Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi"

Transkript

1 Ankara Üniversitesi Türk İnk lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 45, Bahar 2010, s Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi Arş. Gör. Hakan YAŞAR * Özet 19 Şubat 1932 tarihinde aç lan halkevlerinin başl ca kuruluş amaçlar aras nda Atatürk ilke ve devrimlerini geniş halk kitlelerine iletmek ve benimsetmek, milli kültür öğelerini araşt rmak, ayn ideali paylaşan insanlar için sosyal merkez oluşturmak ve toplumun her kesiminden insan n kaynaşmas n temin etmek yer almaktad r. Türkiye nin dört bir taraf nda faaliyet gösteren önemli kültür ve halk eğitimi kurumlar olan halkevlerinin say s, kapat ld klar 1951 y l nda biri yurt d ş nda olmak üzere 478 e kadar ulaşm şt r. Yurtd ş nda aç lan ilk ve tek halkevi olan Londra Halkevi, 19 Şubat 1942 tarihinde aç lm şt r. Başkanl ğ n Türkiye nin Londra büyükelçilerinin yapt ğ Londra Halkevi nin kuruluş amaçlar aras nda; çeşitli etkinlikler düzenlemek suretiyle Türkiye yi ve Türk kültürünü İngilizlere tan tmak, iki ülke aras ndaki kültürel ilişkileri geliştirmek, çeşitli nedenlerle İngiltere ye giden Türk vatandaşlar için sosyal bir merkez oluşturmak bulunmaktad r. Londra Halkevi nde, özellikle y llar aras nda, Türkiye yi ve Türk kültürünü tan tmaya yönelik sergiler aç lm ş, birçok konferans ve Türkçe dersleri verilmiş, film gösterimi yap lm ş ve özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir y l ndan itibaren işlevini önemli ölçüde yitiren Londra Halkevi, 31 Mart 1950 tarihinde resmen kapat lm şt r. Anahtar Kelimeler: Londra Halkevi, Halkevleri, British Council Türk-İngiliz İlişkileri A Cultural Enstution Abroad: London People Hause Abstract Among the main goals of establishment of People s Houses founded in February 19, 1932 were to convey Ataturk s Principals and Revolutions to people in masses and to get them accepted, to search for the components of national culture, * Ankara Üniversitesi, Türk İnk lâp Tarihi Enstitüsü

2 178 HAKAN YAŞAR to form a social center for those who shared the same ideal and to secure fusion between people from every sect of the society. The number of People s Houses, which carried out cultural and public education as a significant facility all over Turkey, reached 478, including one abroad, in 1951 when they were closed down. London People House, the only People House abroad, was opened in February 19, Among the goals of establishment of London People House led by Turkish ambassadors in London, through performing diverse activities, were to introduce Turkey and Turkish culture to the English, to improve cultural relations between the two countries, and to create a social center for Turkish citizens who attained there for different purposes. In London People House, especially between 1942 and 1945, exhibitions were opened to advertize Turkey and Turkish culture, lots of conferences were held and Turkish language classes were offered, films shown and activities performed on special days. London People House, which lost its function in great deal from 1946 onwards, was officially closed down in March 31, Key Words: London People House, public hauses, British Council, Turkish- English relations GİRİŞ Cumhuriyet Halk Partisi nin (CHP) 1931 y l nda gerçekleştirdiği III. Büyük Kurultay nda kurulma karar al nan ve ilk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde 14 il merkezinde aç lan halkevleri, kapand klar 1951 y l na kadar geçen sürede Türkiye nin dört bir taraf nda faaliyet gösteren önemli kültür ve halk eğitimi kurumlar d r. Türkiye de aç lan halkevleri şimdiye kadar pek çok çal şmaya konu edilmişken, yurt d ş nda aç lan ilk ve tek halkevi olma özelliğine sahip olan Londra Halkevi nin kuruluş süreci, faaliyetleri ve kapat lma sürecini ayd nlatacak bir çal şma yap lmam şt r 1. Ayr ca, CHP ve halkevlerinin yay nlar nda da bu halkevinin faaliyetlerine çok az yer verildiği görülmektedir. Bu bağlamda, bizim bu çal şmadaki amac m z; Londra Halkevi nin kuruluş süreci ve amaçlar, idari yap s, gerçekleştirdiği faaliyetler ve kapat lma sürecini arşiv belgeleri ş ğ nda 2 ayd nlatmaya çal şmakt r. 1 Bizim tespit edebildiğimiz kadar yla Londra Halkevi ne ilişkin yap lan tek çal şma Meral Demirel in İkinci Dünya Savaş n n Propaganda Dergileri Vanguard ve Cephe de Londra Halkevi başl kl makalesidir. Söz konusu makalede yaln zca bu iki dergide Londra Halkevi yle ile ilgili ç kan haber ve fotoğraflardan derleme yap lm şt r. Bkz: Meral Demirel, İkinci Dünya Savaş n n Propaganda Dergileri Vanguard ve Cephede Londra Halkevi, Tarih ve Toplum, S.232, C.39, Nisan Biz bu çal şmam z haz rlarken büyük ölçüde Başbakanl k Cumhuriyet Arşivi nde bulunan Londra Halkevi Başkanl ğ ve Londra Büyükelçiliği nin CHP Genel Sekreterliği ile ilgili çeşitli yaz şmalar, Londra Halkevi nin faaliyet ve teftiş raporlar, halkevinin genel

3 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 179 Londra Halkevi ne geçmeden önce, konunun daha iyi anlaş lmas ve diğer halkevleriyle Londra Halkevi aras nda bir karş laşt rma yap labilmesi amac yla, Türkiye de kurulan halkevleri hakk nda genel bilgi vermenin yararl olacağ kanaatindeyiz. Halkevlerinin kuruluşunda dönemin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerinin büyük etkisi olmuş, söz konusu etkiler ayn zamanda halkevlerinin kuruluş amaçlar n da büyük ölçüde şekillendirmiştir. Halkevlerinin kurulduğu 1932 tarihine kadar geçen süre Türk siyasi hayat aç s ndan çok önemli dönüm noktalar yaşanm şt r. Bu süreç içerisinde saltanat ve hilafet kald r lm ş, cumhuriyet ilan edilmiş, yeni bir anayasa haz rlanm ş, toplumsal hayata ilişkin pek çok yenilik getirilmiş ve bu surette yeni rejimin büyük ölçüde şekillenmesi temin edilmiştir. Ayr ca yine bu süreçte Şeyh Sait isyan bast r lm ş ve Terakkiperver Cumhuriyet F rkas gibi ülkede baş gösteren muhalif yap lanmalar ortadan kald r lm şt r 3. Yani, Mustafa Kemal Atatürk ün devrimci eyleminin kurumsallaşma dönemi, önemli ölçüde tamamlanm ş ve art k cumhuriyet ideolojisi doğrultusunda yeni bir toplum yaratmak için uygulama safhas na geçmenin zaman gelmiştir y l na gelindiğinde, ülkede siyasi istikrar temin edilmiş olmas na karş n halk n ekonomik durumunda önemli bir iyileşme sağlanamam şt r. Ayr ca 1929 da patlak veren Dünya Ekonomik Buhran, savaş n yaralar n sarmaya çal şan ülkedeki ekonomik durumu daha da ağ rlaşt rm şt r. Ekonomik krizin ülkede kendini iyice hissettirmeye başlad ğ 1930 y l ise halkevlerinin alt yap s n n haz rlanmaya başlad ğ dönem olmuştur. Söz konusu ekonomik krizin de etkisiyle ülke genelinde huzursuzluk hâkim olmaya başlam şt r. Halkevlerinin kuruluşunda, ekonomik krizin ülkede geniş çapl tart şmalar meydana getirmesi ve halk ile devlet aras ndaki uçurumun daha da derinleşmesinden endişe duyan yönetimin, halk aras nda yeni bir heyecan uyand rmak ve halk ile devlet aras ndaki mevcut kopukluğu giderme fikri etkili olmuştur y l nda Serbest Cumhuriyet F rkas (SCF) ile hayata geçirilmeye çal ş lan çok partili sistem denemesi önemli siyasal sonuçlar doğurmuştur. SCF nin k sa süredeki gelişimi ve halktan gördüğü ilgi, bu partinin başlang çta öngörüldüğü şekilde bir parlamento içi denetim organ olmad ğ n, parlamento d ş nda gelişen ve kitle partisi hüviyeti kazanmaya başlad ğ n ; ayn zamanda, CHP iktidar n n ciddi bir alternatifi olduğunu durumuyla ilgili haz rlanan raporlar, halkevinin bütçe hesaplar ve kapat l ş sürecine ilişkin belgelerden istifade ettik. 3 Sefa Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi Olarak Halkevleri , Boğaziçi Üniversitesi Yay nevi, İstanbul 2002, s Emre Kongar, Atatürk ve Devrim Kuramlar, Türkiye İş Bankas Kültür Yay nlar, Ankara 1981, s An l Çeçen, Atatürk ün Kültür Kurumu Halkevleri, Cumhuriyet Yay nlar, İstanbul 2000, s

4 180 HAKAN YAŞAR göstermesi aç s ndan önemlidir 6. SCF ile çok partili hayata geçiş denemesi, 1930 y l öncesinde gerçekleştirilen devrimlerin halk taraf ndan benimsenme derecesini göstermesi aç s ndan da önemli bir deneyim olmuş ve SCF nin k sa süre içindeki gelişimi göz önüne al nd ğ nda, devrimlerin halk taraf ndan yeterince benimsenmediği ya da başka bir ifadeyle CHP taraf ndan benimsetilmekte yetersiz kal nd ğ sonucu ortaya ç km şt r 7. Bu gelişmeler, CHP yi toplumla ilişkilerini yeniden yap land rma sürecine sokacakt r. Bu sürecin istenilen amaç doğrultusunda başar ya ulaşmas için doğrudan halkla temas halinde bulunacak, bütün bir sosyal hayata hitap edecek ve yurdun her yerinde faaliyet gösterecek, cumhuriyetin temel prensiplerini geniş halk kitlelerine iletecek ve benimsetecek kurumlara ihtiyaç duyulmuş, halkevleri de bu temel ihtiyac karş lamak üzere kurulmuşlard r. Halkevlerinin kuruluşunda etkili olan bir diğer gelişme ise Menemen olay gibi gericilik olaylar n n bir daha yaşanmamas ve bu tip olaylar n halk taban nda destek görmemesi için halk n cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda belirli bir bilinç düzeyine ulaşt r lmas na hizmet edecek yayg n halk eğitimi kurumlar na ihtiyaç duyulmas d r. Nitekim halkevlerinin kuruluş ve işleyiş esaslar n tespit eden 1932 tarihli Halkevleri Talimatnamesi nde Menemen Olay na aç k bir vurgu yap lmas 8 bunun aç k göstergelerinden biridir. Halkevlerinin kuruluş karar n n al nmas nda etkili olan bir diğer etmen ise, çok uluslu bir imparatorluk yap s ndan ulus devlete geçiş sürecinin yeni bir toplumsal dönüşümü gerekli k lmas d r. Yüzlerce y ll k bir imparatorluk tecrübesinden gelen geleneksel toplumun hem çağdaş bir anlay şla ulus seviyesine yükseltilmesi hem de çağdaşlaşma sürecini idrak etmesi gerekmiştir 9. Halkevlerine verilen en temel görevler; Atatürk ilke ve devrimlerini geniş halk kitlelerine yaymak ve benimsetmek 10 suretiyle kal c olmalar n temin etmek; milleti, birbirini anlayan birbirini seven ve ayn ideale bağl bir halk kütlesi halinde teşkilatland rmak 11, halk aras nda yaşayan milli kültür öğelerini araşt rmak, ayn idealler etraf nda toplanacak insanlar için bir sosyal merkez oluşturmak, toplumun her kesiminin birbiriyle kaynaşmas n 6 Esat Öz, Otoriterizm ve Siyaset, Türkiye de Tek Parti Rejimi ve Siyasal Kat lma ( ), Ankara 1996, s Öz, a.g.e., s CHF Halkevleri Talimatnamesi, Hâkimiyet-i Milliye Matbaas, 1932, s.1 2; CHP Halkevleri Öğreneği, Recep Ulusoğlu Bas mevi, Ankara 1938, s.4. 9 Mustafa Özodaş k, Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çal şmalar , Çizgi Kitabevi, Konya 1999, s Nafi Atuf Kansu, Halkevlerimiz, Ülkü, C.XIII, S.73, Mart 1939, s Recep Bey in Nutku, Hâkimiyeti Milliye, 20 Şubat 1932.

5 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 181 temin etmek ve gençleri zararl fikir ak mlar ndan koruyarak 12 Kemalist ilkeler doğrultusunda eğitmektir. Halkevleri, kuruluşlar n takip eden ilk birkaç y ll k süre içerisinde gerek nicelik gerekse nitelik bak m ndan oldukça gelişmiş ve bu kuruluşlar n gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere milyonlarca kişi kat lm şt r. Halkevlerinin k sa sürede ülkenin başl ca kültür ve halk eğitim merkezleri haline gelmesinde CHP nin pay büyüktür. Çünkü devletin bütün imkânlar bu kuruluşlar n başar l çal şmalar yürütebilmesi için seferber edilmiştir. Halkevi şubeleri bütün bir sosyal ve kültürel hayata hitap edebilecek ölçüde geniş bir çal şma sahas na sahiptir. Halkevlerinin çok geniş bir çal şma sahas na sahip olmas nda bu kuruluşlar n aç l ş ndan önce faaliyet gösteren birçok derneğin feshedilmesinden doğan boşluğu kapatmak ve bütün sosyo-kültürel faaliyetlerin CHP nin kontrolünde ve tekelinde yürütülmesi amac yatmaktad r. Halkevleri şu çal şma şubelerinden meydana gelmiştir: 1) Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi, 2) Güzel Sanatlar Şubesi, 3) Temsil Şubesi 4) Spor Şubesi, 5) Sosyal Yard m Şubesi, 6) Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, 7) Kütüphane ve Neşriyat Yay n Şubesi, 8) Köycülük Şubesi, 9) Müze ve Sergi Şubesi y l na gelindiğinde halkevlerinin say s 379 a ulaş rken, bir yerde halkevi aç labilmesi için asgari şartlar sağlayamayacak kadar küçük olan yerleşim birimlerine halkodalar aç lmas karar al nm şt r 14. Çok partili hayata geçişle birlikte, tüzel kişiliği bulunmaks z n CHP ye bağl bir kültür kolu olarak faaliyetlerini sürdüren ve devlet bütçesinden önemli yard mlar alan halkevleri ve halkodalar n n mevcut durumu, CHP ve Demokrat Parti aras nda önemli bir tart şma konusu olmuştur. Bu süreçte, yaşad ğ maddi s k nt lar nedeniyle işlevini önemli ölçüde kaybetmeye başlayan halkevlerine CHP taraf ndan yeni bir hukuki kimlik kazand r lmas ve çok partili hayat n gereklerine uydurmaya yönelik birtak m teşebbüslerde bulunulmas na karş n bu çabalar sonuçsuz kalm şt r y l nda DP nin iktidara gelmesi ile birlikte halkevleri ve halkodalar art k kapat lma sürecine girmiş ve 8 Ağustos 1951 y l nda kabul edilen 5830 say l yasa 15 ile bu kuruluşlar n bütün mallar na el konulmak suretiyle halkevleri kapat lm şt r. Kapat ld klar nda halkevlerinin say s 478, halkodalar n n say s ise ye kadar yükselmiştir. 12 Süleyman Kazmaz, Halkevleri ve Gençlik, Ülkü, S.58 (Yeni Seri), Mart 1944, s CHF Halkevleri Talimatnamesi, s.3 4; CHP Halkevleri Öğreneği, s.5; CHP Halkevleri İdare ve Teşkilat Talimatnamesi, Zerbamat Bas mevi, Ankara 1940, s CHP Halkevleri ve Halkodalar 1943, Ankara 1944, s T.B.M.M. Tutanak Dergisi, C.9, Dönem IX, Toplant 1, T.B.M.M. Bas mevi, Ankara 1951, s.741; 5830 say l yasan n tam metni için bkz: T.C. Resmi Gazete, 11 Ağustos 1951, s.7882, s

6 182 HAKAN YAŞAR 1. Londra Halkevi nin Aç l ş ve Kuruluş Amaçlar a. Londra Halkevi nin Aç l ş Süreci Aral k 1939 da meydana gelen Erzincan depreminde zarar gören depremzedelere yard m amac yla gerek yurt içinde gerekse yurt d ş nda çeşitli çal şmalara gidilmiştir. İngiltere den de Erzincan depremzedelerine yap lan yard m işlerini incelemek üzere, Londra Yard m Komitesi ad na Türkiye yi ziyaret eden General Sir Wyndham Deeds, baz halkevlerini de ziyaret etmiştir. Deeds, Şubat 1940 da yapt ğ geziler s ras nda Türkiye deki gelişmelerden oldukça etkilenmiştir. Deeds, Türkiye de yapt ğ incelemelerde; modern Türkiye de yap lan devrimlerin İngilizler taraf ndan henüz yeterince bilinmediğini, diğer taraftan İngiltere nin mevcut sosyal ve kültürel durumundan da Türklerin yeterince haberdar olmad ğ kanaatine varm şt r. General Deeds, 12 Şubat 1940 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne yazd ğ mektubunda; Türkiye deki halkevlerinin çal şmalar n incelediğini; sosyal ve kültürel sahada önemli çal şmalar olan bu kurumlar n her zümreye ait vatandaşlar bünyesinde toplamay başard ğ n ve böyle bir kurumun Türk-İngiliz kültürel ilişkilerini ve dostluğunu geliştirmek için oluşturulabileceğini ifade etmiş ve Londra da örnek bir halkevi aç lmas n teklif etmiştir. Deeds, yine ayn mektubunda, böyle bir halkevinin British Council den 16 yap lacak belirli bir yard ma ilave olarak İngiltere deki Türk severler ile baz cemiyetler taraf ndan yap lacak yard mlar vas tas yla işletilebileceğini ifade etmiştir 17. Başbakan Refik Saydam, Deeds in mektubuna verdiği cevapta; Türk- İngiliz dostluğunun pekiştirilmesi ve her iki milletin birbirini tan mas için böyle bir teşebbüsün yerinde oluğunu ifade ederek gereken teşebbüste bulunulmas için genel sekreterliğe talimat verdiğini belirtmiştir İlk kez 1934 y l nda Diğer Ülkelerle İlişkiler İçin İngiliz Komitesi ad yla faaliyetlerine başlayan British Council, bizzat İngiliz D şişleri Bakanl ğ taraf ndan kurulmuştur. Kuruluş amaçlar resmi olarak eğitim ve kültür alan nda faaliyet göstermek ve kurulduğu ülkelerle İngiltere nin kültürel ilişkilerini geliştirmek olarak aç klanan British Council, k sa sürede birçok ülkeye şube açm şt r. British Council, 1940 y l ndan bu yana Türkiye de de faaliyet göstermekte olup, şu an Ankara ve İstanbul daki şubelerinin yan s ra ülkenin pek çok yerinde faaliyet göstermektedir. Bkz: 17 Başbakanl k Cumhuriyet Arşivi (BCA), / (Zelzele felaketzedelerine yard m için kurulan Türk-İngiliz Komitesi Mümessili Sir Wyndham Deeds taraf ndan 12 Şubat 1940 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen mektup); BCA, / (CHP Genel Sekreteri Dr. A. F. Tuzer taraf ndan Londra Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras a gönderilen tarihli yaz ) 18 BCA, / (Dr. Refik Saydam taraf ndan Zelzele Felaketzedelerine Yard m İçin Kurulan Türk-İngiliz Komitesi Mümessili Sir Wyndham Deeds e tarihinde gönderdiği yaz ); BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu).

7 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 183 Londra da bir Türk Halkevi aç lmas na karar verildikten sonra 4 May s 1940 tarihinde CHP Genel Sekreterliği nden Londra Büyükelçiliği ne gönderilen yaz da, Londra da aç lmas düşünülen halkevinin bina, bütçe, yönetmelik ve eleman meselelerini görüşmek üzere iki İngiliz ve üç Türk ten meydana gelecek bir kurulun oluşturulmas istenmiştir 19. Bu talimat üzerine, 28 Kas m 1941 tarihinde Londra Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras başkanl ğ nda oluşturulan Londra Halkevi nin ilk idare kurulunda; British Council Başkan Sir Robertson, General Deeds ile Türkiye nin Londra Başkonsolosu ve Kültür Ataşesi yer alm şt r 20. İdare kurulu taraf ndan Londra Halkevi nin aç l ş n n 19 Şubat tarihine yetiştirilebilmesi için öncelikte, British Council taraf ndan halkevine bir bina temin edilmesi ve her y l 250 sterlin verilmesi kararlaşt r lm şt r. Diğer masraflar n karş lanmas için ise CHP den sterlin gönderilmesi istenmiştir. Yine halkevinin aç l ş haz rl klar kapsam nda gerekli olan baz eşyalar Londra ya gönderilmiştir 22. Londra Halkevi, aç l ş için gerekli olan bütün haz rl klar bitirildikten sonra 19 Şubat 1942 tarihinde gerçekleştirilen bir törenle aç lm şt r. Törene, başta İngiliz D şişleri Bakan Anthony Eden ve baz bakanlar olmak üzere birçok devlet adam kat lm şt r 23. b. Londra Halkevi Binas Londra da Fitzhardinge Caddesi nde bulunan halkevinin ilk binas, üç y ll ğ na British Council taraf ndan kiralanm ş ve kira bedeli yine bu kuruluş taraf ndan karş lanm şt r. Ancak İkinci Dünya Savaş n n tüm şiddetiyle devam ettiği y llarda Londra Halkevi de zor zamanlar yaşam şt r. 14 Mart 1944 tarihinde Londra ya yap lan Alman hava hücumu s ras nda Londra Halkevi ne de yang n bombalar isabet etmiş ve binada yang n ç km şt r. Halkevi bekçisinin çabalar neticesinde yang n k sa sürede söndürülmüşse de halkevi binas n n iki kat hasar görmüştür BCA, / (CHP Genel Sekreteri ve K rklareli Milletvekili N. Kansu taraf ndan tarihinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu na sunulan rapor) 20 BCA, / (Londra Büyükelçiliği nden CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen telgraf); BCA, / (CHP Genel Sekreteri ve K rklareli Milletvekili N. Kansu taraf ndan tarihinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu na sunulan rapor) 21 Türkiye de halkevleri ilk olarak 19 Şubat ta aç ld ğ için bu tarih, her y l halkevlerinin aç l ş y ldönümü olarak büyük bir coşkuyla kutlanm ş ve yeni aç lacak olan halkevlerinin 19 Şubat tarihinde aç lmas na özen gösterilmiştir. 22 BCA, / (CHP Genel Sekreterliği nden Londra Büyükelçiliği ne tarihinde gönderilen yaz ) 23 BCA, / (CHP Genel Sekreteri ve K rklareli Milletvekili N. Kansu taraf ndan tarihinde Başbakan Şükrü Saraçoğlu na sunulan rapor). 24 BCA, / (D şişleri Bakanl ğ ndan CHP Genel Sekreterliği ne 18 Mart 1944 tarihinde yaz lan yaz )

8 184 HAKAN YAŞAR Halkevi binas n n kira sözleşmesinin dolduğu 24 Aral k 1944 tarihinden sonra British Council den yap lan kira yard m kesilmiş, ayr ca 1944 y l nda gelindiğinde halkevinin üye say s n n 300 e yükselmesi 25 ve mevcut halkevi binas n n gerçekleştirilen faaliyetler için yetersiz oluşu nedeniyle 26 yeni bir bina aray ş na gidilmiştir. Yap lan uzun araşt rmalar neticesinde Hindistan Eski Genel Valisi Lord Linlidghow un evi olan oldukça büyük ve gösterişli bir bina, May s 1946 tarihinde sterlin karş l ğ nda 52 y ll ğ na kiralanm şt r 27. Londra n n en merkezi yerlerinden birinde olan 28 yeni bina, halkevinin bütün ihtiyaçlar n karş layabilecek büyüklüktedir 29. Londra Halkevi, kapand ğ tarihe kadar 43 Belgrave Square adresinde bulunan ikinci binas nda faaliyet göstermiştir 30. Halkevi kapand ktan sonra ise bu bina önce Londra Büyükelçiliği ne daha sonra da Hükümet e devredilmiştir. c. Londra Halkevi nin Kuruluş Amaçlar Türkiye de kurulan halkevlerinin kuruluş amaçlar CHP taraf ndan haz rlanan idare ve çal şma yönetmeliklerinde ve halkevlerinin yay nlar nda aç kça belirtilmekle birlikte, Londra Halkevi için ayn şeyi söylemek mümkün değildir. Londra Halkevi, gerek yurtd ş nda olmas gerekse hitap ettiği kitlenin niteliği nedeniyle Türkiye de bulunan diğer bütün halkevlerinden farkl kuruluş amaçlar na sahiptir. Londra Halkevi Başkanl ğ ile CHP Genel Sekreterliği aras ndaki yaz şmalardan, Londra Halkevi nin fikir babas diyebileceğimiz Sir Wyndham Deeds in CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği mektuplardan ve Londra Halkevi nin gerçekleştirdiği faaliyetlerden halkevinin kuruluş amaçlar n tespit etmek mümkündür. Londra da bir halkevi kurulmas fikrini ortaya atan ve Londra Halkevi nin kurulmas na önemli ölçüde katk sağlayan İngiliz Milli ve Sosyal Cemiyetleri Birliği İkinci Başkan Sir Wyndham Deeds, 12 Şubat 1940 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği mektupta kurulmas istenen halkevinden beklenen yararlar şu şekilde ifade etmiştir: 25 BCA, / (Londra Büyükelçiliği nden CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen tarih ve 61 say l şifre tel sureti) 26 BCA, / (Londra Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne halkevinin mevcut durumu ile ilgili sunduğu rapor) 27 BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne tarihinde gönderilen rapor) 28 BCA, / (CHP Kars Milletvekili Tezer Taşk ran n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunduğu rapor) 29 BCA, / (Londra Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne halkevinin mevcut durumu ile ilgili sunduğu rapor) 30 BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan idare heyeti raporu)

9 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 185 Londra da aç lacak halkevi Türkiye yi İngilizlere tan tmak ve İngiltere yi Türklere tan tmak için de laz m gelen materyali toplamak ve mübadele vazifesi ile mükellef bir merkez olacağ gibi, İngiltere de Türkiye hakk nda herhangi bir mevzu için yahut terakkiyat hakk nda malumat edinmek isteyenlere bir vas ta olabilecektir. Londra Halkevi nde ayn zamanda Türk kültürü ve sosyal hareketleri hakk nda konferanslar vermek, sinemalar göstermek, Türk musiki konserleri vermek, buna mümasil çal şmalarda bulunmak suretiyle büyük fayda ve rand man temin edebileceğini; Türkiye den İngiltere ye gelen Türk seyyahlara laz m gelen suhuleti göstermek, İngiltere de tahsilde bulunan Türklerin toplanma merkezi olmak, Türkleri İngiliz dostlar ile bir araya toplamaya vas ta olacakt r 31. Yine Deeds taraf ndan 27 Mart 1940 tarihinde CHP yöneticilerine gönderilen mektupta İngiltere de Türkiye ye karş derin bir bilgisizlik olduğundan bahsedilmiş ve aç lmas düşünülen halkevinin bu bilgisizliği kald rmada önemli bir rol oynayacağ ifade edilmiştir 32. General Deeds in, İngilizlerin Türkiye ye karş derin bir bilgisizlik içerisinde olduğu tespitine Londra Halkevi yöneticilerinin de kat ld ğ görülmektedir 33. Deeds in CHP ye gönderdiği mektuplardan anlaş ld ğ kadar yla onun halkevinden beklediği temel işlevler; her iki ulusu birbirine tan tmak suretiyle iki ülke aras ndaki kültürel bağlar kuvvetlendirmek ve çeşitli sebeplerle İngiltere ye gelecek olan Türk vatandaşlar ile İngilizlerin bir araya gelebileceği bir sosyal merkez oluşturmak olarak özetlenebilir. Buna karş n Londra Halkevi Başkanl ğ ndan CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen çeşitli yaz larda British Council in Londra Halkevi nin aç lmas ndan istediği as l maksad n Türkçe eğitim olduğu ifade edilmiştir 34. CHP nin halkevlerine ilişkin kendi yay nlar ndan birinde de Londra Halkevi nin kuruluş amaçlar ; hem İngiltere de yaşayan Türklere bir toplanma ve kaynaşma yeri olmas hem de Türk ink lâb n n özelliklerini 31 BCA,, / (Zelzele felaketzedelerine yard m için kurulan Türk-İngiliz Komitesi Mümessili Sir Wyndham Deeds taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen mektup) 32 BCA, / (Sir Wyndham Deeds in tarihli mektubu) 33 Örneğin Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan 1 Temmuz 1947 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan raporda; İngilizlerin büyük bir çoğunluğunun Türklerin kültürleri ve yaşay ş tarzlar hakk nda hiçbir bilgi sahibi olmad klar ; doğuda bulunan ülkeleri ziyaret edip de Türkiye yi görmemiş olanlar n da Türkiye yi diğer doğu memleketleri gibi geri zannettikleri, Türkiye deki yaşam biçimini hala yüzy l öncesinde olduğu gibi düşündüklerini ifade edilmektedir. BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan İdare Heyeti Raporu) 34 BCA,, / (Londra Büyükelçisi H. Rauf Orbay taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ); BCA, / (CHP Genel Sekreteri ve K rklareli Milletvekili N. Kansu taraf ndan y l nda Başbakan Şükrü Saraçoğlu na sunulan rapor)

10 186 HAKAN YAŞAR İngilizlere tan tarak iki ülke aras nda s k ilişkiler kurulmas hususunda çal şmalar yap lmas olarak ifade edilmiştir y l nda Londra Büyükelçiliği ve Halkevi Başkanl ğ görevini yürüten Ruşen Eşref Ünayd n, başkanl k görevine başlad ktan sonra haz rlad ğ raporda; Londra Halkevi nin kuruluş ve var olma amac n iki maddeyle özetlemiştir. Bunlardan birincisi; halkevinin, Londra ve İngiltere nin diğer şehirlerinde bulunan Türk gençlerini bünyesinde toplamas ve ulusal ideallerinin ve kültürlerinin ne olduğunu onlara hat rlatacak bir ulusal bilinç kaynağ olmas ; ikincisi ise; Yeni Türk Devleti ni yap lan devrimler yönüyle İngilizlere tan tmaya çal şarak daha önceden Türk milleti ve Türkiye ile ilgili oluşmuş yanl ş düşüncelerin giderilmesi, Türkiye nin mevcut durumu hakk nda her türlü tan t m materyalinin kullan larak gerçekçi bilgiler verilmesi ve bir ilim-kültür merkezi haline getirilmesidir 36. Yukar da Londra Halkevi nin kuruluş amaçlar na ilişkin yapt ğ m z aç klamalara ek olarak, Londra Halkevi nin kuruluşunun özellikle İngilizler aç s ndan ne derece siyasi bir amaç taş d ğ sorgulanmal d r. Çünkü Londra da bir halkevi aç lmas fikrinin bizzat İngilizler taraf ndan ortaya at lmas ve Sir Deeds in bu teklifi yapt ğ 1940 y l n n ve Londra Halkevi nin aç ld ğ 1942 y l n n Türk-İngiliz ilişkileri aç s ndan oldukça önemli bir tarih olmas n n üzerinde dikkatle durmak gerekir. Söz konusu tarih İngiltere nin baş n çektiği Müttefiklerin, Türkiye yi kendi yanlar nda savaşa sokmak için bask lar n n artt ğ döneme denk gelmektedir. Bu aşamada İngilizler, Londra Halkevi ni kendileri aç s ndan bir propaganda merkezi olarak düşünmüş ve bu kuruluşa birtak m siyasi anlamlar da yüklemiş olmas muhtemeldir. Bunun yan s ra British Council gibi bir İngiliz kuruluşunun da Londra Halkevi nin aç l ş na önayak olmas n n yan s ra, halkevi binas n n üç y ll k kira bedelini karş lamas ve bu kuruluşun 1945 y l na kadar halkevinin idare kurulunda üye bulundurmas gerçekten dikkate değerdir. Londra Büyükelçiliği nden 1944 y l nda CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen bir yaz dan British Council in Londra Halkevi ni kendi amaçlar doğrultusunda bir propaganda merkezi olarak gördüğünü 37 ve özellikle de II. 35 CHP XVI. Y ldönümünde Halkevleri ve Halkodalar, s BCA, / (Londra Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne halkevinin mevcut durumu ile ilgili sunduğu rapor) 37 Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen raporda, halkevinin British Council in mali vesayeti alt nda suni bir propaganda şubesi işlevi gördüğü, British Council in mali yard mlar n n 1944 y l nda son bulmas n n ard ndan halkevinin art k kendi haline kald ğ ifade aç kça ifade edilmiştir. Bkz: BCA,, / (Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne tarihinde gönderilen rapor)

11 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 187 Dünya Savaş n n devam ettiği y llarda bu kuruluş vas tas yla Londra daki Türk diplomat ve vatandaşlar n etkilemeye çal şt ğ anlaş lmaktad r. Bununla birlikte Londra Büyükelçiliği, Londra Halkevi ni mümkün olduğunca bu kuruluşun etkisinden kurtarmaya ve halkevinin bir propaganda vas tas olarak kullan lmas n önlemeye çal şm şt r. Londra Büyükelçiliği nden CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen baz çal şma raporlar nda, halkevinde verilen konferanslarda ve yap lan konuşmalarda siyasi konulara değinilmediğinin önemle belirtilmesi de 38 bu kuruluşun siyasetin d ş nda tutulmaya çal ş ld ğ n n göstergelerinden biridir. Yine 1942 tarihinde Londra Büyük Elçiliği nden CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen bir yaz yla, Londra Halkevi nin British Council ile olan münasebetlerinin sadece halkevinde düzenlenen Türkçe ve İngilizce kurslar yla s n rl kalmas n n faydal, bunun d ş ndaki ilişkilerin ise mahzurlu olacağ n n bildirilmesi 39 Londra Halkevi ile British Council aras ndaki mevcut ilişkilerden rahats zl k duyulduğunun göstergeleri aras ndad r y l na gelindiğinde Türkiye nin, yap lan bütün teklif ve bask lara rağmen hala Müttefik Devletlerin yan nda savaşa girmemiş olmas, Türk- İngiliz ilişkilerinin gerginleşmesine sebep olmuştur. Türk-İngiliz ilişkilerindeki bu gerginlik, Londra Halkevi ile British Council aras nda da yaşanm ş ve British Council Londra Halkevi ne yapt ğ y ll k yard mlar 1 Ocak 1945 tarihinden itibaren sonland rm ş 40, bu tarihten sonra da halkevi yönetim kurulunda hiçbir İngiliz e yer verilmemiştir 41. Yine 1945 y l nda İngiliz General Deeds taraf ndan halkevi için kiralanacak yeni binan n masraflar n karş lamak için gerekli paran n temininde İngiliz kaynaklar na başvurulmas önerisinin reddedilmesi 42 ve 3 Aral k 1946 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan raporda ne surette olursa olsun İngiliz kuruluşlar ndan para yard m n n kabul edilmemesi gerektiğinin bildirilmesi 43 Türk-İngiliz ilişkilerinin seyriyle alakal görülmelidir. 38 BCA,, / (Halkevi Kâtibi Ali R za Şencan taraf ndan tarihinde halkevi başkanl ğ na sunulan 1943 Aral k ay faaliyet raporu) 39 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu) 40 Ayn rapor. 41 BCA, / (Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan rapor); BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu) 42 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu) 43 BCA, / (CHP Kars Milletvekili Tezer Taşk ran n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunduğu rapor)

12 188 HAKAN YAŞAR 2. Londra Halkevi nin İdari Yap s ve İşleyişi Londra Halkevi nin idari yap s ve işleyişine geçmeden önce bu kuruluşun hukuki kimliği hakk nda bilgi vermenin faydal olacağ kanaatindeyiz. Londra Halkevi, t pk Türkiye deki diğer bütün halkevleri ve halkodalar gibi tüzel kişiliğe sahip olmam ş; CHP nin bir kültür kolu olarak kurulmuştur. Londra Halkevi nin bir kamu kuruluşu ya da dernek statüsünde olmay ş, bu kuruluşun kapat lmas n kolaylaşt ran nedenler aras ndad r. Londra Halkevi nin yurtd ş nda bulunmas, temsili öneminin büyük olmas, kuruluş amaçlar n n diğer halkevlerinden farkl olmas ve İngiliz vatandaşlar n n da halkevine üye olmak istemeleri gibi nedenlerle, Türkiye deki halkevleri ve halkodalar ndan ayr bir talimatname ile yönetilmiştir 44. Kuruluşundan kapat lmas na kadar yürürlükte kalan söz konusu talimatname Londra Büyükelçisi ve Halkevi Başkan Rauf Orbay taraf ndan haz rlanarak CHP Genel İdare Kurulu na sunulmuş ve Genel İdare Kurulu nun 4 Aral k 1942 tarihli toplant s nda görüşülerek 4 madde halinde kabul edilmiştir 45. Söz konusu talimatnameye, zaman içinde ortaya ç kan ihtiyaçlar karş lamak için baz ilaveler de yap lm şt r 46. Londra Halkevi Talimatnamesi şu maddelerden oluşmaktad r: 1.Halkevi başkan, CHP Genel İdare Kurulu taraf ndan seçilir ve kendine bağl bir istişare kurulu oluşturur. 2.Halkevi başkan n n onay al nmak suretiyle İngilizler, halkevine fahri üye olabilirler. 3.Fahri üyeler kendilerince uygun gördükleri bir aidat verirler. 4.Fahri üyeler, halkevi faaliyetlerine iştirak ederler ve halkevi kütüphanesinden istifade edebilirler 47. Türkiye de aç lan halkevleri için oldukça ayr nt l idare ve çal şma talimatnameleri haz rlanmas na rağmen, Londra Halkevi için dört maddelik k sa bir yönetmelik haz rlanmas na gerekçe olarak, II. Dünya Savaş n n getirdiği olağanüstü şartlar gösterilmiş ve savaş sona erdikten sonra halkevi 44 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne sunulan tarihsiz rapor) 45 BCA, / (CHP Umumi İdare Heyeti V 180. Toplant s Tutanağ ) 46 BCA, / (Rauf Orbay taraf ndan 27 Ağustos 1942 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ) 47 BCA, / ;BCA,030.10/ (Londra Halkevi Talimatnamesi); BCA, / (CHP Umumi İdare Heyeti V 180. Toplant s Tutanağ ); BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu)

13 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 189 için daha teferruatl bir idare ve çal şma talimatnamesi haz rlanacağ belirtilmişse de 48 bu gerçekleştirilememiştir. a. Londra Halkevi Başkanlar Londra Halkevi nin başl ca iki idare kademesi mevcuttur. İdarenin en baş nda Londra Halkevi Başkan bulunmaktad r. Londra Halkevi nin kuruluş karar al nd ğ nda başkanl ğ na ilk olarak Londra Büyükelçisi nin getirilmesi tavsiye edilmiş ve bunun üzerine halkevinin ilk başkan Londra Büyükelçisi olmuştur. Halkevinin idare yönetmeliğinde halkevi başkanl ğ n büyükelçinin yapacağ na dair hiçbir kay t bulunmamas na karş n, bu bir gelenek haline gelmiş ve halkevi başkanl ğ görevini Londra Büyükelçileri yürütmüştür 49. Ayr ca, Londra Halkevi Başkanl ğ na, Londra Büyükelçileri atanmakla birlikte; bu atama kararlar CHP Genel İdare Kurulu taraf ndan al nm şt r 50. Londra Halkevi nin ilk başkanl ğ n Kurucu Başkan s fat yla Londra Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras yapm ş ise de; bu görevi 4 Kas m 1942 tarihinde Aras tan devralan Büyükelçi Rauf Orbay, Halkevi Başkanl ğ Genel İdare Kurulu nca onaylanan ilk halkevi başkan olmuştur. Rauf Orbay dan sonra bu görevi, 13 Nisan 1944 tarihinde Büyükelçi Ruşen Eşref Ünayd n devralm şt r 51. Ruşen Eşref Ünayd n n Atina Büyükelçiliği ne atanmas sebebiyle 52 Londra Halkevi Başkanl ğ n 14 Kas m 1945 te Büyükelçi Cevat Aç kal n devralm şt r. Aç kal n, bu görevini Londra Halkevi kapan ncaya dek devam ettirmiştir 53. Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n, 1945 y l nda CHP Genel Sekreterliği ne sunduğu raporda; büyükelçinin ve konsolosun işlerinin yoğunluğu nedeniyle halkevine yeterince vakit ay rmas n n mümkün olmad ğ n bildirmiş ve Londra Halkevi ne bir Türk mesul müdür atanmas n talep etmiştir 54. Ünayd n n bu talebi, CHP idaresince BCA, / (Londra Büyükelçisi Rauf Orbay n CHP Genel Sekreterliği ne 11 Kânunusani 1943 tarihli yaz s ) 49 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne sunulan tarihsiz rapor) 50 BCA, / (CHP Başkâtip Vekili taraf ndan 17 Nisan 1944 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ) 51 BCA, / (CHP Genel Sekreteri ve K rklareli Milletvekili N. Kansu taraf ndan 27 Nisan 1944 tarihinde Londra Büyükelçisi Ruşen Eşref Ünayd n a gönderilen yaz ) 52 BCA, / ( Konya Milletvekili Sedad Çumral taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ) 53 BCA, / (Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili 3 May s 1949 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan rapor) 54 BCA, / (Londra Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne Halkevinin mevcut durumu ile ilgili sunduğu rapor)

14 190 HAKAN YAŞAR y l nda gerçekleştirilmiştir. Halkevi idare kuruluna karş sorumlu olan idare müdürü; yönetim kurulunca kendisine havale edilen kararlar yürütmek, hesaplar n tutulmas n sağlamak ve her üç ayda bir hesap cetvellerinin düzenlemesini yapmakla sorumlu tutulmuştur 55. Bu tarihten sonra Londra Halkevi nin idare müdürlüğünü kimlerin yapt ğ bilgisine ulaş lamamakla birlikte, halkevi kapat ld ğ nda idare müdürlüğünün Adnan Mahir taraf ndan yürütüldüğü bilinmektedir 56. b. Londra Halkevi Yönetim Kurullar Londra Halkevi nin ikinci idare kademesini Halkevi Yönetim Kurulu oluşturmaktad r. Londra Halkevi nin ilk yönetim kurulu, halkevinin aç l ş ndan önce, CHP Genel Sekreterliği nin 4 May s 1940 tarihli talimat yla oluşturulmuştur. Söz konusu talimatta; Londra da aç lacak olan halkevinin bütçesinin düzenlenmesi, gerekli personelin tayini, yap lacak program ve faaliyetin denetlenmesi amac yla, üç Türk ve iki İngiliz den oluşacak bir idare komitesinin oluşturulmas istenmiştir. Söz konusu yaz da, idare komisyonuna başta Türkiye nin Londra Büyükelçisi ve onun uygun göreceği iki üyenin, İngiliz üyelerin ise General Deeds in ve British Council in uygun göreceği adaylardan biri olmas istenmiştir 57. Genel sekreterliğin talimat doğrultusunda 28 Kas m 1941 tarihinde oluşturulan halkevinin ilk yönetim kurulunda şu isimler yer alm şt r: 1. Büyükelçi Tevfik Rüştü Aras, 2. British Council Başkan, 3. General Wynham Deeds, 4. Ticaret Ataşesi, 5. Büyükelçilik Başkâtibi 58. Halkevinin resmi olarak aç l ş n n yap lmad ğ 1941 de oluşturulan idare kurulu, Rauf Orbay n 1942 y l nda Londra Büyükelçiliği ne atanmas ndan sonra lağvedilmiş ve istişari mahiyette yeni bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu yeni yönetim kurulunda ise Başkonsolos Nebil Akçer, 55 BCA, / (Londra Büyükelçiliği taraf ndan 7 May s 1947 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne Sunulan İdare Heyeti Raporu) 56 BCA, / (D şişleri Bakanl ğ ndan 22 Ağustos 1950 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne yaz lan yaz ) 57 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu) 58 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne sunulan tarihsiz rapor); BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu)

15 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 191 Halkevi Kâtibi Ali R za Şencan, Sir Wyndham Deeds ve Lady Govers bulunmaktad r 59. Londra Halkevi nin İdare Talimatnamesi ne göre; halkevinin idare kurulunda iki İngiliz in yer almas gerekirken, 1944 y l ndan itibaren British Council taraf ndan halkevine yap lan yard mlar n kesilmesinden sonra oluşturulan idare kurullar na İngilizler al nmam şt r Mart 1947 tarihinde tamam Türk üyelerden oluşturulan yönetim kurulunda, Bas n Ataşesi Başkan Vekili Nuri Eren, Ticaret Ataşesi Fikri Diker, Eğitim Ataşesi Turgut Erem, Büyükelçilik Başkâtibi Ferit İldem ve Ajans Muhabiri İhsan Türemen yer alm şt r 61. Londra Halkevi nin Londra Büyükelçiliği ne devrine ilişkin 5 Nisan 1950 tarihli devir raporunda ise, halkevinin son yönetim kurulunun İdare Heyeti Başkan Nurettin Polvan, Halkevi Murak b Haluk Balk r, İdare Heyeti nden Bülent Ecevit ve Halkevi Müdürü Adnan Mahir den oluştuğu bilgisi yer almaktad r 62. Londra Halkevi nde idari personelin yan s ra memur ve hizmetliler de istihdam edilmiştir y l nda bu kuruluşta çal şanlar aras nda kâtip, kap c, odac, hizmetli ve kaloriferci bulunmaktad r 63. c. Londra Halkevi nin Bütçesi ve Mali Yap s Londra Halkevi nin bütçesiyle ilgili ilk yönetmelik 1 Ocak 1944 tarihinde haz rlanm şt r. Söz konusu yönetmeliğe göre, halkevinin bütçesi Londra Büyükelçisi nin teklifi ve CHP Genel Sekreterliği nin onay ile yürürlüğe girmektedir 64. Londra Halkevi nin Hesap İşlerine Ait Talimat başl ğ n taş yan ve toplam yedi maddeden oluşan halkevi bütçe yönetmeliğinde halkevinin gelirler ve giderleri, hesaplar n nas l tutulacağ ve bütçe ile ilgili diğer detaylar yer almaktad r BCA, / (Londra Büyükelçisi H. Rauf Orbay taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ) 60 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne sunulan tarihsiz rapor) 61 BCA, / (Londra Büyükelçiliği taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan idare heyeti raporu); BCA, / (Konya Milletvekili Muhsin Adil Binal taraf ndan Londra Halkevi nin mevcut durumu ile ilgili tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan rapor) 62 BCA, / (D şişleri Bakanl ğ ndan 22 Ağustos 1950 tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne yaz lan yaz ) 63 BCA, / (Londra Büyükelçiliği nin halkevi hakk ndaki tarihli yaz s nda bildirilen kadro) 64 BCA, / ; BCA, / (Londra Halkevinin hesap işlerine ait talimat) 65 BCA, / (Londra Halkevi nin mevcut durumu hakk nda CHP Genel Sekreterliği nin tarihli raporu)

16 192 HAKAN YAŞAR Londra Halkevi nin gelirlerini; CHP Genel Sekreterliği ve British Council den yap lan yard mlar, üye aidatlar, bağ şlar ve kira gelirleri oluşturmaktad r. Halkevinin gelirleri aras na 1947 y l ndan itibaren kitap sat ş ndan elde edilen gelirler de eklenmiştir 66. Halkevinin giderleri aras nda ise personel maaş, idari masraflar, kira ve tadilat giderleri ve benzeri harcamalar yer almaktad r 67. British Council taraf ndan halkevine yap lan yard mlar 1944 ten sonra son bulmuştur 68. Ayr ca, halkevinin gelirleri aras nda en fazla pay CHP Genel Sekreterliği nden yap lan yard mlar oluşturmakla birlikte, halkevinin büyük ölçüde işlevini yitirdiği 1947 y l ndan itibaren bu kuruluşa art k CHP Genel Sekreterliği nden de para gönderilmediği anlaş lmaktad r 69. CHP nin halkevine yapt ğ yard mlar kesmesinde Londra Halkevi nin mevcut durumuyla ilgili olarak 1947 y l nda haz rlanan raporda; bu kuruluşun giderlerinin CHP Genel Sekreterliği taraf ndan karş lanmas nda yaşanan s k nt nedeniyle yard mlar n bizzat hükümet taraf ndan karş lanmas gerektiğinin bildirilmesi de 70 etkili olmuştur. Ayr ca çok partili hayata geçilmesinin ard ndan, DP milletvekillerinin halkevlerinin birer kültür kurumu olmaktan ç k p CHP nin siyasi birer organ olduklar n iddia etmesi ve bu nedenle de bütçeye halkevleri ad na konulacak paraya itiraz etmeleri 71 nedeniyle halkevleri en önemli gelir kaleminden önemli ölçüde mahrum kalm şt r. Türkiye deki halkevlerinin faaliyetlerini durdurmas nda başl ca etkenlerden biri faaliyetleri gerçekleştirecek gelirden yoksun b rak lmalar say labilirken, Londra Halkevi nin işlevini yitirmesinde bu sorun çok fazla etkili olmam şt r 72. d. Londra Halkevi nin Üyeleri Londra Halkevi aç ld ğ nda Türk vatandaş olmayanlar n halkevine üye olmalar na müsaade edilmezken, İngilizlerden gelen istek üzerine Londra Halkevi Başkan Rauf Orbay n 11 Haziran 1942 tarihli teklifinden sonra 66 BCA, / (Londra Halkevi nin 1947 y l kati hesap bilânçosu) 67 BCA, / ; BCA, / (Londra Halkevi gelir-gider cetveli) 68 British Council den yap lan yard mlar y llar nda yap lm ş olup toplam 687 sterlindir. Bkz. BCA, / (Londra Halkevi nin gelir-gider tablosu) 69 BCA, / (D şişleri Bakanl ğ ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne yaz lan yaz ) 70 BCA, 03.10/ (Kas m 1946 tarihinde Londra Halkevi nin mevcut durumuyla ilgili Başbakan Recep Peker e sunulan inceleme raporu) 71 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, C.9, Dönem IX, Toplant 1, T.B.M.M. Bas mevi, Ankara 1951, s.610; Bütçe Görüşmeleri Dolay s yla B.M. Meclisi nde Halkevleri Hakk nda Konuşulanlar, Ülkü, C.3, S.27, Mart 1949, s Londra Halkevi nin faaliyetlerini durdurmas ve nas l slah edilebileceğine ilişkin raporlarda halkevinin işlevini yitirmesinde maddi s k nt lar n önemli bir yerinin bulunmad ğ, halkevi bütçesinde para olmas na karş n bunun sağl kl bir şekilde harcanmad ğ belirtilmiştir. Bkz: BCA, / (Emin Hekimgil in Londra Halkevi nin durumuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ne tarihinde sunduğu rapor)

17 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 193 yönetmeliğe, İngiliz vatandaşlar n n da fahri üye olarak kabul edilebileceği maddesi ilave edilmiştir 73. İngilizlerin de üyeliğe kabulünün karar alt na al nmas n takip eden 7 ayl k sürede, 230 İngiliz in halkevine üye olmas 74 İngilizlerin bu kuruluşa gösterdiği yak n ilginin bir göstergesidir. Halkevi nin yabanc uyruklu üyeleri aras nda çok az say da olmakla birlikte Rum, Ermeni ve Musevi de bulunmaktad r 75. Londra Halkevi nin üyeleri aras nda toplumun farkl kesimlerinden insanlar n bulunmas n n yan nda baz İngiliz devlet adamlar n n da halkevine üye olmuşlard r. Örneğin 1943 y l n n Ocak ay nda İngiliz D şişleri Bakan Anthony Eden ve eşi ile birlikte baz devlet adamlar da halkevine üye olmalar dikkati çekmektedir y l na gelindiğinde halkevine üye olan İngilizlerin say s 300 e yükselmiş ve bu üyeler halkevini düzenli olarak ziyaret ederek faaliyetlere iştirak etmişledir. Ayr ca Türk üyeler ile İngiliz üyeler aras nda s k dostluk ilişkileri kurulmaya başlam şt r 77. Halkevinin büyük ölçüde işlevini yitirdiği 1947 y l nda üye say s 315 olmakla birlikte, bu üyelerden ancak 193 ü halkeviyle ilişkilerini sürdürmüş ve aidatlar n düzenli olarak vermiştir. Birçok üyenin halkeviyle irtibat n kesmesine, halkevinin 1945 y l ndan sonra hemen hemen hiçbir etkinlik gösterememesi sebep olmuştur 78. Londra da bulunan Türk vatandaşlar n n 50 civar nda öğrenci ile çok az say da, subay ve tüccardan oluştuğu 79 dikkate al n rsa halkevi üyelerinin büyük çoğunluğunun İngilizlerden oluştuğu kendiliğinden ortaya ç kmaktad r. 3. Londra Halkevi nde Gerçekleştirilen Faaliyetler Türkiye de aç lm ş olan bütün halkevleri ve halkodalar, faaliyetlerini CHP taraf ndan haz rlanan ve yay mlanan CHP Halkevleri Çal şma Talimatnamesi nde belirtilen esaslar üzerine her birinin ayr bir faaliyet 73 BCA, / (Rauf Orbay taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ) 74 BCA, / (Londra Büyükelçiliği taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin ilk bir y ll k faaliyet raporu) 75 BCA, / (CHP Maraş Milletvekili Hasan Reşit Tankut un Londra Halkevi nin mevcut durumuyla ilgili tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği rapor) 76 BCA, / (Londra Büyükelçisi taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin 1943 y l Ocak ay faaliyet raporu); BCA, / (Londra Büyükelçiliği taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin ilk bir y ll k faaliyet raporu) 77 BCA, / (Londra Halkevi İstişare Komitesi taraf ndan 1945 de CHP Genel Sekreterliği ne sunulan 3. Senelik rapor) 78 BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan idare heyeti raporu) 79 BCA, / (CHP Maraş Milletvekili Hasan Reşit Tankut un Londra Halkevi nin mevcut durumuyla ilgili tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği rapor); ayr ca bkz: BCA, / (CHP V. Büro Şefliğinden CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen tarihsiz yaz )

18 194 HAKAN YAŞAR sahas olan dokuz ayr şube bünyesinde gerçekleştirirken; Londra Halkevi, taş d ğ özel koşullar gereğince söz konusu talimatnameye tabi tutulmam şt r. Londra Halkevi nde gerçekleştirilecek olan faaliyetler düzenli bir program dairesinde gerçekleştirilmemekle birlikte, özellikle aç l ş takip eden ilk birkaç y ll k sürede halkevinin yönetim kurulu taraf ndan ayl k faaliyet programlar n n haz rland ğ görülmektedir 80. Londra Halkevi nin faaliyetleri, Türkiye de bulunan halkevleri gibi çeşitlilik arz etmeyip daha çok halkevinin kuruluş amaçlar doğrultusunda; Türkçe kurslar, konferanslar, sergiler, çay, balo vb. etkinliklere yoğunlaşt r lm şt r. Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen ayl k ve y ll k faaliyet raporlar ile teftiş raporlar incelendiğinde halkevinin aç l ş n takip eden ilk üç y lda oldukça faal olduğunu, 1945 y l ndan itibaren ise işlevini yitirdiği görülmektedir. Londra Halkevi taraf ndan gerçekleştirilen faaliyetlere başl klar halinde değinecek olursak: a. Türkçe ve İngilizce Kurslar Londra Halkevi taraf ndan en istikrarl ve düzenli olarak sürdürülen faaliyet, halkevi bünyesinde aç lan Türkçe ve İngilizce kurslar olmuştur. Halkevinin aç l ş nda, bina temininde ve halkevi giderlerinin bir k sm n n karş lanmas na önemli katk lar olan British Council in halkevi ile ilişkilerini sürdürmek için halkevinde Türkçe dersleri verilmesini şart koşmas, bu kurslar n aç lmas nda önemli ölçüde etkili olmuş ve halkevinin aç l ş ndan k sa süre sonra Türkçe derslerine başlanm şt r. Halkevinde verilen Türkçe derslerin yan s ra özellikle Londra da bulunan ve İngilizcesi iyi olmayan Türk öğrencilere de British Council taraf ndan temin edilen öğretmenler vas tas yla İngilizce dersleri verilmiştir 81. Londra Halkevi nde verilen Türkçe kurslar, yeni başlayanlar ve orta düzeyde olanlar olmak üzere iki ayr kur halinde verilmiştir. Temmuz 1942 tarihi itibariyle başlang ç seviyesinde 40, orta seviyede ise 5 kursiyer Türkçe kurslar na devam ederken, İngilizce kurslar na ise Türkiye den Londra ya öğrenim için giden 20 denizcilik bölümü öğrencisi devam etmiştir 82. Bir yandan halkevinde düzenlenen Türkçe kursunda başar gösterenler mezun edilirken, diğer taraftan yeni kurslar aç lm şt r y l n n şubat ay nda mevcut Türkçe kurslar na yenisi eklenmiş ve kursiyer say s 50 ye 80 Londra Halkevi İdare Kurulu taraf ndan oluşturulan ayl k faaliyet programlar hakk nda bkz: BCA, / (Londra Halkevi'nin faaliyet raporlar ile ilgili yaz şmalar) 81 BCA, / (Londra Büyükelçisi H. Rauf Orbay taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderilen yaz ) 82 BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ n n CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği tarihli yaz )

19 YURT DIŞINDA BİR KÜLTÜR KURUMU: LONDRA HALKEVİ 195 ulaşm şt r 83. Türkçe kurslar halkevi kâtibi taraf ndan her s n fa haftada iki saat olarak verilirken, İngiliz öğretmenler taraf ndan Türk vatandaşlar na verilen İngilizce kurslar da sürdürülmüştür y l na gelindiğinde ise kursiyerlerden ileri seviyeye geçenler için Türkçe konuşma s n f aç lmas kararlaşt r lm şt r ve 1946 y llar aras nda Türkçe kurslar n n öğrenci say lar nda önceki y llara göre bir azalma olmuştur. Bu azalman n sebebi Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n taraf ndan II. Dünya Savaş n n getirdiği ağ r şartlara bağlanm şt r. Halkevinde devam eden kurslar için Türkiye den Türkçe okuma ve gramer kitaplar ile sözlükler talep edilmiştir 86. Londra Halkevi nin önemli ölçüde işlevini yitirdiği ve faaliyetlerin durma noktas na geldiği 1948 y l nda dahi Türkçe kurslar n n devam ettiriliyor olmas 87 bu kurslara olan ilginin göstergelerindendir. Uzun süre Halkevi Kâtibi Ali R za Şencan taraf ndan verilen Türkçe kurslar sayesinde pek çok İngiliz Türkçe öğrenmiş ve halkevinin fahri üyeleri olarak faaliyet göstermiştir. Halkevinde düzenlenen Türkçe kurslar na kat lan İngiliz Yazar Margery Kent in Fairy Tales From Turkey adl eserini kendisine ilk Türkçe dersini veren Halkevi Kâtibi Ali R za Şencan a şükranla ithaf etmesi 88 Londra Halkevi nde düzenlenen Türkçe kurslar na duyulan memnuniyetin bir göstergesidir. b. Konferanslar Londra Halkevi nin Türk kültürünü ve Çağdaş Türkiye yi her yönüyle İngilizlere tan tmak ve iki ülke aras ndaki kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek ad na gerçekleştirdiği faaliyetlerin baş nda halkevinde düzenlenen konferanslar gelmektedir. Londra Halkevi nde düzenlenen konferanslar diğer faaliyetlerde olduğu gibi halkevinin aç l ş n takip eden ilk üç y lda yoğun olarak gerçekleştirilmiş, 1946 y l ndan sonra ise büyük oranda terk edilmiştir. 83 BCA, / (Londra Büyükelçisi taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin 1943 y l Ocak ay faaliyet raporu) 84 BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan y ll k faaliyet raporu) 85 BCA, / (Londra Halkevi İstişare Komitesi taraf ndan Şubat 1945 de CHP Genel Sekreterliği ne sunulan 3. Senelik rapor); BCA, / (CHP Kars Milletvekili Tezer Taşk ran n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunduğu rapor) 86 BCA, / (Londra Halkevi Başkan Ruşen Eşref Ünayd n n tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne halkevinin mevcut durumu ile ilgili sunduğu rapor) 87 BCA, / (CHP Maraş Milletvekili Hasan Reşit Tankut un halkevinin mevcut durumuyla ilgili tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği rapor) 88 Bkz: Margery Kent, Fairy Tales From Turkey, London 1960, s.i.

20 196 HAKAN YAŞAR Halkevinin aç l ş ndan hemen sonra başlat lan konferanslar belirli bir program dairesinde gerçekleştirilmiştir. Örneğin 1942 y l nda haz rlanan faaliyet program nda; her ay bir konuşmac taraf ndan Türkiye deki sosyal ve kültürel yap üzerine bir konferans verilmesi ve bu konferanslara Londra da bulunan çeşitli meslek gruplar ndan insanlar n ve farkl okullardan öğretmen ve öğrencilerin de davet edilmesi kararlaşt r lm şt r y l nda büyük ölçüde bu programa uyulmuş ve halkevinin aç l ş n takip eden ilk on dört ayda 15 konferans verilmiştir. Konferans verenler aras nda; Suphi Bekan, Ali R za Şencan gibi Türklerin yan s ra Sir Wyndham Deeds, Sir Percy Loraine, Major Talbot Rice, Miss Winifred Lamb ve Profesör Baxter gibi İngilizler de bulunmaktad r 90. Bu y l içerisinde verilen konferanslar n baz lar n n konular Hal c l k ve Dokuma, İstanbul ve Ankara, Karagöz ve Ortaoyunu olmuştur. Bu konferanslardan geleneksel Türk tiyatrosunu İngilizlere tan tmak amac yla gerçekleştirilen Ortaoyunu ve Karagöz konulu konferanslara ard ndan karagöz sahnelenmiştir. Doksan kişinin kat ld ğ bu program çok beğenilmiş ve tekrar istenmiştir y l nda halkevinde verilen konferanslara kat lan İngilizlerin özellikle Türkiye deki eğitim usulleri, köy hayat ve Türk kad n n n mevcut durumu hakk nda sorular sormalar na rağmen, halkevi yöneticileri bu sorular gerektiği gibi cevaplayacak yeterli bilgiye sahip olmad klar için 92 dinleyicileri yeterince ayd nlatamam şlard r. Halkevi taraf ndan verilen konferanslara 1943 y l nda da devam edilmiştir. Bu y l içerisinde verilen konferanslardan baz lar : British Council Başkan Sir Malcolm Robertson taraf ndan verilen Son Türkiye Ziyaretim konulu konferans ve Halkevi Kâtibi Ali R za Şencan taraf ndan verilen Türkiye nin Belli Başl Abideleri konulu konferanst r 93. Bu konferanslar n yan s ra Sir Wyndham Deeds, Lady Govers, Miss Fripp 94 ve Mrs. Rowntree 95 taraf ndan çeşitli konularda konferanslar verilmiştir. Halkevinde verilen bu konferanslar n ilave olarak kalabal k gruplar halinde halkevine 89 BCA, / (Londra Halkevi Başkanl ğ n n CHP Genel Sekreterliği ne gönderdiği tarihli yaz ) 90 BCA, / (Londra Büyükelçiliği taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin ilk bir y ll k faaliyet raporu) 91 BCA, / (Londra Büyükelçiliği nden tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin Aral k 1942 faaliyet raporu) 92 BCA, / (Londra Büyükelçiliği taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin ilk bir y ll k faaliyet raporu) 93 BCA, / (Londra Büyükelçisi taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin Temmuz 1943 faaliyet raporu) 94 BCA, / (Londra Büyükelçisi taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin Mart 1943 faaliyet raporu) 95 BCA, / (Londra Büyükelçisi taraf ndan tarihinde CHP Genel Sekreterliği ne sunulan halkevinin Nisan 1943 faaliyet raporu)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA AFYONKARAHİSAR Sunum Planı Bütçe mevzuatı ve Bütçe Hazırlık Süreci Hazırlık Sürecinde Mevzuat ve Uygulama Sorunları Uygulama

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.01.2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 1 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.01.2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 1 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 07.01.2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 1 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 31/12/2013

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı