T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemleri T. C. B A Ş B A K A N L I K Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü Sayı: /9/1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇAĞLAYANGÎL'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına. Devlet Bakanı Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman Süleyman an DE DEMİREL DEMİREL Başbakan Başbakan an TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R 22 A 22Eylull BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 22 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇAĞLAYAN GÎL'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesi uygundur. Fahri S. KO. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: /10/1977 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulunun 7/13955, 7/13956, 7/13957, 7/13958 sayılı kararlan ile Maliye Bakanlığı ve Isparta Valiliğine ait tebliğler yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: T. C. BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı taleri Gn, Müdürlüğü 13/9/1977 Sayı: CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, İmar ve İskân. Bakam Mehmet Recai Kutan'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. Süleyman an DEMİREL Başbakan an TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA A Eylül 13 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 13 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Görev İle yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakam Oğuzhan ASİL- TÜRK'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, İmar ve İskân Bakam Mehmet Recai KUTAN'ın vekillik etenesi uygundur. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı T. C. BAŞBAKANLIK BAŞBAKANLIK 22/9/1977 Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü Sayı: CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İhsan Sabri ÇAĞLAYANGÎL'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan an TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA \ 22 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 22 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesi uygundur. Fahri S. KORUTÜRK K Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdareBölümü Sayfa: 3340

3 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 T. C. BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü /9/1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. Süleyman an DEMİREL DEMİREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İlgi: 22 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Başbakan 22 Eylül 1977 Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakam Nahit Menteşe'nin vekillik etmesi uygundur. Fahri S. KO KORUTÜRK Cumhurbaşkanı anı Karar Sayısı: 7/13945 Bakanlar Kurulu Kararı Elazığ İzzetpaşa Vakfına vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 25/3/1977, 11/8/1977 tarihli ve KVK/ /18848, sayılı yazılan üzerine, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı S. A. EMRE Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU İçişleri Bakam Prof. K. ÖZAL Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı A. Ş. EREK Dışişleri Bakam İ. S. ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakam C. BİLGEHAN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3341

4 4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Sanayi ve Tek. Bakanı V. En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN K. İNAN İ. C. EGE M. B. KUTAN Köyişleri ve Koop Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. ŞAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3342 Yönetmelikler İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gece Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Üye ve Yardımcılarının Gö Görevlendirme Şekillerine Ait Yönetmelik Madde 1 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi gece öğretiminde görev alacak olan öğretim üyesi ve yardımcılarının Akademi veya Üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı veyahut bu nitelikleri taşıyan elemanlar olması gerekir. Madde 2 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin gece öğretiminde görevlendirme; profesör, doçent, öğretim görevlisi, asistan ve uzmanlar için ilgili Bölüm Yönetim Kurulu teklifi ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ve okutmanlar için Yabancı Diller Enstitüsü Yönetim Kurulunun teklifi ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi bulunmaması halinde doktor veya yeterli asistanlar ders verebilirler. Kurulların kararı ile görevlendirilenlerin atanmaları Akademi Başkanlığınca onanarak kesinleşir. Madde 3 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin gece öğretiminde görevlendirilecek profesör, doçent, öğretim görevlileri, asistan, uzman ve okutmanların gece öğretiminde okutacakları haftalık ders saatleri tutarları 8 (sekiz) i geçemez. Madde 4 istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi gece öğretiminde görev alan öğretim üyesi ve yardımcılarına 1765 sayılı Kanunun 14. maddesinin 1991 sayılı Kanunla değişik şekli ve Bütçe Kanunundaki katsayı gözönüne alınarak ders saat başına ücret ödenir. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13 Kasım 1969 günlü ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan «İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gece Ögretiminde Görevlendirilecek Profesör, Doçent, Öğretmen, Öğretim Görevlisi ve Asistanların Görevlendirilme Şekillerine Ait Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5 Bu Yönetmeliği İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanı yürütür. İstanbul Belediyesinden: İSTANBUL BELEDİYESİ SANAT GALERİLERİ YÖNETMELİĞİ Belediyemlzce kurulmuş olan Sanat galerileri Yönetmeliği aşağıda saptanan koşullara göre uygulanır Madde 1 Belediye Sanat galerileri, Basın ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak yönetilir.

5 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Madde 2 Belediye Sanat Galerilerinin hangi amaca ve ne tür sergilere ayrılabileceği ve galerilerin açık kalacağı ay, gün ve saatler Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğünce Başkanlıktan alınan onaya göre belirlenip saptanır. Taksim Gezisi altında kurulmuş olan Belediye Sanat Galerisinin salon ve bölümleri 3. maddede anılan jüriden geçmiş plastik sanat eserlerinin sergilenmesine ayrılır. 6. madde hükmü saklıdır. Madde 3 a) Galeri jürisi Başkanlığın onayından geçmiş, Belediyede görevli üyeler ile dışarıdan seçilen tarafsız kişilerden oluşur. Jüri, sergi açmasını uygun gördüğü Sanatçıları seçmekle ve gerektiği hallerde sanat konusunda ilgililere tavsiyede bulunmakla görevli olup bu görevini ücretsiz olarak yerine getirir. Sanatçılar Taksim Sanat Galerisinde sergi açma hakkını jüriye sunacakları iki eser, ya da onların diapozitifleri üzerinde jürinin çoğunlukla vereceği karar ile alırlar. Sanatçılar, jüriden kolaylıkla kanaat oluşmasına olanak sağlamak üzere eserleri ile birlikte biyografilerin: katalolklarını ve daha önceki sergileri ile ilgili belgleri de sunabilirler. Ancak, jüri hazır sayısının en az 3/4 çoğunluğunun görüşü ile tanınmış sanatçılar için «eserler jüriden geçmeden sergi açabilir» kararı verebilir. b) Sanatçılar, dernekler, sanatçı grupları Taksim Sanat Galerisinde sergi açabilmek için eserlerini jüriye sunmak zorutluğundadırlar. o) Sergi açan bir sanatçının eserleri jürice onaylanmadığı takdirde, aynı sanatçı, eserlerini ancak bir yıl sonra yeniden jürinin onayına sunabilir. Belediye Sarayı Sanat Galerisinde, Belediye Şehir Tiyatroları Harbiye Bölümü Galerisiyle Belediyenin sergi işlerine ayıracağı diğer yerlerde sergi açacak sanatçılar kendilerini tanıtma bakımından bu galeri salonlarından faydalanabileceklerdir. ç) Bir defa jüriden geçmiş bulunan sanatçıların eserlerinin, jüriden geçtiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle yemden jüriden geçmesine gereklilik yoktur. d) Jürinin normal vazife görme süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda gerekirse Belediye Başkanlığı yeniden bir jüri kurabilir. Başkanlık gereksinim duyduğu hallerde bu sürenin dolmasını beklemeden yeni bir jüri oluşturabilir. Madde 4 Sergi açmak için yapılan başvurulan dilekçe tarihine göre sıraya konur. Her sanatçı, sanat derneği ya da sanat topluluğu iki yılda ancak bir kez sergi açabilir. 5. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır. Müracaatları jürice kabul olunmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Madde 5 Bir sanatçı jüriden geçmiş 2 ya da daha fazla sanatçı ile aynı salonda sergi açabilir sergi döneminde salonların boş olduğu bir sırada bir sanatçı birden fazla salonda sergi açabilme olanağına sahiptir. Sanatçı, dernek ve grupların özelliklerine göre jüri, birden fazla salonda sergi açabilmesini önerebilir. Yine de salonların boş kalması halinde daha önce jüriden geçmiş sanatçılara başvuru sırasına göre dördüncü maddedeki süre ile sınırlı olmaksızın salon ayrılabilir. Madde 6 Yurt dışından gelen sergiler, şenlik sergileri, tanınmış sanatçıların olağan dışı sergileri gibi ulusal ya da uluslararası önemde sergiler için belediye başkanlığının onayı ile, Galerinin bir bölümü (ya da söz konusu dönemde kendilerine daha önce yer ayrılmış sanatçıların muvafakati halinde tümü) ayrılabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3343

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Tanınmış yabancı sanatçıları, sanat temsilcilerini ve kuruluşlarının sıraya koymak olanağı bulunmadığından bu tip sergilere 14. maddeye göre başkanlıkça yer ayrılır. Madde 7 Galerilerde açılacak sergilerin sahiplerinden Belediye Meclisi kararlarına göre kira bedelleri alınır. Madde 8 Sergi açmak isteyenler kira bedellerini yapılacak yazılı duyuru tarihinden itibaren, 15 gün içinde Belediye Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğüne yatırırlar. Alındılarını galeri şefliğine göstermek zorundadırlar. Kira bedellerini zamanında yatırmayanlar sergileme sıralarım bir sanat sezonu için kaybederler. Sergilerin açılmasını öngören tarihten itibaren 3 gün içinde, nedeni ne olursa olsun, sergi açılmaması halinde yatırılan para geri verilmediği gibi, 4. günden itibaren ilgili sergi yeri de başka sanatçıya ayrılır. Böyle bir durumda ilk başvuru sahibi sanatçı hiç bir hak iddia edemez, parasını ödemiş bulunan sanatçının sergi yerini başkasına devir hakkı yoktur. Madde 9 Sergi sahipleri sergiledikleri eserleri kendilerinin veya gösterecekleri bir kimsenin gözetimi altında bulundurmalıdırlar. Galeride sergilenen eser ve eşyanın kaybolmasından, tahribe uğramasından ve değerinde meydana gelebilecek zararlardan Belediyemiz sorumlu olmayıp, sorumluluk sergi açana aittir. Galeri salonunu kiralamış bulunan sanatçı bu yönetmeliğe ve galeri yönergesine aynen uymak zorundadır. Buna aykırı bir durum, tahliye nedenidir. Madde 10 Sergi açanlar kendilerinin, ya da kendilerini temsil eden kimselerin galeride ve sergi salonlarında yapacakları her tür zararın tutarını ödemekle yükümlüdürler. Madde 11 Sergi açanlar sergi yerlerinin yapı bölümlerinde mekânın düzenlenmesinde elektrik ve diğer donanımlarında herhangi bir ekleme ya da değişiklik yapamazlar. Madde 12 Serginin sona ermesini izleyen 24 saat içinde sergilenen eserlerin, sahipleri tarafından salonlardan alınması ve galeriden taşınması gerekir. Sergi sonunda alınmayan ve galeride bırakılan eserlerin kaybolmasından, ya da hasara uğramasından Belediyemiz hiç bir şekilde sorumlu değildir. Madde 13 Belediyemizce yeni galeriler açılması halinde bu yeni galerilerde koşullar elverdiği ölçüde bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 14 Galerilerin sergi faaliyetlerine ayrıldığı dönemde her iki ayda bir bölümün Belediye Başkanlığınca 6. madde hükmüne göre, ulusal ya da uluslararası önemde eserlerin sergilenmesine tahsis edilmediği hallerde boş kalan yer sırada bekleyen sanatçılara verilir. Madde 15 İşbu yönetmelik vilâyetçe kabul ve tasdikinden sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren yürürlüğe girer. Geçici Madde: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış müracaatlardan: a) Üç seneden evvel yapılmış bulunan müracaatların tümünün yeniden Jüriden geçmesi gerekecektir. b) Son iki yıl içinde, sergi açmış olanların müracaatları 4. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre işleme konur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3344

7 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Karahallı Belediye Başkanlığından: Karahallı Belediyesi Zabıta Yönetmeliği Madde 1 Kasaba halkının sağlığım ve nezahatini korumak için herkes her işte ve her yerde temizliğe ve muaşeret adabına riayete mecbur ve hilâfına hareket memnudur. Madde 2 Gerek sokaklarda ve gerek umumî yerlerde muaşeret adabına uymayan işler yapmak ve sözler söylemek yasaktır. Madde 3 Kalabalık olan yerlerde itişip kakışmak ve sıra beklemeyip öne geçmeye çalışmak yasaktır. Madde 4 Belediyenin kararlan, tembih ve yasakları halkın iyiliği için olduğundan herkes bunlara tamamiyle riayete mecburdur. Madde 5 Belediye Zabıta memurlarının görevlerini yaptıkları sırada vazife mahallinde toplanmak veyahut suçluya taraftarlık etmek ve her ne suretle olursa olsun memurların işlerine karışmak veya görevlerini yapmayı güçleştirmek yasaktır. Madde 6 Belediyenin pazarı olan Cumartesi gününden başka, pazar mahallinde ve gayri günlerde belediyece gösterilecek yerlerden başka cadde ve sokaklar hiç bir kimse tarafından hiç bir suretle bilâ müsaade işgal edilemez. Madde 7 Caddenin manzarasını bozacak surette dükkân ve mağazaların cepheleri ve kapıları hasır, teneke, çuval, bez, eski keçe ve adi tahta parçalarıyle örtülemez. Veya önlerinde bu gibi şeyler bulundurulamaz. Madde 8 Dükkân ve binaların sokak ve cephelerine konulan tente ve siperlerle bunların ön ve yan kısımlarına asılan bezlerin 2.20 cm. ve tente ve siperleri duvara rapteden kolların yüksekliği en az 3,5 metre olacaktır. Madde 9 Siperlerin genişliği gelip geçmeyi zorlaştırmayacak şekilde olacaktır. Madde 10 Yağmur olukları diğer bir olukla kaldırım dibine indirilecektir. Madde 11 Her türlü nakliyatta sokakları kirletmeye mani tedbirler ittihazına nakliyat sahipleri mecburdur. Madde 12 Gelip geçmeyi zorlaştıracak surette kaldırımlar üzerine odun bırakılamaz ve bırakıldıktan sonra kısa bir müddet içerisinde kaldırılması mecburi olup, odun konulan mahallinde sahipleri tarafından temizlenmesi mecburidir. Madde 13 Umumî büyük caddelerde ve çarşılarda odun kesilmesi yasaktır. Madde 14 Belediyenin müsaadesini elmadan dükkân, mağaza ve kahvehane gibi mahallerin kaldırımları üzerine sandalye koyup oturmak veya mal sahipleri tarafından oturtulması yasaktır. Madde 15 Umumî yol, cadde ve meydanlar üzerine sandalye koyup oturmak veya mal sahipleri tarafından oturtmak yasaktır. (Mahalli pazar günü hariç.) Madde 16 Cadde ve sokak ve meydanlarda ve bunlar üzerinde bulunan bina ların kapı ve pencerelerine çamaşır aşılamaz ve buralarda halı, yatak, örtü vesaire eşyalar silkilemez. Madde 17 Sokaklar ve umumi cadde üzerlerindeki mecra ızgaralarına çamur, vesaire atılması ve dökülmesi yasaktır. Madde 18 Sokaklarda ayı ve maymun oynatılması belediyenin izinine tabi olup, izinsiz ayı ve maymun oynatılması yasaktır. Madde 19 Sokak ve caddelerde biriken su veya çamurlar üzerinden geçerken hızlı gitmek çamur ve su sıçratmak, otomobil veya herhangi bir nakil vasıtasını idare edenler buna mani tedbirleri ittihaza mecburdurlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3345

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Madde 20 Giderken arabada bir sakatlık olduğu ve bu sebepten yükün bir kısmı yola döküldüğü takdirde dökülen şeyler tamamen kaldırılmadan ve yol temizlenmeden araba yoluna devam edemez. Madde 21 Caddelerde.uçurtma uçurtmak, fişenk, atamba atmak ve futbol topu oyunları, köşe kapmaca, saklambaç gibi oyunları oynamak ve otomobil, araba ve kamyon arkalarında koşmak ve asılmak yasaktır. Madde 22 Çocukların yukarıdaki madde ahkâmına riayet etmemelerinden bunlara nezaret edenler ve velileri mesuldür. Madde 23 Evlere, pencerelere, balkonlara, duvarlara, dükkânlara asılacak bayrak ticaret levhaları, çiçek saksıları, kuş kafesleri, vazolar vesairenin rüzgâr ve fırtınadan müteessir olmayacak cadde ve sokaklara düşmeyecek ve tehlikeyi mucip olmayacak surette tespit ve tahkimi mecburidir. Madde 24 Kâğıt ve mukavva üzerine tertip olunan ilânlara damga pulundan maada belediye pulu yapıştırılır. Veya belediyece damgalanır. (Kâğıt ve mukavvadan başka mevad üzerine tertip olunarak Elektrik veya başka surette yapılacak ilânların ilân resimleri tarifeleri mucibince makbuzla alınır.) Madde 25 Bilumum el, duvar ilânları okunaklı, imlâsı düzgün ve Türkçe yazılacaktır. Madde 26 Sokaklarda satıcılar Türkçeden başka bir lisanla bağıramazlar Madde 27 Umumî salonlarda ve mahallerde bulunan sabit yazılar, Türkçe olmakla beraber okunaklı, yazılışı bedi'i zevke uygun, imlâsı düzgün olmalıdır. Madde 28 Millî, Bedi'i ve hususi binalarla müesseseta ve abidelere, aşari atikaya, Elektrik direklerine, helalara, ağaçlara, sebil ve çeşmelere ilân yapıştırılamaz ve yazılamaz. Madde 29 Deve, araba, Otomobil ile ilân ve reklâm yapılamaz. Ve bu maksatla bunlarla sokaklarda dolaşılamaz. Bunlarla cadde, sokak ve meydanlarda reklam levha ve resimlerinin dolaştırılması veya bu maksatla öteye beriye tuhaf kıyafetlerle adamlar dikilmesi ve gezdirilmesi yasaktır. Bilumum müteharrik reklamlar için belediyeden müsaade alınması mecburidir. Madde 30 Umumî bahçe ve parklarla belediyeye ait bademlikte yasak olan şeyler şunlardır : yapılması 1) Binaları, havuzlan abide ve heykelleri, kanepeleri, ihtar levhalarım ve bu kabil eşyaları kirletmek, bozmak, üzerine resim yapmak ve lekelemek. 2) Yollara, kâğıt, kemik kırıntı ve süprüntü atmak, 3) Sulara, havuzlara taş vesaire atarak bulandırmak ve kirletmek veya buralarda yıkanmak, köpek, kaz, vesaire gibi hayvanları yüzdürmek. 5) Sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun eşya ve yiyecek içecek satmak. 4) Çamaşır asmak, her türlü eşya temizlemek, halı silkmek. 6) Seyyar satıcılar umumî bahçelerde ve parklarda sureti katiyede bunların kapıları önlerinde gelip geçmeye mani olacak şekilde satıcılık yapamazlar. 7) Umumi park, bahçe ve bademliklerde hayvan otlatmak veya buna sebebiyet vermek. 8) Bu maddelerin muhafazası ve ahkâmının tatbiki için belediye zabıta veya muhafızların veya memurların tenbihatına riayete herkes mecburdur. Bu yerlerdeki ağaçlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek yasaktır. Madde 31 Öteye beriye asılmış veya yapıştırılmış yazılar ve tarifeler üzerine yazı yazmak veya yazısını bozmak ve yazılan değiştirmek yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3346

9 14 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Madde 32 Salıncak, atlı karınca, dönme dolap, kıncırdık, telli kızak, ve emsali oyun ve eğlence mahalleri ve vasıtaları yapmak isteyenlerin evvel emirde belediyeden ruhsat almaları mecburidir Ruhsat bağlandıktan sonra mahallerine vazedilirken veya edildikten sonra belediyenin her zaman kontrolüne amade bir vaziyette bulunacaktır. Ruhsatsız bu gibi mahaller yapmak ve vasıtalar kullanmak yasaktır. Madde 33 Av ve merak saiki ile beslenen ev köpekleri için sahipleri belediyeden ruhsat almaya mecburdur. Madde 34 Aşarî atikaya, tarihi, millî ve beledî müessese ve binaları zarardan ve tahripten korumaya halik borçludur. Mezkûr eserler, abideler ve müesseselere her ne suretle olursa olsun zarar vermek yasaktır. Madde 35 Cadde ve sokaklar hiç bir kimse tarafından hiç bir suretle işgal olunamaz. Dükkâncılar camekân, tezgâh, fıçı, sandık vesaire gibi şeylerle menkûlat ve iskemle ile yaya kaldırım ve caddeleri muvakkat dahi işgal edemezler (Topluluğu ifade eden mahalli pazar günleri belediyenin göstereceği yerlere ve yaya kaldırımlarına sergi atılabilir.) Madde 36 Dükkânlarda ve meskenlerde 5 tenekeden fazla gaz ve mazot, iki tenekeden fazla benzin ve bir tenekeden fazla ispirto bulundurulması yasaktır. Yukarıda sayılan miktarlardan fazla akaryakıt bulundurulduğu takdirde Belediye Kanununun 15. maddesinin 7. fıkrası mal sahipleri hakkında tatbik olunur. Madde 37 Bir kimsenin hayvanlara karşı insafsızca hareket etmesi veya lüzumsuz yere döğmesi veya yaralaması veyahut aşikâr surette haddinden fazla yorulacak derecede zorlaması ve kümes hayvanlarının ayaklarından tutulmak suretiyle başı aşağı gezdirilmesi yasaktır. Madde 38 Bir kimsenin hükümetçe veya resmî dairelerce tayin olunan yerlere asılmış bulunan evrakı asıldığı andan itibaren 3 gün geçmeden yırtması veya bir işe yaramayacak hale getirmesi yasaktır. Madde 39 Cadde ve sokaklara kamyon, araba ve caddenin manzarasını bozacak surette ağaç kütüğü, taş, toprak ve buna benzer eşya koymak ve caddeyi daraltmak ve geçişe zorluk vermek yasaktır. te Madde 40 Ateş kullanan esnaf ve fırıncıların zaman zaman bu yerlerini mizlemesi mecburidir. Madde 41 Han veya hayvan bağlamaya müsait ahır ve damlardan meydan cadde sokak ve gelişigüzel yerlere hayvan bağlamak yasaktır. maada Madde sayılı Kanunun ve diğer kanunlar gereğince belediyeye ödenmesi gereken borçlarla yer işgal ve buna benzer harçları ödemekten imtina etmek veya vermemek yasaktır. Madde 43 Şehir dahilinde ve yüksek gerilim hattında bulunan elektrik direklerine çıkmak ve bu direklere herhangi bir şey bağlamak yasaktır. Madde 44 Şehir içerisinde uçurtma yapacak her türlü oyunlar yasaktır. uçurtmak ve Elektrik telleriyle irtibat Madde 45 Belediyeye veya elektrik idaresine haber vermeden şehir cereyanından faydalanılması ve ceryana irtibat yapılması yasaktır. Madde 46 Şehir elektrik tesisatı yapan Enstilâtörlerinin Elektrik işletmesine İşletmenin isteyeceği esaslar dairesinde kayıtlarını yaptırması mecburidir. Kayıtlarım yaptırmadan ve işletmeden tesisat yapabileceğine dair belge almadan tesisat yapması veya bu işlerle uğraşması yasaktır. Madde 47 Şehir şebekesindeki elektrik direklerini, lâmba ve tellerini taşlamak, kırmak ve direk boyalarını kazımak ve direklere hayvan bağlamak yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3347

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Madde 48 Yapılacak elektrik tesisatlarının Elektrik iç tesisat yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ikmal edilmesi mecburidir. Madde 49 Tesisatı ikmal etmiş abonelerin başkasına veya bina haricindeki herhangi bir yere kablo vasıtasıyle ceryan vermesi yasaktır. Madde 50 Dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden herhangi bir kimse, baca ve herhangi bir yangın sebebiyet verirse hakkında zabıt tanzim olunarak para cezası verilir. Madde 51 Bu talimatnamenin emir ve lüzumlarını yerine getirmeyenler baklanda hususi kanunlarda ayrıca bir ceza mevcut değilse Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanununu tadil eden 15/5/1930 tarih ve 1608 sayılı ve 5435 sayılı Kanunlar uyarınca (10) liradan (50) liraya kadar hafif para cezası ve (3) günden (15) güne kadar sanattan men'ine cezalarıyle tecziye edilirler. Madde 52 İşbu (Karahallı Belediyesi Zabıta Talimatnamesi) (51) maddeden ibaret olup, belediye meclisinin 6/2/1959 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Karar Sayısı: 7/13419 Atama Kararnamesi Çorum Valisi Adil Aktan'ın bu görevinden alınarak Merkezde görevlendirilmesi ve yerine Merkezde görevli Ertuğrul Süer'in atanması; İçişleri Bakanlığının, Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 7/5/1976 tarih 1475/ /135 sayılı Kararma dayanan 25/5/1977, 29/6/1977 tarihli ve 6967, 9034 sayılı yazılan üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan B. ECEVIT Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı O.EYÜBOGLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Devlet Bakam Dr. L. DOĞAN Devlet Bakam Prof. K. BULUTOGLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Millî Savunma Bakam H. E. IŞIK İçişleri Bakam N. UĞUR Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCUN Maliye Bakam Prof. B. ÜSTUNEL Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. M. ÜSTÜNDAĞ Bayındırlık Bakanı A. ZİLAN Ticaret Bakam Z. MUEZZİNOGLU Sağ. ve Sos. Yar. Bakam Güm. ve Tekel Bakam Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı F. GÜNDOĞAN Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Çalışma Bakam B. ERSOY Sanayi ve Tek. Bakam T. ERDEM En. ve Tabiî Kay. Bakanı N. AKMANDOR Turizm ve Tan. Bakam A. ÖYMEN İmar ve İskân Bakam E.TUNCER Köyişleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Orman Bakam V. İLHAN Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakam H. UYSAL Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3348

11 T.C. Resmi Gazete Kurulu; Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Skim İMO CUMA 14 Ekim 1977 Sayı : ILÂN BÖLÜMÜ Ankara Valiliğinden: ILANLAR 1 Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Zabıta Müdürlüğü binasında bulunan kalorifer tesisatı onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Ankara Emniyet Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunca 18/10/1977 Salı günü saat de yapılacaktır. 4 Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Emniyet Şb. 6 Müdürlüğünde görülebilir. 5 İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için; a) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, b) , geçici teminatım c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Müdürlüğü C grubundan alacakları en aa bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik belgesi veya en az bu işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 18/10/1977 Salı günü saat 14.00'e kadar İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesini almak için İsteklilerin dilekçelerini 14/10/1977 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur /*4 flhirkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden : Genel Müdürlüğümüz üe istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticari şartnamelerimiz esaslarına göre dahili ve harici piyasadan tanm traktörlerine ait muhtelif eb'atlı lâstik satın alınacaktır. Teklif vermek isteyenlerin 27 Ekim 1977 günü saat 175Ca kadar tekuflerinin Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığında bulundurmaları, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa taibi olmayan Kurumumuz; malı kısmen veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermekte veya firmalar arasında t^irşiım etmekte tamamen serbest olduğu ilân olunur ItO.

12 Sayla: 12 RESMÎ GAZETE 14 Eltim 1977 Sayı: 16G84 Ankara 8. Sulh Hukuk Hakimliğinden: 1977A525 Davacı Ticaret Bakanlığı vekili Av. Gülten Akgören tarafından Tunalı Hilmi Cad. Mimar Kemal Lisesi Karşısı Işık Apt. Kat: 3/5 de oturur Fatih Dertli aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık duruşmasında: Davalı adresinde bulunamadığından dava dilekçesi ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın bıratalmrş olduğu 10/11/1977 günü saat varsa belgelerinizle birlikte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille de temsil ettirmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun uncu maddeleri gereğince yeniden gıyap kararı çıkarılmaksızm duruşmanın gıyabınızda yapılacağı dava dilek^psi yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/339 Davacı İmar ve iskân Bakanlığı tarafından davalı Muhterem Aydan aleyhine açılan Tenkisi Bedel davasının yapılan Muhakemesinde: Davalının adresi meçhul olduğundan ilâmın İlânen tebliğine karar verilmiş bulunduûundan karar gereğince Mahkememizden verilen 7/2/1977 gün ve 1976/339 esas 1977/61 karar sayılı ilâmla davalıya ait 1256 parseldeki 369 M 2, lik yerin îrnar ve îskân Bakanlığınca istimlaki sebebiyle 70 lira olan M 3, istimlak bedelinin 65 liraya indirilmesine, buna göre Uranın liraya tenkisine, masraf ve ücreti vekâletin davalıya tahmiline karar verilmiş bulunduğundan, işbu kararın ilânından itibaren kanunî süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde üârnın kesinleşeceği ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/91 Afşin İlçesi Ağaca şar Köyünde Mukim Yusuf Altun'a. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ismail Koç ve aleyhinize açılan alacak davasının yapılan duruşmasında; adınıza yapılan ilânen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmediğiniz ve bir vekillede kendinizi temsil ettirmediğinizden 3/11/1977 günü saat: 9.20 de mahkemede hazır bulunmanız; aksi halde davaya gıyabınızda devam edilecektir. Keyfiyet gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Ordu Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: /548 Davacı Hasan Metin vekili Av. Nevzat Çelik tarafından davalı Çavuşlar Köyünde Selahattin Öztürk yanında Şeker (Seher) Metin aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan açık duruşması sonunda; Yukarıda kimliği yazılı davalının adresi meçhul olduğundan hüküm özetinin ilânen tebliğine karar verildiğinden Oğmaca Köyü 52 hanede 'kayıtlı Ali oğlu Hasan Metin üe eşi Hüseyin Kızı Seher Metin'in Boşanmalarına, davalının bir yıl evlenmekten men cezası üe cezalandırılmasına ve masrafların davalıdan tahsiline dair Hâkimliğimizin 10/6/1)77 gün ve 1975/548 esas 1977/285 karar sayılı ilâmı ile karar verildiğinden hüküm özeri davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

13 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Şarkikaraağaç Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/52 Davacı K. H. ile davalılar Şarkikaraağaç Nüfus Başmemurluğu ile Şarkikaraağaç Çiçekpınar Kasabası nüfusuna kayıtlı ve mukim Mustafa oğlu Nazife'den olma 1340 doğumlu Hüseyin Akbulut ve de. Şarkikaraağaç Çiçekpınar Kasabasında oturur, aslen Muğla İli Hisarönü nüfusuna kayıtlı Mustafa kızı Fatma'dan olma 1950 doğumlu, Manide Akbulut aramalarında devam etmekte olan evliliğin mutlak bulan sebebiyle feshi davasından dolayı: Davalı Nahide Akbulut adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta adresinden ayrıldığı ve adresinin meçhul olduğu bildirilmiş ve C. Savcılığı kanalı ilede adresi tespit edüememiş bulunduğundan davalıya davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Nahide Akbulut'un duruşmanın bırakıldığı 18/10/1977 tarihinde saat 9.50 de Mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ankara Asliye 3. Ceza Hâkimliğinden: 1975/608 Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamağa sebebiyet vermek suçundan sanık Akkuş İlçesinin Çökek Köyünden Mehmet oğlu 1927 doğumlu Zeki Arda'nın T. C. K. nun 459/2-Son, 647 sayılı Kanunun 4, 6085 sayılı Kanunun 60/E maddesi gereğince 847 lira 50 kuruş ağır para cezasiyle cezalandırılmasına ve 10 gün süre ile ehliyetnamenin geri alınmasına 28/4/1977 gün, 608/146 sayı ile karar verilmiş olup, işbu gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş bulunmakla, tebli gat kanununun 29. maddesine göre üânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gür sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur /389 Hırsızlık suçundan sanık Gerede İlçesinin Aşağı Ovacık Köyü nüfusunda kayıt lı Mustafa oğlu 1961 doğumlu İbrahim Kendirci'nin T. C. K. nun 492/1-Son, 52, 55/3. maddesine göre bir yıl dört ay yirmi gün hapis cezası ile cezalandırılmasına 14/12/1976 gün, 369/571 sayı ile karar verilmiş olup, işbu gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş bulunmakla, tebligat Kanununun 29. maddesine göre ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teblik edilmiş sayılacağı ilân olunur /385 Memura hakaret suçundan sanık Altındağ İlçesinin Cemâlbey Mahallesinden Seyfettin oğlu 1950 doğumlu Cemil Kıymaz, Ilgazm Başaraz Köyünden Sefer oğlu 1949 doğumlu İsmail Bostan, Kemaliye İlçesinin Aksöğüt Köyünden Ali oğlu 1946 dc ğumlu Nevzat Özcan'ın T.C.K.nun 266/1, 647 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ikişer ay hapis, 250 şer lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına 11/4/1977 gün, 385/115 sayı ile karar verilmiş, ancak araştırmalara rağmen sanıklar bulunamadığından gıyabi hüküm tebliğ edilememiş bulunmakla, tebligat kanunu gereğince işbu hükür. ı fıkrasının ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebli * edilmiş sayılacağı ilân olunur

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Kocaeli Asliye 1. Hukuk HâkimUğinden: 1977/96 Davacı Maliye Hazinesi tararından davalı Osman Akkaya aleyhine acılan alacak davasının yapılan duruşmasında: Davalıya 29/9/1977 tarihinde duruşmaya Resmî Gazete ile ilân ettirildiği halde gelmediğinden, bu kerre adına Resmî Gazete ile gıyap karan ilân ettirilmesine ve bu kere duruşmanın bırakıldığı 1/12/1977 saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde gıyabında karar verileceği hususu tebliğ olunur İsparta îcra Memurluğundan: 1977/601 Borçlu: Ali Özkan'a Aziz Yeşilbursah Vek. Av. D. Ali özdoğan'a borcunuzdan dolayı Burdur İcra Memurluğunun 1977/139 Tal. sayılı dosyasında 7/4/1977 günü lira kıymetinde Nordmende televizyonu, TL. kıymetinde 69 çift muhtelif ayakkabı haciz edilmiştir. îc. If. K. nun 102 maddeleri tevfikan hacizde hazır bulunmadığından işbu davetiye kağıdı ödeme emri ilânen tebliğ edildiğinden ayni K. nun 103 maddesi gereğince öç günlük kanunî süreye 15 gün ilavesiyle 18 gün içinde haciz tutanağı tetkiyle bir diyeceğin varsa büdirilmesi ilânen tebliğ olunur Altındağ 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1977/134 Davacı Maliye Bakanlığı vekili Avukat Aynur Aksan tarafından davalı Aslan TJluer aleyhine açılan alacak davasının yapılan muhakemesinde: Alacak davasına esas olmak üzere davalı Aslan TJluer'in adresi meçhul olduğundan adına davetiyenin Resmî Gazete ile ilânına karar verildiğinden adı geçen davalı Aslan TJluer'in duruşma 'günü olan 8/11/1977 Salı günü saat 9.35'de bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde H. TJ.M.K. nun maddeleri gereğince duruşmanın gıyabında devam edeceği tebligat ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Ankara Onikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: /508 Davalı: Fevzi Açıkbaş, Abidinpaşa Kaşif Koca sokak No: 7/1 ANKARA Davacı Muhlis Santunç vekili Avukat îlhan Gürel tarafından 21/9/1977 tarihli dilekçe üe aleyhinize açılmış bulunan alacak davasında adınıza çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği ve zabıtaca yapılan tahkikat adresiniz belli bulunmadığından dava arzuhalinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanınızın duruşması 8/11/1977 Sah saat 9J35 de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan adınıza ilânen gıyap karan tebliğ olunacağı dava arzuhalinin ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 16819

15 14 Ekim 1977 Sayı: KESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Urfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: Esas No.: 1976/53 Karar No.: 1977/11 Davacı: K. H. Sanık: Abdülaziz Gayretli, Hümeydi oğlu Zekiye'den olma 1953 D. lu Urfa Ağviran Köyünden olup halen Urfa Balmiyasuyu Mahallesi Birinci Yol bila noda oturur. Suç: İrza geçmek ve alıkoymak Suç tarihi: 8/1/1976 ve sonraki muhtelif tarihler. Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık işlemiş olduğu suçundan dolayı T. C K. 414/1. T. C. K. 80 T C. K. 417 T. C. K. 438 maddesi gereğince neticeten 2 sene 9 ay 10 gün ağır hapis cezasına mütedair verilen 31'1/1977 gün w 53/U sayılı hükmün sanığın uzun aramalara rağmen bulunamadığı adresinin meçhul kaldığı, bu suretle karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 2S, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına, karar verildi Esas No.: 1976/128 Karar No.: 1976/164 Davacı: K. H. Sanık: Mevlüt (Mevlo) Çakmak, Ahmet oğlu Hanife'den olma 1955 D lu Siverek Gülabibey Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup istanbul 1lı Fatih Mütaflar Caddesi No. 7 de oturur. Suç: Silahlı gasp. Suç tarihi: 25/4/1974 Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık işlemiş olduğu gasp suçundan dolayı T. C. K. 64/1, 308/3, 40 mcı maddesi gereğince neticeten 2 ay hapis ve 200 lira para cezasına dair 22/11/1976 gün ve 128/164 sayılı hükmün sanığın uzun aramalara rağmen bulunamadığı adresinin meçhul kaldığı bu suretle karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına, karar verildi Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Hâkim: Halis Basal Kâtip: Ahsen Cavdarbaşı 295 Adı Soyadı Kararın tarihi ve no. su Cezanın nevi kanun maddesi Erdoğan Yılmaz Ali oğlu 1949 doğumlu Karapmaı Mah. Kiremit Sok 25 Küıahya Yılmaz Yorulmaz Cevdet oğlu 1961 doğumlu Arifiye Mah. Büim Sok /5/1977 ve 1977/163, 295 5/7/1977 ve 1976/ /461 TCK. nun 491/4. 522, 525, 647 sayılı Kanunun 6. Altı ay hapis altı ay gözetim ve tecil TCK. nun 491/1, /3, 647/4-6 dört ay hapisten çevrilme 2400 lira ağır para cezaisi, tecil. sanıklar adına posta ile rağmen Eskişehir Yukarıda dava numarası hüküm özeti yazılı karar gönderilmiş adresi meçhul olduğundan tebliğ edilmemiş zabıta tahkikatına ve adresi tespit edilememiş olduğundan hüküm özetinin Resmi Gazete'de 29, 30 maddeler gereğince ilân yapılmasına aynı Kanunun 31. maddesi gereğince hükümün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına 28/9/1977 tarihinde karar verildi

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/160 Davacı Seydişehirden Osman Erdoğan tarafından davalılar Seydişehir ulukapı mahallesinden Saffet Çınaroğlu, Kamil Çınaroğlu, Mahire Yaman vs. aleyhlerine açılan tespitin iptali ve tescili davasının yapılan muhakemesinde: Davalılar Seffet Çırnaroğlu, Kamil Çınaroğlu, ve Mahire Yaman'm adresler meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş olup davalıların 25/4/1978 günü saat 9.00 da mahkemede bulunmaları gelmedikleri takdirde haklarında gıyap karan çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur e Trabzon Asliye 1. Hukuk İş HâMrr&ğinden: Esas No: 1973/449 Karar No : 1977/680 Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu wfcili avukat Fahri Yılmaz îpek tarafından davalı Tahsin Gürsoy aleyhine ikame edilen alacak davasının yapılan duruşmasında : İş davalarına bakmaya yetkili As. 1. Hukuk Mahkemesinden davacı vekilinin yüzüne karşı ve davalının adresinin meçhul bulunması sebebiyle gıyabında ,24 liranın davalıdan tahsiline dair verilen 23/6/İ1977 tarih ve 1977/680 sayılı Kararın davalının adresi meçhul olması sebebiyle ilânen tebliği gerekmekte bulunduğundan davalı adına ilâm tebliği yerine kâim olmak üzere keyfiyet ilânen duyurulur. Bursa/Yenişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : o,16822,1977/221 Bursa - Yenişehir Yarhisar K. den Ali Durgut vekili Av. Halit Özsaraç tarafından Ömer Durgult, Şerife Durgıut, Güler Durgut, Şehide Durgut, Yarhisar K. Muhtarlığı ve hazine aleyhine açtığı tescil davasının yapılan yargılaması sırasında, Davalı Şerife Durguit'um adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup, Resmî Gazete"dede ilânına karar verilmı'ştir. Davalı Şerife Durgüt'un duruşmanın bırakıldığı 27/10/1977 günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunması veya kendini bir vekille.temsil ettirmesi, duruşma günü geimed'ği takdirde gıyap çıkarılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere Manen tebliğ olunur Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/765 Davacı Nurullah Varlı ile davalı Olcay Varlı arasında devam eden boşanma davasının yapılan duruşmasında: Davalının Keçiören Kızlar Pınarı Cad. No: 137/17 Ankara adresine davetiye tebliğ edilemediğinden, Mahkememizce ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla, davacı Nurullah Varlı tarafından 31/8/1976 tarihli boşanma dilekçesi ile davalı Olcay Varü'run evini terk ederek kocası evine bir daha döıjmediğinden aleyhine boşanma davası açılmış olup davalının 8/12/1977 tarihli duruşmada saat 9.00 da hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

17 14 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Cide Sulh Hukuk Hakimi iğinden : Davacı asil ve mümessil Ahmet Ekinci'nin davalılar Cide Cumhuriyet Mahallesinden Hayri San ve arkadaşları aleyhlerine açtığı paydaşlığın giderilmesi davasının yargılaması sonunda: Paylaştırılması istenilen tapunun Mayıs/1341 larüı, 8 sayısında kayıtlı 1104,40 M 5 miktarında, Cumhuriyet Mahallesi Yazı Mevkiindeki taşınmazın paylaşılması kabil olmadığından satışına, bedelinin paydaşlara paylan oranında taksimine, masrafın pay nisbetinde tahsiline Cide Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/8/1977 tarih, sayı ile karar verilmiştir. Bu gıyabi hüküm adresi tesbit edilemeyen davalılar Cide Cumhuriyet Mahallesinden Mehmet eşi Peride Doğramacı ile Mehmet kızı Seher Doğramacı"ya üânen tebliğ olunur Nazimiye Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1975/33 K No: 1977/15 İzinsiz Define araştırmak suçundan dolayı mahkememizin 21/6/1977 günlü ilâmı ile 1710 sayılı Yasanın 52. maddesi gereğince iki yıl hapis ve 5000 lira ağır para cezası, T. C.K. nunun 59. maddesi gereğince bir sene sekiz ay hapis ve 4166 lira 70 kuruş ağır para cezası, 647 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğine,- işbu para cezasının teciline, neticeten bir sene sekiz ay hapis cezası ile tecziyesine mütedair hükümlü Nazimiye İlçesinin Yazgeldi Köyünden Yusuf ve Piraz'dan olma 10/10/1957 doğumlu Hüseyin Atmacanın gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı kendisine tebliğ edilemediğinden tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca adı seçen hükümlüye hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Görele Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1975/166 Davacı Fatma Kuğu tarafından davalılar Yakup Karaduman ve arkadaşları aleyhine açılan taksim ve izaleyi şüyuu davasının yapılan duruşması sırasında davalılardan Emiş ile Şemdinin adresleri bütün aramalara rağmen meçhul olduğundan tebligat yapılamamış olduğundan davalılardan Emiş ile Şemdiye ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden adı gecenin duruşma günü olan 15/11/1977 tarihinde mahkememizde bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı üânen adı geçene tebliği olunur ' - Ankara Onikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/137 Davalı: Tamay Tuncer, Tuncer Tıp Teknik Kitap Servisi Çelikkale Sokak No. 5/1 de Kızılay/Ankara. Davacı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı vekili Avukat Özden öztekin tarafından aleyhinize açılmış bulunan alacak davasında dava arzuhali ve duruşma gününü bildirir davetiye Üânen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 28/11/1977 Pazartesi saat 9.45 de olmakla belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz ve usulün 405. maddesi gereğince müddsti içinde bu gıyap kararına itiraz etmeniz hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 14 EMm 1977 Sayı: Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/156 Davacı Kefiye Şahin tarafından davalı Ali Kayalar aleyhine acılan boşanma davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalının (tebligata yarar sarih adresi tespit edilemediğinden bu kerre davalı Ali Kayalar adına davetiyenin Resmî Gazete ile ilânına karar verildiğinden, davalı Ali Kayalar'ın duruşmanın bırakıldığı 26/10/1977 günü saat 9.00 da Akyazı {Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat kendisi har zır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur > Acıpayam Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Münevver Acur Vekili tarafımdan Recep Acur aleyhine acılan Boşanma davasının mahkememizde yapılan yargılamasında: Davalı Acıpayam ören Köyünden Ramazan oğlu Recep Acar adına çıkarılan davetiye ve zabıtta tahkikatı ile adresinin meçhul kaldığından davalı.recep Acur'un, Mahkememiz 1977/124 esas 18/11/1977 tarihine muallak davanın duruşmasında bizzat bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi' dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur Kiğı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1975/52 Kavgada silah çekme ve faili gayrı muayyen suçlardan sanık Kiğı İlçesi Yazgünü Köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve Fatma'dan olma 1952 doğumlu Sabri Arsakay'- ın gıyabında verilen Kiğı Sulh Ceza Mahkemesinin 23/6/1977 tarih 1975/52 esas ve 1977/59 sayılı karan ile T. C. K. nun 466/2 maddesi gereğince iki ay hapis cezası ile tecziyesine ve 647/6 madde gereğince işbu cezanın teciline karar verilmiş sanığın adresinin bulunmaması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince ve ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında hükmün kesinleşeceği ilân olunur Zonguldak Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1975/656 Davacı Orman İdaresi vekili Av. Nazire Kapoğlu tarafından davalı Melek Kireç* aleyhine açılan alacak (3060/TL.) davasının yapılan açık duruşması sırasında : Davalı Melek Kireç gerek mahkemece ve gerekse zabıta'ca yapılan adres tahkikinde bulunamadığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 26/12/1977 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması, duruşmaya gelmediği takdirde H. TJ. M. K. nun 509 ve 510. maddeler gereğince gıyabında duruşma icra edileceği üânen tebliğ olunur Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: Salihli Ağır Ceza Mahkemesinin 26/4/1977 gün ve 1976/5 esas 1977/86 sayılı karan ile ırza geçmeğe teşebbüs suçundan sanık Demirci İlçesi Marmarcık Köyü 61 hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Meryem'den olma 1957 doğumlu Bayram Tosun"un bir sene dört ay yirmi gün ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş olmakla ve adresi meçhul bulunmakla tebligatın 7201 sayılı Kanunu gereğince yapılmasına karar verildiği ilân tarihinden itibaren 15 pün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilgiliye ilânen duyurulur

19 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1. Taşınmazın Mevkii ve Hudutları : Keşliközü Mevkii Doğusu, Dağ Y. Batısı, Mustafa Oztürk, Güney İsmail Dirican, Kuzey, Ahmet Dirican. Parsel No Yüzölçümü : 7200 Metrekare 3. Zilyedin Adı Soyadı, Adresi : Emin Dirican Kızılca Mah. 4. Kamulaştırma Bedelinin yatırıldığı Banka : T. C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5. Son ilân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevsik edilmediği takdirde istimlâk bedeli zilyede ödenecektir. Yukarıda yazılı taşınmaz MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma Kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimlinn 24/8/1977 tarih ve 977/102 sayılı kararı ile M. K. E. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yukardaki hususlar ilânen tebliğ olunmuştur /1 1. Taşınmazın Mevkii ve Hudutları: Keşliközü Mevkii, Doğusu, Emin Dirican, Batısı, İsmail Dirican Güneyi, Öz, Kuzeyi, Osman Kolukısa Parsel No Yüzölçümü : 9300 Metrekare 3. Zilyedin Adı Soyadı Adresi : Ömer Dirican Kızılca Mah. 4. Kamulaştırma Bedelinin yatırıldığı Banka : T. C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5. Son ilân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevsik edilmediği takdirde istimlâk bedeli zilyede ödenecektir. Yukarıda yazılı taşınmaz MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma Kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinin 24/8/1977 Tarih ve 977/103 sayılı kararı ile MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yukardaki hususlar ilânen tebliğ olunmuştur /2 1. Taşınmazın Mevkii ve Hudutları: Keşliközü Mevkii, Doğusu D. Yolu, Batısı Mustafa Yalçı, Güneyi Osman Kılıç, Kuzeyi Mezarlık Parsel No Yüzölçümü : 9300 Metrekare 3. Zilyedin Adı Soyadı, Adresi : Hasan Yalçın Kızılca Mah. 4. Kamulaştırma Bedelinin yatırıldığı Banka : T. C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5. Son ilân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevsik edilmediği takdirde istimlâk bedeli zilyede ödenecektir. Yukarıda yazılı taşınmaz MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma Kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinin 24/8/1977 Tarih ve 977/120 sayılı kararı ile MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yukardaki hususlar ilânen tebliğ olunmuştur /3 1. Taşınmazın Mevkii ve Hudutları Keşliközü Mevkii, Doğusu Mezarlık, Batısı, Tepe, Güneyi, Tepe, Kuzeyi, Ömer Dirican, Emin Dirican Parsel No: Yüzölçümü : Metrekare 3. Zilyedin Adı Soyadı, Adresi : Osman Kolukısa Kızılca Mah. 4. Kamulaştırma Bedelinin yatırıldığı Banka : T. C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5. Son Uân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevsik edilmediği takdirde istimlak bedeli zilyede ödenecektir. Yukarıda yazılı taşınmaz MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma Kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinin 24/8/1977 Tarih ve 977/104 sayılı karan ile MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yukardaki hususlar ilânen tebliğ olunmuştur /4

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Artova Asliye Hukuk Hakimliğinden: 1. Taşınmazın Mevkii ve Hudutları : KeşllközU Mevkii, Doğusu, Dağ Y. Batısı, öz, Güney, Süleyman Dirican Kuzeyi, Öz. Parsel No: Yüzölçümü : Metrekare 3. Zilyedin Adı Soyadı, Adresi : Ömer Dirican Kızılca Mah. 4. Kamulaştırma Bedelinin yatırıldığı Banka: T. C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5. Son İlân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevsik edilmediği takdirde istimlâk bedeli zilyede ödenecektir. Yukarıda yazılı taşınmaz MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma Kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinin 24/8/1977 Tarih ve 977/121 sayılı karan ile MKE. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yukarıdaki hususlar ilânen tebliğ olunur /5 1 Taşınmazın Mevkii ve Hudutları: Keşliközü Mevkii, Doğusu, Mahmut Yalcın, Batısı, Emin Dirican, Kuzeyi, Osman Kolukısa, Güneyi, öz. Parsel No :9 2 Yüzölçümü: 2660 Metrekare 3 Zilyedin Adı Soyadı, Adresi: Fatma Yalçm Kızılca Mah. 4 Kamulaştırma Bedelinin yatırıldığı Banka: T.C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5 Son ilân tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevsik edilmediği takd rde istimlak bedeli zilyede ödenecektir. Yukarda yazılı taşınmaz MK.E. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinin 24/8/1977 tarih ve 1977/108 sayılı karan ile MJC.E. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yukarıdaki hususlar Hanen tebliğ olunmuştur /6 1 Taşınmazın Mevkii ve Hudutları: Keşliközü Mevkii, D. Mustafa Aydan, B. tbrahbn Kolukısa, G.H. Dirican K. öz. Parsel No: 16 2 Yüzölçümü: Metrekare 3 Zilyed'n Adı Soyadı, Adresi : Hasan Sezak Kızılca Mah. 4 Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Banka: T.C. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5 Son ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde dava açıldığı bak sahiplerince tevsik edilmediği takdirde istimlak bedeli zilyede ödenecektir. Yukarda yazılı taşınmaz MK.E. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış, kamulaştırma Kanunun 19. maddesine göre Artova Asliye Hukuk Hâkimliğinin 24/8/1977 tarih ve 1977/99 sayılı karan ile MJC.E. Kurumu Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmiş olup, yakardaki hususlar Hanen tebliğ olunmuştur. 14TS1/7 1 Taşınmazın Mevkii ve Hudutları: Keşliközü Mevkii, Doğusu: Mustafa öztürk, Batı: Mustafa Dirican, Güneyi: Eyüp Dirican, Kuzeyi: Ahmet Dirican 33 Numaralı parsel - 2 Yüzölçümü: 7020 Metrekare 3 Zilyedin Adı, Soyadı, Adresi: Hakkı öztürk 4 Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı Banka: TjC. Ziraat Bankası Artova Şubesi 5 Son ilân tarihinden «İbaren 6 ay içerisinde dava açıldığı hak sahiplerince tevs'k edilmediği takdirde istimlak bedeli zilyede ödenecektir.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 SİRKÜLER TARİH : 26.06.2015 SAYI : 2015 / 06 / 8 KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 ÖZETİ : Tebliğde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2015 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı