HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK"

Transkript

1 HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK

2 ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Tanrý nýn Öyküsü... 6 (Bir Kitabýn Düþündürdükleri) Ahmet Kayserilioðlu Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör Özyiðit Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Hale Ürkmezgil Haberleþme ve Okur/Abone Ýliþkileri: P.K: 227 Beyoðlu/Ýstanbul Yönetim Yeri: Ceylan Sk. No: 9/bod.kat Güzelyalý, Pendik/Ýst. Baský: Hedef Dijital Baský Taksim Cad. No: 19/A Taksim/Ýstanbul Fiyatý: 5 TL Yýllýk Abone: 60 TL Yurt Dýþý: 70 TL Kapak Resmi: Luminous Raipun Deðerini Bilmek...14 (Bilgelik Belgeleri) Güngör Özyiðit Biten Zaman ve Bitmeyen Mücadele (Ölüme Adanmýþ Bir Yaþam - IV) Zuhal Voigt Epiktetos Özetleyen: Nihal Gürsoy Ahlâk Yalçýn Kaya Farkýndalýk Yaratmayý Öðrenin (Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri) Thom Hartman/Arýn Ýnan Bir Özet (Canlý Kryon Celsesi) Dergimizin internet sitesini adreslerinden ziyaret edebilirsiniz

3 SEVGÝ DÜNYASI Sevgili Dostlar Ülkemizin, Türk insanýný tanýmayan, ileriyi göremeyen, küçük çaplý bir takým insanlar tarafýndan nasýl kontrol edilmeye çalýþýldýðýný izliyorsunuzdur. Türkleri tanýmýyorlar, çünkü Türklerin çoðunun birbirini dikizlemeye, baþkalarýnýn kirli çamaþýrlarýný aðýzlarýna dolamaya meraklý olduðunu düþünüyorlar; ileriyi göremiyorlar, çünkü birileri için adým adým hazýrladýklarý sonun bir gün gelip mutlaka kendilerini bulacaðýný tahmin edemiyorlar; küçük çaplýlar çünkü istediklerini gerçekleþtirebilmek, her þeyi elde etmek için yalana, dolana, baþkalarýný hiçbir þey yapamaz hale getirme hilesine baþvuruyorlar. Ya bu bulanýklýðý fýrsat bilip bulanýklýðý meydana getirenleri bir yana býrakarak teþhir edilenleri büsbütün ilan etmeye, onlarýn düþkünlüðünden yararlanýp kendine menfaat çýkarmaya çalýþanlara ne demeli... Ýþte böyle insanlarla seçime gidiyor ülkemiz. Pek çok þey þaibeli, pek çok þey güvenilmez ve kirli. Bizim gibi insanlar ise deðiþmez ana esaslarý göz önüne alarak, onlarýn ýþýðýnda deðerlendirmeli olan biteni. Ýþte bu noktada birçoðunuzun bildiði þu meseli hatýrlamakta fayda görmekteyiz: Adilliði ile tanýnan, hakký koruyan ulu bir idareci olan Hz. Ömer, tamamen halkýný doðruda tutmak amacý ile onlarýn arasýnda gezer, kötüleri bulur, onlarý cezalandýrýr ve kötülüklerini herkese ilan edermiþ. Bir gün yine böyle dolaþýrken üç beþ kiþinin bir kenarda kötü iþler yapmakta olduðunu fark etmiþ. Onlarý bulmuþ, bir süre dýþarýdan gözetlemiþ, sonra duvardan atlayarak yanlarýna girmiþ ve onlarý suç üstü yakalamýþ. Niyeti temizmiþ temiz olmasýna ama, o bile bunda hakka tecavüz olduðunu bilememiþ: 1. Dýþarýdan gözetlemekle onlarýn gizliliklerine, 2. Duvarý atlayýp yanlarýna gitmekle onlarýn özelliklerine tecavüz ettiðini bilememiþ. Üstelik bir de 3. olarak kötülüklerini ilan etmeyi düþünmüþ ki, ona daha önceden kabahatleri örtücü olunuz dendiðini unutmuþ. Bu gafletten kim uyandýrmýþ onu biliyor musunuz? Oradaki o üç beþ kötüden biri... Hz. Ömer ulu bir idareci ya... Ululuk Yaratan ýn Yapma! dediklerinden vazgeçmekte, ululuðun yalnýz O nda olduðunu bilerek küçülebilmekte ya... Ýþte böyle bir insan olduðu için Hz. Ömer, öyle bir insanýn aðzýndan çýkan sözlerde bile doðruyu yakalamýþ ve o zaman anlamýþ ki, hak her þeyin üstünedir. Onlarý bir daha böyle þeyler yapmamalarýný tembihleyerek affetmiþ. Biz de buradan temenni edelim ki, kimse yanýlmadýðýný, yanýlmayacaðýný zannederek büyük konuþmasýn, büyüklük taslamasýn. Her fýrsatta aðýzlarý dolu dolu Yaratan ý anmaya çalýþanlar bilmeliler ki, O nu anmak kardeþini anmaktýr; O nu anmak tüm doðruluk ve iyiliklerle yanmaktýr. En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI 1

4 2 ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR SEVGÝ DÜNYASI Ruh öyle bir cevherdir ki, esasýnda, özünde bilgi vardýr. O özündeki bilgi, ilâhî bir sevgi ile yoðrulmuþtur. Onu Vareden, ona bilgisinden katmýþ, sevgisiyle yoðurmuþtur. O, yoluna serilmiþ, yine Vareden'inin düzenlediði ve varettiði, gittikçe büyüyen, geniþleyen bilgilerden aldýkça geliþir, nurlanýr, aydýnlanýr. O etrafýna bilgi daðýttýkça, etrafýndaki canlý ve cansýz varlýklarý sevdikçe onlardan sevgiler ve bilgiler toplar. Etrafýna iyilikler, hizmetler yaptýkça ona da hem etrafýndan, hem yukarýdan iyilikler ve hizmetler yapýlýr. Bu þekilde yürüyen bir kimsenin etrafý her zaman aydýnlýktýr, ruhu her zaman aydýnlýkla dolar. O her zaman huzur içindedir ve mutludur. Dr. Refet Kayserilioðlu Etrafýmýzdaki Aydýnlýk

5 SEVGÝ DÜNYASI Özden - Bunaltýlar içinde soluyan, "of"larý ve "ah"larý hiç bitmeyen bir insan tanýyorum. Görünürde hiç bir derdi, hiç bir maddi sýkýntýsý yok. Bedenî bir hastalýðý da mevcut deðil. Ama o bunaltý içinde, o karanlýk dehlizlerde aydýnlýk arayan adamýn ýþýk susuzluðu içinde. Her zaman kederli, her zaman korkulu, her zaman huzursuz bir halde dolaþýyor. Ona acýmamak elde deðil ama, kendi derdinin dermaný da ancak kendi elinde. Erdem - Peki nedir öyleyse bu adamýn sýkýntýsý. Bedenî bir hastalýðý yoksa, maddi bir sýkýntýsý ve ruhî bir derdi yoksa nedir onun sýkýntýsýnýn sebebi? Özden - Ýlk anda doðrusu ben de þaþýrmýþtým onun bu "of" ve "ah" larýna. Fakat biraz inceleyince bütün sýkýntýsýnýn karanlýkta kalmaktan geldiðini anladým. Erdem - Dostum bugün pek þairane konuþuyorsun. Ne demek karanlýkta kalmak?!. Bu adamýn gözü mü kör, kulaðý mý saðýr?.. Gündüz dýþarý çýkýp gezemiyor mu? Gece ýþýkta oturmasýna müsaade edilmiyor mu? Anlamadým ben bu karanlýðý. Özden - Hayýr ne gözü kör, ne kulaðý saðýr, ne de gündüz dýþarýda dolaþmasýna, gece de ýþýkta oturmasýna engel olan bir durum var. Dolaþýyor, en aydýnlýk yerlerde de oturuyor. Ama yine de karanlýktan bunalýyor. Erdem - Bu tarifiniz bilmeceleri hatýrlattý bana...þunu açýk açýk söylesenize dostum. Neymiþ bu adamýn derdi. Özden - Ben açýk açýk söylüyorum ama, sen iþi hafife olmak istiyorsun. Onun için söylediðime dikkat etmiyorsun. Karanlýk sadece göze mi aittir?!. Göz, ýþýðý görünce o insanýn ruhu da aydýnlýkta olur mu? Bir de ruha ait bir aydýnlýk yok mu? Ruhu aydýnlýk içinde olanlar huzur ve sükûn içinde, ruhu karanlýklarda kalanlar da sýkýntý ve bunaltý içinde olmaz mý? Erdem - Afedersin ama bunlar bana yine sizin tam kastettiðiniz mânâyý vermedi. Ne demek ruhu aydýnlýk içinde olmak veya karanlýk içinde olmak? Bunu bana açýk açýk anlatýr mýsýnýz?.. Özden - Ruhun ýþýðý, ruhun aydýnlýðý bilgiden, sevgiden ve iyilikten yapýlmýþtýr. Etrafýna bilgiyi, sevgiyi çaðýran, dört bir yanýna iyilikler saçan, yavaþ yavaþ etrafýnýn ve sonra da ruhunun aydýnlýklarla dolu olduðunu görür. Erdem - Siz burada bilgiyi ve sevgiyi birer þahsiyet, iyilikleri de etrafýnýza dikilen fenerler veya ampuller gibi görüyorsunuz. Bu görüþ yine biraz þairane olmuyor mu? Özden - Bir görüþün veya söyleyiþin þairane olmasý bir suç mu? Þairane olunca gerçek- 3

6 4 likten çýkar mý? Þairane söyleyiþler, duyuþlar ve görüþler hep hakikate uymayan hayalleri mi yansýtýr? Hayýr, hayýr bu çok yanlýþ bir düþüncedir. Gerçek þiir, düz kelimelerle ifade edilemeyen gerçekleri, benzetmelerle, kýyaslarla, tasvir ve tariflerle anlatmaya, duyurmaya, hiç deðilse koklatmaya çalýþan bir söyleyiþtir. Bu söyleyiþin içine biraz musiki, biraz ahenk katýnca ifade kudreti daha da artar. Size þunu söyleyeyim ki, kimsenin göremediði veya görüp de ifade edemediði gerçekleri ve güzellikleri yakalayýp dile getiremeyen þair, gerçek þair deðildir. Belki manzumecidir, ama þair deðildir. Þair odur ki görünmeyen, ifade edilemeyen güzelliklerle ve gerçeklerle ruhen temas edip onlarla ruhunda bir ahenk kurar. Ruhundaki bu ahengin aracýlýðý ile de bize o gerçeklerden ve güzelliklerden kokular, renkler ve sesler iletir. Onun için gerçek þairlerin sözlerinde ideal gerçekler ve ideal güzellikler vardýr. Gelelim benim sözlerimdeki gerçekliðe... Erdem - Ona girmeden önce þu þairler hakkýnda söylediðiniz sözlere pek iþtirak edemediðimi ifade etmek isterim. Þairler herkesin göremediði gerçekleri nasýl dile getiriyorlar, herkesin göremediði güzellikleri nerede ifade ediyorlar?!.. Çoðu kadýn ve aþktan baþka, bir de içkiden baþka bir lâf etmezler. SEVGÝ DÜNYASI Özden - Bu sözler sizin gerçek düþünceleriniz olamaz. Beni söyletmek ve biraz da kýzdýrmak için lâf ediyorsunuz gibi geliyor bana. Gerçek bir sair þayet kadýn için ve aþk için söylüyorsa onlarda herkesin göremediði güzellikleri, herkesin ifade edemediði bir tatlýlýkta ve ahenkle ifade ediyor demektir. Sakýn þairleri hor görme, onlara sevgi göster, söylediklerini dinle, anlamaya çalýþ, içine sindir. Çünkü onlarýn söyleyiþlerinde ilâhi sesleniþin bir kývýlcýmý vardýr. Ancak o kývýlcýmlardýr ki, senin ruhundaki meþâleyi tutuþtururlar. Erdem - Evet ruhun aydýnlýðýndan, ýþýðýndan bahsediyorduk. Þairler üzerinde çok durduk. Özden - Mecbur ettiniz. Ruhun aydýnlýðý bilgiden, sevgiden ve iyiliklerden yapýlmýþtýr dedim. Ruh öyle bir cevherdir ki, esasýnda, özünde bilgi vardýr. O özündeki bilgi, ilâhî bir sevgi ile yoðrulmuþtur. Onu Vareden, ona bilgisinden katmýþ, sevgisiyle yoðurmuþtur. O, yoluna serilmiþ, yine Vareden'inin düzenlediði ve varettiði, gittikçe büyüyen, geniþleyen bilgilerden aldýkça geliþir, nurlanýr, aydýnlanýr. O etrafýna bilgi daðýttýkça, etrafýndaki canlý ve cansýz varlýklarý sevdikçe onlardan sevgiler ve bilgiler toplar. Etrafýna iyilikler, hizmetler yaptýkça ona da hem etrafýndan, hem yukarýdan iyilikler ve hizmetler yapýlýr. Bu þekilde yürüyen bir kimsenin etrafý her zaman

7 SEVGÝ DÜNYASI aydýnlýktýr, ruhu her zaman aydýnlýkla dolar. O her zaman huzur içindedir ve mutludur. Erdem - Peki bahsettiðiniz kiþi hiç bilgi toplamýyor, kimseyi sevmiyor, kimseye bir iyilik ve hizmet yapmýyor mu? Özden - Hiç bilgi toplamamak, kimseyi sevmemek diye bir þey olamaz. Elbette onun da sevdiði kimse veya kimseler var. Fakat kâfi deðil. Midesi büyük adama iki dilim ekmek az gelir, açlýðýný asla gidermez. Midesi küçük adamý ise iki dilim ekmek pekâlâ doyurabilir. Ýnsanlarýn bilgi ihtiyacý, ruhlarýndaki bilgi ve sevgi susuzluðu mevkileri yükseldikçe artar, ihtiyaca yetecek kadar sevgi ve bilgi alýnamayýnca da susuzluk ve susuzluðun doðurduðu sýkýntýlar önlenemez. Ýþte bahsettiðim kimse de kâfi derece bilgi ve sevgi almýyor, etrafýna kâfi derecede bilgi ve sevgi daðýtmýyor, hizmet ve 5 iyilik yapmýyor. Bundan dolayý da ihtiyacý olan sevgiyi, iyiliði ve bilgiyi bulamýyor. Sýkýntýlar ve bunaltýlar içinde kývranýyor. Hâlbuki çaresi gayet basit ve kendi elinde. Ama yalnýz kendi elinde. Baþkasýnýn dýþtan vereceði bir çaresi ve merhemi yok bu yaranýn. Ruhumuza aydýnlýk dolmadýkça, ruhumuzdaki aydýnlýk etrafýmýza taþmadýkça ve biz etrafýmýzdan devamlý aydýnlýk toplamadýkça huzur ve mutluluktan uzaðýz.

8 6 Bir Kitabýn Düþündürdükleri SEVGÝ DÜNYASI Tanrý nýn Öyküsü Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

9 SEVGÝ DÜNYASI ÇOK YÖNLÜ BÝR YAZAR Biliyorsunuz son iki yýl boyunca Tanrý inancý ile ilgili yazýlar kaleme almaktayým. Gelecek sayýdan baþlayarak bunlarýn bir özetini sizlerle paylaþacaðým. Sonra da Richard Dawkins'in Tanrý'nýn varlýðýný inkâr eden ve dünya çapýnda popüler olduðundan, çaðýmýzda (ateizmin ilmihali) diyebileceðimiz "Tanrý Yanýlgýsý" kitabý üzerinde uzunca duracaðým. Bu sayýmýzda ise yine Tanrý konusuyla ilgili, ancak O'nun varlýðý ve yokluðuyla deðil, tarih boyunca ve günümüzde insanlarýn bu inancý nasýl yaþayýp, nasýl deðerlendirdikleriyle ilgili geçen yýl dilimize çevrilmiþ "Tanrýnýn Öyküsü" kitabýný okurken bana neler düþündürdüklerini anlatmak istiyorum yýlýnda Ýngiltere'de yayýmlanmýþ bu kitabýn yazarý Robert Winston asla sýradan biri deðil. Aslýnda kitap onun BBC televizyonunda yayýnlanmýþ dizi konuþmalarýndan derlenmiþ. Bunun gibi pek çok konuda bilimsel TV dizilerinde konuþmacý olduðundan halkýn çok yakýndan tanýdýðý biri kendisi. Bir týp profesörü olarak Ýngiltere'nin en ünlü bilginlerinden biri olmasýna raðmen, kürsüsünde sýkýþýp kalmamýþ, bildiklerini kitaplarýyla, konuþmalarýyla paylaþmanýn zevkini yýllar boyu doya doya yaþamýþ. Sadece bu kadar da deðil. Ýþçi Partisinin bir üyesi olarak Lordlar Kamarasýnda siyasetin göbeðinde hizmetleri de var kendisinin. 500 yýl önce Ýspanya'dan göç etmek zorunda kalan köklü bir musevi ailenin 1940 doðumlu mensubu. Üreme fizyolojisi, genetik araþtýrmalarý ve tüp bebek konusunda uzmanlaþmýþ bir profesör. Bunlarýn yanýsýra aile geleneðine uyarak klasik 7 Ýbranice ve Aramice'yi de iyice öðrenmiþ. Böylece Musevi ve Hýristiyan kutsal kitaplarýný aslýndan inceleme imkânýna kavuþmuþ. Ýslâmiyet'le ilgili yazýlarýndan da Kuran-ý Kerimi, Hz. Muhammed'i ve Ýslâm tarihini yeterince incelediði anlaþýlýyor. Yazar kitabýnda Tanrýnýn varlýðýný sorgulamadýðýný açýkça ifade ediyor. (S.19) Ýleriki sayfalarda da kendi inanç dünyasýný þu satýrlarla ortaya döküyor: "Kiþisel görüþlerim pek çok bilgin tarafýndan da tartýþmalý olarak kabul edilecektir. Ben bir tanrýtanýmaz deðilim. Tanrý'nýn doðasýný anlamýþ gibi yapmýyorum; ahlâk kurallarýmýzýn insan yapýsý olup olmadýðýný, bir genetik programýn parçasý ya da Tanrý'nýn armaðaný olup olmadýðýný bilmiyorum. Ruh kavramýný tam olarak anlamýyorum ve ölümden sonra bir yaþam olup olmadýðý hakkýnda da hiçbir fikrim yok. Ama Tanrý'nýn varolabileceðini kabul etmeye hazýrým. Öte yandan da geleneklerine baðlý bir Yahudi'yim. En yakýn bilgin, meslektaþ ve dostlarým benim bu durumumu komik buluyor. Bazýlarý benim biraz kaçýk biri olduðumu düþünüyor." (S.29) SABETAY SEVÝ FENOMENÝ Amacým kitabýn tanýtýmý ve tenkidi olmayýp, bende uyandýrdýðý düþünceler demiþtim. Bu nedenle ilk olarak hiç sýra gözetmeden orta sayfalarda uzunca anlatýlan Sabetay Sevi ( ) fenomeni üzerinde durmak istiyorum. Çünkü þimdi bile ülkemizde gündem konusu. Sabetaistler diye onca kitap yayýnlanýp durmuyor mu?

10 8 1665'de Osmanlý þehri Gazze'de kendisini Tanrý'nýn elçisi, Museviler'in hasretle beklediði kurtarýcý Mesih ilan eden Sabetay Sevi, Suriye üzerinden Ýstanbul'a doðru yola çýktý. Yolu üzerindeki kentlerde Musevilerce histerik bir coþku ve büyük bir inançla karþýlanýp desteklendi. "Niçin Ýstanbul?" diye sorabilirsiniz. Hiç þaþýrmayýn. Gücünün zirvesindeki Osmanlý Ýmparatorluðu padiþahýný tahtýndan indirip, kendisi oturacak imparatorluk tahtýna. Ve bunu yol boyunca açýkça söyleyip duruyor. Coþkulu kalabalýk da, akýllarý torbada histerik bir onayla onu baþkente yolcu ediyorlar. Osmanlý vezirleri akýllý. Adamý öldürerek gadre uðramýþ efsanevi bir peygamber yapmak yerine, onu kendi dili ile kelimeyi þahadet getirtip Müslüman yapýyorlar. Ve inananlarý da, çoðunluðu Selanik'te olmak üzere onun peþinden din deðiþtirip Müslüman oluyorlar. Eskiden yuvaya geri dönmüþ anlamýna "Avdetî" diye anýlan bu Sabetaistler; sonralarý içtenliklerinden þüphe ve biraz da küçümseme anlamý taþýyan "Dönme" diye isimlendirildiler. Aradan 350 sene geçti. Hâlâ kuþkuyla bakýlýyorlar. Hattâ üzerlerinde bol bol komplo teorileri bile üretiliyor. Hak yerini bulsun diye söylüyorum, aralarýnda beþ vakit namazýnda yakýn tanýdýklarým var. Üç semavi dinin özlerinden bir sentez yapýp çocuklarýný özenle yetiþtiriyorlar... Meraklýsý komplo teorileriyle uðraþýp dursun. Herkesin iþi kendine. Beni, Sabetay Sevi ve benzerlerinde asýl ilgilendiren "peygamberim" diye ortaya çýkan deðil de fazla düþünüp taþýnmadan þýpýniþi onu kabul edip benimseyenler. Yazar kitabýnýn sayfalarýnda uzunca anlattýðý Sabetay Sevi'ye normal SEVGÝ DÜNYASI gözüyle bakmýyor. Büyük olasýlýkla bipolar (çift kutuplu) manik depresif ruh halinde olduðunu söylüyor. Yani zaman zaman aþýrý coþku içinde anlamlý anlamsýz durmaksýzýn konuþan, zaman zaman da depresif bir ruh haline girip kabuðuna çekilen anormal bir kiþilik. Dediðim gibi beni ilgilendiren o ve benzerleri deðil, kayýtsýz þartsýz peþine takýlanlar. Böyleleri her zaman zuhur edebilir. Yakýnlarda "Ýsa'yým" diye ortaya çýkýp garip kýyafetlere bürünen Hasan Mezarcý olayýný yaþamadýk mý? Peygamberlik, Tanrý Elçiliði gibi bir iddia ile ortaya atýlan birinin kiþiliðini ve akýl saðlamlýðýný elbette inceleyeceðiz. Ama sadece o kadar deðil. Görevli olduðuna inanabilmemiz için, onun yüce kattan getirdiklerini her türlü eleþtiri hakkýmýzý sonuna kadar kullanarak, kafa çatlatýrcasýna alabildiðine incelemek ve irdelemek zorundayýz. Yüce kattan geldiði iddia edilenlerin gerek ifade biçimi, gerekse içerik olarak eski kutsal metinlerle karþýlaþtýrýlmasý ve yeni olarak ortaya neyin konduðunun temiz bir akýlla sonuna kadar incelenmesi asla vazgeçilmeyecek çok önemli bir ön þart. Hz. Muhammed'in tek mucizesi, ortaya koyduðu Kuran âyetleridir. Gönlü yeniyi kabule açýk Musevi ve Hýristiyan din bilginleri, âyetleri gerek ifade gerek içerik olarak inceleyip "Bu da Tanrýmýzýn katýndan" yargýsýna varmaktan kendilerini alýkoyamamýþlardý. Onlar Tanrý'nýn deðiþmeyen ahlâk hükümlerini Kuran'da da bulmuþlar, ayrýca O'nun katýndan gelen yeni bilgilerin haþmetini görüp bunun bir kul sözü olamayacaðýný anlayýp önünde saygýyla eðilmiþlerdi.

11 SEVGÝ DÜNYASI HZ. ÝSA GELDÝÐÝNDE ÇOK ÞEY SÖYLEMELÝ Kitapta çaðýmýzda yaþanan bir peygamberlik olayýna da deðiniliyor. Afrika Kongo'da Simon Kimbangu ( ) doðuþtan deðil, nerdeyse otuzuna yaklaþmýþken misyonerlerce vaftiz edilip Hýristiyan yapýlýyor. Bir iki yýl sonra da Ýsa'nýn kendisiyle konuþup peygamber olarak görevlendirdiðini vaaz etmeye baþlýyor. Onulmaz hastalýklarý iyileþtiriyor, körlüðü tedavi ediyor, hattâ bir defasýnda ölmüþ bir çocuðu bile dirilttiði söyleniyor. En önemli mesajý sömürgeciliðe karþý olmasý. Milliyetçilik ve baðýmsýzlýk aþký, inananlarýnda alabildiðine artýnca, sömürgeci Belçikalýlar'ýn yapacaðý tek þey kalýyor: Hapse týkmak. O ölünceye kadar 30 yýl boyunca hapiste çürürken, seçtiði 12 havarisi ve yandaþlarý boþ durmayýp öðretisini dört bir yana yayýyorlar. Bugün baðýmsýz bir kilise olarak 12 milyon üyesi olduðu söyleniyor. Derinliðine dinsel kültürleri pek olmadýðýndan, mucizelerle ve özgürlük aþkýyla gönülleri alevlenmiþ Afrikalý kardeþlerimizi bu inançlarýndan dolayý fazla eleþtiremiyoruz. Ne var ki, Hz. Ýsa'nýn 2000 yýl sonra, Simon Kimbangu kanalýyla neredeyse yalnýzca özgürlük müjdesi ve sömürgecilik karþýtý bir mesajla gelmiþ olmasý, insanlýðýn bunca derdine karþý baþka hiçbir öðreti ortaya koymamasý akýlla baðdaþýr bir þey deðil. YAPMA PUTLAR UÐRUNA ÝÞLENEN KORKUNÇ CÝNAYETLER Kitapta Güney Amerika'nýn ortalarýnda yaþamýþ olan Aztekler'in insan kurban 9 etme dinsel törenleri anlatýlýrken, insanoðlunun din ve töre uðruna iþlediði cinayetlerden tüyleriniz diken diken oluyor. Her yýl iþlenen bu kurban merasimlerinde yüzlerce, binlerce insan bir rahibin elindeki býçakla bir vuruþta göðüs kafesinin altýndan karný enlemesine yarýlarak öldürülüyordu. Ýspanyollar 1500'lerde Meksika'yý iþgâl ederken oradaki piramitlerin kurbanlarýn kanýyla kýzýl kahverengiye döndüðünü dehþetle görmüþlerdi. Kentlere henüz ulaþmamýþken uzaklardan kurbanlarýn kötü kokusunu duyabiliyorlardý. Törenden önceki aylarda kurbanlara özel bir ihtimamla iyice bakýlýyor, kutsal bir iþin adayý muamelesi yapýlýyordu. Sanki bundan onur duymasý isteniyordu kurbandan. Býçakla karnýnýn yarýlmasý törenin birinci kýsmýydý. Henüz yaþamakta iken göðsünden kalbi çýkarýlýp, atar durumda iken havaya kaldýrýlýyor ve halka gösteriliyordu. Piramidin zirvesinde bu iþlemler yapýlýp kurbanýn ölümü gerçekleþir gerçekleþmez ceset piramidin merdivenlerinden yuvarlanýyor, yerde de baþý kesilip tapýnaðýn yanýndaki kafatasý raflarýna yerleþtiriliyordu. 16. yüzyýlda Batý dünyasý ilâhi dinlerin buyruklarýna uyarak insan kurbanýný çoktan terk edip unutmuþken, Güney Amerika'nýn hâlâ eskilerde çakýlýp kalmasý tek tanrýlý Ýbrahimî dinlerin insanlýðýn geliþmesine yaptýðý katkýyý bir daha gözler önüne seriyor. Hz. Ýbrahim'in adý anýlýnca, ona da oðlunu kurban etmesinin Allah tarafýndan emredilmiþ olduðu aklýmýza hiç gelmez mi? Putlar için insanýn kurban edilmesini bu kadar dehþetle karþýlarken, tek Allah

12 10 kavramýnýn pekiþmesinde en büyük katkýlardan birini yapmýþ olan Hz. Ýbrahim'e Yaradan tarafýndan bu emrin verilmesi bir büyük çeliþki deðil mi? Zamanýmýzdan 4000 yýl kadar önce yaþamýþ olan Hz. Ýbrahim'in döneminde insan kurban edilmesi dünyamýzda yaygýn olmasýna raðmen, Peygamber bu emri aldýðý zaman kulaklarýna inanamamýþ dehþet içinde kalmýþtý. Rahman, Rahim ve merhameti sonsuz olan Âlemlerin Rabbi böyle bir þeyi ondan nasýl isteyebilirdi? O Allah ki, yangýnlarýn içinden onu sað çýkarmýþ, öldürdüðü kuþlarý canlandýrýp ona geri vermiþti. O'nun gücünün her þeye yettiðini, boþa bir þey yapmadýðýný Hz. Ýbrahim herkesten iyi biliyordu ama, bu emrin içindeki hikmeti aklýný ne kadar SEVGÝ DÜNYASI zorlarsa zorlasýn anlamasýna imkân yoktu. Nitekim kurban yerine varýncaya kadar geçen iki gün boyunca "Yarabbi oðlumun yerine benim canýmý al" diye sürekli yalvarýp durmuþ, Yaradan'dan sadece "Ýbrahim sakin ol, benim Tanrý olduðumu bil" cevabýndan baþka bir söz alamamýþtý. Kryon bilgilerinde ilk iki günün öyküsünü okurken, iþin sonunu bilmeme raðmen, Ýbrahim'in yaþadýðý büyük buhrana duygudaþlýk etmekten kendimi alamamýþtým. 3. gün ise karþýmýza bambaþka biri çýkýyordu. Peygamber gerçek teslimiyetin Tanrý ile birlikte iþ görmekten geçtiðini, olayýn gidiþatýna kendisinin de yön vermesi gerektiðini anlamýþtý. Artýk karþýmýzda aðlayýp, sýzlayýp yalvaran biri deðil, derin konsantrasyon ve meditasyon ile oðlunu kurban etmeye deðil bir kurtuluþ kutlamasý yapmaya giden bir peygamber vardý. O da Tanrý'nýn bir parçasý idi ve realiteyi deðiþtirme hakkýna sahipti. Nitekim sunak yerine varýp emri yerine getirmeye hazýrlanýrken bildiðiniz gibi, gökten gelen bir koç ile, insan kurban etmenin ilâhi âlemce asla onaylanmadýðý böyle dramatik bir olayla tüm insanlýða kesinkes teblið edilmiþ oluyordu. Hz. Ýbrahim gerçekte tüm semavi din sahipleri adýna bir kutlama yapýyordu artýk orada. Ve "Tanrý'nýn hikmetinden sual olmaz" sözü bir kez daha doðrulanýyordu. Ne var ki, Ýbrahim'den çok sonraki yüzyýllarda yaþamýþ olan Aztekler, semavi din bilgilerinden habersiz olduklarýndan hâlâ insan kurban etmeyi bir marifet sayýp kanlý dehþet sahnelerini yineleyip duruyorlardý...

13 SEVGÝ DÜNYASI ÇINGIRAKLI YILAN MUCÝZESÝ (!) 11 Ama yine de ilâhi âlemden peþ peþe gülyüzlü peygamberler gönderildi. Yaradanýn gerçek kardeþlik, barýþ mesajlarý, deðiþmeyen ahlâk kurallarý tekrar tekrar hatýrlatýldý, etraf güllük gülistanlýk oldu diyebilir miyiz hiç? Ülkemizde her gün yaþayýp durduklarýmýz, gönderilmiþ tüm resûllerin, nebilerin getirdikleri gerçeklerin çarpýtýlýp deðiþtirilmesinden bu yana ancak gözyaþlarý içinde olduklarýný düþündürüyor bizlere. Dünyanýn en uygar ülkelerinde bile din adýna ne saçmalýklar yaþanýp duruyor. Kitapta ABD'de 100 yýl kadar önce bir kilise kurucusunun ateþli Pazar vaazý verdiði sýrada cemaatten birinin kürsüye çýngýraklý yýlanlarla dolu bir kutu fýrlatmasý olayýndan bahsediliyor. Rahip istifini hiç bozmadan yýlanlardan birini alýp, Ýsa'nýn sözlerinden alýntýlar yaparak baþý üzerine kaldýrýyor ve ne garip ki, yýlan ona hiçbir þey yapmýyor. Bu mucize anýnda dört bir yana yayýlýp moda gibi tekrarlanýp durmaz mý? Ve çýngýraklý yýlan ýsýrdýðý halde, týbbi yardýmý reddedip iþi Allah'a havale eden 120 kiþi göz göre göre ölüp gidiyorlar. Ýncil'de Hz. Ýsa'nýn çölde 40 günlük denenmesi anlatýlýr. Þeytanýn "Rabbine güveniyorsan haydi kendini tepeden aþaðý at" sözüne Ýsa'nýn cevabý çok muhteþem: "Kutsal Kitapta Rabbini denemeyeceksin" denmiþti bize. Hz. Ýsa'nýn bu sözünü her gün tekrarlarken, çýngýraklý yýlanlarla Rabbini deneyenlerin akýbeti de ortada. Ve bu modayý ilk ortaya koyan kilise kurucusu rahip 1955'de çýngýraklý yýlan sokmasýndan öldü. Ama kanunen yasaklanmasýna raðmen bazý ücra yerlerde hâlâ uygulanýyormuþ. Çocukluðumda Karaman'da bu deneme iþine kalkýþan birinin yaþadýklarý biraz ibret, biraz mizah olarak dilden dile anlatýlýp durur. Öyküsünü tekrar anlatarak yazýmý bitiriyorum:

14 12 "YA ALÝ, VAKTÝN GELDÝ, UÇ" Daðlýk ve verimsiz topraklarý olan köylerinden geçim kaygýsýyla Karaman'a göçen ve orada diþleriyle, týrnaklarýyla didine didine saðlam bir yer edinen üç erkek kardeþ; dinlerine çok baðlý olduklarý için, en küçükleri, dördüncü kardeþleri Ali Okur'u Ýstanbul'a, medrese eðitimine gönderirler. Gerçekten, dað köyünden Ýstanbul'a, büyük bir azim, irade ve giriþimcilik örneði... Ali Okur, emekleri boþa çýkarmaz. Arapça'yý ve Farsça'yý da öðrenerek medreseyi baþarýyla bitirir. Artýk ismi Ali Okur deðil, Hoca Ali'dir. Medresede gerçekten Hz. Muhammed'in getirdiði dini mi öðrenmiþtir Hoca Ali, yoksa yüzyýllar boyunca nesilden nesile; eksik, gedik aktarýla aktarýla insan yapýsý bir öðretiyi mi tahsil etmiþtir, bunu birazdan göreceðiz. Karaman'a dönen hocamýz, öðrendiklerini, doðru diye bellediklerini köylerde ve þehirde çocuklara, büyüklere Kuran dersleri vererek hemþerileriyle paylaþýr, camilerde imamlýk yapar. Bu arada SEVGÝ DÜNYASI kendisi için de boþ durmaz. Ermiþlerden olabilmek, Yaradan'ýna daha yaklaþabilmek için bir tarikata girerek sabahlara kadar süren zikir ve ibadetlere koyulur. Gönülleri arýtmak, sevgi basamaklarýnda yükseltmek için ortaya konmuþ, Mevlânalar, Yunuslar yetiþtirmiþ "Tasavvuf"un; geçen yüzyýllar içinde, binbir tarikata bölünüp, aslýndan ve esasýndan saptýðýný, bir þekil ve merasim kalýbýna büründüðünü Hoca Ali, o devirde nerden bilecek. Akýl ve mantýk bir yana, þeyhi bir yana. O artýk verilen talimatlarýn santimi santimine uygulandýðý ve sonunda üstün insan olmayý; doðrulukta, iyilikte, çalýþmada, bilgide ve sevgide yükselmekten ziyade; mucize ve keramet sahibi olmayý hedefleyen bir öðretinin içinde gecesini gündüzüne katmaktadýr. Onca tahsiline raðmen onun baþýný belâya sokacak da tam tamýna bu keramet meraký olmuþtur. Hoca Ali'nin ormancýlýk mesleðini seçen ortanca oðlu, diðer kardeþlerinin aksine, hayatý dolu dolu yaþamayý seven, þakacý ve þen mizacýndan dolayý aile çevresinde "Hayta" diye anýlan deli dolu bir delikanlý. Babasýnýn sabahlara kadar süren ibadet ve zikirlerinden mucize ve keramet dileklerinden de alabildiðince rahatsýz. Yine böyle, Hoca Ali'nin ibadet ve zikirlerle geçen gecesinin sabahýna doðru, babasýnýn dua ve abdest alma seslerinden uyanan "Hayta oðul" babasýna masum bir þaka yapmayý

15 SEVGÝ DÜNYASI oracýkta planlar. Amacý sadece gülüp eðlenmektir; sonucunun ne kadar dramatik olacaðýný aklýna bile getirmez. Her neyse, bizim "Hayta" zikirdeki babasýnýn haberi olmadan, gizlice odanýn içindeki yüklük bölümüne süzülerek þakasýný uygulamaya baþlar. Sesine gaipten gelen bir sedâ olmasý için uhrevî bir hava vererek seslenir: - Ya Ali, ya kulum Ali, vaktin geldi uç!.. Hoca Ali, sesi duyunca önce irkilir, heyecanlanýr ve beklemeye baþlar. Tek defalýk hitaplarýn þeytanî diye deðerlendirildiðini, Allah'tan gelmesi için bunun, araya fasýlalar koyarak, üç defa tekrarlanmasý gerektiðini hayta oðul evvelce babasýndan iþittiðinden, biraz bekler. Ve sesini daha da kalýnlaþtýrýp, boðuklaþtýrarak bir daha seslenir: - Ya Ali, ya Kulum Ali, vaktin geldi uç!.. Ve böylece bu uhrevî çaðrýsýný üçe tamamlar. Hoca Ali'nin eli ayaðýna dolaþýr; ses üçlenmiþ, rahmanî olduðu kesinleþmiþtir. Oh nihayet, bunca çabasý boþa gitmemiþ, o da ermiþler katýna yükselmiþtir. Hiç vakit kaybetmeden; besmeleler, dualarla postunu da yanýna alarak, sabahýn alacakaranlýðýnda dama çýkar. Çok þükür ki, burasý çok katlý olmayan bir evin toprak, düz damýdýr. Ucuna kadar gelip postunu serer, secdesini zikrini tamamlayýp, "Allah-ü Ekber" deyip kendini boþluða býrakýr. Tabii ki, duyulan bir kanat sesi deðil, yere çakýlan Hoca Ali'nin gümleyen bedeni; feryat ve figana dönüþen acýklý iniltileridir. Hayta oðul ve sabahýn sessizliðinde yataklarýndan fýrlayan aile üyeleri hoca efendinin imdadýna koþarlar. Tedavisi epeyce bir zaman alýr. 13 Gönülleri arýtmak, sevgi basamaklarýnda yükseltmek için ortaya konmuþ, Mevlânalar, Yunuslar yetiþtirmiþ "Tasavvuf"un; geçen yüzyýllar içinde, binbir tarikata bölünüp, aslýndan ve esasýndan saptýðýný, bir þekil ve merasim kalýbýna büründüðünü Hoca Ali, o devirde nerden bilecek. Akýl ve mantýk bir yana, þeyhi bir yana. O artýk verilen talimatlarýn santimi santimine uygulandýðý ve sonunda üstün insan olmayý; doðrulukta, iyilikte, çalýþmada, bilgide ve sevgide yükselmekten ziyade; mucize ve keramet sahibi olmayý hedefleyen bir öðretinin içinde gecesini gündüzüne katmaktadýr. Onca tahsiline raðmen onun baþýný belâya sokacak da tam tamýna bu keramet meraký olmuþtur.

16 14 SEVGÝ DÜNYASI BÝLGELÝK BELGELERÝ Deðerini Bilmek Güngör Özyiðit, Psikolog Bir söz ustasý seminerine elinde tuttuðu 200 lirayý göstererek baþlar ve yaklaþýk iki yüz kiþilik katýlýmcýya "Bu parayý kim ister?" diye sorar. Bütün eller havaya kalkar. Konuþmacý "Bu parayý içinizden birine vereceðim; ama önceden bu para üzerinde bazý þeyler deneyeceðim" der. Parayý eliyle iyice buruþturur. Soruyu yineler: "Hâlâ bu parayý isteyen var mý?" Eller yine havaya kalkar. Bunun üzerine konuþmacý parayý yere atar. Üstüne basar, ezer, kirletir. Ve bütün bu aþaðýlayýcý davranýþlardan sonra "Yine de parayý isteyen var mý?" diye sorar. Bütün ellerin havada olduðunu gördüðünde ise ilginç bir deðerlendirmede bulunur:

17 SEVGÝ DÜNYASI "Arkadaþlar!.. Burada çok önemli bir þeyin farkýna varabiliriz. Þöyle ki, paraya ne yaptýmsa, yine de onu istemekten geri durmadýnýz. Çünkü benim parayý buruþturmam, ezip kirletmem, onun deðerini düþürmedi. O baþlangýçtaki gibi yine 200 lira. Sizlerin de insan olarak eðer bir deðeriniz varsa, suçlamalar, kötülemeler ve kara çalmalarla kimse sizin deðerinizi düþüremez. Ve biliniz ki, altýn çamura düþmekle deðerinden bir þey yitirmez. ÖNCE SEN Bir bilgeye öðrencileri sorar: " - Dünyayý manevi kirlerinden nasýl temizleyebiliriz?" Bilge öðretmen "Bir zamanlar Þam'da yaþamýþ Ebu Musa ve eþinin baþlarýna gelen bir olay, bu konuda bizlere ýþýk tutabilir" dedikten sonar olayý anlatýr: "Günün birinde Ebu Musa ve eþinin evi depremle yýkýlýr. Saatler sonra komþularý, yýkýntýlarý eþelemeye ve onlarý bulmaya çalýþýrlar. Sonunda Ebu Musa'nýn eþini bulmayý baþarýrlar. Yýkýntýlarýn altýndan zorlukla çýkarýlan kadýnýn ilk sözleri þu olur: "Ben iyiyim, önce kocamý kurtarýn. O þurada bir yerde oturuyordu." Komþular gösterilen yeri kazdýklarýnda Ebu Musa'yý da bulurlar. Onun da ilk sözleri þu olur: "Ben iyiyim. Önce eþimi kurtarýn. O burada bir yerde uyuyordu." Bilge öðrencilerini þöyle bir süzer ve "Ýþte" der "Kim bu Ebu Musa ve eþi gibi 'önce ben deðil önce sen' demeyi öðrenirse, dünyayý kirlerinden arýndýrmaya baþlamýþ demektir." SÖZSÜZ ÝLETÝÞÝM 15 Buda bir gün elinde bir çiçekle gelir. Vaaz verecektir. Binlerce insan onu dinlemeye hazýrdýr. Ama o, hiçbir þey söylemez. Sadece çiçeðe bakarak oturur. Herkes ne yapacaðýný merakla bekler. On dakika, yirmi dakika, otuz dakika zaman uzadýkça uzar. Ýnsanlar kýpýrdanmaya, rahatsýz olmaya baþlarlar. Herkes onun konuþmasýný dinlemeye gelmiþtir. Buda ise, oturduðu yerde boyuna çiçeðe bakmaktadýr. Nihayet kalabalýktan biri çýkarak sorar: "Ne yapýyorsun? Seni dinlemeye geldiðimizi unuttun mu yoksa?" Buda der ki: "Sessizliðin sesi ile konuþtum. Sözcüklerle bildirilemeyen bir þey söyledim. Duymadýnýz mý?" Kimse bir þey duymamýþtýr. Yalnýzca kimsenin tanýmadýðý Mahakashyapa içtenlikle güler. Bunun üzerine Buda, ona bakarak "Mahakashyapa, buraya gel" der ve çiçeði ona verir. Sonra da kalabalýða dönerek: "Söylenebilecek her þeyi size söyledim. Söylenemeyecekleri ise Mahakashyapa'ya verdim" der. Öylece gerçeðin insanýn içinde ve sessizlikte yeþerdiðine iþaret eder. Lao Tse "Bilen söylemez; söyleyen bilmez" derken bunu söylemek ister. Ýletiþimde sözün etkisi yüzde on iken, söyleme tarzýnýn ve beden dilinin, yani sözsüz iletiþimin etkisi yüzde doksandýr. Uykuda olana yýðýnla söz söyleseniz nafile. Farkýnda olana ise bir tek iþaret yeter de artar bile. Gönül dili sözle konuþmaz. O hissedilir ve gözyaþýnda dile gelir. Bir çiçekte bütün bir güzellik sergilenir.

18 16 MUCÝZEYE DAYALI ÝNANCIN ÖMRÜ Adamýn biri bir topluluða gelir. Ve kendisinin Tanrý tarafýndan onlara yol gösterici bir peygamber olarak gönderildiðini bildirir. Halk, haklý olarak sorar: "Biz senin peygamber olarak gönderildiðini nereden bilelim? Ve buna nasýl inanalým?" Adam "Eðer bir mucize gösterirsem; örneðin þu karþýdaki duvara konuþ dersem ve duvar da konuþursa, o zaman peygamber olduðuma inanýr mýsýnýz?" Topluluk "Tamam, o zaman inanýrýz " derler. Bunun üzerine adam duvara "Konuþ!" der ve duvar konuþur: "Bu adam peygamber deðildir!.." Halk ne yapacaðýný þaþýrmýþ bir halde kalakalýr. Duvarý konuþturan adama mý inansýnlar, yoksa konuþan duvara mý? Mucize gerçekte, sadece gerçeklere kulak vermeyi saðlar. Ýnancýn temeli akýl, mantýk ve bilgiye dayanmalýdýr. Ýnancý mucizeye dayamak isteyenler, çoðu kere þaþar, sapar ve afallar. BENZERLÝKLER YOLU Ortaçaðýn en büyük sufilerinden Muhyiddin-i Arabi, öðretisini bilgili ya da bilgisiz, hemen herkese anlayacaðý dille aktarmasýný bilir. Gezide, yemekte, her yerde insanlarla sohbet eder ve onlarý hiç hissettirmeden bilgilendirir. O nedenle insanlar onunla beraber olmaktan çok yarar saðlarlar ve mutlu olurlar. Bir gün birisi ona sorar: "Nasýl oluyor SEVGÝ DÜNYASI da bir öðretiden bahsetmiyor görünüp de bir þeyler öðretiyorsun?" Ýbni Arabi "Benzerlikler yoluyla" der ve þu örneði verir: "Adamýn biri gelecek güvencesi için bir miktar parayý bir aðacýn dibine gömer. Daha sonralarý, parayý almaya gittiðinde, paranýn oradan alýnmýþ olduðunu görür. Biri, aðacýn köklerini dýþarý çýkarmýþ, parayý da almýþ gitmiþtir. Adam doðruca bir bilge kiþiye koþar ve durumu ona anlatýr. Ayrýca definenin bulunma ümidini yitirdiðini de bildirir. Bilge, adama bir kaç gün sonra gelmesini söyler. O arada kasabanýn bütün hekimlerini toplar ve falanca aðacýn köklerini tedavi için kimseye salýk verip vermediklerini sorar. Ýçlerinden biri, hastasýna bu köklerin hastalýðýna þifa olacaðýný söylediðini bildirir. Bilge, bu adamý çaðýrýr ve parayý o adamýn aldýðýný bulur. Parayý alýr ve sahibine verir. Muhyiddin-i Arabi buradaki benzerliðe deðinerek "Ben de insanlarýn esas niyetlerinin ne olduðuna ve ne yolla öðrenebileceklerini araþtýrýyorum ve ona göre öðretiyorum" der. Gerçeði almanýn yolu, onu gerçekten istemek olduðu gibi, vermenin de bir usûlü vardýr. Bunun için önce vereceðiniz kiþiyi tanýmak, düþünce dünyasýný öðrenmek, sonra onun alabileceði þekilde, onun dilinden konuþarak ve alýþtýrarak vermek gerek. SOKRATES'IN MÝSYONU Sokrates at sineði gibi insanlara musallat olur ve onlarý düþünmeye

19 SEVGÝ DÜNYASI dürtükler, akýllarýný çalýþtýrmaya zorlar. Onlara önce bildiklerini zannettiklerinin doðru olmadýðýný gösterir. Sonra doðruyu, akýllarýný kullandýrarak yine onlara buldurmaya çalýþýr. Bu yöntemle eðitimsiz bir köleye en zor geometri problemini çözdürdüðü söylenir. Ne var ki insanlarý uykudan uyandýrmasý, akýllarýný kullandýrmasý, gerçeðe gözlerini açmasý, o zamanýn egemen güçlerince hoþ görülmez. Tanrýlara saygýsýzlýk ettiði ve gençleri baþtan çýkardýðý gibi uyduruk bir bahane ile, baldýran zehri içmek suretiyle ölümle cezalandýrýlýr. Sokrates'in ne denli erdemli biri olduðunu için için bilen yargýçlar, vicdanlarýný rahatlatmak amacýyla kendisine sözümona bir yardým eli uzatýrlar: "Bundan böyle konuþmaman koþulu ile seni affedebiliriz. Senin doðru diye söylediklerin insanlarý incitiyor, rahatsýz ediyor. Eðer bir daha konuþmamaya, sessiz kalmaya söz verirsen -ki senin sözüne güveniriz- hayatýn kurtulmuþ olur." Sokrates'in yanýtý, bütün kendini bir gerçeðe adamýþ insanlarýn kulaðýna küpe olacak niteliktedir: "Ben yalnýzca doðrularý dile getirmek için yaþýyorum. Ve bunun için kimseden bir karþýlýk istemiyorum. Karanlýkta el yordamýyla yürüyen insanlara bilginin ýþýðýný göstererek, hayata olan borcumu ödemeye çalýþýyorum. Konuþmazsam, yaþam nedenim elimden alýnmýþ olur. Ve yaþamýn benim için bir anlamý kalmaz. Anlamsýz bir hayat ise yaþanmaya deðmez. Benim yaþamýmla mesajým iç içe ve eþ anlamlýdýr. O yüzden beni baþtan çýkarmaya kalkmayýn. Sizlere sessiz 17 kalma sözü veremem. Hayatta kalýrsam konuþmaya devam ederim." Yargýçlar üzgündür. Ýçlerinden biri "Çok inatçýsýn Sokrates" der. "Ýnatçý olan ben deðilim" diyerek devam eder: "Ýnatçý olan hakikattir. Hakikatler inatçýdýr. Er geç kendilerini kabul ettirirler. Hakikatten ödün verilmez. Azýcýk daha yaþamak için ödün verip de kýnanmaktansa, ölerek ölümsüzleþmek daha iyi. Zaten yaþlýyým ve yakýnda öleceðim. Hakikat uðruna ölürsem, böylece ölümüm de daha bir anlam kazanmýþ olur." Sokrates baldýran zehiri içerek ölür. Gerçek uðruna ölmesini bilerek, bir bilgelik anýtý olarak tarihteki yerini alýr. Ýnanmýþ insanlarýn, inançlarýndaki samimiyeti ve onu hayatlarý dahil, hiçbir þeyle deðiþmeyeceklerini çocuklar bile fark eder. Ýki çocuk kumsalda oynamaktadýr. Biri diðerine sorar: "Sen ileride, büyüyünce ne olmak istiyorsun?" Çocuk "Ben büyüyünce peygamber olacaðým ve insanlara hakikatleri aktaracaðým" der. "Ama peygamberleri kimsenin dinlemediði söylenir. Nitekim hayata baktýðýmýzda, peygamberlerin getirdiði bilgilerle insanlarýn yaptýklarý birbirine uymuyor. O halde ne diye peygamber olasýn ki?" diye sorar. "Ah" der çocuk içini çekerek "Biz peygamberler çok inatçýyýzdýr!" Buradaki inadý "azim, sabýr ve sebat" diye okumak daha doðru olur. Bilgi uðruna ömrünü ve gerekirse canýný verenler gerçek þehitlerdir. Onlar insanlýk ailesine en gerçek serveti býrakmýþ olurlar. Hz.Ali'nin dediði gibi "Bilgi servetten daha iyidir. Servete senin göz-

20 18 kulak olman gerekir; bilgi ise sana göz kulak olur. DOÐRU DÜRÜST Sokrates doðru davranýþla ilgili bir soruþturmasýnda sorularla karþýsýndakine doðruyu buldurmaya çalýþýr: "- Biri sana bir eþyasýný emanet etse, sonra gelip istese vermen doðru mu? - Elbet ki doðru. - Peki, biri sana silâhýný emanet etse, sonra gözünün önünde biriyle münakaþaya giriþse ve gelip senden silâhýný istese, vermen doðru olur mu? - Olmaz... - O zaman elinden bir kaza çýkmamasý için, silâhýný vermemek daha doðru olur deðil mi?" - Evet Demek ki, doðruluk duruma göre deðiþiyor. Doðruluðu doðru dürüst anlamak için onu dürüstlük bilgisiyle desteklemek gerekiyor. Doðruyu söylemenin her zaman doðru olmadýðýný rehber varlýðýn anlattýðý þu örnek açýkca gözler önüne seriyor. SEVGÝ DÜNYASI "Hani bir zaman bir idareci vardý ve onun iki danýþmaný. Çok doðru insanlardý. Bir gün idareciye çok kötü iþler yapan bir köleyi getirdiler. Köle yalnýz kendi lisaný ile konuþuyordu ve idareciye çok aþýrý küfürler ediyordu. Ýdareci saðýndaki danýþmanýna sordu: 'Bu adam ne diyor?' Saðdaki danýþman: 'Efendim bu adam sizi övüyor ve sizi çok sevdiðini söylüyor.' Bu sefer soldaki danýþmanýna sordu. Soldaki danýþman: 'Efendim bu adam her þeyinize küfrediyor ve sizi sevmediðini söylüyor' dedi. Ýdareci ona göre adamý serbest býraktý. Ve doðruyu söyleyen danýþmanýný azletti. Ýyi sözler eden danýþmanýný býraktý korudu, koruttu, yalan söylediði halde. O danýþmanýný neden azletti biliyor musunuz? Çünkü o danýþman idarecinin adam öldürmesini istiyordu. Onun yüzünden adam öldürülebilirdi. Öbür danýþman idarecisini günâha girmekten kurtardý." Buna göre doðruluða her zaman karþý tarafýn yararýný gözeten dürüstlüðü de eklemek gerek. Ancak o zaman iþ doðru dürüst yapýlmýþ olur. Dürüstlükte eðitimle tecrübe ve görgüsü geliþmiþ aklýn gözde, dilde ve elde ustaca uygulamalarý devreye girer. Öyleyse dürüstlük, en geniþ anlamda doðruluðun, karþý tarafýn hayrýna ve yararýna olarak esnek bir tarzda yerinde, zamanýnda, uygun dozda hünerli bir þekilde uygulanmasýdýr.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

NÝSAN 2011 Sayý: 508 Fiyat: 5 TL MUTLULUK MAVÝ BÝR KUÞ MU? KÂHÝN VANGA JAPONYA MESAJI

NÝSAN 2011 Sayý: 508 Fiyat: 5 TL MUTLULUK MAVÝ BÝR KUÞ MU? KÂHÝN VANGA JAPONYA MESAJI NÝSAN 2011 Sayý: 508 Fiyat: 5 TL MUTLULUK MAVÝ BÝR KUÞ MU? KÂHÝN VANGA JAPONYA MESAJI ÝÇÝNDEKÝLER Ýnsan Ýliþkilerindeki Dersler... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:508

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi?

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? 2007-04 NÝSAN SAYI: 460 FÝYAT: 3.5 YTL Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Güngör Özyiðit Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? Tanrý nýn Doðum Günü yazarý burak özdemýr le söyleþi Nihal Gürsoy ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MART 2011 Sayý: 507 Fiyat: 5 TL BÝLGELÝK BELGELERÝ. Kurtuluþumuz, Gönüllerin O nun Sözleriyle Yýkanmasýnda. GÜÇ e ELVEDA

MART 2011 Sayý: 507 Fiyat: 5 TL BÝLGELÝK BELGELERÝ. Kurtuluþumuz, Gönüllerin O nun Sözleriyle Yýkanmasýnda. GÜÇ e ELVEDA MART 2011 Sayý: 507 Fiyat: 5 TL BÝLGELÝK BELGELERÝ Kurtuluþumuz, Gönüllerin O nun Sözleriyle Yýkanmasýnda GÜÇ e ELVEDA ÝÇÝNDEKÝLER Dinlerdeki Hakikatler Deðiþir mi?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KASIM 2012 Sayý: 527 Fiyat: 7 TL. Görünmeyen Eller Ýþ Baþýnda KORKUDAN SEVGÝYE GEÇEBÝLMEK. Beklentiler Realiteyi Nasýl Deðiþtirir

KASIM 2012 Sayý: 527 Fiyat: 7 TL. Görünmeyen Eller Ýþ Baþýnda KORKUDAN SEVGÝYE GEÇEBÝLMEK. Beklentiler Realiteyi Nasýl Deðiþtirir KASIM 2012 Sayý: 527 Fiyat: 7 TL Görünmeyen Eller Ýþ Baþýnda KORKUDAN SEVGÝYE GEÇEBÝLMEK Beklentiler Realiteyi Nasýl Deðiþtirir ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 527 Kasým 2012

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

MAYIS 2011 Sayý: 509 Fiyat: 5 TL SEVGÝLÝ TENGRÝM. STEPHEN TUROFF Ýstanbulda idi ASLINDA DÜNYAYI YI HERGÜN DEÐÝÞTÝRÝRÝZ

MAYIS 2011 Sayý: 509 Fiyat: 5 TL SEVGÝLÝ TENGRÝM. STEPHEN TUROFF Ýstanbulda idi ASLINDA DÜNYAYI YI HERGÜN DEÐÝÞTÝRÝRÝZ MAYIS 2011 Sayý: 509 Fiyat: 5 TL SEVGÝLÝ TENGRÝM STEPHEN TUROFF Ýstanbulda idi ASLINDA DÜNYAYI YI HERGÜN DEÐÝÞTÝRÝRÝZ ÝÇÝNDEKÝLER Belâlar Ýçimizdedir... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Dua ve Þükür... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

ÞUBAT 2014 Sayý: 542 Fiyat: 7 TL KUTSAL BÝLGÝ YOLU: VAHÝY ÖLÜM BÝR SON MU? GÝZEMLÝ ÝÇSELLÝK

ÞUBAT 2014 Sayý: 542 Fiyat: 7 TL KUTSAL BÝLGÝ YOLU: VAHÝY ÖLÜM BÝR SON MU? GÝZEMLÝ ÝÇSELLÝK ÞUBAT 2014 Sayý: 542 Fiyat: 7 TL KUTSAL BÝLGÝ YOLU: VAHÝY ÖLÜM BÝR SON MU? GÝZEMLÝ ÝÇSELLÝK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 46 Sayý: 542 Þubat 2014 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

Divaldo Franco ile Söyleþi

Divaldo Franco ile Söyleþi 2007-06 HAZÝRAN SAYI: 462 FÝYAT: 3.5 YTL Dip Dalgasý Ne Mutlu Barýþ Yapýcýlarýna Divaldo Franco ile Söyleþi ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý:462 Haziran 2007 Onur Baþkaný: Dr. Refet

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Postmodern Farkýndalýk

Postmodern Farkýndalýk AÐUSTOS 2007 Sayý: 464 Fiyat: 3.5 YTL Postmodern Farkýndalýk Ýyilerin Çabalarý Boþa mý Gidecek? Tesirler Kâinatý Ýçindeyiz Feng Shui Kelebeði ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý:464

Detaylı

KORKUSUZLUÐA GÝDEN YOL

KORKUSUZLUÐA GÝDEN YOL EKÝM 2010 Sayý: 502 Fiyat: 5 TL Kutsal Metinlere Ýnsan Eli Deðince Ýsmail Hakký Özkan ýn Ardýndan: HEP BÝZÝMLE OLACAKSIN SEVGÝLÝ HOCAMIZ KORKUSUZLUÐA GÝDEN YOL ÝÇÝNDEKÝLER Vicdan Tablolarý... 2 Dr. Refet

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ

OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ OCAK 2012 Sayý: 517 Fiyat: 7 TL YA HÝÇ PEYGAMBER GELMESEYDÝ?!.. BÝRLÝÐE GÝDEN YOL, SEVGÝDEN GEÇER KANAL ÇALIÞMASI ÝLE ALINAN BÝLGÝLERÝN GÜVENÝLÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı