ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ... 7 KalDer BURSA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ... 8 KalDer ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ... 9 KalDer ĠZMĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ MÜKEMMELLĠK AġAMALARI YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ EĞĠTĠM UZMANLIK GRUPLARI KIYASLAMA KÜTÜPHANE YAYINLARIMIZ WEB SĠTEMĠZ ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI MEDA PROJESĠ KAPSAMINDA TÜRKĠYE DE KALĠTE ALTYAPISININ DESTEKLENMESĠ PROJESĠ MEDYADA YERALMA YENĠ ÜYELERĠMĠZ Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 1

2 MĠSYON / VĠZYON Misynumuz Tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil tplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun rtamlar yaratmak Vizynumuz Tplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ lmak Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 2

3 2003 YILI DEĞERLENDİRMESİ KalDer larak üstlendiğimiz misynun ülkemiz için öneminin farkındayız. Attığımız her adımda bu srumluluğu muzlarımızda hissediyruz. Yönetim Kurulumuz, sizlerden aldığı desteği en etkin Ģekilde kullanarak, KalDer in misynunu daha da geniģ kitlelelere yayma çabalarını artırarak sürdüyr. Amacımız, KalDer i bulunduğu nktadan daha da ileri nktalara taģıyabilmek. KalDer yönetimi larak, geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapmak ve neleri gerçekleģtirdiğimize kısaca değinmek istiyrum: Ulusal Kalite Hareketi ni yeniden yapılandırdık ve yeni kuruluģlar kazandırarak KalDer in misynunu gerçekleģtirme ylundaki esas çerçeveyi güçlendirdik. Bu çerçevede Ulusal Kalite Hareketi nin tüm KalDer etkinliklerini yönlendirmesini bekliyruz. Sevindirici bir geliģme larak, KalDer e üye lan kurum ve kuruluģların sayısı 1000 i aģtı. Geçtiğimiz yıl Yönetim Kurulu içinde bir kmite luģturmuģtuk. Bu kmite, kamu yönetiminde refrm için TKY yaklaģımının yaygınlaģtırılması dğrultusunda öneriler hazırlayarak baģbakanlık ve bakanlıklara sundu. Bunun yanısıra KOBĠ ler içinde rekabet güçlerini değerlendirme ve geliģtirmeye yönelik prje önerimizi Türkiye Odalar ve Brsalar Birliği (TOBB) ne sunduk. Eğitimlerimiz uygulamaya dayanan içerikleri ve deneyimli eğiticilerimizle en yüksek beğeni ranlarını sağlamayı sürdürdü. Ulusal Kalite Hareketi ne katılan kuruluģlarla yaptığımız değerlendirme ve eğitim planlama çalıģmaları bu alandaki en önemli baģarı unsuru ldu. 12. Ulusal Kalite Kngresi katılımcı sayısı ve memnuniyeti açısından çk baģarılı ldu. Ülkemizin geleceğinde en önemli etken lacak AB üyeliğinin anlaģılmasını ve kuruluģlarımızın planlamasına katkı yapmayı hedeflediğimiz, yaklaģık 3000 kiģinin izlediği kngredeki baģarımız, alınan geri bildirimlerle de dğrulandı. Ulusal Kalite Ödülü süreci 2003 yılında da artan katılımda gerçekleģtirildi. Sürecin güvenilirliği, KalDer hakkındaki lumlu görüģlerin en önemli unsurlarından birisi lmasını sağlıyr. Süreli yayınlarımız ise; prtkl, basın, STK lar üye ve abnelerden luģan yaklaģık 2500 kiģiye ulaģıyr. Dergilerimiz arasında yer alan Önce Kalite nin nline halini web sayfamıza taģıyarak bir ilke imza attık. Bununla birlikte Web sitemiz aracılığı ile de üye lunabilen E-Bültenimiz kanalıyla yaklaģık 6 bin 500 kiģiye ulaģıyruz. ĠĢbirlikleri luģturarak gerçekleģtirdiğimiz etkinliklerimizin knularını çeģitlendirip, sıklığını artırdık. 6 Sigma etkinliği, ISO 9000, Ġnsan Kaynakları Yönetimi gibi etkinliklerle daha geniģ kitlelere, daha yaygın içerik sunabildik yılı Ģubelerimiz açısından da çk baģarılı geçti. Ankara da her yıl gerçekleģtirilen Kamu Yönetimi Sempzyumu Kamu da en yüksek makam lan CumhurbaĢkanı nın desteğini aldı. KalDer Gıda Güvenirliği Derneği nin kurulmasına katkıda bulunarak, STK ların geliģimine katkıda bulunmanın gerekleri adına önemli bir adım atttı. Mükemmellik AĢamaları prgramımıza ilk baģvurular neticesinde Atlas Jet, Helvacızade A.ġ, Nilüfer Belediyesi ve Otkç A.ġ ye ilk belgeleri teslim edildi. Ġç denetim knusunda, denetleme kurulu ile örnek bir yaklaģım geliģtirildi. Hem uygunluk hem de yerindelik anlamında yeni bir denetim planı luģturuldu. Geçtiğimiz dönemdeki en önemli çabalarımızdan birisi de KalDer merkez ve Ģubelerinin sistemli yönetimini sağlamak ldu. Bu dğrultuda yönetmelikler, geliģtirildi, denetim yaklaģımlarımız iyileģtirildi. KalDer merkezinin yeni yerine taģınması ile de KalDer e daha çk yakıģan bir rtam kazandık. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 3

4 Yaygın araģtırma tekniklerini kullanarak bu yıl da Barem Research Internatinal kanalıyla KalDer in nasıl algılandığını srguladık. AraĢtırma snuçları önümüzdeki yıllardaki önceliklerimiz için bize ıģık tutacak. KalDer in bu baģarılarını gerçekleģtirmesini gönüllü katkıları ile mümkün kılan üyelerimize, özellikle de Ulusal Kalite Ödülü değerlendiricilerimize, yazarlarımıza, hakemlerimize, uzmanlık grubu üyelerimize, danıģma kurulu üyelerimize, eğiticilerimize, yönetim, denetleme ve yürütme kurullarımıza teģekkür brçluyuz. KalDer larak almamız gereken çk fazla yl lduğunun bilincindeyiz. Geleceğin kaliteli yaģam felsefesini benimseyen Türkiye sinin temellerini attık, hep birlikte sağlamlaģtıracağız. Saygılarımla, Hasan SubaĢı Yönetim Kurulu BaĢkanı Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 4

5 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı Arçelik A. ġ. Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Kç Hlding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Ö. Çetin Nuhğlu Tırsan A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Turgut Uzer Beksa A.ġ. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Aclan Acar DğuĢ Hlding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Dç. Dr. Nilsen AltıntaĢ Innvative HR Kurucu ve BaĢkan Dr. Yılmaz Argüden ARGE DanıĢmanlık A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Bener Crdan Y.Ö.K. BaĢkan Vekili Yılmaz Kanbak Kcaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Prf. Dr. Ali Rıza Kaylan Bğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Orhan Alkan Aygaz A.ġ. Ġbrahim Aybar Renault-Mais A.ġ. Prf. Dr. Haluk Erkut (*) Ġstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Dr. Levent Hatay Vestel Dayanıklı Tüketim Mal. Paz. A.ġ. Yalçın Ġpbüken Ġpbüken DanıĢmanlık Hakan Kilitçiğlu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Dan. A.ġ. Dr. Ender Önöz Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Genel Krdinatör ġadi Öztürk DSĠ lüğü Yardımcısı Akın Paksy Olmuksa A.ġ. Alev Yaraman (*) Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Düzcam Grup BaĢkanı Prf. Dr. Nüket YetiĢ TÜSSĠDE Enstitü BaĢkanı Nevzat Saygılığlu T.C. Gümrük MüsteĢarlığı MüsteĢar Agah Uğur Brusan Hlding A.ġ. (*) Sn. Alev Yaraman ve Sn. Prf. Dr. Haluk Erkut, 2003 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıģlardır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 5

6 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Denetleme Kurulu Üyeleri Asil Üyeler Lütfi H. Ensari Ġ.d.e.a. A. ġ. Yardımcısı Nerma Gökçe Kalite Sistem Labratuvarları Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kntrlörlük ve Krdinasyn Grubu Mali Kntrlör Yedek Üyeler Necati Hakğlu Cgnis Kimya San. Ve Tic. A.ġ. Fabrika Müdürü ġ. Fahri Özk Brisa A.ġ. Kalite Sistemleri Müdürü N. Fatih ġener UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği Ġcra Kurulu BaĢkan Yardımcısı Yürütme Kurulu Üyeleri Bahadır Akın Arçelik A.ġ. Kalite Sistemleri Yöneticisi Hakan Kilitçiğlu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Ve Dan. A.ġ. Dr. Aydın Ksva Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Tuncer Köklü Ata Hlding A.ġ. Ġnsan Kaynakları ve Tplam Kalite Müdürü Ġrfan Onay Genel Sekreter Hakan Öker Brisa A.ġ. Direktör Ortak Hizmetler Kalite ve Bilgi Sistemleri Samih Yedievli Pazarlama ve ĠletiĢim Krdinatörü Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 6

7 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Haluk GümüĢdereliğlu Türk Traktör Kalite Sistem Srumlusu Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Mahir Baykam KAM Ankara Betn Özden Çıngı Man Türkiye A.ġ. Müdür Oğuz Karadeniz SSK Ssyal Sigrtalar Kurumu BaĢkanlığı Sigrta TeftiĢ MüfettiĢi Azmi KiĢniĢci Siemens Kalite Birim Müdürü AyĢe Sevgör MetiĢ Hlding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tunçay TAĠ ĠĢ Planlama Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Sungur Ağagil TAĠ Kalite Teminat Direktörü Kemal ÇalıĢkan Hurdasan Kalite Kntrl Müdürü ReĢat Gençler Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Kalite Krdinatörü Oya Gökmen Centrum Tüp Bebek Srumlu Müdürü Servet Güler MKEK Kalite ve Standartlar Daire BaĢkanı Muzaffer Güllerğlu Hürriyet Tesis Müdürü Bülent ġenerdem Emek Elektrik Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Nuran Acarğlu SSK Ssyal Sigrtalar Kurumu BaĢkanlığı ġube Müdür Görev Yetkilisi Sait Atınç Türk Traktör Ġnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Yöneticisi Yücel Tümay Emek Elektrik Kalite Müdürü Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Celalettin Değirmenciğlu Savunma Teknljileri Müh. ve Tic. A.ġ. Selim Laçin Arıkazan Makina Yardımcısı Ġsmail Özdemir Bilge ĠnĢaat Müdür Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 7

8 KalDer BURSA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Sami Erl Teknik Malzeme A.ġ. Satınalma Müdürü Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Gürhan Akdğan Ġnksan A.ġ. Ġrfan Bayrak Bsch A.ġ. Üretim Müdürü Serpil Erdem Obasan A.ġ. Pazarlama ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü Gözde Ġlleez Etay Giyim Ġnsan Kaynakları ve Kalite Sistem Srumlusu Hamit Karadağ CĢkunöz A.ġ. Prje Lideri Murat Yapıcıer Oyak-Renault A.ġ. Kalite Departman Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ergün Aydın Krteks A.ġ. Kalite Yönetim ve Eğitim Srumlusu Necdet Demir Cntitech A.ġ. Kalite Müdürü Mücahit Krkut TfaĢ A.ġ. Ürün Srumlusu Ġbrahim Kutlu Yaysan Teknik Kalite Müdürü ġengül Külahlı Kalgem DanıĢmanlık Yönetim DanıĢmanı Zekai Öztürkğlu Canel Otmtiv Kalite Güvence Müdürü Gnca Tıknaz Matay A.ġ. Kalite Müdürü Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Oya Sözeri Gessele Özel Namık Sözeri Lisesi Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Arif Özer Etay Giyim Mehmet Tan Nilüfer Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Fahrettin Kartal Beltan A.ġ. Kalite Güvence Müdürü Engin Meydan Beyçelik A.ġ. Fabrika Müdürü Can Özpehlivan BPO A.ġ. Kalite Müdürü Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 8

9 KalDer ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet Gökçümen DSĠ 3. Bölge Müdürlüğü Prje Mühendisi Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Servet Bz ETĠ Operasyn Müdürü Gülden Gökavdan Pınar Süt Tplam Kalite Müdürü Müjgan Kerman TEĠ-TusaĢ Mtr Sanayi A.ġ. Endüstri Yüksek Mühendisi Dr. YaĢar Odacığlu Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Hastane BaĢmüdürü Lütfi PiĢiren ETĠ Grup Kalite Güvence Müdürü Zeynep Tanrıkulu EYAP Artema Ġnsan Kaynakları Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Serdar Aksylar Alp Havacılık Sistem Ġntegrasyn Müdürü ġahap Bayraktarğlu EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter Mesut Dğan Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Dğum ve Çcuk Bakımevi Hastanesi Müdür Yardımcısı-Kaltie Srumlusu Muammer Kılıç Arçelik A.ġ. Kalite Güvence Yöneticisi Engin Murat Metin Parıltı A.ġ. Bölge Direktörü Nebi Dğan Özdöngül Otsan Kalite Güvence Müdürü Bülent Tanrıkulu TEĠ-TusaĢ Mtr Sanayi A.ġ. Kalite Müdürü Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Nimetullah Burnak Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Öğretim Üyesi Raif EĢkinat Kalmak Ltd. Nuray Uzkesici Anadlu Üniversitesi Öğretim Üyesi Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Dğan Atik TEĠ-TusaĢ Mtr Sanayi A.ġ. Uzman KarakuĢak Haydar Ġnaç EYAP Artema Kalite Güvence Müdürü Murat Özgül EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürü Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 9

10 KalDer ĠZMĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı ġener Muter CMS Jant Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Rahmi Bayrakdar BMC Kalite Güvence Bölüm Yöneticisi Vecihi Gürses Cevher Jant Kalite Güvence Müdürü Murat Hcalar Pınar Süt Satınalma Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Özlem Değirmenciğlu Ege Üniversitesi Prje Yöneticisi Mehmet Haksever Ege Fren A.ġ. Ljistik ve Planlama Müdürü Kemal Kılıç RD Grup Makine Mühendisi Ayfer ġahin Petkim Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgözğlu Sarıgözğlu A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Okan Sezer Eldr Elektrnik Tamer TaĢkın Petrfer A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Osman Öz Özgür Lastik Mali ve Ġdari ĠĢler ü Aydın Öztürk Ekten Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Ela Dalçam Tat Knserve A.ġ. - Pastavilla Kalite Güvence Müdürü Uygar UĢar Tat Knserve A.ġ. - Pastavilla Planlama ve Prjeler Müdürü Fatin Yücel Kaldem ġirket Sahibi Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 10

11 ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) KalDer in Tplam Kalite Yönetimi ni ülke genelinde yaygınlaģtırmak amacıyla baģlattığı prgram 2003 yılında paydaģlardan alınan geri bildirimler dğrultusunda değerlendirilerek yeniden tasarlanmıģtır. Tasarlanan prgram etkinliklerimizde değiģik araçlarla tanıtılmıģ lup bu güne kadar katılımcı kuruluģ sayısı 29 a ulaģmıģtır. Bu prgram çerçevesinde; kuruluģ yöneticilerine yapılan tanıtımları takiben KuruluĢ ve KalDer arasında karģılıklı srumlulukların belirlenmesi ve kuruluģun TKY knusundaki kararlılığının ifadesi lan Ġyiniyet Bildirgesi imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrsuna uygulanan anket ile TKY lgunluk aģaması ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluģa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Mdeline uygun faaliyetleri baģlatacak ve sürdürecek prje grubunun eğitilmesi hedeflenmiģtir, eğitimlerin tamamlanmasından snra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluģlara deneyimli değerlendiriciler 2 gün klaylaģtırıcı rlü ile gönüllü rehberlik yaparlar. Ulusal Kalite Hareketi nden baģlayarak Mükemmellik ylculuğunda çeģitli baģarılara imza atmıģ kuruluģlar ile ilk özdeğerlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece katılmamıģ kuruluģlar 3-4 aylık dönemlerde bir araya gelerek deneyimlerini paylaģırlar. Ġlk özdeğerlendirmelerini tamamlayan Ģirketler bu tplantıda nurlandırılırlar. Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi ise yıllık tplantıda ve/veya gerektiğinde yapılabilmektedir. UKH KATILIMCILARI LĠSTESĠ 2003 YILINDA KATILAN KURULUġLAR Pharmavisin Sanayi ve Ticaret A.ġ. Mars Ljistik Favri Hediyelik EĢya San. ve Paz. Ltd. ġti. Ġnksan A.ġ. Bimeks Gümrük MüĢavirliği ve Tic. Ltd. ġti. TBWA Ġstanbul Reklam Ajansı Özel KalamıĢ Okulları Birmt Kükre Gıda Ltd. ġti. Ġpragaz A.ġ. Snmed Vi-K Nur Elek. Malz. San. Tic. A.ġ. Özel Ġstanbul Çevre Okulları Tursan UlaĢım Hizmetleri Ltd. ġti Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. Desat Enerji Sis. Ltd. ġti. Murat Teknik Otmat Sanayii Adana Ġl Sağlık Müdürlüğü Aselsan A.ġ. ġubat 2004 ĠTĠBARĠYLE KATILAN KURULUġLAR Barem Research Internatinal Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Sağlık Grubu Vip Turizm A.ġ. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Bağatur Avukatlık Bürsu Perfektüp A.ġ. EskiĢehir Dğum ve Çcuk Hastalıkları Hastanesi EczacıbaĢı Ġlaç Sanayi ve Ticaret A.ġ. Blu Çiment Sanayi A.ġ. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 11

12 ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülleri 11. kez bu yılki Ulusal Kalite Kngresi nde verilmiģtir. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Mdeli esas alınarak ve bu knuda özel larak yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden luģan ekipler tarafından gerçekleģtirilmektedir. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer den ya da KalDer web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri, ĠĢletmeler, Kamu ve Sivil Tplum KuruluĢları kategrilerinde verilmektedir yılında ĠĢletme kategrilerinde 5 kuruluģ, Sivil Tplum KuruluĢları kategrisinde 1 kuruluģ, Kamu kategrisinde ise 3 kurum lmak üzere tplam 9 kurum ve kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur. BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategrileri (KOBĠ ve Büyük Ölçekli KuruluĢlar): Balnak Nakliyat ve Ljistik Hizmetleri A.ġ. Zade Bitkisel Yağ Rafinasyn Tesisleri-Helvacızade A.ġ. Assan Alüminyum A.ġ. EczacıbaĢı Baxter Hastane Ürünleri San. A.ġ. Otkç Otmtiv Tic. San. A.ġ. Kamu Kategrisi: T.C. Bursa Nilüfer Belediyesi T.C. S.S.K. Karadeniz Ereğli Hastanesi T.C. TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) Sivil Tplum KuruluĢları Kategrisi: Bğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BÜMED) ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategrileri: Balnak Nakliyat ve Ljistik Hizmetleri A.ġ. - BÜYÜK ÖDÜL (KOBĠ Kategrisi) EczacıbaĢı Baxter Hastane Ürünleri San. A.ġ. - BÜYÜK ÖDÜL (BOĠ Kategrisi) Assan Alüminyum A.ġ. - BAġARI ÖDÜLÜ (BOĠ Kategrisi) Kamu Kategrisi: T.C. TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM)- BAġARI ÖDÜLÜ MÜKEMMELLĠK AġAMALARI Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından tasarlanmıģ lan bir tanıma prgramıdır yılında Mükemmellik AĢamaları ile ilgili tüm bilgilendirme brģürü ve frmların Ġngilizceden Türkçeye çevirisi tamamlanmıģ lup, süreç iģletilmeye baģlanmıģtır. Mükemmellikte Kararlılık: Acıbadem Sağlık Grubu, Atlasjet Uluslararası Havacılık A.ġ., BaĢak Sigrta ve Yalva Belediyesi kuruluģları 2003 yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi için baģvurmuģ lup, saha ziyareti snunda baģarılı bulunan Acıbadem Sağlık Grubu ve Atlasjet Uluslararası Havacılık A.ġ. kuruluģlarına belgeleri teslim edilmiģtir. Mükemmellikte Yetkinlik: Nilüfer Belediyesi, Otkç, Zade Bitkisel Yağ Rafinasyn Tesisleri-Helvacızade A.ġ. kuruluģları Ulusal Kalite Ödülü'nden alt aģama seçeneğine geçerek Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almaya hak kazanmıģlardır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 12

13 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ Bursa da Kurumsal Mükemmellik anlayıģının yaygınlaģtırılması ve bu alanda baģarılı örneklerin rtaya çıkarılarak kazanılan deneyimin paylaģılması amacıyla 1998 yılından bu yana Bursa ġubemizce yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, ülkemizde ve bölgemizde bu açıdan gelinen aģamaya önemli katkılarda bulunmuģtur. Bursa Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerinde de kullanılan EFQM Mükemmellik Mdeli esas alınarak, sekiz aylık bir süreye yayılan ve bu knuda özel yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden luģan ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu yıl Bursa Kalite Ödülüne baģvuran Etay Giyim, Hliday Inn, Sıla Teknik saha ziyaretine kalarak BaĢarı Ödülü nü almaya hak kazanmıģlardır. Ödül alan kuruluģlara ödülleri Nisan 2003 tarihlerindeki Kalite ve BaĢarı Sempzyumu nun 2. günü yapılan, 800 davetlinin katıldığı Bursa Kalite Ödül Töreni nde verilmiģtir. ESKĠġEHĠR EĞĠTĠM KURUMLARI KALĠTE ÖDÜLÜ KalDer EskiĢehir ġubesi ve EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğü iģbirliği ile rtaklaģa düzenlenmektedir. EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı tüm resmi ve özel kullar baģvurabilecektir. EskiĢehir Eğitim Kurumları Kalite Ödülü, ülkemizde ve EskiĢehir de Eğitimde Tplam Kalite Yönetimi bilincinin yaygınlaģtırılmasını, eğitim kurumlarının kalite geliģtirmeye yönelik çabalarının özendirilmesini ve ödüllendirilmesini; EskiĢehir deki ve ülkemizdeki eğitim kurumlarının, Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü ne hazırlanmalarını amaçlamaktadır yılında 5 kul bu sürece baģvurmuģtur. Ödüle baģvuran kulların değerlendirilmeleri ve ödül süreci 2004 yılında gerçekleģtirilecektir. EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ KalDer Ġzmir ġubesi yerel bazda EFQM Mükemmellik Mdeli nin uygulandığı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ile bölgesindeki baģarılı ekip çalıģmalarının değerlendirildiği Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü süreçlerini yürütmektedir. MAS 2003 de YBEÖ ne 8 ekip, EBKÖ ne ise tplam 2 kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluģlar Ģunlardır: 2003 Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü: SöktaĢ - BAġARI ÖDÜLÜ ĠzeltaĢ - BAġARI ÖDÜLÜ Cevher Döküm Sanayi - TEġVĠK ÖDÜLÜ Sun Tekstil (2 Ekip) TEġVĠK ÖDÜLÜ 2003 Ege Bölgesi Kalite Ödülü: Cevher Döküm Sanayi - TEġVĠK ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 13

14 12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği ana temasını iģleyen 12.Ulusal Kalite Kngresi Ekim 2003 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kngre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir yılından beri TÜSĠAD ın iģbirliği ile gerçekleģtirilen Ulusal Kalite Kngresi ne bu sene TÜSĠAD ın yanısıra Avrupa Kmisynu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ġktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Odalar ve Brsalar Birliği ana tema kapsamında destek vermiģtir. AçılıĢ knuģmalarını KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı ile TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Tuncay Özilhan ın yaptığı kngrede; iki günde 3 özel turum (Lrd William Wallace ve Mike Mre, Dünya Liderliği için Avrupa Birliği ), 40 paralel turum lmak üzere tplam 43 turum gerçekleģtirildi. Dünya Liderliği için Avrupa Birliği baģlıklı kapanıģ turumunda Avrupa Parlamentsu BaĢkan Yardımcısı Alej Vidal Quadras Rca, DTÖ Eski Genel Direktörü Mike Mre, CHP Milletvekili Kemal DerviĢ, ECORYSIS BaĢkanı Willem Mlle ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Yılmaz Argüden katılımcılarla görüģlerini paylaģtılar. Ana tema turumlarına paralel larak düzenlenen teknik turumlarda Rekabet, Yaratıcılık ve Teknlji, 6 Sigma Uygulamaları, Sağlık KuruluĢlarında TKY Uygulamaları, Ġtibar Yönetimi ve Kurumsal Ssyal Srumluluk vb. knular yerli ve yabancı uzmanlarca tartıģıldı; Tplam Kalite Yönetimi ni baģarı ile uygulayan firmaların deneyimleri paylaģıdı, akademisyenlerin knu ile ilgili çalıģmaları duyuruldu. 12.Ulusal Kalite Kngresi, bir güven ve paylaģımın semblü larak çeģitli kategrilerden tplam 72 spnsr tarafından desteklenmiģtir. Kngre; özel sektör, kamu ve sivil tplum kuruluģlarından tplam kiģinin katılımı ile gerçekleģti. BileĢim Internatinal tarafından 190 kngre katılımcısı ile yüzyüze yapılan görüģmelerde, Beklentileri KarĢılama Derecesi için iyi ve çk iyi yanıtını verenlerin ranı %68 dir. 12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ ANA TEMA ÇALIġTAYLARI KalDer, 12. Ulusal Kalite Kngresi ile, Avrupa Birliği nin gelecek planlamasının ve Türkiye'nin buna katkısının ne labileceğini tartıģmaya açarak uluslararası bir platfrm hazırlama görevini üstlenmiģtir. Çünkü Avrupa Birliği ile rtak geçmiģimizin bize AB nin geleceğini tartıģma hakkını verdiğine inanmaktayız. Bu nktadan hareketle kngre öncesinde Eylül 2003 tarihlerinde Ġstanbul Ritz Carltn Oteli nde 2 gün byunca süren 4 çalıģtay gerçekleģtirildi. Ġngilizce larak gerçekleģtirilen çalıģtaylarda knunun uzmanı lan kiģiler ile Plitical Gvernance f the EU & Enlargement, Ecnmic Plicies & Ecnmic Gvernance, Science and Tecnlgy in the EU ve Eurpean Culture knuları tartıģıldı. ÇalıĢtay çıktıları bir rapr haline getirilerek kngremizin gerçekleģmesine önemli bir alt yapı luģturmuģtur. 8.KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ FUARI Tplam Kalite Yönetimi knusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip lan kuruluģları aynı çatı altında buluģturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından düzenlenen fuar, Ekim 2003 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kngre ve Sergi Sarayı nda 12. Ulusal Kalite Kngresi ne paralel larak gerçekleģtirilmiģtir. Bu sene ise; tplam 64 standın bulunduğu fuar; bunlardan 24 tanesi paralı, 19 tanesi spnsr, 10 tanesi barter, 11 taneside iģbirliği çerçevesinde verilmiģ lan standlardır. Fuar, Avrupa nrmlarında kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki sn geliģmeleri izlemek, hizmet sunan firmaları smut verilerle değerlendirmek, yüz yüze görüģmelerde bulunmak ve uluslararası deneyimleri paylaģmak isteyen, ziyaretçi ve kuruluģları bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemiģtir. Fuarda açılan KalDer standında dernek faaliyetleri ve üyelik kģulları hakkında bilgi verilmiģ, Eğitim Lisans Yönetmeliği, Excellence One ve Mükemmellik AĢamaları nın tanıtımı yapılmıģ, yayınlarımız sergilenmiģtir. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 14

15 8. TKY MAKALE YARIġMASI GelenekselleĢen Tplam Kalite Yönetimi Makale YarıĢmamızın sekizincisi ĠĢbirlikleri ve UzlaĢma Kültürü, Avrupa Birliğinin Rekabet Gücü ve Bilginin Yönetimi ve Yenilikçilik baģlıkları altında gerçekleģtirilmiģtir. Her yıl knusunda uzman, değerli çalıģmaları bulunan kiģiler arasından luģturduğumuz seçici kurul ise bu sene de yarıģmaya katılan makalelerin değerlendirilmesi knusunda KalDer e destek vermiģlerdir. Kazanan Makaleler: ĠġBĠRLĠKLERĠ VE UZLAġMA KÜLTÜRÜ Birlikte Kazanmaya ÇalıĢmanın Kaçınılmazlığı Akın Arslan (MANSĠYON) BĠLGĠNĠN YÖNETĠMĠ VE YENĠLĠKÇĠLĠK KATEGORĠSĠ Firma düzeyinde Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi Müfit Akys (1.LĠK ÖDÜLÜ) Bilgi Yönetimi ve Yenilikçilik Çabalarına Etkileri Mustafa Kurt (MANSĠYON) Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Bilginin Yönetimi Yrd. Dç. Dr. Aykut Bedük/ArĢ. Gör. Ġsa GüneĢ/ArĢ. Gör. M. Fatih Bilal Aldalı (MANSĠYON) Bilgi Çağının Neresindeyiz? A. Serkan Selay (MANSĠYON) AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN REKABET GÜCÜ Ödül verilememiģtir. ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ ISO 9000:2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ DENEYĠM PAYLAġIMI SEMPOZYUMU Sempzyum 05 ġubat 2003 tarihinde ĠSO Meclis Tplantı Salnu nda, TÜRKAK katkılarıyla gerçekleģtirilmiģtir. Sempzyuma 2 si açılıģ knuģması yapmak üzere tplam 8 knuģmacı ve 1 mderatör katılmıģtır. Tplam 140 kiģinin katıldığı sempzyumda, uygulayıcı kuruluģların aģağıdaki knularda deneyimleri paylaģılmıģtır: ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin dayandırıldığı ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri Kılavuz esaslarının anlaģılması, Mükemmellik Mdeli ne göre yapılan Özdeğerlendirme çalıģmalarının kalite yönetim sisteminin kurulmasında ve geliģtirilmesindeki katkılarının aktarılması, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluģ perfrmansına katkısı, KuruluĢlarda Mükemmellik Mdeli ne göre Özdeğerlendirme çalıģmalarının teģvik edilmesi. KARĠYER ZĠRVESĠ YÖNETĠM SANATI OTURUMU Lütfi Kırdar Kngre ve Sergi Sarayında, 14 Mart 2003 tarihinde gerçekleģtirilen Kariyer Zirvesinde KalDer tarafından Yönetim Sanatı turumu gerçekleģtirildi. KalDer Genel Sekreteri Ġrfan Onay turumu yönetirken, KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Prf. Dr. Haluk Erkut ve Alark Hlding Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġshak Alatn sunum yaptılar.. 6 SĠGMA DENEYĠM PAYLAġIMI SEMPOZYUMU Sempzyum 28 Mart 2003 tarihinde Bğaziçi Üniversitesi Büyük Tplantı Salnu nda gerçekleģtirilmiģtir. Sempzyuma 1 i açılıģ knuģması yapmak üzere tplam 9 knuģmacı ve 1 mderatör katılmıģtır. YaklaĢık 200 kiģinin katıldığı sempzyumda uygulayıcı kuruluģların aģağıdaki knularda deneyimleri paylaģılmıģtır: 6 Sigma nedir? Çerçevesinin çizilmesi. TKY 6 Sigma iliģkisi; yönetim anlayıģı larak 6 Sigma nedir? 6 Sigma uygulamak için kurumların alt yapısı; 6 Sigma uygulama alanları. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 15

16 ĠNSAN KAYNAKLARI PANELĠ 10 Nisan 2003 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kngre Merkezi nde Ankara ġubesince düzenlenen panele 222 kiģi katılmıģtır. Panelde, katılımcılar insan kaynakları alanında güncel ve önemli bir unsur lan çalıģanların perfrmanslarının değerlendirilmesi knusunda 3 baģarılı kuruluģun bilgi ve deneyimlerini paylaģmıģlardır. 4. MÜKEMMELLĠĞĠ ARAYIġ SEMPOZYUMU (MAS 2003) 4. Mükemmelliği ArayıĢ Sempzyumu, Ege Üniversitesi (EÜ), Dkuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Genç ĠĢadamları Derneği (EGĠAD), Ege Sanayiciler ve ĠĢadamları Derneği (ESĠAD) ve KalDer Ġzmir ġubesi tarafından "Küresel DeğiĢim ve Rekabetçi Kalite" ana teması ile Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Nisan 2003 tarihlerinde gerçekleģtirilmiģtir. Ġlk günü çalıģtaylara ayrılan sempzyumu, özel ve kamu kuruluģ temsilcileri, üniversite mensupları ile öğrencilerden luģan yaklaģık 700 kiģi ziyaret etmiģtir. Knularında uzman 40 a yakın knuģmacının deneyim ve tecrübelerini paylaģtığı 16 turum düzenlenmiģtir. 4.MAS, katılımcı sayısı açısından da 3. MAS a göre %17 lik bir artıģ göstermiģtir. MAS 2003 de, sempzyum giderlerini karģılamak için 8 Ana Spnsr ve 11 Oturum Spnsru temin edilmiģ; ayrıca, 9 Hizmet Spnsru, 1 Ljistik Spnsru ve 2 Medya Spnsru da sempzyuma faaliyet bazında destek vermek için çalıģmalarımıza katılmıģtır. 1. ĠZMĠR KALĠTE FUARI 1999 yılından beri sempzyum bünyesinde düzenlediğimiz kalite sergimiz 4.MAS da, yine sempzyum kapsamında I.Kalite Fuarı adı altında, Nisan 2003 tarihleri arasında gerçekleģtirmiģtir. 32 katılımcı firma ile düzenlenen 1. Kalite Fuarını yaklaģık 650 kiģi ziyaret etmiģtir. 1. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU Bursa ġubesince, Nisan 2003 tarihlerinde Bursa Almira Otel de Uluslararası Rekabette Kalite ve BaĢarı ana temasıyla gerçekleģtirilmiģtir. Geleneksel hale getirilmesi planlanan Kalite Ve BaĢarı Sempzyumu Bursa ve yakın çevresinde faaliyet gösteren büyük ölçekli kuruluģların, rta ve küçük çaptaki iģletmelerin sahipleri ve yöneticilerini, kamu yöneticilerini, knuyla ilgilenen akademisyenleri, uzmanlaģmıģ lan danıģmanlık kuruluģlarını bir araya getirmeyi amaçlamıģtır. Sempzyuma tplam 322 kuruluģtan kiģi katılmıģtır. Katılan kuruluģların üçte ikisini özel sektörden, üçte biri kamu sektörü ve STK lardandır. 1.KALĠTE VE BAġARI FUARI I.Kalite ve BaĢarı Sempzyumu ile aynı mekanda gerçekleģtirilmiģ lup Bursa ve çevresinde düzenlenen ilk ve tek kalite fuarı lmuģtur. Tplam Kalite Yönetimi knusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip lan kuruluģları aynı çatı altında buluģturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak lan Kalite ve BaĢarı Sempzyumu Fuarı Eğitim, DanıĢmanlık, Gıda, Üretim, Gümrükleme ve Hizmet sektörlerinden tplam 27 kuruluģ katıldı. 2. KALĠTE ġölenġ EskiĢehir ġubesince düzenlenen Kalite ġöleni nin ikincisi Liderlik ve Sürekli GeliĢme ana teması ile Mayıs 2003 tarihlerinde 430 kiģinin katılımı ile Anadlu Üniversitesi nde gerçekleģtirildi. Takım ve tebliğ sunuģları ile deneyimlerin paylaģıldığı Kalite ġöleni; kamu, özel sektör, sivil tplum kuruluģları ve öğrenciler lmak üzere farklı kiģi ve sektörlere hitap etmekte, katılımcılar ana tema hakkındaki uygulama, yöntem ve snuçları hakkında bilgi sahibi lmaktadırlar. Bu yıl katılımcı sayısı % 79, sunuģ sayısı %44 ve spnsr sayısı %69 artırılmıģtır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 16

17 AVRUPA KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI EFQM ve KalDer in düzenlediği, 2002 Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerini kazanan ve finalistler içinde yer alan kuruluģ yöneticilerinin knuģmacı larak katıldığı Winners Cnference, 30 Mayıs 2003 tarihinde Bsch RBTR Bursa ve TfaĢ Türk Otmbil Fabrikası katkılarıyla Ġstanbul da gerçekleģtirildi. Sabancı Center da gerçekleģtirilen knferansta; KalDer adına Turgut Uzer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı adına Aydın Çubukçu ve ödüllü kuruluģlar adına Sakıp Sabancı açılıģ knuģmalarını yaptılar. Knferansa yurtdıģından NORBOLSA ü Agustin Garmendia ve Danimarka Aarhus Gümrük ve Vergi Dairesi Ġnsan Kaynakları Yöneticisi Arne Bundgaard knuk knuģmacı larak katıldılar. 7 kuruluģun sunum yaptığı knferans EFQM Mükemmellik Mdeli ve ödül sürecindeki yeniliklerin paylaģıldığı trumla tamamlandı. 4. KAMU KALĠTE SEMPOZYUMU Ankara ġubesince düzenlemekte lan Kamu Sempzyumları nın dördüncüsü Haziran 2003 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kngre Merkezinde düzenlenmiģtir. Ana Teması Kamuda Etkili Ġnsan Kaynakları Yönetimi larak belirlenen sempzyuma 664 kiģi katılmıģtır. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategrisi ninde TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) BaĢarı Ödülü almıģtır. 6. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONFERANSI 11 Aralık 2003 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kngre Merkezinde Ankara ġubesince düzenlenen knferansa 601 kiģi katılmıģtır. Maliye Bakanlığı Maslak Vergi Dairesi, Assan Alüminyum Tesisleri, Emar SatıĢ Snrası MüĢteri Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ., Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Gazi FiĢek Fabrikası, Kadıköy Anadlu Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, EKM Kmutanlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. knferansta sunum yaparak deneyimlerini paylaģmıģlardır. ĠLGĠ SEMPOZYUMLARI KalDer Ġzmir ġubesi, 2003 yılında bölgemizdeki üyelerimizin ve müģterilerimizin beklentileri dğrultusunda ihtiyaç duyulan knularda birer günlük sempzyumlar düzenlemeyi hedeflemiģtir. Bu dğrultuda 3 Haziran 2003 tarihinde ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Deneyim PaylaĢım ve 14 Kasım 2003 tarihinde Süreç Yönetimi ilgi sempzyumlarını düzenlemiģtir. EBSO iģbirliği ile, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salnunda gerçekleģtirilen ilgi sempzyumları katılımcıların büyük kazanımları ile snuçlanmıģtır. 64 kiģinin katılımı ile gerçekleģen ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Deneyim PaylaĢım Sempzyumu na 5 firma spnsr larak katkıda bulunmuģtur. 143 kiģinin katılımı ile gerçekleģtirilen Süreç Yönetimi Sempzyumu na 6 firma spnsr larak katkıda bulunmuģtur. YEREL KALĠTE GÜNLERĠ Ülkemizin her köģesine TKY anlayıģını yaymak üzere, Yerel Kalite Odaklarımızın rganize ettiği yarım veya bir gün süreli bölgesel faaliyetlerdir yılından beri sürmekte lan Yerel Kalite Günleri, Antalya Kalite Derneği nin katkıları ile 25 Mayıs 2003 te Antalya da, Orta Anadlu Tekstil in katkıları ile 27 Mayıs 2003 te Kayseri de ve Denizli Kalite Derneği nin katkıları ile 28 Mayıs 2003 te Denizli de düzenlenmiģtir. Yerel Kalite Günlerinde Ulusal Kalite Ödülünde baģarılı kuruluģların yöneticileri bilgi ve deneyimlerini paylaģmıģ, katılımcıların srularını cevaplamıģtır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 17