TRAFİKTE GÜVENLİK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFİKTE GÜVENLİK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU"

Transkript

1 tmmob makïna mühendisleri odası TRAFİKTE GÜVENLİK VE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR SEMPOZYUMU Kasım 1993 İZMİR Son On Yıllık Ulaştırma Planının Değerlendirilmesi. Ulaşımda Uzun Dönemde Gelişmeler ve Beklentiler. Erhan ÖNCÜ - Doç.Dr. Cüneyt ELKER Ulaşım - Art Ltd. Şti. 75

2 Cüneyt Elker Doç.Br* ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden 1968 yılında lisans vr,?97o yılında yüksek lisans derecesi alan Elker, 1981 yılında itü'de dokiorar-m* tamamladı. Ağırlıkla ulaşım konusunda olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarım da görev yapan Elker, DPT iktisadi Planlama Dairesinde ulaştırma sektörü uzmanı olarak görevli bulunduğu sırada Ulaştırma Ana Planı çalışmaların ün karayolu sektör sorumlusu olarak çalıştı. Halen Hazine ve Dis Ticaret Müsteşarlığında müşavir olan ve Gazi üniversitesinde doçent olarak öğretim çaisşmalarına katılan Elker'in ulaşım konusunda basılmış bildiri ve makaleleri bulunuyor. Erhan öncü Ulaşım Plancısı 1973 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1976 yılında yüksek lisans diploması alan öncü, yılları arasında çeşitli kamu kuruluşlarında ulaşım konularında görev aldı ve çeşitli üniversitelerde part-time öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ulaştırma Ana Planı çalışmalarına imar ve îskan Bakanlığı temsilcisi olarak katıldı ve kentiçi karayolu geçişleri konusundaki çalışmaları yürüttü yılından bu yana özel kesimde çeşitli ulusal ve kentsel ulaşım projelerinde görev alan ve halen ortağı ve kurucusu olduğu bir müşavir mühendislik firmasında çalışmalarını sürdüren öncü'nün ulaşım konusunda basılmış çeşitli bildiri ve makalesi bulunuyor. 76

3 ULAŞTIRMA ANA PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Cüneyt Elkar Şeh.Y,Plancısı Erhan öncü 1. Oenel Yaklaşım ve Amaç Bildiride» ülkemizde ilk kez hazırlanan ve onaylanarak uygulamaya konulan, ancak uygulanma şansı kısa sürede yitirilen Ulaştırma Ana Pİam'mn genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır, önce planın hazırlafıma koşulları ve hazırlanma yöntemi özetlenmekte* plan öngörüleri kısaca aktarıldıktan sonra* plan döneminin son yılı olan 1993 yılı itibariyle sektörde elde edilebilen gerçekleşme istatistikleri kullanılarak planın uygulanması irdelenmektedir. Son bölümde bu planın uygulanamamağına yol açan sebepler değerlendirilmekte ve yeni bir ulaştırma ana planı hazırlanması sırasında dikkate alınması gereken bazı konular ortaya konulmaktadır, Ulaştırma Ana Planı 2.1 Hazırlanma Koşullan* Amaçlan ülkemizde ulaştırma yatırımları uzun yıllar boyunca proje bazında, bazı özel durumlarda ise alt sektör bazında ele alınmıştır, Bütünsellikten yoksun böyle bir yaklaşımın verimsiz ve çarpık bir ulaştırma yapısı yaratması son derece doğaldır«bunun sonucu, bazı yatırımlar gereksiz, erken ve ihtiyaç olmadan yapılırken, diğer bazı projeler gecikerek ekonomiye darboğaz oluşturmuş, ya da kısa sürede yetersiz kalmıştır» Ulaştırma sektörünü disiplin altına alma çabası» diğer sektörlerle beraber, ülkemizin planlı ekonomiye geçişi ile başlamıştır* Ancak, özel bir örgütlenme ve eşgüdüm ile f yetişmiş bir teknik kadro gerektiren sektörel planlama hiç bir zaman gerçekleştirilemediğinden, ulaştırma yatırımlarmm birbirlerinde kopuk projeler bazında değerlendirilmesi süregelmiştir i yıllarda biri DPT ve diğeri Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde başlatılan iki çalışma da, arkasında yeterli siyasi desteği bulamadığından somut ürünler verememiştir, Bu çerçeve içinde, Ulaştırma Ana Planı ülkemizde yaygın bir katılım ile gerçekleştirilen f bütün sektörü kapsayan ve somut kararlar dizisi ile sonuçlanıp onaylanan ulaştırma sektöründeki ilk ve son plandır* Ulaştırma Ana Planı (UAP) çalışması* zamanın Başbakan'ımn direktifleriyle başlamış* çalışma» ÎT

4 ya İS Bakanlık ve 40 kuruluş ile özel sektörden temsilciler katılmıştır, UÂP'nın eşdüdümü ve yönetimi DPT tarafıiîdan yapılmıştır. Çalışma, Başbakan'ın başkanlığında, ilgili Bakanlardan oluşan bir grup tarafından yapılan 7 toplantıda izlenerek yönlendirilmiş ve bir yıl içinde tamamlanmıştır. Çalışmanın amaçlan plan içinde şu biçimde sıralanmaktadır; 1. Büyüyen ve kalkman ülkemin insanlarının ve ekonomisinin talep edeceği ulaşım imkanlarım kestirmek ve mümkün olacak en üst düzeyde karşılamak, 2«lliJüi Güvenlik için gerek duyulabilir ulaşım imkanlarını hazırlamak, 3, Her ulaşım alt sisteminin toplam taşıma içindeki yerini tesbit ederek, kamu ve özel kesimi bu amaç paralelinde yönlendirmek» 4, Halen gündemde bulunan önemli projelerin genelde yerini tesbit etmek* 5, Ulaştırma sektöründe planlamayip koptrouü işletmeyi ve idari yapıyı geliştirici önerileri belirleıneki 6, dönemi için, kuruluşların detay plânlarının ve yıllık programları-" ran esaslarım oluşturmaktır«2.2 Yöntem ve Yaklaşım UÀP çalışmaları* kuruluşların ileriye yönelik görüş ve varsa planların rapor haline getirmeleri ile başlamış» plan içinde '2* Yöntem 1 olarak adlandırılan daha teknik, bütünsel ve gerçek anlamda bir planlama yöntemi ile sürmüştür. Bu yöntem özetle şu işlemler dizisini içermiştir (Şekil-İ, Şekil-2); - önce tüm alt sektörlerdeki altyapının her kesimdeki mevcut kapasiteleri hesaplanmış tır 9 - Kuruluşların da katkısı ile her sektördeki temel malların on yllık üretim miktarları» tüketim yerleri ve ulaşım ihtiyaçları belirlenmiştir, - Plan hedef yılı olan 1993 yılında her.ulaşım koridoruna düşepek yolcu ve yük talepleri hesaplanmıştır (bir koridor iki nokta arasındaki yalnızca karayolu veya demiryolu bağlantısından oluşabildiği gibi, diğer alt türlerin bağlantılarından birkaçını da içerebilmektedir,)* «Her koridorda mevcut kapasiteler» tahmin edilen taleplerle karşılaştırılmış, darboğaz oluşacak koridorlarda bunun aşılması için çözüm seçenekleri oluşturulmıştur. 78 ı

5 - Belirlenen seçenekler bir çok-ölçütlü değerlendirmeye tabi tutularak aralarından en uygunu seçilmiştir, - Plan dönemi içinde ulaştırma sektörü harcamaları, darboğazların çözümü için seçilen projeler» idame yatırımları ile bakım, personel vb. giderlerden oluşmuştur yük talebinin tahmininde birbirini sınayan iki ayrı teknik kullanılmıştır. Birinci teknik ile, her koridordaki mevcut yük akımı» beklenen GSMH büyümesine paralel olarak aynı oranda büyütülmüştür. İkinci ve daha ayrıntılı teknik ile taşımada ağırlığı olan ana mal gruplarının üretim» tüketim, ithalat ve ihracat noktaları ve miktarları ayrı ayrı tahmin edilerek koridorlara yüklenmiştir» Ulaştırma Ana Planı çalışmasında.ülkemizde ve dünyada yapılmış benzer birçok çalışmada kullanılandan daha bilimsel ve çağdaş yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Proje veya alt sektör bazında değerlendirme yapan bir yöntem, az veya çok mevcut yapının devamım öngörmektedir. Alt sektörleri birarada değerlendiren bu yaklaşım ise mevcut yapının çarpıklıklarım giderebilecek öneriler ortaya koyabilmektedir. Ulaştırma Ana Planında seçenekler arası değerlendirme yapılırken, daha çok firma ölçeğinde anlamlı olan yarar-rnaliyet analizi gibi sınırlı yararları olan göstergeler yerine» çok daha sağlıklı kararlar alınmasına olanak veren ve kamusal yararları da gözardı etmeyen çok-ölçekli değerlendirme yöntemi be- - nimsenmiştir. 2.3 Ulaştırma Ana Planı öngörüleri UAP t dönemi içinde sektörde 1981 yılı fiyatlarıyla 2,619,160 milyon TL yatırım yapılmasını öngörmüştür. Bu yatırımların yaklaşık 1151 denizyolu, %28 f i demiryolu» 146 f sı karayolu, %9 f u havayolu ve %LS'i boruhattı alt sektörlerine ayrılmıştır. Bu dağılım oranları ülkemizde yıllardır devam eden ulaştırma politikalarında önemli bir değişiklik olarak ortaya çıkmakta ve demiryolu ve denizyolu paylarının önemli ölçüde artarak; karayolu ve havayolu paylarının göreli olarak azalması anlamına gelmektedir, UAP onbir yıllık bir dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen hizmetleri ve yatırımları alt sektörler itibariyle şöyle sıralamaktadır; 7i

6 Denizyolu Taşıması ve Limanları Limanlar» tüm kabotaj yurt içi ve yurt dışı, transit taşımalara elverişli hale getirilmekte ve kapasiteleri yaklaşık 3 katı arttırılmakta, Türk Deniz Ticaret filosu 2.8 milyon DWT dan 7.4 milyon DWT a çıkarılmakta, DB Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğünün filosu 1.1 milyon DWT dan 3.3 milyon DWT a yükselmekte, taşımalarda döviz giderleri döviz gelirlerini karşılamaktadır. Demiryolu Taşıması Yük taşımaları milyon ton,km den 25*436 milyon ton*km ye çıkmakta» km yol yenilemesi, gerekli tüm yol makas, balast, travers» köprü» menfez, makina, teçhizat, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon yenilemeleri gerçekleştirilmekte ve 1982 başı ile 1993 sonu arasında. Elektrikli hat uzunluğu (km) Sinyalizasyon (km) Dizel anahat lokomotifi (adet) Elektrikli anahat lokomotifi (adet) Otomotris (adet) Yük vagonu (adet) Yolcu vagonu (adet) öngörülmektedir Başı ' Sonu Demiryolu inşaatında ise» Teeer^Kangal, İzmit şehir geçişi, Hanlı-Bedirii-Uîaş, Aliağa-Menemen, Samsun bakır kompleksi bağlantısı» Iskenderun-Toprakkale- Fevzipaşa-Narlı-Malatya-Hekimhan güzergahında yeni yol ve 2, hat ilaveleri, Nusaybin-Irak sınırı bağlantısı tamamlanacak, Arifiye-Sincan ve Boğaz geçişi konularında önemli aşamalar kaydedilecektir. Havayolu Ulaştırması! Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüklerinin imkanları artırılarak bu kuruluşların dünya standartlarına uygun hizmet görme olanakları hazırlanmakta, THY'nin sahip olduğu uçak sayısı 42 ye yükselmekte» bu amaçla yenileme dahil 37 yeni uçak alımı planlanmaktadır. Boruhatlaru önerilen tüm yatırım taleplerinin karşılanması sonucu, boruhattı ile ürün, hampetrol taşımaları (Türkiye-Irak taşımaları hariç) yaklaşık 5.5 katı artacak, Yumurtalık-Kırıkkale hampetrol boruhattı ile Aliağa-lzmir-Salihli-Nazilli, Ö.A.R, Aksaray ürün boruhatları yapılacaktır. 80

7 larayolu Taşımasın a. Karayolları Genel Müdürlüğü; 844*1 milyar TL yatırımla, KapıkuleHtstantaul- Ankara-Adana-Iskenderun karayolu tümüyle duble ve bazı kesimlerinde otoyol olarak inşa edilecek, - devlet yollarının tamamı» il yollarının ise %70'i asfalt kaplamalı» %30'u stabilize kaplamalı hale getirilecek» - 11,200 km uzunluğunda karayolu beton asfalt olarak ağır taşımalara uygun hale gelecek, - İstanbul 2* geçişi, çevre yolları ve gerekli diğer kent geçişleri tamamlanacak f - Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini arttırıcı gerekli işaretleme ve yol güvenliği önlemleri alınacaktır. b. YSE Genel Müdürlüğü; milyar TL lık yatırımın, milyon TL lık kısmı, ile tüm köy merkezlerine kaplamalı yolla ulaşma hedefini gerçekleştirecek ve kalan milyon TL lık yatırımı ile, nüfusu 500 ü aşan mahalle ve diğer yerleşim birimlerinin köy merkezlerine bağlanmasını sağlayacaktır. c» Trafik denetimi hizmetleri için Emniyet Genel Müdürlüğüne ayrılan milyon TL tutarındaki yatırımla» daha etkin ve yaygın bir trafik denetim hizmeti gerçekleştirilecektir, 3, Ulaştırma Ana Planı'nuı Değerlendirilmesi 34 Genel Değerlendirme Ulaştırma Ana Planı, ulusal yararlar ön planda tutularak ve teknik gerekçelere dayanılarak hazırlanmış bulunmasına rağmen çok kısa sürede uygulanamaz duruma gelmiştir, Her üç yılda bir, benzer bir çalışma ile revize edilerek ve plan dönemi üç yıl daha uzatılarak ülkeyi 2000 f li yıllara taşıması beklenen plan yaklaşımının ardında» dinamik bir planlama yaklaşımı bulunmasına karşüık» beklenen bu revizyonlar da gerçekleştirilememiştir, İlk üç yıl sonunda hazırlanan birinci revizyon taslakları dönemin ilgili bakanının masasının çekmecelerinde kalmışı ne plan» ne de revizyonları hayata geçirilebilmiştir. Her üç yılda bir planın revize edilmesi Önerisi, aslında ülkeyi yöneten 81

8 siyasal kadrolara» kendi politikalarına uygun ancak bilimsel ve teknik gerekçelerle planda değişiklikler yapma olanağı tanımaktaydı. Oysa ki aradan ge^ çen onbir yılda ülkeyi yönlendirmeye talip olan hükümetler, kendi politikalarını plana yansıtacak revizyonlar yapmak yerine, 'plansızlığı; tercih etmişler ve bu şekilde kendilerince önemli olan ve büyük bir bölümü plan ilke ve politikalarıyla çelişen projeleri uygulamışlardır, Ulaştırma Ana Planı, ülkemizde ulaştırma sektörünü bütünsel bir şekilde ele alarak, kamu ve özel kesim kaynaklarını ülke yararlarını önde tutarak yönlendirmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Aradan geçen onbir yıl süresince ulusal kaynaklar yine proje bazında değerlendirilmiş, alt sektör bazında bile birbirleriyle çelişen yatırım projeleri gündeme gelmiş ve uygulanmıştır, UAP, yasal açıdan uygulanması zorunlu, onaylı bir belge olma özelliğini 1993 yılma kadar sürdürmesine karşılık, uygulamaya konulmasının ilk yıllarından itibaren dikkate alınmayan bir belge olmuş ve giderek plan Önerileri ile uygulamanın arasındaki fark büyümüştür, 3.2 Uygulamanın Değerlendirilmesi Ulaştırma Ana Planının kapsadığı onbir yıllık dönem içinde dünyada ve ülkemizde önemli değişiklikler olmuş, politik ve ekonomik ulusal ve uluslararası olaylar ulaştırma ihtiyaçlarında da değişiklikleri gündeme getirmiştir. Ancak günümüzde bile UAP genel politikalarının ve hedeflerinin geçerliliğini koruduğu görülmektedir. UAP öngörüleri ile gerçekleşmenin hangi boyutlarda farklılaştığının, diğer bir deyişle planın hangi düzeyde uygulandığının ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gereklidir* Bu bildiri çerçevesinde yapılmaya çalışılan değerlendirmeler, onbir yılda elde edilen gerçekleşmelere ilişkin sınırlı bilgilere dayandırılmıştır, Gerek ulaştırma sektöründeki verilerin güvenilirlik düzeyi ve gerekse bildirinin hazırlandığı kısa süre içinde erişilebilen istatistik! bilgiler arasındaki uyumsuzluklar, bazı ayrıntıların ileride yapılacak kapsamlı bir çalışmanın bulgularından farklılaşmalara yol açabilir. Kullanılan bazı gerçekleşme bilgilerinin yıllarındaki (bazı gerçekleşmeler için 1991 ve 1992 yıllarına ait bilgiler kullanılmıştır.) farklılaşmalar ve bazı istatistik! bilgilerin kapsamındaki belirsizliklere rağmen, elde edilen sonuçlar değerlendirme yapmaya imkan verecek düzeyde olmaktadır, Diğer bir deyişle, bu değerlendirmede el- 82

9 de edilen sonuçlar, ayrıntılarda ortaya çıkabilecek sapmalara karşılık, mertebe açısından doğruluğu tartışılmayacak nitelikte olmaktadır. UAP, ulusal kaynakların ve mevcut ulaşım alt yapısının en verimli şekilde kullanılması, ulaşım taleplerinin en ekonomik ve rasyonel şekilde karşılanması ilkesinden yola çıkarak belirli politikalar oluşturmuştur* Bu yaklaşım çerçevesinde özellikle yük taşımalarının denizyolu ve demiryoluna kaydırılması ve bu alt sektörlere yapılacak yatırımlarla alt sektörler arasındaki mevcut dengesiz yapının değiştirilerek daha akılcı bir dağılım öngörülmüştür, Ancak onbir yıllık bir uygulamadan sonra ortaya çıkan durum 1981 yılındaki çarpık yapıda herhangibir düzelme olmadığı» tersine karayolu lehine dengenin daha da bozulduğu ve demiryolu ve denizyolu taşımalarının payının daha da düştüğünü göstermektedir (Tablo 1» Sekil 3 f Sekil 4), Ulaştırma Ana Planında yolcu taşımalarında mevcut yapıda Önemli bir değişiklik beklenmemekte; karayolunda %94 f demiryolunda %4 f denizyoiunda %l ve havayolunda %l düzeyinde bir paylaşım olması öngörülmekteydi, 1992 yılı değerleri kullanılarak yapılan değerlendirmede, bu yapının devam ettiği ve önemli bir farklılığın ortaya çıkmadığı gözlenmektedir. Diğer yandan yük taşımaları incelendiğinde UAP tarafından önerilen yapısal değişikliğin gerçekleşmediği, demiryolu ve denizyoluna beklenen kaymaların olmadığı görülmektedir. Yük taşımalarında 1980 yılında % 15,87 olan denizyolu payının plan dönemi sonunda %32,16'ya ulaşması beklenirken, tersine denizyolu yük taşımalarının payı azalarak %3,29'a inmiştir» Benler şekilde 1980 yılında olan demiryolu yük taşımaları payının artarak %27,45'e ulaşması öngörülürken, 1980 yılı payının da altında gerçekleşerek 9.43'e düşmüştür. Boruhattı taşımalarının payı planda öngörüldüğü gibi 1980 yılındaki %1.46 oranındaki payı artarak 13,71'e çıkmış, ancak planda öngörülen %4*33 değerine, Irak ambargosu nedeniyle» ulaşamamıştır* Yük. taşımalarında en çarpıcı gelişme karayolu payında olmuş ve 1980 yılında 172,24 olan karayolu payının plan dönemi sonunda 1993 yılında 136*Ö5 f e düşmesi öngörülürken* karayolu yük taşımalarının payı tüm olumsuzluklarına rağmen %83.58'e ulaşmıştır. Sektörde gerçekleşen yük ve yolcu km değerleri incelendiğinde, ulaştırma sektör toplamı olarak planda tahmin edilen değerlerin altında kalındığı, yolcu*km'de gerçekleşme oranının 183 ve yük ton.km gerçekleşme oranının ise 187 düzeyinde kaldığı ortaya çıkmaktadır. Alt sektörler itibariyle yapılan karşılaştırmada, denizyoiunda planda önerilen taşıma miktarlarının yolcuda İSO* yükte ise 19 düzeyinde gerçekleştirilebildiği görülmektedir. Demiryolu 83

10 yolcu taşımalarında planda önerilen düzeye ulaşılırken» demiryolu yük taşımalarında hedeflenen taşımaların sadece %30'u gerçekleştirilebilmiştir. Boru hattı taşımaları da planda öngörülen düşeyin ancak %74'üne ulaşabilmiştir, Diğer yandan öngörülen toplam talebe ulaşamayan yolcu taşımalarında karayolu hedeflenen taşımaların %83'üne erişirken» karayolu yük taşımalarında ise gerçekleşme oranı %2Q2 olmuştur. Deniz ulaşımında Türk Deniz Ticaret filosunun plan dönemi içinde yaklaşık üç kat artarak 7.4 milyon DWT f a ulaşması-öngörüsü paralelinde, filo 6*5 milyon DWT'a çıkmış, ancak filo kullanım oranında düşme görülmüştür. Demiryolu yük taşımalarında ulaşılması hedeflenen 25,436 milyon ton km'nin sadece üçte biri gerşekletirilebilirken; 752'ye ulaşması beklenen dizel anahat lokomotifi sayısı 550 düzeyinde, 38,600 olması beklenen yük vagonu sayısı 19,500» 1570 olması beklenen yolcu vagonu sayısı 1070 düzeyinde kalmıştır, Havayolu ulaştırmasında Öngörülen hedeflerin büyük bir bölümüne ulaşılmış» hatta aşılmıştır* THY uçak filosunun 1993 yılında 42 f ye yükselmesi öngörülürken, bu sayı sadece THY filosunda 58 olmuş» havacılık sektörünün Özel işleticilere açılmasıyla birlikte özel kesim uçak filosu da 42 f ye ulaşmış ve plan dönemi sonunda THY ve özel işleticilerin sahip olduğu toplam filo 100 uçak düzeyinde gerçekleşmiştir. Boruhattı taşımalarında da planlanan yatırımların aşıldığı ve 1986 yılında 0eyhanHKırıkkale f 1987 yılında 2. Irak boru*hattı işletmeye açılmıştır* Planda Öngörülmeyen doğal gaz projesiyle birlikte plandaki yatırım miktarının yaklaşık dört kat fazlasının kullanıldığı görülmektedir. Trakya'dan başlayarak istanbul, îzmit f Bursa ve Ankara'ya ulaşan 848 kmlik doğalgaz boru hattı taşımalarının olumlu katkılarına rağmen Ira-k ambargosu nedeniyle taşımalar planlanan miktarın altında kalmıştır. Karayolu ulaştırması konusunda öngörülen yatırımlarda da plan hedeflerine ulaşılmıştır. Devlet yollarının tamamının ve il yollarının %75'inin asfalt kaplamalı olması öngörülürken 1992 sonunda bu oranlar sırasıyla %94 ve %69'a varmıştır, Planda önerildiği üzere ikinci Boğaz Geçişi ve çevre yolları plan dönemi içinde gerçekleştirilmiştir* Ağır taşımalara uygun hale getirilmek üzere, yaklaşık 11*200 km uzunluğunda karayolunun beton asfalt olarak yapılması önerisine karşılık f bu miktar yaklaşık 4,500 km düzeyinde kalmıştır* Ancak karayolu ulaştırmasında asıl Önemli yatırım farklılaşması otoyollar konusunda ortaya çıkmıştır, UAP çok sınırlı kesimlerde otoyol yapılmasını Önermekte, 84

11 bunun yerine Trakya hududundan başlayarak Suriye sınırına kadar E-5 karayolunun sürekli bir şekilde duble ve beton asfalt kaplamalı yol niteliğine dönüştürülmesini planlamaktaydı. Ancak aradan geçen sürede ortaya çıkan politika değişiklikleri ile otoyol yapım programı ağırlık kazanmış ve ulaştırma sektörüne ayrılan kaynakların büyük bir bölümü otoyollar için kullanılmıştır. Onbir yıllık uygulama sonucunda planda yeralan birkaç yüz km uzunluğundaki Edirne Kent Geçişi, ikinci Boğaz Geçişi ve Çevre Yolları, Ankara Kent Geçişi ve Çevre Yolu ile Pozantı-Tarsus-Mersin-Adana Otoyol kesimleri dışında» yapımına başlanarak bölümler halinde işletmeye açılmış Edirne- Kınalı-Sakarya-Gerede-Ankara, Îarsus-Fozantı, Tarsus-Adana-Gaziantep, Îzmir-Urla» Izmir-Aydm ve İzmir Çevre otoyolarında toplam L130 km uzunluğunda bir otoyol şebekesi devreye girmiş bulunmaktadır, İşletmeye açılmış bulunan bu km/lik otoyol kesimlerine ilave olarak yapım ve proje çalışmaları devam etmekte bulunan kesimlerle bu miktarın yaklaşık 3,000 km düzeyine çıkacağı belirtilmektedir«3.3 Yatırımlann Değerlendirilmesi UÂP, onbir yıllık uygulama dönemi boyunca ulaştırma sektörüne 1981 yılı fiyatlarıyla toplam milyon TL yatırım yapılmasını öngörmüştür. GSMH'nın gelişim tahminleri ve ulaştırma sektörünün GSMH içindeki oram temel alınarak belirlenen bu yatırım oranlarına ulaşılamadığı görülmektedir (Tablö-2). Onbir yıllık uygulama dönemi sonunda ulaştırma sektörüne yapılması beklenen toplam yatırım tutarının ancak yarısı (150,4) sektöre ayrılabilmiştir, UAP önerilerine göre plan dönemindeki toplam yatırım miktarının %45.98'i karayolunda harcanması gerekirken bu oran %54'e çıkmış, havayoluun %9.23 olması gereken payı HLİS'e ulaşmış ve boruhatları için sektör kaynaklarının %1.42 f si kullanılması planlanmışken %12,37 f si ayrılmıştır, öngörülenden daha büyük pay alan bu alt sektörlere karşılık, %28,34 oranında pay alması öngörülen demiryolu ulaşımı payı %15.66'da kalmış, 115,03 oranında kaynak kullanması beklenen denizyolları ise ancak %6,76'ya ulaşabilmiştir. Bu oranlar ise UAP'nm temel politikası olan yük taşımalarının ve yatırımların deniz ve demiryoluna kaydırılması kararı ile tam bir zıtlık göstermektedir. Ulaşım sektöründeki yatırımların alt sektörlere dağılımı yıllar itibariyle incelendiğinde (Tablo-3) cari fiyatlarla sürekli bir artış gözlenmekte (Sekil-5), ancak sabit fiyatlarla değerlendirildiğinde yıllar içindeki gerçek farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır (Şekll^6), Karayolu dışındaki ait sektörlerde yatırımların düzeylerinde genellikle önemli bir artış görülmemekle birlikte, havayo-

12 lunda yıllarında yeni uçak alımlarıyla ve boruhattmda yılları arasında yükselmeler ortaya çıkmaktadır yıllarında ulaşım sektöründe genel bir yatırım artışı dönemine girildiği görülmektedir, 1988 yılından başlayan yeni ve net bir eğilim ise karayolu ulaşımında görüten hızlı ve güçlü artışa paralel olarak tüm diğer sektörlere yapılan yatırım miktarlarının düşmesidir yılından sonra ulaştırma sektöründe görülen tüm artışları tek başına karayolu ulaştırmasının kendine öektiği ve tüm diğer sektörlerin zayıflaması pahasına payını arttırması açıkça görülmektedir. Aynı eğilim, yatırımların sektör içindeki oransal dağılımına bakıldığında da görülmektedir (Sekü-7). Plan döneminin başından itibaren ulaştırma sektörü yatırımları içinde karayolunun payı, özellikle gündeme gelen uçak alımları ve boruhattı projelerinin de katkısıyla, bir azalma eğilimi içine girmiştir yılında yaklaşık %35'iere düşen karayolu yatırım payı, 1989 yılından itibaren hızlı bir yükselme göstermiş, 1991 yılında tüm sektör yatırımlarının %70'ini kapsayaoak düzeye ulaşmış ve 1993 yılına kadar bu düzeyde kalmıştır. Oysa ki s 1993 yılında karayolu alt sektörünün diğerlerinin zararına rağmen ulaştığı bu yatırım payı, UAP öngörülerinden yaklaşık yüzde otuz daha fazla bir orandır. 4. Yorum ve öneriler Ulaştırma Ana Planı deneyimi başarısız olarak değerlendirilebilir, ancak tüm olumsuzluklarına rağmen bazı derslerin alınmış olması gereklidir, ülkemizde ulusal planlama ve yatırım konularında hangi düzeylerdeki kararların, hangi karar organlarınca alındığı; hangi grupların bu kararları etkileyebildiği karmaşık bir dinamiği içermektedir, öncelikle bu görev/yetki/etki konularının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. ülkemizde sağlıklı bir ulaşım sisteminin gerçekleştirilebilmesi, ulaşımda alt sektörler arası dengenin kurulabilmesi,' ulusal kaynakları verimli ve akılcı bir şekilde kullanılabilmesi için yeni bir Ulaştırma Ana Planı deneyiminin yaşanması gereklidir. Ancak, bu kez başarısız bir uygulamadan alınan derslerle konuya yaklaşılması ve öncelikle uygulama için gerekli ön koşulların oluşturulması zorunludur, Girişilecek yeni plan çalışmaları; - ülkesel ve uluslararası gelişmelere kolayca uyum sağlayabilecek, esnek ve dinamik bir yapıda olmalıdır, 86

13 - siyasal iktidarların reddetmeyeceği ve yadsımayacağı! iktidarların kendi politikaları yönünde, teknik ve bilimsel gerekçelerle ve yöntemlerle revize edebileceği bir çerçeveye sahip olmalı, -> çeşitli toplumsal kesimlerin, meslek odalarının da katılımıyla oluşturulacak bir uzlaşmaya dayalı, bilimsel temeller üzerine kurulmalı, - çalışma için gerekli verilerin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, talep tahmini ve kapasite analizi ve seçenek geliştirme gibi çeşitli aşamalar çağdaş bilimsel teknikleri ve bilgi işleme yöntemlerini kullanmalıdır. 5, laynaklar Ulaştırma Ana Planı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1982, Yılı Programı Destek Çalışmaları, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1992, «3. İzmir Şktisat Kongresi, Otomotiv Sanayii ve Ulaştırma Çalışma Grupları, Kitap-10, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, DPT-özel Sektör Ortak Çalışma Komitesi Raporu, Ulaştırma Sektörü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Earayolu özel İhtisas Alt Komisyonu Taslak laporu f 7, Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları, Havayolu özel ihtisas Alt Komisyonu Taslak Raporu, 7, Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları, Boruhattı Özel İhtisas Alt Komisyonu Taslak Raporu, 7, Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları, 1993, 8?

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 «*..\.. A.j J'fs.. ^. A. j_,_,^_,

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER İş Makinesi Sektörü Dünyada Yıllık Satış yaklaşık 1.000.000 Adet (~=160 Milyar Dolar) Türkiye de Yıllık Satış yaklaşık 11.500 Adet %60 Distribütör, %40 Yerli

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

1 TCDD YATIRIMLARIN FİNANSMANI TOPLAMI (5. Madde) (1.A + 1.B + 1.C) 10.278.908 36.468.712 6.308.565 38.252 11.445.053 480.962 0 3.265.438 1.

1 TCDD YATIRIMLARIN FİNANSMANI TOPLAMI (5. Madde) (1.A + 1.B + 1.C) 10.278.908 36.468.712 6.308.565 38.252 11.445.053 480.962 0 3.265.438 1. TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1+2) 11.419.449 56.218.583 6.832.32 38.252 14.129.653 745. 5.. 1 TCDD YATRMLARN FİNANSMAN (5. Madde) (1.A + 1.B + 1.C) 1.278.98 36.468.712 6.38.565 38.252 11.445.53 48.962

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

ö» Ğ Ğ Ö ö ö Ş Ğ ö ö Ö ö ö Ç ö Ö ÖÖ Ö ö ŞŞ Ş Ş ö Ş Ş Ç ö Ç Ğ Ğ Ö Ö Ç Ç ö Ö Ş Ş Ş ŞŞ Ç Ş Ö Ş ö «Ü Ö ö Ş ö Ö ö ö ö Ş Ş ö «Ğ ö ö Ş Ş ö ö ö Ç Ş Ş Ş Ö ö ö ö Ş Ğ Ş Ğ Ş ö Ü ö ö ö Ş Ş ö Ş Ç Ş ö ö Ş Ş Ö Ö ö ö Ç

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Ğ Ö ç ç Ö»» Ç ç Ş» Ğ Ğ Ö ç Ö»» Ç Ö Ç ç ÇÜ Ö Ç Ş Ş Ş Ğ Ğ Ö Ğ ç ç Ö ç ç Ş ç Ş ç Ö ç ç ç Ö Ş ç Ö ç Ş Ş «Ş ç ç ç Ş ç ç Ğ» ç Ç Ş Ş ç ç Ü Ş ç Ş ç Ş ç ç Ç ç ç Ş ç ç Ş Ç ç ç Ş ç Ş Ç Ğ ç Ş Ş ç ç ç ç ç ç ç ç ç»

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

İ «Ğ İ ç İİ İ İ ç ç Ş ç ç Ü Ğ Ö İ İ Ö Ü İ İ İĞİ ç ç Ü Ü Ü ç ç İ Ü Ü ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç İ İ İ İ ç ç Ü ç ç ç İ Ü ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç » İ Ş ç İ İĞİ Ğ İ İ İ ç İ Ç Ş İ Ö Ö Ö Ö İ İ Ş Ü İ İ İ Ö

Detaylı

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi 2013 yılının aynı dönemine kıyasla %3,6 artış gösterdi. Yıllık tüketim artış hızı ilk çeyrekte %3 olarak gerçekleşirken,

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9.1. Giriş Bölüm 2.1 de, ulusal gürültüden korunma politikası için bir toplu düşüncenin geliştirilmesinin arzu edilen bir şey olduğu vurgulanmıştır. 3.

Detaylı

13. ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ

13. ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ 13. ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ 13.1. Kara Yolları 13.1.1. Kara Yolları Uzunlukları 2011 Türkiye İl Yolu Toplamı (km) 30 579 30 712 30 948 31 390 31 558 Devlet Yolu Toplamı (km) 31 333 31 311 31 271 31 395

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2013 AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ALMANYA, BELÇİKA, FRANSA, HOLLANDA, İTALYA, LÜKSEMBURG VE TÜRKİYE RAPOR, AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN NÜFUS,

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği Ergin ARIOĞLU Onursal Başkan 5-6 MART 2015 Sheraton Hotel Maslak / İstanbul 1 1996 yılında TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ 3ÇEŞİTLİ KONULARDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı hakkındaki Odamız görüşleri 06.03.2009 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 423-430

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Yatırımımız: Ankara Ayaş 101 Ada 13 Parsel. Lokasyon: Ayaş-Ankara (Malıköy Başkent OSB Bitişiği) Yatırım Değeri: Yatırım Niteliği: Arsa Yatırımı

Yatırımımız: Ankara Ayaş 101 Ada 13 Parsel. Lokasyon: Ayaş-Ankara (Malıköy Başkent OSB Bitişiği) Yatırım Değeri: Yatırım Niteliği: Arsa Yatırımı Yatırımımız: Ankara Ayaş 101 Ada 13 Parsel Lokasyon: Ayaş-Ankara (Malıköy Başkent OSB Bitişiği) Yatırım Niteliği: Arsa Yatırımı Yatırım Değeri: 17.000-25.000 TL / Dönüm Yatırım Adresi & Lokasyon Bilgisi

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili Değerli basın mensupları, Hoş geldiniz Bu yıl, Ülkemizin ilk Sanayi dalı, kalkınma ve büyümemizin en önemli lokomotif güçlerinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

TÜRKİYE'DE DEMİRYOLU ULAŞIMININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE'DE DEMİRYOLU ULAŞIMININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE'DE DEMİRYOLU ULAŞIMININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Taner ALATAŞ Ekrem Tolga SOMUNKIRAN Fırat Üniv. Müh. Fak. İnş. Müh. Böl. ELAZIĞ Tel: (0424) 237 00 00/6315, e-posta: talatas@firat.edu.tr 1.GİRİŞ

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

DÖVİZ KURU PARİTE DEĞİŞİMİ VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ ( 5 Şubat 2015 ) ( Zafer YÜKSELER )

DÖVİZ KURU PARİTE DEĞİŞİMİ VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ ( 5 Şubat 2015 ) ( Zafer YÜKSELER ) DÖVİZ KURU PARİTE DEĞİŞİMİ VE PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ ( 5 Şubat 2015 ) ( Zafer YÜKSELER ) 1. Döviz Kuru Pariteleri: Uluslararası piyasalarda ABD doları diğer para birimlerine

Detaylı

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket DEMİRYOLU PROJELERİ 1. SRO-Mekke Tek Hattı Suudi Demiryolları Organizasyonu (SRO), BAE de yapılmakta olan Dubai Metrosu benzeri olan Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro Project olarak da bilinen tek hatlı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Gürültü ve Gürültü Kirliliği 5.1. Gürültü: Genel Bakış İnsan ve çevre

Detaylı

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor.

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor. İSO 500 ve İzmirli Firmalar Ahmet KARAYİĞİT İstatistikler; geçmişi ve bugünü doğru anlamak ve geleceği doğru planlamak açısından son derece önemli. Ülkemizde son günlerde kamu kurumlarının yayınladığı

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990-1994

Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990-1994 Yayın no: DPT: 2174 ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990-1994 Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI TOPLAM KAMU YATIRIM HARCAMALARI İÇİNDEKİ BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARININ PAYI Cari fiyatlarla Bakanlığımız yatırımlarının toplam kamu harcamaları içindeki payı %17 den %46

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ Necmi Gürsakal 1 I. GİRİŞ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa daki 250 Büyük Firma Araştırması nın 2000 yılı sonuçlarını yayınladı. 1997 yılından başlayarak 2000 yılına kadar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ş Ö Ş Ş İ Ş Ş İ Ş Ç İ İ Ş Ş Ş İ İ Ğ İ Ç İ Ş Ş İ İ İ Ç Ş İ Ç İ İ Ç Ş İ Ü Ü İ İ Ş Ç Ş İ Ş İ Ş Ş İ Ö Ş Ç Ç İ İ İ İ İ Ö İ İ İ « İ Ğ Ş İ Ş Ş Ş Ş Ş İ İ Ş İ « İ İ Öİ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ İ Ç İ Ç İ İ İ Ç İ Ç

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2016 Yılı İlk 6 Ayında %1,5 Arttı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2016 Yılı İlk 6 Ayında %1,5 Arttı. 1 Temmuz 2016 BASIN ÖZETİ Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2016 Yılı İlk 6 Ayında %1,5 Arttı. Otomobil Pazarı %3 arttı, Hafif Ticari Araç Pazarı %4 Azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011 2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ve ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI: ALTERNATİF YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İLE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KONULU ÇALIŞTAY AÇILIŞ KONUŞMASI Dr. Vahdettin ERTAŞ SPK Başkanı

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE DEMİRYOLLARINDA SERBESTLEŞMENİN ÖNEMİ

ÖZEL SEKTÖR DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE DEMİRYOLLARINDA SERBESTLEŞMENİN ÖNEMİ ÖZEL SEKTÖR DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE DEMİRYOLLARINDA SERBESTLEŞMENİN ÖNEMİ İbrahim ÖZ Yönetim Kurulu Başkanı DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ RAILWAY TRANSPORT ASSOCIATION 15.10.2012 11:45 1 15.10.2012

Detaylı

KAMERUN ÜLKE RAPORU 15.10.2015

KAMERUN ÜLKE RAPORU 15.10.2015 KAMERUN ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kamerun a ihracat yapan 18 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 RES PROJELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1) TEŞVİKLER 2) İZİNLER 3) ÖLÇÜMLER 4) YENİ BAŞVURULARIN ALINMASI 5) KAPASİTE ARTIŞI 6) BAĞLANTI

Detaylı

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul Haramidere, Avcılar, İstanbul İçerik Yatırım Özeti Konum & Ulaşım Bölgedeki Önemli Yatırımlar Mülkiyet & İmar Durumu Teknik Özellikler Satış İşleminin Yapısı İletişim 2 Yatırım Özeti Yatırım arsası, İstanbul

Detaylı