Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

2

3 BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Ortak acý, ortak hüzün Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni sayýmýzla tekrar karþýnýzdayýz. Her sayýmýzda gündemin ne kadar farklý olduðunu bu yazýyý yazarken bir kez daha fark ettim. Ne yazayým diye düþünürken þöyle göz ucuyla gündeme bir baktým ve bahsedilebilecek ne kadar çok konu olduðunu gördüm. Ancak en sýcak ve üzücü olan Van depreminden etkilenmemek ve bahsetmemek mümkün deðildi. Türk halký bir kez daha ne kadar vefakar olduðunu bu zorlu sýnavda gösterdi. Milyonlar, Van a yardým elini uzatmak için adeta yarýþtý. Bu tabloyu görünce Türkiye nin krizlere nasýl bu kadar dayanýklý olduðunu anlamak daha da kolay oluyor. Evet Türk halký zor günlerde tek yürek olabilmeyi becerebilen ender halklardan biri. Bu meziyet bizim her türlü beladan ve dertten daha kolay çýkabilmemizi saðlýyor. Deprem sonrasý yaþananlar bana uzun zaman önce okuduðum bir hikayeyi anýmsattý. Bir bilim adamý kendi türleriyle uçmayý reddeden iki ayrý tür kuþa rastlar bir araþtýrmasýnda... Merak eder, bu iki farklý yaratýðýn nasýl olup da kendi aileleriyle, ait olduklarý yerlerde neden yaþamak istemediklerini, nasýl olup da bir yabancýyý kendi kardeþlerine yeðlediklerini. Bir yanda karga, bir yanda leylek... O kadar farklýdýr ki kuþlar; ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerine, türdeþleriyle deðil de birbirleriyle uçmayý yeðlediklerine. Öyle ya, karga dediðin kargalarla uçmalýdýr; leylek dediðinse leyleklerle Yaklaþýr ve merakla inceler kuþlarý. Ta ki her ikisinin de topal olduðunu keþfedinceye kadar. O zaman anlar ki; birlikte kaçar, birlikte uçar, bu beraber yaþamalarý beklenenlerin yanýnda tutunamayanlar O vakit anlar; sahip olduklarý deðil, sahip olmadýklarýdýr canlýlarý birbirlerine yakýn kýlan. Topal kuþlar, birbirlerinin arýza larýný bilir ve sömürmek ya da örtmek yerine kabullenirler öylesine... En sahici dostluklar ortak varlýklar üzerine deðil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardýr. Ortak acý, ortak hüzün, ortak pürüzdür esas yakýnlaþtýran, yaklaþtýran Mando Baþkan Yardýmcýsý Maysan daydý Maysan Mando nun Koreli ortaðý Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr.Y.S Lee geçtiðimiz günlerde incelemelerde bulunmak ve... BAKIÞ AÇISI / Erdal Elbay Bu sayýda size kriz ile ilgili bir yazý yazmayý uygun gördüm ancak Van da yaþanan üzücü deprem nedeniyle baþta bölge halkýna ve tüm Türk halkýna, kayýplarý için baþsaðlýðý dileyerek baþlamak istiyorum... KalDer, KKTC Baþbakanýný Ziyaret Etti KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük, Türkiye Kalite Derneði Baþkaný Hamdi Doðan ve beraberindeki heyeti kabul etti... A.Hamdi DOÐAN / KalDer Baþkaný KalDer Türkiye Baþkaný A.Hamdi Doðan ile kalite üzerine koyu bir sohbet... EquipAuto da Türkiye Rüzgarý Maysan Mando adýna fuarý ziyaret eden Genel Müdürümüz Erdal Elbay ve Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan fuar hakkýnda yaptýklarý deðerlendirmede... Otomotiv Üretiminde Avrupa 8. siyiz Türkiye, Avrupa otomobil satýþlarý sýralamasýnda 2011 Eylül ayýnda ve 2011 Ocak-Eylül döneminde 8. sýrada yer aldý... Sevgiyle kalýn. Banu Doðu KEÇE Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Erdal ELBAY Editör: Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Adres: Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Grafik Tasarým: Erguvan Tanýtým (224) / XII

4 MANDO Baþkan Yardýmcýsý Mr.Lee Bursa daydý Maysan Mando nun Çukurova Holding dýþýndaki diðer ortaðý olan Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr. Y.S. Lee geçtiðimiz günlerde Bursa ya gelerek incelemelerde bulundu. Genel Müdürümüz Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýmýz Mr.Kyeong Sun Choi tarafýndan aðýrlanan Mr.Lee ziyaretten son derece memnun kaldýðýný ifade ederek, Maysan Mando fabrikasýnýn faaliyetlerinden ve yönetiminden son derece mutlu olduklarýný söyledi. Mr. Lee ziyaretinin ardýndan Avrupa turuna devam etmek üzere fabrikamýzdan ayrýldý. Clio 4 e hazýrýz Dünyanýn ve Türkiye nin en büyük otomobil üreticilerinden olan Renault nun merkezi satýn alma ekibi ve Oyak Renault proje ekibi, 2012 yýlýnda üretimine baþlanacak olan Clio 4 projesinin deðerlendirme toplantýsý için Maysan Mando yu ziyaret etti. RNPO yu temsilen Mr.Ducieazet, Mr.Durantet, Ms.Chveikine, Mr.Sechet, Mr.Dutmani; Oyak Renault yu temsilen de Ebru Uzun, Banu Sermat, Refika Þentürk ve Ayþe Tuðba Erbað ýn katýldýðý toplantýda proje deðerlendirilmesi gerçekleþtirilerek, tüm süreçler incelendi. Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan, hem Türkiye de hem de Fransa da üretilecek araçlarýn tamamý için proje geliþtirme süreçlerinin tamamlandýðý belirterek, Renault nun amortisör ihtiyacýnýn Maysan Mando tarafýndan karþýlanacaðýný söyledi. Hyundai MC yetkililerini Bursa da aðýrladýk Hyundai Motor Company den bir grup yetkili geçtiðimiz günlerde Bursa da bulunan üretim tesislerimizi ziyaret ettiler. Mr. W.J Do ve Mr.D.H. Hong dan oluþan heyet bir dizi temasta bulunduktan sonra ülkelerine döndüler. Maysan Mando dan Almanya çýkarmasý Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Satýþ ve Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan ve Ar-Ge Müdür Yardýmcýmýz Saffet Yýlmaz, merkezi Almanya da bulunan Avrupa nýn sayýlý dorse imalatçýlarýndan ve amortisör ihtiyaçlarýnýn tamamýný Maysan Mando dan tedarik eden Winkler firmasýný ziyaret etti. Mr.Wolfram Kemmling ve Mrs.Natalia Dietrich ile görüþen heyet, ziyaretin ardýndan yaptýklarý açýklamada uzun süreli iþbirliðinin pekiþtirildiðini ifade ettiler. Heyet, ayrýca Avrupa nýn en büyük dingil üreticilerinden olan SAF firmasý ile de deðerlendirme görüþmelerinin gerçekleþtiði bir ziyarette bulundular. 4

5 BAKIÞ AÇISI BAKIÞ AÇISI Erdal Elbay Genel Müdür Fýrsatý kaçýrmayýn... Bu sayýda size kriz ile ilgili bir yazý yazmayý uygun gördüm ancak Van da yaþanan üzücü deprem nedeniyle baþta bölge halkýna ve tüm Türk halkýna, kayýplarý için baþsaðlýðý dileyerek baþlamak istiyorum yýlýndan sonra bir kez daha hatýrladýk ki deprem var ve hep de olacak. Onunla yaþamayý bir an önce öðrenmeliyiz. Deðerli Maysan Mando Dostlarý, Bu sayýda size kriz ile ilgili bir yazý yazmayý uygun gördüm ancak Van da yaþanan üzücü deprem nedeniyle baþta bölge halkýna ve tüm Türk halkýna, kayýplarý için baþsaðlýðý dileyerek baþlamak istiyorum yýlýndan sonra bir kez daha hatýrladýk ki deprem var ve hep de olacak. Onunla yaþamayý bir an önce öðrenmeliyiz. Uzun zamandýr kriz le yatýp kriz le kalkýyoruz. Küresel ekonomik kriz, gazete manþetlerinden inmiyor. Kriz uyarýsý, Kriz geliyor, Kriz kapýda. Küresel krizin etkilerini ülkemizde de hissetmedik deðil. Altýn rekor üstüne rekor kýrdý. Dolar ve Euro yu tutmak mümkün olmadý. Petrol zam üstüne zam gördü. Faizler aldý baþýný gitti. Bütün bu haberler moral bozucu olsa da, rakamsal veriler umudumuzu korumamýza yardýmcý oldu. Türkiye ekonomisi, 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinde 11.6 lýk büyümeyle rekor kýrdý. Piyasalarýn yüzde 7 lik büyüme öngörülerine raðmen ikinci çeyrekte de yüzde 8.8 lik bir oran yakalayan Türkiye ye, Amerika ve Avrupa daki yangýnýn sadece külleri ulaþtý. Ýþsizlik rakamlarý gün be gün düþmeye devam etti. Kriz beklentilerine raðmen açýklanan bu veriler, Türkiye özel sektörünün baþarýsýný da gözler önüne serdi. Avrupa Birliði yüzde 1 ler civarýnda büyürken bizim çift haneli büyümemiz ekonomimizdeki dinamizmi de ortaya koydu. Giriþimcilerimiz, disiplini bozmadý, rehavete kapýlmadý, Ýhtiyatlý ama hýzlý büyümeye devam etti. Peki, bu nasýl oldu? Dünya, ekonomik cehennemi yaþarken, Türkiye cennetten bir köþe olarak kalmayý nasýl baþardý? Galiba, kriz in Çince de fýrsat anlamýna geldiðini bu kez hiçbirimiz unutmadýk Ayrýca ortada fol ve yumurta yokken kriz tellallýðý yapanlar da bana aþaðýdaki fýkrayý hatýrlatýyor. Salamon be! Benim haným çok müsrif, para yetiþmiyor. Ýnanamazsýn, Pazar günü benden 200 Frank istedi, Pazartesi 300, Salý 400, Çarþamba 500, Perþembe 800, dün de Frank!... -Acýdým sana be Mison. Nereye harcýyor bu kadar parayý? -Ne bileyim ben, verdiðim yok ki!... Yeni sayýmýzda buluþmak üzere. Erdal Elbay 5

6 Özkan Kaymak tan Eðitim Semineri Maysan Mando çalýþanlarý, satýþ ve pazarlama konusunda uzman isimlerden Özkan Kaymak tan Bayi Yönetimi Eðitimi aldý. Mudanya Otantik Otel deki eðitime Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan ýn yaný sýra Artun Baran, Esra Güre, Erol Kayhan, Senem Ertan, Serkan Türk, Volkan Atilla, Figen Sýrlý Taka, Þengül Güneri, Serdar Ýlhandað, Cem Razgýratlý, Alper Karaduman ve Mehmet Yörüklüðü katýldý. Oldukça verimli geçen eðitimde bayi yönetimi ile ilgili tüm süreçler masaya yatýrýldý. Genel Müdürümüz ve tüm ekip, baþarýyla tamamlanan eðitimin ardýndan birlikte yemek yedi. Türkiye KalDer KKTC Baþbakanýný ziyaret etti KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük, Türkiye Kalite Derneði Baþkaný Hamdi Doðan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bayi eðitim toplantýlarý sürüyor 6 KalDer Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdürümüz Erdal Elbay ýn da hazýr bulunduðu görüþmede KalDer Baþkaný Hamdi Doðan ziyaret amaçlarýný açýklarken, Türkiye deki rekabet ortamýný Kýbrýs a taþýmak istediklerini belirtti. Kýbrýs taki yüksek potansiyele sahip turizm iþletmelerini dünyayla rekabet edebilir hale getirmek istediklerini söyleyen Doðan, Sürdürülebilirliðini de arttýrmak istiyoruz þeklinde konuþtu. Çevre denetimini baþarýyla geçtik ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgesine sahip olan Maysan Mando, rutin gerçekleþen denetimlerin bir yenisini daha 0 uygunsuzlukla geçmeyi baþardý. Çevreye saygýlý ve gelecek nesillere duyarlý üretim teknolojileri kullanan þirket, üretim proseslerinde ve yönetim felsefesinde de çevre bilincini ön planda tutuyor. Maysan Mando Kalite Müdürü Ahmet Öztürk, 2007 yýlýndan beri sahip olduklarý ISO belgesini korumaya kararlý olduklarýný belirtti. Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama ekibimiz, bayi eðitim toplantýlarýnda bu kez Dinamik Otomotiv Bursa Þubesi çalýþanlarýyla bir araya geldi. Maysan Mando daki toplantýya katýlan Dinamik Otomotiv Bursa Þube Müdürü Nedim Büker, verilen eðitimin kendileri için çok yararlý olduðunu belirtti. Nedim Büker ve ekibine sertifikalarýný Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan ve aftermarket sorumlumuz Volkan Atilla takdim etti. Sertifika töreninde kýsa bir konuþma yapan Erdi Ceyhan, eðitimlerin bundan sonra da süreceðini dile getirerek, Bayilerimizle eðitim toplantýlarýnda buluþmaya ve bilgilerimizi paylaþmaya devam edeceðiz dedi.

7 Hyundai i30 tamamen yenilendi 2012 yýlýnýn ilk çeyreðinde satýþa sunulmasý hedeflenen yeni i30, Çek Cumhuriyeti nde üretilecek ve ilk olarak 5 kapýlý versiyonu ile satýlacak. Ýlk olarak 2007 yýlýnda Avrupa Pazarý na sunulan i30, 4 yýllýk süreçte toplam 360 bin adetten fazla satýldý. i30, 2010 yýlýnda 115 bin adetlik yýllýk satýþ adedi rekorunu kýrdý. 3 benzinli ve 3 dizel olmak üzere 6 farklý güç kombinasyonuna sahip olacak yeni i30, 90 ile 135 HP arasýnda deðiþen güçlere sahip olacak. Hem benzinli hem de dizel motorun yaygýn olarak kullanýldýðý Avrupa Pazarý nda Hyundai yeni i30 ile satýþta 50:50 oranýnda dizel/benzinli motor daðýlýmý hedefliyor. Tasarýmla birlikte iç mekanýnýn geniþlediði yeni i30 da uzunluk 4300, geniþlik ise 1780 mm ye çýkartýlýrken, yakýt tüketimi ve dinamik sürüþü artýrmak üzere yükseklik azaltýlarak 1470 mm ye düþürüldü. Her 100 taþýt aracýndan 56'sý Bursa'da üretiliyor Otomotiv Sanayi Derneði'nin (OSD) açýkladýðý 2011'in ilk 9 aylýk üretim ve ihracat rakamlarý, iller arasýnda Bursa'nýn bu sektördeki gücünü ve liderliðini bir kez daha gözler önüne serdi model Mercedes Actros yollarda Açýklanan rakamlar Bursa açýsýndan oldukça parlak ve tek kelimeyle göz kamaþtýrýcý. Rakamlar son 9 ayda: 476 bin 737 adedi otomobil, 24 bin 780 adedi büyük kamyon, 3 bin 45 adedi küçük kamyon, 356 bin 302 adedi kamyonet, 5 bin 212 adedi otobüs, 15 bin 133 adedi minibüs, 2 bin 542 adedi midibüs olmak üzere, kurulu 13 fabrika tarafýndan toplam 883 bin 751 adet taþýt aracý üretildiðini ve geçen yýlýn ayný dönemine göre üretimde yüzde 13 oranýnda artýþ saðlandýðýný gösteriyor. 495 BÝN ADEDÝ BURSA'DAN Otomotiv üretimi yapan 13 fabrikadan 3'ü Bursa'da bulunuyor (Tofaþ, Oyak-Renault ve Karsan) ve bu 3 fabrikanýn 9 aylýk üretim toplamý da OSD'nin açýklamasýnda 495 bin 68 adet olarak belirtiliyor. Bursa'da kurulu 3 fabrika son 9 ayda türlerine göre ne kadar taþýt aracý üretmiþ. Oyak-Renault: 245 bin 356 adet otomobil, Tofaþ: 87 bin 339 adet otomobil, 145 bin 419 adet kamyonet, toplam 232 bin 758 adet, Karsan: 454 adet küçük kamyon, bin 529 adet büyük kamyon, 12 bin 881 adet kamyonet, 76 adet otobüs, 2 bin 14 adet minibüs, toplam 16 bin 954 adet. Bu rakamlarla Türkiye toplam otomobil üretiminde Oyak- Renault'nun yüzde 51, Tofaþ'ýn yüzde 18, küçük kamyon üretiminde Karsan'ýn yüzde 15, büyük kamyon üretiminde Karsan'ýn yüzde 6, kamyonet üretiminde Karsan'ýn yüzde 4, otobüs üretiminde Karsan'ýn yüzde 1, minibüs üretiminde Karsan'ýn yüzde 13 oranýnda paya sahip olduðu görülüyor. Belirlenen bu oranlarýn ortaya koyduðu çok çarpýcý bir gerçek var ve bu gerçek de, 9 aydaki toplam taþýt aracý üretiminin yüzde 56'sýnýn, toplam otomobil üretiminin yüzde 69'unun, toplam kamyonet üretiminin yüzde 45'inin, toplam küçük kamyon üretiminin yüzde 15'inin, toplam büyük kamyon üretiminin yüzde 6'sýnýn, toplam otobüs üretiminin yüzde 1'inin, toplam minibüs üretiminin yüzde 13'ünün Bursa'da yapýldýðýný gösteriyor. ÝHRACATTA REKORTMEN Bursa taþýt aracý üretiminde olduðu gibi ihracatta da 1.sýrada yer alýyor ve toplam ihracatta yüzde 52,1 paya sahip bulunuyor. Üstelik. 2011'in ilk 9 ayýnda en fazla ihracat yapan firmalarýn baþýnda 168 bin 852 adetle Bursa'da kurulu Oyak- Renault yer alýyor ve ihracat rekortmenliðini elinde bulunduruyor. 138 bin 999 adetle 3.sýrada yer alan Tofaþ ve 11 bin 603 adetle 6.sýrada bulunan Karsan'ýn rakamlarý da ilave edildiðinde Bursa'dan 9 ayda yapýlan taþýt ihracatý toplamý 309 bin 475 adede ulaþýyor. Yeni Actros, yollara yine olaðanüstü, çekici ve motive edici bir çalýþma alaný armaðan ediyor. Çünkü yeni Actros, standart konforlu yatak ve çok sayýda pratik ayrýntýlardan, opsiyonel donaným olarak temin edilebilen yaðmur ve ýþýk sensörüne kadar konfor, fonksiyonellik ve donaným konusunda daha yüksek standartlar sunuyor. Ýþte güzel, güçlü, üstün yeni Actros ve sahip olduðu konfor ve ekonomi! Yeni güneþlikten tampon altý spoylere kadar her parçanýn, yakýt tasarrufu veya daha fazla güvenlik gibi bir amacý var. Bütün bunlarýn arasýnda, düðmeye basýlarak aydýnlatýlan yeni Mercedes yýldýzý bir istisna. Çünkü o, ayný anda iki farklý özelliði yansýtýyor: Çekicilik ve ekonomi. 7

8 Ahmet Hamdi DOÐAN KÝMDÝR? 8 A.Hamdi DOÐAN TÜRKÝYE DE KALÝTENÝN PATRONU A.Hamdi DOÐAN Kabataþ Erkek Lisesi ni bitirdikten sonra, Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi nden mezun olmuþtur. Turizm sektöründe çalýþtý yýlýnda profesyonel kariyerine Ýzmit Ticaret ve Sanayi Odasýnda baþlamýþtýr yýlýnda Kocaeli Sanayi Odasý Genel Sekreterliði görevine gelmiþtir. A.Hamdi DOÐAN 3 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 2 Teknoparkýn kurulma çalýþmalarýnda ve bu organizasyonlarýn Yönetim Kurullarýnda uzun süre görev yapmýþtýr yýlýnda Türkiye de ilk Atýk Borsasý ný kurmuþtur. Toplam Kalite ve Çevre Yönetimi alanlarýnda yazmýþ olduðu makaleler, yayýnlar ve uluslararasý kongrelerdeki tebliðleri ile katkýlarda bulunmuþtur. Yurtdýþýnda Helsinki, Belfast, Sudak (Ukrayna) Kalite Kongreleri ve Kazananlar Konferanslarýnda konuþmacý olarak yer almýþtýr yýlýnda ICC Dünya Ticaret Kongresi nde ve 49 ncu Dünya Kalite Kongrelerinde tebliðler sunmuþtur yýlýnda KalDer Türkiye Kalite Derneði Ulusal Kalite Büyük Ödülü, 2003 yýlýnda EFQM Baþarý Ödülü, 2004 yýlýnda EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü ve 2007 yýlýnda KalDer Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellik Süreklilik Ödülü nü kazanmýþtýr yýlýnda TOBB ve Eurochambers tarafýndan organize edilen akreditasyon sürecinde en yüksek puanla akredite olan oda seçilmiþtir yýlýnda Kocaeli Gölcük Rotary Kulubü nce yýlýn yöneticisi seçilmiþtir. Halen Sanayi Odasýnda Danýþman Koordinatör olarak göreve devam etmektedir. Tübitak UME Danýþma Kurulu üyesidir yýlýnda KalDer-Türkiye Kalite Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði ve Baþkan Yardýmcýlýðý ile KalDer Etik Kurulu Baþkanlýðý görevlerinde bulunmuþtur yýlýnda Kalder Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilen Doðan, halen Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görevine devam etmektedir. Hamdi DOÐAN Tema Vakfý Kocaeli Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Okan Üniversitesi Danýþma Kurulu Üyesi dir.

9 Bunu yaparken Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) Mükemmellik Modelini kullanmaktadýr. Model, yönetim kalitesinin geliþmesini hedefleyen bir yapýdadýr. Bu sürecin zorluðu, deðiþimi algýlamada ve yayýlýmý saðlamadadýr. Katýlýmcý ve paylaþýmcý bir anlayýþa kolay ulaþýlmýyor. Ancak bence bunun zorluðu deðil baþarýya uzanan kuruluþ ve bireylerin kazanýmlarý akýlda kalacaktýr. Kalite evrensel bir kavram mý, yoksa uluslara göre deðiþen bir yaþam felsefesi mi? KalDer, kalite kavramýný yaþamýn tüm alanlarýna yerleþmesine öncülük eden, çalýþmalarý ile iþ yaþamýna vizyon kazandýran, kalkýnmada devlet kurumlarýnýn en önemli paydaþlarýndan biri olan ve küresel bir vizyona sahip, ülkemizin yönetim ve kalite alanýnda referans noktasýdýr. Günümüzde rekabet küresel ekonomiden alýnan payýn göstergesidir. Bu nedenle KalDer, rekabet gücümüzün artýrýlmasý için çalýþmaktadýr. Bu çerçevede KalDer in yürüttüðü tüm projeler büyük ölçekli þirketler kadar KOBÝ leri de kapsamaktadýr. EFQM Mükemmellik Modeli; sektör, büyüklük ve olgunluk düzeyinden baðýmsýz olarak her çeþit kuruluþ tarafýndan bütünsel bir bakýþ açýsý ile durum deðerlendirmesi yapmak ve öncelikli iyileþtirme alanlarýný belirle-mek amacýyla kullanýlmaktadýr. Kuruluþun gereksi-nimlerine ve iþlevine baðlý olarak sürdürülebilir kurumsal mükemmellik doðrultusunda bir üst çerçeve oluþturan yönetim aracýdýr. Bu nedenle yalnýz iþletmeler deðil, kamu kurumlarý, STK lar arasýnda da etkin ve yaygýn bir kullaným alaný bulmuþtur. Sanayi kuruluþunun yaný sýra bir hastane, okul, vergi dairesi, otel veya yerel idareler de kullanabilmektedir. Sosyal yaþantýmýzda da kalite kavramýndan esinlenmemek olamazdý yýlýnda revize edilen modelde sürdürülebilirlik kavramý yerleþtirildi. Toplumun beklentilerine yanýt veren bir sosyal, kurumsal yaklaþým ile projeler geliþtirilmeye baþlandý. KalDer in 20 yýllýk performansý ve deneyimli eðiticileri model uygulamasýnda ayrý bir güvencedir. Mükemmelliðin Temel Kavramlarý, EFQM Mükemmellik Modeli ve RADAR modelin birbirleriyle bütünleþik üç unsurudur. Türkiye yi kalite kavramýyla tanýþtýran önemli bir sivil toplum kuruluþusunuz. Kýsa zamanda çok yol aldýnýz ve kaliteyi Türkiye nin vazgeçilmezi haline getirdiniz. Peki, nedir kalite? Kaliteye uzanan yolda kurumlarý, kuruluþlarý ya da bireyleri neler bekliyor? Mükemmellik kültürünün içselleþtirilerek, ülkemizde sürdürülebilir kalkýnma yaklaþýmý çerçevesinde, Cumhuriyetin 100.yýlýnda; Türkiye nin tüm bölgelerinde, rekabetçi kurum ve kuruluþlar yaratmak, ülkeyi çaðdaþ yaþam düzeyine ulaþtýrmak, KalDer in önemli ve öncelikli hedefidir. Son yýllarýn ekonomik ve sosyal alanda hýzlý ve küresel boyutlu geliþmeleri kurumlar, kuruluþlar ve hatta ülkeler için var olabilme çabasýný giderek artan oranda gündeme getirmiþtir. Bu yýkýcý küresel rekabet ortamý gerek ülke olarak, gerekse þirketlerimiz açýsýndan herkesi sürekli çözüm arayýþlarýna itmektedir. Kaynaklarý daha iyi ve etkin kullanmak, daha verimli çalýþmayý saðlamak, performansý sürekli arttýrmak ve sürdürülebilir baþarý açýsýndan müþteri memnuniyetini kalýcý kýlarak sonuçta kârlýlýðý arttýrmak bu arayýþýn ana unsuru haline gelmiþtir. KalDer in görevi bu arayýþta: Ýster büyük ölçekli iþletme, ister KOBÝ, ister kamu veya özel sektör olsun, sektörlerden baðýmsýz olarak deðiþim ve geliþime yardýmcý olmak ve yol göstermektir. Yaþamýn her alanýnda kalite sloganý ile baþlatýlan Ulusal Kalite Hareketi nin amacý; ülkemizin sürdürülebilir yüksek rekabet gücüne eriþebilmesi için Toplam Kalite Yönetimi nin toplumun her kesiminde yaygýnlýk kazanmasýný saðlamaktýr. Küreselleþen ekonomi evrensel deðerleri de gündemlerimize taþýmýþtýr. Küresel Ýlkeler Sözleþmesi evrensel kavramlardan biri olarak ortaya çýkmýþtýr. Kalite kavramý aslýnda bir bütünsel niteliðe sahiptir. Yalnýz üretim alanýnda deðil yaþamýn her evresinde etkiler yaratmaktadýr. Elbette yerel deðerler olacaktýr, aslýnda bu sistemi zenginleþtiren ayrýcalýklardýr. Sadece üretimde kalite den bahsetmiyor olmalýsýnýz. Hizmet te, insan da, fikir de, eðitim de, sosyal yaþamda kalite yi tartýþacak olursak, KalDer kalite nin hangi noktasýnda duruyor? KalDer in sunduðu kalite anlayýþý neleri kapsýyor? KalDer, kalite nin tam göbeðinde yer almaktadýr. Vizyonu belirlemektedir. Yön vericidir ve rehberdir. Türkiye de Ulusal Kalite Hareketi nin öncülüðünü yaptýnýz de Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý nýn (EFQM) Ulusal Ýþbirliði Ortaðý oldunuz yýlýndan bu yana da Amerika Kalite Derneði (ASQ) ile iþbirliði KalDer Yönetim Kurulu, KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük ü makamýnda ziyaret etti. (2011) 9

10 Türkiye de ilk ödül 1993 yýlýnda verildi. Zaman içerisinde iþletmeler, kamu kuruluþlarý ve STK kategorileri oluþturuldu. Ulusal Kalite Ödülü nde baþarýlý olan kuruluþlarýmýzýn deneyimleri hem Avrupa Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfý çalýþmalarýna katýlým ile Avrupa ya taþýndý, hem de 1998 yýlýnda baþlattýðýmýz Ulusal Kalite Hareketi ile tüm kuruluþlarýmýzýn faydalanmasýna sunuldu. Bu gün 465 kurum ve kuruluþ bu süreci yaþadý veya halen yaþýyor. KalDer yaklaþýk üyesi ile bir STK olarak liderlik ediyor. Modeli etkili uygulayan kuruluþlar kalýcý sonuçlar elde ettiler. Gerek Türkiye de, gerek Avrupa da etkili uygulanan EFQM Mükemmellik Modeli kuruluþlarýn kazanýmlarý ise hem Amerika, hem de Avrupa da ödül kazanmýþ kuruluþlar ile sektörlerindeki benzer kuruluþlar arasýnda yapýlan araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. KalDer Yönetim Kurulu, Ekim ayýnda Bursa da toplandý (2011) Organizasyonu nun (MEQA) kurucu üyesi oldunuz. Küresel iþbirlikleri sahip olduðunuz kalite kavramýna mutlaka çok þeyler kattý. Peki, kalite kavramýyla birlikte Türkiye de neler deðiþti? Kalite den öncesi ve sonrasý dersek Kuruluþlar EFQM Mükemmellik Modeli ni uygulayarak, baþvurduklarý Kalite Ödülleri nin önemini, kriterlerine ve iþleyiþine baktýðýmýzda daha iyi anlayabiliriz. Kalite ödülleri kuruluþlarý sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi tek boyutlu parametrelere göre deðil, bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamýndaki konumuna göre ele aldýðý ve kuruluþlarýn bütünsel yönetim sisteminin etkinliðini ölçtüðü için, iþ dünyasý içinde mükemmelliði simgeler hale gelmiþtir. Ödüle baþvuran kuruluþlar bir mükemmellik yolculuðuna çýkýyor, sürekli kendilerini geliþtirmek yönünde güçlü ve iyileþtirilmesi gereken alanlarýný öðrenme olanaðýný buluyorlar. Sürekli iyileþtirme fýrsatý ve geri beslemeler sistemin yarattýðý deðerlerdir. Elbette ki ödülün kurumun imajýna son derece etkin ve olumlu bir katkýsý bulunmaktadýr. Kuruluþlar Ulusal Kalite Ödülü nün öneminin bilincindedir. Kamuoyu da bunun bilincinde ve farkýndadýr. KalDer ödülü alan kuruluþlarýmýzýn EFQM ödüllerinde de baþarýlarýný Avrupa da tekrarlamalarý güvenirlik kavramýný pekiþtirmektedir. Sürece katýlan iþletmelerin büyümeleri ve krizler karþýsýnda dayanýklýlýklarý artmakta ve hatta bunu fýrsat olarak görüp deðerlendirdikleri izlenmektedir. Türkiye KalDer ile beraber bütünsel bir kalite kavramý ile tanýþmýþtýr. Bu uluslararasý rekabet edebilir bir topluma dönüþüm sürecinin baþlangýcý olmuþtur. Ýþ dünyasýný izleyen kamu yönetimi ve yerel idarelerin yaný sýra STK da uygulamalar arttýkça refah düzeyinin yükselmesini gözlemleyeceðiz. KalDer in diktiði kalite fidesi büyüdü, artýk meyve veriyor. Biraz da Türkiye de kalite istatistiklerini deðerlendirsek, kalite lenmek ya da kalite sini ispatlamak için baþvuranlardan yüzde kaçý süreci baþarýyla tamamladý? Satýþlar, müþteri memnuniyeti, iþ kazalarý, enerji tüketimi, kârlýlýk gibi yüzlerce rasyoda radikal geliþme saðlayan ödül kazanmýþ veya modeli uygulamýþ kuruluþlar için en büyük kazaným; geleceði garanti altýna alan rekabet gücünü canlý tutan, sürekli geliþme mekanizmasýnýn kurulmuþ olmasýdýr. Sürdürülebilir bir baþarý buradan doðacaktýr. Bugüne kadar, 25 i Büyük, 39 u Baþarý Ödülü olmak üzere toplam 64 ödül verilmiþtir. Ulusal Kalite Ödülü nde baþarýlý olan Türk kuruluþlarý bu baþarýlarýný Avrupa Kalite Ödülü nde de tekrarladýlar. Brisa, 1996 da Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan ilk Türk Kuruluþu oldu. Bugüne kadar 7 si Büyük, 11 i Baþarý olmak üzere toplam 18 Avrupa Kalite Ödülü kazanýldý. Türkiye þu anda kuruluþlarý en çok Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan ülkeler arasýndadýr. Ancak sadece ödül ile deðil baþarýyý kendi iþletmesinde performanslarý ile izleyen yüzlerce model uygulayýcýsý vardýr. Ödül bir amaç deðil bir araç olarak deðerlendirilmektedir Kasým tarihleri sizin için önemli. Tabii Türkiye için de Her yýl düzenlediðiniz Kalite Kongresi artýk 20 yaþýnda bir delikanlý. Yine, alanýnda bir numara diyebileceðimiz pek çok önemli isim, kongrede konuþmacý. Bu yýlýn konusu ise fark yaratmak. Siz KalDer olarak Türkiye de nasýl bir fark yarattýðýnýza inanýyorsunuz? Türkiye Kalite Derneði (KalDer) ve Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði nin (TÜSÝAD) ev sahipliðinde 20 ncisi düzenlenecek olan Kalite Kongresi bu yýl da birbirinden deðerli konuklara ev sahipliði yapacak Kasým 2011 tarihlerinde Ýstanbul, Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþecek olan kongrede Fark Yaratmak konusu farklý yönleriyle deðerlendirilerek, konunun uzmanlarý tarafýndan tartýþýlacak. Bugüne kadar, "Sürdürülebilir Topluma Dönüþüm", "Düþünce Kalitesi ve Küresel Yönetim", "Yenileþim Yönetimi gibi temalar üzerinde durulan kongrede kalitenin Fark Yaratmakla iliþkisi farklý yönleriyle deðerlendirilecek ve konunun uzman- 10

11 larý tarafýndan tartýþýlacak. Bugüne kadar, "Sürdürülebilir Topluma Dönüþüm", "Düþünce Kalitesi ve Küresel Yönetim", "Yenileþim Yönetimi gibi temalar üzerinde durulan kongrede kalitenin Fark Yaratmakla iliþkisi farklý yönleriyle deðerlendirilecek ve konunun uzmanlarýyla tartýþýlacak. Geçtiðimiz yýllarda birçok ünlü ismi konuk eden Kalite Kongresi 20. yýlýnda da Türk iþ dünyasýnýn en önemli isimlerini bir araya getirmeye hazýrlanýyor. Kongrenin bu yýlki konuþmacýlarý arasýnda Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný ve Murahhas Üyesi Güler Sabancý, Eczacýbaþý Topluluðu Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý, Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa V. Koç, THY Genel Müdürü Temel Kotil,Ali Sabancý gibi iþ dünyasýnda fark yaratan isimler yer alacak. Her gün ekonomide, teknolojide, yaþamýn her alanýnda yenilikler büyük bir hýzla ve etkinlikle karþýmýza çýkmaktadýr. Dünyadaki bu deðiþim öylesine hýzlý olmakta ki, bu deðiþime kurum ve kuruluþlar ayak uydurmada zorlamaktadýr. "Kalite" kavramýnýn kendisi de deðiþim rüzgarlarýna ayak uydurarak içerik ve kapsamýný geniþletmiþtir. Ülkemiz kurum ve kuruluþlarýnýn hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda rekabet edebilmeleri, yani "Fark Yaratmalarý" için deðiþim, dönüþüm rüzgarýyla yol alan "Kalite" kavramýna tutunmalarý ve "Mükemmelliði" hedef almalarý gerekmektedir. KalDer, 20.Kalite Kongresi'nde fark yaratanlarý sizlerle buluþturacak. Fark yaratmanýn farkýnda olmaya dikkatleri yöneltiyoruz. 20. Kalite Kongresi ve kongre programý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Peki, sizce Türkiye dünyada nasýl bir fark yaratýyor? Ülkelerin rekabet gücünü, o ülkedeki özel sektör kuruluþlarýnýn rekabet güçleri ile kamu yönetiminin yaklaþýmlarý belirlemektedir. Özellikle mevzuatýn yalýnlaþtýrýlmasý, yasal ve düzenleyici çerçeve, kamu finansmaný, mali politikalar, þeffaflýk, yolsuzluk ile mücadele, teknoloji, bilim, saðlýk ve eðitim altyapýsý gibi alanlardaki ilerlemeler ülkelerin daha rekabetçi olmasýna etki yapmaktadýr. Avrupa Kalite Ödülü ile ilgili gurur verici geliþmeler yaþýyoruz. Türkiye olarak Ýngiltere ile beraber en çok ödül kazanan ikinci ülkeyiz. Bu Türkiye olarak kaliteye verdiðimiz önemin, Türk firmalarýnýn konuyla ilgili bilincinin, modelin Türkiye de baþarýyla uygulanýyor olduðunun ve doðru yolda yürüdüðümüzün açýk göstergesi. Türkiye bugün dinamizmi ve yarattýðý deðerlerle yalnýzca bulunduðu bölgede deðil uluslar arasý platformda artýk farklý algýlanan bir ülke konumunda. Elbette ki eksiklikleri var. Bence iþ dünyamýz gösterdiði geliþme ile dýþarýda algýlarý süratle deðiþtiriyor. Yalnýzca ekonomik sonuçlar, giriþimler açýsýndan deðil. Sosyal ve kültürel atýlýmlarý ile insanlarý þaþýrtýyor. Müzelerde bölümler açýyor. Dünya mirasýna katkýlarda bulunuyor. En büyük farklýlýðý beklentilerin üstünde bir performans gösteriyor oluþudur. Kalite yi Türkiye ye yaymak için yola çýktýnýz. Ancak sadece Ankara, Bursa, Eskiþehir ve Ýzmir þubelerinizle yola devam ediyorsunuz. Hedefte yeni þubeler var mý? Hangi illere daha kalite gelecek? 30 u aþan sektörel dernek ile farklý sektörlere yönelik faaliyetler yapmayý ve Anadolu nun farklý illerinde coðrafi yayýlýmý saðlamayý amaçlý etkinlikler yapýlmaktadýr. Mükemmellik Platformu- Yerel Kalkýnma ve Mükemmellik Yolculuðu toplantý dizisinin ilki Düzce de, ikincisi Çerkezköy de, üçüncüsü ise yerel iþbirlikleri ile hayata geçirmeyi arzu ettiði yayýlýmý saðlayabilmek amacýyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde gerçekleþtirilmiþtir. Ayný yaklaþýmla Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde etkinlikler, 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda Kayseri, Antalya, Konya, Denizli ve Þanlýurfa, Tarsus gibi Anadolu nun farklý illerinde düzenlenmiþ; Samsun, Van, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon gibi illerde devam edilecektir. Yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz? KalDer kâr amacý gütmeyen ve etkinliklerini gerek üyelerinin katkýlarý, gerekse kendi yarattýðý gelirlerle sürdüren bir Sivil Toplum Kuruluþu dur. KalDer daha dinamik, üye odaklý, deðiþimi daha etkin deðerlendiren, kaynaklarýný daha etkin kullanan, politika ve stratejileri doðrultusunda süreçlerini daha etkin yapýlandýran bir kimlik geliþtirmektedir. Önümüzdeki dönemde 30 u aþan sektörel dernek ile farklý sektörlere yönelik faaliyetler yapmayý ve Anadolu nun farklý illerinde coðrafi yayýlýmý saðlamayý amaçlý etkinlikler yapýlacaktýr yýlýnda KalDer olarak, bölgesel ve sektörel açýlým stratejisi çerçevesinde sektör analizleri yapýlmýþ olup, önceliklendirilen sektörel dernekler ile görüþmeler yapýlarak, ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde sektörel hizmetler, ortak proje ve etkinlikler gerçekleþtirilmesi amacý ile çalýþmalara baþlanmýþtýr. Ayrýca KOSGEB ile de projelere destek konusunda iþbirliði yapýlmaktadýr. KalDer ayný zamanda bilgi birikimini sýnýrlar dýþýna taþýmaktadýr. Bölgelerde özel sektör eliyle kurulmuþ bir dernek pek bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla bu KalDer e Ortadoðu Bölgeleri nde deneyimlerini paylaþým ve aktarma fýrsatý vermektedir. Burada bir rol model olarak görülmektedir. Derneðimiz üye iliþkilerini geliþtirme ve sosyalleþme ortamlarýnýn yaratýlmasýna katký saðlama baðlamýnda üyeleri için 2011 yýlýnda Kalite Sohbetleri organize ediyor. Bireyler olarak günlük hayatýmýza kalite getirecek pratik önerileriniz var mý? En önemlisi paylaþým ortamlarý yaratýn. Katýlýmcý olun. Çevremizde bu iyileþtirici virüsü yayýn. Sadece sizin mükemmel olmanýz yetmez. Siz çevrenizle bir bütünsünüz. Kýsaca yaþamýnýza kalite katýn. Son olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Maysan Mando nun kalite felsefesini ve uygulamalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Maysan Mando yu EFQM Ýþ Mükemmelliðinde baþarýlý bir yolculukta görüyorum. Liderlik, çalýþanlarla baþarma, topluma deðer katma yolunda önemli çabalarý ve sonuçlarý var. Sürekli iyileþtirme kavramýný içselleþtirmiþ ulusal ve uluslararasý pazarda rekabet gücünü hergün arttýran bir kuruluþumuz. Sürdürülebilirliðe önem veriyorlar. Sektörel standartlarý baþarýlý uyguluyorlar. Teknolojik geliþmeleri izliyorlar. Tedarikçi ve daðýtým zincirlerinde katma deðer yaratmaya önem veriyorlar. Ar-Ge birimleri ile teknolojik geliþimde ve süreç iyileþtirme yaklaþýmlarý ile güvenirliliði saðlamada etkin. Maysan Mando iþ mükemmelliðinde önemli sonuçlarý gözlemleyebileceðiniz bir iþletme. 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KalDer röportaj soruları:

KalDer röportaj soruları: KalDer röportaj soruları: 1. Türkiye yi kalite kavramıyla tanıştıran önemli bir sivil toplum kuruluşusunuz. Kısa zamanda çok yol aldınız ve kalite yi Türkiye nin vazgeçilmezi haline getirdiniz. Peki, nedir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2010 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Kasım 2010 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. KalDer de yeni bir dönem Bu yıl KalDer in 20 nci yılını doldurduğu tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle 29 Nisanda yapılan genel kurulumuzu çok önemli ve anlamlı bir toplantı olarak değerlendiriyorum.

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı