Tel: (0386) KIRÞEHÝR AÐUSTOS 2011 CUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA"

Transkript

1 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine, sýnýr noktasýndan ayrýlarak Balveren Beldesi'ne doðru yola çýktý. 2 DE Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Havva Kýran, bianet'e yaptýðý açýklamada, "insanlarýmýzla buluþmak için sýnýr noktasýndan ayrýldýk, yoksa biz sýnýr noktasýný býrakmazdýk" dedi. Balveren Beldesi'ne doðru giderken, bir köyde durdurulduklarýný söyleyen Kýran, "bizi de durdurdular. Ne onlarý býrakýyorlar, ne de bizi býrakýyorlar" dedi. Dört çeperden sarýldýklarýný söyleyen Kýran, temel ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorluklar yaþandýðýný söyledi. Etraflarýnýn çevrili olduðunu söyleyen Kýran, zaman zaman gaz bombalarýna maruz kaldýklarýný da ekledi. 2 DE Türkiye ve Açlýk Belki asýl daha hazin olan, ayný sorunun bizim de kapýmýzý çalýyor olduðu. Ýnsanýmýz endüstri ve kapitalizm sebebi ile kendi kendine yeterlilik ile ilgili tüm bilgisini kaybediyor. Köylerde yerel kültürleri yeni kuþaklara aktaracak çocuklar, modern hayatýn cazibesine kapýlarak þehir meslekleri (hemþire, öðretmen, mühendis) edinerek þehre göçüyorlar. Endüstri ve kapitalizm yapýsý gereði doðal kaynaklarý sömürüyor ve küresel iklim deðiþikliðinin etkileri gitgide kendini daha fazla gösteriyor. Domates üreticisi artýk salçayý süpermarketten alýyor. Ýnsanlarýnýn kendi gýdalarýný üretip saklama pratiklerini kaybettiði bir toplumda küçük bir gýda krizi, fýrýnlar kapalý iken ekmek üretemeyen; süpermarketler çalýþmaz iken tarhana yapamayan; yolda gördüðü ebegümecini... 8 DE 7 DE Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 24 Aðustos 2011 Çarþamba günü Sulucakarahöyük Gazetesi matbaamýza gelen Nezaket CÝHAN ile yaptýðýmýz söyleþiyi halkýmýzýn bilgisine sunarýz. Nezaket Cihan, Gazete alacaktým okumaya, parayla mý? Naci Özçelik, Buyurun size parasýz. Nezaket Cihan, Hacýbektaþ Nasýl Deðiþecek Gardaþým? Ben Antalya da oturuyorum, hasretini çektiðim Hacýbektaþ a törenler için geldim. Ýnsanlarýmýza bi hal olmuþ, Hacýbektaþ niye iyiye gitmiyo diyecek oldum. Ööle bakýyorlar, hiç gonuþmuyolar. Devamý 3 DE Genel-Ýþ, 61. Hükümet Programý'nda kýdem tazminatýnýn "kýdem tazminatý fonu"na devredilmesini öngören uygulamayý protesto etti. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK)'e baðlý Genel Hizmetler Ýþçi Sendikasý (Genel-Ýþ) Ýstanbul Þubesi'ne baðlý 250 kiþi, "Kýdem tazminatý emeðimizdir, emeðimizi gasp ettirmeyeceðiz" pankartý eþliðinde sendika binasýndan Unkapaný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge Müdürlüðü'ne yürüdü. 7 DE KIRÞEHÝR "Çocukluðumuzda gerçekleþen festivallerin çok renkli, çok coþkulu ve çok daha keyifli geçtiðini söyleyebilirim. 6 DA 5 DE DERSHANESÝ Kýrþehir birey dershanesi Dev Öðretmen Kadrosuyla ÜCRETSÝZ Yaz kurslarýna baþlamýþtýr. Salý-Çarþamba-Perþembe günleri saat arasýnda yapýlan ÜCRETSÝZ Yaz kurslarýmýza tüm Öðrencilerimiz davetlidir. ADRES: Kýrþehir Birey Dershanesi Mucur duraðý yaný Tel: (0386)

2 Her ne kadar ana-akým medya bugünlerde sadece savaþýn dilini kullanmakta ýsrar etse de Barýþ Gazeteciliði diye bir þey var. Dünyada bu terimi ilk kullanan Profesör Johan Galtung, barýþ odaklý, gerçek odaklý, halk odaklý ve çözüm odaklý gazeteciliðin mümkün olduðuna inanmýþ. Bu haftaki Köþe Vuruþu nda barýþ gazeteciliði üzerine çalýþan Annabel McGoldrick ve Jake Lynch in önerileri ýþýðýnda bugünlerde Türkiye de barýþ gazeteciliðinin nasýl mümkün olabileceði üzerine kafa yormak istiyorum. (9 Ekim 2007 tarihinde Bianet te yayýnlanan Tolga Korkut un Türkçeleþtirdiði ve derlediði metni temel alarak) YALNIZCA ÝKÝ TARAF MI VAR? McGoldrick ve Lynch barýþ gazetecilerine, anlaþmazlýðý iki taraftan oluþuyormuþ gibi göstermekten kaçýnýn önerisini yapýyor. Türkiye de 30 yýldýr süren savaþý ele alacak olursak; sadece devlet ve Kandil tarafý mý var? Hiç kuþkusuz ki her iki tarafta da bunlardan ayrý daha makul talepleri olan barýþ için uðraþan, artýk kan dökülmesin diyen farklý gruplar var. Öyleyse bunlarý ön plana çýkarmak bir barýþ gazetecisinin ilk hedefi olmalý. BÝZ KÝMÝZ? Geçen haftaki manþetlere dikkat ettiyseniz pek çoðunda biz kelimesi tüm Türkleri kapsayacak þekilde kullanýlmýþtý. Ayný þekilde Kürt tarafý da ötekileþtirilmiþ siz kelimesinin içine sýkýþtýrýlmýþtý. Öyle ki, Yeni Þafak, BDP li vekilleri alenen hedef göstererek Katil Sizsiniz baþlýðýný bile atabilmiþti. McGoldrick ve Lynch, barýþ gazetecilerine biz ve öteki diye kestirme ayrýmlardan kaçýnmalarýný öneriyor. Bu tarz ayrýmlarýn þiddeti haklý çýkarmak için bir araç olarak kullanýldýðý kesin. O halde barýþ gazetecisinin tarafý biz veya onlar deðil, gerçeðin tarafý olmalýdýr. GÖRÜNMEYENÝ ARAMAK Bugünlerde medyada sadece bir tarafýn acýlarýna þahit oluyoruz. Oysa Brecht in þiirindeki gibi her iki yanda da analar aðlýyor. McGoldrick ve Lynch barýþý arayan gazeteciliðin her iki tarafýn acýlarýna yer vererek mümkün olabileceðine inanýyorlar. Bence haklýlar. Sonuçta iki taraf da robotlarla savaþmýyor. Ölenlerin tümü bizim çocuklarýmýz ve barýþ gazeteciliði, ancak iki tarafýn da acýlarýný eþit bir þekilde göstermekle yapýlabilir. Ayný þekilde görünmeyen etkileri, yaþanan travmalarý haberleþtirmek de öyle. Funda Danýþman ve Rojin Canan Akýn ýn yeni çýkan Bildiðin Gibi Deðil-90 larda Güneydoðu da Çocuk Olmak (Metis Yayýnlarý) kitabý gibi iyi bir örnek mesela. SÖZCÜKLERi DOÐRU KULLANMAK Ana-akým medya rating ve skandal yaratma arzusuyla bazý sözcükleri çok kolay kullanýyor. Örneðin; katliam silahsýz ve savunmasýz olduðu bilinen insanlarýn kasten öldürülmesiyken iki silahlý grup arasýndaki çatýþma için bile kullanýlabiliyor. Ayný þekilde terörist, köktenci, fanatik, teröristbaþý gibi kötücülleþtirici etiketler ötekiyle müzakere etmenin yolunu tamamen kapatýyor. Barýþ gazeteciliði için önce bu tanýmlar üzerine yeniden düþünmek ve belki bu kadar kolay kullanmamak gerekiyor. UFKA DOÐRU... Barýþ gazeteciliði elbette bu þartlarda o kadar kolay deðil. Hiç kuþkusuz Türkiye deki merkez medya kadar, Kürt tarafýna seslenen alternatif medyanýn da bunun için çabalamasý gerekiyor. Þimdi kimilerine naif görünebilir ama yeter artýk insanlar ölmesin! diyen herkes, elbet bir gün bu noktaya gelecektir. *** RAUF TAMER DEMOKRASÝYÝ ÖÐRENÝYOR Cemal Süreya 99 Yüz de kayda geçer: Rauf Tamer büyük bir deprem sonrasý Doðu Anadolu daki bazý illere Batý dan yapýlan kan baðýþlarý sonrasý dikkat etsinler ha, gönderdiðimiz kan asil kandýr! diye yazý yazabilecek kadar ileriye gitmiþtir. O Rauf Tamer bugünlerde Posta gazetesinde Yeni Türkiye nin demokrasi alfabesidir bu: Kürt Türk eþitliði gibi cümleler kuruyor. Bir yýlda Kürt ile Türk ün eþit olduðuna ikna olmasý hiç yoktan iyi tabii. Hadi demokrasi alfabesinin eskisi yenisi mi olur diye sormayalým da, hâlâ Kürt sorununun savaþarak çözüleceðine inanan yazýlar yazmasýna ne demeli? *** SALÝH TUNA MÜSTERÝH OLSUN Yeni Þafak yazarý Salih Tuna, bir televizyon programýnda gazetesinin BDP lileri hedef gösteren Katil sizsiniz manþetine deðinmeden medyanýn BDP ye karþý kýyýcý bir dil kullandýðýný söylemiþ. Gazetesinin manþeti hatýrlatýlýnca da haliyle zor durumda kalmýþ. Tuna nýn samimiyetine inanýyorum. Kaldý ki, Türkiye de bizzat kendi yönettiði gazetenin yayýn politikasýna bakmadan medyaya gazetecilik dersi vermeye kalkýþan Ekrem Dumanlý varken, baþka kimsenin esamisi okunmaz. *** AKÖZ E ÖVGÜ MESAJLARI ATALIM Emre Aköz iki yazýdýr, o özlediðimiz layf sýtayl yazýlarýna dönüþ sinyalleri veriyor. Plajlardan giriyor, belediye otobüslerine biniyor, Sabah gazetesinin tuvaletlerinden çýkýyor. Dünkü yazýsýna bir zamanlar ekþi ekþi kokardý otobüsler diye baþlýk atmýþ, üstelik otobüslerin artýk ter kokmamasýný doðrudan iktidarýn baþarýsý olarak sunmamayý baþarmýþ mesela. Maillerle övgü bombardýmanýna tutalým bence. Belki hep bu sularda kalýr. BirGün Saðlýk örgütlerinin hastanelerin özelleþtirilmesi anlamýna geldiði gerekçesiyle karþý çýktýðý Kamu Hastane Birlikleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirilmek isteniyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn hazýrladýðý belirtilen kararname ile hastaneler birleþtirilerek birer iþletmeye dönüþtürülecek. Kar edemeyen hastaneler iflas bayraðýný çekecek. Hükümet halkýn, sendikalarýn ve meslek örgütlerinin itiraz ettiði, yargýnýn dur dediði planlarýný KHK ler eliyle hayata geçirmekte ýsrarcý gözüküyor. Son olarak Saðlýk Bakanlýðý nýn bir KHK taslaðý hazýrlayarak Baþbakanlýða sunduðu öðrenildi. Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Taslaðý nda, Türk Tabipleri Birliði ve SES in itiraz ettiði bir çok konu yer alýyor. Mediamagazin internet sitesinin haberine göre, taslak halindeki kararnamenin Aðustos ayý sonuna kadar yayýnlanmasý planlanýyor. HASTANE BÝRLÝKLERÝ YENÝDEN GÜNDEMDE Bakanlýðýn yapýsýný baþtan aþaðý deðiþtirecek olan taslakta halka þirketleþtirilen hastaneler düþtü. Çünkü AKP Hükümeti tarafýndan daha önce de Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasasý ile gündeme getirilen hastanelerin birleþtirilerek kendi özerk bütçeleriyle yönetilmesi konusu, küçük deðiþikliklerle KHK taslaðýnda yer alýyor. Yasa taslaðýnda yerel yönetimlere baðlanacaðý belirtilen hastane birlikleri, KHK taslaðýnda merkez teþkilata baðlanýyor. Birleþtirilecek olan hastaneler, birer þirket gibi yönetilecek. Hastaneler, hasta memnuniyeti, kalite ve verimlilik gibi konularda deðerlendirme kuruluþlarý tarafýndan deðerlendirilerek (A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere 5 sýnýfa ayrýlacak. Hastaneler artýk baþhekim deðil, genel sekreterler tarafýndan yönetilecek. (F) sýnýfýna düþen hastanenin hastaneliði Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren elinden alýnacak. TTB VE SES KARÞI ÇIKMIÞTI Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve SES, Kamu Hastane Birlikleri nin hastaneleri þirket haline getirme ve saðlýðý özelleþtirme niyetinin bir parçasý olduðunu belirterek, yasa tasarýsýna itiraz etmiþlerdi. Bakanlýða baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk hizmetlerinin (devlet hastaneleri) kamu hastane birlikleri çatýsý altýnda, özerk saðlýk iþletmesi statüsüne geçirileceðini belirten saðlýk örgütleri, kamu saðlýk kuruluþlarýnýn ürettiði hizmeti satarak ayakta kalmaya zorlayacaðýný ifade etmiþler, bunun halkýn saðlýk hakkýna bir saldýrý olduðunu vurgulamýþlardý. (Ankara/EVRENSEL) SAÐLIK BAKANLIÐI GÝZLÝ ÇALIÞMA YÜRÜTÜYOR Türk Saðlýk Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, Saðlýk Bakanlýðý teþkilatýnda köklü deðiþiklikler getirecek kanun hükmünde kararname hazýrlýðýnýn bakanlýk tarafýndan gizli bir þekilde yürütüldüðünü belirtti. Kahveci, Saðlýk Bakanlýðý nýn, teþkilat yapýsýnda köklü deðiþiklikler getirecek bir kanun hükmünde kararname hazýrladýðýný vurgulayarak Fakat bu kararnamenin taslaðý ne hikmetse çalýþanlar ve çalýþanlarýn temsilcileri sivil toplum örgütlerinden gizleniyor. Ýnternet siteleri ele geçirdik diye taslaklar yayýnlýyor. Böyle yangýndan mal kaçýrýr gibi yasal deðiþiklikler yapmak istenmesi son derece yanlýþtýr. Bakanlýk bu tutumundan vazgeçmelidir. eleþtirisinde bulundu. Söz konusu kararname ile ilgili sivil toplum görüþünün mutlaka alýnmasý gerektiðini ifade eden Kahveci, Bir yasal deðiþiklik yapýlmak isteniyorsa, bu önce sosyal taraflarla diyalog kurularak gerçekleþtirilmelidir. Ben yaptým oldu mantýðý saðlýk sistemimizde geri dönülmesi imkansýz zararlara neden olabilir. Saðlýk Bakanlýðý nýn yapýsýný deðiþtiren bu kararname yayýnlanmadan mutlaka sosyal taraflar Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine, sýnýr noktasýndan ayrýlarak Balveren Beldesi'ne doðru yola çýktý. sürece dahil edilmeli, çalýþanlarýn talep ve beklentileri dikkate alýnmalýdýr. dedi. Saðlýk çalýþanlarý ve bakanlýk merkez teþkilatýnda görevli personelin gizli kararname çalýþmasýndan endiþeli olduðunu ifade eden Kahveci, sözlerini þöyle sürdürdü: Taslaða göre bakanlýk merkezinde çalýþan tüm personelin sözleþmeli olarak çalýþtýrýlmasý, çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasý öngörülüyor. Bakanlýk personellerin biz ne olacaðýz sorusuna hiç cevap verilmiyor. Genel müdürlükler kaldýrýlýyor. Baþkanlýklar kuruluyor. Denetim gibi çok önemli bir fonksiyonu olan teftiþ kurulu kaldýrýyor. Kurumlarýn kendilerini denetlemesi öngörülüyor. Ýlçe saðlýk müdürlükleri kuruluyor. Fakat bunlarýn hepsi çalýþanlardan gizli yapýlýyor. Kamuoyuna açýkça ilan edilmiyor. Sendikalarýn görüþü alýnmýyor. Bakanlýk neden böyle gizli kapaklý iþ yapýyor, niçin bu reform niteliðindeki deðiþikliklerin tartýþýlmasýný istemiyor bunu iyi düþünmek lazým. Söz konusu deðiþiklikle kamu hastane birliklerinin hayata geçirilmesinin planlandýðýnýn da görüldüðünü belirten Kahveci, Geçtiðimiz dönemde Meclis te tartýþýlan ve çekinceler bulunarak yasalaþmayan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý, Bakanlýk Teþkilat deðiþikliði ile ilgili kanun hükmündeki kararnameye eklenerek hiç tartýþýlmadan uygulamaya geçirilmek istendiðini bakanlýktan izinsiz yayýnlanan taslaklarda görüyoruz. Meclis te sakýncalarý bulunduðu için ertelenen bir yasanýn böyle bir yöntemle çýkarýlmasý son derece yanlýþtýr þeklinde konuþtu. Evrensel Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Havva Kýran, bianet'e yaptýðý açýklamada, "insanlarýmýzla buluþmak için sýnýr noktasýndan ayrýldýk, yoksa biz sýnýr noktasýný býrakmazdýk" dedi. Balveren Beldesi'ne doðru giderken, bir köyde durdurulduklarýný söyleyen Kýran, "bizi de durdurdular. Ne onlarý býrakýyorlar, ne de bizi býrakýyorlar" dedi. Dört çeperden sarýldýklarýný söyleyen Kýran, temel ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorluklar yaþandýðýný söyledi. Etraflarýnýn çevrili olduðunu söyleyen Kýran, zaman zaman gaz bombalarýna maruz kaldýklarýný da ekledi. Kýran, yaptýðý açýklamada, "biz dün de ayný þeyi söylüyorduk bugün de ayný þeyi söylüyoruz, yarýn da ayný þeyi söyleyeceðiz. Biz kaný durdurmak için yola çýktýk. Kaný durdurmayý istemek suçsa biz bu suçu sonuna kadar iþleyeceðiz. Fidan gibi çocuklar öldürülüyorlar. Bu fidan gibi çocuklar ölmesin, onlarý öldüren savaþ ortadan kalksýn. Biz barýþ diyoruz. Biz bu kaný durdurmak için yola çýktýk ve bu yoldan dönmeyeceðiz. Bu kan durmalý" dedi. (bianet)

3 Naci Özçelik, Buyurun oturun. Hoþ geldiniz. Ýsminiz? Ýsmim Nezaket Cihan. Naci Özçelik, Bu siteminizi yazalým mý? Ýsminizle yayýnlayalým mý? Nezaket Cihan, Yazýn yayýnlayýn ki bi çare bulalým. Bir el verelim. Gülþehir e gittim deðiþmiþ, geliþmiþ, güzelleþmiþ. Mucur a gittim geliþmiþ, büyümüþ. Antalya dan gelirken yol boyu geçtiðimiz kasabalara baktým bi gayret var. Geliþme var. Hacýbektaþ a geldim gine ayný. kaç sene öncede böleydi. Þu sokaklara, çöplere bi bakýn. Þura Bektaþ Efendi. Þu ota çöpe bir bakýn. Ne yolu yol, ne kaldýrýmý kaldýrým. Naci Özçelik, Sizce nasýl deðiþir, nasýl geliþir? Nezaket Cihan, Devlet bi de buraya Hacýbektaþ a bakmalý. Hep Konya, Kayseri, Nevþehir bizden diyorlar. Bizleri ayrý görüyorlar. Belediye Baþkanýmýz televizyonda gonuþuyo dinledim. Hükümet ten Hacýbektaþ a yardým istiyo, yapýn diyo. Tayyip yapmýyo yapmaz. Naci Özçelik, Devlet, Hükümet yapmýyorsa sizce Hacýbektaþlý ne yapmalý? Nezaket Cihan, Belediye, Belediye, Belediye Baþkanýmýz herkese gitmeli, toplanmalý Hacýbektaþ tan projeyse? Proje. Plansa? Plan neyse gardaþým sizler daha iyi bilirsiniz. Dünya ya sesimizi, derdimizi duyurmalýyýz. Dýþardan, içerden çalýþýp çabalamalýyýz. Zoruma gidiyo Hacýbektaþ ý kötülemeleri. Naci Özçelik, Duyarlýlýðýnýz için teþekkürler. Söyleþimizi bir çaðrý olarak yayýnlayacaðýz. Nezaket Cihan, Ne duyarlýlýðý gardaþým Ýçim yanýyo, içim. Dýþarý bizi hiç istemiyo, Hacýbektaþ ta da insanlar birbirine selam bile vermiyo. Olmaz böyle. Yüz yüze, göz göze bakacaðýz. Biz hep beraber çalýþacaðýz. Okuyaný yazaný, kadýný erkeði, yaþlýsý genci, fakiri zengini bir araya geleceðiz. Baþkanda oturmayacak kalkacak partilisi partisizi görüþüp konuþacak. Naci Özçelik, Teþekkür ederiz. Nezaket Cihan, Ben yine geleceðim. Hoþça kalýn. Kolay gelsin. Ekli Listede gösterilen 71 Kalem Mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : ZIR MAHALLESI NEVSEHIR CADDESI HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Pansiyon Binasý Kuru Gýda Depolarý c) Teslim tarihleri : Yüklenici ihale konusu malý Teknik Þartnamede belirtildiði þekilde ambalajlý olarak teslim edecektir. Ayrýca; yüklenici teslim edeceði þartname konusu mallarý, muayeneye hazýr vaziyette teslim yerlerinde bulunduracak ve aþaðýda detaylarý belirtilen þekilde teslimatý gerçekleþtirecektir. Ýdare ürünlerin bir kýsmýný haftalýk bir kýsmýný ise aylýk olmak üzere 5 gün önce yükleniciye bilgi vermek sureti ile ( faks veya telefon edip tutanak altýna almasý yeterli olacaktýr.) alacaktýr. Teslimatlar hafta içi 08:00 / 17:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecektir. Ve ambara kadar olan nakliye iþi yükleniciye ait olacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ / Nevþehir b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Nurdane ESEN Okul Müdürü ( B 91 ) Üniversite Hüseyin Sümen in evi m Nolu parseller satýlýktýr. 1 < BEÞTAÞ YOLU 643m2 638m2 634m m2 610m2

4 Milli kaynaklar bitti; batýyoruz! Ekonomide durum vahim gibi Tayyip Erdoðan ekonomi kurmaylarýyla ilk kez toplandý. Bana göre end of the game. Bizim memlekette baba mirasýna, Ýdris in öðüttüðü derlerdi. Doksan yýlda kazandýðýmýz bankalarý, hava alanlarýný, rafinerileri, petrolü, gazý, elektriði, yolu, suyu, yeraltý, yerüstü kaynaklarýný hazat mezat sattýlar. Vakýfbank, Halk Bank gibi bankalarý da, Sabah-ATV gibi varlýklarýn yandaþlara peþkeþ çekilmesi ve kredi kullandýrýlmasý için tutuyorlar. Cari açýðýn büyümesini milli varlýklarýn satýþýyla önlemeye çalýþtýlar ama yetmedi. Yani Ýdris in öðüttüðü de bitti ve gitti. Dün milletin olan milli varlýklar, þimdi eþe dosta, sýrdaþ hesaplara geçti. Borsa, döviz fýrladý; altýn çýldýrdý IMF nin boþluðunu kapatan, doldur-boþalt vurgunlarýyla kanýmýzý emen küresel bankerler ise yavaþ yavaþ gemiyi terk ediyor. Hiçbir özgür-baðýmsýz ülke, durup dururken komþu ülkeyi tehdit etmez; komþu ülkenin içiþlerini kendi içiþleri olarak tanýmlamaya cüret edemez. Bildik bir fýkradýr; kurt yukarda, kuzu aþaðýda ayný dereden su içiyorlarmýþ. Kurt bir yandan su içiyor, bir yandan da kuzuyu yemek üzere bahane arýyormuþ. Kafasýný kaldýrmýþ ve kuzu kardeþ demiþ, suyumu bulandýrýyorsun. Ýyi ama kurt amca demiþ kuzu, sen yukardasýn, ben aþaðýda. Senin suyunu nasýl bulandýrabilirim? Fazla konuþma demiþ kurt, suyumu bulandýrýyorsun Hikâye böyle, kafanýza koymuþsanýz gerekçeyi yaratýrsýnýz. Hoþ, kimin kimi yiyeceði de belli olmaz hani; savaþ bu Suriye mi Türkiye yi yer, Türkiye mi Suriye yi yer veya ABD kafamýzý tokuþturup ikimizi birden mi yer bilinmez. Dinime söven bari Müslüman olsa... Suriye Hükümeti muhaliflere saldýrýyor, katliam yapýyormuþ. Adaletli-dürüst yönetimler, bu zulmü elbette kýnar Ama sen? Esad zalim de, sen demokratsýn? Ki, Suriye Hükümetini kýnýyor, tehdit ediyorsun. Uygulamalarýn demokratik mi; yirmi milyon Alevi nin hakkýný gasp eden sen deðil misin? Ayýrýmcýlýk, bölücülük yapmýyor musun? Devri iktidarýnda yalan-talan gýrla gitmiyor mu? Daha dün, 12 Haziran seçimlerinde mezhepçilik yapmadýn mý; toplumu ayrýþtýrmadýn mý? Çorum un, Maraþ ýn katillerini, Madýmak ý yakanlarýn avukatlarýný partine toplamadýn mý? Bakan, milletvekili, belediye baþkaný, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmadýn mý? Yazaný, çizeni, usulsüzlüklerine karþý çýkaný sorgusuz-sualsiz Silivri ye göndermedin mi? Hangi hakla, hangi insan hakkýndan bahsediyorsun? Þimdi komþu ülkelerden biri çýkýp, olan biteni sebep gösterip, Türkiye ye saldýrmaya kalksa, haklýsýn mý diyeceðiz? Suriye yönetimi, azýnlýkta olan Nusayri Alevilerine dayanýyormuþ, diktatörmüþ, zalimmiþ! Eyyy Tayyip Erdoðan; ülken bölünüyor! Küresel oyuncu lakýrdýlarýný býrak da ülkeni kurtar, ülkeni! Sen kendini akýllý, milleti enayi mi sanýyorsun? Bölünen Irak ýn Kürt Bölgesinin baþkaný Barzani Barzani bir Kürt 36. Paralelin altýnda kalan Irak ta bir tane olsun Kürt yoktur. Tamamý Þii ve Sünni Arap Ve de Türkmen Ama ülkenin baþkaný yine bir Kürt Adý, Celal Talabani Söyle bakalým; Irak ýn yönetimi çoðunluða mý dayalý?.. Hadi buyur tehdit et! Gerçek þudur Denize düþen yýlana sarýlýr. AKP hükümeti de batmak üzere olan ekonomiyi biraz daha sürdürmek ve iktidarda kalmak istiyorsan, Suriye ye saldýracaksýn diyen küresel patron ABD nin taleplerini karþýlamaya hazýr gibi görünüyor. Dün komþularla sýfýr sorun deyip, bugün en yakýn komþuya karþý savaþ tamtamlarý çalma zorunluluðunu baþka türlü anlamlandýrmak olasý deðil. Görünen o ki, ekonomide köþeye sýkýþan hükümet, darboðazdan çýkmak için ABD nin taþeronluðunu yapmaktan baþka çýkar yol bulamadý. Ýþine gelmeyen hükümetleri gönderip, iþine gelenleri getirmek konusunda ABD nin nasýl mahir olduðunu, Irak a saldýrý izni vermeyen Ecevit Hükümetinin bir gecede nasýl tarumar edildiðini en iyi AKP liler bilir. Zira AKP, o tezgâhýn ürünüdür. Irak, Libya, Suriye gibi iþgal ya da hedef ülkelerde AKP Hükümetine verilen rol taþeronluk mu, tetikçilik mi, ortaklýk mý bunu zaman gösterecek. Ama biz hükümetin akýl danelerini uyarmak, ülkemizi bu onursuz durumdan kurtarmak ve bu iki kavramýn arasýndaki nüans farklarýný göstermek bakýmýndan taþeronluðun, simsarlýðýn ve tetikçiliðin ne anlama geldiðini anýmsatmaya çalýþalým. Taþeron Ana firmanýn yani iþin gerçek sahibinin iþlerinden bir bölümünü belli bir ücret karþýlýðýnda üstlenip, yerine getiren yardýmcý- alt firmaya taþeron firma denilir. Küresel firmanýn taþeronu olmak öyle her babayiðidin harcý deðildir. Bu firmalar her önüne gelene iþ vermez; iþgal edilen coðrafyada soygunun gerçekleþmesi aþamasýnda bir sorun çýkmamasý için mutlak bir tavassuta yani büyük makamlardan referansa gereksinim duyarlar. Son yüzyýlda küresel devletin ta kendisi haline gelen uluslar arasý ölçekli firmalar, devletlerinin yönetimine de model oldular ve mensup olduklarý devleti ayný mantýkla yönetir oldular. Taþeronluk sisteminde ana firma genellikle ortada görünmez. Çevreyle muhatap olan, cebelleþen, saða sola efelenen, gerekirse eþ dost, komþuyla kavga eden taþerondur. Bu sistemde taþeronun da çýkarlarý söz konusudur ama aslolan küresel aðanýn çýkarýdýr. Bir gerekçe uydurup, saldýrdýðýnýz; muhaliflerini, solcularýný, yurtseverlerini öldürüp iðdiþ ettiðiniz ülkenin kaynaklarý, savaþ sonrasýnda iþ, onarým, taahhüt ya da tazminat adý altýnda ülkeye üþüþen küresel firmalara peþkeþ çekilir ve o arada taþeronlar, aracýlar ve simsarlar da pay kaparlar Simsar Aracý yani simsarýn pozisyonu önemlidir. Hükümetlerin aracýlarý-iþbirlikçileri, ajan provokatörleri aþaðý yukarý bellidir; Ankara da, Ýstanbul da, Þam da, Baðdat ta veya Trablusgarp tadýr. Ancak küresel simsarýn yerini tespit etmek kolay deðildir. O nun kolu daha uzundur. Okyanus ötesindedir örneðin Pensilvanya da, New York ta, Washington da, Anakara da veya her yerdedir. Bu nedenlerle günümüzde, küresel ölçekte iþ yapan büyük firmalar, iþlerinden bir bölümünü iþte bu güçlü simsarlar aracýlýðýyla verirler. Tetikçi Tetikçilik, eskiden beri çeþitli adlarla kullanýlan ve sýk baþvurulan en iðrenç yöntemlerden biridir. Tetikçi devlet kavramý yeni olmasýna karþýn, bir devlet için bundan daha iðrenç ve onursuz olaný yoktur. Yukarda örnekleri verilen kavramlardan yola çýkýlarak keþfedilmiþtir. Hasan Sabbah ýn Alamut Kalesiyle ilgili serüvenini okuyanlar bilir. Komþu varsýl devletlere afyon çeken suikastçýlar gönderir, kralý veya ikinci adamý öldürtür, sonra bir haberciyle haraç isterdi. Haracýný alýr ve devletinin yaþamýný bu gelirlerle sürdürürdü. Ancak baktýðýmýzda tetikçi devlet kavramý yanýnda, bu suikastçý devlet kavramý dahi hafif kalýyor. Zira suikastçý devlet, bu cinayetleri güya kendi milletinin âli-menfaatleri adýna iþliyorken, tetikçi devlet ya da daha doðru bir tanýmla tetikçi hükümetler, bu cinayetleri, baðlý olduðu küresel devlet adýna iþliyor. Geri dönülmez ölçekte büyük tahribatlar yapan, akýl almaz zenginliklere ulaþan, bu yüzden de her ne olursa olsun iktidarýný sürdürmek zorunda olan iktidarlar, devletinin ve milletinin istikbalini düþünmeden akýl almaz çýlgýnlýklara baþvurabilir ve komþularýna saldýrabilirler. Bir devletin, komþu olduðu bir baþka devlete, hem de hiçbir haklý nedeni yokken saldýrmasý, harakiri yapmasý demektir. Devletler ve milletler için bundan daha büyük bir felaket olamaz. Tayyip Bey, Suriye den özür dilemelidir Güvenilirliðimizi, saygýnlýðýmýzý, iyi komþu imajýmýzý kaybettik. Bundan böyle, hiçbir komþumuzun bize güven duyacaðýna inanmýyorum. Çevremizdeki bütün ülkeler silahlanma yarýþýna girecek ve her ihtimale karþý silahlanacaklardýr. Tayyip Beyin bu efelenmesi, ABD li silah tüccarlarýnýn karýna kar katacak, ülkemize kaybettirecektir. Dolaysýyla, AKP Hükümetinin, Suriye ye ile ilgili tavrý, tüyler ürperticidir. Bu süreçten, özür dilenerek geri dönülmezse, uzun vadede Türkiye nin zararýna neden olur. Bülent Arýnç, TV deki evlilik programlarýný izlerken kusmak istiyormuþ: haklý Ben de bu onurlu, saygýn ülkeyi emperyalizmin tetikçisi haline getirmek isteyenlerin hak, hukuk, din, iman, demokrasi, yaþam hakký yalanlarýný dinlerken -izlerken kusmak istiyorum.

5 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Ahmet Ümit'in ayný adlý romanýndan uyarlanan, Ersan Arsever'in senaryosunu yazýp yönettiði 'Bir Ses Böler Geceyi' ocakta gösterime girecek. Alevî kültürünün çeþitli unsurlarýný yansýtan filmin Türk sinemasý açýsýndan önemli olduðunu söyleyen Ümit, "Burada yeni olan, düþüncenin bir gerilim hikâyesi üzerinden anlatýlmasý." diyor. Bir trafik kazasý, ortalýk toz duman ve arabadan savrulan bir adam... Ürküten bir sessizlik. Yardým bulmak için en yakýndaki köye doðru gidiyor; kimse yok. Uzaktan bir duman görüyor ve o yöne doðru ilerliyor. Ortada bir cenaze ve etrafýnda onlarca insan. Ýþte tam burada gördükleriyle bir anda kendi geçmiþine doðru bir yolculuða çýkýyor. Ahmet Ümit'in ayný adlý romanýndan uyarlanan, Ersan Arsever'in senaryosunu yazýp yönettiði 'Bir Ses Böler Geceyi' böyle bir sekansýn ardýndan baþlýyor. Yönetmen ve yapýmcý olarak uzun yýllar Ýsviçre televizyonlarýnda çalýþan Arsever, ilk uzun metraj çalýþmasýný Ahmet Ümit'in 1994 yýlýnda yayýmlanan ayný adlý romanýndan uyarlýyor. Bir kazayla baþlayýp mistik, gizemli ve gerilim yüklü bir yolculuðu anlatan filmin Ýstanbul çekimleri Yedikule, Kasýmpaþa, Samatya ve Beykoz gibi farklý semtlerde devam ediyor. Baþta Ahmet Ümit olmak üzere, yönetmen Ersan Arsever, oyuncular Cem Davran, Merve Dizdar ve Ali Sürmeli'den oluþan ekiple çekimlerin son üç gününde Beykoz'daki eski kundura fabrikasýnda bir araya geliyoruz. Film bir uyarlama olunca haliyle ilk akla gelen; 'Aslýna uygun olur mu?' ya da 'Deðiþikliðe uðrar mý?' oluyor. Aslýna bakarsanýz Ahmet Ümit bu konuda bir hayli tecrübeli bir yazar. Karanlýkta Koþanlar, Þeytan Ayrýntýda Gizlidir, Çalýnan Ceset gibi televizyon maceralarýnýn ardýndan yine çok konuþulan romaný 'Sis ve Gece'yi Turgut Yasalar perdeye taþýmýþtý. O yüzden de nerede nasýl müdahale edeceðini çok iyi biliyor. Zaten baþtan beri konuþarak süreci buralara taþýmýþlar. ROMAN, ALEVÝ KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYOR 'Bir Ses Böler Geceyi' Alevi kültürünün çeþitli unsurlarýný yansýtan bir eser. Romanda birbirine paralel akan iki farklý hayat var. Her ne kadar bir Alevi ile bir solcunun hikâyesi anlatýlsa da film, inancýn, idealin hayatýmýzdaki yerini sorguluyor. Tümüyle ideale baðlý bir hayatýn olup olmayacaðýnýn yanýnda, ideali olmayan bir hayata da göndermeler yapýyor. Romanýn film olma süreci de ayrý bir hikâye. Altý yýllýk bir çalýþmanýn ardýndan gelinmiþ montaj aþamasýna. Ahmet Ümit'in 'Bir Ses Böler Geceyi' romanýný okuyan Ersan Arsever, hemen sonra telefona sarýlmýþ: "Romaný okuduðumda egoist yaným kabardý. Yapmak istediðim her þey kitapta vardý. Her satýr, sizin geçmiþinizle size bir þey diyor. Solculuk olsun, Alevilik olsun. Yazarla hedefimiz ayný. Bütün bunlar bana bir þey söyledi ve hemen irtibata geçtim." Arsever'den gelen telefona temkinli cevap veren Ümit, ilk etapta "Nasýl yapacaksýn? Niçin yapmak istiyorsun?" sorularýný yöneltir. Karþýsýndakinin samimi olduðunu anlayýnca da 'olur' der. 'TÜRK SÝNEMASINDA BÝR ÝLK' Ahmet Ümit, her ne kadar 'olur' dese de aklý hâlâ 'Bir Ses Böler Geceyi'de... Çünkü romanlarýndan birini kendisi filme çekmek istiyor, en uygununun da bu roman olduðunu düþünüyormuþ. Yine de, hayallerini tümüyle rafa kaldýrmýþ deðil Ümit. "Artýk bir baþka romanýmý çekerim" diyor. Ancak 'Bir Ses Böler Geceyi'nin Türk sinemasý açýsýndan da bir ilk olduðunun altýný çiziyor: "Politik film, 12 Eylül filmleri çok yapýldý. Burada yeni olan, düþüncenin bir gerilim hikâyesi üzerinden anlatýlmasý. Mistik bir gerilim filmi. Baþlangýcý da sonu da adeta bir gerilim filmi tadýnda. Neredeyse korkuya yaklaþan bir öðesi var. Bu açýdan da sürpriz bir finalimiz olacak. Türk sinemasýnda ilk olabilecek önemli yaný bu." Gün Koper, Rýza Akýn, Müfide Ýnselel, Recep Yener, Turgay Tanülkü ve Ýpek Tenolcay gibi isimlerin de rol aldýðý film, ocak ya da þubat gibi gösterime girecek. Türkiye'de çok þey deðiþti Ersan Arsever (yönetmen): Alevi olduklarýný söyleyemedikleri için ailesi beþ nesil önce Çorum Sungurlu'yu terk eden Ersan Arsever, uzun yýllar yaþadýðý Ýsviçre'nin Cenevre þehrinde Alevi Derneði baþkanlýðý yapýyor. Ayrýca Almanya Cem Federasyonu Danýþma Kurulu üyesi. Türkiye'de çok þeyin deðiþtiðini söyleyen Arsever, "Kendi hayatýmda da çok þey deðiþti. Türkiye'de ne Sünniler Sünniliði ne de Aleviler Aleviliði tam olarak biliyorlar. Bu bakýmdan beni heyecanlandýrdý bu film. Alevi arkadaþlarým var, Aleviliði unuttular. Solcularýn çoðu þimdi müteahhit olmuþlar... Bu roman bende þok etkisi yaptý. Yazarla ayný noktaya gitmeye çalýþýyoruz." diyor.

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Ramazan Bayramý öncesinde tatlý imal edilen gýda iþletmelerinde denetim çalýþmalarýna devam ediliyor. Denetimlerde tatlý ve þekerleme üretimi yapýlan imalathane ve satýþ noktalarýnda denetimlerini sürdüren Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri,sorumluluk alanýna giren konularla ilgili olarak iþletme sahiplerine gereken uyarýlarda bulunuyor,kurallara uygun olmayan esnaflara da cezai iþlem tutanaðý düzenliyor. Nevþehir Belediyesi Zabýta ekipleri, 30 Aðustos 2011 tarihinde baþlayacak Ramazan Bayramý öncesinde öncelikli olarak kent merkezindeki kendi sorumluluk alanýna giren un ve unlu mamullerin üretiminin yapýldýðý imalathaneler ile bunlarýn satýþ iþlemlerinin yapýldýðý iþyerlerinde denetim aðýný artýrdý. Ramazan Bayramý süresince halkýn en fazla tüketim yaptýðý ana gýda maddeleri arasýnda yer alan tatlý üretiminin yapýldýðý imalathanelerde yoðunlaþtýrýlan denetim çalýþmalarýnda, Zabýta Müdürlüðü ekipleri iþletme sahiplerine gerekli uyarýlar yaparken, kurallara uygun hareket etmedikleri belirlenen iþletmelere de gerekli cezai iþlem uyguluyor. Nevþehir Belediyesi tarafýndan organize edilen iftar sofrasýnda son iftar yemeði 29 Aðustos 2011 Pazartesi günü verilecek. Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Cuma Onur ÞAHÝN Geleneksel Baðbozumu ve Kültür Sanat Festivali Ramazan Bayramý sonunda yapýlacak. Etkinliklerle ilgili hazýrlýklarýný hemen hemen tamamlayan Ürgüp Belediyesi festivale tüm Nevþehir halkýnýn katýlmasýný bekliyor. Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz, ilçede uzun yýllar büyük bir coþku ve þenlik havasýnda gerçekleþen Baðbozumu Festivali'nin son yýllarda yeteri kadar renkli geçmediðini ve son iki yýldýr ise ramazan ayýna denk gelmesi nedeniyle yapýlamadýðýný belirtti. Bu yýl festivalin bayram tatilinin hemen ardýndan Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþeceðini söyleyen Yýldýz, "Çocukluðumuzda gerçekleþen festivallerin çok renkli, çok coþkulu ve çok daha keyifli geçtiðini söyleyebilirim. Bu yýl yapacaðýmýz festival o yýllarda olduðu gibi 3 gün boyunca dolu dolu gerçekleþmeli. Sadece Ýlçemiz merkezindeki halkla sýnýrlanmayýp, tüm ilçe halkýnýn 7 den 70 herkesin katýldýðý, tüm köylerin iþtirak ettiði, ilçemize baðlý belde belediyelerindeki halkýn da katýldýðý bir festival gerçekleþtirmek istiyoruz. Festivalde, üzüm ile ilgili ne varsa her anlamda bilimsel, kültürel ve sanatsal, her türlü aktivitenin yapýldýðý bir ortam oluþturmak istiyoruz. Bunun için de aylar öncesinden bu toplantýyý gerçekleþtirdik. Sadece bizim deðil, sizlerin de her türlü fikrini ve desteðini ve katkýsýný almak istiyoruz." açýklamasýnda bulundu.

7 Doðu Afrika yanýyor, kaynýyor. Kuraklýk, susuzluk, açlýk, göçler, sýðýnmalar, hastalýklar ve ölümler. Ne söylenebilir ne yazýlabilir, bilemiyorum. Üzgün, dingin ve çaresiz sadece izliyoruz. Yazýklar olsun insanlýðýmýza. Yüzlerce yýldýr müstemleke Afrika ülkelerinin yer altý ve yer üstü zenginlikleri acýmasýzca yok edildi. Ýnsanlarý köle olarak çalýþtýrýldý. Yetmedi az biraz verimli topraklarý da, mevcut hükümetlerce tarým emperyalistlerine, yabancý yatýrýmcýlara ya satýldý ya yýllýðýna kiralandý. Büyük yatýrýmcýlar, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Çin gibi ülkelerden gelerek, aðýrlýklý olarak biyoyakýt elde etmek ya da ülkelerinde ki gýda açýðýný karþýlamak üzere ekim yapýyor. Geliþmiþ ülkeler, elde edilen biyo- yakýtla araçlarýný çalýþtýrýp keyfine bakýyor. Endüstriyel Tarýma derhal son verilerek, kýta ülkelerinin kendi bilgi ve görgüleri teknik olarak desteklenerek, kendi ayaklarý üzerinde durmalarý gerekiyor. Aslýnda Afrika yý aç býrakan tarým emperyalizmi(endüstriyel tarým). Ne kadar da bize benziyor. Biz onlara benzeyeceðiz. Þimdiden topraklarýmýz büyük þirket ve bankalarca kiralanmaya baþladý. Küçük çiftçilik can çekiþiyor. Tohumuna, havasýna, suyuna, topraðýna, insanýna sahip çýkamayan, bir çakýl taþý için binlerce gencin ölümüne göz yuman bizler ayný þeyler baþýmýza gelince, bize birilerinin yardým edeceðini mi sanýyorsunuz? Biz ne yapýyoruz ki bize yardým etsinler? Kýzýlay, Diyanet gibi kurumlarýn yardýmlarý devede kulak kalacak biliyorsunuz. Ramazanla birlikte bereketlenen sofralarýnýzda, lokmalar boðaza düðümlenmiyorsa vay halimize. Ýsraf ettiðimiz gýdalar ve de özellikle israf ettiðimiz sular ile kaç canýn kurtulacaðýný lütfen hesaplayýn. Kutsal ayda yapýlacak cüzi yardýmlar belki psikolojinizi rahatlatýr. Küresel açlýk ve susuzluða çare olur mu dersiniz. Þatafatlý ve de iþte, rekorlar kýrmaya yönelik, iftar sofralarý ve ramazan eðlenceleri derhal iptal edilerek kardeþlerimize yardým yapýlamaz mý? Açlýk ile ilgili olarak Kemal Ýnal BirGün Gazetesi n de köþesinde Küresel açlýk, oruç ve komþuluk baþlýklý yazýsýnda konuyu detaylý incelemiþ. Ýzniyle, sizlerle paylaþýyorum. Belki, ders alanlarýmýz olur: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu yýlki Ramazan ayýnýn temasý olarak komþuluðu, yani dayanýþmayý belirlemiþ. Ýyi de etmiþ. Çünkü onlar komþuluk dediklerinde hep aklýmýza mahalle baskýsý gelirdi; özellikle de Ramazan da oruç yedin diye dövülen insanlarýmýz. Bu vesileyle Ýslam da komþuluðu anan hadis ( komþusu açken tok yatan bizden deðildir ) yeniden hatýrlatýlmýþ. Bunda da Somali de açlýk ve susuzluktan patýr patýr ölen Afrikalýlarýn bir payý var. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez bir komþuluk seferberliði baþlatmýþ bu nedenle. Ne yapmýþ? Hep yerel ve çoðu zaman (özellikle son zamanlarda) bir baský unsuru (mahalle baskýsý) olarak anýlan komþuluðu bu kez küresel düzeyde ele almýþ ve çaða, modern metropollere yönelik yeni bir komþuluk nosyonunun oluþturulmasý için çaðrý yapmýþ. Görmez, zengin Ramazan sofralarýný, VIP oruç çadýrlarýný, gösteriþçi iftarlarý eleþtirmiþ. Ve demiþ ki: Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi de etkili olan kuraklýðýn yarattýðý açlýk nedeniyle insanlar, bilhassa çocuklar ölmektedir. O halde, yukarýda zikredilen hadisin gereði yerine getirilmelidir. Yani, bize modern bir çaðrý yapýyor Görmez: Her evden bir fitre, bir iftar Afrika ya. Cep telefonunuzdan gönderdiðiniz bir mesajla 5 TL yollamýþ ve bu sayede Afrika da açlýkla boðuþan 4 milyon çocukla komþu olmuþ oluyorsunuz. Bu kadar basit yani! Bir týkla Afrikalýyla komþu oluyor ve açlýðý delete etmede rol sahibi olmuþ oluyorsunuz. Þimdi, Diyanet Ýþleri Baþkaný nýn elbette görevi; insanlýk açlýkla boðuþurken bunun nedenlerini sorgulamak, küresel kapitalizmin iðrenç politikalarýný eleþtirmek, tüm neoliberal iktisat medyasýnýn bu açlýða dikkat çekmek yerine piyasalarla dans etmeyi neden sürdürdüðünü öðrenmek, dinimilliyetçi-sosyal demokrat yerel yönetimlerin oruç günlerini ve iftarlarý popülizmin yeni av sahasý haline niye getirdiðini anlamak deðil. Türkiye de açlýk, yoksulluk ve yoksunlukla boðuþan Kürtlerin neden Diyanet in komþu algýsý mesafesine giremediðini sorgulama görevi yok. Ramazan çadýrlarýna iftar açmaya giden onca fakirin, Hacýhüsrevli nin, tinercinin, seyyar satýcýnýn, garibanýn, yaþlýnýn, sokakta yatýp kalanlarýn, giderek yükseldiði iddia edilen milli gelire raðmen neden hala aç ve yoksul olduðunu Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn düþünmesi elbette mümkün deðil. Sendikasýzlaþtýrýlan, iþten atýlan, aldýðý asgari ücretle standart altý hayata tutunmaya çalýþan, borç kafesine sokulan, yýlýn her ayý zoraki oruç tutan onca emekçiyi, ezileni, köylüyü, kamu çalýþaný insanýmýzý, Tarlabaþý ndaki Afrikalý göçmenlerimizi, karýn tokluðuna çalýþan eski sosyalist cumhuriyetlerinden gelen emekçilerimizi düþünmek, Diyanetin iþi deðil. Onlar, komþumuz mu deðil mi belli deðil çünkü. Ama sormaya hakkýmýz yok mu? Afrikalý komþulara yardým yolu, ola ola fitre mi olmalý? Gönlünüzden sadece 5 TL mi koptu? Afrika ya çektiðiniz mesajla gönderdiðiniz 5 TL sizi temize çeker mi? Bu parayý gönderdiðinizde o insanlara yardým mý etmiþ yoksa onlarýn yoksulluklarýnýn nedenlerini görünmez mi kýlmýþ oluyorsunuz? Böylesine bir yol, çok kolay ve gayri insani deðil mi? Vicdanlarý bedavadan temize çekmek anlamýna gelmez mi bu yaptýðýnýz? Komþuluk bu kadar ucuza kurulabilir mi? Mesela, Diyanet Ýþleri Baþkaný neden MÜSÝAD lý iþ insanlarýna hadi, madem Müslümansýnýz, bakýn komþunuz aç yatýyor; sermayenizin, zenginliðinizin hiç olmazsa yarsýný onlara baðýþlayýn demez? Demez, çünkü Müslüman da olsa bir iþ insaný, neoliberal iþ piyasasýnda önce dinini, dini deðerlerini veya dinsel kimliðini, hadisin gereðini yerine getirmeyi deðil, piyasadaki durumunu düþünür. Çünkü kendi varlýk nedeni, o açlardýr. Geçenlerde bir yerel belediye Ýstanbul da vatandaþlarýna iftar çadýrý yerine iftar vapuru sunmuþ. Hem Ýstanbul gezisi hem de bedavaya iftar açma! Vapur dolup taþmýþ, týpký iftar çadýrlarý gibi. Bir diðeri ise iftar çadýrýnda klima ve LCD TV olduðuyla övünüyordu. Bir baþkasý ise, menülerin en kralýnýn kendi iftar çadýrlarýnda olduðunu ilan ediyordu. Düpedüz neoliberal kültüre yedirilen yeni bir oruç (açtýrma) tarzý ile karþý karþýyayýz. Çadýrlar arasý rekabette hýz, son gazda. Çadýrlar her akþam ekrana geldikçe mümin sayýsý da artýyor haliyle. Memlekette ne kadar çok yoksul varmýþ mý diyeceðiz bunlarý görünce? Oysa dememek gerekir, çünkü ABD nin Ankara Büyükelçisi de o çadýrlardan birine konuk olup iftarýný belediyenin kesesinden karþýladý. Ne demeli? Bir ülke düþünün ki, tüm dünyanýn aç ve yoksul kalmasýnýn sorumlusu olsun ama o ülkenin bir büyükelçisi gitsin o ülkelerden birinin açlarýyla ayný sofrada oruç açsýn! Tamam, mükemmel bir PR çalýþmasý ama insanda biraz da utanmasýkýlma olmaz mý? Tuhaf bir durum var: Ben bildim bileli Afrika ülkelerine Batýlý ülkeler hep yardým ederler. IMF, Dünya Bankasý, BM vs. onlara habire kredi açar, hibe verir, yiyecek yardýmýnda bulunurlar, açlýðý ve yoksulluðu yok edecek uzmanlar gönderirler vs. Lakin bu ülkelerde ne açlýk biter ne de susuzluk; yoksulluk daimidir. Ama biz yeni bir kanal açtýk bu konuda: Fitre. Fitre üzerinden komþuluk kurma. Neoliberal ve postmodern bir dünyada onlarý fitreyle, 5 TL ile kurtarabileceðimizi düþünüyoruz. Helal olsun bize. Hadisin gereðini ne güzel de yerine getiriyoruz! Not: Geçen haftaki Çöp baþlýklý yazýmda, katý atýk bedeli tam açýklanamamýþ. Su faturasýndan, katý atýk bedeli, ayrýlýp faturalandýrýlmazsa, yurttaþ, su bedelini gününde de yatýrsa, katý atýk bedeli için gününde yatýrýlamadýðýndan gecikme zammý ödeniyormuþ. Yerel yönetimimize duyurulur. Nilay VARDAR Genel-Ýþ, 61. Hükümet Programý'nda kýdem tazminatýnýn "kýdem tazminatý fonu"na devredilmesini öngören uygulamayý protesto etti. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK)'e baðlý Genel Hizmetler Ýþçi Sendikasý (Genel-Ýþ) Ýstanbul Þubesi'ne baðlý 250 kiþi, "Kýdem tazminatý emeðimizdir, emeðimizi gasp ettirmeyeceðiz" pankartý eþliðinde sendika binasýndan Unkapaný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge Müdürlüðü'ne yürüdü. Basýn açýklamasýný okuyan Mehmet Karagöz, kýdem tazminatýnýn kaldýrýlarak iþçinin "iþ güvencesi"nin ortadan kaldýrýlmak istendiðini söyledi. "Kýdem tazminatý iþçinin emek gücünün ve iþteki yýpranmasýna karþýlýk her bir yýl için aldýðý 30 günlük ücretidir. Ayrýca iþverenin keyfi iþten çýkarmasýna engel olur." "Son sosyal hak da kaldýrýlmak isteniyor" Karagöz, hükümet ve sermaye çevrelerinin kýdem tazminatý ile ilgili "çok büyük bir yüktür", "iþsizliði azaltmak için çalýþma koþullarý esnemeli" söylemleriyle iþçileri köleleþtirmek istediðini söyledi. "Ücretlerin düþük olduðu, çalýþanlarýn yüzde 75'inin asgari ücretle çalýþtýðý bir ülkede kýdem tazminatý iþverene yük deðildir. Her ekonomik krizden sonra çalýþma koþullarý esnetildi. Sendikal haklar kýsýtlandý. Son sosyal hakký da kaldýrmak istiyorlar." "10 yýldan önce tazminat çekilemeyecek" Hükümetin "zaten çoðu iþçi kýdem tazminatýný alamýyor" ve "ekonomik kayýp olmayacak"söylemlerine þöyle yanýt verildi: * Biz de birçok iþçinin kýdem tazminatý alamadýðýný biliyoruz. Ama bunun çözümü, iþ güvencelerini saðlamlaþtýrmaktan geçer. Ýþverenlerin kýdem tazminatý vermemek için izledikleri iþten çýkarma yöntemlerini geçersiz kýlacak yasal düzenlemelerden geçer. * Mesela 1000 lira alan bir iþçi bir yýl çalýþtýðý iþ yerinden çýkarýldýðýnda 1000 lira kýdem tazminatý alacak. Öngörülen uygulamada ise ayný maaþa yýlda 360 lira yatacak, iþçi bunu kesintisiz 10 yýl prim yattýktan sonra alabilecek. * Ýstihdamýn yüzde 46'sýnýn kayýt dýþý olduðu Türkiye'de 10 yýllýk çalýþma süresinin dolmasý çok güç. "Fonu ekonomiye kaynak yapacaklar" Açýklamada, hükümetin "konut edindirme yardýmý, tasarrufu teþvik fonu, iþsizlik sigortasý" uygulamalarýnýn amacý dýþýnda kullanýldýðý belirtilerek, hükümetin kýdem tazminatýný da da bütçe ekonomisine kaynak olarak kullanacaðýný açýkça söylediði belirtildi. Kitle açýklamanýn ardýndan 10 dakikalýk oturma eylemi yaptý. Genel-Ýþ'in Türkiye'nin her yerinde ayný anda baþlattýðý eylemlerin ilk aþamasý 1 Ekim'de açýlan Meclis'i harekete geçirmek. Sendika deðiþtirme baskýsýna karþý eylem yapan ve polis müdahalesine uðrayan Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'na (Türk-Ýþ) baðlý Belediye-Ýþ iþçileri temsilcisi de eyleme destek verdi. (NV) Bianet

8 Afrika Þu anki en son bilgilerimize göre insanlýðýn ilk kez ortaya çýktýðý ve dünyaya oradan yayýldýðý Homo Saphiens in doðum evi Afrika daki Sorunlar Sarmalýnýn Oluþum Süreci Kölelik Afrika, medeni dünya sakini insanlar için uzun süre bilinmez, egzotik, vahþi, barbar, ilkel olarak kaldý. Belki hala daha öyle Ancak burasý medeni dünya insanlarý için kullanýlmasý gereken bir kaynaktý. Ýlk olarak Afrika nýn zengin insan kaynaðý, temel olarak pamuk iþçisi olarak kullanýlmak üzere köle olarak Amerika ya götürüldü. Çünkü pamuk üretimi, sýcaða dayanýklýlýk gerektiren ve haklarýný savunabilecek medeni insanlarýn çalýþtýrýlmasý zor, yoðun iþgücüne muhtaç bir tarýmsal üretim þekli idi. Tekstil sektörünü besleyecek pamuk için ucuz insan gücü þarttý ve Afrika bunun için harika bir kaynaktý. Yüz binlerce Afrikalý, pamuk (ve þeker) üretiminde çalýþtýrýlmak üzere köle olarak medeni insanlarýn hizmetine sunuldu. Kaynak Sömürüsü Afrika halklarýnýn bir miktarý köle olarak kullanýldýktan sonra meraklý ve keþifçi medeni insan, Afrika nýn diðer kaynaklarýna da göz dikti. Çeþitli madenler, fildiþi ve bunun gibi çeþitli ürünler yine oradaki insanlarý köleleþtirilerek medeni dünyaya sunuldu. Ancak bu süreçte büyük zorluklar ortaya çýkýyordu. Efendilerin de Afrika da olmasý gerekiyordu. Gelin görün ki kýta, medeni insanlar için çok fazla hastalýk barýndýrýyordu. Bu aþamada modern týp, önce efendilerin orada yaþamasýný saðladý. Ancak ithal týbbýn nimetleri artýk sadece efendilere deðil, yerlilere de hizmet sunmak zorunda kalmaya baþladý. Çünkü 20. yüzyýla doðru ilerlenirken hem köleler bazý haklarý olduðunu söyleyebilecek kadar medeniyet ile kaynaþmýþ, hem de medeni insan en azýndan türdeþ olduðu canlýlarýn eþit haklara sahip olmasý gerektiðine ikna olmaya baþlamýþtý. Ayrýca üretilen ürünleri satýn almak isteyen canlýlara ihtiyacý vardý büyüyen endüstrilerin. Ve bilim destekli mantýk geliþip toplumlarý besledikçe modern insan, diðer canlýlarýn bile bazý haklarý olabileceðini ayrýt etmek zorunda kalýyordu. Evet býrakýn insaný, diðer canlýlarýn da haklarý olabilirdi, çünkü insana benziyorlardý. Kraliçe Viktorya, Londra Hayvanat Bahçesi nde orangutan Jeni ile tanýþtýktan sonra belki de kendini tutamayarak þöyle demiþti: Ürkütücü, ýzdýrap verici ve can sýkýcý derecede insan. Modern Týp ve Endüstriyel Tarým Böylece týp sektörü Afrika ya el attý ve özellikle çocuk ölümleri azaldý. Nüfus arttý. Nüfus artýp doðal kaynaklar modern toplumlarca tüketildikçe ve de iþgücü modern insan ihtiyaçlarý için kullanýlmaya zorlandýkça yerel insanlarýn avcýlýk, toplayýcýlýk, gýda saklama gibi kendine yeterlik saðlayan bilgi ve yetenekleri hem kullanýlamadý, hem de bu yolla mevcut nüfusu beslemek mümkün olamadý. Bu sebeple mecburen endüstriyel tarým da sahneye çýktý ve insan nüfusu daha da arttý, arttý, arttý Þiddet ve Mülkiyet Ýliþkisi Böylece yeni bir içinden çýkýlmaz bela baþ vermeye baþladý. Endüstriyel tarým genelde nasýl daðýtýlacaðý? ciddi sorun olan artý deðer yaratýr. Üretimi belli bir masraf gerektirdiði ve asýl amaç kar olduðu için endüstriyel tarým ürünleri avcý, toplayýcý ya da hatta geleneksel tarýmcý toplumlarda olduðu gibi paylaþýlamaz. Ünlü düþünür Rousseau Þiddet, mülkiyetle baþlamýþtýr. diye bir tespitte bulunmuþtur. Afrika insanlarý nüfuslarý arttýkça baðýmsýz kabile yerleþimlerini terk edip þehirler kurmak; bunlarý uygun yönetebilmek için çeþitli modern kitle-devlet yönetim sistemlerini uygulamak zorunda kaldý. Böylece belki eskiden de olan, ancak mülkiyetin sýnýrlý olmasýndan dolayý sýnýrlý kalan þiddet, nüfusun ve sahip olunabilecek mülkün artmasý ile doðru orantýlý olarak arttý. Güvenlik ve Gýda Temini Ýliþkisi Ve yine ilginç bir noktadýr ki endüstriyel tarým, sürdürülebilir olamamasýnýn yaný sýra büyük oranda güvenliðe ihtiyaç duyar. Bir hayvan sürüsünden, koca bir mýsýr tarlasýndan, bir meyve bahçesinden o bölgede yeterli güvenlik olmadan verimürün alamazsýnýz. Savaþýn olduðu yerde tarým olmaz. Böyle bir ortamda gýda, uzaklardan ithal edilmek zorundadýr. Küresel Ýklim Deðiþiminin Gýda Üretimine Etkileri Ve yine ayrýca endüstriyel tarým istatistik temelli batý bilimi destekli olarak yapýlabilir. Bu sebeple de bu þekilde tarýmýn yapýlacaðý bölgede küresel iklim deðiþimi kaynaklý tahmin edilemeyen doða olaylarý olmasý (beklenmeyen kuraklýk, sel, fýrtýnalar, aþýrý sýcak veya soðuklar) üreticileri strese sokar. Üreticiler riskleri azaltmak için özellikle su kaynaklarýný garanti altýna almaya ve bulunca da sýnýrsýzca kullanmaya çalýþýrlar. Elbette ki endüstriyel tarýmsal üretim aþýrý su tüketir (insanlýðýn mevcut tatlý su tüketiminin yaklaþýk % 70' ini) ve su kaynaklarý tükenir. Yukarýda anlatmaya çalýþtýðým devasa bir yok oluþun kýsa, yazýyý uzun tutmamak için aralarda birçok detayý atlamak zorunda kaldýðým öyküsü. Bu öyküyü daha da özetleyip kronolojik olarak süreci maddelerle belirtmek gerekirse: Afrika nýn baþýna gelenler: 1- Ýlk temaslar sýrasýnda yerliler katledildiler. 2- Köleleþtirilip, baþka kýtalara gönderildiler. 3- Köleleþtirildiler ve kýtanýn doðal kaynaklarý modern toplumlarýn zenginleþmesi için kullanýldý. 4- Nüfus azaldý, korku hakim oldu. Yerel kültürler ve hayatta kalma pratikleri çökmeye baþladý. En temelde nüfusa çözüm olarak geliþmiþ toplumlar ilaç ve tedavi desteði verdi. 5- Nüfus yeniden arttý. Açlýðý önlemek için endüstriyel tarým ortaya çýktý. 6- Nüfus daha da arttý. Ýnsanlar þehirlere doldu ve dünyanýn diðer bölgelerinde uygulanan çeþitli yönetim modelleri ile yönetilmek zorunda kaldýlar. Bu yönetim sistemlerine hem yönetenler hem de yönetilenler uyum saðlayamadý. Tarým ve yoðun nüfusun oluþturduðu atýl artý deðer, toplu þiddeti/savaþlarý doðurdu. 7- Modern dünyada nispeten azalan savaþlar sebebi ile satýþlarý düþen silah sektörü (ki devletler gelir elde edebilmek, siyasi partiler seçilebilmek için bu sektöre muhtaçtýr), kýtaya bol bol silah sattý. Mülkü ele geçirmek isteyen yöneticiler halka zulmederek gitgide kýsýtlý hale gelen kaynaklarý modern insanlýða akýtmaya devam etti. 8- Süreðen þiddet hali, küresel iklim deðiþikliðinin etkileri ve kýtanýn doðal kaynaklarýnýn sürdürülemez sömürüsü tarýmsal üretimi de sürdürülemez kýldý. Sonuç: AÇLIK VE SEFALET Þu anda tüm Türkiye bir seferberlik ruhu ile Somali ye yardým ediyor. Yardým eden insanlar vicdanýný rahatlatýrken yönetimdeki siyasi parti prim yapýyor ve Türkiye dýþ siyasette adýný duyuruyor. Bunlar kýsa dönem için doðru iþler gibi görünmekle beraber asla gerçek çözüm deðiller. Bu sorunlar karmaþasý için olasý tek gerçek çözüm, oraya uzman gruplarý göndererek yerel insanlarýn kendi kendine yeterliliðini kazanabileceði pratikleri kazandýrmaya; eski kültür ve ekolojik döngülerinin yeniden saðlýklý iþleyeceði bir hale getirmeye çalýþmakla bir dereceye kadar mümkün olabilir. Ancak günümüzün kurtlar sofrasý dünyasýnda hiçbir devlet, gerçek anlamda çýkarsýz bir þey yapmaz, yapamaz. Muhtemelen yýllar içinde bu gruplar yine sömürü amaçlý kullanýlmaya çalýþýlabilir. Yine de bence bu çözüm, kötünün iyisi. Türkiye ve Açlýk Belki asýl daha hazin olan, ayný sorunun bizim de kapýmýzý çalýyor olduðu. Ýnsanýmýz endüstri ve kapitalizm sebebi ile kendi kendine yeterlilik ile ilgili tüm bilgisini kaybediyor. Köylerde yerel kültürleri yeni kuþaklara aktaracak çocuklar, modern hayatýn cazibesine kapýlarak þehir meslekleri (hemþire, öðretmen, mühendis) edinerek þehre göçüyorlar. Endüstri ve kapitalizm yapýsý gereði doðal kaynaklarý sömürüyor ve küresel iklim deðiþikliðinin etkileri gitgide kendini daha fazla gösteriyor. Domates üreticisi artýk salçayý süpermarketten alýyor. Ýnsanlarýnýn kendi gýdalarýný üretip saklama pratiklerini kaybettiði bir toplumda küçük bir gýda krizi, fýrýnlar kapalý iken ekmek üretemeyen; süpermarketler çalýþmaz iken tarhana yapamayan; yolda gördüðü ebegümecini tanýmayan-tanýsa da nasýl tüketileceðini bilemeyen; zaten hazýr gýdaya da fazlasý ile alýþmýþ bir halkýn üzerine kabus gibi çökecektir. Ülke olarak endüstriyi baltaladýðý gerekçesi ile köy enstitülerini, ev ekonomisi bölümlerini kapattýk. Daha verimli olduðunu sanarak endüstriyel tarýmý ve sonucunda üretilen ürünlerin uzaklara gönderilmesini destekledik. Topraklar, bu gidiþle asla önü alýnamayacak bir erozyon tehdidi altýnda günden güne yok oluyor. Oluþturulan yapay ormanlar bile maalesef aslýnda tek tip aðaçlardan oluþan büyük endüstriyel iþletmeler Toprak, üzerinde yaþayaný beslemiyor, desteklemiyor. Her yer, yoðun rekabet içinde ayakta kalabilen için kar amaçlý bir iþletme. Oysa toprak, gýda ve gýda edinme bilgisi/kültürü, kar hýrsý için vazgeçilemeyecek kadar deðerli. Fazla söze gerek yok, Somali ye iyi bakalým. Çünkü geleceðimiz oradan bize göz kýrpýyor olabilir. Son söz Voltaire in Kandid (Candide) adýnda bir romaný vardýr. Özetle romanýn baþ kahramaný Kandid evinden ayrýlýr. Felaketler, zorluklar, yenilgiler ve zaferlerle dolu bir çok macera yaþar. En sonunda Anadolu da yaþlý bir adamýn evine misafir olur. Yaþlý adam sakin bir hayat yaþamakta ve evinin arkasýndaki bahçe ile ilgilenmektedir. Kandid yaþlý adama hayatýn anlamýný sorduðunda yaþlý adam Hayat, arka bahçeni yetiþtirmektir der. Bu kitaptan benim anladýðým, bir insan yaþadýðý yere en yakýn toprak ile ilgilenmeli ve bunun sayesinde kendine yeterli olabilmelidir. Bir aile, bir halk ve tüm dünya için de durum böyledir. Kýsaca Hayat, arka bahçeni yetiþtirmektir Saygý ve sevgilerimle Kaynak : Yeþil Gazete

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı