Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ"

Transkript

1 Ahmet Turan Alkan BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ

2 ÝÇÝNDEKÝLER Açýþ Konuþmasý Aklýndan Bile Geçirme! Amerikan Güzelii Anlarsýnýz, Anlarsýnýz! Apartman Asýl Þimdi Ramazanlar Attâ! Avcý! Ay Ýnanýlmaz Valla! Aydýnlanmayý Nasýl Kötü Yol a Düþürdük? Bir Hainin Ýtiraflarý Biz O Filmi Çevirmiþtik! Bizden Adam Ol-maaaz! Bodrum Bodrum Bu Bir Aþk Yazýsý Olabilir mi? Bu Rabbimin Fazlýndandýr! Bu Rusya Ýflah Olmaz! Ceviziçi Cici ve Çöp Çaya Geeel! Dalgacý! Dedikodu Panosu Delege

3 6 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Dere, Sabun ve Biz! Derin Devlet Estetizmi Devlet Ne Yapsýn? Devlet Sýrrý Dur Be Adam, Bir Dinlen, Biraz Sus! Evet Evet, Ýrtica Arttý! Evrim Eylem! Eylemci! Fotojeni Güzelleri Galoþ Giyme Makinalarýna Ölüm Garson; Ortaya Bir Karýþýk Gazoz Kapaðý Gýcýk Gündem Hýh, Rekor muþ! Her Kurtarýcý Böyle Yaparsa! Hýnk! Hisli Duygular Kuþaðý Hoca Yine Uyaracak Birini Buldu Hzxktrqmçtwj! Ýnfaz Kahrolsun Alamerikanizm! Kamyoncunun Dünyasý Kapý Karizma Kebabýn Kerameti Kerkedan! Kýl Kimsenin Hakkýný Yemiyoruz Burada; Kimya Deðil Simya Konuþan Ýdareci Kurultay Kültür, Boþ Zaman Ýþidir! Mahmud un Mektubu Mahmud Niçin Hollanda ya Döndü? Mangal! Milli Termodinamik Konseptimize Dair Mim Misyon!

4 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 7 Naklen Yayýn Necati, Orda mýsýn Necati? Necibe! Nerde O Eski Patatesler? Nerde Þimdi Behzat? Nostalji! Nöbetçi Hýzarhane O Tatlý Güz Üþümeleri Okumak Bizi Bozar; Biz Böyle Güzeliz! Otobüsteki Entelektüeller Ee, Öldükten Sonra Ne Yapmayý Düþünüyorsunuz Bakalým? Öpmeden Olmaz Plaketin Dönüþüm Katsayýsý! Resmi Tatil Rüya Rüyalar Gerçek Olsa! Ýndira Gandi! Salatada Maydanoz! Sarhoþum Gel! Satýlýk Taraftar! Lütfen Artýk Savaþa Hayýr Gösterisi Dayamayýnýz! Sebati ye Açýk Mektup Sen de mi Rönesanslý? Aþklarýn En Güzeli Helâl Sana Be Sosyete Güzeli! Stadyum Þapka Hikâyesi Þehir Manzaralarý! Þike! Tarafsýzlýk Serumu Tavla Partisi Tavuþkuþu ile Çarkýfelek Teleskop Tencere Dibin Kara Tereyaðý ve Harvard Theatral Bir Durum! Devlet Toplumla Tavla Oynayabilir mi? Yapan Türkoðlu Türktür!

5 8 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Uyarmanýn Dayanýlmaz Hafifliði! Vaaa-li Wang Yu lar Ölmez Yoo, O Kadar da Uzun Boylu Deðil! Yüzüncü Hasta! Zýpladým Kalktým Ayaða

6 Kitabýn ismini izah beyanýndadýr BU kitabýn yayýnlanmasý, tamamen yazarýndan kaynaklanan sebeplerle altý ay kadar gecikti. Topluca yazarýn tembelliði diye niteleyebileceðimiz esas sebeplerden birini de, kitaba isim koymak konusundaki tereddütler teþkil etti. Ýsim meselesi mühim; birçok seçenekten en isabetlisini, temsil niteliði en yüksek ismi seçmek kolay deðil. Kitaptaki yazýlar, mizah edebiyatýna ciddi bir katkýda bulunmasý düþünülmese bile en azýndan yazarýnýn muziplik olsun kasdýyla kaleme aldýðý ve sair ciddi yazýlara göre daha çok emek ve zaman gerektirdiðini farkedince eni konu þaþýrdýðý bir ortak özellik gösteriyor. O halde isminin de tabiatýyla muzip bir mânâyý çimdiklemesi beklenir; bu dahi, isim seçmekte zorlanmama yol açan bir baþka sebepti. Bu yazýlar, bir sonraki pazarda yayýnlanmak üzere haftanýn ilk günü, yani pazartesilerde kaleme alýndý; sýrf bu sebeple Pazartesi yazýlarý adýný vermek bile mümkün ama bu isim, okuyucusuna muhtevasýndan bir intiba vermeyecekti. Pazar günleri gazete ilavesindeki yazýlarýn konusu deðilse bile kaleme alýnýþ biçimi mâlumdur: En kibar tâbirle hafifletilmiþ veya kolay okunur olmasýna dikkat gösterilmiþ yazýlardýr bunlar. Ne var ki okuyucusunu gülümseten türden yazý yazmak, okuyucunun ödünü patlatan veya kara kara düþündüren þeyler yazmaktan çok daha zormuþ. Bu biraz hikâye anlatmaya benziyor: Ninelerimiz, annelerimiz bir varmýþ bir yokmuþ diye söze baþlayýp eski za-

7 10 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ manda bir padiþah ile üç kýzý varmýþ la devam ederek bir sihir perdesini araladýklarýnda, yaptýklarý iþin ne kadar marifet gerektirdiðini bilmiyorlardý elbette. Hikâye anlatmak çok ciddi bir meseledir ve dünyanýn en çok kazandýran sanatlarýndan biridir (Bkz. Sinemacýlar ve politikacýlar). Gülümsetmek de öyle imiþ; doðru söylemeli, Türkiye de yazar diye tanýnmak için ciddiyeti kendinden menkul konularda þeyler kaleme almak kâfi geliyor. Son onbeþ senedir gereðinden fazla yazan biri olarak okuyucularýmýn huzuruna hep takým elbiseli, çatýk kaþlý ve mânâ itibariyle, ne olacak bu memleketin hâli? þeklinde ciddi endiþeler dile getiren bir yazar sûreti gösterdiðimin farkýndayým. Bu yüzden, hafta sonlarýnda gazetenin Pazar ilavesine yazar mýsýnýz? teklifini, kendimce bir meydan okuma kabul ettim. Eh, itiraf edeyim ki bu konuda pek tecrübesiz de deðildim. Dikkatli okuyucular, daha önce yayýnlanan Kurþunkalem yazýlarý nda da ayný üslûp vadisinde gezinip durduðumu hatýrlayacaklardýr. Biz böyle güzeliz de yer alan yazýlar böyle ortaya çýktý; aslýnda bu yazýlarýn, o ciddi, ne olacak bu memleketin hâli? sorusuna verilmiþ biraz muzip cevaplar olduðunu hemen farkedeceksiniz. Bu arada kitapta yer alan yazýlara bazý gazete okuyucularýnýn, daha ciddi konularda kalem oynatsanýz olmaz mý; bizi yemek tarifleriyle oyalamanýz biraz hafif kaçmýyor mu? yollu i tablarýna muhatab kaldýðýmý da hatýrlatmam lâzým. Azýnlýkta da kalsalar, onlar beni ciddiyete dâvet ettikçe ben, ciddiyet perhizi ni kýrk yerinden delen þeyler yazmakta inad ettim ve ediyorum. Kimin haklý olduðuna kararý siz vereceksiniz elbette. Ahmet Turan Alkan Aralýk, 2005 / Sivas

8 Açýþ Konuþmasý SAYIN garnizon komutaným, Türk basýnýnýn deðerli mensuplarý, sevgili öðrencilerimiz, aziz meslektaþlarým; üniversitemizin açýlýþ törenine hoþ geldiniz! Bu arada, buraya hangi yüzle geldiðini bilmediðim halde cesaret gösterip buralara kadar zahmet eden sayýn bakana ve iktidar partisi milletvekillerine de hoþ geldiniz demek istiyorum; gelene git diyecek deðiliz. Buyursunlar; öðrenci arkadaþlarým bu kiþilere kapý civarýnda bir yer gösterirlerse iyi olur... Arkadaþlar, çaðýmýz bilim, teknoloji ve aydýnlanma çaðýdýr. Üniversiteler ise aydýnlanma hareketinin yuvasý, ocaðý, yurdu, bucaðýdýr. Nitekim bu bilinçle harekete geçen üniversitemiz, kampüs içi yollarýn tamamýnda aydýnlatma çalýþmalarýný baþarýyla yürütmekte ise de, bazý ara yollarýn loþ kalmasýný henüz engelleyememiþ haldeyiz. Bu konuda bize gerekli desteði vermeyen ortaçaðdan kalma örümcek kafalý belediye yöneticilerini açýkça kýnýyorum. Bina içlerindeki aydýnlatmada problem yoktur. Bazý derslik ve koridorlardaki yanmayan lambalarýn deðiþtirilmesi gereðinin farkýndayýz ama Maliye Bakanlýðý talep ettiðimiz ek ödeneði henüz serbest býrakmadýðý için yeri gelmiþken onlarý da kýnýyorum.

9 12 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Yüksek öðretim pahalý bir sektördür arkadaþlar; kýt imkân ve ödeneklerle bu iþ ancak bu kadar oluyor. Genel bütçe içinde üniversitelere bütçe imkânlarýna göre tahsisat veren anlayýþý da kýnýyor ve çaðdýþý ilan ediyorum. Üniversiteler herkesden ve herþeyden baðýmsýz olmalý ve hükümet üniversitelere bütçe yerine açýk çek vermelidir. Þimdiye kadar bu pratik çözümü akledememiþ olan bütün siyasal iktidarlarý buradan kýnamayý bir çaðdaþlýk görevi sayýyorum. Deðerli öðrenciler, sayýn davetliler... Hazýr kýnamaya baþlamýþken siyasal iktidarý bir kere daha kýnamak isterim; þimdi merak edersiniz niçin kýnamak istediðimi... Notlarýmýn arasýnda o kâðýdý bulur bulmaz onu da söyleyeceðim ama önemli deðil, önemli olan bu anlamlý ve önemli günde muhalefetin þanlý sancaðýný yükseltmek ve onu çaðdaþ Türkiye nin ufuklarýnda nazlý nazlý dalgalandýrmaktýr. Bu bayrak altýnda son nefesimize kadar bir arada direneceðimize söz verelim arkadaþlar! Söz mü? Evet, o kâðýdý bulamadým henüz, arkadaþlardan biri bir koþu masamýn sol çekmecesine bakýversin bir, oralarda bir yerde olmasý lâzým; bulamazsanýz çöp tenekesine bakýn.., neyse, þimdi bir baþka konuya geçiyorum... Hayýr geçmiyorum; çünkü bu konu çok önemli. Kýnýyorum, niçin kýnýyorum çünkü bunlar Türkiye nin aydýnlýk ve çaðdaþ ufuklara þeyetmesini istemiyorlar da ondan kýnýyorum. Baykuþun ýþýktan rahatsýz olmasý gibi ülkenin hep karanlýkta kalmasýný istiyorlar. Halbuki bilim aydýnlýk, ýþýk ve çaðdaþlýk demektir. Biz burada bilim yapýyoruz arkadaþlar ama bilim yapmamýzý istemeyen, içine sindiremeyen çaðdýþý kafalar var. Bu kafalar ezilmedikçe ülke aydýnlýða þeydemez.. çýkamaz. Bir okul bin hapishane kapatýr... Güneþ girmeyen eve doktor girer.. Üzüm üzüme baka baka kararýr ve damlaya

10 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 13 damlaya göl olur. Ýþte bu gerçekleri hiçbir þeyden yýlmadan cesaretle haykýrdýðýmýz için aydýnlýk geleceðimizin ufku baykuþ kafalýlar tarafýndan kapatýlmak isteniyor. Söyleyecek bir söz bulamýyorum, öyle öfke ve duygu yüklüyüm ki sadece yuh demek geliyor içiyor. Yuh, evet yuh! Bakýnýz ben bir çaðdaþ bilim adamý olarak evet... bu sene emekli oluyorum ve iki kere üstüste seçildiðim için saygýdeðer YÖK genel kurul üyelerini buradan bir kere daha þan ve þerefle selamlayarak sevgi ve þefkatlerimi arzediyorum, fakat mesele o deðil, evet, artýk önümüzdeki seçimlerde aday olamayacaðým; zira gerici yönetmelikler buna izin vermiyor. Çaðdaþ, laik ve ilerici bir hukuk düzeninde bu gibi saçmalýklara yer yoktur. Zannetmeyiniz ki bu adam emekli olacaðýný bildiði için böyle zart zurt ediyor. Asla! Devrimci ve ilerici tutumumu arkadaþlar yýllardan beri bilirler. Hiç unutmam yedeksubaylýðýmý yaparken bir gün kantine gidip simit alayým dedimdi. Aa, simit demir gibi bayat ve küflü deðil mi? Peki ben ne yaptým arkadaþlar? Oturup devrimci ve ilerici bir þiir kaleme almýþtým. Þimdi size o þiirden birkaç dize þeyedeceðim ama tüh... Okumayým mý paþam? Emir telakki ederim; hay hay. Tamam, aa bakýnýz aklýma birden ne geliverdi? Hükümet tutturmuþ Irak a asker gönderelim filan; biz satýlýk deðiliz arkadaþlar, gitmeyeceðiz ve gitmiyoruz. Ayrýca yeri gelmiþken ek taþýt vergisinin ikinci taksidini de protesto ediyorum. Eveeet, biz iþte bööyle koduk mu oturturuz; bu memleketi biz yolda bulmadýk deðerli basýn mensuplarý, geçenlerde nasýlsa üniversitemize sýzabilmiþ gerici, örümcek kafalý birinin doktora tezini didiklerken ne görsek beðenirsiniz; herif, tezinin tam dört yerinde din kelimesi kullanmýþ; hadi bir iki tane olsa tesadüf diyelim, tam dört kere. Yakasýndan tuttuðumuz gibi þutlayýverdik tabii. Biz

11 14 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ burada bilim yapýyoruz arkadaþlar, hurafelerle iþimiz yok. Biz hür fikirli, ilerici, her düþünceye saygý duyan bir üniversite olarak içimizdeki baðnaz ve aymazlarý bööle þaaparýz iþte. Gurur duyuyorum ve oh olsundur! Geçen gün partinin MKYK toplantýsýnda dertleþiyorduk, orada söylediler de aklýma geldi: Bunlar üniversiteleri siyasetin bataðýna çekmek istiyorlar arkadaþlar. Yuh diyorum yuh! Buralarda, bu kutsal kampüste siyasetin yeri yoktur, siyasetçilerin de yeri yoktur; biz sadece nesnel bilimle uðraþýrýz, bilimin kestiði bacak, pardon týrnak, þeyy olmadý.. neydi.. hah, parmak acýmaz. Acýrsa o parmak da bilim düþmanýdýr. Gerekirse bu uðurda hepimiz kanýmýzý dökmeye hazýrýz vee bu ülkeyi sokakta bulmadýk. Eveet, ne diyorduk, bilim çok önemlidir demiþtik.. onu geçiyorum, hýmm evet buldum; Bir okul bin hapishane kapatýr... Güneþ girmeyen eve doktor girer.. Üzüm üzüme baka baka kararýr... onu söylemiþ miydim, olsun arkadaþlar yalan mý? Bunlar bilimsel veriler, ne kadar tekrarlansa o kadar iyidir yani ama yine de bir baþka konuya geçeyim ben... Hýmm, arkadaþlar bir kâðýt getirdiler, masamýn sol gözündeki kâðýt deðil mi, teþekkür ederim; aynen okuyorum, buyrun: Hoca, artýk baðlasanýz iyi olacak, sýrada bekleyen baþka konuþmacýlarýmýz da var. Saygýlar, genel sekreter Necati. Ýþte budur arkadaþlar, ne demiþtim, üzüm üzüme baka baka kararýr biir..., taþýt vergisinin ikinci taksidini protesto ediyorum ikii, hükümeti kýnýyorum üüç.. Bilim böyledir iþte, bilimin yükselen ve aydýnlýk sesinden korkanlar, kafasý örümcek aðý baðlamýþ bir avuç iktidar yanlýsý yobazdýr. Hangi çaðda yaþýyoruz ulan, hangi çaðda? Ecnebilere bakýn onlar uyuyor mu; geçen gün gazatada okudum, herifler telgraf diye bir alet icat etmiþler, buradan týklýyorsun manipleye oradan týkýr týkýr ses veriyor. Sadece bu mu, teleferik diye bir þey çýkmýþ arkadaþ-

12 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 15 lar, otobos gibi bir þey; biniyorsun; seni alýp daðýn baþýna çýkarýyor.. Ya biz ne yapýyoruz, výdý výdý, výdý výdý... Bir not daha geldi, ne diyor bakayým, bizde saklý gizli yok arkadaþlar, burasý bir bilim yuvasý; aynen okuyorum; Hoca ayýp oluyor, salonun tamamý boþaldý, artýk baðlasanýz da diðer misafirler de konuþsa! Genel sekreter Necati Güzel, Necati seni kovdum. Defol. Fakat bilim kin tutmaz arkadaþlar. O Necati gider baþka Necati gelir. Sözlerime son verirken, ne olur ne olmaz diyerek bir kere daha siyasal iktidarý kýnýyor ve onlara hitaben aynen þöyle diyorum; Yürrüü, anca gidersin. Saygýlar sunarým; yeni eðitim yýlý hayýrlý uðurlu olsun; bilime canýmýz fedâ. Sakla samaný gelir zamaný! Aklýndan Bile Geçirme! VEBALÝ okuyucumun boynuna; bana yollamak lütfunda bulunduðu ve baþýndan geçen komik hatýralarýn birkaçýný anlattýðý mektuptan aktarýyorum; geçenlerde bir köþesinde sebze-meyve sandýðý koyarak gariban manavlarýn ekmeðine de göz diken süpermarketlerden birinin meyve reyon unda, kalite kontrolüne giriþmiþ; üzümdü, kestaneydi, erikti derken birer ikiþer götürmeye baþlayýnca görevli delikanlýnýn dikkatini çekmiþ ve bizim okuyucuyu göz hapsine alarak bakýþ tâciziyle yaptýðý iþten vazgeçirmeye kalkýþmýþ. Bizimki yaptýðý iþte oldukça tecrübe kesbetmiþ olsa gerek ki, aldýrýþ bile etmeden yemeye devam ettim diye yazýyor. Sýra elmaya armuta gelince görevli delikanlý dayanamamýþ, abi demiþ, O kadar iþtahlý yiyorsun ki içimden geldi; karpuz da keseyim mi?

13 16 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ Ýkinci hadise Uludað üniversitesinde geçiyor; benim pek aklýma yatmadý ama burasý Türkiye, olur mu olur! Üniversitede bahar þenlikleri yapýlmakta. Bizim okuyucu þenliklerin yapýldýðý kalabalýktan uzak bir fakülte civarýnda iken dikkatini, yüz metre kadar ilerdeki alana inen helikopter çekiyor. Hep öyle olur ya; adamýn biri pervanelerin rüzgârýndan korunmaya çalýþarak âletten iniyor ve o civardan geçen bir öðrenciye yaklaþarak konuþmaya baþlýyor. Konuþma bir süre devam ettikten sonra adam öðrenciyle el sýkýþarak tekrar helikoptere biniyor ve havalanýp gidiyorlar. E, bunca sýradýþý hadiseden sonra siz olsanýz merak etmez misiniz: Helikopterdeki kim, niçin aþaðý indiler, öðrencinin babasý olmasýn sakýn? Dayanamayýp kendilerine doðru gelmekte olan öðrenciye yaklaþýyorlar, hayýrdýr kardeþ, nedir hadise? Önemli deðil diyor çocuk, bir adres sordular; ben de tarif ettim, gittiler. Sizi bilmem; bana pek inandýrýcý gelmedi ama eðer böyle bir olay vaki olduysa þüphesiz bir ilk tir ve buradan hareketle kimlerin helikopter sahibi olduðunu kestirebilirsiniz! Sýradaki hadise -eðer iftira deðilse- Trabzon da Farabi Týp Fakültesi nin acil servisinin önünde geçiyor (Farabi Týp Fakültesi diye bir yer yoksa rezil oldum demektir!) Ýki araç birbiri ardýsýra son sürat acilin önüne gelip zýnk diye fren yaparak duruyorlar; öndeki arabadan iki adam fýrlýyor, doktorlar nerede, sedye getirin, acil durum, koþun diye ortalýðý velveleye boðarken adamlardan biri arkadaki arabaya seðirtiyor, tamam sedye geliyor, hastayý arabadan çýkarýn diye talimat veriyor. Arkadaki arabanýn þöförü hayretle soruyor, Abi, hasta sizin arabada deðil miydi?

14 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 17 Meðer her iki arabanýn personeli de hastayý diðer araçta zannederek tâ Rize den beri dörtlüleri yakýp çýðlýk çýðlýða klakson öttürerek son sürat Trabzona gelmiþler! Altýna aynen yaþanmýþ olay diye yazmýþ okuyucu; insanlýk hali, olabilir deyip geçmek var ama Rizeli okuyucular kýzarsa ne yapacaðýz? En iyi Türk basýn hayatýnda geçerli âdete biz de uyalým: Mâlum, önce iftira atýlýr, iftiraya uðradýðýný isbat etmek Rizelilere aittir. Beþiktaþ tan kalkýp Yýldýz dan geçen bir minibüste geçiyor hadise. Þöför mahalli hep o bildiðimiz dantel iþlemeli lüzumsuz örtülerle, benzinliklerde hediye edilen zevksiz havlularla ve mini vantilatörden mapusane mâmulatý boncuk dikiz aynasý sallama süsleriyle lebâleb dolu. Konsolun üstüne serilmiþ havlunun ortasýnda bir cep telefonu duruyor. Kaptan ise sol dirseði pencerede, sað elinin ayasýyla direksiyon simidine bastýrarak arabayý sürmekte. Derken telefon çalýyor: dürü lülü lülü!.. Kaptan telefonu kapýp konuþma düðmesine basýyor, Aloo, buyrun, cep telefonuu... Okuyucu yine yemin billah ediyor, hadise aynen böyle oldu diye. Bu defa sinemadayýz. Er Ryan ý Kurtarmak filmi oynuyor. O meþhur çatýþma sahnelerinden birinde Upham isimli bir er, anadan doðma korkak bir salon çocuðu olduðu için, acilen mermiye ihtiyacý olan arkadaþýna cephane götüremiyor. Arkadaþý ise sýrf cephanesizlik sebebiyle vurulup oracýkta ölüyor. Bütün sinema ahalisi tam da o ânýn þokunu yaþarken arkalardan bir ses patlýyor, Ulan Allah belaný versin týrsak herif; seni adam diye bu filme koyan recisörün ben... Âdettir, en güzeli sona saklanýr. Ýkaz ediyorum; ben inanmadým, hadise bana bir Amerikan komedisinden tornistan edilmiþ gibi geldi ama ne

15 18 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ kadar alafrangalaþtýðýmýzý düþünürsek yine de küçük bir ihtimal payý býrakmak lâzým. Bu bizim okuyucu yine minibüste, þöförün yanýndaki koltukta; günlerden 14 Þubat. Mâlum, 14 Þubat sevgililer günü. Kadýköy e giden minibüsün radyosu açýk. Bir ara spiker anons yapmaya baþlýyor, Bu güzel ve sevgi dolu günde kimseden çekinmeden sevginizi belirtin; yanýnýzdaki o güzel insana dönüp elini tutun ve gözlerinin içinde bakarak, seni seviyorum deyin! Bizimki arkaya bir göz atýyor; aa, millet birbirinin elini tutup seni seviyorum kardeþ deyip durmakta. Tekrar önüne dönerken gözü þöföre takýlýyor, þöför olup biteni dikizden görmüþ, kara kaþlarýný alnýna doðru kaldýrarak ihtarý yapýþtýrýyor, Aman ha koçum, sakýn aklýna bile getirme! Ýnternet âleminde dilden dile gezen ve ilk sahibi çoktan kayýplara karýþmýþ komik notlardan biridir belki de. Araþtýramadým; eðer araþtýrmacý gazeteci olabilseydim size bayat mal satýp satmadýðýný bilirdim ama nerde bende o kabiliyet? Amerikan Güzelii NECÝP Türk matbuatý, dil bilmeyen, özellikle Ýngilizce bilmeyen okuyucularý için nihayet harekete geçti ve sizler için dünyayý müttefikler in gözüyle seyretmenizi saðlayan bir gazete hazýrladý. Artýk televizyonlarda saat baþý, buruþuk gömlekleri ve günlerden beri gereðinden fazla konuþmuþ olmanýn yorgunluðu ile arz-ý endam ederek size dünyadan haber veren ve, Vilyým Sefayr dünkü yazýsýnda diyor ki... veya, feþmekân tink tenk kuruluþunun

16 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 19 itibarlý stateji dergisinin geçen ay sonunda Ýslâm dünyasýný analiz eden yarý gizli raporundan okuduðuma göre gibi edalarla bilgiçlik taslayan ukalâ takýmýna ihtiyacýnýz kalmadý. Sözünü ettiðim gazete siz ciðerinin köþesi, yüreðinin yaðý okuyucularý için en radikal savaþ taraftarý Amerikan gazetesinden daha keskin ve hýþým dolu bir yayýn anlayýþla bütün bayilerde satýþa sunulmuþ bulunuyor. Üstelik 150 bin lira. Ne dersiniz, Wall Street Journal kadar ciddi ve aðýrbaþlý olmasa da en azýndan Fox Tv ayarýnda savaþ magazini yapan gazetemizde þöyle bir gezinti yapalým mý? Aþaðýda sunulan örnekler, iþbu ceridenin geçen hafta yayýnlanan Çarþamba nüshasýndan seçilmiþtir. (Parantez içindeki ifadeler bana aittir) (Birinci sayfadan haber yorumlar) Bu Kürþat Tüzmen var ya, týpký Iraklý bir bakan gibi davranýyor; Saddam diyor baþka bir þey demiyor. Zaten tezkere oylamasýnda gezilere kaçan bu bakan sadece savaþ muhalifi deðil, Saddamcýymýþ da..., Saddam bu vebali taþýyamaz, kendisi için yarattýðý zenginlik ve ihtiþama raðmen Irak ta halk açlýktan kýrýlýyor. Üstü baþý dökülen kalabalýklar müttefiklerin daðýttýðý yardým paketi için birbirini eziyor (siz misiniz ABD ye posta koyan baldýrýçýplaklar?)..., Bush un intikamý; Baðdat ta yýllardýr baba Bush un resmi çiðnendi. Þimdi Saddam ýn resmi paspas, Bush babasýnýn intikamýný Saddam dan iþte böyle alýyor (iyi de sana ne oluyor?) (Ýç sayfalara geçiyoruz) Çölde Baas yetkilisi avý soluk kesiyor, Ýngilizler Baas yetkililerinin saklanabileceði her yeri hallaç pamuðu gibi atýyorlar (Elinize saðlýk arslanlar)..., Saddam ýn tüm yükü çocuklarýn sýrtýnda, açlýk kol geziyor (ayraný yok içmeye..)..., Nasýriye den sonra duvar resimleri de teslim oldu (iyi ama zilleri takmamýþsýnýz?) Nasýriye tamamen kontrol altýnda (gözünüz aydýn!), Irak a Amerikalý bakan (yakýþýr!), Iraklý bazý diplomatlar,

17 20 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ ülkenin doðusunda Amerikan üslerine giden su borularýna zehir katmak istediler (vay alçaklar, bu bize yapýlýr mý?), Amerikalý yaralý sayýsý 228 (birþey sayýlmaz, devam arkadaþlar!), (bir köþe yazýsý baþlýðý); Amerikan düþmanlýðý, (Mealen þöyle diyor üstad, Demirel in dediði gibi ne Türkiye ABD den vazgeçer, ne de ABD Türkiye den ; (oh be, rahatladým biraz, saðol üstad! Hafazanallah, kâbus gibi bir þey; et týrnaktan, gül bülbülden ayrýlýr mý ayol?) Ayrýntýlarý geçiyorum; mükemmel bir gazete. Sahibini ve çalýþanlarý yürekten kutlarým. Çoðulculuk böyle bir þey iþte. Amerikalýlarýn meseleye nasýl baktýðýný anlatan, hatta bununla da kalmayýp neler hissettiðini, hadiselere nasýl tepki verdiðini aksettiren bu yayýn organý, iletiþim dünyamýzda büyük bir açýðý kapatýyor; sokaktaki Amerikalýyý evinize getiriyor. Tenkid edeceðimi sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz demektir. Yalnýz aga, aklýma bir þey takýldý; þimdi sen diyorsun ki bu gazete kaldýrým aðzýyla ve Amerikan gözüyle bir nevi savaþ magazini yaparak bir yol tutturmuþ gidiyor ama gazetede yazan herkes ayný telden çalmýyor; meselâ bak, iç sayfada delikanlýnýn biri, Bugün Bush için ne yaptýn? baþlýklý bir yazý yazmýþ. Orada diyor ki, Peki ya bu Bush a karþý müthiþ bir sempati beslemek hangi kategoriye girmektedir?... Önlerine gelene Saddamcý diye yaftayý yapýþtýracaklarýna, öyle tuhaf tuhaf manþetler atacaklarýna, yorumlar yapacaklarýna, ahkâmlar keseceklerine sakinleþseler ya biraz. Olmuyor mu? O zaman arabalarýna birer tane vantuzlu biblo alsýnlar, üzerine de Bugün Bush için ne yaptýn diye yazdýrsýnlar. Hoþuna gider Teksaslý nýn, aferin der belki de... A, vallahi öyle, kim bu gazetenin milli birlik ve beraberliðini ihlâl eden çatlak ses yahu? Hani kötüye yoracak olsam, yazar patronlarýný kesiyor, acaba Saddam dan maaþ mý alýyor diye dedikodu yapmam gerekecek. Böyle bir

18 BÝZ BÖYLE GÜZELÝZ 21 yazýnýn Ýngilizce ye çevrilmiþ halini, Amerikan medyasýnda okuduðunuzu düþünün; feci bir þey yani. Çoðulculuk böyle bir þey iþte azizim! Demokrasi güzel þey yine de; 150 bin liraya Amerikan bakýþ açýsýný öðrenmek az nimet mi birader? Anlarsýnýz, Anlarsýnýz!... ÝNSANLIK hali bu, sizin de baþýnýza geliyordur mutlaka; efendim bir türlü anlayamadýðým þeylerden bahsediyorum. Evet, þu yaþlara gelmiþiz, ecnebi memleket görmüþüz, yüksek tahsil yapmýþýz, pek çok kitap okumuþuz ama yine de anlayamadýðým, bir türlü mânâ veremediðim þeylerin sayýsý hayli fazla. Herþeyden anlýyor olmak insaný mutlu eder mi bilmem; herþeyden anlýyor olmak çaða uygun bir marifet deðil; devrimiz uzmanlýk devri (hatta devir kadýn ruhundan ve aþktan anlayan yazarlarýn bile kendilerine göre bir lonca kurup, örgütlendikleri bir devir). Bir insanýn nitelikli bir uzman haline gelmesi için doðumundan sonra en azýndan otuz sene beklemesi gerekiyor (tabii bazýlarý için bu süreyi üçyüz seneye çýkarmak bile kâr etmeyebilir, o ayrý mesele). Neyse, meseleyi dallandýrýp budaklandýrmadan sadede dönelim. Her gazetede en az bir koca sayfa tutan borsa endekslerinden anlamýyorum mesela; iktisatçý arkadaþlara soruyorum, nâfile. Yüzlerce satýr, onlarca sütun; karýnca duasý gibi küçük yazýlmýþ ve ufaltýlmýþ þirket isimleri, çizelgeler, istatistikler, hatta ayýptýr söylemesi boða resimleri filan. Gazeteler bu iþ için niçin bu kadar sayfa israf ederler, kim bunlarý takip eder bilmem.