ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK"

Transkript

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman Yrd.

2 Yeni Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih: 25 Ocak 2013 Sayı: Resmi Gazete Yayım Tarih: 26 Aralık 2003 Sayı: Mülga Yönetmelik

3 Risk Değerlendirmesi Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım Ve UzaklaĢtırma ĠĢleri Asbest Ölçümleri Bildirim ve iģ planı Sağlık Gözetimi Genel Önlemler,KiĢisel Koruyucu Donanımlar

4 ÇalıĢanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaģtırma çalıģmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi, Bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, Sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir.

5 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren Asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalar Asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işler ve işyerleri

6 3146 sayılı ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci Maddesi 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu Maddesi 83/477/EEC, 91/382/EEC, 2003/18/EC, 2009/148/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifleri YÖNETMELĠK

7 Çıkarılması ĠĢlenmesi Üretimi YASAKTIR! Satılması Ġthalatı

8 ĠĢveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalıģmalarda, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Belirlenecek Risk Değerlendirmesi hususlar ÇalıĢanların maruziyet derecesi Fiziksel özellikleri Asbestin türü ÇalıĢanlar ve temsilcilerin görüģlerinin alınması

9 ÇalıĢanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değer Max. 0,1 lif/cm³

10 1) Nedenlerin tespiti, 2) Önlemler, 3) Uygun önlemler alınıncaya kadar etkilenmiģ alanda çalıģma yasağı. Önlemlerin kontrolü için ortam havasında tekrar asbest konsantrasyonu ölçümü. Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılması mümkün değilse ve ancak solunum sistemi koruyucusu kullanılması gerekiyorsa, 1) Koruyucu ile çalıģmalar süreklilik arz edemez, 2) ÇalıĢmanın azami süresi önceden belirlenir ve kesinlikle aģılamaz, 3) Uygun dinlenme araları verilir.

11 En az sayıda çalıģan, Asbest tozu çıkarmayacak Ģekilde tecrit ve yayılımın önlenmesi, Kullanılan ekipmanın düzenli temizlik ve bakım iģleri, Asbestli malzemelerin sızdırmaz paketlerde taģınması ve ayrı depo edilmesi, Asbestli atıkların Çevre ve ġehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümlere göre iģyerinden uzaklaģtırılması ve yok edilmesi.

12 a) b) c) ç) d) e) Sınır değere uygunluk için düzenli olarak asbest numunelerinde lif sayımı, Numune alma metodunun çalıģanın kişisel maruziyetini gösterecek Ģekilde uygulanması ve numune alan kiģinin korunması için de gerekli önlemlerin alınması, Numune alma yerlerinin belirlenmesinde çalıģanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerinin alınması, Numune alımı ve analizinin, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmıģ akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılması, Numune alma süresinin, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalıģma süresinde (bir vardiya) çalıģanın maruziyetini belirleyecek Ģekilde düzenlenmesi, Lif sayımının, faz-kontrast mikroskobu ile DSÖ nün 1997 yılında tavsiye ettiği metot veya eģdeğer sonuçları veren baģka bir metotla yapılması. * Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan büyük, eni 3 mikrondan küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır.

13 İşveren; asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak tedbirleri alır. Bu iģlemlerin asbest söküm uzmanı nezaretinde ve asbest söküm çalıģanlarınca yapılmasını sağlar.

14 ĠĢler; Asbest söküm uzmanı nezaretinde Asbest söküm çalıģanı tarafından yapılır..

15 Program Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri ve Bakanlıkça kurulan komisyon TEBLĠĞ!!! Asbest söküm uzmanı eğitimi ĠSGÜM ÇalıĢan eğitimi Kamu kurum ve kuruluģları, iģçi ve iģveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ve Bakanlıkça iģyeri hekimliği ve iģ güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek eğitimlerde Uzman tarafından Uzman Eğitim + Sınav= Belge ÇalıĢan Eğitim = Kurs bitirme belgesi

16 Kullanılacak metot Kullanılacak ekipmanın özellikleri ĠĢi yapanların korunmaları ve arındırılmaları ĠĢin yürütüleceği yer Ortamda veya yakınında bulunan diğer kiģilerin korunması ĠĢin çeģidi ve tahmini süresi ĠĢ Planı Yıkıma baģlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaģtırılması iģlemlerine iliģkin hususlar

17 ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü İş Planı İşyerinin ticari unvanı ve adresi Asbestin türü ve miktarı Asbest söküm çalışanı belgesi Bildirimdeki Hususlar Yapılacak işler ve işlemler Asbest söküm uzmanı belgesi Çalışan sayısı İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi

18 Asbest tozunun neden olabileceği sağlık riskleri, Sınır değerler ve yapılması gereken ölçümler, Hijyen kuralları, KKD kullanımı ve alınacak önlemler, Asbest maruziyetini en aza indirmek için alınan özel önlemler, Asbest ölçüm sonuçlarının sınır değer aģması durumunda alınacak acil durum önlemleri

19 ĠĢyeri Hekimi Çalışanın genel sağlık durumu, fiziki muayenesi ve diğer kontrolleri, en az iki yılda bir akciğer radyografileri Tetkik sonuçlarına göre kişinin asbestli ortamda çalıştırılmaması da dahil her türlü önlemle ilgili işverene bildirim Asbest maruziyetinin bitmesinden sonra çalışanın bilgilendirilmesi ve sağlık gözetiminin devam edeceği sürenin tespiti Çalışanın ve/veya işverenin sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını talep etme hakkı

20 ĠĢveren; * ÇalıĢanların yaptıkları iģler, * ÇalıĢma süresi, * Maruziyet düzeyi kayıtları Kayıtlar işyeri hekimi ve yetkili kuruluş tarafından incelenebilir, çalışana bir örneği verilebilir. Maruziyetten sonra en az 40 yıl Kayıtlar; * ĠĢyerinin çalıģanlarıyla devri halinde Devredilen iģletmeye, * Kapanması halinde SGK Ġl Müdürlüğüne * SGK tarafından tespit edilen veya SGK ya bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları SGK tarafından saklanır.

21 Gerekli iģaretlemeler ve uyarı levhaları, Görevli olanlar dıģındaki çalıģanların girmemesi, Sigara içilmesi yasak olan alanların belirlenmesi, Yeme içme için ayrılan yerlerin, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dıģında seçilmesi, ÇalıĢanlara el, yüz yıkama yerleri ve duģ imkanı (toz!).

22 Uygun kullanımı ĠĢyeri dıģına çıkarılma ması Ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmesi Gerekliyse iģyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılması Saklanması kontrol edilip temizlenme si tamir ve bakımı

23 ĠĢveren ve/veya temsilcileri ĠĢ bitiminde iģyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge Teslim ÇalıĢanlar ve/veya temsilcileri Yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkı ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Belge Talep

24 Hastalıklar, Sağlık muayeneleri ve içeriği, ÇalıĢanın kiģisel sağlık kaydı,

25 TEġEKKÜRLER Tel:(0312)