Tel: (0386) KIRÞEHÝR AÐUSTOS 2011 CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA"

Transkript

1 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine, sýnýr noktasýndan ayrýlarak Balveren Beldesi'ne doðru yola çýktý. 2 DE Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Havva Kýran, bianet'e yaptýðý açýklamada, "insanlarýmýzla buluþmak için sýnýr noktasýndan ayrýldýk, yoksa biz sýnýr noktasýný býrakmazdýk" dedi. Balveren Beldesi'ne doðru giderken, bir köyde durdurulduklarýný söyleyen Kýran, "bizi de durdurdular. Ne onlarý býrakýyorlar, ne de bizi býrakýyorlar" dedi. Dört çeperden sarýldýklarýný söyleyen Kýran, temel ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorluklar yaþandýðýný söyledi. Etraflarýnýn çevrili olduðunu söyleyen Kýran, zaman zaman gaz bombalarýna maruz kaldýklarýný da ekledi. 2 DE Türkiye ve Açlýk Belki asýl daha hazin olan, ayný sorunun bizim de kapýmýzý çalýyor olduðu. Ýnsanýmýz endüstri ve kapitalizm sebebi ile kendi kendine yeterlilik ile ilgili tüm bilgisini kaybediyor. Köylerde yerel kültürleri yeni kuþaklara aktaracak çocuklar, modern hayatýn cazibesine kapýlarak þehir meslekleri (hemþire, öðretmen, mühendis) edinerek þehre göçüyorlar. Endüstri ve kapitalizm yapýsý gereði doðal kaynaklarý sömürüyor ve küresel iklim deðiþikliðinin etkileri gitgide kendini daha fazla gösteriyor. Domates üreticisi artýk salçayý süpermarketten alýyor. Ýnsanlarýnýn kendi gýdalarýný üretip saklama pratiklerini kaybettiði bir toplumda küçük bir gýda krizi, fýrýnlar kapalý iken ekmek üretemeyen; süpermarketler çalýþmaz iken tarhana yapamayan; yolda gördüðü ebegümecini... 8 DE 7 DE Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 24 Aðustos 2011 Çarþamba günü Sulucakarahöyük Gazetesi matbaamýza gelen Nezaket CÝHAN ile yaptýðýmýz söyleþiyi halkýmýzýn bilgisine sunarýz. Nezaket Cihan, Gazete alacaktým okumaya, parayla mý? Naci Özçelik, Buyurun size parasýz. Nezaket Cihan, Hacýbektaþ Nasýl Deðiþecek Gardaþým? Ben Antalya da oturuyorum, hasretini çektiðim Hacýbektaþ a törenler için geldim. Ýnsanlarýmýza bi hal olmuþ, Hacýbektaþ niye iyiye gitmiyo diyecek oldum. Ööle bakýyorlar, hiç gonuþmuyolar. Devamý 3 DE Genel-Ýþ, 61. Hükümet Programý'nda kýdem tazminatýnýn "kýdem tazminatý fonu"na devredilmesini öngören uygulamayý protesto etti. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK)'e baðlý Genel Hizmetler Ýþçi Sendikasý (Genel-Ýþ) Ýstanbul Þubesi'ne baðlý 250 kiþi, "Kýdem tazminatý emeðimizdir, emeðimizi gasp ettirmeyeceðiz" pankartý eþliðinde sendika binasýndan Unkapaný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bölge Müdürlüðü'ne yürüdü. 7 DE KIRÞEHÝR "Çocukluðumuzda gerçekleþen festivallerin çok renkli, çok coþkulu ve çok daha keyifli geçtiðini söyleyebilirim. 6 DA 5 DE DERSHANESÝ Kýrþehir birey dershanesi Dev Öðretmen Kadrosuyla ÜCRETSÝZ Yaz kurslarýna baþlamýþtýr. Salý-Çarþamba-Perþembe günleri saat arasýnda yapýlan ÜCRETSÝZ Yaz kurslarýmýza tüm Öðrencilerimiz davetlidir. ADRES: Kýrþehir Birey Dershanesi Mucur duraðý yaný Tel: (0386)

2 Her ne kadar ana-akým medya bugünlerde sadece savaþýn dilini kullanmakta ýsrar etse de Barýþ Gazeteciliði diye bir þey var. Dünyada bu terimi ilk kullanan Profesör Johan Galtung, barýþ odaklý, gerçek odaklý, halk odaklý ve çözüm odaklý gazeteciliðin mümkün olduðuna inanmýþ. Bu haftaki Köþe Vuruþu nda barýþ gazeteciliði üzerine çalýþan Annabel McGoldrick ve Jake Lynch in önerileri ýþýðýnda bugünlerde Türkiye de barýþ gazeteciliðinin nasýl mümkün olabileceði üzerine kafa yormak istiyorum. (9 Ekim 2007 tarihinde Bianet te yayýnlanan Tolga Korkut un Türkçeleþtirdiði ve derlediði metni temel alarak) YALNIZCA ÝKÝ TARAF MI VAR? McGoldrick ve Lynch barýþ gazetecilerine, anlaþmazlýðý iki taraftan oluþuyormuþ gibi göstermekten kaçýnýn önerisini yapýyor. Türkiye de 30 yýldýr süren savaþý ele alacak olursak; sadece devlet ve Kandil tarafý mý var? Hiç kuþkusuz ki her iki tarafta da bunlardan ayrý daha makul talepleri olan barýþ için uðraþan, artýk kan dökülmesin diyen farklý gruplar var. Öyleyse bunlarý ön plana çýkarmak bir barýþ gazetecisinin ilk hedefi olmalý. BÝZ KÝMÝZ? Geçen haftaki manþetlere dikkat ettiyseniz pek çoðunda biz kelimesi tüm Türkleri kapsayacak þekilde kullanýlmýþtý. Ayný þekilde Kürt tarafý da ötekileþtirilmiþ siz kelimesinin içine sýkýþtýrýlmýþtý. Öyle ki, Yeni Þafak, BDP li vekilleri alenen hedef göstererek Katil Sizsiniz baþlýðýný bile atabilmiþti. McGoldrick ve Lynch, barýþ gazetecilerine biz ve öteki diye kestirme ayrýmlardan kaçýnmalarýný öneriyor. Bu tarz ayrýmlarýn þiddeti haklý çýkarmak için bir araç olarak kullanýldýðý kesin. O halde barýþ gazetecisinin tarafý biz veya onlar deðil, gerçeðin tarafý olmalýdýr. GÖRÜNMEYENÝ ARAMAK Bugünlerde medyada sadece bir tarafýn acýlarýna þahit oluyoruz. Oysa Brecht in þiirindeki gibi her iki yanda da analar aðlýyor. McGoldrick ve Lynch barýþý arayan gazeteciliðin her iki tarafýn acýlarýna yer vererek mümkün olabileceðine inanýyorlar. Bence haklýlar. Sonuçta iki taraf da robotlarla savaþmýyor. Ölenlerin tümü bizim çocuklarýmýz ve barýþ gazeteciliði, ancak iki tarafýn da acýlarýný eþit bir þekilde göstermekle yapýlabilir. Ayný þekilde görünmeyen etkileri, yaþanan travmalarý haberleþtirmek de öyle. Funda Danýþman ve Rojin Canan Akýn ýn yeni çýkan Bildiðin Gibi Deðil-90 larda Güneydoðu da Çocuk Olmak (Metis Yayýnlarý) kitabý gibi iyi bir örnek mesela. SÖZCÜKLERi DOÐRU KULLANMAK Ana-akým medya rating ve skandal yaratma arzusuyla bazý sözcükleri çok kolay kullanýyor. Örneðin; katliam silahsýz ve savunmasýz olduðu bilinen insanlarýn kasten öldürülmesiyken iki silahlý grup arasýndaki çatýþma için bile kullanýlabiliyor. Ayný þekilde terörist, köktenci, fanatik, teröristbaþý gibi kötücülleþtirici etiketler ötekiyle müzakere etmenin yolunu tamamen kapatýyor. Barýþ gazeteciliði için önce bu tanýmlar üzerine yeniden düþünmek ve belki bu kadar kolay kullanmamak gerekiyor. UFKA DOÐRU... Barýþ gazeteciliði elbette bu þartlarda o kadar kolay deðil. Hiç kuþkusuz Türkiye deki merkez medya kadar, Kürt tarafýna seslenen alternatif medyanýn da bunun için çabalamasý gerekiyor. Þimdi kimilerine naif görünebilir ama yeter artýk insanlar ölmesin! diyen herkes, elbet bir gün bu noktaya gelecektir. *** RAUF TAMER DEMOKRASÝYÝ ÖÐRENÝYOR Cemal Süreya 99 Yüz de kayda geçer: Rauf Tamer büyük bir deprem sonrasý Doðu Anadolu daki bazý illere Batý dan yapýlan kan baðýþlarý sonrasý dikkat etsinler ha, gönderdiðimiz kan asil kandýr! diye yazý yazabilecek kadar ileriye gitmiþtir. O Rauf Tamer bugünlerde Posta gazetesinde Yeni Türkiye nin demokrasi alfabesidir bu: Kürt Türk eþitliði gibi cümleler kuruyor. Bir yýlda Kürt ile Türk ün eþit olduðuna ikna olmasý hiç yoktan iyi tabii. Hadi demokrasi alfabesinin eskisi yenisi mi olur diye sormayalým da, hâlâ Kürt sorununun savaþarak çözüleceðine inanan yazýlar yazmasýna ne demeli? *** SALÝH TUNA MÜSTERÝH OLSUN Yeni Þafak yazarý Salih Tuna, bir televizyon programýnda gazetesinin BDP lileri hedef gösteren Katil sizsiniz manþetine deðinmeden medyanýn BDP ye karþý kýyýcý bir dil kullandýðýný söylemiþ. Gazetesinin manþeti hatýrlatýlýnca da haliyle zor durumda kalmýþ. Tuna nýn samimiyetine inanýyorum. Kaldý ki, Türkiye de bizzat kendi yönettiði gazetenin yayýn politikasýna bakmadan medyaya gazetecilik dersi vermeye kalkýþan Ekrem Dumanlý varken, baþka kimsenin esamisi okunmaz. *** AKÖZ E ÖVGÜ MESAJLARI ATALIM Emre Aköz iki yazýdýr, o özlediðimiz layf sýtayl yazýlarýna dönüþ sinyalleri veriyor. Plajlardan giriyor, belediye otobüslerine biniyor, Sabah gazetesinin tuvaletlerinden çýkýyor. Dünkü yazýsýna bir zamanlar ekþi ekþi kokardý otobüsler diye baþlýk atmýþ, üstelik otobüslerin artýk ter kokmamasýný doðrudan iktidarýn baþarýsý olarak sunmamayý baþarmýþ mesela. Maillerle övgü bombardýmanýna tutalým bence. Belki hep bu sularda kalýr. BirGün Saðlýk örgütlerinin hastanelerin özelleþtirilmesi anlamýna geldiði gerekçesiyle karþý çýktýðý Kamu Hastane Birlikleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirilmek isteniyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn hazýrladýðý belirtilen kararname ile hastaneler birleþtirilerek birer iþletmeye dönüþtürülecek. Kar edemeyen hastaneler iflas bayraðýný çekecek. Hükümet halkýn, sendikalarýn ve meslek örgütlerinin itiraz ettiði, yargýnýn dur dediði planlarýný KHK ler eliyle hayata geçirmekte ýsrarcý gözüküyor. Son olarak Saðlýk Bakanlýðý nýn bir KHK taslaðý hazýrlayarak Baþbakanlýða sunduðu öðrenildi. Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Taslaðý nda, Türk Tabipleri Birliði ve SES in itiraz ettiði bir çok konu yer alýyor. Mediamagazin internet sitesinin haberine göre, taslak halindeki kararnamenin Aðustos ayý sonuna kadar yayýnlanmasý planlanýyor. HASTANE BÝRLÝKLERÝ YENÝDEN GÜNDEMDE Bakanlýðýn yapýsýný baþtan aþaðý deðiþtirecek olan taslakta halka þirketleþtirilen hastaneler düþtü. Çünkü AKP Hükümeti tarafýndan daha önce de Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasasý ile gündeme getirilen hastanelerin birleþtirilerek kendi özerk bütçeleriyle yönetilmesi konusu, küçük deðiþikliklerle KHK taslaðýnda yer alýyor. Yasa taslaðýnda yerel yönetimlere baðlanacaðý belirtilen hastane birlikleri, KHK taslaðýnda merkez teþkilata baðlanýyor. Birleþtirilecek olan hastaneler, birer þirket gibi yönetilecek. Hastaneler, hasta memnuniyeti, kalite ve verimlilik gibi konularda deðerlendirme kuruluþlarý tarafýndan deðerlendirilerek (A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere 5 sýnýfa ayrýlacak. Hastaneler artýk baþhekim deðil, genel sekreterler tarafýndan yönetilecek. (F) sýnýfýna düþen hastanenin hastaneliði Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren elinden alýnacak. TTB VE SES KARÞI ÇIKMIÞTI Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve SES, Kamu Hastane Birlikleri nin hastaneleri þirket haline getirme ve saðlýðý özelleþtirme niyetinin bir parçasý olduðunu belirterek, yasa tasarýsýna itiraz etmiþlerdi. Bakanlýða baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk hizmetlerinin (devlet hastaneleri) kamu hastane birlikleri çatýsý altýnda, özerk saðlýk iþletmesi statüsüne geçirileceðini belirten saðlýk örgütleri, kamu saðlýk kuruluþlarýnýn ürettiði hizmeti satarak ayakta kalmaya zorlayacaðýný ifade etmiþler, bunun halkýn saðlýk hakkýna bir saldýrý olduðunu vurgulamýþlardý. (Ankara/EVRENSEL) SAÐLIK BAKANLIÐI GÝZLÝ ÇALIÞMA YÜRÜTÜYOR Türk Saðlýk Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, Saðlýk Bakanlýðý teþkilatýnda köklü deðiþiklikler getirecek kanun hükmünde kararname hazýrlýðýnýn bakanlýk tarafýndan gizli bir þekilde yürütüldüðünü belirtti. Kahveci, Saðlýk Bakanlýðý nýn, teþkilat yapýsýnda köklü deðiþiklikler getirecek bir kanun hükmünde kararname hazýrladýðýný vurgulayarak Fakat bu kararnamenin taslaðý ne hikmetse çalýþanlar ve çalýþanlarýn temsilcileri sivil toplum örgütlerinden gizleniyor. Ýnternet siteleri ele geçirdik diye taslaklar yayýnlýyor. Böyle yangýndan mal kaçýrýr gibi yasal deðiþiklikler yapmak istenmesi son derece yanlýþtýr. Bakanlýk bu tutumundan vazgeçmelidir. eleþtirisinde bulundu. Söz konusu kararname ile ilgili sivil toplum görüþünün mutlaka alýnmasý gerektiðini ifade eden Kahveci, Bir yasal deðiþiklik yapýlmak isteniyorsa, bu önce sosyal taraflarla diyalog kurularak gerçekleþtirilmelidir. Ben yaptým oldu mantýðý saðlýk sistemimizde geri dönülmesi imkansýz zararlara neden olabilir. Saðlýk Bakanlýðý nýn yapýsýný deðiþtiren bu kararname yayýnlanmadan mutlaka sosyal taraflar Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine, sýnýr noktasýndan ayrýlarak Balveren Beldesi'ne doðru yola çýktý. sürece dahil edilmeli, çalýþanlarýn talep ve beklentileri dikkate alýnmalýdýr. dedi. Saðlýk çalýþanlarý ve bakanlýk merkez teþkilatýnda görevli personelin gizli kararname çalýþmasýndan endiþeli olduðunu ifade eden Kahveci, sözlerini þöyle sürdürdü: Taslaða göre bakanlýk merkezinde çalýþan tüm personelin sözleþmeli olarak çalýþtýrýlmasý, çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasý öngörülüyor. Bakanlýk personellerin biz ne olacaðýz sorusuna hiç cevap verilmiyor. Genel müdürlükler kaldýrýlýyor. Baþkanlýklar kuruluyor. Denetim gibi çok önemli bir fonksiyonu olan teftiþ kurulu kaldýrýyor. Kurumlarýn kendilerini denetlemesi öngörülüyor. Ýlçe saðlýk müdürlükleri kuruluyor. Fakat bunlarýn hepsi çalýþanlardan gizli yapýlýyor. Kamuoyuna açýkça ilan edilmiyor. Sendikalarýn görüþü alýnmýyor. Bakanlýk neden böyle gizli kapaklý iþ yapýyor, niçin bu reform niteliðindeki deðiþikliklerin tartýþýlmasýný istemiyor bunu iyi düþünmek lazým. Söz konusu deðiþiklikle kamu hastane birliklerinin hayata geçirilmesinin planlandýðýnýn da görüldüðünü belirten Kahveci, Geçtiðimiz dönemde Meclis te tartýþýlan ve çekinceler bulunarak yasalaþmayan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarýsý, Bakanlýk Teþkilat deðiþikliði ile ilgili kanun hükmündeki kararnameye eklenerek hiç tartýþýlmadan uygulamaya geçirilmek istendiðini bakanlýktan izinsiz yayýnlanan taslaklarda görüyoruz. Meclis te sakýncalarý bulunduðu için ertelenen bir yasanýn böyle bir yöntemle çýkarýlmasý son derece yanlýþtýr þeklinde konuþtu. Evrensel Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyesi Havva Kýran, bianet'e yaptýðý açýklamada, "insanlarýmýzla buluþmak için sýnýr noktasýndan ayrýldýk, yoksa biz sýnýr noktasýný býrakmazdýk" dedi. Balveren Beldesi'ne doðru giderken, bir köyde durdurulduklarýný söyleyen Kýran, "bizi de durdurdular. Ne onlarý býrakýyorlar, ne de bizi býrakýyorlar" dedi. Dört çeperden sarýldýklarýný söyleyen Kýran, temel ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorluklar yaþandýðýný söyledi. Etraflarýnýn çevrili olduðunu söyleyen Kýran, zaman zaman gaz bombalarýna maruz kaldýklarýný da ekledi. Kýran, yaptýðý açýklamada, "biz dün de ayný þeyi söylüyorduk bugün de ayný þeyi söylüyoruz, yarýn da ayný þeyi söyleyeceðiz. Biz kaný durdurmak için yola çýktýk. Kaný durdurmayý istemek suçsa biz bu suçu sonuna kadar iþleyeceðiz. Fidan gibi çocuklar öldürülüyorlar. Bu fidan gibi çocuklar ölmesin, onlarý öldüren savaþ ortadan kalksýn. Biz barýþ diyoruz. Biz bu kaný durdurmak için yola çýktýk ve bu yoldan dönmeyeceðiz. Bu kan durmalý" dedi. (bianet)

3 Naci Özçelik, Buyurun oturun. Hoþ geldiniz. Ýsminiz? Ýsmim Nezaket Cihan. Naci Özçelik, Bu siteminizi yazalým mý? Ýsminizle yayýnlayalým mý? Nezaket Cihan, Yazýn yayýnlayýn ki bi çare bulalým. Bir el verelim. Gülþehir e gittim deðiþmiþ, geliþmiþ, güzelleþmiþ. Mucur a gittim geliþmiþ, büyümüþ. Antalya dan gelirken yol boyu geçtiðimiz kasabalara baktým bi gayret var. Geliþme var. Hacýbektaþ a geldim gine ayný. kaç sene öncede böleydi. Þu sokaklara, çöplere bi bakýn. Þura Bektaþ Efendi. Þu ota çöpe bir bakýn. Ne yolu yol, ne kaldýrýmý kaldýrým. Naci Özçelik, Sizce nasýl deðiþir, nasýl geliþir? Nezaket Cihan, Devlet bi de buraya Hacýbektaþ a bakmalý. Hep Konya, Kayseri, Nevþehir bizden diyorlar. Bizleri ayrý görüyorlar. Belediye Baþkanýmýz televizyonda gonuþuyo dinledim. Hükümet ten Hacýbektaþ a yardým istiyo, yapýn diyo. Tayyip yapmýyo yapmaz. Naci Özçelik, Devlet, Hükümet yapmýyorsa sizce Hacýbektaþlý ne yapmalý? Nezaket Cihan, Belediye, Belediye, Belediye Baþkanýmýz herkese gitmeli, toplanmalý Hacýbektaþ tan projeyse? Proje. Plansa? Plan neyse gardaþým sizler daha iyi bilirsiniz. Dünya ya sesimizi, derdimizi duyurmalýyýz. Dýþardan, içerden çalýþýp çabalamalýyýz. Zoruma gidiyo Hacýbektaþ ý kötülemeleri. Naci Özçelik, Duyarlýlýðýnýz için teþekkürler. Söyleþimizi bir çaðrý olarak yayýnlayacaðýz. Nezaket Cihan, Ne duyarlýlýðý gardaþým Ýçim yanýyo, içim. Dýþarý bizi hiç istemiyo, Hacýbektaþ ta da insanlar birbirine selam bile vermiyo. Olmaz böyle. Yüz yüze, göz göze bakacaðýz. Biz hep beraber çalýþacaðýz. Okuyaný yazaný, kadýný erkeði, yaþlýsý genci, fakiri zengini bir araya geleceðiz. Baþkanda oturmayacak kalkacak partilisi partisizi görüþüp konuþacak. Naci Özçelik, Teþekkür ederiz. Nezaket Cihan, Ben yine geleceðim. Hoþça kalýn. Kolay gelsin. Ekli Listede gösterilen 71 Kalem Mal alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : ZIR MAHALLESI NEVSEHIR CADDESI HACIBEKTAÞ NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Pansiyon Binasý Kuru Gýda Depolarý c) Teslim tarihleri : Yüklenici ihale konusu malý Teknik Þartnamede belirtildiði þekilde ambalajlý olarak teslim edecektir. Ayrýca; yüklenici teslim edeceði þartname konusu mallarý, muayeneye hazýr vaziyette teslim yerlerinde bulunduracak ve aþaðýda detaylarý belirtilen þekilde teslimatý gerçekleþtirecektir. Ýdare ürünlerin bir kýsmýný haftalýk bir kýsmýný ise aylýk olmak üzere 5 gün önce yükleniciye bilgi vermek sureti ile ( faks veya telefon edip tutanak altýna almasý yeterli olacaktýr.) alacaktýr. Teslimatlar hafta içi 08:00 / 17:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecektir. Ve ambara kadar olan nakliye iþi yükleniciye ait olacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Hacýbektaþ / Nevþehir b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Nurdane ESEN Okul Müdürü ( B 91 ) Üniversite Hüseyin Sümen in evi m Nolu parseller satýlýktýr. 1 < BEÞTAÞ YOLU 643m2 638m2 634m m2 610m2

4 Milli kaynaklar bitti; batýyoruz! Ekonomide durum vahim gibi Tayyip Erdoðan ekonomi kurmaylarýyla ilk kez toplandý. Bana göre end of the game. Bizim memlekette baba mirasýna, Ýdris in öðüttüðü derlerdi. Doksan yýlda kazandýðýmýz bankalarý, hava alanlarýný, rafinerileri, petrolü, gazý, elektriði, yolu, suyu, yeraltý, yerüstü kaynaklarýný hazat mezat sattýlar. Vakýfbank, Halk Bank gibi bankalarý da, Sabah-ATV gibi varlýklarýn yandaþlara peþkeþ çekilmesi ve kredi kullandýrýlmasý için tutuyorlar. Cari açýðýn büyümesini milli varlýklarýn satýþýyla önlemeye çalýþtýlar ama yetmedi. Yani Ýdris in öðüttüðü de bitti ve gitti. Dün milletin olan milli varlýklar, þimdi eþe dosta, sýrdaþ hesaplara geçti. Borsa, döviz fýrladý; altýn çýldýrdý IMF nin boþluðunu kapatan, doldur-boþalt vurgunlarýyla kanýmýzý emen küresel bankerler ise yavaþ yavaþ gemiyi terk ediyor. Hiçbir özgür-baðýmsýz ülke, durup dururken komþu ülkeyi tehdit etmez; komþu ülkenin içiþlerini kendi içiþleri olarak tanýmlamaya cüret edemez. Bildik bir fýkradýr; kurt yukarda, kuzu aþaðýda ayný dereden su içiyorlarmýþ. Kurt bir yandan su içiyor, bir yandan da kuzuyu yemek üzere bahane arýyormuþ. Kafasýný kaldýrmýþ ve kuzu kardeþ demiþ, suyumu bulandýrýyorsun. Ýyi ama kurt amca demiþ kuzu, sen yukardasýn, ben aþaðýda. Senin suyunu nasýl bulandýrabilirim? Fazla konuþma demiþ kurt, suyumu bulandýrýyorsun Hikâye böyle, kafanýza koymuþsanýz gerekçeyi yaratýrsýnýz. Hoþ, kimin kimi yiyeceði de belli olmaz hani; savaþ bu Suriye mi Türkiye yi yer, Türkiye mi Suriye yi yer veya ABD kafamýzý tokuþturup ikimizi birden mi yer bilinmez. Dinime söven bari Müslüman olsa... Suriye Hükümeti muhaliflere saldýrýyor, katliam yapýyormuþ. Adaletli-dürüst yönetimler, bu zulmü elbette kýnar Ama sen? Esad zalim de, sen demokratsýn? Ki, Suriye Hükümetini kýnýyor, tehdit ediyorsun. Uygulamalarýn demokratik mi; yirmi milyon Alevi nin hakkýný gasp eden sen deðil misin? Ayýrýmcýlýk, bölücülük yapmýyor musun? Devri iktidarýnda yalan-talan gýrla gitmiyor mu? Daha dün, 12 Haziran seçimlerinde mezhepçilik yapmadýn mý; toplumu ayrýþtýrmadýn mý? Çorum un, Maraþ ýn katillerini, Madýmak ý yakanlarýn avukatlarýný partine toplamadýn mý? Bakan, milletvekili, belediye baþkaný, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmadýn mý? Yazaný, çizeni, usulsüzlüklerine karþý çýkaný sorgusuz-sualsiz Silivri ye göndermedin mi? Hangi hakla, hangi insan hakkýndan bahsediyorsun? Þimdi komþu ülkelerden biri çýkýp, olan biteni sebep gösterip, Türkiye ye saldýrmaya kalksa, haklýsýn mý diyeceðiz? Suriye yönetimi, azýnlýkta olan Nusayri Alevilerine dayanýyormuþ, diktatörmüþ, zalimmiþ! Eyyy Tayyip Erdoðan; ülken bölünüyor! Küresel oyuncu lakýrdýlarýný býrak da ülkeni kurtar, ülkeni! Sen kendini akýllý, milleti enayi mi sanýyorsun? Bölünen Irak ýn Kürt Bölgesinin baþkaný Barzani Barzani bir Kürt 36. Paralelin altýnda kalan Irak ta bir tane olsun Kürt yoktur. Tamamý Þii ve Sünni Arap Ve de Türkmen Ama ülkenin baþkaný yine bir Kürt Adý, Celal Talabani Söyle bakalým; Irak ýn yönetimi çoðunluða mý dayalý?.. Hadi buyur tehdit et! Gerçek þudur Denize düþen yýlana sarýlýr. AKP hükümeti de batmak üzere olan ekonomiyi biraz daha sürdürmek ve iktidarda kalmak istiyorsan, Suriye ye saldýracaksýn diyen küresel patron ABD nin taleplerini karþýlamaya hazýr gibi görünüyor. Dün komþularla sýfýr sorun deyip, bugün en yakýn komþuya karþý savaþ tamtamlarý çalma zorunluluðunu baþka türlü anlamlandýrmak olasý deðil. Görünen o ki, ekonomide köþeye sýkýþan hükümet, darboðazdan çýkmak için ABD nin taþeronluðunu yapmaktan baþka çýkar yol bulamadý. Ýþine gelmeyen hükümetleri gönderip, iþine gelenleri getirmek konusunda ABD nin nasýl mahir olduðunu, Irak a saldýrý izni vermeyen Ecevit Hükümetinin bir gecede nasýl tarumar edildiðini en iyi AKP liler bilir. Zira AKP, o tezgâhýn ürünüdür. Irak, Libya, Suriye gibi iþgal ya da hedef ülkelerde AKP Hükümetine verilen rol taþeronluk mu, tetikçilik mi, ortaklýk mý bunu zaman gösterecek. Ama biz hükümetin akýl danelerini uyarmak, ülkemizi bu onursuz durumdan kurtarmak ve bu iki kavramýn arasýndaki nüans farklarýný göstermek bakýmýndan taþeronluðun, simsarlýðýn ve tetikçiliðin ne anlama geldiðini anýmsatmaya çalýþalým. Taþeron Ana firmanýn yani iþin gerçek sahibinin iþlerinden bir bölümünü belli bir ücret karþýlýðýnda üstlenip, yerine getiren yardýmcý- alt firmaya taþeron firma denilir. Küresel firmanýn taþeronu olmak öyle her babayiðidin harcý deðildir. Bu firmalar her önüne gelene iþ vermez; iþgal edilen coðrafyada soygunun gerçekleþmesi aþamasýnda bir sorun çýkmamasý için mutlak bir tavassuta yani büyük makamlardan referansa gereksinim duyarlar. Son yüzyýlda küresel devletin ta kendisi haline gelen uluslar arasý ölçekli firmalar, devletlerinin yönetimine de model oldular ve mensup olduklarý devleti ayný mantýkla yönetir oldular. Taþeronluk sisteminde ana firma genellikle ortada görünmez. Çevreyle muhatap olan, cebelleþen, saða sola efelenen, gerekirse eþ dost, komþuyla kavga eden taþerondur. Bu sistemde taþeronun da çýkarlarý söz konusudur ama aslolan küresel aðanýn çýkarýdýr. Bir gerekçe uydurup, saldýrdýðýnýz; muhaliflerini, solcularýný, yurtseverlerini öldürüp iðdiþ ettiðiniz ülkenin kaynaklarý, savaþ sonrasýnda iþ, onarým, taahhüt ya da tazminat adý altýnda ülkeye üþüþen küresel firmalara peþkeþ çekilir ve o arada taþeronlar, aracýlar ve simsarlar da pay kaparlar Simsar Aracý yani simsarýn pozisyonu önemlidir. Hükümetlerin aracýlarý-iþbirlikçileri, ajan provokatörleri aþaðý yukarý bellidir; Ankara da, Ýstanbul da, Þam da, Baðdat ta veya Trablusgarp tadýr. Ancak küresel simsarýn yerini tespit etmek kolay deðildir. O nun kolu daha uzundur. Okyanus ötesindedir örneðin Pensilvanya da, New York ta, Washington da, Anakara da veya her yerdedir. Bu nedenlerle günümüzde, küresel ölçekte iþ yapan büyük firmalar, iþlerinden bir bölümünü iþte bu güçlü simsarlar aracýlýðýyla verirler. Tetikçi Tetikçilik, eskiden beri çeþitli adlarla kullanýlan ve sýk baþvurulan en iðrenç yöntemlerden biridir. Tetikçi devlet kavramý yeni olmasýna karþýn, bir devlet için bundan daha iðrenç ve onursuz olaný yoktur. Yukarda örnekleri verilen kavramlardan yola çýkýlarak keþfedilmiþtir. Hasan Sabbah ýn Alamut Kalesiyle ilgili serüvenini okuyanlar bilir. Komþu varsýl devletlere afyon çeken suikastçýlar gönderir, kralý veya ikinci adamý öldürtür, sonra bir haberciyle haraç isterdi. Haracýný alýr ve devletinin yaþamýný bu gelirlerle sürdürürdü. Ancak baktýðýmýzda tetikçi devlet kavramý yanýnda, bu suikastçý devlet kavramý dahi hafif kalýyor. Zira suikastçý devlet, bu cinayetleri güya kendi milletinin âli-menfaatleri adýna iþliyorken, tetikçi devlet ya da daha doðru bir tanýmla tetikçi hükümetler, bu cinayetleri, baðlý olduðu küresel devlet adýna iþliyor. Geri dönülmez ölçekte büyük tahribatlar yapan, akýl almaz zenginliklere ulaþan, bu yüzden de her ne olursa olsun iktidarýný sürdürmek zorunda olan iktidarlar, devletinin ve milletinin istikbalini düþünmeden akýl almaz çýlgýnlýklara baþvurabilir ve komþularýna saldýrabilirler. Bir devletin, komþu olduðu bir baþka devlete, hem de hiçbir haklý nedeni yokken saldýrmasý, harakiri yapmasý demektir. Devletler ve milletler için bundan daha büyük bir felaket olamaz. Tayyip Bey, Suriye den özür dilemelidir Güvenilirliðimizi, saygýnlýðýmýzý, iyi komþu imajýmýzý kaybettik. Bundan böyle, hiçbir komþumuzun bize güven duyacaðýna inanmýyorum. Çevremizdeki bütün ülkeler silahlanma yarýþýna girecek ve her ihtimale karþý silahlanacaklardýr. Tayyip Beyin bu efelenmesi, ABD li silah tüccarlarýnýn karýna kar katacak, ülkemize kaybettirecektir. Dolaysýyla, AKP Hükümetinin, Suriye ye ile ilgili tavrý, tüyler ürperticidir. Bu süreçten, özür dilenerek geri dönülmezse, uzun vadede Türkiye nin zararýna neden olur. Bülent Arýnç, TV deki evlilik programlarýný izlerken kusmak istiyormuþ: haklý Ben de bu onurlu, saygýn ülkeyi emperyalizmin tetikçisi haline getirmek isteyenlerin hak, hukuk, din, iman, demokrasi, yaþam hakký yalanlarýný dinlerken -izlerken kusmak istiyorum.

5 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Ahmet Ümit'in ayný adlý romanýndan uyarlanan, Ersan Arsever'in senaryosunu yazýp yönettiði 'Bir Ses Böler Geceyi' ocakta gösterime girecek. Alevî kültürünün çeþitli unsurlarýný yansýtan filmin Türk sinemasý açýsýndan önemli olduðunu söyleyen Ümit, "Burada yeni olan, düþüncenin bir gerilim hikâyesi üzerinden anlatýlmasý." diyor. Bir trafik kazasý, ortalýk toz duman ve arabadan savrulan bir adam... Ürküten bir sessizlik. Yardým bulmak için en yakýndaki köye doðru gidiyor; kimse yok. Uzaktan bir duman görüyor ve o yöne doðru ilerliyor. Ortada bir cenaze ve etrafýnda onlarca insan. Ýþte tam burada gördükleriyle bir anda kendi geçmiþine doðru bir yolculuða çýkýyor. Ahmet Ümit'in ayný adlý romanýndan uyarlanan, Ersan Arsever'in senaryosunu yazýp yönettiði 'Bir Ses Böler Geceyi' böyle bir sekansýn ardýndan baþlýyor. Yönetmen ve yapýmcý olarak uzun yýllar Ýsviçre televizyonlarýnda çalýþan Arsever, ilk uzun metraj çalýþmasýný Ahmet Ümit'in 1994 yýlýnda yayýmlanan ayný adlý romanýndan uyarlýyor. Bir kazayla baþlayýp mistik, gizemli ve gerilim yüklü bir yolculuðu anlatan filmin Ýstanbul çekimleri Yedikule, Kasýmpaþa, Samatya ve Beykoz gibi farklý semtlerde devam ediyor. Baþta Ahmet Ümit olmak üzere, yönetmen Ersan Arsever, oyuncular Cem Davran, Merve Dizdar ve Ali Sürmeli'den oluþan ekiple çekimlerin son üç gününde Beykoz'daki eski kundura fabrikasýnda bir araya geliyoruz. Film bir uyarlama olunca haliyle ilk akla gelen; 'Aslýna uygun olur mu?' ya da 'Deðiþikliðe uðrar mý?' oluyor. Aslýna bakarsanýz Ahmet Ümit bu konuda bir hayli tecrübeli bir yazar. Karanlýkta Koþanlar, Þeytan Ayrýntýda Gizlidir, Çalýnan Ceset gibi televizyon maceralarýnýn ardýndan yine çok konuþulan romaný 'Sis ve Gece'yi Turgut Yasalar perdeye taþýmýþtý. O yüzden de nerede nasýl müdahale edeceðini çok iyi biliyor. Zaten baþtan beri konuþarak süreci buralara taþýmýþlar. ROMAN, ALEVÝ KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYOR 'Bir Ses Böler Geceyi' Alevi kültürünün çeþitli unsurlarýný yansýtan bir eser. Romanda birbirine paralel akan iki farklý hayat var. Her ne kadar bir Alevi ile bir solcunun hikâyesi anlatýlsa da film, inancýn, idealin hayatýmýzdaki yerini sorguluyor. Tümüyle ideale baðlý bir hayatýn olup olmayacaðýnýn yanýnda, ideali olmayan bir hayata da göndermeler yapýyor. Romanýn film olma süreci de ayrý bir hikâye. Altý yýllýk bir çalýþmanýn ardýndan gelinmiþ montaj aþamasýna. Ahmet Ümit'in 'Bir Ses Böler Geceyi' romanýný okuyan Ersan Arsever, hemen sonra telefona sarýlmýþ: "Romaný okuduðumda egoist yaným kabardý. Yapmak istediðim her þey kitapta vardý. Her satýr, sizin geçmiþinizle size bir þey diyor. Solculuk olsun, Alevilik olsun. Yazarla hedefimiz ayný. Bütün bunlar bana bir þey söyledi ve hemen irtibata geçtim." Arsever'den gelen telefona temkinli cevap veren Ümit, ilk etapta "Nasýl yapacaksýn? Niçin yapmak istiyorsun?" sorularýný yöneltir. Karþýsýndakinin samimi olduðunu anlayýnca da 'olur' der. 'TÜRK SÝNEMASINDA BÝR ÝLK' Ahmet Ümit, her ne kadar 'olur' dese de aklý hâlâ 'Bir Ses Böler Geceyi'de... Çünkü romanlarýndan birini kendisi filme çekmek istiyor, en uygununun da bu roman olduðunu düþünüyormuþ. Yine de, hayallerini tümüyle rafa kaldýrmýþ deðil Ümit. "Artýk bir baþka romanýmý çekerim" diyor. Ancak 'Bir Ses Böler Geceyi'nin Türk sinemasý açýsýndan da bir ilk olduðunun altýný çiziyor: "Politik film, 12 Eylül filmleri çok yapýldý. Burada yeni olan, düþüncenin bir gerilim hikâyesi üzerinden anlatýlmasý. Mistik bir gerilim filmi. Baþlangýcý da sonu da adeta bir gerilim filmi tadýnda. Neredeyse korkuya yaklaþan bir öðesi var. Bu açýdan da sürpriz bir finalimiz olacak. Türk sinemasýnda ilk olabilecek önemli yaný bu." Gün Koper, Rýza Akýn, Müfide Ýnselel, Recep Yener, Turgay Tanülkü ve Ýpek Tenolcay gibi isimlerin de rol aldýðý film, ocak ya da þubat gibi gösterime girecek. Türkiye'de çok þey deðiþti Ersan Arsever (yönetmen): Alevi olduklarýný söyleyemedikleri için ailesi beþ nesil önce Çorum Sungurlu'yu terk eden Ersan Arsever, uzun yýllar yaþadýðý Ýsviçre'nin Cenevre þehrinde Alevi Derneði baþkanlýðý yapýyor. Ayrýca Almanya Cem Federasyonu Danýþma Kurulu üyesi. Türkiye'de çok þeyin deðiþtiðini söyleyen Arsever, "Kendi hayatýmda da çok þey deðiþti. Türkiye'de ne Sünniler Sünniliði ne de Aleviler Aleviliði tam olarak biliyorlar. Bu bakýmdan beni heyecanlandýrdý bu film. Alevi arkadaþlarým var, Aleviliði unuttular. Solcularýn çoðu þimdi müteahhit olmuþlar... Bu roman bende þok etkisi yaptý. Yazarla ayný noktaya gitmeye çalýþýyoruz." diyor.

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Ramazan Bayramý öncesinde tatlý imal edilen gýda iþletmelerinde denetim çalýþmalarýna devam ediliyor. Denetimlerde tatlý ve þekerleme üretimi yapýlan imalathane ve satýþ noktalarýnda denetimlerini sürdüren Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri,sorumluluk alanýna giren konularla ilgili olarak iþletme sahiplerine gereken uyarýlarda bulunuyor,kurallara uygun olmayan esnaflara da cezai iþlem tutanaðý düzenliyor. Nevþehir Belediyesi Zabýta ekipleri, 30 Aðustos 2011 tarihinde baþlayacak Ramazan Bayramý öncesinde öncelikli olarak kent merkezindeki kendi sorumluluk alanýna giren un ve unlu mamullerin üretiminin yapýldýðý imalathaneler ile bunlarýn satýþ iþlemlerinin yapýldýðý iþyerlerinde denetim aðýný artýrdý. Ramazan Bayramý süresince halkýn en fazla tüketim yaptýðý ana gýda maddeleri arasýnda yer alan tatlý üretiminin yapýldýðý imalathanelerde yoðunlaþtýrýlan denetim çalýþmalarýnda, Zabýta Müdürlüðü ekipleri iþletme sahiplerine gerekli uyarýlar yaparken, kurallara uygun hareket etmedikleri belirlenen iþletmelere de gerekli cezai iþlem uyguluyor. Nevþehir Belediyesi tarafýndan organize edilen iftar sofrasýnda son iftar yemeði 29 Aðustos 2011 Pazartesi günü verilecek. Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Cuma Onur ÞAHÝN Geleneksel Baðbozumu ve Kültür Sanat Festivali Ramazan Bayramý sonunda yapýlacak. Etkinliklerle ilgili hazýrlýklarýný hemen hemen tamamlayan Ürgüp Belediyesi festivale tüm Nevþehir halkýnýn katýlmasýný bekliyor. Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz, ilçede uzun yýllar büyük bir coþku ve þenlik havasýnda gerçekleþen Baðbozumu Festivali'nin son yýllarda yeteri kadar renkli geçmediðini ve son iki yýldýr ise ramazan ayýna denk gelmesi nedeniyle yapýlamadýðýný belirtti. Bu yýl festivalin bayram tatilinin hemen ardýndan Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþeceðini söyleyen Yýldýz, "Çocukluðumuzda gerçekleþen festivallerin çok renkli, çok coþkulu ve çok daha keyifli geçtiðini söyleyebilirim. Bu yýl yapacaðýmýz festival o yýllarda olduðu gibi 3 gün boyunca dolu dolu gerçekleþmeli. Sadece Ýlçemiz merkezindeki halkla sýnýrlanmayýp, tüm ilçe halkýnýn 7 den 70 herkesin katýldýðý, tüm köylerin iþtirak ettiði, ilçemize baðlý belde belediyelerindeki halkýn da katýldýðý bir festival gerçekleþtirmek istiyoruz. Festivalde, üzüm ile ilgili ne varsa her anlamda bilimsel, kültürel ve sanatsal, her türlü aktivitenin yapýldýðý bir ortam oluþturmak istiyoruz. Bunun için de aylar öncesinden bu toplantýyý gerçekleþtirdik. Sadece bizim deðil, sizlerin de her türlü fikrini ve desteðini ve katkýsýný almak istiyoruz." açýklamasýnda bulundu.