ANKARA ÜNİVEBSİTESİ BASIN-YAYIN YÜKSEKOKULU YAYINLARI: 10 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI s 221 HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVEBSİTESİ BASIN-YAYIN YÜKSEKOKULU YAYINLARI: 10 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI s 221 HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVEBSİTESİ BASIN-YAYIN YÜKSEKOKULU YAYINLARI: 10 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI s 221 HALKLA İLİŞKİLER SEMPOZYUMU Ankara, Msm 1987

2 ISBN C opyright: A. Ü. Basın - Yaym Yüksekokulu, 1988 Türkiye ve O r t a Doğu Amma İdaresi Enstitüsü, 19CS A.Ü. SİYASAL BİLGİLEE FAKÜLTESİ VE BASIN - YAYIN YÜKSEKOKULU BASIMEVİ, ANKARA -1988

3 ^. j^isrîvmlsiteleş, jjje '^KAflVİÛâ^. VE/,pZEL KUHULÜŞLARIN ' BİLİMSEL: İŞBİRLİĞİNE BİR ÖRNBE'" OLMn ^ YAYİNIN'' ' OKUYUCUYA M a RLI OLMASI DİLEĞİYLE., III

4 TEŞEKKÜR Sempozyumun gerçekleştirilmesinde, aynı süre içinde açık tutulan Anadolu Basınından Örnekler Sergisi nin hazırlanmasında,.bû-'yapıtın yayımlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan A.Ü. BYYO ile TODAİE nin akademik ve idarî personeline, Semliözyımâ bildiri sunarak, oturürii başkanı ve'tartışmacı ölarâk katılanlara^ Basıri-Yaiyın ve Enformasyon Genel; Müdürlüğü ile Anadolu Basın Birliği ve Türkiye Halk Bankası ile Ankara Ticaret Borsaşı yetkililerine, ayrıca BYYO öğrencileri ile A.Ü. SBF ve BYYO Basımevi çalışanlarına içtenlikle teşe'kkür ederiz. W

5 İÇİNDEKİLER AÇILIŞ OTURUMU BAŞEAN: Prof. Dr. Nermin ÂBADAN-ÛNAT " ' (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler; Fakültesi),i KONUŞMALAR: Prof. Dr. Tarık SOMER, (Ankara Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Nııri TORTOP (TODAlE Genel Müdürü), ;.. Prof. Dr.'Ferruh DİNÇER S' (Ankara Üniversitesi Basm-Yaym Yüksekokulu Müdürü) BİRİNCİ OTURUM HALKLA İLİŞKİLERİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE KURUMSALLAŞMASI BAŞKAN; Prof. Dr. Özcan ÖZAL ' (Ege Üniversitesi-Basın- Yayın'Yüksekokulu Müdülrü) BİLDİRİLER: Betûl MARDİN ^... Halkla İlişkilerin ABD de ' Gelişimi ve Avrupa ya Girişi M., Alâeddin AŞNA,.,, : ' Halkla İlişkilerin Türkiye de Benırns'enmesi Dr. Mehmet TURAÇ,. : r, ı,,... Türkiye de H^kla İlişkiler Eğitimi, Nasıl Olmalıdır?/ Doç. Dr. Yiteel ERTEKİN. Halkla İlişkiler ve Mesleİcleşme Olgusu TARTIŞMA... : İKİNCİ OTURUM' TÜRKİYE DE HALKlX İLİŞKİLER ÜYCÜLAMALÂRİ 'VE SORUNLARI BAŞKAN: Prof. Dr. Ozdemir AKMUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültek)... 53

6 Î3İLDİRİLEÎI: Dr. Selçuk YALÇINDAĞ Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Sorunlarının Genel Görünümü... Prof. Dr. Osman TEKİNEL Üniversitelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları Yard. Doç. Dr. Hikmet SEÇİM Hastanelerde Halkla luşkiler ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanun Tasarısı 97 TARTIŞMA m ÜÇÜNGÜ OTURUM ÖZEL SEKTÖR&E HALIMLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE SORUNLARI,. BAŞKAN: Prof. Dr. Osman TEKİNEL,, - (Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı) BİLDİRİLER: Sunuk PASİNER V' Özel Sektör ve Halkla İlişkiler Kem al DOĞANGALI Bankacılıkta Halkla İlişkiler Uygulamaları TARTIŞMA DÖRDÜNGÜ OTURUM HALKLA İLİŞKİLERDE ARAÇLAR VE ARAŞTIRMA ' BAŞKAN; Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ ; (Marmara ıt^niversitesi. Başm-Yayın Yüksekpkulu,,Müdüi ü) BİLDİRİLER; Doç. Dr. Aysel AZİZ Halkla İlişkiler ve Sözlü Basın Doç. Dr. Oya TÖKGÖZ ' ' ' ' ' Gazeteoilik-Halkla İlişkiler İlişkisinde Yazılı Basmın Rolü ve Önemi 141 İbrahim ÇAMLI., :, Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve Sımrları Yard Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜiatURT ' ' Halkla İlişkilerde Araştırma Yöntemleri ye/değerlendirme TARTIŞMA....,.,.173 BEŞİNCİ OTURUM,, HALKLA İLİŞKİLERDE KURAMSAL SORUNLAR BAŞKAN: Doç. Dr. Ömer BOZKURT.,,,. (TODAİE Öğretim, Üyesi) ^ ;,,, VI

7 BİLDİRÎLER: Dr. Haluk GÜRGEN Halkla İlişkiler Faaliyeti Olarak Sosyal Reklamlar Dr. Muhan'em VAROL Siyasal Alanda Halkla İlişkiler Doç. Dr. Niyazi ÖKTEM Halkla İlişkilerin Şuurları Dr. Birkân UYSAL-SEZER Bir Halkla İlişkiler Kuramı Olabilir mi? PANEL TÜRKİYE DE HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ İÇİN YAPILABİLECEKLER BAŞKAN: Prof,, Dr. Nuri TORTOP CTODAİE Genel Müdürü) KONUŞMACILAR: Ruhman AldL M. Alâeddin AŞNA İbraliim ÇAMLI Doç. Dr. Yücel ERTEKİN Doç. Dr. Niyazi ÖKTEM Canan USMAN Dr, Birkân UYSAL-SEZER TARTIŞMA DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ Prof, Dr. Ferrulı DİNÇER vn

8

9 A p iiş - ÖTÜRÜMÜ BAŞKAN: Prof. Dr. Nermin Abadan-UNAT

10

11 frof. Dr. NEEMİN ABAd AN - ÜİSFAf Çok değerli Ankara Üniversitesi Eektörü, öğretim üyeleri, Sayın, A.Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferruh Dinçer Bey, değerli gençler: Bu onurlu görev bana nasıl teveccüh edildi diye düşünürken, kendi kendime dedim ki, herhalde, Ferruh Bey, eski SBF Dergilerini karıştırıp, 1955 yılında halkla ilişkiler üzerine yazmış olduğum makaleyi görmüş olacak. Belki, ondan dolayı bana bu görevi verdi. Fakat, halkla ilişkiler kavramım, belki, tesadüfen yaşım dolayısıyla, ilk ben yazdıysam da, programa baktığınız zaman görüyorsunuz ki, ondan sonra o kadar çok değerli bilim adamı ve araştırıcı bu hususta yapıtlar vermişlerdir. Kavrara çok çabuk gelişti, serpildi, ürünlerini verdi ve bu sempozyumda, bunların gayet güzel bir şekilde, kronolojik sıra ile gelişimini ve getirdiği sorunları göreceğiz., ı Şimdi, gündemimiz gereğince, ük konuşmayı yapmak üzere, A.Ü. Sayın Prof. Dr. Tarık Somer i rica ediyorum.

12

13 .^HALKLA^İLİŞKİI,ER SEM POZYUM U87,, Açış Konuşması : 20 Nisan, 1987 Prof. Dr. TarüfeASomör ' Arikarâ' jüriivefsitesi Rektörü Sayın Davetliler, ÜniversitenıiZ; Basın Yayın Yüksek Okulu,,ye.,, Türkiye^^^ Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü tarafından ortaklaşa, tertip edilen Hallda İlişkiler Sempozyumu - 87 nin açılışında sizlere hitap etmek benim için bir'gurur' vemiesidir;' Sempozyumun ülkemize ve rnilletimize hâyıflı ve uğurlu *ölmâsmı, ekonöniik ve sdsyat hayatıttiızın'^ gelişmesine katkılardk bulunmasını içtenlikle dilerim. Bir şahsın veya kuruluşun çevresiyle,olan münasebetlerini açıklığa kavuşturmak veya bu münasebetleri geliştirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin tümüne Halkla İlişkiler diyoruz. Bu konu şüphesiz tarihin derinliklerine kadar inmektedir. Bununla beraber, uygularna alanı geniş ve bağımsız bir konu haline gelişi, I. Dünya Savaşından sonralara rastlar j 19. Yüzyılın ba.şlarihda Amerika daki" gazetelerin pekçoğu para karşılığında yazılar yayınlayarak bazı şahıs ve kuruluşların haber şüturüarında reklamlarını yapardı. Değersiz bir kişi övülür, seçimde kazandırılır, hisse senetleri ahnmakıistepıeja, kârlı bir şirketin.iflas.etmekte olduğ;u etraf af; yayılarak r-panik yaratılırdı., Emlâkçüar, : demiryolu şirkştleri, politi-,kapılar.-yfe finanş.gurupları bu etik ye, terbiye dışı ypllafdan g ölçüde faydalanıyorlardı; ;Pjara t karşılığında yalan;, yanlış haberierr, yayınlatmak ve bundan sayısız çıkarlar, sağlamak o kadar şyaygmlaştı ki, 189p larda ticari kuruluşlar ve politik dernekler Yazışma Bürosu adı altında kendi bünyelerinde 'birer büro kurmayi faydalı ve? lüzumlu gördüler larda Ne^r Yorkîta bü işleri tezgahlayan veyai'iyürüten'reklam menajerleri' bir- dehbire artmağa başlamıştı; Bunların çoğu eski gazetecilerdi. Halkın hangi haberlerden hoşlandığını bildikleri için, 'reklam 1uğruna haberler uy-

14 duruyor ve bunları para karşılığında serbestçe yayınlıyorlardı da Amerikan Gazeteciler Birliği nin yaptığı bir etüdde, bu faaliyetlerde bulunan 757 kişi tesbit edilmişti. Bununla beraber, gazetecilerin aldığı paralar, yayınladıkları sansasyonel haberler dolayısıyla gazete tirajmdaki artış, tatlı geliyor, neticede bu uygulama Amerika ve İngiltere de sürüp gidiyordu. 20. Yüzyılın başlarında ticâret ve finans kuruluşlarının bu tutumuna karşı çıkıldığını görüyoruz; halka yalan ve yanlış haberler vererek şahsi çıkar saklayanlara müsaade edilmemesi kararına varılmıştı. Buna karşı şiddetli tepkiler oldu. Mesela, Banker George F. Baker ben istediğimi yaparım. Benim yaptığım halkı ilgilendirmez denaişti. Meşhur milyarder J.P. Morgan, ben halka hiçbir şey borçlu değüim, ifadesinde bulımmuştu. Demiryolları kralı William H. Vanderbilt, halkm canı cehenneme diyecek kadar ileri gidebilmişti. Halk ve iş çevreleri arasındaki bu çekişme meclis tahkikatlarına kadar vardı. Bu arada Henry Clew:s, yazdığı bir makalede, bankacılık ve, sigortacılıkta gizlilik politikasına son yerihnesi gerektiğine işaret ederek, bu gizlilik politikasının halkın hissiyatinı hiçe saymak anlamına geldiğini belirtmişti. Halkla ilişkilere ve kamuoyuna önem vermiyen zihniyet 20. Yüzyılın ilk senelerinde iflas etmiştir. Nitekim, 1906 yılında antrasit kömür ocakları işleten bir şirketler gurubuna müşavir tayin edilen Ivy L. Lee, gazetecilere şöyle söylüyordu; Ben her olayı, her konuyu sizlere bütün açıklığı ile bildireceğim; bundan sonra gizlilik diye birşey 'tanımıyorum. Bu sözlerle Lee, yeni bir inanç ve akıma önciilük etmiş oluyördü. Artık bütün iş kazaları, olaylar, işçi ve işverenle ilgili kararlar, anında gazetelere bildiriliyordu yılında Ed ward L. Bemays ın yayınladığı Kamu Oyunun Kristalleşmesi adlı kitabı, haber ve reklam fonksiyonlarını, sosyal sorumluluk duygusunu ye etik kurallarım dile getiren önemli bir eserdir. 6 u kitap, Halkla İlişkiler tabirinin yerleşmesine öncülük etmiştir.; II; Dünya İSavâşı sırasında İngiltere ve-aıherika Hükümetleri tarafından halkla ilişkiler daireleri kurulmağa babanmış, bu dairelere müdürler tâyin edilmiştir. Savaştan söıira Üniversite ders programlarına Halkla İlişkiler derslerinin konulduğunu görüyoruz. İlk halkla ilişkiler okulu da Boston Üniversitesinde 1947 senesinde açılmıştır.. Şu hususu^ önemle belirtmek gerekir ki, ham a ilişkilerin ardında önenüi'bir felsefe yatar; i bu;; da halk oyunun en üst düzeyde. otorite olduğu ve önem, taşıdığı felsefesidir. Böylece, halkla ilişkilerin esas; amacı, her türlü işlemde veya olayda iyi niyetin yerleştirilmesi, doğrımun dile geti 6

15 rilmesi ve ;bu: geleneğin yaşatılmasıdır. ^Herhangi bir olayın veya faaliyetin-açıklanmasında tahrif veya j kısıtlama asla düşünülemez. Bii' inanca bağlıc kalan Amerika. Birleşik Devletleri, Watergate; ve İran a silah satışı olaylarını kamu oyuna açıklanmaktah kaçınmamış, bu arada acaba dış politika veyam illi güvenlik yara sâhr mı diye düşünmemiştir. Bujömek- 1er de gösteriyor ki, herhangi bir kuruluşun tasarladığı bir işin ilerde eh az teitkide maruz kalabilmesi için önceden iyi planlanması ye kusursuz biçimse yapıjması gerekir. Bu suretle halklaı' ilişkiler bir ilerleme, gelişilme ve kontrol mekanizması duruııriundadır. Zira, bir işin önceden iyi yapılmasını sağlamak, sonradan çıkacak özürleri kapatmak için tedbir aramaktan veya bahane bulmaktan çok daha sağlıklı ve tutarlı bir yoldur. Herhangi bir kuruluş, herhangi bir konuda bir uygulama düzeni kabul etmiş ve yürürlüğe koymuş ise, bunu oldu bitti haliyle çevresine, benimsetnıek yoluna gitmemeli, bunun yerine, çok daha önceden uygulamanın halkın kabul edebileceği ve benimseyebilecğği tarzda olmasına özen göstermelidir. Gazetecilikte, bir gazetenin halk tarafından benimsenmesi, haberlerin ilgi çekici olmasına, halk tarafından tasvip görmesine bağlıdır. Halk, neyi, niçin ve nasıl ister soruları, basının en çok ilgilendiği ve sürekli araştırmak zorunda olduğu sorular arasmdadır. Her sınai kuruluş işçinin gönlünü kazanmak zorundadır. Zira, işçinin morali ve işinden memnuniyeti, üretimi ve ürün kalitesini tayin eden bir faktördür. O kuruluşun çevresiyle olan ilişkileri, mahalli idarenin o müesseseye karşı tutumunu belirliyecektir. Hiçbir halkla ilişkiler prensibi, normalin altında bir işçi ücretini veya çahşma şartlarını hedef alamaz. Bir kuruluşun aldığı kararlar derhal açıklanmak, işçi ve personele bildirilmek durumundadır. Aksi takdirde konu üzerinde yapılan tahminler ve çıkartılan dedikodular çok acı olaylara yol açabilmektedir. Şirketlerin iş ve işçi politikaları, gelir ve giderleri, geleceğe matuf planları, halkla ilişkilerin normal faaliyetleri içinde olup, açıklanmak zorundadır. Halkla ilişkiler, her türlü haber ve bilgileri söz, yazı, resim, bülten, ilan, makale, reklam, video, fikn, radyo, televizyon ve grafik gibi araç ve metodlarla ilgililere zaman kaybetmeden ulaştırmak zorundadır. Maalesef bu uygulamayı ülkemizde gerekli titizlik ve sür atle yerine getiremiyoruz. Bu konuda çok şeyler öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Mevcut eksikliğin çok zararlarını görüyoruz. Zira, yurt içinde ve yurt dışında kötü niyetli kişiler ve kuruluşlar, yaydıkları yalan haberlerle ve dedikodularla psikolojik savaşta başarılı olmaktadırlar. Geçmiş tarihimiz, ülkesine iyi niyetlerle hizmet edenlerin sürgüne gönderilmesi, hükümetlerin iyi ve faydalı kararlarının kötü gösterilmesi, kasıtlı propagandalarla grev ve boykotların düzenlenmesi gibi acı olaylarla doludur. Şu hususu da belirtmek isterim ki, halkla ilişkilerde zayıf kalan bir milletin, uluslararası

16 ilişkilerde başarılı olması düşünülemez. Yabancıların bizi tariimayışij. neticede uluslararası kararlarda pek çok sonuçların aleyhimize tecelli edişi, hâma ilişkilerde geç- kalışımızın, yetersiz kalışımızın tabii birer sonücu- düri l923 deh-beri, değil Atatürk ilkelerini dünyaya tanıtmak, fesi çıkartıp şapka giydiğimizi bile yeterince duyuramâmışız, Hâlâ dünya karikatürleri- Türkleri püsküllü fesle göstermektedir..sanayileşmemiz, dünya, pazarlarına açılmamız, turizmdfe başarı şağliyabilmemiz, halk ye hükümet ilişkilerinde gelişmeler kaydedebimıemiz için büyük önem' taşıyan halkla ilişkiler konusunda Sempozyum- 87 nih tertip edilmiş, olmasıhın, büyük fa y d a lı sağllyacağma ve sık sık tekrarlanması gerektiğirie samimiyetle inanıyorum, Sözlerime son verirken, ŞerHjpozyumdâ görev ala^ı arkadaşlarıma teşekkür ederek başarılar diler, siz sayın davetiilere en içtbn saygılarımı sünarım.

17 , Fröf.f i Dr. ^N.üeİ i leortof u n. Konuşması :.Sayın sbaşkan/isayın Rektör-j değerli konuklar, sevgili ioğreıicilerbai sm-yayın Yüksekokulumuzun girişimi; ye iitodaîe nin işbirliği ile ger- 'çekleştirilfen bü; sempozyuma^ teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi' suiıarım. Bu sempozyumun gerçekleştirîmesinde ilk; girişiitfi: B.Y.Y;0. ^Müdürrüınüz îsaym:ıpröf. idrj Ferruh DÎNÇER tar.afından. başlatılmıştır..bunun içın benıkendilerine îve diğer emeği geçeri B jy.y.o:^ rtıensuplarıria ve' Eristitümüz 'öğretim üyelerine teşekkür.'ediyorum..,. Halkla''ilişkiler, konusu, Türkiye de daima yönetimin iyileştirilmesi, kamu yönetimi reformu konularıyla birlikte ele alınmıştır. Nitekim 1962 yılında geniş' kapsamlı olarak gerçekleştirilen ilk Merkezi Hükümet.Te.şkilatı Araştırma. Erojesi nde, kısaca ismine* MEHTAî^ dediğiıııiz projede, halkla.ilişkilere, değinilmiş ve Türkiye de yönetimin, iyileştirilriıeşinde halkla ilişldleıin ka1)kısma yer verilmiştir. Yine 1971 yılında, yapılan; idarenin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda ve hazırlanari. projede halkla ilişkilere daha çok yer yerilmiş, özelukle 'b projede,türkiye de İıalkl'a iuşkiict konûsunuin ;çeşıtli,idiçimlerde değişik isimler, altında yürütüldüğü, bu konuda bir birlik beraberuğin yâratilmaşı gerektiği vurgulanmış, ve halkla* ilişkiler eğitiminin Tiırki ye de gereği, gibi yer almadığı belirtiknış ;ir.' Bu konuda: kunımlâr, arasında bir işbirhği sağlanması_, teldif edilmiştir. O, yıllarda, 1971 li yıllarca, yapılap^ t)u önerilerin büyük :ölçude gerçekleştiğini, görüyoruz. Bir defa,' Devlet M emurları. Kanu istisnai. mevkilerle ilgili; valilik ve büyük elçilikleri sıralayan 59. raaddede, değişiklik yapılarak, basın ve halkla, ilişkiler, müşavirlikleri de istisnai mevki olarak, eklemrıiştir.,yine, eğitim konuşundaki,o tekliflerin gereğini yerine getirmek' için,'^'ö yıllarda, mevcut olan gazetecilik yüksekokulları, gazetecilik ve halkla ilişkiler yuksekokullan haline dönüştiirülmüştür den sonraki' YÖK ndan sonra, bilindiği gibi,, bütün bu okullara aym isim, Basın Yayın Yüksekokulu /ismi verilmiştir. Bu pkullarrbün-^şsin^ de Halkla'İlişkiler ayrı bir bölürii olarak ve agırlıldı derslerle yer aknı tı:ç,. Bir başka gehşme de, kalkınma planlarında; ve özellikle planların gör liştiıilmesinde halkla; ilişkilerin ' payının! 'belirtilmesi ve hauda-; ilişkilere geniş yer verilmesidir. Nitekim, ' yıllarım kapsayan 7.nBe yıllık

18 Kalkınma Planı nda, hem plan hedefleri ve stratejisinde ve hem de planın kendisinde, tanıtma ve kamuoyunu aydınlatma başlığı altında halkla ilişkilere geniş yer ayrılmıştır. İçinde bulunduğumuz 1987 yılım kapsayan 1987 Uygulama Programında da, yine aynı başlık altında, tanıtma ve Kamuoyunu aydınlatma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ait bazı direktifleri görüyoruz. Bunlar arasmda en önemlisi, planda ve programda Türkiye de halkla ilişkiler eğitimine yer verilmesi, özellikle kamu kuruluşlarının bu alanda eğitim yapmalarına değinilmesidir. Devlet Personel Dairesi ve T.O. Amme İdaresi Enstitüsünün işbirliği ile bu programın gerçekleştirileceği de yine planda yer almaktadır. Nitekim, Enstitümüz geçen yıllar çeşitli kamu kuruluşlarmda çalışan halkla ilişkiler uzmanları için bir kaç seminer düzenlemiş bulunınaktadır. Bir başka gelişme, 1984 yılında çıkarılan KHK ile halkla ilişkiler hizmetlerinin düzenlenmesidir. 202 sayılı KHK, bildiğimiz gibi bakanlıkların nasıl teşkilatlandırılacağına dairdir. Orada, her bakanlıkta basın ve halkla ilişküer müşavirlikleri kurulabileceği vurgulanmıştır.. Daha sonra 203 Sayılı KHK ile de, Başbakanlıkta basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri birbirinden ayrılmıştır. Söz konusu kararnamede basın müşavirinin ve halkla ilişkiler müşavirinin neler yapacakları ayrı ayrı belirtilmiştir. Dışişleri ve Milli Savunma Bâkanlıkları hariç, diğer bakanlıklarda, 202 Sayılı KHK yi izleyen 203 ve 204 Sayılı KHK lerle basın ve halkla ilişkiler müşavirliği yardımcı birim olarak yeraknıştır. Basın ve halkla iliş'kiler müşavirliklerinin görevleri, bu bakanlıkların teşkilat kanunlarında belirtilmiştir. Basın ve halkla ilişkiler müşavirlerinin görevi, bu alandaki faaliyetleri kurunilarında planlariıak ve belirtilen ilkeler çerçevesinde haikla ilişkiler faaliyeitlerini yürütmek olarak belirtilmiştir. İki bakanlık istisna demiştim. Bunlardan Dişişlefi Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığında, onların teşkilat kanunlarında basın ve halkla ilişkiler müşavirliği. yoktur. Dışişleri Bakanlığında 5 müsteşar yardımcısından birisi bakanlık sözcüsü olarak göreviehdirilmekte ve basın ve halkla ilişkiler görevleri bu sözcü tarafından yerine getirilmektedir. Milli Savunina Bakanlığında ise, teşkilat kanununda olmamakla birlikte, biir şulbe müdürlüğü ki, ismi Basın, Protokol ve Halkla İlişkiler ube. Müdürlüğü dür, basın ve halkla ilişkiler görevini yürütik. Bu gelişmelferdfen gördüğümüz giidi, Türkiye de 1962 li yıllarda Mfehtâp projesinden bu yana, gerek halkla ilişkiler eğitimi alanında, gerekse teşkilatlahma alanında büyük gelişmeler olmuştur^ Düzenlenen bu sempdiiyumun bu gelişmelerin değerlendirilmesinde ve değerli uzmanların fikir alış yerişinde bulunmalarında katkısı olacaktır. Konunun ne gibi aksak yönleri bulunduğu, Türkiye de bu konuda neler yapılması gerektiği konularında dai sempozyumun büyük k;atkıları olacağını umud, ediyorum. ibendeniz bu duygular, içinde. sempozyumun başarılı geçmesini dilerken hepinize, saygılar sunuyorum. u; v?, 10

19 ^-Prof: Dr. FERRUH DİNÇEE' ' Â.Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu 'Müdürü Sayın Başkan, Sempozyumun değerli konuşmacıları, Saym konuklar,,a;ü.;fbaşın,-(yayın Yüksekokulu nda;bir yılı aşan görevim içerisinde!geçirdiğieh heyecanlı günlerden birini i yaşıyorum. Bu nedenle Sempozyumda göriilebiiecek eksikliklerle birlikte benim de hatalarımın hoşgörülmesini diliyorum. '.m ^ Konuşmama başlamadan öhcei'basın-yayın YııksekÖkulu na bugüne kadar /âpımş olduğu değerli yardımları ve yakın ilgileri için Â.Ü. Rektörü Prof. Dr. Sayın Tarık SOMER e ve bu sempozyumun düzenlenmesinde verimli bir işbirliği ortamı yaratarak tüm olanaklarım bize açan TpDAÎE Genel Müdürü Prof. Sayın Nuri TORTOP a burada bulunanla-.rın, huzurunda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Türkçemizde çok güzel bi? söz yar; bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Benim o kadaı çok;elim var ki^ b,u,euerin en büyüğünü,rektörden, daha sonra rektörlük ycinetiminden ve çok i çok sıcak elleri de müdürlüğünü i yapmakta olduğum Yüksekokulumdaki öğretim. elemanlarından, sevgili öğrencilerimden, ve işbirliği yaptığımız kurumlarınjj yöneticilerinden alıyorum. Bu sıcak ilgi rve [işbirliği olmasa, sanıyorum ki, temeli halkla ilişkilerle pekiştirilen bu tür olaylar gerçekleşemeyecekti. Bu nedenle, bugün, burada bulunmamızı sağlayan; tüm ilgililere teşekkür;etmeyi bir. borç kabul ediyorum, f Ha Ikla ilişkilerin tarihsel süreç içerisinde günümüze kadar gmişi, öne^ mi ve TiirMye deki durumu konusunda. Sayın Rektör ye değerli Gene] Müdiirütnüz bilgi sundıılar. İzmir Halkla İlişkiler Seîminermde bir konuşmacı 'Türk toplumunda halkla ilişkilerin önemine değinmiş; Tüfklerrn düıiya üzerinde hiç bir millette görülmeyen sevgi bağlarına ssihip olduğunu, halkla ilişkilerin ana öğesini sevginin teşkil elitiğini; o halde, TüT' kiye de değil de, nerede halkla ilişkilerden bahsedilebileceğini somiuştü. Konuşmacı devamla,' Aslında, bizj yıuarm ötesinden, halkla ilişkileri en iyi uygulayan bir milletiz; ne var ki, birçok şeyde olduğu gibi, bunun kuramsal ive kurumsal yönlerini ithal etmişiz demişti.n Bu-yoruma katılımamaki mümkün değil., Sanıyorum bildiride bu konulara sık-sık 11

20 değinilecek. Ben çok kısa bir geçmişten örnek vermek istiyorum. Neden bu toplantıyı düzenledik? Geçtiğimiz (1986) ekim ayında Halkla İlişkiler Derneği nin İstanbul toplantısına basın-yayın yüksekokulu müdürleri ve ilgili öğretim üyeleri katıldı. Orada, halkla ilişkilerin Ülkemizde uzun bir geçmişi olmasına kar- m arzu edilen, beklenen sonuçların henüz alınmamış olduğu üzüntüyle belirtildi. Biz profesyoneller, siz teorisyenler ile el ele verelim ve halkla ilişkileri Batıda olduğu gibi, hızla gelişmekte olan Ülkemizde de gerçek anlamıyla yerleştirelim, kabul ettirelim denildi. Bu öneriden hareketle, hatırlanacağı gibi, Kasım 1986 da İzmir de ve bir hafta önce (Nisan 1987) yine İzmir de ve bügüti ve yarın da burada halkla ilişkiler toplantıları düzenledik. İstanbul daki ilk toplantidâ' bir konuşmacı çok duygulanmış ve Bu toplantı o kadar öhetrilidir ki, bin kilometrelik yola atılan ilk adımdır demişti;'ben de, olaya sev^ 6 ^ 1 açıaından baktığımda mesafeyi gerçekten bin kilometre görüyorum. Ancak, mesafeyi kpşanlarm ipo km.lik hıza ulaştıklarını hişsedebiliyorıün.,umarım ki, bu kilometrelik yol 100- km/saatlik hızla aşılır ve ip göğüslenir.....,.r; Şüphesiz kı, bildirilerde konu derinliğine incelenecektir. Ben İzmir deki toplantıdan esitileıierek bir ' iki noktaya: değinmek isierim. Gazetelere de intikal etniişti, çok yerinde bir eleştiri^ ile üniversitelerde hâlkla ilişkiler eğitiminin a:rzu edileli düzeyde ölmadığı söyleniyor. Objektif bir değerlendirme' ile >bü görüşe katılmamak' elde değil. Bmîu biliyor ve kabul ediyorüz. Esasen, bir süredir basın-yayın yüksekokiıllârmda eğitini V&r öğretimin 'yeniden düz^nlenrnesi könüsüridei- yâpılağelen toplantılarda' *bu sorun önemle ele alınmıştır. Bui-âda'bulunan E.Ü. Bâsm-Yâyıh Yüksekokulu'Müdürü Proî. i &. Sayın Özcari ÖZAL ın İzmir de de belirttikleri gibi biz bü Eksikliği biliyoruz. Yüksekökulumuzun Siyasal Bilgiler, İFakültesi ne bağlı olduğu ilk yıllarda gazetecilik ve halkla, ilişkiler iki ajnri bölüm hahn^eydi, l).aha sonraki düzenlernelerle bu iki böliim birleştirilmiştir. Yine, İzmir de üzerinde ısrarla durulmuştu. Neden kamu kuruluşipın; da basın ye halkla ihşkiler gibi iki ayrı işlev bir başlık içinde yan yana kullanılıyor? Oysa, basın, hama üişkilerin bir öğesidir,, pn hizmet eden bir; iletişim aracıdır Asıl olan halkla ilişkilerdir. Ben, değerli başın mensuplarının burada göründüklerinden çök, daha öted.e, halkla ilişkiler konusuna değer vereceklerini, ilgi duyacaklarını ye belki de bunu yaptıkça, gelecekte hizmetlerini de beklenen ölçüde değerlendirebileceklerini zann^iyorum. r^r.,.... i Sayın Baişkanım^ belirtmiş 'dlduğunuz makalenizi okumadım. Aslında Burada bü'açıhşiotürıımünda:, Prof. Dr. Nermin ABADAJSF-UNAT ı başkan 12

21 olarak görmek bizim, için basm ve bilim ahlâkı açısmdan yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Çünkü, Değerli Hocamız Yüksekokıılumuzun Müdürlüğünü yapmışlardır. Bizi yetiştiren büyüklerimizi unutmadığınız ölçüde, gelecek nesillerin de kendilerine hizmet edenleri hatırlayacaklarına inanıyoruz. Bu sözlerimle egoistik bir yorum yapmak istemediğime inanmanızı diliyorum. Bu bağlamda, değerli hocama bu sempozyumda görev kabul ettikleri için huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız mutlaka hatırlayacaklardır, dışarda bir sergimiz var; Anadolu Basınından örnekler Sergisi. Bu serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlerin başında Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Sayın Tımcer TOPUR Bey ile Anadolu Basın Birliği Başkam Sayın Lütfü AKCAN geliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım ki, bu ilk örnek giderek çoğalacak ve daha yaygın ve yararlı hizmetleri sizlere sımma olanağına sahip olacağız. Huzurlarınızdan sevgi ile ayrılıyor, sempozyumun sağlıklı sonuçlar getirmesi inancı ile tüm konuşmacılara ve katkıda bulunanlara başarılar diliyorum. 13

22

23 İProf. Dr. NERMİN ABADAN-UNAT Sayın Prof. Dr. Ferruh Dinçer e gösterdikleri kadirşinaslık için gerçekten teşekkür ederim. Şahsın sözkonusu olnıası önemsiz, fakat gerçekten, meşalenin bir kuşaktan diğerine geçerken unutulmaması gerekir. Bu bakımdan kendilerine karşı özel bir minnet duygusu taşıyorum. Bir küçük noktayı belirtmeme izninizi rica ediyorum: Sayın Proü. Dinçer, basm ve halkla ilişkiler şubelerinin eskiden ayrılmış ohnası yahut tekrar ayrılarak, halkla ilişkilere gereken önemin verilmesi dileğinde bulundu. Bu dileği, ben, can-ı gönülden desteklerim. Çünkü, kitle iletişimi araçları çeşitli özellikler taşıyan özerk bir konudur. Halkla ilişkiler gibi, daha çok onları değerlendiren ve bunu bilimsel bir yaklaşım içinde gerçeldeştiren bir faaliyet de başka bir konudur. Bu vesileyle bir noktaya daha değinmek istiyorum: Bilindiği üzere, dünyanın her yerinde halkla ilişkiler, hem özel sektörün hallîa verebildiği ölçüde hizmet ve katkılarını yansıtmaya yardım eder, hem de, kamu sektörü bu yöntemlerle yapmış olduğu hizmeti kamuoyuna duyurur. Demokratik süreci bu şekilde güçlendirir. Bugünlerde, basmda yer yer bazı kişilerin, biz bundan sonra PİAR - cılık yapacağız dedikleri gözüme çarptı. Şimdi, bilmeyenler olabilir, PÎAE, İngilizce de Public Relations ın kısaltılmış biçimidir. Özellikle Amerika da hayat çok hızlı geçtiği için, insanlar, kısaltılmış harflerle konuşmaktan hoşlanırlar. Bizim Türkçe de de çok güzel bir terim yerleşti: halkla ilişkiler. Temennim şudur ki, halkla ilişkilere sahip çıkalım ve PÎAR ı değerli hizmetler yapan bir kuruma bırakalım. O da onun özel tanıtma ismi olsun. Bu, benim başkan olarak, özür dileyerek yaptığım küçük bir katkıdır. Hepinizi sevgilerimle selamlayarak bu oturumu kapatıyorum. 1

24

25 BÎRMCÎ ÖTÜRÜM HAIKIA İIÎŞKİIERİN BOĞÜŞÜ, GElİŞÎMl E KÜRÎIMSAIİAŞMASI BAŞKAN: Prof. Dr. Özcan ÖZAL

26

27 Prof. Dr. ÖZCAN ÖZAL Sayın konuklar, sevgili öğrenciler, halkla ilişkilerin, dünyada gelişmesine paralel olarak ülkemizde de önem ve gerekliliği gittikçe anlaşılmaktadır. Bunun sonucu olarak da, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları konuya ilgi göstermektedir. Bugün için belki değil ama, ileride bu kuruluşların tümünde halkla ilişkiler ünitelerinin mevcut olabileceğine inanıyoruz. Ancak, halkla ilişkiler alanının gelişmesi, gerek üniversitelerin gerekse diğer kuruluşların konu ile ilgili çalışmalarına bağlı bulunmaktadır. Bugün, A.Ü. BYYO ile TODAÎE bu görevin bir bölümünü de bu sempozyumla yerine getirmiş bulunmaktadırlar. Bu nedenle her iki kuruma teşekkür ediyoruz... Sizleri saygı ile selamlayarak birinci oturumu açıyorum. 19

28

29 HALKLA İtİŞKİLERÎN ABD DE GELtŞİMİ-VE; AVRUPA Y A GİRİŞİ' Betûl MAİRDÎN..fj j, Günümüzde 1dünyamn, en büyük Halkla İlişkiler Şirketlerinden : biri olarak değerlendirilen Burson Mai-şteller in tanıtun kitapçığı u sözlerle başlıyor:.; ' ' Dünyâiıın hei: bölgesindeki merkezlerimizde Halkla İlişkiler hizmetini aynı standartta vermeye 'çalışıyoruz. Büyük şiirkeilerden Huküinetlere, 'hayır cemiyetlerifiden' öğretim'kül'^iârıha kad!âr 4()Ö,ayrı müşterimiz var ^ ' Borşalardan ringiltere deki; Avam Kamarasına, moda ve; kozmetikı firmalarından; hükümet; temsilcilerinin konuşmalarınav kadar r h e r yerde biz yarlz.;r s, Sorunları çözniek için olaylara daima çok yöiılü yaklaşırız. Tüm personelimiz üetişim kuramları,.hukuk, medeni, kanun, çoziimleme,, ekonomi, işletme, pazarlama gibi konularda eğitim görmüş ya da pratikte bilgilenmiştir. Ayrıca perşçnelimiz tüm bu niteliklerin yanı sıra değişik yapı ve kültürlerden gehııekte,, tüm farklı kültürlerle, iletişimimizi sağlamaktadır. " ' Güniirnüzde böylesine'geçerli bir meslek halini âlmış olan halkla ilişkilerin gerçek ; bâşlâıigıcı aslında insanlığın başlahğıciyla ' aynı zamandadır; Ancak son yüzyılda'halklâ İlişkiler çeşitli iletişim araçlarıhih kullanıldığı yeni bir bilim dalı haline gelmiştir. Halkla İlişMler in ABD de Gelişimi: i Amerika Birleşik Devletlerin de tanıtım olayı toplumun tarihinden de daha eskidir. (Amerikalı lar mesaj göndermenin önemini Kızilderililer dni' dmuan sinyallerinin getirdiği sonuçlardan öğrendiler.) Yapılan afaştıırmalara göre,; Amerika nın tanıtmaya yatkınlığı 1644 de Doğu kıyısında yerleşen guruplara dayanır. İlk sistemli bağış' toplama veya fon kurma' çabaları 1641 de o devirdeki ufak Harvard Ühiversitesfnin îngiltfere ye gönderdiği misyoner ekiple başladı. Bu misyonerler İngiltere ye 21

30 vardıklarında Harvard hakkında bilgi içeren bir tanıtım mektubuna veya bir kitapçığa ihtiyaçları olduğunu anladılar. Bu kitapçık basılmadıkça yardım toplamaya başlamayacaklarım bildirmeleri üzerine Harvard yöneticileri Massachussets de metinleri hazırladılar ve daha ucuz olacağından baskısı Londra da yapılan kitapçık misyonerler tarafından kullanıldı. î - te, adı İlk Meyvalar olan bu tanıtım materyali halkla ilişkiler tarihinde kabul edilen ilk broşürdür. Günümüzde milyonlarca basılan bu broşürler şirketler aracılığıyla hedef kitlelere gönderilmektedir. Amerika da halkla ilişkiler tekniği ve silahlarının politik anlaşmazlıklarda kullanımı gene çok eski bir geçmişe dayanır. İngiltere ye karşı yürüttükleri Bağımsızlık Savaşı döneminden öncelerde bile kamunun fikirlerini etkilemek ve yönlendirmek için sürekli olafâk kampanyalar düzenlenmiştir. Devrin ileri gelen devlet adamlarından Samuel Adams ve arkadaşları toplum desteğinin ne denli önemli ve etkili olduğunu anladıklarından bunu çeşitli yönlerde değerlendirdiler. Hayal gücüne dayanan, ilgi çekici, cesur, hatta acımasız bir üslupla kaleme alınan yazılar, açık ve kapalı yerlerde yapılan ateşli konuşmalar, özel olaylar ve kolay akılda kalacak simgesel sloganlar, sızıntı halberler ve fısıltı gazeteleri ile kamuyu etkilediler. Adams Toplumun büyük çoğunluğu mantığından çok duygularıyla yönlendirilir. fikrinden yola çıkarak çalışmalarını sürdürdü. Amacına hizmet edecek bir olay olmadığı zaman bile kendine yeni olaylar yaratan bu ekip bugünki halkla ilişkiler mesleğinin prensipleri göz önünde tutulursa, ağırlıklı olarak propaganda yaprrıaktaydı. Halkla ilişkilerin gelişmesinde bir başka dönüm noktası yıllarında Alexander Hâinilton, Madison ve Ray tarafından önce gazetelere gönderilen 85 inektubun sonradan kitap halinde yayınlanmasıdır. Fedaralist adı altında toplanan bu mektuplar anayasanın kabulünde önemli bir rol oynadı. Devrin ünlü devlet adamı, hukukçu ve ekonomist Hamilton a göre toplumun bir konuda fikri yoksa bu boşluğu gerçek bilgilerle doldurmak gerekiyordu. Dolayısıyla Hamilton yalnız ^anayasayı sunma,kla kalmadı, onun anlaşılması ve kabulü için, de büjmk çaba harcadı. Tarihçi Allan Nevins e göre tarihin en başarılı halkla ilişkiler örneklerinden biri genç Amerika nın anayasayı bu denli içtenlikle kabullenmesidir. Başkanlık seçimlerinde halkla ilişkiler kampanyalarının düzenlenmesi ise 19. y.y. başlarında Andrew Jackson döneminde başladı. Halk arasında okuryazarlığın hızla yayılması politikaya olan ilgiyi de arttırdı. Doğan yeni demokrasi bireye güç ve haklar kazandırdı; Kibar sımfın ayaktakımı diye nitelendirdiği gurup da demokrasi istiyordu. Seçimlerin getirdiği fırtınah günlerde Başkan adayı Andrew Jackson kendisine bir basın danışmam tu ttu: Amos Kendall... Fikirlerini iletmede pek başarli ol- 22

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar 1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi... 3 1.2.1. Dünyada Halkla

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ 19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜSEM Üniversite İmkanlarını Halkla Buluşturuyor Üniversitelerin devamı niteliğinde;

Detaylı

Ben İş Geliştirmeciyim

Ben İş Geliştirmeciyim ÇEKİLİN! Ben İş Geliştirmeciyim rofesyonelgirişimci Kim demiş ki profesyonellerden girişimci olmaz diye sadece NASIL? a değil artık NE? ye de karar verme zamanı İşveren ile yönetici arasındaki ilişkiye

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF VE GRAFİK ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -17 FOTOĞRAF VE GRAFİK Bu faaliyet sonucunda

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

Đsmail Hilmi Adıgüzel

Đsmail Hilmi Adıgüzel Đsmail Hilmi Adıgüzel Gençlik Platformu / Kurcu Başkan Marka Yönetimi Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Fotoğraf Gönüllüleri / Genel Koordinatör Đnternet Medya ve Bilişim Federasyonu / Yönetici Gravga

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Konu: Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir.

Konu: Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir. Konu: Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir. A Grubu: Turizmin gelişmesinde doğal güzelliklerin daha etkili olduğunu savunuyor. Birinci Konuşmacı:

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır.

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır. Medya Kit 2009 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken Durumu

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Öğr.Gör.Afitap BULUT 2012 3. VE 4. HAFTALAR SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ B. SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ İletişim becerisi etkili kullanmak 1.1 Türkçe

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 4 Yılda 40 Kat Öğrenci Kuruluşundan bu yana geçen dört senede öğrenci sayısını kırka katlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye nin ilk on üniversitesi

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı