Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ"

Transkript

1 Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ

2 ÝÇÝNDEKÝLER Açýþ Konuþmasý Aklýndan Bile Geçirme! Amerikan Güzelii Anlarsýnýz, Anlarsýnýz! Apartman Asýl Þimdi Ramazanlar Attâ! Avcý! Ay Ýnanýlmaz Valla! Aydýnlanmayý Nasýl Kötü Yol a Düþürdük? Bir Hainin Ýtiraflarý Biz O Filmi Çevirmiþtik! Bizden Adam Ol-maaaz! Bodrum Bodrum Bu Bir Aþk Yazýsý Olabilir mi? Bu Rabbimin Fazlýndandýr! Bu Rusya Ýflah Olmaz! Ceviziçi Cici ve Çöp Çaya Geeel! Dalgacý! Dedikodu Panosu Delege

3 6 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Dere, Sabun ve Biz! Derin Devlet Estetizmi Devlet Ne Yapsýn? Devlet Sýrrý Dur Be Adam, Bir Dinlen, Biraz Sus! Evet Evet, Ýrtica Arttý! Evrim Eylem! Eylemci! Fotojeni Güzelleri Galoþ Giyme Makinalarýna Ölüm Garson; Ortaya Bir Karýþýk Gazoz Kapaðý Gýcýk Gündem Hýh, Rekor muþ! Her Kurtarýcý Böyle Yaparsa! Hýnk! Hisli Duygular Kuþaðý Hoca Yine Uyaracak Birini Buldu Hzxktrqmçtwj! Ýnfaz Kahrolsun Alamerikanizm! Kamyoncunun Dünyasý Kapý Karizma Kebabýn Kerameti Kerkedan! Kýl Kimsenin Hakkýný Yemiyoruz Burada; Kimya Deðil Simya Konuþan Ýdareci Kurultay Kültür, Boþ Zaman Ýþidir! Mahmud un Mektubu Mahmud Niçin Hollanda ya Döndü? Mangal! Milli Termodinamik Konseptimize Dair Mim Misyon!

4 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 7 Naklen Yayýn Necati, Orda mýsýn Necati? Necibe! Nerde O Eski Patatesler? Nerde Þimdi Behzat? Nostalji! Nöbetçi Hýzarhane O Tatlý Güz Üþümeleri Okumak Bizi Bozar; Biz Böyle Güzeliz! Otobüsteki Entelektüeller Ee, Öldükten Sonra Ne Yapmayý Düþünüyorsunuz Bakalým? Öpmeden Olmaz Plaketin Dönüþüm Katsayýsý! Resmi Tatil Rüya Rüyalar Gerçek Olsa! Ýndira Gandi! Salatada Maydanoz! Sarhoþum Gel! Satýlýk Taraftar! Lütfen Artýk Savaþa Hayýr Gösterisi Dayamayýnýz! Sebati ye Açýk Mektup Sen de mi Rönesanslý? Aþklarýn En Güzeli Helâl Sana Be Sosyete Güzeli! Stadyum Þapka Hikâyesi Þehir Manzaralarý! Þike! Tarafsýzlýk Serumu Tavla Partisi Tavuþkuþu ile Çarkýfelek Teleskop Tencere Dibin Kara Tereyaðý ve Harvard Theatral Bir Durum! Devlet Toplumla Tavla Oynayabilir mi? Yapan Türkoðlu Türktür!

5 8 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Uyarmanýn Dayanýlmaz Hafifliði! Vaaa-li Wang Yu lar Ölmez Yoo, O Kadar da Uzun Boylu Deðil! Yüzüncü Hasta! Zýpladým Kalktým Ayaða

6 Kitabýn ismini izah beyanýndadýr BU kitabýn yayýnlanmasý, tamamen yazarýndan kaynaklanan sebeplerle altý ay kadar gecikti. Topluca yazarýn tembelliði diye niteleyebileceðimiz esas sebeplerden birini de, kitaba isim koymak konusundaki tereddütler teþkil etti. Ýsim meselesi mühim; birçok seçenekten en isabetlisini, temsil niteliði en yüksek ismi seçmek kolay deðil. Kitaptaki yazýlar, mizah edebiyatýna ciddi bir katkýda bulunmasý düþünülmese bile en azýndan yazarýnýn muziplik olsun kasdýyla kaleme aldýðý ve sair ciddi yazýlara göre daha çok emek ve zaman gerektirdiðini farkedince eni konu þaþýrdýðý bir ortak özellik gösteriyor. O halde isminin de tabiatýyla muzip bir mânâyý çimdiklemesi beklenir; bu dahi, isim seçmekte zorlanmama yol açan bir baþka sebepti. Bu yazýlar, bir sonraki pazarda yayýnlanmak üzere haftanýn ilk günü, yani pazartesilerde kaleme alýndý; sýrf bu sebeple Pazartesi yazýlarý adýný vermek bile mümkün ama bu isim, okuyucusuna muhtevasýndan bir intiba vermeyecekti. Pazar günleri gazete ilavesindeki yazýlarýn konusu deðilse bile kaleme alýnýþ biçimi mâlumdur: En kibar tâbirle hafifletilmiþ veya kolay okunur olmasýna dikkat gösterilmiþ yazýlardýr bunlar. Ne var ki okuyucusunu gülümseten türden yazý yazmak, okuyucunun ödünü patlatan veya kara kara düþündüren þeyler yazmaktan çok daha zormuþ. Bu biraz hikâye anlatmaya benziyor: Ninelerimiz, annelerimiz bir varmýþ bir yokmuþ diye söze baþlayýp eski za-

7 10 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ manda bir padiþah ile üç kýzý varmýþ la devam ederek bir sihir perdesini araladýklarýnda, yaptýklarý iþin ne kadar marifet gerektirdiðini bilmiyorlardý elbette. Hikâye anlatmak çok ciddi bir meseledir ve dünyanýn en çok kazandýran sanatlarýndan biridir (Bkz. Sinemacýlar ve politikacýlar). Gülümsetmek de öyle imiþ; doðru söylemeli, Türkiye de yazar diye tanýnmak için ciddiyeti kendinden menkul konularda þeyler kaleme almak kâfi geliyor. Son onbeþ senedir gereðinden fazla yazan biri olarak okuyucularýmýn huzuruna hep takým elbiseli, çatýk kaþlý ve mânâ itibariyle, ne olacak bu memleketin hâli? þeklinde ciddi endiþeler dile getiren bir yazar sûreti gösterdiðimin farkýndayým. Bu yüzden, hafta sonlarýnda gazetenin Pazar ilavesine yazar mýsýnýz? teklifini, kendimce bir meydan okuma kabul ettim. Eh, itiraf edeyim ki bu konuda pek tecrübesiz de deðildim. Dikkatli okuyucular, daha önce yayýnlanan Kurþunkalem yazýlarý nda da ayný üslûp vadisinde gezinip durduðumu hatýrlayacaklardýr. Biz böyle güzeliz de yer alan yazýlar böyle ortaya çýktý; aslýnda bu yazýlarýn, o ciddi, ne olacak bu memleketin hâli? sorusuna verilmiþ biraz muzip cevaplar olduðunu hemen farkedeceksiniz. Bu arada kitapta yer alan yazýlara bazý gazete okuyucularýnýn, daha ciddi konularda kalem oynatsanýz olmaz mý; bizi yemek tarifleriyle oyalamanýz biraz hafif kaçmýyor mu? yollu i tablarýna muhatab kaldýðýmý da hatýrlatmam lâzým. Azýnlýkta da kalsalar, onlar beni ciddiyete dâvet ettikçe ben, ciddiyet perhizi ni kýrk yerinden delen þeyler yazmakta inad ettim ve ediyorum. Kimin haklý olduðuna kararý siz vereceksiniz elbette. Ahmet Turan Alkan Aralýk, 2005 / Sivas

8 Açýþ Konuþmasý SAYIN garnizon komutaným, Türk basýnýnýn deðerli mensuplarý, sevgili öðrencilerimiz, aziz meslektaþlarým; üniversitemizin açýlýþ törenine hoþ geldiniz! Bu arada, buraya hangi yüzle geldiðini bilmediðim halde cesaret gösterip buralara kadar zahmet eden sayýn bakana ve iktidar partisi milletvekillerine de hoþ geldiniz demek istiyorum; gelene git diyecek deðiliz. Buyursunlar; öðrenci arkadaþlarým bu kiþilere kapý civarýnda bir yer gösterirlerse iyi olur... Arkadaþlar, çaðýmýz bilim, teknoloji ve aydýnlanma çaðýdýr. Üniversiteler ise aydýnlanma hareketinin yuvasý, ocaðý, yurdu, bucaðýdýr. Nitekim bu bilinçle harekete geçen üniversitemiz, kampüs içi yollarýn tamamýnda aydýnlatma çalýþmalarýný baþarýyla yürütmekte ise de, bazý ara yollarýn loþ kalmasýný henüz engelleyememiþ haldeyiz. Bu konuda bize gerekli desteði vermeyen ortaçaðdan kalma örümcek kafalý belediye yöneticilerini açýkça kýnýyorum. Bina içlerindeki aydýnlatmada problem yoktur. Bazý derslik ve koridorlardaki yanmayan lambalarýn deðiþtirilmesi gereðinin farkýndayýz ama Maliye Bakanlýðý talep ettiðimiz ek ödeneði henüz serbest býrakmadýðý için yeri gelmiþken onlarý da kýnýyorum.

9 12 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Yüksek öðretim pahalý bir sektördür arkadaþlar; kýt imkân ve ödeneklerle bu iþ ancak bu kadar oluyor. Genel bütçe içinde üniversitelere bütçe imkânlarýna göre tahsisat veren anlayýþý da kýnýyor ve çaðdýþý ilan ediyorum. Üniversiteler herkesden ve herþeyden baðýmsýz olmalý ve hükümet üniversitelere bütçe yerine açýk çek vermelidir. Þimdiye kadar bu pratik çözümü akledememiþ olan bütün siyasal iktidarlarý buradan kýnamayý bir çaðdaþlýk görevi sayýyorum. Deðerli öðrenciler, sayýn davetliler... Hazýr kýnamaya baþlamýþken siyasal iktidarý bir kere daha kýnamak isterim; þimdi merak edersiniz niçin kýnamak istediðimi... Notlarýmýn arasýnda o kâðýdý bulur bulmaz onu da söyleyeceðim ama önemli deðil, önemli olan bu anlamlý ve önemli günde muhalefetin þanlý sancaðýný yükseltmek ve onu çaðdaþ Türkiye nin ufuklarýnda nazlý nazlý dalgalandýrmaktýr. Bu bayrak altýnda son nefesimize kadar bir arada direneceðimize söz verelim arkadaþlar! Söz mü? Evet, o kâðýdý bulamadým henüz, arkadaþlardan biri bir koþu masamýn sol çekmecesine bakýversin bir, oralarda bir yerde olmasý lâzým; bulamazsanýz çöp tenekesine bakýn.., neyse, þimdi bir baþka konuya geçiyorum... Hayýr geçmiyorum; çünkü bu konu çok önemli. Kýnýyorum, niçin kýnýyorum çünkü bunlar Türkiye nin aydýnlýk ve çaðdaþ ufuklara þeyetmesini istemiyorlar da ondan kýnýyorum. Baykuþun ýþýktan rahatsýz olmasý gibi ülkenin hep karanlýkta kalmasýný istiyorlar. Halbuki bilim aydýnlýk, ýþýk ve çaðdaþlýk demektir. Biz burada bilim yapýyoruz arkadaþlar ama bilim yapmamýzý istemeyen, içine sindiremeyen çaðdýþý kafalar var. Bu kafalar ezilmedikçe ülke aydýnlýða þeydemez.. çýkamaz. Bir okul bin hapishane kapatýr... Güneþ girmeyen eve doktor girer.. Üzüm üzüme baka baka kararýr ve damlaya

10 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 13 damlaya göl olur. Ýþte bu gerçekleri hiçbir þeyden yýlmadan cesaretle haykýrdýðýmýz için aydýnlýk geleceðimizin ufku baykuþ kafalýlar tarafýndan kapatýlmak isteniyor. Söyleyecek bir söz bulamýyorum, öyle öfke ve duygu yüklüyüm ki sadece yuh demek geliyor içiyor. Yuh, evet yuh! Bakýnýz ben bir çaðdaþ bilim adamý olarak evet... bu sene emekli oluyorum ve iki kere üstüste seçildiðim için saygýdeðer YÖK genel kurul üyelerini buradan bir kere daha þan ve þerefle selamlayarak sevgi ve þefkatlerimi arzediyorum, fakat mesele o deðil, evet, artýk önümüzdeki seçimlerde aday olamayacaðým; zira gerici yönetmelikler buna izin vermiyor. Çaðdaþ, laik ve ilerici bir hukuk düzeninde bu gibi saçmalýklara yer yoktur. Zannetmeyiniz ki bu adam emekli olacaðýný bildiði için böyle zart zurt ediyor. Asla! Devrimci ve ilerici tutumumu arkadaþlar yýllardan beri bilirler. Hiç unutmam yedeksubaylýðýmý yaparken bir gün kantine gidip simit alayým dedimdi. Aa, simit demir gibi bayat ve küflü deðil mi? Peki ben ne yaptým arkadaþlar? Oturup devrimci ve ilerici bir þiir kaleme almýþtým. Þimdi size o þiirden birkaç dize þeyedeceðim ama tüh... Okumayým mý paþam? Emir telakki ederim; hay hay. Tamam, aa bakýnýz aklýma birden ne geliverdi? Hükümet tutturmuþ Irak a asker gönderelim filan; biz satýlýk deðiliz arkadaþlar, gitmeyeceðiz ve gitmiyoruz. Ayrýca yeri gelmiþken ek taþýt vergisinin ikinci taksidini de protesto ediyorum. Eveeet, biz iþte bööyle koduk mu oturturuz; bu memleketi biz yolda bulmadýk deðerli basýn mensuplarý, geçenlerde nasýlsa üniversitemize sýzabilmiþ gerici, örümcek kafalý birinin doktora tezini didiklerken ne görsek beðenirsiniz; herif, tezinin tam dört yerinde din kelimesi kullanmýþ; hadi bir iki tane olsa tesadüf diyelim, tam dört kere. Yakasýndan tuttuðumuz gibi þutlayýverdik tabii. Biz

11 14 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ burada bilim yapýyoruz arkadaþlar, hurafelerle iþimiz yok. Biz hür fikirli, ilerici, her düþünceye saygý duyan bir üniversite olarak içimizdeki baðnaz ve aymazlarý bööle þaaparýz iþte. Gurur duyuyorum ve oh olsundur! Geçen gün partinin MKYK toplantýsýnda dertleþiyorduk, orada söylediler de aklýma geldi: Bunlar üniversiteleri siyasetin bataðýna çekmek istiyorlar arkadaþlar. Yuh diyorum yuh! Buralarda, bu kutsal kampüste siyasetin yeri yoktur, siyasetçilerin de yeri yoktur; biz sadece nesnel bilimle uðraþýrýz, bilimin kestiði bacak, pardon týrnak, þeyy olmadý.. neydi.. hah, parmak acýmaz. Acýrsa o parmak da bilim düþmanýdýr. Gerekirse bu uðurda hepimiz kanýmýzý dökmeye hazýrýz vee bu ülkeyi sokakta bulmadýk. Eveet, ne diyorduk, bilim çok önemlidir demiþtik.. onu geçiyorum, hýmm evet buldum; Bir okul bin hapishane kapatýr... Güneþ girmeyen eve doktor girer.. Üzüm üzüme baka baka kararýr... onu söylemiþ miydim, olsun arkadaþlar yalan mý? Bunlar bilimsel veriler, ne kadar tekrarlansa o kadar iyidir yani ama yine de bir baþka konuya geçeyim ben... Hýmm, arkadaþlar bir kâðýt getirdiler, masamýn sol gözündeki kâðýt deðil mi, teþekkür ederim; aynen okuyorum, buyrun: Hoca, artýk baðlasanýz iyi olacak, sýrada bekleyen baþka konuþmacýlarýmýz da var. Saygýlar, genel sekreter Necati. Ýþte budur arkadaþlar, ne demiþtim, üzüm üzüme baka baka kararýr biir..., taþýt vergisinin ikinci taksidini protesto ediyorum ikii, hükümeti kýnýyorum üüç.. Bilim böyledir iþte, bilimin yükselen ve aydýnlýk sesinden korkanlar, kafasý örümcek aðý baðlamýþ bir avuç iktidar yanlýsý yobazdýr. Hangi çaðda yaþýyoruz ulan, hangi çaðda? Ecnebilere bakýn onlar uyuyor mu; geçen gün gazatada okudum, herifler telgraf diye bir alet icat etmiþler, buradan týklýyorsun manipleye oradan týkýr týkýr ses veriyor. Sadece bu mu, teleferik diye bir þey çýkmýþ arkadaþ-

12 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 15 lar, otobos gibi bir þey; biniyorsun; seni alýp daðýn baþýna çýkarýyor.. Ya biz ne yapýyoruz, výdý výdý, výdý výdý... Bir not daha geldi, ne diyor bakayým, bizde saklý gizli yok arkadaþlar, burasý bir bilim yuvasý; aynen okuyorum; Hoca ayýp oluyor, salonun tamamý boþaldý, artýk baðlasanýz da diðer misafirler de konuþsa! Genel sekreter Necati Güzel, Necati seni kovdum. Defol. Fakat bilim kin tutmaz arkadaþlar. O Necati gider baþka Necati gelir. Sözlerime son verirken, ne olur ne olmaz diyerek bir kere daha siyasal iktidarý kýnýyor ve onlara hitaben aynen þöyle diyorum; Yürrüü, anca gidersin. Saygýlar sunarým; yeni eðitim yýlý hayýrlý uðurlu olsun; bilime canýmýz fedâ. Sakla samaný gelir zamaný! Aklýndan Bile Geçirme! VEBALÝ okuyucumun boynuna; bana yollamak lütfunda bulunduðu ve baþýndan geçen komik hatýralarýn birkaçýný anlattýðý mektuptan aktarýyorum; geçenlerde bir köþesinde sebze-meyve sandýðý koyarak gariban manavlarýn ekmeðine de göz diken süpermarketlerden birinin meyve reyon unda, kalite kontrolüne giriþmiþ; üzümdü, kestaneydi, erikti derken birer ikiþer götürmeye baþlayýnca görevli delikanlýnýn dikkatini çekmiþ ve bizim okuyucuyu göz hapsine alarak bakýþ tâciziyle yaptýðý iþten vazgeçirmeye kalkýþmýþ. Bizimki yaptýðý iþte oldukça tecrübe kesbetmiþ olsa gerek ki, aldýrýþ bile etmeden yemeye devam ettim diye yazýyor. Sýra elmaya armuta gelince görevli delikanlý dayanamamýþ, abi demiþ, O kadar iþtahlý yiyorsun ki içimden geldi; karpuz da keseyim mi?

13 16 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Ýkinci hadise Uludað üniversitesinde geçiyor; benim pek aklýma yatmadý ama burasý Türkiye, olur mu olur! Üniversitede bahar þenlikleri yapýlmakta. Bizim okuyucu þenliklerin yapýldýðý kalabalýktan uzak bir fakülte civarýnda iken dikkatini, yüz metre kadar ilerdeki alana inen helikopter çekiyor. Hep öyle olur ya; adamýn biri pervanelerin rüzgârýndan korunmaya çalýþarak âletten iniyor ve o civardan geçen bir öðrenciye yaklaþarak konuþmaya baþlýyor. Konuþma bir süre devam ettikten sonra adam öðrenciyle el sýkýþarak tekrar helikoptere biniyor ve havalanýp gidiyorlar. E, bunca sýradýþý hadiseden sonra siz olsanýz merak etmez misiniz: Helikopterdeki kim, niçin aþaðý indiler, öðrencinin babasý olmasýn sakýn? Dayanamayýp kendilerine doðru gelmekte olan öðrenciye yaklaþýyorlar, hayýrdýr kardeþ, nedir hadise? Önemli deðil diyor çocuk, bir adres sordular; ben de tarif ettim, gittiler. Sizi bilmem; bana pek inandýrýcý gelmedi ama eðer böyle bir olay vaki olduysa þüphesiz bir ilk tir ve buradan hareketle kimlerin helikopter sahibi olduðunu kestirebilirsiniz! Sýradaki hadise -eðer iftira deðilse- Trabzon da Farabi Týp Fakültesi nin acil servisinin önünde geçiyor (Farabi Týp Fakültesi diye bir yer yoksa rezil oldum demektir!) Ýki araç birbiri ardýsýra son sürat acilin önüne gelip zýnk diye fren yaparak duruyorlar; öndeki arabadan iki adam fýrlýyor, doktorlar nerede, sedye getirin, acil durum, koþun diye ortalýðý velveleye boðarken adamlardan biri arkadaki arabaya seðirtiyor, tamam sedye geliyor, hastayý arabadan çýkarýn diye talimat veriyor. Arkadaki arabanýn þöförü hayretle soruyor, Abi, hasta sizin arabada deðil miydi?

14 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 17 Meðer her iki arabanýn personeli de hastayý diðer araçta zannederek tâ Rize den beri dörtlüleri yakýp çýðlýk çýðlýða klakson öttürerek son sürat Trabzona gelmiþler! Altýna aynen yaþanmýþ olay diye yazmýþ okuyucu; insanlýk hali, olabilir deyip geçmek var ama Rizeli okuyucular kýzarsa ne yapacaðýz? En iyi Türk basýn hayatýnda geçerli âdete biz de uyalým: Mâlum, önce iftira atýlýr, iftiraya uðradýðýný isbat etmek Rizelilere aittir. Beþiktaþ tan kalkýp Yýldýz dan geçen bir minibüste geçiyor hadise. Þöför mahalli hep o bildiðimiz dantel iþlemeli lüzumsuz örtülerle, benzinliklerde hediye edilen zevksiz havlularla ve mini vantilatörden mapusane mâmulatý boncuk dikiz aynasý sallama süsleriyle lebâleb dolu. Konsolun üstüne serilmiþ havlunun ortasýnda bir cep telefonu duruyor. Kaptan ise sol dirseði pencerede, sað elinin ayasýyla direksiyon simidine bastýrarak arabayý sürmekte. Derken telefon çalýyor: dürü lülü lülü!.. Kaptan telefonu kapýp konuþma düðmesine basýyor, Aloo, buyrun, cep telefonuu... Okuyucu yine yemin billah ediyor, hadise aynen böyle oldu diye. Bu defa sinemadayýz. Er Ryan ý Kurtarmak filmi oynuyor. O meþhur çatýþma sahnelerinden birinde Upham isimli bir er, anadan doðma korkak bir salon çocuðu olduðu için, acilen mermiye ihtiyacý olan arkadaþýna cephane götüremiyor. Arkadaþý ise sýrf cephanesizlik sebebiyle vurulup oracýkta ölüyor. Bütün sinema ahalisi tam da o ânýn þokunu yaþarken arkalardan bir ses patlýyor, Ulan Allah belaný versin týrsak herif; seni adam diye bu filme koyan recisörün ben... Âdettir, en güzeli sona saklanýr. Ýkaz ediyorum; ben inanmadým, hadise bana bir Amerikan komedisinden tornistan edilmiþ gibi geldi ama ne

15 18 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ kadar alafrangalaþtýðýmýzý düþünürsek yine de küçük bir ihtimal payý býrakmak lâzým. Bu bizim okuyucu yine minibüste, þöförün yanýndaki koltukta; günlerden 14 Þubat. Mâlum, 14 Þubat sevgililer günü. Kadýköy e giden minibüsün radyosu açýk. Bir ara spiker anons yapmaya baþlýyor, Bu güzel ve sevgi dolu günde kimseden çekinmeden sevginizi belirtin; yanýnýzdaki o güzel insana dönüp elini tutun ve gözlerinin içinde bakarak, seni seviyorum deyin! Bizimki arkaya bir göz atýyor; aa, millet birbirinin elini tutup seni seviyorum kardeþ deyip durmakta. Tekrar önüne dönerken gözü þöföre takýlýyor, þöför olup biteni dikizden görmüþ, kara kaþlarýný alnýna doðru kaldýrarak ihtarý yapýþtýrýyor, Aman ha koçum, sakýn aklýna bile getirme! Ýnternet âleminde dilden dile gezen ve ilk sahibi çoktan kayýplara karýþmýþ komik notlardan biridir belki de. Araþtýramadým; eðer araþtýrmacý gazeteci olabilseydim size bayat mal satýp satmadýðýný bilirdim ama nerde bende o kabiliyet? Amerikan Güzelii NECÝP Türk matbuatý, dil bilmeyen, özellikle Ýngilizce bilmeyen okuyucularý için nihayet harekete geçti ve sizler için dünyayý müttefikler in gözüyle seyretmenizi saðlayan bir gazete hazýrladý. Artýk televizyonlarda saat baþý, buruþuk gömlekleri ve günlerden beri gereðinden fazla konuþmuþ olmanýn yorgunluðu ile arz-ý endam ederek size dünyadan haber veren ve, Vilyým Sefayr dünkü yazýsýnda diyor ki... veya, feþmekân tink tenk kuruluþunun

16 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 19 itibarlý stateji dergisinin geçen ay sonunda Ýslâm dünyasýný analiz eden yarý gizli raporundan okuduðuma göre gibi edalarla bilgiçlik taslayan ukalâ takýmýna ihtiyacýnýz kalmadý. Sözünü ettiðim gazete siz ciðerinin köþesi, yüreðinin yaðý okuyucularý için en radikal savaþ taraftarý Amerikan gazetesinden daha keskin ve hýþým dolu bir yayýn anlayýþla bütün bayilerde satýþa sunulmuþ bulunuyor. Üstelik 150 bin lira. Ne dersiniz, Wall Street Journal kadar ciddi ve aðýrbaþlý olmasa da en azýndan Fox Tv ayarýnda savaþ magazini yapan gazetemizde þöyle bir gezinti yapalým mý? Aþaðýda sunulan örnekler, iþbu ceridenin geçen hafta yayýnlanan Çarþamba nüshasýndan seçilmiþtir. (Parantez içindeki ifadeler bana aittir) (Birinci sayfadan haber yorumlar) Bu Kürþat Tüzmen var ya, týpký Iraklý bir bakan gibi davranýyor; Saddam diyor baþka bir þey demiyor. Zaten tezkere oylamasýnda gezilere kaçan bu bakan sadece savaþ muhalifi deðil, Saddamcýymýþ da..., Saddam bu vebali taþýyamaz, kendisi için yarattýðý zenginlik ve ihtiþama raðmen Irak ta halk açlýktan kýrýlýyor. Üstü baþý dökülen kalabalýklar müttefiklerin daðýttýðý yardým paketi için birbirini eziyor (siz misiniz ABD ye posta koyan baldýrýçýplaklar?)..., Bush un intikamý; Baðdat ta yýllardýr baba Bush un resmi çiðnendi. Þimdi Saddam ýn resmi paspas, Bush babasýnýn intikamýný Saddam dan iþte böyle alýyor (iyi de sana ne oluyor?) (Ýç sayfalara geçiyoruz) Çölde Baas yetkilisi avý soluk kesiyor, Ýngilizler Baas yetkililerinin saklanabileceði her yeri hallaç pamuðu gibi atýyorlar (Elinize saðlýk arslanlar)..., Saddam ýn tüm yükü çocuklarýn sýrtýnda, açlýk kol geziyor (ayraný yok içmeye..)..., Nasýriye den sonra duvar resimleri de teslim oldu (iyi ama zilleri takmamýþsýnýz?) Nasýriye tamamen kontrol altýnda (gözünüz aydýn!), Irak a Amerikalý bakan (yakýþýr!), Iraklý bazý diplomatlar,

17 20 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ ülkenin doðusunda Amerikan üslerine giden su borularýna zehir katmak istediler (vay alçaklar, bu bize yapýlýr mý?), Amerikalý yaralý sayýsý 228 (birþey sayýlmaz, devam arkadaþlar!), (bir köþe yazýsý baþlýðý); Amerikan düþmanlýðý, (Mealen þöyle diyor üstad, Demirel in dediði gibi ne Türkiye ABD den vazgeçer, ne de ABD Türkiye den ; (oh be, rahatladým biraz, saðol üstad! Hafazanallah, kâbus gibi bir þey; et týrnaktan, gül bülbülden ayrýlýr mý ayol?) Ayrýntýlarý geçiyorum; mükemmel bir gazete. Sahibini ve çalýþanlarý yürekten kutlarým. Çoðulculuk böyle bir þey iþte. Amerikalýlarýn meseleye nasýl baktýðýný anlatan, hatta bununla da kalmayýp neler hissettiðini, hadiselere nasýl tepki verdiðini aksettiren bu yayýn organý, iletiþim dünyamýzda büyük bir açýðý kapatýyor; sokaktaki Amerikalýyý evinize getiriyor. Tenkid edeceðimi sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz demektir. Yalnýz aga, aklýma bir þey takýldý; þimdi sen diyorsun ki bu gazete kaldýrým aðzýyla ve Amerikan gözüyle bir nevi savaþ magazini yaparak bir yol tutturmuþ gidiyor ama gazetede yazan herkes ayný telden çalmýyor; meselâ bak, iç sayfada delikanlýnýn biri, Bugün Bush için ne yaptýn? baþlýklý bir yazý yazmýþ. Orada diyor ki, Peki ya bu Bush a karþý müthiþ bir sempati beslemek hangi kategoriye girmektedir?... Önlerine gelene Saddamcý diye yaftayý yapýþtýracaklarýna, öyle tuhaf tuhaf manþetler atacaklarýna, yorumlar yapacaklarýna, ahkâmlar keseceklerine sakinleþseler ya biraz. Olmuyor mu? O zaman arabalarýna birer tane vantuzlu biblo alsýnlar, üzerine de Bugün Bush için ne yaptýn diye yazdýrsýnlar. Hoþuna gider Teksaslý nýn, aferin der belki de... A, vallahi öyle, kim bu gazetenin milli birlik ve beraberliðini ihlâl eden çatlak ses yahu? Hani kötüye yoracak olsam, yazar patronlarýný kesiyor, acaba Saddam dan maaþ mý alýyor diye dedikodu yapmam gerekecek. Böyle bir

18 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 21 yazýnýn Ýngilizce ye çevrilmiþ halini, Amerikan medyasýnda okuduðunuzu düþünün; feci bir þey yani. Çoðulculuk böyle bir þey iþte azizim! Demokrasi güzel þey yine de; 150 bin liraya Amerikan bakýþ açýsýný öðrenmek az nimet mi birader? Anlarsýnýz, Anlarsýnýz!... ÝNSANLIK hali bu, sizin de baþýnýza geliyordur mutlaka; efendim bir türlü anlayamadýðým þeylerden bahsediyorum. Evet, þu yaþlara gelmiþiz, ecnebi memleket görmüþüz, yüksek tahsil yapmýþýz, pek çok kitap okumuþuz ama yine de anlayamadýðým, bir türlü mânâ veremediðim þeylerin sayýsý hayli fazla. Herþeyden anlýyor olmak insaný mutlu eder mi bilmem; herþeyden anlýyor olmak çaða uygun bir marifet deðil; devrimiz uzmanlýk devri (hatta devir kadýn ruhundan ve aþktan anlayan yazarlarýn bile kendilerine göre bir lonca kurup, örgütlendikleri bir devir). Bir insanýn nitelikli bir uzman haline gelmesi için doðumundan sonra en azýndan otuz sene beklemesi gerekiyor (tabii bazýlarý için bu süreyi üçyüz seneye çýkarmak bile kâr etmeyebilir, o ayrý mesele). Neyse, meseleyi dallandýrýp budaklandýrmadan sadede dönelim. Her gazetede en az bir koca sayfa tutan borsa endekslerinden anlamýyorum mesela; iktisatçý arkadaþlara soruyorum, nâfile. Yüzlerce satýr, onlarca sütun; karýnca duasý gibi küçük yazýlmýþ ve ufaltýlmýþ þirket isimleri, çizelgeler, istatistikler, hatta ayýptýr söylemesi boða resimleri filan. Gazeteler bu iþ için niçin bu kadar sayfa israf ederler, kim bunlarý takip eder bilmem.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10 Bir Gencin Eroin Kullandığı Nasıl Anlaşılır? Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri nde Şef Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Pektaş a bu soruyu sorduğumda söze şöyle başladı: Daha kırık kırık, çatallı,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Yüksekova ve Cizre nin il yapılacağı duyuldu, 70 küsur ilçe Ben de istiyorum diye ayağa kalktı. Akhisar, Tarsus, Nazilli, Alanya,

Detaylı

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler.

2- Takside. Türk kadınla Alman kadın aynı yerden taksiye bindiler aynı mesafeyi gidip aynı yerde indiler. Alman televizyon kanalı RTL de pazartesi akşamı yayınlanan Ekstra Magazin (Extra-Das RTL-Magazin) adlı program, bir Türk ve bir Alman kadını Türkiye ye tatile gönderdi ve yaşadıklarını başından sonuna

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Gelin Arabalarý Gönderen : papatya54-20/03/2008 19:30 Ýnsanlarýn en mutlu! günlerinden olan düðün törenlerin de kýlýk kýyafetler,gelinlik, damatlýk, salon, taký velhasýl hepimizin bild düðün atmosferinin

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

============================================================================

============================================================================ NOSTALJÝ OLMUÞ FOTOÐRAFLAR Gönderen : kemalakel - 25/06/2008 20:38 Sevgili arkadaþlarým; Bir tarihten kalmýþ ekseriyetle Siyah-Beyaz görüntüleriyle günümüze gelmiþ baktýkça baktýðýmýz ve baka kendimizi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Büyüklerin küçük oyuncaklarý :Maketler Gönderen : papatya54-12/12/2007 20:26 "Karga'ya yavrusu Kuzgun gözükür"diye bir Atasözümüz var.bu yüzden olsa gerek baþka marka arabalarýn maketleri pek ilgilendirmiyor

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı