Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel: 229 6120-229 00 76"

Transkript

1

2 Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel:

3 TM\1013 Ziraat Mühendisleri Odası 31. GENEL KURUL ÇACRISI Tı\Iı\IOB Ziraat Mühendisleri Odası 31. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak Şubat 1988 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda ( Konur Sk. No: 4, Kat: 3), çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 5 Mart 1988 Cumartesi günü saat 1 O.OO'da DSİ Toplantı Salonunda (DSİ Genel Müdürlüğü Yücetepe - ANKARA), seçimler ise 6 Mart 1988 Pazar günü saatleri arasında Odamız Toplantı Salonunda ( Konur Sk. No: 4 Kat: 3) yapılacaktır. Sayın Delegeleriınize duyurur, katılmalarını dileriz. Saygılarınuzla TMMOB ZİRAAT.MüHENDİSLERi ODASI 30. DÖNEM YöNETiM KURULU 3

4 GüNDEi\1 1 GüN 1 - Açılış, Başkanlık seçimi, 2 - Saygı duruşu 3 --Anıt- Kabir'e çelenk koymak içiıı 5 kişilik b~: heyet scçilnicsi 4 - Açılış konuşması 5 - Konukl:ırın konuşmalal 6- Komisyonların seçimi 7 ~ Çalışma raporunun ve Denctlcn_1c Kurulu r:ıporl:::t!:m' oktınnf':l, görliş_iilmesi ve hakkın da k::ırar alı n ın :ı. sı 8 - ~.Ieslcki sorunların tartışılması ve öneriler 9- Komisyon raporlarıl11n okunması,' t<:rlı~;ılın~,s ve: oyl:ınması 10- Bütçe, bildiri Konıisyonbnnın raporb; mın okunması ve oylamilası ll~ Bütçenin görüşülmesi ve qylanınası 12 - Dilek ve temenniler i r' 13 - Adayların belirlenmesi ve d~l)'tmılm;tsı Kaıw:ıış. 2. GüN S:c.;imicr :ı) Oda Yönctinı. Denetleme ve Onur Kurııll:ırı b) T~.[\10[) y:;.letim, Denetleme ve Onur Klinılları adayları c) T\1\IOll Delcgasyonıı. / 1 ÖNE\ILİ DUYURU Genel Kurula katılacak clelcgckrinıizin, s:tlonltn gırış kısmında ilgili görevlilerimizce dağıtılacak DELEGE K.-\RTL\RJNJ, Oda Kimlik Kartlarını göstererek alnıaları gerekir: Delege Kartları ki~iye özeldir, kaybccl~nlerc yenisi vcrilm<:>z. Oy kulhınılııı:ısı sır:ıscıcb ''Oy Ayırım ve Sayım Kuruluna" oy pusulası ilc birlikte verili:. Delege K:ırlı olnıayanların oy pusulaltırı alı nma z. ' / 4 --

5 Zira:ıt TMMOB \!ühendisleri Od:ısı Organları YÖNETİ:\1 KURlJLU 13aşkan II. Başkan Y:ızınan -Sayınzın Üye Üye Üye : Şerafettİn TA V :Ertuğrul ALTEN : Ercl:ıl ONURSAL. 1. : Aşir ONDER :Atilla GöKTüRK :Erdinç ÇINAR : R:ıhiın YENi 0Iüfit HAT AT Salih ÇALI Ramazan KEDiCi DENETLEME KURULU ONUR KURULU Olc:ıy PA YLI Yücel ERDENER Oktay TiBETLi T.i\Uv1.0.I3. YöNETiM KURULU üyesi Aliseycli 1\!iLLiOCULLARI )

6 30DÖNEMDEKfGEUŞ~ELER Geçirmiş olduğumuz son iki yıllık süreç, 198b yılında ortaya çıhn ve 24 Ocak kararları olarak isimlendirilen Ekonomik İstikrar tedbirleriyle inşaasına başianılan "Liberal EkoncJllÜ" çizgisinii1 bir devamı, hatt:ı bu çizgi doğnıllıısunda alınması gerekli kararların aktif olarak özellikle ta-rım kc:siıııiııcle uygulanmaya konulduğu bir süreç oldu. Ülke genelinde ekonomik, sosyal ve politik düzeydeki çalkalanmalar devanı,ederken, sosyal yapıda çeşitli gelir cliizeylerincleki insanlar arasındaki farklar daha da :ırtnıış, özellikle _çalışan kesimlerin, başta şehir ve kır emekçilerinin ücretleri, 1980 sonrasındaki çizginin devaım olarak diişiik tutulmuş, ekonomik yapıdaki çarpıklığın yükü bu kesimlerin üzerine yıkılmışlır. Vacleclilen refah ve ekonomik hedct1er geniş kitlelerin yaııııı:ı lıilc: uğramadan geçerken uygulamalardan çok iyi yararlanan, kendilerine tanınan ayrıcalıkları çok iyi değerlendiren bir kesim yaratılmış, ortaya çıkarıl:ııı hayali ihracallar, rüşvet iddiajan politik oyunlara ilişkin ürıic:klcr ne bıı kesimi ne ele karar verenleri ctkilemcmiş, bütün bunlar sosy:ıl yapıdaki yarai:!tiil daha da büyiiıııesiııe hizmet etmiştir. Bütün sonııılann c,:iiziinıii olarak sunııl:ın cnllasyomın clüşiirülıncsi lıir türiii gerçeklqtirilc:ııez iken, ücretler siirekli olarak cnrjasyomın gerisinele kalmış, bu yolla geııi~ kitlelerin :ılıııı gücü kısılar:ık bıı canavar oraiacl:ın kaldmimaya çalışılırkcıı, yine belirli lıir azııılığm hiks tüketim talepleri teşvik edilmiş, bu uğurcia iıarcaııaıı iilke kaynaklarıııııı, en doğal ihtiyaçlarım bile karşıl:ıyan1ayan geniş kitleler y:ır:ırıııa kull:ınılıııası gerçekle~ tirilcmcmiştir. Siirecin çok belirgin bir özelliğiclc, ckonoınik biiyümc ve ekonomik kalkıııııı:ı k:ıvraınlarıııııı bilinçli olarak birbirine k:mştırılınası, ckonomıık k:ılkıııııı:ınııı giistergclcriııiıı bir kenara bır:ıkılar:ık lnınıın yerine ekonomik lıiiyiiıııe (geli~ıne) güslcrgeleriıı kull:ıııılması yoluyla kitlelerin gözünün boy:ıııııı:ısı ç:ılıal:ırı olmıışlur. Olkcdeki lıüriit veya net global hasılatmclaki arlışııı. nilelik yiiııiincleıı ele :ılıııarak yani, iııs:ın başına tükcın ve iirelim miktarı. ort:ıl:ıına kişi lıaçaıı:ı gc!irlc yet!nilıııcyip, aynı zamanda gelirin çeşitli sosyal lıiilçelcriııdcki mal gnıpl:ırıııın oranı ilc topltıımı sosyo-ekonamik yapısıııııı değişmesi, kişi başına üretim ve liikelimclcki-rccl artışlar kişilerin rc Lı!ı scviycsiııdcki belirgin yükseliş ilc ortaya konulan ekonomik kalkınına giislcrgclcrinin aleylıtc gelişimi görıneıjiğe gelinerek, buıiun yerine niceiiksel ir:ıdelc: kııll:ınılarak, ekonomik lıüyiımcyi gösteren (ve doğruluğu çeşitli kcsiııılerdc larlışılaıı) r:ıkaııılarla :irtan üretimin, halka ulaşmay:ırak çok sınııırlı bir azınlığın eline geçtiğinin görünmesi cngellenıııcye çalışılarak, bıı rak:ııııl:ırın sosyal refah ö.lçüsü ve k:ılkınma gö:ıtergcsi olarak kullanılmasıyla' s:ıkıııc:ılı lıir yaklaşım içine girilmiş, politik y;ltırıı1ılar için, ülke gerçekleri (ı

7 gizlenmiştir. Y:ıpıs:ıl çevreyi değiştirecek, gelir dağılımının düzenieyecek uygulamalardan kaçınılırken, geçici önlemlerle darboğazlar aşılmaya ekonomik politikal:ır yönlendirilmeye çalışılmıştu. Ülkenin gün be giin artan dış borçlan başkalan ödeyecekcesine ekonomik kriterlerin dışında bir kenarda tutulmken, ııhıslararası, para ve kredi kıınılıışlan ekonomik kararlan ve uygıılamal:m yönlenedirmiş, denetlemiş ve çeşitli yollarla ülkemiz geleceğine ipotek komılınuştur. ' Nüfusun ve çalışan nüfusun %50,.den fazlası kırsal alanda yaşayan ve tarım sektöriinde istihdam edilen iilkemizin bu sektöre ilişkin kararlarını alan ve uygulayan en etkin devlet öı giitii olarak Tarım Onn:u~ ve Köyişleri Bakanlığının dunıımıda ülke genejinde y:ışanan karınaşık ve çelişkili yapıya uygun bir görünüm.sunmaktadır yılında alınan reorganizasyon karannın ilk ürünleri geçirdiğimiz siireçte alınmış olup, ayaklan havada, üreticiyi desteklemekten uzak, kendi iç çelişkilleriyle yoğunlaşmışbir konum ortaya -koyup, hizmet ve sommlulukl:ırın organizasyonunda deney, bilgi ve mesleki gereksinimler bir kenaıra itherek konu uzmanlan görevlerinden u z:ıkl:ıştırılırken adaına göre iş anlayışının biı iirünii olan bit sistem kurul~ muş tur. Başlangıç tan beri reorganizasyon uygu Inm asma varolan sistem d:ılıilinde karşı çıkan <>d:ımız görüşlerini çeşitli platforlarda yansıtmış, ilerde doğacak sonmları dile getirmiş, ç:ılışaı1 kunıluşl:ırı bile çalışmaz hale getirecek böyle bir uygul:ıınanııı mesleki ç:ıtışm:ıl:ıra yol aç:ıcağmı belirtntişti. Nitekim bugün gclinen yerde, reorganizasyon uygul1yıcılarını kaı a kara diişündürcn, en yakın destekçiteri tarafından eleştirilere maruz kalan bir duruma ulaşmış olup, bu işin nasıl diizeltilebileceğine ilişkin çeşitli teoriler geliştirilmektedir. Anc:ık, bugünkü anl:ıyış ve bakış açısı ile Bakanlığın bu problemi çözmesi beklenemez. Çeşitli düzeylerdeki :ıtamalan ve geçersiz tayinleri ile, kuruluş :ımncı iilkc tanınının çekirdeğini ohı.ştıır:ın üreticilere teknik eleınanlar ve olanaklar ar:icılığı ilc destck sağlaın:ık olan Tarım B:ık:ınlığının esas gürevleri unutularak politik eğilimlerin yargıinndığı biı arena yaratılını~tır. Tarımsal tcknikleriır ve t:ırımm geleceğinin en temel ıınsml:ırı olan Araştırma Enstitülerinin bilimsel ve b:ığımsız çalışına statiileri biiyük darbeler alınış, yurt içi.,.yurt dışındaki \Jiliınsel ve mesleki eğitimierin dengelenclirilınesi, yeni bir boyut kazanarak kişilerin ödiillendirilınesi, kayrılması için bir araç haline getirilmiş, konuyla ilgili olsun olam:ısın, lisan bilsin bilmesin birçoi( kişi bilimsel w teknik gezileri turistik amaçlı olarak gerçekleştirmiştir. Üyelerimizin ınesleki, ekonomik ve sosyal düzeydeki çeşitli hak ve çıkarlarına ilişkin taleplerin bakanlık yetkililerine iletilmesi, mesleki sorunlarımızia ilgili görüşlerimizin bildirilmesine ra ğın en, Ziraat Mühendisinin temsilcisi olan od:ıınız gözardı eclilıneye, onun yerine, çizgisi, amaçlan 7

8 ve içeriği tiiı1ı kamuoyunca açıkça bilinen yapay örgütler konulmaya, bu anti- demokratik örgüller iıracılığı ilc Ziraat Miilıcnclislcrinin çeşitli cliizeyclclci temsili ön plana çıkarılmaya çalışılmış, odanıızın çeşitli aktiviteb inclc ü yelerine.ul:ışmasını engellcnıek için yoğun biı çaba sarl'cdilctek, çeşitli organları lı:ıskı :ıltıııda tutılimaya uğra~ılmıştır. 19.S7 yılı içerisinde yaşadiğımız diğer bir slipriz olayda Nisaıı :ıyııı içerisinde gerçeldcştirileıı AET'yc tam iiyelik başvıırusudıır. 1960'lı yıllarda baçj:ıy:ııı iilkenıiz AET macerası çeşitli şekiliere biirünerek devam etmiş ve geçtiğimiz yıl içerisinele tanı üyelik başvurusu ilc yeni lıir çclıı c kazaııııııştır. Toplıımuıı çeşitli kcsiıııleriııdc farklı bakış açılarıyla dcğerleııdirileıı lııı başvıırıııııın kabul eelilmesi clurııımıncla bundan cıı<;ok etkilenecı.;k kesim şiiplıcsiz ki t:ırıın sckliirii olacaktır. Ülkemiz ilc topluluk ülkelerinin tarınısal yapı ve politikalarını karşıl:ıştırclığıımz topluluğ,a ortak iiye st:ıtiisiiııii elde ct nıcsiııdcıı bıı yana, topluluğa uyum politikası izlemeyi t:ılılılit eden ülkenı ii. bu sii rcçte yerine getirilmesi gcı:ek.:.~n birçok yiikümliiliiğü lıayat:ı geçirmenıiş, ortaklık anlaşması öncesi katma protokol hazırlanınası ve katına prntokolun iyileştirilmesi çalışmaları sırasında isteklerini belirten hiç bir. somut öneri getiremcmiş tir. Talepleri konusunda Türkiye'nin temel bakış açısı Yunanistan'a verilenierin kendisine ele verilmesi doğrultuslinda olımı~;>, bu d:ı ülkenin tam üyelik başvurusuna keııdisi lıazırlanıası için öııcri Jcn ''!!azırlık" ve "Geçiş" süreçlerinin gerekli gelişnıclcri göstermeksizin Jı:ırcanıııasına yol açmıştır. Tam üyelik başvıırıınu yaptığımız bu clöneıııclc yalnız ekonomik göstergeler açısından bile büktığınıızcla Türkiye ile topluluk arasmda çok biiyük farklar vardır. Nüfus artış hızından yaş pramidine, eğitim ve işsizlikten, sağlık koşullarına, sermaye birikiminden teknolojik gelişmeye, sanayileşmenin yönü ve hızından her sektöreleki firma ölçeklerine ve verinılilik düzeyine, dış ticaret ürünleri ve lıacmindeıı kalkınma hızına kadar bir çok :ıl:ıncla t_oplııluk koşulları ilc ülkemiz koşullan ar::sıııda biiyük ııçurııınlar vardır. I3u çerçevede Türkiye'nin toplulıığ:ı tam üyeliğinin gerçekleşmesi için aradaki bu biiyük uçuruımm geçilmesi gcrcknıcktc dir ki lııı ııokt:ıda topluluk Türkiye'niıl konumuna _innıeycceğinc göre, Türkiye topluluk düzeyine yükselnıek zorund:ıclır. Ancak,_ önceden de belirttiğimiz. gibi bu amaçla <,>rtaya atılan iki aşamalı hazırilk dönemleri Türkiye tarafından gcçiştirilmiştir. Türkiye'de yılcl:ın yıla dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesi farklı olmakta, ödemeler dengesi açığının kapanması yönünde bir eğilim ortaya çıkmamakta buna karşılık parar;:a değeri' devamlı cli)şi:: ülıncktcdir. Enflasyonun önlcncmenıcsi ve % SO'lerclc dolaşan enflasyon hızının yanı sıra topllılııkta '/r6 dolayında seyreden bir enflasyonhızı bulunmaktadır. Ki~ i başına yıllık gelirin 1000 Doların altına düşüp diişınccliği tartışılan i_\lkemiz dış borçlarınl ödemek için yeni borçlar altına girerken kişi başına

9 yıllık gelir Yunanistan'da 4000, İspanya'cJ.a 5000 doların üstündedir. Toplu lukta Tarım, ekonominin temeli ve sosyanraşamın e n önemli faktörü olarak l<al)ii[ edilıncktc, tarım politikasııia büyük önem verilmektedir. Bu nedenle iç ve dı~ rekabete karşı üretici ve tüketiciyi koruyan bir pazar politikası olıı~tıınılııııı~ riyat ise Inı politikanın temel unsunı olmuştur. Toplulukta genel ol:ır;ık verinililik düzeyi yüksek olüp, bıı cia üretim maliyetinin eliişıncsine yol açm:ıkt:ıdır. Ciddi bir :ıclıın olarak tanı üyelik b:ışvıınısunun k:ıbiilii cluruımmcla, toplııluğ:ı uyum için gerekli hazırlıkhırı yapmamış olan Türkiye, tam üyelikten sonra ckoııo'nıinin lıer cl:ılıncla yalnız topluluk üyesi ülkelerin reka!jcti ile k:ır~ıl:ış:ıııııy:ıcak, ortak Gümrük Tarifesine uyııın yiikümlliliiğii sonucu, 3. iilkell'rinde rck:ıbet ve baskısı içine girecektir. Bugiill için Türkiye - AET ilişkilerini tkğerleııclirdiğimizclc ortaklığa t:ım iiyclik lıaşvurusu toplulukça da pek kalıül edilebilir göriilıııcmcktcclir. Gerek insan hakları çerçevesinde Id gerekse siyasi yaşamdaki gelişmeler cloğrııltıı~;uncla topluluğun Tiirkiyc'-. deki sosyal yaşama ilişkin ele kuşkuları bulunmakta olup, Türkiye'ye kar~ı vermeye lisllencliği krcdilerin açılması, işçilerin serbest clola~ım hakkının tanınması, topluluk üyelerince vize uygulamalarının sürdürülmesi, başlıca ilıraç kalemimiz olan lcksıildc itlıal kol~ılarının daraltılması, gibi uygulama~ la rla!o plulıı k Tiirkiye 'ni n liycliği konusunda pek istekli olmadığını belirtmekteclir sonrasında oluşturulan serbest piyasa ckononıisi çizgisinin ağırlığmı 1986 ve 1987 yıllarıncia yaşaciıie Ülke genelinde özellikle clargclirii gunıpl:ır üzerindeki yüklin daha ch arttığı bu dönemde, tarını sektörü bu politika c,~erçcvcsindc alman kararlara hedef oldu. Genel olarak nüfus artışı, kentlcşınc ve sanayileşmeye koşu( olarak tarım topraklarının cidcn çıkma SI hızla devanı ederken, bunu engelleyen yasal önlemler alınamamış tır. Sanayı, Turizm, Karayolları, Altyapı tesisleri gibi çeşitli ncclcnlcrk en verimli tarım toprakları yok cclilnıiş, milyonlara mal oian tesisler izinsiz olarak kunılmıış, imar arrı yasaları ilc bu tür uygulamalara zemin hazırlanmıştır. Tarımsal yapının temel öğeleri olnn topr~k, insan ve sermayenin dağılıını Cumhuriyelin ilk yıll:ırınd:ın beri ülkemizde sancılı bir göriiniiııı ortaya çıkarmış, tiiın bıı süreç boyunca bu sancı.lı görünümü ortadan kaldırı~1a yolunda bir takım yasal cliizcnlcmclcr yapılmış ancak, hemen arknsnclan alınan bu kararlar iptal c'clilıniştir. Konuya ilişkin iptal eelilmeyen edilmeyecek o lan en soıır iirncğin 3003 sayılı "Sulama Alanlarıncla Arazi Düzenlenmesine Dair Toprak Rcl'orınu K:ınıınu" 1986 yılıncl:ıki B:ı:(anlar Kurultı K:üarıyla i~lerlik k:ı1.aıımışlır. Y:ısa varolan yiıpısıyla Toprak Reformu Uygulaııı:ısını değil, Rdorımrn nasıl yüpılamayacağııu tarif cclcn bir nitelik taşımış tn. Y:ısa keyfi uygulaınalara açık, kırsal kcsin1dcki ekonomi!~ ve sosyal dcn!_~c:;izlik- 9

10 leri gidenneyi değil, büyük toprak sahiplerini korumayı amaçlayan, daha önce dağıtılan topraklarında geri alınmasının hedefleyen bir yapı sunmuş, daha önce kaınulaştırılınış arazilerden toprak sahibi yerine, ailenin her ferdine toprak bır:ikılınasını üngörınüş bu yolla hazine adına tescil edilen arazilerin % 70'inin eski sahiplel'ine iadesi sağlanmıştır. Yaratılan bu pi"osedürün "Toprak Reformu" adına yapılması ülkemiz tanınının geleceği açısından yaşanılan talihsizliği ortaya koymaktadır. Tarımsal üretimi düzenlemede doğnidan etki yapan tarım politikası a raçlarının başında tarımsal girdilere yapılan müdahaleler yer almaktadır. Ta.rıınsal üretimin biiyük ölçüde doğa koşullarına bağlılığı ve bu nedenle iiretim ve verimde kararsızlıklarm belirsizliklerin görülmesi, tarımsal ürünlerin talep elastikiyetinin düşüklüğli ve üreticilerin etkin bir biçimde örgütlenememeleri gibi nedenler tarımsal yapıyıveliretimi etkileyen faktörlerdir ve 1987 yılları tarımlll temel girdileri açısından liberal ekonoini kurallarını uygun ınüdahalelere sahne olmuştur, ama liberal ekonominin. bir çok yönlerden tarım kesimi ile bağdaşamayacağı gözardı edilmiştir. I 980 sonrasında özel tohum şirketlerine ürettikleri tohumluğun fiyatlarının saptama serbestliği tanınmış, daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile lıcrtiirlü tohumluklar, sperma, eınbriyo, ipek böceği tohumu, ana an, balık yavnısu ve yumurtası b:ıktcriler ve benzeri iire'tim girdilerinin Bakanlık onayı ilc ithaline ve yurt içinde üretimine izin veriı'ıniş, bunu yaygınlaştırmak amacı ilc ymt içi üretimin her aşamasinda gerekli yatırım ve işletme kredilerinin T.C. Ziraat Bankasınca verilmesi ~ağlanınıştır. Bunun ötesinde ithal edilen tohumluklar için sübvansiyon verilmektedir yılındaki tohumculuk sübv:ınsiyonu 6 milyar TL. iken 1986 yılında 7,5 milyar TL. civarındadır. Bu mikt:ırlar tohumluk için öd~nen ithalat tutarının% 40'ından fazlasını oluştmınaktadır. Bu kararlar tohumculukta dışa bağıınlığı arttırmış, tohumluk araştırmalarına gcı ekli önemin verilmesini engellemiş yurt içi tiretime verilmesi gereken önem unutulmuş, ithal tohumlukların cins ve miktarlarının denetlenmesi yapılmayacak standartlardan uzak, hastalıklı tohumların iilkeye girmesine yol açmış nitekim taşınan hastalıklar geçtiğimiı yıl içerisinde Trakya'da yıllar sonra süne hastalığının hortlamasına yol açmış, iilkc tanını başta üreticiler olmak üzere büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır.. Yine 1986 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile gübre fiyatları, ithalat ve ihracatı serbest bırakılmış, gübre cinsine ve bölgelere göre üretici ve dağıtıcılara kg. başına belli bir destekleme ödenmesi, kg. başına nakliye primi verilmesi karara bağlanmıştır. 1970'Ii yıllarda devletçe uygulanan destekleme politikaları çerçevesinde gübrede yapılan sübvansiyonlar sonucun~ da gübre kullanımı hızlı bir artış göstermiş kullanılan gübre miktarı 1972 yılında etkili madde olarak ton iken 1979 yılında 1.476,593 tona to

11 yükselmiş, bu rak:ım ticari gübre olarak alındığında tona eşit olmuştur. Uygulanan politikalarla bu miktarın 1980 sonrasında daha artması hecleflenirken, 1985'de ton:ı düşmüştür. Devlet desteğinin üreticiden çekilmesi ülke tarımını etkilemiş, çiftçinin dah:ı da yoksull:ışmasına yol :ıçınıştır. Gübre fiy:ıtlarının'serbest bır:ıkılınasıyla rekabet ortaını doğacağı ve çiftçinin gübreyi daha ucuz elele edeceği görüşü geçersiz olınıış aksine pazarın birkaç büyük gübre üreticisi firma tarafındai1 coğrafi bölg.clcr itibariyle paylaşılınasına, bölgelere göre fiyat otuşmasına yol açmıştır. Dünya Bankasının k:.ırarları doğrultusunda getirilen bu uygulama ülke tannun kaderini yabancı tckellere terk etmek için hazırlanan sistemin bir parçası olmuştur. ' Tarımda gerekli üretim planlaması ilk günden bu yana reclctcc!ilıni~, satım tutarını arttırmak uğruna üretim ve tüketim ımkt:ırl:ırı güzönüne :ılınınaksızın tarım ürünleri ihracatı teşvik '.'{li!ıniştir. Bu teşvik ülkenin iç talebi göz önüne alınnı:ıksızın, üretici ve tüketicik" rin gereksinimleri bir yana bırakılarak yapılmış, bunu sanııcıında aracı ve tefecilcre kazançlarına kazanç katarken, ihracaat fiyatlarını dünya pazarlarmda cazip kılmak için üretici eline geçen fiyatl:ırı kırmışlarclır. Ülke içinde arz- talep dengesini altüst eden, yurtdışında ihracaatçılarımıza birbiriyle rekabet uğruna iilkc kaynaklarını yok pahasına sattıran bu sistem uzun "\ adeli ve kalıcı etkilerelen uzak, üretimi teşvik edici bir yapılaşma yaratmayan, mc,~zuat!ndrı kendi içinde çelişkiler taşıyan bir niteliktir.. Öte yandan iç piyasacia fiyat yükselmesini önlemek gerekçesi ilc yajh Ian tarımsal iiriin dış alıını üreticiyi haksız lıir rekabetle karşı karşıya lııraldığı gibi, ülkemiz binlerce dolar ödeyerek tarım iiriinlcri ithal eder dıınıma gelmiş, belirli bir kcsiııiiıı lüks tüketim ihtiyacını karşılamak için itlınl kotaları k:ıldırnıışlır. Yapılan itlı:ıl:ıt sonucunda diinya fiyatlan k:ır~ısuıt! iç üretimi geliştinneye yönelik bir anlay ış ortaya konmaııuş, ülke tarımımil geleceğin ve üreticinin cluruımı göz iiniindc tııtulınanııştır. ltlı:ıl:ıtt:ı uygulanan politikanm en ç:ırpıci örneğini yabancı sigara ithalatı ve tiitiin tckelinin kaldırılması olayıncia yaşadık. Ülkemizele iirctilıncktc olan "Şark Tipi" tütiinü, temel girdisi tiitün olan sigara sanayinin yerli hammaddeye dayanınası dış açısmdan ulusal sanayi niteliği taşımaktadır ( sayılı tütün ve tütün tekeli) yasasının kaldırılarak tütün dış alımının serbest bırakılması, ülkemizde yabancı mcnşccli tütün yetiştirilmesine izin verilmesi sigara sanayinin yerli ve yabancı 'özel sektöre açılması; tü-. tün tarımınlll Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısındaki yeri dikkate ahnelığında çok cicieli sorunlar yaratacak'niteliktedir. Uluslararası sigara tckelleri yerli işbirlikçilerine yeni pazarlar, yeni kürl:ır sağlamaktan başka bir hiç bir yararı olmayacak bu karar uzun vadeele Türk tütiincülüğünü yok edecektir. Tütün tckelinin kaldırılmasıyla ülkemizele ya Amerikan tipi tütünlerin yetiştirilmesi yada ithali söz konusu olacakı ı

12 tıi : Amerikan ;ipi tütünlerin ekimi, elikimi toplanması ve kurutulması makina ilc yapılmıkta yeni bir teknoloji ve önemli miktarcia enerji tüketimi gerektirmektedir. Asimda ülkemizele uygulan:ın tarıma yönelik politikamn yeni bir lıalkası ôlan (Tütün ve Tütüi1 Tekeli) yasasıı1ın kaldırılınasma ili~kin karar, öz olarak diğerlerinin tamamlayıcısı durumundadır. Zira ülke tarımına hakiııı o lan küçük üreticilik ve.. ailc işletmeciliği, yabancı sermayenin uluslararası tekeller yoluyla Türkiye tarıma girmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmektc ve yapının kırıl:ır:ık küçük üreticiliğin!:ısl"i'yesi iingiiı'lllınektedir. Ülke tanını ve ekonomisi açısından çok büyük bir önem!a~ıyan GAP üzerine yapılan tartı~ınalann yoğunlaştığı, projenin gerçekleşebilıııcsi için gerekli altyapı tesislerin inşaatının sürdürüldüğü bu clöncmcle, Gt\P'a ilişkin kıı~kıılarınız daha güçlenmiş tir. Projenin lıazırl:ınmasıncla güz iiııüne alınan hesaplara göre GAP tarımsal üretimartışıııı özellikle endüstriyel bitkilerele sağlayacak, buna bağlı olarak bir yandan bölgedeki hizmetler gelişirken, eliğer yandan tarıma dayalı sanayileşme başlayacaktır.. Bu nokdada gündeme ülkenin kaderini cleğiştirelıilccck bi' ylesine büyük bir fırs:ıtın hangi kıınıms:ıl yapı içinde ele alınacağı, siyasi!crcilıin ııe şekilde y:ıpılae:ı'ğı, kimler için ne tür yararlar gözctilebileceği soruları gelnıcktcdir. G;\P uygul:ıınalarınd:ın beldenen sonuçların elde edilmesi, bu arainler elemetinin tüm ekonomik sosyal ve siyasal yönleriyle entegre olarak bir bölgesel kalkınma planı içinele ele almın:ısıyla olanaklıdır. Proje bölgesincieki toprak ve diğer kaynakların kullanılmasındaki e~i! sizlik yıllardır çözülemeyen teknik, sosyal ve ekonomik sorundur. GAP gibi tüm ulusumuzu unmtlanclmın bir olayda TiviMOB Ziraat ı\llilıenclisleri Odası olarak, yaratılan kaynakların ülkemiz için ve çoğunluğun çıkarları clod.rultusuncla kullanılınası amacıyla, öneellikle ayrı mali ve idari yapıya sahip entegre bölge kalkınma planı ve bunun çeı:çcvcsincle bölgesel bir tarımsal üretim planlaması yapılmasını g crckli görmekteyiz; Bu açıkl:ıınalarclan.cla görüldüğü gibi 24 Ocak ve onu izleyen kararların ülkemiz tarım kesiminele yaptığı yıkım çok cicieli boyutlarda olmu~!ur. Serbest piyasa ekonomisi adı altıncia yapılan uygulamalarla tarihinin en bunalımlı döııenı\ııc giren ülkcıııiz tarım kesiminde lıakiııı unsur olan küçük aile i~;ldıııecilii;;i t:;sl'iyc olııı:ıkla, işletmelerini büyük üreticilere terkedip kırsal kesimden koparak işsizler ordusuna katı lma k ta dır. Üre tic i ve tüke tic i gere k siniınlerini göz önüilc alan, ülke gerçekleri doğrultusunda yönlendirilen, güçlü ve bağımsız bir tarımpolitikası oluştunılmaclıkça, tarım sck!iirüncleki. y::.ralar daha da büyüyecek bundanda şüphesiz en büyük zararı ülke ekonomisi görecektir. 1,...;

13 üye VE MESLEK SORUNLARIMIZ :ı) 7472 s:ıyılı y:ıs::ının öngördüğü Zir::ı:ıt l'vl(ihendisliği Yetki Tüzüğü çalışmaları; Ülke niifusunun olduğu kadar ekonomisininde temel sektörünü oluşturan tannıın teknik kapasitesinin ve moclerni:z.asyomınun gelişmesi, üretim kalitesinin ve verimliliğin arttırılm:ısı, tarınısal yapının procliktif olarak organizasyoıw ülkenin s:ınayileşıne sürecini hızlanclınıcak ve ülke ekonomisine daha etkin k:ıtkılarcla bulunacaktır. I3öylcsi bir y:~pılaşına içerisinele yetişkin iıis:ın raktörünün etkisi tartışına götürmez bir gerçektir. Ülke genelinde bilim ve teknikteki buna b:ığlı olar:ık sosyal yapıdaki ilerlemeler gereksinimierin cliizenli ve- en iyi şekilele karşılanması çabaları, Mühendislik hizmetlerinin daha net bir :ıyrışnıay:ı gitmesine yol açmaktadır. Bu gereksinim k:ırşısıııda çeşitli mühendislik disipliıılcri kentli yclki nı alanlarına ilişkin kanun ve yönetmeliklere clay:ınarak, yas:ıl ve teknik ağırlıklarını lq;yabilmekte, ancak mesleğiıniz yasal mevzııattaki (:ksiklik ncdeniylc bıı konuda yetersiz kalmaktadır yılında çıkarılan 7472 sayılı "Zira:ıt Mühendisliği Hakkındaki" yasanm 6. Maclclesi, Zira:ıt Mühendisliği Yetki Tiiziiğüıiün (;ıkanlnıası zorıınlııluğunu belirtınckteclir. I3u çerçev_eclc Ziraat i'vlülıeııdislcriııin yetki ve sonımlulukl:ırnıa :ıçıklık getiren yetki tiizüğüne ilişkin yapılan çalı~ımabr 1983 yılıncia sonuçlanclml<ırak Tarım Orm:ın Köyişleri I3ak:ınlığı APK Kurul Başkanlığına ilctilmi~şti..aradan geçen 4 yıldan fazla süreçte Tüzük taslağı ilc ilgili Oclamız tar:ıfıncl:ın y:ıpılan girişimler, taslağın yol alnıası için yapılan uyarılar bir sonuç verınemiştir. Yönetim Kunı1uımız tarafıı1- dan Bakanlıkta Genci Müdürlük seviyesinde giirev alan meslekdaşlarımız ve üzeilikle APK Krl. Başkanı Saym Şenel ERDOCAN ite yapılan giirlişnıelercle konunun öneı11i ve aciliyeti belirtilmiş sahip çıkılınasıistenmiştir. Siyasi Parti' Başkanları ilc yapılan görüşmelerde konu dile gctirilrniş, Ülke tarıminın bugünki sorunlarının :ışılınasında yetki tiiziiğünün gerekliliği ifade eclilnıiştir. 29 Kasım seçimlerinden sonra TB:MI\'l'c\c çeşitli partilerele görev alan meslekclaşlarınıız Yönetim Kunıluınuzca bir araya getirilerek kenclilcrinclcn yetki tüzüğü çalışmalarına hız verilmesi için baskı yapmaları gerektiği dile getirilmiş, konuy:ı ilişkiıı birlikte tavır alacaklarına dair kendilerinden söz m a lınnıış tır. b) TMMOB Çerçevesinele Mesleğimiz ile ilgili Yönetmelilder: Yetki Tüzüğü çalışınalarında is ten en düzcycle sonuç alınamayaeağının, göriilmesiyle, ıncsle ki çalışn1a al:ınlarımızın belirlenmesi, hizmet ve aktivi!cleriın izin çerçevesin in çiz il m esi do ğrul tusuııcla üst örgü tüm üz TJ\lı\1 O I3 kapsaınında çalışmalara devam edilmiştir. 13

14 1986 yılı içerisinde TMMOB tarafından oluşturulan "Asgari Ücret ve Çizim Standartları Yönetmeliği" Komisyonunda odamız aktif bir şekilde yer almış, bu komisyon çalışmasını mesleki alanıınızın tanımlanması, diğer mühendislik dallarından işlevlerimizin ayniması için bir araç olarak görmüş konuya sahip çıkmıştır yılında tamamlanan "TMMOI3 Asgari Ücret ve Çizim Stnnclartları Yönetmeliği" knpsaımndn odaınız ücret tarifesi yer.. almıştır. Aynı çnlışma 1988 yılı içinde siirdüriilınelcte olup, önümüzeleki günlerde Başkanlıga yollanarak Resmi Gazete'de yayınlanncaktır. Yine mesleki çalışm:ıbrımızla ilgili bir diğer çalışma "Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Büro Tescil Yönetmeliği (SM)" ile ilgili olarak Oclanıız tarafından yüriitiilmuş, çeşitli alanlarında kendi konulannda uzniaıilaşmış meslekdaşlnrıınızla yapilan görüşmeler sonııcuııda, Oclamız üyeleri için hazırlanan Si\IM Yönetmeliği TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmuş, onaylanarak 1987 yılı içinele Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa yollanmış, ocln clergimizde yayınlanmıştır. Her iki yönetmelik üyelerimizin çalışma ajanları tanımlama, sunacakla-. rı hizı'netlcr karşılığıncia abcakları asgari ücretleri belirleme, mesleki çıkarl:ırıınızı korumada, iiyeleriıııizin konuya sahip çıkışlan paralelinde etkili ve güçiii olacaktır. c) Ziraat M ühendislerinin İstihdamı Sorunu: Bir tarım ülkesi. olma knrakteristik,lerini taşıyan, bundan sonraki dö..,. ncmdc de taşıyacak ol:ııı ülkemizde tarınısal işgücünde yer alan teknik insan etkinliğinin artması, başta girdi kulinnımı olmak üzere diğeı- tarımsal kaynakların en procliiktif kullnnımıyla, verimliliğin artmasınayol açacaktır. Biiyle bir yapı ve bakış nçısı altında, bizimki gibi bir ülkede etkin, bilgili, deııcyimli ve yeterli teknik elemanların varlığı ve istilıclanıı gereklilik gösterir. Ancak çizdiğimiz bu çerçevenin aksine, ülkemizde Ziraat Mühenclisliğiııiıı eğitimi ve istihdamı alnnında ııitel gelişmenin yerine, ııiccl gelişmeyi koyan sonuçta binlcrce Zira.at 1\lülıendisini işsizler ordusuna katan bir anlayı~ var. Bugiiıı ülkemizde civarında Zirnat Mühendisi o lup, btınl:ırın :000 kndarı issiz bulunmakta veya baska alanlarda çalı~maktadır. Halen açılmış olan ı'4 Ziraat Fakültesini vc~cni açılması planl:ıııaııları g.iiz önüne getirirsek bu saymin bir kaç yıl içerisinele 2-3 katına çıkması çok olağ:ıııclır. Diğer yönelen bugünki konuımıyla DPT raporlarına göre ülkemiz civarındaki Ziraat Mühendisinin istihdamını gcrcktirıııcktcclir. Yine geleceği ilişkin olarak bir durum cleğcrlenclirilınesi yaparsak, özellikle GAP'ın faaliyete geçmesi ile proje alanında gerek üretim deseninin yaratılması, gerekse istenen verinılilik düzeyine ulaşılması ve sosyal y:ıpıya ilişkin çnlışıııaların sürdürülmesinde Ziraat Mühendislerine çok 14

15 bü-yük gcrcksiı\im duyulacak ve çok sayıda Ziraat.Mühendisinin 1stihdaım gerekecektir. Ancak bu nokt:ıda devlet sektörünün % 8S'i kapsayan ana istihdam alanı olduğu tablo clcğiştirilıııeli, Yetki Tüzüğünün çıkarılması ilc diğer ıııii lıcihiislik dallarının Ziraat Miihenclisliği alanl:ırınclnn çekilmesi s:ığlnnnıalı, tarım alanlarının teknik yönden Zirnal Mühendisi ihtiyaçlan belirlcnnıcl,idir. d) IJiğer Çalışıııal:ırıınız; 1 - Mali Çalışmalar: Odaınız TMMOD'yc bağlı 19 meslek odası arasında üye tabanı bakımından en geniş iiycye sahip odalardan biridir. Ancak, geniş iiye tabanına karşın Odaınız gelidcrine göz attığıı1uz zaman, ekonomik giiciiııii üye aidatlarıncl:!n sağlay:ın bir çok kitle örgiitünde olduğu gibi Odamızda da gelir dü~ zeyinin uıııulnnın çok altında gerçeklcşınekte olduğunu görül'(iz. Gelir diizcyini yükseltme konusunda başlangıçtan beri kararlı olan Yönetim Kunılumuz Ocl:ııııız gelir kaynaklarıııı belirleyerek sistemli bir şekilde bu'nlarm üzerine gitmiş, programında ortaya koyduğu hedefleri gerçekleş ı inneye çalış mı ş tır. Ai da tl ar dışında Oclaınıza önemli bir gelir sağlaması gereken Kamulaştırın:ı davaları bilirkişilerinin belirlenınesi ve yıl içerisineleki yiiküınliiliikleri konusunda ıitizlikle clııran Yönetim Kurulumuz, bilirkişilik yönetmeliğilllizin hayata geçirilmesi Jçin çaba göstererek, 1986 yılı içerisinde çeşitli illerele yiikiimliiğiinii yerine getirmeyen 80 civarında bilirkişisini görevden almıştır. Bilirkişilik gelirlerinin artmasının yanı sıra aiclat ö demeleı-indeki artışla Odamız geçmiş yıllarcl:ıkinclen clalıa iyi bir dıınınıa gelebilıniş bu sayede 1970'li yılların sonundan beri ödenmemiş olan toplam 4,5 milyon TL. v~rgi borcu kapatılmış, bııııun yanısıra TJVlMOB'ne uzun zamandır ödenmeyen TMJ\1013 payları her ay diizenli bir şeldicle ödenir ölmuştur. Yiı~e 1987 yılı içerisinde emekli olan bir Oda çalışanımıza 4,5 milyon TL. kıdcın taziniiıatı ödenmiş oclamızcla bir meslektaşınıız genel sekreter yardımcısı olarak istilıcl:ım eclilınis, emekli olan arkadaşıınızın yerine yeni bir clem:ııı alınmıştır. Göriildii~ii ;ibi gelirlerimizdeki çok az düzeydeki bir artış lıilc od:ımıza çeşitli kolllilarcla hareket kolaylığını, Tarım ve 1\iühcndislik dergisinin düzenli çıkmasını, hatta gerektiğinde içindeki yazılar karşılığınd:ı telif hakkı ödenmesini ve bir yayın kurulu oluşturulmasını sağlanııştır. II- Bilimsel Etkinlikler ve Y:ıyınl:ır: 1987 yılı başında düzenlenen "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 141. Y ıldiiniinıü ı ören i daha geniş bir pl:ı tforına taşımayı kararlaştıran Yönetim Kurıılumuz O Ocak 1987 t:irihleri ar:ısında "Tarım Haftası 87" etkinliklcdni düzenleme kurarı almış, bu kararını 1988 yılı başında da hayata 15