Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Titreşim ile ilgili temel bilgiler:"

Transkript

1 Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

2 TİTREŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Titreşim ile ilgili temel bilgiler Titreşim Nedir Titreşimlerin Nedenleri Titreşim kaynakları Titreşimlerin Etkileri Temel Kavramlar Serbest Titreşim Periyodik Titreşim Harmonik Titreşim Zorlanmış Titreşim Titreşimin (yer değiştirme, hız, ivme cinsinden) rms değeri Titreşimden Etkilenme Sınırı Çevresel Titreşim Sınır Değerleri Titreşim Ölçümü Titreşim ölçüm cihazlarından istenen özellikler Titreşim Ölçüm Cihazları: İvme ölçerler

3 TitreĢim nedir? Bir sistemin denge konumu civarında yapmıģ olduğu salınım hareketine titreşim denir. Eğer yapılan salınım hareketi T saniyede kendini tekrar ediyorsa böyle hareketlere peryodik hareket denir. En basit peryodik hareket harmonik hareket adını alır. DAVULUN TİTREŞİMİ x(t)=x(t+nt) x=yer değiģtirme t=zaman T=Peryod n=peryod sayısı m, rad s s adet

4

5 Çevresel titreşim: Maden ve taģ ocakları, ulaģım araçları, sanayi ve inģaat makineleri ve benzeri iģlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dıģında baģka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluģan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri

6 Titreşimlerin Nedenleri: Sistemlerdeki titreģimler, dıģ kuvvetler ve sistemin bu dıģ kuvvetlere cevap verme özelliğinden kaynaklanır. Dış Kuvvetler: Sistemin bağlı olduğu temelden gelen kuvvet Dönen sistemlerde dengelenmemiģ kütleler, Motorlarda gidip-gelen kütleler, Darbe, deprem, vb. nedenlerle oluģan herhangi bir kuvvet olabilir.

7 Titreşim kaynakları: Her türlü endüstriyel makine Karayolu ve raylı ulaģım araçları, Binalarda kullanılan makine ve teçhizat, vb. hareketli sistemler titreģim kaynakları olarak görülmelidir.

8 Gürültü Yüksek gerilmeler AĢınma Titreşimlerin Etkileri: Malzeme yorulması gibi istenmeyen sonuçlara neden olurlar.

9 Titreşime maruz kalan insanlarda: Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iģ kazaları, vb. ) YaĢam kalitesinde olumsuz etkiler ÇalıĢma performansının azalması

10 Temel Kavramlar

11 Serbestlik Derecesi Hareket halindeki bir sistemin elemanlarının durum ve konumlarını belirleyen parametrelere koordinat denir. Bir sistemin bütün parçalarının her hangi bir zamanda konumlarının tamamen belirli olması için gerekli birbirinden bağımsız minimum koordinat sayısına serbestlik derecesi denir.

12 Ayrık ve Sürekli Sistemler Sonlu sayıda serbestlik dereceli sistemlere ayrık sistem denir. Serbestlik derecesi sonsuz olan sistemlere sürekli sistem denir. Sürekli sistem

13 TitreĢim Sistemlerinin Elemanları Kütle x Yay Sönüm Kuvvet x

14 Serbest Titreşim: Bir sistemin üzerinde hiç bir kuvvet yokken, sadece baģlangıçta uygulanan bir kuvvet veya hareket nedeniyle yaptığı titreģimlerdir

15 Periyodik Titreşim: Kendisini belirli bir zaman sonra tekrar eden titreģim Ģekli.

16 a)periyot : Hareketin kendisini tekrar ettiği zaman aralığı ( T )

17 b)salınım: Periyodik titreģimin bir periyotluk bölümü.

18 c)frekans: Birim zamandaki salınım sayısıdır Frekans ve periyot arasında Ģeklinde bir iliģki vardır. Salınım/saniye Ģeklinde ifade edilen frekans birimi Hertz (Hz) olarak bilinir

19 Harmonik Titreşim: Bir sinüs dalgası Ģeklinde değiģen titreģim hareketidir x=a sin 2π T t x=yerdeğiştirme (m,rad) A=Genlik (m,rad) t=zaman (s) T=Peryot (s)

20 a)genlik: Harmonik titreģimde, hareketin ortalama değerden en fazla ayrıldığı miktardır.

21 b)dairesel Frekans: radyan/saniye birimi ile ifade edilen frekansdır. Frekans, dairesel frekans ve periyot arasında 2 f Ģeklinde bir iliģki vardır. 2 T

22 c)faz Farkı: Birbiriyle aynı dalga Ģekli ve periyoda sahip iki dalga arasındaki zaman farkına gecikme zamanı ( ) denilirse bu iki dalga arasındaki faz farkı ( ),

23 Harmonik Harekette YerdeğiĢtirme Hız ve Ġvme Vektörlerinin Gösterimi 2 Aw x x Aw A t t x x

24 TitreĢim genliği üç farklı biçimde ifade edilir. peak to peak (P-P)(Ġki tepe arasındaki uzaklık): Kütlenin titreģim esnasında ulaģtığı iki uç nokta arasındaki uzaklıktır. Değeri 2a'dır. Zero to peak (0-P): Denge konumu ile tepe noktası arasındaki uzaklıktır. Değeri a'dır. RMS (Root mean square)(kareler toplamının karekökü): TitreĢimin efektif değeridir. Elinizi titreģim yapan makina üzerine koyduğunuzda hissettiğiniz titreģim seviyesidir. Basit harmonik harekette 0-P değerinin katıdır.

25 Titreşimin (yer değiştirme, hız, ivme cinsinden) rms Değeri: Belirli bir zaman aralığında ölçülen titreģim değerlerinin karelerinin ortalamasının kare kökü. Ancak bu değer yalnızca belli bir frekanstaki düzgün harmonik bir titreģim için geçerlidir. Yani 1500 CPM frekansında ve 0-P genliği 0.1 μm olan sinüzoidal bir titreģimin RMS değeri μm 'dir. Ancak frekans düzleminde (spektrum grafiği) birçok farklı frekansta titreģimler mevcuttur. Bu durumda ise RMS değeri yandaki formül kullanılarak bulunur.

26 Tepeden tepeye mesafe titreģimin genliğinin alacağı büyük ve en, küçük değerleri gösterdiğinden özellikle titreģim yer değiģtirmesinin önemli olduğu veya en büyük gerilmelerin dikkate alınması gerektiği yada mekanik boģlukların önem taģıdığı yerlerde kullanıģlıdır. Tepe değeri özellikle kısa zaman aralığında olan Ģok titreģimleri göstermesi açısından önemlidir. Ortalama değer zaman içindeki değiģimi de göz önüne almakla beraber uygulamadan fiziki bir değere doğrudan doğruya bağlaģtırılmadığından fazlaca bir önem taģımaz. RMS değeri ise titreģim ölçümlerinde en uygun değeridir. Bunum sebebi titreģimin zamana bağlı olarak değiģmesini de dikkate almakla beraber, titreģimin ihtiva ettiği enerji miktarı, yani titreģimin tahrip gücüyle doğrudan bağlandırılabilir.

27 a)tepe Değer: Verilen bir zaman aralığındaki en yüksek titreģim değeri

28 Desibel Ölçeği It is often useful to use a logarithmic scale to plot vibration levels (or noise levels). One such scale is called the decibel or db scale. The db scale is always relative to some reference value x 0. It is define as: db 10 log x x 0 2 log 10 x x 0 For example: if an acceleration value was 19.6m/s 2 then relative to 1g (or 9.8m/s 2 ) the level would be 6dB, log 20 log db

29 TEPE DEĞERLERĠ max veya tepe değeri : deplasm an: x hız: x max n max A A ivme: x max 2 n A

30 Displacement PERĠYODĠK HAREKET x(0) amplitude Faz açısı 2 n Time sec Maximum Velocity

31 Displacement (x) Tabii (doğal) Frekans: Sistemin serbest titreģiminin frekansına denir. Sistemin tabii frekansını tamamen sistemin kendi parametreleri belirler Time (sec)

32 Rezonans frekansı serbestlik derecesi sayısına göre artabilir. Yani titreşim Frekansı katları olduğu sürece ip rezonansa geçebilir.

33

34

35 Deplasman Serbest Sönümlü TitreĢim m x + c x + k x = k c = 2m = 2 k m = 2m w kr m zaman(saniye) n Sönüm oranı ise, x = c c kr olarak tanımlanır.

36 Zorlanmış Titreşim: DıĢ kuvvetlerin etkisi altında olan sistemin titreģimidir Kararlı TitreĢim (Deterministik) Random TitreĢim

37 a)rezonans Durumu: Zorlama frekansı ile sistemin doğal frekansının eģit olduğu durumdur. Bu gerçekleģtiğinde, sistemin titreģim genliği matematiksel olarak sonsuza gider. Fiziksel olarak ise sistemde büyük hasarlara neden olabilir.

38 x X 1 -X 2 X 1 -X 2 Vuru Olayı T m T X ~ (t) x(t) x (t)=100 e 1 x (t)=50 e 2 x(t)=? i 2π t i 2.2π t X 1 +X 2 X 1 +X 2 t

39 Random(Gelişigüzel) Titreşimler ÇalıĢan bir elektrik motorunda veya otomobilinizi çalıģtırdığınızda hissettiğiniz titreģimler geliģigüzel titreģimlerdir. Gerçek hayatta, eğer özel olarak yaratılmıyorsa, düzgün salınındı titreģimlere rastlamak mümkün değildir. GeliĢigüzel titreģimlerin harmonik salınımlar gibi belirli bir frekansı ve genliği yoktur. Dolayısıyla bu titreģimlere bakarak titreģime sebep olan kuvvet hakkında fikir yürütmek imkansızdır. Halbuki bizim titreģim analizi ile arızalan teģhis edebilmemiz için, bu titreģimlerin frekanslarını bilmemiz gerekir. ĠĢte bu iģlem için Fourier Dönüşümü'nü kullanıyoruz.

40

41 Fourier dönüģümü vasıtası ile titreģimin sinüzoidal bileģenlerini bulabiliriz. ġekil- 11'de geliģigüzel bir titreģimin farklı frekans ve genliklere sahip sinüzoidal bileģenleri gösterilmiģtir.

42 ġekil-9'da gösterilen iki kütlenin yay sabitleri ve kütleleri farklıdır. Bu nedenle eğer her iki kütleyi de eģit miktarda çekip serbest olarak salınım yapmaya bırakırsak, her ikisi de farklı frekans ve genlikte titreģim yapacaktır. Bu iki farklı titreģimi topladığımız taktirde ġekil-10'da gösterilen grafiği elde ederiz. Olaya matematik yönünden bakacak olursak frekansları ve genlikleri farklı iki sinüzoidal eğriyi topladığımızda, sinüzoidal olmayan üçüncü bir eğri elde ederiz. Eğer bu iģlemi iki değil de daha fazla sinüzoidal için yapacak olursak elde edeceğimiz grafik ġekil- 8'de gösterilen gibi bir eğri olacaktır. O halde eğer elimizde bu Ģekilde bir eğri varsa bu toplama iģleminin tersini uygulayarak, bu düzensiz eğriyi düzgün sinüzoidaller halinde yazabiliriz. ĠĢte bu ĠĢleme Fourier Dönüşümü adı verilir.

43

44

45 Fourier Dönüşümü Fourier series are expansions of periodic functions f(x) interns of an infinite sum of sines and cosines of hte form. A simple statement of the Fourier Theorem is as follows: Any physical function that varies periodically with time with a frequency f can be expressed as a superposition of sinusoidal components of frequencies: f, 2f, 3f, 4f,... etc A quantitative statement of the same theorem is usually given in reverse form: If a periodic function of t, with period, can be expressed as the following summation Where,

46 Fast Fourier Dönüşümü

47 Titreşimden Etkilenme Sınırı: TitreĢimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluģturduğu fizyolojik ve psikolojik etkiler Yapılarda, köprülerde ve diğerlerinde oluģturduğu hasarların baģlama sınırlarındaki, titreģim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuģ kriterleri ifade eder.

48 Frekans Aralığı Ġnsan yapısı kaynaklar nedeni ile oluģan titreģim: Deprem gibi doğal kaynaklar nedeniyle oluģan titreģim: Rüzgar uyarması nedeniyle oluģan titreģim: Hz 0,1 30 Hz 0,1 2 Hz

49

50 Çevresel Titreşim Sınır Değerleri: Tablo 6: Maden ve TaĢ Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle OluĢacak TitreĢimlerin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının DıĢında Yaratacağı Zemin TitreĢimlerinin Ġzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s den 19 mm/s ye; 10 Hz- 30 Hz arasında 19 mm/s den 50 mm/s ye, logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak yükselmektedir) TitreĢim Frekansı (Hz) Ġzin Verilen En Yüksek TitreĢim Hızı (Tepe Değeri-mm/s)

51 Ölçümler üç yönde yapılır ve bunlardan en yüksek olanı alınır. BileĢke Ģeklinde ağırlıklandırılmıģ fonksiyon değerlendirilmesi yapılır. TitreĢimler 1/3 oktav bantlarında tepe değeri olarak ölçülür.

52 Oktav db mantığının frekans düzlemine uygulanmıģ halidir. db; amplitude oranı Oktav; frekans oranı Frekans oranları iki olan iki frekans aralığıdır. 100 Hz in 1 oktav üstü 200 Hz. 100 Hz in 1 oktav altı 50 Hz denk gelmektedir. Bir yarım oktav: Oranları 2 ½ veya 1,414 olan iki frekans aralığıdır. Üçte bir oktav: Oranları 2 1/3 veya 1,2599 olan iki frekans aralığıdır. (%23 bant geniģliği)

53 İnsanın tanımlanamayan eksenlerde titreşime mâruz kalma durumları için bileşik standard temel eğriler ve değerler(x ve y, z yönleri)

54 Sürekli durumlar haricinde anlık durumlar için çarpanlar kullanılır.

55 Tablo 7: ĠnĢaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri TitreĢim Yaratan Operasyonların ve ĠnĢaat Makinelerinin En Yakın Yapının DıĢında Yaratacağı Zemin TitreĢimlerinin Ġzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı (Tepe Değeri-mm/s) Sürekli Titreşim Kesikli Titreşim Yerleşim Bölgelerinde 5 10 Sanayi ve Ticari Bölgelerde 15 30

56 Binalarda, Bina Ġçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı TitreĢimlerin Sınır Değerleri Konutlarda 1* Titreşim Frekansı (Hz) Ofislerde 1** İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı (rms değer-mm/s) * 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s den 0.3 mm/s ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmaktad ** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s den 0.6 mm/ s ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmakta

57 Bu değerlerin üzerinde titreģim yaratan makine ve teçhizat için, baģta titreģim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik önlemler alınarak, binada ölçülen titreģimlerin sınır değerlerin altına indirilir TitreĢim ölçümü titreģimin en fazla olduğu odada ve noktada üç yönde yapılır ve en yüksek değer esas alınır. (Binaların yakınından geçen demir yolu ve kara yolu ulaģım araçları ile, yerleģim bölgesi yakınındaki sanayi tesislerinin binalarda yaratacağı titreģimler için de bu sınır değerleri kullanılır.)

58

59 Titreşim Ölçümü:

60 Yönetmeliğe göre titreģim ölçüm parametresi mm/s cinsinden titreģim hızı tepe değeridir.

61 Titreşim ölçüm cihazlarından istenen özellikler: TitreĢimlerin ölçülmesi TitreĢimlerin kayıt ve analiz edilmesi TitreĢimlerin değerlendirilmesi

62 Titreşim Ölçüm Cihazları: Deplasman ölçerler Hız ölçerler Ġvme ölçerler Sinyal kuvvetlendiriciler Frekans çözümleyiciler TitreĢim ölçüm ve analizörleri

63 Titreşim Ekipmanları

64 Tek Eksenli İvmeölçer

65

66 Sensörler

67 İvme Ölçer Gerçekte Neyi ölçer? Gerçek Yatak Hareketi: Elliptical Düşey yönde montaj edilmiş transducer Sadece Düşey hareketleri Ölçebilir Yatay yönde montaj edilmiş transducer Sadece Yatay hareketleri Ölçebilir

68 Ġvmeölçer Tipleri 1E 1E 1D yada Doğrusal - Tek eksen boyunca ivme ölçmek 3D (üç - eksenli) ivmeölçerler Tüm üç eksen boyunca ivme ölçmek Üç çıkıģ sinyalini ayrı ayrı verir 3E

69 İvme ölçer (Accelerometer), bazı teknik özellikler: Acceelerometer Sensitivity ( 10 %) 100 mv/g 10.2 mv/(m/s²) 1000 mv/g 102 mv/(m/s²) 100 mv/g 10.2 mv/(m/s²) Measurement Range 490 m/s² pk 49 m/s² pk 490 m/s² Frequency Range ( 5 %) Frequency Range ( 10 %) 0.5 to 10, to to 15, to to 10,000 Hz ( 3 db) Resonant Frequency (khz) Broadband Resolution (1 to 10,000 Hz) 50kHz m/s² rms m/s² rms 491 µm/s²

70 Ġvmeölçer Parametreleri Ölçülebilir Sınır Maksimum ölçülebilir ivmeler - + g olarak verilir Hassasiyet - ÇıkıĢ voltajı ile ivmenin g oranı - mv/g olarak verilir Rezonans Frekansı - Ġvmeölçerin ikaz verdiği Frekans - khz olarak verilir

71 Piezo-electric kristaller herhangi bir kuvvet etkisi altında akım üretirler. Bir piezo-electric ivme ölçerde; bir kütle piezo malzemeye bağlı olup, titreģim sonucu oluģan atalet kuvvetleri (F=ma ) piezo da titreģime hareketine orantılı akım üretilmesine sebep olur. Ön bir devre kullanılarak Akım (Charge, Pico-coulombs /g) çıkıģ düģük empedanslı Voltaj çıkıģa(iepe accelerometer, mv/g) çevrilebilir. 2 ila 20 miliamperlik çalıģma Akımına ihtiyacı vardır

72 What is an IEPE accelerometer? IEPE stands for Integrated Electronics Piezo Electric and defines a class of accelerometer that has built in electronics. Specifically it defines a class of accelerometer that has low impedance output electronics that works on a two wire constant current supply with an voltage output on a DC voltage bias. IEPE two wire accelerometers are easy to install, have a wide frequency response, can run over long cable lengths and are relatively cheap to purchase. The IEPE technology has generally replaced most 3 wire accelerometers and are broadly used for most applications except for specialist applications such as zero Hz accelerometers, high temperature applications or 4-20mA accelerometers used in the process industries. What is an ICP accelerometer? ICP is the trademarked PCB name for IEPE accelerometers. It stands for Integrated circuit-piezo electric'. What is a charge output accelerometer? All piezo-electric accelerometers work by measuring the charge generated by a crystal that is being compressed or shear loaded by a mass influenced by acceleration. In most applications this high impedance charge output is converted to a low impedance voltage output by the use of integral electronics. However in some applications integral electronics are not appropriate such as high temperature or high radiation applications. Charge output accelerometers are self-generating and would typically have amplifying electronics mounted several feet away from the local heat or local radiation source.

73 Çok geniģ bir frekans aralığında kullanılabilir. Çok geniģ bir dinamik ölçüm bölgesinde mükemmel lineer özelliğe sahiptir. ivme sinyali elektronik olarak kolayca integre edilerek hız ve deplasman bilgisine dönüģtürülebilir. Çok farklı koģullarda mükemmel doğrulukta titreģim ölçümleri yapmak mümkündür. Kendi kendilerine sinyal ürettikleri için dıģ güç kaynağına gereksinim yoktur. Hareketli kısımları olmadığı için son derece dayanıldıdır. TitreĢimlere karģı son derece duyarlıdır ve (duyarlılık / kütle) oranı yüksektir.

74 Delta shear Tip Tasarım: Yay görevi gören üç adet piezoelektrik eleman ve üç kütle ortasındaki üçgen prizma üzerine yerleģtirilmiģtir. KütIeIer bulundukları yerlere yuksek öngerilimli bir tutucu kavrama halkası ile bastırılmıģtır. Parçaları bir arada tutmak için yapıģtırıcı veya cıvata kullanılmamıģtır. Bu tasarım optimum perfamans ve ölçümde güvenilirlik sağlamaktadır. Tutucu kavrama halkasının öngerilmeli yapılmıģ olması piezoetektrik eiemanlara yüksek düzeyde lineeriik özelliği kazandırmaktadır. üretilen elektrik akımı kavrama halkası ile dıģ gövde arasında biriktirilir. DeIta kaymalı (shear) tasarımın hassasiyet i kütle oranı diğer transduserlere göre büyüktür ve oldukça yüksek rezonans frekansına sahiptir. Ayrıca bu tip transduserler, ölçüm yapılan yüzeydeki uzamalardan ve sıcaklıktan en az ölçüde etkilenir. -Delta Shear" genel amaçlı ve diğer özel ölçümler için ideal yapıdadır.

75 2. Düzlemsel Kaymalı Tasarım : Piezoelektrik eleman Delta tipinde oiduğu gibi kayma defamasyonuna uğrar. Transduserin merkezinde bulunan dikdörtgen kesitli gövdenin yüzüne yine dikdörtgen kesitli iki piezoelektrik eleman ġekildeki gibi yerleģtirilmiģtir. Bu tipte de öngerilmeli tutucu kavrama halkası piezoelektrik parçaları bağlı tutmaktadır. Transduserleri tabanı ve piezoelektrik elemanlar birbirlerinden izole edilmiģtir, böylece transduser monte edildigi yüzeyin ezilmesi ve sıcaklık değiģimi piezoelektrik elemanı etkilemez

76 3. Baskıda Çalısan Tip Tasarım :Bu geleneksel ve basit yapılı tasarım iyi sayılacak duyarlık kütle oranına sahiptir. Piezoelektrik. elemanın kütle-yay sistemi transdüserin tabanına ve tam ortada bulunan silindirik bir pim üzerine yerleģtirilmiģtir. Ancak transduserin tabanı ve ortadaki pim seri çalıģan iki yay gibi davranır. Bu nedenle montaj yüzeyindeki dinamik değiģimler eğilmeler ve sıcaklık etkileri piezoelektrik elemanda gerilmeler oluģturarak sonuçların hatalı olmasına yolaçabilir. Çok kalın tabanların kullanılmasına rağmen eğilme ve gerilme kuvvetleri piezoeelektrik elemana iletilebilir. Bu durumda titreģim frekansında titreģim dıģı hatalı sinyaller üretilecektir. Ġlaveten sıcaklık değiģimleri de piezoelektrik elemanlarda elektrik Ģarjı üretebilir ve bu sinyaller titreģim değerlerinde hata oluģturabilir. Baskıda çalıģan transduserler B&K tarafindan sadece ġok ölçümlerinde veya transduser kalibrasyon sistemlerinde kullanılır. ġok ölçümlerinde hata oranı, ölçülen titreģim sinyaline göre oldukça küçüktür. Bu transdüserler laboratuar gibi kontrol edilebilen ortamlarda. standart referans transduser olarak kalibrasyon sistemlerinde kullanılır.

77 What is the useable frequency range? For an accelerometer to be useful the output needs to be directly proportional to the acceleration that it is measuring. This fixed ratio of output to input is only true for a range of frequencies as described by the frequency response curve. The usable frequency response is the flat area of the frequency response curve and extends to approximately 1/3 to 1/2 of the natural frequency. The definition of flat also needs to be qualified and is done so by quoting the roll off of the curve in either percentage terms (typically 5% or 10%) or in db terms (typically +/- 3db).

78 What is dynamic range? The dynamic range of an accelerometer is the range between the smallest acceleration detectable by the accelerometer to the largest. A piezo-electric accelerometer produces a charge proportional the force applied to the crystal, which due to the seismic mass on the crystal is proportional to acceleration applied. The piezo electric effect can be detected for very small forces or accelerations all the way through to very large accelerations. In most cases the smallest acceleration is dictated by the amplifying electronics noise floor and for high g levels to the voltage rail used by the power supply.

79 How do I choose the sensitivity of an accelerometer? Accelerometers with integral electronics have a maximum output voltage determined by the circuit design and the input voltage. The maximum output for an IEPE accelerometer is typically 4-8 volts. An accelerometer with a sensitivity of 100mV/g with electronics that has a maximum output of 5V will obviously have a dynamic range of +/- 50g while an accelerometer of sensitivity of 10mV/g will have a dynamic range of +/- 500g If the maximum g levels likely to be experienced is known then dividing this number by 5 volts will give the maximum sensitivity that should be used to get this dynamic range Example: Vibration expected to be seen is 300g. Sensitivity will be 5 divided by 300 which equals 16.6 mv/g. The nearest sensitivity would be a 10mV/g accelerometer.

80 What is the natural frequency of an accelerometer? The natural frequency of an accelerometer is the frequency where the ratio of output is at it highest. The natural frequency of an accelerometer is defined by the equation: From a frequency roughly 1/3 to 1/2 of the natural frequency the ratio of output to input becomes non-linear and therefore makes measurements from this region difficult to interpret. Therefore the higher the natural frequency of an accelerometer the higher frequencies where the output to input is linear and the higher the frequencies that can be measured.

81 It can be seen from the formula for natural frequency that to increase the natural frequency the mass needs to be as small as possible and the stiffness needs to be as high as possible. A small mass usually means a lower sensitivity and this is true of most high frequency accelerometers.

82

83 The mounting of an accelerometer effects its frequency response. The mounted natural frequency is dependent directly on the stiffness of the mounting. The higher the stiffness the more the mounted natural frequency approaches its maximum. The least stiff mounting of an accelerometer is magnetic mounting and the highest stiffness is using a high tensile setscrew tightened to the correct torque mounted on a hard flat surface. Other mounting methods come in between these two extremes.

84

85 Ensuring different parts of a plant have the same ground may not be so easy particularly when long distances are involved or structures carry noise generating machinery. In these cases it may be better not to eliminate ground loops but to prevent their effects influencing the sensor output. This can be achieved by mounting the accelerometer on an electrically isolated mounting stud. In this way the accelerometer sits on a locally constructed instrument ground and ensures that now ground loop exists between this and the measuring instrument. The same effect as mounting the accelerometer on an electrically isolated mounting base can be achieved by isolating the accelerometer internals from the outer case of the accelerometer. This is done by the manufacturer. Mounting the accelerometer on an isolating base or internally isolating the accelerometer does reduce the stiffness of the accelerometer and therefore reduces the mounted natural frequency. It is for this reason that not all accelerometers come automatically with internal isolation.

86 What is an isolated stud? An accelerometer isolated stud is used in application where the possibility for ground loops exists which can corrupt the output of the sensor. Isolated studs do reduce the frequency response of the accelerometer somewhat so caution should be taken if high frequency data needs to be measured.

87 What is the tribo-electric effect? Tribo-electric effect is when a spurious signal is generated by a charge output accelerometer by the movement of the co-axial cable. To prevent the tribo-electric effect the low noise cable needs to be clamped down as close to the accelerometer as possible.

88

89

90 TEġEKKÜRLER