T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemleri T. C. B A Ş B A K A N L I K Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü Sayı: /9/1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇAĞLAYANGÎL'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına. Devlet Bakanı Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman Süleyman an DE DEMİREL DEMİREL Başbakan Başbakan an TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R 22 A 22Eylull BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 22 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇAĞLAYAN GÎL'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesi uygundur. Fahri S. KO. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: /10/1977 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulunun 7/13955, 7/13956, 7/13957, 7/13958 sayılı kararlan ile Maliye Bakanlığı ve Isparta Valiliğine ait tebliğler yayımlanmıştır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: T. C. BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı taleri Gn, Müdürlüğü 13/9/1977 Sayı: CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, İmar ve İskân. Bakam Mehmet Recai Kutan'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. Süleyman an DEMİREL Başbakan an TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA A Eylül 13 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 13 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Görev İle yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakam Oğuzhan ASİL- TÜRK'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, İmar ve İskân Bakam Mehmet Recai KUTAN'ın vekillik etenesi uygundur. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı T. C. BAŞBAKANLIK BAŞBAKANLIK 22/9/1977 Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü Sayı: CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İhsan Sabri ÇAĞLAYANGÎL'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan an TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI ANKARA \ 22 Eylül BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 22 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Seyfi ÖZTÜRK'ün vekillik etmesi uygundur. Fahri S. KORUTÜRK K Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdareBölümü Sayfa: 3340

3 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 T. C. BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü /9/1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. Süleyman an DEMİREL DEMİREL TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İlgi: 22 Eylül 1977 gün ve sayılı yazınız. Başbakan 22 Eylül 1977 Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Bakam Nahit Menteşe'nin vekillik etmesi uygundur. Fahri S. KO KORUTÜRK Cumhurbaşkanı anı Karar Sayısı: 7/13945 Bakanlar Kurulu Kararı Elazığ İzzetpaşa Vakfına vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 25/3/1977, 11/8/1977 tarihli ve KVK/ /18848, sayılı yazılan üzerine, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı S. A. EMRE Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Millî Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU İçişleri Bakam Prof. K. ÖZAL Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı A. Ş. EREK Dışişleri Bakam İ. S. ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakam C. BİLGEHAN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3341

4 4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Sanayi ve Tek. Bakanı V. En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN K. İNAN İ. C. EGE M. B. KUTAN Köyişleri ve Koop Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. ŞAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3342 Yönetmelikler İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gece Öğretiminde Görevlendirilecek Öğretim Üye ve Yardımcılarının Gö Görevlendirme Şekillerine Ait Yönetmelik Madde 1 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi gece öğretiminde görev alacak olan öğretim üyesi ve yardımcılarının Akademi veya Üniversite öğretim üyesi ve yardımcısı veyahut bu nitelikleri taşıyan elemanlar olması gerekir. Madde 2 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin gece öğretiminde görevlendirme; profesör, doçent, öğretim görevlisi, asistan ve uzmanlar için ilgili Bölüm Yönetim Kurulu teklifi ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ve okutmanlar için Yabancı Diller Enstitüsü Yönetim Kurulunun teklifi ve Akademi Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi bulunmaması halinde doktor veya yeterli asistanlar ders verebilirler. Kurulların kararı ile görevlendirilenlerin atanmaları Akademi Başkanlığınca onanarak kesinleşir. Madde 3 İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin gece öğretiminde görevlendirilecek profesör, doçent, öğretim görevlileri, asistan, uzman ve okutmanların gece öğretiminde okutacakları haftalık ders saatleri tutarları 8 (sekiz) i geçemez. Madde 4 istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi gece öğretiminde görev alan öğretim üyesi ve yardımcılarına 1765 sayılı Kanunun 14. maddesinin 1991 sayılı Kanunla değişik şekli ve Bütçe Kanunundaki katsayı gözönüne alınarak ders saat başına ücret ödenir. Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 13 Kasım 1969 günlü ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan «İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Gece Ögretiminde Görevlendirilecek Profesör, Doçent, Öğretmen, Öğretim Görevlisi ve Asistanların Görevlendirilme Şekillerine Ait Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5 Bu Yönetmeliği İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanı yürütür. İstanbul Belediyesinden: İSTANBUL BELEDİYESİ SANAT GALERİLERİ YÖNETMELİĞİ Belediyemlzce kurulmuş olan Sanat galerileri Yönetmeliği aşağıda saptanan koşullara göre uygulanır Madde 1 Belediye Sanat galerileri, Basın ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak yönetilir.

5 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Madde 2 Belediye Sanat Galerilerinin hangi amaca ve ne tür sergilere ayrılabileceği ve galerilerin açık kalacağı ay, gün ve saatler Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğünce Başkanlıktan alınan onaya göre belirlenip saptanır. Taksim Gezisi altında kurulmuş olan Belediye Sanat Galerisinin salon ve bölümleri 3. maddede anılan jüriden geçmiş plastik sanat eserlerinin sergilenmesine ayrılır. 6. madde hükmü saklıdır. Madde 3 a) Galeri jürisi Başkanlığın onayından geçmiş, Belediyede görevli üyeler ile dışarıdan seçilen tarafsız kişilerden oluşur. Jüri, sergi açmasını uygun gördüğü Sanatçıları seçmekle ve gerektiği hallerde sanat konusunda ilgililere tavsiyede bulunmakla görevli olup bu görevini ücretsiz olarak yerine getirir. Sanatçılar Taksim Sanat Galerisinde sergi açma hakkını jüriye sunacakları iki eser, ya da onların diapozitifleri üzerinde jürinin çoğunlukla vereceği karar ile alırlar. Sanatçılar, jüriden kolaylıkla kanaat oluşmasına olanak sağlamak üzere eserleri ile birlikte biyografilerin: katalolklarını ve daha önceki sergileri ile ilgili belgleri de sunabilirler. Ancak, jüri hazır sayısının en az 3/4 çoğunluğunun görüşü ile tanınmış sanatçılar için «eserler jüriden geçmeden sergi açabilir» kararı verebilir. b) Sanatçılar, dernekler, sanatçı grupları Taksim Sanat Galerisinde sergi açabilmek için eserlerini jüriye sunmak zorutluğundadırlar. o) Sergi açan bir sanatçının eserleri jürice onaylanmadığı takdirde, aynı sanatçı, eserlerini ancak bir yıl sonra yeniden jürinin onayına sunabilir. Belediye Sarayı Sanat Galerisinde, Belediye Şehir Tiyatroları Harbiye Bölümü Galerisiyle Belediyenin sergi işlerine ayıracağı diğer yerlerde sergi açacak sanatçılar kendilerini tanıtma bakımından bu galeri salonlarından faydalanabileceklerdir. ç) Bir defa jüriden geçmiş bulunan sanatçıların eserlerinin, jüriden geçtiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle yemden jüriden geçmesine gereklilik yoktur. d) Jürinin normal vazife görme süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda gerekirse Belediye Başkanlığı yeniden bir jüri kurabilir. Başkanlık gereksinim duyduğu hallerde bu sürenin dolmasını beklemeden yeni bir jüri oluşturabilir. Madde 4 Sergi açmak için yapılan başvurulan dilekçe tarihine göre sıraya konur. Her sanatçı, sanat derneği ya da sanat topluluğu iki yılda ancak bir kez sergi açabilir. 5. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır. Müracaatları jürice kabul olunmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Madde 5 Bir sanatçı jüriden geçmiş 2 ya da daha fazla sanatçı ile aynı salonda sergi açabilir sergi döneminde salonların boş olduğu bir sırada bir sanatçı birden fazla salonda sergi açabilme olanağına sahiptir. Sanatçı, dernek ve grupların özelliklerine göre jüri, birden fazla salonda sergi açabilmesini önerebilir. Yine de salonların boş kalması halinde daha önce jüriden geçmiş sanatçılara başvuru sırasına göre dördüncü maddedeki süre ile sınırlı olmaksızın salon ayrılabilir. Madde 6 Yurt dışından gelen sergiler, şenlik sergileri, tanınmış sanatçıların olağan dışı sergileri gibi ulusal ya da uluslararası önemde sergiler için belediye başkanlığının onayı ile, Galerinin bir bölümü (ya da söz konusu dönemde kendilerine daha önce yer ayrılmış sanatçıların muvafakati halinde tümü) ayrılabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3343

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Tanınmış yabancı sanatçıları, sanat temsilcilerini ve kuruluşlarının sıraya koymak olanağı bulunmadığından bu tip sergilere 14. maddeye göre başkanlıkça yer ayrılır. Madde 7 Galerilerde açılacak sergilerin sahiplerinden Belediye Meclisi kararlarına göre kira bedelleri alınır. Madde 8 Sergi açmak isteyenler kira bedellerini yapılacak yazılı duyuru tarihinden itibaren, 15 gün içinde Belediye Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğüne yatırırlar. Alındılarını galeri şefliğine göstermek zorundadırlar. Kira bedellerini zamanında yatırmayanlar sergileme sıralarım bir sanat sezonu için kaybederler. Sergilerin açılmasını öngören tarihten itibaren 3 gün içinde, nedeni ne olursa olsun, sergi açılmaması halinde yatırılan para geri verilmediği gibi, 4. günden itibaren ilgili sergi yeri de başka sanatçıya ayrılır. Böyle bir durumda ilk başvuru sahibi sanatçı hiç bir hak iddia edemez, parasını ödemiş bulunan sanatçının sergi yerini başkasına devir hakkı yoktur. Madde 9 Sergi sahipleri sergiledikleri eserleri kendilerinin veya gösterecekleri bir kimsenin gözetimi altında bulundurmalıdırlar. Galeride sergilenen eser ve eşyanın kaybolmasından, tahribe uğramasından ve değerinde meydana gelebilecek zararlardan Belediyemiz sorumlu olmayıp, sorumluluk sergi açana aittir. Galeri salonunu kiralamış bulunan sanatçı bu yönetmeliğe ve galeri yönergesine aynen uymak zorundadır. Buna aykırı bir durum, tahliye nedenidir. Madde 10 Sergi açanlar kendilerinin, ya da kendilerini temsil eden kimselerin galeride ve sergi salonlarında yapacakları her tür zararın tutarını ödemekle yükümlüdürler. Madde 11 Sergi açanlar sergi yerlerinin yapı bölümlerinde mekânın düzenlenmesinde elektrik ve diğer donanımlarında herhangi bir ekleme ya da değişiklik yapamazlar. Madde 12 Serginin sona ermesini izleyen 24 saat içinde sergilenen eserlerin, sahipleri tarafından salonlardan alınması ve galeriden taşınması gerekir. Sergi sonunda alınmayan ve galeride bırakılan eserlerin kaybolmasından, ya da hasara uğramasından Belediyemiz hiç bir şekilde sorumlu değildir. Madde 13 Belediyemizce yeni galeriler açılması halinde bu yeni galerilerde koşullar elverdiği ölçüde bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 14 Galerilerin sergi faaliyetlerine ayrıldığı dönemde her iki ayda bir bölümün Belediye Başkanlığınca 6. madde hükmüne göre, ulusal ya da uluslararası önemde eserlerin sergilenmesine tahsis edilmediği hallerde boş kalan yer sırada bekleyen sanatçılara verilir. Madde 15 İşbu yönetmelik vilâyetçe kabul ve tasdikinden sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren yürürlüğe girer. Geçici Madde: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış müracaatlardan: a) Üç seneden evvel yapılmış bulunan müracaatların tümünün yeniden Jüriden geçmesi gerekecektir. b) Son iki yıl içinde, sergi açmış olanların müracaatları 4. maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre işleme konur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3344

7 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Karahallı Belediye Başkanlığından: Karahallı Belediyesi Zabıta Yönetmeliği Madde 1 Kasaba halkının sağlığım ve nezahatini korumak için herkes her işte ve her yerde temizliğe ve muaşeret adabına riayete mecbur ve hilâfına hareket memnudur. Madde 2 Gerek sokaklarda ve gerek umumî yerlerde muaşeret adabına uymayan işler yapmak ve sözler söylemek yasaktır. Madde 3 Kalabalık olan yerlerde itişip kakışmak ve sıra beklemeyip öne geçmeye çalışmak yasaktır. Madde 4 Belediyenin kararlan, tembih ve yasakları halkın iyiliği için olduğundan herkes bunlara tamamiyle riayete mecburdur. Madde 5 Belediye Zabıta memurlarının görevlerini yaptıkları sırada vazife mahallinde toplanmak veyahut suçluya taraftarlık etmek ve her ne suretle olursa olsun memurların işlerine karışmak veya görevlerini yapmayı güçleştirmek yasaktır. Madde 6 Belediyenin pazarı olan Cumartesi gününden başka, pazar mahallinde ve gayri günlerde belediyece gösterilecek yerlerden başka cadde ve sokaklar hiç bir kimse tarafından hiç bir suretle bilâ müsaade işgal edilemez. Madde 7 Caddenin manzarasını bozacak surette dükkân ve mağazaların cepheleri ve kapıları hasır, teneke, çuval, bez, eski keçe ve adi tahta parçalarıyle örtülemez. Veya önlerinde bu gibi şeyler bulundurulamaz. Madde 8 Dükkân ve binaların sokak ve cephelerine konulan tente ve siperlerle bunların ön ve yan kısımlarına asılan bezlerin 2.20 cm. ve tente ve siperleri duvara rapteden kolların yüksekliği en az 3,5 metre olacaktır. Madde 9 Siperlerin genişliği gelip geçmeyi zorlaştırmayacak şekilde olacaktır. Madde 10 Yağmur olukları diğer bir olukla kaldırım dibine indirilecektir. Madde 11 Her türlü nakliyatta sokakları kirletmeye mani tedbirler ittihazına nakliyat sahipleri mecburdur. Madde 12 Gelip geçmeyi zorlaştıracak surette kaldırımlar üzerine odun bırakılamaz ve bırakıldıktan sonra kısa bir müddet içerisinde kaldırılması mecburi olup, odun konulan mahallinde sahipleri tarafından temizlenmesi mecburidir. Madde 13 Umumî büyük caddelerde ve çarşılarda odun kesilmesi yasaktır. Madde 14 Belediyenin müsaadesini elmadan dükkân, mağaza ve kahvehane gibi mahallerin kaldırımları üzerine sandalye koyup oturmak veya mal sahipleri tarafından oturtulması yasaktır. Madde 15 Umumî yol, cadde ve meydanlar üzerine sandalye koyup oturmak veya mal sahipleri tarafından oturtmak yasaktır. (Mahalli pazar günü hariç.) Madde 16 Cadde ve sokak ve meydanlarda ve bunlar üzerinde bulunan bina ların kapı ve pencerelerine çamaşır aşılamaz ve buralarda halı, yatak, örtü vesaire eşyalar silkilemez. Madde 17 Sokaklar ve umumi cadde üzerlerindeki mecra ızgaralarına çamur, vesaire atılması ve dökülmesi yasaktır. Madde 18 Sokaklarda ayı ve maymun oynatılması belediyenin izinine tabi olup, izinsiz ayı ve maymun oynatılması yasaktır. Madde 19 Sokak ve caddelerde biriken su veya çamurlar üzerinden geçerken hızlı gitmek çamur ve su sıçratmak, otomobil veya herhangi bir nakil vasıtasını idare edenler buna mani tedbirleri ittihaza mecburdurlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3345

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Madde 20 Giderken arabada bir sakatlık olduğu ve bu sebepten yükün bir kısmı yola döküldüğü takdirde dökülen şeyler tamamen kaldırılmadan ve yol temizlenmeden araba yoluna devam edemez. Madde 21 Caddelerde.uçurtma uçurtmak, fişenk, atamba atmak ve futbol topu oyunları, köşe kapmaca, saklambaç gibi oyunları oynamak ve otomobil, araba ve kamyon arkalarında koşmak ve asılmak yasaktır. Madde 22 Çocukların yukarıdaki madde ahkâmına riayet etmemelerinden bunlara nezaret edenler ve velileri mesuldür. Madde 23 Evlere, pencerelere, balkonlara, duvarlara, dükkânlara asılacak bayrak ticaret levhaları, çiçek saksıları, kuş kafesleri, vazolar vesairenin rüzgâr ve fırtınadan müteessir olmayacak cadde ve sokaklara düşmeyecek ve tehlikeyi mucip olmayacak surette tespit ve tahkimi mecburidir. Madde 24 Kâğıt ve mukavva üzerine tertip olunan ilânlara damga pulundan maada belediye pulu yapıştırılır. Veya belediyece damgalanır. (Kâğıt ve mukavvadan başka mevad üzerine tertip olunarak Elektrik veya başka surette yapılacak ilânların ilân resimleri tarifeleri mucibince makbuzla alınır.) Madde 25 Bilumum el, duvar ilânları okunaklı, imlâsı düzgün ve Türkçe yazılacaktır. Madde 26 Sokaklarda satıcılar Türkçeden başka bir lisanla bağıramazlar Madde 27 Umumî salonlarda ve mahallerde bulunan sabit yazılar, Türkçe olmakla beraber okunaklı, yazılışı bedi'i zevke uygun, imlâsı düzgün olmalıdır. Madde 28 Millî, Bedi'i ve hususi binalarla müesseseta ve abidelere, aşari atikaya, Elektrik direklerine, helalara, ağaçlara, sebil ve çeşmelere ilân yapıştırılamaz ve yazılamaz. Madde 29 Deve, araba, Otomobil ile ilân ve reklâm yapılamaz. Ve bu maksatla bunlarla sokaklarda dolaşılamaz. Bunlarla cadde, sokak ve meydanlarda reklam levha ve resimlerinin dolaştırılması veya bu maksatla öteye beriye tuhaf kıyafetlerle adamlar dikilmesi ve gezdirilmesi yasaktır. Bilumum müteharrik reklamlar için belediyeden müsaade alınması mecburidir. Madde 30 Umumî bahçe ve parklarla belediyeye ait bademlikte yasak olan şeyler şunlardır : yapılması 1) Binaları, havuzlan abide ve heykelleri, kanepeleri, ihtar levhalarım ve bu kabil eşyaları kirletmek, bozmak, üzerine resim yapmak ve lekelemek. 2) Yollara, kâğıt, kemik kırıntı ve süprüntü atmak, 3) Sulara, havuzlara taş vesaire atarak bulandırmak ve kirletmek veya buralarda yıkanmak, köpek, kaz, vesaire gibi hayvanları yüzdürmek. 5) Sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun eşya ve yiyecek içecek satmak. 4) Çamaşır asmak, her türlü eşya temizlemek, halı silkmek. 6) Seyyar satıcılar umumî bahçelerde ve parklarda sureti katiyede bunların kapıları önlerinde gelip geçmeye mani olacak şekilde satıcılık yapamazlar. 7) Umumi park, bahçe ve bademliklerde hayvan otlatmak veya buna sebebiyet vermek. 8) Bu maddelerin muhafazası ve ahkâmının tatbiki için belediye zabıta veya muhafızların veya memurların tenbihatına riayete herkes mecburdur. Bu yerlerdeki ağaçlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek yasaktır. Madde 31 Öteye beriye asılmış veya yapıştırılmış yazılar ve tarifeler üzerine yazı yazmak veya yazısını bozmak ve yazılan değiştirmek yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3346

9 14 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 14 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Madde 32 Salıncak, atlı karınca, dönme dolap, kıncırdık, telli kızak, ve emsali oyun ve eğlence mahalleri ve vasıtaları yapmak isteyenlerin evvel emirde belediyeden ruhsat almaları mecburidir Ruhsat bağlandıktan sonra mahallerine vazedilirken veya edildikten sonra belediyenin her zaman kontrolüne amade bir vaziyette bulunacaktır. Ruhsatsız bu gibi mahaller yapmak ve vasıtalar kullanmak yasaktır. Madde 33 Av ve merak saiki ile beslenen ev köpekleri için sahipleri belediyeden ruhsat almaya mecburdur. Madde 34 Aşarî atikaya, tarihi, millî ve beledî müessese ve binaları zarardan ve tahripten korumaya halik borçludur. Mezkûr eserler, abideler ve müesseselere her ne suretle olursa olsun zarar vermek yasaktır. Madde 35 Cadde ve sokaklar hiç bir kimse tarafından hiç bir suretle işgal olunamaz. Dükkâncılar camekân, tezgâh, fıçı, sandık vesaire gibi şeylerle menkûlat ve iskemle ile yaya kaldırım ve caddeleri muvakkat dahi işgal edemezler (Topluluğu ifade eden mahalli pazar günleri belediyenin göstereceği yerlere ve yaya kaldırımlarına sergi atılabilir.) Madde 36 Dükkânlarda ve meskenlerde 5 tenekeden fazla gaz ve mazot, iki tenekeden fazla benzin ve bir tenekeden fazla ispirto bulundurulması yasaktır. Yukarıda sayılan miktarlardan fazla akaryakıt bulundurulduğu takdirde Belediye Kanununun 15. maddesinin 7. fıkrası mal sahipleri hakkında tatbik olunur. Madde 37 Bir kimsenin hayvanlara karşı insafsızca hareket etmesi veya lüzumsuz yere döğmesi veya yaralaması veyahut aşikâr surette haddinden fazla yorulacak derecede zorlaması ve kümes hayvanlarının ayaklarından tutulmak suretiyle başı aşağı gezdirilmesi yasaktır. Madde 38 Bir kimsenin hükümetçe veya resmî dairelerce tayin olunan yerlere asılmış bulunan evrakı asıldığı andan itibaren 3 gün geçmeden yırtması veya bir işe yaramayacak hale getirmesi yasaktır. Madde 39 Cadde ve sokaklara kamyon, araba ve caddenin manzarasını bozacak surette ağaç kütüğü, taş, toprak ve buna benzer eşya koymak ve caddeyi daraltmak ve geçişe zorluk vermek yasaktır. te Madde 40 Ateş kullanan esnaf ve fırıncıların zaman zaman bu yerlerini mizlemesi mecburidir. Madde 41 Han veya hayvan bağlamaya müsait ahır ve damlardan meydan cadde sokak ve gelişigüzel yerlere hayvan bağlamak yasaktır. maada Madde sayılı Kanunun ve diğer kanunlar gereğince belediyeye ödenmesi gereken borçlarla yer işgal ve buna benzer harçları ödemekten imtina etmek veya vermemek yasaktır. Madde 43 Şehir dahilinde ve yüksek gerilim hattında bulunan elektrik direklerine çıkmak ve bu direklere herhangi bir şey bağlamak yasaktır. Madde 44 Şehir içerisinde uçurtma yapacak her türlü oyunlar yasaktır. uçurtmak ve Elektrik telleriyle irtibat Madde 45 Belediyeye veya elektrik idaresine haber vermeden şehir cereyanından faydalanılması ve ceryana irtibat yapılması yasaktır. Madde 46 Şehir elektrik tesisatı yapan Enstilâtörlerinin Elektrik işletmesine İşletmenin isteyeceği esaslar dairesinde kayıtlarını yaptırması mecburidir. Kayıtlarım yaptırmadan ve işletmeden tesisat yapabileceğine dair belge almadan tesisat yapması veya bu işlerle uğraşması yasaktır. Madde 47 Şehir şebekesindeki elektrik direklerini, lâmba ve tellerini taşlamak, kırmak ve direk boyalarını kazımak ve direklere hayvan bağlamak yasaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3347

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 14 Ekim 1977 Sayı: Madde 48 Yapılacak elektrik tesisatlarının Elektrik iç tesisat yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ikmal edilmesi mecburidir. Madde 49 Tesisatı ikmal etmiş abonelerin başkasına veya bina haricindeki herhangi bir yere kablo vasıtasıyle ceryan vermesi yasaktır. Madde 50 Dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden herhangi bir kimse, baca ve herhangi bir yangın sebebiyet verirse hakkında zabıt tanzim olunarak para cezası verilir. Madde 51 Bu talimatnamenin emir ve lüzumlarını yerine getirmeyenler baklanda hususi kanunlarda ayrıca bir ceza mevcut değilse Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanununu tadil eden 15/5/1930 tarih ve 1608 sayılı ve 5435 sayılı Kanunlar uyarınca (10) liradan (50) liraya kadar hafif para cezası ve (3) günden (15) güne kadar sanattan men'ine cezalarıyle tecziye edilirler. Madde 52 İşbu (Karahallı Belediyesi Zabıta Talimatnamesi) (51) maddeden ibaret olup, belediye meclisinin 6/2/1959 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Karar Sayısı: 7/13419 Atama Kararnamesi Çorum Valisi Adil Aktan'ın bu görevinden alınarak Merkezde görevlendirilmesi ve yerine Merkezde görevli Ertuğrul Süer'in atanması; İçişleri Bakanlığının, Danıştay Dava Daireleri Kurulunun 7/5/1976 tarih 1475/ /135 sayılı Kararma dayanan 25/5/1977, 29/6/1977 tarihli ve 6967, 9034 sayılı yazılan üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan B. ECEVIT Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı O.EYÜBOGLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Devlet Bakam Dr. L. DOĞAN Devlet Bakam Prof. K. BULUTOGLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Millî Savunma Bakam H. E. IŞIK İçişleri Bakam N. UĞUR Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCUN Maliye Bakam Prof. B. ÜSTUNEL Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. M. ÜSTÜNDAĞ Bayındırlık Bakanı A. ZİLAN Ticaret Bakam Z. MUEZZİNOGLU Sağ. ve Sos. Yar. Bakam Güm. ve Tekel Bakam Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı F. GÜNDOĞAN Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Çalışma Bakam B. ERSOY Sanayi ve Tek. Bakam T. ERDEM En. ve Tabiî Kay. Bakanı N. AKMANDOR Turizm ve Tan. Bakam A. ÖYMEN İmar ve İskân Bakam E.TUNCER Köyişleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Orman Bakam V. İLHAN Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakam H. UYSAL Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3348

11 T.C. Resmi Gazete Kurulu; Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Skim İMO CUMA 14 Ekim 1977 Sayı : ILÂN BÖLÜMÜ Ankara Valiliğinden: ILANLAR 1 Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Zabıta Müdürlüğü binasında bulunan kalorifer tesisatı onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Ankara Emniyet Müdürlüğü Eksiltme ve İhale Komisyonunca 18/10/1977 Salı günü saat de yapılacaktır. 4 Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Emniyet Şb. 6 Müdürlüğünde görülebilir. 5 İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için; a) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, b) , geçici teminatım c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Müdürlüğü C grubundan alacakları en aa bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik belgesi veya en az bu işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 18/10/1977 Salı günü saat 14.00'e kadar İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesini almak için İsteklilerin dilekçelerini 14/10/1977 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur /*4 flhirkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden : Genel Müdürlüğümüz üe istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticari şartnamelerimiz esaslarına göre dahili ve harici piyasadan tanm traktörlerine ait muhtelif eb'atlı lâstik satın alınacaktır. Teklif vermek isteyenlerin 27 Ekim 1977 günü saat 175Ca kadar tekuflerinin Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığında bulundurmaları, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa taibi olmayan Kurumumuz; malı kısmen veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermekte veya firmalar arasında t^irşiım etmekte tamamen serbest olduğu ilân olunur ItO.

12 Sayla: 12 RESMÎ GAZETE 14 Eltim 1977 Sayı: 16G84 Ankara 8. Sulh Hukuk Hakimliğinden: 1977A525 Davacı Ticaret Bakanlığı vekili Av. Gülten Akgören tarafından Tunalı Hilmi Cad. Mimar Kemal Lisesi Karşısı Işık Apt. Kat: 3/5 de oturur Fatih Dertli aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık duruşmasında: Davalı adresinde bulunamadığından dava dilekçesi ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın bıratalmrş olduğu 10/11/1977 günü saat varsa belgelerinizle birlikte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille de temsil ettirmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun uncu maddeleri gereğince yeniden gıyap kararı çıkarılmaksızm duruşmanın gıyabınızda yapılacağı dava dilek^psi yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/339 Davacı İmar ve iskân Bakanlığı tarafından davalı Muhterem Aydan aleyhine açılan Tenkisi Bedel davasının yapılan Muhakemesinde: Davalının adresi meçhul olduğundan ilâmın İlânen tebliğine karar verilmiş bulunduûundan karar gereğince Mahkememizden verilen 7/2/1977 gün ve 1976/339 esas 1977/61 karar sayılı ilâmla davalıya ait 1256 parseldeki 369 M 2, lik yerin îrnar ve îskân Bakanlığınca istimlaki sebebiyle 70 lira olan M 3, istimlak bedelinin 65 liraya indirilmesine, buna göre Uranın liraya tenkisine, masraf ve ücreti vekâletin davalıya tahmiline karar verilmiş bulunduğundan, işbu kararın ilânından itibaren kanunî süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde üârnın kesinleşeceği ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/91 Afşin İlçesi Ağaca şar Köyünde Mukim Yusuf Altun'a. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ismail Koç ve aleyhinize açılan alacak davasının yapılan duruşmasında; adınıza yapılan ilânen davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmediğiniz ve bir vekillede kendinizi temsil ettirmediğinizden 3/11/1977 günü saat: 9.20 de mahkemede hazır bulunmanız; aksi halde davaya gıyabınızda devam edilecektir. Keyfiyet gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Ordu Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden: /548 Davacı Hasan Metin vekili Av. Nevzat Çelik tarafından davalı Çavuşlar Köyünde Selahattin Öztürk yanında Şeker (Seher) Metin aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan açık duruşması sonunda; Yukarıda kimliği yazılı davalının adresi meçhul olduğundan hüküm özetinin ilânen tebliğine karar verildiğinden Oğmaca Köyü 52 hanede 'kayıtlı Ali oğlu Hasan Metin üe eşi Hüseyin Kızı Seher Metin'in Boşanmalarına, davalının bir yıl evlenmekten men cezası üe cezalandırılmasına ve masrafların davalıdan tahsiline dair Hâkimliğimizin 10/6/1)77 gün ve 1975/548 esas 1977/285 karar sayılı ilâmı ile karar verildiğinden hüküm özeri davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur