PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA"

Transkript

1 PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim göstermek isteyen yöneticiler için önemli bir araçtr. Bu çalmann amac; performans deerlendirme kavramn teorik açdan incelenmek ve buna bal olarak bankaclk sektöründe çalan igörenlerin performans deerlendirme çalmalar ile ilgili görülerini belirlemektir. Ayrca, performans deerlendirme çalmalar hakknda personel ve yönetici görüleri arasnda anlaml bir farkllk olup olmadnn saptanmas hedeflenmitir. Çalmann hazrlanmasnda literatür taramas ve anket tekniinden yararlanlmtr. Aratrma sonucunda elde edilen bulgular nda, performans deerlendirme çalmalar ile ilgili bankadaki igörenlerin görüleri ortaya konmu, personel ve yönetici görüleri arasndaki anlaml farkllklar olduu tespit edilmitir. Sonuç ksmnda, belirlenen farkllklara göre öneriler gelitirilmeye çallmtr. Anahtar Sözcükler: Performans Deerlendirme, (gören, Bankaclk. ABSTRACT Performans appraisal is an important tool for effective management. The purpose of this study is to analyze the concept of performance appraisal from the theoretical aspect and connected with this, define the opinions of employees working in banking sector related to performance appraisal practices. Furthermore, it is aimed to determine if there is a significiant difference between the opinions of personnel and managers about performance appraisal practices. In * Abant (zzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm (letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 195

2 preperation of this study, literature search and questionnaire technique were being utilized. At the conclusion of study, the opinions of bank employees related to performance appraisal were determined and it was established that there were significiant differences between personnel and manager opinions. Finally, suggestions related to the identified differences were tried to develop. Keywords: Performance Appraisal, Employee, Banking. GR Performans deerlendirme birçok iletmede uygulanmamakta, yeterince önemi anlalamamakta ya da sübjektif ölçütler kullanlarak ksa vadeli uygulanmaktadr. Oysaki ideal ölçütler içeren teknikler kullanlarak deerlendirilen performans deerlendirmenin, ücret düzenlemeleri, terfiler, örgüt ve örgüt elemanlar hakknda bilgi sunmak, hizmetiçi eitim ve uyumlatrma çalmalarnda bilgi vermek gibi uygulamalara yönelik birçok yarar bulunmaktadr. Teknolojik yeniliklerin badöndürdüü günümüzde, igörenlerin nicelik ve niteliindeki deiiklikler performans deerlendirmeyi zorunlu klm, hatta deerlemeyi bir kii deil de, farkl uzmanlk alanlarndan oluan bir grubun yapmas kaçnlmaz olmutur. Benzerlik arzeden örgütsel birimlerin nispi etkinlik ve verimliliklerini ölçmek ve deerlendirmek performans ölçümünün temel amaçlarndan biridir. Input-output ilikisinin belirli olduu örgütlerde baar sralamas kolaylarken, bu ilikinin karmaklat örgütlerde performans deerlendirmenin önemi daha iyi anlalmaktadr. Örnein, bankaclk sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir irketin tepe yönetimi, birimlerinin etkinlik ve verimliliklerini ölçerken; ilem hacmi, sat getirisi oranlar ve özsermayenin getirisi, hisse bana kar, pazar potansiyeli ve pazar pay oran gibi kriterleri baz alarak deerlendirmektedir. Birimlerin baars, baz alnan ölçütlere göre deikenlik arz edebilmektedir. Baz alnan kriterdeki isabetlilik oran performans deerlendirmedeki baaryla yakndan ilintilidir. Bu çerçevede hazrlanan çalmayla, performans deerlendirme kavramnn incelenmesi, hizmet endüstrisinin önde gelen sektörlerinden biri olan bankaclktaki performans 196 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 deerlendirme çalmalarnn belirlenmesi ve igören ile yönetici görüleri arasnda anlaml bir farkllk olup olmadnn ortaya konmas amaçlanmtr. I. PERFORMANS DEERLENDRME Bir iletmenin uzun vadedeki baars, çalanlarnn ne kadar iyi performans gösterdiklerini ölçüm yeteneiyle ve bu ölçüm sonucunda ulalan verileri, mevcut performans standartlarn gelitirmeye yönelik olarak kullanmalar ile salanr. Bu noktada karmza çkan deerlendirme süreci, bireyin daha ie kabul aamasnda balayan ve çalma hayat süresince de belli amaçlar dorultusunda ve belli aralklarla düzenli olarak sürdürülen faaliyetler bütününü ifade etmektedir 1. (letmelerin faaliyet alanlar, türü ve kapasiteleri ne olursa olsun, yönetici pozisyonunda görev yapan kiilerin en önemli sorumluluk alanlarndan birisi, igören performansnn deerlendirilmesi ve artrlmaya çallmasdr 2. Saduyusu yüksek yöneticilerin marjinal çktlar yüksek olmakta ve iletme performansnda olumlu etki yaratmaktadrlar 3. Yöneticiler nasl deerlendirilmeli ve ödüllendirilmeli tartmas ise yllardr sürmektedir 4. Performans deerlendirme ile ilgili birçok tanma rastlamak mümkündür. Baar deerlendirme olarak da adlandrlan performans deerlendirme; bir igörenin yapmakla yükümlü olduu görevindeki etkinlii ve yeterlilii hakknda bilgi veren ve bu dorultuda gösterdii performansn ölçmeye imkan salayan bir süreç olarak 1 Aye O. Özçelik, Performans Etkinlii Üzerine Bir Holdinge Bal Kurulularda Çalanlarn Görü Ve Tutumlarnn (ncelenmesine Yönelik Bir Aratrma, Yönetim Dergisi, Say:35, 2000, s Melih Topalolu ve Alptekin Sökmen, Örgütsel Ballk ve (gören Performans (likisi: Ankara da Faaliyet Gösteren Otel (letmeleri Üzerine Bir Uygulama, Anatolia: Turizm Ara+t,rmalar, Dergisi, Say.12, Bahar, 2001, s L. Tüzüner, (letmelerde Tepe Yönetime Yaplan Ödemelerle (lgili Ücret Stratejileri ve (letme Performans Arasndaki (liki, stanbul Üniversitesi +letme Fakültesi Dergisi, Say.1, No.32, Nisan, 2003, s R. Indjejikian, Performance Evaluation and Compensation Research: An Agency Perspective, Accounting Horizons, Cilt.:3, Say:2, Haziran, 1999, s.147. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 197

4 tanmlanabilir 5. Performans deerlendirmesi, birey ya da grubun i ile ilgili güçlü ve zayf yönlerini sistematik bir biçimde analiz etmek ve iletmenin belirledii amaçlar dorultusunda yönlendirmektir 6. Bir baka tanma göre performans deerlendirme; bir yöneticinin, önceden belirlemi standartlarla karlatrma ve ölçme yoluyla personelin i baarmn deerlendirmesi sürecidir 7. Bu tanmda da ifade edildii gibi performans deerlendirmesi dorudan insan kaynaklar ilevi ile ilikilidir. Deerlendirme süreci sonunda, çalanlarn geçmiteki performanslarna ilikin veriler elde edilmektedir. Bu veriler, çalanlarn performanslarnn önceden belirlenmi standartlara uygunluunu ölçmede ve çalanlarn gelitirilmeleri ile ilgili faaliyetlerde, çalanlarn hedefleri ile iletmenin hedeflerinin uyumunun salanmasnda yardmc olmaktadr 8. Yukardaki tanmlamalar genel olarak deerlendirilirse performans deerlendirmenin, önceden saptanm standartlarla karlatrma ve ölçme yoluyla igörenlerin görevdeki baarlarn, etkinlik ve verimliliini, yeniliklere uyum yeteneini, tutum ve davranlarn deerleyen, iletmeye katklarn belirleyen bir süreçten oluan kapsaml bir kavram olduu ifade edilebilir. Küresel vizyon, tutarllk, planl ve öngörülü çalma kurumsal performans etkileyen balca unsurlardr 9. Organizasyonlarda performans deerlendirme çalmalarnn sistematik ve biçimsel anlamda ilk uygulamalar 1900 lü yllarn balarnda ABD de kamu hizmeti veren kurumlarda görülmektedir. Daha sonralar Frederick Taylor un i ölçümlerine bal olarak verimlilik ölçümü çalmalaryla, biçimsel olarak kullanlmaya balanmtr li 5 Khalid A. Aldakhilallah ve Parente H. Diane, Redesigning a Square Peg: Total Quality Management Performance Appraisals, Total Quality Management, Cilt:13, Say:1, 2002, s Wayne F. Cascio, Managing Human Resources Productivity, Quality of Work Life, Profits, 2nd Ed. McGraw-Hill International Ed. Mang. Ser., USA, 1992, s Halil Can A. Akgün ve O. Kavuncuba, Kamu Ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, 2.Bask, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1995, s Hakan Turgut, Geleneksel Performans Deerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece Performans Deerleme Yöntemi, Say,+tay Dergisi, Temmuz- Eylül, 2001, s J. Covington, Daha Hzl ve Daha (yi, Excellence, Say:84, 2004, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 yllardan sonra, kiinin ürettii i ya da sonuçlara yönelik kriterleri temel alan teknikler kullanlmaya balanmtr 10. (görenlerin performanslarnn deerlendirilmesi, insan kaynaklar bölümünden beklenen yllk ve dönemsel bir görevle snrl kalmayacak ölçüde önemlidir. Bu ilemin önemini kavrayan iletmeler süreklilik tayan ve performans planlamas, deerlendirilmesi ve gelitirilmesi faaliyetlerini içeren bir performans sistemi kullanmaktadr 11. Performans deerlendirme sistemleri, tamamlanm bir hareketin, görevin ya da bir sürecin etkililiini deerlendirmek için oluturulmutur. Bu sistemlerin amac, en uygun performans desteklemek, verimsiz çalan departmanlarn neler olduunu tespit etmek ve geliimini yanstmaktr. Ayrca, performans deerlendirme faaliyetleri, personeli motive edebilen mekanizmalardan biridir. Somut amaçlara sahip olanlar, olmayanlara oranla daha fazla performans göstermektedirler 12. Fredrickson ve Mittchell, finansal performans ölçümünde etkinlik ve etkililik dengesinin yaplmasnn önemli bir sorun olduunu ve bunun özellikle strateji süreci literatüründe önemli bir sorunsal oluturduunu belirtmektedir 13. Yaygn olarak birinci derece amirler tarafndan yaplan performans deerlendirmeleri için olas dier kaynaklar içerisinde, çalann kendisi, çalma arkadalar, astlar, birinci derecedeki amirlerin üzerindeki daha üst amirler ve müteriler de saylabilmektedir 14. Performans deerlendirme çalmalarndan edinilen bilgilerin oldukça geni bir kullanm alanlar vardr. Bunlar; insangücü 10 Cavide Uyargil, +letmelerde Performans Yönetimi Sistemi, (stanbul Üniversitesi, (letme Fakültesi Yayn No:154, Oahinkaya Matbaaclk Koll Oti., 2004, s Yasin Boylu ve Alptekin Sökmen, Snr Birim (görenlerin Performans Deerlendirme Kriterlerine Bak: Ankara daki Otel (letmeleri Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üni. Ticaret ve Turizm E<itim Fakültesi Dergisi, Cilt.2, 2002, s Melanie B. Roberts ve Matthew R. Keith, Implementing a Performance Evaluation System in a Correctional Managed Care Pharmacy, American Journal of Health System Pharmacy, Say.59, No.11, 2002, s Refika Bakolu, Örgütsel Performans Kavram ve Geliimi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bil. Dergisi, Say15, Cilt 4, 2001, s Deniz Tarlan ve Özkan Tütüncü, Konaklama (letmelerinde Baarm Deerlemesi ve (doyum Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say.3, No.2, 2001, s.144. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 199

6 planlama, seçim ve ie yerletirme kararlarn alma, ücret, ikramiye, prim ve dier yan ödemeleri belirleme, eitim ihtiyaçlarn belirleme, eitim-gelitirme programlarn hazrlama ve deerlendirme, mesleki yükselmeler ve transferler, iten çkarma ve kariyer planlama olarak belirtmek mümkündür 15. Takdir edilen, ödüllendirilen ya da pekitirilen davranlar tekrarlanmaktadr 16. Bir aratrmada; iletmelerde deerlendirme sistemlerinin, daha çok ücret ile matematiksel olarak; terfi, ödüllendirme, kariyer, eitim ve ie devam gibi konularda ise, ksa vadede ve dorudan ilikilendirildii ortaya çkmtr 17. Performansa dayal ücretlendirme çalmalarnn hümanist bir yaklamla icra edilmesi için özendirici sistemlerin gelitirilerek uygulanmas, fiziki ve psikolojik koullarn iyiletirilerek örgütsel olanaklarn en üst düzeyde igörenlerin hizmetine sunulmas gerekir. Performans deerlendirmesine ilikin yöntemler, örgütlerin yapsna, yönetimin amacna igörenin beklentilerine, çevreye, teknolojik faktörlere ve terfi planlarna göre deiebilir 18. Bu yöntemler, genel olarak geleneksel ve çada yöntemler olarak ikiye ayrlr. Geleneksel yöntemler, McGregor un yetkeci (otoriter) yönetim ve denetim anlayn yaratan X kuramnn geçerli olduu yöntemlerdir 19. Geleneksel yöntemlerde mutlak amir anlay vardr. Dolaysyla, yöntemin en kayda deer eletirisi amirin olas beceriksizliidir 20. Geleneksel anlaya göre, deerlendirme sadece bir saptama iidir 21. Çada yöntemlerde ise igören, Y kuramna göre 15 Özçelik, a.g.e., s D. Anderson, Performansn Ödüllendirilmesi, Excellence, Say:84, 2004, s Nur F. (plik, Dört ve Be Yldzl Otel (letmelerinde Çalan Personelin Performans Deerlendirme Faaliyetleri: Çukurova Bölgesi Örnei, Anatolia:Turizm Ara+t,rmalar, Dergisi, Say.15, No.2, Güz, s2004, s Recep, Yücel, (nsan Kaynaklar Yönetiminde Baar Deerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say.1, No.3, 1999, s Doan, Canman, (nsan Kaynann Deerlendirilmesinde Çada Yaklamlar, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri III.Cilt, TODA(E Yayn, Ankara, 1995b, s Jerome F. Vallen ve James, R. Abbey, The Art and Science of Hospitality Management, AH&MA, Michigan, 1987, s Doan Canman, Ça<da+ Personel Yönetimi, Türkiye Orta Dou Amme (daresi Enstitüsü Yaynlar No: 260,Ankara, 1995a, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 deerlendirilmektedir 22. Çada performans deerlendirme yöntemlerinde, igörenlerin deerlendirilmesinde kullanlacak olan veriler; astlarndan, akranlarndan ve müterilerden olmak üzere çok boyutlu ve çok kaynakl bir yapdan elde edilir 23. Geleneksel ve çada performans deerlendirme yönetimlerinin tümüyle farkl olmadklar ve çada yöntemlerin doal olarak bu alandaki birikimlerden ve geleneksel yöntemlerden yararlandklarn belirtmekte yarar vardr lerin ikinci yarsnda ABD de yürütülen bir aratrmaya göre, 500 kiiden az çalan olan firmalarda her 100 iletmenin 93 ünde performans deerlendirme program vardr. 500 kiiden daha fazla çalan olan irketlerde bu oran daha da yükselmekte, her 100 iletmenin 97 sinde performans deerlendirme uygulanmaktadr 25. Genel olarak ifade etmek gerekirse; bir organizasyonda performans deerlendirme sistemi oluturmasnda ilk adm, içinde bulunulacak sistemin amaç ve hedeflerinin ne olacan saptamaktr. Organizasyonun sk bir analizi, performans deerlendirme sisteminden neler bekleneceini de ortaya çkaracaktr 26. Yönetici öncelikle süreç bütünlüüne ve etkililiine odaklanmaldr, araçlarn ve insanlarn performansna yön veren süreçtir 27. Performans deerlendirmesi, deerlendirme kriterlerinin ve standartlarnn belirlenmesi, igören performansnn deerlendirilmesi ve gözden 22 Doan, a.g.e., 1995b, s Azmi Yalçn ve Tamer Klç, Farkl Performans Deerlendirme Sistemlerine (likin (gören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Aratrma, 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitab,, Mays, Akdeniz Üniversitesi (ktisadi ve (dari Bilimler Fakültesi Yayn No:4, 2002, s Tanju Özbay, (letmelerde Performans Yönetimi Sisteminin Kullanlma Amaçlar ve Performans Yönetimi Sisteminde Karlalan Sorunlar ve Bir Aratrma, Yay,mlanmam,+ Yüksek Lisans Tezi, (stanbul Üniversitesi S.B.E., 1996, s Haluk Erkut, Performans Yeniden Gündemde, Mercek Dergisi, MESS Sendikas Yaynlar, Ocak, 2004, s Akn Arslan, Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimine Geçi Sürecinde Etkin Bir Performans Deerlendirme Sistemi Oluturmann Rolü Ve Önemi, Kamu Yönetiminde Kalite I.Ulusal Kongresi, TODA(E Yayn No:289, 1999, s D. Holland, (letmelerde Süreç Yönetimi ve Performans, Excellence, Say.92, 204, s. 20. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 201

8 geçirilmesi, deerlendirmenin kaydedilmesi ve igörene geri beslemenin yaplmas admlarn içerir. Yöneticiler performans deerlendirmesini, igörenin performansn deerlendirmede ve tanmlamada kullanmaktadr. Ayrca gelitirilmesi gereken performans alanlarn tanmlar. (gören ise bu bilgiyi, i performansn deitirmede kullanabilmektedir 28. II. PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A) ARAOTIRMANIN AMACI VE ÖNEM( Bu aratrmada; hizmet endüstrisinin önde gelen sektörlerinden biri olan bankaclk sektöründeki igörenlerin, kurumlarnda uygulanan performans deerlendirme çalmalarna ilikin görülerinin deerlendirilmesi amaçlanmtr. Ayrca, performans deerlendirme çalmalar hakknda personel ve yöneticilerin görülerinin farkllap farkllamadnn saptanmas hedeflenen bu aratrmada, bankaclk sektöründe konuya ilikin eksik görülen yönlerin belirlenmesi, buna ilikin öneriler getirmesi ve deiik evrenler üzerinde yaplacak aratrmalar için karlatrma olana salamas açsndan önem tamaktadr. Performans deerlendirme, aratrmaclarn giderek daha fazla üzerinde durduu ve çalt konulardan biridir. Bu kapsamda, bundan sonra yaplacak aratrmalarda, farkl bankalarda çalan igörenlerin görülerinin deerlendirilmesinin hem karlatrma olana salamas hem de konuya ilikin yazna katk salamas açsndan önemli olduu kabul edilebilir. Ayrca, performans deerlendirme çalmalar ile igören verimlilii arasndaki ilikinin aratrlmas, bankalarn kulland performans deerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve farkl bankalarn performans deerlendirme çalmalarnn incelenmesi gibi çalmalar da literatüre önemli katklar salayabilecektir. 28 Ufuk Durna, (letmelerde Performans Deerlemesine Stratejik Bir Yaklam, Standard Dergisi, Say.482, Oubat, 2002, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 B) ARAOTIRMANIN YÖNTEM( 1. Veri Toplama Yöntemi Aratrmann amacn gerçekletirmek üzere, performans deerlendirme konusu ile ilgili literatür taramas, hem kütüphanelerden hem de internet yardmyla sanal ortamdaki online veri tabanlarndan yaplmtr. Ayrca, performans deerlendirme çalmalarna ilikin özel bir bankadaki igören görülerinin saptanmas amacyla anket tekniinden yararlanlmtr. Anket formunun hazrlanmas aamasnda, performans deerlendirme konusunda Serap (1999) 29 tarafndan yaplm olan çalmadan ve ilgili literatürden yararlanlmtr. Anket uygulamas, genel uygulamaya geçilmeden önce katlmclarn verdikleri yantlarn tutarl olup olmadn belirlemek için güvenirlik testi yaplmtr. Güvenirlik, belirli bir yöntem ile hesaplanm korelasyon katsays (r) ile belirlenir ve 0 ile 1 arasnda deien deerler alr. Bu deer 1 e yaklatkça güvenirliin yüksek olduu kabul edilir 30. Bu dorultuda, tesadüfi yöntemle seçilen Harbiye ubesindeki 10 personel ve 3 yöneticiden oluan 13 igören üzerinde pilot bir gruba uygulanarak, katlmclarn verdikleri yantlarn birbirleriyle tutarll ölçülmü ve güvenirlilik katsays (Cronbach s Alpha) 0,868 olarak gerçeklemitir. (ki bölümden oluan anketin birinci bölümünde, demografik özelliklere yönelik sorular yer almakta; ikinci bölümde ise, performans deerlendirme çalmalarna ilikin 20 yarg bulunmaktadr. Anket formunda sorular kapal uçlu sorulmu ve söz konusu bu yarglar evet, ksmen ve hayr eklinde ölçeklendirilmitir. 2. Evren ve Örneklem Aratrmann evrenini (stanbul il snrlar içerisinde 70 ubesi olan özel bir banka oluturmaktadr. Banka yönetiminin istei dorultusunda aratrma içinde bankann ad kullanlmam, bunun yerine sadece özel bir banka tanmlamas yaplmtr. Evreni 29 Serap Benligiray, nsan Kaynaklar, Aç,s,ndan Otellerde Performans Yönetimi, Eskiehir: Anadolu Üni. Yayn No:174, (kt. ve (dari Bil. Fak. Yayn No:164, N. Karasar, Bilimsel Ara+t,rma Yöntemi, Nobel Yayn-Datm, Ankara, 1999, s. 89. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 203

