ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ... 7 KalDer BURSA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ... 8 KalDer ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ... 9 KalDer ĠZMĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ MÜKEMMELLĠK AġAMALARI YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ EĞĠTĠM UZMANLIK GRUPLARI KIYASLAMA KÜTÜPHANE YAYINLARIMIZ WEB SĠTEMĠZ ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI MEDA PROJESĠ KAPSAMINDA TÜRKĠYE DE KALĠTE ALTYAPISININ DESTEKLENMESĠ PROJESĠ MEDYADA YERALMA YENĠ ÜYELERĠMĠZ Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 1

2 MĠSYON / VĠZYON Misynumuz Tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil tplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun rtamlar yaratmak Vizynumuz Tplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ lmak Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 2

3 2003 YILI DEĞERLENDİRMESİ KalDer larak üstlendiğimiz misynun ülkemiz için öneminin farkındayız. Attığımız her adımda bu srumluluğu muzlarımızda hissediyruz. Yönetim Kurulumuz, sizlerden aldığı desteği en etkin Ģekilde kullanarak, KalDer in misynunu daha da geniģ kitlelelere yayma çabalarını artırarak sürdüyr. Amacımız, KalDer i bulunduğu nktadan daha da ileri nktalara taģıyabilmek. KalDer yönetimi larak, geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapmak ve neleri gerçekleģtirdiğimize kısaca değinmek istiyrum: Ulusal Kalite Hareketi ni yeniden yapılandırdık ve yeni kuruluģlar kazandırarak KalDer in misynunu gerçekleģtirme ylundaki esas çerçeveyi güçlendirdik. Bu çerçevede Ulusal Kalite Hareketi nin tüm KalDer etkinliklerini yönlendirmesini bekliyruz. Sevindirici bir geliģme larak, KalDer e üye lan kurum ve kuruluģların sayısı 1000 i aģtı. Geçtiğimiz yıl Yönetim Kurulu içinde bir kmite luģturmuģtuk. Bu kmite, kamu yönetiminde refrm için TKY yaklaģımının yaygınlaģtırılması dğrultusunda öneriler hazırlayarak baģbakanlık ve bakanlıklara sundu. Bunun yanısıra KOBĠ ler içinde rekabet güçlerini değerlendirme ve geliģtirmeye yönelik prje önerimizi Türkiye Odalar ve Brsalar Birliği (TOBB) ne sunduk. Eğitimlerimiz uygulamaya dayanan içerikleri ve deneyimli eğiticilerimizle en yüksek beğeni ranlarını sağlamayı sürdürdü. Ulusal Kalite Hareketi ne katılan kuruluģlarla yaptığımız değerlendirme ve eğitim planlama çalıģmaları bu alandaki en önemli baģarı unsuru ldu. 12. Ulusal Kalite Kngresi katılımcı sayısı ve memnuniyeti açısından çk baģarılı ldu. Ülkemizin geleceğinde en önemli etken lacak AB üyeliğinin anlaģılmasını ve kuruluģlarımızın planlamasına katkı yapmayı hedeflediğimiz, yaklaģık 3000 kiģinin izlediği kngredeki baģarımız, alınan geri bildirimlerle de dğrulandı. Ulusal Kalite Ödülü süreci 2003 yılında da artan katılımda gerçekleģtirildi. Sürecin güvenilirliği, KalDer hakkındaki lumlu görüģlerin en önemli unsurlarından birisi lmasını sağlıyr. Süreli yayınlarımız ise; prtkl, basın, STK lar üye ve abnelerden luģan yaklaģık 2500 kiģiye ulaģıyr. Dergilerimiz arasında yer alan Önce Kalite nin nline halini web sayfamıza taģıyarak bir ilke imza attık. Bununla birlikte Web sitemiz aracılığı ile de üye lunabilen E-Bültenimiz kanalıyla yaklaģık 6 bin 500 kiģiye ulaģıyruz. ĠĢbirlikleri luģturarak gerçekleģtirdiğimiz etkinliklerimizin knularını çeģitlendirip, sıklığını artırdık. 6 Sigma etkinliği, ISO 9000, Ġnsan Kaynakları Yönetimi gibi etkinliklerle daha geniģ kitlelere, daha yaygın içerik sunabildik yılı Ģubelerimiz açısından da çk baģarılı geçti. Ankara da her yıl gerçekleģtirilen Kamu Yönetimi Sempzyumu Kamu da en yüksek makam lan CumhurbaĢkanı nın desteğini aldı. KalDer Gıda Güvenirliği Derneği nin kurulmasına katkıda bulunarak, STK ların geliģimine katkıda bulunmanın gerekleri adına önemli bir adım atttı. Mükemmellik AĢamaları prgramımıza ilk baģvurular neticesinde Atlas Jet, Helvacızade A.ġ, Nilüfer Belediyesi ve Otkç A.ġ ye ilk belgeleri teslim edildi. Ġç denetim knusunda, denetleme kurulu ile örnek bir yaklaģım geliģtirildi. Hem uygunluk hem de yerindelik anlamında yeni bir denetim planı luģturuldu. Geçtiğimiz dönemdeki en önemli çabalarımızdan birisi de KalDer merkez ve Ģubelerinin sistemli yönetimini sağlamak ldu. Bu dğrultuda yönetmelikler, geliģtirildi, denetim yaklaģımlarımız iyileģtirildi. KalDer merkezinin yeni yerine taģınması ile de KalDer e daha çk yakıģan bir rtam kazandık. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 3

4 Yaygın araģtırma tekniklerini kullanarak bu yıl da Barem Research Internatinal kanalıyla KalDer in nasıl algılandığını srguladık. AraĢtırma snuçları önümüzdeki yıllardaki önceliklerimiz için bize ıģık tutacak. KalDer in bu baģarılarını gerçekleģtirmesini gönüllü katkıları ile mümkün kılan üyelerimize, özellikle de Ulusal Kalite Ödülü değerlendiricilerimize, yazarlarımıza, hakemlerimize, uzmanlık grubu üyelerimize, danıģma kurulu üyelerimize, eğiticilerimize, yönetim, denetleme ve yürütme kurullarımıza teģekkür brçluyuz. KalDer larak almamız gereken çk fazla yl lduğunun bilincindeyiz. Geleceğin kaliteli yaģam felsefesini benimseyen Türkiye sinin temellerini attık, hep birlikte sağlamlaģtıracağız. Saygılarımla, Hasan SubaĢı Yönetim Kurulu BaĢkanı Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 4

5 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı Arçelik A. ġ. Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Kç Hlding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Ö. Çetin Nuhğlu Tırsan A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Turgut Uzer Beksa A.ġ. Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Aclan Acar DğuĢ Hlding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Dç. Dr. Nilsen AltıntaĢ Innvative HR Kurucu ve BaĢkan Dr. Yılmaz Argüden ARGE DanıĢmanlık A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Bener Crdan Y.Ö.K. BaĢkan Vekili Yılmaz Kanbak Kcaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Prf. Dr. Ali Rıza Kaylan Bğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Orhan Alkan Aygaz A.ġ. Ġbrahim Aybar Renault-Mais A.ġ. Prf. Dr. Haluk Erkut (*) Ġstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Dr. Levent Hatay Vestel Dayanıklı Tüketim Mal. Paz. A.ġ. Yalçın Ġpbüken Ġpbüken DanıĢmanlık Hakan Kilitçiğlu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Dan. A.ġ. Dr. Ender Önöz Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Genel Krdinatör ġadi Öztürk DSĠ lüğü Yardımcısı Akın Paksy Olmuksa A.ġ. Alev Yaraman (*) Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Düzcam Grup BaĢkanı Prf. Dr. Nüket YetiĢ TÜSSĠDE Enstitü BaĢkanı Nevzat Saygılığlu T.C. Gümrük MüsteĢarlığı MüsteĢar Agah Uğur Brusan Hlding A.ġ. (*) Sn. Alev Yaraman ve Sn. Prf. Dr. Haluk Erkut, 2003 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıģlardır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 5

6 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Denetleme Kurulu Üyeleri Asil Üyeler Lütfi H. Ensari Ġ.d.e.a. A. ġ. Yardımcısı Nerma Gökçe Kalite Sistem Labratuvarları Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kntrlörlük ve Krdinasyn Grubu Mali Kntrlör Yedek Üyeler Necati Hakğlu Cgnis Kimya San. Ve Tic. A.ġ. Fabrika Müdürü ġ. Fahri Özk Brisa A.ġ. Kalite Sistemleri Müdürü N. Fatih ġener UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği Ġcra Kurulu BaĢkan Yardımcısı Yürütme Kurulu Üyeleri Bahadır Akın Arçelik A.ġ. Kalite Sistemleri Yöneticisi Hakan Kilitçiğlu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Ve Dan. A.ġ. Dr. Aydın Ksva Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Tuncer Köklü Ata Hlding A.ġ. Ġnsan Kaynakları ve Tplam Kalite Müdürü Ġrfan Onay Genel Sekreter Hakan Öker Brisa A.ġ. Direktör Ortak Hizmetler Kalite ve Bilgi Sistemleri Samih Yedievli Pazarlama ve ĠletiĢim Krdinatörü Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 6

7 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Haluk GümüĢdereliğlu Türk Traktör Kalite Sistem Srumlusu Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Mahir Baykam KAM Ankara Betn Özden Çıngı Man Türkiye A.ġ. Müdür Oğuz Karadeniz SSK Ssyal Sigrtalar Kurumu BaĢkanlığı Sigrta TeftiĢ MüfettiĢi Azmi KiĢniĢci Siemens Kalite Birim Müdürü AyĢe Sevgör MetiĢ Hlding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tunçay TAĠ ĠĢ Planlama Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Sungur Ağagil TAĠ Kalite Teminat Direktörü Kemal ÇalıĢkan Hurdasan Kalite Kntrl Müdürü ReĢat Gençler Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Kalite Krdinatörü Oya Gökmen Centrum Tüp Bebek Srumlu Müdürü Servet Güler MKEK Kalite ve Standartlar Daire BaĢkanı Muzaffer Güllerğlu Hürriyet Tesis Müdürü Bülent ġenerdem Emek Elektrik Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Nuran Acarğlu SSK Ssyal Sigrtalar Kurumu BaĢkanlığı ġube Müdür Görev Yetkilisi Sait Atınç Türk Traktör Ġnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Yöneticisi Yücel Tümay Emek Elektrik Kalite Müdürü Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Celalettin Değirmenciğlu Savunma Teknljileri Müh. ve Tic. A.ġ. Selim Laçin Arıkazan Makina Yardımcısı Ġsmail Özdemir Bilge ĠnĢaat Müdür Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 7

8 KalDer BURSA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Sami Erl Teknik Malzeme A.ġ. Satınalma Müdürü Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Gürhan Akdğan Ġnksan A.ġ. Ġrfan Bayrak Bsch A.ġ. Üretim Müdürü Serpil Erdem Obasan A.ġ. Pazarlama ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü Gözde Ġlleez Etay Giyim Ġnsan Kaynakları ve Kalite Sistem Srumlusu Hamit Karadağ CĢkunöz A.ġ. Prje Lideri Murat Yapıcıer Oyak-Renault A.ġ. Kalite Departman Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ergün Aydın Krteks A.ġ. Kalite Yönetim ve Eğitim Srumlusu Necdet Demir Cntitech A.ġ. Kalite Müdürü Mücahit Krkut TfaĢ A.ġ. Ürün Srumlusu Ġbrahim Kutlu Yaysan Teknik Kalite Müdürü ġengül Külahlı Kalgem DanıĢmanlık Yönetim DanıĢmanı Zekai Öztürkğlu Canel Otmtiv Kalite Güvence Müdürü Gnca Tıknaz Matay A.ġ. Kalite Müdürü Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Oya Sözeri Gessele Özel Namık Sözeri Lisesi Yönetim Kurulu BaĢkanı M. Arif Özer Etay Giyim Mehmet Tan Nilüfer Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Fahrettin Kartal Beltan A.ġ. Kalite Güvence Müdürü Engin Meydan Beyçelik A.ġ. Fabrika Müdürü Can Özpehlivan BPO A.ġ. Kalite Müdürü Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 8

9 KalDer ESKĠġEHĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet Gökçümen DSĠ 3. Bölge Müdürlüğü Prje Mühendisi Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Servet Bz ETĠ Operasyn Müdürü Gülden Gökavdan Pınar Süt Tplam Kalite Müdürü Müjgan Kerman TEĠ-TusaĢ Mtr Sanayi A.ġ. Endüstri Yüksek Mühendisi Dr. YaĢar Odacığlu Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Hastane BaĢmüdürü Lütfi PiĢiren ETĠ Grup Kalite Güvence Müdürü Zeynep Tanrıkulu EYAP Artema Ġnsan Kaynakları Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Serdar Aksylar Alp Havacılık Sistem Ġntegrasyn Müdürü ġahap Bayraktarğlu EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter Mesut Dğan Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Dğum ve Çcuk Bakımevi Hastanesi Müdür Yardımcısı-Kaltie Srumlusu Muammer Kılıç Arçelik A.ġ. Kalite Güvence Yöneticisi Engin Murat Metin Parıltı A.ġ. Bölge Direktörü Nebi Dğan Özdöngül Otsan Kalite Güvence Müdürü Bülent Tanrıkulu TEĠ-TusaĢ Mtr Sanayi A.ġ. Kalite Müdürü Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Nimetullah Burnak Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Öğretim Üyesi Raif EĢkinat Kalmak Ltd. Nuray Uzkesici Anadlu Üniversitesi Öğretim Üyesi Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Dğan Atik TEĠ-TusaĢ Mtr Sanayi A.ġ. Uzman KarakuĢak Haydar Ġnaç EYAP Artema Kalite Güvence Müdürü Murat Özgül EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürü Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 9

10 KalDer ĠZMĠR ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı ġener Muter CMS Jant Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Rahmi Bayrakdar BMC Kalite Güvence Bölüm Yöneticisi Vecihi Gürses Cevher Jant Kalite Güvence Müdürü Murat Hcalar Pınar Süt Satınalma Müdürü Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Özlem Değirmenciğlu Ege Üniversitesi Prje Yöneticisi Mehmet Haksever Ege Fren A.ġ. Ljistik ve Planlama Müdürü Kemal Kılıç RD Grup Makine Mühendisi Ayfer ġahin Petkim Müdür Yardımcısı Mustafa Sarıgözğlu Sarıgözğlu A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Okan Sezer Eldr Elektrnik Tamer TaĢkın Petrfer A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Osman Öz Özgür Lastik Mali ve Ġdari ĠĢler ü Aydın Öztürk Ekten Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Ela Dalçam Tat Knserve A.ġ. - Pastavilla Kalite Güvence Müdürü Uygar UĢar Tat Knserve A.ġ. - Pastavilla Planlama ve Prjeler Müdürü Fatin Yücel Kaldem ġirket Sahibi Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 10

11 ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) KalDer in Tplam Kalite Yönetimi ni ülke genelinde yaygınlaģtırmak amacıyla baģlattığı prgram 2003 yılında paydaģlardan alınan geri bildirimler dğrultusunda değerlendirilerek yeniden tasarlanmıģtır. Tasarlanan prgram etkinliklerimizde değiģik araçlarla tanıtılmıģ lup bu güne kadar katılımcı kuruluģ sayısı 29 a ulaģmıģtır. Bu prgram çerçevesinde; kuruluģ yöneticilerine yapılan tanıtımları takiben KuruluĢ ve KalDer arasında karģılıklı srumlulukların belirlenmesi ve kuruluģun TKY knusundaki kararlılığının ifadesi lan Ġyiniyet Bildirgesi imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrsuna uygulanan anket ile TKY lgunluk aģaması ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluģa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Mdeline uygun faaliyetleri baģlatacak ve sürdürecek prje grubunun eğitilmesi hedeflenmiģtir, eğitimlerin tamamlanmasından snra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluģlara deneyimli değerlendiriciler 2 gün klaylaģtırıcı rlü ile gönüllü rehberlik yaparlar. Ulusal Kalite Hareketi nden baģlayarak Mükemmellik ylculuğunda çeģitli baģarılara imza atmıģ kuruluģlar ile ilk özdeğerlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece katılmamıģ kuruluģlar 3-4 aylık dönemlerde bir araya gelerek deneyimlerini paylaģırlar. Ġlk özdeğerlendirmelerini tamamlayan Ģirketler bu tplantıda nurlandırılırlar. Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi ise yıllık tplantıda ve/veya gerektiğinde yapılabilmektedir. UKH KATILIMCILARI LĠSTESĠ 2003 YILINDA KATILAN KURULUġLAR Pharmavisin Sanayi ve Ticaret A.ġ. Mars Ljistik Favri Hediyelik EĢya San. ve Paz. Ltd. ġti. Ġnksan A.ġ. Bimeks Gümrük MüĢavirliği ve Tic. Ltd. ġti. TBWA Ġstanbul Reklam Ajansı Özel KalamıĢ Okulları Birmt Kükre Gıda Ltd. ġti. Ġpragaz A.ġ. Snmed Vi-K Nur Elek. Malz. San. Tic. A.ġ. Özel Ġstanbul Çevre Okulları Tursan UlaĢım Hizmetleri Ltd. ġti Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. Desat Enerji Sis. Ltd. ġti. Murat Teknik Otmat Sanayii Adana Ġl Sağlık Müdürlüğü Aselsan A.ġ. ġubat 2004 ĠTĠBARĠYLE KATILAN KURULUġLAR Barem Research Internatinal Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Sağlık Grubu Vip Turizm A.ġ. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Bağatur Avukatlık Bürsu Perfektüp A.ġ. EskiĢehir Dğum ve Çcuk Hastalıkları Hastanesi EczacıbaĢı Ġlaç Sanayi ve Ticaret A.ġ. Blu Çiment Sanayi A.ġ. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 11

12 ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülleri 11. kez bu yılki Ulusal Kalite Kngresi nde verilmiģtir. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Mdeli esas alınarak ve bu knuda özel larak yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden luģan ekipler tarafından gerçekleģtirilmektedir. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer den ya da KalDer web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri, ĠĢletmeler, Kamu ve Sivil Tplum KuruluĢları kategrilerinde verilmektedir yılında ĠĢletme kategrilerinde 5 kuruluģ, Sivil Tplum KuruluĢları kategrisinde 1 kuruluģ, Kamu kategrisinde ise 3 kurum lmak üzere tplam 9 kurum ve kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur. BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategrileri (KOBĠ ve Büyük Ölçekli KuruluĢlar): Balnak Nakliyat ve Ljistik Hizmetleri A.ġ. Zade Bitkisel Yağ Rafinasyn Tesisleri-Helvacızade A.ġ. Assan Alüminyum A.ġ. EczacıbaĢı Baxter Hastane Ürünleri San. A.ġ. Otkç Otmtiv Tic. San. A.ġ. Kamu Kategrisi: T.C. Bursa Nilüfer Belediyesi T.C. S.S.K. Karadeniz Ereğli Hastanesi T.C. TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) Sivil Tplum KuruluĢları Kategrisi: Bğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BÜMED) ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategrileri: Balnak Nakliyat ve Ljistik Hizmetleri A.ġ. - BÜYÜK ÖDÜL (KOBĠ Kategrisi) EczacıbaĢı Baxter Hastane Ürünleri San. A.ġ. - BÜYÜK ÖDÜL (BOĠ Kategrisi) Assan Alüminyum A.ġ. - BAġARI ÖDÜLÜ (BOĠ Kategrisi) Kamu Kategrisi: T.C. TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM)- BAġARI ÖDÜLÜ MÜKEMMELLĠK AġAMALARI Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından tasarlanmıģ lan bir tanıma prgramıdır yılında Mükemmellik AĢamaları ile ilgili tüm bilgilendirme brģürü ve frmların Ġngilizceden Türkçeye çevirisi tamamlanmıģ lup, süreç iģletilmeye baģlanmıģtır. Mükemmellikte Kararlılık: Acıbadem Sağlık Grubu, Atlasjet Uluslararası Havacılık A.ġ., BaĢak Sigrta ve Yalva Belediyesi kuruluģları 2003 yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi için baģvurmuģ lup, saha ziyareti snunda baģarılı bulunan Acıbadem Sağlık Grubu ve Atlasjet Uluslararası Havacılık A.ġ. kuruluģlarına belgeleri teslim edilmiģtir. Mükemmellikte Yetkinlik: Nilüfer Belediyesi, Otkç, Zade Bitkisel Yağ Rafinasyn Tesisleri-Helvacızade A.ġ. kuruluģları Ulusal Kalite Ödülü'nden alt aģama seçeneğine geçerek Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almaya hak kazanmıģlardır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 12

13 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ Bursa da Kurumsal Mükemmellik anlayıģının yaygınlaģtırılması ve bu alanda baģarılı örneklerin rtaya çıkarılarak kazanılan deneyimin paylaģılması amacıyla 1998 yılından bu yana Bursa ġubemizce yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, ülkemizde ve bölgemizde bu açıdan gelinen aģamaya önemli katkılarda bulunmuģtur. Bursa Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerinde de kullanılan EFQM Mükemmellik Mdeli esas alınarak, sekiz aylık bir süreye yayılan ve bu knuda özel yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden luģan ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu yıl Bursa Kalite Ödülüne baģvuran Etay Giyim, Hliday Inn, Sıla Teknik saha ziyaretine kalarak BaĢarı Ödülü nü almaya hak kazanmıģlardır. Ödül alan kuruluģlara ödülleri Nisan 2003 tarihlerindeki Kalite ve BaĢarı Sempzyumu nun 2. günü yapılan, 800 davetlinin katıldığı Bursa Kalite Ödül Töreni nde verilmiģtir. ESKĠġEHĠR EĞĠTĠM KURUMLARI KALĠTE ÖDÜLÜ KalDer EskiĢehir ġubesi ve EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğü iģbirliği ile rtaklaģa düzenlenmektedir. EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı tüm resmi ve özel kullar baģvurabilecektir. EskiĢehir Eğitim Kurumları Kalite Ödülü, ülkemizde ve EskiĢehir de Eğitimde Tplam Kalite Yönetimi bilincinin yaygınlaģtırılmasını, eğitim kurumlarının kalite geliģtirmeye yönelik çabalarının özendirilmesini ve ödüllendirilmesini; EskiĢehir deki ve ülkemizdeki eğitim kurumlarının, Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü ne hazırlanmalarını amaçlamaktadır yılında 5 kul bu sürece baģvurmuģtur. Ödüle baģvuran kulların değerlendirilmeleri ve ödül süreci 2004 yılında gerçekleģtirilecektir. EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ KalDer Ġzmir ġubesi yerel bazda EFQM Mükemmellik Mdeli nin uygulandığı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ile bölgesindeki baģarılı ekip çalıģmalarının değerlendirildiği Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü süreçlerini yürütmektedir. MAS 2003 de YBEÖ ne 8 ekip, EBKÖ ne ise tplam 2 kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluģlar Ģunlardır: 2003 Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü: SöktaĢ - BAġARI ÖDÜLÜ ĠzeltaĢ - BAġARI ÖDÜLÜ Cevher Döküm Sanayi - TEġVĠK ÖDÜLÜ Sun Tekstil (2 Ekip) TEġVĠK ÖDÜLÜ 2003 Ege Bölgesi Kalite Ödülü: Cevher Döküm Sanayi - TEġVĠK ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 13

14 12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği ana temasını iģleyen 12.Ulusal Kalite Kngresi Ekim 2003 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kngre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir yılından beri TÜSĠAD ın iģbirliği ile gerçekleģtirilen Ulusal Kalite Kngresi ne bu sene TÜSĠAD ın yanısıra Avrupa Kmisynu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ġktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Odalar ve Brsalar Birliği ana tema kapsamında destek vermiģtir. AçılıĢ knuģmalarını KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı ile TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Tuncay Özilhan ın yaptığı kngrede; iki günde 3 özel turum (Lrd William Wallace ve Mike Mre, Dünya Liderliği için Avrupa Birliği ), 40 paralel turum lmak üzere tplam 43 turum gerçekleģtirildi. Dünya Liderliği için Avrupa Birliği baģlıklı kapanıģ turumunda Avrupa Parlamentsu BaĢkan Yardımcısı Alej Vidal Quadras Rca, DTÖ Eski Genel Direktörü Mike Mre, CHP Milletvekili Kemal DerviĢ, ECORYSIS BaĢkanı Willem Mlle ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Yılmaz Argüden katılımcılarla görüģlerini paylaģtılar. Ana tema turumlarına paralel larak düzenlenen teknik turumlarda Rekabet, Yaratıcılık ve Teknlji, 6 Sigma Uygulamaları, Sağlık KuruluĢlarında TKY Uygulamaları, Ġtibar Yönetimi ve Kurumsal Ssyal Srumluluk vb. knular yerli ve yabancı uzmanlarca tartıģıldı; Tplam Kalite Yönetimi ni baģarı ile uygulayan firmaların deneyimleri paylaģıdı, akademisyenlerin knu ile ilgili çalıģmaları duyuruldu. 12.Ulusal Kalite Kngresi, bir güven ve paylaģımın semblü larak çeģitli kategrilerden tplam 72 spnsr tarafından desteklenmiģtir. Kngre; özel sektör, kamu ve sivil tplum kuruluģlarından tplam kiģinin katılımı ile gerçekleģti. BileĢim Internatinal tarafından 190 kngre katılımcısı ile yüzyüze yapılan görüģmelerde, Beklentileri KarĢılama Derecesi için iyi ve çk iyi yanıtını verenlerin ranı %68 dir. 12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ ANA TEMA ÇALIġTAYLARI KalDer, 12. Ulusal Kalite Kngresi ile, Avrupa Birliği nin gelecek planlamasının ve Türkiye'nin buna katkısının ne labileceğini tartıģmaya açarak uluslararası bir platfrm hazırlama görevini üstlenmiģtir. Çünkü Avrupa Birliği ile rtak geçmiģimizin bize AB nin geleceğini tartıģma hakkını verdiğine inanmaktayız. Bu nktadan hareketle kngre öncesinde Eylül 2003 tarihlerinde Ġstanbul Ritz Carltn Oteli nde 2 gün byunca süren 4 çalıģtay gerçekleģtirildi. Ġngilizce larak gerçekleģtirilen çalıģtaylarda knunun uzmanı lan kiģiler ile Plitical Gvernance f the EU & Enlargement, Ecnmic Plicies & Ecnmic Gvernance, Science and Tecnlgy in the EU ve Eurpean Culture knuları tartıģıldı. ÇalıĢtay çıktıları bir rapr haline getirilerek kngremizin gerçekleģmesine önemli bir alt yapı luģturmuģtur. 8.KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ FUARI Tplam Kalite Yönetimi knusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip lan kuruluģları aynı çatı altında buluģturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından düzenlenen fuar, Ekim 2003 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kngre ve Sergi Sarayı nda 12. Ulusal Kalite Kngresi ne paralel larak gerçekleģtirilmiģtir. Bu sene ise; tplam 64 standın bulunduğu fuar; bunlardan 24 tanesi paralı, 19 tanesi spnsr, 10 tanesi barter, 11 taneside iģbirliği çerçevesinde verilmiģ lan standlardır. Fuar, Avrupa nrmlarında kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki sn geliģmeleri izlemek, hizmet sunan firmaları smut verilerle değerlendirmek, yüz yüze görüģmelerde bulunmak ve uluslararası deneyimleri paylaģmak isteyen, ziyaretçi ve kuruluģları bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemiģtir. Fuarda açılan KalDer standında dernek faaliyetleri ve üyelik kģulları hakkında bilgi verilmiģ, Eğitim Lisans Yönetmeliği, Excellence One ve Mükemmellik AĢamaları nın tanıtımı yapılmıģ, yayınlarımız sergilenmiģtir. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 14

15 8. TKY MAKALE YARIġMASI GelenekselleĢen Tplam Kalite Yönetimi Makale YarıĢmamızın sekizincisi ĠĢbirlikleri ve UzlaĢma Kültürü, Avrupa Birliğinin Rekabet Gücü ve Bilginin Yönetimi ve Yenilikçilik baģlıkları altında gerçekleģtirilmiģtir. Her yıl knusunda uzman, değerli çalıģmaları bulunan kiģiler arasından luģturduğumuz seçici kurul ise bu sene de yarıģmaya katılan makalelerin değerlendirilmesi knusunda KalDer e destek vermiģlerdir. Kazanan Makaleler: ĠġBĠRLĠKLERĠ VE UZLAġMA KÜLTÜRÜ Birlikte Kazanmaya ÇalıĢmanın Kaçınılmazlığı Akın Arslan (MANSĠYON) BĠLGĠNĠN YÖNETĠMĠ VE YENĠLĠKÇĠLĠK KATEGORĠSĠ Firma düzeyinde Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi Müfit Akys (1.LĠK ÖDÜLÜ) Bilgi Yönetimi ve Yenilikçilik Çabalarına Etkileri Mustafa Kurt (MANSĠYON) Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Bilginin Yönetimi Yrd. Dç. Dr. Aykut Bedük/ArĢ. Gör. Ġsa GüneĢ/ArĢ. Gör. M. Fatih Bilal Aldalı (MANSĠYON) Bilgi Çağının Neresindeyiz? A. Serkan Selay (MANSĠYON) AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN REKABET GÜCÜ Ödül verilememiģtir. ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ ISO 9000:2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ DENEYĠM PAYLAġIMI SEMPOZYUMU Sempzyum 05 ġubat 2003 tarihinde ĠSO Meclis Tplantı Salnu nda, TÜRKAK katkılarıyla gerçekleģtirilmiģtir. Sempzyuma 2 si açılıģ knuģması yapmak üzere tplam 8 knuģmacı ve 1 mderatör katılmıģtır. Tplam 140 kiģinin katıldığı sempzyumda, uygulayıcı kuruluģların aģağıdaki knularda deneyimleri paylaģılmıģtır: ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin dayandırıldığı ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri Kılavuz esaslarının anlaģılması, Mükemmellik Mdeli ne göre yapılan Özdeğerlendirme çalıģmalarının kalite yönetim sisteminin kurulmasında ve geliģtirilmesindeki katkılarının aktarılması, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluģ perfrmansına katkısı, KuruluĢlarda Mükemmellik Mdeli ne göre Özdeğerlendirme çalıģmalarının teģvik edilmesi. KARĠYER ZĠRVESĠ YÖNETĠM SANATI OTURUMU Lütfi Kırdar Kngre ve Sergi Sarayında, 14 Mart 2003 tarihinde gerçekleģtirilen Kariyer Zirvesinde KalDer tarafından Yönetim Sanatı turumu gerçekleģtirildi. KalDer Genel Sekreteri Ġrfan Onay turumu yönetirken, KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Prf. Dr. Haluk Erkut ve Alark Hlding Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġshak Alatn sunum yaptılar.. 6 SĠGMA DENEYĠM PAYLAġIMI SEMPOZYUMU Sempzyum 28 Mart 2003 tarihinde Bğaziçi Üniversitesi Büyük Tplantı Salnu nda gerçekleģtirilmiģtir. Sempzyuma 1 i açılıģ knuģması yapmak üzere tplam 9 knuģmacı ve 1 mderatör katılmıģtır. YaklaĢık 200 kiģinin katıldığı sempzyumda uygulayıcı kuruluģların aģağıdaki knularda deneyimleri paylaģılmıģtır: 6 Sigma nedir? Çerçevesinin çizilmesi. TKY 6 Sigma iliģkisi; yönetim anlayıģı larak 6 Sigma nedir? 6 Sigma uygulamak için kurumların alt yapısı; 6 Sigma uygulama alanları. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 15

16 ĠNSAN KAYNAKLARI PANELĠ 10 Nisan 2003 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kngre Merkezi nde Ankara ġubesince düzenlenen panele 222 kiģi katılmıģtır. Panelde, katılımcılar insan kaynakları alanında güncel ve önemli bir unsur lan çalıģanların perfrmanslarının değerlendirilmesi knusunda 3 baģarılı kuruluģun bilgi ve deneyimlerini paylaģmıģlardır. 4. MÜKEMMELLĠĞĠ ARAYIġ SEMPOZYUMU (MAS 2003) 4. Mükemmelliği ArayıĢ Sempzyumu, Ege Üniversitesi (EÜ), Dkuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Genç ĠĢadamları Derneği (EGĠAD), Ege Sanayiciler ve ĠĢadamları Derneği (ESĠAD) ve KalDer Ġzmir ġubesi tarafından "Küresel DeğiĢim ve Rekabetçi Kalite" ana teması ile Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Nisan 2003 tarihlerinde gerçekleģtirilmiģtir. Ġlk günü çalıģtaylara ayrılan sempzyumu, özel ve kamu kuruluģ temsilcileri, üniversite mensupları ile öğrencilerden luģan yaklaģık 700 kiģi ziyaret etmiģtir. Knularında uzman 40 a yakın knuģmacının deneyim ve tecrübelerini paylaģtığı 16 turum düzenlenmiģtir. 4.MAS, katılımcı sayısı açısından da 3. MAS a göre %17 lik bir artıģ göstermiģtir. MAS 2003 de, sempzyum giderlerini karģılamak için 8 Ana Spnsr ve 11 Oturum Spnsru temin edilmiģ; ayrıca, 9 Hizmet Spnsru, 1 Ljistik Spnsru ve 2 Medya Spnsru da sempzyuma faaliyet bazında destek vermek için çalıģmalarımıza katılmıģtır. 1. ĠZMĠR KALĠTE FUARI 1999 yılından beri sempzyum bünyesinde düzenlediğimiz kalite sergimiz 4.MAS da, yine sempzyum kapsamında I.Kalite Fuarı adı altında, Nisan 2003 tarihleri arasında gerçekleģtirmiģtir. 32 katılımcı firma ile düzenlenen 1. Kalite Fuarını yaklaģık 650 kiģi ziyaret etmiģtir. 1. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU Bursa ġubesince, Nisan 2003 tarihlerinde Bursa Almira Otel de Uluslararası Rekabette Kalite ve BaĢarı ana temasıyla gerçekleģtirilmiģtir. Geleneksel hale getirilmesi planlanan Kalite Ve BaĢarı Sempzyumu Bursa ve yakın çevresinde faaliyet gösteren büyük ölçekli kuruluģların, rta ve küçük çaptaki iģletmelerin sahipleri ve yöneticilerini, kamu yöneticilerini, knuyla ilgilenen akademisyenleri, uzmanlaģmıģ lan danıģmanlık kuruluģlarını bir araya getirmeyi amaçlamıģtır. Sempzyuma tplam 322 kuruluģtan kiģi katılmıģtır. Katılan kuruluģların üçte ikisini özel sektörden, üçte biri kamu sektörü ve STK lardandır. 1.KALĠTE VE BAġARI FUARI I.Kalite ve BaĢarı Sempzyumu ile aynı mekanda gerçekleģtirilmiģ lup Bursa ve çevresinde düzenlenen ilk ve tek kalite fuarı lmuģtur. Tplam Kalite Yönetimi knusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip lan kuruluģları aynı çatı altında buluģturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak lan Kalite ve BaĢarı Sempzyumu Fuarı Eğitim, DanıĢmanlık, Gıda, Üretim, Gümrükleme ve Hizmet sektörlerinden tplam 27 kuruluģ katıldı. 2. KALĠTE ġölenġ EskiĢehir ġubesince düzenlenen Kalite ġöleni nin ikincisi Liderlik ve Sürekli GeliĢme ana teması ile Mayıs 2003 tarihlerinde 430 kiģinin katılımı ile Anadlu Üniversitesi nde gerçekleģtirildi. Takım ve tebliğ sunuģları ile deneyimlerin paylaģıldığı Kalite ġöleni; kamu, özel sektör, sivil tplum kuruluģları ve öğrenciler lmak üzere farklı kiģi ve sektörlere hitap etmekte, katılımcılar ana tema hakkındaki uygulama, yöntem ve snuçları hakkında bilgi sahibi lmaktadırlar. Bu yıl katılımcı sayısı % 79, sunuģ sayısı %44 ve spnsr sayısı %69 artırılmıģtır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 16

17 AVRUPA KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI EFQM ve KalDer in düzenlediği, 2002 Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerini kazanan ve finalistler içinde yer alan kuruluģ yöneticilerinin knuģmacı larak katıldığı Winners Cnference, 30 Mayıs 2003 tarihinde Bsch RBTR Bursa ve TfaĢ Türk Otmbil Fabrikası katkılarıyla Ġstanbul da gerçekleģtirildi. Sabancı Center da gerçekleģtirilen knferansta; KalDer adına Turgut Uzer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı adına Aydın Çubukçu ve ödüllü kuruluģlar adına Sakıp Sabancı açılıģ knuģmalarını yaptılar. Knferansa yurtdıģından NORBOLSA ü Agustin Garmendia ve Danimarka Aarhus Gümrük ve Vergi Dairesi Ġnsan Kaynakları Yöneticisi Arne Bundgaard knuk knuģmacı larak katıldılar. 7 kuruluģun sunum yaptığı knferans EFQM Mükemmellik Mdeli ve ödül sürecindeki yeniliklerin paylaģıldığı trumla tamamlandı. 4. KAMU KALĠTE SEMPOZYUMU Ankara ġubesince düzenlemekte lan Kamu Sempzyumları nın dördüncüsü Haziran 2003 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kngre Merkezinde düzenlenmiģtir. Ana Teması Kamuda Etkili Ġnsan Kaynakları Yönetimi larak belirlenen sempzyuma 664 kiģi katılmıģtır. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategrisi ninde TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) BaĢarı Ödülü almıģtır. 6. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONFERANSI 11 Aralık 2003 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kngre Merkezinde Ankara ġubesince düzenlenen knferansa 601 kiģi katılmıģtır. Maliye Bakanlığı Maslak Vergi Dairesi, Assan Alüminyum Tesisleri, Emar SatıĢ Snrası MüĢteri Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ., Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Gazi FiĢek Fabrikası, Kadıköy Anadlu Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, EKM Kmutanlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. knferansta sunum yaparak deneyimlerini paylaģmıģlardır. ĠLGĠ SEMPOZYUMLARI KalDer Ġzmir ġubesi, 2003 yılında bölgemizdeki üyelerimizin ve müģterilerimizin beklentileri dğrultusunda ihtiyaç duyulan knularda birer günlük sempzyumlar düzenlemeyi hedeflemiģtir. Bu dğrultuda 3 Haziran 2003 tarihinde ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Deneyim PaylaĢım ve 14 Kasım 2003 tarihinde Süreç Yönetimi ilgi sempzyumlarını düzenlemiģtir. EBSO iģbirliği ile, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salnunda gerçekleģtirilen ilgi sempzyumları katılımcıların büyük kazanımları ile snuçlanmıģtır. 64 kiģinin katılımı ile gerçekleģen ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Deneyim PaylaĢım Sempzyumu na 5 firma spnsr larak katkıda bulunmuģtur. 143 kiģinin katılımı ile gerçekleģtirilen Süreç Yönetimi Sempzyumu na 6 firma spnsr larak katkıda bulunmuģtur. YEREL KALĠTE GÜNLERĠ Ülkemizin her köģesine TKY anlayıģını yaymak üzere, Yerel Kalite Odaklarımızın rganize ettiği yarım veya bir gün süreli bölgesel faaliyetlerdir yılından beri sürmekte lan Yerel Kalite Günleri, Antalya Kalite Derneği nin katkıları ile 25 Mayıs 2003 te Antalya da, Orta Anadlu Tekstil in katkıları ile 27 Mayıs 2003 te Kayseri de ve Denizli Kalite Derneği nin katkıları ile 28 Mayıs 2003 te Denizli de düzenlenmiģtir. Yerel Kalite Günlerinde Ulusal Kalite Ödülünde baģarılı kuruluģların yöneticileri bilgi ve deneyimlerini paylaģmıģ, katılımcıların srularını cevaplamıģtır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 17

18 TANITIM FAALĠYETLERĠ KalDer, Tplam Kalite Yönetimi bilincinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması için Anadlu daki yerel kalite daklarını luģturarak çeģitli kurum ve kuruluģları ziyaret etmekte, düzenlenen faaliyetlere hem içerik desteği vermekte hem de sunumlar yapmakta, uygun yerlerde stand açarak misyn ve hizmetlerini tanıtmaktadır. Merkez in 2003 Yılı Tanıtım Faaliyetleri : Sürdürülebilir GeliĢim için Çevre Platfrmu ( SUGEÇEP ) Basın Tplantısı ( 14 Ocak 2003 ) ĠĢ Sürekliliği Stratejileri Felaket Planlaması knferansında stand (15 Ocak 2003) Gençlik Kariyer Etkinliklerinde panel ( 7 Mart 2003 ) Ġnsan Kaynakları Zirvesi ve Kariyer Zirvesinde stand( Mart 2003 ) KARĠYER ZĠRVESĠ "Meslek ve Sektör Tanıtımı" Oturumunda sunum ( 15 Mart 2003 ) Tüketici Rapru Dergisi Ödül Töreni - Dünya Tüketici Günü nde knuģma ( 15 Mart 2003 ) Bğaziçi Üniversitesi Kalite Günleri nde sunum ( 2-4 Nisan 2003 ) A Kadir Has Üniversitesi TKY ve ISO 9000 Panelinde sunum ( 9 Nisan 2003 ) Gölcük Dnanma Kalite Çemberleri Tplantısında sunum ( 17 Nisan 2003 ) Brisa ĠyileĢtirme Knferansında stand ( 29 Nisan 2003 ) TÜSĠAD AB Gençlik Gününde stand ( 9 Mayıs 2003 ) BiliĢim Fuar ve Kngresinde stand ( Eylül 2003) Ġnsan Kaynakları Kngresinde stand ( Ekim 2003 ) ISO Sanayi Kngresinde stand ( Aralık 2003 ) EczacıbaĢı'nda Yaratıcı ve Yenilikçi BuluĢmalarda stand ( 17 Aralık 2003 ) Ankara ġubesinin Tanıtım Faaliyetleri: Kamu ÇalıĢmaları Kapsamında GerçekleĢtirilen Tanıtımlar: ODTÜ Rektörlük, Enerji Piyasası Kurulu, Mehmet Emin Resulzade Anadlu Lisesi, Maliye Bakanlığı Kalite Kurulu, 3. Hava Ġkmal Kmutanlığı, Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi, THK TürkkuĢu lüğü, DıĢkapı SSK Hastanesi. Kamu ÇalıĢmaları Kapsamında Yapılan Tplantılar: Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı MüsteĢarı, Maliye Bakanığı MüsteĢarı, TSE Persnel Değerlendirme Daire BĢk., Merkez Bankası ĠK Yrd., Hazine MüsteĢar Yrd., BDDK BaĢkan Yrd., Devlet Persnel BaĢkanı, ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler ü, Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi, Maliye Bakanlığı MüsteĢar Yrd., ÇalıĢma Ssyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢarı, BaĢbakanlık MüsteĢarı, Bursa ġubesinin Tanıtım Faaliyetleri: Sürekli ĠyileĢtirme ve GeliĢtirme Platfrmu: KalDer Bursa ġubesi, Peryön Bursa ġubesi ve AKM ĠĢbirliği ile ĠĢ Mükemmelliği Mdelinin kurumlarda uygulanması aģamasında yaģanmıģ deneyimlerin paylaģılması ve karģılıklı etkileģim ile öğrenme rtamı yaratmak üzere Sürekli ĠyileĢtirme ve GeliĢtirme Platfrmu luģturulmuģtur. Her ayın sn ÇarĢambası tplantılarına devam ederek faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanıtımlar: Uludağ Üniversitesi Ssyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Tplam Kalite Yönetimi ve EFQM Mükemmellik Mdeli, AIESEC, Peryön 2. Eğitim Günleri Fuarı, Bursa Hakimiyet, AS TV, OLAY, EKO HABER, KENT, RADYO S, RADYO AKTĠF, OLAY FM, Okullar, Rtary Klüpleri. Tplantılar: Vali, Uludağ Üniversitesi Rektörü, BTSO, TSE, BUSĠAD, Sn. Murat KARAYALÇIN, Bursa Hakimiyet, AS TV, OLAY, EKO HABER, KENT, RADYO S, RADYO AKTĠF, OLAY FM. EskiĢehir ġubesinin Tanıtım Faaliyetleri: 8 adet etkinlik düzenlenmiģ, tplam 1268 kiģi katılmıģ ve etkinliklerimizden memnuniyet ranı 50 üzerinden 39,55 tir. Etkinliklerin içerikleri: ESO ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE;ISO 9000:2000 KYS ve UYGULAMALARI, TKY VE EFQM MÜKEMMELLĠK MODELĠ TANITIM (4), DR.NĠLSEN ALTINTAġ ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ KONFERANSI, OKUL BĠLĠNÇLENDĠRME Anadlu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine yönelik uzun süreli, sürekli bilinçlendirme prgramları. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 18

19 EĞĠTĠM KalDer in misynu gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil tplum örgütlerinin dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları amacına yönelik larak hazırladığı rtamlar içinde 'Eğitim' önemli bir rl ynamaktadır. Eğitimlerimizle "Tplam Kalite Yönetimi" nin bireylerden en geniģ rganizasynlara kadar tüm kesimlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve "kaliteli bir yaģam biçimi luģturmak" hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Mdeli bu hedef için en etkili ve uygun araç larak benimsenmiģtir EFQM'in (Avrupa Kailte Yönetim Vakfı) Türkiye'deki "Ulusal ĠĢbirliği Ortağı durumunda lan KalDer, Mükemmellik Mdeli eğitimlerini KalDer EFQM Lisansı verdiği kuruluģlarla birlikte gerçekleģtirmektedir. Ulusal Açık Eğitim Lisansında; 1-) Kaldem Kalite DanıĢmanlık ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti. 2-) Ġ.d.e.a. A.ġ. 3-) Slutin Partners DanıĢmanlık Hizmetleri 4-) ARGE DanıĢmanlık A.ġ. KuruluĢ Ġçi Eğitim Lisansında; 1-) Teklas Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.ġ. 2-) Emar SatıĢ Snrası MüĢteri Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ. 3-) Aselsan A.ġ. 4-) AsaĢ Filtre San. Ve Tic. A.ġ. 5-) Free Bird Havaylları A.ġ yılında lisanslarını sürdürmüģlerdir. Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde önerilen Mükemmellik Mdeli, "Tplam Kalite" ylculuğuna çıkan kuruluģlara yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim gerekleri rtaya çıkmaktadır. Eğitim Prtföyü, bu gerekler ve kuruluģlarımızdan gelen ilave talepler dğrultusunda hazırlanan kalite ve yönetim eğitimlerinden luģturulmaktadır. KalDer; eğitimlerinde aģağıdaki ilkeler dğrultusunda katılımcılara gerçek hayattaki baģarılı uygulamaları aktararak, öğrenmeyi eyleme dönüģtürecek farkın yaratılmasını hedeflemektedir. Üye ve müģteri memnuniyeti önceliktir: Eğitim plitikaları, gönüllülerden luģan Eğitim Kmitesi ve üyelerimiz tarafından yönlendirilerek müģteri daklılık öne çıkarılmaktadır. Eğiticilerimiz fark yaratırlar: KalDer eğiticileri, Tplam Kalite Ylculuğu'nda deneyimli kuruluģların örnek uygulamalarında yer alan, üst düzey yöneticiler ve uzmanlardır. Bu ylla eğitimlerimizde gerektiği kadar yer alan kuramsal bilgilerin yanı sıra gerçek laylar ve vaka çalıģmalarına ağırlık verilmektedir. Bu eğitimler genel larak aģağıdaki 3 ana baģlık altında, seminer ve çalıģtay yöntemleri ile Genel Katılıma Açık ve KuruluĢ Ġçi larak verilmektedir. 1-) Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri, 2-) EFQM Mükemmelik Mdeli Eğitimleri 3-) Kalite / Yönetim Eğitimleri 2003 yılı eğitim faaliyetleri, Ġstanbul, Ankara, Bursa, EskiĢehir ve Ġzmir de düzenlenen 206 adet seminere kiģinin katılımı ile tamamlanmıģtır. Böylece KalDer in 1992'den bu yana gerçekleģtirdiği adet seminere katılanların sayısı kiģiye ulaģmıģtır. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 19

20 UZMANLIK GRUPLARI KalDer bilginin tek baģına üretilemeyecek, ancak paylaģılıp aktarılabildiği zaman değerlenecek bir zenginlik lduğu düģüncesinden hareket eder. Bu nedenle kalite knusunda bilgi birikimini artırmak ve uzmanlığı geliģtirmek amacını paylaģan kiģilerin tümüyle gönüllülük temelinde luģturduğu çalıģma birimleri luģturmuģtur. Uzmanlık Grupları kendileri için belirledikleri yıllık hedefler dğrultusunda çalıģırlar ve misynlarını yerine getirme amacıyla etkinlikler (knferans, seminer, panel, eğitim, knuģmacı larak katılım) ve basılı materyal çalıģmaları (kitap,tebliğ, makale, eğitim dkümanı) gerçekleģtirirler. Gruplara katılım, bireyin kiģisel geliģimine katkı sağlamanın yanı sıra dahil ldukları kurum için de Benchmarking (kıyaslama) rtamı yaratarak, farklı uygulamalar ve yaklaģımlardan haberdar lma fırsatını sağlamaktadır. UZMANLIK GRUPLARIMIZIN 2003 YILI FAALĠYETLERĠ Çevre Uzmanlık Grubu - Sürdürülebilir GeliĢme için Çevre Platfrmu kuruldu. ( ) - Üniversitelerde bilgilendirme tplantıları yapıldı. - Önce Kalite Dergisi nde çevre bilincini artırmaya yönelik makaleler yayımlandı Ulusal Kalite Kngresi nde sunum gerçekleģtirildi. Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu Merkez: Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yayılım çalıģmalarına destek verildi. Bursa ġube: - TKY Merak Uyandırma Semineri ( / ) - TKY Merak Uyandırma ve EFQM Tanıtımı ( / ) - Strateji ÇalıĢtayı ( / / ) - Öğrenciler Ġçin TKY Semineri ( ) - Gönüllü Öğretmenler Tplantısı ( ) - Öğrenci ÇalıĢtayı ( ) - Bilgi Tplumunda Öğretmen Knferansı ( ) Havacılıkta TKY Uzmanlık Grubu Havacılıkta TKY Paneli Tplam Kalite Yönetimi nde Plitika ve Stratejiler baģlığı altında Atatürk Hava Limanı nda gerçekleģtirildi. ( ) Takım ÇalıĢması Uzmanlık Grubu Önce Kalite Dergisi nde takım çalıģmalarına yönelik makaleler yayımlanmıģtır. ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlık Grubu - Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde ĠSĠG in Değerlendirilmesi ve Kurumlara DüĢen Görevler baģlıklı panel ġiģli Belediyesi nde gerçekleģtirildi. ( ) - 12.Ulusal Kalite Kngresi nde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği baģlıklı bir çalıģtay gerçekleģtirildi. ( ) - KalDer prtföyündeki ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği eğitimleri verilmektedir. MüĢteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu KalDer prtföyündeki CRM eğitim içeriğini geliģtirmektedir. MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi eğitimleri devam etmektedir. Ölçme ve Kalibrasyn Uzmanlık Grubu KalDer prtföyündeki Ölçme ve Kalibrasyn eğitimleri verilmektedir. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Rapru 20

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ TÜRKİYE DE GIDA GÜVENLİĞİ ve SORUNLARI SEMPOZYUMU AMAÇ VE KAPSAM Ülkemizin gelişmesinde etkin lan ve gereksinim duyulan Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği alanında yeni kurulmuş lan Derneğimizin İzmir Şubesi,

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ

HARUN KORKMAZ. 9 Yıl Tecrübe. Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. KURUMSAL ĠLETĠġĠM YÖNETĠMĠ HARUN KORKMAZ Ssyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Etkili ĠletiĢim Becerileri Eğitmenliği ve Kurumsal ĠletiĢim Yönetimi alanlarında uzmanlaģtı. 9 Yıl Tecrübe.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ Kuruluş tarihi : 4 Ekim 2012 Kurucu üye sayısı: 7 Resmi faaliyetlere başlama tarihi: 14 Kasım 2012 Dernek merkezi : Ayazağa (Ocak 2013

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE MAYIS EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve PAZARLAMA - ŞEFİK ŞENYÜREK 17 MAYIS 2011 SALI SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE Halaskargazi Cad. N : 150,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

GençKal

GençKal KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010 Süreko dan Haberler Değerli Çevre Dostlarımız, Süreko E-Bültenlerinin ikinci sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci sayımızı yine sizleri, Süreko daki gelişmeler ve organizasyonlar hakkında

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

2000 YILI F A A L İ Y E T R A P O R U

2000 YILI F A A L İ Y E T R A P O R U 2000 YILI F A A L İ Y E T R A P O R U 1 Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011 2011 FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( GĠRĠġ FOTOĞRAF ) Güzelçay Mah. ġehit Cahit Tütüncü Cad. No: 8 P.K. 108 31200

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

2003 YILI ÇATOM FAALİYETLERİ

2003 YILI ÇATOM FAALİYETLERİ 2003 YILI ÇATOM FAALİYETLERİ Mardin Nusaybin ve ġanlıurfa Bzva'da kaymakamlıkların desteğiyle 2 yeni ÇATOM açılmıģ ve ÇATOM sayısı 28'e ulaģmıģtır. Yıl içinde Siirt Merkez, Siirt Kurtalan, Mardin Ömerli

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2012 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası.

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTİM Kurucu Başkanı Cevat DÜNDAR 1974-92Yön. Kur. Bşk. Turan ÇĠĞDEM 1992 den bu yana Yön. Kur. Bşk. Orhan

Detaylı

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi 11.10.1979 Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME

Araştırma Modeli. KalDer - Üye Memnuniyeti Araştırması 2012 - TMME Araştırma Modeli Araştırma, KalDer in 2005 yılından bu yana KA Araştırma tarafından yürütülen TMME modelinin KalDer müşterileri nezdinde uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, KA Araştırma ve

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-30.06.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer : CENTRUM İş Merkezi, Küçükyalı - 34854, İstanbul

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı