Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

2

3 BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Ortak acý, ortak hüzün Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni sayýmýzla tekrar karþýnýzdayýz. Her sayýmýzda gündemin ne kadar farklý olduðunu bu yazýyý yazarken bir kez daha fark ettim. Ne yazayým diye düþünürken þöyle göz ucuyla gündeme bir baktým ve bahsedilebilecek ne kadar çok konu olduðunu gördüm. Ancak en sýcak ve üzücü olan Van depreminden etkilenmemek ve bahsetmemek mümkün deðildi. Türk halký bir kez daha ne kadar vefakar olduðunu bu zorlu sýnavda gösterdi. Milyonlar, Van a yardým elini uzatmak için adeta yarýþtý. Bu tabloyu görünce Türkiye nin krizlere nasýl bu kadar dayanýklý olduðunu anlamak daha da kolay oluyor. Evet Türk halký zor günlerde tek yürek olabilmeyi becerebilen ender halklardan biri. Bu meziyet bizim her türlü beladan ve dertten daha kolay çýkabilmemizi saðlýyor. Deprem sonrasý yaþananlar bana uzun zaman önce okuduðum bir hikayeyi anýmsattý. Bir bilim adamý kendi türleriyle uçmayý reddeden iki ayrý tür kuþa rastlar bir araþtýrmasýnda... Merak eder, bu iki farklý yaratýðýn nasýl olup da kendi aileleriyle, ait olduklarý yerlerde neden yaþamak istemediklerini, nasýl olup da bir yabancýyý kendi kardeþlerine yeðlediklerini. Bir yanda karga, bir yanda leylek... O kadar farklýdýr ki kuþlar; ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerine, türdeþleriyle deðil de birbirleriyle uçmayý yeðlediklerine. Öyle ya, karga dediðin kargalarla uçmalýdýr; leylek dediðinse leyleklerle Yaklaþýr ve merakla inceler kuþlarý. Ta ki her ikisinin de topal olduðunu keþfedinceye kadar. O zaman anlar ki; birlikte kaçar, birlikte uçar, bu beraber yaþamalarý beklenenlerin yanýnda tutunamayanlar O vakit anlar; sahip olduklarý deðil, sahip olmadýklarýdýr canlýlarý birbirlerine yakýn kýlan. Topal kuþlar, birbirlerinin arýza larýný bilir ve sömürmek ya da örtmek yerine kabullenirler öylesine... En sahici dostluklar ortak varlýklar üzerine deðil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardýr. Ortak acý, ortak hüzün, ortak pürüzdür esas yakýnlaþtýran, yaklaþtýran Mando Baþkan Yardýmcýsý Maysan daydý Maysan Mando nun Koreli ortaðý Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr.Y.S Lee geçtiðimiz günlerde incelemelerde bulunmak ve... BAKIÞ AÇISI / Erdal Elbay Bu sayýda size kriz ile ilgili bir yazý yazmayý uygun gördüm ancak Van da yaþanan üzücü deprem nedeniyle baþta bölge halkýna ve tüm Türk halkýna, kayýplarý için baþsaðlýðý dileyerek baþlamak istiyorum... KalDer, KKTC Baþbakanýný Ziyaret Etti KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük, Türkiye Kalite Derneði Baþkaný Hamdi Doðan ve beraberindeki heyeti kabul etti... A.Hamdi DOÐAN / KalDer Baþkaný KalDer Türkiye Baþkaný A.Hamdi Doðan ile kalite üzerine koyu bir sohbet... EquipAuto da Türkiye Rüzgarý Maysan Mando adýna fuarý ziyaret eden Genel Müdürümüz Erdal Elbay ve Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan fuar hakkýnda yaptýklarý deðerlendirmede... Otomotiv Üretiminde Avrupa 8. siyiz Türkiye, Avrupa otomobil satýþlarý sýralamasýnda 2011 Eylül ayýnda ve 2011 Ocak-Eylül döneminde 8. sýrada yer aldý... Sevgiyle kalýn. Banu Doðu KEÇE Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Erdal ELBAY Editör: Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Adres: Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Grafik Tasarým: Erguvan Tanýtým (224) / XII

4 MANDO Baþkan Yardýmcýsý Mr.Lee Bursa daydý Maysan Mando nun Çukurova Holding dýþýndaki diðer ortaðý olan Mando Co. nun Baþkan Yardýmcýsý Mr. Y.S. Lee geçtiðimiz günlerde Bursa ya gelerek incelemelerde bulundu. Genel Müdürümüz Erdal Elbay ve Genel Müdür Yardýmcýmýz Mr.Kyeong Sun Choi tarafýndan aðýrlanan Mr.Lee ziyaretten son derece memnun kaldýðýný ifade ederek, Maysan Mando fabrikasýnýn faaliyetlerinden ve yönetiminden son derece mutlu olduklarýný söyledi. Mr. Lee ziyaretinin ardýndan Avrupa turuna devam etmek üzere fabrikamýzdan ayrýldý. Clio 4 e hazýrýz Dünyanýn ve Türkiye nin en büyük otomobil üreticilerinden olan Renault nun merkezi satýn alma ekibi ve Oyak Renault proje ekibi, 2012 yýlýnda üretimine baþlanacak olan Clio 4 projesinin deðerlendirme toplantýsý için Maysan Mando yu ziyaret etti. RNPO yu temsilen Mr.Ducieazet, Mr.Durantet, Ms.Chveikine, Mr.Sechet, Mr.Dutmani; Oyak Renault yu temsilen de Ebru Uzun, Banu Sermat, Refika Þentürk ve Ayþe Tuðba Erbað ýn katýldýðý toplantýda proje deðerlendirilmesi gerçekleþtirilerek, tüm süreçler incelendi. Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan, hem Türkiye de hem de Fransa da üretilecek araçlarýn tamamý için proje geliþtirme süreçlerinin tamamlandýðý belirterek, Renault nun amortisör ihtiyacýnýn Maysan Mando tarafýndan karþýlanacaðýný söyledi. Hyundai MC yetkililerini Bursa da aðýrladýk Hyundai Motor Company den bir grup yetkili geçtiðimiz günlerde Bursa da bulunan üretim tesislerimizi ziyaret ettiler. Mr. W.J Do ve Mr.D.H. Hong dan oluþan heyet bir dizi temasta bulunduktan sonra ülkelerine döndüler. Maysan Mando dan Almanya çýkarmasý Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Satýþ ve Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan ve Ar-Ge Müdür Yardýmcýmýz Saffet Yýlmaz, merkezi Almanya da bulunan Avrupa nýn sayýlý dorse imalatçýlarýndan ve amortisör ihtiyaçlarýnýn tamamýný Maysan Mando dan tedarik eden Winkler firmasýný ziyaret etti. Mr.Wolfram Kemmling ve Mrs.Natalia Dietrich ile görüþen heyet, ziyaretin ardýndan yaptýklarý açýklamada uzun süreli iþbirliðinin pekiþtirildiðini ifade ettiler. Heyet, ayrýca Avrupa nýn en büyük dingil üreticilerinden olan SAF firmasý ile de deðerlendirme görüþmelerinin gerçekleþtiði bir ziyarette bulundular. 4

5 BAKIÞ AÇISI BAKIÞ AÇISI Erdal Elbay Genel Müdür Fýrsatý kaçýrmayýn... Bu sayýda size kriz ile ilgili bir yazý yazmayý uygun gördüm ancak Van da yaþanan üzücü deprem nedeniyle baþta bölge halkýna ve tüm Türk halkýna, kayýplarý için baþsaðlýðý dileyerek baþlamak istiyorum yýlýndan sonra bir kez daha hatýrladýk ki deprem var ve hep de olacak. Onunla yaþamayý bir an önce öðrenmeliyiz. Deðerli Maysan Mando Dostlarý, Bu sayýda size kriz ile ilgili bir yazý yazmayý uygun gördüm ancak Van da yaþanan üzücü deprem nedeniyle baþta bölge halkýna ve tüm Türk halkýna, kayýplarý için baþsaðlýðý dileyerek baþlamak istiyorum yýlýndan sonra bir kez daha hatýrladýk ki deprem var ve hep de olacak. Onunla yaþamayý bir an önce öðrenmeliyiz. Uzun zamandýr kriz le yatýp kriz le kalkýyoruz. Küresel ekonomik kriz, gazete manþetlerinden inmiyor. Kriz uyarýsý, Kriz geliyor, Kriz kapýda. Küresel krizin etkilerini ülkemizde de hissetmedik deðil. Altýn rekor üstüne rekor kýrdý. Dolar ve Euro yu tutmak mümkün olmadý. Petrol zam üstüne zam gördü. Faizler aldý baþýný gitti. Bütün bu haberler moral bozucu olsa da, rakamsal veriler umudumuzu korumamýza yardýmcý oldu. Türkiye ekonomisi, 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinde 11.6 lýk büyümeyle rekor kýrdý. Piyasalarýn yüzde 7 lik büyüme öngörülerine raðmen ikinci çeyrekte de yüzde 8.8 lik bir oran yakalayan Türkiye ye, Amerika ve Avrupa daki yangýnýn sadece külleri ulaþtý. Ýþsizlik rakamlarý gün be gün düþmeye devam etti. Kriz beklentilerine raðmen açýklanan bu veriler, Türkiye özel sektörünün baþarýsýný da gözler önüne serdi. Avrupa Birliði yüzde 1 ler civarýnda büyürken bizim çift haneli büyümemiz ekonomimizdeki dinamizmi de ortaya koydu. Giriþimcilerimiz, disiplini bozmadý, rehavete kapýlmadý, Ýhtiyatlý ama hýzlý büyümeye devam etti. Peki, bu nasýl oldu? Dünya, ekonomik cehennemi yaþarken, Türkiye cennetten bir köþe olarak kalmayý nasýl baþardý? Galiba, kriz in Çince de fýrsat anlamýna geldiðini bu kez hiçbirimiz unutmadýk Ayrýca ortada fol ve yumurta yokken kriz tellallýðý yapanlar da bana aþaðýdaki fýkrayý hatýrlatýyor. Salamon be! Benim haným çok müsrif, para yetiþmiyor. Ýnanamazsýn, Pazar günü benden 200 Frank istedi, Pazartesi 300, Salý 400, Çarþamba 500, Perþembe 800, dün de Frank!... -Acýdým sana be Mison. Nereye harcýyor bu kadar parayý? -Ne bileyim ben, verdiðim yok ki!... Yeni sayýmýzda buluþmak üzere. Erdal Elbay 5

6 Özkan Kaymak tan Eðitim Semineri Maysan Mando çalýþanlarý, satýþ ve pazarlama konusunda uzman isimlerden Özkan Kaymak tan Bayi Yönetimi Eðitimi aldý. Mudanya Otantik Otel deki eðitime Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan ýn yaný sýra Artun Baran, Esra Güre, Erol Kayhan, Senem Ertan, Serkan Türk, Volkan Atilla, Figen Sýrlý Taka, Þengül Güneri, Serdar Ýlhandað, Cem Razgýratlý, Alper Karaduman ve Mehmet Yörüklüðü katýldý. Oldukça verimli geçen eðitimde bayi yönetimi ile ilgili tüm süreçler masaya yatýrýldý. Genel Müdürümüz ve tüm ekip, baþarýyla tamamlanan eðitimin ardýndan birlikte yemek yedi. Türkiye KalDer KKTC Baþbakanýný ziyaret etti KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük, Türkiye Kalite Derneði Baþkaný Hamdi Doðan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bayi eðitim toplantýlarý sürüyor 6 KalDer Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdürümüz Erdal Elbay ýn da hazýr bulunduðu görüþmede KalDer Baþkaný Hamdi Doðan ziyaret amaçlarýný açýklarken, Türkiye deki rekabet ortamýný Kýbrýs a taþýmak istediklerini belirtti. Kýbrýs taki yüksek potansiyele sahip turizm iþletmelerini dünyayla rekabet edebilir hale getirmek istediklerini söyleyen Doðan, Sürdürülebilirliðini de arttýrmak istiyoruz þeklinde konuþtu. Çevre denetimini baþarýyla geçtik ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgesine sahip olan Maysan Mando, rutin gerçekleþen denetimlerin bir yenisini daha 0 uygunsuzlukla geçmeyi baþardý. Çevreye saygýlý ve gelecek nesillere duyarlý üretim teknolojileri kullanan þirket, üretim proseslerinde ve yönetim felsefesinde de çevre bilincini ön planda tutuyor. Maysan Mando Kalite Müdürü Ahmet Öztürk, 2007 yýlýndan beri sahip olduklarý ISO belgesini korumaya kararlý olduklarýný belirtti. Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama ekibimiz, bayi eðitim toplantýlarýnda bu kez Dinamik Otomotiv Bursa Þubesi çalýþanlarýyla bir araya geldi. Maysan Mando daki toplantýya katýlan Dinamik Otomotiv Bursa Þube Müdürü Nedim Büker, verilen eðitimin kendileri için çok yararlý olduðunu belirtti. Nedim Büker ve ekibine sertifikalarýný Satýþ Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan ve aftermarket sorumlumuz Volkan Atilla takdim etti. Sertifika töreninde kýsa bir konuþma yapan Erdi Ceyhan, eðitimlerin bundan sonra da süreceðini dile getirerek, Bayilerimizle eðitim toplantýlarýnda buluþmaya ve bilgilerimizi paylaþmaya devam edeceðiz dedi.

7 Hyundai i30 tamamen yenilendi 2012 yýlýnýn ilk çeyreðinde satýþa sunulmasý hedeflenen yeni i30, Çek Cumhuriyeti nde üretilecek ve ilk olarak 5 kapýlý versiyonu ile satýlacak. Ýlk olarak 2007 yýlýnda Avrupa Pazarý na sunulan i30, 4 yýllýk süreçte toplam 360 bin adetten fazla satýldý. i30, 2010 yýlýnda 115 bin adetlik yýllýk satýþ adedi rekorunu kýrdý. 3 benzinli ve 3 dizel olmak üzere 6 farklý güç kombinasyonuna sahip olacak yeni i30, 90 ile 135 HP arasýnda deðiþen güçlere sahip olacak. Hem benzinli hem de dizel motorun yaygýn olarak kullanýldýðý Avrupa Pazarý nda Hyundai yeni i30 ile satýþta 50:50 oranýnda dizel/benzinli motor daðýlýmý hedefliyor. Tasarýmla birlikte iç mekanýnýn geniþlediði yeni i30 da uzunluk 4300, geniþlik ise 1780 mm ye çýkartýlýrken, yakýt tüketimi ve dinamik sürüþü artýrmak üzere yükseklik azaltýlarak 1470 mm ye düþürüldü. Her 100 taþýt aracýndan 56'sý Bursa'da üretiliyor Otomotiv Sanayi Derneði'nin (OSD) açýkladýðý 2011'in ilk 9 aylýk üretim ve ihracat rakamlarý, iller arasýnda Bursa'nýn bu sektördeki gücünü ve liderliðini bir kez daha gözler önüne serdi model Mercedes Actros yollarda Açýklanan rakamlar Bursa açýsýndan oldukça parlak ve tek kelimeyle göz kamaþtýrýcý. Rakamlar son 9 ayda: 476 bin 737 adedi otomobil, 24 bin 780 adedi büyük kamyon, 3 bin 45 adedi küçük kamyon, 356 bin 302 adedi kamyonet, 5 bin 212 adedi otobüs, 15 bin 133 adedi minibüs, 2 bin 542 adedi midibüs olmak üzere, kurulu 13 fabrika tarafýndan toplam 883 bin 751 adet taþýt aracý üretildiðini ve geçen yýlýn ayný dönemine göre üretimde yüzde 13 oranýnda artýþ saðlandýðýný gösteriyor. 495 BÝN ADEDÝ BURSA'DAN Otomotiv üretimi yapan 13 fabrikadan 3'ü Bursa'da bulunuyor (Tofaþ, Oyak-Renault ve Karsan) ve bu 3 fabrikanýn 9 aylýk üretim toplamý da OSD'nin açýklamasýnda 495 bin 68 adet olarak belirtiliyor. Bursa'da kurulu 3 fabrika son 9 ayda türlerine göre ne kadar taþýt aracý üretmiþ. Oyak-Renault: 245 bin 356 adet otomobil, Tofaþ: 87 bin 339 adet otomobil, 145 bin 419 adet kamyonet, toplam 232 bin 758 adet, Karsan: 454 adet küçük kamyon, bin 529 adet büyük kamyon, 12 bin 881 adet kamyonet, 76 adet otobüs, 2 bin 14 adet minibüs, toplam 16 bin 954 adet. Bu rakamlarla Türkiye toplam otomobil üretiminde Oyak- Renault'nun yüzde 51, Tofaþ'ýn yüzde 18, küçük kamyon üretiminde Karsan'ýn yüzde 15, büyük kamyon üretiminde Karsan'ýn yüzde 6, kamyonet üretiminde Karsan'ýn yüzde 4, otobüs üretiminde Karsan'ýn yüzde 1, minibüs üretiminde Karsan'ýn yüzde 13 oranýnda paya sahip olduðu görülüyor. Belirlenen bu oranlarýn ortaya koyduðu çok çarpýcý bir gerçek var ve bu gerçek de, 9 aydaki toplam taþýt aracý üretiminin yüzde 56'sýnýn, toplam otomobil üretiminin yüzde 69'unun, toplam kamyonet üretiminin yüzde 45'inin, toplam küçük kamyon üretiminin yüzde 15'inin, toplam büyük kamyon üretiminin yüzde 6'sýnýn, toplam otobüs üretiminin yüzde 1'inin, toplam minibüs üretiminin yüzde 13'ünün Bursa'da yapýldýðýný gösteriyor. ÝHRACATTA REKORTMEN Bursa taþýt aracý üretiminde olduðu gibi ihracatta da 1.sýrada yer alýyor ve toplam ihracatta yüzde 52,1 paya sahip bulunuyor. Üstelik. 2011'in ilk 9 ayýnda en fazla ihracat yapan firmalarýn baþýnda 168 bin 852 adetle Bursa'da kurulu Oyak- Renault yer alýyor ve ihracat rekortmenliðini elinde bulunduruyor. 138 bin 999 adetle 3.sýrada yer alan Tofaþ ve 11 bin 603 adetle 6.sýrada bulunan Karsan'ýn rakamlarý da ilave edildiðinde Bursa'dan 9 ayda yapýlan taþýt ihracatý toplamý 309 bin 475 adede ulaþýyor. Yeni Actros, yollara yine olaðanüstü, çekici ve motive edici bir çalýþma alaný armaðan ediyor. Çünkü yeni Actros, standart konforlu yatak ve çok sayýda pratik ayrýntýlardan, opsiyonel donaným olarak temin edilebilen yaðmur ve ýþýk sensörüne kadar konfor, fonksiyonellik ve donaným konusunda daha yüksek standartlar sunuyor. Ýþte güzel, güçlü, üstün yeni Actros ve sahip olduðu konfor ve ekonomi! Yeni güneþlikten tampon altý spoylere kadar her parçanýn, yakýt tasarrufu veya daha fazla güvenlik gibi bir amacý var. Bütün bunlarýn arasýnda, düðmeye basýlarak aydýnlatýlan yeni Mercedes yýldýzý bir istisna. Çünkü o, ayný anda iki farklý özelliði yansýtýyor: Çekicilik ve ekonomi. 7

8 Ahmet Hamdi DOÐAN KÝMDÝR? 8 A.Hamdi DOÐAN TÜRKÝYE DE KALÝTENÝN PATRONU A.Hamdi DOÐAN Kabataþ Erkek Lisesi ni bitirdikten sonra, Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi nden mezun olmuþtur. Turizm sektöründe çalýþtý yýlýnda profesyonel kariyerine Ýzmit Ticaret ve Sanayi Odasýnda baþlamýþtýr yýlýnda Kocaeli Sanayi Odasý Genel Sekreterliði görevine gelmiþtir. A.Hamdi DOÐAN 3 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 2 Teknoparkýn kurulma çalýþmalarýnda ve bu organizasyonlarýn Yönetim Kurullarýnda uzun süre görev yapmýþtýr yýlýnda Türkiye de ilk Atýk Borsasý ný kurmuþtur. Toplam Kalite ve Çevre Yönetimi alanlarýnda yazmýþ olduðu makaleler, yayýnlar ve uluslararasý kongrelerdeki tebliðleri ile katkýlarda bulunmuþtur. Yurtdýþýnda Helsinki, Belfast, Sudak (Ukrayna) Kalite Kongreleri ve Kazananlar Konferanslarýnda konuþmacý olarak yer almýþtýr yýlýnda ICC Dünya Ticaret Kongresi nde ve 49 ncu Dünya Kalite Kongrelerinde tebliðler sunmuþtur yýlýnda KalDer Türkiye Kalite Derneði Ulusal Kalite Büyük Ödülü, 2003 yýlýnda EFQM Baþarý Ödülü, 2004 yýlýnda EFQM Avrupa Kalite Büyük Ödülü ve 2007 yýlýnda KalDer Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellik Süreklilik Ödülü nü kazanmýþtýr yýlýnda TOBB ve Eurochambers tarafýndan organize edilen akreditasyon sürecinde en yüksek puanla akredite olan oda seçilmiþtir yýlýnda Kocaeli Gölcük Rotary Kulubü nce yýlýn yöneticisi seçilmiþtir. Halen Sanayi Odasýnda Danýþman Koordinatör olarak göreve devam etmektedir. Tübitak UME Danýþma Kurulu üyesidir yýlýnda KalDer-Türkiye Kalite Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði ve Baþkan Yardýmcýlýðý ile KalDer Etik Kurulu Baþkanlýðý görevlerinde bulunmuþtur yýlýnda Kalder Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilen Doðan, halen Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görevine devam etmektedir. Hamdi DOÐAN Tema Vakfý Kocaeli Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Okan Üniversitesi Danýþma Kurulu Üyesi dir.

9 Bunu yaparken Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) Mükemmellik Modelini kullanmaktadýr. Model, yönetim kalitesinin geliþmesini hedefleyen bir yapýdadýr. Bu sürecin zorluðu, deðiþimi algýlamada ve yayýlýmý saðlamadadýr. Katýlýmcý ve paylaþýmcý bir anlayýþa kolay ulaþýlmýyor. Ancak bence bunun zorluðu deðil baþarýya uzanan kuruluþ ve bireylerin kazanýmlarý akýlda kalacaktýr. Kalite evrensel bir kavram mý, yoksa uluslara göre deðiþen bir yaþam felsefesi mi? KalDer, kalite kavramýný yaþamýn tüm alanlarýna yerleþmesine öncülük eden, çalýþmalarý ile iþ yaþamýna vizyon kazandýran, kalkýnmada devlet kurumlarýnýn en önemli paydaþlarýndan biri olan ve küresel bir vizyona sahip, ülkemizin yönetim ve kalite alanýnda referans noktasýdýr. Günümüzde rekabet küresel ekonomiden alýnan payýn göstergesidir. Bu nedenle KalDer, rekabet gücümüzün artýrýlmasý için çalýþmaktadýr. Bu çerçevede KalDer in yürüttüðü tüm projeler büyük ölçekli þirketler kadar KOBÝ leri de kapsamaktadýr. EFQM Mükemmellik Modeli; sektör, büyüklük ve olgunluk düzeyinden baðýmsýz olarak her çeþit kuruluþ tarafýndan bütünsel bir bakýþ açýsý ile durum deðerlendirmesi yapmak ve öncelikli iyileþtirme alanlarýný belirle-mek amacýyla kullanýlmaktadýr. Kuruluþun gereksi-nimlerine ve iþlevine baðlý olarak sürdürülebilir kurumsal mükemmellik doðrultusunda bir üst çerçeve oluþturan yönetim aracýdýr. Bu nedenle yalnýz iþletmeler deðil, kamu kurumlarý, STK lar arasýnda da etkin ve yaygýn bir kullaným alaný bulmuþtur. Sanayi kuruluþunun yaný sýra bir hastane, okul, vergi dairesi, otel veya yerel idareler de kullanabilmektedir. Sosyal yaþantýmýzda da kalite kavramýndan esinlenmemek olamazdý yýlýnda revize edilen modelde sürdürülebilirlik kavramý yerleþtirildi. Toplumun beklentilerine yanýt veren bir sosyal, kurumsal yaklaþým ile projeler geliþtirilmeye baþlandý. KalDer in 20 yýllýk performansý ve deneyimli eðiticileri model uygulamasýnda ayrý bir güvencedir. Mükemmelliðin Temel Kavramlarý, EFQM Mükemmellik Modeli ve RADAR modelin birbirleriyle bütünleþik üç unsurudur. Türkiye yi kalite kavramýyla tanýþtýran önemli bir sivil toplum kuruluþusunuz. Kýsa zamanda çok yol aldýnýz ve kaliteyi Türkiye nin vazgeçilmezi haline getirdiniz. Peki, nedir kalite? Kaliteye uzanan yolda kurumlarý, kuruluþlarý ya da bireyleri neler bekliyor? Mükemmellik kültürünün içselleþtirilerek, ülkemizde sürdürülebilir kalkýnma yaklaþýmý çerçevesinde, Cumhuriyetin 100.yýlýnda; Türkiye nin tüm bölgelerinde, rekabetçi kurum ve kuruluþlar yaratmak, ülkeyi çaðdaþ yaþam düzeyine ulaþtýrmak, KalDer in önemli ve öncelikli hedefidir. Son yýllarýn ekonomik ve sosyal alanda hýzlý ve küresel boyutlu geliþmeleri kurumlar, kuruluþlar ve hatta ülkeler için var olabilme çabasýný giderek artan oranda gündeme getirmiþtir. Bu yýkýcý küresel rekabet ortamý gerek ülke olarak, gerekse þirketlerimiz açýsýndan herkesi sürekli çözüm arayýþlarýna itmektedir. Kaynaklarý daha iyi ve etkin kullanmak, daha verimli çalýþmayý saðlamak, performansý sürekli arttýrmak ve sürdürülebilir baþarý açýsýndan müþteri memnuniyetini kalýcý kýlarak sonuçta kârlýlýðý arttýrmak bu arayýþýn ana unsuru haline gelmiþtir. KalDer in görevi bu arayýþta: Ýster büyük ölçekli iþletme, ister KOBÝ, ister kamu veya özel sektör olsun, sektörlerden baðýmsýz olarak deðiþim ve geliþime yardýmcý olmak ve yol göstermektir. Yaþamýn her alanýnda kalite sloganý ile baþlatýlan Ulusal Kalite Hareketi nin amacý; ülkemizin sürdürülebilir yüksek rekabet gücüne eriþebilmesi için Toplam Kalite Yönetimi nin toplumun her kesiminde yaygýnlýk kazanmasýný saðlamaktýr. Küreselleþen ekonomi evrensel deðerleri de gündemlerimize taþýmýþtýr. Küresel Ýlkeler Sözleþmesi evrensel kavramlardan biri olarak ortaya çýkmýþtýr. Kalite kavramý aslýnda bir bütünsel niteliðe sahiptir. Yalnýz üretim alanýnda deðil yaþamýn her evresinde etkiler yaratmaktadýr. Elbette yerel deðerler olacaktýr, aslýnda bu sistemi zenginleþtiren ayrýcalýklardýr. Sadece üretimde kalite den bahsetmiyor olmalýsýnýz. Hizmet te, insan da, fikir de, eðitim de, sosyal yaþamda kalite yi tartýþacak olursak, KalDer kalite nin hangi noktasýnda duruyor? KalDer in sunduðu kalite anlayýþý neleri kapsýyor? KalDer, kalite nin tam göbeðinde yer almaktadýr. Vizyonu belirlemektedir. Yön vericidir ve rehberdir. Türkiye de Ulusal Kalite Hareketi nin öncülüðünü yaptýnýz de Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý nýn (EFQM) Ulusal Ýþbirliði Ortaðý oldunuz yýlýndan bu yana da Amerika Kalite Derneði (ASQ) ile iþbirliði KalDer Yönetim Kurulu, KKTC Baþbakaný Ýrsen Küçük ü makamýnda ziyaret etti. (2011) 9

10 Türkiye de ilk ödül 1993 yýlýnda verildi. Zaman içerisinde iþletmeler, kamu kuruluþlarý ve STK kategorileri oluþturuldu. Ulusal Kalite Ödülü nde baþarýlý olan kuruluþlarýmýzýn deneyimleri hem Avrupa Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfý çalýþmalarýna katýlým ile Avrupa ya taþýndý, hem de 1998 yýlýnda baþlattýðýmýz Ulusal Kalite Hareketi ile tüm kuruluþlarýmýzýn faydalanmasýna sunuldu. Bu gün 465 kurum ve kuruluþ bu süreci yaþadý veya halen yaþýyor. KalDer yaklaþýk üyesi ile bir STK olarak liderlik ediyor. Modeli etkili uygulayan kuruluþlar kalýcý sonuçlar elde ettiler. Gerek Türkiye de, gerek Avrupa da etkili uygulanan EFQM Mükemmellik Modeli kuruluþlarýn kazanýmlarý ise hem Amerika, hem de Avrupa da ödül kazanmýþ kuruluþlar ile sektörlerindeki benzer kuruluþlar arasýnda yapýlan araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. KalDer Yönetim Kurulu, Ekim ayýnda Bursa da toplandý (2011) Organizasyonu nun (MEQA) kurucu üyesi oldunuz. Küresel iþbirlikleri sahip olduðunuz kalite kavramýna mutlaka çok þeyler kattý. Peki, kalite kavramýyla birlikte Türkiye de neler deðiþti? Kalite den öncesi ve sonrasý dersek Kuruluþlar EFQM Mükemmellik Modeli ni uygulayarak, baþvurduklarý Kalite Ödülleri nin önemini, kriterlerine ve iþleyiþine baktýðýmýzda daha iyi anlayabiliriz. Kalite ödülleri kuruluþlarý sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi tek boyutlu parametrelere göre deðil, bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamýndaki konumuna göre ele aldýðý ve kuruluþlarýn bütünsel yönetim sisteminin etkinliðini ölçtüðü için, iþ dünyasý içinde mükemmelliði simgeler hale gelmiþtir. Ödüle baþvuran kuruluþlar bir mükemmellik yolculuðuna çýkýyor, sürekli kendilerini geliþtirmek yönünde güçlü ve iyileþtirilmesi gereken alanlarýný öðrenme olanaðýný buluyorlar. Sürekli iyileþtirme fýrsatý ve geri beslemeler sistemin yarattýðý deðerlerdir. Elbette ki ödülün kurumun imajýna son derece etkin ve olumlu bir katkýsý bulunmaktadýr. Kuruluþlar Ulusal Kalite Ödülü nün öneminin bilincindedir. Kamuoyu da bunun bilincinde ve farkýndadýr. KalDer ödülü alan kuruluþlarýmýzýn EFQM ödüllerinde de baþarýlarýný Avrupa da tekrarlamalarý güvenirlik kavramýný pekiþtirmektedir. Sürece katýlan iþletmelerin büyümeleri ve krizler karþýsýnda dayanýklýlýklarý artmakta ve hatta bunu fýrsat olarak görüp deðerlendirdikleri izlenmektedir. Türkiye KalDer ile beraber bütünsel bir kalite kavramý ile tanýþmýþtýr. Bu uluslararasý rekabet edebilir bir topluma dönüþüm sürecinin baþlangýcý olmuþtur. Ýþ dünyasýný izleyen kamu yönetimi ve yerel idarelerin yaný sýra STK da uygulamalar arttýkça refah düzeyinin yükselmesini gözlemleyeceðiz. KalDer in diktiði kalite fidesi büyüdü, artýk meyve veriyor. Biraz da Türkiye de kalite istatistiklerini deðerlendirsek, kalite lenmek ya da kalite sini ispatlamak için baþvuranlardan yüzde kaçý süreci baþarýyla tamamladý? Satýþlar, müþteri memnuniyeti, iþ kazalarý, enerji tüketimi, kârlýlýk gibi yüzlerce rasyoda radikal geliþme saðlayan ödül kazanmýþ veya modeli uygulamýþ kuruluþlar için en büyük kazaným; geleceði garanti altýna alan rekabet gücünü canlý tutan, sürekli geliþme mekanizmasýnýn kurulmuþ olmasýdýr. Sürdürülebilir bir baþarý buradan doðacaktýr. Bugüne kadar, 25 i Büyük, 39 u Baþarý Ödülü olmak üzere toplam 64 ödül verilmiþtir. Ulusal Kalite Ödülü nde baþarýlý olan Türk kuruluþlarý bu baþarýlarýný Avrupa Kalite Ödülü nde de tekrarladýlar. Brisa, 1996 da Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan ilk Türk Kuruluþu oldu. Bugüne kadar 7 si Büyük, 11 i Baþarý olmak üzere toplam 18 Avrupa Kalite Ödülü kazanýldý. Türkiye þu anda kuruluþlarý en çok Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan ülkeler arasýndadýr. Ancak sadece ödül ile deðil baþarýyý kendi iþletmesinde performanslarý ile izleyen yüzlerce model uygulayýcýsý vardýr. Ödül bir amaç deðil bir araç olarak deðerlendirilmektedir Kasým tarihleri sizin için önemli. Tabii Türkiye için de Her yýl düzenlediðiniz Kalite Kongresi artýk 20 yaþýnda bir delikanlý. Yine, alanýnda bir numara diyebileceðimiz pek çok önemli isim, kongrede konuþmacý. Bu yýlýn konusu ise fark yaratmak. Siz KalDer olarak Türkiye de nasýl bir fark yarattýðýnýza inanýyorsunuz? Türkiye Kalite Derneði (KalDer) ve Türkiye Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði nin (TÜSÝAD) ev sahipliðinde 20 ncisi düzenlenecek olan Kalite Kongresi bu yýl da birbirinden deðerli konuklara ev sahipliði yapacak Kasým 2011 tarihlerinde Ýstanbul, Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþecek olan kongrede Fark Yaratmak konusu farklý yönleriyle deðerlendirilerek, konunun uzmanlarý tarafýndan tartýþýlacak. Bugüne kadar, "Sürdürülebilir Topluma Dönüþüm", "Düþünce Kalitesi ve Küresel Yönetim", "Yenileþim Yönetimi gibi temalar üzerinde durulan kongrede kalitenin Fark Yaratmakla iliþkisi farklý yönleriyle deðerlendirilecek ve konunun uzman- 10

11 larý tarafýndan tartýþýlacak. Bugüne kadar, "Sürdürülebilir Topluma Dönüþüm", "Düþünce Kalitesi ve Küresel Yönetim", "Yenileþim Yönetimi gibi temalar üzerinde durulan kongrede kalitenin Fark Yaratmakla iliþkisi farklý yönleriyle deðerlendirilecek ve konunun uzmanlarýyla tartýþýlacak. Geçtiðimiz yýllarda birçok ünlü ismi konuk eden Kalite Kongresi 20. yýlýnda da Türk iþ dünyasýnýn en önemli isimlerini bir araya getirmeye hazýrlanýyor. Kongrenin bu yýlki konuþmacýlarý arasýnda Sabancý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný ve Murahhas Üyesi Güler Sabancý, Eczacýbaþý Topluluðu Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý, Koç Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa V. Koç, THY Genel Müdürü Temel Kotil,Ali Sabancý gibi iþ dünyasýnda fark yaratan isimler yer alacak. Her gün ekonomide, teknolojide, yaþamýn her alanýnda yenilikler büyük bir hýzla ve etkinlikle karþýmýza çýkmaktadýr. Dünyadaki bu deðiþim öylesine hýzlý olmakta ki, bu deðiþime kurum ve kuruluþlar ayak uydurmada zorlamaktadýr. "Kalite" kavramýnýn kendisi de deðiþim rüzgarlarýna ayak uydurarak içerik ve kapsamýný geniþletmiþtir. Ülkemiz kurum ve kuruluþlarýnýn hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda rekabet edebilmeleri, yani "Fark Yaratmalarý" için deðiþim, dönüþüm rüzgarýyla yol alan "Kalite" kavramýna tutunmalarý ve "Mükemmelliði" hedef almalarý gerekmektedir. KalDer, 20.Kalite Kongresi'nde fark yaratanlarý sizlerle buluþturacak. Fark yaratmanýn farkýnda olmaya dikkatleri yöneltiyoruz. 20. Kalite Kongresi ve kongre programý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Peki, sizce Türkiye dünyada nasýl bir fark yaratýyor? Ülkelerin rekabet gücünü, o ülkedeki özel sektör kuruluþlarýnýn rekabet güçleri ile kamu yönetiminin yaklaþýmlarý belirlemektedir. Özellikle mevzuatýn yalýnlaþtýrýlmasý, yasal ve düzenleyici çerçeve, kamu finansmaný, mali politikalar, þeffaflýk, yolsuzluk ile mücadele, teknoloji, bilim, saðlýk ve eðitim altyapýsý gibi alanlardaki ilerlemeler ülkelerin daha rekabetçi olmasýna etki yapmaktadýr. Avrupa Kalite Ödülü ile ilgili gurur verici geliþmeler yaþýyoruz. Türkiye olarak Ýngiltere ile beraber en çok ödül kazanan ikinci ülkeyiz. Bu Türkiye olarak kaliteye verdiðimiz önemin, Türk firmalarýnýn konuyla ilgili bilincinin, modelin Türkiye de baþarýyla uygulanýyor olduðunun ve doðru yolda yürüdüðümüzün açýk göstergesi. Türkiye bugün dinamizmi ve yarattýðý deðerlerle yalnýzca bulunduðu bölgede deðil uluslar arasý platformda artýk farklý algýlanan bir ülke konumunda. Elbette ki eksiklikleri var. Bence iþ dünyamýz gösterdiði geliþme ile dýþarýda algýlarý süratle deðiþtiriyor. Yalnýzca ekonomik sonuçlar, giriþimler açýsýndan deðil. Sosyal ve kültürel atýlýmlarý ile insanlarý þaþýrtýyor. Müzelerde bölümler açýyor. Dünya mirasýna katkýlarda bulunuyor. En büyük farklýlýðý beklentilerin üstünde bir performans gösteriyor oluþudur. Kalite yi Türkiye ye yaymak için yola çýktýnýz. Ancak sadece Ankara, Bursa, Eskiþehir ve Ýzmir þubelerinizle yola devam ediyorsunuz. Hedefte yeni þubeler var mý? Hangi illere daha kalite gelecek? 30 u aþan sektörel dernek ile farklý sektörlere yönelik faaliyetler yapmayý ve Anadolu nun farklý illerinde coðrafi yayýlýmý saðlamayý amaçlý etkinlikler yapýlmaktadýr. Mükemmellik Platformu- Yerel Kalkýnma ve Mükemmellik Yolculuðu toplantý dizisinin ilki Düzce de, ikincisi Çerkezköy de, üçüncüsü ise yerel iþbirlikleri ile hayata geçirmeyi arzu ettiði yayýlýmý saðlayabilmek amacýyla Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde gerçekleþtirilmiþtir. Ayný yaklaþýmla Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde etkinlikler, 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda Kayseri, Antalya, Konya, Denizli ve Þanlýurfa, Tarsus gibi Anadolu nun farklý illerinde düzenlenmiþ; Samsun, Van, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon gibi illerde devam edilecektir. Yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz? KalDer kâr amacý gütmeyen ve etkinliklerini gerek üyelerinin katkýlarý, gerekse kendi yarattýðý gelirlerle sürdüren bir Sivil Toplum Kuruluþu dur. KalDer daha dinamik, üye odaklý, deðiþimi daha etkin deðerlendiren, kaynaklarýný daha etkin kullanan, politika ve stratejileri doðrultusunda süreçlerini daha etkin yapýlandýran bir kimlik geliþtirmektedir. Önümüzdeki dönemde 30 u aþan sektörel dernek ile farklý sektörlere yönelik faaliyetler yapmayý ve Anadolu nun farklý illerinde coðrafi yayýlýmý saðlamayý amaçlý etkinlikler yapýlacaktýr yýlýnda KalDer olarak, bölgesel ve sektörel açýlým stratejisi çerçevesinde sektör analizleri yapýlmýþ olup, önceliklendirilen sektörel dernekler ile görüþmeler yapýlarak, ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde sektörel hizmetler, ortak proje ve etkinlikler gerçekleþtirilmesi amacý ile çalýþmalara baþlanmýþtýr. Ayrýca KOSGEB ile de projelere destek konusunda iþbirliði yapýlmaktadýr. KalDer ayný zamanda bilgi birikimini sýnýrlar dýþýna taþýmaktadýr. Bölgelerde özel sektör eliyle kurulmuþ bir dernek pek bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla bu KalDer e Ortadoðu Bölgeleri nde deneyimlerini paylaþým ve aktarma fýrsatý vermektedir. Burada bir rol model olarak görülmektedir. Derneðimiz üye iliþkilerini geliþtirme ve sosyalleþme ortamlarýnýn yaratýlmasýna katký saðlama baðlamýnda üyeleri için 2011 yýlýnda Kalite Sohbetleri organize ediyor. Bireyler olarak günlük hayatýmýza kalite getirecek pratik önerileriniz var mý? En önemlisi paylaþým ortamlarý yaratýn. Katýlýmcý olun. Çevremizde bu iyileþtirici virüsü yayýn. Sadece sizin mükemmel olmanýz yetmez. Siz çevrenizle bir bütünsünüz. Kýsaca yaþamýnýza kalite katýn. Son olarak otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Maysan Mando nun kalite felsefesini ve uygulamalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Maysan Mando yu EFQM Ýþ Mükemmelliðinde baþarýlý bir yolculukta görüyorum. Liderlik, çalýþanlarla baþarma, topluma deðer katma yolunda önemli çabalarý ve sonuçlarý var. Sürekli iyileþtirme kavramýný içselleþtirmiþ ulusal ve uluslararasý pazarda rekabet gücünü hergün arttýran bir kuruluþumuz. Sürdürülebilirliðe önem veriyorlar. Sektörel standartlarý baþarýlý uyguluyorlar. Teknolojik geliþmeleri izliyorlar. Tedarikçi ve daðýtým zincirlerinde katma deðer yaratmaya önem veriyorlar. Ar-Ge birimleri ile teknolojik geliþimde ve süreç iyileþtirme yaklaþýmlarý ile güvenirliliði saðlamada etkin. Maysan Mando iþ mükemmelliðinde önemli sonuçlarý gözlemleyebileceðiniz bir iþletme. 11