10 oluturan tüm birimlere uygulanmas yüksek maliyet gerektirmesi ve zamann kstl olmas nedeniyle anket uygulamas, aratrmann evrenini temsil edebilecek bir örneklem üzerinde gerçekletirilmitir. Aratrmann örneklemi olarak, olaslkl örnekleme yöntemlerinden biri olan küme örnekleme yöntemi kullanlmtr. Bu yöntemin seçilmesinin nedeni, elemanlarn deil de gruplarn tesadüfi seçildikleri bir yöntem olmasdr 31. Bu bilgiler nda, Beikta, Oili, Beyolu ve Eminönü ilçelerinden seçilen 11 ubedeki toplam 125 igören ile anket uygulamas gerçekletirilmitir. Anket çalmas, 2004 ylnn Eylül ve Ekim aylar içerisinde uygulanmtr. 3. Veri Çözümleme Yöntemi Aratrmann baz snrllklar bulunmaktadr. Öncelikle, aratrma (stanbul daki özel bir bankada çalan igörenlerin görüleri ile snrldr. Ayrca, zaman ve maddi olanaklar uygulamay snrlandrc faktörler olarak rol oynamtr. Örneklem grubu üzerinde uygulanan anketlerin geri dönüümünden sonra yaplan kontrollerde eksik ya da hatal kodlamalar tespit edilen baz anket formlar deerlendirme d braklm ve toplam 117 anket formu deerlendirilmeye alnmtr. Bu durumda anketlerin geri dönü oran %93,6 olarak gerçeklemitir. Uygulanan anket çalmasnda, igörenlerin performans deerlendirme çalmalar hakkndaki görülerinin belirlenmesine ilikin herhangi bir yarg, katlmclar tarafndan kabul gördüünde 3 (evet), kararsz kalndnda 2 (ksmen) ve kabul görmediinde 1 (hayr) puan ile deerlendirmeye alnmtr. Anket uygulamas gerçekletirildikten sonra elde veriler, gerek anketin birinci bölümündeki demografik özellikler, gerekse de ikinci bölümdeki her bir yarg için yüzde ve frekans yöntemiyle çözümlenmitir. Ayrca, her bir yargnn aritmetik ortalamas ve standart sapmas hesaplanm ve bu verilere göre igörenlerin performans deerlendirme çalmalarna ilikin görüleri yorumlanmaya çallmtr. Dier taraftan, performans deerlendirme çalmalaryla ilgili her bir yargya ilikin personel ve yöneticilerin görüleri arasnda 0,05 ve 0,01 anlamllk düzeyinde bir farkllk olup 31 Remzi Altunk, R. Cokun, S. Bayraktarolu ve E. Yldrm, Sosyal Bilimlerde Ara+t,rma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazar, 2002, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 olmad Ki-Kare (X 2 ) analizi test edilmitir. Aratrmada, demografik özellikler ile ilgili deikenlerin nitel bir özellik tamas ve her bir yarg için ölçei, belirli aralklarda belirli deerler (1,2,3) alabilen süreksiz (kesikli) verilerin oluturulmas nedeniyle yönetici ve personel arasndaki görü farkll olup olmad Ki-Kare analizi ile test edilmitir. Uygulanan anket çalmasyla elde edilen veriler, hedeflenen amaç dorultusunda SPSS 10.0 for Windows paket program yardmyla analiz edilmi ve yorumlanmtr. C) ARAOTIRMA (LE (LG(L( BULGULAR VE DEVERLEND(RMELER 1. Kat6l6mc6lar6n Demografik Özelliklerine li:kin Bulgular Tablo-1 de ankete katlan igörenlerin demografik özelliklerine göre dalmlar verilmitir. Tablo-1: :görenlere Ait Tan6mlay6c6 statistikler Pozisyon N % Ya: N % Personel Yönetici Toplam Cinsiyet Bay Bayan Toplam EBitim Durumu Lise Üniversite Lisansüstü Toplam Medeni Durum Evli Bekar Toplam ve üstü Toplam Ayl6k Gelir 500milyon-999milyon 1milyar-1,499milyon 1,5milyar-1,999milyon 2milyar ve üstü Toplam Kurumda Çal6:ma Süresi 0-12 ay ay ay ay 49 ve üstü Toplam Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 205

12 2. :görenlerin Performans DeBerlendirmeye li:kin Bulgular Tablo-2 de ankete katlan igörenlerin, kurumlarndaki performans deerlendirme çalmalarna ilikin görülerinin yüzdefrekans dalmlar, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar verilmitir. Tablo - 2: Kat6l6mc6lar6n Performans DeBerlendirmeyle lgili Görü:leri YARGILAR Evet (3) K6smen (2) Hay6r (1) Toplam f % f % f % f % 1- Bankamzn vizyonu ve misyonu açk bir ekilde belirlenmi ve iletilmitir Bankamzn planlar ve hedefleriyle ilgili bilgiler iletiliyor Performans kriterleri ve standartlar belirlenen plan ve hedefler dorultusunda hazrlanyor. 4- Bankamzda her i için açk bir ekilde i tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, görü ve öneriler alnmtr Her pozisyon için objektif ve ölçülebilir performans kriterleri ve standartlar belirlenmitir. 7- Performans deerlendirme periyodu öncesinde bu kriterler ve standartlar iletilmitir Performansn objektif ve doru bir biçimde deerlendirildiine inanyorum Performans deerlendirilmesinden sonra eksik yönler varsa nedenleri aratrlr, önlem alnr. 10-Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri bildirim veriliyor Performans ve deerlendirilmeyle ilgili 25 ikayetler dinlenir ve dikkate alnr (imi yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahibim (imi en iyi biçimde yapmam salayacak her türlü kaynaa ve destee sahibim Bankamzda becerilerimizi gelitirmek için i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanr. 15-Baarl performans mutlaka ödüllendirilir Bankamzda yükselme ans yetenee ve performansa baldr Ort. s.s. 206 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 17-Bankamzda performans deerlendirme ve kariyer yönetimi sistemleri birbirine baldr. 18-Tüm personele eit ve adil davranlmaktadr. 19-Üst yönetim performans deerlendirme sistemini desteklemektedir ve bunu açkça gösterir. 20-Performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katky biliyorum Tablo-2 deki verilere dayanarak bankamzn vizyonu ve misyonu açk bir ekilde belirlenmi ve iletilmitir ifadesine ilikin görülerin olumlu olduu söylenebilir. Bankamzn planlar ve hedefleriyle ilgili bilgiler iletiliyor ifadesine ilikin bulgular, igörenlerin, kurumun plan ve hedeflerinin kendilerine iletilmesi görüüne ilikin evet ve ksmen seçeneklerinde younlat eklinde yorumlanabilir. Performans kriterleri ve standartlar, belirlenen plan ve hedefler dorultusunda hazrlanyor ifadesi için, katlmclarn görülerinin ksmen seçeneinde younlat anlalmaktadr. Bankamzda her i için açk bir ekilde i tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir ifadesine ilikin igörenlerin evet ve ksmen seçeneklerinde younlat söylenebilir. Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, görü ve öneriler alnmtr ifadesine ilikin, igörenlerin olumsuz bir görüe sahip olduklar ifade edilebilir. (görenlerin, pozisyona göre objektif ve ölçülebilir kriterler belirlenmi olmas görüüne ilikin ksmen seçeneine younlat ve olumsuz bir yaklam gösterdii eklinde yorumlanabilir. Performans deerlendirme periyodu öncesinde belirlenen kriterler ve standartlar iletilmitir ifadesi ile ilgili olarak katlmclarn olumsuz bir görüe sahip olduklar söylenebilir. Performansn, objektif ve doru bir biçimde deerlendirildiine inanyorum yargsna ilikin ksmen seçeneinde younlald görülmektedir. Performans deerlendirilmesinden sonra, eksik yönler varsa, nedenleri aratrlr ve önlem alnr ifadesine ilikin ksmen seçeneinde younlald söylenebilir. Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri bildirim veriliyor ifadesine ilikin igörenlerin, ksmen seçeneinde younlat söylenebilir. Performans ve deerlendirmeyle ilgili ikayetler dinlenir ve dikkate alnr balamnda, igörenlerin, ksmen seçeneinde younlat görülmektedir. (imi yapmak için Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 207

14 yeterli bilgi ve beceriye sahibim ifadesine, ilikin olumsuz bir görü beyan edilmemesi igörenlerin, yeterli bilgi ve beceriye sahip olma konusundaki görülerinin, olumlu olduunu ortaya koymaktadr. (imi en iyi biçimde yapmam salayacak, her türlü kaynaa ve destee sahibim yargs için igörenlerin, ilerini iyi yapabilmek için her türlü kaynaa ve destee sahip olma konusunda, evet seçeneinde younlaarak olumlu bir yaklam gösterdii söylenebilir. Bankamzda becerilerimizi gelitirmek için i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanr ifadesi için ksmen seçeneinde younlaarak tam olarak yeterli görmedikleri sonucuna götürebilir. (yi bir performans gösterilirse, mutlaka ödüllendirilir yargs için ölçekler arasnda dengeli dalm olan bu bulgular, igörenlerin gösterilecek iyi bir performans düzeyinin ödüllendirilebilecei konusunda net bir görüe sahip olmadklar eklinde yorumlanabilir. Bankamzda yükselme ans yetenee ve performansa baldr ifadesi için igörenlerin ksmen seçeneinde younlaarak kararsz bir görüe sahip olduklar söylenebilir. Bankamzda performans deerlendirme ve kariyer yönetimi sistemleri birbirine baldr yargsna ilikin bulgular, katlmclarn, performans deerlendirme ve kariyer sisteminin birbirine bal olduu konusunda, evet ve ksmen seçeneklerinde younlatklarn göstermektedir. Tüm personele eit ve adil davranlmaktadr ifadesi katlmclarn görülerinin ksmen seçeneinde younlat ve dolaysyla kararsz bir tutum sergiledikleri anlalmaktadr. Üst yönetim performans deerlendirme sistemini desteklemektedir ve bunu açkça gösterir yargsna ilikin bulgulara göre, igörenlerin, üst yönetimin performans deerlendirme çalmalarn tam olarak desteklemediini düündükleri eklinde yorumlanabilir. Son olarak, Performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katky biliyorum ifadesi için elde edilen bulgular, igörenlerin, performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katknn bilincinde olmas konusunda, olumlu bir görüe sahip olduu eklinde yorumlanabilir. 208 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 3. Performans DeBerlendirme Çal6:malar6na li:kin Personel ve Yönetici Görü:lerinin Kar:6la:t6r6lmas6 Tablo-3 te performans deerlendirme çalmalarna ilikin personel ve yönetici görüleri arasnda 0,05 ve 0,01 anlamllk düzeyinde bir farkllk olup olmadn aratrmak üzere yaplan kikare analizinin sonuçlar verilmitir. Ayrca, konuya ilikin görülerin yüzde dalmlar da ayn tabloda belirtilmitir. Buna göre; performans deerlendirme çalmalaryla ilgili 1,2,3,11,12,13,16,17 ve 18 numaral yarglarda personel ve yönetici görüleri arasnda (p>0,05) anlaml bir farkllk görülmemitir. Tablo-3: Performans DeBerlendirme Çal6:malar6yla lgili Personel ve Yönetici Görü:lerinin Kar:6la:t6r6lmas6na li:kin Yap6lan Ki-Kare (G 2 )Analizi Sonuçlar6 YARGILAR Evet K6smen Hay6r % % % X 2 p 1-Bankamzn vizyonu ve misyonu açk bir ekilde Personel 78,6 21,4 0 belirlenmi ve iletilmitir. Yönetici 90,9 9,0 0 2,44 0,09 2-Bankamzn planlar ve hedefleriyle ilgili bilgiler Personel 57,1 38,1 4,7 iletiliyor. Yönetici 45,5 54,5 0 3,67 0,15 3-Performans kriterleri ve standartlar belirlenen Personel 28,6 52,4 19 plan ve hedefler dorultusunda hazrlanyor. Yönetici 36,4 45,5 18,2 0,70 0,70 4-Bankamzda her i için açk bir ekilde i Personel 33,3 42,9 23,8 tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir. Yönetici 72,7 27,3 0 14,3 0,000** 5- Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, Personel 9,5 28,6 61,9 görü ve önerileriler alnmtr. Yönetici 36,4 45,5 18,2 21,1 0,000** 6- Her pozisyon için objektif ve ölçülebilir Personel 7,1 57,1 35,7 performans kriterleri ve standartlar belirlenmitir. Yönetici 45,5 18,2 36,4 27,1 0,000** 7- Performans deerlendirme periyodu öncesinde Personel 11,9 35,7 52,4 bu kriterler ve standartlar iletilmitir. Yönetici 54,5 36,4 9,1 29,0 0,000** 8-Performansn objektif ve doru bir biçimde Personel 11,9 61,9 26,2 deerlendirildiine inanyorum. Yönetici 45,5 36,4 18,2 15,9 0,000** 9- Performans deerlendirilmesinden sonra eksik Personel 16,7 45,2 38,1 yönler varsa nedenleri aratrlr, önlem alnr. Yönetici 36,4 45,5 18,2 7,02 0,03* 10-Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri Personel 9,5 54,8 35,7 bildirim veriliyor. Yönetici 36,4 36,4 27,3 12,1 0,002** 11-Performans ve deerlendirilmeyle ilgili Personel 19 47,6 33,3 ikayetler dinlenir ve dikkate alnr. Yönetici 27,3 54,5 18,2 2,85 0,24 12-(imi yapmak için yeterli bilgi ve beceriye Personel 83,3 16,7 0 sahibim. Yönetici 90,9 9,0 0 1,09 0,23 13-(imi en iyi biçimde yapmam salayacak her Personel 52,4 45,2 2,3 türlü kaynaa ve destee sahibim. Yönetici 72,7 27,3 0 4,37 0,11 14-Bankamzda becerilerimizi gelitirmek için i Personel 16,7 52,4 31,0 zenginletirme ve i rotasyonu uygulanr. Yönetici 63,6 9,1 27,3 28,6 0,000** 15-Baarl performans mutlaka ödüllendirilir. Personel 16,7 47,6 35,7 Yönetici 54,5 18,2 27,3 18,1 0,000** 16-Bankamzda yükselme ans yetenee ve Personel 21,4 61,9 16,7 performansa baldr. Yönetici 27,3 63,6 9,0 1,29 0,52 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 209