Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O"

Transkript

1 e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn Tükçp² ¹Nevşehi Devlet Hstnesi Psikiyti Kliniği, Nevşehi, ²Hsn Klyoncu Ünivesitesi Psikoloji Bölümü, Gzintep, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmdki mçlımız: bğımsız bi tnı olk Mentl Bozukluklın Tnısl ve Syımsl El Kitbı, Beşinci Bskı d (DSM-5) ye ln gofobiye di dh fzl bilgi elde etmek ve gofobi (AG) ve pnik bozukluk (PB) ilişkisini göz önüne lk, bu iki bozukluğun bibileiyle ötüştüklei y d yıldıklı noktlı sosyodemogfik özellikle ve komobidite üzeinden değelendimekti. Geeç ve Yöntem: AG tnısı lmış 33 ve gofobinin eşlik ettiği PB (PBA) tnısı lmış 34 hsty DSM Eksen I için Ypılndıılmış Klinik Göüşme (SCID-I) uygulndı ve sosyodemogfik vei fomu veildi. Bulgul: AG gubund 21 kdın (%63,1) ve 12 ekek (%36) toplm 33 hst, PBA gubund ise 23 kdın (%67,6) ve 11 ekek (%32,4) toplm 34 hst bulunmktydı. PBA gubund hstlık bşlngıç yşı otlm 32,4±10,2, AG gubund ise 31,1±12,1 idi. Sosyodemogfik veileden ile içi şiddet ve sig içme düzeyi PBA hst gubund nlmlı ölçüde dh yüksekti. PBA hst gubund Mjö Depesif Bozukluk (MDB) komobiditesi dh yüksekti. Ttışm: Bu çlışmd, PBA ve AG nin yıştıklı ve ötüştüklei noktlı belilemeye çlıştık. AG yi dh iyi tnımk çısındn dh fzl çlışm geeklidi. Anht Kelimele Agofobi; Pnik Bozukluk; Komobidite Abstct Aim: In this study we im to get moe infomtion bout gophobi (AG) which is n independent dignosis in Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disodes, Fifth Edition (DSM-5) nd to evlute ovelps o diffeences between gophobi nd pnic disode (PD) upon sociodemogphic fetues nd comobidity with consideing eltion of these two disodes. Mteil nd Method: Sociodemogphic Dt Fom ws given nd Stuctul Clinicl Inteview fo DSM Axis I Disodes (SCID-I) ws pplied to 33 ptients dignosed s AG nd 34 ptients dignosed s PD with AG (PDA). Results: AG goup consisted of 21 femles (63.1%), 12 mles (36%), totlly 33 ptients nd PDA goup consisted of 23 femles (67.6%), 11 mles (32.4%), totlly 34 ptients. Men ge of onset ws 32.4±10.2 in PDA goup nd 31.1±12.1 in AG goup. Accoding to sociodemogphic fetues, violence in fmily nd smoking tes wee significntly highe in PDA goup thn AG goup. Mjo Depessive Disode (MDD) s comobidity ws highe in PDA goup. Discussion: In this study, we tied to identify the ovelps nd diffeences of PDA nd AG. Fo bette ecognition of AG, futhe studies e needed. Keywods Agophobi; Pnic Disode; Comobidity DOI: /JCAM.2705 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(suppl 2): Coesponding Autho: Ayşegül Kt, Nevşehi Devlet Hstnesi Psikiyti Kliniği, Nevşehi, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 125

2 Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Giiş Agofobi; kişinin, kçmnın güç olbileceğini y d pnik benzei y d yetesizleştien y d utnç veen (ön. yşlıld düşme kokusu; ltın kçım kokusu) diğe belitilein olmsı duumund ydım lmybileceğini düşündüğü için çeşitli duumldn kokmsı y d kçınmsı olk tnımlnmktdı. Bu duuml; toplu tşım çlını kullnm, çık yelede bulunm, kplı yelede bulunm, sıd bekleme y d klblık bi yede bulunm ve tek bşın evin dışınd olmdı [1]. Agofobi, Mentl Bozukluklın Tnısl ve Syımsl El Kitbı, Dödüncü Bskı d (DSM-IV) sdece pnik bozukluk içeiğinde tnımlnmış [2], DSM-5 de ise pnik bozukluktn yı, bğımsız bi tnı olk ye lmıştı [1]. Ciddi vkld gofobi, işlevselliği büyük ölçüde bozk, kişinin tmmen eve bğlı olmsın y d ylnız hiç dışı çıkmmsın sebep olbilen önemli ve sık göülen bi psikiytik htsızlıktı [3]. Ykın dönemde ypıln bi toplum tmsınd gofobi yygınlığı %12,3 olk bulunmuştu [4]. Agofobi genellikle konik seyili olup, ndien tedvi olmksızın düzelme göülmektedi. On yıllık bi izlem çlışmsınd, pnik tk olmksızın gofobi en diençli bozukluk olk bulunmuş ve tm emisyonun ndien gözlendiği bildiilmişti [5]. Ypıln biçok çlışmd, pnik bozukluk gidiştını olumsuz etkileyen en önemli etkenin gofobi vlığı olduğu belitilmişti [6]. Agofobiye en sık pnik bozukluk eşlik etmektedi [7]. Bu nedenle gofobi, DSM-IV de pnik tk y d pnik benzei belitilein olmsındn koku olk tnımlnmıştı ve sdece pnik bozukluk içeiğinde gofobi vlığı kbul edilmişti [2]. Litetüde pnik bozukluğun eşlik ettiği gofobiye (PBA) di çok syıd vei olmsın ğmen sdece gofobiye (AG) di çok z çlışm bulunmktdı. Ayıc klinik öneklemlede pnik tk olmksızın gofobi yygınlığı zdı [8]. Bu duum, pnik tk olmksızın sdece gofobi nedeni ile tedvi yışının dh z olmsındn kynklnıyo olbili [3]. Şimdiye kd ypıln çlışml göe gofobi, genç eişkinlede ve kdınld dh sık göülmektedi [7]. Pnik bozukluk vlığı, genç yş, kdın cinsiyet ve diğe fobilein olmsı gofobi için isk fktölei olk tnımlnmıştı [9]. Komobidite ile ilgili olk ypıln z syıdki çlışmd, hem gofobinin hem de gofobinin eşlik ettiği pnik bozukluğun ndien pü fomld göüldüğü, genellikle bşk nksiyete, duyguduum, mdde ve somtofom bozukluklın eşlik ettiği gösteilmişti [10]. Agofobi olmksızın pnik bozukluğ dh yüksek ond depesyon eşlik edeken, pnik bozukluk olmksızın gofobiye diğe fobik bozukluklın dh yüksek ond komobid olduklı bulunmuştu [11]. Bu çlışmdki ilk mcımız, bğımsız bi tnı olk DSM-5 de ye ln gofobiye di dh fzl bilgi elde etmekti. Agofobi ve pnik bozukluk ilişkisini göz önüne lk, bu iki bozukluğun bibileiyle ötüştüklei y d yıldıklı noktlı sosyodemogfik özellikle ve komobidite üzeinden değelendimek ise ikinci mcımızdı. Geeç ve Yöntem Öneklem Bu çlışmy S.B. Dışkpı Yıldıım Beyzıt Eğitim ve Aştım Hstnesi Psikiyti bölümüne Eylül 2010-Nisn 2011 tihlei sınd polikliniğe bşvun hstldn AG tnısı lmış oln 21 kdın 12 ekek hst ile PBA tnısı lmış oln 23 kdın 11 ekek toplm 67 hst lındı. Çlışmy lınn hstl, çlışmnın mcı ve yöntemi hkkınd ydınltıldı ve kendileinden onm lındı. Çlışmy lınm ölçütlei; yş sınd olunmsı, en z ilkokul mezunu olmk ve çlışmy ktılmyı kbul etmedi. Çlışmy lınmm ölçütlei ise; komobid psikotik bi bozukluğu olmsı, mentl etdsyon olmsı ve ciddi nöolojik ve genel tıbbi duumu ilgilendien hstlığın olmsıdı. Yöntem Çlışm kpsmınd hstl sosyodemogfik bilgi fomu veilmiş ve DSM-III-R eksen-i bozukluklı için ypılndıılmış klinik göüşme (SCID-I) uygulnmıştı. Sosyodemogfik Bilgi Fomu: Bu fomd çlışmy ktıln hstl yşı, cinsiyeti, medeni duumu, eğitim duumu, mesleği, otlm ylık gelii, kç kdeş olduklı, 0-12 yş sınd büyüdüklei yein niteliği, çocukluk döneminde fiziksel şiddet göüp gömediklei, ileleinde uhsl htsızlığı oln biisi olup olmdığı, ilede benze hstlığı oln biisi olup olmdığı, lkolmdde ve sig kullnımı soulmuştu. DSM-III-R Eksen I Bozukluklı için Ypılndıılmış Klinik Göüşme (SCID-I): DSM-III-R için ypılndıılmış klinik göüşme Spitze ve kdşlı tfındn oluştuulmuş ve Tükçe geçelik ve güvenilik çlışmsı Sois ve k. tfındn ypılmıştı [12]. DSM-III-R bozukluklındn şimdiki mjo depesif sendom, geçiilmiş mjo depesif sendom, şimdiki mnik sendom, geçiilmiş mnik sendom, distimi, psikoz, lkol ve mdde bğımlılıklı, pnik bozukluğu, gofobi, sosyl fobi, özgül fobi, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), yygın nksiyete bozukluğu (YAB), tvm sonsı stes bozukluğu (TSSB), yeme bozukluklı, somtizsyon bozukluğu, hipokondiyzis, ndifensiye somtofom bozukluk ve uyum bozukluğu tnılını içemektedi. SCID-I yı ypılndıılmış bi göüşmedi. İsttistiksel Anliz: Ktılımcıldn elde edilen veilein nlizini ypmk için SPSS pket pogmı kullnılmıştı. Öneklem gubunu oluştun ikili gupl sınd bğımsız değişkenle çısındn fk olup olmdığını nlmk için Ki-Ke testi ve t-testi kullnılmıştı. Ayıc Ki-Ke testinde döt gözden fzl oln tblold hngi stıın dh nlmlı olduğunu gömek için epi info stt- Clc nlizi uygulndı. Bütün isttistiksel nlizle için p değeinin <0.05 olmsı nlmlı kbul edilmişti. Bulgul Sosyodemogfik veile: Çlışmy AG tnısı (AG gubu) ve PBA tnısı (PBA gubu) lmış oln toplm 67 hst lındı. Gupl it sosyodemogfik özellikle Tblo 1 de veilmişti. Cinsiyet, medeni hl, bilikte yşdığı kişi, eğitim, çlışm duumu, geli düzeyi, yetiştiği ve yşdığı ye, nne ve bbnın sğ/ölü olm duumlı, eğitimlei ve mesleklei, nne-bb boşnm/yılığının olup olmmsı, çocukluk döneminde önemli bi ye değiştime/yılık/göç yşnıp yşnmmsı, çocukluk döneminde nne-bbdn yılığın olup olmmsı, ilede dinsel çıdn bi fklılığın olup olmmsı, ileden şiddet göme ve ilede psikiytik hstlık öyküsü, dh önce intih giişimleinin ve geçmişte vey şu nd konik bedensel bi hstlıklının olup olmmsı gibi özellikle çısındn iki gup sınd is Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Tblo 1. Gupl it sosyodemogfik özellikle Etmenle PDA % (n) Agofobi % (n) Cinsiyet Kdın 67,6 (23) 63,1 (21) 0,5 Ekek 32,4 (11) 36,0 (12) Medeni Hl Bek 35,3 (12) 45,5 (15) Evli 55,9 (19) 51,5 (17) 0,5 Boşnmış 5,9 (2) 3,0 (1) Dul 2,9 (1) 0,0 (0) Yşdığı Kişi Eş-çocuk 50,0 (17) 51,5 (17) Ebeveyn 26,5 (9) 42,4 (14) 0,2 Ynlız 8,8 (3) 3,0 (1) Geniş ile 14,7 (5) 3,0 (1) Eğitim İlkokul 20,6 (7) 21,2 (7) Otokul 8,8 (3) 15,2 (5) 0,8 Lise 47,1 (16) 36,4 (12) Yüksek okul 23,5 (8) 27,3 (9) Çlışm Duumu İşsiz 20,1 (7) 15,2 (5) Öğenci 5,9 (2) 24,2 (8) 0,3 Ev hnımı 35,3 (12) 24,2 (8) İşçi/memu 29,4 (10) 30,3 (10) Emekli 8,8 (3) 6,1 (2) Geli Düşük 50,0 (17) 51,5 (17) Ot 29,4 (10) 30,3 (10) 1,0 Yüksek 20,6 (6) 18,2 (6) P değei** Yetiştiği Ye Kısl 14,7 (5) 33,3 (11) 0,06 Kentsel 85,3 (29) 66,7 (22) Yşdığı Ye Kısl 0,0 (0) 9,1 (3) 0,1 Kentsel 100,0(34) 90,9 (30) Anne Sğ Ölü 17,6 (6) 15,2 (5) 0,5 Sğ 82,4 (28) 84,8 (28) Annenin Eğitimi İlk okul 66,7 (8) 73,3 (11) 0,9 Ot okul 16,7 (2) 13,3 (2) Lise 16,7 (2) 13,3 (2) Annenin Mesleği Ev hnımı 85,7 (12) 81,3 (13) İşçi/memu 0,0 (0) 12,5 (2) 0,2 Emekli 14,3 (2) 6,3 (1) Bb Sğ Ölü 32,4 (11) 21,2 (7) 0,2 Sğ 67,6 (23) 78,8 (26) Bbnın Eğitimi Oku yz dğl 7,7 (1) 0,0 (0) İlk okul 38,5 (5) 64,3 (9) Ot okul 23,1 (3) 14,3 (2) Lise 30,8 (4) 14,3 (2) 0,3 Yüksek okul 0,0 (0) 7,1 (1) Bbnın Mesleği İşsiz 7,7 (1) 0,0 (0) Anne-Bb Boşnm Çocukken Aileden Ayıl. İşçi/memu 30,8 (4) 40,0 (6) 0,4 Emekli 61,5 (8) 60,0 (9) Yok 100,0 (34) 90,9 (30) 0,1 V 0,0 (0) 9,1 (3) Hyı 76,5 (26) 63,6 (21) 0,2 Evet 23,5 (8) 36,4 (12) Çocukken Göç Hyı 64,7 (22) 75,8(25) 0,2 Ailede Dinsel Fklılık Evet 35,3(12) 24,2(8) Hyı 100,0 (34) 93,9 (31) 0,2 Evet 0,0 (0) 6,1 (2) Aileden Dyk Hyı 58,8 (20) 63,6 (21) 0,4 Evet 41,2 (14) 36,4 (12) Ailede Psik hst Hyı 67,6 (23) 78,8 (26) 0,2 Evet 32,4 (11) 21,2 (7) İntih Hyı 79,4 (27) 84,8 (28) 0,4 Evet 20,6 (7) 15,2 (5) Alkol Hyı 82,4 (28) 75,8 (25) 0,4 Evet 17,6 (6) 24,2 (8) Bedensel hst Hyı 82,4 (28) 78,8 (26) 0,5 Evet 17,6 (6) 21,2 (7) Ailede şiddet Evet /V 52,9 (18) 24,2 (8) 0,01 Hyı/Yok 47,1 (16) 75,8(25) Sig Evet /V 67,6 (23) 42,4(14) 0,03 Hyı/Yok 32,4 (11) 57,6 (19) Toplm* 100 (34) 100(33) *Sütun yüzdesi ** p<0.05 ttistiksel olk nlmlı bi fk bulunmmıştı. AG gubunun %24,2 si ve PBA gubunu %52,9 u ile içeisinde şiddet olduğunu ifde etmişti. İki gup sınd isttistiksel çıdn nlmlı bi fk bulunmuştu (p=0,01). AG gubunun %42,4 ü, PBA gubunun ise %67,6 sı sig kullndığını ifde etmişti. İki gup sınd isttistiksel çıdn nlmlı bi fk sptnmıştı (p=0,03). Alkol ve diğe mdde kullnımlı çısındn iki gup sınd fk sptnmmıştı. AG gubu bşvuu yş otlmsı 25,7±10,7 ve PBA gubu yş otlmsı 29,2±10,5 di. İki gup sınd isttistiksel çıdn fk yoktu (p=0,2). Hstlık bşlngıç yşı AG gubund 31,1±12,1 ve PBA gubund ise 32,8±10,2 ydi. Gupl sınd isttistiksel çıdn nlmlı fk sptnmdı (p=0,5) (Tblo 2). Tblo 2. Hst guplının bşvuu ve hstlık bşlngıç yşlı N Otlm (SS) t p Bşvuu yşı PBA 34 29,2 (10,5) 1,3 0,2 AG 33 25,7 (10,7) Bşlngıç yşı PBA 34 32,8 (10,2) 0,6 0,5 AG 33 31,1 (12,1) Komobidite: Hstlın eşlik eden eksen-i tnılını belilemek için uygulnn SCID-I veileine it bulgul tblod gösteilmişti. Bun göe PBA gubund 11 (%32,4) hstd bsit fobi, 11(%32,4) hstd sosyl fobi, 13 (%38,2) hstd MDB, 3 (%8,8) hstd YAB ve 1(%2,9) hstd bulimi nevos vdı. AG gubund ise 8 (%24,2) hstd bsit fobi, 13 (%39,4) hstd sosyl fobi, 6 (%18,2) hstd MDB, 8 (%24,2) hstd YAB, 1 (%2,9) hstd bulimi nevos ve 2 (%6) hstd OKB vdı (Tblo 3). Ttışm Bu çlışmdki ilk mcımız, gofobiye di dh fzl vei elde etmekti. İkinci mcımız ise, gofobinin eşlik ettiği pnik bozukluğu oln hst gubunu (PBA), pnik bozukluk olmksızın gofobisi oln hst gubu (AG) ile sosyodemogfik özellikle ve komobidite çısındn kşılştımktı. Sosyodemogfik veile çısındn guplı incelediğimizde, AG gubund 21 kdın (%63.1) ve 12 ekek (%36) toplm 33 hst 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 127

4 Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode bulunmktydı. PBA gubund ise 23 kdın (%67.6) ve 11 ekek (%32.4) toplm 34 hst bulunmktydı. Gupl sınd cinsiyet, medeni duum, yşdığı kişi, eğitim, çlışm duumu, geli düzeyi, yşdığı ye, nne ve bbnın sğ/ölü olm duumlı, eğitimlei ve mesleklei çısındn isttistiksel olk nlmlı fk sptnmdı. Geçmiş dönemlede, bşt depesyon ve nksiyete bozukluklı gibi stesten etkilenebilen bozuklukl olmk üzee, kentsel lnld yşmnın psikiytik bozukluk gelişimi için bi isk fktöü düşünülmekteydi. Fkt hem kısl hem de kentsel yşm stesöleinin dh iyi tnımlnmsı, özellikle kısl yşmın değişikliğe uğmsı ve gideek psikiytide dh güvenili tnı çlının kullnılmsı nedeniyle son dönemde ypıln biçok çlışmd kısl ve kentsel lnld yşynld psikiytik hstlık sıklığının eşit olduğu gösteilmişti [13]. Bi çlışmd gofobi ve pnik bozukluk sıklığının kısl lnld dh fzl olduğu bulunmuştu [14]. Bizim çlışmmızd yşnıln ye çısındn iki gup sınd isttistiksel olk nlmlı fk sptnmdı. Yetişilen ye çısındn değelendidiğimizde ise, PDA gubunun %14,7 si kısl, %85,3 ü ise kentsel, AG gubunun ise %33,3 ü kısl, %66,7 sı kentsel lnd yetiştiğini bildimişti. İki gup sındki fk beligin olmkl bilikte isttistiksel çıdn nlmlı çıkmmıştı (p=0,06). Son dönemlede ypıln biçok çlışm, olsı tvmtik olyll eken dönemlede kşılşmnın noml çocuk gelişimini bozduğunu ve sonsınd bieyde psikiytik sekellee yol çtığını öne sümektedi. Eişkin dönemde yşnn tvmtik olyl göe, çocukluk döneminde yşnn tvmtik olyl dh yüksek psikoptoloji düzeyi ile ilişkili bulunmuştu [15]. Bzı çlışml bu tvmtik olylın sdece eişkin dönemde psikiytik bozukluklın bşlngıcı ile ilişkili olduğunu öne süeken, bzılı ise hem bşlngıçl hem de hstlığın pognozu ile ilişkili olduğunu öne sümektedi [16]. Eişkin uhsl bozukluklın %30 undn fzlsının çocukluk döneminde yşnn olumsuzlukll diekt ilişkili olduğu düşünülmektedi [17]. Çocukluk dönemindeki tvmtik olyll en fzl ilişkilendiilen psikiytik bozukluk ise pnik bozukluktu [18]. Ypıln bi çlışmd çocukluk dönemindeki olsı tvmtik olyll en fzl ilişkili olk PB, gofobi ve TSSB bulunmuştu [15]. Kık üç kdın PB hstsındn oluşn bi öneklemde, hstlın %53.5 inde cinsel tvm öyküsü, %51.2 sinde fiziksel tvm öyküsü ve %41.9 und ile içi şiddet öyküsü bulunmuştu. Yine benze çlışmd 124 sğlıklı kontol gubuyl 115 PB hst gubu kşılştıılmış ve PB hst gubund dh yüksek ond cinsel tvm ve ile içi şiddet bulunmuştu [19]. Çlışmmızd, PB için beligin oln çocukluk çğı olsı tvm öyküsü çısındn AG gubu ile PBA gubunu kşılştıdık. Anne-bb boşnm/yılığının olup olmmsı, çocukluk döneminde önemli bi ye değiştime/yılık/göç yşnıp yşnmmsı, çocukluk döneminde nne-bbdn yılığın olup olmmsı, ilede dinsel çıdn bi fklılığın olup olmmsı, ileden şiddet göme ve ilede psikiytik hstlık öyküsünün olup olmmsı gibi olsı tvm öykülei çısındn iki gup sınd nlmlı bi fklılık yoktu. AG gubunun %24,2 si ve PBA gubunu %52,9 u ile içeisinde şiddet olduğunu ifde etmişti. İki gup sınd isttistiksel çıdn nlmlı bi fk bulunmuştu (p=0,01). Bu bulgu dh önce PB için veilen onldn biz yüksek olmkl bilikte litetüle uyumludu. Yine AG gubun göe PBA gubund dh yüksek çıkmış olmsı d litetüde bildiilen çocukluk çğı tvmlı ile en kuvvetli ilişkinin PB d olduğu bilgisi ile uyumludu. AG gubunun %42,4 ü, PBA gubunun ise %67,6 sı sig kullndığını ifde etmişti. İki gup sınd isttistiksel çıdn nlmlı bi fk sptnmıştı (p=0,03). Sig içmek biçok psikoptoloji ile ilişkilendiilmiş ols d son dönemlede nksiyete bozukluklı ile ilişkisi üzeine dh fzl duulmktdı. Anksiyete bozukluklı içeisinde ise pnik bozukluk ile ilişkisinin dh beligin olduğu son dönemlede ypıln biçok epidemiyolojik, toplum ve klinik çlışmlınd gösteilmişti [20]. Sonuç olk sig içmenin pnik bozukluk iskini ttıdığı öne süülmektedi [21]. Pnik bozukluk tnılı hstlın %47-57 inin sig içtiği gösteilmişti [20]. Bu sonuç bizim bulgulımızdki %67,6 onındn biz dh düşüktü. On sekiz yş üstü bieylei içeen etospektif kesitsel toplum çlışmlın göe, pnik tk (PA), PB ve AG için bşlngıç yş otlmsı dü [7]. Fklı öneklem bileşimlei nedeniyle bzı çlışmld biz dh ilei yşl (23-36) bildiilmişti [22]. PA olmksızın AG nin bşlngıç yşın it dh z vei bulunmktdı. Özellikle PA olmksızın AG yi inceleyen çlışmld, AG bşlngıcı için yş lığı gibi biz dh ilei yşl gösteilmişti, bşlngıç yşı çısındn bimodl bi isk (ikinci yüksek isk peiyodu; 40 yş sonsı) olduğunu gösteen bzı bildiile de bulunmktdı [23]. Bizim çlışmmızd, PBA gubund hstlık bşlngıç yşı otlm 32,4±10,2, AG gubund ise 31,1±12,1 olk bulunmuştu. İki gup sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk bulunmmıştı (p=0,5). PB ve AG nin he ikisinin de ndien tek bşlın göüldüğü ve diğe nksiyete bozukluklı, duyguduum bozukluklı, mdde ve somtofom bozuklukl gibi biçok tnı ile sıklıkl ilişkili olduklı bilinmektedi [7-10]. Doğudn ypıln kşılştımld depesyon komobiditesi, AG nin eşlik ettiği PB (%52) ve AG nin eşlik ettiği PA (%52,3) hstlınd AG (%33.1) hstlın göe dh yüksek çıkmktdı. Bu nedenle, AG nin eşlik ettiği PB ve AG nin eşlik ettiği PA tmış depesyon iski çısındn dh güçlü göstegeledi. Diğe nksiyete bozukluklı ile komobidite tüm gupld benze bulunmuştu (%49-64), fkt nlmlı fklılık olmmsın ğmen AG nin diğe fobik bozuklukll dh sık komobid olduğu bulunmuştu [7-10]. AG nin eşlik ettiği PB ve AG nin eşlik ettiği PA yı içeen çlışmld komobidite onlı; bsit fobi (% ), sosyl fobi (%66.5), yygın nksiyete bozukluğu (% ), tvm sonsı stes bozukluğu (% ), mjo depesif bozukluk (% ), bipol bozukluk (% ) ve mdde kullnım bozukluklı (% ) olk bulunmuştu. Bizim çlışmmızd ise, PBA gubund 11 (%32,4) hstd bsit fobi, 11(%32,4) hstd sosyl fobi, 13 (%38,2) hstd MDB, 3 (%8,8) hstd YAB ve 1(%2,9) hstd Bulimi Nevos vdı. AG gubund ise 8 (%24,2) hstd bsit fobi, 13 (%39,4) hstd sosyl fobi, 6 (%18,2) hstd MDB, 8 (%24,2) hstd YAB, 1 (%2,9) hstd Bulimi Nevos ve 2 (%6) hstd OKB vdı. PBA gubund %38,2 onınd MDB komobiditesinin olmsı ve AG gubunund bu onın %18,2 olmsı litetüdeki PB-MDB yüksek komobiditesi ile uyumludu. AG ile diğe fobik bozukluklın dh ilişkili olduğun di bi vei ise elde edemedik. AG yle ilişkili dh fzl vei elde etmek ve AG nin PBA ile yıt edici fktöleini tespit etmek için düzenlediğimiz bu çlışmd, sosyodemogfik veileden ile içi şiddet ve sig içme düze Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode yinin PBA hst gubund nlmlı ölçüde dh yüksek olduğunu bulduk. Komobidite çısındn PBA hst gubund MDB komobiditesi dh yüksekti. Çlışmmızın kesitsel olmsı ve özbildiim ölçekleini kullnmış olmmız sınılılıklımız olk düşünülebili. Yine de DSM-5 te PB den yı bi tnı olk ye ln AG yi dh iyi tnımk çısındn bu gibi çlışmlın önemli olduğunu ve bu lnd dh fzl çlışmy ihtiyç olduğunu düşünüyouz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Köoğlu E, edito. Ameikn Psikiyti Biliği Mentl Bozukluklın Tnısl ve Syımsl El Kitbı, Beşinci bskı (DSM-5), Tnı Ölçütlei Bşvuu Elkitbı. Ank: Hekimle Yyın Biliği; 2013.p Köoğlu E, edito. Ameikn Psikiyti Biliği Mentl Bozukluklın Tnısl ve Syımsl El Kitbı, Dödüncü bskı (DSM-IV), Tnı Ölçütlei Bşvuu Elkitbı. Ank: Hekimle Yyın Biliği; 2001.p Emmelkmp PMG, Wittchen HU. Specific phobis. In: Andews G, Chney DS, Siovtk PJ, Regie DA, editos. Stess-Induced nd Fe Cicuity Disodes: Refining the Resech Agend fo DSM-V. Alington: APA; p Mondin TC, Kondt CE, Cdos Tde A. Anxiety disodes in young people: popultion-bsed study. Rev Bs Psiquit 2013;35(4): Peugi G, Fe F, Toni C. Dignosis nd tetment of gophobi with pnic disode. CNS Dugs 2007;21(9): Wittchen HU, Gloste AT, Beesdo-Bum K. Agophobi: eview of the dignostic clssifictoy position nd citei. Depess Anxiety 2010;27(2): Kessle RC, Chiu WT, Jin R. The epidemiology of pnic ttcks, pnic disode, nd gophobi in the Ntionl Comobidity Suvey Repliction. Ach Gen Psychity 2006;63(4): Fvelli C, Fuukw TA, Tugli E. Pnic disode. In: Andews G, Chney DS, Siovtk PJ, Regie DA, editos. Stess-Induced nd Fe Cicuity Disodes. Alington: Ameicn Psychitic Assocition; p Bienvenu OJ, Onyike CU, Stein MB. Pimy gophobi s specific phobi: Authos eply. B J Psychity 2006;189: Kessle RC, Chiu WT,Demle O. Pevlence, seveity, nd comobidity of 12-month DSM-IV disodes in the Ntionl Comobidity Suvey Repliction. Ach Gen Psychity 2005;62(6): Wittchen HU, Lecuibe Y, Beesdo K. Reltionships mong nxiety disodes: ptens nd implictions. In: Nutt DJ, Bllenge JC, editos. Anxiety Disodes. Oxfod: Blckwell Science; 2003.p Sois S ve k. DSM-III-R Ypılndıılmış Klinik Göüşmesi Tükçe Vesiyonunun Retest ve kullnıcıl sı uyuşm güveniliğinin ştıılmsı. EÜ Tıp Fkültesi Degisi 1989;28(5): Judd FK, Jckson HJ, Komiti A. High pevlence disodes in ubn nd ul communities. Aust N Z J Psychity 2002;36(1): Lee CK, Kwk YS, Ymmoto J. Psychitic epidemiology in Koe: Pt II. Ubn nd ul diffeences. J Nev Ment Dis 1990;178(4): Zlotnick C, Johnson J, Kohn R. Childhood tum, tum in dulthood, nd psychitic dignoses: esults fom community smple. Comp Psychity 2008;49(2): Kessle RC, Dvis CG, Kendle KS. Childhood dveity nd dult psychitic disode in the US Ntionl Comobidity Suvey. Psychol Med 1997;27(5): McLughlin KA, Geen JG, Gube MJ. Childhood dvesities nd dult psychitic disodes in the Ntionl Comobidity Suvey epliction II: ssocitions with pesistence of DSM-IV disodes. Ach G en Psychity 2010;67(2): Segnfedo AC, Toes M, Slum GA. Gende diffeences in the ssocitions between childhood tum nd pentl bonding in pnic disode. Rev Bs Psiquit 2009;31(4): Goodwin RD, Fegusson DM, Howood LJ. Childhood buse nd fmilil violnce nd the isk of pnic ttcks nd pnic disode in young dulthood. Psychol Med 2005;35(6): Abms K, Zvolensky MJ, Doflinge L. Fe ectivity to bodily senstions mong hevy smokes nd nonsmokes. Exp Clin Psychophmcol 2008;16(3): Cosci F, Knuts IJ, Abms K. Cigette smoking nd pnic: citicl eview of the litetüe. J Clin Psychity 2010;71 (5): Weissmn MM, Blnd RC, Cnino GJ. The coss-ntionl epidemiology of pnic disode. Ach Gen Psychity 1997;54: Wittchen HU, Essu CA, Zessen Dv. Lifetime nd sixmonth pevlence of mentl disodes in the Munich Follw-up Study. Eu Ach Psychit Clin Neuosci 1992;241: How to cite this ticle: Kt A, Tükçp MH. Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study. J Clin Anl Med 2015;6(suppl 2): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 129

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

LİNEER CEBİR MATRİSLER: şeklindeki tablosuna mxn tipinde bir matris denir. [a ij ] mxn şeklinde gösterilir. m satır, n sütun sayısıdır.

LİNEER CEBİR MATRİSLER: şeklindeki tablosuna mxn tipinde bir matris denir. [a ij ] mxn şeklinde gösterilir. m satır, n sütun sayısıdır. LİNEER CEBİR MTRİSLER: i,,,...,m ve j,,,..., n için ij sılrının. m m...... n n mn şeklindeki tblosun mn tipinde bir mtris denir. [ ij ] mn şeklinde gösterilir. m stır, n sütun sısıdır. 5 mtrisi için ;

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı