ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır.) arasında sermaye piyasasında, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili işlemler yapmak üzere işbu Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır.) imzalanması konusunda anlaşmışlardır. Yatırımcıyı Tanıtıcı Bilgiler Yatırımcı Hesap No Adı Soyadı Vatandaşlık Numarası : Tebligat Adresi Tel (Ev) Tel (İş) Tel (Cep) Faks Kimlik Tipi ve No Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V, No.46 sayılı Tebliğ in 12. maddesinde yer alan ve yatırımcıların; risk ve getiri tercihleri ile yatırım amaçları ve mali durumlarını içeren standart form sözleşme ekinde yer almaktadır. Aracı kuruluş tarafından yapılan işlemlerde esas alınan bu formdaki bilgilerin değişmesi halinde YATIRIMCI tarafından en kısa zamanda güncellenmesi gerekmektedir. Aracı Kurumu Tanıtıcı Bilgiler Ünvanı : PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Adresi : Levent Cd. No: Birinci Levent/İSTANBUL Telefon No : Faks No : Web Adresi : Ticaret Sicil No : Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 1/7

2 Yatırımcıyı Temsile Yetkili Kişi veya Kişiler YATIRIMCI, kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere, sermaye piyasası aracı alım satım emirleri verebilme, teslim alabilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkilerinin tümüne veya bir kısmına haiz bir temsilci seçebilir. YATIRIMCI nın adı, soyadı, YATIRIMCI hesap numarası, imzası ve temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve yetkilerinin belirlendiği belgenin noterden tasdikli olması gerekmektedir. Ayrıca temsilcinin imzasının da noter tasdikli belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir. İşbu yetkili temsilcinin PRİM nezdinde yapacağı tüm tasarrufların, tamamıyla temsilciyi atayan YATIRIMCI tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler, YATIRIMCI tarafından PRİM e yazılı olarak bildirilinceye kadar PRİM yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde veya başkaca herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan ile yetki iptali ve ya kısıtlaması yapılması yetki değişikliği için yetkili değildir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yeralmış olmadıkça temsilcinin PRİM le olan ilişkilerinde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm işlemlerde YATIRIMCI yı PRİM e karşı temsil etmesi yetkisine haiz olduğu kabul edilir. Ancak, YATIRIMCI geniş yetkiler içeren vekaletname ile PRİM personelini vekil tayin edemez. YATIRIMCI, kendi adına ve başkası hesabına hareket ettiği hallerde, bu durumu PRİM e derhal bildirmek ve hesabına hareket edilen kişinin kimlik bilgileri ile kendi yetki durumunu tevsik edici belgeleri PRİM e vermek ile yükümlüdür. Yetki durumunu gösteren vekaletnameler veya sair belgelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Hesabına hareket edilen kişinin bir tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin %25 i aşan hissesine sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği ilgili mevzuatta belirtilen şekilde tespit edilecek ve bu tüzel kişiliği yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında PRİM e yazılı şekilde bilgi verilecektir. Ayrıca, YATIRIMCI, PRİM in kimlik tespiti için talep edebileceği sair belgeleri vermekten imtina etmeyecektir. II. SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK KISALTMALAR Sermaye Piyasası Araçları: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3. Maddesinin (ş) bendinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Alım Emri : YATIRIMCI nın PRİM e menkul kıymetin satın alınması için yazılı veya sözlü ya da telefon, telefax veya diger iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir. Satım Emri : YATIRIMCI nın PRİM e menkul kıymetin satılması için yazılı veya sözlü ya da telefon, telefax veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir. Emir : Alım emri, satım emri veya alım/satım emridir. Borsa : Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diger menkul kıymetler borsalarıdır. Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dir. BİAŞ Yönetmeliği : 19/02/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği dir. III. SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu, PRİM in, Sermaye Piyasası Kanunu nda tarifi yapılan ve bundan böyle her ne nam altında olursa olsun çıkarılacak, arz olunacak tüm menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını, YATIRIMCI namına ve hesabına alıp satması, ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerini tahsil etmesi, ödemesi, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma hakları ile, hisse senedinden doğan oy haklarının kullanılması, saklanması hizmetlerine uygulanacak koşulların saptanmasıdır. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, ihracına, alım ve satımına izin verilen her türlü menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları bu sözleşmenin konusuna girer. Sözleşme konusu işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda yapılır. IV. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER PRİM ile çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere PRİM nezdinde bir hesap açılacak ve YATIRIMCI ya bir hesap numarası verilecektir. YATIRIMCI için yapılan tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar için bu hesap numarası kullanılacaktır. PRİM, YATIRIMCI emirlerini BİAŞ Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Kayıt ve Belge Düzeni Tebliğ ine uygun olarak alacaktır. a)yatırımcının Emirleri Borsa ya İntikal Ettirmeden Önceki Yükümlülükleri: Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ 9.maddesi gereğince bir yatırımcının takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. PRİM daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Bu oranın herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 2/7

3 halinde, oranı daha da düşürecek emirler kabul edilmez ve gün sonunda YATIRIMCI nın teminat oranını sağlayamaması halinde ertesi gün ilk seansın başlangıcında belirtilen oranı sağlayıncaya kadar resen satılır. YATIRIMCI hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri ve nakit miktarı kadar da alım emri verebilir. PRİM, YATIRIMCI hesabında alım emri karşılığı nakitin veya satım emri karşılığı sermaye piyasası aracının tamamen veya kısmen olmaması durumunda emri kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal YATIRIMCI ya bildirilir. YATIRIMCI hesabında emir karşılığı nakit veya sermaye piyasası aracının tamamının olmaması halinde PRİM buna rağmen YATIRIMCI emrini yerine getirmeyi uygun görerek alım veya satım yaptığı takdirde YATIRIMCI bakiye nakit veya sermaye piyasası aracı borcunu en geç emir verdiği günü izleyen gün saat 12:00 ye kadar nakden ve tamamen PRİM e ödemekle yükümlüdür. b) Emirlerin İletilme Şekli: PRİM aracılığı ile sermaye piyasası aracı alıp satmak isteyen YATIRIMCI bu isteğini yazılı alım-satım emirleri olarak iletmesi esastır. Yazılı olarak alınan yatırımcı emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası YATIRIMCI ya verilir. PRİM in uygun bulması durumunda telefon, faks, internet kanalı ve benzeri iletişim araçları ile de YATIRIMCI imzası olmaksızın emir kabul edilebilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Alım ve satım emirleri yazılı, telefon, faks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla verilmesi aşamasında emri alan PRİM yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir. Telefon ile alınan YATIRIMCI emirlerine ilişkin ses kayıtları PRİM tarafından tutulur. Faks ile gönderilen talimatların tüm sayfaları YATIRIMCI veya atanmış temsilcisi varsa o kişi tarafindan imzalanacaktır; imzasız faks talimatlarına istinaden PRİM tarafından hiçbir işlem yapılmayacaktır. YATIRIMCI, internet aracılığı ile alım satım emri vermek istediğinde yalnız kendisi tarafından talimat verilmesi için gereken tüm önlemleri alacaktır. c) Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Geçerliliği: Alım satım emirlerinde verilen emrin açık olması esastır. Emir içeriğinde; yatırımcı hesap numarası, veriliş tarihi, saati, hangi seansda yerine getirileceği, alım emri mi satım emri mi olduğu, sermaye piyasası aracının adı, adedi ve fiyatı belirlenmiş olmalıdır. Fiyatı belirlenmemiş olan emirler serbest fiyatlı emir olarak, seansı belirtilmemiş emirler ise verildiği seansda yerine getirilecektir. Fiyat belirlenmiş emirler aksi YATIRIMCI tarafından belirtilmediği takdirde tek seanslık olarak sisteme gönderilir. Seans içinde işlem fiyatı YATIRIMCI nın istediği fiyatı görür ve sıra YATIRIMCI ya gelirse işlemi gerçekleşir. Aksi takdirde işlem kendiliğinden iptal olur. Bir sonraki seans emrin tekrarlanması gerekir. Eğer YATIRIMCI emrini günlük olarak verirse emri gün içindeki ikinci seansda da geçerli olacaktır. Gün sonunda verilen seansı belirtilmemiş emirler ertesi işgünü ilk seansda yerine getirilecek emir olarak kabul edilecektir. YATIRIMCI serbest fiyatlı vermiş olduğu emir gerçekleştiğinde fiyata itiraz edemeyecektir. Seanstan önce veya seans sırasında verilen gerçekleşmemiş emirler tek tek ve emir bazında olmak kaydı ile tamamen iptal edilebileceği gibi bu emirlerin fiyatları ve miktarları değiştirilebilir. Seans sırasında iptal edilen veya miktarı azaltılan emrin parasal tutarı üzerinden Borsa tarafından talep edilen ücret YATIRIMCI tarafından PRİM e ödenecektir. Yerine getirilen bir emre ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle BİAŞ tarafından iptalinden dolayı PRİM e hiçbir hukuki ve mali sorumluluk yüklenmeyecektir. d) Gerçekleşen Emirlerin Tasfiye Esasları: Borsada alınan veya satılan menkul kıymetlerin takas işlemleri, işlemin gerçekleştiği günden sonraki ikinci iş günü saat 16:30 e kadar Takasbank nezdinde gerçekleşir. Satış işlemlerinde gerçekleşen satışların parasal tutarı komisyon ve benzeri masraflar düşüldükten sonra YATIRIMCI hesabına alacak kaydedilir. Satışa konu menkul kıymet YATIRIMCI saklamasından çıkarılarak alan tarafa teslim edilir. Alım işlemlerinde gerçekleşen alımların parasal tutarı komisyon ve benzeri masraflar dahil edilerek YATIRIMCI dan tahsil edilir. Nakit takas borcu kapatılarak işleme konu menkul kıymet YATIRIMCI nın saklama hesabına alınır. e) Emirlerin Sonuçlarının Yatırımcı Tarafından Öğrenilmesi: YATIRIMCI emirlerinin sonuçlarını PRİM den bizzat öğrenmek zorunda olup, PRİM in bu konuda YATIRIMCI ya bildirim yapmak yükümlülüğü yoktur. V. İNTERNET KANALI İLE İŞLEM YAPMA ESASLARI YATIRIMCI nın PRİM nezdindeki PRİM Internet Sistemi nden yararlanabilmesi için öncelikle işbu sözleşmenin taraflarca imzalanıp tamamlanmış olması gerekir. PRİM, YATIRIMCI nın bilgisayar ekranı vasıtası ile internet üzerinden menkul kıymet işlemlerini yapabilmesi, (hisse senedi) alım-satım emirlerini verebilmesi, cari hesap ve portföy bilgilerine işlem sonuçlarını öğrenebilmesi amacı ile PRİM Internet Sistemi ni YATIRIMCI nın kullanmasına izin vermiştir. PRİM, işbu sözleşmenin YATIRIMCI tarafından imzalanmasından sonra, YATIRIMCI ya PRİM Internet Sistemi nden faydalanabilmesi amacı ile bir kullanıcı kodu, şifre ve parola verecektir. Bu kullanıcı kodu, şifresi ve parolası ile YATIRIMCI, PRİM nezdindeki hesabı üzerinden işlem yapabilecektir. Verilen kullanıcı kodu, şifre ve parolanın muhafazası ve her türlü riski tamamen YATIRIMCI ye aittir. YATIRIMCI kullanıcı kodu, şifre ve parolasının üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, hesabına derhal blokaj koyacak ve bunu hemen PRİM e bildirerektir. Eski şifresinin ve parolasının iptali ile yeni kullanıcı şifre ve parola isteme hakkına sahiptir. Bu kullanıcı kodu, Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 3/7

4 şifre ve parolanın üçüncü kişilerce kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemler YATIRIMCI tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. YATIRIMCI nin işbu sözleşmeyi imzalamış olması, PRİM e YATIRIMCI ya şifre verme ve elektronik hizmetlerden YATIRIMCI yı yararlandırma yükümlülüğü getirmez. YATIRIMCI, PRİM Internet Sistemi ni sadece kendisi kullanabilecektir. YATIRIMCI, sözkonusu siteden başkalarına işlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi başkalarına işlem yaptıramaz. PRİM, bu tip işlemlerin gerçekleşmesi durumunda sözleşmeyi fesh eder ve üçüncü kişilerle YATIRIMCI arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI nın, ancak PRİM nezdindeki hesap bakiyesinde yeterli nakdi ve menkul kıymeti olan hesaplar için verdiği işlem emirleri yerine getirilecektir. YATIRIMCI nın PRİM tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için; YATIRIMCI nın özellikle işbu sözleşmeyi imzalamış olması ve ekine de kimlik bilgilerinin kopyalarının eksiksiz olarak konulmuş olması, İnternet erişimi sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, telefon hattı ve internet erişim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. YATIRIMCI, almış olduğu kullanıcı kodu ve şifre ile PRİM Internet Sistemi nin herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı PRİM e karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve defilerden feragat ettiğini, bu nedenle PRİM in uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca PRİM uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile YATIRIMCI ya başvurma hakkını saklı tutar. YATIRIMCI, alım satımını yaptıracağı menkul kıymetler için internet üzerinden PRİM Internet Sistemi ni kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, şifahi, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirle, değiştirme imkanı var ise yukarıdaki şekillerden birisi ile emri değiştirebilecektir. PRİM kendisine ait sitede her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu değişiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. Yapılan bu değişiklikler aynı zamanda bu sözleşmeye de anında yansıtılacaktır. YATIRIMCI bu değişikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peşinen kabul eder. PRİM, YATIRIMCI ya sunmuş olduğu elektronik ürün hizmetinin içeriğini, şeklini dilediği zaman değiştirmekte veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. VI. SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI YATIRIMCI, takas gününde nakit alacağının ve karşılığı ödenmiş sermaye piyasası araçlarını finans kurumlarında kendi adına açılmış veya üçüncü kişiler adına açılmış hesaplara aktarılmasını ıslak imzalı talimatlarla isteyebilir. YATIRIMCI takas günündeki nakitinin iş bu sözleşmenin VIII. Yatırımcıya Ait Nakdin Değerlendirilmesi Esasları maddesi uyarınca Takasbank A.Ş. Borsa Para Piyasası nda değerlendirilmesini isteyebilir. Takas gününde YATIRIMCI alacağının PRİM tarafından YATIRIMCI ya ödenememesi durumunda, iş bu sözleşmenin IX. maddesinde yazılı günlük temerrüt faiz oranı uygulanarak YATIRIMCI ya ödeme yapılacaktır. PRİM, emanete ve saklamaya bırakılan pay senetlerini ve diğer sermaye piyasası araçlarını güvenlik nedeni ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. deki saklama merkezlerinde bulundurmaktadır. Bu nedenle emanete ve saklamaya bırakılan teslimi mümkün olan pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının teslim alınması istendiğinde PRİM e bir gün önceden saat 12:00 a kadar haber verilmesi gerekmektedir. İzleyen işgünlerinde bu pay senedi ve teslimi mümkün olan diğer sermaye piyasası araçlarının teslimi yapılacaktır. Satılmak ve saklanmak üzere teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının BİAŞ Yönetmeliği nde belirlenen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Şöyle ki, bu sermaye piyasası araçlarının sahte olmaması, kuponların tamam olması, satış emrindeki niteliklere uyması, üzerinde herhangi bir takyidat bulunmaması gerekir. PRİM, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını zamanında teslim etmemesinden ya da bedelinin ödenmemesinden, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. PRİM, sadece işbu sermaye piyasası araçlarının kendi vasıtasız zilyedliğinde iken kaybolmasından, çalınmasından, yanmasından veya yırtılmasından sorumlu olacaktır. PRİM in işlerinde mutat dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Böyle bir durum PRİM işine olan gerekli özen ve dikkatin kayıtlarını gösteriyorsa ve YATIRIMCI aksini iddia ediyorsa ispat yükü YATIRIMCI nın kendisine aittir. YATIRIMCI, hesabına ilişkin vermiş olduğu her türlü havale, virman ve teslim taleplerine ilişkin olarak verilen hizmetler PRİM tarafından ilan edilen ücret ve komisyon tarifesinde yer alan bedel karşılığında yerine getirilir. VII. SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI YATIRIMCI, PRİM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenebilir. PRİM, giderleri YATIRIMCI ya ait olmak üzere hesap ekstresini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde sözleşmede belirtilen yazışma adresine iadeli taahhütlü posta veya e-posta yolu ile gönderecektir. Ancak ilgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan yatırımcıya hesap ekstresi gönderilmeyecektir. YATIRIMCI; iletişim adresleri, e-posta, telefon, faks ve diğer kişisel bilgilerinde olan değişiklikleri en kısa zamanda dilekçe şeklinde PRİM e bildirecektir. YATIRIMCI, ikametgah/irtibat adres bilgileri de dahil olmak üzere ekte bulunan Yatırımcı Bilgi Formunda yer alan verdiği bilgilerin doğruluğunu ve oluşan değişikliklerin PRİM e bildirilmesini kabul ve taahhüt eder. YATIRIMCI tarafından oluşan değişiklik bildirilmediği takdirde PRİM sözleşme ve ekli bulunan formdaki bilgilere göre işlem yapacak ve bu Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 4/7

5 durumda da her türlü sorumluluk YATIRIMCI ya ait olacaktır. Tarafların ikametgahlarındaki değişikliklerin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde bilinen adreslerine yapılacak her türlü tebligatlar geçerli kabul edilir. VIII. YATIRIMCIYA AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V No:46 sayılı Tebliğ in 50. maddesi gereğince gün sonu itibariyle alacak bakiye veren yatırımcı hesaplarındaki nakitler yatırımcıların tercihleri doğrultusunda değerlendirebilinir. Bu maddeye istinaden takas gününde 100 TL (Yüz) ve üzeri alacak bakiye veren yatırımcı hesabındaki nakitler, YATIRIMCI tarafından saat 11:00 e kadar talimat ile yönlendirilmediği takdirde Takasbank A.Ş. Borsa Para Piyasası nda (BPP) Borsa Para Piyasası mevcut sınırlamaları doğrultusunda değerlendirilecektir. İşlem günü PRİM e gelen nakitler saat 12:00 önce gelmesi ve Takasbank A.Ş. hesabına Borsa Para Piyasası seans bitim süresinden önce ulaşması halinde değerlendirilmeye alınabilir. Değerlendirilmeye konu olmayan nakitler şirket kasa ve banka hesaplarında bulundurulur. YATIRIMCI, PRİM in yukarıdaki açıklamalar uyarınca gerçekleştireceği değerlendirme hizmeti karşılığında PRİM e YATIRIMCI hesabına o işlemle ilgili olarak ödenmiş olan nema üzerinden, % oranında ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. YATIRIMCI paralarının değerlendirilmesi için sarf edilecek tüm masraflar YATIRIMCI ya ait olacaktır. Bu ücret ve masraflar Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uyarınca PRİM tarafından YATIRIMCI hesabına borç kaydedilebilir. Yatırımcı Tercihi: Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda takas günündeki nakitim Takasbank A.Ş. Borsa Para Piyasası nda değerlendirilmesini istiyorum. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda takas günündeki nakitim Takasbank A.Ş. Borsa Para Piyasası nda değerlendirilmesini istemiyorum. IX. ARACI KURULUŞA ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI YATIRIMCI kendi nam ve hesabına alım ve satım yapacak olan PRİM e alım ve satımı yapılan sermaye piyasası aracı bedelleri üzerinden binde oranında kurtaj bedeli ve buna bağlı olarak ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler ile PRİM tarafından belirlenecek takas ve saklama ücretini ödemekle yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli ve sair ödemeler nakden ve def aten olmak üzere peşin ödenecektir. Ancak PRİM isterse, kurtaj ücretini peşin olarak almayabilir ve YATIRIMCI nın hesabına borç kaydedilebilir. Başlangıçta belirlenen kurtaj oranı ve sair kanuni yükümlülükler, yeni yasal düzenlemelere, YATIRIMCI nın yapacağı günlük işlem hacmine göre değiştirilebileceği gibi günün koşullarına göre PRİM tarafından YATIRIMCI ya yazılı ve sözlü haber verildikten ve YATIRIMCI nın yazılı onayı alındıktan sonra değiştirilebilir. YATIRIMCI işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, BİAŞ Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemler PRİM tarafından yapılacaktır. YATIRIMCI işbu sözleşmede belirlenen YATIRIMCI emirleri doğrultusunda PRİM in yaptığı alım ve satımlardan doğan zarar, taahhüdünü yerine getirmeyen YATIRIMCI ya, kâr ise PRİM e ait olacaktır. Meydana gelen zararlar ve kurtaj bedeli için PRİM in, YATIRIMCI nın PRİM nezdinde mevcut diğer sermaye piyasası aracı ve nakit hesabı üzerinde takas, mahsup ve alacaklarının tahsili için yeteri kadar sermaye piyasası aracını derhal satabilme yetkisi bulunduğunu YATIRIMCI peşinen kabul eder. PRİM bu şekilde zarar ve giderlerini karşılayamadığı takdirde, YATIRIMCI bu zararı hiçbir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın PRİM e derhal ödemekle yükümlüdür. YATIRIMCI nın bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesabının borçlu kalması durumunda her günün sonunda borçlu kalınan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı % olup bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde PRİM merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile YATIRIMCI hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda YATIRIMCI yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 5/7

6 X. MERKEZİ KAYIT KURULUŞUA.Ş. DE SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANILMASI ESASLARI YATIRIMCI nın yazılı talebi ve PRIM in de kabulü halinde saklamaya bırakılan sermaye piyasası araçlarına isabet eden faiz, temettü kuponları ve ana paranın tahsili, bedelsiz sermaye artırımlarına katılım, geçici ilmühaberlerin gerektiğinde ilgili şirketten alınacak hisse senetleri ile değiştirilmesi, genel kurul toplantılarına katılma, muhalefet şerhi verme, bedelli sermaye artırımlarına katılım ve bu oy haklarının YATIRIMCI nın yazılı direktiflerine uygun olarak kullanımı PRİM tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ve masraflar YATIRIMCI tarafından karşlanmak üzere yerine getirilecektir. PRİM, YATIRIMCI ya rüçhan hakkını kullanabilmesi için yazılı veya sözlü bildirimde bulunacak olup, bu durumda YATIRIMCI nın talimatına göre işlem yapacaktır. Ancak nakdi sermaye arttırımlarından doğan rüçhan haklarının, YATIRIMCI nam ve hesabına PRİM tarafından kullanılması için, YATIRIMCI nın sürenin bitiminden bir (1) iş günü önce, rüçhan bedelini PRİM e veya doğrudan PRİM in öngördüğü bankaya yatırılmasına bağlıdır. YATIRIMCI tarafından rüçhan hakkının kullanılması yönünde yazılı bir talimat verilmediği ve rüçhan hakkı kullanım bedeli ödenmediği takdirde; YATIRIMCI adına rüçhan hakkı kullanıp kullanmamaya karar verme yetkisi PRİM e ait olacaktır. PRİM tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan bedeli YATIRIMCI nın yatırım hesabı ndaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda PRİM, YATIRIMCI hesabına borca yeter miktarda menkul kıymeti satarak tahsil etme yoluna gidebilecektir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından, PRİM in YATIRIMCI ya verdiği diğer hizmetler nedeniyle PRİM den alınan ücretler ve komisyonlar yatırımcılardan aynen tahsil olunur. XI. TEMİNAT HÜKÜMLERİ YATIRIMCI, PRİM e olan borcunu tamamen ödemedikçe borca konu sermaye piyasası aracı üzerinde PRİM in hapis hakkı bulunmaktadır. PRİM, borcu tasfiye etmek için nakit yükümlülüğünü yerine getirmeyen YATIRIMCI adına alınan işleme konu sermaye piyasası araçları yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak ve de satışın borcu kapatmaya yeterli olmaması halinde diğer sermaye piyasası araçları satılarak borç tutarını tahsil edilecektir. Aynı zamanda muaccel, karşılıklı, aynı mahiyet ve nitelikte olan YATIRIMCI alacaklarından takas ve mahsup edilecektir. XII. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. NEZDİNDE YATIRIMCI İSMİNE SAKLAMA SİSTEMİ, BLOKAJ VE YATIRIMCIYI KORUMA FONU ESASLARI Müşteri İsmine Saklama Sistemi kapsamında yatırımcılar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. deki serbest hesaplarında (Kredili hisse senedi işlemleri teminatı dışında) bulunan hisse senetlerini bloke ederek, aracı kuruluşlarca bilgileri dışında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki hisse senetleri sözkonusu blokaj çözülmeden aracı kuruluşça hesaptan çıkartılamayacaktır. İşlem hesaptaki tüm hisse senetleri üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli hisse senetleri üzerine ve adet bazında da yapılabilecektir. Yatırımcının blokeli hesabındaki hisse senetlerini satmak istemesi durumunda aracı kuruluşlar satış emri verilmeden önce blokajın çözülmesini isteyebileceklerdir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin yatırımcı tarafından bloke edilmiş olması yeni payların da blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu yeni payların da bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj işlemi yapılması gerekecektir. Yatırımcıları Koruma Fonu, özellikle küçük yatırımcıların aracı kurumların mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla kurulmuştur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle Yatırımcılarına karşı pay senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve pay senedi teslim yükümlülüklerinin (2013 yılı için) ,00 TL ye kadar olan bölümü Fon tarafından karşılanacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. XIII. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ Bu sözleşme herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. YATIRIMCI veya PRİM işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde her iki taraf da bu isteklerini yazılı olarak bildirecek ve bu bildirim, tebellüğ tarihinden itibaren ikinci iş gününden sonra hüküm ifade edecektir. Bu halde YATIRIMCI, PRİM e olan tüm borçlarını ifa etmek şartıyla PRİM in emanetinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçlarını mislen teslim alabilecektir. YATIRIMCI, PRİM e olan tüm borçlarını, fesih tarihinde tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür. XIV. DİĞER HÜKÜMLER Taraflar işbu sözleşmeye ait hesaplarını Türk Ticaret Kanunu nun 87. ve müteakip maddelerine göre PRİM tarafından cari hesap şeklinde yürütülmesini kabul eder. PRİM, işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri, günün şartları ve ilgili mevzuatlardaki yapılan değişiklikler doğrultusunda, her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. İşbu sözleşmede yapılan değişiklikler posta, faks, internet ve benzeri yollarla Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 6/7

7 YATIRIMCI ya bildirilecek olup, YATIRIMCI tarafından bildirinin tebellüğünden itibaren 7 gün içerisinde yazılı bir itiraz veya sözleşmenin feshi talebi gelmediği takdirde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. İşbu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri münhasıran PRİM in kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. PRİM ile YATIRIMCI arasındaki her türlü uyuşmazlık, işbu sözleşmede yazılı şartlar, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ve ticari teamül ile hakkaniyet ilkeleri uyarınca çözümlenecektir. Herhangi bir yargı merciinde veya ilgili mevzuat gereğince yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde diğer maddeler geçerliliğini koruyacak ve her türlü anlaşmazlıkta İstanbul Merkez Adliyesi ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. YATIRIMCI, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği nin kanunların ve sair mevzuatın her türlü hükümlerini ve değişikliklerini bildiğini, bunların işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 14 (on dört) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça da imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası YATIRIMCI ya verilmiştir. Tarih / / YATIRIMCI AD / SOYAD PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIMCI İMZA ÖRNEKLERİ Prim Menkul Değerler A.Ş. Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Sayfa 7/7