PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA"

Transkript

1 PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim göstermek isteyen yöneticiler için önemli bir araçtr. Bu çalmann amac; performans deerlendirme kavramn teorik açdan incelenmek ve buna bal olarak bankaclk sektöründe çalan igörenlerin performans deerlendirme çalmalar ile ilgili görülerini belirlemektir. Ayrca, performans deerlendirme çalmalar hakknda personel ve yönetici görüleri arasnda anlaml bir farkllk olup olmadnn saptanmas hedeflenmitir. Çalmann hazrlanmasnda literatür taramas ve anket tekniinden yararlanlmtr. Aratrma sonucunda elde edilen bulgular nda, performans deerlendirme çalmalar ile ilgili bankadaki igörenlerin görüleri ortaya konmu, personel ve yönetici görüleri arasndaki anlaml farkllklar olduu tespit edilmitir. Sonuç ksmnda, belirlenen farkllklara göre öneriler gelitirilmeye çallmtr. Anahtar Sözcükler: Performans Deerlendirme, (gören, Bankaclk. ABSTRACT Performans appraisal is an important tool for effective management. The purpose of this study is to analyze the concept of performance appraisal from the theoretical aspect and connected with this, define the opinions of employees working in banking sector related to performance appraisal practices. Furthermore, it is aimed to determine if there is a significiant difference between the opinions of personnel and managers about performance appraisal practices. In * Abant (zzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm (letmecilii ve Otelcilik Yüksekokulu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 195

2 preperation of this study, literature search and questionnaire technique were being utilized. At the conclusion of study, the opinions of bank employees related to performance appraisal were determined and it was established that there were significiant differences between personnel and manager opinions. Finally, suggestions related to the identified differences were tried to develop. Keywords: Performance Appraisal, Employee, Banking. GR Performans deerlendirme birçok iletmede uygulanmamakta, yeterince önemi anlalamamakta ya da sübjektif ölçütler kullanlarak ksa vadeli uygulanmaktadr. Oysaki ideal ölçütler içeren teknikler kullanlarak deerlendirilen performans deerlendirmenin, ücret düzenlemeleri, terfiler, örgüt ve örgüt elemanlar hakknda bilgi sunmak, hizmetiçi eitim ve uyumlatrma çalmalarnda bilgi vermek gibi uygulamalara yönelik birçok yarar bulunmaktadr. Teknolojik yeniliklerin badöndürdüü günümüzde, igörenlerin nicelik ve niteliindeki deiiklikler performans deerlendirmeyi zorunlu klm, hatta deerlemeyi bir kii deil de, farkl uzmanlk alanlarndan oluan bir grubun yapmas kaçnlmaz olmutur. Benzerlik arzeden örgütsel birimlerin nispi etkinlik ve verimliliklerini ölçmek ve deerlendirmek performans ölçümünün temel amaçlarndan biridir. Input-output ilikisinin belirli olduu örgütlerde baar sralamas kolaylarken, bu ilikinin karmaklat örgütlerde performans deerlendirmenin önemi daha iyi anlalmaktadr. Örnein, bankaclk sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir irketin tepe yönetimi, birimlerinin etkinlik ve verimliliklerini ölçerken; ilem hacmi, sat getirisi oranlar ve özsermayenin getirisi, hisse bana kar, pazar potansiyeli ve pazar pay oran gibi kriterleri baz alarak deerlendirmektedir. Birimlerin baars, baz alnan ölçütlere göre deikenlik arz edebilmektedir. Baz alnan kriterdeki isabetlilik oran performans deerlendirmedeki baaryla yakndan ilintilidir. Bu çerçevede hazrlanan çalmayla, performans deerlendirme kavramnn incelenmesi, hizmet endüstrisinin önde gelen sektörlerinden biri olan bankaclktaki performans 196 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 deerlendirme çalmalarnn belirlenmesi ve igören ile yönetici görüleri arasnda anlaml bir farkllk olup olmadnn ortaya konmas amaçlanmtr. I. PERFORMANS DEERLENDRME Bir iletmenin uzun vadedeki baars, çalanlarnn ne kadar iyi performans gösterdiklerini ölçüm yeteneiyle ve bu ölçüm sonucunda ulalan verileri, mevcut performans standartlarn gelitirmeye yönelik olarak kullanmalar ile salanr. Bu noktada karmza çkan deerlendirme süreci, bireyin daha ie kabul aamasnda balayan ve çalma hayat süresince de belli amaçlar dorultusunda ve belli aralklarla düzenli olarak sürdürülen faaliyetler bütününü ifade etmektedir 1. (letmelerin faaliyet alanlar, türü ve kapasiteleri ne olursa olsun, yönetici pozisyonunda görev yapan kiilerin en önemli sorumluluk alanlarndan birisi, igören performansnn deerlendirilmesi ve artrlmaya çallmasdr 2. Saduyusu yüksek yöneticilerin marjinal çktlar yüksek olmakta ve iletme performansnda olumlu etki yaratmaktadrlar 3. Yöneticiler nasl deerlendirilmeli ve ödüllendirilmeli tartmas ise yllardr sürmektedir 4. Performans deerlendirme ile ilgili birçok tanma rastlamak mümkündür. Baar deerlendirme olarak da adlandrlan performans deerlendirme; bir igörenin yapmakla yükümlü olduu görevindeki etkinlii ve yeterlilii hakknda bilgi veren ve bu dorultuda gösterdii performansn ölçmeye imkan salayan bir süreç olarak 1 Aye O. Özçelik, Performans Etkinlii Üzerine Bir Holdinge Bal Kurulularda Çalanlarn Görü Ve Tutumlarnn (ncelenmesine Yönelik Bir Aratrma, Yönetim Dergisi, Say:35, 2000, s Melih Topalolu ve Alptekin Sökmen, Örgütsel Ballk ve (gören Performans (likisi: Ankara da Faaliyet Gösteren Otel (letmeleri Üzerine Bir Uygulama, Anatolia: Turizm Ara+t,rmalar, Dergisi, Say.12, Bahar, 2001, s L. Tüzüner, (letmelerde Tepe Yönetime Yaplan Ödemelerle (lgili Ücret Stratejileri ve (letme Performans Arasndaki (liki, stanbul Üniversitesi +letme Fakültesi Dergisi, Say.1, No.32, Nisan, 2003, s R. Indjejikian, Performance Evaluation and Compensation Research: An Agency Perspective, Accounting Horizons, Cilt.:3, Say:2, Haziran, 1999, s.147. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 197

4 tanmlanabilir 5. Performans deerlendirmesi, birey ya da grubun i ile ilgili güçlü ve zayf yönlerini sistematik bir biçimde analiz etmek ve iletmenin belirledii amaçlar dorultusunda yönlendirmektir 6. Bir baka tanma göre performans deerlendirme; bir yöneticinin, önceden belirlemi standartlarla karlatrma ve ölçme yoluyla personelin i baarmn deerlendirmesi sürecidir 7. Bu tanmda da ifade edildii gibi performans deerlendirmesi dorudan insan kaynaklar ilevi ile ilikilidir. Deerlendirme süreci sonunda, çalanlarn geçmiteki performanslarna ilikin veriler elde edilmektedir. Bu veriler, çalanlarn performanslarnn önceden belirlenmi standartlara uygunluunu ölçmede ve çalanlarn gelitirilmeleri ile ilgili faaliyetlerde, çalanlarn hedefleri ile iletmenin hedeflerinin uyumunun salanmasnda yardmc olmaktadr 8. Yukardaki tanmlamalar genel olarak deerlendirilirse performans deerlendirmenin, önceden saptanm standartlarla karlatrma ve ölçme yoluyla igörenlerin görevdeki baarlarn, etkinlik ve verimliliini, yeniliklere uyum yeteneini, tutum ve davranlarn deerleyen, iletmeye katklarn belirleyen bir süreçten oluan kapsaml bir kavram olduu ifade edilebilir. Küresel vizyon, tutarllk, planl ve öngörülü çalma kurumsal performans etkileyen balca unsurlardr 9. Organizasyonlarda performans deerlendirme çalmalarnn sistematik ve biçimsel anlamda ilk uygulamalar 1900 lü yllarn balarnda ABD de kamu hizmeti veren kurumlarda görülmektedir. Daha sonralar Frederick Taylor un i ölçümlerine bal olarak verimlilik ölçümü çalmalaryla, biçimsel olarak kullanlmaya balanmtr li 5 Khalid A. Aldakhilallah ve Parente H. Diane, Redesigning a Square Peg: Total Quality Management Performance Appraisals, Total Quality Management, Cilt:13, Say:1, 2002, s Wayne F. Cascio, Managing Human Resources Productivity, Quality of Work Life, Profits, 2nd Ed. McGraw-Hill International Ed. Mang. Ser., USA, 1992, s Halil Can A. Akgün ve O. Kavuncuba, Kamu Ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, 2.Bask, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1995, s Hakan Turgut, Geleneksel Performans Deerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece Performans Deerleme Yöntemi, Say,+tay Dergisi, Temmuz- Eylül, 2001, s J. Covington, Daha Hzl ve Daha (yi, Excellence, Say:84, 2004, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 yllardan sonra, kiinin ürettii i ya da sonuçlara yönelik kriterleri temel alan teknikler kullanlmaya balanmtr 10. (görenlerin performanslarnn deerlendirilmesi, insan kaynaklar bölümünden beklenen yllk ve dönemsel bir görevle snrl kalmayacak ölçüde önemlidir. Bu ilemin önemini kavrayan iletmeler süreklilik tayan ve performans planlamas, deerlendirilmesi ve gelitirilmesi faaliyetlerini içeren bir performans sistemi kullanmaktadr 11. Performans deerlendirme sistemleri, tamamlanm bir hareketin, görevin ya da bir sürecin etkililiini deerlendirmek için oluturulmutur. Bu sistemlerin amac, en uygun performans desteklemek, verimsiz çalan departmanlarn neler olduunu tespit etmek ve geliimini yanstmaktr. Ayrca, performans deerlendirme faaliyetleri, personeli motive edebilen mekanizmalardan biridir. Somut amaçlara sahip olanlar, olmayanlara oranla daha fazla performans göstermektedirler 12. Fredrickson ve Mittchell, finansal performans ölçümünde etkinlik ve etkililik dengesinin yaplmasnn önemli bir sorun olduunu ve bunun özellikle strateji süreci literatüründe önemli bir sorunsal oluturduunu belirtmektedir 13. Yaygn olarak birinci derece amirler tarafndan yaplan performans deerlendirmeleri için olas dier kaynaklar içerisinde, çalann kendisi, çalma arkadalar, astlar, birinci derecedeki amirlerin üzerindeki daha üst amirler ve müteriler de saylabilmektedir 14. Performans deerlendirme çalmalarndan edinilen bilgilerin oldukça geni bir kullanm alanlar vardr. Bunlar; insangücü 10 Cavide Uyargil, +letmelerde Performans Yönetimi Sistemi, (stanbul Üniversitesi, (letme Fakültesi Yayn No:154, Oahinkaya Matbaaclk Koll Oti., 2004, s Yasin Boylu ve Alptekin Sökmen, Snr Birim (görenlerin Performans Deerlendirme Kriterlerine Bak: Ankara daki Otel (letmeleri Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üni. Ticaret ve Turizm E<itim Fakültesi Dergisi, Cilt.2, 2002, s Melanie B. Roberts ve Matthew R. Keith, Implementing a Performance Evaluation System in a Correctional Managed Care Pharmacy, American Journal of Health System Pharmacy, Say.59, No.11, 2002, s Refika Bakolu, Örgütsel Performans Kavram ve Geliimi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bil. Dergisi, Say15, Cilt 4, 2001, s Deniz Tarlan ve Özkan Tütüncü, Konaklama (letmelerinde Baarm Deerlemesi ve (doyum Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say.3, No.2, 2001, s.144. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 199

6 planlama, seçim ve ie yerletirme kararlarn alma, ücret, ikramiye, prim ve dier yan ödemeleri belirleme, eitim ihtiyaçlarn belirleme, eitim-gelitirme programlarn hazrlama ve deerlendirme, mesleki yükselmeler ve transferler, iten çkarma ve kariyer planlama olarak belirtmek mümkündür 15. Takdir edilen, ödüllendirilen ya da pekitirilen davranlar tekrarlanmaktadr 16. Bir aratrmada; iletmelerde deerlendirme sistemlerinin, daha çok ücret ile matematiksel olarak; terfi, ödüllendirme, kariyer, eitim ve ie devam gibi konularda ise, ksa vadede ve dorudan ilikilendirildii ortaya çkmtr 17. Performansa dayal ücretlendirme çalmalarnn hümanist bir yaklamla icra edilmesi için özendirici sistemlerin gelitirilerek uygulanmas, fiziki ve psikolojik koullarn iyiletirilerek örgütsel olanaklarn en üst düzeyde igörenlerin hizmetine sunulmas gerekir. Performans deerlendirmesine ilikin yöntemler, örgütlerin yapsna, yönetimin amacna igörenin beklentilerine, çevreye, teknolojik faktörlere ve terfi planlarna göre deiebilir 18. Bu yöntemler, genel olarak geleneksel ve çada yöntemler olarak ikiye ayrlr. Geleneksel yöntemler, McGregor un yetkeci (otoriter) yönetim ve denetim anlayn yaratan X kuramnn geçerli olduu yöntemlerdir 19. Geleneksel yöntemlerde mutlak amir anlay vardr. Dolaysyla, yöntemin en kayda deer eletirisi amirin olas beceriksizliidir 20. Geleneksel anlaya göre, deerlendirme sadece bir saptama iidir 21. Çada yöntemlerde ise igören, Y kuramna göre 15 Özçelik, a.g.e., s D. Anderson, Performansn Ödüllendirilmesi, Excellence, Say:84, 2004, s Nur F. (plik, Dört ve Be Yldzl Otel (letmelerinde Çalan Personelin Performans Deerlendirme Faaliyetleri: Çukurova Bölgesi Örnei, Anatolia:Turizm Ara+t,rmalar, Dergisi, Say.15, No.2, Güz, s2004, s Recep, Yücel, (nsan Kaynaklar Yönetiminde Baar Deerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say.1, No.3, 1999, s Doan, Canman, (nsan Kaynann Deerlendirilmesinde Çada Yaklamlar, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri III.Cilt, TODA(E Yayn, Ankara, 1995b, s Jerome F. Vallen ve James, R. Abbey, The Art and Science of Hospitality Management, AH&MA, Michigan, 1987, s Doan Canman, Ça<da+ Personel Yönetimi, Türkiye Orta Dou Amme (daresi Enstitüsü Yaynlar No: 260,Ankara, 1995a, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 deerlendirilmektedir 22. Çada performans deerlendirme yöntemlerinde, igörenlerin deerlendirilmesinde kullanlacak olan veriler; astlarndan, akranlarndan ve müterilerden olmak üzere çok boyutlu ve çok kaynakl bir yapdan elde edilir 23. Geleneksel ve çada performans deerlendirme yönetimlerinin tümüyle farkl olmadklar ve çada yöntemlerin doal olarak bu alandaki birikimlerden ve geleneksel yöntemlerden yararlandklarn belirtmekte yarar vardr lerin ikinci yarsnda ABD de yürütülen bir aratrmaya göre, 500 kiiden az çalan olan firmalarda her 100 iletmenin 93 ünde performans deerlendirme program vardr. 500 kiiden daha fazla çalan olan irketlerde bu oran daha da yükselmekte, her 100 iletmenin 97 sinde performans deerlendirme uygulanmaktadr 25. Genel olarak ifade etmek gerekirse; bir organizasyonda performans deerlendirme sistemi oluturmasnda ilk adm, içinde bulunulacak sistemin amaç ve hedeflerinin ne olacan saptamaktr. Organizasyonun sk bir analizi, performans deerlendirme sisteminden neler bekleneceini de ortaya çkaracaktr 26. Yönetici öncelikle süreç bütünlüüne ve etkililiine odaklanmaldr, araçlarn ve insanlarn performansna yön veren süreçtir 27. Performans deerlendirmesi, deerlendirme kriterlerinin ve standartlarnn belirlenmesi, igören performansnn deerlendirilmesi ve gözden 22 Doan, a.g.e., 1995b, s Azmi Yalçn ve Tamer Klç, Farkl Performans Deerlendirme Sistemlerine (likin (gören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Aratrma, 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitab,, Mays, Akdeniz Üniversitesi (ktisadi ve (dari Bilimler Fakültesi Yayn No:4, 2002, s Tanju Özbay, (letmelerde Performans Yönetimi Sisteminin Kullanlma Amaçlar ve Performans Yönetimi Sisteminde Karlalan Sorunlar ve Bir Aratrma, Yay,mlanmam,+ Yüksek Lisans Tezi, (stanbul Üniversitesi S.B.E., 1996, s Haluk Erkut, Performans Yeniden Gündemde, Mercek Dergisi, MESS Sendikas Yaynlar, Ocak, 2004, s Akn Arslan, Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimine Geçi Sürecinde Etkin Bir Performans Deerlendirme Sistemi Oluturmann Rolü Ve Önemi, Kamu Yönetiminde Kalite I.Ulusal Kongresi, TODA(E Yayn No:289, 1999, s D. Holland, (letmelerde Süreç Yönetimi ve Performans, Excellence, Say.92, 204, s. 20. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 201

8 geçirilmesi, deerlendirmenin kaydedilmesi ve igörene geri beslemenin yaplmas admlarn içerir. Yöneticiler performans deerlendirmesini, igörenin performansn deerlendirmede ve tanmlamada kullanmaktadr. Ayrca gelitirilmesi gereken performans alanlarn tanmlar. (gören ise bu bilgiyi, i performansn deitirmede kullanabilmektedir 28. II. PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A) ARAOTIRMANIN AMACI VE ÖNEM( Bu aratrmada; hizmet endüstrisinin önde gelen sektörlerinden biri olan bankaclk sektöründeki igörenlerin, kurumlarnda uygulanan performans deerlendirme çalmalarna ilikin görülerinin deerlendirilmesi amaçlanmtr. Ayrca, performans deerlendirme çalmalar hakknda personel ve yöneticilerin görülerinin farkllap farkllamadnn saptanmas hedeflenen bu aratrmada, bankaclk sektöründe konuya ilikin eksik görülen yönlerin belirlenmesi, buna ilikin öneriler getirmesi ve deiik evrenler üzerinde yaplacak aratrmalar için karlatrma olana salamas açsndan önem tamaktadr. Performans deerlendirme, aratrmaclarn giderek daha fazla üzerinde durduu ve çalt konulardan biridir. Bu kapsamda, bundan sonra yaplacak aratrmalarda, farkl bankalarda çalan igörenlerin görülerinin deerlendirilmesinin hem karlatrma olana salamas hem de konuya ilikin yazna katk salamas açsndan önemli olduu kabul edilebilir. Ayrca, performans deerlendirme çalmalar ile igören verimlilii arasndaki ilikinin aratrlmas, bankalarn kulland performans deerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve farkl bankalarn performans deerlendirme çalmalarnn incelenmesi gibi çalmalar da literatüre önemli katklar salayabilecektir. 28 Ufuk Durna, (letmelerde Performans Deerlemesine Stratejik Bir Yaklam, Standard Dergisi, Say.482, Oubat, 2002, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 B) ARAOTIRMANIN YÖNTEM( 1. Veri Toplama Yöntemi Aratrmann amacn gerçekletirmek üzere, performans deerlendirme konusu ile ilgili literatür taramas, hem kütüphanelerden hem de internet yardmyla sanal ortamdaki online veri tabanlarndan yaplmtr. Ayrca, performans deerlendirme çalmalarna ilikin özel bir bankadaki igören görülerinin saptanmas amacyla anket tekniinden yararlanlmtr. Anket formunun hazrlanmas aamasnda, performans deerlendirme konusunda Serap (1999) 29 tarafndan yaplm olan çalmadan ve ilgili literatürden yararlanlmtr. Anket uygulamas, genel uygulamaya geçilmeden önce katlmclarn verdikleri yantlarn tutarl olup olmadn belirlemek için güvenirlik testi yaplmtr. Güvenirlik, belirli bir yöntem ile hesaplanm korelasyon katsays (r) ile belirlenir ve 0 ile 1 arasnda deien deerler alr. Bu deer 1 e yaklatkça güvenirliin yüksek olduu kabul edilir 30. Bu dorultuda, tesadüfi yöntemle seçilen Harbiye ubesindeki 10 personel ve 3 yöneticiden oluan 13 igören üzerinde pilot bir gruba uygulanarak, katlmclarn verdikleri yantlarn birbirleriyle tutarll ölçülmü ve güvenirlilik katsays (Cronbach s Alpha) 0,868 olarak gerçeklemitir. (ki bölümden oluan anketin birinci bölümünde, demografik özelliklere yönelik sorular yer almakta; ikinci bölümde ise, performans deerlendirme çalmalarna ilikin 20 yarg bulunmaktadr. Anket formunda sorular kapal uçlu sorulmu ve söz konusu bu yarglar evet, ksmen ve hayr eklinde ölçeklendirilmitir. 2. Evren ve Örneklem Aratrmann evrenini (stanbul il snrlar içerisinde 70 ubesi olan özel bir banka oluturmaktadr. Banka yönetiminin istei dorultusunda aratrma içinde bankann ad kullanlmam, bunun yerine sadece özel bir banka tanmlamas yaplmtr. Evreni 29 Serap Benligiray, nsan Kaynaklar, Aç,s,ndan Otellerde Performans Yönetimi, Eskiehir: Anadolu Üni. Yayn No:174, (kt. ve (dari Bil. Fak. Yayn No:164, N. Karasar, Bilimsel Ara+t,rma Yöntemi, Nobel Yayn-Datm, Ankara, 1999, s. 89. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 203

10 oluturan tüm birimlere uygulanmas yüksek maliyet gerektirmesi ve zamann kstl olmas nedeniyle anket uygulamas, aratrmann evrenini temsil edebilecek bir örneklem üzerinde gerçekletirilmitir. Aratrmann örneklemi olarak, olaslkl örnekleme yöntemlerinden biri olan küme örnekleme yöntemi kullanlmtr. Bu yöntemin seçilmesinin nedeni, elemanlarn deil de gruplarn tesadüfi seçildikleri bir yöntem olmasdr 31. Bu bilgiler nda, Beikta, Oili, Beyolu ve Eminönü ilçelerinden seçilen 11 ubedeki toplam 125 igören ile anket uygulamas gerçekletirilmitir. Anket çalmas, 2004 ylnn Eylül ve Ekim aylar içerisinde uygulanmtr. 3. Veri Çözümleme Yöntemi Aratrmann baz snrllklar bulunmaktadr. Öncelikle, aratrma (stanbul daki özel bir bankada çalan igörenlerin görüleri ile snrldr. Ayrca, zaman ve maddi olanaklar uygulamay snrlandrc faktörler olarak rol oynamtr. Örneklem grubu üzerinde uygulanan anketlerin geri dönüümünden sonra yaplan kontrollerde eksik ya da hatal kodlamalar tespit edilen baz anket formlar deerlendirme d braklm ve toplam 117 anket formu deerlendirilmeye alnmtr. Bu durumda anketlerin geri dönü oran %93,6 olarak gerçeklemitir. Uygulanan anket çalmasnda, igörenlerin performans deerlendirme çalmalar hakkndaki görülerinin belirlenmesine ilikin herhangi bir yarg, katlmclar tarafndan kabul gördüünde 3 (evet), kararsz kalndnda 2 (ksmen) ve kabul görmediinde 1 (hayr) puan ile deerlendirmeye alnmtr. Anket uygulamas gerçekletirildikten sonra elde veriler, gerek anketin birinci bölümündeki demografik özellikler, gerekse de ikinci bölümdeki her bir yarg için yüzde ve frekans yöntemiyle çözümlenmitir. Ayrca, her bir yargnn aritmetik ortalamas ve standart sapmas hesaplanm ve bu verilere göre igörenlerin performans deerlendirme çalmalarna ilikin görüleri yorumlanmaya çallmtr. Dier taraftan, performans deerlendirme çalmalaryla ilgili her bir yargya ilikin personel ve yöneticilerin görüleri arasnda 0,05 ve 0,01 anlamllk düzeyinde bir farkllk olup 31 Remzi Altunk, R. Cokun, S. Bayraktarolu ve E. Yldrm, Sosyal Bilimlerde Ara+t,rma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazar, 2002, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 olmad Ki-Kare (X 2 ) analizi test edilmitir. Aratrmada, demografik özellikler ile ilgili deikenlerin nitel bir özellik tamas ve her bir yarg için ölçei, belirli aralklarda belirli deerler (1,2,3) alabilen süreksiz (kesikli) verilerin oluturulmas nedeniyle yönetici ve personel arasndaki görü farkll olup olmad Ki-Kare analizi ile test edilmitir. Uygulanan anket çalmasyla elde edilen veriler, hedeflenen amaç dorultusunda SPSS 10.0 for Windows paket program yardmyla analiz edilmi ve yorumlanmtr. C) ARAOTIRMA (LE (LG(L( BULGULAR VE DEVERLEND(RMELER 1. Kat6l6mc6lar6n Demografik Özelliklerine li:kin Bulgular Tablo-1 de ankete katlan igörenlerin demografik özelliklerine göre dalmlar verilmitir. Tablo-1: :görenlere Ait Tan6mlay6c6 statistikler Pozisyon N % Ya: N % Personel Yönetici Toplam Cinsiyet Bay Bayan Toplam EBitim Durumu Lise Üniversite Lisansüstü Toplam Medeni Durum Evli Bekar Toplam ve üstü Toplam Ayl6k Gelir 500milyon-999milyon 1milyar-1,499milyon 1,5milyar-1,999milyon 2milyar ve üstü Toplam Kurumda Çal6:ma Süresi 0-12 ay ay ay ay 49 ve üstü Toplam Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 205

12 2. :görenlerin Performans DeBerlendirmeye li:kin Bulgular Tablo-2 de ankete katlan igörenlerin, kurumlarndaki performans deerlendirme çalmalarna ilikin görülerinin yüzdefrekans dalmlar, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar verilmitir. Tablo - 2: Kat6l6mc6lar6n Performans DeBerlendirmeyle lgili Görü:leri YARGILAR Evet (3) K6smen (2) Hay6r (1) Toplam f % f % f % f % 1- Bankamzn vizyonu ve misyonu açk bir ekilde belirlenmi ve iletilmitir Bankamzn planlar ve hedefleriyle ilgili bilgiler iletiliyor Performans kriterleri ve standartlar belirlenen plan ve hedefler dorultusunda hazrlanyor. 4- Bankamzda her i için açk bir ekilde i tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, görü ve öneriler alnmtr Her pozisyon için objektif ve ölçülebilir performans kriterleri ve standartlar belirlenmitir. 7- Performans deerlendirme periyodu öncesinde bu kriterler ve standartlar iletilmitir Performansn objektif ve doru bir biçimde deerlendirildiine inanyorum Performans deerlendirilmesinden sonra eksik yönler varsa nedenleri aratrlr, önlem alnr. 10-Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri bildirim veriliyor Performans ve deerlendirilmeyle ilgili 25 ikayetler dinlenir ve dikkate alnr (imi yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahibim (imi en iyi biçimde yapmam salayacak her türlü kaynaa ve destee sahibim Bankamzda becerilerimizi gelitirmek için i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanr. 15-Baarl performans mutlaka ödüllendirilir Bankamzda yükselme ans yetenee ve performansa baldr Ort. s.s. 206 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 17-Bankamzda performans deerlendirme ve kariyer yönetimi sistemleri birbirine baldr. 18-Tüm personele eit ve adil davranlmaktadr. 19-Üst yönetim performans deerlendirme sistemini desteklemektedir ve bunu açkça gösterir. 20-Performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katky biliyorum Tablo-2 deki verilere dayanarak bankamzn vizyonu ve misyonu açk bir ekilde belirlenmi ve iletilmitir ifadesine ilikin görülerin olumlu olduu söylenebilir. Bankamzn planlar ve hedefleriyle ilgili bilgiler iletiliyor ifadesine ilikin bulgular, igörenlerin, kurumun plan ve hedeflerinin kendilerine iletilmesi görüüne ilikin evet ve ksmen seçeneklerinde younlat eklinde yorumlanabilir. Performans kriterleri ve standartlar, belirlenen plan ve hedefler dorultusunda hazrlanyor ifadesi için, katlmclarn görülerinin ksmen seçeneinde younlat anlalmaktadr. Bankamzda her i için açk bir ekilde i tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir ifadesine ilikin igörenlerin evet ve ksmen seçeneklerinde younlat söylenebilir. Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, görü ve öneriler alnmtr ifadesine ilikin, igörenlerin olumsuz bir görüe sahip olduklar ifade edilebilir. (görenlerin, pozisyona göre objektif ve ölçülebilir kriterler belirlenmi olmas görüüne ilikin ksmen seçeneine younlat ve olumsuz bir yaklam gösterdii eklinde yorumlanabilir. Performans deerlendirme periyodu öncesinde belirlenen kriterler ve standartlar iletilmitir ifadesi ile ilgili olarak katlmclarn olumsuz bir görüe sahip olduklar söylenebilir. Performansn, objektif ve doru bir biçimde deerlendirildiine inanyorum yargsna ilikin ksmen seçeneinde younlald görülmektedir. Performans deerlendirilmesinden sonra, eksik yönler varsa, nedenleri aratrlr ve önlem alnr ifadesine ilikin ksmen seçeneinde younlald söylenebilir. Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri bildirim veriliyor ifadesine ilikin igörenlerin, ksmen seçeneinde younlat söylenebilir. Performans ve deerlendirmeyle ilgili ikayetler dinlenir ve dikkate alnr balamnda, igörenlerin, ksmen seçeneinde younlat görülmektedir. (imi yapmak için Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 207

14 yeterli bilgi ve beceriye sahibim ifadesine, ilikin olumsuz bir görü beyan edilmemesi igörenlerin, yeterli bilgi ve beceriye sahip olma konusundaki görülerinin, olumlu olduunu ortaya koymaktadr. (imi en iyi biçimde yapmam salayacak, her türlü kaynaa ve destee sahibim yargs için igörenlerin, ilerini iyi yapabilmek için her türlü kaynaa ve destee sahip olma konusunda, evet seçeneinde younlaarak olumlu bir yaklam gösterdii söylenebilir. Bankamzda becerilerimizi gelitirmek için i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanr ifadesi için ksmen seçeneinde younlaarak tam olarak yeterli görmedikleri sonucuna götürebilir. (yi bir performans gösterilirse, mutlaka ödüllendirilir yargs için ölçekler arasnda dengeli dalm olan bu bulgular, igörenlerin gösterilecek iyi bir performans düzeyinin ödüllendirilebilecei konusunda net bir görüe sahip olmadklar eklinde yorumlanabilir. Bankamzda yükselme ans yetenee ve performansa baldr ifadesi için igörenlerin ksmen seçeneinde younlaarak kararsz bir görüe sahip olduklar söylenebilir. Bankamzda performans deerlendirme ve kariyer yönetimi sistemleri birbirine baldr yargsna ilikin bulgular, katlmclarn, performans deerlendirme ve kariyer sisteminin birbirine bal olduu konusunda, evet ve ksmen seçeneklerinde younlatklarn göstermektedir. Tüm personele eit ve adil davranlmaktadr ifadesi katlmclarn görülerinin ksmen seçeneinde younlat ve dolaysyla kararsz bir tutum sergiledikleri anlalmaktadr. Üst yönetim performans deerlendirme sistemini desteklemektedir ve bunu açkça gösterir yargsna ilikin bulgulara göre, igörenlerin, üst yönetimin performans deerlendirme çalmalarn tam olarak desteklemediini düündükleri eklinde yorumlanabilir. Son olarak, Performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katky biliyorum ifadesi için elde edilen bulgular, igörenlerin, performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katknn bilincinde olmas konusunda, olumlu bir görüe sahip olduu eklinde yorumlanabilir. 208 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 3. Performans DeBerlendirme Çal6:malar6na li:kin Personel ve Yönetici Görü:lerinin Kar:6la:t6r6lmas6 Tablo-3 te performans deerlendirme çalmalarna ilikin personel ve yönetici görüleri arasnda 0,05 ve 0,01 anlamllk düzeyinde bir farkllk olup olmadn aratrmak üzere yaplan kikare analizinin sonuçlar verilmitir. Ayrca, konuya ilikin görülerin yüzde dalmlar da ayn tabloda belirtilmitir. Buna göre; performans deerlendirme çalmalaryla ilgili 1,2,3,11,12,13,16,17 ve 18 numaral yarglarda personel ve yönetici görüleri arasnda (p>0,05) anlaml bir farkllk görülmemitir. Tablo-3: Performans DeBerlendirme Çal6:malar6yla lgili Personel ve Yönetici Görü:lerinin Kar:6la:t6r6lmas6na li:kin Yap6lan Ki-Kare (G 2 )Analizi Sonuçlar6 YARGILAR Evet K6smen Hay6r % % % X 2 p 1-Bankamzn vizyonu ve misyonu açk bir ekilde Personel 78,6 21,4 0 belirlenmi ve iletilmitir. Yönetici 90,9 9,0 0 2,44 0,09 2-Bankamzn planlar ve hedefleriyle ilgili bilgiler Personel 57,1 38,1 4,7 iletiliyor. Yönetici 45,5 54,5 0 3,67 0,15 3-Performans kriterleri ve standartlar belirlenen Personel 28,6 52,4 19 plan ve hedefler dorultusunda hazrlanyor. Yönetici 36,4 45,5 18,2 0,70 0,70 4-Bankamzda her i için açk bir ekilde i Personel 33,3 42,9 23,8 tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir. Yönetici 72,7 27,3 0 14,3 0,000** 5- Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, Personel 9,5 28,6 61,9 görü ve önerileriler alnmtr. Yönetici 36,4 45,5 18,2 21,1 0,000** 6- Her pozisyon için objektif ve ölçülebilir Personel 7,1 57,1 35,7 performans kriterleri ve standartlar belirlenmitir. Yönetici 45,5 18,2 36,4 27,1 0,000** 7- Performans deerlendirme periyodu öncesinde Personel 11,9 35,7 52,4 bu kriterler ve standartlar iletilmitir. Yönetici 54,5 36,4 9,1 29,0 0,000** 8-Performansn objektif ve doru bir biçimde Personel 11,9 61,9 26,2 deerlendirildiine inanyorum. Yönetici 45,5 36,4 18,2 15,9 0,000** 9- Performans deerlendirilmesinden sonra eksik Personel 16,7 45,2 38,1 yönler varsa nedenleri aratrlr, önlem alnr. Yönetici 36,4 45,5 18,2 7,02 0,03* 10-Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri Personel 9,5 54,8 35,7 bildirim veriliyor. Yönetici 36,4 36,4 27,3 12,1 0,002** 11-Performans ve deerlendirilmeyle ilgili Personel 19 47,6 33,3 ikayetler dinlenir ve dikkate alnr. Yönetici 27,3 54,5 18,2 2,85 0,24 12-(imi yapmak için yeterli bilgi ve beceriye Personel 83,3 16,7 0 sahibim. Yönetici 90,9 9,0 0 1,09 0,23 13-(imi en iyi biçimde yapmam salayacak her Personel 52,4 45,2 2,3 türlü kaynaa ve destee sahibim. Yönetici 72,7 27,3 0 4,37 0,11 14-Bankamzda becerilerimizi gelitirmek için i Personel 16,7 52,4 31,0 zenginletirme ve i rotasyonu uygulanr. Yönetici 63,6 9,1 27,3 28,6 0,000** 15-Baarl performans mutlaka ödüllendirilir. Personel 16,7 47,6 35,7 Yönetici 54,5 18,2 27,3 18,1 0,000** 16-Bankamzda yükselme ans yetenee ve Personel 21,4 61,9 16,7 performansa baldr. Yönetici 27,3 63,6 9,0 1,29 0,52 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 209

16 17-Bankamzda performans deerlendirme ve Personel 47,6 40,5 11,9 kariyer yönetimi sistemleri birbirine baldr. Yönetici 27,3 63,6 9,0 18-Tüm personele eit ve adil davranlmaktadr. Personel 16,7 66,7 16,7 Yönetici 27,3 63,6 9,0 19-Üst yönetim performans deerlendirme sistemini Personel 26,2 57,1 16,7 desteklemektedir ve bunu açkça gösterir. Yönetici 45,5 54, Performans deerlendirme sisteminin önemi ve Personel 83,3 9,5 7,1 örgütsel performansa yapt katky biliyorum. Yönetici 69,7 27,3 3,0 * P<0,05 ** P<0,01 5,21 0,74 2,32 0,31 8,30 0,01 ** 6,36 0,04* Tablo-3 e göre, konuya ilikin personel ve yönetici görüleri arasnda 4,5,6,7,8,10,14,15 ve 19 nolu ifadelerde 0,01 anlamllk düzeyinde (P<0,01) bir farkllk olduu görülmektedir. Bankamzda her i için açk bir ekilde i tanmlar yaplm, gerekleri belirlenmitir ifadesine, personelin kurum içi her bir göreve ilikin i tanmnn yaplp iin gereklerinin belirtilmi olmas konusunda ksmen görüünde younlaarak kararsz bir tutum sergiledii, yöneticilerin ise evet görüünde younlaarak bu konuda olumlu bir yaklam gösterdikleri söylenebilir. Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, görü ve öneriler alnmtr ifadesine ait bulgular, performans kriterleri ve standartlar belirlenirken görü ve önerilerin alnmas konusunda, yöneticilerin ksmen seçeneinde younlaarak olumluya daha yakn kararsz bir görü, personelin ise olumsuz bir yaklam gösterdii eklinde yorumlanabilir. Her pozisyon için objektif ve ölçülebilir performans kriterleri ve standartlar belirlenmitir yargs için, personelin olumsuza yakn kararsz, buna karlk yöneticilerin de olumluya yakn fakat yine de kararsz bir tutum sergiledikleri söylenebilir. Performans deerlendirme periyodu öncesinde belirlenen kriterler ve standartlarn iletilmesi konusunda, personelin olumsuz, yöneticilerin ise olumlu görü belirttii eklinde yorumlanabilir. Performansn, objektif ve doru bir biçimde deerlendirilmesi konusunda, personelin ksmen seçeneinde younlaarak kararsz bir görü sergiledikleri, yöneticilerin ise daha olumlu bir yaklam gösterdii anlalmaktadr. Performans düzeyi ile ilgili zamannda geri bildirim veriliyor ifadesine ait bulgulara göre, personel görülerinin olumsuza daha yakn kararsz, yönetici görülerinin ise ksmen ve evet seçeneklerinde younlat söylenebilir. Kurumda i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanp uygulanmad konusunda, personel 210 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

17 olumsuza daha yakn kararsz bir yaklam, yöneticilerin ise evet seçeneinde younlaarak olumlu bir yaklam gösterdii söylenebilir. (yi performansn ödüllendirilmesi konusunda, personel olumsuza daha yakn kararsz, yöneticilerin ise evet seçeneinde younlaarak olumlu bir görü eiliminde olduklar söylenebilir. Üst yönetimin performans deerlendirme sistemini destekledii konusunda, personelin kararsz, yöneticilerin ise olumluya daha yakn kararsz bir yaklam gösterdii eklinde yorumlanabilir. Tablo-3 e baktmzda, konuya ilikin personel ve yönetici görüleri arasnda 9 ve 20 numaral ifadelerde 0,05 anlamllk düzeyinde (P<0,05) bir farkllk olduu görülmektedir. Performans deerlendirilmesinden sonra, eksik yönler varsa, nedenleri aratrlr ve önlem alnr ifadesine ilikin bulgulardan, personelin olumsuza yakn kararsz, yöneticilerin ise olumluya daha yakn kararsz bir görü sergiledikleri anlalabilmektedir. Personelin ve yöneticilerin, performans deerlendirme sisteminin önemi ve örgütsel performansa yapt katk konusunda, pek farkl düünmedikleri eklinde yorumlanabilir. Yönetici pozisyonundaki bir bireyin performans deerlendirmenin önemi ve örgütsel performansa yapt katknn farknda olabilme konusunda kararsz bir görü belirtmesi düündürücüdür. SONUÇ VE ÖNERLER Finansal sermayeye oranla beeri sermayenin öneminin giderek artmas sonucu performans deerlendirme, insan kaynaklar yönetiminin en önemli ilevlerinden biri olarak karmza çkmaktadr. Performans deerlendirmesi, iletmelerde igücü etkenliinin artrlmasna yönelik olup, igöreni verimli kullanmak ve gelitirmek için kullanlmaktadr. Bu açdan, büyük oranda insan sermayesine dayanan bankaclk sektöründe, performans deerlendirme çalmalarnn önemi çok büyüktür. Bu aratrma kapsamnda, özel bir bankadaki igörenlerin performans deerlendirme çalmalarna ilikin görülerinin belirlenmesi ve bunun yannda personel ve yönetici pozisyonundaki igörenlerin performans deerlendirmeye ilikin görülerinin farkllap farkllamad aratrlmtr. Elde edilen bulgulara göre; igörenlerin genel olarak söz konusu konuya ilikin kararsz bir tutum Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 211

18 sergiledikleri gözlenmitir. Katlmclar, sadece 1,2,12,13 ve 20 numaral yarglara olumlu, dier ifadelere ise daha çok kararsz yönde görü belirtmilerdir. Nitekim igören görülerinin genel aritmetik ortalamas da 2,17 olup, bu yorumu destekler niteliktedir. Personel ve yönetici görülerinde ise 0,05 ve 0,01 anlamllk düzeyinde farkllk olduu tespit edilmitir. Genel olarak baktmzda performans deerlendirme çalmalar konusunda; örgüt içi her bir i için i tanmnn yaplmas, performans deerlendirme kriter ve standartlarnn belirlenirken görü alnmas, belirlenen kriterlerin objektif ve ölçülebilir olmas, çalanlara iletilmesi, eksik noktalarn aratrlp önlem alnmas, performans düzeyleri ile ilgili olarak zamannda geri bildirim yaplmas, i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanmas, üst yönetimin performans deerlendirme sistemini desteklemesi, bu sistemin öneminin bilinmesi ve gösterilecek üstün bir performans düzeyinin ödüllendirilmesi gibi konularda yönetici ve personel görüleri arasnda anlaml farkllklar olduu tespit edilmitir. Yaplan çalmaya göre, eksik görülen hususlar ve ortaya çkan bu görü farkllklarnn ortadan kaldrlabilmesi için önerileri aadaki gibi sralamak olasdr: Bankann mevcut performans deerlendirme sistemi yeniden analiz edilmelidir. Performans kriterleri ve standartlar belirlenen plan ve hedefler dorultusunda hazrlanmal ve tüm personele iletilmelidir. Bankada i analizi yeniden yaplmal ve bunun sonucunda i analizlerine bal olarak tüm düzeylerdeki görev ve i tanmlar ile i gerekleri hazrlanmaldr. Performans kriterleri ve standartlar belirlenirken, igörenlerin görü ve önerileri dikkate alnmal, her pozisyon için, objektif ve ölçülebilir kriterler ve standartlar belirlenmelidir. Belirlenen kriterler ve standartlar dorultusunda, çalanlar objektif ve doru bir biçimde deerlendirilmelidir. Deerlendirme sonuçlar ulatrlmal feed-back sistemi iletilerek eksik yönlerin giderilmesi yoluna gidilmelidir. 212 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

19 Bankada personelin yeteneklerini artrma çabasna yönelik i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanmaldr. Bankadaki ar i yükü, günlük younluk, personel arasndaki etkileim vb. nedenlerle insanlar, yaptklar ilerden sklr bir duruma gelebilirler. Bu sorunu minimize etmek ya da önlemek için, i zenginletirme ve i rotasyonu uygulanmaldr. (görenlerin hedeflenen performans düzeyine ulamas durumunda, bu performansa bal olarak ücret artrm, terfi, prim ya da takdir edilme gibi bir takm özel ödüller verilmelidir. Performans düzeyine bal olarak kariyer planlama, eitim ve gelitirme sistemi kurulmaldr. Son olarak, performans deerlendirme çalmalarna yönelik uygulamalar düzenli olarak kontrol edilmeli, her aamada ortaya çkabilecek sorunlar dikkatle incelenmeli ve gerekli önlemler alnmaldr. KAYNAKÇA ALDAKHILALLAH, A. Khalid ve Diane H. Parente, Redesigning a Square Peg: Total Quality Management Performance Appraisals, Total Quality Management, Vol.13, No.1, 2002, ss ALTUNIOIK, Remzi, R. Cokun, S. Bayraktarolu ve E. Yldrm, Sosyal Bilimlerde Ara+t,rma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazar, ANDERSON, D., Performansn Ödüllendirilmesi, Excellence, Say:84, 2004, ss.4-5. ARSLAN, Akn, Organizasyonlarda Toplam Kalite Yönetimine Geçi Sürecinde Etkin Bir Performans Deerlendirme Sistemi Oluturmann Rolü Ve Önemi, Kamu Yönetiminde Kalite I.Ulusal Kongresi, TODA(E Yayn No:289, 1999, ss BAKOVLU, R., Örgütsel Performans Kavram ve Geliimi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bil. Dergisi, Say15, Cilt 4, 2001, ss Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 213

20 BENL(G(RAY, Serap, nsan Kaynaklar, Aç,s,ndan Otellerde Performans Yönetimi, Eskiehir: Anadolu Üni. Yayn No:174, (kt. ve (dari Bil. Fak. Yayn No:164, BOYLU, Yasin ve Alptekin Sökmen, Snr Birim (görenlerin Performans Deerlendirme Kriterlerine Bak: Ankara daki Otel (letmeleri Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üni. Ticaret ve Turizm E<itim Fakültesi Dergisi, Cilt.2, 2002, ss CAN, Halil, A. Akgün ve O. Kavuncuba, Kamu Ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, 2.Bask, Siyasal Kitabevi, Ankara, CANMAN, Doan, Ça<da+ Personel Yönetimi, Türkiye Orta Dou Amme (daresi Enstitüsü Yaynlar No: 260, Ankara, 1995a. CANMAN, Doan, (nsan Kaynann Deerlendirilmesinde Çada Yaklamlar, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri III.Cilt, TODA(E Yayn, Ankara, 1995b, ss CASCIO, F. Wayne, Managing Human Resources Productivity, Quality of Work Life, Profits, 2nd Ed. McGraw-Hill International Ed. Mang. Series, USA, COVINGTON, J., Daha Hzl ve Daha (yi, Excellence, Say:84, DURNA, Ufuk, (letmelerde Performans Deerlemesine Stratejik Bir Yaklam, Standard Dergisi, Say.482, Oubat, 2002, ss ERKUT, Haluk, Performans Yeniden Gündemde, Mercek Dergisi, MESS Sendikas Yaynlar, Ocak, 2004, ss HOLLAND, D., (letmelerde Süreç Yönetimi ve Performans, Excellence, Say.92, 2004, ss INDJEJIKIAN, R., Performance Evaluation and Compensation Research: An Agency Perspective, Accounting Horizons, Vol,13, No.2, June, 1999, ss (PL(K, F. Nur, Dört ve Be Yldzl Otel (letmelerinde Çalan Personelin Performans Deerlendirme Faaliyetleri: Çukurova Bölgesi Örnei, Anatolia: Turizm Ara+t,rmalar, Dergisi, Say.15, No.2, Güz, 2004, ss Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ **

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** ÖZET Turizm sektörü, tüm hizmet sektörleri içersinde yatrm, istihdam ve

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER *

LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES. Hafize KESER * LKÖRETM 4. SINIF BLGSAYAR DERS KTAPLARININ GÖRSEL TASARIM LKERLERNE GÖRE DEERLENDRLMES Hafize KESER * Özet Bu çalmann hedefi, Türkiye deki ilköretim bilgisayar ders kitaplarnn önceden belirlenmi olan 48

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS

ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS ORTAÖRETM ÖRENCLERNN ANNE BABAYA GÜVENL BALANMA DÜZEYLERNN DN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BLGS DERSNE YÖNELK TUTUMLARINA ETKS Özet / Abstract Mehmet Kamil COKUN Aratrmann amac, ortaöretim örencilerinin anne babalarna

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN **

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** ÖZET Bu çalmann amac, giriimci ve yönetici kadn profillerinin karlatrlmasdr. Üretim faktörlerini bir

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı