KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBÝ'lere 100 milyon lira destek"

Transkript

1 Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, AK Parti Muþ Milletvekili Faruk Iþýk, AK Parti Bursa Milletvekili Ýsmet Su, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Dr. Mehmet Sýlay, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu... 9 DA Kargý'ya TOKÝ'den 275 konut, cami ve ticaret merkezi 04 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Salim Uslu Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Kargý Ýlçesine 195 adet 2+1, 80 adet 3+1 olmak üzere 275 konut ile cami ve 1 adet ticaret merkezi yapýlacaðý ifade edildi. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin talepleri doðrultusunda TOKÝ konut... 3 DE Doðalgaz abone sayýsý 81 bin 336'ya yükseldi Çorum'da hava kirliliðinin coðrafik ve meteorolojik þartlar nedeniyle daha fazla hissedildiði belirtildi. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'da hava kirliliðine karþý alýnan önemler ve hava kirliliðinin insan saðlýðýna etkileriyle ilgili olarak Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan... 7 DE Evci Barajý'nýn yüzde 99'u tamamlandý KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Çorum ÝHH ve Müftülük yetimler için iþbirliði yapacak Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý ÝHH ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan yetim projesi protokolü çerçevesinde Çorum'da yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk ile makamýnda bir istiþare toplantýsý yaptý. Toplantýda Kur'an Kurslarýndan Sorumlu Þube Müdürü Abdullah Salman ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þube Temsilcisi Mustafa Ersoy hazýr bulundu. ÝHH yetim sponsorluk sistemi ile Türkiye'de ve dünyada yaklaþýk 60 bin yetime sponsorluk yaparak onlarý hayatýn birçok tehlikesine karþý muhafaza ediyor. 3 DE Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), 2015 yýlý KOBÝ Proje Destek Programý'ný açýkladý. KOBÝ'lere 150 bin TL'ye kadar destek saðlanan hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanýyor. KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürü Esnaftan Halk Eðitimin Ahmet Dursunoðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek 29 Ocak 2015 Perþembe günü Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KO- BÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. 5 DE Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli, Evci Köyü Dernek Baþkaný Hasan Savrunoðlu,Yönetim Kurulu Üyeleri; Bekir Birsel, Bekir Tekkol Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli, köyde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Evci Barajýnýn bitme aþamasýna gelmesinden dolayý teþekkür ederek... Tanrývermiþ'te deprem! Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'den edinilen bilgiye göre merkezi Mecitözü'ne baðlý Tanrývermiþ köyü olan bir deprem meydana geldi. Deprem dün saat 14.08'de yerin 5.0 km derinliðinde 3.5 þiddetinde meydana geldi. 5 DE 7 DE cirosuna tepki Ýskilip Ýlçesinde faaliyet gösteren Halk Eðitim Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yaptýðýný açýklamasý, haksýz rekabet oluþturduðu gerekçesiyle esnaf kesiminden tepki çekti. Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Erdallar Büro Mobilya sahibi Murat Erdal, Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yapmasýna tepki gösterdi. Geleceðin sanatkârlarýný yetiþtirmek amacýyla kurulan Halk Eðitim Merkezlerinin öncelikli temel amacýnýn usta yetiþtirmek olduðunu belirten Murat Erdal... Murat Erdal 6 DA Sadýk Eral Sadýk Eral'dan CHP'ye 7 Haziran eleþtirisi Avukat Sadýk Eral, yaptýðý açýklamada, "2015 yýlý 7 Haziran genel seçimlerine sayýlý günler kaldý. Bu seçimlerde hepimiz sadece milletvekillerini seçmeyeceðiz. Milletvekillerini seçmekten de öte hepimiz geleceðimize oy kullanacaðýz. Açýkçasý bu seçimlerde hepimiz sadece geleceðimizi geleceðimizle birlikte kaderimize de oy kullanacaðýz... deðil 7 DE AK Parti Sungurlu Teþkilatý'ndan Rektör Alkan'a teþekkür 2 DE Ortaköy Ziraat Odasý'nýn kapatýlma nedeni siyasi deðil ekonomiktir 2 DE

2 HABER 2 AK Parti Sungurlu Teþkilatý'ndan Rektör Alkan'a teþekkür Ýmsâk : 05:13 Güneþ : 06:41 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:42 Akþam : 17:09 Yatsý : 18:30 AJANDA Ýskilipli Âtýf Hocanýn idâmý (1926) - Dünya Kanser Günü - Prof. Dr. Mahmut Esat Coþan'ýn vefâtý (2001) Nice küçük amel, niyet ile büyür; nice büyük amel ise, niyetle küçülür. Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Türkiyem, Anayurdum, Sebebim, Çarem! AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Sami Ünsal, Kadir Þeran ve Sungurlu eski Belediye Baþkanlarýndan Ahmet Karacif ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'de hazýr bulundu. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn göreve baþlamasýyla birlikte gerek Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda gerekse üniversitenin diðer birimlerinde çok önemli geliþmelerin olduðunu vurguladý.2002 yýlýnda kurulan Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun yýllardýr çözülemeyen kampüs probleminin Rektör Alkan'ýn gayretli çalýþmalarý ile çözüme kavuþturulduðunu ve kampüs inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini ifade eden Özkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda yeni bölümler açýlmasý, akademik kadronun güçlendirilmesi konularýnda da çok önemli geliþmelerin gerçekleþtirildiðini belirterek AK Parti Ýlçe Teþkilatý ve Sungurlu halký adýna Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da ilçeler içerisinde yaklaþýk 900 öðrenci ile en fazla öðrenci sayýsýna sahip olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda toplam program sayýsýnýn 12'ye ulaþtýðýný belirterek 3 yýl öncesine kadar Milli Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT ÇARÞAMBA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eðitim Müdürlüðü kadrosundaki öðretmenlerin destekleri ile eðitim faaliyetleri yürütülürken, bugün Sungurlu MYO kadrosunda 19 akademisyenin görev yaptýðýný söyledi. Mevcut binanýn yetersizliði nedeniyle Sungurlu'nun önemli bir ihtiyacý olan Kampüs konusunda çalýþmalar yapýldýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlu Kaymakamlýðý, Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ve tüm Sungurlu halký ile baþlatýlan çalýþmalar sonucunda öncelikle arazi tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirilerek Sungurlu Meslek Yüksekokulu'na kampüs alaný kazandýrýldýðýný belirterek bunlarý müteakiben yapýlan çalýþmalarla kampüs master planýnýn hazýrlandýðýný ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu Kampüsü 1. Etap inþaatýna baþlandýðýný söyledi. Yaklaþýk 7 ay önce inþaatýna baþlanýlan 1. Etap inþaatýnýn kýsa süre içerisinde hýzla ilerlemesinin memnuniyet verici olduðunu ve 2015 yýlý sonuna kadar da çalýþmalarýn tamamlanacaðýný öngördüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, ayrýca Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu için de kampüs alaný içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna yer tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirildiðini ifade ederek KYK tarafýndan kampüs alaný içine yapýlacak 300 kiþilik öðrenci yurdu projesinin son aþamasýnda gelindiðini ve yakýnda yurt inþaatýna baþlanýlacaðýný da sözlerine ekledi. Ortaköy Ziraat Odasý'nýn kapatýlma nedeni siyasi deðil ekonomiktir Ýlhan Yýlmaz Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz Ortaköy Ziraat Odasý'nýn Alaca Ziraat Odasýna baðlanmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Çelik'in basýna yansýyan açýklamalarýna cevap veren Ýlhan Yýlmaz, "Ortaköy Ziraat Odasý Baþkanlýðý'nýn Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý'na baðlanmasýnýn siyasetle uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr. Sayýn AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Çelik'in bu konuyu siyasete baðlamasýný doðru bulmuyoruz. Sayýn Çelik'in bu açýklamasýnýn bilgisizlikten kaynaklandýðýný düþünüyoruz. Bu açýklama yapýlmadan önce en azýndan Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý ile irtibata geçerek olayýn neden bu þekilde geliþtiði konusunda bilgi alýnabilir, bu þekilde yanlýþ bir benzetme yapýlmayabilirdi. Ortaköy Ziraat Odasý yaklaþýk 7-8 ay önce iki müfettiþ tarafýndan teftiþ edilmiþtir. Bu teftiþ sonucu Ortaköy Ziraat Odasý Baþkanlýðý kapatýlmýþtýr. Bunun faturasý siyasilere deðil Ortaköy Ziraat Odasýnýn o dönem ki yönetimine kesilmesi gerekmektedir. Bu konunun milletvekillerimizle veya TZOB Genel Baþkanýyla bir ilgisi yoktur. Ortaköy Ziraat Odasý yönetiminin o dönemki hesaplarýnda yapýlmýþ olan yanlýþlýklardan dolayý böyle bir durum gerçekleþmiþtir. Ortaköy Ziraat Odasýnýn, Alaca Ziraat Odasýna baðlanmasýnýn sebebi budur" dedi. Yýlmaz, "Sayýn AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Çelik'in basýna yapmýþ olduðu açýklama nedeniyle böyle bir açýklama yapma gereði duyduk. Ortaköy Ziraat Odasýnýn ileriye dönük olarak ne olacaðý konusunda TZOB karar verecektir. Bu konuyla ilgili kimseyi suçlamaya ve siyasi olarak açýklama yapmaya gerek yoktur. Alaca Ziraat Odasý olarak bizler Ortaköy çiftçimizi hiç bir þekilde maðdur etmeden görev neyse onu yerine getireceðiz. Alaca ve Ortaköy'deki çiftçilerimize saygýlarýmýzý sunar ürünü bol bereketli bir sezon geçirmelerini dileriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. YÝTÝK Çorum Vergi dairesine TC. Kimlik no ile adýma kayýtlý bulunan ve seri nolarý kapsayan 2 cilt fatura koçanýmý ve nolu 1 koçan gider pusalýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan oðlu 1983 Çorum Doðumlu Mustafa Selim Taþkaldýran TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ben, kaðnýlarla yaylýlarla büyüdüm geldim Çocuk yüreðimi yakan türküler dinleye dinleye. Mahzun kaðnýlarla, nazlý yaylýlarýnla Ve tozlu yollarýnla sevdim seni Türkiye! O tezek topladýðým kýrlar, yaylalar... Baþýna oturduðum, yemek yediðim atandýr. Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem... Taþýna topraðýna vurgunluðum bundandýr... Akþam karanlýðýyla baþlardý kurbaðalar Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye. Gecemi besteleyen cýrcýr böceklerinle. Kurbaða seslerinle sevdim seni Türkiye! Bir Peygamber sofrasýydý soframýz: Biraz tandýr ekmeði, biraz çökelik... Yoksulluðunla da baðlandým kaldým sana Mecnunlar gibi üstelik. Yaðmurlar baþlayýnca, odalarýmýz damlardý Dizlerini döve döve aðlardý anam. Þimdi kýrkikindiler boyunca sýrýlsýklam Küçük kerpiç evlerin çýkmaz aklýmdan! Türkiye'm! Hasretim! Kýnalý türküm!.. Ýçiçe güzellik, uç uca kahýr Yüreðimi bin parçaya bölseler Her parçasý yine seni çaðrýþýr. Yavuz Bülent Bakiler HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum ÝHH ve Müftülük yetimler için iþbirliði yapacak Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý ÝHH ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan yetim projesi protokolü çerçevesinde Çorum'da yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk ile makamýnda bir istiþare toplantýsý yaptý. Toplantýda Kur'an Kurslarýndan Sorumlu Þube Müdürü Abdullah Salman ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þube Temsilcisi Mustafa Ersoy hazýr bulundu. ÝHH yetim sponsorluk sistemi ile Türkiye'de ve dünyada yaklaþýk 60 bin yetime sponsorluk yaparak onlarý hayatýn birçok tehlikesine karþý muhafaza ediyor. Bu çerçevede Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile protokoller imzalayarak birlikte çalýþma zemini oluþturuldu. Okullarda baþlatýlan her sýnýfýn bir yetimi var kampanyasý hem camilerde hem de Kur'an Kurslarýmýzda hayata geçiriliyor. Müftü Mehmet Aþýk kendisi, eþi ve kýzý adýna üç yetime de sponsor olarak bunun yaygýnlaþmasý gerektiðinin altýný çizdi ve ÝHH' nýn yapmýþ olduðu çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý þunlarý söyledi: "Dünyada 200 milyon kayýtlý 200 milyonda kayýtsýz toplam 400 milyon yetim var. Bu yetimlerin tamamýna yakýný Ýslam coðrafyalarýndadýr ve bizim yavrularýmýzdýr. Yetimlere biz sahip çýkmazsak organ mafyalarý kimsesiz yetimleri kaçýrýp organlarýný söküp satmaktalar. Fuhuþ mafyasý kaçýrarak fuhuþ sektörüne pazarlamakta, misyonerler alýp kendi yetimhanelerinde yetiþtirmekte kendi ülkelerine kaçýrýp nüfuslarýný genç tutmaya çalýþmaktalar. Sadece bir misyoner vakfýn ulaþtýðý yetim sayýsý 2 milyonu geçiyor bir baþkasý 1 milyon yetime ulaþmýþ durumda, bizim ulaþtýðýmýz sayý 60 bine yeni ulaþýyor. Ýstiyoruz ki Allah'ýn bizlere emanet ettiði yetim yavrularýmýzýn tamamýna sahip çýkalým. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile yapmýþ olduðumuz protokol gereði camilerimizde ve kuran kurslarýmýzda rahatlýkla ÝHH'nýn yetim çalýþmalarý yapýlabilecektir. Görevli hocalarýmýzýn sayesinde her caminin ya da her kuran kursunun bir ya da birden fazla yetimi olabilecek. Daðýtýlan kumbaralar ile ayda 90 TL toplanarak bankaya yatýrýlýp bir yetime sponsor olunacaktýr. Görevli hocalarýmýzýn kendileri de bir yetime sahip çýkabilirler. Bizler hem Çorum'da hem Türkiye'de hem de dünyadaki yetimleri kendi sponsorluk havuzumuza alýyoruz. Ayda 90 lira ödeyerek yetim sponsoru olanlar bu yavrularýmýza destek oluyor. Aylýk ödeme yapýlan 90 TL'den hiçbir kesinti yapýlmadan çocuklarýmýza ulaþmaktadýr. Afrika'da bir öðretmen maaþýnýn 38 dolar olduðu düþünülürse doksan liranýn nasýl bir iþlevi olduðu anlaþýlýr. ÝHH dünyanýn birçok bölgesinde yetimhaneler kurarak tamamen kimsesiz açýkta kalan yavrularýmýza ayaklarý üzerinde durana kadar sahip çýkmaktadýr. Çorum ÝHH olarak bizde eski bir Ýslam þehir devleti olan Patani'de maliyeti 125 bin dolarlýk bir kýz yetimhanesi projesi üstlendik. Yetimhanemize de bu topraklarýn yetiþtirdiði Alim Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi adýný verdik. Ýnþallah halkýmýzýn desteði ile bu projeyi kýsa zamanda hayata geçireceðiz. Atýf Hoca Yetimhanesi yazýp 3072'ye gönderdiðinizde yetimhanemize 5 TL baðýþlamýþ oluyorsunuz. Bir baþka konu ise þu anda Suriye'de yaþanan insanlýk dramýdýr. Ben sýk sýk insani yardým çalýþmalarý yapmak üzere Suriye'de bulunuyorum gördüðümüz manzara tüyler ürpertiyor. Suriye'de açlýk, soðuk ve ölüm var. Çocuklar açlýktan donarak ölüyor. Kadýnlarýn ve yaþlýlarýn gidecek hiç bir yerleri yok. Türkiye sýnýrýna yakýn bölgelerdeki kamplarda yaþam mücadelesi veriyorlar. Türkiye'ye girebilenler kendi çevrelerinde azda olsa yiyecek bulabiliyorlar ancak Suriye'nin içinde bombalamalarda evini kaybetmiþ ve sýnýra kadar gelmiþ çadýr kamplarda olanlarýn durumu çok acil. Çünkü hepsi aç ve üþüyor, biran önce Suriye'ye yapýlan insani yardým çalýþmalarýna acilen destek olunmasý gerekmektedir. Suriye'de en acil ihtiyaç un ve kuru gýda. Çorum ÝHH olarak þu ana kadar savaþ bölgesine 18 týr insani yardým malzemesi ulaþtýrdýk. ÝHH savaþýn baþýndan beri Suriye'de insani yardým çalýþmalarýna ara vermeden tüm hýzýyla devam ediyor. Sýnýrda ve Suriye iç bölgelerinde kurduðumuz deðirmen ve ekmek fabrikalarý tüm hýzýyla çalýþýyor. Bir taraftan buðday veya un giriyor diðer taraftan ekmek çýkýyor 24 saat çalýþan fýrýnlarýmýzýn bir tanesinde günde 180 bin ekmek çýkýyor. Bu ekmekler Suriye tarafýndaki kardeþlerimize daðýtýlýyor. Suriye bizim sýnavýmýz, bu sýnavý hakkýyla verelim inþallah. Çorumlu hayýrseverler þu ana kadar her konuda olduðu gibi Suriye yardýmlarýnda gerekli desteði saðladý inþallah inanýyorum ki bundan sonrada Çorum halký Suriye'yi yalnýz býrakmayacaktýr. Çorum Müftülüðü olarak vermiþ olduðunuz destekten dolayý teþekkür ediyorum." Yapýlan hiçbir iyiliðin boþa gitmeyeceðini kaydeden Müftü Aþýk ise, "Biz hayra talibiz yapýlan her hayýrlý iþte emeðimiz olsun istiyoruz. Diyanet camiasý olarak birçok hayra vesile oluyoruz ancak yapýlacak çok iþ olduðu için her kesin iþin bir tarafýndan tutmasý gerekir. ÝHH'yý yakýndan takip ediyorum Türkiye'de ve dünyada birçok güzel çalýþmanýn altýna imza atýyor. Özellikle yetim sponsorluk sistemi kesinlikle desteklenmesi gereken bir projedir. Tüm diyanet camiasýna örnek olur inþallah ben, eþim ve kýzým adýna üç yetim yavrumuza sponsor olmak istiyorum. Yetimlerimiz bizlere Allah'ýn emanetleridir. Ayrýca ÝHH'yý çalýþmalarýný kurumsal olarak yaptýðý için kutluyorum ve örnek gösteriyorum. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz ile yapmýþ olduðu protokol çerçevesinde yapacaðýmýz ortak çalýþmalar tamamen yasal çerçevede vuku bulacaktýr. Cami hocalarýmýzýn ve Kur'an Kursu hocalarýmýzýn toplantýlarýna sizi davet ediyorum bu güzel projenizi anlatýn. Camilerimizin ve Kuran Kurslarýmýzýn inþallah ÝHH'nýn bu yetim sponsorluðu projesine gerekli desteði vereceðine inanýyorum. Çorum Müftülüðü olarak ÝHH'nýn yetim projesinde en çok yetimi olan iller arasýna girmek isteriz. Suriye'ye yardým konusunda biz her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceðiz. Bünyemizde görevli personelimiz bu konulara duyarlý, Çorum'da bulunan sýðýnmacýlara destek olmaya devam ediyorlar. Suriye için yapýlacak kampanyalara her zaman destek olmak isteriz. Toplantýmýzdan ve yapmýþ olduðunuz ziyaretten dolayý çok memnun oldum. Çorum ÝHH'yý yeni yerinde ziyarete gelerek Çorumdaki çalýþmalarýnýz hakkýnda da yakýndan bilgi almak isterim. ÝHH'ya, Çorum ÝHH'ya ve sizlere yaptýðýnýz çalýþmalardan dolayý teþekkür ederim, ziyaretinizden ziyadesiyle memnun olduðumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandý. Kargý'ya TOKÝ'den 275 konut, cami ve ticaret merkezi Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Kargý Ýlçesine 195 adet 2+1, 80 adet 3+1 olmak üzere 275 konut ile cami ve 1 adet ticaret merkezi yapýlacaðý ifade edildi. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin talepleri doðrultusunda TOKÝ konut planlamalarýmýz devam ediyor. Alaca 2. Etap için ihale aþamasýna gelindi. Osmancýk 2. Etap, Ýskilip, Boðazkale, Dodurga, Uðurludað ve Bayat ilçelerimizle ilgili de çalýþmalarýmýz sürüyor. Kargý ilçemiz Bahçelievler Mahallesi Kýr mevkiinde yer alan m2 yüzölçümlü araziye 14 Blok olarak, 195 adeti 2+1 alt gelir grubu kapsamýnda, Salim Uslu 80 adeti de 3+1 olmak üzere toplam 275 konut ile cami ve bir adet ticaret merkezi yapýlmasý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýmýzca uygun görülmüþtür. Baþvurular 9 Þubat - 31 Mart 2015 tarihleri arasýnda yapýlacak olup, alt gelir gurubu için 4 bin TL, diðer konutlar için ise 6 bin TL baþvuru bedeli alýnacaktýr. Projelerimize destek ve katkýlarýndan dolayý TOKÝ Baþkanýmýz Ergün Turan ve hemþehrimiz Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya teþekkür ederiz. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýskilipli Mehmet Atýf Hoca'nýn vefatýnýn 89.yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý yýlýnda Ýskilip Tophane köyünde doðan Ýskilipli Mehmet Atýf Hoca'nýn Osmanlýnýn Cumhuriyete armaðan ettiði, yaþadýðý zamana sýðmayan, sýra dýþý hayatý, örnek mücadelesi içinde yaþadýðý toplumdan sorumlu bir münevver olduðunu kaydeden Rumi Bekiroðlu, "O bir düþünce ve bilim adamýydý. Atýf Hoca din, vatan ve millet adýna Ýskilipli Atýf Hoca yaþadýðý toplumdan sorumlu bir münevverdi mücadele etmiþtir. Ýskilipli Atýf Hoca yazdýðý bir kitap yüzünden avukatsýz, temyizsiz, itirazsýz ve savunma yapmaya gerek görmeyen Ankara Ýstiklal Mahkemesinde yargýlanarak 4 Þubat 1926 yýlýnda idam edilmiþtir. Þehrimizin yetiþtirdiði bir alim din bilgini sehbada ödediði bedelle yalnýz Çorumlularýn deðil bütün milletin ortak kahramaný olmuþtur. Bu duygu ve düþüncelerle tekrar rahmet, þükran ve minnetle anýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Unvan deðiþikliði ve görevde yükselme sýnavlarýnda çan eðrisi yöntemi talebi Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, sendika genel merkezi aracýlýðýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'na baþvurarak, tarihinde yapýlacak unvan deðiþikliði sýnavý ile tarihinde yapýlacak görevde yükselme sýnav sonuçlarýnýn baðýl deðerlendirme veya çan eðrisi yöntemine göre deðerlendirilmesini talep ettiklerini açýkladý. Bulanýk konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bakanlýk, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Deðiþikliði ve Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmasý Hakkýnda Yönetmelik hükümleri doðrultusunda unvan deðiþikliði sýnavýnýn tarihinde, þef ve memur görevde yükselme sýnavýnýn tarihinde yapýlmasýnýn planlandýðýný duyurmuþ; bunlardan unvan deðiþikliði sýnavýna iliþkin kýlavuzu bakanlýk web sayfasýnda yayýmlayarak, baþvuru ve sýnav takvimini ilan etmiþtir. Söz konusu yönetmelik ve kýlavuz hükümlerine göre, sýnavlara iliþkin deðerlendirme 100 puan üzerinden yapýlarak, sýnava giren adaylardan 70 ve üzerinde puan alanlar baþarýlý sayýlacaðý belirtilmiþtir. Ancak, geçmiþ tarihlerde Bakanlýkça gerçekleþtirilen benzer sýnavlar ile son olarak 2014 yýlý merkez ve taþra teþkilatý þef ve memur kadrolarý için tarihinde yapýlan görevde yükselme sýnavý ve sonuçlarý deðerlendirildiðinde, sýnav sorularýnýn oldukça zor olduðuna ve sýnava katýlanlarýn sorularý cevaplarken hayli zorlandýðýna iliþkin yaygýn þikâyetler sendikamýza iletilmiþ, bunlar kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. Bu durumun 2015 yýlýnda öngörülen mezkûr sýnavlarda da oluþmasý durumunda, sýnavlara katýlan adaylarýn 70 ve üzerinde puan alarak baþarýlý sayýlmalarý güçleþecek ve yeteri kadar adayýn baþarýlý sayýlmasý neredeyse imkânsýz hale gelecek, bunun sonucunda söz konusu kadrolarýn önemli bir kýsmý boþ kalacak. Böyle bir durumun tekrar yaþanmamasý için, merkez ve taþra teþkilatý görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav sonuçlarýnýn baðýl deðerlendirme veya çan eðrisi yöntemine göre deðerlendirilmesini istedik" dedi. Müftülük görme engelliler için Kur'an Kursu açýyor Ýl Müftülüðü görme engellilere yönelik (erkekler için) Kur'an Kursu açacak.ýl Müftülüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada erkek görme engelliler için Kulaksýz Camii Kur'an Kursunda Pazartesi gününden itibaren hafta içi Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri saat arasýnda Kur'an-ý Kerim Öðretimi Kursu açýlacaðýn ifade edilerek, açýlacak olan bu kursa katýlmak isteyen görme Yusuf Bulanýk engellilerin Ýl Müftülüðüne baþvurup kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiði dile getirildi.

4 HABER 4 Sadýk Eral'dan CHP'ye 7 Haziran eleþtirisi Avukat Sadýk Eral, yaptýðý açýklamada, "2015 yýlý 7 Haziran genel seçimlerine sayýlý günler kaldý. Bu seçimlerde hepimiz sadece milletvekillerini seçmeyeceðiz. Milletvekillerini seçmekten de öte hepimiz geleceðimize oy kullanacaðýz. Açýkçasý bu seçimlerde hepimiz sadece geleceðimizi deðil geleceðimizle birlikte kaderimize de oy kullanacaðýz, yedi kuþak kaderimizi belirleyeceðiz" dedi. Bu seçimlerin her siyasi partiden önce özellikle CHP için çok daha önemli ve hayati olduðunu belirten Sadýk Eral, "Çünkü CHP her platformda devleti kuran parti olduðunu, Atatürk`ün partisi olduðunu haklý olarak savunmuþtur, söyleye gelmiþtir. Çünkü bu seçimler tarihi bir seçimdir. Bu seçimlerde AK Parti iktidarý Cumhuriyetin, ülkenin, Sadýk Eral halkýn geleceðini oylamaktadýr. Üzülerek görmekteyiz ki, CHP kadrolarý yaklaþmakta olan tehlikenin farkýnda deðildir. CHP kadrolarý ve CHP de siyaset yapanlar nedense Cumhuriyetin, laikliðin, demokrasinin, özgürlüklerin tehlikede olduðunun farkýnda deðildir. CHP'de siyaset yapanlar nedense ülkenin nasýl bir uçurumun kenarýnda olduðunun farkýnda deðildir. CHP'de siyaset yapanlar nedense bütün günlerini, bütün bilgi ve enerjisini ön seçime kendi geleceklerini endekslemiþtir. Bu gidiþat iyiye deðildir. Arkadaþlarýmýzýn aday olmalarý elbette en doðal haklarýdýr. Elbette ki kendileri her göreve layýktýrlar. Ancak herkes öncelikle ülkeye, halka, cumhuriyete, demokrasiye, sahip çýkmak zorundadýr. "Keçi can derdinde, kasap yað derdine" siyaseti yapmak kimseye fayda saðlamaz yerel seçimlerinde CHP aðýr bir yenilgi almýþtýr. Aradan bir yýl geçmesine raðmen bu seçimlerin genel bir deðerlendirilmesi bile hala yapýlmamýþtýr yerel seçimlerinde ve bu genel seçimlerde adaylýk için örgütlerde istifalar olmuþ, örgütler boþalmýþtýr. AK Parti ve MHP kongrelerini yaparak örgütlerini yenilemiþ, takviye etmiþ olmalarýna raðmen, CHP bunu yapamamýþtýr. Bu genel seçimlere örgütler eksik kadrolarla girmektedirler. Ve nedense genel seçimlere 120 gün kalmýþ olmasýna raðmen örgütler sanki yaklaþan seçimden haberleri yokmuþ gibi sessiz ve sakinler. Bütün CHP'lileri, demokrat ve yurtseverleri naçizane uyarmak istiyorum. Yarýn daha geç olmadan CHP de siyaset yapanlar adayýndan üyesine, baþkanýndan delegesine hep beraber uyanýp ayaða kalkmasý gerekir. Herkesin üzerindeki ölü topraðýný atmasý gerekir. Kiþisel hesaplarý, koltuk hýrsýný bir yana býrakýp ülkenin ve halkýn geleceði için seçin çalýþmalarýna, gerekli hazýrlýklara yarýndan geçi yok hemen baþlanmasý gerekir. En kýsa zamanda þehirdeki mahalleden en uzak dað baþýndaki kulübeye kadar çalýþma planlarýnýn yapýlýp geceyi gündüze katarak çalýþmak üzere topyekun bir seçim seferberliðinin ilan edilmesi gerekir. Aksi takdirde içinde bulunduðumuz tembellikle AK Parti`nin iþini kolaylaþtýrmýþ, Cumhuriyete en büyük zararý kendi ellerimizle kendimiz vermiþ oluruz. Unutmayalým, bu seçimlerde sadece milletvekili seçmeyeceðiz, daha da önemlisi kaderimizi oylayacaðýz. Ya çalýþacaðýz, ya da çalýþacaðýz. Yoksa tarih bizim bu ihanetimizi affetmeyecektir. Kiþisel hesaplara kendimizi kaptýrýp, Cumhuriyeti, halký, demokrasiyi unutmak devrime ve þehitlerimize karþý delalet ve ihanet olur" dedi. CHP Milletvekili aday adayý Atlas'tan, seçim çalýþmasý ''17 Aðustos depreminden sonra deprem bilgisi yerine deprem korkusu verdik'' (Prof. Þener Üþümezsoy) Aslýnda deprem bilgisinde eskiye oranla müthiþ bir ilerleme olduðu aþikâr. Ama gerek etkililerin gerekse etkisizlerin gereken ilgi ve alaka göstermesinde sýkýntýlar var. En basiti okulda vereceðin deprem ve korunma konulu konferansa resen istenmediðinde kaç tane yönetici, öðretmen gönüllü olarak katýlýr? Veya kurumda yapýlacak yangýn - deprem tatbikatýnda kaç tane kurum yetkilisi en ön safta yer alýr? Acaba nerede hata yapýyoruz? *ENSTÜRMAN ''Japonya'da her ailede çocuk enstrüman çalmayý öðrenir. Eve misafir geldiðinde kýsa bir gösteri yapar. Misafir geç gelirse çocuk uyumuþ olsa bile gösteri yapmasý için mutlaka kaldýrýlýr. Gösterisini yapar öyle yatar.'' (eski vali N. Çakýr ) Ya bizde, üniversiteyi bitirenlerde bile maalesef ikinci bir meziyet yoktur. Acaba nerede hata yapýyoruz? *ÝZOLASYON ''Berlin'de 3-4 m'den su çýkýyor. Bu nedenle resmi kurumlar dâhil zeminden en az metre izolasyonunu tam olarak yapýyorlar. Dolaysýyla bina hizmete girdikten sonra hiçbir sýkýntý yaþanmýyor.'' (eski vali N. Çakýr) Ya bizde, gerek resmi gerekse özel binalarýn ekseriya zemininde sýkýntýlar yaþanýyor. Ya kanalizasyon sistemi çekmiyor. Ya rutubetten sývalar, boyalar altý ay geçmeden dökülmeye baþlýyor Mahir ODABAÞI NOTLARIMDAN -1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Acaba nerede hata yapýyoruz? ÇINAR AÐACI ''Ecdat cami, medrese yaparken külliye þeklinde yaparmýþ. Bina ve eklentilerini yaparken cemaatin ve öðrencilerin rahatça nefes alacak olmasýna hassasiyet gösterirlermiþ. Diðer taraftan caminin altýndaki suyu ve yýldýrýmý çekmesi için avluya çýnar aðacý dikerlermiþ. Çýnar aðaçlarý cami avlusunda paratoner vazifesi yaparmýþ. Bu nedenle cami avlularýndaki yaþlý çýnarlar zaman zaman yýldýrýma maruz kaldýðý için içi boþtur.'' ( tv) Diðer taraftan bazý tarihi camilerin (Amasya Yýldýrým Beyazýt Cami gibi) giriþinde depremlere yönelik olarak binanýn terazisi konumunda olan döner taþ vardýr. Bu taþ dönmediði zaman binanýn oturduðu anlamý taþýmaktadýr. Biraz tefekkür edersek, ecdadýn bu noktada ne kadar hassas olduðunu alenen gözlemleriz. Sahi þimdi, her türlü teknolojik imkâna sahip olmamýza raðmen haleti ruhiye ile ne kadar hassasiyet gösterebiliyoruz? Býrakýn depremi bazen inþaat halindeki binalarýn çöktüðüne þahit oluyoruz. Acaba nerede hata yapýyoruz? * ÜZECEK HABER YASAK ''Tunus'ta haberlerde halký üzecek, psikolojisini bozacak türden haberler vermek yasaktýr. Bu nedenle haberlerde, yangýn, sel, cinayet, terör, trafik kazasý vs. duyamazsýnýz. Eh durum böyle olunca mecburen asayiþ berkemal demektir.'' ( tv) Halkýn haberlerden haberdar olmasý elbette güzeldir. Lakin bu güzelliði icra ederken haberlerin özelliði de çok önem arz etmektedir. Bazý haberler vardýr ki, sansürsüz verile verile âdete reklamý yapýlýyor. Bilmeyeninde aklýna getiriliyor desem herhalde yanýlmýþ olmam diye düþünüyorum. Sahi siz ne deriniz? (yazar: ) CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor. Cengiz Atlas, bu kapsamda Alaca ilçesiyle birlikte Alacahöyük, Sarýmbey ve Sapaköy'ü ziyaret ederek, mart ayý içerisinde yapýlmasý planlanan önseçimde kendisine, 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerde ise CHP'ye destek istedi. Gittiði yerlerde partililer ve vatandaþlarýn yakýn ilgisiyle karþýlaþan CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, AK Parti iktidarýyla Türkiye'nin iyi yönetilmediðini iddia ederek, ülkenin tek kurtuluþunun CHP iktidarýnda olduðunu kaydetti. Ziyaretlerinde parti politikalarýnýn yanýnda milletvekili aday adaylýðý gerekçeleri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Atlas, CHP'den milletvekili aday adayý olurken tek hedefinin Çorum'a hizmet olduðunu bildirdi. 12 yýldýr iktidarda bulunan AK Parti'nin tam anlamýyla bir yoksulluk ve rüþvet bataklýðýna saplandýðýný, uygulanan yanlýþ politikalarýn içeride ve dýþarýda Türkiye'yi tam bir çýkmazýn içerisine sürüklediðini öne süren Atlas, "Türkiye'de artýk AK Parti'nin Lale Devri bitmiþtir. AK Parti açýsýndan þapka düþmüþ ve kel gözükmüþtür. Ülkedeki bu kötü gidiþe dur demek için mutlaka halkýn iktidarý iþbaþýna gelmelidir.7 Haziran seçimlerinde halkýn iktidarýný kurmak için tüm Çorum halkýndan güç ve destek istiyoruz. Türk halkýndan ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklarýn farkýna vararak, sandýkta gereðini yapmasýný bekliyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Güzellik salonu ve bayan kuaförlerine cilt bakýmý ve makyaj eðitimi Berberler ve Kuaförler Odasý tarafýndan güzellik salonu ve bayan kuaförleri iþletmecilerine uygulamalý cilt bakýmý ile makyaj eðitimi verildi. CESA Kozmetik ve Medikal Teknolojileri firmasý tarafýndan verilen eðitime Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, CESA Kozmetik ve Medikal Teknolojileri sahibi Sabri Özdemir, Karadeniz Bölge Sorumlusu Bediha Vediyememiþ, CESA Kozmetik ve Medikal Teknolojileri Medikal Estetik Cihazlar Sorumlusu Muttalip Aydoðdu, Cilt Bakým Uzmaný Canan Sývýç, Makyaj Uzmaný Gül Hatip ve güzellik salonu ve bayan kuaförleri iþletmecileri katýldý. CESA Kozmetik ve Medikal Teknolojileri Medikal Estetik Cihazlar Sorumlusu Muttalip Aydoðdu'nun firma hakkýnda verdiði bilgilerin ardýndan, Cilt Bakým Uzmaný Canan Sývýç ve Makyaj Uzmaný Gül Hatip uygulamalý bir þekilde cilt bakýmý ve makyaj hakkýnda bilgiler aktardý.

5 TEK HABER 5 KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), 2015 yýlý KOBÝ Proje Destek Programý'ný açýkladý. KOBÝ'lere 150 bin TL'ye kadar destek saðlanan hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanýyor. KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek 29 Ocak 2015 Perþembe günü Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi. KOBÝ'lerin saðlýklý bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin attýrýlabilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliþtirilmesi büyük önem arz ettiðini belirten Dursunoðlu, Türkiye'de iþletmelerin %99'unu oluþturan KOBÝ'lerin yapýsýnýn büyük çoðunlukla aile þirketi olduðunu, bunun da bir takým dezavantajlar doðurduðunu vurguladý. Aile þirketlerinin, kurucu ve çevresindeki az sayýda çalýþaný ile hýzlý ilerleyen iþletmeler olduðunu ve belirli bir büyüklüðe ulaþtýklarýnda çeþitli sorunlarla karþýlaþtýklarýný ifade eden Dursunoðlu, bu sorunlar nedeniyle iþletmelerin rekabette dezavantajlý hale geldiklerini aktardý. Ýþletmelerin dünya genelinde pazar paylarýný arttýrabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaþmayý önceliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine, hem de markalaþmaya ciddi yatýrým yapmakta olduklarýnýn altýný çizen Dursunoðlu, "KOSGEB olarak bu tespitlerden yola çýkarak ve kurumsal yükümlülüklerimizde dikkate alýndýðýnda, KOBÝ Proje Destek Programý kapsamýnda 'KOBÝ'lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliþtirmek' ve 'KOBÝ'lerin Markaya Yönlendirilmesi' konularýnda çaðrýya çýkýlmasý ve KOBÝ'lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalýþmalarýný tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Bu çerçevede KO- BÝ'lerimizin hazýrlayacaðý projelere KOSGEB tarafýndan TL'ye kadar hibe destek saðlanacaktýr" dedi. Dursunoðlu, hibe programýndan yararlanmak isteyen KOBÝ'lerin 20 Mart 2015 günü saat 23.50'ye kadar proje baþvuru formunu doldurmasý gerektiðini sözlerine eklemiþtir. -"MARKALAÞMA VE KURUMSALLAÞMADAN KA- ÇIÞ YOK"- TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kurumsallaþma ve markalaþmanýn önemine vurgu yaparak, "Artýk bu iki olgudan kaçýþ yok. Ýþletmelerimiz büyümek, geliþmek istiyorsa kurumsallaþma ve markalaþma çalýþmalarýna bir an evvel baþlamalýlar" ifadelerini kullandý. Çorum'da, giriþimcilikleriyle, ürettikleri ürünlerle ve üretim kaliteleriyle dünya genelinde sýralamaya girebilmelerine raðmen Türkiye'nin ilk 1000 ya da ilk 500 listesi arasýna Çorum'dan hiçbir firmanýn giremediðine dikkat çeken Baþaranhýncal, "Buradan da anlaþýlmaktadýr ki profesyonel bir yönetim tarzýný benimseyemeyen KOBÝ'lerimiz, belli bir noktaya kadar geldikten sonra geliþimlerini sürdürememektedirler" diye konuþtu. Teþvikte Çorum'un 4, OSB'nin ise 5. bölgede yer aldýðýný dile getiren Baþaranhýncal, dolayýsýyla iþletmelerin KOSGEB desteklerinden yüzde 60 oranýnda yararlanabileceðini hatýrlatarak, "Yüzde 60'ý 150 bin TL bütçeli proje hazýrlayarak bu desteklerden yararlanýlabilinir. Bu süreçte üyelerimize her türlü desteði vermeye hazýrýz. Çorum'daki KOBÝ'lerimizin; KOSGEB'in saðladýðý bu fýrsatý en iyi þekilde deðerlendirmesini umuyorum" þeklinde konuþmuþtu. Þeker Pancarý çiftçisine 28 milyon lira ödenecek Öner Öztürk Çorum Þeker Fabrikasý 2014 yýlý pancar bedelleri ödemelerine 6 Þubat 2015 tarihinde baþlayacak. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada 2014 yýlý kampanya döneminde üreticilerden satýn alýnan 370 bin 566 ton pancar karþýlýðýnda 54 milyon 286 bin TL bedel tahakkuk ettiðini dile getirerek bu bedelin 26 milyon 052 bin TL'sinin yýl içerisinde üreticilere avans olarak ödendiðini 28 milyon 234 bin TL tutarýndaki pancar bedel ödemelerine ise 6 Þubat 2015 tarihinde baþlanacaðýný açýkladý. Pancar bedelleri üreticilerin T.C. Ziraat Bankasýndaki cari hesaplarýna yatýrýlacak. Uslu'dan, Tanrývermiþ köyüne geçmiþ olsun mesajý Kent Konseyi'nden AK Parti ve CHP'ye ziyaret Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Ayhan Boyraz, Halil Ýbrahim Aþgýn, Osman Yüztgenç, Mustafa Hekim, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Baþkaný Burak Köse, Kadýn Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar ve Nuran Hakyemez'in de katýldýðý ekip ilk olarak AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette konuþan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, konseyin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Çorum'daki bütün STK'larý kapsayan bir yapý olduklarýný vurgulayan Candan, "Siyasi partiler bizim doðal üyemiz. AK Parti 13 yýldýr bu ülkeyi yöneten bir parti. Bu yüzden yükünüzün daha aðýr olduðunu, bunun sorumluluðunun aðýr olduðunu biliyoruz ve yapýlan çalýþmalarý takdir ediyoruz. Kent Konseyi olarak þehrin bütün siyasi partileri ve STK'larý ile iletiþim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Yapacaðýmýz çalýþmalarla ilgili desteklerinizi bekliyoruz. Toplumun bütün kesimlerine yönelik çalýþmalar yapýyoruz. Hemþehricilik duygusunu geliþtiren çalýþmalarla ilimizdeki sosyal hayatý daha da canlý kýlmak istiyoruz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yoðun bir tempoyla Çorum için daha fazla hizmet etmek þuuruyla çalýþtýklarýný söyledi. Kent Konseyinin yaptýðý faaliyetlerin Çorum'daki birlik ve beraberliðe katký saðladýðýnýn altýný çizen Bekiroðlu, "Bu tür kuruluþlarýmýzda yapýlan etkinlikler þehrimize renk katýyor. Biz AK Parti olarak Kent Konseyimizin faaliyetlerine, elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz. Özellikle gençlerimizin kötü alýþkanlýklar edinmemesi için yapýlan çalýþmalar hem þehrimize hem de gençlerimize güzel hizmetler saðlayacaktýr" þeklinde kaydetti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç da yaptýðý konuþmada Kent Konseyi'nin yaptýðý çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini ve çalýþmalardan son derece memnun olduklarýný ifade etti. Kent Konseyi yöneticileri daha sonra CHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek burada Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Dudu Sýr ve yönetim kurulu üyesi Ýsmail Arýk ile görüþtü. CHP'nin Kent Konseyinin doðal üyesi olduðunu hatýrlatan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Ýl Baþkanlýðý görevine yeni atanan Gürsel Yýldýrým'a da yeni görevinde baþarýlar diledi. Candan, "Toplumsal barýþý önemsiyoruz. CHP'nin bu konuda katkýlarýný her zaman bekliyoruz. Farklýlýklar üzerinden ve ayrýlýklar üzerinden deðil ortak noktalarýmýz üzerinden hareket etmeliyiz. Deðerli görüþlerinizi bizimle paylaþmanýzý bekliyoruz" ifadelerini kullandý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'da yaptýðý konuþmada kent konseyinin yapmýþ olduðu faaliyetleri önemsediklerini belirtti. "Hemþehrilerimizi mutlu edecek çalýþmalara elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz. Þehrimizin geliþmesi ve hemþehrilik bilincinin oluþmasý bunlar çok güzel þeyler" diyen Gürsel Yýldýrým, "Ýyi ki varsýnýz. Bu topraklarda paylaþamayacaðýmýz hiçbir þey yok. Bu amaca hizmet eden çalýþmalara her zaman destek vermek isteriz" diye konuþtu. Tanrývermiþ'te Mecitözü Ýlçesine baðlý Tanrývermiþ köyünde dün meydana gelen deprem sonrasýnda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tanrývermiþ Köyü Muhtarý Bahri Yaþar'ý arayarak deprem hakkýnda bilgi aldý ve tüm köy halkýna geçmiþ olsun dileklerini iletti. Uslu, "Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Mecitözü Ýlçemize baðlý Tanrývermiþ Köyümüzde 3.5 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Çorum merkez ve ilçelerimizde de hissedilen depremde can ve mal kaybý yaþanmamasý en büyük tesellimiz tüm halkýmýza geçmiþ olsun diliyorum" dedi. deprem! Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'den edinilen bilgiye göre merkezi Mecitözü'ne baðlý Tanrývermiþ köyü olan bir deprem meydana geldi. Deprem dün saat 14.08'de yerin 5.0 km derinliðinde 3.5 þiddetinde meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybý ve maddi hasar meydana gelmedi. Yýlmaz MERT

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Esnaftan Halk Eðitimin cirosuna tepki Murat Erdal Ýskilip Ýlçesinde faaliyet gösteren Halk Eðitim Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yaptýðýný açýklamasý, haksýz rekabet oluþturduðu gerekçesiyle esnaf kesiminden tepki çekti. Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Erdallar Büro Mobilya sahibi Murat Erdal, Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yapmasýna tepki gösterdi. Geleceðin sanatkârlarýný yetiþtirmek amacýyla kurulan Halk Eðitim Merkezlerinin öncelikli temel amacýnýn usta yetiþtirmek olduðunu belirten Murat Erdal, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdür Vekili Abdullah Ök'ün "2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yaptýk" þeklinde basýna yansýyan açýklamasýnýn talihsiz bir demeç olduðunu söyledi. Birçok konudan muaf olan halk eðitim merkezinin devletin tüm imkânlarýný kullanarak 10 milyon TL ciro yapmasýnýn bir marifet olmadýðýný kaydeden Murat Erdal, aksine bu durumun kira, SSK, nakliye, personel ücreti, elektrik ve su gibi mecburi masraflarý olan esnafa karþý "haksýz rekabet" oluþturduðuna dikkat çekti. "Hayat boyu eðitim" adý altýnda çalýþmalarýný sürdüren halk eðitim merkezlerinin ayný zamanda eðitim verilen kursiyerlerinde en büyük rakibi konumunda olduðunu hatýrlatan Erdal, esnafýn ve sanayicinin ayakta durabilmesi için resmi kurum ve kuruluþlarýn demirbaþ ihtiyaçlarýný bulunduklarý yörenin esnafýndan ve sanayicisinden karþýlamasý gerektiðini dile getirdi. Merkezi yönetim tarafýndan Türkiye genelinde bütün illere çeþitli ödenekler gönderildiðini, bu ödeneklerinde kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda kullanýldýðýný aktaran Erdallar Büro Mobilya sahibi Murat Erdal, bu yolla da piyasaya canlýlýk getirilmesinin amaçlandýðýný vurguladý. Yine bu ödeneklerin þehrin geliþmesinde ve istihdamýn artmasýnda önemli bir rol oynadýðýný ifade eden Erdal, "Ýskilip Halk Eðitim Merkezinin yaptýðý ciro Çorum ve Ýskilip'te yaþayan esnaflarýmýza, vatandaþlarýmýza ne kadar katký saðlamýþtýr. Yetkililer bunu da açýklasýn" dedi. Erdal, ayrýca, ekonomik sýkýntýlar nedeniyle birçok esnafýn zor günler geçirdiðini hatýrlatarak, bazý ihtiyaçlarýn halk eðitim yerine iç piyasadan karþýlanmasýnýn esnaf ve sanayici açýsýndan daha yararlý olacaðýný bildirdi. Gençlik Merkezi'nden öðrencilere ''Yarýyýl Kýþ Þenliði'' Al-Ka, ortaokul inþaatýný 3 ay önce teslim etti Ýl Özel Ýdare tarafýndan Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri'ne yaptýrýlan ortaokul inþaatý yüklenici firma Al-Ka Ýnþaat tarafýndan 10 ay gibi kýsa sürede tamamlanarak teslim edildi. Çorum'da baþta Buhara Kültür Merkezi olmak üzere Küçük Sanayi Sitesi 162 iþyeri, Traktörcüler Sitesi ve Tarým Ýl Müdürlüðü binasýnýn yapým iþlerini üstlenen Al-Ka Ýnþaat, Kafkasevleri'nde ki ortaokul inþaatýný da tamamlayarak, eserlerine yenilerini ekledi. Al-Ka Ýnþaat tarafýndan 2 Nisan 2014 tarihinde inþaasý baþlayan ve 7 Mayýs 2015'de teslim edilmesi gereken ortaokul inþaatý, teslim tarihinden 3 ay önce bitirilerek, Özel Ýdare'ye teslim edildi. Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Emre Yaþar, tüm projelerinde yapým standartlarýna uygun, planlý ve kaynaklarýný etkin kullanan yerli bir þirket olduklarýnýn altýný çizdi. Þirket olarak ilkelerinin ve çalýþma anlayýþlarýnýn kendilerini Çorum'da önemli projeleri yürüten, güvenilen bir þirket konumuna getirdiðine dikkat çeken Emre Yaþar, "Bu baþarýmýzýn arkasýnda; verilen taahhütlerimize sýký sýkýya baðlý kalmak, iþi aldýktan sonra iþveren dahil tüm muhataplara karþý dürüst, açýk ve þeffaf bir tutumla iliþkileri yürütmek, her ne pahasýna olursa olsun kaliteli iþ teslim etmek, kurulan iliþkileri güven ve dürüstlüðe dayalý olarak yürütmektir" dedi. 4 ÞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci ölüm sebebi olmasý açýsýndan önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Özellikle ortaya çýkýþýnýn önlenebildiði, taramalarla ölümün yok edilebildiði ve erken tedavinin yaþam kalitesine çok þey katabildiði kanser türlerini göz önüne alýrsak korunmanýn önemi artmaktadýr. Kanserli olgularýn yaklaþýk üçte ikisi erkeklerde görülmekte olup, önemli bir kýsmý sigara ve obezite ile iliþkilidir. Doðru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser oluþumunun %90-95'inden sorumludur. Kötü beslenme, sedanter yaþam, tütün kullanýmý, alkol kullanýmý, güneþ ýþýðýnýn zararlý etkilerine maruz kalma gibi kanser oluþumunda etkisi olan çevresel etkenlerin kontrol altýna alýnmasý ile kanser görülme sýklýðý azalýr. Dolayýsýyla salgýlý yaþam davranýþlarý ile kansere karþý korunabilir, tarama programlarýna katýlarak erken teþhis ile yaþam süresi uzatýlabilir. Bakanlýðýmýzýn da üyesi olduðu Uluslar arasý Kanser Kontrol Örgütü (UICC) nün baþlattýðý 4 Þubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle halkýn kanser konusuna dikkatinin çekilmesi, konunun uzmaný olan kiþiler aracýlý ile halkýn bilgi düzeyinin yükseltilmesine yönelik aktivitelere, her özel gün ve haftalarda olduðu gibi bu günde de yer verilmesi, etkinlikler düzenlenerek halkýn bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çorum Ahmet Kaplan Gençlik Merkezi tarafýndan ''Yarýyýl Kýþ Þenliði'' düzenlendi. Merkez bünyesinde düzenlenen þenlik, kent genelinde bulunan tüm lise öðrencilerine yönelik düzenlendi. Þenlik kapsamýnda Play station, satranç, masa tenisi, airhockey ve halý saha turnuvalarý düzenlendiði belirtildi. Gençlik Merkezi Müdürü Þerif Týraþ, þenliðin yarý yýl tatilinde öðrencilerin yorgunluðunu atmasý ve tatili deðerlendirmesi için düzenlendiðini belirtti. ''Öðrencilerin sosyal geliþimlerine yönelik yarýþmalar düzenledik'' diyen Þerif Týraþ, turnuvalar dýþýnda yemekli programlar düzenlediklerini kaydetti. Merkezilerinin çok yönlü çalýþmalar yürüttüðünü ifade eden Þerif Týraþ ''Önümüzdeki dönemde geziler, piknikler ve farklý sosyal etkinlikler düzenlemeyi planlýyoruz. Bu kapsamda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Gençlik Merkezi'mizin düzenlediði etkinliklere Çorum'daki tüm öðrencilerimiz katýlabilir'' dedi. Þerif Týraþ ayrýca, yapýlan çalýþmalar neticesinde ilk dönemin yorgunluk ve stresini üzerinden atan öðrencilerin derslerine daha iyi adapte olacaklarýný dile getirerek ''Turnuvalar neticesinde dereceye giren öðrencilerimize kupa, madalya, kazanan öðrencilerin tuttuklarý takým formasý ile birçok hediye verildi. Yeni dönemde de çalýþmalarýmýz hýz kesmeden devam edecektir" þeklinde kaydetti.

7 Doðalgaz abone sayýsý 81 bin 336'ya yükseldi HABER 7 gerilediðini hatýrlattý. "MERKEZDE 81 BÝN 336 DOÐALGAZ ABONESÝ VAR" Konuþmasýnda Çorum ve Sungurlu'daki doðalgaz kullanan abone sayýlarý hakkýnda da bilgiler veren Yurdanur Özzehinli, "Çorum merkezde doðalgaz kullanan abone sayýsý 81 bin 336'dýr. Sungurlu ilçesindeki doðalgaz abonesi sayýsý ise 7 bin 998'e ulaþmýþtýr. Çorum merkezde mutfakta doðalgaz kullanan abone sayýsý 70 bin 591, merkezde ýsýnmada doðalgaz kullanan abone sayýsý ise 9 bin 178'dir. Sungurlu ilçesinde mutfakta doðalgaz kullanan Çorum'da hava kirliliðinin coðrafik ve meteorolojik abone sayýsý 6 bin 802, ýsýnmada doðalgaz kullanan abone sayýsý ise 171'dir" dedi. þartlar nedeniyle daha fazla hissedildiði belirtildi. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'da Çorum'da katý yakýtlarýn yaný sýra araç sayýsýndaki hava kirliliðine karþý alýnan önemler ve hava kirliliðinin artýþýnda hava kirliliðine neden olduðunu anlatan insan saðlýðýna etkileriyle ilgili Yurdanur Özzehinli, bu kapsamda 2014 yýlýnda havayý kirleten olarak Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis araçlara toplam 963 TL ceza üyelerinin bilgisine sunuldu. kesildiðini kaydetti. Özzehinli Hazýrlanan komisyon raporunu "Hava kirliliðinin en önemli okuyan Çevre ve Saðlýk Komisyonu nedenlerinden olan fosil yakýtlar Baþkaný Yurdanur Özzehinli, olabildiðince az kullanýlmalýdýr. Çorum'da hava kirliliðine karþý son Bunun yerine doðalgaz, güneþ derece etkin bir çalýþma enerjisi, jeotermal enerji gibi yürütüldüðünü ancak, Çorum'un enerji kaynaklarýnýn kullanýmý coðrafik ve meteorolojik yapýsýnýn yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Karayolu bu konuda zaman zaman bazý sýkýntýlara neden olduðunu söyledi. taþýmacýlýðý yerine demiryolu taþýmacýlýðýna aðýrlýk verilmelidir. Sanayi kuruluþlarýnýn atýk- Yurdanur Özzehinli Çorum'da hava kirliliðinin en büyük nedenleri arasýnda PM yani tozun bulunduðunu larýný havaya vermeleri engellenmelidir. Yeþil alanlar artýrýlmalý, orman yangýnlarý önlen- ifade eden Özzehinli, tozun daðýlýmýný saðlayacak rüzgarýn olmamasýnýn hava kirliliðinde en önemli etkenlerden birisi olduðunu kaydetti. Özzehinli, Çorum'da hava melidir. Ozon tabakasýna zarar veren maddeler kullanýlmamalýdýr" diye konuþtu. Yasin YÜCEL kirliliði sorununun en aza indirilmesi konusunda henüz doðalgaz kullanmayan vatandaþlarýn doðalgaza geçmesinin çok önemli bir etken olacaðýný da bildirdi. Doðalgazla birlikte Çorum'daki kömür kullanýmýnýn ciddi biçimde azaldýðýný anlatan Özzehinli, doðalgaz öncesinde yýllýk 250 bin ton kömür giriþinin olduðu Çorum'da bu oranýn doðalgazla birlikte 50 bin tona kadar Meclis toplu hayvan ölümlerini araþtýracak Ekrem Yýldýrým Uðurludað Ýlçesi'ne baðlý bazý köylerde yaþanan toplu hayvan ölümleri Ýl Genel Meclisi'nin gündemine taþýndý. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý ortak yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Uðurludað Ýl Genel Meclisi Üyeleri Ekrem Yýldýrým ve Ýsmail Vural, Uðurludað Ýlçesi'ne baðlý bazý köylerde yaþanan toplu büyükbaþ hayvan ölümleriyle ilgili olarak bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istediler. önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Uðurludað Ýl Genel Meclisi Üyesi Ekrem Yýldýrým, ilçeye baðlý Düztepe ve Üçdam köylerinde toplu büyükbaþ hayvan ölümleri yaþandýðýný belirterek, bu durumun ilçedeki hayvan üreticilerini ciddi anlamda tedirgin ettiðini belirtti. Toplu hayvan ölümlerinin ilçede büyük zarara neden olduðunu ifade eden Yýldýrým, toplu hayvan ölümlerinin yapýlan yanlýþ aþýlamadan kaynaklandýðý yönünde bir takým söylentilerin bulunduðunu belirterek, konunun araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu yazýlý önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve deðerlendirmede bulunulmak üzere Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL Evci Barajý'nýn yüzde 99'u tamamlandý Çorum'da çýkartýlýp baþka müzelerde sergilenen tarihi eserler nasýl geri getirilecek? Ýl Genel Meclisi, Çorum'da çýkartýlýp da baþka müzelerde sergilenen tarihi eserlerin Çorum'a geri getirilmesi konusunda bir çalýþma yapacak. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak sözlü önerge teklifi veren AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Çorum'- da çýkartýlýp da baþka müzelerde sergilenen tarihi eserlerin Çorum'a geri getirilmesi konusunda geçtiðimiz yýllarda Kültür ve Turizm Bakanlýðý nezdinde bazý çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, yapýlan çalýþmalardan bu güne kadar olumlu bir sonuç alýnamamasýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdi. Abdullah Meteoðlu, Çorum'dan çýkartýlýp da baþka müzelerde sergilenen tarihi eserlerin neden Çoruma getirilemediði ve bu konuda bu güne kadar ne tür çalýþmalar yapýldýðýyla ilgili olarak bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istedi. Abdullah Meteoðlu'nun sözlü önerge teklifine destek veren AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca ise verilen teklifin Çorum turizmi açýsýndan son derece önemli ve yerinde bir önerge olduðunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn çýkartýlan tarihi eserlerin çýkartýldýklarý yerlerde sergilenmesi konusunda bir iradesinin bulunduðunu hatýrlattý. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi, üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Turizm Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL Çorum Aðzý Sözlüðü'nün 3. baskýsý yapýldý Çorum Belediyesi Ýlimiz kültür hayatýna bir eser daha kazandýrdý. Ýbrahim Gösterir tarafýndan hazýrlanan "Örnekli-Tanýklý Çorum Aðzý Sözlüðü" eseri Çorum Belediyesi tarafýndan üçüncü baskýsý yayýnlandý.belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Çorum Belediyesi'nin kentimizin kültür ve sanat hayatýna olan katkýlarýnýn her geçen gün artarak devam ettiðine dikkat çekerek kentimizin yazýlý, görsel belleði niteliðinde olan Kent Arþivimiz ve bu eserlerin gelecek nesillere kültürel birikimin aktarýlmasý için önemli olduðunu belirtti. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, millet olmanýn ölçüsü olan Türk dilini korumanýn ve geliþtirmenin belediyelerin öncelikli görevlerinden birisi olmasý gerektiðini söyledi. Türkçe'nin yöresel aðýz ve þivelerle daha da zengin bir dil konumuna geldiðinin altýný çizen Baþkan Vekili Gül, "Çorum Belediyesi olarak bu öneme binaen Ýbrahim Gösterir'in büyük emekler sarf ederek hazýrlamýþ olduðu Örnekli Tanýklý Çorum Aðzý Sözlüðü kitabýnýn bastýrýlmasýnýn Kent Arþivimiz'e ve þehrimiz hakkýnda araþtýrma yapan araþtýrmacý, akademisyen ve öðrencilerimize faydalý olacaðýný düþündük. ilki 2009 yayýnlanan Çorum Aðzsý Sözlüðü kitabý yoðun ilgi gördüðü için ikinci baskýsý ve üçüncü baskýsý yapýldý.bu eserin hazýrlanmasýnda emeði geçen Sayýn Ýbrahim Gösterir'e teþekkür ediyorum" dedi.kitabýn yazarý eðitimci Ýbrahim Gösterir ise, "Bir derlemede bulunacak yanlýþlýklarla eksikliklerin yaný sýra halkýn her geçen gün yeni sözler oluþturmasý göz önüne alýnýrsa bu derleme çalýþmasýna da tamamlanmýþ gözüyle bakmak doðru olmaz. Çalýþmamý Çorum'a, Çorumluya karþý gecikmiþ bir görevin yerine getirilmesi olarak görüyorum. Daha iyisinin yazýlmasýný dileyerek araþtýrmacýlarýn, dilseverlerin ilgisine sunuyorum. Bu eserin üçüncü baskýsýnýn da yapýlarak kentimiz kültür hayatýna kazandýrýlmasýnda destek veren Sayýn Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu.esere ulaþmak isteyenler Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Katta yer alan Kent Arþivinden temin edebilirler. Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli, Evci Köyü Dernek Baþkaný Hasan Savrunoðlu,Yönetim Kurulu Üyeleri; Bekir Birsel, Bekir Tekkol Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli, köyde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Evci Barajýnýn bitme aþamasýna gelmesinden dolayý teþekkür ederek köyün taleplerini iletti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ilave taleplerle 13 bin dönüm araziyi suyla buluþturacak olan Evci Barajýnýn kabul aþamasýna geldiðini söyledi. Evci Barajýn %99'nun oranýnda tamamlandýðýný belirten Uslu, "Kasým ayýnda baraj su tutmaya baþladý. Sulama hattý ile ilgili ilave talepler deðerlendirilerek, projelendirilecek. Barajýn kabul talebi yapýldý. Sulama hattý test aþamasýna geldi. Tarým arazilerinin sulamaya ihtiyaç duyduðu dönemlerde (Nisan-Mayýs)sulama yapýlmaya baþlanacaktýr. Bölgemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uslu ayrýca, Evci Köyü'nün taleplerini Ýl Genel Meclis Baþkanýna ileteceðini söyledi.

8 Kelime Avý 3.Dünya Savaþý Hitler ve Stalin bir barda oturmaktadýrlar. Bir adam içeri girer ve barmene bunlar Hitler ve Stalin deðil mi diye sorar. Barmen "Evet, onlar" der. Sonra adam onlara doðru yürür ve sorar: "Selam, ne yapýyorsunuz?" Hitler cevaplar: "3. Dünya savasini planlýyoruz." Adam sorar. "Gerçekten mi? Neler olacak?" Hitler :"Bu sefer 14 milyon Yahudiyi ve bir bisiklet tamircisini öldüreceðiz" der. Adam sorar:"bir bisiklet tamircisi mi?"hitler Stalin'e döner ve der ki: "Gördün mü, sana kimsenin 14 milyon Yahudiyi takmayacaðýný söylemiþtim!" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü YAÞAM 'Hayýr' diyememek Depresyon belirtisi! Dýþlanma korkusuyla, en olmayacak taleplere bile Hayýr diyemeyen kiþilerin, kiþilik sorunu yaþayan bireyler olduðuna dikkat çeken uzmanlar, hayýr diyememenin bir depresyon belirtisi de olabileceðini söylüyorlar. Uzmanlara göre "hayýr" demeyi 5 adýmda baþarabilirsiniz Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniði Psikiyatristi Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, bazý kiþilerin, çevrelerinden gelecek bütün talepleri olumlu karþýlamak için büyük çaba sarf ettiðini, hatta kendisini büyük sýkýntýya soktuðunu söyleyerek, bu kiþilerin hayýr diyemediðini belirtti. Kiþinin hayýr diyememesinin, yapýsal bir sorun olduðunu da vurgulayan Evrensel, Hayýr demenin baðýmlý yapýdaki kiþiler için çok zor bir süreç olduðunu ve bu konuda büyük bir endiþe taþýdýklarýný da söyledi. Evrensel þöyle dedi: Çevremizdeki insanlar bizden zor bir talepte bulunduðunda bu talebi karþýlayýp karþýlamamak arasýnda kararsýz kalabiliriz. Hayýr demek güçlü bir irade gerektirir. Eðer talebin karþýlanamayacaðýný belirtirsek iliþkinin yara alacaðý endiþesi duyarýz. Çevremizi kuþatan insanlarýn sadece taleplerini karþýladýðýmýzda bizimle iletiþimlerini sürdüreceklerini, eðer talebi karþýlamaz ve hayýr dersek iliþkinin bitebileceðini düþünebiliriz. "Hayýr" diyemeyen hep ödün veriyor! Ýnsanlarla kurulan baðýn zayýflamasý endiþesi, özellikle baðýmlý yapýdaki kiþiler için büyük bir endiþe kaynaðý olduðunu da dile getiren Evrensel, bu kiþilerin baðýn sürmesi adýna hep evet diyerek sürekli ödün vermek zorunda kaldýklarýný belirterek þunlarý söyledi: Bu kiþiler 'evet' dedikleri 'hayýr' diyemedikleri için sonrasýnda yaþadýklarý maðduriyet nedeniyle çok üzülürler ama bu döngüden de bir türlü kurtulamazlar. Bu güçlü irade sahibi olmakla ilgilidir. Güçlü bir iradenin temelleri çocuklukta atýlýr. Çocuðun özerklik duygusu kendiliðinden geliþme gösterir. Bu süreçte ana-babasýnýn tutumlarý bu özerklik eðilimini engelleyecek tarzda olursa çocuk baðýmlýlaþýr. Zira baðýmsýzlaþtýðýnda yani anne babasýnýn beklentileri tersine hareket ettiðinde anne babasýný kaybedeceðinden korkar.eðer anne babasý da çocuklarý kendi istediði gibi davrandýðýnda onu ödüllendirir, davranmadýðýnda da cezalandýrýrsa bu eðilim pekiþir. Çocuk büyüdüðünde anne ve babasý ile kurduðu iliþkinin benzerlerini diðer insanlarla da kurmaya baþlar. Onlarý hoþnut etmek için kendisi hoþnutsuz olmayý tercih eder. Sýrf o insanlar iliþkiyi koparmasýn, surat asmasýn, küsmesin diye sürekli kendisinden maddi-manevi ödün verir. Borç istendiðinde geri çeviremez. Yardým talep edildiðinde karþý koyamaz. "Hayýr" diyememek yapýsal bir sorun! Hayýr diyememenin yapýsal bir sorun olduðunu da dile getiren, Evrensel, baðýmlý yapýdaki kiþilerde ortaya çýkan bir sorun olduðuna dikkat çekti Evrensel þöyle dedi: Bu durum, depresyonun belirtileri arasýnda da yer alabilir. Depresyondaki insanlarda inisiyatif kaybý olur. Kolaylýkla yönlendirilebilirler. Cep telefonu dolandýrýcýlarý baðýmlý yapýda ve depresyondaki kiþileri kolayca aðýna düþürebilmektedirler. Kiþide bazý tehditlerle korkular uyandýrýlarak sanki hipnotize edilmiþ gibi komutlara uymasý saðlanabilir. Hayýr veya evet deme kararý irademizle ilgilidir. Ýrade her zaman baský altýndadýr. Dürtülerin ve aklýn yönlendirmeleri karþýsýnda gerçekliði de gözeterek bir karar vermek durumundadýr. Bu karar içinde bulunulan þartlara göre netleþecektir. Karar verirken içsel ve dýþsal bütün dengeler mümkün olduðunca gözetilmelidir. Karar neticesinde de mümkün olduðunca az çatýþma yaþanmalýdýr. Bazen içsel-dürtüsel talep çok güçlü olabilir. Normalde çok iradeli, makam mevki sahibi bir insanýn kendi nefsinin taleplerine hayýr diyemediði de olur. Otokontrol duygusu geliþmiþ, özerk, baðýmlý olmayan bir yapý ancak çocukluktan itibaren bilinçli anne babanýn yardýmý ile geliþebilir. Eðer eriþkin yaþamda bu sorunlar saptanýrsa tedavi ile güçlü bir irade geliþtirilebilir. "Hayýr" diyemediði için depresyona girenler var Hayýr diyememe problemin depresyondan kaynaklandýðý durumlarda tedavi ile de ortadan kalkabileceðini, yapýsal sorunlardan kaynaklanan durumlarda ise terapi ile yok edilebildiðini vurgulayan Doç.Dr Evrensel, Yýllar boyu "hayýr" diyemediði için depresyona giren kiþiler bulunduðuna dikkat çekti. Evrensel, Bu kiþilerde hem ilaç tedavisi hem de terapi birlikte uygulanmalýdýr. Eðer ilaçla depresyonu tedavi eder ve suni bir iyilik hali yakalanýr, zemindeki kiþilik yapýsýna müdahale edilmez ise tedavinin ardýndan yine ayný tablo karþýmýza çýkacaktýr. "Hayýr" demenin 5 adýmý 1- Duygularýnýzýn ne dediðine kulak verin. Kalbinizin sesini dinleyin. 2- Mantýðýnýzý ve vicdanýnýzýn sesini dinleyin.3- Dýþ dünyanýn yani çevrenizdekilerin neler söyleyebileceðinizi düþünün ve onlarýn ne dediðine kulak verin.4- Bütün bu sesleri duyduktan sonra, evet ya da hayýr hangisi doðru ise en doðru kararý verin. 5- Güçlü iradenizle verdiðiniz en doðru kararý uygulayýn. Sonuna kadar da vazgeçmeyin.tüm bu deðerlendirmelerinize raðmen, hayýr denilmesi gereken talebe yine de hayýr diyemiyorsanýz, ya da içinizde büyük bir sýkýntý hissediyorsanýz, hemen bir psikiyatristten yardým talep edin. 19:55 20:00 21:30 8 Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir. Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul un kalbine bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr. Yýlanlarýn Öcü Bayram ve Fatma nýn nereye kaçtýðýný öðrenmek için çabalayan Kamuran, eziyet edip sorguladýðý Irazca nýn yanýnda köylüleri görünce savaþýný baþlatýr. Bunun hesabýný kendi yöntemleriyle soracaktýr. Fatma ya yaptýklarýnýn vicdani hesaplaþmasýný yaþayan Hüsnü Kahya, kýzý Þerife ile ilgili gerçekleri öðrenebilecek midir? Kamuran, Þerife nin karnýndaki çocuktan kurtulmak için haince planlar kurmaya baþlar. Delicesine aradýðý Fatma nýn yerini ise hiç ummadýðý birinin yardýmýyla öðrenir. Þimdi köyde ve konakta herkes merak etmektedir. Bayram ve Fatma mutluluðuna Kamuran engel olabilecek midir? Ýstila Sinema Washington'da insan davranýþlarýný deðiþtiren gizemli bir salgýn hastalýk ortaya çýkar. Þehirde oðluyla birlikte yaþayan psikiyatrist Carol, kýsa bir süre sonra bu salgýnýn dünya dýþý yaratýklardan kaynaklandýðýný keþfeder. Bir taraftan oðlunu salgýndan korumaya çalýþan Carol, diðer taraftan salgýný durdurmak için çözümün kendi oðlu olduðunu anlayacaktýr. Oyuncular : Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam Yönetmen : Oliver Hirschbiegel Marilyn Monroe Marilyn Monroe[2] (1 Haziran Aðustos 1962; asýl adý Norma Jeane Mortenson)[3], ABD'li sinema oyuncusu, þarkýcý ve model. 20. yüzyýlýn en ünlü sinema yýldýzlarýndan, seks sembollerinden ve pop ikonlarýndan biriydi.yýllarca küçük rollerde kendini gösterdikten sonra Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, Some Like It Hot ve The Seven Year Itch gibi filmlerde gösterdiði komedi yeteneði, seksi cazibesi ve ekrandaki görünüþü 1950'lerde ve 1960'lý yýllarýn baþýnda en popüler film yýldýzlarýndan biri olmasýný saðladý. Kariyerinin sonlarýna doðru baþarýsýnýn ölçüsüyle Bus Stop ve The Misfits gibi filmlerde dramatik rollerde de oyunculuðunu gösterdi ve eþi görülmemiþ popüler bir ilgi nesnesi haline gelip, kazandýðý bu þöhret ile zamanýnýn diðer yýldýzlarýný geride býraktý. Oysa ki, halkýn gözündeki mutlu imajýnýn aksine, özel hayatýnda yaþadýðý hayal kýrýklýklarý ve güvensizlikleri zaten var olan problemlerini daha da derinleþtirdi. Özellikle 1950'li yýllarýn sonuyla 1960'lý yýllarýn baþýndan itibaren yaþadýðý çeþitli saðlýk sorunlarý ve kiþisel problemleri kariyerine de yansýmýþ ve Monroe'nun çalýþmasý zor ve dengesiz biri olarak kötü ün yapmasýna sebep olmuþtur. Yine de ölümününden itibaren ünü gitgide artarak tüm zamanlarýn en önemli kültürel figürü ve ikonlarýndan biri olmuþ, sýk sýk diðer ünlüler tarafýndan taklit edilmiþtir. Ölümü resmi olarak aþýrý dozda uyku hapýndan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geçse de ölüm sebebi üzerine pek çok spekülasyon yapýlmýþ, komplo teorileri oluþturulmuþtur. ÇÝKOLATALI KURABÝYE Malzemeler 200 gr.un 100 gr.fecola 20 gr. Kakao 80 gr.margarin 120 gr. Þeker 1 Yumurta 1 Paket Vanilya 2 Tatlý Kaþýðý Kuru Maya Süt Tuz Yemeðin Tarifi Un,niþasta,kakao,þeker ve mayayý karýþtýrýn.ortasýný havuz gibi açýn.yumurtayý, 80 gr.küp küp kesilip, yumuþatýlmýþ margarini, vanilyayý ve 5 çorba kaþýðý soðuk sütü koyun. Mýncýklayarak yumuþak bir hamur haline getirin.þeffaf folyoya sararak buzdolabýnda yarým saat dinlendirin. Buzdolabýndan çýkarttýðýnýz hamuru 5 mm kalýnlýðýnda açýn.bisküvi kesecikleriyle dilediðiniz þekillerde kesin.bir fýrýn tepsisine alüminyum folyo serin,yaðlayýn. Üzerine kurabiyeleri dizin.180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda dk.piþirin. Ayna Türk e nazaran güzel bir renktedir. Zenciye nazaran o da zencidir. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Son Darbe 21:30 Ýstila 23:30 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Polizei 21:50 Haber Saati 22:50 Scooby Doo 2 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel 23:15 Sað Salim Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Diriliþ Ertuðrul 23:00 Pelin Çift Ýle Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 HABER 9 Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, AK Parti Muþ Milletvekili Faruk Iþýk, AK Parti Bursa Milletvekili Ýsmet Su, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Dr. Mehmet Sýlay, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkaný Recep Çatma, HÜMOD Baþkaný Ahmet Ölçer, ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, Atýf Hoca'nýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal, Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesinin Mimarý Mehmet Osmanlýoðlu, Belediye Meclis Üyeleri, STK Baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Sabah saatlerinde Ýskilip'e gelen misafirler Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ettikten sonra Ýskilip Ulu Camide okutulan Mevlid-i Þerif programýna katýldýlar. Öðle namazý çýkýþý vatandaþlara Ulu Cami önünde helva ikramýnda bulunuldu. Daha sonra Ýskilipli Atýf Hocanýn Anýt Mezar ve Külliyesi ziyaret edilerek burada Kuran-ý Kerim okundu dua edildi. Davetliler Atýf Hocanýn Anýt Mezar ziyaretinden sonra Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans salonuna geçerek Atýf Hoca Anýsýna düzenlenen panele katýldýlar. Panelin açýlýþ konuþmasýný Ýskilip Atýf- Der Baþkaný Mustafa Lek yaptý. Lek konuþmasýnda, "Atýf Hocamýzýn ismini hiç çekinmeden, her meydanda zikreden Atýf Hocamýzýn adýný resmi kurumlar ve benzeri yerlere vererek yaþatan, Atýf Hoca'mýz gibi dik duruþu ile gönülleri fetheden Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Ak kadrolara buradan selam ve dualarýmýzý göndermek istiyorum" dedi. -"ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCAMIZA VEFA BORCUMUZU YERÝNE GETÝREBÝLMENÝN ÇABASI ÝÇÝNDEYÝZ"- Daha sonra kürsüye çýkarak söz alan Belediye Baþkaný Recep Çatma programa katýlan davetlilere teþekkür ederek, "Vefatýnýn 89. yýl dönümünde Ýskilip'imizin övünç kaynaðý Ýskilipli Atýf Hocamýzý Anma Etkinliklerimize hoþ geldiniz. Yaþadýðý döneme damgasýný vurmuþ, Ýskilip'imizin adýný Türkiye'ye, Ýslam Âlemine ve tüm dünyaya duyurmuþ ve maalesef hukuksuzluk sonucu idama mahkûm edilmiþ Ýslam âlimi hocamýza vefa borcumuzu yerine getirebilmenin çaba ve gayreti içindeyiz. Din ve siyaset adamý yaþadýðý döneme damgasýný vurmuþ Ebussuud Efendi, þu an türbesinde ve camisinde restorasyonu devam eden Þeyh Yavsi hazretleri, Astronomi bilgini Ali Kuþçu, türbesi Evlik'te bulunan Þeyhülislam Nurullah Efendi, Osmanlý Ýmparatorluðuna bir çok hafýz yetiþtirmiþ Çakmakdede olarak bilinen Þeyh Muslihiddin Attar, Hacý Karani, Gülbaba gibi manevi þahsiyetlerimiz gurur kaynaðýmýz olmakla birlikte Ýskilip'imizin manevi atmosferini her zaman canlý tutmaktadýrlar" þeklinde kaydetti.konuþmasýnýn devamýnda Ýskilip'in tarihi günlerinden birisini yaþadýðýnýn altýný çizen Baþkan Çatma, düzenlenen toplantýnýn son derece önemli olduðunu söyledi. Çatma, "Ýskilip bugün tarihi günlerinden birini daha yaþamaktadýr. Bu toplantý tarihi geleceðimizi doðru inþa etmek için son derece önemlidir. Atýf hoca yýllarca bize dayatýlanýn aksine iþgale karþý ilk karþý çýkan ve kýnayan Ýslam âlimidir. Ülkemiz hýzla normalleþme sürecine girmiþtir. Bu gün artýk hocamýzý Ýstanbul'da, Ankara'da, Çorum'da ve torunlarý olarak yaþadýðýmýz Ýskilip'imizde anabilmekte, hatýrasý canlý tutulabilmektedir. Hocamýzýn mezar yeri dahi bilinmezken Sayýn Mehmet Sýlay bey uzun araþtýrmalarýn sonucunda Þafaktepe parkýnda mezarýný bulmuþ, kemiklerinin Ýskilip'e getirerek, þimdiki külliyenin bulunduðu alanda dualarla topraða verilmiþtir. Daha sonra Anýt Mezar ve Külliyesi inþa edilmiþtir. Ziyaretçisi yaz kýþ her zaman devam etmekte, Ýskilip Belediyesi olarak bizde elimizden gelenin en iyisini yapmak, hocamýzýn aziz hatýrasýna sahip çýkma gayretindeyiz. Zamanýnýzý fazla almamak için Atýf Hocamýzýn torunlarý olarak sözlerimi tamamlarken büyük zahmetlerle hocamýzýn mezarýný bularak Ýskilip'e getiren ve hocamýzýn ülke genelinde tekrar gündeme gelmesine vesile olan Hatay eski milletvekili Sayýn Mehmet Sýlay beye, süreci aksamadan devam ettiren TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekilimiz Sayýn Dr. Cahit Baðcý'ya, Çorum Milletvekilimiz Sayýn Murat Yýldýrým'a, eski Belediye Baþkanlarýmýz Sayýn Orhan Öztürk'e, Sayýn Numan Sezer'e, Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesinin yapýmýnda baþýndan sonuna kadar takipçisi olan Mimar Sayýn Mehmet Osmanlýoðlu'na, panelimizin tertiplenmesinde ve diðer etkinliklerde bizlerle beraber çalýþan Atýf-Der yöneticilerine, bu anlamlý günde bizlerle birlikte olan hemþerilerime teþekkür ediyor, þükranlarýmý sunuyorum. Anma etkinliklerimizin amacýna ulaþmasýný Cenabý Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygýlar sunuyorum" ifadelerini kullandý. -"AYNI ACILAR TÜRKÝYE'NÝN BÝR ÇOK COÐRAFYASINDA MAALESEF YAÞANDI"- Daha sonra konuþan Muþ Milletvekili Faruk Iþýk da, Türkiye'nin birçok coðrafyasýn da Ýskilipli Atýf Hoca'ya yaþatýlan acýlarýn benzerinin yaþandýðýný kaydetti. Tarihin acýlarla, idamlarla, yoksullarla, sürgünlerle dolu olduðunu dile getiren Iþýk, "Hukuktan yoksun mahkemelerin inim inim inlettiði bir coðrafyanýn evladýyla, yine ayný mahkemelerin inim inim inlettiði ve acýlar yaþattýðý diðer coðrafyanýn evlatlarýna Allah'ýn selamý, rahmeti, bereketi üzerine olsun diyorum. Ayný acýlar, ayný hissiyatlar Türkiye'nin birçok coðrafyasýnda maalesef yaþandý. Tarihimiz acýlarla, idamlarla, yoksullarla, sürgünlerle dolu. Din vatan ve millet adýna mücadele edipte, idam sehpasýna giden Ýskilipli Atýf Hoca bunlardan birisi" þeklinde kaydetti. - "ATIF HOCANIN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEÐÝZ"- TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise yaptýðý konuþmada her alanda her zaman Atýf Hoca'nýn davasýný savunmaya ve onun gibi isimsiz þehitlere, kahramanlara sahip çýkmaya devam edeceklerini ifade etti. Uslu konuþmasýnda, "Geçtiðimiz hafta hem Belediye Baþkanýmý hem de Atýf-Der Baþkanýmýzý aradým. Böyle bir toplantýnýn yapýlmasý konusunda düþüncelerimi paylaþtým. Bu toplantýyý Belediye ve Atýf-Der'in birlikte yapmasý önerimi paylaþtým. Bu gün hepimizi bir araya getirdikleri için huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Ýnþallah bundan böyle her yýl þubat ayýnýn ilk haftasý, Atýf Hoca'yý anmak üzere bir haftalýk etkinliklerle sürdürülen bir gelenek haline gelir. Her alanda her zaman Atýf Hoca'nýn davasýný savunmaya ve onun gibi isimsiz þehitlere, kahramanlara sahip çýkmaya devam edeceðiz. Daha önce görev yapan Belediye Baþkanlarýmýz elbette ciddi katkýlar verdiler. Buradan onlarýn hepsini þükranla anýyoruz. Recep Çatma Baþkanlýðýndaki Belediyemiz Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesinin her türlü bakýmýný yaparak ziyarete açýk tutuyor" þeklinde konuþtu. TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun konuþmasýnýn ardýndan söz alan TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hikâyesini ilk dinlediðinde muhafazakâr bir ailenin çocuðu olarak dinlediðini söyledi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra hukukçuluðundan utandýðýný anlatan Üstün, "Bu programý hazýrlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ve Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek ile dernek üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum. Rahmetli Þehit Ýskilipli Atýf Hoca ile benim ilk tanýþmam "Son Devrin Din Âlimleri" isimli kitapta hem Atýf Hocamýzýn hikayesini hem de bunun gibi yaþanmýþ olan hikayeler anlatýlmýþtý. O zaman Atýf Hocamýzýn hikayesini muhafazakar bir ailenin çocuðu olarak dinledim. Ama sonra Hukuk Fakültesi'ne gittim. Bir Hukukçu oldum. Hukukçu olduktan sonra, bir kez daha bu hikâyeyi dinledikten sonra hukukçuluðumdan utandým. Nasýl bir hukukçuyum, bir mahkemeyim diye ortaya çýkýp ta memleketimizde nasýl böyle kararlar verilmiþ diye buna hayret ederek hukukçuluðumuzdan utandým" ifadelerini kullandý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca paneli yapýldý. Panelde Atýf Hocanýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal, Atýf-Der adýna Hasan Çalýk, Atýf Hoca'nýn Kabrinin Mimarý Mehmet Osmanlýoðlu ve Hatay eski Milletvekili Dr. Mehmet Sýlay konuþmacý olarak yer aldý. Programýn sonunda Hatay eski Milletvekili Dr. Mehmet Sýlay ve Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesinin Mimarý Mehmet Osmanlýoðlu'na Ýskilip Belediyesi tarafýndan Fahri Hemþerilik Beratý verildi. Hemþerilik Beratý'ný Salim Uslu takdim etti. Belediye'den emeklilere özel konser Çorum Belediyesi, emekliler için Türk Halk Müziði konseri düzenleyecek. 4 Þubat Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan konser saat 19.30'da baþlayacak. Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði korosu tarafýndan verilecek olan konserin Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile birlikte gerçekleþtirileceðini söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, koro þefi Kazým Mercan yönetimindeki konsere tüm Çorum halkýný davet etti. Okul müdürlerine "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma" eðitimi Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü'nün yeni görevlendirilen ve halen okul müdürlüðü görevini sürdüren yöneticilerin yürüttükleri görevlerde baþarýlý olmalarý, vizyoner bir bakýþ geliþtirebilmeleri, deðiþim ve geliþmeleri takip edebilmeleri, kiþisel ve mesleki geliþimlerini sürdürebilmeleri için "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma Kurslarý" adý altýnda düzenlediði her biri 30 saatten oluþan üç kademeli kurs geçtiðimiz pazartesi günü baþladý. Hitit Üniversitesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði çerçevesinde gerçekleþtirilen kurs merkez ilçe, Sungurlu, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip olmak üzere 5 merkezde eþ zamanlý olarak baþladý. Merkez ilçe kursuna merkezden 83, Dodurga, Laçin, Mecitözü, Oðuzlar, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerinden 33 olmak üzere toplam 116 okul müdürü katýlýyor. Diðer merkezlerde ise Sungurlu'da 34, Osmancýk'ta 35, Alaca'da 23, Ýskilip'te 26 okul müdürü ayný anda "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma Kursu"na baþladý. "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma Kursu"nun I. Kademesinde öðretim liderliði, vizyon ve strateji geliþtirme, yönetsel ve mesleki etik, okul kültürü ve örgütsel davranýþ, proje yönetimi, eðitimde kalite yönetimi gibi konular öðretim üyeleri ile alanýnda uzman Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü personeli tarafýndan iþlenecek. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma Kurslarý" hakkýnda yaptýðý açýklamada, günümüzde geliþmiþ ülkelerin kurum personelinin deðiþim ve geliþimine yönelik çalýþmalara büyük kaynaklar ayrýldýðýný, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bünyesinde de düzenlenen bu ve benzeri eðitimlerin önemli bir yeri olduðunu vurguladý. Eðitimde anahtar konumunda olan okul yöneticilerinin baþarýlý olmasý, kendilerini geliþtirmesi ve her bakýmdan yetkin olmasý gerektiðini vurgulayan Ýl Milli Eðitim Müdürü Büyük, "Bir okul yöneticisi, okulu sosyal çevresine yararlý kýlmaya çalýþmalý, geliþen ve hýzla deðiþmekte olan dünyanýn yeniliklerini etkin bir þekilde takip ederek, bunu kurumda görevli personele, öðrencilere, velilere yansýtmalý ve böylece okulu bir marka haline getirmelidir" dedi. Tüm kurumlarýn bir aile ortamý içerisinde, ekip ruhuyla çalýþarak ilimizde eðitimin kalitesini yükselteceðine ve baþarý seviyesinin arttýrýlmasý için gerekli hassasiyeti göstereceðine inancýnýn tam olduðunu ifade eden Büyük, Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ve kursta görev alan akademisyenler ile eðitimcilere verdikleri destekten dolayý teþekkürlerini ileterek tüm kursiyerlere baþarýlar diledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da kamunun, özel sektörün ve STK'larýn ortak hareketinin önemine dikkat çekerek üniversitenin tüm paydaþlarý ile uyum içerisinde ortak çalýþmalar yaptýðýný ve "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma Kurslarý"nýn da bunun somut göstergelerinden bir tanesi olduðunu açýkladý. "Üniversite olarak iyi bir iletiþimle, tüm kurumlarýmýzla etkileþim saðlanabilmesi için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, çözüm odaklý bir anlayýþla çalýþmalarýný sürdüren üniversitenin tüm kurumlarla her türlü ortak proje ile desteðe açýk olduðunu ifade etti. "Ne kadar donanýmlý ve ne kadar bilgi birikimimizi artýrýrsak o kadar baþarýlý oluruz" diyerek "Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma Kurslarý"nýn katýlýmcýlarýn bilgi, beceri ve yeterliliklerinin daha da geliþtirilmesinde büyük fayda saðlayacaðýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bulunduðu yöreye, topluma her anlamda katký saðlama misyonu ile çalýþmalarýný özverili bir þekilde yürüterek her geçen gün yeni bir baþarýya imza atan üniversitenin, bu önemli çalýþmada yer almasýndan duyduðu memnuniyeti sözlerine ekleyerek katýlýmcýlara baþarýlar diledi. s

10 TBMM'de yeni güvenlik kameralarý ve giriþ kartlarý deðerlendirildi HABER 10 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliði ve yapýlan yeni düzenlemeler ile ilgili TBMM Ýdare Amirleri ve Ýdari Yöneticiler bir araya gelerek bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. Toplantýya TBMM Ýdare Amirleri; Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, TBMM Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi, Koruma Daire Baþkaný Mehmet Ali Keskin Kýlýç, Destek Hizmetleri Baþkaný Fahrettin Böke, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer ve Bilgi Ýþlem Baþkan Yardýmcýsý Banu Ýlktan katýldý. TBMM giriþ kartlarý ile ilgili son durumun deðerlendirildiði toplantýda Güvenlik Yönetmeliðinin yeni düzenlemelere göre son þeklinin verilerek baþkanlýk divanýna arz edilmesi kararlaþtýrýldý. Yeni Halkla Ýliþkiler binasýnýn hizmet girmesiyle yeni düzenlemem yapýlan kamera sistemleri ile ilgili Bilgi Ýþlem Baþkan Yardýmcýsý Banu Ýlktan çalýþmalarla ilgili Ýdare Amirlerini bilgilendirdi. Daha sonra heyet Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnda kamera noktalarýnda incelemelerde bulunarak, yer tespitleri yapýldý. Sungurlu Ticaret Borsasý 'Akredite' olma yolunda ilerliyor Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerine Akredite Borsa hakkýnda bilgi verildi. TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinden Doç. Dr. Ekin Tokat, Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerini Akredite Borsa olma yolunda alýnacak destek hakkýnda bilgilendirdi. Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, "Sungurlu Ticaret Borsasý olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði çatýsý altýnda siz deðerli üyelerimizden aldýðýmýz güçle Akredite Borsa olma yolunda ilerlediðimizi, yani üyelerimize daha iyi hizmet vermek, 5 yýldýzlý hizmet vermek olarak ta adlandýrýlan bu oluþuma adým attýðýmýzý öncelikle belirtmek isterim" dedi. Akredite Borsa olmanýn önemine deðinen Karaçil, "Akredite Borsa olmak demek, üyelerimizin istek ve ihtiyaçlarýna cevap vermek, üye memnuniyeti odaklý olarak çalýþmak, yönetim biçimimizi iyileþtirmektir. Sürekli araþtýrma ve geliþtirme içerisinde olmak, üyelerimizin iþlerini geliþtirmelerine yön vermek ve personeli uzmanlaþtýrmak demektir" ifadelerini kullandý. Zabýta, iþgallere geçit vermeyecek Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, personeli ile ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Belediye Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýda zabýta personeli tam kadro hazýr bulundu. Zabýta personeline iþ ve iþlemleriyle ilgili hatýrlatmalarda bulunan Kanat, "Zabýta, belde halkýnýn saðlýðý, esenliði, refahý ve huzurun için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren bir teþkilattýr. Belediyemizin azý diþidir. Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn tabiriyle Belediyemizin gören gözü, iþiten kulaðý ve yürüyen ayaðýdýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün her zaman zabýtanýn yanýnda yer aldýðýný hatýrlatan Mustafa Kanat, kendisinin 20 yýldan beri zabýta teþkilatýnýn içerisinde bulunduðunu hatýrlatarak "Tüm arkadaþlarýmýz zabýtalýðýn gerektirdiði þekilde kýlýk kýyafetine dikkat edecek. Ýþgaller ve seyyar satýcýlar konusunda, geliþigüzel asýlan el ilaný ve afiþler konusunda kararlý duruþumuzu devam ettireceðiz. Ýþgallere kesinlikle izin vermeyeceðiz. Ýþ disiplininden kesinlikle taviz vermeyeceðiz" diye konuþtu. Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, zabýtanýn yaptýðý her hareketin doðrudan Çorum Belediyesi'ni ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ilgilendirdiðini hatýrlatarak daha dikkatli davranmalarý gerektiðini ifade etti. "Bir Þubat Evi" sahnelendi Belediyeden KANDER'e ziyaret Belediye Meclis üyeleri Þaheste Uçar ve Süreyya Daþçý Çosgunsu, Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyesi Nuran Akça ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personelinden oluþan bir grup kadýn Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni (KANDER) ziyaret etti. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek misafirlerine teþekkür etti. Derneðin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Karabýyýk, "Kanser hastalýðý ve tedavisi zor bir süreç. Hem hasta için hem de evdeki diðer aile bireyleri için. Bu süreçte biz elimizden geldiði kadar kanser hastalarýna maddi ve manevi destek veriyoruz. Onlarý yalnýz býrakmýyoruz" dedi. Dernekte pek çok gönüllü hanýmýn el iþi yaparak kermes hazýrlýðý yaptýðýný, Halk Eðitim Müdürlüðü'nün görevlendirdiði öðreticilerin de hanýmlara yardýmcý olduðunu anlatan Karabýyýk, "Ben de burada dikiþ makinesini kullanýyorum. Kermesten elde edilecek gelir, hastalara aktarýlacak. Birinin hayatýna dokunmak çok güzel. Belediyemiz de pek çok kanser hastasýna yardýmlarýyla destek oluyor. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'ye katkýlarý için teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Çorum Belediyesi tarafýndan yürütülen sosyal faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Belediye personeli de Çorum Belediyesi'nin her zaman Belediye personeli de Belediyenin Sosyal Hizmetleri hakkýnda bilgi vererek her zaman kanser hastalarýnýn yanýnda olduðunun altýný çizdi. Çorum Belediyesi, 28 Þubat sürecinin insan ve toplum hayatýnda ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan "Bir Þubat Evi" konulu tiyatroyu Çorumlularla buluþturdu.kara mizah tarzýndaki tiyatro oyunu 2 Þubat Pazartesi günü saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Oyunu AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz, Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, Çorum Belediyesi Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu ve davetliler izledi. Oyun sonrasýnda ise Çorum Belediyesi Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan oyunculara çiçek takdim etti.

11 2 AÐUS- 04 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA SPOR 11 Çorum Fenerbahçe basketbol okulunda yarý yýl turnuvasý baþladý U 19 play of maçlarý 7 Þubat'da baþlýyor Gruplarýnda ilk ikiye giren toplam dört Takým arasýnda lig ve puan usulüne göre oynanacak olan 19 Play-Off Müsabakalarý 7 Þubat 2015 tarihinde baþlayýp, 28 Þubat 2015 tarihinde oynanacak müsabakalarla sona erecektir. Hatýrlanacaðý üzere U19 Yükselme ligi müsabakalarý 31 Ocak Cumartesi günü sona ermiþ ve A grubunda Eti Lisesi Gençlikspor oynadýðý 8 karþýlaþmanýn 8 inide kazanarak 24 puan toplayarak A grubunun 1.cisi olarak Play-Off Müsabakalarýna katýlmaya hak kazanmýþtýr. A grubunun ikinci Çorumspor ise oynadýðý 8 karþýlaþmanýn 6 kazanmýþ, 2 sini kaybederek 18 puan toplamýþtý. B Gurubunun Birincisi Ýl Özel Ýdare Gençlikspor Ýse oynadýðý 8 karþýlaþmada 6 galibiyet 2 Beraberlik alarak 20 puanla grup birincisi olmuþ, B Grubu ikincisi ise oynadýðý 8 karþýlaþma sonunda 5 Galibiyet, 1 Beraberlik ve 2 maðlubiyet alarak 16 puanla Ligi ikinci tamamlayarak Paly-Off Oynamaya hak kazanan takýmlar olmuþtu.7 Þubat Cumartesi günü baþlayacak olan play of maçlarýnýn ilk hafta program ýþu þekilde oluþtu: Saat 11:00 Eti Lisesi gençlikspor- Ulukavakspor, saat 13:00 Çorumspor- Ýl özel idaresi takýmlarý karþý karþýya geleceklerdir. (Spor servisi) YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Bayat ilçesine baðlý köylerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden etkilenecek yerler þunlar: "Bayat ilçesine baðlý Belören, Beydili, Derekutuðun, Tepekutuðun, Kuruçay, Çamlýgüney, Bayan, Baðözü, Köpüklü, Ýshaklý, Eskialibey köyleri ile Samanderesi, Asma ve Boyalýk Mahallelerine ve Seval Ýnþaat ve Deðirmencilik." Sungurlu Ticaret Borsasý 'Akredite ' olma yolunda ilerliyor Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerine Akredite Borsa hakkýnda bilgi verildi. TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinden Doç. Dr. Ekin Tokat, Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerini Akredite Borsa olma yolunda alýnacak destek hakkýnda bilgilendirdi. Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, "Sungurlu Ticaret Borsasý olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði çatýsý altýnda siz deðerli üyelerimizden aldýðýmýz güçle Akredite Borsa olma yolunda ilerlediðimizi, yani üyelerimize daha iyi hizmet vermek, 5 yýldýzlý hizmet vermek olarak ta adlandýrýlan bu oluþuma adým attýðýmýzý öncelikle belirtmek isterim" dedi.akredite Borsa olmanýn önemine deðinen Karaçil, "Akredite Borsa olmak demek, üyelerimizin istek ve ihtiyaçlarýna cevap vermek, üye memnuniyeti odaklý olarak çalýþmak, yönetim biçimimizi iyileþtirmektir. Sürekli araþtýrma ve geliþtirme içerisinde olmak, üyelerimizin iþlerini geliþtirmelerine yön vermek ve personeli uzmanlaþtýrmak demektir" ifadelerini kullandý. Çorum Fenerbahçe basketbol okulu çalýþmalarýna katýlan sporcularýn teknik geliþimlerini gözlemlemek oyun kural bilgilerini geliþtirmek maç tecrübelerini artýrmak velilerin çocuklarýný maç içersinde izlemelerini saðlamak ayrýca veliler arasý maçlar düzenlenerek anne ve babalarýnda spor yapmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen yarý yýl turnuvasý maçlarý 2 þubat pazartesi günü baþladý. Minik küçük yýldýz ve gençler olmak üzere 4 kategoride 3 er takýmýn mücadele ettiði turnuvada ilk gün sonuçlarý þu þekilde oldu; A-28- C 22, MÝNÝK A- 10- MÝNÝK C 17, KÜÇÜK A 35-KÜÇÜK C 32 normal süre ilk uzatma 32-32, GENÇ A50-GENÇ C 61 (Spor servisi) Çatalca 90'da yýkýldý Çatalcaspor, galibiyet için gittiði Ankara deplasmanýnda Adliyespor'a 90. dakikada yediði tek golle yýkýldý 1-0 Baðlum Belediye stadýnda oynanan karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 sona erdi. Ýkinci yarýda Adliyespor'un bulduðu gol, Çatalcaspor'un yýkýlmasýna neden oldu. Ýlk yarýda etkili bir oyun ortaya koyan fakat gol yollarýndaki etkisini skora yansýtamayan Çatalcaspor, devreyi beraberlikle kapadý. Ýkinci yarýda da baþa baþ mücadele örneði sergileyen Çatalcaspor, galibiyeti kaçýran taraf oldu. Saðlý sollu ataklarla rakip kalede gol arayan Çatalcaspor, bir türlü istediðini yapamadý. 90. Spor Toto 3. Lig 1. Grupta geçtiðimiz hafta Çatalcaspor'a 1-0 kaybeden Ýstanbulspor, kendi sahasýnda konuk ettiði Tuzlaspor'a da 1-0 kaybederek zirve yarýþýnda büyük yara aldý. Yenibosna stadýnda oynanan karþýlaþmada etkili olan taraf konuk takým Tuzlaspor oldu. Sert esen rüzgara raðmen izleyenlere büyük keyif veren iki takýmýn mücadelesinden Kupa Kralý Tuzlaspor karlý çýktý. 16. dakikada Yakup Alkan'ýn attýðý tek golle sahayý boynu bükük terk eden Ýstanbulspor, dakikada Ziya'nýn golüne mani olamayan Çatalcaspor, üç puan için gittiði Ankara deplasmanýnda umduðunu bulamadý ve rakibine 1-0 kaybederek büyük bir üzüntü yaþadý. (Spor servisi) Ýstanbulspor aðýr yara aldý ikinci devrede henüz puanla tanýþamadý. Erken gelen golle oyun konsantrasyonunu kaybeden Ýstanbulspor, haftayý puansýz kapayarak kendilerine güvenenleri hayal kýrýklýðýna uðrattý. Kaptan gemiyi kurtardý Sebatspor disiplin kuruluna sevk edildi SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan SEBET PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR - ÇORUM BELEDÝYESPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "müsabakanýn ilan olunan saatinde sahaya gelmemesi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatýnýn 24/1-a maddesi uyarýnca, BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Kulübü teknik sorumlusu MEHMET ERDAL ALPASLAN'ýn tarihinde oynanan TÝRE 1922 SPOR - BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren, BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Kulübü kaleci antrenörü ADEM BEÞLÝ'nin ayný müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli ÇATALCA Kulübü kaleci antrenörü Þ Ý H H A M Ý T SAYICI'ýn tarihinde oynanan ADLÝYESPOR- ÇATALCASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "saldýrýsý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 44. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir. (Spor servisi) 3.lig 1.grup lideri Darýca G.B, dün ölüp ölüp dirildiði maçta sahasýnda konuk ettiði Niðde Belediyespor'u Kaptan Yusuf'un tek golüyle 1-0 devirerek zirvedeki yerini korudu. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda geçen hafta deplasmanda Burs Nilüferspor'u yenerek kritik bir galibiyet alan Darýca G.B, dün sahasýnda konuk ettiði Niðde Belediyespor'u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptý. Maç içinde zaman zaman sýkýntýlý dakikalar yaþayan sarý yeþilli temsilcimiz, harika bir mücadele örneði göstererek rakibini eli boþ gönderdi. Mücadelenin ilk yarýsýnda baskýlý bir futbol oynamasýna raðmen aradýðý gole bir türlü ulaþamayan Darýca G.B'nin imdadýna Kaptan Yusuf Atay yetiþti. Karþýlaþmanýn 52'nci dakikasýnda güzel bir golle topu filelere gönderen Yusuf, takýmýna adeta hayat verdi. Tuzlaspor ve Z.Kömürspor'un da kazandýðý haftada çok deðerli bir 3 puaný hanesine yazdýran Darýca Gençlerbirliði, þampiyonluk yürüyüþüne dolu dizgin devam ediyor. MAÇIN ARDINDAN ÞAMPÝYON GÝBÝ SEVÝNDÝLER Bu sezon gösterdiði müthiþ performansla harikalar yaratan lider Darýca Gençlerbirliði, zorluk derecesi bir hayli yüksek olan Niðde Belediyespor karþýlaþmasýndan zaferle ayrýlmanýn mutluluðunu yaþadý. Maçýn ardýndan tribünleri dolduran coþkulu sarý yeþilli taraftarlarla bütünleþen Darýca G.B futbolcularý adeta þampiyon gibi sevindi. Futbolcularý baðýrlarýna basan Çýnaraltý Taraftar Grubu rakiplerine de ''Þampiyon Darýca G.B''mesajý vermeyi ihmal etmediler. Bu kritik galibiyetin ardýndan puanýný 40'a çýkaran Darýca G.B, þampiyonluk yolunda kritik bir 3 puaný daha cebine koymayý baþardý. Sarý yeþilli temsilcimiz, ligin 20'nci haftasýnda Kýzýlcabölükspor'a konuk olacak.

12 04 ÞUBAT 2015 ÇARÞAMBA Belediyespor istemedi 1461 Trabzon'a gitti Çorum amatör takýmlardan H.E.Kültürspor da futbola baþlayan Recep Uður öztürk, bir zamanlar çorum belediyespor transfer komitesinin ve teknik heyetenin beðenmediði futbolcu Trabzonspor alt yapýsýnda forma giydi Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ýn isteði doðrultusunda 1461 Trabzonspor takýmýna 3 yýllýk imza atarak futbolculuk kariyerini transfer olduðu takýmda sürdürecek Ýskilip doðumlu olan Recep Uður Öztürk, 2005'te H.E. Kültürspor'da futbola baþlarken, 2012'de Trabzonspor'a transfer olmuþtu. Genç savunma oyuncusunun Çorum Belediyespor'a transferi gündeme gelmiþ ancak Belediyespor'un sýcak bakmamasý nedeniyle transfer gerçekleþmemiþti. Trabzonspor U21 Takýmýnýn savunmasýnýn gözdelerinden olan Recep Uður Öztürk 1461 Trabzonspor formasýný giyerek, gelecekte hedefinin Trabzonspor A takýmýnda forma giymek olduðunu açýkladý. Recep geçirdiði bir operasyon sonucu yaklaþýk yeþil sahalardan 3 hafta uzak kalacak. Bilindiði üzere Trabzonspor- Fenerbahçe U 21 takýmý arasýnda oynanan karþýlþamada recep Uður öztürk rakibi ile kafa kafaya çarpýþmýþ ve dili boðazýna kaçmýþ rakip takým Fenerbahçe masörünün müdahalesi ile Recep'in hayatýný kurtarmýþtý. (Spor servisi) Nereden nereye Bir zamanlar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Çorumspor takýmlarýnda forma giyen Murat Bölükbaþý amatör kümeye döndü. Bölükbaþý, Trabzon 1. amatör küme takýmlarýndan Deðirmenderespor'la anlaþtý Yýlýnda Trabzon'un Çaykara ilçesinde doðan Bölükbaþý futbola Fenerbahçe altyapýsýnda baþladý. Daha sonra A Takým'a yükselen Murat Bölükbaþý, buradan Trabzonspor'a transfer oldu yýllarý arasýnda 17 maçta Bordo Mavili formayý giyen Murat 3 kez rakip fileleri havalandýrdý sezonunda Akçaabat Sebatspor'a kiralanan futbolcu daha sonra çok sayýda takýmda görev aldý. Akçaabat Sebatspor dýþýnda Adanaspor, Sakaryaspor, Elazýðspor, Boluspor, Altay, Ofspor, Karabükspor, Ýskenderun Demirçelikspor, Çorumspor'da oynayan Murat Bölükbaþý, toplam 251 lig maçýnda 83 kez fileleri havalandýrdý. (Spor servisi) Samet sezon sonuna kadar Belediyespor'da Çorum belediyespor ara transferin son gününde Pazarspor'dan gelen eski Çorumsporlu Samet Bayrak ile sezon sonuna kadar anlaþma imzaladý. Ligin ikinci yarýsýnýn Antalya hazýrlýk kampýna da katýulan Samet bayrak, teknik heyetin raporu doðrultusunda sezon sonuna kadar Çorum belediyespor ile anlaþma imzaladý. Transferin son gününde takýma kazandýrýlan eski Çorumsporlu þimdiki belediyesporlu Samet Bayrak, Çorumspor'un 3. Ligden düþtüðü kadrosunda yer alan ve attýðý kritik goller ile spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekmiþti. Samet 2. Lig ekiplerinden Pazar spor da forma giymiþti. (Spor servisi) Zonguldak Kömür hazýrlýklarý baþladý Rýdvan Okuþ sað baþta 3 futbolcu kaza geçirdi Çorum belediyespor Pazar günü oynayacaðý zorlu Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý tek antrenman ile baþladý. Sol dizinde aðrý olan Mehmet Akif ve grip olan Sefa Akýn Baþýbüyük ve kaleci Osman Kaç antrenana katýlmadýlar. Teknik direktör Yavuz Ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içinde kýsa bir toplantý yaparak, hafta sonu Pazar günü konukl edecekleri Zonguldak Kömürspor maçýnýn çok önemli bir karþýlaþma olduðunu hafta içinde yapýlacak olan çalýþmalarda tüm futbolcularýn maça konstre olmalarýný istedi. Daha sonra kýsa bir ýsýnma koþu yapan kýrmýzý siyahlýlarantrenmanýn ilk bölümünde 3 gruba ayrýlarak kaleye þut çalýþmasý yaptý. Daha sonra yarý alanda taktik çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlýlar haftanýn ilk çalýþmasýný noktaladý. Bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yapýlacak olan çalýþma ile Zonguldak Kömür maçýnýn hazýrlýklarý devam edecek. (Spor servisi) Zonguldak Kömürsporlu 3 futbolcu Ýzmit Sapanca yakýnlarýnda özel otolarý ile trafik kazasý geçirdiler. Zonguldak Kömürspor da forma giyen Burak Can Et, Rýdvan Okuþ ve Kadir Demir Ýzmit Sapanca yakýnlarýnda geçirdikleri trafik kazasý sonrasýnda hastenede tedavi altýna alýndýlar. TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasýnda lastiði patlayan TIR, içerisinde Zonguldak Kömürsporlu üç futbolcunun bulunduðu otomobili biçti. Kazada iki futbolcu yaralandý. Kaza, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi giþeleri mevkiinde meydana geldi. Ýstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Selahattin S. idaresindeki 54 D 6684 plakalý TIR'ýn ön lastiðinin patlamasý sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, ayný istikamette gitmekte olan Burak Et idaresindeki 34 AL 3885 plakalý otomobile çarptý. Çarpma sonucu bariyerlerle yapýþarak kullanýlmaz hale gelen otomobilde bulunan Süper Toto 3.Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürsporlu futbolcular Kadir Demir ve Rýdvan Okuþ yaralandý. Otomobilin Rýdvan Okuþ sað baþta sürücüsü ve ayný zamanda futbolcu olan Burak Et ise kazayý yara almadan atlattý. Kazada yaralanan futbolcular Toyotasa Acil Ýlkyardým Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý. (Spor servisi) Fýkra gibi Bir süre önce ligden çekildiðini açýklayan Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü'nün TFF nezdinde halen ligde devam ettiði orta açýktý. Olay, Pazar günü Akçaabat Fatih Stadyumu'nda fikstür gereði oynanmasý gereken Sebat Proje Trabzon Akçaabat ile Çorum Belediyespor maçý ile ortaya çýktý. TFF tarafýndan hakem ve gözlemcisi atanan maç için Pazar günü saat 13:00 da rakip takým Çorum Belediyespor Akçaabat Fatih Stadyumu'na gelerek maç saatini beklemeye baþladý. Bir süre sahada gezen hakem ve sporcular daha sonra tutanak tutarak stadyumdan ayrýldýlar. TFF'ye Karar Bildirilmemiþ Olayýn bu þekilde geliþmesinin nedeni ise ligden çekilme kararý alan kulüplerin TFF'ye yönetim kurulu kararýnýn verilme þartýnýn yerine getirilmemiþ olmasý oldu. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü TFF'ye yönetim kurulu kararý yerine resmi yazý yazarak ligden çekildiðini bildirmiþ. Yönetim kurulu kararý bildirilmediði için Sebatspor'un halen liglerde devam ettiði görülüyor. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı