TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ"

Transkript

1 TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMiK ARASTIRMALAR DERCİSİ.:. Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslar Arası Hakeınli Bir Dergidir. Sayı 6/ Yaz Konya- 2008

2 Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araşbrmalar Dergisi Türk- İslam Medeniyeti İlıni Araşbrmalar Enstitüsü Yayınıdır. Konya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet KARA'ya ve Yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Basım Yılı Temmuz Baskı-Cilt Damla Ofset tr

3 Türk - İslam Medeniyeti Akademik Araşhrmalar Dergisi Kış ve Yaz Dönemlerinde, Yılda İki Kez Yayınlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir. Editörler Prof. Dr. MehmetAYDIN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Yayın Kurulu Prof. Dr. Mehmet AYDIN Prof. Dr. Jean-Louis BACQuE-GRAMMONT Prof. Dr. Danuta CHMİELOWSKA Prof. Dr. Claudia RO EMER Doç. Dr. Galip ATASAGUN Doç. Dr. Funda TOPRAK Yrd. Doç. Dr. Dicle AYDIN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS Danışma Kurulu Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK(Ankara Ü.) Prof. Dr. Kenan GÜRSOY(Galatasaray Ü.) Prof. Dr. Hasan ONAT (Ankara Ü.) Prof. Dr. Beyhan KARAMACARALI (Hacettepe Ü.) Prof. Dr. Abdülkadir YUV ALI (Erciyes Ü. Prof. Dr. Harun GÜNGÖR (Erciyes Ü.) Prof. Dr. Mustafa ERDEM (Ankara Ü.) Prof. Dr. TuncerBAYKARA (Ege Ü.) Prof. Dr. Ömer TURAN (ODTÜ) Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Dokuzeylül Ü.) Prof. Dr. Nahide BOZKURT (Ankara Ü.) Prof. Dr. Faruk TOPRAK (Ankara Ü.) Prof. Dr. Kerim ÇINAR (Selçuk Ü.) Prof. Dr. Cemal SOFUOGLU (Dokuzeylül Ü.) Prof. Dr. Gönül CANTAY (Mimar Sinan Ü.) Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN (Uşak Ü.) Prof. Dr. Taciser ONUK (Gazi Ü.) Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOGRU (Ege Ü.) Prof. Dr. Mustafa TAHRALI (Marmara Ü.) Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR (Ankara Ü.) Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ (A..nkara Ü.) Prof. Dr. Sevgi Gül AKYILMAZ (Gazi Ü.) Prof. Dr. Ünver GÜNAY (Erciyes Ü.) Prof. Dr. Nil SARI (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Sakarya Ü.) Prof. Dr. Saffet KÖSE (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Mehmet AKGÜL (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Ahmet YILMAZ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. İsmail TAŞ (Selçuk Ü.) Doç. Dr. Funda TOPRAK (Selçuk Ü.) Yurtdışı Üniversitelerindeki Danışma Kurulu Prof. Dr. Jean-Louis BACQuE-GRAMMONT (Fransa) Prof. Dr. Claudia ROEMER (Avusturya) Prof. Dr. Muhammed HARB (Mısır) Prof. Dr. Avraham ELQAYAM (İsrail) Prof. Dr. Dan u ta CHMİELOWSKA( Polanya) Prof. Dr. Madde MAHLUF (Mısır) Prof. Dr. Liliane V ANA (Fransa) Prof. Dr. Jacob LANDAU (İsrail) Prof. Dr. Masataka TAKESHITO Oaponya) Prof. Dr. Thierry ZARCONE (Fransa) Derginin Sahibi Türk İslam Medeniyeti İlmi Araştırmalar ve Sosyal Yardım Vakfı ISSN:

4 TÜRKİYE'YE YÖNELİK İKİ ESKİ VE BİR YENİ MiSYONER TARİKATlNIN BUGÜNKÜ DURUMU Prof. Dr. Mehmet AYDIN. Özet:Bugün İstanbul, İzmir ve Antakyada bulunan katalik Kiliselerinde görev yapan Fransisken ve Darniniken Misyon grupları ve yine Vatikan kökenli "Dirilmiş İsa Kardeşliği" isimli Katalik Misyon grubu, Anadoludaki "Assopsiyonist" Kiliselerinde görev yaparken, iki önemli misyonu yerine getirrnektedirler:birincisi tarihi hrıstiyan mirasına göz kulak olarak, onların geleceğe sapasağlam bir şekilde intikalini saglarnak.ikincisi,bölgedeki Türklerle işbirliği ve diyalog. faaliyetlerini geliştirmek, misyona uygun buldukları kişilere, misyonerlik propağandası yaparak, onları kendi cemaat gruplarına dahil etmek Anahtar Kelirneler: Fransisken, Dorniniken, Dirilmiş İsa Kardeşliği, Misyon, katalik THE PRESENT STATUS OF TWO NEW MISSION AND ONE OLD MISSION MOVEMENTTOWARDS~Y Abstract: There are Franciscan and Daminican ınission groups at the Catholic churches in Istanbul, İzmir and Antakya. The Vatican group "resurrected Jesus Brotherhood" is active in the Assopsionist churches. They carry out two iınportant missions: One is that they watch the heritage of Christianity so that they can pass over future generations. The second is that they can develop cooperation and dialogue with the Turkish citizens, and this way, they can convert thern at least to their groups. Key words: Fransiscen, Dorninicen, Fraternita Gesu Rissorto, Mission, Katholic XIII. yüzyılda Katalik kilisesi bünyesinde kendini gösteren Fransisken ve Darniniken misyon grupları, bugüne kadar varlıklarını devarn ettiren nadir Katalik gruplardan sadece ikisidir. Katalik Hıristiyanlığa çok büyük hizmetler sunarak, çok geniş dünya coğrafyasında misyonerlik yaparak, bu uğurda her türlü çile ve ızdırabı göze alarak günümüze kadar gelebilen bu iki Katalik tari- *Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dinler Tarihi A.B.Dalı Başkanı.

5 katın, bugün, eski haşmeti ve gücü kalmamıştır. Fakat dünyada sekiz asırdan beri varolabilen bu misyon gruplarının hala mensuplarının olabilmesi, bu_misyon tarikatleri'nin çok sağlam temellere dayandığını göstermektedir. Katolik Hıristiyanlığın merkezi olan Vatikan'ın, belki de uzun süre ihmal ettiği.fransisken ve Darniniken tarikatiarına bugürı, yeniden önem vermeye başlaması ve hatta onları rehabiliteye yönelmesi, Vatikan içiri bu tarihi misyon gruplarının, yeni umutlar ve projeler beslediği kanaatini güçlendirmektedir. Belki de bunun arka plarıında, vaktiyle milyonlarca irisanın Hıristiyan olmasını sağlayan, fakat son yüzyılda fazla görevirıi yerine getirerneyen bu misyon tarikatlarının, yeniden geçmişteki diriamik propaganda güçlerirıi harekete geçirmeleririe, Vatikan'ın destek verme çabası görülebilir. Çürıkü dürıyarıın Hıristiyanlaştırılmasında misyon tarikatlarının rolü dürı olduğu gibi, bugürı ve yarın da daima önemli olacaktır. Vatikan'ın bu iki misyon tarikatını rehabilite etmesi ve onlara gerek maddi ve gerekse manevi güç vermesi, özellikle Türkiye üzeriride ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üzerirideki Vatikan'ın emelleri içiri, önemli bir adım olarak görülmesi" gerekir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası ve ülkedeki demokratik atmosfer, Katolik ve Protestan misyonerleririe iyi bir propaganda alanı olarak görülmüştür. Bunun içiri 1990'da Rusya'nın dağılması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası, bütürı misyon gruplarına yeni bir ümit kapısı açmıştır. Katolik ve Protestan grupları, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye içiri bu alanda adeta atağa geçmişlerdir. İstanbtıl'daki batı kökenli bütün araştırma ve kültür merkezleri, Orta Asya ve Türkiye ile ilgili Batıda ve ülkemizde yazılan kitaplarla donatılmıştır. Vatikan, Katolik kökenli Fransisken ve Darniniken tarikatleririe mensup gençleri, Batı üniversitelerirıirı Türkoloji bölümleriride eğiterek, Türkiye'deki Katolik kilise ve manastırlarına takviye güç olarak göndermiştir. Aynı şeyleri İngiltere ve Amerika kökenli Protestan grupları yapmaktadır. Tebliğimiz daha çok Katolik misyon gruplarından bahsettiği içiri, tebliğimiziri boyutu içiride bugürı Türkiye' deki Fransisken ve Damiriiken varlığı konusunda daha fazla bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada ülkemizde faaliyet gösteren, Vatikan' a bağlı yeni bir misyon grubu da FRATENİTA GESU RİSORTO (Dirilmiş İsa Kardeşliği) tarikatıdır. Bu tarikat bugün, Konya' da iki kadın mensubu ile, St. Patıl Assompsiyonist kilisesiride hizmete devam etmektedir. Bu tarikat ayrıca, "Casa di pereghiera S. Maria Assunta" isimli bir web sitesiride misyonerlik hizmeti vermektedir. Yirie tebliğimde bu çok yeni misyon tarikatı hakkında da kısaca bilgi vereceğim. Bugürıe kadar ülkemizde özellikle İstanbul' da, İzmir' de, Ankara' da varlıklarını koruyabilen Fransisken ve Domirıiken tarikatlarının çok uzun bir tarihi vardır. Bunun içiri neredeyse sekiz asırdan beri varlıklarını devam ettiren bu misyon gruplarının ülkemizdeki varlıkları ve bugünkü durumları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Önce Fransiskenleriri ve Domirıikenleriri Türkiye' de yaşadıkları tarihi sürece bir göz atmamız gerekecektir. Daha soma "Dirilmiş İsa Kardeşliği" tarikah konusunda bilgi verilecektir: 8

6 A) FRANSİSKENLER: François d'assise ( ) tarafından 1208 yılında kurulan ve papalık tarafından 1215' de ve 1223' de resmen tanınan Freres Mineur ismini de alan Fransiskenler, XIII. Yüzyılın en önemli misyon tarikatlerinden birisidir. Dini hayah çok sert kurallara bağlayan Fransiskenler, fakirliği, İncili yaşamayı ve insanlara hizmeti ana hedef olarak seçmişlerdir. Bunun için Fransiskenler vaaz ve nasihatten çok, hayır işlerine ve örnek bir Hıristiyan olmaya kendilerini adamışlardır. Dilenci tarikati olarak da ün yapan Fransiskenler, tevazu için fakirliğin ve dilenmeniri önemirıe inanmaktadırlar. François, örnek olmayı söze tercih etmektedir. Aziz François, entelektüellerden ziyade eğitimsiz halk kesimlerine güvenmiştir. Fakat yine de Fransisken mensupları, üniversitelerde çok önemli bir kabul görmüşlerdir. Çünkü Fransisken olan herkes, kendi mesleğini icra edebiliyordu. Yani, dünyayı terk ederek manashra kapanmıyordu. Ancak tarikat disiplini açık şekilde tespit edilmiş değildi. Bunun için de Fransiskenler, farklı koliara ayrılmışlardır. Aziz François tarafından istenilen mutlak fakirlik, bağış yoluyla gelen mülkiyetin yönetimirıde problem meydana getiriyordu. Bunun için tarikahn temel yasası yeniden gözden geçirilmek zorunda kalmışhr. Tarikat mensuplarına, belli tarihte genel meclislerde toplanma zorunluluğu getirilmiştir. XIII. yüzyılda Fransisken tarikahndan ilk kopanlar, tarikahn daha sert kurallara bağlı kalmasını isteyenler olmuştur. Bunlar, hızlı bir şekilde Ioachirn de Fiore'a bağlanmışlardı. Bunların içlerinden bazıları, İtalya da "Fakir Keşişler" adını almışlardı. Hatta papalık, bu aşırı fakirlik taraftarı olanlara karşı endişe duymaya başlamış ve bunun için Papa XXII. Jean, bu dilenci tarikatiarına karşı sert tedbirler alına ihtiyacını duymuştur. Çünkü o, "Mutlak Fakirlik" anlayışında anarşi mayası bulunduğıınu düşünüyordu. Bırnun için XVI. Asırda Papa X. Leon, net bir şekilde tarikat kurallarına uyanlarla, manashr yanlılarını ayırmışhr. Manashr yanlıları, siyah elbise giyer, beyaz bir ip kuşarur ve kapşonludur. XIX. yüzyılın sonunda Fransiskenlerin farklı kolları, "Freres Mineurs" ismi alhnda birleşmiştir. Papa X. Pie, Fransiskenleri yeniden teşkilatlandırmış ve üç ayrı Fransisken temayül ortaya çıkriuştır: 1) Freres Mineurslar(Bunlar kahverengi bir elbise, kapşan ve sandal giyerler) 2) Fransisken Conventuelsler 3) Fransisken Cappuccinsler. Fransisken tarikahnda kadın manashrları ve onların üstlendikleri misyon da çok önem taşımaktadır. Bunlar, Clarissesler, Collettinesler, Cappucineslerdir. Daha sonra Calais Fransiskenleri ve Meryem Fransiskenleri de misyonerlik konusunda adlarını duyurınayı başarınışlardır. Fransisken tarikatnun en çok mensubu Freres Penitents (Tövbekar Kardeşler) den oluşmaktadır. 1 1 Prof.Dr. Melunet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü (basılmamış eser), Konya, 2005, s.267 9

7 Fransiskenlerin İstanbul' daki Agora Manashrı, İmparator II. Paleologue'un izniyle Fransisken Freres Mineurs'lere tahsis edilıniştir.. Bu manashra, St. Bemardin de Sienne ( ), Papa Eugene IV'nin teşvikleriyle, 1441'de Frere Gaspare ve Frere Giovanni'yi bu manashrda hizmete göndermiştir. Sonra İstanbul'a gelen Fransiskenler, başta Frere Bartolarneo olmak üzere, bir Fransisken manashrı ve kilisesi inşa etmek için gayret göstermişler ve böylece başlayan kilise ve manashr faaliyeti 1451'de tamamlanmışhr. İstanbul'un 1453'de Türkler tarafından fethi sırasında manashrda yaşayanlar, şehrin savunmasına iştirak ettikleri için savaş esnasında öldürülmüşlerdir Nisan 1455'de papalık makamına oturan Papa III. Galixtus, Doğunun yeniden Hıristiyanlığa kazan~ırılması için, ciddi plan ve projeler yapmış ve Fransisken misyonerlerini Islam ve Türk dünyasında çalışmak üzere seferber etmiştir. Hatta papalık, Fatih Sultan Mehmet'in düşmanı olan Uzun Hasanla işbirliğine bile teşebbüs etmiştir.3 Daha sonraki dönemlerde Fransiskenlerin İstanbul'daki faaliyetleri devam etmiştir. İstanbul'un fethinden önce Galata' da ve Pera' da bulunan Fransisken cemaati, varlığını korumuştur. Çünkü Fatih, 3 Haziran 1453 günü yani, fetihten kısa süre sonra, Galata'yı ziyaret ederek, kaçanların üç ay içinde evlerine dönmelerine izin vermişti. 4 Böylece, savaşta tarafsız kalanlada ve savaş sonrası geri dönenlerle Fransiskenler, İstanbul' da var olmaya devam etmişlerdir. Daha sonraki dönemde Fransisken tarikatının bir kolu olan Fransız Cappuccins'lerinden iki kişi, 1551 yılında İstanbul' a gelerek, Müslümanların Hıristiyanlaşhrılması için çalışmaya başlamışlar ancak Osmarılı Devleti buna izin vermemiş ve bunları tutuklainışhr. Fakat kefaletle serbest bırakılmışlardır yılında Cappuccins'ler, Doğudaki Osmaı:Iı topraklarında yeniden misyonerlik faaliyetlerine hız vermişlerdir. Hatta, ıtalyan Cappuccinslerinden de dört Frere İstanbul'a gelıniştir. 1534'de İstanbul'a ilk defa gelen Fransız elçisi, bütün Katoliklerin ve özellikle Fransiskenlerin en önemli koruyucusu durumundaydı.. 5 Papa XV. Gregoire'ın ( ) 14 Ocak 1622'de Roma'da kurduğu propaganda teşkilah, bugün "Propaganda Fidei" ismiyle yaşamaktadır. Bu teşkilat, Katalik kilisesinin en etkili misyoner teşkilahydı. Osmanlı coğrafyasmda Hıristiyan propagaı:dası yapmayı ana hedefi haline getiren propaganda teşkilah, 1629 yılında Istanbul'a Giovanni Francesco isimli rahibi göndermişti. Bu dönemde St. Francis ve St. Mary Draperis kiliseleri, ~ Rinaldo Marmara, pre'cis historique de la Communaute latine de Constantinople et de son Eglise, Ist. 2003, s.22 3 Charles A. Frazee, Catholics and Sultan the Church and the Ottoman Empire ( ), London New York, 1983, s.2 4 a.g.e, s.6 5 a.g.e, s.74 10

8 Fransiskenlerin elindeydi yılında propaganda teşkilah, İstanbul'da daha da yerleşmiş durumdaydı. Hatta bu yüzyılda bir Cappucins, İstanbul' da propaganda teşkilatnın piskoposu olarak görev başına gelmişti. 6 XIX. yüzyılda papalığın insiyatifi ile Katalik canlanma yeniden Osmanlı topraklarında kendini göstermişti.~ Dominikenler ve Fransiskenler gibi eski Katalik tarikatlar, Galata kiliselerindeki din adamları sayısını arhrmışlar ve hizmet alanlarını genişlehnişlerdir ve 1876 yıllarında Katalik misyonerliği, özellikle İstanbul' da ciddi şekilde arhnışh. Hatta kaynaklar, bu. dönemde İstanbul' daki Katoliklerin sayısının yirıni iki bine ulaşhğından bahsehnektedirler. 8 Kapuçin Fransiskenleri 1873'de Bakırköy'de ve Büyükdere'de bir ev kilisesi açmışlardı. Xlli. yüzyılın şartlarının ortaya çıkardığı Fransisken tarikah, varlığını, o dönemden itibaren İstanbul' da, İzınir' de devam ettirirken hiçbir zaman Türk topraklarından silinip gihneınişlerdir. Hem bütün dünyada varlıklarını sürdürmüşler hem de ülkemizde var olmaya ve belki de bazen çok zor şartlar allında var olmaya devam ehnişlerdir. Bugiin de dünyada Fransiskenler üç grup allında varlıklarını sürdürüyorlar: 1) Freres Mineursler 2) Fransisken Mineur Conventuali 3) Freres Mineurs Cappuccini. Dünyadaki Fransiskenlerin sayısının kırk bin civarında olduğu tahınin edilmektedir. Türkiye'de ise sayıları bugiin kırktan azdır. 9 Türkiye'de bulunan Fransiskenlerin çoğunluğu İtalyandır. Fakat Maltalı, Polonyalı ve Hindistanlı Fransiskenler de vardır. Türkiye'de bulunan Fransiskenlerin hepsi misyonerdir. Fakat buradaki ınisyoner kelimesi, genel anlamda Hıristiyanlığı yaymak için çalışan kişi değil; kendi kilisesi dışında başka bir kilisede çalışan kişiler demektir. 10 Peder Marea'nun burada belirttiği ınisyonerlik, başkasına Hıristiyanlığı yaymamak anlamına hiçbir zaman gelmez. Öyle olsaydı, Hıristiyanlığın ruhuna aykırı bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Hıristiyanlığa göre her Hıristiyan bir misyonerdir. Marea'nun belirttiği ınisyonerliğin alanı, belki daha dar ve daha özel bir alandır. Fakat bu da genel misyonerliğin içinde bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu üç ayrı Fransisken kolu için, ayrı tarikat kuralları vardır ve bağlı olduğu ayrı merkezler vardır: mesela Freres Mineursler, Florence'a bağlı olarak çalışırlar. Cappuccinsler, Parme bölgesine 6 Charles A. Frazee, s.98 7 Prof.Dr. Melunet Aydın, Türkiye'ye Yönelik Katalik.Misyonerliğin Dün ii ve Bugünü, Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, İst.2004, s.l13 8 a.g.e, s. lls 9 Peder M. D.ıı.in özel arşivinden (yayımlanmarruş belge), s.l 10 a.g. arşiv, s.l ll

9 bad-lıdırlar. Conventualistler, bir genel merkezden emir almaktadırlar. 11 Fr~iskenlerde cemaat üç kişiden meydana gelir. Fakat bu, Türkiye'de her zaman mümkün olmamaktadır. Bunun için Türkiye'de sayıya göre çok kuruluş vardırp Fransiskenlerde bölgesel dağılımın belli başlı sebepleri şunlardır: 1) Varlık (Presenza): Bir yerde var olmak. Bu varlık, kilisenin ruhsal bir gereğidir. Çünkü kilise, kendi üyelerinin dünyanın her tarafında bulunmasını istemektedir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir: Dua etmek, fakiriere hizmet etmek, kardeşliği pekiştirrnek Böylece Hıristiyan imanına tanıklık edilebilir. 2) Diyalog (Dialogo): Aslında diyalog İncil'in bir gereğidir. Bu kilisenin kendini yenilemesine yol açar. Diyalog, aynı zamanda kültürel bir ihtiyaçtır. Türkiye'de Fransisken varlığı, ciddi şekilde bir araştırmaya muhtaçtır. Bu konuda Türkiye'de kamu oyu bilgi eksikliğine sahiptir. Bu alanda, kültürel faaliyetler, kurslar, muhtelif seviyeli kongreler ve kitap yayınları çoğaltılmalıdır. 3) Pastaral (Pastorale): Bu bölgesel kiliseye hizmeti gösterir. Bir yerde Katalik bir cemaat var ise, orada rahipler, Freresler o bölge piskoposuyla birlikte çalışırlar. Bu pastaral hizmette, dini formasyon, dini eğitim vardır. Bu hizmet, hem yeni Hıristiyan olanlara hem de mevcut Hıristiyanlara yapılmaktadır. Bu hizmetin diğer önemli bir amacı da bölgedeki gizli Hıristiyanlara hizmet etmektir. 13 4) Kabul ve Karşılama (Accoglienza e servizio ai pellegrini): Buradaki hedef, dini turizme hizmet etmektir. Hıristiyanlar için hacc yerlerine ziyaret yapmak ve onları idare etmek bu misyanun bir parçasıdır. Şimdi burada açıkladığımız bu sebeplerle ilgili olarak Türkiye' deki Fransisken varlığı hakkında bilgi vermemiz gerekirse, aşağıdaki durum karşunıza çıkmaktadır: Türkiye'deki Episkopale konferansta, iki Fransisken görev alınıştır. Bunlar, Fransiskenlerin Kapuçin koluna aittirler: Ruggero Franceschini, konferans başkanı ve İzmir başpiskoposudur. Luigi padovese ise, Anadolu Vicaire Apostolique görevi yapmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de Frarısiskenlerin yoğun olarak görev yaptıkları yerler şunlardır: A- İSTANBUL: 1) Saint-Antoine: İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde bulunan bu kilise ve manashr, Fransisken Mineur Conventuali cemaatine ait bulunmaktadır. Bunların bugün başlıca görevleri, Katalik cemaate göz kulak olmak ve onların kendi cemaatleri içinde kalmalarını sağlamak, Hıristiyanlıkla 11 Peder M. D. s. ı 12 a.g. arşiv, s a.g. özel arşiv, s.l 12

10 ilgili yayınlar yapmak, Hıristiyan eğitimi vermek, fakiriere destek vermek... St. Antoine'a gelen gençlere ve öğrencilere Hıristiyanlığı anlatmak ve onlan diyaloğa çağırmak. Ayrıca bu kilise İstanbul'da, önemli bir diyalog merkezidir. 2) Saint Marie Draperis: Bu da İstanbul' da Beyoğlu'nda bulunmaktadır. Fransisken Freres Mineurslere ait olan bir paraisse kilisesidir. Buradaki Fransisken cemaat de pastarale bir hizmet yapmaktadırlar. 3) Saint Louis: Fransisken Freres Mineurslere aittir. Bu kilisede pastaral hizmetlerin yanında, diyaloğa akademik bir seviyede hizmet edilmektedir. 4) Saint-Etienne: Bu kilise ve manastır, İstanbul-Yeşilköy'de bulunmaktadır. Fransisken Cappuccinslere aittir. Bu bölgede Katalik cemaat için hizmet yapmaktadırlar. Burada çok büyük ve düzenli bir merkez bulunmaktadır. Burası eskiden Doğu Enstitüsü olarak kullanılıyordu. Şimdi, Dinlerarası Diyalog merkezi olarak kullanılmaktadır. Birkaç yıldan beri İslam Hıristiyan diyaloğu konusunda küçük toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. 5) Saint Pacifique: İstanbul Büyükada'da bulunmaktadır. Freres Mineursler bu kilisede pastaral hizmette bulın;ırnaktadırlar. 6) Notre Darne de Czestochova: Fransisken Freres Mineurs Conventuali cemaatine ait bir kilisedir. Burada Fransiskenler pastaral hizmet vermektedir ler. B-İZMİR: 1) Sainte-Marie: Fransisken Freres Mineurs cemaatine aittir. Pastaral hizmette bulunmaktadırlar. Daha çok İtalyan cemaatine hizmet verrnektedirler. Fakiriere yardım gibi hizmetlerde bulunrnaktadırlar. 2) Sainte-Helene: Fransisken Freres Mineurs Conventuali cemaatine ait bulunmaktadır. Çeşitli dillerde pastaral hizmet sunmaktadırlar. Din dersi, yeni Hıristiyan olanlara. Hıristiyan forrnasyonu verrnek ve fakiriere hizmet etmek gibi görevler yapmaktadırlar. 3) Saint-Antoine: Fransisken Mineur Kapuçini cemaatine ait bulunmaktadır. Bu cemaat, pastaral ve yeni Hıristiyan olanlara Hıristiyan formasyonu, sağlık hizmetleri ve hasta ve engellilere yardım hizmeti vermektedir. Ayrıca, bölgede hac ziyaretlerine rehberlik yapmaktadırlar. 4) Saint Nam de Marie: Bu kilise de Fransisken Freres Minemsierine aittir. Cemaate pastaral hizmet vermektedir. Yapılan hizmetler genelde Fransız cemaate yöneliktir. 5) Saint Jean Baptiste: Bu kilise de Fransisken Freres Kapuçinlere ait bulunmaktadır. Fakiriere yardım, huzur evi tesisi, yeni Hıristiyan olanların forrnasyonu, uzaktaki Hıristiyanlara yardım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 13

11 6) Meryem Ana Evi: Efes'te bulunan Meryem Ana Evi de Fransisken Kapuçin cemaatine ait bulunmaktadır. Bu ev, dünyaca meşhurdur. Hac yeridir. Dinlerarası diyalog merkezi olarak kabul edilmektedir.l 4 C- ANADOLU'DA FRANSİSKENLER: 1) İSKENDERUN: Burada Fransisken Mineurs Conventuali cemaati bulunmaktadır. Buradaki cemaat de diğerleri gibi fakirlerle meşgul olmakta, eğitim için broşürler yayınlamakta, Hac ziyaretleri organizesi yapma ve kongreler düzenleme gibi hizmetlerde bulunmaktadır. 2) ANTAKYA: Burada da Fransisken Mineurs Kapuçini cemaati bulunmaktadır. Bunlar da Hac ziyaretleri, diyalog çalışmaları, fakiriere yardım, bilgilendirme broşürleri ve bölgedeki Hıristiyanlara hizmet gibi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 3) MERSİN: Burada da Fransisken Mineurs Kapuçini cemaati bulunmaktadır. Bunlar da Hıristiyanlık hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtmakta, fakiriere yardım işlerini sürdürmede, Hac ziyaretleri için organizeler yapmaktadırlar. Ayrıca Mardin bölgesinden gelen Süryanilerle yakından ilgilenmektedirler. 4) ADANA: Burada Fransisken Mineurs Conventuali cemaati faaliyet göstermektedir. Belli başlı hizmetleri, fakiriere yardım şeklinde görülmektedir. 15 Buraya kadar verilen bilgiler doğrulhısunda, Türkiye' de sayıları henüz çok az olan Fransiskenlerin, arkalarında XIII. Yüzyıla kadar varan uzun bir tarihleri vardır. Bu uzun tarihi süreçte Türkiye'de özellikle İstanbul'da varlıklarını koruyabilen Fransisken cemaati, Türkiye' de iki önemli görevi yerine getirmektedir: Birincisi, Fransisken mirasının yaşamasını ve korunmasını sağlamaktadı,rlar. İkincisi, hem dahili hem harici misyon faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Fransiskenlere ait olan merkezlerde dikkatimizi çeken önemli faaliyetlerin arasında şunlar bulunmaktadır: 1. Fransisken varlığını devarn ettirrnek. 2. Dinlerarası diyaloğu canlı tutmak. Bununla kilisenin dinarnizmini sağlamaktadırlar. 3. Hem Hıristiyan olanları hem de olmayanları, Hıristiyanlık açısından bilgilendirmek. 4. Fakiriere ve hastalara yardım etmek. Şüphesiz buradaki yapılacak yardım sadece Hıristiyanlara değil; başka din mensubu fakiriere de şamil bulunmaktadır. Fransiskenlerin yaphkları bütün bu faaliyetlerin temel 1 4 Peder M. D.nin özel arşivinden, s.1-3; Eglise Catholique En Turquie, İst. 2005, s Eglise Catholique En Turquie, 13-48; Peder M. D.nin arşivinden, s

12 felsefesi, Hıristiyan misyon faaliyetlerini yerine getirerek, üstlendikleri dini misyonu icraat safhasına koymak olarak görülmektedir. B- DOMİNİKENLER: Türkiye' de XIII. asırdan beri varlığı devam eden misyon gruplarından birisi de Dominikenlerdir. Bu tarikat, XIII. yüzyılda St. Domingo de Guzman ( ) tarafından kurulmuştur yılında papa III. Honorius tarafından Katalik bünyesinde resmen kabul edilırıiştir. Daıniniken tarikah, tefekküre dayalı bir hayat tarzını ortaya koymaya çalışmışhr. Diğer yandan tarikat, merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Daıniniken tarikah, kurulduğundan kısa bir süre sonra, Avrupa'nın belirli merkezlerinde kendini göstermiştir. Daıniniken tarikah, faaliyet alanını entelektüel boyutta sergilemiş ve bu amaçla birçok okul açmıçhr. Hatta XIII. yüzyılda birçok üniversite hocası, Daıniniken tarikahna bağlı bulunuyordu. Dominikenler, daha çok ilahiyatçı kimliğini benimseyerek bu yolda kendilerini yönlendirrnişlerdir. Daha sonra Aquinalı Thomas'ın tesiriyle Daıniniken ilahiyatçıları, İslam bilginlerinin bahya girmiş olan eserlerini incelemeye başlamışlar ve felsefe ile meşgul olmayı tercih ehnişlerdir. Doıninikenlere "V aiz Kardeşler" de denmektedir. Doıninikenler iki temel alanda hizmet veriyorlardı: Birincisi: İrşad faaliyetleri içinde Hıristiyanlığı yayıyorlardı. Bu tam bir misyonerlik faaliyeti idi. Bunun için Doğu Akdeniz ve Hindistan' ı seçmişlerdi. İkincisi: Hıristiyan itizallerine (heretik) karşı mücadeleyi devam etmiyorlardı. Engizisyon mahkemelerinde söz sahibi olanlar da genelde Doıninikenlerdi. Ancak Doıninikenler fanatizmin içine gömüldükleri için, yayılma şansları gittikçe azalmışh. Modernizmin içindeki sekülarizme şiddetle karşıdırlar. Doıninikenler, bugün daha çok, sağlık kuruluşlarında ve okullarda faaliyet göstermektedirler. 16 XIII. yüzyılın tarihini taşıyan Darniniken misyonerliğinin ülkemize giriş tarihi, dördüncü Haçlı seferinden sonra olmuştur ( ). Bu Haçlı seferinde Latinler İstanbul'u fethehnişler ve Doıninikenler İstanbul'a yerleşme imkanını elde ehnişlerdir. Daıniniken tarikah kurulduktan kısa bir zaman sonra, Doğuya hareket ederek misyon faaliyetlerine başlamışlardır. Fransiskenler gibi bunların da arkasında daima Vatikan'ın misyon gücü var olmuştur. İstanbul'da Doıninikenlerin canlandırdığı misyonerlik, Latinlerin İstanbul' daki yerleşmelerinin adeta teminatı olmuştu. 17 Bu konuda sahip olduğumuz ilk bilgi kaynağı, Freres Jaques Suronio de Milan'dır. Bunun verdiği bilgiye göre 1228 yılında Angelo de Basilica Petri ile birlikte Daıniniken zihniyetin İstanbul' da yerleşmesi için faaliyet göstermişlerdir. Peder Leonertz'in araştırmalarına göre Dominikenler 1261 yılına kadar aralıklarla İstanbul'a 16 Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s A. A., Panorama Historique de la Presence Dominiquain En Turquie, Strasbourg, Marc Bloch Üniversitesinde verilen yüksek lisans tezi, (basılmanuş), s.3 15

13 gelmeye devam etmişlerdir ve 1327 yıllarında İstanbul'da birçok Darniniken manaslırının varlığından bahsedilmiştir. Xill. yüzyılda Fransisken ve Darniniken misyon grupları, İtalya ve Fransa destekli varlıklarını İstanbul'da sürdürınüşler ve Türkler İstanbul' u fethettiklerinde, Galata ve Pera' da Fransiskenlerle birlikte Dorninikenlerle de karşılaşmışlardır. 19 XV. yüzyıldan itibaren İstanbul'daki Darniniken varlığı bazı değişikliklerle karşı karşıya gelmiştir: ı. 1475'ten 1603 yılır:ıa kadar İstanbul'daki Darniniken manasbrı, Peregrinant Kardeşler cemiyetine bağlı kalmışbr 'ten 1875 yılına kadar Peregrinant Kardeşler cemiyeti, Doğu Darniniken Cangrega tionuna dönüşmüştür 'ten bugüne kadar İstanbul ve İzmir'deki Darniniken manasbrları genelde Dominikenlere bağlanmışbr. 20 Böylece Türk topraklarında bulunan Dorninikenler, kilise ve manasbr konusunda bazı zorluklarla karşılaşmışlarsa da dini görevlerini ifada hiçbir zorlukla karşılaşmamışlardır. Çünkü diğer cen:ı.aat kiliselerinden rahat bir şekilde istifade etmişlerdir. XIX. asrın başından itibaren İstanbul' da Darniniken misyonuna yeni bir hareket kazandırma teşebbüsü yapılmış da olsa, fazla başarılı olamamışbr. Bunun için, Dorninikenlerin kilise ve manasbrları "Saint-Pierre Martyre d'italie Provinci" teşkilatma ilhakı olmuştur. Bu teşebbüs, bir nevi İtalyan Darniniken teşkilatının varlığını doğrudan hissettirmesi şeklinde anlaşılabilir. Bu da Vatikan'ın bilgisi dahilinde olmuştur. Çünkü bu dönemde Irak'ta bulunan Darniniken manasbrları da Fransa Dorninikenlerine bağlanmışbr. Muhtemelen bu taksimat, manasınların yönetimini daha kolay hale getiriyordu. 21 Darniniken tarikah için Tür!-<iye' de üçüncü devre olan 1875 sonrası dönem, oldukça hareketli geçmiştir. Vatikan, Dorninikenler için yeni şeyler talebinde bulunuyordu. Hatta onlara yeni kiliseler emanet edilmişti. Bu doğrultuda, Yedikule'deki ve Bakırköy'deki birer kilise Dorninikenlere tahsis edilmişti. Hatta bu konu, Fransa ve İtalya sefaretleri arasında yapılan bir anlaşma ile sonuçlanmış ve Osmanlı devletine 1906' da resmen ona ya sunulmuştur. 22 Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye' deki Dorninikenler, bölgelerindeki Hıristiyanlar için sadaka toplama faaliyetiyle meşgul olmaya başlamışlardır. Eski bir Darniniken duacısı, Dorninikenleri "Türkçe öğrenmeye ve Türkçe konuşan komşularının kültürünü incelemeye" davet etmektedir. Bugün Dominikenler, Türkiye' de kültürel kaynaşma yı temin için, Türkçe öğrenmeye çok önem vermektedirler. Avrupa'da Türkoloji bölümlerinde 18 a.g.e, s.3 19 a.g.e, s.s 2 0 a.g.e, s.4 21 A. A, s.s 22 a.g.e, s.6 16

14 okuttuklan gençlerini, Türkiye'ye ve Türk Cumhuriyetiere misyon faaliyetleri için göndermektedirler. Türkiye'deki Dominikenler için komşusu olan Türkü tanımanın geleceğe bir açılma olduğu tavsiyesi yapılmıştır. XX. yüzyılda İstanbul'daki Hıristiyanlarda, Türkleri asla Hıristiyan yapamazsınız diye bir kanaat vardı. Oysa bir Oorniniken şöyle cevap vermişti: "Türklerle ilgilenmemek, İncil ruhuna ters bir harekettir." Bunun için, Türk ki.iltürü ve diliyle meşgul olanları o desteklemektedir. 23 Bugtine kadar Oorniniken cernaati, varlıklarını ülkemizde devarn ettirmişler ve son yıllarda Vatikan'ın da büyük ölçüde desteğini kazanmışlardır. Bugün Türkiye'deki Doıninikenlerin sayısı, Fransiskenlere nazaran oldukça azdır. Oorniniken cemaah, ülkemizde sadece İstanbul ve İzmir' de bulunmaktadır. A-İstanbul: İstanbul'da Dominikenler belli başlı üç yerde misyon hizmeti yapmaktadırlar: 1. St. Pierre et St Paul: Galata kulesine yakın bir yerde bulunmaktadır. Dominikenlere ait en eski kabul edilen Freres Guillaume Bemard ( ) tarafından açılan manashrın yakınında bulunan St. Pierre et St. Paul kilisesi 24 İstanbul'da varlığını koruyan en eski Donliniken mirası olma özelliğini taşımaktadır. Bugün kilise ve manashrla birlikte bir ünite oluşturan St. Pierre et St. Paul, aynı zamanda bir paraisse özelliği taşımaktadır. Bugün burada dört Oorniniken hizmet vermektedir.. Bı.ınların başlıca görevleri, bölge Hıristiyanlarına hizmet ve çevre ile kültürel ve dini diyaloğu devam ettirmek şeklinde özetlenebilir. Dört kişilik küçük Daıniniken cemaatinin her birinin, ayrıca üstlendiği özel görevler de vardır: Bu görevler, hem manastır içinde hem de manashr dışında olabilmektedir. Mesela, buradaki iki Oorniniken rahibi, İslam tarihi ve Dinler ilahiyatı konusunda doktora tezi hazırlamaktadır. Manashr bünyesinde on bin ciltlik bir kütüphane vardır. Bu kütüphane, randevu sistemiyle araştırıcılara hizmete açıktır. Kütüphanede, İslam Tarihi, Türk ve Osmanlı Tarihi, Felsefe, Din, Kilise Tarilli ile ilgili sön derece önemli eserler vardır. Dört Dominikenden biri, kütüphane hizmetleriyle meşgul olmaktadır. Yukarıda da belirttiğim gibi, Daıniniken tarikatı, entelektüel çizgide bir tarikattır. Yine dört Dominikenden birisi, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde Latince dersleri vermektedir. Böylece, çevre ile iyi bir diyalog girişiminde bulunulmaktadır. Dört Dominikenden biri de kilisede müzik faaliyetlerini yönetmektedir. 2. Notre-Dame du Rosaire: İstanbul'da Doıninikenlerin ikinci tarihi mirasları Bakırköy'de bulunmaktadır. Uzun süre, Dominikenlerin manastırı olarak kullanılan Notre Dame du Rosaire'de bugün sadece bir Dominiken bulunmaktadır. Bu Dominiken rahibi ayrıca Türk sufizmi üzerinde de ç<1lışma yapmaktadır. Ayrıca, çevrede kültürel ve dini diyalog faaliyetlerini l3 A. A, s.ö 2-! Riııaldo Marmara, s.27 17

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252

Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252 AüİFD Cilt XLIII (2002) Sayı 2 s.505-512 Kitap Tanıtımı Dr. İbrahim SÜMER * Dr. Ali İsra Güngör, CizvitLer ve KatoLik Kilisesi'ndeki Yeri (XVI+252 s.), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yayınları,

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DİNLER TARİHİ) TÜRKİYE DEKİ ORTODOKS MİSYONERLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Beyhan MOLLAHÜSEYİNOĞLU Ankara-2006 T.C.

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

TÜRKİYE'DE. MiSYONERLİK FAALİYETLERİ. Prof. Dr. Mehmet AYDIN Doç. Dr. A. Hikmet EROGLU. * Mustafa Numan MALKOÇ. * Prof. Dr.

TÜRKİYE'DE. MiSYONERLİK FAALİYETLERİ. Prof. Dr. Mehmet AYDIN Doç. Dr. A. Hikmet EROGLU. * Mustafa Numan MALKOÇ. * Prof. Dr. T ARTIŞMALI İLMI TOPLANTILAR DiZİSİ -43 TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ - -ru;:kıye-d;yrrnet Vn fı Tartışmalı İlı:nl Toplantı İsli'lm Al'tıştırınıdarı Merkezi KUtUphanesi Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır

Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır Neye İnanıyoruz? Ralph M. Riggs tarafından yazılan Neye İnanıyoruz kitabından Judy Bartel tarafından uyarlanmıştır ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: Brenna Olsen Çeviren: Hande

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

KAPADOKYA. Melih ÖZTEKİN. Eralp ÖZYAĞCI. Mert ÇİL. Başak DEMİRBAŞ

KAPADOKYA. Melih ÖZTEKİN. Eralp ÖZYAĞCI. Mert ÇİL. Başak DEMİRBAŞ KAPADOKYA Hazırlayanlar; Öğretmen;B. Perihan SALMAN Orçun Can CEVİZ ÖZEL EGE LİSESİ Melih ÖZTEKİN Eralp ÖZYAĞCI Mert ÇİL Başak DEMİRBAŞ 1 ÖNSÖZ Kapadokya yöresindeki eski çağlardan kalma bazı medeniyetler

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak-Haziran 2003 GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Dr. Münir YILDIRIM * Günümüz Balkan Ortodoks Kiliseleri, Hıristiyan Kilisesinin

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER

YAYIN LİSTESİ KİTAP VE KİTAPTA YAYIMLANAN BÖLÜMLER ADI SOYADI Prof.Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ ÜNVANI Öğretim Üyesi Fakültesi / Birimi İktisadi ve İdari Programlar/ MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ- Meslek Yüksekokulu DAHİLİ TELEFON 3104 E-POSTA hhgunes@yahoo.com

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK

TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK DİNLER TARiHi ARAŞTIRMALARI-V DİNLER TARİHÇİLERİ GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE MiSYONERLİK SEMPOZYUM (01-02 EKİM 2005 ANKARA) YA YlNA HAZlRLA YAN Dr. ASİFE ÜNAL ANKARA-2005 TÜRKİYE DİNLER TARİHİ DERNEGİ Yayın No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu

Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Milliyet Gazetesi (ODTÜ) üniversiteler sıralaması üzerine bilgilendirme notu Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan KONUR Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Tekirdağ, Ağustos 2009 Konur, Ö. (2009) Milliyet Gazetesi

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sayı: 27 Eylül 2012 ISSN 1300 4921 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS Yılda iki defa yayınlanan ulusal hakemli

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

2009-2010 Mimarlık Bölümlerinin Tercihlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.

2009-2010 Mimarlık Bölümlerinin Tercihlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. 2009-2010 Mimarlık Bölümlerinin Tercihlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Demet IRKLI ERYILDIZ T.C. Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 1983 yılından başlayarak Türkiye ve KKTC de Devlet ve Vakıf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 2 de 8 de 11 de AK 8de YIL: 2012 SAYI : 166 10-17 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 10 da AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI 2014

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ

YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ-I BÜYÜK MEDENİYET YOLUNDA ESAS ALDIĞIMIZ 3 TEMEL UNSUR VAR: İNSAN, DEMOKRASİ VE ŞEHİR. BİZİM YEREL YÖNETİM VİZYONUMUZUN TEMEL KAVRAMI MEDENİYETTİR. MEDENİYET

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı