Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel: 229 6120-229 00 76"

Transkript

1

2 Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel:

3 TM\1013 Ziraat Mühendisleri Odası 31. GENEL KURUL ÇACRISI Tı\Iı\IOB Ziraat Mühendisleri Odası 31. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak Şubat 1988 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda ( Konur Sk. No: 4, Kat: 3), çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 5 Mart 1988 Cumartesi günü saat 1 O.OO'da DSİ Toplantı Salonunda (DSİ Genel Müdürlüğü Yücetepe - ANKARA), seçimler ise 6 Mart 1988 Pazar günü saatleri arasında Odamız Toplantı Salonunda ( Konur Sk. No: 4 Kat: 3) yapılacaktır. Sayın Delegeleriınize duyurur, katılmalarını dileriz. Saygılarınuzla TMMOB ZİRAAT.MüHENDİSLERi ODASI 30. DÖNEM YöNETiM KURULU 3

4 GüNDEi\1 1 GüN 1 - Açılış, Başkanlık seçimi, 2 - Saygı duruşu 3 --Anıt- Kabir'e çelenk koymak içiıı 5 kişilik b~: heyet scçilnicsi 4 - Açılış konuşması 5 - Konukl:ırın konuşmalal 6- Komisyonların seçimi 7 ~ Çalışma raporunun ve Denctlcn_1c Kurulu r:ıporl:::t!:m' oktınnf':l, görliş_iilmesi ve hakkın da k::ırar alı n ın :ı. sı 8 - ~.Ieslcki sorunların tartışılması ve öneriler 9- Komisyon raporlarıl11n okunması,' t<:rlı~;ılın~,s ve: oyl:ınması 10- Bütçe, bildiri Konıisyonbnnın raporb; mın okunması ve oylamilası ll~ Bütçenin görüşülmesi ve qylanınası 12 - Dilek ve temenniler i r' 13 - Adayların belirlenmesi ve d~l)'tmılm;tsı Kaıw:ıış. 2. GüN S:c.;imicr :ı) Oda Yönctinı. Denetleme ve Onur Kurııll:ırı b) T~.[\10[) y:;.letim, Denetleme ve Onur Klinılları adayları c) T\1\IOll Delcgasyonıı. / 1 ÖNE\ILİ DUYURU Genel Kurula katılacak clelcgckrinıizin, s:tlonltn gırış kısmında ilgili görevlilerimizce dağıtılacak DELEGE K.-\RTL\RJNJ, Oda Kimlik Kartlarını göstererek alnıaları gerekir: Delege Kartları ki~iye özeldir, kaybccl~nlerc yenisi vcrilm<:>z. Oy kulhınılııı:ısı sır:ıscıcb ''Oy Ayırım ve Sayım Kuruluna" oy pusulası ilc birlikte verili:. Delege K:ırlı olnıayanların oy pusulaltırı alı nma z. ' / 4 --

5 Zira:ıt TMMOB \!ühendisleri Od:ısı Organları YÖNETİ:\1 KURlJLU 13aşkan II. Başkan Y:ızınan -Sayınzın Üye Üye Üye : Şerafettİn TA V :Ertuğrul ALTEN : Ercl:ıl ONURSAL. 1. : Aşir ONDER :Atilla GöKTüRK :Erdinç ÇINAR : R:ıhiın YENi 0Iüfit HAT AT Salih ÇALI Ramazan KEDiCi DENETLEME KURULU ONUR KURULU Olc:ıy PA YLI Yücel ERDENER Oktay TiBETLi T.i\Uv1.0.I3. YöNETiM KURULU üyesi Aliseycli 1\!iLLiOCULLARI )

6 30DÖNEMDEKfGEUŞ~ELER Geçirmiş olduğumuz son iki yıllık süreç, 198b yılında ortaya çıhn ve 24 Ocak kararları olarak isimlendirilen Ekonomik İstikrar tedbirleriyle inşaasına başianılan "Liberal EkoncJllÜ" çizgisinii1 bir devamı, hatt:ı bu çizgi doğnıllıısunda alınması gerekli kararların aktif olarak özellikle ta-rım kc:siıııiııcle uygulanmaya konulduğu bir süreç oldu. Ülke genelinde ekonomik, sosyal ve politik düzeydeki çalkalanmalar devanı,ederken, sosyal yapıda çeşitli gelir cliizeylerincleki insanlar arasındaki farklar daha da :ırtnıış, özellikle _çalışan kesimlerin, başta şehir ve kır emekçilerinin ücretleri, 1980 sonrasındaki çizginin devaım olarak diişiik tutulmuş, ekonomik yapıdaki çarpıklığın yükü bu kesimlerin üzerine yıkılmışlır. Vacleclilen refah ve ekonomik hedct1er geniş kitlelerin yaııııı:ı lıilc: uğramadan geçerken uygulamalardan çok iyi yararlanan, kendilerine tanınan ayrıcalıkları çok iyi değerlendiren bir kesim yaratılmış, ortaya çıkarıl:ııı hayali ihracallar, rüşvet iddiajan politik oyunlara ilişkin ürıic:klcr ne bıı kesimi ne ele karar verenleri ctkilemcmiş, bütün bunlar sosy:ıl yapıdaki yarai:!tiil daha da büyiiıııesiııe hizmet etmiştir. Bütün sonııılann c,:iiziinıii olarak sunııl:ın cnllasyomın clüşiirülıncsi lıir türiii gerçeklqtirilc:ııez iken, ücretler siirekli olarak cnrjasyomın gerisinele kalmış, bu yolla geııi~ kitlelerin :ılıııı gücü kısılar:ık bıı canavar oraiacl:ın kaldmimaya çalışılırkcıı, yine belirli lıir azııılığm hiks tüketim talepleri teşvik edilmiş, bu uğurcia iıarcaııaıı iilke kaynaklarıııııı, en doğal ihtiyaçlarım bile karşıl:ıyan1ayan geniş kitleler y:ır:ırıııa kull:ınılıııası gerçekle~ tirilcmcmiştir. Siirecin çok belirgin bir özelliğiclc, ckonoınik biiyümc ve ekonomik kalkıııııı:ı k:ıvraınlarıııııı bilinçli olarak birbirine k:mştırılınası, ckonomıık k:ılkıııııı:ınııı giistergclcriııiıı bir kenara bır:ıkılar:ık lnınıın yerine ekonomik lıiiyiiıııe (geli~ıne) güslcrgeleriıı kull:ıııılması yoluyla kitlelerin gözünün boy:ıııııı:ısı ç:ılıal:ırı olmıışlur. Olkcdeki lıüriit veya net global hasılatmclaki arlışııı. nilelik yiiııiincleıı ele :ılıııarak yani, iııs:ın başına tükcın ve iirelim miktarı. ort:ıl:ıına kişi lıaçaıı:ı gc!irlc yet!nilıııcyip, aynı zamanda gelirin çeşitli sosyal lıiilçelcriııdcki mal gnıpl:ırıııın oranı ilc topltıımı sosyo-ekonamik yapısıııııı değişmesi, kişi başına üretim ve liikelimclcki-rccl artışlar kişilerin rc Lı!ı scviycsiııdcki belirgin yükseliş ilc ortaya konulan ekonomik kalkınına giislcrgclcrinin aleylıtc gelişimi görıneıjiğe gelinerek, buıiun yerine niceiiksel ir:ıdelc: kııll:ınılarak, ekonomik lıüyiımcyi gösteren (ve doğruluğu çeşitli kcsiııılerdc larlışılaıı) r:ıkaııılarla :irtan üretimin, halka ulaşmay:ırak çok sınııırlı bir azınlığın eline geçtiğinin görünmesi cngellenıııcye çalışılarak, bıı rak:ııııl:ırın sosyal refah ö.lçüsü ve k:ılkınma gö:ıtergcsi olarak kullanılmasıyla' s:ıkıııc:ılı lıir yaklaşım içine girilmiş, politik y;ltırıı1ılar için, ülke gerçekleri (ı

7 gizlenmiştir. Y:ıpıs:ıl çevreyi değiştirecek, gelir dağılımının düzenieyecek uygulamalardan kaçınılırken, geçici önlemlerle darboğazlar aşılmaya ekonomik politikal:ır yönlendirilmeye çalışılmıştu. Ülkenin gün be giin artan dış borçlan başkalan ödeyecekcesine ekonomik kriterlerin dışında bir kenarda tutulmken, ııhıslararası, para ve kredi kıınılıışlan ekonomik kararlan ve uygıılamal:m yönlenedirmiş, denetlemiş ve çeşitli yollarla ülkemiz geleceğine ipotek komılınuştur. ' Nüfusun ve çalışan nüfusun %50,.den fazlası kırsal alanda yaşayan ve tarım sektöriinde istihdam edilen iilkemizin bu sektöre ilişkin kararlarını alan ve uygulayan en etkin devlet öı giitii olarak Tarım Onn:u~ ve Köyişleri Bakanlığının dunıımıda ülke genejinde y:ışanan karınaşık ve çelişkili yapıya uygun bir görünüm.sunmaktadır yılında alınan reorganizasyon karannın ilk ürünleri geçirdiğimiz siireçte alınmış olup, ayaklan havada, üreticiyi desteklemekten uzak, kendi iç çelişkilleriyle yoğunlaşmışbir konum ortaya -koyup, hizmet ve sommlulukl:ırın organizasyonunda deney, bilgi ve mesleki gereksinimler bir kenaıra itherek konu uzmanlan görevlerinden u z:ıkl:ıştırılırken adaına göre iş anlayışının biı iirünii olan bit sistem kurul~ muş tur. Başlangıç tan beri reorganizasyon uygu Inm asma varolan sistem d:ılıilinde karşı çıkan <>d:ımız görüşlerini çeşitli platforlarda yansıtmış, ilerde doğacak sonmları dile getirmiş, ç:ılışaı1 kunıluşl:ırı bile çalışmaz hale getirecek böyle bir uygul:ıınanııı mesleki ç:ıtışm:ıl:ıra yol aç:ıcağmı belirtntişti. Nitekim bugün gclinen yerde, reorganizasyon uygul1yıcılarını kaı a kara diişündürcn, en yakın destekçiteri tarafından eleştirilere maruz kalan bir duruma ulaşmış olup, bu işin nasıl diizeltilebileceğine ilişkin çeşitli teoriler geliştirilmektedir. Anc:ık, bugünkü anl:ıyış ve bakış açısı ile Bakanlığın bu problemi çözmesi beklenemez. Çeşitli düzeylerdeki :ıtamalan ve geçersiz tayinleri ile, kuruluş :ımncı iilkc tanınının çekirdeğini ohı.ştıır:ın üreticilere teknik eleınanlar ve olanaklar ar:icılığı ilc destck sağlaın:ık olan Tarım B:ık:ınlığının esas gürevleri unutularak politik eğilimlerin yargıinndığı biı arena yaratılını~tır. Tarımsal tcknikleriır ve t:ırımm geleceğinin en temel ıınsml:ırı olan Araştırma Enstitülerinin bilimsel ve b:ığımsız çalışına statiileri biiyük darbeler alınış, yurt içi.,.yurt dışındaki \Jiliınsel ve mesleki eğitimierin dengelenclirilınesi, yeni bir boyut kazanarak kişilerin ödiillendirilınesi, kayrılması için bir araç haline getirilmiş, konuyla ilgili olsun olam:ısın, lisan bilsin bilmesin birçoi( kişi bilimsel w teknik gezileri turistik amaçlı olarak gerçekleştirmiştir. Üyelerimizin ınesleki, ekonomik ve sosyal düzeydeki çeşitli hak ve çıkarlarına ilişkin taleplerin bakanlık yetkililerine iletilmesi, mesleki sorunlarımızia ilgili görüşlerimizin bildirilmesine ra ğın en, Ziraat Mühendisinin temsilcisi olan od:ıınız gözardı eclilıneye, onun yerine, çizgisi, amaçlan 7

8 ve içeriği tiiı1ı kamuoyunca açıkça bilinen yapay örgütler konulmaya, bu anti- demokratik örgüller iıracılığı ilc Ziraat Miilıcnclislcrinin çeşitli cliizeyclclci temsili ön plana çıkarılmaya çalışılmış, odanıızın çeşitli aktiviteb inclc ü yelerine.ul:ışmasını engellcnıek için yoğun biı çaba sarl'cdilctek, çeşitli organları lı:ıskı :ıltıııda tutılimaya uğra~ılmıştır. 19.S7 yılı içerisinde yaşadiğımız diğer bir slipriz olayda Nisaıı :ıyııı içerisinde gerçeldcştirileıı AET'yc tam iiyelik başvıırusudıır. 1960'lı yıllarda baçj:ıy:ııı iilkenıiz AET macerası çeşitli şekiliere biirünerek devam etmiş ve geçtiğimiz yıl içerisinele tanı üyelik başvurusu ilc yeni lıir çclıı c kazaııııııştır. Toplıımuıı çeşitli kcsiıııleriııdc farklı bakış açılarıyla dcğerleııdirileıı lııı başvıırıııııın kabul eelilmesi clurııımıncla bundan cıı<;ok etkilenecı.;k kesim şiiplıcsiz ki t:ırıın sckliirii olacaktır. Ülkemiz ilc topluluk ülkelerinin tarınısal yapı ve politikalarını karşıl:ıştırclığıımz topluluğ,a ortak iiye st:ıtiisiiııii elde ct nıcsiııdcıı bıı yana, topluluğa uyum politikası izlemeyi t:ılılılit eden ülkenı ii. bu sii rcçte yerine getirilmesi gcı:ek.:.~n birçok yiikümliiliiğü lıayat:ı geçirmenıiş, ortaklık anlaşması öncesi katma protokol hazırlanınası ve katına prntokolun iyileştirilmesi çalışmaları sırasında isteklerini belirten hiç bir. somut öneri getiremcmiş tir. Talepleri konusunda Türkiye'nin temel bakış açısı Yunanistan'a verilenierin kendisine ele verilmesi doğrultuslinda olımı~;>, bu d:ı ülkenin tam üyelik başvurusuna keııdisi lıazırlanıası için öııcri Jcn ''!!azırlık" ve "Geçiş" süreçlerinin gerekli gelişnıclcri göstermeksizin Jı:ırcanıııasına yol açmıştır. Tam üyelik başvıırıınu yaptığımız bu clöneıııclc yalnız ekonomik göstergeler açısından bile büktığınıızcla Türkiye ile topluluk arasmda çok biiyük farklar vardır. Nüfus artış hızından yaş pramidine, eğitim ve işsizlikten, sağlık koşullarına, sermaye birikiminden teknolojik gelişmeye, sanayileşmenin yönü ve hızından her sektöreleki firma ölçeklerine ve verinılilik düzeyine, dış ticaret ürünleri ve lıacmindeıı kalkınma hızına kadar bir çok :ıl:ıncla t_oplııluk koşulları ilc ülkemiz koşullan ar::sıııda biiyük ııçurııınlar vardır. I3u çerçevede Türkiye'nin toplulıığ:ı tam üyeliğinin gerçekleşmesi için aradaki bu biiyük uçuruımm geçilmesi gcrcknıcktc dir ki lııı ııokt:ıda topluluk Türkiye'niıl konumuna _innıeycceğinc göre, Türkiye topluluk düzeyine yükselnıek zorund:ıclır. Ancak,_ önceden de belirttiğimiz. gibi bu amaçla <,>rtaya atılan iki aşamalı hazırilk dönemleri Türkiye tarafından gcçiştirilmiştir. Türkiye'de yılcl:ın yıla dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesi farklı olmakta, ödemeler dengesi açığının kapanması yönünde bir eğilim ortaya çıkmamakta buna karşılık parar;:a değeri' devamlı cli)şi:: ülıncktcdir. Enflasyonun önlcncmenıcsi ve % SO'lerclc dolaşan enflasyon hızının yanı sıra topllılııkta '/r6 dolayında seyreden bir enflasyonhızı bulunmaktadır. Ki~ i başına yıllık gelirin 1000 Doların altına düşüp diişınccliği tartışılan i_\lkemiz dış borçlarınl ödemek için yeni borçlar altına girerken kişi başına

9 yıllık gelir Yunanistan'da 4000, İspanya'cJ.a 5000 doların üstündedir. Toplu lukta Tarım, ekonominin temeli ve sosyanraşamın e n önemli faktörü olarak l<al)ii[ edilıncktc, tarım politikasııia büyük önem verilmektedir. Bu nedenle iç ve dı~ rekabete karşı üretici ve tüketiciyi koruyan bir pazar politikası olıı~tıınılııııı~ riyat ise Inı politikanın temel unsunı olmuştur. Toplulukta genel ol:ır;ık verinililik düzeyi yüksek olüp, bıı cia üretim maliyetinin eliişıncsine yol açm:ıkt:ıdır. Ciddi bir :ıclıın olarak tanı üyelik b:ışvıınısunun k:ıbiilii cluruımmcla, toplııluğ:ı uyum için gerekli hazırlıkhırı yapmamış olan Türkiye, tam üyelikten sonra ckoııo'nıinin lıer cl:ılıncla yalnız topluluk üyesi ülkelerin reka!jcti ile k:ır~ıl:ış:ıııııy:ıcak, ortak Gümrük Tarifesine uyııın yiikümlliliiğii sonucu, 3. iilkell'rinde rck:ıbet ve baskısı içine girecektir. Bugiill için Türkiye - AET ilişkilerini tkğerleııclirdiğimizclc ortaklığa t:ım iiyclik lıaşvurusu toplulukça da pek kalıül edilebilir göriilıııcmcktcclir. Gerek insan hakları çerçevesinde Id gerekse siyasi yaşamdaki gelişmeler cloğrııltıı~;uncla topluluğun Tiirkiyc'-. deki sosyal yaşama ilişkin ele kuşkuları bulunmakta olup, Türkiye'ye kar~ı vermeye lisllencliği krcdilerin açılması, işçilerin serbest clola~ım hakkının tanınması, topluluk üyelerince vize uygulamalarının sürdürülmesi, başlıca ilıraç kalemimiz olan lcksıildc itlıal kol~ılarının daraltılması, gibi uygulama~ la rla!o plulıı k Tiirkiye 'ni n liycliği konusunda pek istekli olmadığını belirtmekteclir sonrasında oluşturulan serbest piyasa ckononıisi çizgisinin ağırlığmı 1986 ve 1987 yıllarıncia yaşaciıie Ülke genelinde özellikle clargclirii gunıpl:ır üzerindeki yüklin daha ch arttığı bu dönemde, tarını sektörü bu politika c,~erçcvcsindc alman kararlara hedef oldu. Genel olarak nüfus artışı, kentlcşınc ve sanayileşmeye koşu( olarak tarım topraklarının cidcn çıkma SI hızla devanı ederken, bunu engelleyen yasal önlemler alınamamış tır. Sanayı, Turizm, Karayolları, Altyapı tesisleri gibi çeşitli ncclcnlcrk en verimli tarım toprakları yok cclilnıiş, milyonlara mal oian tesisler izinsiz olarak kunılmıış, imar arrı yasaları ilc bu tür uygulamalara zemin hazırlanmıştır. Tarımsal yapının temel öğeleri olnn topr~k, insan ve sermayenin dağılıını Cumhuriyelin ilk yıll:ırınd:ın beri ülkemizde sancılı bir göriiniiııı ortaya çıkarmış, tiiın bıı süreç boyunca bu sancı.lı görünümü ortadan kaldırı~1a yolunda bir takım yasal cliizcnlcmclcr yapılmış ancak, hemen arknsnclan alınan bu kararlar iptal c'clilıniştir. Konuya ilişkin iptal eelilmeyen edilmeyecek o lan en soıır iirncğin 3003 sayılı "Sulama Alanlarıncla Arazi Düzenlenmesine Dair Toprak Rcl'orınu K:ınıınu" 1986 yılıncl:ıki B:ı:(anlar Kurultı K:üarıyla i~lerlik k:ı1.aıımışlır. Y:ısa varolan yiıpısıyla Toprak Reformu Uygulaııı:ısını değil, Rdorımrn nasıl yüpılamayacağııu tarif cclcn bir nitelik taşımış tn. Y:ısa keyfi uygulaınalara açık, kırsal kcsin1dcki ekonomi!~ ve sosyal dcn!_~c:;izlik- 9

10 leri gidenneyi değil, büyük toprak sahiplerini korumayı amaçlayan, daha önce dağıtılan topraklarında geri alınmasının hedefleyen bir yapı sunmuş, daha önce kaınulaştırılınış arazilerden toprak sahibi yerine, ailenin her ferdine toprak bır:ikılınasını üngörınüş bu yolla hazine adına tescil edilen arazilerin % 70'inin eski sahiplel'ine iadesi sağlanmıştır. Yaratılan bu pi"osedürün "Toprak Reformu" adına yapılması ülkemiz tanınının geleceği açısından yaşanılan talihsizliği ortaya koymaktadır. Tarımsal üretimi düzenlemede doğnidan etki yapan tarım politikası a raçlarının başında tarımsal girdilere yapılan müdahaleler yer almaktadır. Ta.rıınsal üretimin biiyük ölçüde doğa koşullarına bağlılığı ve bu nedenle iiretim ve verimde kararsızlıklarm belirsizliklerin görülmesi, tarımsal ürünlerin talep elastikiyetinin düşüklüğli ve üreticilerin etkin bir biçimde örgütlenememeleri gibi nedenler tarımsal yapıyıveliretimi etkileyen faktörlerdir ve 1987 yılları tarımlll temel girdileri açısından liberal ekonoini kurallarını uygun ınüdahalelere sahne olmuştur, ama liberal ekonominin. bir çok yönlerden tarım kesimi ile bağdaşamayacağı gözardı edilmiştir. I 980 sonrasında özel tohum şirketlerine ürettikleri tohumluğun fiyatlarının saptama serbestliği tanınmış, daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile lıcrtiirlü tohumluklar, sperma, eınbriyo, ipek böceği tohumu, ana an, balık yavnısu ve yumurtası b:ıktcriler ve benzeri iire'tim girdilerinin Bakanlık onayı ilc ithaline ve yurt içinde üretimine izin veriı'ıniş, bunu yaygınlaştırmak amacı ilc ymt içi üretimin her aşamasinda gerekli yatırım ve işletme kredilerinin T.C. Ziraat Bankasınca verilmesi ~ağlanınıştır. Bunun ötesinde ithal edilen tohumluklar için sübvansiyon verilmektedir yılındaki tohumculuk sübv:ınsiyonu 6 milyar TL. iken 1986 yılında 7,5 milyar TL. civarındadır. Bu mikt:ırlar tohumluk için öd~nen ithalat tutarının% 40'ından fazlasını oluştmınaktadır. Bu kararlar tohumculukta dışa bağıınlığı arttırmış, tohumluk araştırmalarına gcı ekli önemin verilmesini engellemiş yurt içi tiretime verilmesi gereken önem unutulmuş, ithal tohumlukların cins ve miktarlarının denetlenmesi yapılmayacak standartlardan uzak, hastalıklı tohumların iilkeye girmesine yol açmış nitekim taşınan hastalıklar geçtiğimiı yıl içerisinde Trakya'da yıllar sonra süne hastalığının hortlamasına yol açmış, iilkc tanını başta üreticiler olmak üzere büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır.. Yine 1986 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile gübre fiyatları, ithalat ve ihracatı serbest bırakılmış, gübre cinsine ve bölgelere göre üretici ve dağıtıcılara kg. başına belli bir destekleme ödenmesi, kg. başına nakliye primi verilmesi karara bağlanmıştır. 1970'Ii yıllarda devletçe uygulanan destekleme politikaları çerçevesinde gübrede yapılan sübvansiyonlar sonucun~ da gübre kullanımı hızlı bir artış göstermiş kullanılan gübre miktarı 1972 yılında etkili madde olarak ton iken 1979 yılında 1.476,593 tona to

11 yükselmiş, bu rak:ım ticari gübre olarak alındığında tona eşit olmuştur. Uygulanan politikalarla bu miktarın 1980 sonrasında daha artması hecleflenirken, 1985'de ton:ı düşmüştür. Devlet desteğinin üreticiden çekilmesi ülke tarımını etkilemiş, çiftçinin dah:ı da yoksull:ışmasına yol :ıçınıştır. Gübre fiy:ıtlarının'serbest bır:ıkılınasıyla rekabet ortaını doğacağı ve çiftçinin gübreyi daha ucuz elele edeceği görüşü geçersiz olınıış aksine pazarın birkaç büyük gübre üreticisi firma tarafındai1 coğrafi bölg.clcr itibariyle paylaşılınasına, bölgelere göre fiyat otuşmasına yol açmıştır. Dünya Bankasının k:.ırarları doğrultusunda getirilen bu uygulama ülke tannun kaderini yabancı tckellere terk etmek için hazırlanan sistemin bir parçası olmuştur. ' Tarımda gerekli üretim planlaması ilk günden bu yana reclctcc!ilıni~, satım tutarını arttırmak uğruna üretim ve tüketim ımkt:ırl:ırı güzönüne :ılınınaksızın tarım ürünleri ihracatı teşvik '.'{li!ıniştir. Bu teşvik ülkenin iç talebi göz önüne alınnı:ıksızın, üretici ve tüketicik" rin gereksinimleri bir yana bırakılarak yapılmış, bunu sanııcıında aracı ve tefecilcre kazançlarına kazanç katarken, ihracaat fiyatlarını dünya pazarlarmda cazip kılmak için üretici eline geçen fiyatl:ırı kırmışlarclır. Ülke içinde arz- talep dengesini altüst eden, yurtdışında ihracaatçılarımıza birbiriyle rekabet uğruna iilkc kaynaklarını yok pahasına sattıran bu sistem uzun "\ adeli ve kalıcı etkilerelen uzak, üretimi teşvik edici bir yapılaşma yaratmayan, mc,~zuat!ndrı kendi içinde çelişkiler taşıyan bir niteliktir.. Öte yandan iç piyasacia fiyat yükselmesini önlemek gerekçesi ilc yajh Ian tarımsal iiriin dış alıını üreticiyi haksız lıir rekabetle karşı karşıya lııraldığı gibi, ülkemiz binlerce dolar ödeyerek tarım iiriinlcri ithal eder dıınıma gelmiş, belirli bir kcsiııiiıı lüks tüketim ihtiyacını karşılamak için itlınl kotaları k:ıldırnıışlır. Yapılan itlı:ıl:ıt sonucunda diinya fiyatlan k:ır~ısuıt! iç üretimi geliştinneye yönelik bir anlay ış ortaya konmaııuş, ülke tarımımil geleceğin ve üreticinin cluruımı göz iiniindc tııtulınanııştır. ltlı:ıl:ıtt:ı uygulanan politikanm en ç:ırpıci örneğini yabancı sigara ithalatı ve tiitiin tckelinin kaldırılması olayıncia yaşadık. Ülkemizele iirctilıncktc olan "Şark Tipi" tütiinü, temel girdisi tiitün olan sigara sanayinin yerli hammaddeye dayanınası dış açısmdan ulusal sanayi niteliği taşımaktadır ( sayılı tütün ve tütün tekeli) yasasının kaldırılarak tütün dış alımının serbest bırakılması, ülkemizde yabancı mcnşccli tütün yetiştirilmesine izin verilmesi sigara sanayinin yerli ve yabancı 'özel sektöre açılması; tü-. tün tarımınlll Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısındaki yeri dikkate ahnelığında çok cicieli sorunlar yaratacak'niteliktedir. Uluslararası sigara tckelleri yerli işbirlikçilerine yeni pazarlar, yeni kürl:ır sağlamaktan başka bir hiç bir yararı olmayacak bu karar uzun vadeele Türk tütiincülüğünü yok edecektir. Tütün tckelinin kaldırılmasıyla ülkemizele ya Amerikan tipi tütünlerin yetiştirilmesi yada ithali söz konusu olacakı ı

12 tıi : Amerikan ;ipi tütünlerin ekimi, elikimi toplanması ve kurutulması makina ilc yapılmıkta yeni bir teknoloji ve önemli miktarcia enerji tüketimi gerektirmektedir. Asimda ülkemizele uygulan:ın tarıma yönelik politikamn yeni bir lıalkası ôlan (Tütün ve Tütüi1 Tekeli) yasasıı1ın kaldırılınasma ili~kin karar, öz olarak diğerlerinin tamamlayıcısı durumundadır. Zira ülke tarımına hakiııı o lan küçük üreticilik ve.. ailc işletmeciliği, yabancı sermayenin uluslararası tekeller yoluyla Türkiye tarıma girmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmektc ve yapının kırıl:ır:ık küçük üreticiliğin!:ısl"i'yesi iingiiı'lllınektedir. Ülke tanını ve ekonomisi açısından çok büyük bir önem!a~ıyan GAP üzerine yapılan tartı~ınalann yoğunlaştığı, projenin gerçekleşebilıııcsi için gerekli altyapı tesislerin inşaatının sürdürüldüğü bu clöncmcle, Gt\P'a ilişkin kıı~kıılarınız daha güçlenmiş tir. Projenin lıazırl:ınmasıncla güz iiııüne alınan hesaplara göre GAP tarımsal üretimartışıııı özellikle endüstriyel bitkilerele sağlayacak, buna bağlı olarak bir yandan bölgedeki hizmetler gelişirken, eliğer yandan tarıma dayalı sanayileşme başlayacaktır.. Bu nokdada gündeme ülkenin kaderini cleğiştirelıilccck bi' ylesine büyük bir fırs:ıtın hangi kıınıms:ıl yapı içinde ele alınacağı, siyasi!crcilıin ııe şekilde y:ıpılae:ı'ğı, kimler için ne tür yararlar gözctilebileceği soruları gelnıcktcdir. G;\P uygul:ıınalarınd:ın beldenen sonuçların elde edilmesi, bu arainler elemetinin tüm ekonomik sosyal ve siyasal yönleriyle entegre olarak bir bölgesel kalkınma planı içinele ele almın:ısıyla olanaklıdır. Proje bölgesincieki toprak ve diğer kaynakların kullanılmasındaki e~i! sizlik yıllardır çözülemeyen teknik, sosyal ve ekonomik sorundur. GAP gibi tüm ulusumuzu unmtlanclmın bir olayda TiviMOB Ziraat ı\llilıenclisleri Odası olarak, yaratılan kaynakların ülkemiz için ve çoğunluğun çıkarları clod.rultusuncla kullanılınası amacıyla, öneellikle ayrı mali ve idari yapıya sahip entegre bölge kalkınma planı ve bunun çeı:çcvcsincle bölgesel bir tarımsal üretim planlaması yapılmasını g crckli görmekteyiz; Bu açıkl:ıınalarclan.cla görüldüğü gibi 24 Ocak ve onu izleyen kararların ülkemiz tarım kesiminele yaptığı yıkım çok cicieli boyutlarda olmu~!ur. Serbest piyasa ekonomisi adı altıncia yapılan uygulamalarla tarihinin en bunalımlı döııenı\ııc giren ülkcıııiz tarım kesiminde lıakiııı unsur olan küçük aile i~;ldıııecilii;;i t:;sl'iyc olııı:ıkla, işletmelerini büyük üreticilere terkedip kırsal kesimden koparak işsizler ordusuna katı lma k ta dır. Üre tic i ve tüke tic i gere k siniınlerini göz önüilc alan, ülke gerçekleri doğrultusunda yönlendirilen, güçlü ve bağımsız bir tarımpolitikası oluştunılmaclıkça, tarım sck!iirüncleki. y::.ralar daha da büyüyecek bundanda şüphesiz en büyük zararı ülke ekonomisi görecektir. 1,...;

13 üye VE MESLEK SORUNLARIMIZ :ı) 7472 s:ıyılı y:ıs::ının öngördüğü Zir::ı:ıt l'vl(ihendisliği Yetki Tüzüğü çalışmaları; Ülke niifusunun olduğu kadar ekonomisininde temel sektörünü oluşturan tannıın teknik kapasitesinin ve moclerni:z.asyomınun gelişmesi, üretim kalitesinin ve verimliliğin arttırılm:ısı, tarınısal yapının procliktif olarak organizasyoıw ülkenin s:ınayileşıne sürecini hızlanclınıcak ve ülke ekonomisine daha etkin k:ıtkılarcla bulunacaktır. I3öylcsi bir y:~pılaşına içerisinele yetişkin iıis:ın raktörünün etkisi tartışına götürmez bir gerçektir. Ülke genelinde bilim ve teknikteki buna b:ığlı olar:ık sosyal yapıdaki ilerlemeler gereksinimierin cliizenli ve- en iyi şekilele karşılanması çabaları, Mühendislik hizmetlerinin daha net bir :ıyrışnıay:ı gitmesine yol açmaktadır. Bu gereksinim k:ırşısıııda çeşitli mühendislik disipliıılcri kentli yclki nı alanlarına ilişkin kanun ve yönetmeliklere clay:ınarak, yas:ıl ve teknik ağırlıklarını lq;yabilmekte, ancak mesleğiıniz yasal mevzııattaki (:ksiklik ncdeniylc bıı konuda yetersiz kalmaktadır yılında çıkarılan 7472 sayılı "Zira:ıt Mühendisliği Hakkındaki" yasanm 6. Maclclesi, Zira:ıt Mühendisliği Yetki Tiiziiğüıiün (;ıkanlnıası zorıınlııluğunu belirtınckteclir. I3u çerçev_eclc Ziraat i'vlülıeııdislcriııin yetki ve sonımlulukl:ırnıa :ıçıklık getiren yetki tiizüğüne ilişkin yapılan çalı~ımabr 1983 yılıncia sonuçlanclml<ırak Tarım Orm:ın Köyişleri I3ak:ınlığı APK Kurul Başkanlığına ilctilmi~şti..aradan geçen 4 yıldan fazla süreçte Tüzük taslağı ilc ilgili Oclamız tar:ıfıncl:ın y:ıpılan girişimler, taslağın yol alnıası için yapılan uyarılar bir sonuç verınemiştir. Yönetim Kunı1uımız tarafıı1- dan Bakanlıkta Genci Müdürlük seviyesinde giirev alan meslekdaşlarımız ve üzeilikle APK Krl. Başkanı Saym Şenel ERDOCAN ite yapılan giirlişnıelercle konunun öneı11i ve aciliyeti belirtilmiş sahip çıkılınasıistenmiştir. Siyasi Parti' Başkanları ilc yapılan görüşmelerde konu dile gctirilrniş, Ülke tarıminın bugünki sorunlarının :ışılınasında yetki tiiziiğünün gerekliliği ifade eclilnıiştir. 29 Kasım seçimlerinden sonra TB:MI\'l'c\c çeşitli partilerele görev alan meslekclaşlarınıız Yönetim Kunıluınuzca bir araya getirilerek kenclilcrinclcn yetki tüzüğü çalışmalarına hız verilmesi için baskı yapmaları gerektiği dile getirilmiş, konuy:ı ilişkiıı birlikte tavır alacaklarına dair kendilerinden söz m a lınnıış tır. b) TMMOB Çerçevesinele Mesleğimiz ile ilgili Yönetmelilder: Yetki Tüzüğü çalışınalarında is ten en düzcycle sonuç alınamayaeağının, göriilmesiyle, ıncsle ki çalışn1a al:ınlarımızın belirlenmesi, hizmet ve aktivi!cleriın izin çerçevesin in çiz il m esi do ğrul tusuııcla üst örgü tüm üz TJ\lı\1 O I3 kapsaınında çalışmalara devam edilmiştir. 13

14 1986 yılı içerisinde TMMOB tarafından oluşturulan "Asgari Ücret ve Çizim Standartları Yönetmeliği" Komisyonunda odamız aktif bir şekilde yer almış, bu komisyon çalışmasını mesleki alanıınızın tanımlanması, diğer mühendislik dallarından işlevlerimizin ayniması için bir araç olarak görmüş konuya sahip çıkmıştır yılında tamamlanan "TMMOI3 Asgari Ücret ve Çizim Stnnclartları Yönetmeliği" knpsaımndn odaınız ücret tarifesi yer.. almıştır. Aynı çnlışma 1988 yılı içinde siirdüriilınelcte olup, önümüzeleki günlerde Başkanlıga yollanarak Resmi Gazete'de yayınlanncaktır. Yine mesleki çalışm:ıbrımızla ilgili bir diğer çalışma "Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Büro Tescil Yönetmeliği (SM)" ile ilgili olarak Oclanıız tarafından yüriitiilmuş, çeşitli alanlarında kendi konulannda uzniaıilaşmış meslekdaşlnrıınızla yapilan görüşmeler sonııcuııda, Oclamız üyeleri için hazırlanan Si\IM Yönetmeliği TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmuş, onaylanarak 1987 yılı içinele Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa yollanmış, ocln clergimizde yayınlanmıştır. Her iki yönetmelik üyelerimizin çalışma ajanları tanımlama, sunacakla-. rı hizı'netlcr karşılığıncia abcakları asgari ücretleri belirleme, mesleki çıkarl:ırıınızı korumada, iiyeleriıııizin konuya sahip çıkışlan paralelinde etkili ve güçiii olacaktır. c) Ziraat M ühendislerinin İstihdamı Sorunu: Bir tarım ülkesi. olma knrakteristik,lerini taşıyan, bundan sonraki dö..,. ncmdc de taşıyacak ol:ııı ülkemizde tarınısal işgücünde yer alan teknik insan etkinliğinin artması, başta girdi kulinnımı olmak üzere diğeı- tarımsal kaynakların en procliiktif kullnnımıyla, verimliliğin artmasınayol açacaktır. Biiyle bir yapı ve bakış nçısı altında, bizimki gibi bir ülkede etkin, bilgili, deııcyimli ve yeterli teknik elemanların varlığı ve istilıclanıı gereklilik gösterir. Ancak çizdiğimiz bu çerçevenin aksine, ülkemizde Ziraat Mühenclisliğiııiıı eğitimi ve istihdamı alnnında ııitel gelişmenin yerine, ııiccl gelişmeyi koyan sonuçta binlcrce Zira.at 1\lülıendisini işsizler ordusuna katan bir anlayı~ var. Bugiiıı ülkemizde civarında Zirnat Mühendisi o lup, btınl:ırın :000 kndarı issiz bulunmakta veya baska alanlarda çalı~maktadır. Halen açılmış olan ı'4 Ziraat Fakültesini vc~cni açılması planl:ıııaııları g.iiz önüne getirirsek bu saymin bir kaç yıl içerisinele 2-3 katına çıkması çok olağ:ıııclır. Diğer yönelen bugünki konuımıyla DPT raporlarına göre ülkemiz civarındaki Ziraat Mühendisinin istihdamını gcrcktirıııcktcclir. Yine geleceği ilişkin olarak bir durum cleğcrlenclirilınesi yaparsak, özellikle GAP'ın faaliyete geçmesi ile proje alanında gerek üretim deseninin yaratılması, gerekse istenen verinılilik düzeyine ulaşılması ve sosyal y:ıpıya ilişkin çnlışıııaların sürdürülmesinde Ziraat Mühendislerine çok 14

15 bü-yük gcrcksiı\im duyulacak ve çok sayıda Ziraat.Mühendisinin 1stihdaım gerekecektir. Ancak bu nokt:ıda devlet sektörünün % 8S'i kapsayan ana istihdam alanı olduğu tablo clcğiştirilıııeli, Yetki Tüzüğünün çıkarılması ilc diğer ıııii lıcihiislik dallarının Ziraat Miihenclisliği alanl:ırınclnn çekilmesi s:ığlnnnıalı, tarım alanlarının teknik yönden Zirnal Mühendisi ihtiyaçlan belirlcnnıcl,idir. d) IJiğer Çalışıııal:ırıınız; 1 - Mali Çalışmalar: Odaınız TMMOD'yc bağlı 19 meslek odası arasında üye tabanı bakımından en geniş iiycye sahip odalardan biridir. Ancak, geniş iiye tabanına karşın Odaınız gelidcrine göz attığıı1uz zaman, ekonomik giiciiııii üye aidatlarıncl:!n sağlay:ın bir çok kitle örgiitünde olduğu gibi Odamızda da gelir dü~ zeyinin uıııulnnın çok altında gerçeklcşınekte olduğunu görül'(iz. Gelir diizcyini yükseltme konusunda başlangıçtan beri kararlı olan Yönetim Kunılumuz Ocl:ııııız gelir kaynaklarıııı belirleyerek sistemli bir şekilde bu'nlarm üzerine gitmiş, programında ortaya koyduğu hedefleri gerçekleş ı inneye çalış mı ş tır. Ai da tl ar dışında Oclaınıza önemli bir gelir sağlaması gereken Kamulaştırın:ı davaları bilirkişilerinin belirlenınesi ve yıl içerisineleki yiiküınliiliikleri konusunda ıitizlikle clııran Yönetim Kurulumuz, bilirkişilik yönetmeliğilllizin hayata geçirilmesi Jçin çaba göstererek, 1986 yılı içerisinde çeşitli illerele yiikiimliiğiinii yerine getirmeyen 80 civarında bilirkişisini görevden almıştır. Bilirkişilik gelirlerinin artmasının yanı sıra aiclat ö demeleı-indeki artışla Odamız geçmiş yıllarcl:ıkinclen clalıa iyi bir dıınınıa gelebilıniş bu sayede 1970'li yılların sonundan beri ödenmemiş olan toplam 4,5 milyon TL. v~rgi borcu kapatılmış, bııııun yanısıra TJVlMOB'ne uzun zamandır ödenmeyen TMJ\1013 payları her ay diizenli bir şeldicle ödenir ölmuştur. Yiı~e 1987 yılı içerisinde emekli olan bir Oda çalışanımıza 4,5 milyon TL. kıdcın taziniiıatı ödenmiş oclamızcla bir meslektaşınıız genel sekreter yardımcısı olarak istilıcl:ım eclilınis, emekli olan arkadaşıınızın yerine yeni bir clem:ııı alınmıştır. Göriildii~ii ;ibi gelirlerimizdeki çok az düzeydeki bir artış lıilc od:ımıza çeşitli kolllilarcla hareket kolaylığını, Tarım ve 1\iühcndislik dergisinin düzenli çıkmasını, hatta gerektiğinde içindeki yazılar karşılığınd:ı telif hakkı ödenmesini ve bir yayın kurulu oluşturulmasını sağlanııştır. II- Bilimsel Etkinlikler ve Y:ıyınl:ır: 1987 yılı başında düzenlenen "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 141. Y ıldiiniinıü ı ören i daha geniş bir pl:ı tforına taşımayı kararlaştıran Yönetim Kurıılumuz O Ocak 1987 t:irihleri ar:ısında "Tarım Haftası 87" etkinliklcdni düzenleme kurarı almış, bu kararını 1988 yılı başında da hayata 15

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

" 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu

 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu " 2310137910. "\. FAALİYET RAPORUNA KONULMAYAN 1-31.12.1975 itibariyle kat'i Mizan 2-31.12.1975 itibariye Bilanço - Gelir Gider Çi:zıelgesi 3 -.31.12.1975

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 16.192 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası bünyesindeki en büyük örgüt birimidir. Yaklaşık olarak Mimarlar

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem 2012-2014 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88 E-posta: imo@imo.org.tr

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166 MALİ RAPOR 166 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

TABLO 1A TABLO1B 2008 BÜTÇESİ TAHMİNİ GELİRLER DAĞILIMI. Diğer 3% SMGM 2% BİLGİSAYAR MBÇK 1% FAİZ 12% ÜYE KAYIT VE AİDAT ODENTISI 14%

TABLO 1A TABLO1B 2008 BÜTÇESİ TAHMİNİ GELİRLER DAĞILIMI. Diğer 3% SMGM 2% BİLGİSAYAR MBÇK 1% FAİZ 12% ÜYE KAYIT VE AİDAT ODENTISI 14% 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, örgütümüzün en önemli birimlerinden biridir. Bu önem İstanbul un Türkiye içindeki öneminin doğal bir yansımasıdır. Şube üye sayımız 1 Ocak

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

2012 Yılı Gelirler Tahmini Bütçesi ve Gelirler Gerçekleşmesi

2012 Yılı Gelirler Tahmini Bütçesi ve Gelirler Gerçekleşmesi 19. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 17.306 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası yapısı içinde en büyük şubedir. Mimarlar Odasının gelirlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İhsan Altun Osman Kolay Hidayet Çetin İhsan Altun Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 38

7. dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 38 ŞUBE ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 38 ŞUBE ÇALIŞMALARI 7. Dönem Yönetim Kurulumuz birlikte yönetme ve birlikte üretme felsefesiyle dönem başında hazırlamış olduğu çalışma programı çerçevesinde bağımsız

Detaylı

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2013 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI Online arşiv, online evrak yönetim süreci ve e- oda gibi altyapı

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Mali Rapor

27. dönem çalışma raporu Mali Rapor Mali Rapor EMO İzmir Şubesi 339 AKTİF 1.KASA HESABI Şube Kasası TMS Kasaları ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇO 26.914,79 1. SATICILAR HESABI 7.319,43 19.595,36 2. PERSONELE

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası,

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür

Barbaros Demirci Genel Müdür 1 21 YILI ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 5 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Müdür 2 DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin 5 Büyük Sanayi

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU AMAÇ ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU Bu doküman 2015-16 pamuk üretimi sezonunda IPUD ile birlikte çalışarak Türkiye de Better Cotton üretimi gerçekleştirmek isteyen kurumlar

Detaylı