Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik"

Transkript

1

2 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý da deðil. Yani öðrenci olarak 4-5 günlük bir tatili, yol parasý dahil 250 YTL'ye çýkartmanýz mümkün. Doyasýya eðleneceðinizden emin olun. Fýrsatýnýz olursa mutlaka gitmelisiniz. Denizi, akarsuyu, kayalarý, doðasý ile mutlaka görülmeye deðer. Ancak bu yazýnýn amacý Antalya'yý tanýtmak deðil. Bir gözlemi ifade etmek. Çarþamba akþamý Ýstanbul'dan çýkarak baþladýðýmýz geziyi, Pazar akþamý dönüþe baþlamak üzere bitirmeliydik. Ancak otobüslerde yer bulamýyorduk. Bir öðrenciye göre lüks sayýlabilecek Varan Turizm'de yer bulabildim. Normalde 69 YTL olan tek kiþilik yol ücreti, öðrenciler için 61 YTL'ye düþüyordu (Normal bir otobüs firmasý ile YTL arasýnda seyahat edebiliyorsunuz). Ücretin daha fazla olmasý otobüsün daha konforlu ve servisin daha özenli yapýlmasýný gerektiriyordu. Nitekim de öyleydi. 2 muavin tarafýndan yapýlan servis, muavinlerin özel eðitim aldýðýný apaçýk gösteriyordu. Ancak bu "eðitim"in neleri öðrettiði konusu biraz düþündürücüydü. Muavinler sürekli "efendim, efendim" sözcüðünü kullanýyorlardý. "Bir isteðiniz var mý efendim?", "Sýcak içecek mi tercih edersiniz efendim?", "Üzülerek servis bitene kadar ýþýklarý kapatamayacaðýmýzý söylemek isterim efendim." Efendim, efendim efendim... Düþündürdü çünkü acaba 20 YTL fark veren müþterilerin isteði bu muydu? Yani birilerinin efendisi olmak mýydý? Ya da eðitim verenlerin amacý insanlarý mutlu etmek miydi efendim dedirterek, yoksa muavinlerle müþteriler arasýndaki "uçurum"u arttýrmak mý? Bazý insani deðerlerin yanlýþ kullanýlmasý meselesi bu. Kimse kimsenin gururunu, rahatsýz edici derecede "efendim" diyerek tatmin etmemeli. Sosyal düzendeki her mesleðe gerek olduðu gibi, her mesleði icra edenlerin de karþýlýklý saygýya gereði vardýr. Kibarlýk, nezaket hoþ ve gerekli þey ancak bunu patron-çýrak iliþkisi gibi yansýtmak hiç hoþ deðil. Bu durum, sýnýflaþmayý getiriyor; meslek sýnýflaþmasýný. Kaliteli-kalitesiz insan ayrýmýný tetikliyor ve temel insani deðerlerle örtüþmüyor. Bu kadar çok efendim demek yerine bir muavinin hanýmefendi ve beyefendi sözcüklerini kullanmasý daha adaletli ve daha yerinde olmaz mýydý? Köylü Miletin Efendisi midir? Evet köylü milletin efendisidir. Lise yýllarýnda Tarih Öðretmenim Mehmet Fahri Duygu bunu çok iyi anlatmýþtý. Gittikçe daha da aklýma yatmaya baþlýyor. Köylüyü milletin efendisi yapamadýk ama "efendi"yi köylü yaptýk; çiftçi Hasan Efendi, kapýcý Mehmet Efendi, bakkal Mustafa Efendi ve dahasý... Peki köylü efendiyse, þehirli ne oldu? Beyefendi oldu! Gençlik geleceðimiz midir? Kavram kargaþasýnýn en nitelikli bir örneðini görüyoruz. Benzer bir örnek de "Gençlik Geleceðimizdir" sözü. Eðer gençlik geleceðine sahip çýkmazsa, gelecek gence sahip çýkar, geleceðimiz gençleþir, ömürlü olur. Buna izin verilmemeli. Bunun için düþünmek, fikir üretmek, paylaþmak, görülen aksaklýklara müdahele etmek gerekiyor. Üniversite gençliðinin her gün görebileceði ve doðrudan kendisini ilgilendiren olaylar meydana geliyor. Bunlara kayýtsýz kalýnmamalý. Yapýlan herþey, gençlik kitlesine yönelik yapýlýyor, gençler için deniliyor. Ama sahiden öyle mi? Ne kadarýný biliyoruz ya da ne kadarýnda söz sahibi oluyoruz? Gençlik geleceðimizdir diyen büyüklerimiz neden alýnan kararlarda gençlere söz hakký tanýmýyor? Neden öðrencilere yalnýzca panellerde salonu doldurmak için gerek duyuluyor? Neden üniversite öðrencileri kendi yaþam alanlarýný, onlarý nasýl kullanacaklarýný ya da gerekiyorsa bunlarýn kurallarýný kendileri koyamýyorlar? Neden yurtlarda, kantinlerde, fakülte yönetimlerinde öðrenci yok? Öðrencilerin ilgisizliði mi? Hayýr. Bu tür gereklerin ya uygulanmamasý ya da altýnýn boþaltýlmasý durumudur bu. Öðrenci Temsilciler Kurulu (ÖTK) örneðini hatýrlayalým. Her fakültede seçimler olur. Sýnýflara girip "Temsilciliðe aday olan var mý?" denilerek yapýlýyor bu seçim. Ne ÖTK'lardan haberi oluyor öðrencilerin, ne de temsilci olursa ne yapacaklarýndan? Galiba seçim yapan öðretim üyelerinin de haberleri yok ki sorulan sorulara yeterli yanýtý veremiyorlar. Her yerde gençlik laflarý var ama... Þöyle bir çevrenize bakýn arkadaþlar, ne görüyorsunuz? Gazetelere bakýn, hangisi gençliði hedef kitle olarak görmüyor? Kitaplarý okuyun, hangisinin sonunda "Bu iþi gençlik üstlenmeli." yazmýyor. Konferanslara gidin, hangi konuþmacý "Keþke daha çok genç olsaydý burada..." diye serzeniþte bulunmuyor? Biraz daha bakýn çevrenize. YÖK'ün Türkiye'nin Yükseköðretim Stratejisi Taslak Raporu'nu gördünüz mü? Neler yazýyor, üniversitelerin hangi sorunlarýna deðinilmiþ, nasýl çözümler üretilmiþ... ÝTÜ'lüleri doðrudan ilgilendiren "Yetkin Mühendislik" yasa taslaðýnýn nasýl iþleyeceðini biliyor musunuz? Peki bu konularla ilgili yapabileceðimiz katký var mý? Daha da yakýn çevremize göz atalým þimdi. Birkaç ay önce kurulan ARGEM A.Þ.'nin neden kurulduðunu biliyor muyuz? Saðýmýzdaki solumuzdaki inþaatlarýn ne olacaðýný tahmin edebiliyor muyuz? Mutlaka üniversite öðrencilerine farklý bakýþ açýsý kazandýrmaya çalýþan öðrenci kulüplerine veya etkinliklerine katýlýyor muyuz? Kuþaðýmýzýn ne tür üretimlerde bulunduklarýný seyredecek zaman ayýrabiliyor muyuz? Dersimize giren hocalarý tanýyor muyuz? Hobileri var mý diye merak ediyor muyuz, ya da ne kadar makale yayýnladýklarýný araþtýrýyor muyuz? Ve dahasý... En yakýnýmýzdan en uzaðýmýza kadar gençlik laflarý serpilmiþ ortaya. Bunlarý öðrenmek ve üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü en büyük güç, aklýn gücüdür, bilginin gücüdür. Kendimize, kuþaðýmýza, en güzel yýllarýmýza sahip çýkmak þüphesiz bilinçli bir eðitim süreci ile mümkün olacaktýr. Bu süreç gençlerin gayreti, giriþkenliði, akýlcý çözüm önerileri ve yapýcý eleþtirileri ile geliþecektir.

3 Arýyorum ÝTÜ Gazetesi olarak bu bakýþla hareket ediyoruz. Öðrenmemiz gerekenleri açýða çýkartmaya, eleþtirdiklerimizi yapýcý önerilerle desteklemeye, bilgisel altyapýyý asla kapatacaðýmýzý bilerek sürekli araþtýrmaya, geliþtirmeye, somut üretimler oluþturmaya çalýþýyoruz. ÝTÜ öðrencisini aramýza davet ediyoruz, araþtýrmak, öðrenmek, önermek, aktarmak için... Paylaþým için... ve üretim için. Bunlarýn farkýnda olan çok kiþi ve kurum var ÝTÜ'de. Hocalardan, personelden, öðrenci kulüplerinden vs. Gençliðin önemine gerçekten sahip çýkan kiþiler bunlar. Bu kiþilerin fikirleriyle daha sýk buluþturmayý planlýyoruz sizleri. Tüm ÝTÜ ye çaðrý Bütün ÝTÜ'lülerden bizim bu yaklaþýmýmýza katký saðlamalarýný istiyoruz. Gördüklerini, görmemizi ve duyurmamýzý istediklerini, projelerini bizlerle paylaþmalarýný istiyoruz. adresine atacaðýnýz bir e- postanýn, kalýcý projelere girmemizi saðlayacaðýndan kuþkunuz olmasýn. Spor Birliði nden örnek bir anket Spor Birliði, yýllardýr ÝTÜ nün sporla özdeþleþmesini saðlayan çok önemli etkinlikler yapýyor. Geçtiðimiz yýl yaptýklarý tüzük deðiþikliði, öðrenci spor kurullarý oluþturmalarý ve öðrenciye önemli yetkiler vermeleri, tüm birimlerin örnek almasý gereken asil bir davranýþ. Yöneticileri, kulüpleri, spor hocalarý ve takýmlarýyla ÝTÜ de spor bilincini geliþtirmeye çalýþýyorlar. Yeni atýlým projeleri var. Bu konuyla ilgili geniþ haberler hazýrlayacaðýz. Duyuracaðýmýz önemli bir çalýþma ise ÝTÜ Spor Yapý ve Teknoloji Geliþtirme Anketi. Konu ile ilgili oluþturulan komisyon tarafýndan hazýrlanan bu anketin, üniversitemizdeki fiziksel ve spor etkinliklerinin geliþtirilmesi, fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi ve disiplinlerarasý geliþmeler için rehber olacaðý düþünülüyor. Sýkmayan ve önemli bilgiler içeren ankette, spora yatkýnlýðýnýz, ne sýklýkta spor yaptýðýnýz veya yapmadýðýnýz, ÝTÜ deki hangi spor mekanlarýný kullandýðýnýz, ne tür yeni alanlara ihtiyaç duyduðunuz gibi sorular yer alýyor. Bütün ÝTÜ camiasýna açýk olan ankete adresinden ulaþabilirsiniz. Takip ediyoruz, düzeltiyoruz Bütün arkadaþlarýmýzýn katkýda bulunmasýný istediðimiz bir projemiz var. Bu projemiz, gazetemizde bir ihbar hattý tadýnda bir çalýþma düþüncesi. ÝTÜ de gördüðünüz aksaklýklar, düzeltilmesini istediðiniz uygulamalar, farkedilmeyenler, duyurulamayanlar gibi her konuda bilgi verebileceðiniz ya da bilgi alabileceðiniz bir platform olacak. Bu konudaki arýyorum 3 fikirlerinize de açýðýz. Güvenlik konusunda, aydýnlatma konusunda, mekik servisleri konusunda, yurt hizmetleri konusunda, spor tesislerinin kullanýmý konusunda, fakültelerde karþýlaþtýðýnýz sýkýntýlar ve diðer konularda bir havuz oluþturup, etkin çalýþmayla bir denetim mekanizmasý oluþturmayý planlýyoruz. Teþekkür Çalýþmalarýmýzý sürdürmekte önemli sýkýntýlar yaþýyoruz. Bunlar, oda sorununa kadar dayanýyor. Zaman zaman paylaþacaðýz bunlarý. Bu sýkýntýlarýmýz arasýnda önemli destek saðlayan unutulmaz kiþiler var. Saðlýk Kültür Spor Daire Baþkaný Zeki Þimþek e, Dýþiliþkiler ve Enformasyon Müdürü Sayýn Didem Yücel e ve gazetecilik konusundaki önemli katkýlarý için Sayýn Aslýhan Erkmen e teþekkürler. Fatih Avcý ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi Süreli Yayýn, ISSN: Yayýn Kurulu: Fatih Avcý, Ufuk Sevim, Ufuk Çavuþ, M. Bahadýr Kýlýnç, Sefa Demir, Emrah Deniz, Ufuk Y. Þiþli, Þeyda Hatipoðlu, Melike Özkan, Ilgýn Yýldýz, Cansev Baydar, Güven Çalýþkan, Gülen Uncu, Gökhan Onuþ, Oya Ekmekçi, Hatice Gökcan, Gökhan Gürlen, Perihan Gürbaþ, Ýbrahim Uslu, Esin Ekmekçi, Letafet Umutlu, Duygu Özkan, Filiz Akkaþ, Necip Duman, Hamza Akýn, Burak Mungan, Fevzican Abacýoðlu, Beyza Beyazkaya, Damla Kadýoðlu, Hilal Saraç, F. Ýlke Yazýcýoðlu, Ýrem Yüzeç, Canan Akyokuþ, Kasim Oktay, Utku G. Borataç, F. Gökçe Önen, Oðuzhan Ulutaþ, Ezgi Toksoy, Ayþe Alp, Ozan Karahan, F. Ülkü Çelik, Ülken Kan, Sebahat Zerze, Selen Günce, Bahar Ayhopa, Ece Bekpýnar, Billur Kayador, Kaan Alaybaþý, Onur Özdemir, Fadýl Tekayak, Umut Gülbayrak, Kemal Bayrakçý, Cem Varýþlý, Gülsüm Çakýcý Ýstanbul Teknik Üniversitesi Adýna Yayýn Sahibi Prof. Dr. Erkin Nasuf, Genel Yayýn Yönetmeni Y. Doç. Dr. Beyza Taþkýn Yayýn Danýþmaný: Doç. Dr. Yüksel Güvenilir Baský: Cenkler Matbaa, ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi Öðrenci Ýþleri Otomasyonu Binasý, Giriþ Katý ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Maslak-Ýstanbul Tel:

4 4 arýyorum Bilim Cumhuriyeti 83 Yaþýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin 83. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý bu yýl 29 Ekim'in Pazar'a gelmesi dolayýsýyla bir gün ertelenerek 30 Ekim tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'yla baþlayan kutlamalar Erol Parlak Baðlama Beþlisi'nin baðlama resitaliyle devam etti. Etkinliðin devamýnda yaptýðý konuþmada Rektör Karadoðan; Atatürk'ün bize akýl ve bilimin rehberliðini miras olarak býraktýðýný belirterek, onun "Bilim Cumhuriyeti" kurma çabasýndan bahsetti. Ayrýca Ata'nýn düþlediði Bilim Cumhuriyeti'nin çaðdaþ bir eðitim gören Ýstanbul Teknik Üniversitesi gençliðinin omuzlarýnda yükseleceðini önemle vurguladý. "Bilim Cumhuriyeti ÝTÜ'nün kiþiliðidir" sözleriyle konuþmasýný tamamlayan Karadoðan'ýn ardýndan gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ýn "Ýnsan Olmak" konulu konuþmasý ve ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarý'nýn "Türk Halk Oyunlarý Özel" dans gösterisiyle kutlamalar sona erdi. güncel PETEK KAFE DE DÜNYA YEMEKLERÝ ÝTÜ öðrencilerinin pek bilmediði ama yüksek standartlarda ve bu kalitesine göre oldukça ucuz sayýlabilecek bir restoran var Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde: Petek Kafe ile saatleri arasýnda açýk olan Petek Kafe, birçok yeniliði ile dünya mutfaðýný ÝTÜ ye seriyor. Evrim ÝTÜ'de Konuþuldu 28 Ekim Cumartesi günü ÝTÜ Gümüþsuyu kampusü Orhan Öcalgiray Konferans Salonu'nda gerçekleþen söyleþide "Neredeyse Bir Balina" kitabýnýn yazarý ve evrimin dünyaca ünlü savunucularýndan olan Prof. Steve Jones evrime iliþkin bilimsel kanýtlarýný katýlýmcýlarla paylaþtý. Teknik Üniversite Türkçesine Sahip Çýktý ÝTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nin giriþ katýnda bulunan Petek Kafe, bu yýl zenginleþtirdiði menüsü ile dikkat çekiyor. Son derece lezzetli ve saðlýklý yemek hizmeti yapan Petek Kafe, profesyonel çalýþanlarýyla lüks bir restorandan daha fazlasýný sunuyor sizlere. ÝTÜ Dil ve Tarih Kulübü tarafýndan düzenlenen ve 9 Ekim Pazartesi günü baþlayýp tüm hafta süren 3. ÝTÜ Türkçe Günleri, baþta Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Haluk Þükrü Akalýn olmak üzere televizyon yapýmcýlarý ve öðretim üyelerinin katýlýmýyla Türkçe'nin önemini bir kez daha vurguladý. Gençlik ve Türkçe, Türkçe'nin Politikleþtirilmesi, Dildeki Deðiþimin Yansýmalarý, Teknik Üniversite ve Türkçe konularýnda gerçekleþen oturumlarla Türkçe'nin gerek matematiksel, gerekse sosyal özelliklerine de deðinildi. Savaþ Çekirge Artýk Uluslararasý ÝTÜ'de her yýl düzenlenen Savaþ Çekirge Klasik Gitar Günleri ilk defa dünyaya açýldý. Yerli ve yabancý gitaristlerin dinletileri ve çalýþtaylarýyla 5 gün süren etkinlik, ÝTÜ mezunu ve ünlü gitarist merhum Savaþ Çekirge'nin adýný Türkiye dýþýnda da daha uzun yýllar yaþatacaða benziyor. Petek Kafe nin yeni ustasý, seçtiði yemeklerle yiyenleri adeta ülkelerarasý lezzet yolculuðuna çýkartýyor. Pazýda Levrek, Caffe de Paris, Yengeç Salatasý, Karidesli Enginar, Rizotto, özgün soslu makarnalar, kuzu çeþitleri, her gün bulabileceðiniz balýk ürünleri ve çok daha fazlasý. Ayný zamanda çorba, ana yemek ve salatadan oluþan günün menüsü uygulamasýný da baþlatmýþ Petek Kafe. Yýllardan beri hizmet veren Petek Kafe nin ziyaretçileri çoðunlukla öðretim üyelerinden oluþuyor. Öðrencilerin büyük çoðunluðunun böyle bir restorandan haberleri yok. Petek Kafe nin önemli özelliklerinden biri ise son derece temiz ve nazik çalýþanlara sahip olmasý. Konuklarýnýzý getirebileceðiniz; özel kutlamalar, yemekli toplantýlar yapabileceðiniz þýk bir mekan. Petek Kafe ye yalnýzca yemek için deðil, bol köpüklü bir Türk Kahvesi içmek için de gidebilirsiniz.

5 Lineer Cebir Çözümlü Problemleri Mehmet Ali Karaca Problem kitaplarý, derlenmiþ problemlerin ayrýntýlý bir þekilde öðrencinin çözüme ulaþma yetisi kazanabilmesi amacýyla hazýrlanýr. Bu kitaptaki problemlerin sayýca çokluðu ve bu kitabýn ayrýntýlý çözümler sunmasý bakýmýndan, öðrenciler için öðretici bir kaynak olabileceði düþünülmektedir. Çözülmüþ problemlerin üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öðrencileri için yararlý olacaðý ümit edilmektedir. Ýçindekiler > Matrisler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzaylarý Lineer Dönüþümler Özdeðerler ve Özvektörler ISBN: Basým Tarihi: Aðustos 2006 Sayfa Sayýsý:356 sayfa Boyutlar: 16.5 x 23.5 Karton kapak Matematik 1 Çözümlü Problemleri Ayþe Peker Dobie Bu kitap, on yýlý aþkýn bir süredir Ýstanbul Teknik Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci sýnýf öðrencilerine verilen Matematik I dersinin notlarýndan derlenmiþ bir problem kitabýdýr. Her bölümde, öncelikle gerekli olan teorik bilgi verilmiþ olup, bu bilgi konu ile ilgili çok sayýda basitten zora sýralanmýþ çözümlü problemlerle pekiþtirilmiþtir. Bu problem kitabýnýn, üniversitelerin ilgili bölümlerinin birinci sýnýfýnda verilen matematik dersiyle ilgili gereksinimlerini karþýlayacaðýný umarýz. Ýçindekiler > Limit ve süreklilik Türev Türev uygulamalarý Ýntegral Ýntegral ve uygulamalarý Transandant fonksiyonlar Ýntegrasyon teknikleri ve L'Hospital kuralý Genelleþtirilmiþ integraller arýyorum nin Trendi Hoþgörü Gençlerin Dev Organizasyonu Trend Show 2007 Dolu Dolu Geliyor! Aralýk ayýnýn gençler için vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Trend Show Gençlik Festivali, Aralýk 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþiyor. Lütfi Kýrdar'da düzenlenecek olan Trend Show 2007; konserleri, gösterileri, etkinlikleri, oyunlarý, imza saatleri, atölyeleri ve 100 genç markanýn yenilikleri ile gençlere bir kez daha unutamayacaklarý dört gün yaþatmaya hazýrlanýyor. Son iki yýldýr ortalama 55 bin gencin doyasýya eðlendiði dört günlük gençlik etkinliði Trend Show üçüncü kez düzenleniyor. Ana sponsorluðunu Türk Telekom'un üstlendiði Trend Show 2007, 7 Aralýk Perþembe günü baþlayacak ve 10 Aralýk Pazar akþamý son bulacak. Trend Show 2007 diðer yýllardan farklý olarak bu sene bir de tema sahipleniyor ve 2007 yýlýný gençlerle beraber "Hoþgörü Yýlý ilan ediyor. Bu yýlýn Trendi Hoþgörü Ýçeriðini liseli ve üniversitelilerin belirlediði tek gençlik etkinliði olan Trend Show, 2007 yýlýnýn trendini 30 lise ve 15 üniversiteden öðrencilerin oluþturduðu danýþma kurullarýndan gelen talep doðrultusunda "Hoþgörü" olarak belirledi. Bu doðrultuda "Kýrmadan taþýyýnýz" temasýný sahiplenen Trend Show 2007 içerisinde, "Hoþgörü" mesajlarý veren birçok alt etkinlik gerçekleþecek. Sponsorluðunu Samsung'un üstlendiði ve þu anda baþvurularýn yapýlmakta olduðu "Hoþgörü" temalý fotoðraf yarýþmasý da bu etkinliklerin arasýnda yer alýyor. Bu sene Trend Show'un içerisinde "Hoþgörü" temasýný yansýtacak dekorasyon ise uluslararasý üne sahip Türk sanatçýsý Þirin Ýskit tarafýndan yapýlacak. Trend Show 2007 kapsamýnda sahne alacak olan tüm sanatçýlarýn da sahneden hoþgörü mesajlarý vermesi bekleniyor. Trend Show 2007'nin tüm geliþmeleri Yaþayan etkinlik Trend Show 2007'deki tüm geliþmelerden anýnda haberdar olmak isteyenler için sürekli güncellenen sitesi, Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý'nda olan biten her þeyi ve daha birçok Trend Show 2007 sürprizini bilgisayar ekranlarýna taþýyacak. Ýnteraktif bir forum sayfasýnýn da eklendiði sitede Trend Show cular þimdiden yerlerini almaya baþladýlar. ISBN: Basým Tarihi: Mart 2006 Sayfa Sayýsý: 228 sayfa Boyutlar: 16.5 x 23.5 Karton kapak itü vakfý yayýnlarý

6 6 arýyorum PROJÝSTÖR'06'da Þampiyonuz 2006 ÝTÜ mezunlarý Osman Ceylan ve Deniz Sümbüllü, Doðuþ Üniversitesi tarafýndan düzenlenen PROJÝSTÖR'06 Proje Yarýþmasýnda, "Telsiz Sensör Aðlarý ile Konum Belirleme" konulu projeleriyle birinci oldular. 27 Mayýs 2006'da Doðuþ Üniversitesi Acýbadem Yerleþkesi'nde sonuçlanan yarýþma, Doðuþ Üniversitesi'nin IEEE Öðrenci Kolu ile Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Bölümü ortaklaþmasýyla gerçekleþtirildi. Kasým 2005'te çalýþmalarýna baþlayan yarýþmanýn, Türkiye'de Elektronik Mühendisliði ve ilgili bölümlerde lisans eðitimi almakta olan öðrenciler arasýnda bilgi ve deneyim deðiþimi için fýrsatlar saðlamak ve öðrencilere yaptýklarý çalýþmalarý baþkalarýna sunma ve deðerlendirme olanaðý yaratmak amacýnda olduðu belirtiliyor. Osman Ceylan ve Deniz Sümbüllü'nün hazýrladýðý "Telsiz Sensör Aðlarý ile Konum Belirleme" adlý proje birinci olurken, ikinciliði Baþkent Üniversitesi öðrencileri Bilgi Tansu Dönmez ve Kürþat Yanarateþ, "Sedimantasyon Cihazý Tasarýmý" ile aldý. Üçüncülük ise "Akýllý Ev - Ev Otomasyonu" projesi ile Yedi Tepe Üniversitesi öðrencisi Onur Kervancýoðlu'nun oldu. Proje ödülleri 1500 YTL, 1000 YTL ve 750 YTL olarak belirlendi. Yarýþma birincisi projenin sahipleri, gazetemize, proje yarýþmalarýna katýlmak isteyen öðrencilere tavsiyeler konulu bir yazý hazýrladýlar. Yan taraftaki yazý, proje yapmak isteyen arkadaþlara ýþýk tutacaktýr. Proje yarýþmalarýna girecek arkadaþlara tavsiyeler Bizim derece aldýðýmýz proje bir bitirme ödevidir. Proje yarýþmalarý öðrencileri çalýþmaya teþvik etmekle kalmýyor, ayný zamanda öðrencileri ödüllendirerek büyük bir manevi haz da saðlýyor. Birçok mühendislik öðrencisi arkadaþýn bir projeye dahil olup ya da kendisi bir projenin baþýna geçip birþeyler öðrenmenin yanýnda yapmanýn, keþfetmenin, çalýþtýrmanýn hazzýný duymak istediðine eminiz. Belki de bu emeðin ardýndan bu çalýþmanýn ödüle layýk görülerek kendimize güvenimizin pekiþtirilmesi. Biz de ilk tercih olarak ÝTÜ'yü yazarken bu hayalle gelmiþtik. Þimdi katýldýðýmýz birkaç yarýþmadan edindiðimiz izlenimleri sizlerle paylaþarak proje yarýþmalarýna hazýrlanan ya da hazýrlanmayý düþünen arkadaþlara yol gösterme anlamýnda birkaç konuda fikir ve bilgi vermek istiyoruz. Bunlar proje yarýþmalarýndaki kurallar deðil elbette. Sadece proje yarýþmalarýna girmeyi düþünen, bir türlü cesaret edemeyen arkadaþlara küçük bir tetikleme, zaten gireceðim diyenlere ipucu mahiyetinde izlenimler. Öncelikle proje yarýþmalarýnýn ilk maddesi "Özgün Proje"dir. Elbette çok özgün bir proje yapmak son derece baþarýlý bir iþtir. Ancak bu durumdan korkup nice güzel bitirme projelerinin yarýþmalara katýlmadýðýný gördük. "Benim projem sýradan, yarýþmada neler vardýr kim bilir?" diye düþünmemek gerekir. Bir örnek vermek gerekirse, önceki yýllarda bir kaptaki sývý seviyesini ölçüp bunu radyo dalgasý ile merkeze ileten bir proje mansiyon almýþtý bir yarýþmada. Sývý seviyesi ölçmek, bunu bir yere göndermek çok sýradan bir olaymýþ gibi görünse de projenin derinliklerine inildiðinde orada ne gibi sorunlar çýktýðý, sizin onlara nasýl çözümler ürettiðiniz önem kazanmaktadýr. Bu nedenle proje yapan arkadaþlara mutlaka yarýþmalara katýlmalarýný öneriyoruz. Gelelim yarýþmalarda jürinin dikkat ettiði noktalara Projenizin gerçeklenebilir olmasý önemlidir. Örneðin çalýþan bir makineniz, devreniz, benzetiminiz (simülasyon) varsa bu sizin için güncel güzel bir artý. Projenizin çözüm üretmesi ve çözüm üretirken gerçekçi olmasý projenizin deðerini arttýrýr. Su seviyesini herkes ölçebilir ama herkes kablosuz olarak gönderemeyebilir. Böylece kablo masrafýndan kurtulursunuz, sisteminiz taþýnabilir örneðin. Trafiði izlemek için her araca cihaz koymak bir çözümdür ama böyle bir iþ kaðýt üzerinde kalan bir hayal olur sadece. 2. Sunumlar sýrasýnda jüri üyeleri projenizin sözlü anlatýmýndan sonra ek olarak yaptýðýnýz iþi de görmek için size zaman ayýrýyor. Bu da jüriyle daha çok zaman geçirmek demek oluyor ki genelde tutulan sunumda anlatamadýðýnýz noktalarý ya da daha ayrýntýlý bahsetmek istediðiniz noktalarý uzun uzun anlatabiliyorsunuz. Jüri de sizle diyaloða girerek aklýna takýlanlarý soruyor ve karþýlýklý bilgi iletiþimi sonucunda jürinin gözünde daha farklý olabiliyorsunuz. 3. Proje sunumlarýnda genel tanýmlardan fazla bahsederek hem zamaný harcamamak hem de jürinin ilgisini daðýtmamak gerek. Proje sunumlarýnýzý hazýrlarken görsel öðelerin sýk yer almasýna dikkat edin. Resim, þekil, grafik, analiz sonucu, formül ve sadece konu baþlýklarýný koyun. Tüm açýklamalarý sözlü olarak siz aktarýn. Jüriyle göz temasýndan kaçýnmayýn. 4. Projenizde karþýlaþtýðýnýz önemli sorunlarý ve bu soruna önerdiðiniz çözümü anlatýrken cömert olun. Çünkü asýl önemli olan sizin yaratýcý fikirlerinizdir. Bu sorunu çözmek için yararlandýðýnýz kaynaklardan bahsedin. Proje gerçekleþtirilinceye kadar kullandýðýnýz test cihazlarýndan bile bezen bahsedilmesi gerekebilir. 5. Projenizi sergilerken çoðu zaman en önemli anda sorun çýkar. Hiç telaþa kapýlmadan tekrar baþtan alýn. Sonuçta siz piyasaya sunulacak bir mal deðil, bir öðrenci projesi yaptýnýz. Jüri de genelde olumlu karþýlar küçük sorunlardan doðacak aksilikleri. 6. Son olarak giyiniþinize özen gösterin. Bir mühendise yakýþan þýklýkta ve ciddiyette giyinmeniz çevrenizde güzel bir etki býrakýr. Tüm arkadaþlara baþarýlar diler, ÝTÜ'nün adýný ve kendi adlarýný en güzel yarýþmalarda duyurmalarýný dileriz. Osman Ceylan Deniz Sümbüllü Elektronik Mühendisliði 2006 mezunlarý GÜLÜMSETMEYE TAM T GAZ DEVAM Geçtiðimiz yýlýn bahar dönemi ÝTÜ Yabancý Diller Yüksekokulu Sosyal Kültürel Merkez (SKM) asistanlarýnýn ve diðer gönüllülerin yoðun çalýþmasý sonucu gerçekleþtirilen Gülümsetelim Sosyal Sorumluluk Kampanyasý bu yýl da olanca hýzýyla devam etmekte. Bu iþe gönül verenler geçen yýl ziyaret ettikleri hastanelere yenilerini de ekleyerek kampanyayý sürdürüyorlar. Gülen her bir çocuk, her bir mutluluk belirtisi kampanyanýn devamlýlýðý için temel oluþturuyor. SKM Koordinatörü sevgili hocamýz Mine Canýtez Özpay ve çiçeði burnunda asker adayý SKM Yönetici Asistaný Enis Saðol'un eþsiz katkýlarý ile devam etmekte olan kampanya, geleceðimiz dediðimiz çocuklarýmýzýn gülümsemesi için, hatta bizlerin gülümsemesi, duyarlýlýðýmýzý gösterebilmemiz için güzel bir ortam oluþturuyor. Açýlan her bir hediye paketi, yok olan umutlarýn, gerçekleþmeyen hayallerin bir nebze olsun unutulmasýna; yüzlere yansýyan mutluluk gülücükleri, süreli bile olsa biz de bu hayatýn bir parçasýyýz demelerine yardýmcý oluyor. Ýkinci dönem farklý bir sosyal duyarlýlýk kampanyasý ile bilinçli bireyleri yönlendirmeye devam edecek olan SKM'yi çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyor ve bu duyarlýlýðýn devamýný diliyoruz. ve internet adreslerinden kampanya ile ilgili ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirsiniz.

7 BÝDB, ÝTÜ öðrencilerine, akademisyenlere ve idari personele Mayýs ayýndan itibaren web tabanlý Ýçerik Yönetim Sistemini (ÝYS) hizmete sunmuþtur. Hali hazýrda 20'nin üzerinde birim ÝYS'den yararlanmaktadýr. ÝYS'de yetkilendirilmiþ kiþiler ÝTÜ kullanýcý hesaplarý ile sisteme baðlanýp yetkileri çerçevesinde sayfalarýn içeriðini güncelleyebilmektedirler. ÝYS, kullanýcýlarýna þu hizmetleri sunmaktadýr; Her yerden ve her zaman dinamik web sayfasý oluþturma Sayfalara eriþim haklarýnýn belirlenmesi Dinamik menü oluþturma Belge ekleme ve sayfada yayýmlama Haber ve duyuru yönetimi Sýkça sorulan sorularýn yönetimi Ýletiþim sayfasý ve cevaplama iþlevi Kullanýcý ekleme ve kullanýcý izinleri tanýmlama iþlevi (yetkilendirme) Otomatik site haritasý oluþturma Site sayfalarýnda ve ekli belgeler içinde arama Site oluþturmada yardýmcý videolar Ayrýca web sitenizi oluþtururken size yol gösterecek yardým videolarýný izleyerek sistemi daha hýzlý ve daha kolay kullanabilirsiniz. ÝYS kapsamýnda kullanýcýlar sayfanýn içeriðini, menü yapýsýný web tabanlý yönetim ara yüzünden belirleyebilmektedirler. Siteyi düzenlemesi için yetkilendirilen kiþilerin ÝTÜ kullanýcý hesaplarýný kullanmalarý yeterlidir. Yani ÝYS yi kullanmak için farklý kullanýcý adý ve þifre kullanmanýz gerekmemektedir. ÝYS otomatik olarak site haritasý oluþturmaktadýr. Siteye yeni menü baþlýklarý ve alt sayfalar eklendiðinde site haritasý kendini bu deðiþiklikleri yansýtacak þekilde güncellemektedir. Sisteme bütünleþmiþ olan arama motoru site içeriðinde ve siteye eklenebilen belgeler (Word, Excel, Metin(.txt) ve Power Point) içerisinde arama yapabilmektedir. Siteye eklediðiniz sayfalarý sisteme bütünleþmiþ olan metin düzenleyicisinden güncelleyebilirsiniz. Metin düzenleyicisinde baðlantý ekleme, resim ekleme, tablo ekleme, yazý fontu deðiþtirme iþlevleri bulunmaktadýr. Birimler site sayfalarýna eriþim seviyelerini belirleyebilirler. Bu seviyeler, "sadece birim mensuplarýna açýk", "sadece ÝTÜ mensuplarýna açýk" ya da "herkese açýk" olarak 3 seviyelidir. Bu durumda sayfanýn içeriðine eriþmek isteyen kiþilerin ÝTÜ kullanýcý adý ve þifrelerini kullanmalarý gerekmektedir. Kimler için uygundur? Web sayfasý ihtiyacý olan ÝTÜ birimleri, az da olsa bilgisayar kullanýmýna yatkýn olan, site içeriðini bizzat hazýrlayabilecek zaman ve becerisi olan, belirlenen yapýnýn dýþýnda ihtiyaçlarý olmayan, birimler, kulüpler, çalýþma gruplarý ve benzeri yapýlar için uygundur. Ýçerik Yönetim Sistemi temelde birimler, kulüpler, çalýþma gruplarý ve benzeri yapýlar için tasarlanmýþ olup, kiþisel web sayfasý hizmetinden yararlanmak isteyenler mevcut kiþisel web sayfasý hizmetini kullanabilirler. ÝYS kullanýlarak hazýrlanmýþ bazý sayfalar arýyorum 7 ÝTÜ/BÝDB Ýçerik Yönetim Sistemi Kart Ýþlem Merkezi Avrupa Birliði Merkezi Denizcilik Fakültesi Denizcilik F. Ýngilizce Yurtlar ve Burslar Ofisi ÝYS'den yararlanmak isteyen birimlerin BÝDB web sayfasýnda bulunan dilekçe ile baþvurmalarý yeterli olacaktýr. Daha fazla bilgi için; >> Hizmetler >> Uygulama Hizmetleri >> Ýçerik Yönetim Sistemi

8 8 arýyorum ANKA KUÞU ÝTÜ'DE HAYAT BULDU bilim teknoloji Anka Helikopteri, her yýl American Helicopter Society (AHS) tarafýndan düzenlenen tasarým yarýþmasýnda "en iyi ilk kez katýlan" derecesi ve üçüncülük aldý. ÝTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öðrencilerinden oluþan dokuz kiþilik bir ekibin çalýþmasý olan Anka Helikopteri, yarýþma kriterleri olan tasarýmda özgünlük, yüksek performans, düþük maliyet, hafiflik, dayanýklýlýk ve güvenilirlik konusunda yeterlilik gösterdi. "Genel" ve "ilk kez katýlanlar" olmak üzere iki alanda deðerlendirilen yarýþmada; Anka Helikopteri, genel sýralamada üçüncü olurken ilk defa katýlanlar arasýnda da birinci oldu. Yarýþmada ilk iki sýrayý geçen yýllarda da olduðu gibi Georgia Institute of Technology Üniversitesi ve University of Maryland Üniversitesi aldý. ÝTÜ Uçak Mühendisliði Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Tolun'un danýþmanlýðý, motor tasarýmý kýsmýnda Doç. Dr. Fýrat Oðuz Edis'in katkýlarý ile ilk defa ROTAM (Rotorlu Araçlar Tasarým ve Mükemmeliyet Merkezi) üzerinden Takým Lideri Utku Türkyýlmaz katýldýklarý yarýþma ve Anka projesi hakkýnda Takým Lideri ve Genel Sistem Tasarýmý sorumlusu Utku Türkyýlmaz, "Katýlmýþ olduðumuz yarýþma helikopter tasarýmý yarýþmasý ve yarýþmaya katýlan takýmlarýn hepsi yüksek lisans ve lisans öðrencilerinden oluþmuþtu. Tecrübe bu yarýþmada en çok ön plana çýkan unsur oldu. Ýlk ikiye giren takýmlarda bu açýkça görüldü. Raporlarýndaki sunum becerileri; giriþ, geliþme ve sonucu en iyi þekilde oluþturmalarý baþarýlarýndaki önemli etkenlerdendi. Kýsacasý raporlarýna baktýðýnýz vakit bir birikim olduðunu görebiliyordunuz. Bunun yanýnda çok iyi de organize olmuþlardý. Bizim bu noktalarda eksiklerimiz oldu. Ancak bizim projenin de artý taraflarý vardý. Örneðin tasarýmýnýn özgünlüðü buna örnek verilebilir. Bununla aðýrlýklý olarak Hasan arkadaþýmýz ilgilendi. Zaten kendisi daha önce hidrojen arabasýnýn tasarýmýnda da görev almýþtý. Özellikle uç boyutlu görünümler gayet güzel oldu," açýklamalarýnda bulundu. Kavramsal Motor Tasarýmý sorumlusu Hakan Yeþilel ise elde ettikleri baþarýyý "Hedefimiz buydu, Kavramsal Motor Tasarýmý Sorumlusu Hakan Yeþilel bekliyorduk bu baþarýyý. Yani ilk defa katýlanlar arasýnda ilk sýrayý alacaðýmýzý düþünüyorduk. Nitekim de genel sýralamada üçüncü olurken ilk defa katýlanlar arasýnda da ilk sýrayý aldýk." þeklinde yorumladý. Anka Helikopteri, yaklaþýk 2000 metre irtifada iki saat aský uçuþu yapabilecek iki kiþilik bir eðitim helikopteri olarak tasarlandý. Bunun için de hem motor tasarýmý hem de helikopter tasarýmý üzerinde çalýþýldý. Bu çalýþmalarý Hakan Yeþilel þu þekilde özetledi: "Baþlangýçta bir ön tasarým yaptýk. Yarýþmanýn içeriðinde helikopterin yaný sýra motorun tasarýmý da vardý. Böylece bir yandan helikopter tasarýmýný bir yandan da motor tasarýmýný yürüttük. Niye böyle yaptýk; çünkü motor tasarýmý da en az helikopter tasarýmý kadar yorucu bir iþ. Bu yolla hýzlý ve dahasý verimli bir çalýþma yapmamýzý saðladýk diyebilirim. Anka iki kiþilik türbün motorlu bir eðitim helikopteri olarak tasarlandý. Bu helikopterler genelde piston motorlu olarak tasarlanýr. Normal helikopterlerde bu tip motorlar bazý sorunlara yol açýyor. O yüzden türbün motorlu helikopter yapmak istedik. Bir motor tasarýmýnda motorun verimi için hassas dengeler vardýr. Mesela komprasörün sýkýþtýrma oranýnýn hesaplanmasý ya da motor ne kadar güç verecek bunun belirlenmesi hep motor tasarýmý sýrasýnda gözetilmesi gereken unsurlardýr. Kýsaca bu ve buna benzer parametreleri belirlemek, bir anlamda motor tasarýmýdýr. American Helicopter Society (AHS), havacýlýk ve helikopter endüstrisinde dünya çapýnda profesyonel ve teknik anlamda güçlü bir kuruluþtur. 1943'den beri helikopter endüstrisi alanýnda konferanslar ve yarýþmalar düzenlemekte, bilimsel dergiler ve kitaplar yayýnlamakta ve çeþitli eðitimler vermektedir. Bunun yanýnda disiplinlerarasý alanda yürüttüðü çalýþmalar ile askeri ve sivil anlamda havacýlýk sektörüne katkýda bulunmaktadýr. Bu sevindirici baþarýnýn ardýndan Türkiye'deki havacýlýk ve uzay araþtýrmalarýna yaklaþýmýn ne düzeyde olduðu konusunda Anka ekibinin görüþlerini aldýk. Utku Türkyýlmaz: "Türkiye'de havacýlýk araþtýrma ve geliþtirme alanýnda bir patlama yaþanýyor diyebiliriz. Sektör bazýnda da iyileþmeler var, mezun olan herkes iþ bulabiliyor. Özel havacýlýk þirketleri yatýrýmlar yapýyor, özellikle araþtýrma ve geliþtirme aðýrlýklý. Ayrýca askeriyenin havacýlýk üzerine katkýlarý çok fazla. Sonuç olarak gerek araþtýrma gerekse uygulama alanlarýnda geliþmeler çok olumlu." diyerek düþüncelerini dile getirirken; Hakan Yeþilel de "Aslýnda Rotam'da ANKA HELÝKOPTERÝ TAKIMIT Utku Türkyýlmaz: Takým lideri ve Genel Sistem Tasarýmý Hasan Ýbaçoðlu: Yapýsal tasarým ve katý modelleme Sedat Süsler: Performans ve maliyet analizi Hakan Yeþilel: Kavramsal motor tasarýmý Resul Açýkyol: Aerodinamik analiz Serhat Yýlmaz: Genel tasarýma destek Evren Öner: Rotor tasarýmý Ali Özel: Motor tasarýmýna destek Murat Bronz: Genel tasarýma destek Danýþman: Prof. Dr. Süleyman TolunT yapýlan sadece helikopter tasarlamak ve üretmek deðil. Rotam havacýlýk araþtýrma ve geliþtirme projeleri üretiyor. Bu anlamda da çeþitli projeler geliþtiriliyor. Bundan dolayý da Rotam bünyesinde çok fazla proje yapýlýyor. Rotam'da yüksek lisans öðrencileri yarý zamanlý çalýþýyor. Onun dýþýnda hocalarýmýz baþýmýzda bulunuyor, çalýþmalarý yürütüyor." þeklinde konuþarak Rotam'ýn bu konuda yaptýðý çalýþmalardan ve iþleyiþ biçiminden bahsetti. Son olarak gelecek sene bu yarýþmaya ekipteki çoðu arkadaþlarýnýn yüksek lisans tezlerini hazýrlayacaklarýndan dolayý katýlamayacaklarýný belirten Anka projesi ekibi, eðer bu yarýþmaya katýlacak olan arkdaþlar olursa seve seve tecrübelerini paylaþacaklarýný da eklemeyi ihmal etmediler. Sefa Demir

9 bilim teknoloji arýyorum 9 VISION'da üçüncülük ÝTÜ Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fakültesi öðrencilerinden Yasemin Usal, Hakan Þen ve Serdar Mete ile hazýrladýðý, "On & Under Water Yacht" adlý projesiyle, geleceðin gemilerinin ve yüzer yapýlarýnýn tasarýmý ile ilgili "NoE VISION STUDENT CONTEST" yarýþmasýnda üçüncülük aldý. Avrupa Birliði nin 6. Çerçeve Programý dahilinde VISION adýyla baþlayan proje, deniz araçlarý ve yüzer yapýlar için geleceðin tasarýmlarýný oluþturmayý amaçlýyor. Ýlk etabýna üniversitelerle baþlayan projede Avrupa üniversitelerini, WEGEMT adý verilen ve ÝTÜ'nün de içinde bulunduðu 40 Avrupa üniversitesinin oluþturduðu bir birlik temsil ediyor. Geleceðin fikirlerini oluþturmayý amaçlayan yarýþmaya, 13 ülke ve 18 farklý üniversiteden 103 öðrenci kaydoldu. Ön deðerlendirme sonrasý 18 projenin deðerlendirildiði yarýþmada üçüncülüðü, ÝTÜ Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fakültesi öðrencisi Yasemin Usal liderliðindeki proje aldý. Ayný zamanda ÝTÜ den "200 metrelik trimaran tipli barge taþýyýcý, Yüksek hýzlý Multihull feribot ve Açýkdeniz yüzer kumarhane projeleri yarýþmaya katýldý. 5 Ekim 2006 Perþembe günü Oslo'da (Norveç) yapýlan törende konuþma yapan Avrupa Birliði Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Günter Verheugen, yaptýðý konuþmada Türkiye'ye atýfta bulunarak Avrupa Birliði'ne grime sürecinde olan Türkiye'den böyle bir tasarým çýktýðý için memnun olduðunu ifade etti. Üçüncülük alan proje, su altýnda denizaltý gibi hareket ederken su üzerinde motoryat özellikleri gösteriyor. Yarýþmada birinci, ikinci ve üçüncü olan projelere ise 5.000, ve Avro ödül verildi. adresinde 'Latest News' kýsmýnda yarýþmanýn diðer kazananlarýný ve yarýþmayla ilgili diðer detaylarý bulabilirsiniz. On & Under Water Yacht Yasemin Usal'ýn ayný zamanda lisans bitirme tezi olan bu projenin amacý lüks megayat sektöründe bir devrim olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahip, hem su altýnda hem su üstünde seyredebilen bir yat tasarýmý yapmaktýr. 16'sý kaptan ve tayfa olmak üzere toplam 36 kiþiyi aðýrlayabilecek olan bu yat, su altýnda 20 m derinliðe kadar dalabilmektedir. Projede hayal gücü ve yaratýcýlýk ön planda tutularak "geleceðin rüya yatý" tasarlanmýþtýr. Yat, su üstündeyken tipik bir motoryata benzemektedir. Su altýna iniþ içinse bazý yer deðiþimleri ile vatos balýðýný andýran bir denizaltýna dönüþmekte. Bu özellik, hem denizaltý güzelliklerinin seyredilmesini hem de herhangi bir deniz patlamasý veya fýrtýna anýnda, rota deðiþtirmeye ya da fýrtýnanýn dinmesini beklemeye gerek kalmadan seyre devam etmeyi saðlýyor. Boyu yaklaþýk 70 m, geniþliði 16.5 m, yüksekliði 12 m, draftý da 6 m olan bu yatta, güç kaynaðý olarak hidrojen yakýt pilleri, sevk sistemi içinse azimut podlar kullanýlmýþtýr.

10 10 arýyorum asýrlardýr çaðdaþ En iyi Türk üniversitesi ÝTÜ Geçtiðimiz haftalarda yapýlan ve 2200 akademisyenin görev aldýðý en baþarýlý dünya üniversiteleri araþtýrmalarý sonucunda 520 üniversitelik liste oluþturdu. Listeye Türkiye den dört üniversite girdi. Türk üniversiteleri arasýnda en üstte olan Ýstanbul Teknik Üniversitesi 349. sýrada yer aldý. sitesinde yayýnlanan listeye göre birinci sýrada Harvard University (Amerika), ikinci sýrada University Of Cambridge (Ýngiltere) ve üçüncü sýrada ise University of Oxford (Ýngiltere) bulunuyor. Liste, üniversitelerdeki araþtýrma kalitesi, mezunlarýn istihdamý, uluslararasý görünüm ve eðitim kalitesi kriterleri esas alýnarak hazýrlanmýþ. Listeye Türkiye den giren diðer üniversiteler ise þöyle: Ýstanbul Üniversitesi - 358, Bilkent Üniversitesi - 401, Sabancý Üniversitesi Öðrencilerin Sýrdaþý: Yaþar Abi Vadi yurtlarýnda geceden sabaha kadar ýzgara yapan ve öðrencilerin dert ortaðý haline gelen Yaþar Abi (Yaþar Çeliker), ÝTÜ yýllarýndan bahsetti. Özellikle yurtlarda kalan öðrenciler onu tanýr. Hele ki Vadi yurtlarýnda geceleri uyanýk olan arkadaþlarýn birincil sohbet yeridir Yaþar Abi'nin ýzgarasýnýn önü. Çalýþanlar arasýnda öðrencilerle samimiyeti en iyi olan kiþidir diyebiliriz. Bunun nedenini sorduðumuzda ise gençlerin psikolojisinden iyi anladýðýný söylüyor. Bu yüzden iyi hizmet verdiðini anlatýyor. Hem yapýsýndan hem de esnaf ruhlu bir insan olduðundan insan iliþkilerinin iyi olduðundan bahsediyor. Katýlmamak mümkün deðil. ÝTÜ Yaþar Abi'ye çok þey öðretmiþ. Öðrencileri iyice tanýmýþ. Bu yüzden Vadi yurtlarýnda gece ýzgara yapma önerisini de kendisi getirmiþ. Çok çeþit sunmaya çalýþýyor. Gecenin bir yarýsýnda, Yaþar Abi'nin ýzgarasýndan sucuk, tavuk, köfte hatta balýk yiyebiliyorsunuz... Yaþar Abi ÝTÜ'de olmaktan memnun olduðunu ve bu iþi severek yaptýðýný söylüyor. Öðrencilerden tek þikayeti ise masalarý kirli býrakmalarýymýþ. "Biraz etrafý temiz býraksak..." diye serzeniþte bulunuyor biraz da. ÝTÜ öðrencilerine de þu mesajý býrakýyor Yaþar Usta: "Mimar olsun mühendis olsun, faydalý þeyler üretsinler Türkiye için. Boþ tartýþmalara girmesinler, mesajlarým budur. Sonuçta ÝTÜ parmakla gösterilen bir üniversite. Ýnþallah bu sonuna kadar da böyle devam eder." Firmalar ÝTÜ lü Ýstiyor ÝTÜ Mezunlarý Derneði Ayazaða Yerleþkesi ne taþýndý. Derneðin genç müdiresi Suzan Karaibrahimoðlu, daha çok öðrenci ve yeni mezunumuzla iletiþim kurulmasý gerektiðini söylüyor. Bütün öðrencilerin derneðe uðrayabileceðini, çeþitli projeler için komisyon kurabileceklerini belirtiyor. Önemli bir konu ise, birçok firmanýn ilk olarak mezunlar derneðine baþvurarak, yeni mezun talep etmesi. ÝTÜ Mezunlarý Derneði 1989 yýlýndan beri faaliyet gösteriyor. Geçtiðmiz yýl ortalarýnda dernek müdürü olarak göreve baþlayan, ÝTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliði mezunu Suzan Karaibrahimoðlu, derneðin yeni projeleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. ÖZGEÇMÝÞLERÝNÝZÝ GETÝRÝN Derneðin son zamanlarda üzerinde önemle durduðu Kariyer Projesi var. Bu proje iki ayakta yürütülüyor. Bir ayaðý yeni mezunlar için, diðer ayaðý ise öðrenciler için. Yeni mezun ayaðýnda, iþ yaþamýna yönlendirmek, uygun iþ bulmak veya talepleri sunmak, iþ konusundaki deneyimleri aktarmak. Bu konuda önemli bir sýkýntýnýn yeni mezunlardan fazlaca talep gelmemesi olduðunu söyleyen Karaibrahimoðlu, yeni mezunlarýmýzýn mutlaka özgeçmiþlerini derneðe býrakmalarýný istiyor. Çok önemli firmalardan iyi pozisyonlar için iþ teklifleri olduðunu ve firmalarýn pek çoðunun ilk olarak derneðe baþvurduklarýný belirten Karaibrahimoðlu, Secret CV ile iþ bulma konusunda da bir iþbirliði yaptýklarýný söylüyor. Kariyer Projesi nin diðer ayaðýný ise öðrencilere mezunlar tarafýndan yapýlan danýþmanlýk oluþturuyor. Öðrenimleri süren öðrencilerin, kendi bölümlerinden mezunlarý tarafýndan bire bir danýþmanlýk hizmeti verilmesini öngören proje, geçtiðimiz yýl 100 Öðrenci 100 Mezun sloganýyla baþlamýþ ve olumlu tepkiler almýþtý. Danýþman mezunlarýn, iþ yaþamýnda çok önemli pozisyonda olduklarýný belirten Karaibrahimoðlu, bu projeyle öðrencilerin iþ dünyasýnda karþýlaþabilecekleri ile ilgili önemli bilgi saðlayacaklarýný ve mezunlarýn bu projeye çok olumlu ve istekli baktýklarýný belirtiyor. ÝTÜ Mezunlarý Derneði bu yýl öðrenci-mezun buluþmalarýna aðýrlýk verecek. Çeþitli kuruluþlarýn, holdinglerin sahibi, yöneticisi ÝTÜ mezunlarý, sýk aralýklarla ÝTÜ öðrencileriyle buluþacaklar. Karaibrahimoðlu, öðrencilerden gelecek her türlü talebe açýk olduklarýný, öðrencilerin de aralarýnda bulunduðu komisyonlar kurmak istediklerini ve daha çok eyleme dönük iþler yapmak gerektiðine deðiniyor. ÝTÜ Mezunlarý Derneði, ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi nin giriþ katýnda bulunuyor. sitesinden bilgi alabilir, özgeçmiþlerinizi býrakabilirsiniz. Dernek merkezine haftaiçi her gün gelebilir, fikir paylaþýmýnda bulunabilirsiniz. Ayný zamanda ÝTÜ logolu ürünleri, özel öðrenci indirimi ile satýn alabilirsiniz. Tel:

11 güncel 1. ULUSAL UZAKTAN ALGILAMA-CBS ÇALIÞTAY VE PANELÝ-2006: arýyorum 11 UZAKTAN AN ALGILAMA-CBS ENTEGRASYONU Uzaktan Algýlama ve Coðrafi Bilgi Sistemi. Çaðýmýzýn önemli teknolojik gereklerinden olan bu alanlar, ÝTÜ Uzaktan Algýlama Anabilim Dalý tarafýndan bir çalýþtay ve panel ile buluþuyor Kasým 2006 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan çalýþtay dizisi, bu alanlarda çalýþan mühendis, uygulamacý ve araþtýrmacýlarý biraraya getirip, ortak bir platformda tartýþmalarý, koordinasyon ve iþbirliði olanaklarýný araþtýrabilmeleri amacýný taþýyor. Birçok teknik ve bilimsel kaynak incelendiðinde uzaktan algýlama için, genel anlamda "cisimlerle fiziksel bir temasta bulunmaksýzýn onlarýn fiziksel özellikleri hakkýnda bilgi sahibi olabilmek", Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) için ise "arazi kullanýmýnýn, doðal kaynaklarýn, çevrenin, ulaþýmýn, kentsel araçlarýn ve diðer tüm idari belgelerin planlanmasýnda ve yönetiminde karar vericilere teknik destek saðlamak amacýyla hazýrlanmýþ, yeryüzü ile ilgili çok geniþ hacimli coðrafi referanslanmýþ verileri veya mekansal (geospatial) verileri (dijitalleþtirilmiþ haritalar, hava fotoðraflarý, uydu görüntüleri, istatistiksel tablolar vb.) elde eden, depolayan, kontrol eden, entegre eden, analiz eden ve görüntüleyen programlar" þeklindeki ifadelerin en açýklayýcý tanýmlar olduðu söylenebilir. 1970'li yýllarda yeryüzünü araþtýrma amaçlý ilk LANDSAT uydusunun ABD tarafýndan uzaya fýrlatýlmasýyla uzaklýk kavramýnýn, yüzlerce, binlerce, hatta onbinlerce km olarak; klasik algýlayýcýlarýn da uydulara yerleþtirilmiþ algýlayýcýlar olarak tanýmlanmasý sonucu uzaktan algýlama kavramý daha spesifik bir anlam kazanmýþtýr. CBS'nin ise, bazý CBS yazýlýmlarýnýn ilk ortaya çýktýðý 1980'li yýllar ayrý tutulursa, 1960'lý yýllarda haritalarýn güncellenebilme olanaðýný da saðlayacak þekilde dijitalleþtirilerek bilgisayarlara yüklenebilmesi sonucu oluþtuðu söylenebilir. CBS kavramýnda kritik kelime olan coðrafya ile verilere yeryüzünde mekansal bir anlam kazandýrýlmakta, bu verilerle iliþkili verilere ise öznitelik (attribute) verileri denilmektedir. Örneðin ÝTÜ Ayazaða Kampüsü'nün bulunduðu coðafi konumun mekansal veri özelliði taþýdýðý, ancak ÝTÜ'de verilen eðitimin düzeyi, akademik birim sayýsý, öðrenci ve öðretim elemaný sayýsý vb. gibi bilgilerin ise öznitelik verileri olduðu dikkate alýndýðýnda, bu iki deðiþik veri türünün entegrasyonu ile, oluþturulacak CBS'ne problem çözücü bir nitelik kazandýrýlmýþ olmaktadýr. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS NÝN ÖNEMÝ Baþta uydularýn sinoptik görüþ özelliði (yani belirli bir görüntüleme çerçevesine geniþ yeryüzü alanlarýný sýðdýrabilme) olmak üzere, algýlayýcýlarýn spektral ve mekansal özelliklerinin günümüze kadarki hýzlý geliþimi uzaktan algýlama uygulamalarýna çok geniþ bir perspektif kazandýrmýþ ve böylece uydu verilerinin uygulama alanlarý her geçen gün hýzla artmýþtýr. Ayrýca, diðer çeþitli yersel verilerle birlikte bu verilerin de dijital CBS ortamýna kolayca aktarýlabilme ve analiz olanaklarýnýn kullanýcýlarýn hizmetine sunulmasý, yani uzaktan algýlama-cbs entegrasyonu, günümüzün en ilginç ve geniþ kullanýmlý entegre teknolojilerinden birini oluþturmuþtur. Dünyadaki çeþitli branþlardaki eðitim kurumlarý, kamu kurum ve kuruluþlarý, askeri kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütleri tarafýndan uzaktan algýlama ve CBS teknolojilerine büyük önem verilmektedir. Ayný þekilde, ülkemizde de uzaktan algýlama-cbs entegrasyonu özellikle son yýllarda geniþ uygulama alanlarý bulmakta, bunun, geliþime açýk çok popüler bir teknoloji durumuna geldiði açýkça gözlenmektedir. Nitekim, örneðin tarým, jeoloji, bölge planlama, astronomi, haritacýlýk, deniz bilimleri, hidroloji, arkeoloji vb. gibi uygulama alanlarýnda yararlanýlan teknolojilerin baþýnda uzaktan algýlama- CBS entegrasyonu gelmektedir. Ancak, üniversitelerin çeþitli birimlerinde, çok sayýda bakanlýklarda, belediyelerde ve diðer çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnda, özel sektörde yoðun bir biçimde uygulanan bu uzaktan algýlama-cbs entegrasyonunun, özel bir eðitim ve bilgi birikimi gerektirdiðini de asla unutmamak gerekir. Zira, bunun aksine bir düþünce veya davranýþ, yanlýþ, eksik ve/veya yeterli doðrulukta olmayan sonuçlar elde edilmesine, dolayýsýyla karar vericilerin de ciddi bir biçimde yanýltýlmasýna neden olacaktýr. ÝTÜ UZAKTAN ALGILAMA ANABÝLÝM DALI ÝTÜ Uzaktan Algýlama Anabilim Dalý, Ýnþaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði (lisans üstü programdaki adý Geomatik Mühendisliði) bünyesindeki 5 anabilim dalýndan biridir (www.ins.itu.edu.tr/uzak). Bu anabilim dalýnda 4 profesör, 1 doçent, 2 yardýmcý doçent ve 3 araþtýrma görevlisi görev yapmaktadýr. Öðretim elemanlarý çeþitli ulusal ve uluslararasý kuruluþlara üye olup, bu kuruluþlarýn çeþitli alt birimlerinin baþkanlýk, eþ baþkanlýk, koordinatörlük, uluslararasý hakemli dergi editörlüðü gibi görevleri yürütmektedir. Öðretim üyeleri tarafýndan ulusal ve uluslararasý sempozyumlar ve çalýþtaylar düzenlenmiþ olup, anabilim dalý aktiviteleri çerçevesinde, uluslararasý platformda saygýn bilim adamlarý üniversitemizde çeþitli konferanslar Prof. Dr. Derya Maktav vermiþler ve önümüzdeki yýl da vermeye devam edeceklerdir. Bölümde ve bölüm dýþýna, lisans ve lisans üstü eðitimde, uzaktan algýlama, CBS ve dijital görüntü iþleme baþta olmak üzere çeþitli dersler verilmekte olup bugüne kadar 60 ulusal ve uluslararasý bilimsel ve uygulama projelerine katkýda bulunulmuþ veya yürütülmüþtür. Bunlardan biri olan Uluslararasý Akdeniz Projesi, 1998 yýlýnda Council of Europe, World Heritage, ve Ford tarafýndan verilen Henry Ford European Conservation Awards 1998, National Award ödülünü kazanmýþtýr. Uzaktan Algýlama Laboratuvarý'nda çeþitli görüntü iþleme yazýlým ve donanýmlarý ve ilgili diðer tüm donanýmlar mevcuttur. Ülkemizdeki uzaktan algýlama-cbs çalýþmalarýný, çeþitli uydu verilerinin elde ediliþi, uzaktan algýlama- CBS entegrasyonu, uygulama alanlarý ve bu konularda verilen eðitim olmak üzere dört ana baþlýkta ele almak uygun olacaktýr. Gerek ülkemizdeki kurumsal (ÝTÜ'de bir yer istasyonu bulunmaktadýr) ve özel uydu yer istasyonlarý, gerekse uzaktan algýlama- CBS entegrasyonunun çok disiplinli uygulama alanlarý ve bu konularda ülkemizde verilen eðitimlerin esaslarý ve kalitesi konusunda saðlýklý bir koordinasyon ve alt yapý oluþturmak gerekmektedir. Ülke ekonomisinde verimlilik ve sürdürülebilirlik açýsýndan bu oluþum çok önemli bir konudur. 1. UZAKTAN ALGILAMA - CBS ÇALIÞTAY ve PANELÝ Bu amaçla, ÝTÜ Uzaktan Algýlama Anabilim Dalý tarafýndan, ülkemizdeki uzaktan algýlama-cbs konularýnda çalýþan çeþitli jeodezi ve fotogrametri mühendisleri (lisans üstü eðitimdeki adý geomatik mühendisliði) ile birlikte, diðer çeþitli disiplinlerden uygulamacý ve araþtýrmacýlarý bir araya getirip, çalýþmalarýný sunmalarý, elde ettikleri sonuçlarý ve karþýlaþtýklarý olasý sorunlarý ortak bir platformda tartýþmalarý, koordinasyon ve iþbirliði olanaklarýný araþtýrabilmeleri vb. gibi amaçlarla Kasým 2006 tarihlerinde periyodik bir çalýþtay dizisinin ilki olmasý planlanan 1. Ulusal Uzaktan Algýlama-CBS Çalýþtay ve Paneli (UZAL-CBS-2006) düzenlenmektedir. Prof.Dr.Derya Maktav ÝTÜ Uzaktan Algýlama Anabilim Dalý Baþkaný

12 12 arýyorum asýrlardýr çaðdaþ Camia ÝTÜgenç te toplanacak Mezunlarla öðrenci iletiþimini arttýrmaya yönelik atýlan önemli adýmlardan biri ve sonuncusu ÝTÜgenç oldu. ÝTÜgenç ten arkadaþlarla konuþtup haber yapmaya karar verdikten sonra bu metni gönderdiler. Metni okuyunca samimiyetine kendimizi kaptýrýp, hiçbir düzenleme yapmadan koymak istedik. Son derece önemli bir konu olan mezun-öðrenci iliþkisinin arttýrýlmasý ve etkileþim saðlanmasý açýsýndan baþarýlý olabilecek bir oluþum (Arýyorum ÝTÜ Gazetesi) ÖSS geçmiþ, tercih dönemine girmiþsiniz. Kafanýz allak bullak her kafadan bir ses çýkýyor. Sonra birden bir telefon, tatlý bir bayan önce derecenizden dolayý sizi kutluyor, sonra da sizi "ÝTÜ'lüler Birliði Derneðinin binasýnda yapýlacak ÝTÜ tanýtým gününe" davet ediyor. Þaþýrtýcý deðil mi? Þaþýrtýcý çünkü mezunlar sizi, üniversitelerini tanýtmaya çaðýrýyor. Dernek binasýna gidiyorsunuz sizi beyaz saçlý bir amca karþýlýyor. Hangi bölüm hakkýnda bilgi almak istediðinizi soruyor ve sizi bir masaya yönlendiriyor. Masa da sizin gibi üniversite adaylarýyla dolu. Sizin yaþlarýnýzda biri sorularý cevaplýyor. Onun da öðrenci olduðunu ve gönüllü olarak orada olduðunu sonradan öðreniyorsunuz, okulla ilgili bir þeyler anlatýyor. Bu sýcak ortamdan ayrýlýrken kafanýzýn bir köþesinde "Ýstanbul Teknik Üniversitesi" yazýsý belirmeye baþlýyor. Yerleþtirmeler açýklanýyor ve siz ÝTÜ'desiniz. Bir iki gün sonra yine bir telefon, ayný tatlý bayan tarafýndan sizin gibi ÝTÜ'yü kazananlar için yapýlacak "Tanýþma Toplantýsýna" davet ediliyorsunuz. Yine gidiyorsunuz ayný dernek binasýna. Bu sefer daha kalabalýk çünkü aileler de davet edilmiþ toplantýya. Toplantý salonundan kafanýzdaki tüm sorulardan arýnmýþ bir þekilde ayrýlýyorsunuz. Ýstanbul'a vardýðýnýzda yerleþkeye nasýl gideceðinizden tutun, yurtlarýn tüm ayrýntýlarýný, nerede ucuza yemek yiyeceðinizden yerleþkedeki ortamlar dahil her þeyi öðreniyorsunuz. Söylenenlerin hepsine yürekten inanýyorsunuz çünkü bunlarý anlatanlar öðrenciler, anlattýklarýný bizzat yaþayanlar. Bu da yetmiyor, iki gün sonra ücretsiz "Geleneksel Çeþme Tekne Turuna" ailenizle beraber davet ediliyorsunuz. Tabi bu fýrsat kaçmaz tatilinizin son günlerini de tekne turuyla geçiriyorsunuz. Orada sizinle ayný bölümü kazananlarla tanýþýyorsunuz, hatta yurttaki oda arkadaþýnýzý belirliyorsunuz. Tüm bunlarý kim neden yapýyor? Tüm bunlar hepsi gönüllü olarak çalýþan ÝTÜ öðrencilerinin kurduðu, merkezi Ýzmir'de bulunan ÝTÜ'lüler Birliði Derneði Gençlik Kollarý tarafýndan, yani ÝTÜgenç tarafýndan yapýlýyor. ÝTÜgenç'in (ÝTÜ'lüler Birliði Gençlik Kollarý) kurulmasýnýn altýnda yatan sebeplerin baþýnda ÝTÜ öðrenci ve mezunlarýný ayný çatý altýnda buluþturmak böylece ÝTÜ mensuplarý arasýndaki iliþkilerde süreklilik saðlanmasý amacý geliyor. Bunun dýþýnda ayný þehirden veya ayný okuldan gelen öðrencilerin birbirleriyle iletiþimlerini saðlamak böylece okula uyum sürecini en aza indirmek yola çýkýþýmýzdaki en önemli noktalardan biri. Bu uyum süreci ne kadar aza indirilirse öðrencilerin verimliliklerinin o kadar yükseleceðini düþünüyoruz. Ayrýca öðrencilere maddi manevi destek saðlamak, ÝTÜ içindeki sosyal hayatý canlandýrmak ve tüm ÝTÜ mensuplarýnýn teknik ve kültürel bilgilerini arttýrmalarýna yardýmcý olmak ve öðrencilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için destek saðlamak da amaçlarýmýz arasýnda yýlýndan beri ÝTÜ'lüler Birliði Derneði Ýzmir Þubesi nin düzenlediði tanýtým toplantýlarý Rektörlüðün de desteðiyle Öðrenci Danýþma Merkezi (ÖDM) ile ortak yürütülmeye baþlandý. Buradaki amacýmýz ÝTÜ'nün kalitesini ve eðitim politikasýný en iyi þekilde tanýtmaktýr. Liselerde yaptýðýmýz tanýtýmlar sonunda Ege bölgesinden ÝTÜ'ye gelen öðrenci sayýsýnda kayda deðer bir artýþ oldu. Bu sonuçla ne kadar gurur duyduðumuzu belirtmek istiyoruz. Peki ÝTÜgenç bu amaçlarýný nasýl gerçekleþtirecek? Üniversitemizle baðlantýmýzý hiçbir zaman koparmadan, ÝTÜ'lüler birlikleri ile öðrenciler arasýnda köprü görevi görerek, mezunlarýmýz ve öðrencilerimiz arasýndaki iletiþim kopukluklarýný ortadan kaldýrarak en büyük adýmý atacaðýmýza inanýyoruz. ÝTÜ'yü üniversite sýnavýna girecek öðrencilere en iyi þekilde tanýtýp, bu öðrencilerin okulumuzu tercih etmeleri için çalýþmaya devam edeceðiz. Üniversite içinde yapacaðýmýz konferans, seminer, kurs, panel, söyleþi gibi eðitim çalýþmalarýnýn daha bilinçli ÝTÜ öðrencileri yetiþmesi açýsýndan önemli olduðunu düþünüyoruz. Öðrencilerin okul içerisinde yaþadýklarý sýkýntýlara yanlýþ bulduklarý konulara gerçekçi çözümler üretebilmek için giriþimlerde bulunacaðýz. Eðlenmeden olmaz deyip yemekli toplantýlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi etkinliklerini düzenleyeceðiz. Belki de en önemlisi tüm bunlarý yaparken mezunlarýmýzýn desteðini her zaman arkamýzda göreceðimizi biliyoruz böylece daha emin adýmlarla ilerleyeceðiz. ÝTÜgenç sonunda kuruldu ve öðrencilerle beraber çalýþma yapmak için hazýrlýklarýna son sürat devam ediyor. Kýsa bir süre içinde baþlayacak tanýtým etkinliklerimizle öðrencilere yani bizlere ulaþmak için sabýrsýzlanýyoruz. O zamana kadar bizimle iletiþime geçmek ve daha fazla bilgi almak için adresine her türlü iletinizi gönderebilirsiniz. ÝTÜ Genç Yönetim Kurulu

13 kulüpler ve kulüp etkinlikleri DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜHENDÝSLÝK KULÜBÜ: arýyorum 13 IEEE Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diðer birçok alanda mühendislik teori ve uygulamalarýnýn geliþim için çalýþan ve kâr amacý olmayan bir teknik organizasyon olan IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers); 150 ülkede 'i aþkýn üyesi, tüm dünyaya yayýlmýþ 10 alt bölgesi, 300'den fazla yerel bölgesi ve 1000'den fazla öðrenci koluyla gerçekten de bu unvaný hak ediyor yýlýnda Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarýnca temelleri atýlan IEEE, ayrýca dünyada elektrik, elektronik mühendisliði, bilgisayar ve otomasyon teknolojilerindeki yayýnlarýn %30'unu yayýnlýyor. Ancak kulübün ismine bakýp da sadece Elektrik - Elektronik Fakültesi'ne hitap ettiðini sanmayýn. Çünkü IEEE tüm mühendisliklere açýk; hatta bu yüzden açýlýmýný Institute of Engineers Everyone Else olarak ifade edenler de yok deðil. Türkiye bu organizasyonun 10 alt bölgesinden 8'incisi içinde Avrupa, Orta Doðu ve Afrika ile birlikte yer alýyor yýlýnda faaliyetlerine baþlayan IEEE Türkiye; bugün 38 üniversitede öðrenci kollarýyla çalýþmalarýný sürdürüyor. ÝTÜ IEEE ise kurulduðu 1992 yýlýndan beri Türkiye'deki diðer öðrenci kollarýna öncülük etme ve özellikle son yýllarda hýzla artan birikimleriyle onlara teknik destek saðlama görevini sürdürüyor. ÝTÜ IEEE; teknik ve sosyal anlamda her biri kendi içinde ayrý bir kulüp gibi çalýþan komitelerden oluþuyor. Biliþim Komitesi: Network ve yazýlým ekipleriyle çalýþmalarýný sürdüren biliþim komitesinin ana hedefi verilen eðitimlerle gelecek kuþaklara bilgi birikimlerini aktarabilmek. Bunu bugüne kadar usta-çýrak iliþkisiyle yapan komite bu yýl çalýþmalarýný kaðýda dökerek hedeflerine daha etkili bir biçimde ulaþabilme çabasýnda. Tek istedikleri ise bu konulara ilgili ve özverili insanlar. Komitenin eðitimler ve seminerler dýþýnda yapmaya çalýþtýðý birtakým projelerden bazýlarý ise sunucu çalýþmasý, kablosuz aðdan mp3 ve video yayýný ve kulüp otomasyonu. Oluþturulmasý düþünülen biliþim laboratuarýyla çalýþmalarýný daha etkili biçimde sürdürmek isteyen komite ayrýca dünya çapýnda düzenlenen "Robocup" ve "Imagine Cup" gibi yarýþmalara katýlmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Laboratuar Komitesi: Özellikle yeni gelenlere ve elektronik konularýna ilgi duyanlara temel düzeyde verilen eðitimlerle bir teknik altyapý saðlayarak proje üretilmesini hedefleyen komite bu yýl yeni bir yol izleyerek çalýþmalarýný sürdürmekte. "Mühendis her þeyi bilen deðil, kendi alanýný iyi bilendir" fikriyle; daha önceki senelerde olduðu gibi herkese açýk eðitimler yerine robotik, mikroiþlemci, motor kontrol gibi belli baþlý proje gruplarýna ayrýlan ekip, grubun alanýna yönelik eðitimler ve çalýþmalar yapýyor. Daha önce yapýlan çalýþmalardan bazýlarý ise kartezyen robot kolu, yarý otonom kara robotu, çizgi izleyen araba, merdiven çýkan robot, bilgisayara girilen yazýyý kaðýda dökebilen"solak" isimli robot kolu. Ayrýca bu komitedeki ekip içinde ayný zamanda güneþ arabalarý, güneþ teknesi ve hidrojenli araba gibi ulusal ve uluslararasý çapta yarýþmalara hazýrlanan büyük projeler içerisinde yer alanlar da yok deðil. ÝTÜ IEEE Laboratuar Komitesi teknik altyapýsýyla Türkiye'de bu konuda çalýþmalarýný sürdüren diðer tüm öðrenci kulüplerine de teknik açýdan destek saðlamak görevini resmi olarak üstlenmiþ. Kariyer Teknik Aktiviteler Komitesi: Bir mühendisin en azýndan proje yönetimini bilmesinin gerekliliði düþüncesiyle çalýþmalarýný sürdüren komitenin en büyük amacý mühendislik yönetimini insanlara öðretmek. Yýl içerisinde ise insan kaynaklarý ve zaman yönetimi konularýnda seminerler veren komitenin her yýl yaptýðý büyük organizasyonlar da var. Bunlardan bir tanesi Ekim 2007'de gerçekleþecek olan, IEEE'nin sanayi anlamýnda en saygýn arasýndaki yetkilisinin her iki senede bir yaptýklarý toplantýya Boðaziçi ile birlikte ev sahipliði yapmak. Bir diðeri ise 2005'te de gerçekleþtirilen "Projekent" organizasyonu olacak. Arý teknokent ile çalýþýlacak organizasyonun konusu yine "AR-GE". Ýçeriðinde ise proje fuarý, projelerin þirketlerle buluþturulmasý ve ayrýca insanlarýn teknik anlamda da kendilerinin nasýl yönlendireceklerine dair seminerler olacak. Bunun dýþýnda KTAK sene içinde gerek sanayiyle, gerek akademik çevrelerle irili ufaklý birçok seminer ve çalýþtay da düzenlemekte. EESTEC: Nedir diyenler için en tanýmý olarak, elektrik mühendisliði ve alt dallarýndaki öðrencilerin Avrupa örgütlenmesidir diyebiliriz. Þehirler bazýnda örgütlenen bu organizasyonun amacý elektrik mühendisliði ve alt dallarýnda okuyan öðrencilerin birlikte etkinliklerde bulunmasý, çalýþmasý, birbirlerini tanýmasý ve sosyal olarak da geliþebilmeleri. Bu amaç doðrultusunda öðrenciler arasýnda deðiþim programlarý uygulanýyor ve bu yýl deneme aþamasýnda olan elektrik mühendisliði ve alt dallarýnda okuyan öðrencilere Avrupa'da paralý ve uzun süreli staj imkaný da saðlanacak. EESTEC'in sürekli olarak düzenlediði etkinliklerden ise belli konular üzerinde Avrupa'nýn çeþitli þehirlerinde gerçekleþtirilen çalýþtaylar. Ayrýca yýllýk olarak tüm þehirlerin EESTEC temsilcilerinin bir araya gelerek geleceðe yönelik fikirlerin alýndýðý bir kongre düzenleniyor. IEEE'nin teknik yönünü sosyal olarak tamamlamaya çalýþan komite mühendislik hayatýnda iletiþimin ve sosyal yaþamýn önemini vurgulayarak, insanlara fýrsatlar yaratma çabasýnda. Unutmadan; EESTEC uluslararasý saymaný ve yönetim kurulu üyesi de ayný zamanda kulübün eski saymaný Alper Kýlýç. COMSOC: IEEE bünyesinde çalýþan uluslararasý Telekomünikasyon Mühendisleri birliðidir. Bu birliðin öðrenci üyeliðini ÝTÜ'ye getirmeye çalýþan ekip geçen yýl yaptýðý çalýþmalarla bu konuda epey yol almýþ. Telekomünikasyon mühendislerini bir araya getirerek, onlarýn teknik ve sosyal anlamda çalýþmalar yapmalarýna önayak olmak amacýndaki ekip geçen yýl daha çok öðrencilerin vizyonlarýný geniþletmek için seminerler düzenlemiþ, ancak bu yýl teknik çalýþmalara da aðýrlýk verecek. WIE: IEEE'nin bir teknik alt topluluðu da "Women in Engineering". Bayanlarýn çalýþmalarýndaki düzenliliðine ve erkeklerin bayanlarýn olduðu ortamlarda daha dikkatli çalýþtýðýna dikkat çeken topluluðun amacý tamamen bayanlarýn mühendisliðe yönelimini artýrmak. Þu anda ise kulübün alt komitesi olarak kurulma aþamasýnda çalýþmalarýný sürdürüyor. Sosyal Aktiviteler Komitesi: Deðiþik komitelerde çalýþan ve birbiriyle tanýþma olanaðý bulamayan kulüp üyelerinin tanýþýp kaynaþabilecekleri ortamý saðlýyor. Birbirini tanýyan insanlarýn daha verimli çalýþabileceðine inanan ve bunun önemini vurgulayan komite sene içinde kulüp üyelerine yönelik çeþitli eðlenceler düzenliyor. IEEE'nin en büyük amacý Türkiye'de konusunda yetkin ve hangi konu üzerinde çalýþmak istediðini bilen daha kaliteli mühendisler yetiþtirilmesine katkýda bulunmaktýr. Bunun için dünya çapýnda saðladýðý aðla birlikte hýzla büyümeye devam eden dünyanýn en büyük mühendislik kulübünün bir üyesi olan ÝTÜ IEEE; Türkiye'nin ve ÝTÜ'nün adýný dünyaya en iyi þekilde duyurmak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Ufuk Sevim,

14 14 arýyorum Rektör Karadoðan Arýyorum a konuþtu Devletine Yük Olmayan Bir Devlet Üniversitesi - ÝTÜ Rektör Aðustos 2004 te göreve gelen ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoðan, görev süresince yaptýklarý ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Aðustos 2004 te geldiði Rektörlük görevine sýký çalýþmayla baþlayan Karadoðan önceliði kurumsallaþmak konusuna veriyor. Bu amaçla tüm mezunlara ulaþmak için giriþimlerde bulunan Rektör, ÝTÜ nün yakýn bir zamanda bu iliþkiden kazançlý çýkacaðý müjdesini de iletiyor. ÝTÜ de öðrenci temsiliyetinin önemli olduðunu düþünen Rektör, ÝTÜ deki her iþletmede öðrencilerin yönetim kademelerinde mutlaka söz sahibi olmalarýný istiyor. Bu geniþ röportajda Rektör Karadoðan ýn üniversite felsefesinden kantin ücretlerine kadar birçok konudaki fikirlerini bulacaksýnýz. Fotoðraf: Ali Çetin Çetinel Yönetimdeki ilk gününüzden bu yana sürekli kurumsallaþmaktan bahsettiniz, bunun üzerine gideceðinizi söylediniz. Bu konuya neden bu kadar önem verdiniz? Önce þunu söyleyelim; gidemediðimiz yer bizim deðildir. Hep kurumsallaþmadan yola çýkýyoruz. Bu doðru. Yönetime ilk geldiðimiz günlerde karþý karþýya kaldýðýmýz sorunlarýn bir resmini çizmemiz gerekiyor, ki hedeflerimiz nasýl konuldu, nereden nereye gelmiþiz görebilelim. Öncelikle ulaþabilme ve ulaþým problemi var. ÝMKB tarafýndaki Vadi Yurtlarý'ndan fakültelere ulaþým, Ayazaða yerleþkesi içinde bir binadan öbürüne yürümek, binalar arasýndaki baðlantýyý saðlamak, günün sonunda ya da bir etkinlik sonrasý yerleþkeyi boþaltmada yaþanan güçlükler (yol, kaldýrým, çýkýþ kapýsý vb.)... Bu sosyal kopukluðu da beraberinde getiriyor... Evet, getiriyordu. Enerji Enstitüsü'nün altýndan geçen bir yolun yapýlmasý çok önemliydi ama o kadar kolay bir yol deðildi. Giriþildi. Ayný zamanda mali imkansýzlýklar içerisindeydik. Biliyorsunuz bazý öðrencilerimiz, yerleþkenin dýþýndan dolaþýp, dýþarýya çýkýp ýssýz sayýlan kaldýrýmlardan yürüyerek yurtlarýna ulaþýyordu. Nitekim geçen yýllarda oralarda bazý zabýta olaylarý cereyan etti. Bunlar ÝTÜ öðrencisine de ÝTÜ camiasýna da yakýþmayan þeylerdi. Bunlarýn ortadan kaldýrýlmasý için yerleþke içi ulaþýmýn yenilenmesi veya iyileþtirilmesi ve yollarýn aydýnlatýlmasý gerekiyordu. Büyük trafik sýkýntýsýna sebep olduðu için Ýstinye'den gelen araçlarýn üniversitemize kolay girmesini saðlamak üzere, Kanlýkavak-Baltalimaný baðlantýsýnýn yapýlmasý gerekiyordu. Tabi büyük bir para, yolun saðlýklý ve güvenli hale gelmesi için de zaman gerekiyordu. Sonuçta bizim ulaþým sorununa rahatlýk getirecek bir çözümdü. Bir büyük sorun daha vardý ulaþýmla ilgili. Çevremizdeki küçük korucuklarýn yangýna karþý duyarlýlýðý çok fazla. Bilimsel olarak açýlacak bazý yollarla, itfaiyenin herhangi bir olumsuzluk karþýsýnda buralara ulaþýmýný kolaylaþtýracak hale getirilmesi gerekiyordu. Ayrýca, yasal olmayan yerleþim bölgelerine çok yakýn olmasý da bir risk olarak karþýmýza çýkýyordu. Yerleþke çevresinde dolaþýmý ve kolay ulaþýmý saðlayarak bu problemin çözülmesi gerekiyordu. Daha önce yapýlmýþ bütün çabalara raðmen itfaiyenin ulaþamadýðý bölgeler olduðu için, hem ormanýmýzýn önemli bir bölümü yanmýþtý, hem de lojmanlarýn yangýn tehlikesi yüksekti. Dolayýsýyla beþ proje ile bu sorunun üstüne gidildi. Geçtiðimiz dönem çok aðaç kestiniz. Neden? Hastalýklý olduklarý için mi? Aðaçlar bilinçli olarak ekilmemiþ durumdaydý. Bilinçsiz ekilen aðaçlar birbirlerinin geliþmelerine engel oluyorlardý. Kesilen aðaçlar sadece hastalýklý olanlar deðil, ayný zamanda çok polen üreten ve artýk çevre düzenlenlemelerinde kullanýlmayan aðaçlardý. Bunlar yerine çok daha fazla sayýda aðaç hibe olarak alýnmýþ ve ekilmiþ durumdadýr. Daha da ekilecektir. Ýstanbul Þu anda öðrenci dinlenme merkezi yahut öðrenci sosyal tesisi diyebileceðimiz mekanýn projelendirilmesi bitti. Bu tesisi imece usulü yapmayý düþünüyoruz... Problemleri devlet yerine bizim sahiplenmemiz ve sorunlarý bizim aþmamýz gerek. O nedenle kurumsallaþma bir kat daha önem kazanýyor... Þuna güveniyoruz; 60 bin mezunumuz var bizim. Her öðrencimize 3-4 mezun düþüyor demektir bu. Bu mezunlarý biraraya getirmeye çalýþýyoruz... ÝTÜ'nün geliþimini kesintisiz sürdürebilmesi için mezunlarýyla sürekli hale gelmiþ dayanýþmaya; daha geniþ anlamda kurumsallaþmaya gereksinimi var...

15 Rektör gibi yaðmur alan, bakýmý nispeten kolay olan yerlerde aðaçlandýrma problem deðil. Ama geliþigüzel aðaçlandýrma da yanlýþ oluyor. Birkaç metre aralýklarla ekilen çamlardan oluþan korular var. Bunlarýn yangýn tehlikesi olduðu gibi büyüme ve topluca hastalanma tehlikeleri de var. Artýk sadece iðne yapraklý aðaçlardan oluþan ormanlar yerine karma, yani yapraklarýný döken ve dökmeyen aðaçlardan oluþan korular tercih ediliyor. Bizim de gidiþatýmýz öyle olacak. 2,5 MÝLYON YTL'LÝK YANGIN SÖNDÜRME PROJESÝ Bir de bütün Ayazaða Yerleþkesi için YTL bütçeli yangýn söndürme projesi yapýlmýþ durumda. Bu ancak gelecek senenin bütçesiyle gerçekleþebilecek. Baþka imkanlar da saðlamaya çalýþacaðýz. Çünkü mezunlarýmýzla bütünleþtikçe ümit edilen tabana yayýlý dayanýþma gerçekleþmektedir ve beklenen yardýmlarý alma þansý da giderek artmaktadýr. YENÝ ÖÐRENCÝ SOSYAL TESÝSÝ'NDE ÝMECE USULÜ ÜRETÝM Nitekim þöyle bir projeye baþlayacaðýz: Burada öðrenci arkadaþlarýmýzýn çok büyük katkýsý olacaðýný düþünüyorum. Þu anda öðrenci dinlenme merkezi yahut öðrenci sosyal tesisi diyebileceðimiz mekanýn projelendirilmesi bitti. Bu tesisi imece usulü yapmayý düþünüyoruz. Yani kaba inþaatýný rektörlük yapacak ama ince inþaat için gereken bütün malzemeyi mezunlarýmýzdan saðlayacaðýz mezunu bir öðrencimizle görüþtüm. Son derece baþarýlý bir mezunumuz. "Hocam" dedi, "hangi pencereleri istiyorsanýz yapalým." Yine BODUR grubundan Zeynep Bodur haným gelecek, o da bizim mezunumuz ve destek vereceðini biliyorum. Þu anda bir barakada (Gölet Pizza Evi) pizza yiyorsunuz. O size yakýþan birþey deðil. Mutlaka deðiþecek. Þantiye barakasýndan bozma pizza evi yerine, baþka bir projeyi hepinizin yardýmý ile gerçekleþtireceðiz. Buraya malzeme de bulacaðýz. Öðrenciler yaptýklarý organizasyonlar için gerekli malzemeleri buradan temin edebilecekler. Nitekim bir mezunumuz "ne kadar çelik boru istiyorsanýz verelim size" dedi. Bir diðeri pencere ve kapýlarý, bir diðeri yer kaplamalarýný, bir diðeri bölme malzemelerini verelim dedi tereddütsüz. Bu çok önemli birþey ve bütün dünyada uygulama bu þekilde. Bir mezunumuzun, sizin ihtiyacýnýzý ayni olarak saðlýyorum demesi önemli bir dayanýþmadýr. Bunu geliþtireceðiz. Farklý mezunlarýmýzdan destek buldunuz yani? Amacýmýz mezunlarla iletiþimimizi arttýrarak çevremizi kalabalýklaþtýrmak. Çevremizi daha çok kalabalýklaþtýrmak demek daha çok kurumsallaþmak demek. Mezunlarýmýz üniversitelerine sahip çýksýnlar istiyoruz. Ne kadar çok mezunumuza ulaþýrsak o kadar güven duyacaðýz kanýsýndayým. Bu imece projesinde öðrencilerimizin de yer almasýný istiyorum. Bizim kadar onlarýn da çevresi var, güçleri var. En önemlisi istekleri var. "ÝTÜ için elele" seferberliði mi baþlattýnýz, herkes elinden geleni yapmalý diye? Evet baþlatýyoruz. ÝTÜ'nün geliþimini kesintisiz sürdürebilmesi, iniþli çýkýþlý yol almamasý için kaynak yaratan kaynaklara, mezunlarýyla sürekli hale gelmiþ dayanýþmaya, yani daha geniþ anlamda kurumsallaþmaya gereksinimi var. Baþka yolumuz yok. ÝTÜ'nün güçlü olduðuna inanýyorum çünkü. Yeterki saðlanan kaynaklarý doðru yerde ve þeffaf þekilde kullanalým. ÖÐRENCÝ YÖNETECEK Projelerde öðrencinin katkýsý ne þekilde olacak? Stajyer gibi mi yer alacak? Stajyer de olabilirler, kendi katkýlarý da olur. Organizasyonda olabilir, boyada olabilir. Bu son derece önemli. Mesela boyayý Kimya-Metalurji Fakültesi mezunlarý saðlayacak. Ama bilfiil boya yapacak arkadaþlarýmýzýn öðrencilerimiz arasýndan gönüllü olarak çýkmasýný da bekliyoruz. Çünkü o binanýn yönetim ve çalýþtýrmasýný öðrencilere vermeyi düþünüyorum. Öðrencinin kendi oturacaðý ve kendi yöneteceði bir merkez olabilir. Ýki yýldýr üzerinde çalýþtýðýnýz projelerin meyvelerini yeni yeni almaya baþlýyorsunuz. Ýlk zamanlar uðraþtýðýnýz sýkýntýlardan uzak durup kaynak bulmaya çalýþtýnýz ve projelerin önemli bölümlerini bu yýl bitireceksiniz. Havuz, kütüphane, çarþý, öðrenci sosyal merkezi... Bunlardan önemlileri ve önceliðe alýnanlarý da "havuz" ve "kütüphane". Genel olarak inþaat yatýrýmlarýna neden önem ve öncelik verdiniz? Önce genel olarak söyleyeyim: Yapýlmýþ olan yatýrýmlarýn, özellikle yarým kalmýþ olanlarýnýn, hýzla tamamlanmasý ekonomik açýdan çok önemli. Ýþe baþlar baþlamaz biz bunun her sene hiç olmazsa bir tanesini bitirelim diye devreye girdik ve elimizdeki imkanlarý o yönde kullanmaya çalýþtýk. Bunlardan "Uydu Yer Terminali" binasý geçen senenin programý kapsamýnda tamamlandý. Yine geçen senenin programý kapsamýnda Maçka'da yýkýk vaziyette olan "Atölyeler Binasý" tamamlandý. Maçka'daki projenin ikinci kýsmý ise ayný zamanda binalarýn güvenliðini de arttýrýcý önlemleri içeriyor. Ýhalesi yapýldý inþaatý baþlamak üzere. Gelecek yarýyýla yetiþecek. Bu haliyle onarýlan ve yenilenen Maçka Atölyeler Binasý kullanýma alýnýyor. Konservatuvar binalarý ile Atölyeler Binasý birleþtirildiðinde çok ilginç mekanlar çýkacak ortaya. Hem mevcut güvenlik sorunlarý ortadan kalkacak, hem de oralarý etkin biçimde kullanacaðýz. Yeni kütüphane binamýzýn adý yine Mustafa Ýnan Kütüphanesi mi olacak? Evet. Mustafa Ýnan Kütüphanesi ni þimdiki yerinden taþýmýz olacaðýz. Mustafa Ýnan Kütüphanesi'nin þimdiki bulunduðu yer de büyük olasýlýkla "Bilim ve Toplum Parký" olarak kullanýlacak. Bütün bu bahsettiklerim büyük projeler. Yerleþke mimarisi ile ilgili ne tür çalýþmalarýnýz var? Yerleþke içi ulaþýmýn arttýrýlmasý ve yürüyüþ yollarýnýn ortaya çýkarýlmasý ile yerleþke içi düzenlemenin adýmlarýný attýk. Biliyorsunuz, Spor Merkezi ile Fen Bilimleri Enstitüsü arasýndaki baðlantý yolunu da yapýyoruz. O baðlantý giderek geliþecek. O baðlantý bize Bedri Karafakioðlu ana yolunu trafiðe kapatýp sadece yürüyüþe açma þansý getirecek. DEVLETÝNE YÜK OLMAYAN BÝR DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ Sizin bir sözünüz vardý, "devletine yük olmayan bir devlet üniversitesi" diye... Evet bu son derece önemli. "Devletine Yük Olmayan Bir Devlet Üniversitesi"nden þunu anlýyorum; Anadolu'nun her köþesinden gelen, okuyabileceðini, kafasýnýn çalýþtýðýný ýspatlamýþ olan insanlara, aþaðý yukarý parasýz eðitim veren bir kurum olmaya devam edecek, toplamýþ olduðu potansiyeli etkin kullanabilmesi için de devletine yük olmadan hýzla hareket edebilecek, devletine her yönü ile destek vererek hareket edebilecek bir üniversite olsun istiyoruz. Elinde kendi oluþturduðu parasal kaynaklarý bulunsun, bu kaynaklarý laboratuvarlardaki bozuk aletleri hýzla onarmak, onlarý yenilemek, araþtýrmalarý zaman geciktirmeden desteklemek için kullanabilsin. Peki biraz da devlete yük olsak, daha iyi olmaz mý ÝTÜ için? Bence devlet yapabileceðini yapýyor. Elinde imkan olsa daha fazlasýný da yapar. Ama elinde imkaný sýnýrlý. Bir cebinden alýp öbürüne koymasý çok önemli deðil. Problemleri devlet yerine bizim sahiplenmemiz ve sorunlarý bizim aþmamýz gerek. O nedenle kurumsallaþma bir kat daha önem kazanýyor. DAHA ÇOK MEZUNA ULAÞACAÐIZ arýyorum 15 Buradaki amaç, devlete baðlý kalmadan farklý kaynaklar yaratma endiþesi midir? Evet. Þuna güveniyoruz: Bizim 60 bin mezunumuz var. Her öðrencimize 3-4 mezun düþüyor demektir bu. Son derece önemli bir rakam. Mezun olduðunuzda yalnýz deðilsiniz. Sizden 3-4 misli fazla mezun etrafta var. Bu çevre yapmak ve birbirini kollamak açýsýndan önemlidir. Kurumsallaþma açýsýndan önemli olan hususlar var: Bunlardan biri mezunlarýmýza ulaþmak. Bütün dünya üniversiteleri bunu belli bir düzeye çýkarmýþ durumda ve oradan saðlamýþ olduklarý kaynaklarý da, üniversite için yeniden kaynak üretecek biçimde kullanýyorlar. Örneðin Harvard Üniversitesi 26 Milyar dolar biriktirmiþ. Bunu dikkatli olarak iþleterek 1,5 milyar dolarlýk gelir elde ediyorlar. Bu çok önemli bir rakam üniversiteyi yaþatmak için. Zaman zaman bir üniversitenin eline para geçmiþ olabilir. Bir defa bu paranýn çok iyi kullanýlmýþ olmasý lazým. Ve bunun mevsimsel olduðu düþünülerek mutlaka bir bölümünün de ileriye saklanmasý gerekiyor. Bugüne kadar ÝTÜ de böyle bir politika izlenmediði görülüyor. Amerikan üniversitelerine baktýðýmýz zaman, toplamýþ olduklarý paralarýn üçte birini kenara koyduklarýný görüyoruz ki, bu son derece önemli. 233 senelik üniversiteyiz diye övünmekte haklýyýz. Ancak böyle bir üniversitenin uzun Fotoðraflar: Ufuk Sevim

16 16 arýyorum A. Ç. Ç. vadeli, 10 yýllýk, 20 yýllýk planlar yapmasý lazým. Bunu yapmadýðýmýz takdirde, soluklu oluruz ve baþarýlý olamayýz. Uzun soluklu giriþimlerden biri daha çok mezunumuza ulaþmak. Yaklaþýk olarak 60 bin mezunumuz var demiþtim. Bir mezun yýlda 100 dolar baðýþ yapsa, yýlda 6 milyon dolar baðýþ toplamýþ oluruz. Bu 6 milyon dolar parayý sürekli kýldýðýnýz takdirde Teknik Üniversite için çok önemli bir kaynak saðlamýþ olursunuz. Yani büyük baðýþlardan ziyade küçük ama çok ve düzenli baðýþlar almayý hedefliyorsunuz? Elbette büyük baðýþlarý da alacaðýz. Ama daha çok mezuna ulaþmak ve sürekli bir baðýþ döngüsü saðlayabilmek daha önemlidir. Mezunlara ulaþmak yolunda öðrenci arkadaþlarýmýzdan yardým istiyorum. Ne yapalým, hangi yollarla yapalým yahut da yapýlmakta olan iþlere nasýl katkýda bulunalým? Hedef olarak da her sýnýftan mezun temsilcimizin ve onun birkaç yardýmcýsýnýn olmasý lazým. Sadece bizim onlardan taleplerimiz olmayacak; onlara saðlayacaðýmýz yeni olanaklar da olacak. ÝTÜ nün sunduðu her olanaktan, kütüphaneden, yerleþkelerde serbestçe park edilebilme gibi. Bitmek üzere olan havuzumuzdan da yararlansýn mezunlarýmýz, öðrenci sosyal tesislerimizden de... Sürekli üniversite ile iç içe olsunlar... Evet. Bunu baþarabilirsek üniversitemiz için son derece önemli bir aþamayý gerçekleþtirmiþ oluruz. Ayrýca mezunlarýmýzýn fikirlerine de çok gereksinimimiz var. Nitekim geçen sene baþlatmýþ olduðumuz stratejik çalýþmalar kapsamýnda mezunlarýmýzý özel olarak çaðýrmýþtýk. Bunlarý sýklaþtýrabiliriz. "Mezunlarýmýzla iliþkilerimiz nasýl olmalý, bizim yaptýðýmýz araþtýrmalar þu araþtýrmalar, bunlarý nasýl geliþtirebiliriz, verebildiðimiz burs miktarý þu kadar, bunu nasýl arttýrabiliriz?" gibi pek çok sorunu tartýþýyoruz, tartýþabiliriz. Öðrencinin henüz eksik bilgisine raðmen yaratýcý fikirleri ve enerjisi ile öðretim üyelerimizin bilgi ve deneyiminin, mezunumuzun parasal desteðinin biraraya getirilmesi çok önemli ve çok baþarýlý sonuçlar vermekte. Güneþ arabalarý, hicrojen arabasý, model uçak vb. baþarýlar bunun çok güzel örnekleri. ÖÐRENCÝLER ÝTÜ OLGUNLUÐUNU TAÞIMALI Bahsettiðiniz bu çalýþmalara ÝTÜ öðrencilerinin öðrencilik yýllarýnda dahil edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Daha hazýrlýk sýnýfýndan öðrencilerle ÝTÜ'de aile bilinci, üniversitenin sahiplenilmesi konularýnda fikir paylaþýmý yapýlmalý. Uzun vadede sonuç alýnabilmesi için öðrencilere yüksek önem ve deðer verilmeli. Burada da öðrenci kulüpleri, Öðrenci Konseyi ve fakültelerin öðrenci temsilcilikleri önemli bir rol oynuyor. Öðrenci topluluklarýnýn birbirleri ile eþgüdümlü çalýþmalarý artýrmasý gerekmekte. Bu baðlamda, gerek yönetimde, gerekse üniversite politikalarýnýn belirlenmesinde ve ÝTÜ'yü çok paylaþýmcý anlayýþla geliþtirmekte öðrencilerin yeri neresidir sizce? Olabildiðince öðrencilerimizle beraber olmak istiyoruz. Olabildiðince diyorum çünkü öðrencilerimizin de belli uðraþlarý vardýr ve olmalýdýr. Ömürlerinin en güzel dörtbeþ yýlýný burada geçiriyorlar. Mutlaka sanatla ilgilenmeleri lazým, mutlaka sosyal olaylarla ilgilenmeleri lazým. Ancak bir ÝTÜ'lü olarak, ÝTÜ'lü bilinç ve yaklaþýmýyla ilgilenmeleri lazým. Yani incir çekirdeðini doldurmayacak olaylar için deðil, ÝTÜ'lüye yakýþýr olgunlukla, ciddi bir þekilde ülke sorunlarýný ortaya koyarak tartýþmalý, öðrenmeli ve istediði eylemi de yapmalý. Ama eðer bu giriþimler, üniversitenin yahut devletimizin maddi varlýðýna zarar verecek ise; yakýp yýkacak, vandalizm boyutuna gelecekse buna tabii ki karþýyýz. Bunu ÝTÜ'lü davranýþ olarak görmüyoruz. Arkasý boþ, temelsiz birtakým olaylarýn peþinden koþmalarýný da istemiyoruz. Bütün eylemlerimizi yapalým; fakat bunlarýn fikir düzeyinde kalmalarý gerekiyor. Demir sopalarla bir arkadaþýnýn baþýna vurmayý göze alan bir adamla konuþacak birþeyimizin olmadýðý kanýsýndayým. Orada güvenlik güçlerinin devreye girmesi kaçýnýlmazdýr. Genel olarak söylüyorum. Üniversite öðrencisine yakýþmaz bu durumlar. Yaptýðýnýz çalýþmalarda öðrencilerin fikirlerine önem verdiðinizi söylüyorsunuz? Veriyorum ve fikir paylaþýmýnýn sýklaþmasýný istiyorum. Bilimsel olduðu ve kaynak gösterildiði sürece her türlü konuyu tartýþabilirim. ÖÐRENCÝLERÝMÝZE BURS BULMALIYIZ Kurumsallaþmak konusunda öðrenciye verilen önem ve desteðin yeri ne olmalý? Öðrenciler kurumsallýðýn neresinde? Kurumsallaþmanýn ikinci adýmý olarak da þunlarý söylemeliyim. Biz öðrencimize burs bulmalýyýz. Bu burs karþýlýksýz da olabilir ama bir miktar bursun düþük faizle karþýlýklý, bir miktar bursun da yüksek faizli olmasý son derece önemlidir. Kurumsallaþmak için bunu yapmak lazým. Þimdiki faiz oranlarý ile bankacýlýk sistemi buna izin vermiþ durumda. Yakýnda böyle bir uygulamaya geçeceðiz. Þimdiye kadar üniversite-mezun baðlantýsý iyi kurulamadýðý için buna cesaret edilememiþ. Ama buna hemen adým atmak gerekiyor. Mezun olan öðrencimizle her yolu deneyip baðlarýmýzý sürdürmeliyiz. Ýþ bulma, iþindeki durumu, iþinde karþýlaþtýðý güçlükler ve onlarýn aþýlmasý bizim de sorunumuzdur. Bu baðlantý ancak kurumsallaþma bilinci geliþmiþ taraflarýn ortak katkýlarý ile kurulabilir. Yönetiminiz süresince kurumsallaþmaya ve yasal çerçevede hareket etmeye önem gösterdiniz. Bir yýl süre verin dediniz. Bu sürede bütün bunlarý tamamlayacaðýnýzý düþünüyor musunuz? Öncelikle inþaatlardan örnek vermek istiyorum. Bir yýl isteme sebebim þu. Teknik Üniversite yarým kalmýþ inþaatlarla dolu bir vaziyette. Biz diyoruz ki bir yýl içinde almýþ olduðumuz önlemlerle bu yarým kalmýþ inþaatlarýn çoðunu tamamlayacaðýz. ÝTÜ artýk baþka þeylere bakacak. Zamaný geldiðinda bitenleri ve yeni baþlayacaðýmýz projeleri anlatacaðým. ÝTÜ'nün çevresinde güvenliði arttýrýcý önlemler alýyoruz. Bu da kurumsallaþmanýn bir parçasý, çünkü özellikle Ayazaða Yerleþkesi son derece ilginç bir bölgede. Bir tarafta gökdelenler var, bir tarafta yasal olmayan yapýlaþmanýn yakýnlaþtýðý bir bölge var. ÝTÜ içindeki güvenliði artýrmak da çok önemli. Çevreyi gözönünde bulundurarak yapmamýz gerekenler de var. Ýnþaatlarýn bitmesinden sonra yapýlacak en önemli projemiz "Bilim-Toplum Parklarý". Bu bilim parklarýndan birini de bir dönem Taþkýþla'da faaliyet göstermiþ olan "Deneme-Bilim Merkezi"nde devreye sokacaðýz yýlý baþý itibari ile hizmete baþlamýþ olacaðýný düþünüyoruz. Üniversitemizi ilgilendiren pek çok hukuki problem de bulunmaktadýr. Bunlarýn çözümünde yasal çerçeveler içinde kalarak sabýrla hareket etmek zaman alýcý olabilir; fakat doðru yoldur. Güçlükler bu yolla aþýlacaktýr. HAVUZ 2 AYDA BÝTÝYOR, STADYUM TEMEL ATIYOR Merakla beklediðimiz yüzme havuzumuza gelirsek... Ne zaman bitecek bu hasret? Kapalý yüzme havuzumuz Türkiye'de bir tane. Yanýnda Kültür Sanat Birliði'ne ayrýlmýþ bölümlerle birlikte son derece güzel bir spor kompleksi olacak. Buradaki yönetimde de öðrencilerin katkýsýnýn olmasýný arzu ediyoruz. Skorbordu hariç olmak kaydý ile iki ay içerisinde bitmesi lazým. Bir yýl önce de iki ay içerisinde bitiriyordunuz? Bu çok önemli bir eleþtiri. Ýhale Kanunu'ndan çýkan tahmin etmediðimiz güçlükler oldu ama geç olsun güç olmasýn diyoruz. Orada size de çok imkan çýkacaðýný düþünüyorum, görüþlerinizi alacaðýz. Aslýnda çok güzel bir haber vereyim: Büyükþehir Belediye Baþkaný buraya geldiðinde bize stadyum yapma sözü verdi. Havuza biraz yakýn olacak. Havuz, stadyum, tenis kortlarý ile "Sporda Kardeþlik Vadisi" diyeceðimiz alaný oluþturacaðýz. Ayný zamanda bu vadi içine bazý bilim ve toplum parklarýnýn girmesini de planlýyoruz. ÝTÜ bir havuza kavuþmakla yakýn gelecekte yüzme konusunda önemli sporcularý yetiþtirme imkanýna da sahip olacak. Bu hem bireysel hem de toplu yapýlan yüzme sporlarýnda olabilir. En azýndan basketbolda elde ettiðimiz baþarýyý burada da elde edeceðimizi düþünüyoruz. PROFESYONEL BASKETBOL, ÝTÜ NÜN ÝÞÝ DEÐÝL! Þu an basketbolda çok baþarýlý olduðumuz söylenemez. Evet, maalesef bu duruma çok üzülüyoruz. Ben spor yapmýþ birisi olarak basketbolun eski dönemlerdeki gibi güzel günler yaþamasýný arzu ediyorum. Ama basketbol artýk amatör lig deðil. Bilakis profesyonelliðin çok öne çýktýðý bir lig. Bu lig içinde, bana bazý arkadaþlarýmýz katýlmayabilir ama, reklam gelirleri çok yüksek olan takýmlarla, amatör ruhla çalýþan ÝTÜ'nün yarýþmasýna imkan ihtimal yok. Gerçekçi olmamýz gerekiyor. Ýnþallah o imkanlara kavuþabilirsek tekrar böyle birþey olsun. Ama bence kulübün sürekli gelir kaynaklarýna kavuþmasý lazým. Sürekli gelir kaynaklarýna sahip olmayan bir kulübün bu vahþi rekabet arasýnda yer almasýna imkan yok. Yani þu alýþkanlýðýn yenilmesi lazým: "Aðabey ver 50 bin dolar, bir transfer yapacaðým." diyerek bu iþin gitmesine ihtimal yoktur. Bu ÝTÜ'ye yakýþan bir davranýþ deðildir. Ama ÝTÜ Spor Kulübü'nün sürekli gelir sahibi olabilmesi için de ÝTÜ Yönetimi'nin düþündükleri vardýr. Amatör çalýþmalara, yani eleman yetiþtirici çalýþmalara ne desteði istiyorlarsa vermeye hazýrýz, zaten verilmektedir. Eskiden baþarýlarýný saðladýðý dönemde kendi elemanlarýndan yararlanarak bunu yapýyordu. Yani Hüseyin Alp'ten tutun Cihat'a kadar ÝTÜ'den yetiþmiþ olan gençlerle... Biz yine o yöne dönmek durumundayýz. Yani iþler yolunda hocam? Rektör Bana kalýrsa iþler tahmin ettiðinizden daha ileri düzeyde yolunda. Ama bunlarýn zamanla ortaya

17 Rektör arýyorum 17 A. Ç. Ç. Bizim yönetimimizde hiçbir zaman öðrencinin sýrtýndan para kazanmak anlayýþý olmadý. Özellikle yurt ve yaz okulu konusunda... çýkmasý bekleniyor. Þu anda kütüphane binamýzýn ihalesi yapýlmýþ durumda ve yýl sonu itibari ile bitmesi planlanýyor. Bu aþaðý yukarý YTL'lik bir yatýrým demektir. YAZ OKULU BURSLARI OLABÝLÝR Yaz okulu ve yurtlarla ilgili birkaç sýkýntýmýz var öðrenciler olarak. Ücretlerinin yüksek olduðu düþünülüyor. Bu konuda bir uygulama yapacak mýsýnýz? Ben öðrenci arkadaþlarýmý göreve davet ediyorum. Bazý gruplar oluþtursunlar ve denetlemelerde yardýmcý olsunlar... Üniversite bütçesine hangi yoldan gelirse gelsin, oluþan tüm kaynaðýn öðrenciye yönelik olarak kullanýlacaðýndan hiç kuþku olmasýn... Sayýyý belli edebilirsek bu rakam minimum olacaktýr. Fiyatý düþürürseniz sayý artar. 10 YTL düþürüp denemeye baþlasanýz? Derse baðlý olarak denenebilir. Oradan toplanan parayý öðretim üyesine veriyorsunuz. Onun minimum bir ücreti var. Ancak ÝTÜ Vakfý'nýn maddi olarak geliþmesini bekliyoruz. Bu olduðu sürece, maddi yetersizliði olan öðrenciye destek olunacaktýr. Ama biraz süreye ihtiyacýmýz var. Kapalý yüzme havuzumuz iki ay içerisinde bitecek. Ayný zamanda Büyükþehir Belediyesi, 2007 yýlýnda stadyum inþaatýna baþlayacak... verilmedi. Ancak zam yapmamýþ olmak yaklaþýk 500 milyarlýk bir bursun üniform olarak daðýtýlmýþ olmasý demektir. Ama akþam yemekleri daha pahalý ve her gün yerleþkede yemek yeme durumunda olan bir öðrenci için aðýr bir külfet oluyor. Orada da bir deðiþikliðe gidiyoruz. Vakýf aracýlýðýyla bir iþletme düzeni kurulduðu takdirde daha farklý imkanlar çýkabilecek ve yemek daha ucuza mal edilebilecek. Yaz okuluna kaç öðrencinin hangi derse kayýt yaptýracaðý belli olmadýðý için bazý varsayýmlarla hareket etmek durumundayýz. Ama bunun yine bir süre böyle gitmesi kaçýnýlmaz gibi görünüyor. ÝTÜ Vakfý içinde yapýlanmaya zaman kazandýrýlarak bu vakfýn maddi açýdan bir kaynak haline dönüþmesini bekliyorum. Kaynak haline dönüþtürebildiðimiz takdirde, yaz okuluna katýlmasý gereken ama maddi imkansýzlýktan dolayý katýlamayacak öðrencilerimize destek çýkabileceðimizi düþünüyoruz. Üniversite bütçesine hangi yoldan gelirse gelsin, oluþan tüm kaynaðýn öðrenciye yönelik olarak kullanýlacaðýndan hiç kuþku olmasýn. Çok iyi bir eðitim sürdürmek, çok iyi bir sosyal çevreyi yaratmak kolay deðildir. Bu devlet bütçesinin kýsýldýðý, vakýf kaynaklarýnýn kurutulmuþ olduðu dönemlerde daha da zorlaþmaktadýr ve umulmaz olarak kaynak gerektirmektedir. Yaz okulunda alýnan paralarýn amacý öðrencilerin ÝTÜ'ye katký saðlamasý mý? Hayýr, öyle bir amaç yok. Bizim yönetimimizde hiçbir zaman öðrencinin sýrtýndan para kazanmak anlayýþý olmadý. Bazý dönemlerde bu olmuþ olabilir. Özellikle yurt ve yaz okulu konusunda yok. Yardým yapabilecek durumda olan öðrencilerimizin katkýda bulunmasýný bekleriz tabii ama genel olarak öyle bir niyetimiz yok. Þu ana kadar da bir þekilde birikmiþ olan paralarýn hepsini, yeni yapýlacak olan Öðrenci Sosyal Tesisi'ne yatýracaðýz. Yani öðrenciden gelmiþ olan para yine öðrenciye aktarýlmýþ olacak. Öðrenciler indirim beklememeli mi diyorsunuz? Sayý belirsiz olduðu için þu anda bir beklenti olmamalý. YURT ÜCRETLERÝ YÜKSEK, KANTÝNLER ÝÇÝN KOMÝSYON KURULABÝLÝR Yurt ücretleri konusunda ne düþünüyorsunuz? Yurtlar konusunda elimizden geldiði ölçüde indirim yapmaya çalýþtýk ve önceki bazý deneyimleri dikkate alarak iþletmeyi hiç tanýnmayan üçüncü kiþilere býrakmak yerine üniversite yönetimine aldýk. KDV kalkarak % 18'lik ucuzlama saðlandý. Yine de bu üniversitenin görevi olmamalý. Vakýflarýn yurtlarý iþletmesi daha uygun. Vakýflar Kanunu'na göre de yurtlar, vakýflarýn sermayesine yarýdan az ortak olduðu þirketlerce yönetilebilmesi mümkün. Þirketin de kar amacý gütmemesini gerektiriyor bu. Bir süre önceki durum böyle deðildi. Belli düzeyde bir kar amacý vardý ki þirkette para birikmiþ ve bu biriken parayý daha önemsiz iþlerde kullanmýþlar; liseye havuz yapmak gibi... Peki sizce yurt ücretleri yüksek mi? Bir de eskiden daha çok yurt bursu veriliyordu. Belli oranda yüksek olduðunu düþünüyorum ben de. Beklenen hizmete göre belirlenmesi lazým tabii. Amaç pratik olarak kar etmeden bunu yapmýþ olmak ve ücretleri en aza indirmek. Her sene verilen burslarý bazý mezunlarýmýz vermemeye baþladý. Burslarý arttýrmaya çalýþýyoruz. Yapabileceðimizi de yapýyoruz. Bu yýl daha çok katký toplanacaðýný umuyoruz. Önemli baðýþ konserleri yapýyoruz, Fazýl Say-Cihat Aþkýn Konseri gibi. Ayrýca yemek konusunda, iki senedir zam yapýlmadý ve kalite de düþürülmedi. Bunun genel bir burs olduðunu düþünebiliriz. Teker teker fazla yemek bursu Kantin ücretleri de çok yüksek. Bunlarý da öðrencilerle tartýþabiliriz. Bazý öðrencilerimizden yazýlý bildirimler aldým. Fakat bilimsel deðildi ve bir kenara koymak zorunda kaldým. Kalite ile ücret her zaman ters düþüyor. Farklý fiyatlarda poðaça yiyebilirsiniz. Kaliteden kaynaklanan farklar olabilir. Standart olarak tarif edebileceðimiz bir takým þeylerin çok ucuz olmasý lazým. Mesela tek içimlik hazýr kahve, ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi ndeki ÞOK Market'te 20 Kuruþ ama kantinlerimizde 75 Kuruþ. Neredeyse 4 katý. Tekrar bir düzenleme olabilir. Ben öðrenci arkadaþlarýmý göreve davet ediyorum. Bazý gruplar oluþtursunlar ve denetlemelerde yardýmcý olsunlar. Fakat gerçekçi olsunlar. Felsefe olarak kaliteli ürün vermeyi amaçlýyoruz. Farklý bütçelere sahip öðrencilere mecburen farklý sunmak durumundayýz. Ben de öðrenciyken "acaba bugün bir poðaça mý yoksa iki poðaça mý yiyeyim?" diye hesap yapardým. Bizim bu sorunu da ancak bursla çözmemiz lazým. Biraz vakit gerekiyor bunun için. Yine söylüyorum, gerçekçi her türlü öneriye açýðýz ve bir araya gelmek isteriz. Rektör Karadoðan la bu röportajdan çok daha fazlasýný konuþtuk. Her gittiðimde farklý bir projeye atýlmýþ buldum onu. Dileðimiz baþarýlý olmasýdýr. Çünkü bu baþarý ÝTÜ nün baþarýsý olacaktýr. Bize düþen görevse, farkedilmeyenleri ya da içimize sinmeyenleri ulaþtýrmak, tartýþmak, paylaþmak, çözüm bulmak ve üretmek. Fatih Avcý,

18 18 arýyorum asýrlardýr çaðdaþ ÝTÜ nün Mersin Fedaisi: Mehmet Göre Tam anlamýyla genç ruhlu bir insan Mehmet Göre. Her an her yerde görebileceðiniz kadar size yakýn. Üstelik öyle sýcak sohbeti var ki, sizi de alýp götürüyor hayalleriyle. Ufacýk bir sýkýntýnýzý anlatmaya baþlayýn, sizden daha çok üzülüyor, hemen çözüm yollarýný aramaya baþlýyor. ÝTÜ Matematik Mühendisliði mezunumuz. ÝTÜ yü daha çocukluk yýllarýnda hedef etmiþ. ÝTÜ ye de öyle baðlanmýþ ki, hayatýnýn hiçbir anýnda ayrýlmamýþ ÝTÜ den. Emekli olunca da tamamen ÝTÜ ye adamýþ kendini. Mersin de ÝTÜ Mezunlarý Derneði kurmuþ, halka açýk panenller, konferanslar düzenlemiþ hatta Süleyman Demirel i Mersin e kadar getirmiþ. Kafa yormasý sadece ÝTÜ için deðil, genel olarak üniversitelerin sorunlarýna eðiliyor ve gençliðe önem verilmesi gerektiðini düþünüyor. Mehmet Göre ile ilk tanýþýklýðýmýz oldu bu röportaj. Bundan sonra çok konuda yardým isteyecek, çok konuda konuþacak ve ortaklaþa pekçok þeyler yapacaðýz. Fotoðraf, Ufuk Sevim Konuþmaya baþlarken eðitimle ilgili görüþlerini anlatmaya baþladý Mehmet Göre. Teknolojinin önemi ve teknolojiyi üreten üniversitelerin gereðinden bahsetti. Bilgi toplumu özleminden dem vurdu: Biliyorsunuz 20. yüzyýl sonunda bilim ve teknolojide inanýlmaz bir geliþim oldu. 21. yüzyýla girmemizle yeni bir çað baþlamýþ oldu. Bu yeniçaða baþlarken devletlerin, kurumlarýn fonksiyonu da deðiþti ve insanlar, toplumlar da bu deðiþikliðe uymak zorunda kaldý. Dolayýsýyla 21. yüzyýl beraberinde bilime, teknolojiye, iletiþime dayalý bir çað getirdi. Bu iletiþim çaðý dünyayý öyle bir küçülttü ki uzay bir köy haline geldi. Buradan dünyanýn öbür ucuyla anýnda görüþebiliyor, düþüncelerinizi ifade edebiliyorsunuz. Atatürk ün de dediði gibi laiklik çerçevesi içerisinde Türk toplumunun muasýr medeniyetler seviyesine ulaþmasý için bir bilgi toplumu olmasý lazým. Burada en büyük görev eðitime düþüyor. Burada yüksek öðretimin büyük bir etkisi var. Yani bilim ve teknolojiyi üreten üniversiteler kendine düþen görevleri fazlýsýyla yerine getirmek zorundadýr. Öyleyse üniversite gençliðine önem vermek zorundayýz. Mehmet Göre nin ÝTÜ yaþamýna ufak bir göz atýyoruz þimdi... ÝTÜ'deki öðrencilik yýllarýnýzdan baþlayalým. Nasýl bir öðrencilik geçirdiniz. Ben ortaöðretimi Türkiye'nin çeþitli yerlerinde devlet yatýlý parasýz okulunda okudum ve Ýstanbul'da resmi bir kuruma sýnavla kazanarak girdim. Ýdealimde de ÝTÜ vardý çocukluðumdan beri. Çünkü Türkiye'nin, cumhuriyetin kalkýnma ve geliþme hamlesi bu okulun mezunlarýyla olmuþtur. Bir de kiþinin yapýsýnda doðuþtan gelen bir yatkýnlýk vardýr tekniðe karþý. Bu yatkýnlýk bende vardý. Ben ilkokulda alfabeden önce toplama çýkarmayý öðrenmiþtim. Bu zamanla geliþti ve bende matematik üzerine bir heves baþladý ve tek tercih yaptým. O zamanlar Temel Bilimler Fakültesiydi ve matematik mühendisliðine girdim. Üniversiteyi akþam ticaret lisesinde çalýþarak gündüz de okula giderek bitirdim. Sonraki yýllar nasýl geçti? Sonraki yýllar çok rahat geçti hiç aksaklýk olmadan okulu bitirdim. Peki, o yýllarda matematik mühendisliðinde staj zorunluluðu var mýydý? Sizce staj gerçekten de gerçek yaþama hazýrlýyor mu? Eðer öðrencinin içinde bir þeyler var ise naylon staj yerine hakiki staj yapmayý tercih eder. Ben stajlarýmýn birini bilgisayar diðerini de matematik üzerine yaptým. Her ikisinde de iki ay gitme zorunluluðu vardý. Ýki ay gidip, araþtýrýp dokümanlarýmý aldým, defterimi tamamladým, teslim ettim. Yani o konuya ciddi bir þekilde eðildim. Teoriyle uygulama tamamen farklý. O yüzden staj önemli bir þeydir. Mezun oldunuz Mezun olunca bir hocamýz Okulda kalacaðýna git devlet kurumunda müdür ol. dedi. Ben okulda kalmak istiyordum aslýnda. Bir an önce okulda öðrendiðim bilgileri kamu kuruluþuna aktarmak istedim. Karayollarý 11. Bölge Müdürlüðü ne, Atom Enerjisi ve TÜBÝTAK'a müracaat ettim. Sýnava aldýlar, üçünü de kazandým. Ama Ýlk olarak karayollarýndan cevap gelince orada iþe girdim. Ama matematiði nerede kullanacaðým diye düþünüyorum. Yollar yapýlýrken eðimler, yükseklik, alçaklýk gibi geometrik hesaplar yapýlýr. Ben buralarda matematiði kullanýrým derim. Atom enerjisinden de haber gelince oraya da bakmak istedim. Orada bir bilgisayar sistemi var. Tüm bilgisayarlar da ona baðlý. Ben de onun baþýnda duracakmýþým. Matematik var mý? dedim, Hayýr. denilince oraya gitmekten vazgeçtim. TÜBÝTAK'tan cevap gelince oraya da gittim ama çalýþmaya baþlayýnca karayollarýnda devam ettim. Ýþ yaþamýnýz nasýl geçti Türkiye'de karayollarýnýn 17 tane bölge müdürlüðü var. Çalýþma sahamýz yollardý. Sonra beni karayollarý planlama birimine verdiler. Planlamada iþe baþladým. Orada çalýþýyorsunuz ama iþler müteahhitlere veriliyordu. Ben oranýn iþlerini kendim yapmak isterdim. Tam olarak masa baþý iþiydi yani. Daha sonra eþimle de konuþup Mersin'e tayinimi istedim ve Mersin 5. bölge Müdürlüðü ne tayin oldum. Devletin mühendisi kontrol amaçlý çalýþýyor. Esas iþi yapan müteahhit. Yani sen yine iþin dýþýnda çalýþýyorsun. Bu þekilde karayollarýndaki hizmetimi doldurdum ve 2003'te kendi isteðimle emekli oldum. Emekli olmadan 2002 yýlýnýn Aralýk ayýnda Mersin ÝTÜ MezunlarI Derneði ni kurdum, 2003 Aðustos'ta da emekli oldum. Dernek üyelerini nasýl topladýnýz? Bu iþi kafaya koyduktan sonra Mersin de araþtýrmaya baþladým ve 12 arkadaþ buldum. Tüzüðünü de hazýrlayýp 6 aylýk bir çalýþmayla, 3 Aralýk 2002 de dernek kuruldu. Derneðin kurulumunun dördüncü ayýnda genel kurula gittik. 75 üyeye ulaþmýþtýk. Konuþma metnimiz tüm ÝTÜ lüleri harekete geçirmeyi planlanýyordu. Kurucu baþkanlýk görevinden sonra tekrar oybirliði ile baþkanlýða geldim. Bu dernek sizin çalýþmalarýnýzla kuruldu, bunu kurumsallaþtýrmak da size düþer. dediler ve biz de Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraþ ve Niðde illerindeki mezun üyelerimizle temasa geçtik. Oradaki ÝTÜ lüleri üye yaptýk ve çeþitli yerlerde konuþmalar yaparak bunu halkýmýza duyurmaya çalýþtýk. Duyuldukça gelenler çoðalmaya baþladý. Bizim tüzüðümüzün amaçlarýndan birisi de ÝTÜ lüleri bir araya getirip ÝTÜ ruhunu harekete geçirmekti. Zannediyorum baþarýyoruz da. Bu sýrada ÝTÜ Rektörlüðü yle iliþkileriniz nasýl oldu? Dernek kurulduktan sonra bunu ÝTÜ Rektörlüðü ne bildirdik. O zamanlar rektör Gülsün Saðlamer'di. Türkiye'de ne kadar mezunlar derneði varsa hepsine Mersin'de de bu derneðin kurulduðunu bildirdim. Ankara daki derneðin gelen kuruluna davetiye aldým, Ýstanbul'dan davetiye aldým. Ben ayný zamanda Ýstanbul derneðinin de üyesiyim. Oy kullanmaya çaðýrdýlar beni. Ben hazýrlýklý gelip orada da bir tanýtým yaptým. Ama derneði kurduktan sonra bunu duyurmanýz için konferanslar, organizasyonlar düzenlemeniz gerekir yýlýndaki Bingöl depreminden sonra ilk konferansýmýzý düzenledik. "2003 Bingöl Depremi ve Kurulacak Yarýnlar" adýnda bir çalýþma baþlattýk ve Mersin'in en büyük konferans salonunda bu toplantýyý gerçekleþtirdik. Ýlk kez sesimizi orada duyurduk. Daha sonra da diðer bilimsel toplantýlar yapýlmaya baþlandý. Mezunlarý kaynaþtýrmak amacýyla her ayýn ilk salýsý bizim anlaþtýðýmýz yerlerde kokteyllerimiz olur. Rahat bir ortamda iþ görüþmeleri yapýlýr, okul yýllarý hatýrlanýr. Derneðin etkinliklerinden biri de Süleyman Demirel'i çaðýrmaktý bu nasýl oldu? Derneði duyurmak amacýyla oldu. Bu fikrimi kurulda paylaþtým. Karar aldýk ve Sayýn Demirel'i derneðimizin onursal baþkaný olarak ilan ettiðimizi söyleyip davet ettim. Basýn yayýn organlarýyla da bu kararýmýzý herkese duyurduk. 30 Eylül 2004'te Mersin'de en büyük konferans salonunda Globalleþme ve Avrupa Birliði konulu konferansýmýzý gerçekleþtirdik. Böylece sesimizi en yüksek þekilde ve birinci aðýzdan duyurmuþ olduk. Önümüzdeki günler için yapacaðýnýz projeleriniz nelerdir? Ýstanbul'da olduðum süre içerisinde rektörümüz ve dekanlarýmýzla görüþmeler yaptým. Rektörümüz Türkiye'yi bölgelere ayýrmýþ ve bu bölge merkezlerinde konuþmalar yaparak, ÝTÜ'de yapýlan projeler için mezunlarýn desteðini isteyecekmiþ. Bu çerçevede çalýþmalar yapmayý planlýyoruz biz de. ÝTÜ ile daha çok içiçe olmaya amaçlýyoruz. Bilimsel konularda halký bilgilendirici etkinliklerimize de devam edeceðiz. Siz öðrencilerimize de destek olmayý istiyoruz.

19 eðitim arýyorum 19 Türkiye de Yüksek Öðretim'de Ar-Ge, Ar-Ge'de Sanayi ve Öðrencilerin Yeri Yirmi birinci yüzyýlýn bilim çaðý olduðu ve bu çaðýn insanýn kol gücünün deðil, beyin gücünün ürettiklerinin hakimiyetiyle geçeceði, geçen yüzyýlýn sonunda ortaya konan bir gerçekti. Artýk bilgi, sýnýrlarý sorunsuz aþarak, ýþýk hýzý ile evlerimize, ceplerimize giriyor. Bu bilgi çaðýna hazýrlýklý olabilmek için de iki gerek þart vardýr. Biri buna uygun altyapýya sahip olacaksýnýz, diðeri de bu altyapýyý kullanacak yaratýcý genç nesiller yetiþtireceksiniz. Ülkemizin en iyi mühendislik okullarýndan birinden mezun olup, gene ülkemizin en prestijli yüksek lisans programlarýndan birinde okuyor olmam, çeþitli vesileler ile de yurtiçinde ve de yurtdýþýnda farklý üniversiteleri gezme ve inceleme fýrsatlarým olmasý nedeniyle, bazý karþýlaþtýrmalar yapma olanaðým oldu. Köklü üniversitelere sahip ülkemiz, yüksek öðretimde Avrupai bir eðitim felsefesini, Amerikan tipi bir düzen ile harmanlayýp, gençlerimize sunmaktadýr. Temeli öðrencilerin farklý ülkelerdeki farklý üniversitelerde bir ya da iki sömestr okumasý amacýndaki hareketlilik programý Erasmus'un 1987'de baþlamasý ile atýlan bir süreçte, Avrupa Birliði 1999'da Bologna Süreci'ni baþlatmýþtýr. Biz de bu sürece daha sonra imza koyan ülkelerden biriyiz. Bu süreç, aslýnda politik bir süreç olmasýna karþýn, bütün AB bölgesi ülkelerinin üniversitelerini etkilemektedir. Bologna sürecini Arýyorum'un Mayýs sayýsýnda uzun uzadýya ayrýntýlarý ile anlatmýþtýk. Hatýrlanacaðý üzere 1999'da Bologna Deklarasyonundaki en önemli taahhütlerden biri yüksek öðrenimde "Avrupa Boyutlarý"nýn desteklenmesidir. (1) Ülkemiz bu sürece geç dahil olmuþ ve yapýlan onca çalýþmaya ve de emeðe raðmen hala tam olarak bu sürecin önemini kavrayamamýþtýr. Bu süreç sadece üniversitedeki yönetim kadrolarýný ilgilendiren bir süreç deðildir. Sanayi temsilcileri ve üniversite öðrencileri de bu süreçte yer almalýdýrlar. AB, çerçeve programlarý vesilesi ile yüklü miktarda kaynaðý Ar-Ge için ayýrmakta ve de daðýtmaktadýr. Ülkemizde Avrupa düzeyinde Ar- Ge yapýlamamaktadýr. Buna karþýn, yapýlan Ar-Ge çalýþmalarý da orta vadede umut vermektedir. Ancak ülkemiz AB fonlarýndan tam anlamýyla yararlanamamaktadýr. Yurtdýþýnda, sanayi-üniversite iþbirliði ile projeler üretilmekte, bu projeler sayesinde, akademisyenler bu fonlara baþvurmakta ve bu fonlardan milyonlarca avro para çekebilmektedirler. Ancak ülkemiz AB'nin altýncý çerçeve programýna 250 milyon avro gibi bir meblað ile dahil olmasýna karþýn, bunun çok küçük bir kýsmýný geri alabilmiþtir.(2) Bu süreçte alýnan destekler sayesinde, AB'yle entegrasyon sürecine katký saðlanmýþ, yeni teknolojilere eriþim olanaðýna kavuþan KOBÝ'ler için dýþa açýlma fýrsatlarý doðmuþtur. Doðru teknolojiyi transfer etme imkanýnýn yanýnda teknolojide yeni standartlarýn oluþum sürecinde yer almasý saðlanmýþtýr. (3) Bu noktada bazý hususlara dikkat çekmek gerekiyor. Ýnsan kaynaðýnýn doðru yönlendirilmesi ve edinilen bilginin rekabet gücüne dönüþtürülmesi ile saðlanan katkýnýn artýrýlmasý hedeflenmektedir. Sanayi katýlýmýnýn etkinleþtirilmesi sayesinde de üniversite ve sanayinin ayný projelerde yer almasý saðlanabilir. (4) Aslýnda sadece ÝTÜ'yü ele alýrsak, üniversitemiz býrakýn Türkiye ortalamasýný, Avrupa'da bile önemli bir noktada bulunmaktadýr. Keza, sadece makina fakültesinde bir çok lisans ve de yüksek lisans öðrencisi bitirme tezlerini sanayi kuruluþlarý ile yapmakta, bunlarý yayýn ve patent olarak kullanmaktadýr. Baþka fakültelerimizde de bu gibi projelerle karþýlaþýyoruz. Diðer birçok Türk üniversitesinden ileri olan bu duruma karþýn, hala potansiyelimizi tam kullanamamaktayýz. Bu noktada Avrupa Birliði'nin yedinci çerçeve programý bu potansiyeli maddi olarak desteklenecek þekilde kullanmamýzý saðlayabilir.(*) Bugün sadece Oxford üniversitesinin yýllýk araþtýrma bütçesi 400 milyon avro civarýnda iken (5), Birleþik Devletlerdeki bazý üniversiteler için bu rakam komik denecek kadar azdýr. Baþta savunma teknolojileri sanayisi olmak üzere, bir çok þirket kendi Ar-Ge'lerinin yaný sýra üniversitelerle de çalýþmakta ve de üniversitelerin araþtýrma bütçelerini finanse etmektedir. Avrupa'nýn çok ilerisindeki bu mantýk, ayný þekilde Japonya'da da karþýmýza çýkmaktadýr. Avrupa Üniversiteler Birliði, Avrupa'nýn, yüksek eðitim ve araþtýrma bütçeleri, geleceðe yatýrým olarak görülmedikleri ve acilen arttýrýlmadýklarý takdirde, dünyanýn diðer köþelerindeki yüksek eðitim sistemleriyle rekabet edebilme umudunun olmadýðýný belirtmiþtir.(6) Ülkemiz maalesef hala bu konuya tam eðilmemekte ve de üniversitelerdeki araþtýrmayý anlamsýzca küçümsemektedir. Sadece devlet bürokrasisinde deðil, sanayide de bu görüþün hakim olduðu ülkemizdeki Ar- Ge düzeyinde üniversite-sanayi iþbirliðinin seviyesinden de açýkça görülebilir. Bu aslýnda geleceðimize kendi kendimize koyduðumuz bir dinamittir. Ülkemiz zengin bir dünya ülkesi deðildir, ve de devletimizin araþtýrmaya, yüksek öðretime ayýracaðý kaynak da bellidir. Ülkemizde resmi olarak Ar-Ge'ye 2000 yýlýndan beri devlet ve de özel kuruluþlar tarafýndan ayrýlan meblað 4 milyar Avro'nun biraz üzerinde olup, bu rakam bazý çokuluslu firmalarýn Ar-Ge bütçelerine bile yetiþememektedir. Bundan çok deðil iki yýl önce 10. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarý Uygulama Planý kapsamýnda iki karar alýndý. Buna göre, ülkemizdeki AR-GE harcamalarýnýn GSYÝH içindeki payýnýn 2010 yýlýna kadar %2'ye yükseltilmesi için gerekli ek kamu kaynaklarýnýn 2005 Yýlý Bütçesi ile baþlayarak tahsis edilmesine ve ülkemizdeki tamzaman eþdeðer bilim insaný sayýsýnýn 2010 yýlýna kadar kiþiye ulaþmasýnýn ve mesleki ve teknik ara eleman sayýsýnýn orantýlý olarak artýrýlmasýnýn bir hedef olarak belirlenmesi ve gerçekleþtirilmesi için gereken tedbirlerin alýnmasýna karar verilmiþtir.(7) Hükümetimiz son iki yýlda toplam yaklaþýk 1 Milyar Yeni Türk Lirasý'ný baþta Tübitak'ýn araþtýrma bütçesi olmak üzere, Ar-Ge araþtýrmalarýna ayýrmýþtýr. Bu noktada bu meblaðlarýn üzerine çýkabilmek sanayimizin elindedir. Daha fazla araþtýrma olanaðýný, projeleri, üniversitelere getirmeleri, ülkemizin geleceðine yapacaklarý bir yatýrým olacaktýr. Bu noktada bundan çok deðil 15 sene önce baðýmsýzlýðýný kazanmýþ eski doðu bloðu ülkeleri bile bizden daha ileri bir konuma eriþmiþtir. Daha ucuz ve hýzlý Ýnternet baðlantýsýna sahip bu ülke gençleri, bilgiye daha çabuk ulaþabilmekte, vize sorunlarý olmamasýnýn verdiði rahatlýkla Avrupa'yý sorunsuz gezebilmekte, bilgi birikimlerini artýrabilmektedirler. Ancak, ülkemizde öðrenciler hýzlý ve ucuz Ýnternet baðlantýsýna ya da yurtdýþýnda sorunsuz gezebilme þansýna sahip olmadýklarýndan, eðitim sistemindeki yanlýþlýklar, mezuniyetlerinde katýlacaklarý iþsizler ordusunun düþüncesi ve de yukarýda da bahsettiðimiz araþtýrma merkezli bir ülke olmamamýz nedeniyle, geleceðimize kendi kendimize dinamit koyduðumuz söylenebilir. Sonuç olarak, ülkemiz yüksek öðretimi de Avrupa'daki gibi bir deðiþim içindedir. Bu deðiþim sancýlý ve de yavaþ bir deðiþimdir. Ülkemiz öðrencisi de, sanayisi de bu deðiþimde yer almalýdýr. Unutmayalým ki, bu ülke hepimizin, bu ülkenin geleceði de hepimizin geleceðidir. Mak. Müh. Ömer Hantal ÝTÜ Mühendislik Yönetimi Y. L. Programý Öðrencisi Avrupa Teknoloji Öðrenciler Birliði - BEST Eðitim Komitesi Koordinatörü ( ) (*) Gelecek yazý: Yedinci Çerçeve Programý ve Avrupa Teknoloji Platformlarý (http://www.fp6.org.tr/) Kaynaklar: (1) Bologna Deklarasyonu - Avrupa Eðitim Bakanlarý Ortak Deklarasyonu (2) Türkiye ve AB Çerçeve programlarý - TÜBÝTAK (3) Türkiye'nin 6. Çerçeve Programý Performansý - TÜBÝTAK (4) Türkiye'nin 6. Çerçeve Programý Performansý - TÜBÝTAK (5) Vahap Munyar - Hürriyet Gazetesi (6) Glascow Deklarasyonu - Avrupa Üniversiteler Birliði (7) 2004/24 Sayýlý Baþbakanlýk Genelgesi eki

20 20 arýyorum Mühendislik ve mimarlýk birikimimiz tarihten silinmeyecek! 2004 yýlýndaki ilk kitapla seriye baþlayan Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri Mayýs 2006 da ikinci kitabýný çýkardý. Koordinatörlüðünü Mahmut Kiper in üstlendiði kitaplar, mühendislik ve mimarlýk tarihimizin önemli ayrýntýlarýna ve bilinmeyen yönlerine deðiniyor. Oldukça ilginç yaklaþýmlarýn ve verilerin sunulduðu kitaplar, özellikle ÝTÜ öðrencilerinin mutlaka okumasý gereken kitaplar arasýnda. Mahmut Kiper le kitaplar, mühendislik, mimarlýk ve Türkiye hakkýnda konuþtuk. kariyer Öncelikle, kitabýn yayýnlanma amacý nedir? Bu kitapta, Türkiye'deki mühendislik ve mimarlýk alanlarýyla ilgili neler bekliyor bizleri? 2004 yýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði'nin kuruluþunun 50. yýlýydý. Bazý numaralar köþe taþý sayýlýr ve 50. yýl gibi çok önemli köþe taþý da, mühendislikmimarlýk alanýnda geçmiþteki bazý uygulamalarýn bir deðerlendirilmesi için olduðu kadar, Cumhuriyetimizin tuðlalarýný örenlerin anýlmasý, onlara gecikmiþ de olsa vefa borcunun ödenmesi için de önemli bir fýrsat yarattý. Bu kitaplarýn baþlýca çýkýþ noktasý buydu. Ýlkini 2004 yýlýnda, ikincisini de bu yýl Mayýs'da çýkardýk. Özetle, Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri kitap serisinin baþlýca amaçlarýný; ülkemiz sanayi geliþiminde baþarýlý uygulamalarý hatýrlatmak ya da bilinmesini saðlamak, ülke kalkýnmasýnýn temeli olmasý gereken üretim süreçlerinde mühendis ve mimarlarýn ne denli önemli olduðunu vurgulamak, bu süreçlerde yer alan meslektaþlarýmýza belki de gecikmiþ vefa borcumuzu bir nebze ödemek olarak belirtebiliriz. Kýsa bir süre önce hükümetin bir bakaný, Cumhuriyetin geliþiminde olaðanüstü kazanýmlar saðlamýþ bir kuruluþu 'tarihden silmek'le övünmüþtü. Ve, bu seriyle ne kadar doðru bir iþ yaptýðýmýz bir kez daha ortaya çýktý. Çünkü, ilk kitapta da belirtildiði gibi 'Mühendislik Mimarlýk Öyküleri' serisinin önemli bir amacý da, tarihden silindiðini iddia edenlere, üretim ve mühendislik-mimarlýk birikimimizin önemli yapý taþlarýný oluþturan kuruluþlarýn ne tarihden ve ne de hafýzalarýmýzdan silinmediðini ve silinemeyeceðini göstermektir. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji tarihinde, bugün gelinen noktadaki geliþmemiþ ve yetersiz görüntünün aksine pek çok ilk ve yenilikler mevcuttur. Ýþte bu kitap serisiyle ülke mühendislik-mimarlýk tarihinde önemli olduðunu düþündüðümüz kimi sektörün, kuruluþun, kiþinin ya da uygulamanýn öyküsünü teknik detaylardan uzak, herkesin anlayabileceði bir dille sunuyoruz. Bu nedenle, mühendislik ya da mimarlýk baþarý veya baþarýsýzlýklarý öykülerde gömülüdür. "Öyküler geçmiþi anýmsatmakla kalmayýp, geleceðin aydýnlatýlmasýna da katkýda bulunuyor,." ifadesi yer alýyor kitabýn tanýtým yazýsýnda. Mühendislik ve mimarlýk alanýnda geçmiþimiz ve bu doðrultuda geleceðimiz hakkýnda bir deðerlendirme yapar mýsýnýz? Dünya sanayi geliþimine baktýðýmýz zaman, Ýngiltere'nin demir-çelik üretiminde saðladýðý geliþmelerle öncülük ettiði sanayi devriminin ardýndan, geliþmiþ ülke diye adlandýrýlan ülkelerin ulusal politikalarýnda, aðýr sanayi odaklý ve ulaþýmdan hizmete diðer pek çok alaný etkileyen lokomotif sektörlerin aðýrlýk kazandýðýný ve büyük üretim ölçekleriyle bu üstünlüklerini saðladýklarýný görürüz. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda bu gerçek görülür ve savaþlarda insanýný yitirmiþ, iyice yorgun düþmüþ, yoksul kalmýþ ancak baðýmsýzlýðýný kazanmýþ bir ülke, kimseye baþeðmeden ayakta kalabilmek, baðýmsýzlýðýný koruyabilmek ve medeniyeti yakalamak için ayný geliþmiþ ülkelerin politikalarýný büyük bir baþarýyla uygular. Hem de neredeyse sýfýrdan baþlayarak ve endüstriyel atýlýma paralel olarak halkýný ileri yaþam olanaklarýyla da tanýþtýrmak gibi iki koldan atýlýmý gerçekleþtirmek gibi bir hedef peþinde koþarak. Bu dönemlerdeki öykülerde, inanmýþ bir halk ve olaðanüstü mücadele örnekleri görürsünüz. Politikalar, hem sanayi ve hem de tarýmda verimli üretim koþullarýný oluþturmaya ve bununla ayný zaman diliminde halkýn en ileri medeniyet imkanlarýyla tanýþmasýna odaklanmýþtýr ve bu amaç için tüm gücünü seferber eder. Geliþmeler görüldükçe ulusal sevinç, mutluluk, kývanç ve inanç artar, yenilerini yapmak gücü böylece tazelenir. Dünya'da 1960'lara kadar süren üretim üstünlüðü ile rekabet ortamýnda Türkiye'nin de yeterli birikim ve altyapý oluþturarak tam yarýþa katýlmaya baþlayacaðý zaman, 1950'lere doðru ulusal politikalarýn tersine deðiþmeye baþladýðý görülmektedir. Özellikle 1950'lerden sonra ülke uzmanlarýnýn birikim ve yeteneklerinin gözardý edildiði, dýþ yönlendirme ve danýþmanlýklarýn giderek artan bir þekilde etkili olmaya baþladýðý gözlenmektedir. Bunlarý ve etkilerini çok iyi okumamýz ve görmemiz gerekiyor. Bu nedenle, geleceðimizi planlamada da 'Mühendislik-Mimarlýk Öyküleri' serisinin önemli bir iþlev göreceðini düþünüyoruz. Çünkü, kitabýn sunuþunda da belirttiðimiz gibi, ülkemizin günümüzdeki durumunun deðerlendirilmesinde ne çeþit politika deðiþikliklerinin ve hangi deðerlerin yok edilmesinin ya da deðersizliklerin etkili olduðunu anlamakta olduðu kadar geleceðe iliþkin politika ve stratejileri oluþtururken neler yapýlmasý gerektiðinin de çok önemli ipuçlarýný öykülerin satýr aralarýnda bulmak mümkün. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji tarihinde, bugün gelinen noktadaki geliþmemiþ ve yetersiz görüntünün aksine pek çok ilk ve yenilikler mevcuttur. "Türkiye mühendislik-mimarlýk tarihi kimi zaman ülke dýþýnda bile hayranlýklar uyandýracak kadar olaðanüstülükler taþýyor." Yine kitabýn tanýtým yazýsýnda yer alan bu ifadeyi mühendislik ve mimarlýk bölümleri öðrenci ve mezunlarýna yol gösterici olmasý açýsýndan bazý somut örneklerle açýklar mýsýnýz? Çiller-Karayalçýn hükümeti tarafýndan 5 Nisan 1994'de açýklanan ünlü ekonomik paket içinden Karabük Demir- Çelik Ýþletmeleri'nin (KARDEMÝR) kapatýlma kararý da çýkmýþtý. Bu karara ilk baþkaldýran Metalurji Mühendisleri Odasý,gene bu iþletme konusunda o süreçteki ilk teknik raporu hazýrlayarak, KARDEMÝR'in iddia edildiði gibi ekonomik ömrünü tamamlamadýðýný ve alýnacak bazý önlemlerle verimli bir þekilde üretimini sürdüreceðini açýklamýþtý. Önerilerden biri, çok öncelerden beri gündemde olan 'Sürekli DökümTesisi'nin biran önce kurulmasýydý ve bu tesisin kurulma ve devreye alýnmasý için öngördüðümüz süre iki yýldý. Türkiye'nin ilk Metalurji Mühendisi olan ve pek çok iþletmenin kurucusu, yöneticisi ya da isim babasý olan Selahattin Þanbaþoðlu bu iki yýllýk kurulma süresini okuyunca raporu yazan bizlere tatlýsert bir þekilde kýzdý ve þöyle dedi; 'Bilirmisiniz ki, KARDEMÝR temeli atýldýktan 2.5 yýl sonra üretime baþlamýþtýr. Hafriyatý, kazma-kürekle kazýlan topraklar, merkep katarlarýyla taþýnarak yapýlmýþtýr. O günün þartlarýyla bu kadar sürede iþletmeye alýnan fabrikaya bugün böyle bir tesisin montajý 14 aydan daha fazla bir süre almaz.' Gerçektende, KARDEMÝR'in temeli 3 Nisan 1937'de atýlmýþtý ve 9 Eylül 1939'da iþletmeye alýnan Fatma adýndaki 1. Yüksek Fýrýn, karnýndaki cevheri taþkömürünün ateþi ve karbonu ile yoðurdu; uzun doðum sancýlarý çekti. Cumhuriyetin ilk sývý demiri 10 Eylül 1939'da Fatma'nýn karnýndan akkor halinde gün ýþýðýna çýktý. Böylece, Türkiye'nin ilk entegre tesisi üretime baþladý. O gün, Selahattin Þanbaþoðlu'da Ýþletme Müdürü'nün odasýnda bu mutlu olaya tanýk olmuþtu. Ve tam 55 yýl sonra 1994 yýlýndaki kapatma kararýna karþý arkadaþlarýnýn deyimiyle 'ihtiyar demirci' 87 yaþýndaki Þanbaþoðlu en ön safta mücadele etti. Zaman zaman biraraya geldiði siyasilere 'bu tesis ülkeye gereklidir, kapatmak cinayettir' dersleri verdi. Tüm bu süreçte olanlara ben de tanýðým. Bu tesisin hem de ozamanlar mucize denebilecek kadar sürede devreye alýnmasýnda O'na göre en büyük pay, kontrol mühendisi Azmi Tlabar'ýn dý. Selahattin Bey'in o inanýlmaz hafýzasý olmasa belki bu öyküyü ve kiþiyi biz hiç hatýrlamayacak ve aktaramayacaktýk.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı