Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Titreşim ile ilgili temel bilgiler:"

Transkript

1 Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

2 TİTREŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Titreşim ile ilgili temel bilgiler Titreşim Nedir Titreşimlerin Nedenleri Titreşim kaynakları Titreşimlerin Etkileri Temel Kavramlar Serbest Titreşim Periyodik Titreşim Harmonik Titreşim Zorlanmış Titreşim Titreşimin (yer değiştirme, hız, ivme cinsinden) rms değeri Titreşimden Etkilenme Sınırı Çevresel Titreşim Sınır Değerleri Titreşim Ölçümü Titreşim ölçüm cihazlarından istenen özellikler Titreşim Ölçüm Cihazları: İvme ölçerler

3 TitreĢim nedir? Bir sistemin denge konumu civarında yapmıģ olduğu salınım hareketine titreşim denir. Eğer yapılan salınım hareketi T saniyede kendini tekrar ediyorsa böyle hareketlere peryodik hareket denir. En basit peryodik hareket harmonik hareket adını alır. DAVULUN TİTREŞİMİ x(t)=x(t+nt) x=yer değiģtirme t=zaman T=Peryod n=peryod sayısı m, rad s s adet

4

5 Çevresel titreşim: Maden ve taģ ocakları, ulaģım araçları, sanayi ve inģaat makineleri ve benzeri iģlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dıģında baģka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluģan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri

6 Titreşimlerin Nedenleri: Sistemlerdeki titreģimler, dıģ kuvvetler ve sistemin bu dıģ kuvvetlere cevap verme özelliğinden kaynaklanır. Dış Kuvvetler: Sistemin bağlı olduğu temelden gelen kuvvet Dönen sistemlerde dengelenmemiģ kütleler, Motorlarda gidip-gelen kütleler, Darbe, deprem, vb. nedenlerle oluģan herhangi bir kuvvet olabilir.

7 Titreşim kaynakları: Her türlü endüstriyel makine Karayolu ve raylı ulaģım araçları, Binalarda kullanılan makine ve teçhizat, vb. hareketli sistemler titreģim kaynakları olarak görülmelidir.

8 Gürültü Yüksek gerilmeler AĢınma Titreşimlerin Etkileri: Malzeme yorulması gibi istenmeyen sonuçlara neden olurlar.

9 Titreşime maruz kalan insanlarda: Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iģ kazaları, vb. ) YaĢam kalitesinde olumsuz etkiler ÇalıĢma performansının azalması

10 Temel Kavramlar

11 Serbestlik Derecesi Hareket halindeki bir sistemin elemanlarının durum ve konumlarını belirleyen parametrelere koordinat denir. Bir sistemin bütün parçalarının her hangi bir zamanda konumlarının tamamen belirli olması için gerekli birbirinden bağımsız minimum koordinat sayısına serbestlik derecesi denir.

12 Ayrık ve Sürekli Sistemler Sonlu sayıda serbestlik dereceli sistemlere ayrık sistem denir. Serbestlik derecesi sonsuz olan sistemlere sürekli sistem denir. Sürekli sistem

13 TitreĢim Sistemlerinin Elemanları Kütle x Yay Sönüm Kuvvet x

14 Serbest Titreşim: Bir sistemin üzerinde hiç bir kuvvet yokken, sadece baģlangıçta uygulanan bir kuvvet veya hareket nedeniyle yaptığı titreģimlerdir

15 Periyodik Titreşim: Kendisini belirli bir zaman sonra tekrar eden titreģim Ģekli.

16 a)periyot : Hareketin kendisini tekrar ettiği zaman aralığı ( T )

17 b)salınım: Periyodik titreģimin bir periyotluk bölümü.

18 c)frekans: Birim zamandaki salınım sayısıdır Frekans ve periyot arasında Ģeklinde bir iliģki vardır. Salınım/saniye Ģeklinde ifade edilen frekans birimi Hertz (Hz) olarak bilinir

19 Harmonik Titreşim: Bir sinüs dalgası Ģeklinde değiģen titreģim hareketidir x=a sin 2π T t x=yerdeğiştirme (m,rad) A=Genlik (m,rad) t=zaman (s) T=Peryot (s)

20 a)genlik: Harmonik titreģimde, hareketin ortalama değerden en fazla ayrıldığı miktardır.

21 b)dairesel Frekans: radyan/saniye birimi ile ifade edilen frekansdır. Frekans, dairesel frekans ve periyot arasında 2 f Ģeklinde bir iliģki vardır. 2 T

22 c)faz Farkı: Birbiriyle aynı dalga Ģekli ve periyoda sahip iki dalga arasındaki zaman farkına gecikme zamanı ( ) denilirse bu iki dalga arasındaki faz farkı ( ),

23 Harmonik Harekette YerdeğiĢtirme Hız ve Ġvme Vektörlerinin Gösterimi 2 Aw x x Aw A t t x x

24 TitreĢim genliği üç farklı biçimde ifade edilir. peak to peak (P-P)(Ġki tepe arasındaki uzaklık): Kütlenin titreģim esnasında ulaģtığı iki uç nokta arasındaki uzaklıktır. Değeri 2a'dır. Zero to peak (0-P): Denge konumu ile tepe noktası arasındaki uzaklıktır. Değeri a'dır. RMS (Root mean square)(kareler toplamının karekökü): TitreĢimin efektif değeridir. Elinizi titreģim yapan makina üzerine koyduğunuzda hissettiğiniz titreģim seviyesidir. Basit harmonik harekette 0-P değerinin katıdır.

25 Titreşimin (yer değiştirme, hız, ivme cinsinden) rms Değeri: Belirli bir zaman aralığında ölçülen titreģim değerlerinin karelerinin ortalamasının kare kökü. Ancak bu değer yalnızca belli bir frekanstaki düzgün harmonik bir titreģim için geçerlidir. Yani 1500 CPM frekansında ve 0-P genliği 0.1 μm olan sinüzoidal bir titreģimin RMS değeri μm 'dir. Ancak frekans düzleminde (spektrum grafiği) birçok farklı frekansta titreģimler mevcuttur. Bu durumda ise RMS değeri yandaki formül kullanılarak bulunur.

26 Tepeden tepeye mesafe titreģimin genliğinin alacağı büyük ve en, küçük değerleri gösterdiğinden özellikle titreģim yer değiģtirmesinin önemli olduğu veya en büyük gerilmelerin dikkate alınması gerektiği yada mekanik boģlukların önem taģıdığı yerlerde kullanıģlıdır. Tepe değeri özellikle kısa zaman aralığında olan Ģok titreģimleri göstermesi açısından önemlidir. Ortalama değer zaman içindeki değiģimi de göz önüne almakla beraber uygulamadan fiziki bir değere doğrudan doğruya bağlaģtırılmadığından fazlaca bir önem taģımaz. RMS değeri ise titreģim ölçümlerinde en uygun değeridir. Bunum sebebi titreģimin zamana bağlı olarak değiģmesini de dikkate almakla beraber, titreģimin ihtiva ettiği enerji miktarı, yani titreģimin tahrip gücüyle doğrudan bağlandırılabilir.

27 a)tepe Değer: Verilen bir zaman aralığındaki en yüksek titreģim değeri

28 Desibel Ölçeği It is often useful to use a logarithmic scale to plot vibration levels (or noise levels). One such scale is called the decibel or db scale. The db scale is always relative to some reference value x 0. It is define as: db 10 log x x 0 2 log 10 x x 0 For example: if an acceleration value was 19.6m/s 2 then relative to 1g (or 9.8m/s 2 ) the level would be 6dB, log 20 log db

29 TEPE DEĞERLERĠ max veya tepe değeri : deplasm an: x hız: x max n max A A ivme: x max 2 n A

30 Displacement PERĠYODĠK HAREKET x(0) amplitude Faz açısı 2 n Time sec Maximum Velocity

31 Displacement (x) Tabii (doğal) Frekans: Sistemin serbest titreģiminin frekansına denir. Sistemin tabii frekansını tamamen sistemin kendi parametreleri belirler Time (sec)

32 Rezonans frekansı serbestlik derecesi sayısına göre artabilir. Yani titreşim Frekansı katları olduğu sürece ip rezonansa geçebilir.

33

34

35 Deplasman Serbest Sönümlü TitreĢim m x + c x + k x = k c = 2m = 2 k m = 2m w kr m zaman(saniye) n Sönüm oranı ise, x = c c kr olarak tanımlanır.

36 Zorlanmış Titreşim: DıĢ kuvvetlerin etkisi altında olan sistemin titreģimidir Kararlı TitreĢim (Deterministik) Random TitreĢim

37 a)rezonans Durumu: Zorlama frekansı ile sistemin doğal frekansının eģit olduğu durumdur. Bu gerçekleģtiğinde, sistemin titreģim genliği matematiksel olarak sonsuza gider. Fiziksel olarak ise sistemde büyük hasarlara neden olabilir.

38 x X 1 -X 2 X 1 -X 2 Vuru Olayı T m T X ~ (t) x(t) x (t)=100 e 1 x (t)=50 e 2 x(t)=? i 2π t i 2.2π t X 1 +X 2 X 1 +X 2 t

39 Random(Gelişigüzel) Titreşimler ÇalıĢan bir elektrik motorunda veya otomobilinizi çalıģtırdığınızda hissettiğiniz titreģimler geliģigüzel titreģimlerdir. Gerçek hayatta, eğer özel olarak yaratılmıyorsa, düzgün salınındı titreģimlere rastlamak mümkün değildir. GeliĢigüzel titreģimlerin harmonik salınımlar gibi belirli bir frekansı ve genliği yoktur. Dolayısıyla bu titreģimlere bakarak titreģime sebep olan kuvvet hakkında fikir yürütmek imkansızdır. Halbuki bizim titreģim analizi ile arızalan teģhis edebilmemiz için, bu titreģimlerin frekanslarını bilmemiz gerekir. ĠĢte bu iģlem için Fourier Dönüşümü'nü kullanıyoruz.

40

41 Fourier dönüģümü vasıtası ile titreģimin sinüzoidal bileģenlerini bulabiliriz. ġekil- 11'de geliģigüzel bir titreģimin farklı frekans ve genliklere sahip sinüzoidal bileģenleri gösterilmiģtir.

42 ġekil-9'da gösterilen iki kütlenin yay sabitleri ve kütleleri farklıdır. Bu nedenle eğer her iki kütleyi de eģit miktarda çekip serbest olarak salınım yapmaya bırakırsak, her ikisi de farklı frekans ve genlikte titreģim yapacaktır. Bu iki farklı titreģimi topladığımız taktirde ġekil-10'da gösterilen grafiği elde ederiz. Olaya matematik yönünden bakacak olursak frekansları ve genlikleri farklı iki sinüzoidal eğriyi topladığımızda, sinüzoidal olmayan üçüncü bir eğri elde ederiz. Eğer bu iģlemi iki değil de daha fazla sinüzoidal için yapacak olursak elde edeceğimiz grafik ġekil- 8'de gösterilen gibi bir eğri olacaktır. O halde eğer elimizde bu Ģekilde bir eğri varsa bu toplama iģleminin tersini uygulayarak, bu düzensiz eğriyi düzgün sinüzoidaller halinde yazabiliriz. ĠĢte bu ĠĢleme Fourier Dönüşümü adı verilir.

43

44

45 Fourier Dönüşümü Fourier series are expansions of periodic functions f(x) interns of an infinite sum of sines and cosines of hte form. A simple statement of the Fourier Theorem is as follows: Any physical function that varies periodically with time with a frequency f can be expressed as a superposition of sinusoidal components of frequencies: f, 2f, 3f, 4f,... etc A quantitative statement of the same theorem is usually given in reverse form: If a periodic function of t, with period, can be expressed as the following summation Where,

46 Fast Fourier Dönüşümü

47 Titreşimden Etkilenme Sınırı: TitreĢimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluģturduğu fizyolojik ve psikolojik etkiler Yapılarda, köprülerde ve diğerlerinde oluģturduğu hasarların baģlama sınırlarındaki, titreģim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuģ kriterleri ifade eder.

48 Frekans Aralığı Ġnsan yapısı kaynaklar nedeni ile oluģan titreģim: Deprem gibi doğal kaynaklar nedeniyle oluģan titreģim: Rüzgar uyarması nedeniyle oluģan titreģim: Hz 0,1 30 Hz 0,1 2 Hz

49

50 Çevresel Titreşim Sınır Değerleri: Tablo 6: Maden ve TaĢ Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle OluĢacak TitreĢimlerin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının DıĢında Yaratacağı Zemin TitreĢimlerinin Ġzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s den 19 mm/s ye; 10 Hz- 30 Hz arasında 19 mm/s den 50 mm/s ye, logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak yükselmektedir) TitreĢim Frekansı (Hz) Ġzin Verilen En Yüksek TitreĢim Hızı (Tepe Değeri-mm/s)

51 Ölçümler üç yönde yapılır ve bunlardan en yüksek olanı alınır. BileĢke Ģeklinde ağırlıklandırılmıģ fonksiyon değerlendirilmesi yapılır. TitreĢimler 1/3 oktav bantlarında tepe değeri olarak ölçülür.

52 Oktav db mantığının frekans düzlemine uygulanmıģ halidir. db; amplitude oranı Oktav; frekans oranı Frekans oranları iki olan iki frekans aralığıdır. 100 Hz in 1 oktav üstü 200 Hz. 100 Hz in 1 oktav altı 50 Hz denk gelmektedir. Bir yarım oktav: Oranları 2 ½ veya 1,414 olan iki frekans aralığıdır. Üçte bir oktav: Oranları 2 1/3 veya 1,2599 olan iki frekans aralığıdır. (%23 bant geniģliği)

53 İnsanın tanımlanamayan eksenlerde titreşime mâruz kalma durumları için bileşik standard temel eğriler ve değerler(x ve y, z yönleri)

54 Sürekli durumlar haricinde anlık durumlar için çarpanlar kullanılır.

55 Tablo 7: ĠnĢaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri TitreĢim Yaratan Operasyonların ve ĠnĢaat Makinelerinin En Yakın Yapının DıĢında Yaratacağı Zemin TitreĢimlerinin Ġzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı (Tepe Değeri-mm/s) Sürekli Titreşim Kesikli Titreşim Yerleşim Bölgelerinde 5 10 Sanayi ve Ticari Bölgelerde 15 30

56 Binalarda, Bina Ġçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı TitreĢimlerin Sınır Değerleri Konutlarda 1* Titreşim Frekansı (Hz) Ofislerde 1** İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı (rms değer-mm/s) * 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s den 0.3 mm/s ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmaktad ** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s den 0.6 mm/ s ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmakta

57 Bu değerlerin üzerinde titreģim yaratan makine ve teçhizat için, baģta titreģim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik önlemler alınarak, binada ölçülen titreģimlerin sınır değerlerin altına indirilir TitreĢim ölçümü titreģimin en fazla olduğu odada ve noktada üç yönde yapılır ve en yüksek değer esas alınır. (Binaların yakınından geçen demir yolu ve kara yolu ulaģım araçları ile, yerleģim bölgesi yakınındaki sanayi tesislerinin binalarda yaratacağı titreģimler için de bu sınır değerleri kullanılır.)

58

59 Titreşim Ölçümü:

60 Yönetmeliğe göre titreģim ölçüm parametresi mm/s cinsinden titreģim hızı tepe değeridir.

61 Titreşim ölçüm cihazlarından istenen özellikler: TitreĢimlerin ölçülmesi TitreĢimlerin kayıt ve analiz edilmesi TitreĢimlerin değerlendirilmesi

62 Titreşim Ölçüm Cihazları: Deplasman ölçerler Hız ölçerler Ġvme ölçerler Sinyal kuvvetlendiriciler Frekans çözümleyiciler TitreĢim ölçüm ve analizörleri

63 Titreşim Ekipmanları

64 Tek Eksenli İvmeölçer

65

66 Sensörler

67 İvme Ölçer Gerçekte Neyi ölçer? Gerçek Yatak Hareketi: Elliptical Düşey yönde montaj edilmiş transducer Sadece Düşey hareketleri Ölçebilir Yatay yönde montaj edilmiş transducer Sadece Yatay hareketleri Ölçebilir

68 Ġvmeölçer Tipleri 1E 1E 1D yada Doğrusal - Tek eksen boyunca ivme ölçmek 3D (üç - eksenli) ivmeölçerler Tüm üç eksen boyunca ivme ölçmek Üç çıkıģ sinyalini ayrı ayrı verir 3E

69 İvme ölçer (Accelerometer), bazı teknik özellikler: Acceelerometer Sensitivity ( 10 %) 100 mv/g 10.2 mv/(m/s²) 1000 mv/g 102 mv/(m/s²) 100 mv/g 10.2 mv/(m/s²) Measurement Range 490 m/s² pk 49 m/s² pk 490 m/s² Frequency Range ( 5 %) Frequency Range ( 10 %) 0.5 to 10, to to 15, to to 10,000 Hz ( 3 db) Resonant Frequency (khz) Broadband Resolution (1 to 10,000 Hz) 50kHz m/s² rms m/s² rms 491 µm/s²

70 Ġvmeölçer Parametreleri Ölçülebilir Sınır Maksimum ölçülebilir ivmeler - + g olarak verilir Hassasiyet - ÇıkıĢ voltajı ile ivmenin g oranı - mv/g olarak verilir Rezonans Frekansı - Ġvmeölçerin ikaz verdiği Frekans - khz olarak verilir

71 Piezo-electric kristaller herhangi bir kuvvet etkisi altında akım üretirler. Bir piezo-electric ivme ölçerde; bir kütle piezo malzemeye bağlı olup, titreģim sonucu oluģan atalet kuvvetleri (F=ma ) piezo da titreģime hareketine orantılı akım üretilmesine sebep olur. Ön bir devre kullanılarak Akım (Charge, Pico-coulombs /g) çıkıģ düģük empedanslı Voltaj çıkıģa(iepe accelerometer, mv/g) çevrilebilir. 2 ila 20 miliamperlik çalıģma Akımına ihtiyacı vardır

72 What is an IEPE accelerometer? IEPE stands for Integrated Electronics Piezo Electric and defines a class of accelerometer that has built in electronics. Specifically it defines a class of accelerometer that has low impedance output electronics that works on a two wire constant current supply with an voltage output on a DC voltage bias. IEPE two wire accelerometers are easy to install, have a wide frequency response, can run over long cable lengths and are relatively cheap to purchase. The IEPE technology has generally replaced most 3 wire accelerometers and are broadly used for most applications except for specialist applications such as zero Hz accelerometers, high temperature applications or 4-20mA accelerometers used in the process industries. What is an ICP accelerometer? ICP is the trademarked PCB name for IEPE accelerometers. It stands for Integrated circuit-piezo electric'. What is a charge output accelerometer? All piezo-electric accelerometers work by measuring the charge generated by a crystal that is being compressed or shear loaded by a mass influenced by acceleration. In most applications this high impedance charge output is converted to a low impedance voltage output by the use of integral electronics. However in some applications integral electronics are not appropriate such as high temperature or high radiation applications. Charge output accelerometers are self-generating and would typically have amplifying electronics mounted several feet away from the local heat or local radiation source.

73 Çok geniģ bir frekans aralığında kullanılabilir. Çok geniģ bir dinamik ölçüm bölgesinde mükemmel lineer özelliğe sahiptir. ivme sinyali elektronik olarak kolayca integre edilerek hız ve deplasman bilgisine dönüģtürülebilir. Çok farklı koģullarda mükemmel doğrulukta titreģim ölçümleri yapmak mümkündür. Kendi kendilerine sinyal ürettikleri için dıģ güç kaynağına gereksinim yoktur. Hareketli kısımları olmadığı için son derece dayanıldıdır. TitreĢimlere karģı son derece duyarlıdır ve (duyarlılık / kütle) oranı yüksektir.

74 Delta shear Tip Tasarım: Yay görevi gören üç adet piezoelektrik eleman ve üç kütle ortasındaki üçgen prizma üzerine yerleģtirilmiģtir. KütIeIer bulundukları yerlere yuksek öngerilimli bir tutucu kavrama halkası ile bastırılmıģtır. Parçaları bir arada tutmak için yapıģtırıcı veya cıvata kullanılmamıģtır. Bu tasarım optimum perfamans ve ölçümde güvenilirlik sağlamaktadır. Tutucu kavrama halkasının öngerilmeli yapılmıģ olması piezoetektrik eiemanlara yüksek düzeyde lineeriik özelliği kazandırmaktadır. üretilen elektrik akımı kavrama halkası ile dıģ gövde arasında biriktirilir. DeIta kaymalı (shear) tasarımın hassasiyet i kütle oranı diğer transduserlere göre büyüktür ve oldukça yüksek rezonans frekansına sahiptir. Ayrıca bu tip transduserler, ölçüm yapılan yüzeydeki uzamalardan ve sıcaklıktan en az ölçüde etkilenir. -Delta Shear" genel amaçlı ve diğer özel ölçümler için ideal yapıdadır.

75 2. Düzlemsel Kaymalı Tasarım : Piezoelektrik eleman Delta tipinde oiduğu gibi kayma defamasyonuna uğrar. Transduserin merkezinde bulunan dikdörtgen kesitli gövdenin yüzüne yine dikdörtgen kesitli iki piezoelektrik eleman ġekildeki gibi yerleģtirilmiģtir. Bu tipte de öngerilmeli tutucu kavrama halkası piezoelektrik parçaları bağlı tutmaktadır. Transduserleri tabanı ve piezoelektrik elemanlar birbirlerinden izole edilmiģtir, böylece transduser monte edildigi yüzeyin ezilmesi ve sıcaklık değiģimi piezoelektrik elemanı etkilemez

76 3. Baskıda Çalısan Tip Tasarım :Bu geleneksel ve basit yapılı tasarım iyi sayılacak duyarlık kütle oranına sahiptir. Piezoelektrik. elemanın kütle-yay sistemi transdüserin tabanına ve tam ortada bulunan silindirik bir pim üzerine yerleģtirilmiģtir. Ancak transduserin tabanı ve ortadaki pim seri çalıģan iki yay gibi davranır. Bu nedenle montaj yüzeyindeki dinamik değiģimler eğilmeler ve sıcaklık etkileri piezoelektrik elemanda gerilmeler oluģturarak sonuçların hatalı olmasına yolaçabilir. Çok kalın tabanların kullanılmasına rağmen eğilme ve gerilme kuvvetleri piezoeelektrik elemana iletilebilir. Bu durumda titreģim frekansında titreģim dıģı hatalı sinyaller üretilecektir. Ġlaveten sıcaklık değiģimleri de piezoelektrik elemanlarda elektrik Ģarjı üretebilir ve bu sinyaller titreģim değerlerinde hata oluģturabilir. Baskıda çalıģan transduserler B&K tarafindan sadece ġok ölçümlerinde veya transduser kalibrasyon sistemlerinde kullanılır. ġok ölçümlerinde hata oranı, ölçülen titreģim sinyaline göre oldukça küçüktür. Bu transdüserler laboratuar gibi kontrol edilebilen ortamlarda. standart referans transduser olarak kalibrasyon sistemlerinde kullanılır.

77 What is the useable frequency range? For an accelerometer to be useful the output needs to be directly proportional to the acceleration that it is measuring. This fixed ratio of output to input is only true for a range of frequencies as described by the frequency response curve. The usable frequency response is the flat area of the frequency response curve and extends to approximately 1/3 to 1/2 of the natural frequency. The definition of flat also needs to be qualified and is done so by quoting the roll off of the curve in either percentage terms (typically 5% or 10%) or in db terms (typically +/- 3db).

78 What is dynamic range? The dynamic range of an accelerometer is the range between the smallest acceleration detectable by the accelerometer to the largest. A piezo-electric accelerometer produces a charge proportional the force applied to the crystal, which due to the seismic mass on the crystal is proportional to acceleration applied. The piezo electric effect can be detected for very small forces or accelerations all the way through to very large accelerations. In most cases the smallest acceleration is dictated by the amplifying electronics noise floor and for high g levels to the voltage rail used by the power supply.

79 How do I choose the sensitivity of an accelerometer? Accelerometers with integral electronics have a maximum output voltage determined by the circuit design and the input voltage. The maximum output for an IEPE accelerometer is typically 4-8 volts. An accelerometer with a sensitivity of 100mV/g with electronics that has a maximum output of 5V will obviously have a dynamic range of +/- 50g while an accelerometer of sensitivity of 10mV/g will have a dynamic range of +/- 500g If the maximum g levels likely to be experienced is known then dividing this number by 5 volts will give the maximum sensitivity that should be used to get this dynamic range Example: Vibration expected to be seen is 300g. Sensitivity will be 5 divided by 300 which equals 16.6 mv/g. The nearest sensitivity would be a 10mV/g accelerometer.

80 What is the natural frequency of an accelerometer? The natural frequency of an accelerometer is the frequency where the ratio of output is at it highest. The natural frequency of an accelerometer is defined by the equation: From a frequency roughly 1/3 to 1/2 of the natural frequency the ratio of output to input becomes non-linear and therefore makes measurements from this region difficult to interpret. Therefore the higher the natural frequency of an accelerometer the higher frequencies where the output to input is linear and the higher the frequencies that can be measured.

81 It can be seen from the formula for natural frequency that to increase the natural frequency the mass needs to be as small as possible and the stiffness needs to be as high as possible. A small mass usually means a lower sensitivity and this is true of most high frequency accelerometers.

82

83 The mounting of an accelerometer effects its frequency response. The mounted natural frequency is dependent directly on the stiffness of the mounting. The higher the stiffness the more the mounted natural frequency approaches its maximum. The least stiff mounting of an accelerometer is magnetic mounting and the highest stiffness is using a high tensile setscrew tightened to the correct torque mounted on a hard flat surface. Other mounting methods come in between these two extremes.

84

85 Ensuring different parts of a plant have the same ground may not be so easy particularly when long distances are involved or structures carry noise generating machinery. In these cases it may be better not to eliminate ground loops but to prevent their effects influencing the sensor output. This can be achieved by mounting the accelerometer on an electrically isolated mounting stud. In this way the accelerometer sits on a locally constructed instrument ground and ensures that now ground loop exists between this and the measuring instrument. The same effect as mounting the accelerometer on an electrically isolated mounting base can be achieved by isolating the accelerometer internals from the outer case of the accelerometer. This is done by the manufacturer. Mounting the accelerometer on an isolating base or internally isolating the accelerometer does reduce the stiffness of the accelerometer and therefore reduces the mounted natural frequency. It is for this reason that not all accelerometers come automatically with internal isolation.

86 What is an isolated stud? An accelerometer isolated stud is used in application where the possibility for ground loops exists which can corrupt the output of the sensor. Isolated studs do reduce the frequency response of the accelerometer somewhat so caution should be taken if high frequency data needs to be measured.

87 What is the tribo-electric effect? Tribo-electric effect is when a spurious signal is generated by a charge output accelerometer by the movement of the co-axial cable. To prevent the tribo-electric effect the low noise cable needs to be clamped down as close to the accelerometer as possible.

88

89

90 TEġEKKÜRLER

Random(Gelişigüzel) Titreşimler

Random(Gelişigüzel) Titreşimler Random(Gelişigüzel) Titreşimler Çalışan bir elektrik motorunda veya otomobilinizi çalıştırdığınızda hissettiğiniz titreşimler gelişigüzel titreşimlerdir. Gerçek hayatta, eğer özel olarak yaratılmıyorsa,

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ MATLAB PROGRAMI

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ MATLAB PROGRAMI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ MATLAB PROGRAMI Süleyman TUNÇ 1, Berna TUNÇ 2, Deniz ÇAKA 3 ve R. Çağın YALÇINTEPE 4 1 Elektronik ve Hab. Yük Müh.,Sentez Yer ve Yapı Müh. Tic. Ltd. Şti., İstanbul

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (. Ders) Bu derste ; Sismograf ve bileşenleri Algılayıcı Sinyal koşullandırma birimi Kayıt sistemi Sismometrenin diferansiyel denklemi

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ Kaynaklar: S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, Zeki Kıral Ders notları Mekanik veya yapısal sistemlere dışarıdan bir

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

Zorlamalı Titreşim ş Testleri

Zorlamalı Titreşim ş Testleri Zorlamalı Titreşim ş Testleri Prof. Dr. Uğurhan Akyüz SERAMAR Çalıştayı 01 Ekim 2010 Hatay, Türkiye Amaç 2 Yapı sistemlerinin deprem, rüzgar, vb. dinamik yüklere maruz kaldığında gösterdiği davranışı belirleyen

Detaylı

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Elektrik devrelerinde ölçülebilen büyüklükler olan; 5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Akım Gerilim Devrede bulunan kaynakların tiplerine göre değişik şekillerde olabilir. Zamana bağlı

Detaylı

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi DENEY NO :5 DENEYİN ADI :İşlemsel Kuvvetlendirici - OPAMP Karakteristikleri DENEYİN AMACI :İşlemsel kuvvetlendiricilerin performansını etkileyen belli başlı karakteristik özelliklerin ölçümlerini yapmak.

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

Titreşim Deney Düzeneği

Titreşim Deney Düzeneği Titreşim Deney Düzeneği DENEY DÜZENEĞI PROJE SÜREÇLERI Kavramsal Tasarım Standart/Ürün Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test platformunun elektromekanik tasarımı Ölçüm/veri toplama sistemi

Detaylı

Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» 1 KONDANSATÖR 2 KONDANSATÖR { İtalyanca: Condensatore } { İngilizce: Capacitor } d area +Q A Electric field strength E

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

Manyetostatik algılayıcılar Manyetostatik algılayıcılar DC manyetik alan ölçüm prensibine göre çalışırlar. Bu tip algılayıcılar Manyetik endüktif

Manyetostatik algılayıcılar Manyetostatik algılayıcılar DC manyetik alan ölçüm prensibine göre çalışırlar. Bu tip algılayıcılar Manyetik endüktif Manyetostatik algılayıcılar Manyetostatik algılayıcılar DC manyetik alan ölçüm prensibine göre çalışırlar. Bu tip algılayıcılar Manyetik endüktif sensörlerin (Bobin) aksine minyatürizasyon için çok daha

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar Ses Nedir? 1: Sessiz durum 2: Gürültü 3: Atmosfer Basıncı 4: Ses Basıncı Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerjidir.

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Eksen Mühendislik, 2010 SONLU ELEMANLAR İLE SHOCK RESPONSE SPECTRUM ANALİZİ YAPILMASI

Eksen Mühendislik, 2010 SONLU ELEMANLAR İLE SHOCK RESPONSE SPECTRUM ANALİZİ YAPILMASI TARİH: 03-12-2010 YAZAN: AYDIN KUNTAY, EKSEN MÜHENDİSLİK SONLU ELEMANLAR İLE SHOCK RESPONSE SPECTRUM ANALİZİ YAPILMASI 1. Giriş Bu doküman yapılarda SRS olarak bilinen Shock Response Spectrum hesaplarının

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI ALTERNATİF AKIM ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Belirli üreteçler sürekli kutup değiştiren elektrik enerjisi üretirler. (Örnek: Döner elektromekanik jeneratörler) Voltajın zamana bağlı olarak sürekli yön değiştirmesi

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

5. (10 Puan) Op-Amp devresine aşağıda gösterildiği gibi bir SİNÜS dalga formu uygulanmıştır. Op-Amp devresinin çıkış sinyal formunu çiziniz.

5. (10 Puan) Op-Amp devresine aşağıda gösterildiği gibi bir SİNÜS dalga formu uygulanmıştır. Op-Amp devresinin çıkış sinyal formunu çiziniz. MAK442 MT3-MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E MİREL ÜNİVERSİTES E Sİ M Ü H E N DİSLİK-MİMM A R L I K F A K Ü L T E Sİ M A KİNA M Ü H E N DİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ü ÖĞRENCİ ADI NO İMZA SORU/PUAN 1/15 2/15 3/10 4/10 5/10

Detaylı

DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇERÇEVELERİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Alemdar BAYRAKTAR 1,Temel TÜRKER 1 alemdar@ktu.edu.tr, temelturker@hotmail.com Öz: Bu çalışmada, tek açıklıklı

Detaylı

TOLERANS DIŞINDA KALAN SES DÜZEYİ ÖLÇER TEPKİLERİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİLERİ

TOLERANS DIŞINDA KALAN SES DÜZEYİ ÖLÇER TEPKİLERİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİLERİ 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 TOLERANS DIŞINDA KALAN SES DÜZEYİ ÖLÇER TEPKİLERİNİN ÖLÇÜM SONUÇLARINA ETKİLERİ Eyüp BİLGİÇ 1, Enver SADIKOĞLU

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

GENİŞBAND SİSMOMETRELER NEDEN CLİP OLURLAR? Elektronik ve Hab. Yük. Müh. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Ens. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

GENİŞBAND SİSMOMETRELER NEDEN CLİP OLURLAR? Elektronik ve Hab. Yük. Müh. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Ens. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul GENİŞBAND SİSMOMETRELER NEDEN CLİP OLURLAR? Süleyman TUNÇ 1, Berna TUNÇ 2, ve Deniz ÇAKA 2 1 Elektronik ve Hab. Yük. Müh. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Ens. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul ÖZET:

Detaylı

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI Çevre Kanununca Alınması

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

BASINÇ ÖLÇÜMÜ Kamil Gürsel

BASINÇ ÖLÇÜMÜ Kamil Gürsel BASINÇ ÖLÇÜMÜ Kamil Gürsel ABB Ltd - 1 Basınç? absolute Pressure gauge Pressure positive gage Pressure negative 0 bar (a) -1,013 bar g 1,013 bar (a) 0 bar g 2,0 bar (a) 0,987 bar g Pressure p ABB Ltd -

Detaylı

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR 0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR Kaynak Ders Kitabı: ÖLÇME TEKNĠĞĠ (Boyut, Basınç, AkıĢ ve Sıcaklık Ölçmeleri), Prof. Dr. Osman

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM125-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 1 Adet potansiyometre(1kω), 4

Detaylı

KUVVETLİ YER HAREKETİ

KUVVETLİ YER HAREKETİ KUVVETLİ YER HAREKETİ Belirli bir bölgedeki depremin etkisinin değerlendirilmesi için yüzeydeki kuvvetli yer hareketinin çeşitli şekillerde tanımlanması gereklidir. Pratikte yer hareketi 3 bileşeni (doğu-batı,

Detaylı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı NES DC.DRV.00 Tanıtım Dokümanı 10.08.016 Giri Tasarım ve yazılım faaliyetleri tamamen yerli olarak firmamız tarafından gerçekle tirilen Endüstriyel DC motorlar için geli tirilmi mikroi lemci kontrollü

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI CİHAZLARIN TANITIMI ve SİNYALLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör.

Detaylı

ESTA Oscillation Sönümleme Elemanları Anti-vibration Mounts kalıte / qualıty tasarım / desıng teknolojı / technology

ESTA Oscillation Sönümleme Elemanları Anti-vibration Mounts kalıte / qualıty tasarım / desıng teknolojı / technology Sönümleme Elemanları nti-vibration Mounts kalıte / qualıty tasarım / desıng teknolojı / technology yenılık / ınnovatıon güç / power tecrübe / know-how servıs / servıce performans / performance verımlılık

Detaylı

Gezgin İletişim Sistemleri

Gezgin İletişim Sistemleri Gezgin İletişim Sistemleri HÜCRESEL AĞLAR Cellular Networks Assoc. Prof. Hakan DOGAN Notlar 3 Devam Doç. Dr. Hakan DOGAN Büyük bir bahçenin sulamasını gerçekleştirmek için sabit ve her yöne su veren cihazlarımızın

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ 8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ Osiloskobun DC ve AC seçici anahtarları kullanılarak yapılır. Böyle bir gerilime örnek olarak DC gerilim kaynaklarının çıkışında görülen

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141

Manyetik tahrikli doğrusal konum sensörü WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141 Dikdörtgen, alüminyum/plastik Pek çok montaj olasılığı LED ile ölçüm aralığı göstergesi Harici manyetik alanlardan etkilenmez Son derece kısa kör bölgeler 4 kablolu, 15 30 VDC Analog çıkış 0 10 V ve 4

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

AC DEVRELERDE BOBİNLER

AC DEVRELERDE BOBİNLER AC DEVRELERDE BOBİNLER 4.1 Amaçlar Sabit Frekanslı AC Devrelerde Bobin Bobinin voltaj ve akımının ölçülmesi Voltaj ve akım arasındaki faz farkının bulunması Gücün hesaplanması Voltaj, akım ve güç eğrilerinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI:

Detaylı

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS 1- Design a coupled line 5th order 0.5 db equal-ripple bandpass filter with the following characteristics: Zo = 50 ohm, band edges = 3 GHz and 3.5 GHz, element values of LPF prototype are with N = 5: g1

Detaylı

Ahenk (Koherans, uyum)

Ahenk (Koherans, uyum) Girişim Girişim Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum http://en.wikipedia.org/wiki/coherence_(physics#ntroduction Ahenk (Koherans, uyum Girişim İki ve/veya daha fazla dalganın

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#6 İşlemsel Kuvvetlendiriciler (OP-AMP) - 2 Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015 DENEY

Detaylı

Ölçme Teknikleri Temel Kavramlar:

Ölçme Teknikleri Temel Kavramlar: Deney yapmak bir bakıma ölçüm yapmaktır. Ölçme bilimine metroloji denir. Ölçmek yani bir büyüklüğü sayısal olarak belirlemek büyüklüğün değerini standarlaştırılmış aynı cinsten bir başka büyüklükle karşılaştırmak

Detaylı

LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ

LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ 327 LAZER SENSÖRLERLE BİR ROBOTUN DOĞAL FREKANSLARININ VE STATİK ÇÖKMELERİNİN ÖLÇÜMÜ Zeki KIRAL Murat AKDAĞ Levent MALGACA Hira KARAGÜLLE ÖZET Robotlar, farklı konumlarda farklı direngenliğe ve farklı

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

endüktif açı sensörü akım çıkışı olmadan Ri360P1-QR14-ELiU5X2-0,3-RS5

endüktif açı sensörü akım çıkışı olmadan Ri360P1-QR14-ELiU5X2-0,3-RS5 Dikdörtgen, plastik Birçok montaj imkanı Konumlandırma elemanı P1-Ri-QR14 teslimata dahildir LED ölçüm aralığını gösterir Elektromanyetik enterferanslara bağışıklık 12 bit çözünürlük 15 30 VDC Analog çıkış

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I OTM309 MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I ÖĞRENCİ ADI NO İMZA TARİH 26.11.2013

Detaylı

GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ. Çevre Mühendisliğine Giriş

GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ. Çevre Mühendisliğine Giriş GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ Çevre Mühendisliğine Giriş GÜRÜLTÜ Ġnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Ses ve gürültü arasındaki ayırım

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi DENEY 8: PASİF FİLTRELER Deneyin Amaçları Pasif filtre devrelerinin çalışma mantığını anlamak. Deney Malzemeleri Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop.

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNA FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNA FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MAKĠNA FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Dersin; Adı: Endüstriyel Akustik ve Gürültü Kodu: MAK 374 Referans Numarası (CRN) #: 21494 Öğretim Görevlisi: Prof. Dr. Halit Temel

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

İNM Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları

İNM Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları İNM 424112 Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK YÜKLER Dinamik yüklemenin pek çok

Detaylı

DENEY 6 BASİT SARKAÇ

DENEY 6 BASİT SARKAÇ DENEY 6 BASİT SARKAÇ AMAÇ: Bir basit sarkacın temel fiziksel özelliklerinin incelenmesi. TEORİ: Basit sarkaç şekilde görüldüğü gibi kütlesiz bir ip ve ucuna asılı noktasal bir kütleden ibarettir. Şekil

Detaylı

Mekanik. 1.3.33-00 İp dalgalarının faz hızı. Dinamik. İhtiyacınız Olanlar:

Mekanik. 1.3.33-00 İp dalgalarının faz hızı. Dinamik. İhtiyacınız Olanlar: Mekanik Dinamik İp dalgalarının faz hızı Neler öğrenebilirsiniz? Dalgaboyu Faz hızı Grup hızı Dalga denklemi Harmonik dalga İlke: Bir dört köşeli halat (ip) gösterim motoru arasından geçirilir ve bir lineer

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

Accurax lineer motor ekseni

Accurax lineer motor ekseni ADR RL-EA-AF-@ Accurax lineer motor ekseni Gelişmiş lineer motor ekseni Yüksek etkili demir çekirdekli lineer motorlar ve mıknatıs kanalları standart lineer motor ekseninde 00'ün üzerinde çeşitliliğe sahiptir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

GEAsystem. İnşaat mühendisliğinde vibrasyon ölçümleri için etkin çözümler. w w w. s e q u o i a. i t

GEAsystem. İnşaat mühendisliğinde vibrasyon ölçümleri için etkin çözümler. w w w. s e q u o i a. i t GEAsystem İnşaat mühendisliğinde vibrasyon ölçümleri için etkin çözümler w w w. s e q u o i a. i t GENİŞ YAPISAL SAĞLIK İZLEME SİSTEMLERİ GEA Sistem TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI Vibrasyon ölçümleri ve Yapı

Detaylı

Biyomedical Enstrümantasyon. Bütün biyomedikal cihazlar, hastadan belli bir fiziksel büyüklüğün miktarını ölçer. Nicel sonuçlar verir.

Biyomedical Enstrümantasyon. Bütün biyomedikal cihazlar, hastadan belli bir fiziksel büyüklüğün miktarını ölçer. Nicel sonuçlar verir. ENSTRÜMANTASYON Enstrümantasyon Nicel (veya bazı zamanlar nitel) miktar ölçmek için kullanılan cihazlara Enstrümanlar (Instruments), işleme de Enstrümantasyon adı verilir. Biyomedical Enstrümantasyon Bütün

Detaylı

Ad Soyad: Öğrenci No:...

Ad Soyad: Öğrenci No:... FİZ 121 2015-2016 Güz Dönemi 2. Vize Sınavı Süre 90 dakikadır 1 2 3 4 5 Toplam Ad Soyad: Öğrenci No:... Sınav sırasında hesap makinası kullanılması serbest, ancak alışverişi yasaktır. Sorular eşit puanlıdır.

Detaylı

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ . Amaçlar: EEM DENEY ALERNAİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKRİSİK ÖZELLİKLERİ Fonksiyon (işaret) jeneratörü kullanılarak sinüsoidal dalganın oluşturulması. Frekans (f), eriyot () ve açısal frekans

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ Erdal Şafak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Çengelköy, İstanbul erdal.safak@boun.edu.tr

Detaylı

Teknik Katalog [Makina Analiz Cihazı]

Teknik Katalog [Makina Analiz Cihazı] [PCE-VM 25] Teknik Katalog [Makina Analiz Cihazı] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı