EZM x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý"

Transkript

1 EZM x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri - Otomatik ve Manuel Resetli Çalýþma - NN/N tipi Çalýþma -INC,DEC,INC/INC,INC/DEC,U/DOWN,x1/x2/x4 faz kaymalý sayma seçeneði - Çarpým faktörü ve desimal nokta pozisyonu Kullaným Kýlavuzu. TÜR EZM V00 05/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA EZM-4930 rogramlanabilir Sayýcý cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Ayrýca cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý " ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý, dizinde yer alan herhangi bir baþlýða bölüm numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantýlarý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. ÇalýþmaÞekli ve arametreler : Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Kullanýcýnýn bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. i Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 BOYUTLAR 2.3 ANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ AARATLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSELBAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SAYMA GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI ROXIMITY & SWITCH BAÐLANTISI INCREMENTAL ENKODER & SWITCH BAÐLANTISI SWITCH BAÐLANTISI 3.6 RÖLE ÇIKIÞ BAÐLANTISI 3.7 EZM-4930 ROGRAMLANABÝLÝR SAYICI CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 4.ÖN ANELÝN TANIMI VE ARAMETRELERÝNE ERÝÞÝM... Sayfa ÖN ANELÝN TANIMI 4.2 EZM ROGRAMLANABÝLÝR SAYICI CÝHAZINA ENERJÝ VERÝLMESÝ VE YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDEN ÝZLENMESÝ 4.3 DEÐERLERÝNÝN AYARLANMASI 4.4 SAYMA DEÐERÝNÝN SIFIRLANMASI 4.5 ROGRAM ARAMETRELERÝNE ERÝÞÝM 5.ROGRAM ARAMETRELERÝ... Sayfa 29 6.EZM-4930 ROGRAMLANABÝLÝR SAYICI CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 46 7.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 48 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý : rogramlanabilir Sayýcý Model Kodu : EZM-4930 Tip Kodu : EZM-4930 Ürün Kategorisi : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat Donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN :2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz EZM serisi rogramlanabilir Sayýcý, paketleme makineleri, üretim ve kalite kontrol bantlarýnýn yaný sýra cam, plastik, mermer, sac, kumaþ kesim ve iþleme makinelerindeki tüm boyut, adet, toplam adet, verimlilik ölçümlerinde güvenle kullanabileceðiniz, her türlü mekanik yapýya ve otomasyon sistemine kolaylýkla adapte edebileceðiniz bir üründür. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý aketleme ve ambalaj makineleri, Kalite kontrol bantlarý, Dolum sistemleri, Takým tezgahlarý, ozisyon ölçme ve kontrol otomasyonlarý, Mermer, Sac, Kumaþ vs. Kesme makineleri, Bina otomasyonlarý, Üretim bantlarý 1.1 Genel Özellikler Standart 230 V 50/60Hz Opsiyonel Besleme Giriþi 115V 50/60Hz, 24V 50/60Hz EZM-4930 Besleme Gerilim Giriþi Switch roximity Sensör(NN,N) Optik Sensör Enkoder Sayýcý Giriþleri (Ch A, Ch B) Switch roximity Sensör(NN,N) Optik Sensör(NN,N) Reset ve ause Giriþleri Sensör Besleme ý Switch roximity Sensör (NN,N) Optik Sensör Enkoder Standart Kontrol ý(röle) 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri Ez M-4930 ( 96x48 1/8 DIN) A Besleme Gerilimi A BC D E / FG HI / U V W Z 1 / / V (-%15;+%10) 50/60Hz 115 V (-%15;+%10) 50/60Hz 230V (-%15;+%10) 50/60Hz Müþteriye Özel (Maksimum 240V (-%15;+%10))50/60Hz E Output-1 1 Relay Output 250 V ) Rezistif yükte EZM-4930 rogramlanabilir Sayýcý cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýnbeslemegerilimi belirlenmelidir. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. Vac tanýmý olarak simgesi kullanýlmýþtýr. 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (etrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. aketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 1adet MontajAparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaaittir. 7

8 Counter ESM-4430 EZM Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ürün etiketi Ön anel I65koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15mm / 0.59 inch) 2.2 Boyutlar Maksimum 15mm / 0.59 inch Counter EZM mm/ 1.89 inch 96mm / 3.78 inch 10.5 ± 1 mm/0.41 inch 76mm / 2.99 inch 8

9 2.3 anel Kesiti 129 mm / 5.08 inch (min) 46 mm / 1.81 inch (min) 92mm / 3.62 inch 65 mm / 2.56 inch (min) 109

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 C aralýðýnda Maksimum Rutubet : 90 %Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar atlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn anel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarýnýn takýlý olduðundan emin olunuz. Counter ESM-4430 EZM Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajýyapacakpersonelingüvenliði içingereklidir. 10

11 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Counter ESM-4430 EZM-4930 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný üst ve alt sabitleme yuvalarýna yerleþtirip aparat vidalarýný sýkarak cihazý panele sabitleyin Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn anel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz Montaj aparatýnýn vidalarýný gevþetiniz. Counter EZM Montaj aparatlarýný, üst ve alt sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýn. 3-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 3 11

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý /N : EZM-4930 Maks. 2.5mm / inch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekli / Çoklu Vida sýkýþtýrma 0,5Nm Tornavida 0,8 x3mm 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için Cihazýn Elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen Elektriksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedir. /N : EZM C NO NC V Max 50mA 0V Ch A Ch B AUSE Sensör Besleme Gerilimi Röle ý Besleme Gerilimi Giriþi 230V (-%15;+%10) 50/60Hz - 2.3VA Sayma Giriþleri 115V (-%15;+%10) 50/60Hz - 2.3VA 24 V (-%15;+%10) 50/60Hz - 2.3VA (Sipariþte belirtilmelidir.) 13

14 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü /N : EZM-4930 Max.50mA 12 V 0V Ch-A Ch-B ause Reset V ± 15% 50/60 Hz - 2.3VA N L C NO NC

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý N 14 Sigorta Not-1 L 15 Besleme Giriþi Baðlantýsý N 14 Sigorta Not-1 L 15 Not-2 Harici Sigorta (1 A T) Not-2 Harici Sigorta (1 A T) Besleme 115V, 230 V (-%15;+%10) 50/60 Hz Besleme Anahtarý Besleme Anahtarý Besleme 24V (-%15;+%10) 50/60Hz Not-1 : 115V 50/60 Hz ve 230V 50/60 Hz Besleme giriþlerinde 33 R dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. 24V 50/60Hz Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerilimininuygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta Faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. 15

16 3.5 Sayma Giriþi Baðlantýlarý roximity & Switch Baðlantýsý ROX. N ROX. N N tip çalýþma Switch Switch V Max. 50mA 0V ChA ChB AUSE NOT-1 ROX. NN ROX. NN NN tip çalýþma Switch Switch V Max. 50mA 0V ChA ChB AUSE NOT-1 NOT-1 : HariciTransmitteriçinyardýmcýgüç beslemesi. 12V ± %10, 50 ma maksimum kýsa devre korumasý. 16

17 3.5.2 Incremental Enkoder & Switch Baðlantýsý INCREMENTAL ENCODER 10 to 30V N tip çalýþma Switch Switch V Max. 50mA 0V ChA ChB AUSE NOT-1 NN tip çalýþma INCREMENTAL ENCODER 10 to 30V Switch Switch V Max. 50mA 0V ChA ChB AUSE NOT-1 NOT-1 : HariciTransmitteriçinyardýmcýgüç beslemesi. 12V ± %10, 50 ma maksimum kýsa devre korumasý. 17

18 3.5.3 Switch Baðlantýsý N type operation Switch Switch Switch Switch V Max. 50mA 0V ChA ChB AUSE NOT-1 NN type operation Switch Switch Switch Switch V Max. 50mA 0V ChA ChB AUSE NOT-1 NOT-1 : HariciTransmitteriçinyardýmcýgüç beslemesi. 12V ± %10, 50 ma maksimum kýsa devre korumasý. 18

19 3.6 Röle Baðlantýsý L N C 11 5A T Sigorta NC NO Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 3.7 EZM-4930 rogramlanabilir Sayýcý Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri Yük 500V ( EZM için ) 2000 V ( EZM için ) 14 Besleme Giriþi 0V V Röle ý V 2000V 1 12V Sensör Besleme Gerilimi V Dijital Giriþler

20 4. Ön anelin Tanýmý ve arametrelerine Eriþim 4.1 Ön anelin Tanýmý Counter EZM-4930 Aktif LED i Aktüel Deðer ve rogram arametresi Ýsmi Göstergesi ve arametre deðeri Göstergesi : Deðeri Gösterim LED'i ROG Butonu : rogramlama bölümüne giriþ için kullanýlýr. ONAY Butonu : Tüm deðiþikliklerin kaydedilmesi ve rogramlama bölümünde parametreler arasýnda dolaþmak için kullanýlýr. KAYDIRMA Butonu : Deðiþtirilmek istenilen parametrelerin ilgili basamaðýna eriþmek için kullanýlýr. ve ARTTIRMA Butonu: Aktüel Deðer Göstergesindeki Sayýnýn Resetlenmesi için kullanýlýr. Ayrýca Kaydýrma butonu ile seçilen basamaktaki sayýnýn deðerini arttýrmak için kullanýlýr.(0 ile 9 arasýnda deðer alabilir.) 20

21 4.2 EZM rogramlanabilir Sayýcý Cihazýna Enerji verilmesi ve yazýlým revizyonunun göstergeden izlenmesi Cihaza enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý belirtilir daha sonra cihaz normal çalýþma ekranýna döner. Cihaza enerji uygulandýðýndaki ekran bilgileri aþaðýdaki gibidir: Counter EZM-4930 reu Revizyon yazýsý Revizyon numarasý Counter EZM-4930 Counter EZM-4930 Yazýlým Revizyonu Ana Çalýþma Ekranýna gelinir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn enerjisini kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 21

22 4.3 Deðerinin Ayarlanmasý Cihazýn deðerinideðiþtirelim. Çalýþma Ekraný Ekraný KAYDIRMA butonuna bastýðýnýzda deðerinin 6.Basamaðý Yanýp sönmeye baþlar. KAYDIRMA Butonuna tekrar basýnýz. Ekraný Ekraný deðerinin 5.basamaðý Yanýp sönmeye baþlar. KAYDIRMA Butonuna Tekrar basýnýz. deðerinin 4.basamaðý Yanýp sönmeye baþlar. ARTTIRMA Butonuna basarak yanýp sönen basamaktaki sayýyý arttýrýnýz. Ekraný Çalýþma Ekraný ONAY Butonuna basarak ilgili deðeri deðeri olarak kaydediniz. 22

23 4.4 Sayma deðerinin resetlenmesi Çalýþma Ekraný Çalýþma Ekraný butonuna bastýðýnýzda Cihazýn o ana kadar saymýþ olduðu deðer Reset-ofset deðerini alýr. i Reset butonuna basýlarak iþlemi yapýlabildiði gibi giriþine sinyal uygulayarak da iþlemi gerçekleþtirilebilmektedir. arametrelerin açýklandýðý bölümlerde bu iþlemler MANUEL olarak ifade edilmektedir. MANUEL iþlemi sonunda cihaz; ise Reset Ofset deðerine, için ise; ise deðerine, ise Reset Ofset deðerine döner. 23

24 4.5 rogram arametrelerine Eriþim Bu bölümde rogram parametrelerine eriþim iþlemi anlatýlmaktadýr. Tüm parametrelerin detaylý açýklamasý ROGRAM ARAMETRELERÝ bölümünde anlatýlmýþtýr. Çalýþma Ekraný Þifre Ekraný arametrenin alabileceði,en yüksek deðer basamaðý ; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. ROG butonuna bastýðýnýzda rogram bölümüne giriþ için þifre sorulacaktýr. Kaydýrma ve Arttýrma Butonu ile þifrenizi giriniz. Þifre Ekraný Giriþ Tipleri ve Fonksiyonlarý arametrenin alabileceði,en yüksek deðer basamaðý ; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Þifrenizi yazdýktan sonra ONAY butonuna basýnýz. ONAY butonuna basýnýz. ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 2. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Ch-A ve Ch-B Giriþlerinin ulse süresi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. 24

25 arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 2. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Reset ve ause Giriþlerinin ulse süresi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Sayma yönü seçimi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Sensör tipi seçimi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Fonksiyonlarý ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. 25

26 arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. çalýþma þekli ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. ulse zamaný ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Gösterge için Nokta ozisyonu ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Veri Kayýt ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. 26

27 arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Reset ve Set Korumasý ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 6. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Çarpým Katsayýsý ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 6. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. Reset Ofset ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. rogramlama Bölümü Giriþ Þifresi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basarak ilk parametreye ulaþabilirsiniz. 27

28 Çalýþma Ekraný Giriþ Tipleri ve Fonksiyonlarý arametreler arasýnda dolaþmaya devam etmek için ONAY butonun basmaya devam ediniz. 28

29 8. ARAMETRELER 5. rogram arametreleri Giriþ Tipleri ve Fonksiyonlarý. Cihaz Ch-A giriþinin Yükselen Kenarýnda Yukarý doðru sayma yapar. Ch-A ause Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Cihaz Ch-A giriþinin Yükselen Kenarýnda Aþaðý doðru sayma yapar. Ch-A ause Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Cihaz Ch-A giriþinin Yükselen Kenarýnda Yukarý doðru sayma yapar. Ch-B giriþinin Yükselen Kenarýnda Aþaðý doðru sayma yapar. Ch-A Ch-B Ekran Baþlangýç Deðeri 0 Deðeri Sayma yönü YUKARI i Cihazýn sayma yönü Ise cihaz yukarý, Ekran Baþlangýç Deðeri 8 Deðeri parametresitarafýndanayarlanýr. ise cihaz aþaðý yönde sayar. Sayma yönü AÞAÐI 29

30 Cihaz Ch-A giriþinin Yükselen Kenarýnda Yukarý doðru sayma yapar. Ch-B giriþinin Yükselen Kenarýnda Yukarý doðru sayma yapar. Ch-A Ch-B Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Sayma yönü YUKARI Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Sayma yönü AÞAÐI Cihaz Ch-B 0 iken Ch-A giriþinin Yükselen Kenarýnda Yukarý doðru sayma yapar. Ch-B 1 iken Ch-A giriþinin Yükselen Kenarýnda Aþaðý doðru sayma yapar. Ch-A Ch-B YUKARI AÞAÐI YUKARI Ekran Baþlangýç Deðeri 0 Deðeri Sayma yönü YUKARI i Ekran Baþlangýç Deðeri 8 Deðeri Baþlangýç Ekran Deðeri Deðeri Sayma yönü AÞAÐI Cihaz ; x1 Faz Kaymalý Sayma yapar. ( Incremental Enkoder için) Cihaz Ch-A Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-B0 iken Yukarý doðru sayma yapar. Cihaz Ch-A Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-B1 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Azalým Yönünde Ch-A Ýlerleme Artým Yönünde Ch-A Ýlerleme Ch-B Cihazýn sayma yönü Ise cihaz yukarý, Baþlangýç Ekran Deðeri 8 Deðeri parametresitarafýndanayarlanýr. ise cihaz aþaðý yönde sayar. 5 4 Sayma yönü YUKARI Sayma yönü AÞAÐI 30

31 Cihaz ; x2 Faz Kaymalý Sayma yapar. ( Incremental Enkoder için) Cihaz Ch-A Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-B0 iken Yukarý doðru sayma yapar. Cihaz Ch-A Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-B1 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Cihaz Ch-A Giriþinin Düþen kenarýnda Ch-B1 iken Yukarý doðru sayma yapar. Cihaz Ch-A Giriþinin Düþen kenarýnda Ch-B0 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Azalým Yönünde Ch-A Ýlerleme Artým Yönünde Ch-A Ýlerleme Ch-B Ekran Deðeri Baþlangýç Deðeri Sayma yönü YUKARI Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Sayma yönü AÞAÐI Cihaz x4 Faz Kaymalý Sayma yapar. ( Incremental Enkoder için) Ch-A Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-B0 iken Yukarý doðru sayma yapar. Ch-A Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-B1 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Ch-A Giriþinin Düþen kenarýnda Ch-B0 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Ch-A Giriþinin Düþen kenarýnda Ch-B1 iken Yukarý doðru sayma yapar. Ch-B Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-A0 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Ch-B Giriþinin Çýkan kenarýnda Ch-A1 iken Yukarý doðru sayma yapar. Ch-B Giriþinin Düþen kenarýnda Ch-A0 iken Yukarý doðru sayma yapar. Ch-B Giriþinin Düþen kenarýnda Ch-A1 iken Aþaðý doðru sayma yapar. Azalým Yönünde Ýlerleme Ch-A Artým Yönünde Ýlerleme Azalým Yönünde Ýlerleme Artým Yönünde Ýlerleme Ch-A Ch-B Ch-B Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Sayma yönü YUKARI i Ekran Baþlangýç Deðeri Deðeri Cihazýn sayma yönü parametresitarafýndanayarlanýr. Ise cihaz yukarý, ise cihaz aþaðý yönde sayar. Sayma yönü AÞAÐI 31

32 Ch-A ve Ch-B Giriþlerinin ulse Süresi. Ch-A ve Ch-B giriþlerinin kabul edilebilir pulse süresini belirler. Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen sürenin altýnda kalan pulslerin deðerlendirme dýþýnda tutulmasý için kullanýlýr. ile msn arasýnda deðer alabilir. i Reset ve ause Giriþlerinin ulse Süresi. Reset ve ause giriþlerinin kabul edilebilir pulse süresini belirler. Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen sürenin altýnda kalan pulslerin deðerlendirme dýþýnda tutulmasý için kullanýlýr. ile msn arasýnda deðer alabilir. Cihazýn Sayma Yönü ArtanyöndeSayma. ( 0 -->reset e ) AzalanyöndeSayma. ( reset den -->0 ) i Giriþ Tipleri ve fonksiyonlarý parametresi : veya seçilmiþ ise Cihazýn sayma yönü parametresi kullanýcý tarafýndan gözlenmez. 32

33 Fonksiyonlarý. Manuel Reset-1. Cihaz sayma iþlemine Manuel Reset aktif olana kadar devam eder. ( ulse Zamaný dikkate alýnmaz) Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Veya Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Veya 33

34 Manuel Reset-2. ( ulse Zamaný dikkate alýnmaz) Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Veya Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Veya 34

35 Manuel Reset-3. Cihaz sayma iþlemine Manuel Reset aktif olana kadar devam eder. ( ulse Zamaný dikkate alýnýr.) Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadar konum deðiþtirmez. Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam eder. Manuel Reset geldiðindeise ResetOfsetdeðerinegeridöner. Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 35

36 Otomatik Reset-1 Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma 0 dan ileri yönde baþlar. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konumdeðiþtirir. pulsezamaný isemanuel Reset aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Manuel Reset geldiðindeise ResetOfsetdeðerinegeridöner. Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer 0 deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma deðerinden geri yönde baþlar. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konumdeðiþtirir. pulsezamaný isemanuel Reset aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. i Manuel Reset için; isedeðerine, ise Reset Ofset deðerine geri döner. fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 36

37 Otomatik Reset-2 Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Aktüel sayma deðeri deðerinde kalýr. Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam etmez. pulse zamaný sonunda, Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma 0 dan ileri devam eder. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 37

38 Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer 0 deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Aktüel sayma deðeri deðerinde kalýr. Sayma iþlemi 0 deðerinin altýnda devam etmez. pulse zamaný sonunda, Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma deðerinden geriye devam eder. Manuel Reset için; isedeðerine, ise ResetOfsetdeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 38

39 Otomatik Reset-3 Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur ve Sayma deðeri sýfýrlanarak devam eder. AncakAktüel deðer göstergesinde deðeri gözlenir. Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam etmez. pulse zamaný sýfýrdan farklý ise süre sonunda Aktüel deðer ekranýnda gerçek sayma deðeri gözlenir ve pasif hale getirilir. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 39

40 Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer 0 deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur ve Sayma deðerisýfýrlanarakdevameder.ancak Aktüeldeðergöstergesinde Deðeri gözlenir. pulse zamaný sýfýrdan farklý ise süre sonundaaktüel deðer ekranýnda gerçek sayma deðeri gözlenir ve pasif hale getirilir. Sayma iþlemi 0 deðerinin altýnda devam etmez. Manuel Reset için; isedeðerine, ise ResetOfsetdeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 40

41 Otomatik Reset-4 Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadarkonumdeðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur ve Sayma iþlemi deðerininüzerinde devam eder, pulsezamaný sýfýrdan farklý ise süre sonunda sayma deðeri sýfýrlanýr ve pasif hale getirilir. Manuel Reset geldiðindeise ResetOfsetdeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 41

42 Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Reset Set Reset Ofset 0 Sayýlan deðer 0 deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel Reset aktif olana kadar konum deðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur ve Sayma iþlemi 0 deðerinin altýnda devam eder. pulse zamaný sýfýrdan farklý ise süre sonunda sayma deðeri deðerine eþitlenir ve pasif hale getirilir. Manuel Reset için; isedeðerine, ise ResetOfsetdeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik Reset olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleþmez. 42

43 Otomatik Reset-5 pulse zamaný dikkate alýnmaz. Sayma yönü : 0 --> (Yukarý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Veya Sayýlan deðer deðerine eþit veya büyük ise aktif olur. deðerinden küçük ise pasifolur. pulsezamaný dikkatealýnmaz. Saymaiþlemideðerininüzerinde devameder. Manuel Reset geldiðinde ise ResetOfsetdeðerinegeridöner. Sayma yönü : --> 0 (Aþaðý doðru sayma) Reset Set Reset Ofset 0 Veya i Ayný anda azalan veya artan yönde sayma yapan sistemlerde tercih edilir. 43

44 Çalýþma Þekli NormaldeEnerjisiz. NormaldeEnerjili. ulse Zamaný ýn aktif kalacaðý süreyi belirler ile saniye arasýnda deðer alabilir saniye girilmesi durumunda süresiz çalýþma seçilmiþ olur. Detaylý bilgi için fonksiyonlarýnýn açýklandýðý bölüme bakýnýz. Gösterge için Nokta ozisyonu Nokta pozisyonuaktif deðildir. Ekran görünümü Nokta pozisyonuaktif. Ekran görünümü Nokta pozisyonuaktif. Ekran görünümü Nokta pozisyonuaktif. Ekran görünümü Nokta pozisyonuaktif. Ekran görünümü Veri Kayýt Enerji kesintisi durumundaaktüel deðer ekranýndaki sayma deðeri Kalýcý hafýzaya kaydedilir. Cihaz Enerjilendiðinde kaldýðý yerden çalýþmasýna devam eder. Enerji kesintisi durumunda herhangi bir kayýt yapýlmaz. Cihaz enerjilendiðinde Ekran deðeri olur. Reset ve Set korumasý (Ön anelden Eriþim için) Cihaz üzerinde Reset ve Set korumasý uygulanmaz. Sadece Butonu korumasý aktiftir. Cihaz üzerinden Reset Butonu kullanýlarakaktüel Sayma deðeri silinemez. Cihazýn Aktüel sayma deðeri Giriþine pulse uygulayarak silinebilir. deðerideðiþtirilemez. Tam Koruma ; Reset korumasý aktiftir ayrýca deðeri de deðiþtirilemez. 44

45 Çarpým Katsayýsý arametre deðeri ile arasýnda deðer alabilir. Bu parametrede yapýlan deðiþiklik, yapýldýðý andan sonra geçerlidir. Girilmesi durumunda göstergede sayýlan sayý gösterilir. Reset Ofset arametre deðeri ile arasýnda deðer alabilir. Bu parametrede yapýlan deðiþiklik, yapýldýðý andan sonra geçerlidir. Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz. fonksiyonlarýnýn açýklandýðý bölüme rogram Þifresi rogram parametrelerine eriþim sýrasýnda girilen rogram þifresidir. ile arasýnda deðer alabilir. Bu deðer ise rogram parametrelerine giriþte þifre sorulmaz. rogramlama Butonuna basýldýðýnda ilk önce ekraný gelir. Bu deðer 0 dan farklý iken rogram parametrelerine eriþim sýrasýndaki þifreekranýnda ; 1- Kullanýcý deðerini yanlýþ girerse : arametre deðerlerini göremedenana çalýþma ekranýna döner. 2- Kullanýcý þifresini yazmadan Enter butonu ile rogramlama bölümüne girerse (arametreleri gözlemek amacýyla) : rogram þifresi parametresi dýþýndaki tüm parametre deðerlerini görebilir ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapamaz. 45

46 6. EZM-4930 rogramlanabilir Sayýcý Cihazýndaki Hata Mesajlarý 1-rogramlama bölümüne giriþte bir þifre deðeri varken ; Kullanýcý, þifre bölümüne herhangi bir deðer girmeden, sadece ONAY butonunu kullanarak, rogramlama bölümüne geçiþ yapabilir. Kullanýcý rogramlama bölümünde rogramlama Þifresi arametresi hariç tüm parametreleri görebilir ancak ilgili program parametrelerinde deðiþiklik yapamaz. rogramlama bölümüne giriþte, Þifrenin doðru olarak girildiði durumlarda parametrelerin en yüksek deðerli basamaðý yanýp sönerken, þifrenin girilmediði durumlarda bu yanýp sönme iþlemi gerçekleþmez. Çalýþma Ekraný Þifre Ekraný arametrenin alabileceði,en yüksek deðer basamaðý ; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. ROG butonuna bastýðýnýzda rogram bölümüne giriþ için þifre sorulacaktýr. Þifre bölümüne herhangi bir þifre yazmadan ONAY butonuna basýlýrsa ; Giriþ Tipleri ve Fonksiyonlarý Herhangi bir yanýp sönme iþlemi gerçekleþmez. ONAY butonuna basarak, rogram Þifresi hariç tüm rogram parametrelerini görebilirsiniz. Reset Ofset arametresi rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. arametreler arasýnda dolaþmaya devam etmek için ONAY butonuna basmaya devam ediniz. 46

47 Çalýþma Ekraný Giriþ Tipleri ve Fonksiyonlarý 2-Aktüel Ekran deðerinin yanýp sönmesi ve cihazýn sayma yapmamasý durumu ; Cihazýn Sayma deðerinin Maksimum Sayma sýnýrýný aþmasý durumundaortayaçýkar. Butonu kullanýlarak, Sayma deðerleri ile birlikte bu uyarý ekraný da silinebilir. 3-Aktüel Ekran deðerinin yanýp sönmesi ve cihazýn sayma yapmamasý durumu ; Cihazýn Sayma deðerlerinin Minimum Sayma sýnýrýný aþmasý durumundaortayaçýkar. Butonu kullanýlarak, Sayma deðerleri ile birlikte bu uyarý ekraný da silinebilir. 47

48 7. Spesifikasyonlar Cihaz Türü Fiziksel Özellikler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tipi Aþýrý Gerilim Kategorisi Elektriksel Kirlilik Çalýþma eriyodu Besleme Voltajý Ve Gücü Dijital Giriþlerin Elektriksel Özellikleri Maksimum Giriþ Frekansý Tipi Aktüel Deðer Göstergesi Set Göstergesi LED Göstergeler Uyumlu Standartlar : rogramlanabilir Sayýcý : 96mm x 48mm x 86,5mm 1/8 DIN anel montajý için lastik koruma. anel kesiti 92 x46mm. : NEMA 4X (önden Ip65, arkadan I20). : Yaklaþýk olarak 0.21 Kg. : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C ile +85 C / 0 C ile +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : Sabit montaj kategorisi. :II : II. Ofis veya iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde. : Sürekli. : 230 V (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 2.3VA 115 V (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 2.3VA 24 V (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 2.3VA : Nominal Giriþ gerilimi : 16 5mA Maksimum uygulanabilecek gerilim : 30 VDC Lojik 1 minimum seviye :3VDC Lojik 0 maksimum seviye :2VDC : 0,1,2ise Hz 3,4ise20000 Hz 5,6 ise12000 Hz 7 ise Hz : Röle ý Rezistif Yükte Anahtarlama (Tam Yükte) : 13,2 mm Kýrmýzý 6 dijit LED Gösterge : 8 mm Yeþil 6 dijit LED Gösterge : (Set deðeri), (Kontrol ) LED leri, : GOST-R, 48

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

proop-i/o Modül Kullanım Kılavuzu

proop-i/o Modül Kullanım Kılavuzu proop-i/o Modül Kullanım Kılavuzu Önsöz Proop-I/O Modülü Proop cihazı ile birlikte kullanılırken ayrı olarak herhangi bir marka için veri yolu olarakta kullanılabilir Proop-I/O Modül kurulum ve bağlantı

Detaylı

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Önsöz PROOP, endüstride PLC sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş otomasyon sistemi ile kullanıcı arasında etkileşim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu döküman, PROOP

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. EZM-4450 48X48DIN 1/16 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter

Kullanım Kılavuzu. EZM-4450 48X48DIN 1/16 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter EZM-5 8X8DIN /6 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter 6 dijit aktüel, 6 dijit set göstergesi setli çalışma, pause ve ChA - ChB sayma girişleri NPN / PNP giriş tipi seçimi Programlanabilir Sayıcı

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DMF SERÝSÝ DFM 8 - DFM 20 - DFM 25 YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýth alat, Ýhracat, Taahh üt ve Tic aret Ltd. Þt i. HilalMa h. 704. Sok. No:1 5/ 1 ÇANKAYA-

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133027 MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu ESM-7700 72X72DIN /8 Proses Göstergesi 4 dijit proses göstergesi Üniversal proses girişi (TC, RTD, mv, V, ma) V ve ma girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı kalibrasyon imkanı Programlanabilir

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - - Eylül03_V Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Eylül 03 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50125993 SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Elektrik bağlantısı Diyagramlar

Detaylı

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları Tek Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.SINGLE) Çift Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.DUL) Unlu Mamül Pişirme Fırınları İçin (ESM-99X ESM-99X-N) Zaman yarlı Isıtma Kontrol

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi

Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: 661 661 Veri Sayfası 60.2045 Sayfa 1/6 Panel montaj termostatlar KM-70 Serisi DIN 3440 ve Basınç Ekipmanı Direktifi 97/23/EC'ye uygun model Kısa açıklama

Detaylı

OMS-312 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER EĞİTİM SETİ

OMS-312 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER EĞİTİM SETİ OMS-312 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER EĞİTİM SETİ ENDÜSTRİYE SENSÖR EĞİTİM SETİ STANDART DONANIM LİSTESİ M18 endüktif sensör M12 endüktif sensör reflektörden yansımalı optik sensör ve reflektörü cisimden yansımalı

Detaylı

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI SNS-155T (RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI ( Encoder Girişli ) KULLANIM KILAVUZU 8 BİT CORE DEVİCE SWİTCH MOD POWER 16 A. RELAY OUT 12 Khz. PWM 1 CHANNEL ENCODER FEEDBACK Üretici Firma: SENSE Elektrik

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik

Detaylı

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler 60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A Özellikler 60.12 60.13 Soket Tipi Montajlı 10 A Akımlı genel amaçlı röleler 2 ve 3 kutuplu değişken kontaklar Kadminyumsuz kontaklar AC ve DC bobinler UL Liste (belirli

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126333 SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133025 MSI-SR-ES20-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

2 Kablolu Villa Zil Paneli

2 Kablolu Villa Zil Paneli 2 Kablolu Villa Zil Paneli 2K-91-2K-92 Kullanım Kılavuzu 2K-91 2K-92 2K-91-2K-92 2 Kablolu Villa Zil Paneli İÇİNDEKİLER 1.Bölümler ve Fonksiyonları... 1 2.Terminal Açıklamaları... 1 3.Özellikler... 2 4.Montaj...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn MST SERİSİ 0-000 kva -0 kva : MEDİKAL ENDÜSTRİ ULAŞIM TOWER PF= 0.8 GÜÇ FAKTÖRÜ Service SERVİS ÖZELLİKLER Mikroişlemci Kontrollü Voltaj Regülasyonu Hassas Çıkış Voltaj Kontrolü Tristör ve SMPS Teknolojisi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

0.0000mL mL VFA ELEKTRONİK VF-DG01

0.0000mL mL VFA ELEKTRONİK VF-DG01 Cihazın Kullanımı ve Çalıştırılması Ön Panel Tanımı 1 2 3 0.0000mL 0.0000mL 4 5 6 7 8 9 10 1. 2X8 Karakter LCD üst satır. 2. 2x8 karakter LCD alt satır. 3. Hatanın varlığında yanan led. 4. Röle 1 in çıkışın

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM42R-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM42R-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133014 MSI-SR-CM42R-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 ULD-25AL ÇAP ÖLÇER 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ... 5-13 HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ... 14-22 BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 2 ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER MODEL : U25AL ÖLÇÜM YÖNTEMİ.:

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz kullanımında kılavuzdaki talimat ve uyarılara uyulmalıdır. Aksi takdirde

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

Teknik Döküman RCUXXYY EAE KNX Oda Kontrol Ünitesi RCUXXYY DT R1.0. Genel Bilgi. EAE Teknoloji Sayfa 1/10

Teknik Döküman RCUXXYY EAE KNX Oda Kontrol Ünitesi RCUXXYY DT R1.0. Genel Bilgi. EAE Teknoloji   Sayfa 1/10 Genel Bilgi EAE RCU mevcut versiyonlar: RCU2018 RCU2000 RCU2016 RCU2000 RCU1212 RCU1200 RCU0808 RCU0800 Not: RCUXXYY - XX çıkış sayısını ve YY giriş sayısını ifade eder. Oda Kontrol Ünitesi birden fazla

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler 55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A Özellikler 55.12 55.13 55.14 ACB montaj, genel amaçlı 2, 3 ve 4 Kutup röleler 55.12-2 Kutup 10 A 55.13-3 Kutup 10 A 55.14-4 Kutup 7 A AC ve DC bobin seçenekleri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı