re bi le ce ði dü þün ce siy le bu ya zý dan e din di ðim bil gi le ri pay laþ mak is ti yo rum : k ci ðer ler den ge len ha va nýn, ses tel le ri ni tit - reþ tir me si i le o lu þan ses to nu; dil, du dak ve da - mak ha re ket le riy le fark lý ses ler ha li ne dö nü þüp ko nuþ ma mey da na ge li yor. Se sin ku la ða hoþ ve - ya kö tü gel me si i se ses tel le ri nin u yum lu, a henk li bir þe kil de tit re þip tit reþ me di ði i le a lâ ka lý dýr. Ses tel le ri nin a henk li tit re þi mi i le çý kan ses ku la ða hoþ ge lir ken, sert ve u yum suz bir þe kil de, zor la na rak çý kar tý lan ses ku la ða hem kö tü ge lir hem de ses tel le ri, ka lý cý bir þe kil de ha sar gö re bi lir. Bu çer çe - ve de ba zý ses ra hat sýz lýk la rý na göz a ta cak o lur sak; Ki þi nin se si ni ha ta lý ve yo ðun kul la ný mýy la, ses tel le ri ü ze rin de o lu þan na sý rým sý ya pý lar no dül o la - rak ad lan dý rý lý yor. Bun lar ses te ra pi si ve ses is ti ra ha - tý i le te da vi e di le bi li yor lar. Se si ni yo ðun kul la nan ki - þi ler de (eselâ öð ret men ler, mü zis yen ler vs), ses te - ki yýp ran ma ya bað lý o la rak i se po lip o lu þa bi li yor. Po lip le rin cer ra hi o la rak çý kar týl ma ma sý ha lin de, o ra da kal ma la rý ve ya pat la ma la rý, ü ze rin de bu lun - duk la rý ses te li nin ha sar gör me si ne yol a çar. Se si ni yük sek per for mans la ve pro fes yo nel o la rak kul la nan ki þi ler de gýrt la ða ve ses tel le ri ne a þý rý yük bin me si so nu cu ses tel le rin de ve on la rý çev re le yen ya pý lar da a þý rý ka sýl ma ya bað lý o la rak ses sý kýþ ma sý o lu þa bi li - yor. Ses te li fel ci i se ge nel lik le ti ro id o pe ras yon la rý son ra sýn da, ti ro id be zi nin ses tel le ri ni ça lýþ tý ran si - nir le rin çok ya ký nýn dan geç me si dolayýsýyla, o pe ras - yon sý ra sýn da bu si ni rin ha sar gör me si ve ya baþ ka sebep ler le, mey da na ge le bi li yor. Cid dî ses ký sýk lý ðý ya da ne fes al ma prob lem le ri, ne fes dar lý ðý or ta ya çý ka - bi lir. Ses ký sýk lý ðý, kan ser be lir ti si de o la bi lir de ni yor. Pe ki se si mi zi na sýl doð ru kul la ný rýz? Se si doð - ru kul lan mak ve ko ru mak sa de ce mü zik le uð ra - þan la rýn i þi de ðil el bet te. Dok tor tav si ye le ri a ra - sýn da yer a lan ve be nim de uy gu la yýp fay da sý ný gör dü ðüm ba zý tav si ye ler þöy le: Ko nu þur ken zor la ya rak ses çý kar mak tan ka çý - nýn. Kur ma ya ça lýþ tý ðý nýz çok u zun cüm le ler tü - ken mek ü ze re o lan ye ter siz ne fes le ses çý kar ma ný - za se bep o lur. Se si ni zi din len di rin. Öð ret men lik, mü zis yen lik gi bi mes le ði i ca bý çok ko nuþ mak ve - ya se si ni kul lan mak zo run da ka lan la rýn yer li ye - rin de ve a þý rý ya kaç ma dan bu nu yap ma la rý þart. Ba zý ki þi ler de a de ta tik ha li ni a lan bo ðaz te miz le me, ök sü rük vs gi bi dav ra nýþ lar ses tel le ri ni zi tah riþ e dip yýp ra týr ve se si ni ze za rar ve re bi lir. Oy sa bir kaç yu dum su i çe rek ya da hmmm þek lin de mý rýl dan mak çok da ha sað lýk lý bir yol. Dü zen li su i çin. Gün bo yu su iç me ye ça lýþ mak se si niz i çin fay da lý o la cak týr. Si ga - ra kul lan ma yýn ve böy le or tam lar da bu lun ma yýn. Çay, kah ve gi bi i çe cek ler, ses tel le ri ni zin ku ru ma sý - na ve bal gam ar tý þý na se bep o la bi lir. Uy ku da çok ö - nem li bir te da vi a ra cý. Uy ku suz luk, ses te yor gun lu ða ve ö de me sebep o lur ve ses ký sýk lý ðý na yol a çar. i de - de ki a si tin gýrt la ða ka dar yük sel me siy le o lu þan ref lü, ses tel le rin de ha sar mey da na ge ti rir. Bu sebep le ref lü te da vi si ih mal e dil me me li. ler ji ve nez le i lâç la rý ný dok tor tav si ye si ol ma dan kul lan ma mak ge re ki yor. en tol lü ne fes a çý cý lar, þe ker ler ve pas til ler ses tel le ri - ni zin ku ru ma sý na yol a ça bi le ce ðin den müm kün ol - du ðun ca u zak dur ma ya gay ret et mek ge re ki yor. Son o la rak dü zen li ses eg zer siz le ri yap mak ta fay da var. a li ok li ok tay.net KUPON: 8 Os man lý e de ni ye tin den Tab lo lar KÜLTÜ ta rih çi si Dur sun Gür lek, Kub be al tý nda Os man lý e de ni ye tin den Tab lo lar baþ lýk lý bir ko - nuþ ma ya pa cak. Soh bet top lan tý sý, Kub be al tý ka de mi si Kül tür ve Sa nat Vak fý nýn Çem ber li taþ ta ki mer ke zin de, (Köp rü lü eh med Pa þa ed re se si, Peyk ha ne So ka ðý, No: 3) Cu mar te si gü nü sa at da baþ la ya cak. a zar Dur sun Gür lek, ko nuþ ma sýn da ta ri hi mi zin þan lý say fa la rýn dan bah se de cek, ec da dý mý zýn if ti har tab lo su o la cak hi kâ ye le ri ni an la ta cak. Dur sun Gür lek, ko nuþ ma nýn so nun da din - le yi ci le rin so ru la rý na da ce vap ve re cek. Soh bet top lan tý sýy la il gi li o la rak ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le - rin be al ti.org.tr si te si ni zi ya ret et me le ri ge re ki yor. Kül tür Sa nat ser vi si ICIC dan hat yarýþmasý 3 ILD B DÜZNLNN HT IÞSI NIN 9.'SU ÇN BÞVUUL BÞLDI. DC GN S SHPLN TOPL 124 BN 500 DOL P ÖDÜLÜ DÐITILCK. Kül tür e ö nem ve ren ül ke ler güç lü dür TTO sa nat çý sý h met e nil - mez, s tik lâl Þa i ri eh met  kif r - soy un ço cuk la rý nýn da ba ba la rý gi - bi yok luk lar i çin de ha ya ta göz le ri ni yum du ðu nu söy le di. n tal ya nýn a nav gat il çe sin de Sa fa hat- eh - met  kif Dö nü yor a Siz Ne re de si - niz? ad lý o yu nu son ra sý genç ler le soh bet e den ün lü ti yat ro cu h met e nil mez, yok luk lar i çin de vefat e den il lî Þa ir eh met  kif in oð lu - min in, kim se siz ler me zar lý ðý na gö - mül dü ðü i çin me za rý nýn ne re de ol - du ðu nun bi lin me di ði ni kay det ti yý lýn da vefat e den kü çük oð lu Ta hir in de zor luk lar i çin de bu dün - ya dan göç tü ðü nü an la tan e nil mez, 1992 yý lýn da s tan bul da has ta la nan ký zý nýn bi ri nin de re hin a lýn dý ðý ný ve re hi nin dö ne min Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ta ra fýn dan kal dý rý la rak ken di si ne bir da i re he di ye e dil di ði ni söy le di. e nil mez, Sa de ce TT s - tik lâl ar þý nýn te lif hak ký ný ver se i di ço cuk la rý bo ðaz da ya lý da ya þar dý. Dü - þü nün Sa fa hat ta is mi ge çen s tik lâl ar þý þa i ri mi zin oð lu min in bu gün bir me za rý bi le yok. e zar ta þý yok.  kif in oð lu nun me za rý nýn ye ri ol ma - dý ðý ný Kork maz i sim li film çe kim le - rin de öð ren dik. Kim se siz ler me zar lý - ðý na gö mül dü ðü i çin bu gün me za rý bi lin mi yor. Ne a cý du rum. O  kif ki s tik lâl ar þý i çin ken di si ne ba ðýþ la - nan bü yük pa ra yý kim se siz ço cuk la ra ve dul ve ye tim le re ba ðýþ la dý. l man - ya da en kü çük bir ka sa ba ya git se niz Go et he ye a it kül tür mer ke zi ve o kul gö rür sü nüz. l man lar Go et he nin 5 da ki ka o tur du ðu ve kah ve iç ti ði bir ye ri kül tür mer ke zi ne çe vir miþ. Ken di dü þün ce ve sa nat a dam la rý ný ya þat mýþ ve ya þat ma ya da de vam et mek te ler. Kül tür ve sa na ta de ðer ve ren ül ke ler hep güç lü ül ke ler dir. de di. n tal ya / ci han s tan bu len sis çi çe ði þi ir le a ça cak SUL TN B L Be le di ye si ta ra fýn dan bu yýl ilk kez dü zen le nen ve is mi ni ba ha rý müj de le yen s tan bu len sis çi çe - ðin den a lan U lus la ra ra sý s tan bu len - sis Þi ir Fes ti va li, 12 ül ke den þa ir le ri s tan bul da bu luþ tu ra cak. Sul tan bey li Be le di ye si, 1982 yý lýn da n gi liz bi lim a da mý Bri an at hew ta ra fýn dan ye ni bir çið dem çe þi di o la rak dün ya ya ta ný tý lan ve a dý ný ye tiþ ti - ði þe hir o lan s tan bul dan a lan s tan bu len sis çi çe ði nin aç tý ðý mev sim de þi ir fes ti va li dü zen li - yor. Dün ya da sa de ce s tan bul da ö zel lik le Sul tan bey li sý nýr la rýn da - ki y dos Or man la rý nda her yýl Þu bat son la rýn da ve art baþ la - rýn da gö rü len ve sa rý ren giy le ba - ha rýn ge li þi ni müj de le yen s tan - bu len sis çi çe ði, be le di ye nin de ye ni lo go su ol du. Da ha ön ce mil lî þi ir ge ce le ri dü zen le yen Sul tan - bey li Be le di ye si, ge çen yýl 6 a - yýs ta 13 þa i rin ka tý lý mýy la ilk kez s tan bu len sis Þi ir Ge ce si ni ger çek - leþ tir di ve bu yýl bir fes ti val dü zen le - me ye ka rar ver di. s tan bul / a a Ka ra de niz ka dýn la rý nýn hi kâ ye si an la týl dý y þe nur Ko li var, ce fa kâr Ka ra de - niz ka dýn la rý nýn hi kâ ye le ri ni an lat - tý ðý, Bah çe ye Ha ný me li i sim li al - bü mü nün ta ný tým kon se riy le, 10 art ta Ce mal e þit ey Kon ser Sa lo nu nda o la cak. Ka ra de niz ka - dý ný nýn aþ ký nýn, se vin ci nin, hüz - nü nün ve is ya ný nýn Gür cü ce, Çer - kez ce, Hem þin ce, Pon tus um ca - sý, Laz ca, eg rel ce ve Türk çe nin yö re ye öz gü a ðýz la rýy la an la týl dý ðý þar ký lar böl ge nin çok kül tür lü ya - pý sý na da vur gu ya pý yor. Ko li var a a ra la rýn da Sum ru ðýr yü rü yen, Hik met k çi çek, r dal Bay ra koð - lu, Ha va Ka ra daþ, Þe nol To pa loð - lu, u na nis tan dan Hris tos Hal ki - as ve hil le as Va si li a dis in de bu - lun du ðu bir e kip eþ lik e de cek. Kül tür Sa nat Ser vi si NZN Tev fik in ya kýn dos tu ve ta le be si o - lan sa nat kâr ney zen l yas Çe li koð lu, S - K D in dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le - ri ne ko nuk o lu yor. Çe li koð lu, Ney zen Tev fik le il gi li o la rak u nu ta ma dý ðý hâ tý - ra la rý ný an la ta cak. Top lan tý, Ti maþ Ki - tap Kah ve de bu gün sa at de baþ la - ya cak. û sý kî ve þi ir dün ya mý zýn seç kin i - sim le rin den o lan Ney zen Tev fik Ko lay lý i le yýl - la rý ný ge çir miþ o lan l yas Çe li koð lu, sa nat kâ rýn gün - lük ha ya tý, fi kir le ri, ça lýþ ma tar zý ve il ginç ki þi li ði hak kýn da din le yi ci le ri bil gi len - di re cek. Za man za man ya þa dýk la rý müþ te rek hâ tý ra la rý da ak ta ra cak o lan l yas Çe li koð lu, top lan tý da ken di si ne yö nel ti le cek so ru la ra da ce vap ve re cek. Ha len ney ders le ri ve ren ve öð ren ci ye tiþ ti ren l yas Çe li - koð lu, prog ra mýn so nun da ney tak si mi de ya pa cak. Kül tür Sa nat ser vi si Cam ve se ra mik sa na ta dö nüþ tü KÜTH Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Gü - zel Sa nat lar Fa kül te si Se ra mik ve Cam Bö lü mü öð re tim e le man la rý, Se ra mik ve Cam Bö lü mü Ser gi Sa lo nun da cam ve se ra mi ðin sa na ta dö - nüþ tü ðü e ser le ri nin ser gi le di ler. e sim Bö lü mü öð re tim e le man la rýn dan Gül se vim Can da re - sim le rin den o lu þan ser gi yi ser gi e sim Bö lü - mü ser gi sa lo nun da aç tý. Se ra mik ve Cam Bö - lüm Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Nu ret tin Gü laç tý, ser gi yi fark lý bir ses o la rak ni te len di re rek ser - gi de öð re tim e le man la rý nýn bi rin den fark lý e - ser le ri nin ser gi len di ði ni söy le di. Ser gi le rin a çý - lýþ la rý ek tör ar dým cý sý Prof. Dr. Ka an rars - lan ger çek leþ ti ril di. Bir bi rin den fark lý de ði þik e ser le rin ser gi len di ði, cam i le se ra mi ðin sa na ta dö nüþ tü ðü ser gi be ðe ni i le ge zi lir ken, Bö lüm Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Nu ret tin Gü laç tý, ser gi - de ki e ser ler ko nu sun da ser gi yi ge zen le re bil gi - ler ver di. Kül tür Sa nat Ser vi si SÂL- Nur ns ti tü sü nün dü zen le miþ ol du ðu i sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si kap sa mýn da, bu yýl ü çün cü sü dü zen le nen ma sa ça lýþ ma la rý, eni sya Gazetesi Güneþli Tesislerinde ger çek leþ ti. 15 fark lý il den ge len 50 ba yan ü ni ver si te ta le be si nin ka tý lý mýy la is ti fa de li bir ça lýþ ma ya pýl dý. Gü nü müz n sa ný; So run la rý ve Çö - züm ra yýþ la rý o la rak ko nu su be lir le nen ma sa ça lýþ ma la rýn da; a ra tý lýþ, Ba rýþ, e fah, Hür ri yet ve da let, Fark lý lýk lar ve Kim lik, nanç ve h lak alt baþ lýk la rýn da gü nü müz in sa ný nýn i çin de bu lun du ðu du rum fark lý pers pek tif ler le de ðer len di ri le rek as rý mý zýn ih ti yaç la rý na çö züm ler su nan i sâ le-i Nur dan re çe te ler le bu so run la rýn ne þe kil de çö zü le bi le ce ði ne da ir fi kir ler or ta ya ko yul du. s tan bul / Þu le rön cer l yas Ho ca, Ney zen Tev fik i an la ta cak Ney zen Tev fik l yas Çe li koð lu asa çalýþmalarý için stanbul da buluþtular SL Ta rih, Sa nat ve Kül tür raþ týr ma er ke zi (I CI C) ta ra fýn dan 3 yýl da bir dü zen le nen il let - le ra ra sý Hat a rýþ ma sý nýn 9 un cu su i çin baþ vu ru lar baþ la dý. I CI C dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, jü - ri si ni dün ya ca ün lü hat tat la rýn ve hat uz man la rý nýn o - luþ tur du ðu ya rýþ ma ya baþ vu - ru lar, 31 kim e ka dar ya pý la - bi le cek. a rýþ ma da e ser tes - lim le ri 28 Þu bat 2013 te so na e re cek ken, so nuç lar da a yýs 2013 te i lân e di le cek. Ce li Sü - lüs, Sü lüs, Ne sih, Ce li Ta lik, Ta lik, Ce li Di va nî, Di va nî, Ku fi, ik a, að ri bi dal la rýn - da ki e ser le rin de ðer len di ri le ce ði ya rýþ ma da, de re ce ye gi ren e ser sa hip le ri ne top lam 124 bin 500 do lar pa ra ö dü lü da ðý tý la cak. Klâ sik s lâm Hat Sa na tý nýn ko - run ma sý ný, teþ vik e dil me si ni ve ge liþ ti ril me si ni, hat sa na tý ça lýþ ma la rý nýn ge le ne ðe bað lý pren sip ve ka i - de ler i çin de de vam et ti ril me si ni a maç la yan ya rýþ ma, ay ný za man da sa nat kâr lar a ra sýn da bir i le ti þim ve iþ bir li ði ze mi ni nin ku rul ma sý na, bu sa na týn de ðer len - di ril me sin de ve uy gu lan ma sýn da be lir li bir zev kin ve an la yý þýn o luþ tu rul ma sý na da kat ký su nu yor. a rýþ - ma i çin de tay lý bil gi ye ci ca.org ad re sin den u la þý la bi le cek. Kül tür Sa nat ser vi si a rýþ ma i çin de tay lý bil gi ye ci ca.org ad re sin den u la þý la bi le cek. Sonuçlar ayýs 2013 te açýklanacak.

5 8 T 2012 PÞB KL 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Hiç þüp he siz ka dýn ve er kek bir bi rin den fark lý bi yo lo jik, psi ko lo jik, fiz yo lo jik duy - gu sal ö zel lik le re sa hip tir. a ra tý lýþ i ti ba riy - le da ha na ze nin ve has sas o lan ka dý na kar þý er - kek da ha yu mu þak ve ki bar dav ran ma lý dýr. Bu - nun ya ný sý ra s lâ mi yet in ka dý na ver di ði de ðe ri göz ö nün de bu lun du ran er kek bu nu bir i ba det na za rýy la e le a la cak týr za ten. s lâm ýn ka dý na na sýl ba kýl ma sý ný is ter? * Hem ya ra dý lýþ ba ký mýn dan ve hem de hu kuk kar þý sýn da ka dýn ve er kek e þit tir. Pey gam be - rimizin (asm) di liy le, Ka dýn-er kek bü tün in san - lar, ta rak diþ le ri gi bi bi ri bir le ri ne mü sa vi dir." * Tak vâ dan baþ ka hiç kim se nin üs tün lü ðü Ka dýn la rý mýz Bu gün, Ka dýn lar Gü nü, ka dýn la rýn dü ðü nü Hâ ne ler de on lar i le baþ gös te rir sa a - det; er ke ðin ta mam la yý cý sý, cins-i lâ tif. On lar sýz bir yu va nýn ça tý sý çök müþ de mek; e rin mez, u san maz her ke se ve - rir e mek. Çün kü o, a na dýr, ba cý dýr, yâr dýr. On suz ka lan gö nül le ri miz, har - dýr. ab bi mi zin þef ka tin den bir lem a, ka dýn la rýn hâ le tin den ak se di yor top lu - ma: Ba zen, mer ha met tim sa li bir ni ne; ba zen, þef kat kah ra ma ný bir an ne; ba zý za man, sev gi bu ke ti bir ba cý Her hâl ü ze re, baþ la rý mý zýn ta cý. On la rýn yok - lu ðu i se, yü rek ler de bir san cý. On lar sýz, o ðul lar, ki me naz e de cek - ler di; on lar ol ma yýn ca, kýz lar, ki me sýr ve re cek ler di? Top lum di na mik le ri ne ö nem li kat ký - lar sað la yan ka dýn lar, yu va sý nýn mi ma - rý; yav ru su na, mu al lim. Ço cuk, Hâ lýk ý - nýn es ma sý ný o nun la e der ta lim. r kek le rin dün ya sý na sa pa sað lam pa yan da. ut lu lu ðu o muz la yan mer - mer sü tun gi bi ler; bir a ya ðýn da er kek - ler, ka dýn lar sa, di ðer yan da. n ne ler Gü nü, Ba ba lar Gü nü uy gu - la ma sýn da ol du ðu gi bi; ka dýn la rý da þu dün ya nýn bir gü nü ne sýð dýr mak, sa ný - rým ki, on la rýn dün ya sý na bir par ça cýk sýð bak mak! Ne den mi? Çün kü: Dün ya ni met le ri nin en ha yýr lý sý, din dar ve gü zel ah lâk lý ka dýn dýr bu yu - ru yor, fen di miz (asm). Ka dýn, a na dýr; dün ya do lu ma na dýr. Çün kü ka dýn, eþ tir; o ca ðý mýz da, a - teþ tir. Þu dün ya yý, in san la rýn hu zu ru ve sa - a de ti i çin has sas bir ni zam ve op tik bir in ti zam ü ze re halk e den ab bi miz, Kur ân-ý Ke rim de: Kay naþ ma nýz i çin si ze ken di cin si - niz den eþ ler ya ra týp a ra ný za sev gi ve mu hab bet pey da et me si O' nun (var lý - ðý nýn) de lil le rin den dir bu yu ru yor. De mek ki ka dýn a i le ha ya tý nýn, do la - yý sýy la, top lum ha ya týn zem be re ði hük - mün de. Bu nun i çin dir ki, Hz. Pey gam - be ri miz (asm) ka dý ný, ca hi li ye dö ne mi - nin ka ran lýk la rýn dan, o gü nün o lum - suz þart la rýn dan al mýþ, en mu al lâ bir ma ka ma o turt muþ. Ve o nun a na lýk vas fý ný ö ne çý ka ra rak, on la rý, Cen net a na la rýn a ya ðý nýn al týn da dýr söz le riy le, tal tif et miþ. Bir ka dý na va de di len ma kam la rýn en üs tü nü! Þef kat çað la ya ný, Gö nül ler Sul - ta ný Pey gam be ri mi zin (asm) þu sö zü ne ba ký nýz: Bir kim se ka dý ný na buðz et me sin di yor. a ni, o lur ya, si ze eþ o lan ka dý na kar þý sev gi de cim ri lik, mem nu ni yet siz - lik, giz li den bir nef ret his si ni ruh dün - ya nýz da ba rýn dýr ma yýn ma na sýn da i - kaz da bu lun duk tan son ra, ay ný ha di sin de va mýn da: Zi ra hoþ lan ma dý ðý nýz huy la rý var - sa o na mu ka bil mem nun o la ca ðý huy - la rý da var dýr cüm le siy le yo lu mu za ý - þýk tu tu yor. na la rý mýz, ba cý la rý mý za; ka dýn la rý - mý za sa a det li, a fi yet li, i ba det li ni ce ö - mür di le riz Kadýna üslümanca bakýþ yok tur. * s lâm, ka dýn-er kek a ra sýn da fark gör mez; el - ma nýn i ki ya rý sý gi bi, bi ri bi ri ni ta mam lar lar. * r kek ler ka dýn la ra, ka dýn lar da er kek le re bir ör tü dür. * Hak din s lâm týp ký er kek le re ol du ðu gi bi ka - dýn la ra da i nanç hür ri ye ti, fi kir hür ri ye ti, i bâ det hür ri ye ti, ti câ ret hür ri ye ti (Çün kü, ka dýn, ma lý ný is te di ði gi bi ta sar ruf et me hak ký na ve ze kât ver - me yü küm lü lü ðün de dir. Bun lar da ça lýþ ma ve ti - câ ret hür ri ye ti nin ge rek tir mek te dir.), ve sa ir bü - tün hak ve hür ri yet le ri ta nýr. * s lâm, din dar lýk ve i bâ det a çý sýn dan, ka dý ný da er kek gi bi e þit gö rür. ü kâ fat ve ce za ay ný þe - kil de i ki cin se de uy gu la nýr. * Pey gam be ri mi ze (asm) ilk i mân e den bir ka - dýn dýr: Hz. Ha ti ce (ra) va li de miz... * Hz. i þe (ra) i se, â lim ve müf tü dür, Pey gam - be rimizin (asm) gü zi de ar ka daþ la rý, bil me dik le ri me se le le ri on dan so rup öð re nir ler di; i ki bi nin ü - ze rin de ha dîs-i þe rîf ri vâ yet et miþ tir. * s lâm i le kýz ço cuk la rý e zil mek ten, hor gö rül - mek ten, di ri di ri gö mül mek ten kur ta rýl mýþ týr. Hem ya ra dý lýþ ba ký mýn dan ve hem de hu kuk kar þý sýn da ka dýn ve er kek e þit tir. Pey - gam be rimizin (asm) di liy le, Ka dýn-er kek bü tün in san - lar, ta rak diþ le ri gi bi bi ri bir le - ri ne mü sa vi dir." * r kek le rin, ka dýn la ra bü yük þef kat ve ne zâ ket gös ter me si ni em ret miþ tir. * Kur ân da, ka dý ný i fa de e den, Ni sa bir ka dýn is mi ni ta þý yan er yem Sû re le ri mev cut tur. e cul (er kek) Sû re si yok tur. * Ka dý ný, an ne, eþ ve kýz ço cu ðu o la rak yü celt - miþ; ay rý ca, a na o la rak, kýz o la rak, kýz kar deþ o la - rak, eþ o la rak, ha la o la rak, tey ze o la rak, an ne an - ne ve ba ba an ne o la rak her tür lü hak lar la do nat - mýþ týr. * Her fýr sat ta ka dý nýn i lim tah si li i çin teþ vik e - dil miþ tir. * r ke ðin sý nýr sýz ev len me si ni kal dýr mýþ, sa de - ce za ru rî du rum lar i çin dört i le sý nýr lan dýr mýþ týr. * Bo þan ma sis te mi ni er ke ðin key fi ne bý rak ma - mýþ; ka dý nýn hak sýz, key fi bo þan ma sý ný; zulm i le terk e dil me si ni en gel le miþ tir. * Ka dý na va ris ol ma hak ký ný, an ne, kýz, eþ, bü - yük, kü çük, hat ta an ne kar nýn da i ken bi le ta ný - mýþ týr. * Ka dý nýn ve sa ye ti ni, bu lû ða er me den ön ce ve - li si ne ver miþ; ko ru nup, gö ze til me si sað lan mýþ týr. þ te bütün bun la rý na za ra a lan er kek, e þi ne sev gi, say gý ve i ti na i le yak laþ ma lý dýr. Bu, ka - dý nýn da e þi ne kar þý da ha müþ fik, se ve cen bir yak la þým ser gi le me si ni sað la ya cak týr. Böy le ce hu zur do lu bir yu va nýn te mel le ri en sað lam bir þe kil de a týl mýþ o lur te geri adým 28 Þubat postmodern darbe sinden kalma antidemokratik dayatmalarýn baþýnda kesintisiz zorunlu eðitim geliyor. Devletin daha küçük yaþta çocuklarýn geleceðini ellerinden alýp, temel eðitim adý altýnda yýllarca kendine göre zorunlu ve kesintisiz terbiye etmesi, resmî ideolojik eðitim e göre þekillendirmesi, tepeden inmeci antidemokratik vesâyetçi eðitim sisteminin en baþ illeti. Gerçek þu ki buyurgan devlet zihniyetiyle zorunlu eðitim, evvela temel insan haklarýný ve kiþilerin demokratik eðitim hakký tercihini ortadan kaldýrmakta. Bu açýdan, Türkiye deki uygulama, öncelikle 20 art 1952 tarihli vrupa nsan Haklarý Sözleþmesi k Protokolü ikinci maddesindeki Hiç kimse eðitim hakkýndan yoksun býrakýlamaz. Devlet, eðitim ve öðretim ile ilgili üzerine aldýðý görevleri yerine getirirken, ebeveynlerin çocuklarýna, kendi dinî ve felsefî inançlarýna uygun olan bir eðitim ve öðretimin verilmesini isteme haklarýna saygý gösterir esasýna aykýrý. Ne var ki, siyasî iktidar, milletvekillerinin teklifi yle, on beþ yýldýr konuþulduðu halde hâlâ altyapýsý tamamlanmayan 11 yýllýk zorunlu eðitimi gerekli zeminlerde tartýþmadan, olgunlaþtýrmadan 12 yýla çýkarmakla, bu durumu daha da katmerlemek üzere. 28 Þubatçý laikçi mahfiller den ve zorunlu eðitimciler den gelen itirazlar üzerine, Teklif in ilk halinde yer alan ve okula devam mecburiyeti ni dört yýllýk ilk kademenin sonunda kaldýran tasarýnýn ilk halinden cayýldý. cev ni as ya.com.tr lginç olan, bundan Haydi kýzlar okula! kampanyasýnda baþý çeken mine rdoðan ýn kýz çocuklarýnýn okumasý ikazý yla cayýldýðýnýn bildirilmesi. Bu sýrada illî Güvenlik Kurulu na (GK) çaðrýlan illî ðitim Bakaný Dinçer in Doðu ve Güneydoðu da eðitimin durumu hakkýnda bilgi verdiðinin belirtilmesi Neticede lt Komisyon da, lköðretim birinci kademe sonrasýnda hangi programlarýn açýk öðretimle iliþkilendirileceði ve zorunlu eðitim kapsamýna alýnacaðý Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenir ibâresinin metinden çýkarýlmasýyla âdeta teklif in içi boþaltýlmakta. Zira bu geri adým la, daha Komisyon safhasýnda, kýz çocuklarýnýn eðitim dýþý kalacaðý eleþtirileri bahanesiyle, ilk kademe sonrasý açýk öðretim imkâný ortadan kaldýrýlmakta. Böylece çocuklar eðitimin ilk kademesinden -ilkokuldan- sonra da dört yýl boyunca okul sýralarýnda olma mecburiyetiyle karþý karþýya býrakmakta. 28 Þubat ýn Kur ân öðrenimini sekiz yýllýk kesintisiz eðitim den sonraya, yaþa býrakan Kur ân kurslarýna yaþ sýnýrý bir baþka boyutuyla devam ettiriliyor. Özellikle küçük yaþlarda baþlamasý gereken hâfýzlýk eðitiminin önündeki engel sürdürülüyor. Bunun yanýsýra uzaktan eðitim hakký ortadan kaldýrýlýyor. lk kademe eðitimden sonra isteyen vatandaþlarýn ikinci kademe ye açýk öðretim yolu ile devam etme tercihleri ellerinden alýnýp, daha baþtan herkesin okul sýralarýna, örgün eðitime mecbur edilmesi, aslýnda teklifin gerekçesi yle çeliþiyor. Çünkü gerekçe de, zorunlu eðitimin kesintisiz gerçekleþtirilmesinin, saðlýklý ve verimli bir eðitim ortamýnýn oluþturulmasý adýna ciddî sorunlara neden olduðu; okul öncesinden ilk ve orta öðretimin bitimine kadar geçen sürenin yaþ gruplarý, okul aþamalarý ve müfredat yapýsý açýsýndan saðlýklý plânlamasýnýn gereði ifâde ediliyor. Bu bakýmdan iktidar cânibinin söylemlerinin aksine, zorunlu eðitim le eðitimde köklü reform ve sistemin ýslâhý iddialarý daha baþtan havada kalýyor. ðitim ve öðretimin yaygýnlaþmasýnýn önü týkanýyor, meslekî ve teknik eðitim berhava ediliyor. kinci dört yýllýk kademede açýlacaðý belirtilen ortaokullarla birlikte Kur ân ve hafýzlýk eðitimine de imkân verecek bir formül geliþtirilmeli ki, söz konusu çeliþkiler giderilsin ve bu mahzurlara meydan verilmesin. sýl önemlisi ise, eðitime baþtan sona hakim olan ideolojik dayatmaya nihayet verilmesi ki, buna dair bir iþaret hâlâ ufukta gözükmüyor. THN ÇNDN ltur han Cel kan (0 505) Kadýnýn þefkati a þar Bey: Ka dý nýn þef ka ti ü ze rin de du rur mu su nuz? Ne za man fay da sýz o - lur? Be dî üz za man ýn bu ko nu da ki yak - la þý mý na sýl dýr? Her þey den ön ce þef kat ve rah met l lah a mah sus tur ve l lah ýn sý fat la rý dýr lar. Hiç þüp he siz yer yü zü nü bir sev gi yu - ma ðý na çe vi ren þey, l lah a a it o lan bu gü zel sý fat lar dan baþ ka sý de ðil dir. Ka dýn da þef kat fýt - rî dir, ya ni ya ra tý lýþ tan dýr ve ka dýn i çin þef kat, doð ru kul lan mak þar týy la se vap ma ki ne si hük - mün de dir. Be dî üz za man Haz ret le ri nin i fa de - siy le ka dýn lar þef kat kah ra ma ný dýr lar. 1 Öy le ki, ka dýn fýt rî þef ka tiy le ço cuk la rý ný gü zel ce ter bi - ye e der, bes ler, bü yü tür, e ði tir; böy le ce e vi nin, ço cuk la rý nýn, an ne si nin, ba ba sý nýn ve ko ca sý - nýn i yi lik me le ði o lur ve bü yük se vap ka za nýr. Fa kat ka dýn þef ka ti ni i man ve sa lih a mel i le bes le me li dir. k si tak dir de si ne sin de ki þef kat ken di si ne yük o lur, se vap de ðil, a zap ge ti rir. Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re bir an ne nin ev lâ dý ný teh li ke den kur tar mak i çin hiç bir üc - ret is te me den ru hu nu fe da et me si ve ha ki kî bir ih lâs ve fýt rî bir va zi fe i le ken di ni ev lâ dý na a da ma sý gös te ri yor ki, ka dýn da ga yet yük sek bir kah ra man lýk var dýr. Bu kah ra man lýk la ka - dýn, hem dün ya ha ya tý ný, hem e be dî ha ya tý ný kur ta ra bi lir. Fa kat ba zý kö tü an la yýþ lar la o kuv vet li ve kýy met li se ci ye ge liþ mi yor. a da sû-i is ti ma le uð ru yor. Þöy le ki: O þef kat li an ne, ço cu ðu nun dün ya ha ya tý teh li ke ye gir me sin, dün ya da yük - sel sin, fay da lý bir in san ol sun, ma ka mý, mer te - be si, þa ný, þe re fi i yi ol sun di ye ev lâ dý i çin her fe da kâr lý ðý na za ra a lýr, her zor lu ða kat la nýr. Oð lum pa þa ol sun! di ye bü tün ma lý ný ve rir, oð lu nu v ru pa ya gön de rir. Ço cu ðu nun di nî ter bi ye si ni i se ih mal e der. Dü þün mez ki, o ço - cu ðun e be dî ha ya tý teh li ke ye gi ri yor. n ne lik þef ka tiy le dün ya hap sin den kur tar ma ya ça lý þý - yor, fa kat Ce hen nem hap si ni dü þün mü yor. Fýt rî þef ka tin tam zýd dý o la rak, o ma sum ço cu - ðu nu, a hi ret te þe fa at çi o la cak bir ko nu ma ge - tir mek i çin ça lýþ ma sý ge re kir ken, ken di sin den dâ vâ cý o la cak þe kil de din den ve i ba det ten u zak ye tiþ ti ri yor. Oy sa e be dî ha ya ta ha zýr lýk yap ma yan ço cuk, ya rýn mah þer de: Ni çin be nim i ma ný mý tak vi - ye et me din, ne den be ni he lâk et tin? di ye an - ne sin den þi kâ yet e de cek tir. Oy sa an ne nin kal - bin de bu lu nan fýt rî þef kat, böy le ken di sin den þi kâ yet çi o lun ma yý hak et me me li dir. Öy ley se an ne ler ve ka dýn lar, fýt rî þef kat le ri ni â hi ret yur du na ha zýr lýk ma na sý ta þý ya bi le cek þe kil de kul lan ma lý dýr lar. Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, an ne - ler, þef kat le ri ni böy le â hi ret te i þe ya ra ya cak þe - kil de kul lan maz lar sa, ce za sý ný dün ya da da çe - ki yor lar. Çün kü s lâm ter bi ye si ni tam al ma yan ço - cuk, an ne si nin ha ri ka þef ka ti nin hak ký ný lâ yý - kýy la bil mi yor, tak dir et mi yor, bu ha ri ka þef ka - te lâ yý kýy la kar þý lýk ver mi yor, an ne si ne kar þý çok ku sur e di yor, an ne si ni çok in ci ti yor, çok ký rý yor. Oy sa e ðer, ha ki kî þef ka ti ni su-i is ti mal et me den, bi ça re ev lâ dý ný e be dî ha pis o lan Ce - hen nem den ve e be dî i dam o lan da lâ let i çin de öl mek ten kur tar ma ya ça lýþ sa i di, o ev lâ dýn bü - tün i yi lik le ri nin ve i ba det le ri nin se va bý nýn bir mis li, an ne si nin a mel def te ri ne ge çe cek ti. Ni te kim þef ka ti ni a hi re ti i çin kul la nan ve ev - lâ dý ný â hi ret yur du na ha zýr la yan bir an ne öl se bi le, a mel def te ri ka pan ma ya cak, ev lâ dý nýn i yi - lik le ri i le ru hu na nur lar yað ma ya de vam e de - cek tir. ah þer de de de ðil dâ vâ cý ol mak, bü tün rûh-u ca ný i le an ne si ne þe fa at çi o lup e be dî ha - yat ta o na mü ba rek bir ev lât o la cak týr. Bu ve si ley le þef ka ti ye rin de kul lan dý ðýn da de ðe ri bir gü ne sýð ma ya cak ka dar yük se len ka - dýn la rýn Ka dýn lar Gü nü nü teb rik e de rim. Dipnotlar: 1- Be dî üz za man Sa îd Nur sî, Lem a lar, Ger - many, 1994,..N., s V C Z ðer be þer ça buk ak lý ný ba - þý na a lýp a da let-i lâ hi ye na mý na ve ha ka ik-i s lâ mi - ye da i re sin de mah ke me ler aç maz sa, mad dî ve mâ ne vî ký ya met ler baþ la rý na ko pa - cak, a nar þi le re, e cüc ve e cüc le re tes lim-i si lâh e - de cek ler di ye kal be ih tar e - dil di. Hut be-i Þa mi ye, 82

6 6 8 T 2012 PÞB HB a zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) ecep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) us ta fa DÖ KÜ L n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi eh met K Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: ustafa GÖKN (0212) N K T SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü e cep TÞ CI rol DO UN 36 L N T SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: esut ÇOBN , Fax: KKTC T SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDBK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met KUT LU L Ge nel a yýn ü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ N Z V KT L Hic rî: 15 ebiülahir 1433 u mî: 24 Þubat 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý HBL Kömür stoklarý da tükendi SON ILLD KIÞ VSNN UUÞK GÇS DOLISIL STOKLINI TTIN KÖÜ THLTÇILI, BU SZON SOÐUKL SBBL TN TÜKT SONUCU OLUÞN TLB TÞO. Sey han üf tü lü ðü ne bað lý din gö rev li le ri nin e zan kur su baþ la dý. FO TOÐ F: C HN Her e za ný ay rý ma kam da o ku ya cak lar DN NIN Sey han il çe sin de ki din gö rev li le - ri her e zan i çin ay rý bir ma kam öð re ni yor. Sey han üf tü lü ðü ne bað lý din gö rev li le ri nin e zan kur su baþ la dý. Kur si yer le re sa ba ma ka - mýn da sa bah e za ný, U þak ma ka mýn da öð le e - za ný, rast ma ka mýn da i kin di e za ný, se gâh ma - ka mýn da ak þam e za ný, hi caz ma ka mýn da yat sý e za ný ve hü sey ni ma ka mýn da sa la o ku ma sý öð re ti li yor. eh ber Öð re ti ci e sut Ha run y te kin in der se gir di ði e zan kur su nu zi ya ret e den Sey han üf tü sü Ha lil U zun, u zun bir müd det kur su ta kip et tik ten son ra kur si yer le re hi tap et ti. üf tü U zun, r zu muz her gö rev li - nin ken di ca mi sin de e za ný ný o ku ma sý, an cak o - ku du ðu e zan dan din le yen ler haz duy ma lý, ma - kam la o ku ma lý ki hu þu i çe ri sin de et ki a la ný mý - za gir me li. þ te bu nun i çin bu kur su dü zen le - dik. ma cý mýz tüm gö rev li le ri mi zi bu kurs tan ge çir mek. Ce ma a ti miz kür sü de va az e den ho - ca sý ný, mi na re ler de e zan o ku yan mü ez zi ni ni can lý can lý duy mak is ti yor. Bu hu sus ta gay ret le - ri ni zi bek li yo rum. de di. da na / ci han Os ma ni ye nin Ka dir li il çe sin de por ta kal ki lo su bah çe de 30 ku ruþ tan, ku ru tul muþ ka bu ðu i se 2 TL den sa tý lý yor. Ka bu ðu mey ve si nin 7 ka tý pa ha lý DN ve Os ma ni ye çev re si i le na ren ci ye ü re ti mi nin yo ðun ya pýl dý ðý yö re ler de, ü re ti - ci ler, ku ru tul muþ por ta kal ka bu ðu sa ta rak pa ra ka za ný yor. Os ma ni ye nin Ka dir li il çe - sin de por ta kal ki lo su bah çe de 30 ku ruþ tan, ku ru tul muþ ka bu ðu i se 2 TL den sa tý lý yor. Ka bu ðu ken din den pa ha lý o lan por ta kal ye ni bir sek tör o luþ tur du. Kur tu luþ a hal le sin de 10 yýl dýr ku ru tul muþ por ta kal ka bu ðu a lan ve sa tan i ka il Sa rý gül, bu yýl Ka dir li ve Ko - zan dan 400 ton ku ru tul muþ por ta kal ka bu - ðu sa týl dý ðý ný söy le di. Gý da, koz me tik, i lâç sa - na yi gi bi sek tör ler de ham mad de o la rak kul - la ný lan por ta ka lýn ka bu ðu nun yurt i çi pi ya sa da a lý cý bul du ðu gi bi l man ya, Fran sa ve n - gil te re gi bi v ru pa ül ke le ri ne ih raç e dil di ði ni söy le yen Sa rý gül, Her yýl ra lýk a yýn da baþ - la yan bu iþ a yýs so nu na ka dar de vam e di - yor. Por ta ka la mey ve o la rak ta lep a zal dýk ça, ku ru tul muþ por ta kal ka bu ðu ar tý yor, bu da fi yat la rý dü þü rü yor. de di. Os ma ni ye / ci han Cami bahçesine düþen otomobilde sýkýþan sürücü Sinan Cihan, uzun uðraþlar sonucunda araçtan çýkarýldý. O to mo bil, 20 metreden ca mi bah çe si ne düþ tü ÇOU D kon trol den çý kan o to mo bil, yol ke na rýn da ki a ðaç la ra çarp ma sý nýn ar dýn dan 20 met re yük sek ten in þa at ha lin de ki ca mi nin bah çe si ne düþ tü. Dur sun Ci han (34) yö ne ti - min de ki 19 T 006 plâ ka lý o to mo bil, k kent a hal le si nde ram pa a þa ðý in di ði sý ra da di rek si - yon ha ki mi ye ti nin kay bol ma sý so nu cu kon trol - den çýk tý. raç, yol ke na rýn da ki a ðaç la ra çarp - ma sý nýn ar dýn dan 20 met re yük sek ten in þa at ha lin de ki bir ca mi nin bah çe si ne düþ tü. raç ta sý ký þan sü rü cü ve be ra be rin de ki Si nan Ci han (36), o lay ye ri ne sevk e di len e kip le rin u zun uð - raþ la rý so nu cu bu lun duk la rý yer den çý ka rýl dý. 112 cil Ser vis e kip le rin ce Ço rum Dev let Has - ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý lar dan Si nan Ci han ýn sað lýk du ru mu nun cid di ye ti ni ko ru du ðu be lir - til di. O lay ye ri in ce le me si son ra sýn da a raç, çe ki - ci yar dý mýy la yak la þýk bir sa at te bu lun du ðu yer - den çý ka rýl dý. Ço rum / a a FO TOÐ F: C HN FO TOÐ F: C HN TÜK D bu yýl hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin altýnda gerçekleþmesi, elektrik ve doðalgazýn yaný sýra kömüre olan talebi de arttýrdý. Son yýllarda kýþ mevsiminin yumuþak geçmesi dolayýsýyla stoklarýný arttýrmayan kömür ithalatçýlarý, bu sezon soðuklar sebebiyle artan tüketim sonucu oluþan talebe yetiþemiyor. Türkiye ye kömür getiren gemilerin geçtiði güzergâh olan usya nýn Kerç Boðazý nýn donmasý da kömür stoklarýný tükenme noktasýna getirdi. Türkiye de uzun yýllardýr deniz yoluyla kömür ithalatý yapan ýlyak akýt Pazarlama Ticaret.Þ nin Samsun Bölge üdürü lhan Þen, kömür talebinin yoðun þekilde devam ettiðini söyledi. Hava sýcaklýklarýnýn, art ayýnda olunmasýna karþýn düþük seyretmeye devam ettiðini vurgulayan Þen, Bu durum kömür talebini arttýrmakta ve bunun sonucunda da kömür stoklarýný eritmekte. Türkiye nin 2007 rakamlarýna göre toplam kömür ithalatý sezonda yaklaþýk 5 milyon ton civarýndaydý. Kömür ithalatý yapan firmalar, doðalgazýn kömür talebini azaltacaðýný öngörerek stoklarý azaltmaya gitti. Doðalgaz, kömür taleplerini azaltacak diye düþünüyorduk. Fakat kýþ þartlarýnýn aðýrlaþmasý kömüre olan talebi daha da arttýrdý dedi. Þen, 2007 yýlýndan 2011 yýlýna kadar kýþýn yumuþak geçtiðine dikkati çekerek, Bu sezonlarýn her birinde kömür ithalatý ortalama 5 milyon tona kadar düþmüþtü. Küresel ýsýnma nedeniyle kömür satýþlarý da azalmýþtý. Biz de ithalatý azaltmýþtýk. ani bu sezona kömürcüler olarak stoksuz girdik. Stoksuz girmemiz nedeniyle ülkede kömür krizi ortaya çýktý. Þu an kaloriferlik kömür Türkiye de neredeyse yok denecek kadar az. ma kömürün az olmasý, fiyatlarý etkilemedi diye konuþtu. Çocuðunu sokakta çalýþtýran 16 aileye para cezasý verildi BT N D 2011 yý lýn da ço cuk la rý - ný so kak ta ça lýþ tý ran 16 a i le ye pa ra ce za sý ve ril di. Ço cuk la rýn so kak ta ça - lýþ týr ma ma la rý ko nu sun da ya pý lan u - ya rý la rý dik ka te al ma yan a i le le re 154 TL ce za ke sil di. Bat man da ço cuk la - rýn so kak ta ça lýþ ma la rý ný ön le mek i - çin bir di zi ça lýþ ma yü rü ten Bat man m ni yet ü dür lü ðü Ço cuk Þu be si ü dür lü ðü so kak ta ça lý þan ço cuk la - rýn a i le le ri ni tes bit e di yor yý lýn - 87 yaþýnda Kur ân öðrendi, sýnýf birincisi oldu Kur ân kursunu ziyaret eden üftü Halil Uzun, Sündüz rgün ün elini öptükten sonra ondan duâ talebinde bulundu. FO TOÐ F: C HN DN D 87 yaþýndaki bir kadýn öðrendiði Kur ân-ý Kerim ile yaþýtlarýna göre sýnýf birincisi oldu. Seyhan üftülüðüne baðlý Doðrular Kur ân Kursu sýnýfýnda okuyan Sündüz rgün, 87 yaþýnda olmasýna raðmen büyük azim ve gayretiyle sýnýfýn en iyileri arasýnda olmayý baþardý. Kursu ziyaret eden üftü Halil Uzun, Sündüz rgün ün elini öptükten sonra ondan duâ talebinde da ça lý þan ço cuk la rý ta ki be a lan ço - cuk þu be si e kip le ri, ço cuk la rý ný so - kak ta ça lýþ týr dý ðý ný tesbit et ti ði 16 a i - le ye ön ce u ya rý ya zý sý gön der di. U ya - rý ya zý sý na rað men ço cuk la rýn so kak - ta ça lýþ ma ya de vam et ti ði ni tes bit e - den e kip ler 16 a i le ye 154 er TL pa ra ce za sý kes ti. a hal le ve o kul po lis le - ri i le ço cuk la rýn su ça bu laþ ma sý ný ön le mek i çin yo ðun ça ba sarf et tik - le ri ni be lir ten m ni yet ü dür lü ðü Bu yýl havalarýn daha soðuk gitmesi ve Türkiye ye kömür getiren gemilerin geçtiði güzergâh olan usya nýn Kerç Boðazý nýn donmasý da kömür stoklarýný tükenme noktasýna getirdi. FO TOÐ F: Ço cuk Þu be ü dü rü Bi lal al çýn, bu ko nu da a i le ler le ko nu þup u ya rý - lar da bu lun duk la rý ný an cak ya pý lan u ya rý la rý dik ka te al ma yan 16 a i le ye ya sa la rýn ön gör dü ðü pa ra ce za sý ve - ril di ði ni söy le di. al çýn, ya pý lan ça - lýþ ma ve u yar lar dan son ra cam sil di ye ta bir e di len ço cuk la rýn yok de - ne cek ka dar a zal dý ðý ný i fa de e de rek bu yön lü ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni söy le di. Bat man / ci han bulundu. Duygusal anlarýn yaþandýðý ortamda üftü Uzun, li öpülesi teyzemiz Kur ân la tanýþmamýþ olan insanlara bir mesaj veriyor. Diyor ki, Neredesiniz! Daha ne bekliyorsunuz! Haydi gelin siz de llah ýn sizlere gönderdiði mektup olan Kur ân ile tanýþýn. Bu iþin yaþý olmaz, ne olur daha fazla geç kalmayýn. llah kendisine sýhhat ve afiyetler versin. dedi. dana / cihan 6 bin 932 Kur ân kursu öðreticisinin atamasý yapýldý DNT þleri Baþkanlýðý, 6 bin 932 Kur an kursu öðreticisinin atamasýný yaptý. Diyanet þler Baþkanlýðý ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Kur ân kursu öðreticisi olarak atanmaya hak kazanan 6 bin 932 kiþinin yerleþtirmesinin, Diyanet þleri Baþkan ardýmcýsý Prof. Dr.. min Özafþar ýn baþkanlýðýndaki komisyon tarafýndan bilgisayar ortamýnda yapýldýðý bildirildi. daylarýn yerleþtirme iþlemlerinin, Baþkanlýkça verilen yeterlik belgesi puaný ile Ocak tarihlerinde yapýlan meslekî yeterlik sýnavýndan alýnan baþarý puaný esas alýnarak tercih sýrasýna göre gerçekleþtirildiði vurgulanan açýklamada, Önceliðin ilahiyat fakültesi mezunlarýna verildiði bildirildi. erleþtirme iþlemi sonuçlanan 6 bin 932 kiþinin 561 i erkek, 6 bin 371 i bayan adaylardan oluþuyor. denildi. nkara / cihan Se zon so nun da kö mür it ha la tý 12 mil yon to na çý kar BU se zon 10 mil yon ton kö mür it ha la - tý ger çek leþ ti ril di ði ni an la tan Þen, Se zon so nu na ka dar bu ra ka mýn 12 mil yon to na çýk ma sý ný bek li yo ruz de - di. l han Þen, stok lar da kö mür kal ma - ma sý nýn bir baþ ka ne de ni nin de, Þu - bat a yý i çin de Ka ra de niz i zak De ni - zi ne bað la yan us ya nýn Kerç Bo ða - zý nýn don ma sý ol du ðu nu vur gu la ya - rak, þun la rý kay det ti: us ya da ge mi yük le me li man la rý nýn don ma sý ve bun dan do la yý ge mi ha re ket le ri nin ol - ma ma sý, ya ni Si bir ya dan ge len kö - mü rün Ka ra de niz e çý ka ma ma sý kö - mür de sý kýn tý o luþ tur du. Do nan bö - lüm ler ya vaþ ya vaþ çö zü lü yor. Bir haf - ta i çin de stok lar tek rar dol ma ya ve ta le bi kar þý la ma ya baþ lar. Çün kü don ne de niy le bir ço ðu kö mür do lu o lan 145 ge mi nin Ka ra de niz e a çý la ma dý ðý - ný öð ren dik. Bu ge mi le rin de ni ze a çýl - ma sý ha lin de kö mür de sý kýn tý nýn so na e re ce ði ni tah min e di yo ruz. Kö mür fi - yat la rý ton ba zýn da þöy le o luþ tu: Ce - viz kö mür 410 li ra, fýn dýk kö mür 340 li ra, li man kö mür 470 li ra ve por ta kal kö mür 475 li ra. Sam sun / a a T. C. KZ / KS 8. C ÜDÜLÜÐÜNDN (TÞINZ ÇIK TI LNI) 2010/14368 SS. Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, dedi, vsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Kayseri ili, elikgazi lçesi, Sakarya mah ada 1 parsel de kayýtlý arsa vasfýnda 514,37 m 2 miktarlý 59/545 arsa paylý zemin kat 3 nolu baðýmsýz bölüm dükkân Taþýnmazýn dresi : Sakarya mah. elikgazi / KS Taþýnmazýn üzölçümü : na Taþýnmaz 514,37 m 2 Taþýnmazýn mar Durumu : Taþýnmazýn 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda kütle nizamýnda konut alaný olarak ayrýlmýþ imar parselidir. Taþýnmazýn Özellikleri : Ta þýn ma zýn; Kay se ri kent yer le þim a la ný nýn ba tý sýn da ki top lu ko nut böl ge sin de bu lun du ðu; ku ze yin de bu lu nan ta þýn maz la rýn ü ze rin de "S.S. Be yaz Þe hir Top lu Ko nut a pý Ko pe ra ti fi" bi na la rý nýn ol du ðu; bu bi na lar da ki ko nut la - rýn ka lo ri fer li, a san sör lü, tak ri bi 120 m 2 brüt a lan lý, tü nel -ka lýp sis te miy le in þa e dil - miþ, ni te lik li ya pý lar ol duk la rý; ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge nin Kay se ri kent mer ke zi i le Kay se ri Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a ra sýn da kal ma sý ne de niy le ko nut böl ge si o la rak rað bet gö ren bu mu hit ol du ðu; bu böl ge nin ko nut a maç lý ve yük sek kat lý bi na lar la kýs men ya pý laþ mýþ o lan ve ev ve li ya týnda 1-2 kat lý ge ce kon du tar zýn da in þa e dil miþ es ki ya pý lar dan o lu þan yer le þim ye ri ol du ðu; e lek trik, su, yol, do ðal gaz, kent i çi top lu u la þým, be le di ye te miz lik ve çöp top la ma, sað lýk, e ði tim, v.b. kent sel ka mu hiz met - le rin den ya rar lan ma im kâ ný o lan ko num da bu lun du ðu; ta þýn maz da kat ir ti fa ký ku - rul muþ ve borç lu ya a it ba ðým sýz bö lü me ha ciz ko nul muþ i se de, ta þýn ma zýn ü ze rin - de ki bi na nýn in þa a tý nýn ta mam lan ma mýþ du rum da bu lun du ðu ta þýn ma zýn ü ze rin de bu lu nan in þa at ha lin de ki bi na nýn brüt a la ný nýn, bod rum kat+ze min kat+9 nor mal kat ta top lam 1.540,00 m 2 ol du ðu ka na a ti ne va rýl mýþ týr. Ta þýn maz ü ze rin de bu lu nan in þa at ha lin de ki ya pý nýn, in þa a tý ta mam la na rak o tu ru la bi lir ha le gel di ðin de; Ba yýn - dýr lýk ve s kan Ba kan lý ðýn ca ya yýn la nan ya pý yak la þýk bi rim ma li yet le ri ne gö re, 3. Sý - nýf B grubu yapýlardan kabul edilmesinin, uygun olacaðý kanaatine bilirkiþilerce varýlmýþtýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,88 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 09/04/2012 Pazartesi 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 19/04/2012 Perþembe 14:00-14:10 saatleri arasýnda u ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz/lar bir borç ne de ni i le a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Not: þbu ilan, tebligat yapýlamayan ilgililere tebliði niteliðinde olup, bila iade tebligatlar hakkýnda gazete ilaný ile yetinilecektir.(..k ad.) Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te Kay se ri 8. c ra ü dür lü ðü'nde a çýk ar týr - ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o - lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek - tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rt týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým - dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk - ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la - cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/14368 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (c.f.k.126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek No: 27 B: 14373

7 DÜN 8 T 2012 PÞB 7 HBL OB: SU Cumhuriyetçi Parti adayý omney, 'Süper Salý'da 6 eyalette galip geldi. om ney, 6 e ya let te ga lip gel di n BD D Cum hu ri yet çi Par ti baþ kan a day la rýn dan es ki as sac hu setts Va li si itt om ney, las ka e ya le tin de ki ön se çi mi de ka za na rak, Sü per Sa lý da ga lip gel di ði e ya let le rin sa yý sý ný 6 ya yük selt ti. las ka nýn da bel li ol ma sýy la bir lik te, Sü per Sa lý da ya rý þan 10 e ya le tin ta ma mý nýn so nuç la rý a çýk lan mýþ ol du. Gü nün so nun da o lu þan tab lo ya gö re om ney, a day la ra ka zan dý ra bi le ce ði 400 ün ü ze rin de ki top lam de le ge sa yý sýy la ön se çim sü re cin de kri tik ö ne me sa hip Sü per Sa lý da ki lit O hi o e ya le ti nin ya ný sý ra as sac hu setts, Ver mont, Vir gi ni a ve I da ho e ya let le rin de ka zan dý ðý za fer le re las ka yý da ek le di ve gü nü 6 ga li bi yet le ka pa dý. itt om ney nin ya rýþ ta ki en ya kýn ra ki bi es ki Penns ylva ni a se na tö rü ick San to rum da mu ha fa za kâr seç me nin yo ðun luk ta ol du ðu gü ney e ya let le ri Ok la ho ma ve Ten nes se e i le North Da ko ta da se çi min ga li bi ol du. Was hing ton / a a Kar za i, dav ra nýþ ku ral la rý bel ge si ni o nay la dý n F G NS TN Dev let Baþ ka ný Ha mit Kar za i, f ga nis tan da ki din â lim le ri ku ru lu nun ha zýr la dý ðý tar týþ ma lý, dav ra nýþ ku ral la rý bel ge si ni o nay la dý. U le ma Kon se yi ad lý din a dam la rý ku ru lun ca ha zýr la nan ve Kar zai ta ra fýn dan o nay la nan bel ge, ko ca la ra bel li þart lar al týn da eþ le ri ni döv me iz ni ver di ði ve ha rem lik se lâm lýk uy gu la ma sý ný teþ vik et ti ði bil di ri li yor. f ga nis tan da ki in san hak la rý sa vu nu cu la rý, f ga nis tan da ka dýn la rýn 2001 yý lýn dan be ri el de et ti ði hak la rý ö nem li öl çü de ge ri ye gö tür dü ðü ge rek çe siy le bel ge yi þid det le e leþ ti ri yor. Kar zai i se din a dam la rý ku ru lun ca 2 Þu bat ta ya yým la nan bel ge nin s lâm a uy gun ol du ðu nu ve ka dýn la rý ký sýt la ma dý ðý ný sa vu nu yor. Kabil / a a Çýð fe lâ ke tin de 47 ki þi öl dü n F G NS TN D ön ce ki gün çýð al týn da ka lan Ba dah þan vi la ye ti ne bað lý Dar vaz il çe si nin Des ti Kö yün de ö len le rin sa yý sý nýn 47 ye çýk tý ðý bil di ril di. f ga nis tan U lu sal fet ö ne ti mi da re si Ge nel Di rek tö rü u ham med Da im Ka kar, çýð fe lâ ke tin de en az 47 ki þi nin öl dü ðü nün te yit e dil di ði ni bil dir di. Ba dah þan vi la ye ti Va li si Þems Ül ah man, 200 ki þi nin ya þa dý ðý köy de sað o lan ki þi le rin bu lun ma sý ih ti ma li nin za yýf ol du ðu nu i fa de et ti. ah man, Köy de ki ler den ba zý la rý nýn çýð düþ tü ðü sý ra da ev le ri nin i çin de ol du ðu nu ve ha yat ta kal ma yý ba þar dý ðý ný ü mit e di yo rum. n cak kar çok a ðýr dý. Hep si ö le bi lir de di. Kabil / a a Oðlumun akýbeti Kaddafi ye benzeyecek n SU Devlet Baþkaný Beþþar sad ýn annesi nise ahluf un Oðlumun akýbeti Kaddafi ye benzeyecek dediði öðrenildi. srail de yayýmlanan edioth hronot gazetesinin yeni Wikileaks belgelerine dayandýrdýðý haberinde, nise ahluf un, oðlunun Suriye yi sürüklediði kargaþa dolayýsýyla hayal kýrýklýðý içinde olduðu belirtildi. ahluf un, oðlunun da Libya nýn öldürülen eski lideri uammer Kaddafi ile ayný kaderi paylaþmasýndan endiþe duyduðu da haberde yer aldý. Wikileaks in yayýmladýðý, merkezi BD de bulunan özel istihbarat-analiz þirketi Stratfor a ait bir raporda, nise ahluf un oðlunun muhaliflere yönelik tutumunu eleþtirdiði ve sýk sýk, ðer baban hayatta olsaydý, iþler asla bu noktaya varmazdý dediði kaydedildi. aporda ayrýca ahluf un, oðlunun çok geç olmadan bir çýkýþ stratejisi belirlemesini istediði de ifade edildi. stanbul / a a ÜDHL TZ SU'DK KZ KONUSUND ''BST B ÇÖZÜÜN'' OLDIÐINI VUGULN BD BÞKNI BCK OB, BD'NN TK TFLI SKÎ ÜDHLD BULUNCÐINI BLTT. BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Su ri ye de ki kriz ko nu sun da ba sit bir çö zü mün ol ma dý ðý ný söy le di. O ba ma, Be yaz Sa ray da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye de ki þid det ten ü zün tü duy du ðu nu an cak BD nin tek ta raf lý as ke rî mü da ha le de bu lun ma ya ca ðý ný be lirt ti. Su ri ye ye yö ne lik tek ta raf lý ha re ke tin ha ta o la ca ðý ný çün kü ko nu nun Lib ya da kin den kar ma þýk ol du ðu nu vur gu la yan O ba ma, Su ri ye de o lan lar ü zü cü ve skan dal. U lus la r a ra sý top lu mun Beþ þar sad re ji mi ne kar þý ha re ke te geç ti ði ni gö rü yo ruz. Di ðer yan dan, ba zý la rý nýn ö ner di ði gi bi tek ta raf lý as ke rî mü da ha le de bu lun ma nýn ve ba sit bir çö zü mün var ol du ðu na i nan ma nýn ha ta o la ca ðý ka ný - sýn da yým de di. ran ko nu sun da da O ba ma, bu ül ke nin a tom bom ba sý yap ma sý ný dur dur mak i çin dip lo ma si yi kul lan ma nýn hâ lâ bir fýr sat pen ce re si ol du ðu nu vur gu la dý. ran a as ke rî mü da ha le nin þu an dü þü nül me di ði ni be lir ten O ba ma, nük le er prog ra mý ko nu sun da ran i le gö rüþ me le rin, bu ül ke nin cid dî o la rak gö rüþ me ni ye tin de o lup ol ma dý ðý ný hýz la gös te re ce ði ni v u r g u l a d ý. BD Baþ ka ný, ran ýn yap tý rým la rýn et ki si ni de rin den his set ti ði ni de i fa de et ti. O ba ma ay rý ca ran ýn nük le er te sis le ri nin vu rul ma sý çað rý sýn da bu lu nan Cum hu ri yet çi le ri de dü þün ce siz lik le suç la dý. BD Baþ ka ný O ba ma, üs tün kö rü ko nuþ ma la rýn ran la kri zin çö zü mü ne yar dým et me ye ce ði ni söy le di. O ba ma, bu ki þi le re ger çek ten ne ya pa cak la rý so rul du ðun da, son 3 yýl da al dý ðý mýz ka rar la rý a lý yor lar... Cum hu ri yet çi ler ran a sa vaþ aç mak is ti - yor lar sa bu nun me ri kan hal ký na yö ne lik so nuç la rý ný da a çýk la ma lý i fa de si ni kul lan dý. Cum hu ri yet çi le rin ken di ü ze rin de ki so rum lu lu ðu ta þý ma dý ðý ný di le ge ti ren O ba ma, çün kü mu ha le fet te ki le rin baþ ko mu tan ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ba rack O ba ma, f ga nis tan da me ri kan as ker le ri ta ra fýn dan Ku r'ân-ý Ke rim in ya kýl ma sý nýn, BD nin f ga nis tan dan çe kil me si nin za ma ný nýn gel di ði ni gös ter di ði ni de be lirt ti. BD Baþ ka ný, 2014 yý lý so nu na ka dar BD or du su nun mu ha rip ro lü nün so na er me si yö nen de ki pla ný nýn sür dü ðü nü kay det ti. Was hing ton / a a Obama, Suriye ye yönelik tek taraflý hareketin hata olacaðýný çünkü konunun Libya dakinden karmaþýk olduðunu vurguladý. Ha va sal dý rý sý za man sýz bir ha re ket o lur BD Tem sil ci ler ec li si Baþ ka ný John Bo eh ner, BD or du su nun, Su ri ye ye ha va sal dý rý sý dü zen le me si nin, za man sýz bir ha re ket o la ca ðý ný söy le di. Bo eh ner, Cum hu ri yet çi Se na tör John cca in in, BD nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ýn ik - ti da rý bý rak ma sý ný sað la mak i çin bu ül ke ye ha va sal dý rý la rý dü zen le me si çað rý sýn da bu lun ma sý na i liþ kin dü þün ce si nin so rul ma sý ü ze ri ne, Su ri ye de ki du ru mun çok kar ma þýk ol du ðu nu ve a çýk bir yön o - lu þa na ka dar BD or du su nun du ru ma mü da ha le et me si nin za man sýz o la ca ðý ný bil dir di. John cca in in söz ko nu su çað rý sý na Cum hu ri yet çi Se na tör Lind sey Gra ham ve Ba ðým sýz Jo e Li e ber man da des tek ver miþ ti. Üç se na tör ge çen yýl Lib ya da u am mer Kad da fi re ji mi ne kar þý BD or du su nun mü da ha le si i çin bas tý ran la rýn ba þýn da yer a lý yor du. T. C. SK 1. C ÜDÜLÜÐÜ (TÞINZIN ÇIK TI LNI) Dosya No: 2011/251 TL. Örnek No: 27 Tapu Kaydý: SK L, F LÇS, F HLLS, 8013 PSL, KDN S. ÜZND K KTLI B V V TK KTLI B DPO-D VDI. Hali Hazýr Durumu : SK L, F LÇS, F HLLS, 8013 PSL, KDN S. ÜZND K KTLI B V V TK KTLI B DPO-D VDI. 935,59 m 2 V BOÇLUNUN HSSS 1/2'D. CUHUT H. TTÜK CDDS ÜZND NO: 41'D OLN KLCIBII VKND ÇN SOKÐININ GÜNBTISINDDI. ÇÞI KZN 3 K. SFD OLUP KSIND KLCI C VDI. LÞ LNI DHLND V N CDD CPHLD. ULÞI KÂNLI ÇOK D. mar Durumu : DOSSIND VCUTTU uhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 rasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da S K C Ü - DÜ LÜK L ZT S LO NU ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü S K C Ü DÜ LÜK L ZT S LO NU ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin malýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la caðýna rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2- rtýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. lýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alým harcý, damga vergisi ile K.D.V. alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler ve tellaliye ücreti satýþ bedelinden ödenir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( K m.126) B: Su ri ye de kriz çýk ma za dö nüþ tü S LÂ þ bir li ði Teþ ki lâ tý ( T) Ge nel Sek re te ri k me led din h sa noð lu, Su ri ye nin her ge çen gün çýk ma za gir di ði ni be lir te rek a a le sef Su ri ye kri zi bir çýk ma za dö nüþ tü, kan ak ma ya de vam e di yor de di. Lon dra da Bir leþ miþ il let ler, T, rap Bir li ði ve v ru pa Bir li ði Dört lü sü o la rak ba sý na ka pa lý bir top lan tý yap týk la rý ný be lir ten h sa noð lu, Lon dra da ki gö rüþ me ler de B nin es ki Ge nel Sek re te ri Ko fi n nan Su ri ye ö zel tem sil ci si o la rak se çil di. Þim di sa yýn n nan te mas lar yü rü tü yor. n cak Su ri ye de du rum her ge çen gün kö tü ye gi di yor þek lin de ko nuþ tu. U lus la r a ra sý ca mi a da ö zel lik le uy gu la na bi le cek yap tý rým lar ba ký mýn dan dün ya da e lin de tek güç bu lu nan B nin de e li, ko lu bað lý di yen T Ge nel Sek re te ri h sa noð lu, dün ya nýn Su ri ye re ji mi kar þý sýn da bir çýk ma zýn i çin de ol du ðu nu söy le di. Lon dra / a a Pa net ta: s ra il e as ke rî des tek sað la ya ca ðýz BD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, BD nin, s ra il in as ke rî üs tün lü ðü nü ko ru ma sý i çin ge re ken tüm des te ði sað la ya ca ðý ný söy le di. Pa net ta, me ri kan s ra il Ka mu þ le ri Ko mi te si nde yap tý ðý ko nuþ ma da, s ra il in düþ man la rý kar þý sýn da as ke rî üs tün lü ðü nü ko ru ma sý i çin ge re ken des te ðin ve ri le ce ði ni be lirt ti. BD nin 2009 da 2,5 mil yar do lar o lan s ra il e as ke rî des te ði nin bu yýl 3,1 mil yar do lar ol du ðu nu be lir ten Pa net ta, 10 yýl da bu mik ta rýn 30 mil yar do lar sö zü ve ril di ði ni vur gu la dý. Pa net ta, BD nin s ra il e as ke rî teç hi zat yar dý mý nýn, en ya kýn müt te fik le re ve or tak la ra ve ri len ler le sý nýr lý ol du ðu nu da ha týr lat tý. ran ýn nük le er prog ra mý na i liþ kin o la rak da Pa net ta, nük le er si lâ ha sa hip ran ýn s ra il, böl ge ve do la yý sýy la BD i çin en bü yük teh dit ol du ðu nu da söy le di. Was hing ton / a a SO L ÇN N DÖ N BÞ L CK N GL T NN baþ þehri Lon dra da ger çek leþ ti ri len So ma li top lan tý sý nýn de tay la rý - ný da an la tan h sa noð lu, þun la rý söy le di: Lon dra da So ma li i le il gi li bir top lan tý ya - pýl dý. So ma li de ge çi ci hü kü me tin bu yaz sü re si bi ti yor. e ni den cum hur baþ kan lý ðý se çi mi o la cak. r týk u lus lar a ra sý ca mi a a na ya sal sis te me da ya lý bir re ji min ku rul - ma sý ný is ti yor. ç sa va þýn bit me si ni is ti yor. Ve So ma li hal ký nýn ken di ha ya tý ný ken di - si nin ka zan ma sý ný, bir an ev vel dýþ yar dým la ra de ðil de ken di im kân la rý na da ya na - rak ya þa ma sý ný is ti yor. Bi zim ge rek si ya sî, ge rek e ko no mik yar dým la rý mý zý her kes bi li yor. Bun lar o ra da da gö rü þül dü ve tak dir e dil di. Si ya sî çer çe ve de a þý rý uç la rýn si - lâh lý mü ca de le den, þid det kul lan ma dan si ya sî mü ca de le ye dö nüþ me si yö nün de, de mok ra tik ge li þim i çe ri sin de mü ca de le et me le ri ni sað la ma ya ça lý þý yo ruz. s ki s ra il Baþ ba ka ný ri el Þa ron riel Þa ron 6 yýl dýr ö le me di G Ç DÐ ra hat sýz lýk dolayýsýyla 2006 yý lýn dan be ri ko ma da o lan es ki s ra il Baþ ba ka ný ri el Þa ron un ya kýn ar ka da þý a nan Gis sin, Þa ron hayat des tek ü ni te sin de kal ma yý seç mez di de di. Þa ron un u zun sü re söz cü lü ðü nü de ya pan Gis sin, es ki baþ ba ka nýn ko ma da kal mak ye ri ne ha ya tý na son ve ril me si ni is te ye ce ði ni dü þün dü ðü nü be lir te rek, O, bu þe kil de ya þa ma yý is te mez di de di. 84 ya þýn da ki Þa ron, 2001 yý lýn dan ko ma ya gir di ði 2006 yý lý na ka dar hü kü me te baþ kan lýk et miþ ti. Si ya se te gi re ne ka dar üç sa vaþ ta yer a lan Þa ron, 38 yýl lýk iþ ga lin ar dýn dan 2005 yý lýn da Gaz ze Þe ri di nden tek yan lý o la rak s ra il as ker le ri ni ve a hu di yer le þim ci le ri çe ke rek s ra il li le ri þo ke et miþ ti. Kudüs / a a

8 ca ni as ya.com.tr 8 H B 8 T 2012 PÞB Ka dýn hak la rý ný sa vu nan lar, ba kar mý sý nýz? Bi len ler bi li yor, a ma bu gün kut la nan Dün ya Ka dýn lar Gü nü nün ta rih çe si ni bil me yen - ler i çin ký sa bir an sik lo pe dik bil gi ak ta ra lým: 8 art 1857 ta ri hin de BD nin New ork þehrin de do ku ma iþ çi si da ha i yi ça lýþ ma þart la rý is te ðiy le bir fab ri ka da gre ve baþ la mýþ. Son ra sýn da çý kan yan gýn da ço ðu ka dýn 129 iþ çi öl müþ ðus tos 1910 ta ri hin de Da ni mar - ka da top la nan U lus la ra ra sý Sos ya list Ka dýn lar Kon fe ran sý nda, 8 art 1857 ta ri hin de ki teks til fab ri ka sý yan gý nýn da ö len ka dýn iþ çi ler ha tý ra sý na 8 art ýn Dün ya Ka dýn lar Gü nü o la rak kut lan - ma sý tek lif e dil miþ ve bu tek lif ka bul gör müþ. 8 art ýn Dün ya Ka dýn lar Gü nü o la rak ke - sin leþ me si 1921 de os ko va da ger çek leþ ti ri len bir kon fe rans ta ka rar laþ tý rýl mýþ. Ne ti ce de Bir leþ - miþ il let ler Ge nel Ku ru lu da, 16 ra lýk 1977 ta ri hin de bu ta ri hi Dün ya Ka dýn lar Gü nü o la - rak ka bul et miþ. Tür ki ye de ilk kez 1921 yý lýn da kut la nan bu gün, 1984 ten i ti ba ren dü zen li o la - rak ba zý ku ru luþ lar ca kut lan ma ya de vam e di yor. Bu gün ve si le siy le Tür ki ye de dü zen le nen top - lan tý lar da en çok, ka dý na uy gu la nan þid det ko - nu þu lu yor. Tür ki ye de ka dý na þid det uy gu lan dý ðý doð ru dur, a ma bu þid de tin kay na ðý nýn doð ru teþ - his e dildi ði ni söy le mek müm kün de ðil. Ka dýn la rý he def o lan þid det ten, sa de ce ka ba güç kul la nýl - ma sý an la þý lýr sa doð ru ne ti ce le re u la þa ma yýz. l - bet te ka ba güç de kul la ný lý yor, a ma a sýl ka dý na kar þý kul la ný lan hu ku kî güç ten ve ay rým cý lýk tan bah set mek lâ zým. Hem, ka ba güç kul la nan ve ka dýn la rý dö ven ler a ðýr lýk o la rak han gi sos yal çev re den mey da na ge li yor? e se lâ, al kol lü iç ki - ler le ken di ni de li ye çe vi ren, ak lý ný ip tal e den kaç ki þi ha ný mý na kar þý ka ba güç kul la ný yor, bu nun tes bi ti ni ya pa bil miþ mi yiz? y rý ca, ka dý na ay rým cý lýk ya pýl ma sý ndan sa - de ce iþ bul ma im kân la rý ný an la ya rak doð ru ne ti - ce le re u la þa bi lir mi yiz? Ka dýn hak la rý ný sa vu nan - lar ne þe kil de i sim len di ril miþ o lur sa ol sun; ka dýn - la rýn kar þý kar þý ya kal dý ðý ký ya fet da yat ma sý ný gör mü yor ve bu na kar þý çýk mý yor sa hak sa vu nu - cu lu ðu nda sa mi mî ol du ðu nu ka bul e de bi lir mi - yiz? y ný þe kil de, ka dýn la rýn rek lâm mal ze me si ya pýl ma sý na i ti raz et me yen bir an la yýþ ger çek an - lam da ka dýn la rýn hak ký ný sa vu na bi lir mi? vet, e þit i þe e þit üc ret al ma yan ha ným lar el - bet te hak sýz lý ða uð ru yor, a ma a sýl hak sýz lýk; en baþ ta uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðýy la baþ lý yor. O - ku la gi den i ki öð ren ci a ra sýn da ba þý ka pa lý o lan ve ol ma yan ay rý mý ya pan ve ba þý ka pa lý o lan ý e vi ne gön de ren bir an la yýþ na sýl o lur da Dün ya Ka dýn lar Gü nü nü kut la ya bi lir? Böy le bir kut la - ma da sa mi mi yet o la bi lir mi? Pa zar la ma sý ný yap týk la rý o to mo bi lin di rek si yo - nu na ba þör tü lü bir sü rü cü bi nin ce ký ya me ti ko - par tan lar han gi ka dýn hak la rýn dan söz e de bi lir ler. a da, o to mo bil las ti ði rek lâ mý ya par ken sa týþ art tý rý cý un sur o la rak ka dýn la rýn müs teh cen fo - toð raf la rý ný kul la nan ve ya bu na i ti raz et me yen ka dýn hak la rý sa vu nu cu la rý hak lý o la bi lir ler mi? Dün ya Ka dýn lar Gü nü nde bu me se le ler ko nu - þul mu yor ya da ak si dav ra nýþ lar ser gi le ni yor sa o gü nün kut lan ma sý nýn bir an la mý o la bi lir mi? n kâr e dil me ye ça lý þýl sa da a sýl ay rým cý lý ða ma - ruz ka lan lar ba þör tü sü nü ter cih e den ha ným lar - dýr. Çün kü bun lar ge rek ti ðin de sar hoþ/ de li er - kek ler ce be de nen, ge rek ti ðin de de yet ki li ler ce ka mu sal a lan dan dýþ la na rak ma ne vî o la rak þid - de te ma ruz ka lý yor lar. Bu se bep le, ka dýn hak la rý ný sa vu nan her ke se, Lüf - ten, bu ta ra fa da ba kar mý sý nýz? de mek lâ zým... l lah, böy le a cý la rý bir da ha ya þat ma sýn nzon GUL DK IN reð li il çe si ne bað lý Kan dil li bel de sin - de ki Tür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu (TTK) r mut çuk ü es se se ü dür lü ðün de, 7 art 1983 te mey da na ge - len gri zu fa ci a sýn da ö len 103 ma den iþ çi si i çin an ma tö - re ni dü zen len di. Ge nel a den þ çi le ri Sen di ka sý (GS) Ge nel Baþ ka ný yüp la baþ, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma - da, ma den ci li ðin dün ya nýn en zor mes lek le rin den bi ri ol du ðu nu söy le di. Biz ma den ci ler o la rak iþ ka za la rý nýn ön le ne bi le ce ði ni en i yi bi len ler de niz di yen la baþ, ma - den ci ler o la rak ül ke e ko no mi si ne ve sa na yi si ne kat ký da bu lun mak i çin ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. la baþ, Hiç bir þey can em ni ye tin den da ha ö nem li de ðil dir. Ö nem li o - lan iþ çi sað lý ðý na ve iþ gü ven li ði ne dik kat et mek tir. Can gü ven li ði ni zi sað la dýk tan son ra bir lik ve be ra ber lik i çe ri - sin de ül ke e ko no mi si ne kat ký ver me ye de vam e de ce ðiz. l lah böy le a cý la rý bir da ha ya þat ma sýn de di. TTK Ge - nel ü dür ar dým cý sý ah mut Öz çe lik de iþ sað lý ðý ve iþ gü ven li ði ko nu sun da ku ru mu ge liþ tir me le ri ve bu ko - nu da çý ta yý yük selt me le ri ge rek ti ði ni be lirt ti. Öz çe - lik,tür ki ye de kok la þa bi lir taþ kö mü rü nün sa de ce Zon - gul dak ta bu lun du ðu na dik ka ti çe kti. Zonguldak / a a 8 T DÜN KDINL GÜNÜ DOLISIL B ÇIKL PN ÐT-B-SN ÜLKZD KDINL SI ICILIK PK, ILLDI KILIK KIFT ÜZNDN PILN BSKI V DTLIN DV TTÐN DKKT ÇKT. TZ uhterem aðabeyim brahim Demirel'in deðerli ablasý; yþe kçay'ýn vefatýný teessürle öðrendim. erhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým. Dr. ehmet Kaðan Ð T-B-SN, 8 art Dün ya Ka dýn - lar Gü nü dolayýsýyla yap tý ðý a çýk la ma da Ka dýn lar ka te go ri ze e dil me me li, bü tün ka dýn lar e ði tim ve ça lýþ ma ha ya tý na öz - gür ve öz gün hal le riy le ka tý la bil me li, ka - mu sal a lan ya la ný son bul ma lý dýr. na - ya sa de ði þik li ði re fe ran du muy la ge len, ka dýn la rýn sos yal hayatta ye ri ni al ma la rý - na yö ne lik po zi tif ay rým cý lýk i çe ren hak uy gu la ma ya dö nüþ me li, ya sal pü rüz ler or ta dan kal dý rýl ma lý dýr de di. Sen di ka dan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke - miz de ka dýn lar a ra sý ay rým cý lýk ya pa rak, yýl lar dýr ký lýk ký ya fet ü ze rin den ya pý lan bas ký ve da yat ma la rýn de vam et ti ði be lir - ti le rek, Ka mu sek tö rün de hiz met ü ret - me si ne en gel o lan ka mu sal a lan ya la ný de vam et mek te ve ka dýn lar ça lýþ ma ha - ya týn da öz gür bir þe kil de yer a la ma mak - ta, ký lýk ký ya fet da yat ma sýy la kar þý la þan ka dýn lar, hem cins le ri i le e þit þart lar da hiz met ü re te me mek te dir. na ya sa de ði - þik li ði re fe ran du mun da, ka dýn la ra ta ný - nan po zi tif ay rým cý lýk i se söz de ay rým cý - lýk o la rak de vam et mek te dir. Bu gün ül - ke miz de ka dýn lar, hâ lâ ça lýþ ma ha ya týn - da ay rým cý lý ða ta bi tu tul mak ta dýr. Ka - dýn la rý bi ri kim ve ü re tim le riy le de ðil, gö - rü nüþ le riy le de ðer len di ren so run lu ba - kýþ, ka dý na say gý duy ma mak ta ve a de ta tek tip ka dýn var lý ðý ný da yat mak ta, bu na uy ma yan la rý i se ça lýþ ma ha ya tý nýn dý þý na it mek te dir. Ka dýn la rýn so run la rý na ger - çek çö züm ler ü ret me nin ye gâ ne yo lu, in san ve a da let ek sen li yak la þým la rý ön pla na çý kar mak tan ve ba tý me de ni ye ti nin da yat ma la rý na tes lim ol ma mak tan geç - mek te dir de nil di. D T L SON V L SN Son za man lar da ar ta rak de vam e den ka dý na yö ne lik þid de tin yi ne ka dýn la rýn var lý ðý ný teh dit e den en ö nem li so run - lar dan bi ri si ol du ðu be lir ti len a çýk la - ma da, Güç mer kez li me de ni yet an la - yý þý nýn ka dýn la er ke ði kar þý kar þý ya ge ti - ren, fark lý cins le rin bir bi ri ne üs tün lük ya rý þý ný ve güç gös te ri si ni te tik le yen re - ka bet çi yak la þým la rý ka dý na da er ke ðe de as la hu zur ge tir me ye cek tir de nil di. il le ti ya sak lar dan kur ta ra cak ve mil - let a dý na e ge men li ði kul la na cak o lan TB nin ç tü zü ðü nde ki ya sak la ra ve da yat ma la ra son ve ril me si de is te - nen ði tim-bir-sen a çýk la ma sýn da bu ko nu da þöy le de nil di: il le ti mi zi de - mok ra siy le, öz gür lük ler le, or tak sýz bir si vil i ra dey le ta nýþ tý ra cak ye ni a na ya sa yap mak ve yaz mak gö re vi ve ri len TB, ön ce lik le ç tü zü ðü nde ki tay - yör da yat ma sýn dan ve ba þör tü ya sa - ðýn dan kur tul ma lý, ko nu nun mað du ru o lan es ki il let ve ki li er ve Ka vak - çý nýn tüm hak la rý i a de e dil me li dir. C Z V L NN iç ve dýþ gü ven li ði, jan dar ma nýn kon tro lün den a lý na rak da let Ba kan lý ðý na dev re - di le cek. Ba kan lýk ta ra fýn dan ha zýr la nan ka nun tas - la ðý Ba kan lar Ku ru lu nda im za ya a çýl dý. m za nýn ar dýn dan ec lis e sevk e di le cek o lan ta sa rý ya gö re ce za ev le ri nin iç ve dýþ gü ven li ði nin da let Ba kan - lý ðý na dev ri, 5 yýl i çin de ka de me li ge çiþ le sað la na - cak. da let Ba kan lý ðý na bað lý 373 ce za e vi nin gü - ven li ði ni ar týk jan dar ma de ðil, ye tiþ ti ri le cek ö zel per so nel ya pa cak. Jan dar ma þu an da 17 bin ki þiy le ce za ev le ri nin gü ven li ði ni sað lý yor. da let Ba kan lý ðý i se bu nu 24 bin 500 per so nel le ya pa cak. Per so ne - lin e ði ti mi ni ba kan lýk ya pa cak. Jan dar ma ve po lis - ten de e ði tim des te ði a lý na cak. Ce za ev le ri nin dýþ gü ven lik hiz met le ri nin ye ri ne ge ti ril me si a ma cýy la ku rum la rýn si lâh, mü him mat, teç hi zat, a raç, ge reç ve di ðer ih ti yaç la rý, sa týn al ma ve ya ki ra la ma yo - luy la sað la na cak. Dýþ gü ven lik gö rev li le ri, nö bet ve var di ya þek lin de ça lý þa cak. n faz ve ko ru ma þe fi i le in faz ve ko ru ma me mur la rý, ku rum la rýn iç ve dýþ gü ven lik hiz met le ri dý þýn da, baþ ka bir þe kil de gö - rev len di ri le me ye cek. Dýþ gü ven lik gö rev li le ri ne zor kul lan ma yet ki si de ve ri li yor. Di re niþ, fi rar, fi ra ra te þeb büs, a yak lan ma ve ya a sa yi þi bo zan ben ze ri o - lay la rýn or ta ya çýk ma sý ha lin de; bu o lay la rýn ön len - me si, sal dý rý nýn, sal dý rý da bu lu nan la rýn et ki siz ha le ge ti ril me si, di re ni þin ký rýl ma sý a ma cýy la ve ya ka nu - na uy gun bir em rin ye ri ne ge ti ril me sin de, ak tif ve - ya pa sif di re niþ gös te ril me si ha lin de zor kul la na bi - le cek. Dýþ gü ven lik gö rev li le ri, a teþ li si lâh ta þý ya bi - le cek ler ve ya bu lun du ra bi le cek ler; an cak a teþ li si - lâh la rý, gö rev ge rek le ri dý þýn da kul la na ma ya cak lar. Ka nu nen yet ki li ký lýn dýk la rý hal ler dý þýn da, ku rum i çi ne si lâh la gi re me ye cek. n ka ra / cihan Jan dar ma, ce za e vin den çe ki le cek Ka dýn yö ne ti ci sa yý sý yüz de 6 art tý Grant Thorn ton un a raþ týr ma sý na gö re, Tür ki ye, ka dýn yö - ne ti ci sa yý sýn da ge çen yý la gö re yüz de 6 lýk ar týþ la yüz de 31 o ra ný na u la þa rak, yüz de 26 i le Bre zil ya, us ya, Hin dis tan ve Çin (BIC), yüz de 24 i le v ru pa Bir li ði, yüz de 22 i le La tin - me ri ka, yüz de 18 i le G7, yüz de 18 i le Ku zey me ri ka ve yüz - de 21 i le dün ya or ta la ma la rý ný ge ri de bý rak tý. Ko nu ya i liþ kin a çýk la ma ya gö re, Grant Thorn ton ýn her yýl Dün ya Ka dýn lar Gü nü ön ce sin de ha zýr la nan ka dýn yö ne ti ci ler a raþ týr ma sý, 40 ül ke den yak la þýk 6 bin tem sil ci i le ger çek leþ ti ril di. raþ týr - ma da, tem sil ci le re, þir ket le rin de ça lý þan üst dü zey yö ne ti ci sa yý la rý i le bun la rýn a ra sýn da ki ka dýn üst dü zey yö ne ti ci sa yý - la rý so ru la rak üst yö ne tim de ki ka dýn ça lý þan o ran la rý tesbit e dil di. Ge çen yýl ba þýn da, a raþ týr ma ya Tür ki ye den ka tý lan þir ket ler de, her 100 üst dü zey yö ne ti ci den 25 i ka dýn i ken, bu se ne ya pý lan a raþ týr ma da 31 i nin ka dýn ol du ðu so nu cu na u la þýl dý. Bu so nuç lar la bir lik te Tür ki ye, ka dýn yö ne ti ci sa yý - sýn da bir ön ce ki yý la gö re yüz de 6 lýk bir ar týþ gös te re rek yüz - de 31 o ra ný na u laþ tý. Tür ki ye, yüz de 31 lik o ran i le 40 ül ke a - ra sýn da 8. sý ra da ken di ne yer bu lur ken, us ya, Tay land, Gür - cis tan, tal ya ve Hong Kong un ge ri sin de kal dý. Di ðer ta raf - tan Ka na da, me ri ka, s pan ya, Fran sa, l man ya, s veç, s - viç re ve u na nis tan ýn i se a çýk a ra i le ri sin de bu lu nu yor. Tür - ki ye de ka dýn lar en çok fi nans bö lü mü yö ne ti ci li ði, ar dýn dan sa týþ, in san kay nak la rý ve pa zar la ma yö ne ti ci lik le ri gö rev le rin de rol a lý yor lar. s tan bul / a a Þef kat li bir top lum ye tiþ tir me miz lâ zým S TN BUL üf tü sü Doç. Dr. ah mi a ran, Ka dýn ol mak bü - yük bir ni met, a ma o ni me ti ko - ru ya cak gü ce sa hip ol ma sý lâ zým. O güç tek ba þý na ken di sin den ol - ma sý an la mýn da de ðil, top lu mun o nu ko ru ma sý lâ zým de di. s tan - bul üf tü lü ðü nün, Dün ya Ka dýn - lar Gü nü dolayýsýyla Üs kü dar Bað - lar ba þý Kül tür er ke zi nde dü - zen le di ði Ka dý na Kar þý Þid det pa ne li, say gý du ru þun da bu lu nul - ma sý nýn ar dýn dan s tik lâl ar þý ve Kur ân-ý Ke rim in o kun ma - sýy la baþ la dý. Pa nel de ko nu þan s tan bul üf tü sü a ran, þid de ti ge nel bo yut la rýy la e le al dýk la rýn da o nun kar þý sýn da þef kat ve mer ha me ti gör dük le ri ni i fa de e de rek, e ti þen nes li mi ze, top - lu mu mu za þef kat ve mer ha me ti ver me miz, þef kat li, mer ha - met li, ken di ne, ya ký ný na, hay van la ra, çev re ye, her þe ye kar þý þef kat li bir top lum ye tiþ tir me miz lâ - zým de di. s tan bul / a a ed ya da þid det ko nu su es ki ye o ran la çok faz la S TN BUL Ü ni ver si te si Cer rah pa þa Týp Fa kül te si d lî Týp Uz - ma ný Prof. Dr. b dul lah Coþ kun o rul maz, son yýl lar da med ya - da þid det ko nu su nun es ki ye o ran la çok faz la yer al dý ðý na dik - ka ti çe ke rek, So kak ta ki in san lar ve biz ler i çin bir pa nik ha va sý var de di. Üs kü dar Bað lar ba þý Kül tür er ke zi nde dü zen le di ði Ka dý na Kar þý Þid det pa ne lin de ko nu þan Prof. Dr. b dul lah Coþ kun o rul maz, dün ya nýn her ye rin de þid det le en et ki li mü - ca de le yön te mi nin þid de ti bel ge le me ol du ðu nu an lat tý. o rul - maz, bu nun ya pýl ma ma sý ha lin de ki þi nin if ti ra cý ko nu mu na düþ tü ðü nü söy le di. Þid det ey le mi nin sü rek li tek rar la nan bir ký - sýr dön gü ol du ðu nu be lir ten o rul maz, Bir kez fi zik sel þid det uy gu lan dý ðý za man tek ra rý da her za man o lu yor. Son ve ri ler, her 3 ka dýn dan bi ri nin fi zik sel þid de te uð ra dý ðý ný gös te ri yor. s - tan bul Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ço cuk ve r gen uh Sað lý ðý na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Be hi ye l ya nak da þid de - tin güç ten doð ma dý ðý ný ve ki þi nin gü cü nü sor gu la dý ðý i çin þid - det uy gu la dý ðý ný sa vun du. Ga ze te ci-ya zar y þe Bö hür ler i - se ka dýn la ra yö ne lik þid det ra kam la rý ný ka tý lým cý lar la pay la þa rak, med ya da ça lý þan ka dýn o ra ný nýn yüz de 15 ler de kal dý ðý ný, ha be rin gel di ði ve piþ ti ði yer de er kek le rin gö rev al dý ðý - ný söy le di. s tan bul / a a K U SL LN L NI SON BUL LI ÇIK L D, Ka dýn lar ka te go ri ze e dil me me li, bü tün ka dýn lar e ði tim ve ça lýþ ma ha ya tý na öz gür ve öz gün hal le riy le ka tý la bil me li, ka mu sal a lan ya la ný son bul ma lý dýr. na ya sa de ði þik li ði re fe ran - du muy la ge len, ka dýn la rýn sos yal hayatta ye ri ni al - ma la rý na yö ne lik po zi tif ay rým cý lýk i çe ren hak uy - gu la ma ya dö nüþ me li, ya sal pü rüz ler or ta dan kal - dý rýl ma lý dýr gö rü þü ne yer ve ril di. Dar be ve bas ký dö nem le rin de ký lýk ký ya fet da yat ma la rý yü zün den hak la rý e lin den a lýn dý ðý i çin dev let ta ra fýn dan si cil af fý i le mes le ðe i a de e di len le rin a çýk ta ge çir dik le ri sü re le re i liþ kin hak ka yýp la rý ný te lâ fi i çin ö de dik le ri e mek li ke se ne ði be del le ri i a de e dil me bi ve bü tün hak ka yýp la rý dev let ta ra fýn dan taz min e dil me si is - te ni len a çýk la ma da l köð re tim den yük se köð re ti - me, sos yal ha yat tan ça lýþ ma ha ya tý na ka dar her a lan da ka dýn la rýn ka tý lým cý lý ðý na en gel teþ kil e den da yat ma lar son lan dý rýl ma lý dýr de nil di. FTH KGÖZ N K ði tim-bir- Sen: il le ti mi - zi de mok ra siy le, öz gür lük ler le, or - tak sýz bir si vil i ra dey le ta nýþ tý ra cak ye ni a na ya - sa yap mak ve yaz mak gö - re vi ve ri len TB, ön ce lik le ç tü zü ðü nde ki tay yör da yat - ma sýn dan ve ba þör tü ya sa ðýn - dan kur tul ma lý, ko nu nun mað du ru o lan es ki il let ve ki li er ve Ka vak - çý nýn tüm hak la rý i a de e dil me li dir. KIFT ICILIÐI SÜÜO Doç. Dr. ah mi a ran KDIN

9 drbat ho o.com H B 9 8 T 2012 PÞB TB alt ko mis yo nu, Türk do ðan ý din le di nn SN Hak la rý Der ne ði (HD) Ge nel Baþ - ka ný Öz türk Türk do ðan, der ne ðin yýl la rý a ra sýn da ki ve ri le re gö re, 22 bin 971 ki - þi nin si lâh lý ça týþ ma lar da öl dü ðü nü i fa de e - de rek, Ça týþ ma sü re ci nin bit me si lâ zým. l - le rin te tik ten çe kil me si, si lâh la rýn sus ma sý ge re ki yor de di. TB n san Hak la rý ný n - ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de, ku ru lan alt ko mis yon, Türk do ðan ý din le di. Türk do ðan, son 32 yýl da kar þý la rý na çý kan en bü yük ih lâ - lin, si lâh lý ça týþ ma lar da ö len gü ven lik gö rev li - le ri, si lâh lý mi li tan lar, köy ko ru cu la rý, bir þe - kil de si lâh ta þý yan la rýn þu ve ya bu sebep le öl - me si ol du ðu nu i fa de et ti. n ka ra / a a s tan bul da 15 kilo plastik patlayýcý bulundu ns TN BUL m ni ye ti stanbul'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamýnda gözaltýna alýnan bir þüphelinin ifadesi doðrultusunda Bayrampaþa'da baþlatýlan kazý çalýþmasýnda yaklaþýk 15 kilogram plastik patlayýcý bulundu. Terörle ücadele Þube üdürlüðüne baðlý ekiplerin, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüðü operasyon kapsamýnda gözaltýna aldýðý bir þüphelinin patlayýcý madde bulunduðu yönündeki ifadeleri üzerine Zekeriyaköy ve Bayrampaþa'da kazý çalýþmasý baþlattý. Bayrampaþa senler Otogarý'na yakýn boþ arazide kazý çalýþmasýnýn yapýldýðý alan önce güvenlik çemberine alýndý. 6 adet çukur açýlan alanda, siyah poþet içerisinde küçük parçalar halinde yaklaþýk 15 kilogram 4 tipi plastik patlayýcý bulundu. Bu maddenin fabrikasyon üretim olduðu tesbit edildi. s tan bul / aa Bir il köð re tim o ku lu ve 40 ev bo þal týl dý ntob Je o lo ji ü hen dis le ri O da sý z mir Þu be si Baþ ka ný lim u rat han, Ka di fe ka - le de yak la þýk 15 dö nüm lük bir a lan da et ki li o lan he ye lan ne de niy le bir il köð re tim o ku lu ve 40 e vin bo þal týl dý ðý ný söy le di. u rat han, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Ka di fe ka - le de 24 Þu bat ta mey da na ge len he ye lan son ra sýn da z mir Va li li ði nin ta le bi ü ze ri ne 6 je o lo ji mü hen di sin den o lu þan Je o tek nik Ko - mis yo nu nun böl ge de in ce le me yap tý ðý ný, in - ce le me so nu cun da hazýrlanan ra po run va li - li ðe gön de ril di ði ni kay det ti. u rat han, böl - ge de 1923 yý lýn dan bu ya na a ra lýk lar la he ye - lan mey da na gel di ði ni ha týr la ttý. z mir / a a e mur lar bor dro ya ka rak ey lem yap tý ntü K Ka mu Ça lý þan la rý Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (Tür ki ye Ka mu -Sen) s - tan bul l Baþ kan lý ðý ü ye si bir grup, me mur ma aþ la rý na 3 ay dýr zam ya pýl ma dý ðý ge rek - çe siy le ma aþ bor dro la rý ný ya ka rak pro tes to gös te ri sin de bu lun du. s tan bul Va li li ði ö - nün de top la nan grup a dý na bir a çýk la ma ya - pan Tür ki ye Ka mu -Sen s tan bul l Baþ ka ný rd. Doç. Dr.. Ha ne fi Bos tan, me mur la - rýn ye ni yýl da, ta ri hin de ilk de fa ma aþ zam - mý a la ma dý ðý ný söy le di. na ya sa ya gö re me - mur la rýn ma aþ ar týþ la rý nýn top lu söz leþ me i - le be lir len mek zo run da ol du ðu nu i fa de e - den Bos tan, me mur la ra top lu söz leþ me hak ký ge ti ren a na ya sa de ði þik li ði nin ü ze rin - den 18 ay geç ti ði ni, an cak ha la top lu söz leþ - me nin na sýl ya pý la ca ðý na da ir ka nun ta sa rý - sý nýn çýk ma dý ðý ný kay det ti. Bos tan, ka mu gö rev li si, e mek li, dul ve ye tim ler i le 4/C li ça lý þan la rýn 3 ay dýr ka nu nu ve ma aþ zam - mý ný bek le dik le ri ni i fa de et ti. s tan bul / a a TB Baþ ka ný Ce mil Çi çek, dar be le rin a - raþ tý rýl ma sý ko nu sun da, Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi a çý sýn dan o lup bi ten le rin bi lin me sin de fay da gö rü rüm. Çün kü ger çek ler or ta ya çýk - týk ça de mok ra si yi an la mak, sa hip ol du ðu - muz de ðer le ri kav ra mak da ha ko lay o la cak - týr de di. ec lis te ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Çi çek, K Par ti K da, ec - lis te, geç miþ ten gü nü mü ze dar be le rin a raþ tý - rýl ma sý yö nün de ko mis yon ku rul ma sý gün - de me gel di. Si ze bu yön de bir baþ vu ru u laþ tý mý, bu yön de ki gi ri þi mi na sýl kar þý lar sý nýz? so ru su na, ken di si ne þu a na ka dar u laþ mýþ bir baþ vu ru bu lun ma dý ðý ný kay det ti. Tür ki ye nin ya kýn ta ri hi a çý sýn dan o lup bi ten le rin bi lin - me sin de fay da gör dü ðü nü be lir ten Çi çek, Çün kü ger çek ler or ta ya çýk týk ça de mok ra si - yi an la mak, sa hip ol du ðu muz de ðer le ri kav - ra mak da ha ko lay o la cak týr. Tür ki ye nin ku - ru lu sis tem i çin de iþ le ri ni gö re bil me si a ça - sýn dan da ne le rin za man za man yan lýþ ya pýl - dý ðý ný gör mek a çý sýn dan da fay da lý o lur. Bu be nim ge nel yak la þý mým. ma þu a na ka dar bi ze u laþ mýþ bir baþ vu ru yok. Bu bir ec lis raþ týr ma sý þek lin de o la bi lir. Gel sin ba ka - lým di ye ko nuþ tu. ec lis te Ça nak ka le ser gi si TB Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Na sýl ki s - tan bul u fet he de rek çað a çýp çað ka pa mýþ sak, Ça nak ka le de ka zan dý ðý mýz za fer le de dün ya ta ri hi nin sey ri ni de ðiþ tir mi þiz. 97 yýl ön ce ka - zan dý ðý mýz za fer le, sa de ce ken di va ta ný mý zý, o - nu ru mu zu ko ru ma dýk, ta ri hin yö nü nü de ðiþ - tir dik de di. TB Tö ren Sa lo nun da, Ça - nak ka le Va li li ði ta ra fýn dan Biz de ðil miy dik? pro je si kap sa mýn da fo toð raf ser gi si a çýl dý. Ser - gi nin a çý lý þýn da ko nu þan Çi çek, Ça nak ka le Za - fe ri nin 97. yý lý nýn kut lan dý ðý ný ha týr la ta rak, bu za fe ri ar ma ðan e den kah ra man, þe hit ve ga zi - le ri rah met ve say gýy la an dýk la rý ný söy le di. Çi - çek, Bu ser gi nin bi ze ha týr lat tý ðý çok þey var. il let o la rak far kýn da o la lým dü þün ce siy le bu et kin li ði ya pý yo ruz. Bu ser gi yi ta kip et ti ði miz - de ne o lur sa ne o lur, ne ol maz sa ne ler o lur, bu nu bel ki en can a lý cý þe kil de ya þa ma im ka ný - mýz o la cak de di. Çi çek, bu yý lýn ay ný za man da Bal kan fa ci a sý nýn da 100. yý lý ol du ðu na i þa ret e - de rek, v la dý Fa ti ha nýn u me li top rak la rýn da ök süz ve ye tim ka lý þý, bü yük ýs tý rap la rýn ya þan - dý ðý, 1,5 mil yon in sa nýn göç yol la rý na düþ tü ðü, 600 bi nin na do lu top rak la rý na u laþ tý ðý fa ci a - nýn yýl dö nü mü... Bu sa vaþ la rý da bu ra dan ha - týr la mak ge re ki yor di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a ec lis dar be le ri a raþ týr sýn TB BÞKNI ÇÇK:''TÜK'NN KIN TH ÇISINDN OLUP BTNLN BLNSND FD GÖÜÜ. ÇÜNKÜ GÇKL OT ÇIKTIKÇ DOKS NLK, SHP OLDUÐUUZ DÐL KVK DH KOL OLCKTI'' DD. Ka dýn lar Gü nü nüz kut lu mu o lu yor ne? Üs lû bu mu bi lir si niz, es pri li ve ki na ye li yaz - ma yý se ve rim, be ce re me sem de. ma bu gün kü ya zým es pri i çer mi yor. Zi ra muh - te re me bir ha ný me fen di i le il gi li. (a zý mýn cid di - ye ti se be biy le de pe þi nen ö zür di li yo rum). mi ne r do ðan, çi le çek miþ bir eþ, zu lüm gör - müþ bir an ne. a zým, o nun ön ce ki gün kü bir ko nuþ ma sýn dan doð du. KP li ha ným lar dan o lu þan bir he yet, ta zi ye zi - ya re ti ve des tek be ya ný i çin U lu de re ye git miþ. Zi - ya ret son ra sýn da, he ye tin fi i lî baþ ka ný sý fa týy la ol sa ge rek muh te re me r do ðan a mik ro fon lar u za týl - mýþ ve o da bir a çýk la ma yap mýþ. ad yo ha ber le - rin de ko nuþ ma sý nýn bir kýs mý ný din le dim. Þöy le; Pay laþ týk, dert leþ tik, að laþ týk, not la rý mýzý al dýk, söz ver dik bu i þin so nu na ka dar gi de ce ði mi ze da ir, ta biî ki hü kü met a dý na sa yýn ba ka ný mýz söz ver di ler. Bu i fa de ler de prob lem yok. Doð ru, ya zý lý me tin ha lin de o ku yun ca pek de bir þey yok. ma a sýl me se le ses kay dý ný din le yin - ce or ta ya çý ký yor. Za ten ben de rad yo dan din ler - ken duy duk la rý ma i na na ma dý ðým i çin in ter net - ten vi de o su nu iz le dim. Ka na a tim pe kiþ ti ve yaz - ma ya ka rar ver dim. Ha ber de mi ne r do ðan hü kü met a dý na de ðil se de hü kü met ü ye si ba kan lar dan bi ri gi bi ko nu þu yor. Ön ce a sýl cüm le yi söy lü yor; Söz ver dik bu i þin so nu na ka dar gi de ce ði mi ze da ir di yor. Son ra - çiþ le ri Ba ka ný i le i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka - ný nýn ken di si nin he men ya nýn da ol du ðu ak lý na ge li yor ve son cüm le yi bu se bep le ek li yor: Ta biî ki hü kü met a dý na sa yýn ba ka ný mýz söz ver di ler. a ni bu ek i le kas dý ben baþ ka, hü kü met baþ - ka di ye bil mek. ma ko nuþ ma nýn ge nel gi di þa tý ak si ni söy lü yor. Za ten ga ze te ci ler de bu tav rý ka nýk sa mýþ ol - ma lý ki ha ber met ni ni þu þe kil de geç miþ ler: mi ne r do ðan a Baþ ba kan ar dým cý sý Be þir ta lay ve i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin i le ba zý mil let ve ki li eþ le ri de eþ lik e di yor. Baþ ba kan e þi nin pro to kol de ki sý ra sý ný bi le mi - yo rum. ma zi ya ret ve ko nuþ ma bir pro to kol zi - ya re ti kap sa mýn da de ðil za ten. Baþ ba kan e þi, mik ro fon lar ken di si ne yö nel di - ðin de Ko nu hü kü met me se le si dir, baþ ba kan yar dým cý sý bu ra da, o na so run, bu iþ te ben de mað dur la rýn ya nýn da ve hü kü me tin en se sin de - yim de mi yor. k si ne, bir ba ka na, hü kü met a dý na söz ver di - re bi li yor. a ni a de ta þim a dý na bu ra da yým der gi bi ko nu þu yor. Ne mah zu ru var? Si ya sî li der le rin eþ le ri ni sos yal ha ya týn i çin de gör me tec rü be miz sa nýl dý ðý ka dar es ki de ðil. Ö - zal la baþ la dý di ye bi li riz. Ön ce le ri se çim dö nem - le rin de ve son ra da ha ya týn her a la nýn da si ya set - çi eþ le ri ak tif ol ma ya baþ la dý lar. Kö tü mü ol du de di ði ni zi du yar gi bi yim. Tar - tý þa bi li riz. Ka dýn lar yu va la rý na dön me li i ka zý ný ha týr lat mak la ye ti ni yo rum. ma be nim bu gün kü der dim si ya set te ka dýn et ki si me se le si de ðil. Kor kum o ki sta tü ler ka rý þý - yor, dev le tin ge le ne ði yý ký lý yor. 23 Ni san ýn ço cuk lar ka bi ne si ni 8 art ta da ka dýn lar hü kü me ti o la rak gör mek le ye ti ne cek ol say dýk me se le yok tu. Seç me dik le ri miz seç tik - le ri mi zi giz li ce yö net me ye kal kar di ye kor ka rým. Sa hi, Os man lý ne den yý kýl mýþ tý? *** Bir not: Son ya zý ma Sek sen beþ li yýl lar dý, ra - lýk lý ay lar dý di ye baþ la mýþ tým. Bir o ku yu cum bu ne de mek di ye so ru yor. Ce va bý ba sit. Na sýl ay lar i çin de a ra lýk yýl da bir ta ne o lur ve ra lýk lý ay lar ol maz sa, sek sen li yýl lar i çin de de sek sen beþ li yýl bir ta ne o lur, sek sen beþ li yýl lar ol maz. ma bir söz üs ta dý, hi ta bet sa na tý na da ir kon fe ran sýn da, hem de ken di ken di si ni a la bil di - ði ne öv dük ten son ra, sek sen beþ li yýl lar dan bah set miþ ti. O ra dan ki na ye. â lûm, ö nü müz de ki Tem muz a yýn - da um lar B nin dö nem baþ ka ný o la cak ve bu du rum za ten so run lu o lan Tür ki ye-b i liþ ki le rin de ye ni bir kri - ze yol a ça cak. Ni te kim Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu ay - lar ön ce um lar dö nem baþ ka ný o lur sa Tür ki ye-b i liþ ki le ri do nar di ye rek bu - nun sin ya li ni ver di. Son gün ler de B Ba ka ný Ba ðýþ da da - da çö züm ol madýðý takdirde ya i ki dev let ay rý mý ke sin le þir ve ya Ku zey Kýb rýs Tür ki - ye ye il ti hak e de r gi bi oldukça pro vo ka tif i fa de ler kul lan dý. Bu çý kýþ KKTC de bi le tep ki le re se bep ol du. Ki, um ta ra fý nýn B ü ye si ol duk tan son ra el de et ti ði im kân lar ve kay det ti ði ge - liþ me ler, Türk ta ra fýn da da dik kat ve gýp - tay la ta kip e di li yor. Ta bi î, Kýb rýs ta çö zü me va rýl ma dan B nin um la rý bir li ðe da hil et me si bü yük bir yan lýþ tý. n cak bu yan lý þa kar þý Tür ki ye nin a kýl cý ve ger çek çi stra te ji ler uy gu la mak ye ri ne rest le re da ya lý bir ta výr ser gi le me si de hiç doð ru de ðil. Çün kü kes kin sir ke kü pü ne za rar ve ri yor. Sü reç bu min val ü ze re i ler ler ken, um ta ra fý çok il ginç bir a tak ya pa rak, i ki mü za - ke re baþ lý ðý nýn a çýl ma sý ný gün de me ge tir - me sin ya li ver di. um ba sý nýn dan yan sý yan bir ha be re gö - re, bu baþ lýk la rýn ko nu la rý da son de re ce dik kat çe ki ci. Bi ri ar gý ve te mel hak lar. Di ðe ri da let, öz gür lük, gü ven lik. ki si de Tür ki ye nin gün de min de çok a - ðýr lýk lý bir yer tu tan bu ko nu baþ lýk la rý, bi - zim a çý mýz dan da kök lü re form bek le yen a lan la rý kap sý yor. Te mel hak la ra yö ne lik yar gý kay nak lý ih - lâl ler de vam e der ken, za ten ö te den be ri tam o la rak ku ru la ma mýþ o lan a da let, öz - gür lük ve gü ven lik den ge sin de de ye ni bo zul ma i þa ret le ri nin yo ðun laþ tý ðý bir sü - reç te um la rýn bu a ta ðý n ka ra yý yu mu - þak kar nýn dan vu ra cak bir ham le. Tür ki ye a dý na ve ri len ilk re ak si yon, bu tek li fin i yi ni yet ten yok sun, tak tik sel bir yak la þým o la rak gö rül dü ðü þek lin de. (Hür ri yet, ) Ger çi ko nu he nüz res mi yet ka zan mýþ de ðil. n cak bu þe kil de gün de me ge ti ril me si bo þu na ol ma sa ge rek. Ve i þin ger çe ði, Tür - ki ye de ki ge liþ me le ri çok i yi o ku ya rak o na gö re stra te ji ü re ten bir kol lek tif ak lýn çok ze ki ce bir a ta ðý bu. n ka ra yý kö þe ye sý kýþ tý ra cak ve kö tü ni yet li bir tak tik di ye sa vuþ tu ru la ma ya cak bir ham le. Þa yet n ka ra mün fe rit kriz le re o dak lý kon jonk tü rel çö züm ler le o ya lan mak ye ri - ne kök lü ve ya pý sal bir yar gý re for mu nu ger çek leþ tir miþ, te mel hak la ra yö ne lik en - gel le ri kal dý ra cak dü zen le me le ri ha ya ta ge - çi re bil miþ, öz gür lük le ri ko ru yup ge liþ ti re - rek a da let ve gü ven li ði sað la ma yö nün de güçlü ve i nan dý rý cý a dým lar a ta bil miþ ol say - dý, bu a ta ða böy le ha zýr lýk sýz ya ka lan maz dý. Bi lin di ði gi bi, hü kü met ye ni mü za ke re fa sýl la rý nýn a çýl ma ma sýn dan hep B yi so - rum lu tut tu. Bun da kýs men hak lý ol du ðu bir ci het de var. Çün kü baþ lýk la rýn bir bö lü mü bil has sa er kozy, ti na ve um kay nak lý blo kaj la - ra ta kýl dý. ma þim di um lar, Tür ki ye nin ken di si i çin de ha ya tî ö ne me sa hip i ki kri tik baþ - lýk la il gi li o la rak ü za ke re le ri baþ la ta lým tek li fi ya pý yor. n ka ra bu na ha yýr de se, de mok ra tik - leþ me i çin ka çý nýl maz o lan yar gý, a da let ve gü ven lik re form la rý na di re ni yor du ru mu na dü þe cek; e vet de se um la ra kar þý ta kip et ti ði red di ye ci po li ti ka dan vaz geç mek mec bu ri ye tin de ka la cak. Tam bir i ki a ra da bir de re de kal ma ve u ka rý tü kür se bý yýk, a þa ðý tü kür se sa kal du ru mu. Sür priz um a ta ðý na kar þý Tür ki ye me - se le yi a Kýb rýs, ya B i ki le mi ne çe vi rip Kýb rýs ý B ye fe da et me yiz ha ma se tiy le yo la de vam et me ye kal kar sa yi ne ta ri hî bir ha ta yap mýþ o lur. O nun ye ri ne yap ma sý ge re ken þey, um tek li fi nin na býz yok la ma sý þek lin de ba sý na sýz dý rý lýp he nüz res mî leþ me di ði þu a þa ma da bu nu bir fýr sat o la rak de ðer len di rip, söz ko - nu su fa sýl lar da mü za ke re ye ha zýr ol du ðu nu dek la re et mek ol ma lý. Ve ya ný sý ra, bu mü za ke re le rin ge re ði o - lan re form la rýn ha zýr lý ðý ný da bir an ön ce baþ lat malý. Pa pa za ký zýp o ruç boz mak gi bi, um la ra ký zýp B ile arayý iyice aç mak da hiç a kýl kâ rý de ðil. ir ti ni as ya.com.tr um la ra ký zýp B den kop ma ya lým r do ðan: Bi ze ö mür bi çen ler küs tah lýk i çin de BÞ B KN e cep Tay yip r do ðan, ge çir di ði a me li yat la rý ü ze rin den ya pý - lan ha ber le re tep ki gös ter di. r do ðan, Bu ca nýn sa hi bi l lah týr, e ma ne ti ni ge ri a la cak o lan da sa de ce ve sa de ce l lah týr. Biz teh dit le re bo yun eð me - dik. Bi ze ö mür bi çe cek o lan da sa de ce l lah týr. Biz l lah ýn þu hük mü ne yü rek ten i nan dýk, e cel gel di ðin de ne bir sa at i le ri ne bir sa at ge ri a lý nýr. Söy - len ti le re ka nýp bi ze ö mür bi çen ler ve man þet le re ta þý yan lar da ay ný þe kil de bü yük bir küs tah lý ðýn i çin de dir de di. Baþ ba kan e cep Tay yip r do ðan, par ti si nin Ge nel er ke zi nde Ge niþ le til miþ l Baþ kan la rý Top lan tý sý nda ko - nuþ tu. Ko nuþ ma sýn da, Baþ ba kan ar dým cý sý Be þir ta lay, i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, mi ne r do ðan ve Sü mey ye r do ðan ýn U - lu de re zi ya re ti ni de ðer len di ren r do ðan, I rak sý ný rýn da ki e lim ha di se de ço - cuk la rý ný, eþ le ri ni kay be den ha ným kar deþ le ri miz le has bi hal et ti ler, dert le ri - ni pay laþ tý lar. Bu ra dan U lu de re de ki Or ta su, Gül ya zý, Or ta bað Kö yün de ki kar deþ le ri me sa mi mi yet le rin den do la yý þük ran la rý mý su nu yo rum. Bir kez da ha o e lim ha di se de ha ya tý ný kay bet miþ kar deþ le ri mi zi rah met le yad e di - yo rum þek lin de ko nuþ tu. U lu de re de ki ha di se nin çok bü yük bir im ti han ol du ðu nu i fa de e den r do ðan, ya þa nan e lim o la yýn gö nül gö züy le ba kan lar - la, gö zü nü hýrs bü yü yen le ri a yýr dý ðý na i þa ret et ti. n ka ra / ci han ta lay: De mok ra tik leþ me de ye ni a dým la rý mýz o la cak BÞ B KN ar dým cý sý Be þir ta lay, Bi zim il lî Bir lik ve Kar deþ lik Pro je miz, K Par ti nin ku ru lu þun dan be ri en ö - nem li bir hu sus. Za ten de mok ra tik leþ me a dým la rý mýz da de - vam e di yor. Ke sin ti ye uð ra ma mýþ bir ça lýþ ma maz dýr; o yön - de ye ni a dým la rý mýz o la cak de di. Baþbakan ardýmcýsý ta - lay, KP Ge nel er ke zi ne ge li þin de ga ze te ci le rin so rusu üzerine U lu de re ye ya pý lan zi ya re te i liþ kin þun la rý kay det - ti: Hem o lay la il gi li hem de böl ge de sý nýr da ya pý la bi le cek ça - lýþ ma la rý o ra da de ðer len dir miþ ol duk, o ta lep le ri bir de fa da - ha din le dik. Bi zim on la ra söy le ye cek le ri miz var dý. Dev le tin va tan daþ la yüz yü ze gel me si, on la rýn söy le ye ce ði ni söy le me - si, o ra da ki bir çok yan lýþ lýk la rý gi der miþ ol du. sa sen ö nü - müz de ki dö nem de, ay lar da, Do ðu ve Gü ney do ðu na do lu böl ge le rin de bi raz da ha faz la va tan daþ la bu luþ ma fa a li yet le ri - ni ar ttý ra ca ðýz. O yön de ça lýþ ma la rý mýz fa a li yet le ri miz var. Çok yön lü ça lýþ ma mýz var; o ça lýþ ma la rý mýz da bir ke sin ti yok. a kýn za man da ge li þen ba zý o lay lar se be biy le ba zý de - ðer len dir me ler ol du. Gü ven lik bi rim le ri miz a ra sýn da, dev le - tin ku rum la rý a ra sýn da, bu ko nu da gö rev ya pan ku rum lar a - ra sýn da en i le ri ko or di nas yon var dedi. n ka ra / a a Ba ðýþ: Bin yýl dýr Ba tý ya yü rü yo ruz nb Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba ðýþ, e ko no - mi si i yi gi den Tür ki ye nin ne den zor da ki B ye ü ye ol mak is te di ði ni so ran Bel çi ka lý Türk le re, Bin yýl dýr Ba tý ya yü rü yo ruz ha týr lat ma sýn da bu lun du. Bel çi ka Türk Der nek ler Bir li ði nin o nu ru na ver di ði ye mek te ko nu þan Ba ðýþ, þun la rý söy le di: Bu gün B de bir ra - hat sýz lýk o la bi lir, a ma al tý ný çiz mem ge re ken ba zý ger - çek ler var. Ki þi ba þý na dü þen re fah la sa de ce ge li ri de ðil in san hak la rý ný, i fa de öz gür lü ðü nü, gý da la rýn hij ye ni ni, ço cuk la rý ný zýn oy na dý ðý o yun cak la rýn stan dart la rý ný, tra fik ku ral la rý ný, ver gi dü ze ni ni, iþ çi iþ ve ren i liþ ki le ri - ni ve bü tün bun la rý de ðer len dir di ði miz za man B bir de ðer ler bir li ði dir. Bu nun da ö te sin de B in san lýk ta - ri hi nin en kap sam lý ba rýþ pro je si dir. Tür ki ye nin ka tý lý - mý o ký ta sal ba rýþ pro je si ni kü re sel leþ ti re cek bir sü reç - tir. O yüz den B ye gir mek is ti yo ruz. Ba ðýþ, Be çi ka lý Türk le re, ma þu nu da u nut ma yýn; Biz bin yýl dýr Ba - tý ya doð ru i ler le yen bir mil le tiz. Or ta s ya dan Vi ya - na ya ka dar git mi þiz. Þim di de Brük sel e, Genk e ge li - yo ruz di ye ko nuþ tu. Genk / a a eclis Baþkaný Cemil Çiçek, TB Tören Salonu'nda Çanakkale Valiliði tarafýndan açýlan Fotoðraf Sergisi'nin açýlýþýna katýldý. FO TOÐ F:

10 Cin si DÖ VZ FK TF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ Cin si KZ BN K SI DÖ VZ KU L I DÖ VZ FK TF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ 1 BD DO L I 1 VUS TL DO L I 1 D N K KO NU 1 U O 1 N G LZ ST L N 6 T S VÇ FN GI 1 S VÇ KO NU 1 K N D DO L I 1 KU VT D N I 1 NO VÇ KO NU 1 SU U D BS TN L 100 J PON N KONO 8 T 2012 PÞB 10 S B S T P S U O L TIN C. L TI NI DÜN 96,80 ÖN C K GÜN 96,85 DÜN 652 ÖN C K GÜN 655 DO L DÜN 1,79 ÖN C K GÜN 1,786 DÜN 2,3495 ÖN C K GÜN 2,349 p p p p Sos yal gü ven ce si ol ma yan ha mi le nin sað lýk gi de ri ni SGK ö der Sos yal Gü ven lik Ku ru mu uy gu la ma la rý na gö re, ha mi le lik, ay nen; a cil hal ler, tra fik ka za sý, iþ ka za sý ve mes lek has ta lý ðý i le 18 yaþ al tý ço cuk la rýn sað lýk yar dým la rý nýn kar þý lan - ma sýn da ol du ðu gi bi is tis naî du rum lar kap sa - mýn da ka bul e dil mek te dir. a ni, na sýl ki SGK i le söz leþ me yap mýþ ö zel ve ya res mî has ta ne ve di - ðer sað lýk ku ru luþ la rý a cil ser vi se ge len bir has ta - nýn sos yal gü ven ce si o lup ol ma dý ðý na bak mak sý - zýn, bu ki þi nin sað lýk ih ti yaç la rý ný gi de rip bun la - rýn gi de ri ni SGK ya fa tu ra e di yor sa, ay ný du rum ge be o lan ka dýn la rý mýz i çin de ge çer li dir. Ha mi - le o lan ba yan la rýn hiç bir sos yal gü ven ce si ol ma - sa ve ya Bað-Kur lu o lup prim bor cu bu lun sa bi - le, SGK i le söz leþ me yap mýþ han gi sað lýk ku ru - lu þu na baþ vu rur lar sa vur sun lar, bu sað lýk ku ru - luþ la rý ha mi le ba ya nýn ha mi le lik ten kay nak la - nan sað lýk ih ti yaç la rý ný gi der mek zo run da dýr lar. Sað lýk ih ti yaç la rý i çin de; mu a ye ne, ya tak lý te da vi, tet kik, tah lil ve i lâç ih ti yaç la rý ör nek o la rak gös - te ri le bi lir. Ha mi le ba ya nýn baþ vur du ðu sað lýk ku ru lu þu i se, Sað lýk Uy gu la ma Teb li ði nin e kin - de yer a lan K: 4 bel ge si ni dü zen le ye rek SGK ya fa tu ra et me le ri ge rek mek te dir. Ha mi le ba yan la - rýn sað lýk gi der le rin den do la yý 5510 sa yý lý ya sa ya gö re has ta dan i la ve fark üc re ti ta lep e di le mez. n cak, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu yet ki li le ri ya - sa da ol ma sý na rað men Sað lýk Uy gu la ma Teb li ði i çe ri si ne fark üc ret a lý na ma ya ca ðý na da ir hü - küm ler koy ma dýk la rý i çin, gü nü müz i ti ba riy le has ta lar dan fark üc re ti a lýn mak ta dýr. Hem eþ ten hem ba ba dan ö lüm ay lý ðý a lý na bi lir SO U 1: ak la þýk 2 yýl ön ce SSK lý e þim ve fat et ti. þim den ba na dul ay lý ðý bað lan dý. Bun dan bir kaç ay ön ce de Bað-Kur e mek li si ba bam ve - fat et ti. Ben bir ev ha ný mý yým. Hem e þim den hem ko cam dan çift ö lüm ay lý ðý a la bi lir mi yim? Þük ri ye Þ / da na C VP 1: Ver di ði niz bil gi le re gö re, ba ba nýz ve e þi niz ay rý sos yal gü ven lik ka nun la rý na ta bi - dir ler. a ni, e þi niz SSK kap sa mýn da, ba ba nýz Bað-Kur kap sa mýn da dýr. Sos yal Gü ven lik Ku - ru mu nun uy gu la ma la rý na gö re, ko ca ve ba ba ay rý sos yal gü ven lik ka nun la rý kap sa mýn da o - lur sa, ge ri de sað ka lan ba yan, öl müþ ba ba sýn - dan ye tim ay lý ðý i le öl müþ ko ca sýn dan dul ay lý - ðý ný bir lik te ve tam o la rak a la bi lir. n cak, ko ca i le ba ba nýn i ki si de Bað-Kur kap sa mýn da ve ya i - ki si de SSK kap sa mýn da ol say dý, yal nýz ca ko ca - nýn ve ya ba ba nýn ay lý ðý a lý na bi lir di. kin ci ü ni ver si te yi o ku yan me mur ço cu ðu na ye tim ay lý ðý bað lan maz SO U 2: 23 ya þýn da yým. ki yýl lýk yük sek o kul me zu nu yum. Bu yýl n ka ra da kim ya mü hen - dis li ði ni ka zan dým. Ba bam 2005 de ve fat et ti. - ki yýl lýk o ku lum bi tin ce ba bam dan al dý ðým ye - tim ay lý ðým da ke sil di. e ni bir fa kül te ka zan - mam ne de niy le, ba bam ü ze rin den SGK dan ye ni den ye tim ay lý ðý a la bi lir mi yim? u sa TON G / n ka ra C VP 2: 1 kim 2008 den ön ce me mu ri ye te gi ren ler 5434 sa yý lý mek li San dý ðý ka nu nu na ta bi dir ler sa yý lý ya sa nýn 74 ün cü mad de - sin de i se; Bir yük se köð re ni min bi ti ril me sin den son ra i kin ci bir yük se köð re nim de ge çen sü re ler i le dok to ra ve ya i kin ci de fa ya pý lan mas ter ve - ya hut li sans üs tü uz man lýk öð re ni min de ge çen sü re ler de ay lýk ö den mez. hü küm le ri bu lun - mak ta dýr. Bu sebep le, i kin ci bir ü ni ver si te o ku - ma nýz dan do la yý, ö len me mur ba ba nýz ü ze rin - den SGK ta ra fýn dan si ze ye tim ay lý ðý bað lan - maz. y rý ca, sað lýk yar dý mý da a la maz sý nýz. Dul ve ye tim ay lý ðý ba ký mýn dan 5510 sa yý lý ya sa ya ta bi o lan lar da i se i kin ci ü ni ver si te yi o ku yan kýz ve ya er kek ço cuk la ra, ye tim ay lý ðý bað lan mak - ta dýr. Si zin ba ba nýz öl me miþ ol say dý, ba ba nýz ü - ze rin den i kin ci ü ni ver si te yi o kur ken sað lýk yar - dý mý a la bi lir di niz. Ver gi kay dý ol ma yan e mek li den des tek pri mi ke si le mez SO U 3: 1999 yý lýn da Bað-Kur dan e mek li ol - dum. mek li o lun ca ver gi kay dý mý ka pat tým. s - naf si cil ve o da kay dý mý 2004 yý lýn da ka pat tým. Bað-Kur be nim e mek li ay lý ðým dan 2004 e ka dar hiç es naf lýk yap ma dý ðým hal de 5 yýl sos yal gü - ven lik des tek pri mi kes ti. Ben bu ke sin ti le ri na sýl ge ri a la bi li rim? h met U K / z mir C VP 3: Ver gi kay dý ný zý ka pat týk tan son ra, fi i len es naf lýk yap ma dýy sa nýz, de vam e den es naf si cil ve o da kay dý ný za gö re Bað-Kur ta ra fýn dan siz den ya pý lan des tek pri mi ke sin ti le ri ni iþ mah ke me le ri ne dâ vâ a ça rak ge ri a la bi lir si niz. Çün kü, si zin gi bi bir çok es naf tan e mek li ol - duk tan son ra o da ve ya si cil kay dý ka pan ma dý ðý i çin Bað-Kur/SGK ta ra fýn dan des tek pri mi ke - sil miþ tir. NOT: So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven - ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com 10 nu ma ra ya ða ted bir ta le bi TOBB'UN 3 SKTÖ CLS, CN KIPLIN, ÇV KLLÐN, HKSIZ KBT V SON 3 ILD 5 L TL' ÞN VG KBIN OL ÇN 10 NU Ð ÇN CL V GÜÇLÜ TDBL LINSINI STD. TOBB Tür ki ye Pet rol ve Pet rol Ü rün le ri Sa na - yi ec li si, TOBB Tür ki ye Ka ra yo lu ol cu Ta þý ma cý lý ðý ec li si ve TOBB Tür ki ye U laþ - týr ma ve Lo jis tik ec li si, 10 nu ma ra yað a dý al týn da ya pý lan sah te ve ka çak a kar ya kýt fa a li - yet le ri ne son ve ril me si i çin a cil ve güç lü ted - bir ler a lýn ma sý ný is te di. Sek tör mec lis le ri yap - týk la rý a çýk la ma da, can ka yýp la rý na, çev re kir li - li ði ne, hak sýz re ka be te ve son 3 yýl da 5 mil yar TL yi a þan ver gi kay bý na yol a çan, 10 nu ma ra yað a dý al týn da ya pý lan sah te ve ka çak a kar ya - kýt fa a li yet le ri ne son ve ril me si i çin a cil ve güç - lü ted bir ler a lýn ma sý ný is te di. 10 nu ma ra yað so ru nu nun a li ye Ba kan lý ðý nýn al dý ðý i lâ ve ted bir le re rað men çö zül me di ði ne dik kat çe - ken sek tör mec lis le ri, so ru nun çö zü mü nün ka mu bi rim le ri nin ge niþ ka tý lý mý ný, ko or di - nas yo nu nu ve bir çok a lan da pa ra lel a dým a týl - ma sý ný ge rek tir di ði ne i þa ret et ti ler. SON ÜÇ ILD VG KBI 5 L TL' ÞTI Tür ki ye nin her ta ra fýn da, 10 nu ma ra yað a - dý al týn da te ne ke ler i çin de mo to rin ye ri ne sah te ve ka çak a kar ya kýt tür le ri nin yýl lar dýr yay gýn bir þe kil de sa týl dý ðý na dik kat çe ken sek - tör mec lis le ri, þu gö rüþ le re yer ver di: a li ye Ba kan lý ðý mý zýn bu tür hi le li sa týþ la rýn ö nü ne geç mek ü ze re en son y lül a yýn da Te cil/ter - kin uy gu la ma sý kap sa mýn da al mýþ ol du ðu ted - bir le re rað men bu tür fa a li yet ler ül ke mi zin he men her ya nýn da yay gýn bir þe kil de de vam et mek te. Sek tör mec lis le ri mi zin ve si vil top - lum ku ru luþ la rý mý zýn yap týk la rý ça lýþ ma lar bu tür fa a li yet ler ne de ni i le o lu þan ver gi kay bý nýn tak ri bi yýl lýk 1,5-2 mil yar TL dü ze yi ne çýk tý ðý - ný ve son üç yýl dýr ar ta rak de vam e den bu prob le min ne den ol du ðu top lam ver gi kay bý - nýn 5 mil yar TL yi aþ tý ðý ný gös ter mek te. 10 NU Ð, ÇV V NSN SÐLIÐI ÇN ÖNL B THDT'' 10 nu ma ra yað a dý al týn da ki ham ma de nî yað lar, sol vent ler, ham ne ba ti yað lar, a týk yað - lar ve ni te li ði bel li ol ma yan di ðer kim ya sal mad de le rin ka rý þým la rý nýn te ne ke ler i çin de ve yol boy la rýn da sa týl dý ðý ný be lir ten sek tör mec - lis le ri, þun la rý kay det ti: o to rin ye ri ne sa tý - lan bu mad de ler oluþturduk la rý bü yük ver gi kay bý nýn ya ný sý ra ze hir li e mis yon ü re te rek cid dî ha va ve top rak kir li li ði ne, or ta ya çý kan yan gýn lý ka za lar da can ka yýp la rý na se bep ol - mak ta. o to rin stan dar dý na uy ma yan bu mad de ler, ay ný za man da a raç la ra da cid dî za - rar lar ver mek te, mo to run öm rü nü ký salt mak - ta, a raç la rýn sü re sin den çok ön ce yýp ra na rak hiz met dý þý kal ma sý na ne den ol mak ta ve böy - le ce mil lî ser ve te de za rar ver mek te. 10 nu ma ra yað sah te, çün kü mo to rin stan - dart la rý ný tut ma mak ta. a sa la rý mý za gö re ka - çak, çün kü i çin de bu lun ma sý ge re ken u lu sal mar ker yok i fa de le ri ni kul la nan sek tör mec - lis le ri, Nak li ye sek tö rü bu ya ký tý kul lan ma dý ðý tak dir de re ka bet e de mez nok ta ya gel miþ, a - kar ya kýt ba yi le ri ve da ðý tým þir ket le ri bu hak - sýz re ka be tin al týn da e zil miþ tir de ðer len dir - me sin de bu lun du. SOUNUN ÇÖZÜÜ ÇN PILSI GKNL Sek tör ec lis le ri, ya pýl ma sý ge re ken le re i liþ kin þu gö rüþ le ri be lirt ti: 10 Nu ma ra yað ü re ti min de kul la ný lan bütün gir di le rin it - ha la tý dev le ti miz ce ta ah hüt na me i çe ren bir mü sa a de ve/ve ya iz le me sis te mi ne bað lan - ma lý, it ha li ya pý lan gir di ler il gi li ka mu bi - rim le rin ce sa týþ ve ü re tim zin ci rin de iz le - ne rek ya sa dý þý kul la ným en gel len me li. Çev - re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, çev re kir li li ði ya - ra tan 10 Nu ma ra yað kul la ný cý la rý ný eg zoz e mis yon öl çüm le ri i le tes bit et me li ve ce za - lan dýr ma lý. 10 nu ma ra yað a dý al týn da yü rü tü len fa a - li yet, tü ke tim a þa ma sý na ge lin ce ye ka dar ya sal bir gö rün tü i çi ne a lý na bil di ðin den, mu hak kak tü ke tim a þa ma sýn da da de net le - ne bil me li ve ce zaî iþ lem uy gu la na bil me li. o to rin o la rak kul la ný lan an cak u lu sal mar ker i çer me yen bu ü rü nü ge rek li ya sal iþ lem le re ta bi tut mak, an cak ve en et kin bir þe kil de tü ke ti ci a þa ma sýn da müm kün o la - bi le ce ðin den tü ke ti ci le rin ya kýt de po la rýn - dan a lý na cak nu mu ne le ri de (u lu sal mar ker ve tek nik kri ter ler yö nü i le) de ne tim kap sa - mý na a la cak ya sal bir dü zen le me ge cik mek - si zin ya pýl ma lý. n ka ra / a a Ver gi tah si la tý yüz de 20.5 art tý TÜ K ge ne lin de 2010 yý lýn da 210 mil yar 532 mil yon 315 bin li ra o lan net ver gi tah si la tý 2011 de yüz de 20,5 ar týþ la 253 mil yar 765 mil yon 370 bin li - ra ya çýk tý. Bü yük ü kel lef ler Ver gi Da i re si Baþ kan - lý ðý (BVDB) 2011 yý lý ra lýk a yý bül te ni ne gö re, 2011 ra lýk a yý so nu i ti ba riy le BVDB 49 mil yar 769 mil yon 470 bin 508 li ra, s tan bul Ver gi Da i re si Baþ kan lý ðý 40 mil yar 886 mil yon 362 bin 657 li ra, s - tan bul Def ter dar lý ðý 20 mil yar 646 mil yon 414 bin 326 li ra, n ka ra 27 mil yar 511 mil yon 54 bin li ra, Bur sa 5 mil yar 731 mil yon 91 bin li ra, z mir 27 mil - yar 567 mil yon 417 bin li ra ve Ko ca e li 33 mil yar 666 mil yon 927 bin li ra, di ðer il ler de 47 mil yar 986 mil - yon 633 bin 675 li ra net ver gi tah si la tý yap tý. Böy le - ce Tür ki ye ge ne lin de 253 mil yar 765 mil yon 370 bin 167 li ra ver gi tah si la tý ya pýl mýþ ol du.bu na gö re 2001 yý lýn da Tür ki ye ge ne lin de top la nan ver gi den 111 mil yar 302 mil yon 247 bin 491 li ra sý s tan - bul dan top lan dý. BVDB nin tah sil et ti ði ver gi nin Tür ki ye top la mý i çin de ki pa yý yüz de 19,61, VDB nýn yüz de 16,11, s tan bul Def ter dar lý ðý nýn yüz de 8,14, n ka ra nýn yüz de 10,84, Bur sa nýn yüz - de 2,26, z mir in yüz de 10,86, Ko ca e li nin yüz de 13,27, di ðer il le rin de yüz de 18,91 ol du. V G NN ÜZ D 44 Ü S TN BUL DN TOP LN DI s tan bul Tür ki ye ge ne lin de top la nan ver gi nin yüz de 44 ü nü top la ya rak ver gi tah si la týn da ilk sý ra da yer a lýr - ken, Ko ca e li yüz de 13,27 i le i kin ci, z mir i se yüz de 10,86 i le ü çün cü sý ra da yer al dý. Tür ki ye ge ne lin de 2011 so nu i ti ba riy le net ver gi ge lir le ri nin a na ver gi tür le ri i çin de ki da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da da, Ö zel Tü ke tim Ver gi si 64 mil yar 185 mil yon 781 bin 162 li ra ve yüz de 25,29 pay i - le ilk sý ra da yer a lýr ken, ça lý þan la rýn ma aþ la rýn dan ke si - len Ge lir Ver gi si Tev ki fa tý da 44 mil yar 323 mil yon li ra ve yüz de 17,47 pay i le i kin ci, Kat ma De ðer Ver gi si de 29 mil yar 955 mil yon 882 bin 698 li ra ve yüz de 11,80 pay i - le ü çün cü sý ra da yer al dý. Lis te de Ku rum lar Ver gi si 26 mil yar 992 mil yon 683 bin 505 li ra ve yüz de 10,64 pay i - le dör dün cü, Ö zel le ti þim Ver gi si 4 mil yar 418 mil yon 993 bin 626 li ra ve yüz de 1,74 pay i le be þin ci, Ban ka ve Si gor ta u a me le le ri Ver gi si 4 mil yar 288 mil yon 330 bin 240 li ra ve yüz de 1,69 o ran i le al týn cý sý ra da yer al dý. Di ðer ver gi ler i se yüz de 31,37 pay i le 79 mil yar 599 mil - yon 832 bin 728 li ra o la rak lis te de yer al dý. Ge çen yýl top la nan ver gi ge lir le ri, bir ön ce ki yýl i le ký yas lan dý ðýn da, 2010 yý lýn da 210 mil yar 532 mil yon 315 bin li ra net ver - gi ge li ri nin 2011 de yüz de 20,5 ar týþ la 253 mil yar 765 mil yon 370 bin li ra ya çýk tý ðý gö rül dü. n ka ra / a a týl me ra lar ka ba yem ih ti ya cý ný kar þý la ya cak GI D Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, e ra Ka nu nun da ki de ði þik lik ta sa rý sý - nýn Ba kan lar Ku ru lun da im za ya a çýl dý ðý ný bil dir di. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan ve a týl du rum - da bek le yen 2 mil yon hek tar me ra a la ný ný ül ke e ko no mi si ne ka zan dý ra cak ta - sa rý, ka nu nun 4 ün cü ve 12 nci mad de le rin de de ði þik lik ön gö rü yor. e ni dü - zen le me ye gö re kul la nýl ma yan me ra a lan la rý, ýs lâh e dil mek þar týy la hay van cý - lýk iþ let me le ri nin hiz me ti ne su nu la cak. Tür ki ye nin me ra ha ri ta sý ný gün cel le - me ça lýþ ma la rý na de vam e den ba kan lýk, böy le ce köy ve be le di ye ler ta ra fýn - dan kul la nýl ma yan me ra la rý tes bit e de cek. Tesbit e di len me ra lar, hay van cý lýk yap mak is te yen gi ri þim ci le rin hiz me ti ne su nu la cak. ö net me li ðin ha zýr lan - ma a þa ma sýn da me ra yö ne tim bir lik le ri ve a ka de mis yen ler den gö rüþ a la cak o lan ba kan lýk, bir ay i çin de yö net me li ði ta mam la ya cak. e ra la rýn ka ba yem ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sýn da en u cuz kay nak ol du ðu, ka nun da ya pý la cak de ði - þik lik le a týl du rum da ki me ra la rýn et kin kul la ný mý sað la na rak, yýl lýk ka ba yem ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sý nýn he def len di ði i fa de e dil di. n ka ra / a a e mu ra Cu mar te si me sa i si D H ön ce ka mu da me sai dü zen le me siy le il gi li teklifte bu lu nan ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka - ný Ta ner ýl dýz, bu ö ne ri si ni Ba kan lar Ku ru lu na ge tir me ye ha zýr la ný yor. Ntvmsnbc.com da ki ha - be re gö re, tek li fin ya sa laþ ma sý du ru mun da ka - mu da gö rev li per so nel, bun dan böy le sa at le ri a ra sýn da ça lý þa cak. Tek lif le, Cu - mar te si gü nü ya rým gün ça lý þýl ma sý da ön gö rü lü - yor li yýl lar da Cu mar te si gü nü de ça lý þýl dý - ðý ný ha týr la tan Ba kan ýl dýz, O gün ler den son ra re fa hý mý zý çok mu art týr dýk, v ru pa dan da ha mý zen gi niz? di ye sor du. ýl dýz, us ya gi bi ba zý ül - ke le ri de uy gu la ma ya ör nek o la rak gös ter di. Ko - nu nun bu ay i çe ri sin de Ba kan lar Ku ru lu na gel - me si bek le ni yor. TSK, vus tral ya da e ði tim pro to ko lü im za la dý TÜ K s naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TSK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Sydney de vus tral ya e ni Gü ney Gal ler ya le ti (New So uth Wa les -NSW) ði tim Ba kan lý ðý i le mes lek e ði ti mi a la nýn da ge niþ çap lý bir pro to kol im za la dý. TSK ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 2010 yý lýn da vus tral ya dev let e ði tim ku ru mu T F NSW i le an laþ ma im za la ya rak T F ku - rum la rý ný Tür ki ye ye ge ti ren TSK in Tür ki ye de Tek nik ve le ri ði tim Ku rum la rý a dý al týn da ilk kez n gi liz ce mes lek e ði ti mi ni baþ lat tý ðý ha týr la týl - dý. çýk la ma da, NSW ði tim Ba kan lý ðý i le im za - la nan ye ni pro to kol i le ha li ha zýr da ki iþ gü cü nün ge li þen tek no lo ji nin ih ti yaç la rý na ce vap ve re cek þe kil de ye ni den e ði til me si i le mes le kî ye ter li lik le - rin be lir len me si ve mes le kî ye ter li lik le re uy gun müf re da týn ha zýr lan ma sý ko nu sun da da ha ge niþ iþ bir li ði im kâ ný sað la na ca ðý be lir til di. n ka ra / a a Dü þen enf las yon açlýk sý ný rý ný in dir me di U-SN ta ra fýn dan Þu bat a yý - na yö ne lik yap tý rý lan aç lýk-yok sul - luk a raþ týr ma sý nýn so nuç la ý na gö re 4 ki þi lik bir çe kir dek a i le nin tü ket - me si zo run lu o lan gý da lar i çin har - ca ma sý ge re ken tu tar (aç lýk sý ný rý) yak la þýk 46 TL ar ta rak bin 78 TL, 4 ki þi lik bir a i le nin as ga ri þart lar da ge - çi ne bil me si i çin har ca ma sý ge re ken tu tar i se (yok sul luk sý ný rý) 107 TL ar ta rak 2 bin 868 TL o la rak be lir - len di. Gý da ü rün le rin de re kor ar tý - þýn yüz de lik dol ma lýk bi ber de ya þan dý ðý Þu bat a yýn da, gö ze çar - pan en bü yük u cuz luk i se yüz de le kar na ba har fi yat la rýn da tes - pit e dil di. Fi yat ar tý þýn da dol ma lýk bi be ri yüz de 35,64 ar týþ la Ha vuç, yüz de 34,93 ar týþ la Siv ri Bi ber, yüz - de 33,74 ar týþ la Çar lis ton Bi ber, yüz de 29,48 ar týþ la ay da noz ve yüz de 26,23 ar týþ la a rul ta kip et ti. Þu bat a yýn da O cak a yý na gö re gi yim mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 3,45 lik bir u cuz luk ya þan dý. Kýþ lýk ü rün le rin in di ri me gir me siy le er kek ka ba ný, ço cuk ka za ðý, ka dýn çiz me si, er kek ka zak la rý, ka dýn ka ban la rý ve hýr ka la rý nýn fi yat la rýn da yüz de 9,47 i le 8,31 lik in di rim ya þan dý. Fi ya tý ar tan ü rün ler i se, ço cuk iç ça ma þý rý, ço ra býn ya ný sý ra di kiþ ip li ði yer al dý. Þu bat a yýn da O cak a yý na gö re ý sýn - ma mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 1,75 lik bir ar týþ tes bit e di lir - ken, en gö ze çar pan de ði þim yüz de 3,38 ar týþ la kö mür üc ret le rin de ya - þan dý. nkara / ecep Gören Leh man Brot hers, 3.5 yýl son ra if lâs tan çýk tý BD L ya tý rým ban ka sý Leh man Brot hers, if las ko ru ma prog - ra mýn dan çýk tý ðý ný a çýk la dý. Ban ka yet ki li le rin ce ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, yak la þýk 3,5 yýl son ra Leh man Brot hers ýn if lâs ko ru ma prog ra mýn dan çýk tý ðý, borç lu ol duk la rý ku rum la ra 17 Ni san dan i ti ba ren yak la þýk 65 mil yar do lar ö de me yap ma ya baþ la ya cak la rý i fa de e dil di. Dün ya nýn en es ki ve en say gýn ya - tý rým ban ka la rýn dan Leh man Brot hers ýn 15 y lül 2008 de if - lâs ko ru ma baþ vu ru sun da bu lun ma sý, 1929 yý lýn da ki Bü yük Buh ran dan bu ya na dün ya nýn þahit ol du ðu en cid dî kü re sel kri zin en ö nem li ki lo met re ta þýy dý. New ork / a a Lehman Brothers, 2008 yýlýnda iflâs korumasýna baþvurmuþtu.

11 8 T 2012 PÞB D POLTK Þu bat ne yin i fa de si? BKÇ gün ön ce ta türk çü Dü þün ce Der ne ði nin bir top lan tý sýn da der nek baþ ka ný nýn gö rüþ le ri ba sý na yan sý yor. Dev rim a sa la rý nýn yü rür lü ðe gir me si nin (han gi si nin?) 88 in ci yýl dö nü mü pa ne lin de ya pý lan ko nuþ ma lar da Siz ce bu bir dar be mi dir? a a dam lar gö rev le ri ni yap mýþ. De mok ra tik þe kil de hü kü me te bil gi ver miþ tir. Bu dik ta tör lük mü dür? Böy le an la þý la maz. O sý ra da ki gö rev le rin ya zý lý met nin de ir ti ca, bö lü cü lük gi bi un sur lar da var dýr. On lar da bu nun ge re ði o la rak yap mýþ lar dýr i fa de le ri kul la ný lýr ken, Dev ri min, kar þý bir dev rim le i kin ci kez ay ný teh li ke ye düþ me si nok ta sýn da 28 Þu bat ka rar la rý nýn dev re ye gir di ði i fa de le ri de dik ka ti çe ki yor. Bu ze vat i le ay ný nok ta da bu lu þa ca ðý mý pek dü þün me miþ tim. Bir sü re dir, 28 Þu bat i le bir lik te 27 a yýs, 12 y lül, 27 Ni san ve bir çok an ti de mok ra tik ha re ke tin na ya sa ya ay ký rý ol ma dý ðý, hat ta na ya sa nýn ru hu nun bir ge re ði ol du ðu nu ya zý yo rum. Her bir mü da ha le nin bi za ti hi yüz yýl lýk a na ya sal dü ze nin zo run lu bir so nu cu ol du ðu nu, a na ya sa yý ko ru ma ye mi ni e den her bir ka mu ak tö rü nün bu sis tem i çi ne doð du ðu nu ve o nun re fe rans la rýy la ha re ket et mek zo run da ol du ðu nu an la tý yo rum. Bu sü reç le re la net o kur ken, o nu do ðu ran ve zo run lu ký lan yüz yýl lýk na ya sal dü ze ni ve o nun i de o lo jik re fe rans la rý i le bun lar la he sap laþ ma ya doð ru gi den bir top lum sal ge li þim sü re ci ni gö zar dý et me nin im kâ ný yok. Bu pa nel de ko nu þu lan lar, bu ger çe ði tüm çýp lak lý ðýy la göz ler ö nü ne se ri yor. Dö nü þü mün i puç la rý Tür ki ye de ta ri hi bir dö nü þüm ya þa ný yor. Ta rih ye ni den sor gu la ný yor. Geç miþ te ya þa nan ve dö ne min e ge men kon jonk tü rü ne de niy le ge çiþ ti ri len ne ka dar gay ri meþ ru ey lem ve ic ra at var sa gün yü zü ne çý ký yor. Bu nu is ter ik ti dar da, is ter mu ha le fet te ol sun si ya si le rin çe þit li ge rek çe ler le sü men al týn da tu ta bil me, gün dem den dü þür me güç le ri ve ye ti le ri kay bo lu yor. s ki sis te min re fe rans la rý ve ku rum la rýy la ne ka dar uz la þý ya pý lýr sa ya pýl sýn, si ya si ler es ki sis te min ki mi ta bu la rý na ne ka dar öv gü ler dü zer se düz sün, ger çek bir yer de ye ni den or ta ya çý ký yor. s ki sis te min ka ran lýk kav ram ve re fe rans la rý ný ne ka dar fark lý bir yo ru ma ta bi tu tar lar sa tut sun lar, bu kav ram ve re fe rans la rýn an lam ve i çe rik ka zan dý ðý ta ri hi ger çek ler gün yü zü ne çý ký yor ve bu ça ba la rýn ne ka dar bey hu de ol du ðu nu her de fa sýn da ye ni - t ti hat çý lýk tan Ke ma liz me BLKNL DN baþ la ya rak, na do lu yu da i çi ne a lan bir bi çim de bu coð raf ya da mil li dev let ler ya sa dý þý güç sa hip le ri nin dev let ü ze rin den ya sal güç ha li ne gel me le ri nin de ze mi ni ni sað la dý. t ti hat çý lýk bu ze mi nin en be lir gin a kým la rýn dan ve ku rum sal laþ ma la rýn dan bi riy di. Ör ne ðin r me ni teh ci ri sý ra sýn da ha pis ha ne ler de ki mah kûm la rýn çý kar tý la rak as ker ve si vil çe te ci ler le bir lik te Teþ ki lat-ý ah su sa bir lik le ri nin par ça sý ký lýn ma sý hiç de ya dýr gan ma dý. Dev let e le ge çi ril dik ten son ra i se bu çe te ci ler dev let me mu ru ha li ne gel di ler ve 1913 te meþ hur u kav vat Ka nu nu, ya ni me mur la rý güç len di ri ci ya sa çý ka rýl dý. Bu ya sa me mur la rý hu kuk kar þý sýn da ko ru yor du ve za ten bir sü re son ra da, r me ni teh ci riy le bir lik te, e mu rin u ha ke mat Ka nu nu ha li ne ge le cek ti. Ký sa ca sý dev let ken di me mur la rý nýn ya sa dý þý iþ yap ma sý ný nor mal leþ tir di, on la rý bu yön de teþ vik et ti ve ko ru du. de o lo jik zýrh o la rak i se dev le tin yük sek men fa at le ri ö ne sü rül dü ve mil li yet çi lik le dev let çi lik a ra sýn da or ga nik bir bü tün sel lik sað lan dý. Öy le ki ger çek mil li yet çi li ðin dev let çi lik ten ko par tý la ma ya ca ðý ka ný sý yay gýn bir bi çim de top lu mun zih ni ne ka zýn mýþ ol du. Bu nun an la mý dev le tin mil li yet çi li ði ken di uh de si ne al ma sý, böy le ce mil li kim li ði be lir le ye rek va tan da þý bir re hin sta tü sü ne in dir ge me siy di. Cum hu ri yet bu ko nu mu de ðiþ tir me di. Ke ma lizm t ti hat çý lý ðýn ü ze ri ne bir ký lýf ör te rek o nu bir yan dan cum hu ri yet ol ma nýn ge rek le riy le u yum lu bir ha le sok ma ya, di ðer yan dan da mo dern li ðin ge re ði o la rak gör dü ðü ev ren sel ni te lik ler ü ze rin den ta ným la ma ya ça lýþ tý. Ke ma lizm in us ta fa Ke mal in ki þi sel ka riz ma sýn dan bes le nen bir i de o lo ji o la rak sü rüm de kal ma sý i se i ki si ya sî so nu ca yol aç tý: Bir bö lüm it ti hat çý nýn tas fi ye e dil me si ko lay laþ tý, an cak it ti hat çý lý ðýn Ke ma lizm in ko ru ma sý al týn da pa laz lan ma sý nýn ve dev let i çin de yer le þik ha le gel me si nin yo lu a çýl dý. ðer t ti hat çý lýk dev le te sa hip ol ma i de o lo ji si i se, Ke ma lizm de ik ti da rýn dev let sa hip li ði ni meþ ru laþ tý ran i de o lo jiy di... t ti hat çý lar dev le tin o mur ga sý ný, zih ni ye ti ni ve mil li stra te ji si ni o luþ tur ma yý sür dür dü ler. us ta fa Ke mal in tek a dam o la rak yü cel til me si, ay nen kuv vet li bir ý þý ðýn et ra fýn da ki nes ne le ri gö rü nür ol mak tan çý kar ma sý gi bi, as lýn da t ti hat çý lý ðýn ik ti da rý ný sað lam laþ tý ran bir un sur ol du. Bu ta rih sel sü re ce bak tý ðý mýz da dev le tin i çin de ki çe te leþ me ye þa þýr mak pek müm kün de ðil. k si ne çe te leþ me den ba ðým sýz den ha týr la tý yor. Ka bul e de lim, Tür ki ye çok de rin ve kök lü bir de ði þim sü re ci i çin de yol a lý yor. Bu de ði þim sü re ci si ya sal ka rar ve ri ci ler den ba ðým sýz dýr. k si ne si ya si ka rar ve ri ci le ri de be lir li bir is ti ka met te dav ran ma ya ve si ya set yap ma ya zor lu yor. k ti da rý zor la dý ðý gi bi, mu ha le fe ti de de ði þi me zor lu yor. Bu gü nün Tür ki ye sin de si ya sal al gý ve an la yýþ lar da baþ la yan dö nü þü mün te me lin de bu de ði þi min i puç la rý ný ya ka la mak müm kün dür. vet, bu ül ke de yüz yýl lýk dü zen, o nu in þa e den ler 28 Þu bat, 27 a yýs, 12 y lül, 27 Ni san ve bir çok an ti de mok - ra tik ha re ket a na ya sa nýn ru hu nun ge re ði... ta ra fýn dan da hi sa vu nu la mý yor ar týk. Sa vu nan lar i yi ce mar ji nal le þi yor, a nak ro nik sim ge ler ve fi gür ler o la rak ken di i çi tu tar lý lýk la rý i çin de za man la rý nýn ta mam lan ma sý ný bek li yor. Ki mi za man da ha ki ka tin or ta ya çýk ma sý na far kýn da ol ma dan kat ký su nu yor. Si ya set yal pa la yýp, kon jonk tü rel o la rak bu sim ge ve fi gür le re can lý lýk kat sa da, ta ri hin sey ri nin de ðiþ me si müm kün gö rün mü yor. Pe ki, bu nu sað la yan þey ne? Or du nun sis tem le it ti fa ký 1980 li yýl lar dan i ti ba ren Tür ki ye cid di bir dö nü þü me gir di dar be ci le ri nin ta sav vu ru na bu de ði þi min uy gun ol du ðu nu söy le me im kâ ný mýz yok. On lar kü re sel çap ta or ta ya çý kan e ko no mik ve si ya sal ge liþ me le re a çýk ka pý bý ra kan bir sis tem in þa e der ken, a sýl he def le ri o lan bü tün sis te mi yüz yýl lýk an la yý þa uy gun bir þe kil de mi li ta ri ze et me yi ih mal et me di ler. ko no mik a lan da dün yay la bü tün leþ me po li ti ka sý, top lu mun ka pa lý/ar ka ik ya pý sý ný par ça la dý. Top lu mun dün ya, si ya set ve e ko no mi al gý sýn da kök lü de ði þim ler baþ la dý. Top lum da ki ka dim fark lý lýk lar gö rü nür lük ka zan dý. Ge le nek sel i liþ ki ler ve dav ra nýþ ka lýp la rý ar ka ik ni te li ði ni kay be dip e ko no mik bir te mel de ye ni den in þa o la rak var ol ma yý bil me yen bir dev let an la yý þý i le bir lik te ya þa mak ta ol du ðu mu zu id rak et mek te ya rar var. Ni te kim Hrant Dink ci na ye ti i le il gi li Cum hur baþ kan lý ðý Dev let De net le me a po ru nda a na li zin 1913 yý lýn dan baþ la týl ma sý son de re ce i sa bet li. Bu ta ri hin r me ni teh ci rin den ön ce ol ma sý da ta ri hi kav ra mak ta ö nem li bir i pu cu. um la rýn sü rül me si nin 1913 te, Sür ya ni le rin ko vul ma sý nýn 1914 te ya þan dý ðý ný ha týr la mak e pey ce u ya rý cý o la bi lir. t ti hat çý lýk di ðer ce ma at le rin gön de ril me si, te miz len me si ve mal var lýk la rý na el ko na rak pay laþ tý rýl ma sý so nu cun da, hem us ta fa Ke mal in tek a dam o la rak yü cel til me si, t ti hat çý lý ðýn ik ti da rý ný sað lam laþ tý ran bir un sur ol du. bir u lu sun in þa e di le bi le ce ði ni, hem de o u lu sun bu te miz li ði ger çek leþ ti ren yö ne ti ci kad ro ya sa hip çý ka ca ðý ný ön gö ren bir yak la þým dý. il li o la nýn ya ra tý la bil me si ye te rin ce yay gýn bir suç pay la þý mý ný i ma e di yor du ve bu ter cih bir Bal kan mil li yet çi li ði i çin hiç de sý ra dý þý de ðil di. Cum hu ri yet bu geç mi þi ye ni den ya zý lan bir ta rih le giz le di ve süs le di. Bir mil li bel lek ü ret ti... Cum hu ri yet ken di geç mi þin den ko par tý lýr ken, top lum da ta rih sel ger çek lik ten ko par týl mýþ ol du. Türk kim li ði dev le tin be lir le di ði þe kil de dü þü nen ve dav ra nan, dev le te i de o lo jik o la rak bi at et miþ in san la rýn kim li ði o la rak þe kil le nir ken, o la sý ha ya ti ye ti ni de kay bet ti ve dev le te mah kûm, an cak o nun ko ru ma sý i le a yak ta ka la bi len bir kim lik ha li ne gel di. Ký sa ca sý t ti hat çý lýk ve Ke ma lizm sa de ce bu top rak lar da ki di ðer kim lik le rin bi ti ril me si iþ le vi ni gör me di ler, ay ný za man da mil li dev le tin o luþ tur du ðu kim li ði de en te lek tel a çý dan ið diþ et miþ ol du lar ve ben ze ri o lay lar bu ka lýn çiz gi nin ü ze rin de ki i ri li u fak lý ka bar cýk lar gi bi dir... t yen ah çup yan Za man, SSTN as ker den ve as ke ri o lan dan a rýn dý rýl ma sý ça ba sý þüp he yok ki, Tür ki ye nin son 10 yý lý na dam ga vur du. ev zu at de ði þik lik le ri, r ge ne kon, Bal yoz tü rü da va lar ü ze rin den yü rü yen ad li sü reç ler bu a çý dan ö nem li rol oy na dý lar, oy na ma ya de vam e di yor lar. De mok ra tik dü ze ni te si se yö ne len a rýn ma lar ö nem li dir... De mok ra si he de fi bu a rýn ma ve tas fi ye le rin hem hu ku ki baz da hem ye ni ve de mok ra tik bir ku rum laþ ma dal ga sý i çin de ha ya ta ge çi ril me si ni ge rek ti rir. k si hal de de ði þim yü zey sel o lur, kon jonk tü rel ka lýr. De mok ra tik ku rum laþ ma dan ka sýt, söz ko nu su o lan si vil leþ me sü re ciy se, ye ni bir or du ve as ker kon sep ti ka dar, si vil ve as ke ri a lan la rýn kes kin ay rý mý, as ke ri a lan ve o la nýn si ya si i ra de ye ba ðým lý lý ðý ve mut lak de ne ti mi ne i liþ kin þef faf ku ral lar dýr. Tür ki ye bu a çý dan yo lun he nüz ya rý sýn da dýr. Bu nu, a cil hu ku ki tas hih ih ti ya cý gös ter mek le bir lik te de mok ra si a çý sýn dan ö ne mi ni ol du ðu gi bi ko ru yan r ge ne kon, Bal yoz gi bi ad li sü reç ler a çý sýn dan söy le mi yo ruz. y ný za man da ve ö zel lik le ge rek i da ri ta sar ruf ge rek ya sa ma fa a li ye ti dü ze yin de a týl ma sý ge re ken a dým lar la il gi li o la rak i fa de e di yo ruz. Jan dar ma me se le si bun lar dan bi ri si dir... Bir kaç gün ön ce ga ze te ler de yer a lan ki mi ha ber ve yo rum lar, bu teþ ki la týn tü müy le çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað la na ca ðý ný söy lü yor du. La le Ke mal in Ta raf ta ki þu sa týr la rý bun lar dan bi ri siy di: Te rör le mü ca de le de Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý nýn, va li le rin ta li mat la rý doð rul tu sun da fa a li yet gös ter me le ri po li ti ka sý be nim sen miþ ti. n cak, JGK nýn, fi i len TSK ya bað lý ol ma sý, bu as ke rî kol luk bi ri mi nin ne öl çü de va li nin ta li mat la rý na u ya ca ðý ve uy - e dil me sü re ci ne gir di. Bu dý þa a çýl ma e ko no mi de ol du ðu gi bi, si ya sal dil de de de ði þi me yol aç tý. Tek tip leþ tir me nin if la sý ný i lan e den bu ge liþ me, ço ðul cu bir si ya sal dü zen ta le bi ni bes le di. Bu na bað lý o la rak Tür ki ye de si ya sal dü ze nin de ði þi mi ne yö ne lik ar ka ik e leþ ti ri ler ni te lik de ðiþ tir di. ko no mik ge li þim, top lum sal ge li þi me, o da si ya sal ta lep ler de fark lý laþ ma ya yol aç tý. Sis tem i çi tar týþ ma, sis tem ü ze rin de tar týþ ma la ra ye ri ni bý rak tý. 28 Þu bat sü re ci, sis te min bu de ði þim ta le bi ne, 27 a yýs ben ze ri bir ko a lis yon ha re ke tiy le ce vap ver me ça ba sýy dý. Zi ra e ko no mik ge li þi min te tik le di ði bu top lum sal ge li þim Prof. Si na k þin in i fa de siy le kar þý dev rim ha re ke ti o la rak gö rü lü yor du (bu sap ta ma ya da bin yýl kal sa ka tý la ca ðý mý dü þü ne mez dim!) mir-ko mu ta zin ci ri i çin de sü re ci kon trol et me im ka ný kal ma dý ðýn dan, or du nun ye ni den yar gý, med ya, ü ni ver si te ler ve mes lek ör güt le ri ve sen di ka lar gi bi a na ya sal dü ze ne en teg re e dil miþ ge le nek sel sis tem ta þý yý cý a raç lar la it ti fak kur ma sý ka çý nýl maz dý. Ön ce 1994 i le bir lik te e ko no mi nin li be ral leþ me si ni en gel le mek i çin yar gý dev re ye gir di. na ya sa ah ke me si ve Da nýþ tay ö nem li gö rev ler üst len di ler. ko no mi ü ze rin den ha re ket ka bi li ye ti ni kay be den si ya set pa ti naj yap ma ya ve ken di ni tü ket me ye baþ la dý. Za yýf la mýþ si ya set ku ru mu nun med ya, ü ni ver si te ler ve sa ir ör güt ler ü ze rin den ha re ket a la ný nýn da ral týl ma sýy la ar zu la nan so nuç lar üst ya pý da el de e dil miþ ol du. Sis tem ye ni den yük len miþ ol du. 28 Þu bat bu nun i fa de siy di Þu bat çý lar bi le dur du ra ma dý n cak top lum, n ka ra dan kon trol e di le me ye cek dü zey de fark lý laþ mýþ tý. Top lum sal di na mik ler kar þý sýn da sis te mi a yak ta tut ma im kâ ný nýn ol ma dý ðý ný her hal de bu gün i ti ba riy le 28 Þu bat ak tör le ri nin ta ma mý gör müþ ol sa ge rek... Bek len ti miz 28 Þu bat i le he sap laþ ma nýn mu ha ta bý o lan si ya si ak tör le rin de bu nu gör müþ ol ma sý ve yüz yýl lýk ka ran lýk dü ze ni, bü tün di li, re fe rans la rý ve ku rum sal ya pý sýy la bir ke na ra i tip, top lum sal ta lep ler ü ze ri ne ku ru lu ka tý lým cý, ço ðul cu ve et kin bir a na ya sal dü ze ni in þa et me le ri dir. Top lu mun yüz yýl lýk sis te mi tas fi ye i ra de si nin 28 Þu bat çý lar ta ra fýn dan da hi dur du ru la ma ma sýn da, si ya si ak tör le ri nin al ma sý ge re ken ders ler ol du ðu nu söy le mek yan lýþ ol ma ya cak týr. Os man Can / Star, Dev sorun; Jandarma... Jan dar ma me se le si ö nü müz de ki dö nem de si vil leþ me çer çe ve - sin de si ya se tin gün de mi ne gel mek zo run da dýr. du ðu ko nu su nu da gün de me ge tir miþ ti. Ni te kim, ge çen yýl 28 ra lýk ta, U lu de re de 34 va tan da þýn PKK lý sa ný la rak F-16 jet le ri nin bom bar dý ma ný son ra sýn da ö lü müy le so nuç la nan o la yýn ar dýn dan ba sý na ko nu þan U lu de re Kay ma ka mý Na if a vuz un, l çe nin mül ki a mi ri o la rak ba na i le til miþ bir bil gi yok. Sa de ce þah si te mas la rým dan e din di ðim bil gi ler var. O lay la il gi li as ker ler ba na bil gi ver me di yo lun da ki söz le ri, jan dar ma nýn, Baþ ba kan lýk ta li ma tý na rað men es ki a lýþ kan lýk la rý ný sür dür dü ðü nü or ta ya ko yan son ge liþ me ol du. Do la yý sýy la, JGK nýn, çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lan ma sý, hem iç gü ven lik te ki za a fi ye ti or ta dan kal dýr mak hem de de mok ra tik leþ me a dý na el zem ha le gel di... Baþ ba kan ar dým cý sý Bü lent rýnç i se, Ba kan lar Ku ru lu nda gö rü þül me di. n cak me rak et ti ðim i çin hem çiþ le ri hem da let hem il li Sa vun ma ba kan la rý na sor dum. Böy le bir ta le bin ol ma dý ðý ný ü ze rin de de ça lýþ ma ya pýl ma dý ðý ný söy le di ler... di yor du... Ge liþ me ler rýnç ýn söy le di ði is ti ka met te ol sa da hi, jan dar ma me se le si ö nü müz de ki dö nem de si vil leþ me çer çe ve sin de þu ya da bu þe kil de si ya se tin gün de mi ne gel mek zo run da dýr. a lum, Jan dar ma i ki iþ lev ye ri ne ge ti rir. sa yiþ iþ le vi a çý sýn dan çiþ le ri Ba kan lý ðý na so rum lu o la rak ça lý þýr, as ke ri iþ le vi a çý sýn dan i se Si lah lý Kuv vet ler in par ça sý o la rak fa a li yet gös te rir. Te mel ve a cil so run bu teþ ki la týn a sa yiþ iþ le vi a çý sýn dan kar þý mý za çý kar. Jan dar ma kýr sal a lan da a sa yiþ gö re vi yap mak ta, ken di gö rev a la ný nýn dý þý na çýk ma e ði li mi ta þý mak ta, en ö nem li si ka nu nun em ri ne rað men mül ki a mir le re tam bað lý ça lýþ ma mak ta dýr Ör ne ðin il gi li ka nu nun em ret ti ði yö net me lik as ke rin di ren ciy le çý ka rýl ma dý ðý i çin, il ve il çe ler de jan dar ma nýn si cil a mi ri va li ve kay ma kam lar de ðil dir, Si lah lý Kuv vet ler dir. Bu du rum a çýk týr ki, S gi bi pro to kol le rin so mut o la rak dü zen le di ði ü ze re iç gü ven lik ve a sa yiþ a la ný nýn si vil ve as ker ol mak ü ze re i ki ay rý mer kez ta ra fýn dan yö ne til me si ni, a sa yiþ iþ le vin de ken di li ðin den bir as ke ri leþ me yi ve do ðal o la rak J T, Pe lit li ör nek le rin de ol du ðu gi bi ka ran lýk nok ta la rý ve ka çak la rý ü ret mek te dir. Si ya si ik ti dar bu me se le nin ü ze ri ne i da ri ta sar ruf yo luy la gi de bi lir... Ve hýz la git me li dir... Di ðer yüz, as ke ri iþ le vin dü zen len me si i se, ye ni bir ku rum laþ ma çer çe ve sin de, na ya sa de ði þik li ðiy le bir lik te dü þü nül me li dir... li Bay ra moð lu e ni Þa fak, argýnýn aleniyeti gölgelenmemelidir V. TUGUT NL Cum hu ri yet Tür ki ye si nde ka mu o yu nun hiç bir dâ vây la bu ka dar meþ gul ol du ðu nu san mý yo ruz. s tik lâl ah ke me le ri, gel miþ geç miþ bil cüm le sý ký yö ne tim mah ke me le ri, 27 a yýs son ra sý as sý a da da de vam e den dâ vâ lar la, on dan son ra ki Ta lat y de mir, 12 art ve 12 y lül ün i ri li u fak lý yüz ler ce dâ vâ la rý... k lý ný za han gi dâ vâ ge lir se gel sin, Si liv ri mah ke me le rin de ce re yan e den dâ vâ lar ka dar il gi gör me miþ tir. s ki yýl lar da ki dâ vâ la rýn he men he men hep si a le nî du ruþ ma ya (a çýk yar gý la ma) tâ bi ol muþ ken, Si liv ri dâ vâ la rý ya rý a le ni hal de gö rül mek te dir. a ni du ruþ ma ya sa yý lý ve be lir li din le yi ci ler gi re bi li yor, yi ne sa yý lý med ya tem sil ci le ri ta kip e di yor. n cak ne gö rün tü le ri, ne ses le ri dý þa rý ya ve ri le mi yor ve ya yýn la na mý yor. Ö te ki tür lü ol sa, Si liv ri dâ vâ la rýn da du ruþ ma la ra gir mek, sa yý sýz se yir ci ler le ta kip e de bil mek müm kün ol sa, siz on bin le ri a þan ka pa lý spor sa lon la rýn da du ruþ ma lar yap sa nýz, bý ra kýn her ke si, sa de ce Fe ner bah çe se yir ci si ni sa lon la ra a la maz sý nýz. Tür ki ye de ki hiç bir sa lon sa de ce tek bir dâ vâ nýn bi le din le yi ci si ni kar þý la ya maz. Biz Si liv ri dâ vâ la rý nýn beþ yüz-bin ki þi lik se çil miþ din le yi ci ler le ya pýl ma sý na ne ta raf ta rýz, ne o nay lý yo ruz. Za ten bu din le yi ci le rin ya rý sýn dan faz la sý res mî ve si vil gü ven lik gö rev li si dir. üz de 40 tan faz la din le yi ci a lýn dý ðý na i nan mý yo ruz. ah ke me sa lon la rýn da bin ler ce ve on bin ler ce ki þi nin dol du ðu nu ka bul e der se niz, bu sa lo nun di sip li ni ni na sýl sað la ya ca ðý ný dü þün me yi niz. Çok pro fes yo nel ler ha riç, di ðer iz le yi ci ler her za man di sip lin li dir ler. y rý ca du ruþ ma lar rad yo ve te le viz yon mik ro fon ve ka me ra la rýy la ka mu o yu na du yu ru la bi lir. Böy le ce mah ke me le rin ce re yan tar zý ný, ya þa nan hu kukî ve ad lî o lay la rý ný yurt taþ, can lý can lý a nýn da gö re cek ve yo rum ya pa cak týr. ah ke me yi iz le di ðin de, Hak sýz lýk var mý, bir a da let siz lik ya pý lý yor mu? ka mu o yu der hal fark e de bi lir. Çok mü kem mel iþ le yen, u sû le, a da le te ve sa vun ma hak la rý na say gý gös te ren mah ke me nin du ruþ ma la rýn da bu yol iz len sey di, bü yük bir tak dir top la yýp, dün ya ka mu o yu ö nün de Türk a da le ti par lak bir sý nav no tu a la bi lir di. as sý a da mah ke me le ri nin ü ze rin den 50 kü sur yýl geç me si ne rað men, mah ke me baþ ka ný Sa lim Ba þo l un, sav cý l tay Ö mer ge sel in söz ve ta výr la rý, sa nýk du ru mu na ge ti ril miþ Ce lal Ba yar, d nan en de res ve di ðer 400 kü sur sa ný ðýn mah ke me ler de yap mýþ ol du ðu sa vun ma lar, ya þa nan o lay lar ve ser gi le nen ta výr lar, san ki dün ya þan mýþ gi bi, ka mu o yu nun göz le ri nin ö nün de ve ku lak la rýn da dýr yýl geç me si ne rað men, yýl lar, as sý a da ah ke me le ri ni ne u nut tur muþ, ne de es kit miþ tir. O ra dan a lý nan not lar mah ke me i çin de, a da let i çin de sür mek te dir. Geç ka lýn mak la be ra ber, Si liv ri ah ke me le ri de a le ni ký lýn ma lý, ba sý na a çýk ol ma lý, se yir ci ka pa si te si art tý rýl ma lý, her tür lü can lý ya yý na mey dan ve ril me li dir. da le tin, ka mu o yun dan iz le ye ce ði ve sak la ya ca ðý bir þe yi ol ma dý ðý gi bi, ken di si nin ka mu o yun dan a la ca ðý çok þey var dýr. ar gý ka mu o yu i le ne ka dar bü tün le þir, ne ka dar o nun des te ði ni a lýr sa, o ka dar a sil ve â dil bir ka rar ve rir. Türk mil le ti a dý na ka rar ve ren mah ke me le rin, mil let ten giz len me si nin, sak lan ma sý nýn an la mý yok tur. ar gý sý ra sýn da çý ka bi le cek i ki çat lak se si, yar gý nýn gü cü der hal ön le ye cek du rum da dýr. SN DÂVT Gazetemiz azarlarýndan Halil Uslu "Bediüzzaman ve Gençlik" konulu bir seminer verecektir. Bütün kardeþlerimiz dâvetlidir. er: eni sya Kültür erkezi, hmet esevi Camii aný, eþilkent p. No: 1. Tarih: Saat: 19:30 KIÞH rtibat: (0543) TZ nkara ydýnlýkevler bölgesi gazete daðýtýcýmýz ehmet Durmuþ'un babasý Hamdi Durmuþ'un vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara eni sya Gazetesi Temsilciliði

12 12 8 T 2012 PÞB ÐT Ümit ve þevk verici bir seyahat na ci te ma il.com Demokrat ðitimciler derneði ön. Krl. Bþk. (Demokrat ðitimciler.com) rýn da, so ðuk ve ya ðýþ lý bir ha va da s - 27Þu bat Pa zar te si gü nü sa at 15 sý ra la tan bul dan ha re ket et tik. Se ya ha ti mi ze, Der ne ði mi zin ö ne tim Ku ru lu ü ye si, Ge nel Sek re te ri miz Ha ni fi Ör nek ve ö ne tim Ku ru lu ü ye si Ge nel u ha se be ci miz eh met þ can i le bir lik te ilk uð rak ye ri miz Geb ze den ü ye kay dýy la de vam et tik. Be yaz man za ra lý yol la rý sey re de rek ak þam sa at 20:00 sý ra la rýn da Bir Dost tan mektup TIK ÜNL ziz dos tum, a rýn la rýn ne le re ge be kal dý ðý hiç bi lin mez. k lý mý za ge lir miy di ki; da i re nin dý þý na çý ka ca ðý mýz, fark lý dün ya lar dan bir bi ri mi ze ses le ne ce ði miz. ma ne ya zýk ki Hâ kim-i ut lak, bi le me di ði miz ya da be nim þu an far kýn da o la ma dý ðým a da le ti ni te cel li et ti ri yor. Ve ya his le ri mi zin a ký be ti ni gö re me mek hay laz lý ðýy la a týl dý ðý mýz ha yat yol cu lu ðu nun; da i re dý þý na çý kan ya þan tý mý zýn ce za la rý ný çe ki yo ruz. Bi le mi yo ruz.. ki se ne þim di yir mi se ne ol du ön ce si nin bi zi sa ran o ul vî duy gu la rý nýn; i çi mi zi sar dý ðý o he ye can do lu gün le ri nin öz le miy le yaz mak tan baþ ka, o gün le rin he ye ca ný ný du ya ma dý ðým i çin ya za cak la rým hep sýð ka la cak. Fa kat gün le rin ha tý ra la rý ný ta ze le mek bel ki de bu sýð lýk i çin de gü zel ge çen da ki ka la rýn öz le mi ni can lan dý ra cak ziz dos tum, vet! Bi le mi yo ruz ge le cek te ne o la ca ðý mý zý, ne ler le kar þý la þa ca ðý mý zý, han gi kav þak la rý dö nüp han gi le rin de u çu ru ma yu var la na ca ðý mý zý. Dört se ne ge çir di ði miz o ku lu muz da ne ler ka zan dýk/kay bet tik bun la rýn mu ha se be si ni yap mak bel ki þu an na sip ol du ba na. Sa de ce öz lem du ya ca ðým bir ha tý ra lar yu ma ðý o la rak kal ma sý ný is te mez dim. O tat lý he ye ca ný, ul vî duy gu la rýn ye þert ti ði kal bi mi zin hýz lý çar pýn tý la rý ný; ço cuk su lu ðun ver miþ ol du ðu ço cuk su ha re ket le ri; i nan ki ar týk hiç bir kalp hýr pa la yý cý fa a li yet te bu la mý yo rum ziz dos tum, O ku la ilk gel di ði miz gün le ri ha týr la rým a ra da bir. He pi miz da ha ço cuk ruh lu li se ta le be le riy dik. Ne za man sa a det as rý nýn gü nü müz de ki tem sil ci siy le ta nýþ týk/ta nýþ tý rýl dýk o za man ben li ði miz de fýr tý na lar, þim þek ler pey dah lan dý ran bu fi kir le rin, bu dün ya nýn ge niþ boþ lu ðun da bul duk ken di mi zi. r týk o za man lar bel ki de hep mu ha se be ler le geç ti. Bir yan dan o tem sil ci nin bey ni miz den si le me di ði miz a sýr la ra kök sal mýþ s lâ mi yet a ða cý nýn gü nü müz de ki to hum la rý ki þim di mey ve le ri, bir yan dan da a i le mi zi, çev re mi zi kay bet mek, is tik bal den e min o la ma ma en di þe si Bun lar a ra sýn da ge çir di ði miz gün le rin bi le þu an tat lý bir ha tý ra sý var. Biz le re o an ka der, sa a det ka pý la rý nýn en bü yük a nah ta rý ný ik ram e der ken, va sý ta ol ma va zi fe sin de ki in san la rýn çe ki ci ca zi be le ri ni de u nut ma mak ge re ki yor. ü lâ yim hal ve ta výr la rýy la, ör nek has let le ri ve ça lýþ kan lýk la rýy la Üs ta dýn s lâ mi yet ru hu nu tem sil et tik le ri ni da i re i çi ne gir di ði miz de an la ya bil miþ tik. Ta biî o an da ne ka dar bey ni miz de þim þek ler u çuþ sa da, þim þek ler hep so ru i þa ret le ri ni ge ti ri yor du. Kim di bu þa hýs lar, a maç la rý ney di? r ka sýn dan ev den ay rýl mýþ lý ðýn ver di ði kor ku da bi zi hep en di þe ye sü rük le miþ ti. He pi miz ço cuk tuk da ha. Uð ru na fe da e de ce ði miz her þe yi mi zi, yi ne o nun tat lý ar ka daþ lý ðýn da, ha ri ka kar deþ li ðin de, ta ze ve ye ni s lâ mi yet fi kir le rin de bu la ca ðý mý zý ner den kes ti re bi lir dik? Bel ki ilk yýl lar hep bu yüz den kaç mak is te dik. Da i re i çi ne bir gir dik, bir çýk týk. s ki þe hir e var dýk ve bir ar ka da þý mý zýn e vin de ter tip e di len soh be te iþ ti rak et tik. Çok fe yiz li ge çen soh bet es na sýn da der ne ði miz ve fa a li yet le ri miz hak kýn da ge niþ çe bil gi ve rip, gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun duk. r te si gün (Sa lý gü nü) s ki þe hir i ge zip, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin 1935 yý lýn da 120 ta le be siy le bir lik te i dam la yar gý lan dý ðý ve bir yý la ya kýn mev kuf kal dý ðý (son ra dan yý kýl mýþ o lan) ad li ye bi na sý ve ha pis ha ne nin ye ri ni ge zer ken, ha tý ra la rý ný yad et tik. y ný gün öð le na ma zý ný ta ri hî e þa di ye Ca mi in de e da et tik ten son ra Bur sa ya ha re ket et tik. O ak þam be yaz la ra bü rü nen Bur sa da i ki yer de ya pý lan soh bet le re ka týl dýk. r te si gün (29 Þu bat Çar þam ba) ta ri hî yer le ri ge zip ba zý zi ya ret ler de bu lun duk. k þam yi ne i ki ay rý yer de dü zen le nen ve ga yet ve rim li ge çen soh bet le re ka týl dýk. 1 art Per þem be gü nü e ni s ya Bü ro su nu zi ya ret e de rek bir çok ar ka daþ la gö rü þüp soh bet et me im kâ ný bul duk. Ge rek ak þam ki soh bet le ri miz de, ge rek se gün düz yap tý ðý mýz zi ya ret ler de ol du ðu gi bi, bü ro da da der ne ði miz ve hiz met le ri miz hak kýn da ge niþ çe bil gi ve rip, çok sa yý da ü ye kay dý ný ger çek leþ tir dik. Bü ro da ce ma at le i kin di na ma zý ný e da et tik ten son ra Ba lý ke sir e ha re ket et tik. O ak þam Ba lý ke sir in Kep sut il çe sin de ter tip e dil miþ ve çok fay da lý ge çen bir soh be te ka týl dýk. r te si gün (2 art Cu ma) Ba lý ke sir de zi ya ret ler de bu lun duk tan son ra, ak þam yine bir soh be te ka týl dýk. Soh bet es na sýn da der ne ði miz ve hiz met le ri miz le il gi li bil gi ve rir ken, di ðer ta raf tan da ü ye ka yýt la rý mý za de vam et tik. 3 art Cu mar te si öð le den ön ce il köð re tim ça ðýn da bir grup öð ren ci i le gü zel ve n ka ra da B nin a çýl ma sýy la ba ðým sýz bir hü kû me te de ka vu þul muþ ol du. Za man la ye ni hü kû met, dün ya ya se si ni du yur ma ya, do la yý sýy la ya ban cý dev let ler le o lan mü nâ se bet ler baþ la yýn ca da mil lî bir mar þa ih ti yaç du yul muþ tur. Bu ih ti yaç ü ze ri ne, za ma nýn il lî ði tim Ba ka ný Dr. ý za Nur; 500 li ra mü kâ fat lý mil lî marþ ya rýþ ma sý aç týr mýþ týr. Þâ ir ler ta ra fýn dan marþ lar gel me ye baþ la mýþ, da ha son ra Ba kan lý ða ge ti ri len Ham dul lah Sup hi za ma nýn da ka týl ma lar de vam e de rek 700 ün ü ze rin de (724) iþ ti rak ol muþ tur. arþ ta a ra na cak ö zel lik ö zet le; il lî mü ca de le nin ru hu nu i fâ de e de bil me si ydi. Ge len þi ir ler gü zel di, he ye can lýy dý. Bun lar be ðe nil mek le be ra ber, gö nül le ri da ha bir he ye ca na ve re cek, da ha güç lü bir ses ol sun is te ni yor du. þ ref dib bu nu þöy le di le ge tir mek tey di: Öy le bir ses ki, ge le cek ne sil le re her an, o kud si yet ve a za me ti te ren nüm et sin. Kalb le ri o he ye can la dol dur sun. ur dun bü tün a fa ký ný o he ye can la in let sin. Bü tün ses le rin fev kin de yük sel sin, yük sel sin, ar þýn ka pý la rý na ya pý þa rak ba ðýr sýn. Za ma nýn bü yük ve us ta þâ ir le rin den Bur dur mil let ve ki li eh med  kif n ka ra day dý ve o bu ya rýþ ma ya þi irmarþ gön der me miþ ti. Ge nel ka na at, em le ke tin i çin de bu lun du ðu des tan ha va sý ný his se den ve ya þa yan ve bu nu yük sek bir be lâ gat la i fâ de len di re cek, mil lî he ye ca ný te ren nüm e de bi le cek, an cak eh med  kif o la bi lir di. ma o, bu ya rýþ ma ya iþ ti rak et me miþ ti. Ni çin?  kif, mü kâ fat ve ri le ce ðin den, bu mü sâ ba ka ya iþ ti rak et mek ten çe kin miþ ti. Ger çi di ðer þâ ir le rin de bun da mad dî kay gu su yok tu. ma  kif; ik ra mi ye li bir i þe na sýl gi re rim, em le ke tin kur tu la ca ðý ný pa ra i le mi söy le ye ce ðim de mek tey di. Ham dul lah Sup hi, Ha san Bas ri Bey in ta vas sut e de rek  kif in de marþ yaz ma sý ný sað la ma sý ný is ter. H. Bas ri Bey,  kif in pa ra me se le sin den do la yý yaz ma ya ca ðý ný, an cak Ba kan lý ðý nýz ca bir ya zý ve rir se niz de ne ye ce ði ni söy ler. a zý yý  kif e gö tü rür ve mü sâ ba ka nýn kal dý rýl dý ðý ný, mü kâ fa týn da ol ma dý ðý ný ek ler.  kif, bu nun ü ze ri ne, a! der. O hal de ya za lým. Ve ri len müd de tin bit me si ne i se 48 sa at kal mýþ týr.  kif Ta ced din Der gâ hýn a çe ki le rek s tik lâl ar þý ný ya zar ve Ba kan lý ða tes lim e der. (20 Þu bat 1921) eh med  kif bu mar þýn mýs ra la rý ný, ru hun da ve kal bin de do lu do lu his se de rek yaz mýþ týr. Bu mar þý, gi ri þin de de be lirt ti ði gi bi Kah ra man Or du mu za it haf et miþ tir. vet, Türk or du su yüz yýl lar bo yun ca bu hi ta ba lâ yýk o la gel miþ tir ve bu gün de bu öv gü ye ve li yâ ka ta ya ra þýr va zi ye ti ni de vam et ti re cek tir. Ba kan lý ða ve ri len ye di yü zü aþ kýn marþ lar in ce len miþ, ye - fay da lý ge çen bir soh bet ten son ra ve da la þýp Ça nak ka le ye ha re ket et tik. k þam ü ze ri þe hit li ði zi ya ret e dip, a ziz þe hit le ri mi zin ru hu na it ha fen Kur ân o ku yup du â et tik. y ný ak þam ü ni ver si te öð ren ci le riy le yi ne çok fe yiz li ge çen soh bet ler de bu lu na rak der ne ði miz ve fa a li yet le ri miz hak kýn da bil gi ve rir ken di ðer ta raf tan da ü ye ka yýt la rý mý za de vam et tik. 4 art Pa zar gü nü Ge li bo lu ta ra fý na geç tik. kin di ye ka dar de vam e den ge zi miz de, Ça nak ka le Sa vaþ la rý nýn en ha ra ret li geç ti ði me kân la rý zi ya ret e de rek, bir çok ha tý ra la rý ný din le di ði miz a ziz þe hit le ri mi zin ru hu i çin Kur ân o ku duk, duâ et tik. uh la rý þad ol sun! Bu se ya ha ti miz le 44 vi la ye ti mi zin ve ba zý ka za la rý mý zýn zi ya re ti ni ta hak kuk et tir miþ ol duk. n þal lah bu ge zi le ri mi ze de vam e de ce ðiz. Ha yýr lý mu vaf fa ki yet ler di le ðiy le stiklâl arþý nýn yazýlmasý ve kabulü (12 art 1921) di ta ne si nin a ra nan va sýf la ra uy gun ol du ðu be lir ti le rek ay rýl mýþ týr. Bun la rýn a ra sýn da  kif in mar þý da var dýr. a pý lan tek lif le bu marþ, ilk o la rak 1 art 1921 gü nü ec lis hu zu run da o ku nur. Coþ kun ca al kýþ lar la kar þý la nýr. a pý lan mü zâ ke re ler ne ti ce sin de,  kif in yaz dý ðý marþ, ec lis in 12 art 1921 gün kü top lan tý sýn da, al kýþ lar a ra sýn da üç de fa o ku na rak Türk Dev le ti nin mil lî mar þý o la rak ka bul e di lir.  kif in va de di len pa ra yý al mak is te me me si ü ze ri ne, Ba kan lýk tan çý ký þý ya pýl mýþ týr, a lý nýz, siz ne is ter se niz ya pý nýz! den miþ tir. eh med  kif de de miz bu pa ra nýn ta ma mý ný þe hid a i le ve ço cuk la rý na iþ öð re te rek mah ru mi yet le ri ni gi der mek ga ye siy le a çý lan Dar ül e sâ i ye (Dar ül y tam) ba ðýþ la mýþ týr. Hal bu ki  kif, mar þýn ka bul e dil di ði gün ce bin de sa de ce i ki li ra sý var dý ve o i ki li ra yý da bir ar ka da þýn dan borç o la rak al mýþ tý. n ka ra nýn o sert so ðu ðun da bir pal to su bi le ehmet Âkif rsoy un yazdýðý marþ, eclis in 12 art 1921 günkü toplantýsýnda, alkýþlar arasýnda üç defa okunarak Türk Devleti nin millî marþý olarak kabul edilir. yok tu. h ti ya cý ol du ðu hal de pa ra nýn bir kýs mý ný da hi ken di si ne a yýr ma dý ðý gi bi, s tik lâl ar þý ný da hi ken di ma lý say ma mýþ Sa fa hat ý na dâ hil et me miþ tir. O be nim de ðil, mem le ke ti min, mil le ti min dir! Be nim le a lâ ka sý ke sil miþ tir. Za ten o, mil le tin e se ri, mil le tin ma lý dýr. Ben yal nýz gör dü ðü mü ve his set ti ði mi yaz dým. de miþ tir. Kah ra man Or du mu za hi ta ben ya zý lan bu marþ, e de bi yat ta bir sehl-i müm te ni dir. a ni ko lay gö rü nen im kân sýz o la rak ge çi le me miþ tir. Ça nak ka le Þe hid le ri ne des ta ný da ay ný þe kil de sehl-i müm te ni dir. Bu i ki þi ir hâ lâ ge çi le me miþ tir. y ný se ne arþ i çin bir de bes te ya rýþ ma sý a çýl mýþ týr. li ý fat Ça ða tay ýn bes te si uy gun gö rül müþ ve 1930 a ka dar - s tik lâl ar þý mý zýn ma na sý na da ha uy gun o lan- bu ilk bes te i le ça lý na rak o kun muþ tur. Bu ve si ley le baþ ta eh med  kif de de miz ol mak ü ze re, bü tün geç miþ le ri mi ze ve þe hid le ri mi ze l lah tan rah met di le ðiy le, mem le ke ti mi zi s tik lâl ar þý ya zý la cak va zi yet ler den mu ha fa za et me si ni ni yaz e de riz, ves se lâm. ðitimde otokontrol mülâhazalarý -Sis tem den i nil ti ler- ði tim ma hi ye ti i ti ba riy le ül ke ve in sa ný nýn mad dî ve ma ne vî her yö nüy le en i yi bir þe kil de ya þa ma ve kal kýn ma sý ný sað la ma ya se bep teþ kil e den bir un sur dur. Be lir le nen me tod ve ka i de ler le o luþ tu ru lan e ði ti mi mey da na ge ti ren kri ter le rin ol duk ça a kýl cý ve sað lýk lý ol ma sý ge rek mek te dir. ði tim sis te miy le fay da lý hu sus la ra ma tuf yol ha ri ta sý tan zim e dil me li dir. Bel li bir ta kým an ti de mok ra tik u sûl ve ka i de le rin tec hi ziy le i le ri sü rü le rek ka bul len di ril me me li dir. n san fýt ra tý na zýt teþ kil et ti ði gi bi ül ke ger çek le riy le de bað daþ ma yan prob lem ler le ö ne çý kar. N SIL B SS T? dý na il lî ü ca de le de ni len Kur tu luþ Sa va þý o la rak da de ðer len di ri len Ül ke nin be ka sý a dý na ya pý lan ha re ket le rin ar dý sý ra yö ne ti min Cum hu ri yet o la rak þe kil len me si a re fe sin de ö ne çý kan ha kim zih ni yet e ði tim sis te mi ni de ye ni den di zayn et miþ tir. ðýr lýk la tek þah sa da ya lý þe kil ci li ðe ö nem ve ril me si i le bir lik te e ði ti min muh te va sý mil le tin his ve duy gu la rý na rað men ma ne vî mo ral de ðer le rin den yok sun bir ya pýy la o luþ tu rul du. ra dan u zun yýl lar geç me si ne rað men e ði tim de mey da na ge ti ri len bu se bep le re da ya lý cid dî boþ luk la rýn san cý la rý ný hep bir lik te gör mek te ve ya þa mak ta yýz ma a le sef. N V TK N Ð B LÞ T N O TK KIL Be di üz za man e ði tim mo de li i le tah rip kâr bir an la yý þýn o lum suz luk la rý ný ön le me a dý na doð ru o la ný or ta ya ko yar ken, bu bað lam da e ði tim de i man i le tek nik ve fen ve fel se fe yi de or ta a kýl yak la þým la rýy la bir leþ ti re rek, din den yok sun e dil me ye ça lý þan nes lin kur tu lu þu na ve si le ol muþ tur. man ha re ke ti niz ça ðý mýz da ön cü lü ðü nü ya par ken et ra fýn da ke net le nen i sâ le-i Nur Ta le be le riy le bu ö nem li hu sus la rý fi i li ya ta da dö ke rek e ði tim de ak tif me to dun da yol gös te ri ci li ði ni uy gu la mýþ týr. man hiz me tiy le bir lik te tek nik o lu þu mu kol ko la gez di re rek fen i lim le riy le din i lim le ri nin mez ci so nu cu ha ki ka tin te cel li e de ce ði ni söy le miþ tir. Ta le be le ri a ra sýn da tek nik yön den or tak a kýl mü es se se si ni ha re ke te ge çi rip e ði tim yo luy la in san lý ðýn mad de ve ma na bü tün lü ðü nü mu ha fa za a dý na gay ret le ri ni sür dür müþ tür. Hiz met ek se nin de, ta le be le ri a ra sýn da tas ni fe ta bi o lu þu nu gül fab ri ka sý kah ra man la rý, ed re se-i Nu ri ye e le man la rý, ü ba rek ler He ye ti, Nur Fab ri ka sý nam sa hi bi gi bi þu be ler ih das e dip, Hiz met te ka bi li yet ve or tak a kýl la bir lik te pay la þý mý e sas a la rak ta le be le ri uy gu la ma lý tek nik di li de kul la na rak teþ vi ke þevk le sevk et miþ tir. ði tim de Be di üz za man mo de li nin kri ter le ri o la rak de ðer len di re bi le ce ði miz bu hu sus ay ný za man da e ði tim de ak tif me to dun da bir ver si yo nu dur. SS T DN K NK L NN POB L L N N B I, KTP N ÞH S D LI K D ði tim o la yý ný þe kil len di rir ken o nu ma na dan yok sun pro je len di ri len ve ye ni lik a dý na da ka pa lý da yat ma cý bir an la yý þýn iz le ri ni a çý la maz bi çim ler deki ma ni a lar la do nat ma yý da ih mal et me miþ tir. a kýn ta rih i çin de ce re yan e den bu o lum suz luk la rýn far ký na Be di üz za man, ken di si ni zi ya ret e den ta le be le re a þýl maz nok ta la rýn tý ka nýk lý ðý nýn gi de ril me si ni hür ri yet ve de mok ra si a dý na þa hýs la ra da ya lý i ka me den zi ya de ki ta ba da ya lý bir sis te min ö nü nü a çan o lu þum lar dan ba his le e ði tim ci zi ya ret çi le ri ne u al lim ler den zi ya de fen le ri o ku ya cak þek lin de tav si ye ler de bu lun muþ tur. ði tim sis te min de ki bü tün prob lem le rin te me lin de bu gün ki tap ye ri ne þah sa en deks li i ka me den kay nak lan dý ðý ný ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Ð T D S K V N HL ev cut e ði tim sis te min de her tür lü i de o lo ji, þa hýs is tib da dý, an ti de mok ra tik hal ve tu tum lar, da yat ma cý an la yýþ lar gi bi o lum suz luk la rýn i za le si a dý na, Be di üz za man s ki hal mu hal ya ya ni hal ve ya iz mih lal sö züy le, hür ri yet, de mok ra si, or tak a kýl gi bi un sur la rýn e ði tim sis te min de da ha ge çer li o la ca ðý nýn yol la rý ný a ra la mýþ týr. Ül ke miz de e ði tim sis te mi nin, ül ke miz ve in sa ný mýz ya ra rý na, da ha çað daþ, a kýl, i lim, fen ve din gi bi un sur la rýn ö ne çý ka rýl ma sý a dý na e ði ti me yön ve ren le rin i yi den i yi ye dü þü ne rek ka fa yor ma la rý lâ zým dýr di ye dü þü nü yo ruz. Be di üz za man ýn e ði tim kri ter le ri mev cut sis te min dü zel me si yo lun da i yi bir fýr sat týr. Ça ðýn ge re ði de ði þim ve dö nü þüm der ken þu e ði tim de nen hu sus tan baþ la nýl ma sý da ha a kýl cý bir iþ tir di yo ruz. ði tim de o to kon tro lün za ma ný gel miþ, hat ta ge çi yor bi le, Biz den söy le me si, Hoþ ça ka lýn.

13 8 T 2012 PÞB L - SÐLIK 13 So ka ðý mes ken tu tan ço cuk lar suç iþ le me ye e ði lim li o lu yor SO KK T ÇLIÞN ÇOCUKLIN N ÇOK HISIZLIK SUÇU ÞLDÐ, BÐILILIK PICI DD KULLN LIÞKNLIKLI DNDKL V SUÇLU KDÞ DNDKL BLLND. SO KK T K ço cuk lar ü ze rin de ya pý lan bir a raþ týr ma da, dik kat çe ki ci so nuç lar çýk tý. raþ týr ma ya gö re, ço cuk la rýn so kak ta ça lýþ ma sý ve ya so ka ðý mes ken e din me si, on la rý suç iþ le me ye e ði lim li ha le ge ti ri yor. y rý ca so kak ta ki ço cuk la rý, e be veyn le rin de net le me si da ha zor. Fý rat Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Za hir Kýz maz i le la zýð Cum hu ri yet l köð re tim O ku lu öð ret me ni ve sos yo log ý fat Bil gin ta ra fýn dan So kak ta Ça lý þan-a þa yan Ço cuk lar ve Suç: Di yar ba kýr Ör ne ði baþ lýk lý bir ça lýþ ma ya pýl dý. raþ týr ma da, Di yar ba kýr kent mer ke zin de so kak ta ça lý þan ve kýs men ya þa yan ço cuk la rýn suç lu luk du rum la rý in ce len di. raþ týr ma kap sa mýn da suç iþ le yen 30 ço cuk bu lu nu yor. Ço cuk la rýn yüz de 56.7 si ve yüz de 43.3 ü de yaþ a ra sýn da yer a lý yor. So kak ta ça lý þan ço cuk la rýn en çok hýr sýz lýk suç la rý ný iþ le dik le ri, a i le ya pý la rý nýn so run lu ol du ðu, so kak lar da u yuþ tu ru cu ve ya ba ðým lý lýk ya pý cý mad de kul lan ma a lýþ kan lýk la rý ný e din dik le ri ve suç lu ak ran gru bu na sa hip ol duk la rý be lir len di. Do ðu ve Gü ney do ðu na do lu böl ge le ri ge ne lin de te rör le mü ca de le kap sa mýn da sür dü rü len ça týþ ma kon sep ti i çe ri sin de çok sa yý da in san gü ven lik dolayýsýyla göç et mek zo run da kal dý ve ya göç et ti ril di. raþ týr ma ya ko nu e di len ço cuk la rýn yüz de 70 i nin göç et miþ a i le le rin ço cuk la rý ol du ðu tesbit e dil di. Ö zel lik le ço cuk la rýn ö nem li bir o ra ný yüz de 67 si 4 ve da ha faz la kar de þe sa hip. ÇO CUK L, K DÞ L I G B U UÞ TU U CU KUL L NI O raþ týr ma kap sa mýn da e le a lý nan ço cuk la rýn tamamý, her han gi bir suç þüp he si i le po lis ta ra fýn dan gö zal tý na a lý nan ço cuk lar. Ço cuk la rýn ço ðu hýr sýz lýk, yan ke si ci lik, a dam ya ra la ma ve u yuþ tu ru cu mad de kul lan ma ve sat ma suç la rýn dan hak la rýn da iþ lem ya pýl dý. Ço cuk la rýn an ne le ri nin yüz de 90 ý o ku ma yaz ma bi le bil mi yor, ba ba la rý nýn da yüz de 43 ü her han gi bir o kul me zu nu de ðil. Ço cuk la rýn yüz de 94 e ya ký ný, a i le le ri ni çok fa kir ve fa kir o la rak ni te len di ri yor. v den kaç ma sýk lý ðý nýn yay gýn lý ðý i se yüz de 60. Ço cuk la rýn yüz de 66,7 si ba zý gün ler de so kak lar da sa bah lý yor. r ka daþ la rý nýn ço ðu da ken di le ri gi bi u yuþ tu ru cu ve ya ba ðým lý lýk ya pý cý mad de kul la ný yor. Ço cuk la rýn yüz de 53 ü hâ li ha zýr da bir öð re nim ku ru mu na de vam et mi yor. Ço cuk la rýn yüz de 61,1 i de ü vey ço cuk i ken; yüz de 90 ý ev de sü rek li ve ba zen fi zik sel þid det gör dük le ri ni i fa de e di yor. Ço cuk la rýn yüz de 25 i nin ba ba sý ha yat ta yok ken; ço cuk la rýn yüz de 36,7 si nin e be veyn le ri ay rý ya þý yor. Ço cuk la rýn yüz de 73,4 ü 10 ya þý na var ma dan so kak la rý mes ken e din miþ. Ço cuk la rýn yüz de 40 ý çöp top la ma i þi ni ya pý yor. ÇO CUK L IN Ç T L T FIN DN KUL L NIL S K V Ço cuk la rýn so kak ta ça lýþ ma ve ya so ka ðý mes ken e din me i le suç iþ le me ye e ði lim li ha le gel me le rin de et ki li o lan fak tör ler i se þöy le sý ra la ný yor: i le ve ak ran ya pý sý, so ka ðýn suç lu luk a çý sýn dan çok cid dî un sur la rý i çer me si, ço cuk la rýn so kak ta suç lu, sap kýn ve ser se ri grup lar la ta nýþ ma, te mas kur ma ve bir lik te ol ma o la na ðý na sa hip ol ma la rý, ak ran grup la rý i çe ri sin de suç iþ le me ko nu sun da ki be ce rik li lik le riy le sta tü ka za na cak la rý, ken di le rin den da ha çok söz et ti re bi le cek le ri yö nün de ki yer le þik an la yýþ, ba ðým lý lýk ve ya u yuþ tu ru cu mad de kul lan ma, öð re nim ve o kul la i lin ti li o lum suz luk lar, ço cuk la rýn ba zý çe te ler ta ra fýn dan kul la nýl ma ris ki nin ol ma sý, ço cuk la rýn so kak lar da da ha çok e be veyn le ri nin de ne ti min den yok sun ol ma la rý, göç ve sos yo-e ko no mik dü zey ve ya kent sel yok sul luk, yok sul a i le ler de bü yü yen ço cuk la rýn da ha i yi bir hayat imkâný na an cak suç iþ le ye rek u la þa bi le cek le ri i nan cý na sa hip ol ma la rý. n ka ra / ci han Çi çek ler Sol ma sýn pro je si des tek gör dü OS N m ni yet ü dür lü ðü ve il lî ði tim ü dür - lü ðü nün ha zýr la dý ðý Çi çek ler Sol ma sýn pro je si nin Sos - yal Des tek Prog ra mý (SO DS) ta ra fýn dan des tek len di ði bil di ril di. m ni yet ü dü rü Tay fur r dal Ce ren, pro je nin þeh re göç i le gel miþ fa kir a i le le rin ço cuk la rý i le su ça i til - miþ e ði tim ça ðýn da ki ço cuk la rý kap sa dý ðý ný be lirt ti. Pro - je nin uy gu lan ma sý i çin mü dür lük bi na la rýn da ço cuk la ra e ði tim ve da nýþ man lýk hiz me ti ve ri le ce ði ni Kay de den Ce ren, Pro je miz sa ye sin de Ka ra bo yun lu, i mar Si nan ve Baþ a hal le le rin de ya þa yan, göç i le ge len yok sul ki - þi ler den ve par ça lan mýþ a i le ler den, mad de ba ðým lý sý, su ça i til miþ ve risk gru bu 0-18 yaþ e ði tim ça ðýn da o lan 25 ço cu ðu mu zu te da vi et tir me yi, e ðit me yi ve e ði ti mi ne de va mý ný sað la ma yý a maç lý yo ruz. Bu an lam da a na bi - na da pro je o fi si dü zen le dik. Ku ru mu muz da gö rev li bu - lu nan sos yal hiz met ler uz ma ný yar dý mý i le ço cuk la rý mýz - la pro je sü re sin ce bi re bir gö rüþ me le re baþ la dý. Pro je or - ta ðý mýz l il lî ði tim ü dür lü ðün ce gö rev len di ri len e - ðit men ler ce 6 ay lýk e ði tim sü re cin de bað la ma ve gi tar kurs la rý da ve ri le cek tir. Böy le ce risk gru bu ço cuk la rý mý - zýn e ner ji le ri ni baþ ka a lan la ra kay dýr ma yý, on la ra il gi a la - ný o luþ tur ma yý, prog ram lý ça lýþ ma yý ve ta kým ru hu nu ve re rek iç le rin den giz li kal mýþ ye te ne ði or ta ya çý kar ta - rak bu ça lýþ ma la rý da sos yal ve kül tü rel et kin lik ler le des - tek le ye rek sað lýk lý dü þü nen, top lum la ba rý þýk bi rey ler ye tiþ tir me yi he def le mek te yiz. de di. Ka ra man / ci han Ka dýn kal bi has ta lýk lar dan ça buk et ki le ni yor IN T N TO NL Hos pi tal Kar di yo lo ji Uz ma ný Doç. Dr. Tay fun çýl, her ne ka dar er kek has ta lý ðý o la rak bi lin se de ka dýn la rýn vü cut la rý nýn ge nel ya pý sý nýn ba zý du rum lar da kalp ra hat sýz lýk la rý na ze min ha zýr la dý ðý ný bil dir di. çýl, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ka dýn kal bi nin er ke ðe gö re da ha kü çük ve çok da ha na rin ol du ðu nu, bu du ru mun da has ta lýk ris ki ni art týr dý ðý ný vur gu la ya rak, 60 ki log ram a ðýr lý ðýn da ki bir ka dý nýn kal bi 176 gram ken, ay ný ki lo ya sa hip bir er ke ðin ki 227 gram gel di ði ni kay det ti. Her ne ka dar er kek has ta lý ðý o la rak bi lin se de ka dýn la rýn vü cut la rý nýn ge nel ya pý sý ba zý du rum lar da kalp ra hat sýz lýk la rý na ze min ha zýr lý yor di yen çýl, Ör ne ðin mit ral ka pak so run la rý ya da ti ro it fonk si yon bo zuk luk la rý nýn bir so nu cu o la rak or ta ya çý kan kalp has ta lýk la rý ka dýn lar da çok da ha faz la gö rü lü yor. y rý ca aþk a cý sý, stres ya da iþ ye rin de ya þa nan o lum suz du rum lar ka dýn la rýn kalp le ri nin da ha ça buk et ki len me si ne ne den o lu yor i fa de si ni kul lan dý. çýl, ka dýn la rýn kalp da mar la rý nýn ça pý nýn er kek le re o ran la da ha kü çük, ay rý ca kalp du var ka lýn lýk la rý nýn da da ha dar ol du ðu nu vur gu la ya rak, bu sebep le kalp kri zi ge çi ren ka dýn la rýn kalp yet mez li ði ne gir me ih ti mal le ri nin er kek le re o ran la çok da ha yük sek ol du ðu na ve da mar çap la rý nýn kü çük ol ma sý nýn da ka dýn la rýn kýl cal da mar has ta lýk la rý na yat kýn ol ma sý na yol aç tý ðý na dik ka ti çek ti. s tan bul / a a Ka dý na kar þý þid de te ha yýr GNÇ L ö ne lik Ka dý na Kar þý Þid de te Ben De Ha yýr Di yo rum Kam pan ya sý ný dün i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin ve U NI CF yi Ni yet l çi si Ký van Tat lý tuð un Ka tý lým la rýy la Baþ la dý. Kü re sel öl çek te ö nem li bir gün dem mad de si o lan ka dý na kar þý þid det le mü ca de le, ül ke mi zin de ön ce lik li so run la rý a ra sýn da yer a lý yor. s tan bul Kül tür Ü ni ver si te si bu ko nu da genç le ri bi linç len dir mek a ma cýy la bir di zi fa li yet plan la dý. lk faa li yet o la rak s tan bul Kül tür Ü ni ver si te si öð ren ci le ri Tür ki ye de ki bütün genç le re Ka dý na Kar þý Þid de te Ben De Ha yýr Di yo rum kam pan ya sý i le ses le ne cek. s tan bul / e ni s ya Faz la yý ka nan cilt te, yað den ge si bo zu lur UZ N L, her gün duþ al ma nýn, cil din çok faz la yý kan ma sý nýn cilt te ki yað den ge si nin bo zul ma sý na ve ku ru lu ða sebep ol du ðu nu söy lü yor. e di cal Park Or du Has ta ne si Der ma to lo ji Uz ma ný Dr. Öz lem Ka ra dað Kö se, Ba kým i þi ne cil di mi zi çok faz la yý ka ma ya rak baþ la ya bi li riz. Gün a þý rý duþ a lýn ma sý, her gün duþ ya pýl ma ma sý ter cih e dil me li dir. Cil din çok faz la yý kan ma sý, cilt te ki yað den ge si nin bo zul ma sý na, cilt ne mi nin kay bý na ve da ha faz la ku ru lu ða ne den o lur. Sý cak ban yo yap mak tan da ka çýn mak ge re kir. Duþ sý ra sýn da ke se, lif ya pýl ma sý ku ru lu ðun art ma sý na ve ka þýn tý ya se bep o la bi lir. u ya rý sýn da bu lun du. Ço ðu in sa nýn ra hat la mak i çin gir di ði bu har, sa u na ve ha mam gi bi uy gu la ma la rýn cil din ku ru ma sý na sebep ol du ðu na dik kat çe ken Dr. Kö se, enk li sa bun lar, sý vý sa bun lar, ýs lak men dil, de zen fek tan lar, duþ jel le ri, kul lan dý ðý mýz bu la þýk de ter ja ný, ça ma þýr su yu gi bi kim ya sal lar da cil di miz de ki ku ru lu ðu art týr mak la bir lik te eg ze ma ya da yol a ça bi lir. de di. Ku ru cilt le rin en sýk kar þý laþ tý ðý so run lar dan bi ri nin de ka þýn tý nýn, ku ru lu ða eþ lik et me si ol du ðu nun al tý ný çi zen Dr. Kö se, ka þýn tý, ku ru lu ðun et ki li me di kal nem len di ri ci ler i le te da vi e dil me si son ra sýn da dü ze le bi le ce ði ni be lirt ti. Cil di miz de ge li þen ku ru luk hi po ti ro i di, di ya bet gi bi ba zý sis te mik has ta lýk la rýn da ilk bul gu su o la bi lir di yen Dr. Kö se, cil din ku ru ma sý i le or ta ya çý kan ö nem li bir so ru nun da cilt te o lu þan ký rý þýk lýk lar ol du ðu nu ha týr lat tý. Ku ru cilt, yað lý cil de gö re çok da ha faz la ký rý þýr. Cil din ký rýþ ma ma sý i çin çok i yi nem len di ril me si ge re kir. aþ art týk ça cil di mi zin nem den ge si bo zu lur ve ku ru ma ya baþ lar. Bol su i çil me si i se her yaþ ta ku ru lu ðun ön len me sin de bü yük ö nem ta þýr. tav si ye sin de bu lu nan Dr. Kö se, Cil di nem len di re rek ba kým ya pý la bi le cek çok sa yý da do ðal mad de bu lu nur. Bun lar dan en sýk kul la ný lan la rýn dan bi ri süt ve süt le ya pý lan di ðer do ðal ka rý þým lar dýr. Süt e pi der mi se za rar ver me den cil din nem len me si ni ve yu mu þa ma sý ný sað lar, sü te ek le nen yu mur ta sa rý sý ve bal cil di bes ler. Sü te tuz ek len me si i se ö lü hüc re le rin a týl ma sý ný sað lar de di. Or du / ci han Ça ðýn hastalýðý in ter net ba ðým lý lý ðý Þ L Der ne ði ar din Tem sil ci si Lüt fü Gün lü oð lu, si ga ra ve al ko lün ya ný sý ra bil gi sa yar ve in ter net ba ðým lý ðý nýn da ça ðýn so run la rý a ra sý na gir di ði ni söy le di. e þi lay Haf ta sý kut la ma la rý çer çe ve sin de, e þi lay Der ne ði ar din Tem sil ci li ði ta ra fýn dan Be le di ye ec lis Sa lo nu nda ye mek li bir prog ram dü zen len di. Prog ra mýn a çý lý þýn da e þi lay ýn ça lýþ ma la rý ko nu sun da bil gi ler ve ren e þi lay Der ne ði ar din Tem si ci si Lüt fü Gün lü oð lu, e þi lay ýn za rar lý a lýþ kan lýk la mü ca de le et ti ði ni be lirt ti. Si ga ra ve al kol gi bi za rar lý a lýþ kan lýk - la rýn ya ný sý ra ye ni ba ðým lý lýk a lan la rý o luþ tu ðu na dik kat çe ken Gün lü oð lu, Ça ðý mý zýn so run la rý i çe ri si ne ar týk in ter net, bil gi sa yar ve ek ran ba ðým lý lý ðý gi bi tek no lo jik ba ðým lý lýk lar da ek len miþ tir. Sa de ce ül ke miz genç li ði ni de ðil, dün ya genç li ði ni teh dit e den za rar lý a lýþ kan lýk lar la mü ca de le mi zi, hal ký mýz dan al dý ðý mýz güç ve des tek le u lus la r a ra sý a re na ya ta þý ma gay ret le ri mi zi de ar ttýr mýþ bu lun mak ta yýz de di. ar din / ci han O ku lun e ði tim fel se fe si ol ma lý KO NU ço cuk ve e ði tim o lun ca an ne ba ba la rýn ka fa sý ka rý þý yor. r týk o kul la rýn bü yük ço ðun lu ðu ço cuk la rý a na ku ca ðýn dan a lýp, ha ya týn kol la rý na bý ra ký yor. Pe ki, o kul se çer ken ne le re dik kat e dil me li? s ki den an ne ba ba la rýn böy le dert le ri yok tu! Ço cuk lar 7 ya þý na ge lin ce e ve en ya kýn o ku la gön de ri li yor du. Gü nü müz de, o kul ön ce si e ði ti min ö ne mi ko nu sun da bi linç art týk ça an ne ler ba ba lar þa þý rý yor. Ne re dey se, o kul seç me me se le si ço cuk do ðar doð maz baþ lý yor. Ço cu ðu nuz a dý na ya pa ca ðý nýz a na o ku lu se çi mi en az mes lek ve eþ se çi mi ka dar ö nem li. Bil fen na o kul la rý Ko or di na tö rü Dam la Öz yi ðit, Çün kü ar týk o kul la rýn bü yük ço ðun lu ðu ço cuk la rý a na ku ca ðýn dan a lýp, ha ya týn kol la rý na bý ra ký yor. Ço cuk a na o ku lu nu, il ko ku lu hat ta li se yi ay ný kül tü rün i çin de yoð ru la rak bi ti ri yor de di. Ter cih e di le cek o ku lun bu e ði tim yol cu lu ðun da ço cu ða ka zan dýr ma yý he def le dik le ri bü yük ö nem ta þý yor. O kul ön ce si e ði ti min sa de ce i ki a ra ba, bir be bek le yü rü tü le me ye cek ka dar ö zel yýl la rý i çer di ði ni vur gu la yan Öz yi ðit, ya pý lan a raþ týr ma la rýn bu dö nem de ço cu ðun e di ne ce ði bil gi ve tec rü be le rin, o nun bütün ha ya tý ný et ki le di ði ni gös ter di ði ni ha týr la tý yor i fa de si ni kul lan dý. Öz yi ðit, me se lâ, bu dö nem de ço cuk þe kil ze min al gý sý i çe ren faaliyet ler le ça lý þa cak ki, o ku ma yý sök tü ðün de B ve D harf le ri ni bir bi ri ne ka rýþ týr ma sýn, o ku du ðu nu an la ya bil sin. U zam sal i liþ ki ler le ça lý þa cak ki i le ri de 3 ye ri ne har fi yaz ma sýn. Nes ne ler ya da o lay lar a ra sýn da ki i liþ ki le ri bul ma ve a çýk la ma ça lýþ ma la rý ya pa - cak ki bir i liþ ki den yo la çý ka rak di ðer i liþ ki de ki ek sik ö ge yi bu la bil sin, ma te ma tik sel dü þün me ye baþ la sýn. Bü tün de ta yý ya ka la ma ça lýþ ma la rý ya pa cak ki gör me kes kin li ði ge liþ sin, i le ri de o dak lan ma sý ge re ken nok ta yý de tay lar dan a rýn dý ra rak al gý la sýn. r dýl i liþ ki ler, ö rün tü ler le ça lý þa cak ki i le ri de bir ku ra la gö re rit mik say ma ya par ken i liþ ki yi an la ya bil sin. Ken di ge li þim sel sý nýr la rý na uy gun ve o yun i çin de yer ve ri len bu tür fa li yet ler le ça lý þan ço cuk, o kul ön ce si yýl lar da bil gi yi doð ru dan al ma yý de ðil na sýl öð re ne ce ði ni öð re nen bir bi rey ol ma yo lun da ilk a dým la rý ný a tý yor þek lin de ko nuþ tu. H B LK SS T NN N SIL OL DU ÐU Ö N L Ter cih e di le cek o ku lun e ði tim sis te mi ya nýn da, reh ber lik sis te mi nin na sýl iþ le di ði de ö nem ka za ný yor di yen Öz yi ðit, reh ber lik bi ri mi nin; ço - cu ðun ge li þi mi ni, ço cu ðun bi rey sel ve grup i çin de ki dav ra nýþ la rý ný, güç lü ve des tek len me si ge re ken yön le ri ni ve li i le ob jek tif o la rak pay laþ ma sý, ço cu ðun ge li þi mi ni des tek le yi ci, ka li te li za man ge çi re bil me ö ne ri le rin de bu lun ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ço cu ðun o kul da bu lu na ca ðý sü re i çin de ya nýn da yer a la cak öð ret men le rin bil gi ve do na ným dü ze yi bir di ðer ö - nem li nok ta dýr i fa de si ni kul la nan Öz yi ðit, Öð ret men le rin e ði tim ve bi ri - ki mi ne o lur sa ol sun, ku ru mun on la ra sað la dý ðý hiz met i çi e ði tim se mi - ner le ri de bü yük ö nem ta þý yor. Bi lin ki sü rek li e ði tim a lan öð ret men ler ge liþ me le ri ve ye ni lik le ri ta kip e di yor, ço cu ðu nu za o nun ge li þi mi ne uy - gun bir yak la þým la e ði tim ve ri yor de mek tir. O ku lun fi zik sel þart la rý göz ar dý e dil me me li dir. ma u nut ma yýn ki, ço cu ðu nuz i çin o fi zik sel þart la rý e ði tim or ta mý na dö nüþ tü re cek o lan, yi ne o nun öð ret men le ri ve ku ru - mun e ði tim fel se fe si dir u ya rý sýn da bu lun du. s tan bul / e ni s ya

14 14 8 T 2012 PÞB SPO Olimpiyatlar için gece gündüz çalýþmanýz lâzým IF Baþ kan ar dým cý sý Ser gey Bub ka çalýþmalarý takdir etti. TÜK t le tizm Fe de ras yo nu Baþ ka ný eh met Ter zi, 14. Dün ya Sa lon t le tizm Þam pi yo na sý ön ce si ha zýr lýk la rýn ta mam lan dý ðý ný be lir te rek, "Bu gün den i ti ba ren 172 ül ke den ge le cek 683 spor cu yu bek li yo ruz. Bu nun mut lu lu ðu nu ve he ye ca ný ný ya þý yo ruz." de di art ta rih le rin de s tan bul da ya pý la cak 14. Dün ya Sa lon t le tizm Þam pi yo na sý ön ce sin de ta köy O lim pi yat vi'nde ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Top lan tý ya Tür ki ye t le tizm Fe de ras yo nu Baþ ka ný eh met Ter zi, U lus la ra ra sý t le tizm Fe de ras yon la rý Bir li ði (I F) Baþ kan ar dým cý sý Ser gey Bub ka ka týl dý. STNBUL'UN ÖNL KPL V Ser gey Bub ka i se tek rar s tan bul'a gel di ði i çin çok mut lu ol du ðu nu be lir te rek, "Ger çek ten mü kem mel bir te sis ya ra týl mýþ. Bu te sis at le tizm a dý na ge le cek i çin bü yük ö nem ta þý yor. Tür ki ye bü yük bir po tan si ye le sa hip. Bü yük bir genç in san nü fu su na sa hip Tür ki ye. Bu Tür ki ye'ye bü yük bir a van taj sað la ya bi lir" dedi. Sorularý da ce vap la yan Bub ka, Tür ki ye'nin 2020 þan sý ný de ðer len di re rek, "Biz u lus la ra ra sý o lim pi yat ko mi te si o la rak son so nu cu gö ren le riz.'' þöy le ce vap ver di: ''s tan bul bü yük bir þe hir, bü yük bir þan sý var; a ma þu nu da ek le mek ge re ki yor, zor lu bir ya rýþ o la cak. Di ðer a day lar da ö nem li a day lar. Þu nu gö rü yo ruz ki o lim pi yat ko mi te si, or ga ni zas yon ko mi te si ve hü kü me tin spor ba kan lý ðý nýn dev re de ol ma sý son de re ce ö nem li s tan bul i çin. O lim pi yat la rý or ga ni ze et mek i çin s tan bul ö nem li bir þan sa sa hip; a ma zor lu bir ya rýþ o la cak. Çok ça lýþ ma nýz ge re ki yor. Çok güç lü bir e ki bi niz var. Ge ce gün düz ça lýþ ma la rý ge re ki yor. Son de re ce zor lu bir ya rýþ o la cak." TÜK KUPSI KU'LI ÇKLD BOLUSPO-BÞKTÞ NTLSPO-TBZONSPO FNBHÇ-SSUNSPO GLTS-SVSSPO ZT Tür ki ye Ku pa sý 4. Tur Ku ra Çe ki mi, ta köy O lim pi yat vi'nde ger çek leþ ti ril di art'ta oy na na cak maç lar da ku ra çe ki mi so nun da eþ leþ me ler þu þe kil de o luþ tu: Bo lus por - Be þik taþ, s ki þe hirs por - Ka sým pa þ, e di cal Park n tal yas por - Trab zons por, Fe ner bah çe - Sam suns por, Çay kur i zes por - Kar de mir Ka ra büks por, Bug saþs por - Bur sas por, Ga la ta sa ray - Si vass por, Kay se ris por - s tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por. Sakatlýklar yüzünden bir türlü ideal kadrosuna kavuþamayan Beþiktaþ'ta bugünkü maçta lmeida, Tanju ve Hilbert oynamayacak. FOTOÐF:. BÞKTÞ D'SIZ DD KÞISIND VNTJ IO tletico adrid'de sakat olan futbolculardan rda ve ntonio Lopez ise takýmdan ayrý olarak sahaya çýkarak, fizyoterapist eþliðinde düz koþu yaptý. FOTOÐF:. TSLCZ UF VUP LG 3. TU LK ÇIND BUGÜN DPLSN- D TLTCO DD L KÞILÞCK. CLDON STDIND ST 20.00'D BÞLCK KÞILÞI ST TV NKLN INLCK. B ÞK TÞ, U F v ru pa Li gi 3. tur ilk ma çýn da bu gün dep las man da s pan ya tem sil ci si t le ti co ad rid i le kar þý la þa cak. Si yah-be yaz lý lar, ad rid'de ki ilk kar þý laþ ma da, rö vanþ i çin a van taj lý bir skor el de et me ye ça lý þa cak. t le ti co ad rid i le Be þik taþ a ra sýn da Vi cen te Cal de ron Sta dý'nda oy na na cak ve TS 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý s veç Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Jo nas riks son yö ne te cek. riks son'un yar dým cý lýk la rý ný Fred rik Nils son i le at hi as Kla se ni us ya pa cak. 4. ha kem o la rak i se Da ni el Stal ham mar gö rev a la cak. Bu a ra da, s pan ya'da ki kar þý laþ ma da, i la ve yar dým cý ha kem ler o la rak ar kus Ström berg sson i le Ste fan Jo han nes son gö rev ya pa cak. Kar þý laþ ma Star TV'den nak len ya yýn la na cak. K T KI IN K SK L V U F v ru pa Li gi 3. tur ilk ma çýn da Be þik taþ'ta 3, t le ti co ad rid'de i se 5 fut bol cu sa kat lýk la rý ne de niy le for ma gi ye me ye cek. Be þik taþ'ýn gol cü ULUSLSI Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði'nin (FI F) dün ya sý ra la ma sýn da s pan ya, zir ve de ki ye ri ni bu ay da ko ru du. FI F ta ra fýn dan bu gün ya yým la nan lis te de s pan ya, 1561 pu an la ilk sý ra da gös te ri lir ken, 1379 pu a ný bu lu nan Hol lan da, i - fut bol cu su Hu go l me i da i le o ber to Hil bert ve Tan ju Kay han, ad rid dep las ma nýn da ta kým la rý ný yal nýz bý ra ka cak. s pan yol e ki bin de i se mil li fut bol cu r da Tu ran i le Ti a go, Sil vi o, Di e go ve n to ni o Lo pez sa kat lýk la rý ne de niy le oy na ya ma ya cak. 6 FUT BOL CU C Z SI NI IN D U F v ru pa Li gi 3. tur ilk ma çýn da ya rýn s pan ya tem sil ci si t le ti co ad rid i le kar þý la þa cak o lan Be þik taþ'ta 6 fut bol cu sa rý kart ce za sý ný rýn da bu lu nu yor. Si yah-be yaz lý lar da, i car do Qu a res ma, To mas Si vok, ge men Kork maz, Ve li Kav lak, Fa bi an rnst ve b ra him To ra man, t le ti co ad rid kar þý sýn da sa rý kart gör me le ri du ru mun da ce za lý du ru ma dü þe cek ve rö vanþ ma çýn da for ma gi ye me ye cek. Ce za sý ný rýn da bu lu nan Hu go l me i da i se sa kat lý ðý ne de niy le kad ro da yer al mý yor. t le ti co ad rid'de i se Lu is Pe re a ve Pa u lo s sun ça o, bu gün kart gör me le ri ha lin de s tan bul'da ta kým la rý ný yal nýz bý ra ka cak. illi Takýmý Bursa'da özel maçta karþýlaþtýðý Slovakya'ya 2-1 yenilmiþti. FOTOÐF:. LLL 7 BSK GLD bramovic'e teknik adam dayanmýyor nn GL T Pre mi er Le a gu e ta kým la rýn dan Chel se a'nin us pat ro nu o man b ra mo vich, ku lü bü sa týn al dý ðý 2003 yý lýn dan bu ya na 7 tek nik a da ma top lam 72,1 mil yon ster lin taz mi nat ö de di. Lig de ge çen haf ta West Brom wich dep las ma nýn da a lý nan 1-0'lýk ye nil gi nin ar dýn dan pa zar gü nü Por te kiz li me na jer n dre Vil las Bo as'ýn i þi ne son ve ren b ra mo vich, Gu us Hid dink dý þýn da ta ký mý e ma net et ti ði tüm tek nik a dam la ra taz mi nat ö de mek zorunda kaldý. kin ci sý ra yý l man ya'dan dev ral dý.r jan tin i se pu a ný ný 1102'ye çý kart tý ve 8. sý ra ya yük se le rek ken di si ne yi ne ilk 10 i çin de yer bul du. Bir ön ce ki lis te nin 25. sý ra sýn da bu lu nan Tür ki ye i se 7 ba sa mak ge ri le di ve 747 pu an la 32. sý ra da gös te ril di. HBL Grekoromen illî Takýmý Sýrbistan yolcusu nsibstn'in baþ ken ti Bel grad'da dü zen le nen Bü yük ler v ru pa Gü reþ Þam pi yo na sý'nda 911 art ta rih le ri a ra sýn da min de re çý ka cak Gre ko ro men il li Ta ký mý, bu gün bu ül ke ye gi de cek. Ha zýr lýk la rý ný s tan bul'da ta mam la yan mil li ta kým, ya rýn sa bah ta türk Ha va li ma ný'ndan Bel grad'a ha re ket e de cek. il li ler, 911 art ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak mü sa ba ka lar da ma dal ya a ra ya cak. Gre ko ro men Gü reþ il li Ta ký mý'nda i se þu spor cu lar bu lu nu yor: 55 ki lo: Fa tih Ü çün cü, 60 ki lo: So ner Su cu, 66 ki lo: e fik y va zoð lu, 74 ki lo: Þe ref Tü fenk, 84 ki lo: h met ýl dý rým, 96 ki lo: h met Taç yýl dýz, 120 ki lo: ý za Ka ya alp. Gre ko ro men Gü reþ il li Ta ký mý, v ru pa Þam pi yo na sý'nda ki mü sa ba ka la rýn ar dýn dan, 12 art Pa zar te si gü nü s tan bul'a dö ne cek. Hidayet'li agic zayýf rakibi Bobcats'a yenildi nnb'd Bu sezon oynadýðý 35 maçta sadece 4 galibiyet alabilen ve son 22 maçýn 21'inden boynu bükük ayrýlan Charlotte Bobcats, Time Warner Cable rena'da aðýrladýðý Orlando agic'i maðlup etti ve galibiyet sayýsýný 5'e çýkarttý. Bobcats'te Corey aggette, rakip potaya býraktýðý 29 sayýyla hem maçýn en skorer ismi oldu, hem de bu sezon sayý istatistiðinde en yüksek rakamýna ulaþtý. vsahibi ekibin çaylak oyuncusu Bismack Biyombo, rakip takýmýn yýldýz basketbolcusu Dwight Howard'ý 15 sayýda tutan performansý ve rakip potaya býraktýðý 10 sayýyla takýmýnýn galiyetinde önemli rol oynadý. Biyombo, 15 de ribaund alarak bu alanda kariyer rekorunu kýrdý. agic'te ise 15 sayýsýna 17 ribaund ekleyen Dwight Howard ile 14 sayý ve 11 ribaund ile oynayan yan nderson maçý ''double double'' yaparak tamamladý. Hidayet Türkoðlu ise 27 dakika 56 saniye süre aldý ve 6 sayý, 1 ribaund, 1 asist ile oynadý. Vittek (ortada) Süper Lig'in ikinci haftasýnda sakatlanmýþtý. Vittek 5,5 ay sonra Trabzon'da idmana çýktý nsüp Lig'in 30. haftasýnda, sahasýnda Sivasspor ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Ligde geçen hafta Beþiktaþ'ý 2-1 yenen Trabzonspor, bir günlük iznin ardýndan, 12 art Pazartesi günü yapacaðý Sivasspor maçýnýn hazýrlýklarýna start verdi. Teknik direktör Þenol Güneþ yönetiminde, ehmet li ýlmaz Tesisleri'nde yapýlan antrenmana, sakatlýklarý bulunan futbolculardan Glowacki katýlmazken, Olcan ve Zokora salonda çalýþtý. Burak, Halil ltýntop ve Cech ise takýmdan ayrý koþtu. Trabzonspor'da, ligin 2. haftasýndaki stanbul Büyükþehir Belediyespor maçýnda sakatlanan ve ülkesinde ön çapraz bað ameliyatý geçiren Slovak oyuncu obert Vittek, Trabzon'a dönerek çalýþmalara baþladý. aklaþýk 5,5 ay sahalardan uzak kalan Slovak oyuncu, takýmdan ayrý bir süre koþtu. elkende Laser illî Takýmý belli oldu n LKND ''uropa Cup Torbole'' yarýþlarýnda mücadele edecek Laser 4.7 illi Takýmý belli oldu. Türkiye elken Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, art tarihleri arasýnda talya'da gerçekleþtirilecek yarýþlarda mücadele edecek Laser 4.7 illi Takýmý'nýn belli olduðu bildirildi. Bu yarýþlarda Türkiye'yi temsil edecek 4 erkek ve 2 kadýn sporcunun, milli takým aday kadrosu içinden 1 art 4 art tarihleri arasýnda Çeþme'de yapýlan kamp çalýþmasýnda gösterilen performansýn göz önüne alýnarak belirlendiði kaydedildi. ntrenörlüðünü Kemal uslubaþ'ýn yaptýðý Laser 4.7 illi Takýmý'nda kadýnlarda Deniz Daðdelen ve Selin Baþeðmez, erkeklerde ise Fikret ge Üret, Selim Hekimoðlu, ustafa Sergen Birincioðlu, aþar Doða rýbaþ'ýn yer alacaðý ifade edildi.

15

16 Ü T VÂ O LU NUZ: ÞU S TK BL N KI LÂ BI ÇN D N ÜK SK GÜ S DÂ S LÂIN S DÂ SI O L CK TI l zay mý ra karþý an ti kor Be kir Berk in tek erkek kardeþi Fet hi Berk, ondan 11 yaþ küçüktü. FOTO: CHN Be kir Berk in kar de þi du â lar la son yol cu lu ðu na u ður lan dý B D ÜZ Z N Sa id Nur sî nin a vu ka tý mer hum Be kir Berk in z - mir de ve fat e den 75 ya þýn da ki kar de þi Fet hi Berk top ra ða ve ril di. Ce na ze na ma zý, Bu ca il çe si Þi rin yer sem tin de ki e ni yol Ca mi - i nde, i kin di na ma zýn dan son ra ký lýn dý. ük sek tan si yon dolayýsýyla vefat e den Berk, Gök de re e ni e - zar lýk ta du â lar la def ne dil di. s tan - bul un Be þik taþ il çe sin de do ðan, çe þit li il ler de mü te ah hit lik ya pan e mek li in - þa at tek ni ke ri Fet hi Berk, ev li ve i ki si kýz dört ço cuk ba ba sýy dý. z mir de yük sek tan si yon þi kâ ye tiy le kal dý rýl - dý ðý ta türk ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si nde ön ce ki ge ce sa at sý ra la rýn da vefat et ti. Sa id Nur sî ve i sâ le i Nur dâ vâ la rý nýn a vu kat lý ðý ný ya pan ve 1992 yý lýn da ve fat e den Be kir Berk in 11 yaþ kü çük tek er kek kar de þi o lan Fet hi Berk in ce na ze me ra si mi ne dost ve ya kýn la rý ka týl dý. Bu ra da ko nu þan oð lu us ta - fa Berk, Ba ba mýn sa de bir ha ya tý var dý. Son za man lar da e ði tim hiz met le rin de de bu lu nu yor du de di. zmir / cihan 8 T 2012 PÞB NZ NN N BÜÜK HL HFIZ OLKIÞ B LI K S'D S VS CI K Z SI SO NU CUN D Ö LN NZ 'NN K - D ÞI Z NP K - C: NZ 'NN N BÜ ÜK H L KU'ÂN'I K O KU - K TI, H T T K V H FIZ OL K TI." Sa rý bey ler l köð re tim O ku lu öð ren ci le ri ka za da vefat e den 3 öðrenci için göz ya þý dök tü. FOTO: CHN L Z I yol a çan, i ki si nir hüc re si a ra sýn da ki i le ti þim böl ge le ri si naps la rýn bo zul ma sý ný dur du - ran ba zý an ti kor lar bu lun du. n gil te re de ki U ni - ver sity Col le ge dan Pat ri ci a Sa li nas ve e ki bi nin fa re ler ü ze rin de yap tý ðý a raþ týr ma söz ko nu su an - ti kor la rýn, bi ri ki mi al zay mý ra yol a çan be ta a mi - lo id pep ti di ne ya kýn Dkk1 pro te i ni nin fa a li ye ti ni et ki siz ha le ge tir di ði ni gös ter di. Washington / aa B LIK S N Sa vaþ te pe il çe sin de ta þý ma lý e ði tim le öð re nim gö ren öð ren ci le ri ta þý yan ser vis mi di bü sü nün u çu ru ma yu var lan ma sý so nu cu ö len 3 öð ren ci nin e ði - tim gör dü ðü Sa rý bey ler l köð re tim O ku lu nda bü yük ü zün tü ya þa ný yor. Ka za da vefat e den Naz mi ye Ka ra - ca nýn (14) en bü yük ha ya li nin ha fýz ol mak ol du ðu or - ta ya çýk tý. y ný sý ra da o tu ran am ca sý nýn ký zý Zey nep Ka ra ca, Naz mi ye çok ça lýþ kan bir öð ren ciy di. Naz mi - ye nin en bü yük ha ya li Kur ân-ý Ke rim o ku yup, ha tim et mek ve ha fýz ol mak tý de di. Sa rý bey ler l köð re tim O - ku lu öð ren ci le ri ka za da vefat e den Naz mi ye Ka ra ca (14), Ha kan Çet (10) ve a di fe Sa pan ýn (8) boþ sý ra la - rý na ba kýp göz ya þý dök tü. Bü yük ü zün tü nün ha kim ol du ðu o kul da, öð ret men öð ren ci ler ölen ar ka daþ la - rýn dan ge ri ye ka lan ha tý ra la rý ný ya þat ma ya ça lý þý yor. Ka za da vefat e den 2- sý ný fý öð ren ci si a di fe Sa - pan ýn sý nýf öð ret me ni eh met Sý la cýk lý oð lu, a di - fe nin çok ça lýþ kan, a kýl do lu bir öð ren ci ol du ðu nu söy le di. 7-B sý ný fý öð ren ci si Naz mi ye Ka ra ca nýn ay ný sý nýf ta bir lik te o tur du ðu am ca sý nýn ký zý Zey nep Ka - ra ca, hâ lâ o la yýn þo ku nu ya þa dý ðý ný söy le di. Naz mi - ye nin çok ça lýþ kan bir öð ren ci ol du ðu nu an la tan Zey nep Ka ra ca, Da ha ön ce ay ný ser vis te o ku la gi dip ge li yor duk. Bir sü re ön ce ser vis le ri miz ay rýl dý. Ka za - yý duy du ðum da ön ce i na na ma dým. Naz mi ye nin en bü yük ha ya li Kur ân-ý Ke rim o ku mak tý, ha tim et - mek ve ha fýz ol mak tý de di. Balýkesir / cihan HBL Öð ren ci le ri min du â sýy la a ya ða kalk tým n ZON GUL DK T, 30 a yýs 2010 da öð ren ci le ri ni kar þý - dan kar þý ya ge çi rir ken kam yo nun al týn da ka la rak a ðýr ya ra - la nan Öz lem Çu buk lu öz (24), dok tor la rýn 5 yýl son ra a ya ða kal kar sýn de me si ne rað men öð ren ci le ri nin du â sý ve sev gi - siy le a ya ða kalk tý ðý ný söy le di. Ko nuþ ma ve yü rü me si ni 2 ay - da ta mam la yan Öz lem öð ret men, Zon gul dak mer ke ze 25 ki lo met re u zak lýk ta ki Ka ra man me le bir li ði l köð re tim O - ku lu nda üc ret li öð ret men lik mes le ði ne de vam e di yor. Öz lem Çu buk lu öz, Zon gul dak Ka ra el - mas Ü ni ver si te si (ZKÜ) Fen - de bi yat Fa kül te si a te ma tik Bö lü mü nde 4 ün cü sý nýf öð ren - ci siy ken, ö zel bir ders ha ne de gö nül lü o la rak ma te ma tik öð - ret men li ði yap ma ya baþ la dý. Çu - buk lu öz, do ðum gü nü o lan 30 a yýs 2010 da öð ren ci le riy le Öz lem Çu buk lu öz pik ni ðe gi de cek le ri mi ni bü se bin mek i çin Cum hu ri yet Cad - de si nde yo lun kar þý sý na ge çer ken, fre ni bo þa lan us ta fa Çý nar i da re sin de ki 14 P 495 plâ ka lý kam yo nun al týn da kal dý. Öð ren ci le ri ni kur tar ma ya ça lý þýr ken ken di si a ðýr ya ra - la nan Çu buk lu öz, ZKÜ Týp Fa kül te si Has ta ne si nde 3 haf - ta lýk yo ðun ba kýmýn ar dýn dan i yi leþ ti. Öð ren ci le ri nin du â sý ve sev gi siy le a ya ða kalk tý ðý ný i fa de e den Çu buk lu öz, Be ni öð ren ci le ri min duâ sý ve sev gi si kur tar dý. Ben yo ðun ba kým - day ken bir sü rü mek tup al dým. Öð ren ci le ri min, a i le min des - te ðiy le ve sev gi siy le a ya ða kalk tým de di. Zonguldak / cihan þtah kapatýcý bir sývý çýkaran yavrular annelerine kokuyla haber veriyor. Gök kuz gun yav ru la rý ilginç bir þekilde korunuyor n B kuþ tü rü nün yav ru la rý nýn, Düþ man sal dý rý sýn dan ko run mak i çin kus tuk la rý ve e be veyn le ri ne ko kuy la ha ber gön der dik le ri be lir len di. s pan yol bi li m a dam la rý nýn yap tý - ðý a raþ týr ma da, gök kuz gun (co ra ci as gar ru lus) yav ru la rý - nýn yýr tý cý bir hay van sal dýr dý ðýn da tu run cu, mi de bu lan dý - rý cý bir sý vý kus tu ðu be lir len di. n gi liz Bi o logy Let ters der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma, tu run cu sý vý sa ye sin de iþ tah ka pa tý cý ha le ge len yav ru la rýn ken di le ri ni ko ru ya - bil di ði ni gös ter di. Bi li ma dam la rý, yav ru lar tu run cu sý výy la kap lan dýk tan son ra yu va ya yak la þan e be ven le rin ko ku yu al gý la dý ðý ný ve bir teh dit ol du ðu nu an la dýk la rý ný be lirt ti. - raþ týr ma ya im za a tan lar dan De se a da Pa re jo, gök kuz gun la - rýn teh di de kar þý ko ku yu i le ti þim a ra cý o la rak kul la nan, bi - li nen ilk kuþ tü rü ol du ðu nu vur gu la dý. Paris/ aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı