TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ"

Transkript

1 TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMiK ARASTIRMALAR DERCİSİ.:. Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslar Arası Hakeınli Bir Dergidir. Sayı 6/ Yaz Konya- 2008

2 Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araşbrmalar Dergisi Türk- İslam Medeniyeti İlıni Araşbrmalar Enstitüsü Yayınıdır. Konya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet KARA'ya ve Yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Basım Yılı Temmuz Baskı-Cilt Damla Ofset tr

3 Türk - İslam Medeniyeti Akademik Araşhrmalar Dergisi Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir. Editörler Prof. Dr. MehmetAYDIN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Yayın Kurulu Prof. Dr. Mehmet AYDIN Prof. Dr. Jean-Louis BACQuE-GRAMMONT Prof. Dr. Danuta CHMİELOWSKA Prof. Dr. Claudia RO EMER Doç. Dr. Galip ATASAGUN Doç. Dr. Funda TOPRAK Yrd. Doç. Dr. Dicle AYDIN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Danışma Kurulu Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK(Ankara Ü.) Prof. Dr. Kenan GÜRSOY(Galatasaray Ü.) Prof. Dr. Hasan ONAT (Ankara Ü.) Prof. Dr. Beyhan KARAMACARALI (Hacettepe Ü.) Prof. Dr. Abdülkadir YUV ALI (Erciyes Ü. Prof. Dr. Harun GÜNGÖR (Erciyes Ü.) Prof. Dr. Mustafa ERDEM (Ankara Ü.) Prof. Dr. TuncerBAYKARA (Ege Ü.) Prof. Dr. Ömer TURAN (ODTÜ) Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Dokuzeylül Ü.) Prof. Dr. Nahide BOZKURT (Ankara Ü.) Prof. Dr. Faruk TOPRAK (Ankara Ü.) Prof. Dr. Kerim ÇINAR (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Cemal SOFUOGLU (Dokuzeylül Ü.) Prof. Dr. Gönül CANTAY (Mimar Sinan Ü.) Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN (Uşak Ü.) Prof. Dr. Taciser ONUK (Gazi Ü.) Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOGRU (Ege Ü.) Prof. Dr. Mustafa TAHRALI (Marmara Ü.) Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR (Ankara Ü.) Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ (A..nkara Ü.) Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ (Gazi Ü.) Prof. Dr. Ünver GÜNAY (Erciyes Ü.) Prof. Dr. Nil SARI (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Sakarya Ü.) Prof. Dr. Saffet KÖSE (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Mehmet AKGÜL (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Ahmet YILMAZ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. İsmail TAŞ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Funda TOPRAK (Selçuk Ü.) Yurtdışı Üniversitelerindeki Danışma Kurulu Prof. Dr. Jean-Louis BACQuE-GRAMMONT (Fransa) Prof. Dr. Claudia ROEMER (Avusturya) Prof. Dr. Muhammed HARB (Mısır) Prof. Dr. Avraham ELQAYAM (İsrail) Prof. Dr. Dan u ta CHMİELOWSKA( Polanya) Prof. Dr. Madde MAHLUF (Mısır) Prof. Dr. Liliane V ANA (Fransa) Prof. Dr. Jacob LANDAU (İsrail) Prof. Dr. Masataka TAKESHITO Oaponya) Prof. Dr. Thierry ZARCONE (Fransa) Derginin Sahibi Türk İslam Medeniyeti İlmi Araştırmalar ve Sosyal Yardım Vakfı ISSN:

4 TÜRKİYE'YE YÖNELİK İKİ ESKİ VE BİR YENİ MiSYONER TARİKATlNIN BUGÜNKÜ DURUMU Prof. Dr. Mehmet AYDIN. Özet:Bugün İstanbul, İzmir ve Antakyada bulunan katalik Kiliselerinde görev yapan Fransisken ve Darniniken Misyon grupları ve yine Vatikan kökenli "Dirilmiş İsa Kardeşliği" isimli Katalik Misyon grubu, Anadoludaki "Assopsiyonist" Kiliselerinde görev yaparken, iki önemli misyonu yerine getirrnektedirler:birincisi tarihi hrıstiyan mirasına göz kulak olarak, onların geleceğe sapasağlam bir şekilde intikalini saglarnak.ikincisi,bölgedeki Türklerle işbirliği ve diyalog. faaliyetlerini geliştirmek, misyona uygun buldukları kişilere, misyonerlik propağandası yaparak, onları kendi cemaat gruplarına dahil etmek Anahtar Kelirneler: Fransisken, Dorniniken, Dirilmiş İsa Kardeşliği, Misyon, katalik THE PRESENT STATUS OF TWO NEW MISSION AND ONE OLD MISSION MOVEMENTTOWARDS~Y Abstract: There are Franciscan and Daminican ınission groups at the Catholic churches in Istanbul, İzmir and Antakya. The Vatican group "resurrected Jesus Brotherhood" is active in the Assopsionist churches. They carry out two iınportant missions: One is that they watch the heritage of Christianity so that they can pass over future generations. The second is that they can develop cooperation and dialogue with the Turkish citizens, and this way, they can convert thern at least to their groups. Key words: Fransiscen, Dorninicen, Fraternita Gesu Rissorto, Mission, Katholic XIII. yüzyılda Katalik kilisesi bünyesinde kendini gösteren Fransisken ve Darniniken misyon grupları, bugüne kadar varlıklarını devarn ettiren nadir Katalik gruplardan sadece ikisidir. Katalik Hıristiyanlığa çok büyük hizmetler sunarak, çok geniş dünya coğrafyasında misyonerlik yaparak, bu uğurda her türlü çile ve ızdırabı göze alarak günümüze kadar gelebilen bu iki Katalik tari- *Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dinler Tarihi A.B.Dalı Başkanı.

5 katın, bugün, eski haşmeti ve gücü kalmamıştır. Fakat dünyada sekiz asırdan beri varolabilen bu misyon gruplarının hala mensuplarının olabilmesi, bu_misyon tarikatleri'nin çok sağlam temellere dayandığını göstermektedir. Katolik Hıristiyanlığın merkezi olan Vatikan'ın, belki de uzun süre ihmal ettiği.fransisken ve Darniniken tarikatiarına bugürı, yeniden önem vermeye başlaması ve hatta onları rehabiliteye yönelmesi, Vatikan içiri bu tarihi misyon gruplarının, yeni umutlar ve projeler beslediği kanaatini güçlendirmektedir. Belki de bunun arka plarıında, vaktiyle milyonlarca irisanın Hıristiyan olmasını sağlayan, fakat son yüzyılda fazla görevirıi yerine getirerneyen bu misyon tarikatlarının, yeniden geçmişteki diriamik propaganda güçlerirıi harekete geçirmeleririe, Vatikan'ın destek verme çabası görülebilir. Çürıkü dürıyarıın Hıristiyanlaştırılmasında misyon tarikatlarının rolü dürı olduğu gibi, bugürı ve yarın da daima önemli olacaktır. Vatikan'ın bu iki misyon tarikatını rehabilite etmesi ve onlara gerek maddi ve gerekse manevi güç vermesi, özellikle Türkiye üzeriride ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üzerirideki Vatikan'ın emelleri içiri, önemli bir adım olarak görülmesi" gerekir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası ve ülkedeki demokratik atmosfer, Katolik ve Protestan misyonerleririe iyi bir propaganda alanı olarak görülmüştür. Bunun içiri 1990'da Rusya'nın dağılması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası, bütürı misyon gruplarına yeni bir ümit kapısı açmıştır. Katolik ve Protestan grupları, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye içiri bu alanda adeta atağa geçmişlerdir. İstanbtıl'daki batı kökenli bütün araştırma ve kültür merkezleri, Orta Asya ve Türkiye ile ilgili Batıda ve ülkemizde yazılan kitaplarla donatılmıştır. Vatikan, Katolik kökenli Fransisken ve Darniniken tarikatleririe mensup gençleri, Batı üniversitelerirıirı Türkoloji bölümleriride eğiterek, Türkiye'deki Katolik kilise ve manastırlarına takviye güç olarak göndermiştir. Aynı şeyleri İngiltere ve Amerika kökenli Protestan grupları yapmaktadır. Tebliğimiz daha çok Katolik misyon gruplarından bahsettiği içiri, tebliğimiziri boyutu içiride bugürı Türkiye' deki Fransisken ve Damiriiken varlığı konusunda daha fazla bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada ülkemizde faaliyet gösteren, Vatikan' a bağlı yeni bir misyon grubu da FRATENİTA GESU RİSORTO (Dirilmiş İsa Kardeşliği) tarikatıdır. Bu tarikat bugün, Konya' da iki kadın mensubu ile, St. Patıl Assompsiyonist kilisesiride hizmete devam etmektedir. Bu tarikat ayrıca, "Casa di pereghiera S. Maria Assunta" isimli bir web sitesiride misyonerlik hizmeti vermektedir. Yirie tebliğimde bu çok yeni misyon tarikatı hakkında da kısaca bilgi vereceğim. Bugürıe kadar ülkemizde özellikle İstanbul' da, İzmir' de, Ankara' da varlıklarını koruyabilen Fransisken ve Domirıiken tarikatlarının çok uzun bir tarihi vardır. Bunun içiri neredeyse sekiz asırdan beri varlıklarını devam ettiren bu misyon gruplarının ülkemizdeki varlıkları ve bugünkü durumları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Önce Fransiskenleriri ve Domirıikenleriri Türkiye' de yaşadıkları tarihi sürece bir göz atmamız gerekecektir. Daha soma "Dirilmiş İsa Kardeşliği" tarikah konusunda bilgi verilecektir: 8

6 A) FRANSİSKENLER: François d'assise ( ) tarafından 1208 yılında kurulan ve papalık tarafından 1215' de ve 1223' de resmen tanınan Freres Mineur ismini de alan Fransiskenler, XIII. Yüzyılın en önemli misyon tarikatlerinden birisidir. Dini hayah çok sert kurallara bağlayan Fransiskenler, fakirliği, İncili yaşamayı ve insanlara hizmeti ana hedef olarak seçmişlerdir. Bunun için Fransiskenler vaaz ve nasihatten çok, hayır işlerine ve örnek bir Hıristiyan olmaya kendilerini adamışlardır. Dilenci tarikati olarak da ün yapan Fransiskenler, tevazu için fakirliğin ve dilenmeniri önemirıe inanmaktadırlar. François, örnek olmayı söze tercih etmektedir. Aziz François, entelektüellerden ziyade eğitimsiz halk kesimlerine güvenmiştir. Fakat yine de Fransisken mensupları, üniversitelerde çok önemli bir kabul görmüşlerdir. Çünkü Fransisken olan herkes, kendi mesleğini icra edebiliyordu. Yani, dünyayı terk ederek manashra kapanmıyordu. Ancak tarikat disiplini açık şekilde tespit edilmiş değildi. Bunun için de Fransiskenler, farklı koliara ayrılmışlardır. Aziz François tarafından istenilen mutlak fakirlik, bağış yoluyla gelen mülkiyetin yönetimirıde problem meydana getiriyordu. Bunun için tarikahn temel yasası yeniden gözden geçirilmek zorunda kalmışhr. Tarikat mensuplarına, belli tarihte genel meclislerde toplanma zorunluluğu getirilmiştir. XIII. yüzyılda Fransisken tarikahndan ilk kopanlar, tarikahn daha sert kurallara bağlı kalmasını isteyenler olmuştur. Bunlar, hızlı bir şekilde Ioachirn de Fiore'a bağlanmışlardı. Bunların içlerinden bazıları, İtalya da "Fakir Keşişler" adını almışlardı. Hatta papalık, bu aşırı fakirlik taraftarı olanlara karşı endişe duymaya başlamış ve bunun için Papa XXII. Jean, bu dilenci tarikatiarına karşı sert tedbirler alına ihtiyacını duymuştur. Çünkü o, "Mutlak Fakirlik" anlayışında anarşi mayası bulunduğıınu düşünüyordu. Bırnun için XVI. Asırda Papa X. Leon, net bir şekilde tarikat kurallarına uyanlarla, manashr yanlılarını ayırmışhr. Manashr yanlıları, siyah elbise giyer, beyaz bir ip kuşarur ve kapşonludur. XIX. yüzyılın sonunda Fransiskenlerin farklı kolları, "Freres Mineurs" ismi alhnda birleşmiştir. Papa X. Pie, Fransiskenleri yeniden teşkilatlandırmış ve üç ayrı Fransisken temayül ortaya çıkriuştır: 1) Freres Mineurslar(Bunlar kahverengi bir elbise, kapşan ve sandal giyerler) 2) Fransisken Conventuelsler 3) Fransisken Cappuccinsler. Fransisken tarikahnda kadın manashrları ve onların üstlendikleri misyon da çok önem taşımaktadır. Bunlar, Clarissesler, Collettinesler, Cappucineslerdir. Daha sonra Calais Fransiskenleri ve Meryem Fransiskenleri de misyonerlik konusunda adlarını duyurınayı başarınışlardır. Fransisken tarikatnun en çok mensubu Freres Penitents (Tövbekar Kardeşler) den oluşmaktadır. 1 1 Prof.Dr. Melunet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü (basılmamış eser), Konya, 2005, s.267 9

7 Fransiskenlerin İstanbul' daki Agora Manashrı, İmparator II. Paleologue'un izniyle Fransisken Freres Mineurs'lere tahsis edilıniştir.. Bu manashra, St. Bemardin de Sienne ( ), Papa Eugene IV'nin teşvikleriyle, 1441'de Frere Gaspare ve Frere Giovanni'yi bu manashrda hizmete göndermiştir. Sonra İstanbul'a gelen Fransiskenler, başta Frere Bartolarneo olmak üzere, bir Fransisken manashrı ve kilisesi inşa etmek için gayret göstermişler ve böylece başlayan kilise ve manashr faaliyeti 1451'de tamamlanmışhr. İstanbul'un 1453'de Türkler tarafından fethi sırasında manashrda yaşayanlar, şehrin savunmasına iştirak ettikleri için savaş esnasında öldürülmüşlerdir Nisan 1455'de papalık makamına oturan Papa III. Galixtus, Doğunun yeniden Hıristiyanlığa kazan~ırılması için, ciddi plan ve projeler yapmış ve Fransisken misyonerlerini Islam ve Türk dünyasında çalışmak üzere seferber etmiştir. Hatta papalık, Fatih Sultan Mehmet'in düşmanı olan Uzun Hasanla işbirliğine bile teşebbüs etmiştir.3 Daha sonraki dönemlerde Fransiskenlerin İstanbul'daki faaliyetleri devam etmiştir. İstanbul'un fethinden önce Galata' da ve Pera' da bulunan Fransisken cemaati, varlığını korumuştur. Çünkü Fatih, 3 Haziran 1453 günü yani, fetihten kısa süre sonra, Galata'yı ziyaret ederek, kaçanların üç ay içinde evlerine dönmelerine izin vermişti. 4 Böylece, savaşta tarafsız kalanlada ve savaş sonrası geri dönenlerle Fransiskenler, İstanbul' da var olmaya devam etmişlerdir. Daha sonraki dönemde Fransisken tarikatının bir kolu olan Fransız Cappuccins'lerinden iki kişi, 1551 yılında İstanbul' a gelerek, Müslümanların Hıristiyanlaşhrılması için çalışmaya başlamışlar ancak Osmarılı Devleti buna izin vermemiş ve bunları tutuklainışhr. Fakat kefaletle serbest bırakılmışlardır yılında Cappuccins'ler, Doğudaki Osmaı:Iı topraklarında yeniden misyonerlik faaliyetlerine hız vermişlerdir. Hatta, ıtalyan Cappuccinslerinden de dört Frere İstanbul'a gelıniştir. 1534'de İstanbul'a ilk defa gelen Fransız elçisi, bütün Katoliklerin ve özellikle Fransiskenlerin en önemli koruyucusu durumundaydı.. 5 Papa XV. Gregoire'ın ( ) 14 Ocak 1622'de Roma'da kurduğu propaganda teşkilah, bugün "Propaganda Fidei" ismiyle yaşamaktadır. Bu teşkilat, Katalik kilisesinin en etkili misyoner teşkilahydı. Osmanlı coğrafyasmda Hıristiyan propagaı:dası yapmayı ana hedefi haline getiren propaganda teşkilah, 1629 yılında Istanbul'a Giovanni Francesco isimli rahibi göndermişti. Bu dönemde St. Francis ve St. Mary Draperis kiliseleri, ~ Rinaldo Marmara, pre'cis historique de la Communaute latine de Constantinople et de son Eglise, Ist. 2003, s.22 3 Charles A. Frazee, Catholics and Sultan the Church and the Ottoman Empire ( ), London New York, 1983, s.2 4 a.g.e, s.6 5 a.g.e, s.74 10

8 Fransiskenlerin elindeydi yılında propaganda teşkilah, İstanbul'da daha da yerleşmiş durumdaydı. Hatta bu yüzyılda bir Cappucins, İstanbul' da propaganda teşkilatnın piskoposu olarak görev başına gelmişti. 6 XIX. yüzyılda papalığın insiyatifi ile Katalik canlanma yeniden Osmanlı topraklarında kendini göstermişti.~ Dominikenler ve Fransiskenler gibi eski Katalik tarikatlar, Galata kiliselerindeki din adamları sayısını arhrmışlar ve hizmet alanlarını genişlehnişlerdir ve 1876 yıllarında Katalik misyonerliği, özellikle İstanbul' da ciddi şekilde arhnışh. Hatta kaynaklar, bu. dönemde İstanbul' daki Katoliklerin sayısının yirıni iki bine ulaşhğından bahsehnektedirler. 8 Kapuçin Fransiskenleri 1873'de Bakırköy'de ve Büyükdere'de bir ev kilisesi açmışlardı. Xlli. yüzyılın şartlarının ortaya çıkardığı Fransisken tarikah, varlığını, o dönemden itibaren İstanbul' da, İzınir' de devam ettirirken hiçbir zaman Türk topraklarından silinip gihneınişlerdir. Hem bütün dünyada varlıklarını sürdürmüşler hem de ülkemizde var olmaya ve belki de bazen çok zor şartlar allında var olmaya devam ehnişlerdir. Bugiin de dünyada Fransiskenler üç grup allında varlıklarını sürdürüyorlar: 1) Freres Mineursler 2) Fransisken Mineur Conventuali 3) Freres Mineurs Cappuccini. Dünyadaki Fransiskenlerin sayısının kırk bin civarında olduğu tahınin edilmektedir. Türkiye'de ise sayıları bugiin kırktan azdır. 9 Türkiye'de bulunan Fransiskenlerin çoğunluğu İtalyandır. Fakat Maltalı, Polonyalı ve Hindistanlı Fransiskenler de vardır. Türkiye'de bulunan Fransiskenlerin hepsi misyonerdir. Fakat buradaki ınisyoner kelimesi, genel anlamda Hıristiyanlığı yaymak için çalışan kişi değil; kendi kilisesi dışında başka bir kilisede çalışan kişiler demektir. 10 Peder Marea'nun burada belirttiği ınisyonerlik, başkasına Hıristiyanlığı yaymamak anlamına hiçbir zaman gelmez. Öyle olsaydı, Hıristiyanlığın ruhuna aykırı bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Hıristiyanlığa göre her Hıristiyan bir misyonerdir. Marea'nun belirttiği ınisyonerliğin alanı, belki daha dar ve daha özel bir alandır. Fakat bu da genel misyonerliğin içinde bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu üç ayrı Fransisken kolu için, ayrı tarikat kuralları vardır ve bağlı olduğu ayrı merkezler vardır: mesela Freres Mineursler, Florence'a bağlı olarak çalışırlar. Cappuccinsler, Parme bölgesine 6 Charles A. Frazee, s.98 7 Prof.Dr. Melunet Aydın, Türkiye'ye Yönelik Katalik.Misyonerliğin Dün ii ve Bugünü, Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, İst.2004, s.l13 8 a.g.e, s. lls 9 Peder M. D.ıı.in özel arşivinden (yayımlanmarruş belge), s.l 10 a.g. arşiv, s.l ll

9 bad-lıdırlar. Conventualistler, bir genel merkezden emir almaktadırlar. 11 Fr~iskenlerde cemaat üç kişiden meydana gelir. Fakat bu, Türkiye'de her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun için Türkiye'de sayıya göre çok kuruluş vardırp Fransiskenlerde bölgesel dağılımın belli başlı sebepleri şunlardır: 1) Varlık (Presenza): Bir yerde var olmak. Bu varlık, kilisenin ruhsal bir gereğidir. Çünkü kilise, kendi üyelerinin dünyanın her tarafında bulunmasını istemektedir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir: Dua etmek, fakiriere hizmet etmek, kardeşliği pekiştirrnek Böylece Hıristiyan imanına tanıklık edilebilir. 2) Diyalog (Dialogo): Aslında diyalog İncil'in bir gereğidir. Bu kilisenin kendini yenilemesine yol açar. Diyalog, aynı zamanda kültürel bir ihtiyaçtır. Türkiye'de Fransisken varlığı, ciddi şekilde bir araştırmaya muhtaçtır. Bu konuda Türkiye'de kamu oyu bilgi eksikliğine sahiptir. Bu alanda, kültürel faaliyetler, kurslar, muhtelif seviyeli kongreler ve kitap yayınları çoğaltılmalıdır. 3) Pastaral (Pastorale): Bu bölgesel kiliseye hizmeti gösterir. Bir yerde Katalik bir cemaat var ise, orada rahipler, Freresler o bölge piskoposuyla birlikte çalışırlar. Bu pastaral hizmette, dini formasyon, dini eğitim vardır. Bu hizmet, hem yeni Hıristiyan olanlara hem de mevcut Hıristiyanlara yapılmaktadır. Bu hizmetin diğer önemli bir amacı da bölgedeki gizli Hıristiyanlara hizmet etmektir. 13 4) Kabul ve Karşılama (Accoglienza e servizio ai pellegrini): Buradaki hedef, dini turizme hizmet etmektir. Hıristiyanlar için hacc yerlerine ziyaret yapmak ve onları idare etmek bu misyanun bir parçasıdır. Şimdi burada açıkladığımız bu sebeplerle ilgili olarak Türkiye' deki Fransisken varlığı hakkında bilgi vermemiz gerekirse, aşağıdaki durum karşunıza çıkmaktadır: Türkiye'deki Episkopale konferansta, iki Fransisken görev alınıştır. Bunlar, Fransiskenlerin Kapuçin koluna aittirler: Ruggero Franceschini, konferans başkanı ve İzmir başpiskoposudur. Luigi padovese ise, Anadolu Vicaire Apostolique görevi yapmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de Frarısiskenlerin yoğun olarak görev yaptıkları yerler şunlardır: A- İSTANBUL: 1) Saint-Antoine: İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde bulunan bu kilise ve manashr, Fransisken Mineur Conventuali cemaatine ait bulunmaktadır. Bunların bugün başlıca görevleri, Katalik cemaate göz kulak olmak ve onların kendi cemaatleri içinde kalmalarını sağlamak, Hıristiyanlıkla 11 Peder M. D. s. ı 12 a.g. arşiv, s a.g. özel arşiv, s.l 12

10 ilgili yayınlar yapmak, Hıristiyan eğitimi vermek, fakiriere destek vermek... St. Antoine'a gelen gençlere ve öğrencilere Hıristiyanlığı anlatmak ve onlan diyaloğa çağırmak. Ayrıca bu kilise İstanbul'da, önemli bir diyalog merkezidir. 2) Saint Marie Draperis: Bu da İstanbul' da Beyoğlu'nda bulunmaktadır. Fransisken Freres Mineurslere ait olan bir paraisse kilisesidir. Buradaki Fransisken cemaat de pastarale bir hizmet yapmaktadırlar. 3) Saint Louis: Fransisken Freres Mineurslere aittir. Bu kilisede pastaral hizmetlerin yanında, diyaloğa akademik bir seviyede hizmet edilmektedir. 4) Saint-Etienne: Bu kilise ve manastır, İstanbul-Yeşilköy'de bulunmaktadır. Fransisken Cappuccinslere aittir. Bu bölgede Katalik cemaat için hizmet yapmaktadırlar. Burada çok büyük ve düzenli bir merkez bulunmaktadır. Burası eskiden Doğu Enstitüsü olarak kullanılıyordu. Şimdi, Dinlerarası Diyalog merkezi olarak kullanılmaktadır. Birkaç yıldan beri İslam Hıristiyan diyaloğu konusunda küçük toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. 5) Saint Pacifique: İstanbul Büyükada'da bulunmaktadır. Freres Mineursler bu kilisede pastaral hizmette bulın;ırnaktadırlar. 6) Notre Darne de Czestochova: Fransisken Freres Mineurs Conventuali cemaatine ait bir kilisedir. Burada Fransiskenler pastaral hizmet vermektedir ler. B-İZMİR: 1) Sainte-Marie: Fransisken Freres Mineurs cemaatine aittir. Pastaral hizmette bulunmaktadırlar. Daha çok İtalyan cemaatine hizmet verrnektedirler. Fakiriere yardım gibi hizmetlerde bulunrnaktadırlar. 2) Sainte-Helene: Fransisken Freres Mineurs Conventuali cemaatine ait bulunmaktadır. Çeşitli dillerde pastaral hizmet sunmaktadırlar. Din dersi, yeni Hıristiyan olanlara. Hıristiyan forrnasyonu verrnek ve fakiriere hizmet etmek gibi görevler yapmaktadırlar. 3) Saint-Antoine: Fransisken Mineur Kapuçini cemaatine ait bulunmaktadır. Bu cemaat, pastaral ve yeni Hıristiyan olanlara Hıristiyan formasyonu, sağlık hizmetleri ve hasta ve engellilere yardım hizmeti vermektedir. Ayrıca, bölgede hac ziyaretlerine rehberlik yapmaktadırlar. 4) Saint Nam de Marie: Bu kilise de Fransisken Freres Minemsierine aittir. Cemaate pastaral hizmet vermektedir. Yapılan hizmetler genelde Fransız cemaate yöneliktir. 5) Saint Jean Baptiste: Bu kilise de Fransisken Freres Kapuçinlere ait bulunmaktadır. Fakiriere yardım, huzur evi tesisi, yeni Hıristiyan olanların forrnasyonu, uzaktaki Hıristiyanlara yardım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 13

11 6) Meryem Ana Evi: Efes'te bulunan Meryem Ana Evi de Fransisken Kapuçin cemaatine ait bulunmaktadır. Bu ev, dünyaca meşhurdur. Hac yeridir. Dinlerarası diyalog merkezi olarak kabul edilmektedir.l 4 C- ANADOLU'DA FRANSİSKENLER: 1) İSKENDERUN: Burada Fransisken Mineurs Conventuali cemaati bulunmaktadır. Buradaki cemaat de diğerleri gibi fakirlerle meşgul olmakta, eğitim için broşürler yayınlamakta, Hac ziyaretleri organizesi yapma ve kongreler düzenleme gibi hizmetlerde bulunmaktadır. 2) ANTAKYA: Burada da Fransisken Mineurs Kapuçini cemaati bulunmaktadır. Bunlar da Hac ziyaretleri, diyalog çalışmaları, fakiriere yardım, bilgilendirme broşürleri ve bölgedeki Hıristiyanlara hizmet gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 3) MERSİN: Burada da Fransisken Mineurs Kapuçini cemaati bulunmaktadır. Bunlar da Hıristiyanlık hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtmakta, fakiriere yardım işlerini sürdürmede, Hac ziyaretleri için organizeler yapmaktadırlar. Ayrıca Mardin bölgesinden gelen Süryanilerle yakından ilgilenmektedirler. 4) ADANA: Burada Fransisken Mineurs Conventuali cemaati faaliyet göstermektedir. Belli başlı hizmetleri, fakiriere yardım şeklinde görülmektedir. 15 Buraya kadar verilen bilgiler doğrulhısunda, Türkiye' de sayıları henüz çok az olan Fransiskenlerin, arkalarında XIII. Yüzyıla kadar varan uzun bir tarihleri vardır. Bu uzun tarihi süreçte Türkiye'de özellikle İstanbul'da varlıklarını koruyabilen Fransisken cemaati, Türkiye' de iki önemli görevi yerine getirmektedir: Birincisi, Fransisken mirasının yaşamasını ve korunmasını sağlamaktadı,rlar. İkincisi, hem dahili hem harici misyon faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Fransiskenlere ait olan merkezlerde dikkatimizi çeken önemli faaliyetlerin arasında şunlar bulunmaktadır: 1. Fransisken varlığını devarn ettirrnek. 2. Dinlerarası diyaloğu canlı tutmak. Bununla kilisenin dinarnizmini sağlamaktadırlar. 3. Hem Hıristiyan olanları hem de olmayanları, Hıristiyanlık açısından bilgilendirmek. 4. Fakiriere ve hastalara yardım etmek. Şüphesiz buradaki yapılacak yardım sadece Hıristiyanlara değil; başka din mensubu fakiriere de şamil bulunmaktadır. Fransiskenlerin yaphkları bütün bu faaliyetlerin temel 1 4 Peder M. D.nin özel arşivinden, s.1-3; Eglise Catholique En Turquie, İst. 2005, s Eglise Catholique En Turquie, 13-48; Peder M. D.nin arşivinden, s

12 felsefesi, Hıristiyan misyon faaliyetlerini yerine getirerek, üstlendikleri dini misyonu icraat safhasına koymak olarak görülmektedir. B- DOMİNİKENLER: Türkiye' de XIII. asırdan beri varlığı devam eden misyon gruplarından birisi de Dominikenlerdir. Bu tarikat, XIII. yüzyılda St. Domingo de Guzman ( ) tarafından kurulmuştur yılında papa III. Honorius tarafından Katalik bünyesinde resmen kabul edilırıiştir. Daıniniken tarikah, tefekküre dayalı bir hayat tarzını ortaya koymaya çalışmışhr. Diğer yandan tarikat, merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Daıniniken tarikah, kurulduğundan kısa bir süre sonra, Avrupa'nın belirli merkezlerinde kendini göstermiştir. Daıniniken tarikah, faaliyet alanını entelektüel boyutta sergilemiş ve bu amaçla birçok okul açmıçhr. Hatta XIII. yüzyılda birçok üniversite hocası, Daıniniken tarikahna bağlı bulunuyordu. Dominikenler, daha çok ilahiyatçı kimliğini benimseyerek bu yolda kendilerini yönlendirrnişlerdir. Daha sonra Aquinalı Thomas'ın tesiriyle Daıniniken ilahiyatçıları, İslam bilginlerinin bahya girmiş olan eserlerini incelemeye başlamışlar ve felsefe ile meşgul olmayı tercih ehnişlerdir. Doıninikenlere "V aiz Kardeşler" de denmektedir. Doıninikenler iki temel alanda hizmet veriyorlardı: Birincisi: İrşad faaliyetleri içinde Hıristiyanlığı yayıyorlardı. Bu tam bir misyonerlik faaliyeti idi. Bunun için Doğu Akdeniz ve Hindistan' ı seçmişlerdi. İkincisi: Hıristiyan itizallerine (heretik) karşı mücadeleyi devam etmiyorlardı. Engizisyon mahkemelerinde söz sahibi olanlar da genelde Doıninikenlerdi. Ancak Doıninikenler fanatizmin içine gömüldükleri için, yayılma şansları gittikçe azalmışh. Modernizmin içindeki sekülarizme şiddetle karşıdırlar. Doıninikenler, bugün daha çok, sağlık kuruluşlarında ve okullarda faaliyet göstermektedirler. 16 XIII. yüzyılın tarihini taşıyan Darniniken misyonerliğinin ülkemize giriş tarihi, dördüncü Haçlı seferinden sonra olmuştur ( ). Bu Haçlı seferinde Latinler İstanbul'u fethehnişler ve Doıninikenler İstanbul'a yerleşme imkanını elde ehnişlerdir. Daıniniken tarikah kurulduktan kısa bir zaman sonra, Doğuya hareket ederek misyon faaliyetlerine başlamışlardır. Fransiskenler gibi bunların da arkasında daima Vatikan'ın misyon gücü var olmuştur. İstanbul'da Doıninikenlerin canlandırdığı misyonerlik, Latinlerin İstanbul' daki yerleşmelerinin adeta teminatı olmuştu. 17 Bu konuda sahip olduğumuz ilk bilgi kaynağı, Freres Jaques Suronio de Milan'dır. Bunun verdiği bilgiye göre 1228 yılında Angelo de Basilica Petri ile birlikte Daıniniken zihniyetin İstanbul' da yerleşmesi için faaliyet göstermişlerdir. Peder Leonertz'in araştırmalarına göre Dominikenler 1261 yılına kadar aralıklarla İstanbul'a 16 Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s A. A., Panorama Historique de la Presence Dominiquain En Turquie, Strasbourg, Marc Bloch Üniversitesinde verilen yüksek lisans tezi, (basılmanuş), s.3 15

13 gelmeye devam etmişlerdir ve 1327 yıllarında İstanbul'da birçok Darniniken manaslırının varlığından bahsedilmiştir. Xill. yüzyılda Fransisken ve Darniniken misyon grupları, İtalya ve Fransa destekli varlıklarını İstanbul'da sürdürınüşler ve Türkler İstanbul' u fethettiklerinde, Galata ve Pera' da Fransiskenlerle birlikte Dorninikenlerle de karşılaşmışlardır. 19 XV. yüzyıldan itibaren İstanbul'daki Darniniken varlığı bazı değişikliklerle karşı karşıya gelmiştir: ı. 1475'ten 1603 yılır:ıa kadar İstanbul'daki Darniniken manasbrı, Peregrinant Kardeşler cemiyetine bağlı kalmışbr 'ten 1875 yılına kadar Peregrinant Kardeşler cemiyeti, Doğu Darniniken Cangrega tionuna dönüşmüştür 'ten bugüne kadar İstanbul ve İzmir'deki Darniniken manasbrları genelde Dominikenlere bağlanmışbr. 20 Böylece Türk topraklarında bulunan Dorninikenler, kilise ve manasbr konusunda bazı zorluklarla karşılaşmışlarsa da dini görevlerini ifada hiçbir zorlukla karşılaşmamışlardır. Çünkü diğer cen:ı.aat kiliselerinden rahat bir şekilde istifade etmişlerdir. XIX. asrın başından itibaren İstanbul' da Darniniken misyonuna yeni bir hareket kazandırma teşebbüsü yapılmış da olsa, fazla başarılı olamamışbr. Bunun için, Dorninikenlerin kilise ve manasbrları "Saint-Pierre Martyre d'italie Provinci" teşkilatma ilhakı olmuştur. Bu teşebbüs, bir nevi İtalyan Darniniken teşkilatının varlığını doğrudan hissettirmesi şeklinde anlaşılabilir. Bu da Vatikan'ın bilgisi dahilinde olmuştur. Çünkü bu dönemde Irak'ta bulunan Darniniken manasbrları da Fransa Dorninikenlerine bağlanmışbr. Muhtemelen bu taksimat, manasınların yönetimini daha kolay hale getiriyordu. 21 Darniniken tarikah için Tür!-<iye' de üçüncü devre olan 1875 sonrası dönem, oldukça hareketli geçmiştir. Vatikan, Dorninikenler için yeni şeyler talebinde bulunuyordu. Hatta onlara yeni kiliseler emanet edilmişti. Bu doğrultuda, Yedikule'deki ve Bakırköy'deki birer kilise Dorninikenlere tahsis edilmişti. Hatta bu konu, Fransa ve İtalya sefaretleri arasında yapılan bir anlaşma ile sonuçlanmış ve Osmanlı devletine 1906' da resmen ona ya sunulmuştur. 22 Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye' deki Dorninikenler, bölgelerindeki Hıristiyanlar için sadaka toplama faaliyetiyle meşgul olmaya başlamışlardır. Eski bir Darniniken duacısı, Dorninikenleri "Türkçe öğrenmeye ve Türkçe konuşan komşularının kültürünü incelemeye" davet etmektedir. Bugün Dominikenler, Türkiye' de kültürel kaynaşma yı temin için, Türkçe öğrenmeye çok önem vermektedirler. Avrupa'da Türkoloji bölümlerinde 18 a.g.e, s.3 19 a.g.e, s.s 2 0 a.g.e, s.4 21 A. A, s.s 22 a.g.e, s.6 16

14 okuttuklan gençlerini, Türkiye'ye ve Türk Cumhuriyetiere misyon faaliyetleri için göndermektedirler. Türkiye'deki Dominikenler için komşusu olan Türkü tanımanın geleceğe bir açılma olduğu tavsiyesi yapılmıştır. XX. yüzyılda İstanbul'daki Hıristiyanlarda, Türkleri asla Hıristiyan yapamazsınız diye bir kanaat vardı. Oysa bir Oorniniken şöyle cevap vermişti: "Türklerle ilgilenmemek, İncil ruhuna ters bir harekettir." Bunun için, Türk ki.iltürü ve diliyle meşgul olanları o desteklemektedir. 23 Bugtine kadar Oorniniken cernaati, varlıklarını ülkemizde devarn ettirmişler ve son yıllarda Vatikan'ın da büyük ölçüde desteğini kazanmışlardır. Bugün Türkiye'deki Doıninikenlerin sayısı, Fransiskenlere nazaran oldukça azdır. Oorniniken cemaah, ülkemizde sadece İstanbul ve İzmir' de bulunmaktadır. A-İstanbul: İstanbul'da Dominikenler belli başlı üç yerde misyon hizmeti yapmaktadırlar: 1. St. Pierre et St Paul: Galata kulesine yakın bir yerde bulunmaktadır. Dominikenlere ait en eski kabul edilen Freres Guillaume Bemard ( ) tarafından açılan manashrın yakınında bulunan St. Pierre et St. Paul kilisesi 24 İstanbul'da varlığını koruyan en eski Donliniken mirası olma özelliğini taşımaktadır. Bugün kilise ve manashrla birlikte bir ünite oluşturan St. Pierre et St. Paul, aynı zamanda bir paraisse özelliği taşımaktadır. Bugün burada dört Oorniniken hizmet vermektedir.. Bı.ınların başlıca görevleri, bölge Hıristiyanlarına hizmet ve çevre ile kültürel ve dini diyaloğu devam ettirmek şeklinde özetlenebilir. Dört kişilik küçük Daıniniken cemaatinin her birinin, ayrıca üstlendiği özel görevler de vardır: Bu görevler, hem manastır içinde hem de manashr dışında olabilmektedir. Mesela, buradaki iki Oorniniken rahibi, İslam tarihi ve Dinler ilahiyatı konusunda doktora tezi hazırlamaktadır. Manashr bünyesinde on bin ciltlik bir kütüphane vardır. Bu kütüphane, randevu sistemiyle araştırıcılara hizmete açıktır. Kütüphanede, İslam Tarihi, Türk ve Osmanlı Tarihi, Felsefe, Din, Kilise Tarilli ile ilgili sön derece önemli eserler vardır. Dört Dominikenden biri, kütüphane hizmetleriyle meşgul olmaktadır. Yukarıda da belirttiğim gibi, Daıniniken tarikatı, entelektüel çizgide bir tarikattır. Yine dört Dominikenden birisi, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde Latince dersleri vermektedir. Böylece, çevre ile iyi bir diyalog girişiminde bulunulmaktadır. Dört Dominikenden biri de kilisede müzik faaliyetlerini yönetmektedir. 2. Notre-Dame du Rosaire: İstanbul'da Doıninikenlerin ikinci tarihi mirasları Bakırköy'de bulunmaktadır. Uzun süre, Dominikenlerin manastırı olarak kullanılan Notre Dame du Rosaire'de bugün sadece bir Dominiken bulunmaktadır. Bu Dominiken rahibi ayrıca Türk sufizmi üzerinde de ç<1lışma yapmaktadır. Ayrıca, çevrede kültürel ve dini diyalog faaliyetlerini l3 A. A, s.ö 2-! Riııaldo Marmara, s.27 17