BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)"

Transkript

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA

2 KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar geçen bütün durumlarını geliştirmek için alınacak tedbirlerin karar haline sokulmasından evvel bu işlerle uğraşan üretmen ve tecimerlerle konuşmağı, onların her husustaki istifadeli fikirlerini almağı Ekonomi Bakanlığı kendisine bir prensip ittihaz etmiştir. İşte bu esas göz önünde tutularak önemli çıkat ürünlerimizden biri olan fındık işinde rasyonal çalışma yollarını üretmen ve tecimerlerle birlikte aramak üzere 10 İlkteşrin 1935 Perşembe günü Ekonomi Bakanımız Celâl Bayar'ın riyaseti altında Birinci Ulusal Fındık Kongresi toplanmıştır Kongrede görüşülen işlerle, kongre için hazırlanan raporlar ve encümenlerin kararları Ekonomi Bakanımızın açılış söyleviyle birlikte sırasıyla aşağıda verilmiştir FINDIK KONGRESİNDE GÖRÜŞÜLEN İŞLER Kongrede şu meseleler görüşülmüştür: 1-Fındık istihsal mevsiminde üretmenlerin kredi ihtiyaçları ve bu hususta alınması gereken tedbirler. 2-Müstahsilin teşkilâtlandırılması ve vaziyetinin ıslahı çareleri. 3-Fındıkların standardizasyonu. 4-Fındık nizamnamesinde yapılması iktiza eden değişiklikler. 5-Fındıkların alivre satışlarından doğan vaziyet ve â la baisse hareketler dolaysile alınması gereken tedbirler. 6-Fındık ihracatının daha iyi tanzimi ve kolaylaştırılması hususunda düşünülen tedbirler. 7-Fındık işinde ispanyollarla çalışma beraberliği yapılması hakkında İspanyadan yapılan teklifler. FINDIK KONGRESİNE KİMLER İŞTİRAK ETTİ Bakanlığımız fındık üretim bölgelerindeki üretmenlerle Tecim Odalarını, fındık tecimlerlerini, fındık işleri ile uğraşan diğer türlü kurulları ve Tarım ve Ekonomi Bakanlığındaki ilgili daireleri bu ulusal ürünümüzün her hususta değerlendirilmesi için gereken tedbirleri almağa davet etmiştir. Türlü illerle ilgili kurumlardan ve resmi dairelerden iştirak eden delegelerin bir listesi aşağıda verilmiştir: Ordu'dan Üretmen: Osman ağa oğlu Mustafa, Zeki oğlu Bilâl, Tecimer : Fortun oğlu Ömer. Giresun'dan Üretmen: Çizmeci oğlu Emin, Sadık oğlu Emin.

3 Tecim Odalarından Ordu Tecim odası namına: Oda Başkanı Hüsnü. Giresun " " " : Sadık oğlu Emin. İstanbul " " " : Fortun oğlu Ömer. Finansal Kurumlardan İş Bankası ve İş Limited namına: Vehbi Emre. Resmî Dairelerden Turkofısten: Başkan Mecdet Alkin, Başdanışman Halil Mitat, Danışman Zeki Doğan oğlu, Samsun şubesi Direktörü Mitat İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: Umum Müdür Vekili Bay Salâhettın, Kredi işleri müdürü Cevad Nizamettin, İhracatı teşkilâtlandırma müdürü Servet, Standardizasyon müdürü Necdet, Tarım Bakanlığından: Tarım Bakanlığı Umura Müdürü Abidin, Tarım Enstitüsünden Cevdet. ATATÜRK VE İSMET İNÖNÜ'YE TAZİM YAZILARI VE ALINAN CEVAPLAR 11 İlkteşrin 1935 akşamı muhtelit halde içtima yapan fındık kongresi encümenleri ertesi günü umumi heyete arz edilmek üzere aşağıdaki, kararı ittifakla vermişlerdir: Evvelâ ulu yol gösterici ve kurtarıcı Atatürk'e, onun büyük Başbakanı İsmet İnönü'ye ve el ele kovaladıkları tecimel ve ekonomik ulusal siyasa ile yurtta köklü ve her bölgede canlı ekonomik yaşayış ve kalkınış temin etmiş olan büyük Hükümetine ve hemen bütün ürünlerimizi müşkülâtsız ve sevindirecek şekilde ihracı temin eden tecimel anlaşma siyasası ve yurtta iş hacmini arttıran çeşitli ve köklü karar ve realizasyonlariyle üreticinin de, aracının da, tecimerin de yüzünü güldürmüş olan ve şimdiki toplantımız gibi pratik ve alâkadarların birbiriyle görüşüp samimî anlaşmasını ve el ele çalışmasını ve bu suretle de Hükümet siyasasına bir kat daha severek ve inanarak uymasını doğuran toplantı sisteminden dolayı büyük Bakanımız Celâl Bayar'a tazim ve teşekkürlerinin arzına kongre heyeti umumiyesi ittifakla karar vermiş ve bu kararının Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün eşiğine sunulmasını Başkan Celâl Bayar'dan rica edilmesini, Celâl Bayar'a âit kısmın arzına ise iki Asbaşkanın delâlet etmesi. As başkan Bedri (İstanbul)nin Başkanlığında açılan genel toplantısında okunan bu karar heyeti umumiyece de ittifakla kabul edilmiştir. Bu karar üzerine Cumhur Başkanımız Atatürk ve Başbakanımız İsmet İnönü'ye sunulan tazim yazılarıyla bunlara verilen cevaplar aşağıda yazılmıştır: Bay Celâl Boyar,

4 Ekonomi Bakanı ve Birinci Ulusal Fındık Kongresi Başkanı ANKARA Sayın Bayım, Önemli çıkat ürünlerimizden fındık yetirim ve tecimi için gereken tedbirleri almak üzere Bakanlığınız yapısında toplanan Birinci Ulusal Fındık Kongresinin Atatürk'e bağlılık ve saygılarını bildiren günlemeçli ve 1823 sayılı mektubunuzun içindekileri kendilerine arz ettim. Memnun oldular ve teşekkürleriyle beraber başarılar dilediğini bildirmemi emir buyurdular. Derin saygılarımla. Ekonomi Bakanı Celâl Bayar Umumî Kâtip y. Süreyya ANKARA: I inci Ulusal Fındık Kongresi Başkanı Yüksek Başkanlığınız altında toplanan 1 inci Ulusal Fındık Kongresinin, bildirmek inceliğinde bulunduğunuz duygularından ötürü, yürekten teşekkürlerimi ve bu önemli ürünümüz için kongrenin çalışmalarında başarma dileklerimi sunarım. İsmet İnönü Ekonomi Bakanımızın Fındık Kongresindeki Açma Söylevi: Sayın Baylar, Fındık, memleketimiz ihraç maddeleri arasında mühim bir yeri olan ulusal bir mahsuldür. Yurdumuzun kalabalık ve güzel bir parçasında halkımızın başlıca geçim vasıtasıdır. Bu itibarla ta istihsalinden başlayarak müstehlik eline geçinceye kadar geçirdiği safhaları incelemek için sizleri buraya davet ettim. Kabul edip bu önemli işe koştuğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütün ilgili odalar kongreye iştirak ettiler. Yalnız Trabzon Odasının burada mümessili yoktur, bunu önemle kaydederim. Bir seri halinde inceleyeceğimiz mevzularımız arasında bir noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isterim. O da köylü ile tüccar arasındaki muamelenin bilhassa ikrazat ve kredi muamelelerine taallûk eden kısmıdır. Bunun şimdiye kadar olan şekli ile bundan sonra nasıl olması lâzım geleceği hakkındaki fikirlerinizi yakından bilmek isterim. Diğer, açıkça bilinmesinde de fayda gördüğüm bir nokta, bugünkü toplanmanın, bugünkü fiyatlar bakımından bir siyasa mahsulü olmadığıdır. İhracat maddelerimizin kıymetlerinin, nasıl olması lâzım geleceğini muhtelif vesilelerle söyledim. Ayni filerin bîr kere daha hulâsa edilmesinde fayda gördüm;

5 Takip ettiğimiz ticaret anlaşması politikası mallarımızın satışım kolaylaştırmış ve bazı memleketlerle imkân verdiği karşılıklı mübadele inkişafı, mallarımıza talep nispetlerini arttırmıştır. Biz prensip itibariyle, Türkiye ihracat mallarının yalnız kalite değil, fiyat itibariyle de dış piyasalarda temayüz etmesi lâzım geleceği fikrindeyiz. Bunun içindir ki istihsalin ilk kademelerinden başlayarak müstehlike kadar olan bütün safhalarında çalışma tarzlarımızı rasyonelleştirmek ve bu yoldan maliyet fiyatlarımızı asgariye indirerek, kalite haricinde en büyük rekabet ve muvaffakiyet unsuru olan ucuzluğu da temin etmek istiyoruz. Bunu söylemek, bittabi mallarımızı yok bahasına harice dökmek ve müstahsilin yaşamağa ve mesaisine devam için muhtaç olduğu kazancı sıfıra indirmek demek değildir. Üzerinde en kıskanç olduğumuz ve rasyonalizasyon yoluyla arttırmak ve tahkim etmek istediğimiz kazanç budur. İhracat tüccarımız bugünkü vaziyet dahilînde, muhtelif memleketlerle mübadele vaziyetimizi nazara almalı ve fiyata vücut veren bütün unsurları göz önüne getirerek karşılıklı alım satım vaziyetinin icap ettireceği fiyatı temine çalışmayı ulusal bir ödev saymalıdır. Herhangi bir vazıyetten istifade ederek alıcılarımıza fiyat empoze etmeğe çalışmak ne kadar hata ise, bazı mübadele şartlarından mütehassıs daha müsait fiyata vücut verecek elemanları ihmal ederek, daha ucuza satmak da o kadar hatalıdır. Her vaziyeti ve o vaziyete göre normal olan şartları daima göz önünde tutarak ona göre fiyat teminine çalışmak gerektir. İçinizde tüccar olanlar var, müstahsil bulunanlar, endüstriyel olanlar vardır. Biz menfaatlerinizin ayrı ayrı olmadığı ve ulusal ekonomi bakımından bilakis müşterek bulunduğu kanaatindeyiz. Bir taraflı hiçbir mülâhazanın esiri olmadığımızı, Hükümet namına katiyetle söyleyebilirim. Tüccar dediğim zaman, ecnebi veya Türk diye bir tefrik de kabul etmiyorum. Bu memlekette yerleşmiş olan, bu memleketin ulusal ekonomi icaplarına uyan ve bu memlekete sermayesiyle ve bilgisi ile hizmet eden ve memleket mahsullerini kıymetlendiren her ecnebi de ayni derecede önemli bir vazife yapmaktadır. Diğer söylemek istediğim bir nokta da şudur: Bazıları nasılsa zannediyorlar ki, biz alivre satışları tenkit etmek istiyoruz: Bu tamamen yanlıştır. Bir en evvel umumileştirmek istediğimiz rasyonelleştirme savaşının en büyük netice ve hedeflerinden birisi de bu nevi satışların inkişafı olacaktır. Biz alivre satışlarla değil â la baisse alivre satışı bir anane haline getirmiş tüccarla mücadeledeyiz ve mücadele edeceğiz. Bu zatlar, müstahsilin teşkilâtsız olmasından, kredi ihtiyacından istifade etmekte ve diledikleri fiyata mal alabileceklerinden emin, birbirinden daha düşkün fiyatlarla memleket ekonomisini yıkmaktadırlar. Meşru bir spekülâsyon telâkkisine imkân verebilecek ve â la baisse ve en baisse vaziyetlerini meşru gösterebilecek hiçbir sebep yoktur. Memleketimiz evlâtlarının ve hakikî tüccar sınıfının bu vaziyeti ne kadar elem ile karşılamakta olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu kötü ananede devam etmek isteyenler artık bu memlekette yaşamak imkânını bulamayacaklardır. Müstahsilin teşkilâtlanması demek, ihracatçı tüccar sayısının azalması demek değildir. Bilakis memleketimizde millî şuura sadık bir ihracatçı sınıfının artması hedeflerimizden ve en büyük ihtiyaçlarımızdan biridir. Sözlerimi hulâsa edeyim:

6 Hedefimizin ve toplanmamızın hedefi, rasyonel çalışma yollarını beraberce tetkik etmek ve böyle bir çalışmaya engel olan müşkülleri ve noksanları tespit etmektir. Düşüncelerimiz ve endişelerimiz asla bir cepheli değildir. Müstahsili de tüccarı da ayni alâka ve muhabbetle göz önünde tutacağız ve ayrı olmayan menfaatlerini en iyi temin eder şekil ve şeraiti arayacağız. Harice satış fiyatlarında siyasamız ve muayyen vaziyetleri istismar etmek ne de muayyen ekonomik şartların fiyata vücut veren elemanlarını istihkar etmektir. Kaliteyi yükseltecek, maliyeti düşürecek ve bu suretle istihsal ve ihraç ve binnetice kazanç imkânlarını arttıracak olan en rasyonel çalışma tarzını bulmak başlıca ihtirasımızdır. Çikolata sanayimiz mümessillerinin aranızda bulunduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendilerine alâkalarından dolayı teşekkür eder ve fındıklı mamulâtı Türk ihracat spesiyalitesi haline getirmek için çalışmalarını tavsiye ederim. Şimdi sizi ruznameniz veçhile çalışmaya terk edeceğim. Bunun için reislik şerefini bende bırakarak, birisi tüccarlar arasından, birisi de müstahsiller arasından iki as başkan seçmenizi rica ediyorum. Çalışma şevkinizi arttıracağını sanarak ilâve edeceğim bir cihet daha vardır: Uzak maziden kalma bir duygu bu kabil toplantıları neticesiz bir lâf harmanı zannettirir. Alacağınız kararların ehemmiyet ve dikkat ile nazara alınacağından ve tez elden tahakkuk ettirilmesine çalışılacağından emin olabilirsiniz. KONGREDE SEÇİLEN TÜRLÜ ENCÜMENLER Ekonomi Bakanımızın kongreyi açış söylevinden sonra türlü encümenlerin seçilme işine başlanmıştır. Kongre üç encümene ayrılmıştır. Bunlar Tarım Encümeni, Kredi, Borsa ve Teşkilâtlandırma Encümeni ve Fındık Nizamnameleri, Standardizasyon ve Ambalaj Encümenleridir. Encümenlere seçilen azaların bir listesi aşağıda verilmiştir Tarım Encümeni: Emin Bilal Abidin Giresun Ordu Tarım Bakanlığı Genel Direktörü Kredi, Borsa ve teşkilâtlandırma Encümeni: Şevket Fazıl Vehbi Servet Tarım Bakanlığından Tarım Bankasından iş Bankasından Ekonomi Bakanlığından Cevat Nizami»» Hüsnü Akyol Ordu Tecim Odası Başkanı Emin Giresun'dan

7 Dr. Vilbrand Ekonomi Bakanlığı ndan Zeki Doğan oğlu»» Fındık Nizamnamesi, Standardizasyon ve Ambalaj Encümeni: Fortun Zade Ömer İstanbul'dan Bedri Göknil İş Ltd. Genel Direktörü Mecdet Alkin Ekonomi Bakanlığından Halil Mitat»» Tevfık Mitat Fabrikatör Türkofis Samsun Direktörü KONGRE İÇİN HAZIRLANAN TÜRLÜ RAPORLAR Birinci Ulusal Fındık Kongresi için türlü kurumlar tarafından, dört rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar muhtelif encümenler tarafından inceden inceye tetkik edilmiş ve buna göre gereken tedbirler alınmıştır. Bu raporlardan birincisi Türkofis, ikincisi Ordu Tecim Odası, üçüncüsü İş Limited ve dördüncüsü de Ekonomi Bakanlığı Standardizasyon Bürosu tarafından hazırlanmıştır. Bu raporlar sırasıyla aşağıya konmuştur: KONGREYE SUNULAN TÜRLÜ RAPORLAR FINDIK HAKKINDA GENEL MÜLÂHAZA (Türkofısçe hazırlanmıştır) Fındık, çıkat ürünlerimizin en önemlilerinden biridir. Bazı yıllar tecim bilançomuzda tütünden sonra yer almıştır. Ortalama bir hesapla fındık çıkatlarımızın yıllık tutarı 10 milyon lira raddesindedir de 14 milyonu bulmuştu. Bu bakımdan fındık sade binlerce köylü ailesi itibariyle değil ulusal tecimimiz ve tecimel denkliğimiz noktasından da ehemmiyetle tetkike değer bir mahiyet arz eder. Ülkemizde fındık ağaçlarının sahası aşağı yukarı bin hektar raddesindedir. Hektar başına, bereketli yıllarda kilo, kıt yıllarda da 600 kilo elde edildiği hesap edilir ve rakip ülkelerin üretimleriyle karşılaştınlırsa bu miktarların toprağımızın malûm olan verim kabiliyetine göre az olduğu göze çarpar. Türk ve ecnebi müstahsillerin elde ettikleri fiyat noktasından da Türk köylüsü aleyhine bir fark vardır. Vaziyetin muhtelif bakımlardan ilâcı, bir an evvel bu istihsal şubesinin teşkilâtlı bir hale getirilmesidir. Ülkemizde fındık tecimi ve normal istihsal kabiliyeti bakımından önem kazandığı yerler Karadeniz kıyılarında Trabzon, Giresun ve Ordu bölgeleridir. İzmit körfezi sahilinde, Zonguldak'ın Akçaşehir havalisinde, Sinop, Kastamonu, Bolu, Maraş ve Kütahya civarlarında da az miktarda fındık yetişmekte ise de ticari ehemmiyeti pek mahduttur ve esasen bu yerlerde çıkan fındık ülke içerisinde taze olarak sarf ve istihlâk edilmektedir. Karadeniz mıntıkasındaki verim kabiliyeti Fındık sahalarında ağaçların 5-6 sı bir arada bulunmakta ve "ocak" adı almaktadır. Fındık

8 ağaçlarının verim itibariyle vahidi kıyasisi ocaktır. Trabzon, Giresun ve Ordu vilâyetlerinde bir fındık ocağının verimi üç kısma ayrılarak hesap edilir. 1 Sahil kolu: Deniz kıyısından 10 kilometreye kadar olan yerleri ihtiva eder. Buralarda hava şartlan daha müsait ve bahçeler şehir ve köylere daha yakın, bakım daha itinalı olduğundan her ocaktan ortalama 8 kilo kadar fındık alınabilir. 2 Orta kol: Yani deniz kıyısından itibaren onuncu kilometre ile on sekizinci kilometreye kadar olan yerlerdir ki buralarda ocaklardan ortalama 6 kilo fındık elde edilebilir. 3 Yüksek kol: 18 inci kilometreden yukarı olan kısımlar olup buralardaki ocaklar ortalama 4 kilo kadar fındık vermektedir. Yapılan muhtelif incelemelere göre toplu olarak bu mıntıka fındık bahçelerinin hektar başına verimi kilodur. Fındık bahçeleri modern ziraat bilgisi dairesinde bakıldığı, terbiye edildiği ve muntazam devşirme usullerine de riayet olunduğu takdirde ortalama olarak hektar başına, rakip ülkelerde olduğu gibi, 1500 kilo mahsul elde etmek kabildir. Nitekim ülkemizde de hektar başına 3000 kilo mahsul veren bahçeler vardır. Şu hale göre ziraî ıslâhat yapılırsa fındık istihsalatımızın hayli artması ve ortalama bir hesapla milyon kiloyu bulması imkân dahilindedir. Kıt yıllarda ve meselâ geçen yıl olduğu gibi 34 milyon kilo istihsal edilebildiği nazara alınırsa bu bakımdan meselenin ehemmiyeti bir kat daha tebarüz eder. Fındık mahsulünün zeytinde olduğu gibi bir yıl bereketli ve ertesi yılda noksan oluşu ziraî eksikliklere ve şimdiki devşirme usulünün sakatlığına atfedilmektedir. Makbul nevilerden olan fındık fidanları ekseriya ayni yerde kötü nevilerle karışık bir haldedir. Fındık bahçelerinde gübre kullanılmamaktadır. Hasat çok defa erken ve fena biçimde yapılmaktadır. Hastalıklarla gereği gibi mücadele edilmemektedir. Fındık ağaçları insan ve hayvan tasallutlarından masun değildir, fakir ve kuvvetsiz topraklarda bile gelişi güzel biçimde fındık dikilmektedir. Toprak kazılmadığı ve havalandırılmadığı için ağaçlar zayıf ve çelimsiz kalmaktadır. Mahsul idrak edilmezden evvel, yani daha ham bir halde iken ağaçlar işçiler tarafından tutulup yere doğru eğriltilerek az zaman zarfında çok mahsul toplayabilmek için filizler ve ince dallar yolunurcasına koparılmaktadır. Filiz ve dalların böylece kırılması ve değneklerle vurulması yüzünden ertesi yılın tomurcukları, tıpkı zeytin ağaçlarında olduğu gibi zedelenmektedir. Giresun Vilâyet meclisince 1930 yılında kabul edilmiş olan fındık talimatnamesi yetiştiricilik bakımında ileri atılmış bir adım sayılabilir. Gerek ziraata ve gerek fındık tecimine müteallik maddeleri ihtiva eden bu talimatname çıkarıldıktan bir yıl sonra, yani 1931 de gerçi fındık ihraç nizamnamesi yürürlüğe konmuş ise de bu talimatname, uzun müddet fındık üretiminde denemeçler yapmış olan bir Tarım uzmanının kaleminden çıkmış olmasına göre Tarım Bakımından mer'î kalması ve eksikleri varsa Tarım Bakanlığınca tamamlandıktan sonra yalnız Giresun a değil, bütün fındık bölgelerine teşmil edilmesi faydalı görülmektedir. Bu takdirde sözü talimatnamenin tecimel kısımları kaldırılmalıdır. Bu talimatnamenin ziraî kısımlarında fındık bahçelerinin nerelerde yapılması lâzım geldiği, fındık ocaklarının ne tarzda devam ettirilebiileceği, fındık ağaçlarının kaç yıl sonra kuvvetten düşerek söktürülmesi ve yerlerine yeni fidanların ekilmesi uygun olacağı, fındık ağaçlarının muzır haşerelerden ne suretle korunabileceği, ne tür zirai ameliyelerin yapılması zaruri olduğu, olgun bir hale gelen fındığın ne gibi özgülükler ihtiva etmesi gerekli olduğu gibi sırf ziraata ve tekniğine ait olan işler anılmaktadır. Yukarıdaki izahattan şu

9 netice çıkar ki fındık zeriyatı bizde iptidaî bir tarzda cereyan etmektedir. Arazinin kazılması, fidanların dikilmesi, devşirme usulünün ıslahı, hastalıkların giderilmesi, fındık sahalarında istasyonlar vücuda getirilmesi, müstahsilleri tenvir için kurslar açılması, risaleler neşir ve tevzii, alınması icap eden mühim tedbirlerdendir. Fındıklarımızın nevileri Ülkemizde yetişen fındıklar muhtelif nevilere ayrılıyorsa da dış piyasa bakımından makbul olan ve tanınanlar başlıca dört nevidir. Bunlar da: a Tombul nev'i b Sivri» c - Badem» d Foşa» dır. Bu dört nev'in hususiyetleri şunlardır: 1 - Tombul nev'inin kabuğu ince, yağlı, içerisi olgun ve kırılma ameliyesinde makineden umumiyetle yarasız ve beresiz çıktığı gibi iç itibarı ile diğer nevilerden daha büyükçe olduğu için en çok makbul olan nevidir. Giresun havalisi mahsullerinin hemen % 75 i tombul nev'in dendir. 2 - Sivri fındıklar, gerek kabuklu ve gerekse iç halinde uçları sivri olanlardır. Sivri fındıklar tombullara nispetle daha az yağlıdır, kabukların kırılması ameliyesinde uçlarının sivriliği yüzünden fazlaca zedelenmektedir. Sivri fındık nev'inin ağaçları soğuğa fazlaca mukavemet edemediğinden dolayı müstahsiller bu nev'i tedricen tombula kalbetmek arzusundadırlar. 3 - Badem nevileri sivri fındıklardan daha uzuncadır. Bu neviler kolayca iç haline getirilmediğinden kabuklu olarak ihracı ilgililerce tercih edilmektedir. 4 - Görünüş itibarı ile tombullardan daha gösterişli olan foşa nevileri bilhassa kabuklu olacak ihraç edilmekte ve bunlar dış piyasalarda makbule geçmektedir. Üretmene maliyet fiyatı 1934 senesi esası üzerinden yapılan incelemelere göre fındığın her kilosunun üretmene olan maliyet fiyatı hakkında bir fikir verebilmek için Ordu tecim ve endüstri odasınca yapılan bir hesabı aşağıda arz ediyoruz: Bir dönümlük fındık bahçesi iyi bakıldığı taktirde mahsulün maliyet fiyatı (dönümde ve kiloda) I dönüm 50 ocaktır. I» vasati 75 kilo fındık verir. Bahçeleme (budama) da fazla dalları almak için 50 Gübreleme hayvan gübresi 375 Kuruş

10 1. belleme 100 Bahçenin fazla sularını almak için (hendek) Haziran kazması 50 Mantar toplama masrafı 25 Muzır sürgünleri kesme 25 Bahçenin temizlenmesi 20 Toplama kapsolik 200 Bahçenin beklenmesi (bekçilik) 20 Harman masrafı 20 Piyasaya nakil (vasati mesafe) 5 Tayyare % yarımı 18 kuruş hesabı ile 8 Bahçenin kıymeti üzerinde bir senelik rantı 250 Bir senelik vasatı vergi miktarı 75 Yekûn 1,293 Demek ki maliyet fiyatı kilo başına on yedi kuruştur. Fındık rekoltemiz Şimdiye kadar fındık bölgelerinden Türkofıse gelmiş olan tahmin raporlarına göre bu yılki fındık rekoltemizin: Trabzon bölgesine (Görele'den Rus hududuna kadar) 5,000 Görele'ye Tirebolu'ya 22,600 Giresun'a 8,500 Ordu'ya 500 Fatsa'ya 1,500 Ünye'ye ait olmak üzere 67,600 tona vardığı ve kalite itibarı ile yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Son beş yılın rekolteleri ise şöyledir Yıl Ton olarak miktar

11 , , , , ,300 Rakip Ülkelerin ziraî bakımdan fındık durumu ve istihsalât miktarları Fındık yönünden bize önürdeş bulunan diğer üretmen ülkelerin en ehemmiyetlileri İspanya ve İtalya'dır. Son yıllar da Sovyet Rusya dahi bir dereceye kadar rakipler sırasına girmiştir. Mevcut eserlere göre İspanya'da fındık ağaçlarının işgal eylediği saha 17 bin ve İtalya'da 10 bin hektardır istatistiğine göre İspanya'daki fındık ağaçları adedi 3 milyon küsurdur. İspanya'da hektar başına 1,600, İtalya'da 1,500 kilo alınmaktadır. İspanya'da yılları arasında yani 9 yıl içinde en yüksek mahsul 26 milyon kiloyu bulmuştur. Orta derecedeki rekolte milyon kilo arasındadır. Bu memlekette istisnaî surette az mahsul 9 milyon olmuştur. (İspanya rekoltesine ve ihracatına ait rakamlar bir numaralı cetveldedir.) İspanyada fındık üretimi gittikçe çoğaltılmaktadır. Başlıca istihsal mıntıkaları Katalonya ve Astorya bölgeleridir. Katalonyada fındık istihsalâtı tekmil İspanya rekoltesinin % 82 sini bulmaktadır. Kalite İtibarı ile şöhret bulan Katalonyanın (Tarragona) fındıklıkları muntazam dikilişleri ve fidan altlarının temizliği ile göze çarpar. Burada fidanlar, müteaddit kalemlerden mürekkep öbeklerdir ve bunlar birbirini amuden kateden muntazam sıralar teşkil ederler. Öbeklerin dikim usulü dörderlidir; yani her bir dıl'ı takriben santim uzunluğunda bir murabbaın dört köşesine dikilmiştir. Dört kalem bir öbek teşkil eder. Bütün fındıklık adeta ekilmiş bir tarla halindedir. Otlardan tamamen arî sathı temiz ve dümdüzdür. Öbeklerin altı hafifçe çukurlaştırılmıştır ve bütün fındıklık yağmur sularına cereyan verecek surette kanalize edilmiştir. Bu ülkenin fındıklıkları memleketimizdekilerle mukayese edildiğinde, asıl farkı fidan altlarının temizliği teşkil eder. Tarragona fındıkçılığını bizimkinden ayıran diğer bir vasıfta devşirme usulüdür. Bizim daldan toplama usulümüze mukabil orada umumiyetle yerden toplama usulü caridir. Dalında kemale ermeğe bırakılan fındıklar, Ağustos sonlarına doğru kendiliğinden yere düşmeğe başlar. Bu sırada, fındık yeşil kabuktan (zülüf) ayrılmış bulunduğu için fidanlar silkmek sureti ile danelerin yere düşmesini kolaylaştırır ve bunlar yerden toplanır. Fidan altlarının temizliği bu usulün mühim bir unsurudur. İspanya fındıklarının bir iyiliği de bozulmadan birkaç yıl muhafaza edilebilmesidir. İtalya'ya gelince: Fındık yetiştiren sahalar Napolinin cenup tarafları ile Sicilya adasıdır. Bu ülkede fındık ağaçları umumiyet itibarı ile deniz seviyesinden metre yüksekliklerdedir. İtalya fındıkları nefaset itibarı ile İspanyadan dahi geridir. Türkiye ve İspanyada fındıklar iç ve kabuklu olarak ihraç edildiği halde İtalyan fındıklarının hemen hepsi kabuklu olarak ihraç edilir. İç halinde dış piyasalara gönderilen makbul cinsler bu memlekette azdır. Mahsul fazlaca yağlıdır ve bundan ötürü uzun müddet muhafaza

12 edilememektedir, İtalya'nın ortalama bir hesapla fındık istihsalâtı milyon kilodur. (İtalya rekolte ve ihracatı 2 numaralı cetveldedir.) Sovyet Rusya: Fındık Siyastopolda Sinfropol vilâyeti etrafında geniş vadilerde yetişmektedir. Rusyanın arazisi vâsi olduğundan fındık istihsalâtının bu memlekette arttırılması çok mümkündür. Şimdiki halde istihsalât ortalama olarak 6 milyon kilo raddesindedir. Bundan birkaç yıl evvel yapılan fenni tahlillerden anlaşıldığı üzere Türkiye fındıkları, diğer rakip memleketlerin fındıklarından gıda hassası ve lezzet itibarı ile üstündür. Ecnebilerin Trabzon ve Ordu fındığına «Levant» adını verdikleri ikinci kalitedeki fındığımız İspanyanın en iyi cinsleri ayarındadır. İspanya ve İtalya fındıklarının dış piyasalarda fazla revaç bulmaları bizimkilerden nefis olduklarından değil, başka sebeplerden ileri gelmektedir. Bu memleketlerin büyük alıcı piyasalara yakın bulunmaları ve verilen siparişleri çabuk yapmaları, bu iki memlekette fındığın iyice kemale geldikten ve kurutulduktan sonra devşirilmesi, ambalajlara dikkat edilmesi, tüccarların taahhütlerini vaktinde yapmaları ve fındığı temiz ve sağlam bir halde Avrupa pazarlarına sevk etmeleri bu sebeplerin başındadır. İç pazarlarımızda fındığın müstahsil tarafından satış tarzı ve borsa vaziyeti Bilinen bir şeydir ki köylü Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında büyük darlık içindedir ve buğday yerine hemen hasren mısır istihlâk eder. Mısır satıcıları köylünün bu vaziyetini istismar ederek, para yerine mısır avans olarak verirler ve bu ekmek borcu telâkki edildiği için mukaddes bir borç halinde ekseriya ayni sıklette fındık ile ödenir. Bir iki ay gibi kısa vadeler içinde % 50 den fazla faiz tutan zamanlar olur. Bu durum karşısında köylüler Ağustos içinde elde ettikleri fındıklarını ya tamamı ile veyahut kısmen yaş olarak satmak mecburiyetinde kalırlar. Hava şartları ve arazi darlığı dolayısı ile köylüler bazen fındıklarını kurulamamaktadırlar. Giresun vilâyeti bu münasebetle verdiği bir kararla yaş fındığın satılmasını yasak etmiştir. Bu yasaktan dolayı sıkıntıda bulunan üretmenler yaş olan mallarını ister istemez köylerde dolaşan ve kırıcı denilen kimselere çok aşağı fiyatlarla kaptırmak zorunda kalırlar. Netice itibarı ile müstahsil malını elde ettikten sonra yukarıda izah edildiği gibi ya tüccar ve komisyoncuya mahsulün idrakinden evvel yüksek faizle aldığı paraya veya mısıra mukabil yatırır veyahut köy pazarlarında pazarcı denilen kimselere satar. Pazarcılar kendi namlarına olduğu gibi fındık ihracatçısı namına da komisyon mukabilinde mal alırlar. Çok defalar pazarcı şu veya bu ticaret evi namına mutavassıt için alımda bulunur. Borsa bakımından eksiklikler Fındık işlerinin düzene konulması bahsinde borsaları da anmak icap eder. Malûmdur ki şimdiki halde Trabzon ve Giresun'da bulunan ticaret ve fındık borsaları bütün borsalar hakkındaki 302 ve 303 tarihli nizamnameye göre kaleme alınan talimatnameler hükümleri dairesinde iş görürler. Sözü geçen nizamname ise çok eski olduğu gibi talimatnameler de

13 bugünkü ihtiyaçlara göre değildir. Talimatname gereğince alım ve satım muameleleri gerçi borsa içinde cereyan etmelidir; fakat bu hale karşı gelenler için yürürlükte olan cezaî müeyyideler Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun 5 inci maddesine dayanır ve kâfi değildir. Nitekim mahkeme, bazı hallerde borsada satış yapmayanlar hakkında hüküm verirken eski nizamnamenin bilhassa esham ve kambiyoya taalluk ettiği düşüncesi ile beraat kararı vermiştir. Şu hale göre borsalar hakkında yeni bir kanun ve nizamname yapmak lâzımdır. Kanunî hükümlerin bugünkü eksikliği dolayısı ile fındık alım ve satım muamelelerinin bir kısmı borsa dışında yapılmaktadır ki bunun mahzurları meydandadır. Üretmenlerin kredi ihtiyaçları Fındık yetiştiriciliği ile meşgul 1 milyon kadar üretmenin parasızlık ve kredisizlik yüzünden muzdarip bir vaziyette bulunduğu ve bu yüzden mallarını yok bahasına satmakta olduğu bilinen bir şeydir. Gerçi ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi fındık mıntıkalarında da üretmenlere yardım amacı ile bundan evvel kredi kooperatifleri vücuda getirilmiştir. Fakat bunların kâfi sermaye ile mücehhez olmamaları, adetlerinin sayılı bulunması ve istenilen tarz ve mükemmeliyette de çalışmamaları hasebiyle köylülerimizin bu kurumlardan bekledikleri istifade mahdut kalmaktadır. Üretmenlerin istihsal, satış ve kredi ihtiyaçlarını gidermek için diğer rakip memleketlerde olduğu gibi teşkilâtlanması ve kolektif bir halde çalışmaları lüzumu meydandadır. Ege mıntıkasındaki Aydın incir müstahsilleri gibi birer müstahsil kooperatifi teşkil edilir ve bu kooperatifler kuvvetlenerek ileride birer birlik halinde de taazzuv ederlerse müstahsiller; tefecilerin, murabahacıların elinden kurtulacağı gibi birçok aracılar elinde müteessir olan fındık ticareti de intizam yoluna girecektir. Bu biçimdeki teşekküller vücut buluncaya kadar şimdilik, üretmenlerin muhtaç oldukları kredinin temini ancak ulusal bankalarımızdan beklenebilir. Başta Ziraat Bankası olmak üzere bankalarımızın daha geniş mikyasta ve müsait şartlarla üretmenlere açacakları kredi sayesinde mallarını vakitsiz elden çıkarmaları mahzuru da bertaraf edilebilecektir. Adetleri sayılı olan ihracatçı tüccarlarımıza gelince; bunların çoğu âdeta komisyoncu durumundadırlar. Önemli miktarda çıkat yapan firmalar da pek azdır. Bunlardan bir tanesi istisna edilirse diğerlerinin büyük ölçüde sermayeleri yoktur. Fındık işine ayırmış oldukları sermaye miktarlarını arttırmak sureti ile çıkat işinde âdeta nazımlık yaparak fiyatları üretmenler menfaatine tutmaları tabiî istenir. Tecimerlerimiz, giriştikleri satış işlerini başarabilmek için malî yardımlara muhtaçtırlar. Bankalar tarafından tecimerlere mal mukabilinde de ve mutedil şartlarla kredi açılması fındık ticaretimizin iyi yürütülmesi bakımdan lüzumludur. Rakip ülkelerde satış tarzları ve teamülleri İspanya'da belli başlı fındık piyasası 'Tarragona" limanına 10 kilometre mesafede bulunan Reus olup fındık kırma fabrikalarının başlıcaları bu şehirdedir. Fındık tecimerleri komisyoncular ve yerli, yabancı ihracat evleri Reus'ta toplanmışlardır. Alım satım muameleleri burada cereyan eder. Fındık üzerine muamele yapılmak için kelimenin tam manası ile İspanya'da ticaret borsaları yoktur. Fındık piyasası şehrin ortasında bulunan "Prim" meydanında bir

14 kahvedir. Her pazartesi günü öğleden sonra piyasa makamında olan bu kahvenin önünde ikişer üçer kişilik gruplar arasında alım satım muameleleri cereyan etmektedir. Ayni zamanda hafta başı olmak itibarı ile şehre inen müstahsiller, pazar gününden istifade ederek köyleri dolaştıktan sonra dönen komisyoncular, şehirdeki kırıcılar ve ihracatçılar bu kahvede karşılaşırlar. Burada malını doğrudan doğruya kırıcıya veya ihracatçıya satan müstahsiller var ise de bu müstahsillerin çok defa mutavassıtlara müracaat ettikleri anlaşılmaktadır. Haftanın diğer günlerinde alım satım dağınık surette ve alıcıların ticarethanelerinde cereyan etmektedir. Fındığın standardizasyonu meselesi Şimdiki halde kelimenin bütün anlamı ile standardizasyon yoktur. Esasında bize en önemli ve en ciddî rakip olan İspanya'da dahi fındık alım satımı örneksiz ve fakat tecimerler arasında bilinen nevilere göre yapılmaktadır. Kabuklu fındıklar Negreta, Gribada, Comün ve fındıklar Tarragona Primera (Tarragona birinci), Tarragona Pirimera Pequena (Tarragona birinci küçük), Trozas (kırıntı) diye üçer tipe ayrılmıştır. Alım satım kabuklu fındıklarda 53,400 ve iç fındıklarda 41,600 kiloluk çuvallarla yapılır. Bizde fındık tecimi iç ve kabuklu olmak üzere iki biçimde yapılır. Kabuklu üzerine çıkat işi azdır ve ancak iç fındık teciminin % 8 i raddesindedir. Karadeniz kıyılarında ve bilhassa Giresun'da üretim ve tecim bakımlarından çok önemli olan fındıklar 7 nev'e ayrılıyorsa da diğer bahislerde izah edildiği gibi en çok tanınmış olanları sivri ve tombuldur. Memleketimizden dış ülkelere giden fındıkların standardize edilmesi imkânı husul buluncaya kadar alıcı piyasaların zevkini ve isteğini okşayacak surette mal şevkine devam olunması icap etmektedir. Her zaman bir çuvalda birkaç nevi fındık değil, ancak bir tasnife girebilecek, yeknesak fındık konulmamasına gerek iç piyasalara ve bilhassa dış ülkelere tozlu, topraklı, bozuk, çürük ve delik mal sevk edilmemesine ve malın daima numuneye uymasına dikkat etmelidir. Alivre satışlardan doğan müşkül vaziyetler İç ve dış piyasalarda fındık fiyatlarımızın düşürülüp çıkarılması müstahsil ve tüccarlarımızın fakir ve teşkilâtsız bulunmalarından ve arsıulusal piyasa gidişini layığıyla takip edememelerinden ileri geldiği söylenebilmekle beraber işin bir de dış cephesini gözden geçirmek faydalı olur düşüncesindeyiz. Öteden beri biliniyor ki dış pazarlarda hemen her yıl sezon başlangıcında fındık fiyatları düşer ve Milâdı İsa yortularına doğru yükselmeğe temayül eder. Bundan sonraki haftalarda yine düşmeğe ve mahsulün arkası alındığı zamanlar fiyatlar tekrar çıkmağa başlar. Edinilmiş olan kanaate göre bu fiyat dalgalarının başlıca amilleri dış piyasalardaki spekülatörlerin malî kudretlerine dayanarak aldıkları tedbirler ve ihdas eylemekte oldukları cereyanlardır. Fındık istihsal eden ülkelerin fındık rekolteleri her yıl vasatı olarak 80 bin tondur. Bu ülkelerin mahsul yılına göre olan fındık istihsalleri ve müstahsillerin paraya olan ihtiyaçları fiyatın teşekkülünde tesir yapan amillerdir. Arsıulusal pazarların da imdik ihtiyacı fiyatların teşekkülünde pek o kadar önemli bir rol oynamaz. Çünkü müstahsillerin ihtiyaçları, aşağı yukarı hemen her yıl sabit ve muayyen haddini muhafaza eder. Vakıa rakip olarak badem, ceviz ve bilhassa Amerikan fıstığı gösteriliyorsa da Çikolata

15 fabrikalarında ve pasta imalinde fındıkların hususî ve önemli mevkileri vardır. Fındıkların yerine diğer yağlı maddeler tamamen kaim olamamaktadır. Asıl mesele, fındıklarımızı alan yabancı ve aracı firmalar müstahsil ve tecimerlere karşı almış oldukları özel durumun fiyatların teşekkül ve dalgalanmasında ve tehlikeli roller oynamasında amil olmasıdır. Aracı ve yabancı firmalar a la baisse ve a la hausse spekülatörlerdir. Bu firmalar hususî menfaatlerini göz önünde tutarak fiyatları istedikleri şekillerde düşürüp veya çıkarmak için birtakım suni hâdiseler de icat etmekten çekinmezler; istihsal memleketlerinin rekolte vaziyetlerine göre mahirane bir şekilde raporlar tanzim ve neşrederler. Mevsim başlangıcında ekseriyetle fiyatların sukut etmesi lâzım geldiğini birçok hâdiseleri göstermek suretiyle, sistematik bir tarzda işaa ederler, Meselâ; bu yıl Türkiye'nin fındık rekoltesi geçen yıla nazaran yüzde şu kadar fazla, İspanya ve İtalya'da şu kadar yüksektir. Hamburg'da ve diğer mühim limanlardaki depolarda geçen yıl mahsulünden külliyetli miktarda stoklar vardır. Çikolata fabrikaları ihtiyaçlarını birkaç ay için kapatmışlardır, piyasa vaziyeti durgundur. Almanya'daki döviz kontrol daireleri müsaadelerini güçlükle vermektedir tarzında çıkarılan haberler, paraya fazla ihtiyacı olan satıcı memleketlerdeki üretmen ve tecimerler üzerinde tabiatı ile tesirlerini gösterir ve birbirlerine rekabet edercesine mallarını aşağı fiyatlarla teklife başlarlar. Spekülatörler ise husule getirdikleri bu vaziyetten azamî surette istifade etmeğe koyulurlar. Yukarıda denildiği gibi Milâdı îsa yortularına doğru fiyatlar arz ve talep kaidesine göre yükselmeğe doğru bir cereyan alır. Bu defa hemen â la hausse spekülâsyon hareketleri canlanır. Bu münasebetle neşrolunan raporlarda fiyatların yükselmesi icap ettiği melodik bir şekilde izah olunur. Ve meselâ: Türkiye'de ve İspanya'da evvelce tahmin olunduğu gibi rekolte çıkmamıştır. Yağmurlar mahsulün mühim bir kısmını bozmuştur. Depolarda eski yıl rekoltesinden müdevver stoklar tükenmiştir. Birçok çikolata fabrikaları yüksek miktarda siparişler vermektedirler, müstahsil memleketlerde fiyatlar, süratle yükselmeğe başlamıştır... tarzındaki, spekülatörlerin fiyatları yükseltmek için de icat ettikleri manevralardır. Fiyat alçalış ve yükseliş cereyanlarından yalnız sermayeleri kuvvetli olan spekülatörler mühim denilecek miktarda para kazanırlar. Beri taraftaki Türk müstahsili bir yıl içinde alnının teri ile elde ettiği ürününden ancak aç kalmamak endişesiyle eline geçirdiği az miktardaki parayı borcuna kapatır. Türk tüccarı da bu cereyanların aslını tamamen kavrayamadığından sayılı miktardaki sermayesini kaybetmek tehlikesine düşer. Memleketimizde spekülâsyon üzerine muamele yapanlar çok defa eylül ve teşrin aylarında teslim şartı ile nisan, mayıs ve haziran aylarında açıktan satış yaparlar. Rekolte hakkındaki tahminleri yanlış çıkar ve fiyatlar yükselmeğe temayül ettiği takdirde bazen satış kontratlarını "Force majeur" bulunduğu iddiası ile iptal etmeğe de kalkışırlar. Bu gibi haller geçmişte sık sık görülmüştür ve bu dış pazarlarda Türkiye'nin haricî ticaretine karşı emniyetsizlik ve itimatsızlık uyanmasına da sebebiyet vermiştir. Yine birçok defalar ülke içerisinde spekülâsyon neticesi olarak fiyatların ciddî sebepler gösterilmeksizin tecimerlerimiz tarafından birbiri ardınca kırılmış olması dışarıdaki alıcılarımızı tereddüt ve endişeye düşürmüştür. Tacirlerimiz bu bilgi ve teknik devrinde acun piyasa durumlarını da gereği gibi takip edememekte ve hatta çoğu ecnebi dillerini bilir kâtiplerden mahrum bulunduklarından dış piyasalardan gelen teklif mektuplarını şuna buna okutmaktadırlar. Bu haller de fındık ihracat ticaretimizdeki eksiklikleri göstermektedir. Geçen ve bu yılın alivre satış muameleleri

16 Geçen ağustosta fiyat hareketleri dalgalı bir şekil arz ettikten sonra Almanya'da ithal permisi verilmediği hakkında çıkan şayia üzerine ve müstahsillerin paraya ihtiyaçları olmak dolayısı ile piyasaya fazla mal arz edilmiş ve bundan ötürü fiyatlarda büyük bir düşüklük kaydedilmiştir. Fiyatların a la baisse hareketi hakkında bir fikir edinebilmek için fiyat dalgalanmalarını ve bunların sebeplerini gözden geçirmek lâzımdır. Şöyle ki: İkinci kanunda İç fındık ve kabuklu 22,5-24 hizasında bir istikamet muhafaza etmiştir. Mart ayında kabuklu fiyatları vaziyetlerini muhafaza etmiş ise de iç fındıklar 46,5-47 ye inmiş, nisan ayında e çıktıktan sonra tekrar 48 e düşmüştür. Kabuklular, arasında kalmıştır. Mayıs ayından haziran başlangıcına kadar fiyatların 40-50, kabukluların kuruş arasında dalgalandığı ve haziran ayında büyük bir sıçrayışla iç fındıkların 63 kuruş arasında mevki tuttuğu görülmüştür. Şimdiki ihracat mevsiminde alivre satışlar Yeni alivre satışları başlangıçta iç fındıklar için 100 kilo itibarı ile cif Hamburg fiyatı Fransız frangı yani 60-61,5 Türk lirası iken daha sonraları eylül teslimi için ye sonraki aylar için de ve hattâ liraya düşmüştür. Demek ki az zaman içinde beher 100 kiloda hemen 10 lira kadar bir düşme kaydolunmuştur. Giresun borsasının bu yıl ağustosunda iç fındığın kilosu kuruş iken Eylülde kuruşa düşmüştür. Düşme derecesi geçen yılki alivre satışlarının tamamı ile tersinedir. Çünkü geçen yıl mevsim başlangıcında fiyat 34,6 kuruş iken bir ay sonra 36,39 a çıkmıştır. Evvelki yıl içinde de ayni yükseliş kaydedilmiştir Gerçekten, iç fındık, başlangıçta 47,19 kuruş iken Eylülde 48,98 kuruşa çıkmıştır. Bu yıl ise fiyatlar başlangıca göre çıkacağı yerde büyük bir nispet dairesinde düşmüştür. İspanyada 1930 yılında üretimin müstesna biçimde azlığı sebebi ile fiyatlar 1926 yılında en yüksek haddini bulduktan sonra düşmeye başlamıştır. 100 kilo itibarı ile birinci iç fındıkların son beş yıl içindeki fiyatları şu gidişi takip etmiştir: Yıl Peseta kilo itibarı ile fiyat Büyük düşmeler 1933 yılına kadar sürmüş ve fakat geçen 1934 yılı fiyatları bu yılın kampanyası başlangıcına kadar hafifçe yükselmekte devam etmiştir. Bizdeki düşme etkenlerinden biri yukarda denildiği gibi spekülâsyondur. Keyfiyet şimdiye kadar Türkofise gelen bilgilerden anlaşılmaktadır. Gerçekten büyük ölçüde fındık satışı yapan firmalardan birinin günün piyasasına göre mal almak isteyen diğer bir iki firmaya müdahale eylediği iddia edilmiştir. Bu iddianın özlüğü ne olursa olsun doğru olan şudur ki fındık tecimini ellerinde tutan başlıca firmalar piyasaya istedikleri

17 gibi hâkim olmakta ve istedikleri gibi fiyatları indirip çıkarmaktadırlar. Piyasada şimdilik nâzım rolünü yapacak kuvvet yoktur. İhracat yapacak sendika ve kooperatif yoktur. Şu hale göre fındık işinde de üzümde olduğu gibi nâzım aramak gerektir. Kaldı ki fındık işi üzüm işinden de daha sağlam bir durumdadır. Acun fındık üretimi pek sayılı ülkelere münhasır olduğu gibi üzüm ve tütün gibi büyük miktarlara da varmamaktadır. Fazla olarak bu yıl İspanya fındık rekolteleri geçen yılkilerden eksiktir. Acun siyasal durumunun da gittikçe karışmakta olduğu göz önüne alınırsa fındık piyasasının düşme değil yükselmesi lâzım gelmektedir. Alivre yükenlere girişerek sonradan bu yükenlerini yapmak yerinde olmayanların dış piyasalardaki yerimizi güçleştirmekte olduklarını daima göz önünde bulundurmalıdırlar. Türkiye ve rakip ülkelerin fındık ihracatı ve mukayesesi Son beş yıl içinde dış ülkelere yaptığımız ihracat kabuklu ve iç fındıklara ait olmak üzere şu miktar ve kıymetlerdedir. İç fındık Kabuklu fındık Yıl Ton Değer Ton Değer İlişik cetvellerin de tetkikinden anlaşılacağı üzere iç fındıklarımızın en önemli alıcılarından olan Almanya, 1930 da kilo iç fındık atmış iken bu miktar geçen 1934 de kiloya çıkmıştır. İstatistiklerde İtalya'ya ithal edildiği gösterilen ve hakikat halde Triyeste yolu ile orta Avrupa'ya giden fındık 1930 da kilo iken 1932 de ye çıkmış ve fakat 1934 de kiloya düşmüştür. İkinci derecede bir müşterimiz olan İngiltere, bizden 1930 yılında kilo iç fındık almıştır ve 1932 yıllarında bu memlekete olan ihracatımız artarak kiloyu aşmış ise de geçen ve evvelki yıl yine düşmüştür. Çekoslovakya'nın geçen yılki iç fındık mubayaatı 291 bin lira değerine 736 bin kiloya varmıştır. Dördüncü derecede bir alıcımız olan Fransa'ya yapılan ihracat son yıllarda hayli azalmıştır. Filhakika 1930 da bu ülkeye kilo iç fındık ihracatı yapılmış iken 1934 de bu miktar kiloya inmiştir, Fransa'nın ticaret muvazenesini temin ve ulusal parasını korumak hususlarında ittihaz eylediği ithalât takyitlerinin bunda dahli vardır. Beşinci derecede alıcımız olan Amerika birleşik ülkelerine 1930 da 1 milyon küsur ton iç fındık ihraç etmişken o yıldan sonraki ihracatımız azala azala geçen yıl, 454 bin kiloya düşmüştür. Bu hal, Amerika'da iktisadî buhranın son yıllarda belki diğer birçok ülkelerden fazla mahsus olmasından da ileri gelmektedir. Kabuklu fındıklarımız çıkatına gelince 1930 daki ihracatımız tutarı 7 milyondan ibaret iken bu miktar 1934 de 1,2

18 milyon kiloya düşmüştür. Buna karşı iç fındık ihracatı 14,4 den 17 milyona yükselmiştir. İç fındık ihracatımız kabuklu fındığa nazaran artması, kırma ameliyesi ücretlerinin ülke içerisinde kalması itibari ile faydalı olmuştur. Kabuklu fındık ihracatımızda Mısır birinci mevkii haiz bulunmakta olup geçen yıl kilo almıştır. Bununla beraber diğer evvelki yıllara göre Mısıra olan kabuklu fındık ihracatımızda azalma kayıt edilmiştir. İkinci derecedeki müşterimiz yine Almanya'dır. Geçen yıl bu ülkeye kilo ihraç edilmiştir. Hâlbuki 1930 da 3 milyon küsur kilo ihraç olunmuştur. Rakip ülkelerin fındık ihracatı En büyük rakibimiz bulunan İspanya'nın başlıca alıcı ülkelere olan fındık ihracatı bir numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki rakamlardan anlaşılıyor ki İngiltere ve Amerika hariç olmak üzere İspanyanın diğer ülkelere olan ihracatı artmıştır. İspanyol fındıkları, Fransa pazarlarında mevkiimizi almıştır. Buna mukabil, İspanyol fındığı Amerika piyasasını hemen hemen kaybetmiştir. İspanyanın kabuklu fındık ihracatında da (Amerika müstesna olmak üzere) çoğalma kaydedilmektedir. İtalya umumiyet itibarı ile kabuklu fındık ihraç etmektedir. Bu memleketin 1930 yılında bütün ihracatı kental iken 1932 de kentale çıkmış, geçen yıl ise yine gerileyerek kentale inmiştir yılındaki İtalya ihracatı bilhassa Almanya ve Fransa'ya yapılmıştır. Almanya'nın 1930 da İtalya'dan aldığı fındık yalnız kental iken 1934 de iki mislini geçerek rakamlarını bulmuştur. Fransa'ya dahi yapılan ihracat iki misline çıkmıştır. İlişik iki numaralı cetvel İtalya'nın son beş yıllık ihracatını göstermektedir. Fındık nizamnamesinde yapılması lâzım gelen değişiklikler Ülkemizden dış pazarlara yollanan fındık nevilerinin birbirinden ayrılmaması, eski ve yeni mahsullerin birbirlerine karıştırılması, yaş fındık ihraç edilmesi, fındığa yabancı maddeler katılması gibi hâdiseler arsıulusal piyasalarda Türk mallarına karşı âdeta emniyetsizlik ve itimatsızlık telkin etmekte idi. Bu mahzurların önüne geçmek üzere 1931 yılında malûm fındık nizamnamesi meydana getirilmiş ve bu tarihten itibaren fındıklarımız eski yıllara nazaran daha iyi bir tarzda ihraç edilmeğe başlanmıştır. Bununla beraber tatbikat cihetinden nizamnamenin bazı eksik cihetleri görülmüş olduğundan sonradan ufak değişiklikler yapılmıştır. Fakat bu tashihlere rağmen yine tatbikat sahasında bazı aksaklıklar görülmüş ve nitekim istihsal bölgelerindeki ticaret odaları ile İstanbul ticaret odası arasında ihtilâflar da çıkmıştır. Bu halin dış pazarlarda fena tesirler yapmaktan hâli olmadığı göz önüne getirilerek fındık nizamnamesinde yeniden bazı esaslı değişikliklerin yapılması zarurî görülmüştür. Fındık mıntıkalarında ve İstanbul piyasasında yaptırılan incelemeler sonunda nizamnamede yapılmasını lüzumlu gördüğümüz maddeler tespit edilmiştir. Bunlar tali encümenlerde izah olunacaktır. İspanyolların iş beraberliği teklifi

19 İspanyada en önemli fındık piyasa yeri olan Reüs şehrinde 1932 yılından beri faaliyette bulunan (Tarragona Fındık Müstahsilleri Birliği) müstehlik pazarlarda ayni fiyat ve şartlarla mal teklifinde bulunmak üzere ülkemizdeki fındık ihracatçıları ile anlaşmak arzusunu izhar etmiştir. Kooperatif mahiyetinde olan bu birliğin gayesi müstahsili mutavassıtlardan müstağni bırakmak ve doğrudan doğruya ihracatçı haline getirmektir. Bu maksatla fındık kırma ve ayıklama tesisatına maliktir. İlk defa olarak geçen yıl, azası olan müstahsillerin fındıklarını ihraca başlamıştır. Azası miktarı sayılıdır. Müstahsil teşekkülü olan bu birlik, müstahsilin tüccar tarafından aldatıldığı, bunlardan zarar gördüğü kanaatinde olup yavaş yavaş bütün müstahsilleri veya çokluğu birlikte toplamak sureti ile mutavassıtı bertaraf etmek gibi büyük bir gaye takip etmektedir. Dileklerini, bir taraftan Birlik kendi piyasasında fiyat teşekkülüne müstahsilin hâkim olması için mücadele ederken diğer taraftan da Türkiye'de ayni suretle müstahsilin teşkilâtlanmasına ve bu iki teşekkül münasebete girerek her iki memleket dahilî piyasasında fiyatların müstahsilin nüfuzu altında teşekkülüne çalışmak tarzında ifade etmişlerdir. Bu teklifi hulâsa etmek üzere verdiği notun Türkçe tercümesi şudur: "Fındık fiyatlarını müdafaa etmek için Türkiye müstahsilleri ile "Tarragona Fındık Müstahsilleri Birliği" arasında bir anlaşma aşağıdaki suretle yapılabilir: 1 Türkiye fındık müstahsillerine önümüzdeki mahsul kabuklu fındığının kilosunu "Tarragona müstahsilleri" ile anlaşarak, 1,25 pesetadan aşağıya satmamaları ve satmazdan evvel fındığı krediye karşı bu fiyattan aşağıya garanti olarak verememeleri tavsiye edilmelidir. Müstakbel rekoltelerin muhtemel miktarları nazarı itibari alınarak her sene müşterek bir fiyat tespit edilmelidir. 2 Her iki memleket müstahsillerinin gayesi yalnız tüccarların ve mutavassıtların suiistimal ve manevralarına nihayet vermek olmalıdır. Bunlar piyasa oyunları ile müstahsil ve müstehlik fabrikatörleri yanlış yola sevk ediyorlar, çünkü müstahsilin satmak ve fabrikatörlerin almak ihtiyaç ve zaruretlerini biliyorlar ve bu sebeple oyunlarında % 90 muvaffak oluyorlar, müstahsil ve müstehlikin zararına olarak para kazanıyorlar. 3 Böyle bir anlaşma ile her iki memleket müstahsilleri, sadece, mahsullerini istihsal masrafını çıkartabilerek ve kendi çalışmaları ile yaşamalarını temin edebilecek fiyatla satmak maksadını takip etmek istiyorlar. 4 Müstahsilleri bu gayeye ulaştıracak yegâne vasıta şudur; Her iki memleket müstahsillerinin sefaleti ile oynayan ve müstahsil ile müstehlikin sırtında böylece servetler kazanan tüccarları bertaraf ederek müstahsilin doğrudan doğruya müstehlik piyasalara ihracatta bulunması. 5 Fındık müstahsili şu iki esaslı noktayı bilmelidir: Birincisi, fındık, kabuklu olduğu halde, uzun müddet hiç tehlikesiz muhafaza edilebilmek gibi kıymetli bir vasfa maliktir ve bu sebeple bozulma korkusu ile satma mecburiyeti yoktur. İkincisi, Türkiye, İtalya ve İspanya fındık mahsulünün mecmuu dünya piyasasının

20 ihtiyacına güçlükle yetişmektedir. Hulâsa müşterek ve tevhit edilmiş bir fiyat ticaretin tamamen normal surette cereyanını mümkün kılacaktır. Zira fabrikatör âdeta stabilize edilmiş fiyatlar mevcut olduğunu bilerek çok defa kendi menfaatleri için zararlı olan spekülâsyonlara atılmaktan çekinecek, müstahsil ise malını zararlı satışlara arz etmek mecburiyetinden kurtulacaktır. Fındık üretim ve çıkatlarının düzene konulması için düşünülen çareler İşbu rapora son vermeden önce fındık üretim ve çıkatlarımızın düzene konulması işini şu noktalarda hulâsa etmek isteriz: 1 Fındık bölgelerinde fındık bahçelerinin modern tarım tekniği dairesinde ıslahı için tedbirler alınması. 2 Üretmenlerimizin krediye olan ihtiyaçlarının temini. 3 Üretmenlerimizin teşkilâtlandırılması. 4 Fındıklarımız nevileri dış piyasalarda tanınmıştır. İhracat nizamnamesinin yürürlüğe konulmasından sonra da dış ülkelere temiz mal sevk edilmektedir. Bundan dolayı standardizasyon şimdilik acil bir tedbir olarak telâkki edilmese bile ilerde diğer ihracat maddelerimiz arasında ehemmiyetle nazarı dikkate alınmalıdır. 5 Tecimerlerimizin komisyoncu durumundan kurtarılması kredi ihtiyaçlarının temin edilmesi kuvvetli birlikler ve ortaklıklar halinde teşkilâtlandırılması. 6 Fındık satışlarının dış piyasalara doğrudan doğruya arz edilmesinin temini. 7 Alivre satışlarının normal bir biçime sokulması. 8 Malın istihsalden vapura yüklenmesine kadar olan masraflarının azaltılması 9 Fındık ticaret borsalarına ve fındık tarım ve çıkatına ait nizamname ve talimatnamelerin bugünkü ihtiyaçlara göre değiştirilmesi. 10 Yükleme ve taşıma ücretlerinin mümkün mertebe ucuzlatılması ve bilhassa Kumanya ile yapılan son anlaşma mucibince yeni Köstence yolundan istifade olunması. 11- Dış piyasalarda kuvvetli propagandalar yapılması ve fındık hakkında muhtelif ecnebi dilleri ile broşürler neşredilmesi. 12 Bundan sonra da yeni yapacağımız ticarî anlaşmalarla kaybettiğimiz pazarların yeniden kazanılması ve yeni pazarlar temini için teşebbüsler yapılması.

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya kabuklu fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 10 yıllık süreçte dünya üretiminin ortalama 875 bin ton civarında

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0,

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0, ve senelerinde memleketlere göre dünya ham çelik istihsalâtı (Ton hesabi le) Bazı memleketlerin ve senelerinde maden kömürü istihsalâtı (Ton hesabile) Memleketler Memleketler Amerika B. D-i Almanya Belçika

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Fındıkta Külleme Çalıştayı TRABZON

Fındıkta Külleme Çalıştayı TRABZON Trabzon Ticaret Borsası E- Bülten 25 Ekim 2016 / Trabzon 09/2016 No: 16 Fındıkta Külleme Çalıştayı TRABZON TİCARET BORSASI Dünya üretiminin büyük kısmını elimizde bulundurduğumuz fındıkta verim ve kaliteyi

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile)

Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile) Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile) 1934 1937 292.052 Meksika 47.076 Kanada 152.460 Şili 246.943 Peru 27.207 52.989 İngiltere 9.398 Yugoslavya 44.360 Norveç

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU

TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU TMO FINDIK SEKTÖR RAPORU A) DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ: 1- ÜRETİM Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Fındığın kültür çeşitleri Türkiye, İtalya,

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Dünyayı saran ikinci (genel savaşın 1945 yılın'da sona ermiş bulunmasına rağmen tansın sağlanamaması dolayısiyie milletler arası ekonomik ve ticarî münasebetlerde

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ. 2 1.1. Üretim 2 1.2. İhracat 2 1.3. İthalat. 3 2. TÜRKİYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1. Üretim

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ 1) Cihan ekonomisinin gelişmesi 1 2) Emperyalizm 11 3) Türkiyenin dış ticareti 14 4) Ticaret ve ödeme bilânçoları 18 5) Dış ticaret kuramları 27 a) Ricardo

Detaylı

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde kullanılmasında zuhur eden tereddüdün izalesi

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

YILLAR İTİBARİYLE DÜNYANIN FINDIK ÜRETİM MİKTARI (Ton/Kabuklu)

YILLAR İTİBARİYLE DÜNYANIN FINDIK ÜRETİM MİKTARI (Ton/Kabuklu) YILLAR İTİBARİYLE DÜNYANIN FINDIK ÜRETİM MİKTARI (Ton/Kabuklu) YILLAR TÜRKİYE İTALYA ABD İSPANYA AZERBAYCAN GÜRCİSTAN DİĞERLERİ TOPLAM 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI

SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI SEZONLAR MİKTAR (Ton / İç) DEĞER ($) 1978-79 14.785 235.84.754 1979-8 126.482 459.682.216 198-81 89.957 359.828. 1981-82 123.543 3.82.5 1982-83 117.617 1983-84

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

FİSKOBİRLİK Hazırlayanlar: Buket Zeybek. Cemile Gökce. Doğucan Altındağ

FİSKOBİRLİK Hazırlayanlar: Buket Zeybek. Cemile Gökce. Doğucan Altındağ Fiskobirlik in Kuruluşu Türkiye nin önemli ihraç ürünlerinden olan fındığın üretim ve satışında rasyonel çalışma yollarını aramak üzere, 10 Ekim 1935 Perşembe günü o zamanki adı Ekonomi Bakanının himayesinde

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 3 216 Kasım- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Kasım ayında, 215 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI

SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI SEZONLAR MİKTAR (Ton / İç) DEĞER ($) 1978-79 104.785 235.804.754 1979-80 126.482 459.682.216 1980-81 89.957 359.828.000 1981-82 123.543 300.082.500 1982-83

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Mısır alım fiyatı açıklandı

Mısır alım fiyatı açıklandı Mısır alım fiyatı açıklandı Ağustos 28, 2012-1:42:57 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) mısırın tonunu 595 liraya almaya hazır olduğunu bildirerek, bunun geçen

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ

TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ ALİ SERTER Üsküdar Tekel Yaprak Tütün İşçileri Sendikası Başkanı Muhterem arkadaşlarım ve sayın misafirlerim! Evvelâ tütün işçileri namına sizleri

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2016 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 2 1.1 2 1.2 İhracat 2 1.3 İthalat 3 2. TÜRKĠYE DE FINDIK SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ 4 2.1 4 2.2 Tüketim

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 3 216 Ekim- 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Ekim ayında, 215 yılının aynı ayına göre %3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolar gerçekleşirken, ithalat ise %,5 artarak 17 milyar

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı