FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ"

Transkript

1 FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

2 Elde edilebilen ilk fotoðrafý. Yazý, kendi el yazýsýdýr. (1950 li yýllar)

3 TAZÝYE DEFTERÝ Baþkaldýrýnýn ve haksýzlýða direniþin, yobazlýða karþý çýkýþýn kalesinin bir burcunu yitireli aylar oldu. Ama onun fikirleri hep yaþayacak. Hüseyin ASAR Deðerli hocam; kaybýnýzýn Türk Edebiyatýnda büyük bir boþluk yaratacaðýna inanýyorum. Coðrafyamýn yetiþtirdiði en önemli deðerlerden birisisiniz, siz hep dünyalý olmanýn önemini vurgulardýnýz, buna raðmen benim topraðýmdan çýktýðýnýz için gurur duyuyorum. Vefatýnýza üzüldüðüm kadar ardýnýzda býraktýðýnýz eserlerden de o denli kývanç duyuyorum Kaf Daðý nýn Ardý ndaki çarýklý çocuk; size sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. Nejla ERDEM Dünya ve Ardahan tarihine adýný, düþünceleri, düþünceleri arkasýnda onurlu duruþu, tavizsizliði, yaptýklarý ve onuruyla yazdýran büyüðüm Dursun Akçam ýn acýsýný paylaþýyor, tüm dost ve sevenlerine baþ saðlýðý diliyorum. Ve çizdiði yolda ona layýk bir þekilde yürümeye söz veriyorum. Yurdagül DÜNDAR Onurlu Ýnsan, Ýlkokul Öðretmenim, Edebiyatçý, hem de yazardý. Sene 1950 günlerden pazardý. Ölçek köyünde gururla gezerdi, Ruhun þad olsun Dursun AKÇAM. Ýlk Cumhuriyet Gazetesini sizde gördüm, Sizin gibi okuyup öðretmen olsam dedim. Eserlerini binlerce arkadaþa verdim Ruhun þad olsun Dursun AKÇAM. Tüm AKÇAM Ailesine taziyelerimi sunarým Ýlkokul öðrenciniz 1956 Ortaokulu öðrenciniz Emekli Öðretmen Dudunalý (Balýkçýlar Köyü). Necati DURSUNOÐLU

4 Eþi Perihan Akçam la birlikte (1962). Gazi Eðitim yýllarý. Otobüsle bir gezi sýrasýnda (1957).

5 TAZÝYE DEFTERÝ Rüzgâra þarký söyler Dört nala atýn nal sesleri Kavurur geçer yýllar Miladý sen Bir öncesi Bir sonrasý Þimdi yer yangýn Ayaklarý yalýn Yürür hergün Ne kanatlarý Ne de günahlarý Yanmaz ayaklarý Konuþunca sürgün verir dal Yürürse döner dünya Gülse zemheri durur yaza Zümrütü ankanýn kanadýnda Kaf daðýnýn ardýnda Fermaný deli Evi sýrtýnda Dört deli çýnar verdi Dallarýndan eþkýya masallarý Sarkan ormanlar Kesin konuþmayý Üstadý azam geldi Þimdi kýþ da olsa fark etmez Kesme taþ buz tutmaz Sen olunca Dursun Amca Süleyman Oktay DEMÝR Yeþil çaylarý içemedik birlikte Dursun amca ama hoþsohbetin, sýcaklýðýn, masalsý dünyan hep hatýrýmda olacak ve eminim gittiðim yerlerde tanýmadýðým insanlar soyadýma bakýp gene seni soracaklar bana Dr. Okan AKÇAM

6 Keskin Ortaokulu öðretmeni iken bir törende (1962). Kýrýkkale Lisesi ( ).

7 TAZÝYE DEFTERÝ Dursun AKÇAM a Sarýlmýþ ekmeðe çocuk Elleri bir çift kerpeten Lokmasý ölü kardeþin ganimeti Komþuda piþmiþ Çavdar unundandýr Çuvalýn sonudur belki Yüreði örsün üzerinde Irgattýr babasý Týrpan döver bey ovasýnda Seslenir anasý-öðretmen efendi- Acep ne zaman tükenecek Bu ölü ekmeði Ölü Ekmeði: Dursun AKÇAM ýn öyküsüdür Ölü Ekmeði: Anadolu da kimi yörelerde cenaze evine komþular tarafýndan getirilen hamur iþi yemeklerdir. Erbay KARA Dursun Öðretmenim keþke bir kerecik görebilseydim seni. Hep bir yaným eksik kalacak artýk. Demek gittin ha! Biraz daha karardý güneþ. Hele de bu günlerde Ne kadar azaldým. Ne kadar azaldýk. Ayten MUTLU Edebi yapýtlarýyla, kara düzenlere edep dersi veren deðerli Dursun Akçam hocamýzla pek çok etkinlikleri paylaþmýþ ve hatta acýlarý bal eðlemiþ bir meslektaþý olarak yazmak; zalimlere mezar kazmaktan daha acý veriyor! Dizelerime, Dost adýna bestelerime. Bedenen aramýzdan ayrýlsa da; yazdýklarýyla aramýza yeniden dönecektir!... Ne mutlu Sevgili Dursun AKÇAM gibi Yürek taþýyanlara, Erek taþýyanlara! Ayrýca, hemþehrim olan sevgili Dursun Akçam ý özlemle, saygýyla anýyor, yakýnlarýnýn ve sevenlerinin acýlarýný paylaþýyorum! Ozan Sýar CAN Yazar/Sanatçý/Öðretim Gör. Þahturna Kültür ve Sanatevi Direktörü

8 Köyünde köylüleri ve öðretmenlerle birlikte (1960 lý yýllar). Londra da Filiz Baþaran ile birlikte (1966).

9 TAZÝYE DEFTERÝ Kars lýlarýn Kara Lelesi Dursun abi hadi var git yolun açýk olsun. Çaðýnýn sorumluluðu bilinci içerisinde yaþadýn ve dövüþtün faþizme karþý yýlmadan savaþtýn, devrimci evlatlar yetiþtirdin hepimizin onur kaynaðý oldun. Fakir Baykurt, bana Dursun Akçam ýn akrabasý diye hitap ederdi, senin hemþehrilin olmak ne güzel duygu olduðunu ben bilirim. Tuzun koktuðu bir ülkenin aydýnýsýn, Dursun Abi Kanlý Derenin kurtlarý ile dövüþtün, derinden gelen kirli saldýrýlar onurundan ve kiþiliðinden taviz vermeden savaþtýn. Sana ve sizin kuþaðýnýza ve yetiþtirdiðiniz insanlara her zaman bu ülkenin devrimcilerinin saygýsý olduðunu da bizati gördünüz. Haydi yolun açýk olsun Kars lýlarýn Kara Lelesi. Baþýnýz saðolsun evlatlarý, sevgili Akçam ailesi ve onlarýn dostlarý Demokratlar yurtseverler. Melahat abla Onca Çile çekenler faþizme karþý omuz omuza dövüþenler yürüyelim Kara Lelemin yolunda. Acý bir rüzgârdýr eser daðlardan ovalardan / Kapkara kanýný kurutur / yoksullarýn / sonra kýtlýk pahalýlýk ve faþizm dayan ha yýkýlma diyordu Enver Gökçe Dayan ha yýkýlma ey dost. Lütfi UZUNKALE sayýn hocam, acý haberi can dündar ýn yazýsýndan öðrendim siz benim yaþam felsefemi oluþturan bir ýþýksýnýz ayný zamanda çocuðum içinde. eþiniz hanýmefendi tabiat bilgisi öðretmenim kýzýnýz sýnýf arkadaþým yani sizleri çok seviyorum ayrýca þu andaki yazý hatalarým içinde sizden özür diliyorum.umutlarýmýz asla solmayacak huzurlu olun demirlibahçe ortaokulu öðrenciniz. Ayhan Teoman SALMAN Ah Dursun amcam ahh Nereden baþlasam ki, ben de bilmiyorum Demokrat gazetesinden mi, Almanya da, Demokrat Türkiye gazetesinden mi, gene Almanya daki seminerlerden mi, yoksa oðlun arkadaþým Taner Akçam dan mý?? Köln deki akþamlar mý??? Hamburg günleri mi? Ama bunlarýn hiç biri seni bana, bize geri getirmiyor ki çok üzgünüm. SENÝ UNUTMAYACAÐIZ Ali

10 TÖS ün kuruluþundan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anýtkabir de. Defteri imzalayan Talip Apaydýn (1966). Fakir Baykurt ile bir TÖS toplantýsýnda (1970).

11 TAZÝYE DEFTERÝ Hiç ölmediler ki. Onlar bu memleketin karanlýkla mücadelesinin simgeleriydiler, onlar köylerinden çýkýp, tekrar memleketin köylerine dönen, aydýnlatmak uðruna çýrpýnan mücadele eden öðretmenlerdi. Onlar, gerçekçi, bilimdi, sanattý yaptýklarýyla. Onlar bir cephe tarafýndan bir çýrpýda vazgeçiliveren Köy Enstitüsü Mezunlarýydý. Ama öyle sönmüþ sandýklarý anda yeniden parlayýveren, nereden ne zaman çýkacaðý da belli olmayan, bu yurdun her yanýnda saçýlmýþ bir Iþýk býraktýlar ki, bu gün hâlâ onlarý yok edemediler. Onlar hiç ölmediler. Bir Köy Enstitülü babanýn kýzý olarak, bu halktan biri olarak, Sayýn Dursun Akçam a teþekkür ediyorum. Fulya ÝNCÝ Kafdaðý nýn Ardý kitabýnýzý okudum çok duygulandým. Ardahan dan batýya doðru bir yýldýz gibi gördüm sizi. Baþýný gökyüzüne çevirenlerin görebildiði bir yýldýz. Baþý önünde olanlarýn niçin görmeye ihtiyacý olsun ki. Hayatýn mücadele olduðunu sizin kiþiliðinizde tüm Ardahan lýlarýn yaþamlarýnda olan fakat yazýlamayanýný okudum. Kafdaðý nýn Ardý bir masal deðil elbet bir gerçekti. Onu da ancak siz anlatabilirdiniz. Size binlerce defa teþekkürler. Ardahan, A- nadolu nun kýyýsýnda bir yer deðil elbet, Anadolu nun kalbinde yaþayan bir parça. Topraðýnýzda rahat uyuyun. Bütün sevenlerinize baþsaðlýðý dileklerimle. Ercan Sevgili Dursun Akçam sizi tanýdýðýmda siz çoktan Kafdaðý nýn ardýnda idiniz. Sizi tanýmamayý büyük bir kayýp olarak sayýyorum. Hayat öykünüzü kýsada olsa büyük bir hayranlýkla ve imrenerek okudum. Siz benim için yeni doðdunuz bunun mutluluðu ile kalbim çocuklar gibi þen, cývýl cývýl. Hoþ geldiniz benliðime, artýk dünyamda Dursun Akçam hocam var ne mutlu bana. Size en derin saygýlarýmý sunuyorum. Yüksel DEMÝR Sizi geç tanýdýk ve erken kaybettik, bu ülkenin sizin gibi aydýn kiþilere ihtiyacý var, keþke hayattayken deðerinizi anlayabilseydik, keþke... Berkant KAYAN

12 Orhan Kemal ve Ahmed Arif ile birlikte (1960 lý yýllar) Antalya Altýn Portakal Ödül Töreni nde, eþi Perihan Akçam, Adnan Binyazar, Fakir Baykurt, Orhan Pamuk ve bazý yazarlarla birlikte.

13 TAZÝYE DEFTERÝ Ben de Can Dündar ýn köþe yazýsýndan ölümünü öðrenip verdiði adresten girip tanýma imkaný bulduðum sizi yakýndan tanýyanlara imrendiðim büyük insaný geçte olsa tanýmama aracý olan Can Dündar a teþekkür ederken elbet kendimde büyük bir eksiklik olarak gördüðüm fakat imkânlarýmdan dolayý ancak Türkiye ye gittiðimde temin edip okuyabileceðim ve okudukça bu büyük öðretmeni, yazarý en önemlisi insanýn ölümsüz eserleri öðrendiklerimle þanslý öðrencilerinin kervanýna katýlacaðým. Ne mutlu böyle eðilmeden yüreðindeki güzellikleri insanlýða býrakýp son nefesini verene. Ruhunun önünde saygýyla eðilirken tüm yakýnlarýna sabýr diliyorum. Ýsviçre den selamlar. Elife KARADAS Dursun Aðabey, Milliyet Gazetesi nde Can Dündar ýn bugünkü (23 Eylül 2003) Kafdaðý nýn ardýndaki Akçam yazý baþlýðýný okuyunca yüreðimi su serpildi. Aha, Dursun Aðabey den bir haber var herhalde diye düþündüm. hiç deðilse öldüklerinde satýrýnda ise yüreðim cýz etti. Demek o babacan caným, caným diye öten diller artýk susmuþtu. Seni boyalý basýn unutmuþ olsa bile, dostlarýn ve az da olsa kitaplarýnýn ulaþtýðý okurlarýn unutmayacaklar. Seni güleç aydýnlýk yüzünle, babacan tavýrlarýnla, içi-dýþý bir samimiyetinle her zaman anacaðým. Güle güle Dursun Aðabey Kardeþin Ýsmail KAPLAN Dursun Akçam ý kaybettik. Evet üzgünüz yok olup giden bu ülkenin yurtsever insanlarýný yitirmekten dolayý. Ama yaþamýn da gerçeði bu. Önemli olan Dursun Hocalarýmýz - dan öðrendiklerimizi yaþama geçirebilmek. Ben Dursun Akçam ý Demokrat Gazetesiyle tanýdým, bir kez daha Birgün gazetesinin kurucularý içinde adýný görünce çok sevinmiþtim. Umarým Dursun Hoca nýn emaneti doðru ellerde yükselecektir. Yakýnlarýna, sevenlerine ve tüm yurtseverlere baþýnýz sað olsun diyorum. Mete PAK

14 Alaçam Tütün Üreticileri Mitingi nde konuþma yaparken (1970). Uður Mumcu yla birlikte.

15 TAZÝYE DEFTERÝ Bir savaþçýmýzý daha kaybettik. Çok üzgünüm. Birkaç aydýr Kuþadasý ndaki evini arýyor telesekretere not býrakýyordum. Hastalýðýndan haberim yoktu. Sevgili Akçam ý Hamburg daki sürgün yýllarýndan tanýyorum. Üniversite öðrencisi olarak bu þehirde bulunduðum yýlarda sevgili Akçam a davet edildiði okumalarda ve toplantýlarda tercümanlýk yapýyordum. Çünkü kendisi çok zeki olmasýna raðmen Almanca öðrenmemekte direnmiþti, haklý sebepleri de vardý. Senden çok þey öðrendik. Çünkü sen her þeyden önce bir öðretmendin. Bize öðreteceðin daha çok þeyler vardý, çok erken gittin. Uðurlar o- la. Sevgilerimiz seninle olsun. Can ýn seni unutmayacak. Tüm sevenlerinin baþý sað olsun. Ayten Can TUNALI Ben de Can Dündar ýn bugünkü yazýsýnda öðrendim. Neden bu kadar duyarsýz bir toplum olduk? En deðerli varlýklarýmýzý yok sayacak kadar kör olduk? Neden bu gidiþat deðiþmesi gerekirken daha kötüye gidiyor? Sana son vazifemizi yapamadýk Dursun Akçam. Kalbimizdesin orda seni kimse unutturamaz. Rahat uyu Tüm yakýn ve sevenlerine baþ saðlýðý dilerim. FULYA Ýlk kez adýný gençliðimin o hedefi belirsiz günlerinde duydum. Yolunu arayan bir gencin ilk sýðýnaklarýndan biri oldu. Rahmetli can arkadaþým Hanaklý Recep, bana; Dursun Akçam dan Ümit Kaftancýoðlu dan söz ediyor onlarý tanýmam gerektiðini söylüyordu. Onu önce insanýn içini acýtan ölü ekmeði ndeki satýrlarýyla tanýdým. Ekmeði et kokularýyla dürüm yapýp yemeye çalýþan çocuklarýný hiç unutmadým. Hem onunla hem de Ümit Kaftancýoðlu yla o gençlik yýllarýmda nasýl tanýþmak istedim ama olmadý. Sonra ben de hayatýn acýmasýzlýðý içinde baþka dünyalara yelken açtým ve bir daha onlarý tanýma fýrsatým olmadý. Þimdi bir kez daha içim acýdý. Keþke gençliðimin o ilk yazarlarýyla, o coðrafyanýn ilk kalem ustalarýyla tanýþabilseydim. Sevgili hocam, seni o zaman da sonraki yýlarda da gelip göremedim. Baðýþla ve rahat uyu. Mahmut ÖVER Gazeteci

16 Mamak Askeri Cezaevi nde Vitrinlikler koðuþundaki arkadaþlarýyla birlikte. Soldan Saða; Ayaktaki Fakir Bakurt. Oturanlar; 1. Veli Kasýmoðlu (TÖS Yöneticisi), 2.??, 3. Mümtaz Soysal, 4.??, 5. Osman Akol (TÖS Yöneticisi); Arka Sýra; 1. Dursun Akçam, 2. Turgut Kazan, 3.??, 4.??, 5. Ýlhami Soysal, 6. Þadun Aren (1971) Almanya da Server Tanilli, Akýn Birdal ve Deniz Kavukçuoðlu yla birlikte. (1980 li yýllar)

17 TAZÝYE DEFTERÝ (Koskoca!) Türk medyasýnda Dursun Akçam ýn vefatýyla ilgili bir tek haberin olmamasý medyada çalýþanlarýn deðil, bu (büyük!) medyanýn yayýnladýðý abuk subuk programlarý seyreden (Akýllý! Çevik! Zeki!) Türk milletinin ayýbýdýr. Baþýmýz saðolsun. Serkan MEÞHUR Ulu çýnarlar aramýzdan bir bir gidiyor. Uðurlar olsun. Zaman rüzgâr gibi geçiyor. Mutlu günler bekliyor insanlýðý! Bir dava için savaþan ölmez. Yenilse de her zaman diktir alný! Orhan SELÝM Güle güle Dursun Akçam, Nazým a, Uður Mumcu ya, Mina Urgan a ve saymakla bitmez nice dostlara selam götür. Maalesef siz de iyi bir haber götüremiyorsunuz. Umarým bir sonrakimiz geç gider ve iyi haberler götürür. Nusret KOCAN Dursun hocama mektup, Sevgili öðretmenim, Ölümünü Can Dündar ýn yazýsýndan öðrendim Beni anýmsadýn mý sevgili hocam, sanýrým yýl lerdi Ankara Atatürk Lisesinde öðrenciyken, faþist müdür Deli Veli nin okuldaki zulmünden bunaldýkça koþup sana gelirdim. Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS) binasý Demirtepe deydi. Büyük kentle henüz yeni yüz yüze gelmiþ bir köy çocuðu olarak utanarak sýkýlarak yanýna geldiðimde, bana büyük adammýþým gibi davranýr, yanýna oturtur, çay ýsmarlardýn Bazen, çok yoðun olduðun zamanlarda geldiðimde, Ali Haydar NERGÝS O kadar kýymet bilmez bir toplum olduk ki; nasýl ilelebet payidar kalacaðýz hiç bilmiyorum. Kaç kiþi biliyordu yaþadýðýný, kaç kiþi duydu öldüðünü? Hoþçakal sevgili büyüðüm Eren KAHVECÝ Deðerli büyüðümüz, köyümüzün ulu çýnarý Dursun amcamýzý kaybettik baþýmýz saðolsun. Alaattin Fýrat ÞENTÜRK

18 Almanya da Can Yücel ile birlikte (1980 li yýllar). Almanya da çocuklarla bir söyleþi sýrasýnda (1980 li yýllar).

19 TAZÝYE DEFTERÝ Taþ Çorbasý ný hatýrladým öncelikle Bana ödevlerimi hatýrlattý bir kez daha. Güle güle babamýn adaþý ve meslektaþý. Güle güle öðretmenim... Güle güle Dursun Amca ve sonsuz teþekkürler. Pýnar DAÐ Sevgili Dursun Amca; seni Almanya da, bir kýþ ayýnda tanýmýþtým... Hani havasý gri, bulutlarla kaplý, soðuk ve yaðýþlý bir gününde Tarih, Almanya nýn havasýna denk düþen bir seneydi 1980 li yýllar o bulanýk, karamsar günlerimizde, üþüyen yüreklerimizde, bir nebze olsun bize sýcaklýk veren yüreðini unutmayacaðým bizi seyret Ahmet Ardahan orta okulunda benim edebiyat öðretmenimdiniz, sizden çok þey öðrendim. Sizinle gurur duyuyoruz, Ardahanlý olmanýz bize kývanç veriyor. Tüm yakýnlarýnýza baþ saðýlýðý diliyorum. Selahattin AÞÇI Sevgili Dursun dede, bizlerden ayrýlýp yýldýzlý göklere çýkýyorsun. Seni çok seviyoruz. Kitaplarýn her zaman baþucumuzda olacak. Derya ÞENTÜRK Sol un bir çýnarý, bir çamý daha devrildi. Atatürk ün öðretmenini kaybetmenin acýsýný yaþýyorum. Ailesine, geride býraktýklarýna sevenlerine, sabýr ve baþ saðlýðý diliyorum. Özellikle dünya Sol unun baþý sað olsun Av. Fevzi F. HELVACIOÐLU Deðerli öðretmenimiz Dursun Akçam, insan sevgisini ve yaþamýn deðerini yalnýz öðrencilerine deðil, okuma yazma bilen herkese çok kolay bir þekilde anlatan ve öðreten bir eðitimci olarak eserlerinde sonsuza dek yaþayacaktýr. Anýsý önünde saygýyla eðilir, yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Sevilay TURA Öðretmen

20 11 yýllýk sürgünden sonra yurda dönüþünde Esenboða Havalimaný nda Mustafa Ekmekçi ve kýz kardeþiyle birlikte. Almanya da Yýlmaz Güney i anma toplantýsýnda (1980 li yýllar).

21 TAZÝYE DEFTERÝ O Kafdaðý nýn arkasýnda deðil yüreðimizde yaþýyor artýk, kararmayan bir aydýnlýktý o ve öyle sürecek aydýnlýðý, tüm yurtsever devrimcilerin baþý saðolsun. Haþim Güner ORAL Ardahan ýn Dünyaya açýlan penceresi Dursun Akçam; Seni çarýklarýnla Kaf Daðý nýn arkasýnda býraktýk ama aydýnlattýðýn yolda yürümeye devam ediyoruz. Seninle birlikte, ayný çaðda yaþayarak, halklarýn kardeþliðini, barýþý ve sevgiyi paylaþmanýn onurunu yaþayan biri olmaktan büyük mutluluk duymaktayým. Düþüncelerini tüm aydýnlarla birlikte yaþatacaðýz Ensar Öðüt Milletvekili Ardahan aydýn yolunun birini kayýp etti kederli ailesine tüm aydýnlara baþsaðlýðý dilerim. Derviþ AVÞAR CHP Ýlçe B. Analar aðlar çocuklarý için Þiþtepe, karanlýk dere Ölçeðin düzü aðlar ölümsüz Dursun AKÇAM için. Yener ÇAKMAK Dursun Akçam dayýmdý, karanlýklar üzerine doðmuþ güneþti, o gitti, ýþýðý kaldý bize, o artýk hep bizimle Hep örnek aldýk, hiç yetiþemedik, yine bir adým geride býraktý bizi, yüreklerimizde Kýsýrýn Daðý gibi hüzünle Hafýz ÞENTÜRK Eylül ayýnda devrimci mücadele adamý, eðitimci yazarýmýz Dursun Akçam da sonsuzlar kervanýna katýldý. Dursun Akçam, Anadolu topraðýndan, suyundan ve havasýndan aldýðýný, beyninin süzgecinden geçirip kalemiyle kat kat halkýna geri veren bir yazardý, bir eðitimciydi. O, halkýnýn ta kendisiydi. Halkýnýn yaþadýðý ezilmiþliðin, yoksulluðun katmerlisini O da yaþadý. Akçam, eserleriyle yaþayacak Sevgili Dursun aðabeyi saygýyla anýyoruz. Berfin Bahar Dergisi

22 Sürgün yýllarýndan sonra Türkiye ye dönüþünde yerleþtiði Kuþadasý nda dostlarýyla birlikte. Sað baþta oturan, komþusu ve son yýllardaki en yakýn dostu Hidayet Tuncer dir. Yaþamýný yitirmeden önce eþi, çocuklarý ve torunlarýyla birlikte çektirdiði son fotoðraf.

23 TAZÝYE DEFTERÝ Bence ömrün anlamý, bu süre içinde doðru, güzel ve haklý olandan yana görüþ bildirmek için parmaðýný kaldýrma cesareti göstermek ya da göstermemekle iliþkili Ýdeolojilerden, dinlerden falan bahsetmiyorum. Ýnsan olmanýn gereðini salt doðrudan ve güzelden yana yerine getirmekten bahsediyorum. Düþünceler deðiþkendir, onlarý yansýtan kavramlar da çoðu kez içi boþaltýlmýþ biçimde sahtekârlarýn oyuncaðý olur. Ýþte bu nedenle sanat ve sanatçý hep muhalefettedir. Düne kadar gönül koyduðu düþünce bugün iktidar olsa, o kendi iktidarýnýn eksiklerinin üstüne gitmekten baþka bir þey yapmaz Gerçek sanatçý dalkavuk deðildir, bu nedenle de yaþarken deðil, öldükten sonra parlar eylemliliði Çünkü o yazdýklarýyla, parmaðýný kendi ömrünü de aþan bir haklýlýktan yana kaldýrma cesaretini göstermiþtir. Sevgili Dursun Akçam. Ýbrahim BAÞTUÐ Merhaba Dursun AKÇAM!! Evet ancak þuan merhaba diyebiliyor ve senin gibi; ikliminin bütün özelliklerini taþýyan ender ÝNSAN ý tanýma fýrsatýný buluyorum. Bizler kuþkusuz çarýklarla hayata atýlýp þu riyakar ve çýkar kavgasýnýn yaþandýðý inanýlmaz güç sýnavda senin izini takibe devam edeceðiz. Bir eðitimci olarak senden öðrenecek nice þeyler var? Sana kaf daðýnda, kendi ülkende kýr çiçekleri arasýnda huzurlu yaþaman temennisiyle. Öðretilerin umarýmki toplumumuza ýþýk olacaktýr. Ýsmail TOPÇU Akademisyen

24 Son Yolculuk.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri

2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri 2005/2006 Sezonu Yeþeren Kabare Türk Tiyatrosu 7.Türk Dünyasý Tiyatro Ödülleri Fikri Þiþko, Refki Taç, Orhan Volkan, Bayram Deda, Besim Sipahi, Ayla Þahin ve A.R.Yeþeren den oluþan Seçici Kurulu 2005/2006

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar.

Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar. MESLEĞE VEDA From: Güney Dinç Sent: Wednesday, April 16, 2014 1:56 PM To: Subject: [ÇEHAV] Mesleğe Veda Sevgili dostlar. 53 yıldan sonra avukatlığı bırakmak zorunda kaldım. Sizlere son bir anımı sunuyorum.

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi "Zemheri de uzadýkça uzadý"

Her þeyin azý karar çoðu zarar derler. Ahmet Arif'in dizelerindeki gibi Zemheri de uzadýkça uzadý Okuyucu mektuplarý / Letters from Readers Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 101-110 101 Çankýrý Ýzlenimleri - I Aþaðýdaki yazýda; Çankýrý Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Edebiyatçýlar Derneði ve Türk Kütüphaneciler

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER KATEGORİSİ

YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER KATEGORİSİ YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER KATEGORİSİ Can Yılancıoğlu 20.09.2018-22:00 12.09.2018-22:30 Can Yılancıoğlu 6 6 Fatih Koç WO Mete Gezer 4 4 Mete Gezer 25.09.208-20:30 06.09.2018-19:00 Can Yılancıoğlu 6 6 Erdem

Detaylı

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Çalışan Gazeteciler Günü nde Bodrum da görev yapan gazeteciler Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un Trafo Bodrum da düzenlediği

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 1 2 Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 3 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Classiccar-6.Sayýda ki Maviþ Gönderen : papatya54-12/01/2008 19:14 Classiccar'dan Bülent Aydýn ve Ruhi Köktürk geçtiðimiz pazar Ýzmit/Kocaeli'n de 63 /4 Kapý Hardtop'un dergi çekimleri için misafirimizdi.o

Detaylı

Sevgili Yol Arkadaşım Hasan ERÖKSÜZ; Kaybedilmiş bir dostun ardından yazı yazmak

Sevgili Yol Arkadaşım Hasan ERÖKSÜZ; Kaybedilmiş bir dostun ardından yazı yazmak -B İ Z D E N Sevgili Yol Arkadaşım Hasan ERÖKSÜZ; Kaybedilmiş bir dostun ardından yazı yazmak Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, cümlelerin bağlanamadığı, boğazınıza bir şeyin düğümlenip oturduğu o an İnsan

Detaylı

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir

Detaylı

İyi Aksamlar, Bir gönüllümüzün annesinin mektubu da ekte yer alıyor... Bir de 12 sene sonra gelen mesaj...

İyi Aksamlar, Bir gönüllümüzün annesinin mektubu da ekte yer alıyor... Bir de 12 sene sonra gelen mesaj... İyi Aksamlar, İLKYAR projelerinden dönerken proje değerlendirilir... Projeye ilk defa katılan "kelebekler" değerlendirmeye baslar, daha sonra 2., 3. nesil "kelebekler" konuşur... Konuşma o kadar sürer

Detaylı

ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI

ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI Türk Kardeþlik Merkezi GENELKURMAY BAÞKANI ORGENERAL ÝLKER BAÞBUÐ UN TELEVÝZYON PROGRAMINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR(TAM METÝN)( 05 Temmuz 2010 ) Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI 36 Soldan saða: Türkiye Ýþ Kurumu Ankara Ýl Müdür Yardýmcýsý Gürol UÇ, Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar BAYAZIT, Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü On5yirmi5.com Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü İki kol ve iki bacak nakli yaptığı Sevket Çavdır hayatını kaybedince suçlanan Doç. Dr. Nasır, o günü anlattı. Yayın Tarihi : 29 Mart 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı TARİHTEN BİR KESİT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(4) Prof. Dr. Galip Urak ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Galip Urak ın Özgeçmişi ve Göğüs Cerrahisi AD nın Tarihçesi 1946-2006

Detaylı

Yakin bir zaman icerisinde ailemizi buyutmek istiyoruz.. Konumuzla ilgilenen kardeslerimizin

Yakin bir zaman icerisinde ailemizi buyutmek istiyoruz.. Konumuzla ilgilenen kardeslerimizin 1.06.08-24:00 te kapanýcak.. Baþvurular buraya! Gönderen : aries - 26/04/2008 13:35 Yakin bir zaman icerisinde ailemizi buyutmek istiyoruz.. Konumuzla ilgilenen kardeslerimizin Isim Soyad Yas Bulundugu

Detaylı

ilk yar'larımızın sevgili dostları

ilk yar'larımızın sevgili dostları ilk yar'larımızın sevgili dostları Bu akşam da Mersin üniversitesinden sevgili İbrahim'in izlenimini paylaşıyoruz... Daha önce Mersin ekibinin her projemize gelişi ile verdiği eşsiz katkıya değinmiştik...

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM

1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM ATATÜRK ANLATIYOR 1 2 1.KİTAP ATATÜRK ANLATIYOR, ÇOCUKLUĞUM Sahibi Atatürkçü Düşünce Derneği adına: Tansel ÇÖLAŞAN Yazı Kurulu Ayşe Nejla ÖZDEMİR (ADD önceki GYK Üyesi, Matematik Öğretmeni ) Alaattin ATALAY

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

2-Mayýs-Ýkod Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi Sucuk Partisi Gönderen : papatya54-28/04/2010 13:46

2-Mayýs-Ýkod Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi Sucuk Partisi Gönderen : papatya54-28/04/2010 13:46 2-Mayýs-Ýkod Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi Sucuk Partisi Gönderen : papatya54-28/04/2010 13:46 02 Mayýs Pazar yer Ýkitelli Mehmet Arsay Otomobil müzesinde (ÝETT otobüs garajý yaný) Cengiz Arsay'ýn

Detaylı

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 6. ZC L K ÛRASI izcilik suras.indd 1 10.08.2010 17:03:06 BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 Yayın Kurulu Ba kanı Lokman ÇA IRICI Yayın Kurulu

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Kalbin Mutluluk Rehberi. Mutlu Olmanýn Yollarý

Kalbin Mutluluk Rehberi. Mutlu Olmanýn Yollarý Mutlu Olmanýn Yollarý BETÜL ERDOÐAN AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM

ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ GÜNLÜĞÜM ÖYKÜ NÜN GÜNLÜĞÜ Merhaba arkadaşlar, adım Öykü ilköğretim 2. sınıf öğrecisiyim. Gün içinde düşüncelerimi, duygularımı, hissettiklerimi yazdığım bir günlük defterim var. Günlük defterime bugün not aldığım,

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

Ata Hocanin bize kazandirdigi guzel insanlardan biri de sevgili Tulin dir... Tulin in yazisini paylasiyor,

Ata Hocanin bize kazandirdigi guzel insanlardan biri de sevgili Tulin dir... Tulin in yazisini paylasiyor, Sevgili Dostlarimiz, Dun sevgili Ata Hocamizi yolcu ettik... Sadece ILKYAR daki gonullu, arkadas, ogretmen ve ilkyar larimizin degil, Hacettepe, Mersin, Istanbul, MEB ve diger ortamlarda da hepimizin Ata

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNMAK

BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNMAK BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNMAK Ceylan Işık, Hacettepe Türkçe Öğretmenliği Biliyor musunuz, ben bir çocuğun kalbine dokundum? Hatta bir değil birçok çocuğun kalbine dokundum. Onların sadece ellerine, yüzlerine

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı