AB süreci demokratikleþme için önemli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB süreci demokratikleþme için önemli"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B E K L E Y Ý N Ý Z... GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr AB süreci demokratikleþme için önemli AB KRÝ TER LE RÝ, DE MOK RA - TÝK LEÞ ME RE FORM LA RI - MIZ DA ÖR NEK O LA CAK STAN DART LARI ÝÇERÝYOR. ENERJÝ BAKANI: BÝZ DE PETROL ARARIZ Rumlara KKTC misillemesi E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Rum yö ne ti mi - nin Ak de niz de pet rol ve do ðal gaz a ra ma ça lýþ ma la rý nýn baþ la - ma dan der hal bi ti ril me si ni is te dik le ri ni söy le ye rek, KKTC i le ký - ta sa han lý ðý an laþ ma sý ný ge liþ me le re pa ra lel o la rak her an im za - la ya bi le cek du rum da yýz, an laþ ma ha zýr de di. Ta ner Yýl dýz Ký ta sa han lý ðý an laþ ma sý i le il gi li o la rak ge çen haf - ta E ner ji Ba kan lý ðý müs te þar yar dým cý sý nýn KKTC ye git ti ði ni ha týr la tan Yýl dýz, KKTC i le ya pý la cak ký ta sa - han lý ðý an laþ ma sý i le be ra ber TPA O nun o ra da fi i lî du rum o luþ tu ra ca ðý ný kay det ti. Ha be ri sayfa 4 te Han de Öz san Bo zal tý REFORMLARI KENDÝMÝZ ÝÇÝN YAPACAÐIZ Av ru pa Böl ge ler A samb le si (A ER) Baþ kan Yar dým cý sý ve Kül tür, E ði tim Genç lik ve U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ko mi - te Baþ ka ný Dr. Han de Öz san Bo zal tý, Gi re riz, gir me yiz, a ma AB, so nuç ta ken di miz i çin ya pa ca ðý mýz re form lar - da, de mok ra tik leþ me de ör nek o la cak stan dart la rý i çer - di ði i çin ü ye lik sü re ci ni ö nem si yo ruz'' diye konuþtu. TÜRKÝYE AVRUPA'YI DOÐUYA AÇACAK KAPI As samb le nin bü yük bir plat form ol du ðu nu, kül tür ler a - ra sý di ya lo ðu, lo kal de mok ra si yi art týr ýp yerel yö ne tim le ri güç len dir me yi a maç la dýk la rý ný belirten Bo zal tý, Tür ki ye þu an Av ru pa'nýn ö nün de. Av ru pa'yý Do ðuya, Or tado ðu'ya a ça cak bir ka pý. Ve bu gün Av ru pa'nýn bi ze ih ti ya cý nýn ol - ma sý da ha çok gün dem de dedi. Ha be ri sayfa 4 te BBC NÝN DÜZENLEDÝÐÝ ANKETE KATILANLARIN ÇOÐUNLUÐU FÝLÝSTÝN ÝN TANINMASINI ÝSTEDÝ Dünya Filistin in yanýnda TBMM Baþ ka ný Çiçek, hukukçu akademisyenlerle bir araya geldi. TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: A na ya sa so ru nu kan gren ol du TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki - ye nin bir a na ya sa so ru nu ol du ðu nu, bu so run çer çe ve sin de u zun yýl lar dan bu ya - na sü rek li a na ya sa tar týþ ma la rý nýn ya - þan dý ðý ný hatýrlatarak, Bu sü reç te bir bi - ri mi zi suç la mak ye ri ne, so run la rý mý zýn çö zü mü ne kat ký sað la mak a ma cýy la her tür lü fik rin tar tý þýl ma sý na im kân ve re cek þe kil de or tak nok ta la rý mý zý ön pla na çý - kar mak su re tiy le so ru nun üs te sin den gel me ye ça lýþ ma lý yýz. Kan gren ol muþ bu so ru nu mu zu, ül ke mi ze kar þý so rum lu lu - ðu mu zun bir ge re ði o la rak ve el bir li ðiy le çö ze ce ði mi ze i na ný yo rum dedi. 5 te MALÝYE BAKANI MEHMET ÞÝMÞEK: Ailede muhafazakâr, ekonomide liberal, yoksullukta sosyalistiz Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, Ýn gil - te re de par ti le re ba kýl dý ðýn da, siz ce AK Par ti han gi par ti ye da ha ya kýn? so ru su - na, A i le de ðer le ri gi bi ko nu lar da mu ha - fa za kâ rýz. E ko no mi, kü re sel i liþ ki le re bak - tý ðý nýz da ol duk ça li be ra liz. Ge lir da ðý lý mý, yok sul luk gi bi ko nu lar da i se ol duk ça sos - ya lis tiz ce va bý ný ver di. Ha be ri sayfa 4 te Esad: Atýlan reform adýmlarý sabote edildi Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, attýklarý reform adýmlarýnýn gerilimi týrmandýrma ve dýþ baskýlarla karþýlýk bulduðunu söyledi. Ha be ri sayfa 7 de Fi lis tin yö ne ti mi, dün ya ta ra fýn dan dev let o la rak ta nýn mak i çin bu haf ta Bir leþ miþ Mil let ler e tam ü ye lik baþ - vu ru su yap ma ya ha zýr la nýr ken, kü re - sel öl çek te ki bir an ke te ka tý lan la rýn ço ðun lu ðu Fi lis tin in ta nýn ma sý ge - rek ti ði gö rü þü nü di le ge tir di. BBC nin 19 ül ke de yap tý ðý an - ke te ka tý lan la rýn yüz de 49 u, ül ke - le ri nin Fi lis tin i BM de dev let o la - rak ta ný ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. ABD li le rin yüz de 45 i Fi lis tin in ta nýn ma sý ný is ter ken, yüz de 36 sý bu na kar þý çýk tý. Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun - du ðu Müs lü man ül ke ler den Fi lis - tin e en yük sek des tek Mý sýr dan gel di. Mý sýr lý larýn yüz de 90 ý Fi lis - tin e des tek ve rir ken, Türk lerin yüz de 60 ý Fi lis tin in ta nýn ma sý ný is te di. Ha be ri sayfa 7 de ISSN milyon öðrenci ders baþý yaptý Ha be ri sayfa 3 te Yüzlerce engelli meslek sahibi olacak Ha be ri sayfa 6 da Otobüslere yangýn önleme sistemi Ha be ri sayfa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Adnan Menderes in Konya nutkuna dair Baþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku için umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým... Tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. Rehber in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri nin müdafaatý gibi, Konya da Baþvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattýr. B aþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku için umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým. Þimdi kalbime geldi: Risâle-i Nur un serbestiyetine dair müdafaatlarýmýzýn ve ehemmiyetli bir avukatýmýzýn ehl-i vukufa cevabýnýn arkasýnda, o nutku, Risâle-i Nur un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu daki Müslümanlarý ve Nurun bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve duacý yapmak, ezan-ý Muhammedînin ilâný onlara nasýl bir mânevî kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risâle-i Nur un serbestiyeti dahi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. (Bu müdafaa Eþref Edib in neþrettiði küçük Tarihçe-i Hayat tadýr.) Rehber in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri nin müdafaatý gibi, Konya da Baþvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattýr. *** MENDERES ÝN KONYA NUTKUNA DAÝR AÇIKLAMASI Baþvekil, sözlerinin maksatlý olarak tefsirlere tâbi tutulduðunu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.) ANKARA: Baþvekil Adnan Menderes Konya da söylemiþ olduðu nutuk dolayýsýyla yapýlan neþriyat üzerine Zafer gazetesinin sorduðu bir suâli þu þekilde cevaplandýrmýþtýr: Konya da Hükûmet Meydanýnda büyük bir kitle halinde toplanmýþ bulunan çok muhterem Konyalý vatandaþlarýma karþý söylediðim nutkun lâiklik telâkkimiz hakkýndaki kýsmýnýn su-i niyet sahibi kalemlerde nasýl tefsire tâbi tutulduðunu, ben de esefle müþahede ettim. Bunlardan bir kýsým sözlerimin kardeþi kardeþe kýrdýracak bir mahiyette olduðunu, bir kýsmý sað politikacýlara meydan açtýðýný ve mukaddesatçýlýk yasaðýný ortadan kaldýrdýðýný ve netice itibarýyla Türk inkýlâplarýnýn büyük esaslarýndan birini zedelediðini ifade etmiþlerdir. Bütün bu yazýlarda dikkatime çarpan cihet, Konya daki sözlerimin takip olunan maksatlara ve elde edilmek istenilen neticelere göre tahrif edilmiþ olmasýdýr. Meselenin iyice anlaþýlmasý için, evvelâ Konya daki sözlerimi bir kere daha ve o günkü Anadolu Ajansýnda neþredildiði gibi tekrar etmek isterim. O gün aynen þöyle demiþtim: Þimdi size lâiklik telâkkimizden de bahsetmek istiyorum. Lâiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrýlmasý, diðer taraftan ise vicdan hürriyeti mânâsýna gelir. Din ile siyasetin kat î sûrette birbirinden ayrýlmasý esasýnda en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslümandýr. Ve Müslüman olarak kalacaktýr. Evvelâ kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasýný ve kaidelerini öðretmesi, ebediyen Müslüman kalmasýnýn münakaþa götürmez bir þartýdýr. Halbuki mekteplerde din dersi olmayýnca, evlâdýna kendi dinini telkin etmek ve öðretmek isteyen vatandaþlar bu imkânlardan mahrum edilmiþ olurlar. Müslüman çocuðu, dinini öðrenmek gibi pek tabiî bir haktan mahrum edilmemek icab eder. Böyle mahrumiyet ve imkânsýzlýk vicdan hürriyetine uygundur denilmez. Bu itibarla orta mekteplerimize din dersleri koymak, yerinde bir tedbir olacaktýr. Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin pâyidar olabileceðine i- nanmýyoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve dünya iþlerini birbirinden ayýrdýktan sonra ne derece dinlerine baðlý kaldýklarýný biliyoruz. Bugünkü seviye ile asil milletimize taassup isnadý reva görülemez. Milletimiz dinine sýmsýký baðlý olduðu kadar, umumiyetle dini en temiz duygularla benimsemektedir. Ýslâmlýk, milletimizin vicdanýnda en musaffâ seviyesini bulmuþtur. Müslümanlýðý ve onun esaslarýný, farizalarýný ve kaidelerini kifayetle telkin edip öðretecek öðretmenlerimizin yetiþtirilmesine ayrýca gayret sarf edilecektir. Gelecek sene lise derecesinde ilk mezunlarýný verecek olan Konya Ýmam Hatip Mektebinin ileri seviyede din tahsili veren bir tedris müessesesi haline getirilmesi ve bu müesseselerin benzerlerinin yurtta fazlalaþtýrýlmasý uygun olacaktýr. Konya nutkunun bu kýsmýný muhterem Türk efkârý karþýsýnda öylece tekrar ettikten sonra þunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isterim ki: Beyanatým, herhangi bir iltibasa mahal vermeyecek kadar açýktýr. Yapýlacak tefsirlerde, ileri sürülecek mütalâalarda bu açýk metne sadýk kalmak esastýr. Hiç kimse benim söylediðim sözleri tahrif hakkýna sahip olmadýðý gibi, hiçbir zaman aklýmdan geçmeyen maksadý ve niyetleri bana atfetmeye kimsenin hakký olmamak lâzým gelir. Emirdað Lahikasý, s. 805 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Hor kýlýp hakîr eder bazen düþürür zillete Hem de ikbal ile kulunu yüceltir izzete Kudretine her ne ki güç, edemez müdahele O nun adâletine engel olamaz velvele Küreler yýldýzlar O nun emrine vâ-bestedir Yer ve gök bütün cihan hep rahmetine bestedir Varlýðý birbirlerine mütenâsib yaratan Her þeyin sâhibidir O yeri göðü donatan El- Müzill Her kula malý çocuðu verir O Zât-i Kâdir Kýymetini bilmeyeni eyleyiverir zelil Yani O her þeye gücü galib olan muktedir Ehl-i zulmü zorbalarý kahredip eyler hakîr Dilediðinde kulun hem hükmeder O fakrine Ýmtihan etmek için servet katar servetine eni bir eðitim dönemi baþlýyor. Ýlkokuldan üniversi- Y teye kadar muazzam bir öðrenci kitlesi ders baþý yapýyor. Artýk günümüzde hayat standartlarý da tamamen eðitim ve öðretime endekslendiði için memleketin tamamýnda büyük bir heyecan ve telaþ var Eðitimdeki büyük hareketlilik gerçekte geliþmiþliðin bir göstergesi. Büyük eðitim kurumlarý ve ciddî faaliyetleriniz varsa, araþtýrma merkezlerinizin yayýnladýðý makaleler ve kitaplar dünya çapýnda ise, ilim adamlarýnýz tanýnýyor ve itibarlý ise geliþmiþ bir ülkesiniz. Aksi takdirde askerî, siyasî, spor ya da magazin gibi konularda ne kadar meþhur olsanýz da fazla bir kýymetiniz olmadýðý gibi devamlýlýðýnýz da yok. Hep tartýþýlýr, geliþmiþ ülke olduðunuz için mi eðitim faaliyetleriniz iyi; yoksa eðitim faaliyetleriniz ileri ve saðlam bir altyapýya oturduðu için mi kalkýnmýþ ve ileri bir ülkesiniz? Her ikisinin birbirlerine tesirini ihmal etmemek gerekiyor. Ancak binlerce yýllýk insanlýk tarihinden gelen bir tecrübe i- le kesin olarak bilenen bir þey var ki, o da geri kalmýþlýktan kurtulmak için önce eðitimden baþlamak gerekiyor. Bilindiði gibi Peygamberimiz (asm) Medine ye hicret ettiðinde ilk inþa ettiði bina mektep ve medrese olarak kullandýðý mescid idi. Hemen evinin yakýnýndaki Ashab-ý Suffa nýn bulunduklarý mekân ise; o zamanýn adeta muazzam bir üniversitesi idi Oradaki samimi ve fedakârane gayretler, çölde yaþayan kabileleri, kýrkelli sene içerisinde dünyaya hâkim ve medenî milletlere üstad eylemiþti. Ashab-ý Suffa nýn imkânsýzlýklar içerisindeki ders mekânlarý, zaman geldi Mýsýr, Suriye ve Roma daki binlerce yýllýk ihtiþamlý felsefe okullarýnýn ve diðer dinlere ait eðitim kurumlarýnýn önüne geçti. Demek ki önemli olan talebe ve hocanýn açýk fikirliliði, idealleri, azim ve gayreti ve okuldaki müfredat ve muhteva idi Selçuklu daki Nizamiye Medreseleri, Avrupa Rönesans ýnýn hocasý olan Endülüs Ýslâm Üniversiteleri, Osmanlý medreseleri ve bu topraklarda baþlayan Risâle-i Nur dershanelerinin çekirdeði ve kökü, Peygamberimizin (asm) bizzat ilgilendiði Ashab-ý Suffa dýr. Vazife bu kadar mukaddestir. Okullar bu kadar önemli ancak þu soruyu da sormak gerekiyor: Okullar yeterli mi? Eðitim için okullar ne kadar vazgeçilmezse, eðitimin sadece okullardan ibaret olduðunu düþünmek de o kadar hatalý olacaktýr. Bugün artýk bütün dünyada devlet kuruluþlarý ve büyük þirketlerin tamamý kendi iç eðitimlerini tamamlayacak þekilde birer eðitim tesisine sahip. Batýdaki meþhur pek çok þirket bu tesisleri daha da ileri götürerek kendi okullarýný açýp eksiklikleri tamamlamakta, geliþen teknolojiyi çalýþanlarýna aktararak, eðitimi iþ hayatý boyunca devam eden bir faaliyet haline getirmiþlerdir. Gerçekte okullarýn yetersizliði eðitimin hayat boyu icra edilmesi gereken bir faaliyet olmasýndan kaynaklanýyor. Çünkü dünya durmuyor, deðiþim ve dönüþüm baþ döndürücü bir hýzla devam ediyor. Eskiden bir haftada imal edilen bir mamul þimdi neredeyse bir dakikada ve daha geliþmiþ fonksiyonlara sahip olarak i- mal ediliyor. Dünyanýn öbür ucunda icad edilen bir teknoloji harikasý eskiden bize yirmi senede gelirken þimdi ertesi gün, tabiri caizse çolukçocuðun elinde dolaþýyor. Bu, yarýn daha da hýzlý olacaktýr. Onun için çocuklarla birlikte büyüklerin de e- ðitimi ve okumasý mutlaka devam etmeli Yani Peygamberimizin (asm) Beþikten mezara kadar ilim prensibi hayatýn ta kendisidir ve ö- zellikle bugün içindir Eðitimin bu kadar önemli olmasý gerçekte tamamen insanýn tabiatýyla ve yaratýlýþý ile ilgili Biz insanoðlunun canlý-cansýz yaratýlmýþ her þeye karþý en önemli üstünlüðü ilim, bilgi ve öðrenme kabiliyetidir. Nitekim Kur ân-ý Kerim de Cenâb-ý Hak Âdem e isimleri öðrettik buyuruyor. Bu mânâ Risâle-i Nur da, ilimlerin öz ve esasýnýn Hz. Âdem e (as) ve insanlýða öðretilmesi olarak izah edilir. Yani ilk insanýn yaratýldýktan hemen sonraki ilk iþi öðrenmektir. Ýlim ve HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) En küçük noktalarý takdir eder iradesi Canlý cansýz bütün eþya sayýlýdýr nefesi Kim ki miraç eylemek isterse namaz kýlmalý Zâf ü aczi itirafla Hakk rýzasý bulmalý Çünkü iman baðý nâsý sevk edendir kulluða Hakka tezellül eden katýnda olur hoþ aða Ýyilerle elele vermeli gösterip vefâ Kýrýnýz zalimlerin gücünü yapmasýn cefâ Hayat boyu eðitim bilginin Yaratýcýyla olan irtibatý nispetinde de, meleklerin Hz. Âdem e (as) secde etmesi misâlinde olduðu gibi, diðer mahlûkata üstünlüðü söz konusudur. Ýnsanoðlundaki ilim ve fen sayesindedir ki, yerin altýndaki madenlerden, gökyüzündeki güneþe kadar her þey insana hizmet etmekte; daðlar denizler yol vermekte, Âdemoðluna adeta secde etmektedirler. Ayrý bir konu, ancak unutmamakta fayda var: Âdemoðlu, Hz. Âdem den (as) miras kalan bu nimetlerin hakiki mânâda devam etmesi için Rabbine þükretmeyi unutmamalý ve ilimlerin þahý ve padiþahý olan Marifetullah ý da tahsil etmeyi ihmal etmemeli Mâlûm Ýslâm, diðer dinlerden farklý olarak yeryüzünü bir mescid kabul eder, ibadet için illâ bir mabed veya bina þart deðildir. Aslýnda ilk bakýþta dikkati çekmese de mescidin içinde mektep de gizlidir. Yani, Yeni Asya nýn logosunda olduðu gibi, yeryüzü bir Müslüman için hem bir mescid, hem de bir mekteptir Risâle-i Nur gerek telif edilirken gerek neþir ve okunma safhalarýnda, hayat boyu eðitimin ve yeryüzünün bir mescid ve mektep olduðunun muazzam bir tezahürüdür. Daðda, kýrda-bayýrda, cephede, sürgünde, hapishanelerde velhâsýl her türlü vasatta sanki bir üniversite kürsüsünde ve araþtýrma merkezinde imiþ gibi dikkat ve itina, cehd ve gayretle kaleme alýnmýþ, okunmuþ, müzakere edilmiþ, yaþanmýþ ve yaþanmakta o- lan eserlerdir. Bediüzzaman Hazretleri, hayatýn bile zorlukla devam ettirilebildiði o hapishaneleri Medrese-i Yûsufiye ye dönüþtürmüþtür. E- ðitim ve öðretim faaliyetleri bu kadar gerekli ve önceliklidir Lise talebeleri Bediüzzaman Hazretlerine Muallimlerimiz Allah tan bahsetmiyor dediklerinde, onlara okuduklarý fenleri dinlemelerini söylemiþtir. Zira her bir fen ve ilim kendi lisanlarýyla Âlemlerin Rabbinden ve O nun isimlerinden bahsetmektedirler. Kur ân-ý Kerim de sýbgatullah ifadesi geçer, yani Allah ýn boyasý Okunan ve tahsil edilen bütün ilimleri Allah ýn boyasýyla boyayabilmek önemli Onlarýn hakiki rengi odur. Çünkü bütün ilimlerin, keþiflerin ve icadlarýn aslý, esasý ve ruhu Cenâb-ý Hakk a dayanýr ve O ndandýr. Aksi takdirde her þey, koyu bir karanlýk içerisindedir ve kapkaradýr Yeni eðitim dönemi, hayat boyu eðitim anlayýþýný baþlatmak ve tazelemek için ö- nemli bir fýrsattýr. Okullarda öðrenilenlerin eksiklerini tamamlamak ve elde edilen ilimlere hakiki rengini verecek bir bakýþ açýsý için Kur ân ýn bu zamandaki tefsirine öncelik vermek ve telifi dönemindeki heyecan ile hayat tarzý hâline getirmek gerekiyor. Allah a ibadet edin ve hiçbir þeyi Ona ortak koþmayýn. Anne ve babaya iyilik edin. Akrabaya, yetimlere, fakirlere, akraba komþuya ve yabancý komþuya (...) da iyilik edin. Nisâ Sûresi: 36 / Âyet-i Kerime Meâli Okuma yolculuðu Risâle-i Nur u bireysel ve birlikte okuma iki tartýþmayý da beraberinde getirir; birincisi sadeleþtirilsin, ikincisi o- kunurken açýklama yapýlsýn. Birincisi daha çok daireye yakýn olan fakat içine girmeyenler tarafýndan dile getirilir; okuyacaðýz ama anlaþýlmasý zor bir kitap, yeni dille yeniden yazýlsa gibi serzeniþlerde bulunurlar. Daire içine yeni girmiþler yeni bir tartýþma baþlatýr; okunurken açýklamasý yapýlsa daha i- yi anlar, daha çok istifade ederiz. Ýkisinin de kendince haklý taraflarý olmakla birlikte merkezî metne uzaklýk ifadesidir bunlar. Nurlarýn merkezi çok yoðun mana yükü, yüksek hikmet enerjisi ile dolu olduðundan kelimeler ve kavramlar ona göre seçilmiþ, birbirine geçmeli ve örgüsel cümleler bundan dolayý kurulmuþ. Kur ân kaynaðýndan beslenen merkezî metni anlamak için roman ve gazete okumaktan daha büyük hassasiyet ve gayret gösterilse gerek. Yüksek Kur ânî hakikatleri anlayacaðýmýz seviyeye indirgemesi bakýmýndan çok anlaþýlýr bir kitaptýr Nur Risâleleri. Þümullü hikmeti; sade bir üslupla þurup gibi idraklerimize sunar, þuur altýmýza yerleþtirir. Onun þerbetini içen daha baþka katkýlara dikkati daðýtan, idraki meþgul eden, nazarlarý boðan açýklamalara- ihtiyaç duymadan okur. Bu, onun cazibe merkezine kapýlan, yörüngesinde dönen, mihverinde yol alanlar içindir. Uzaktakilere; anlaþýlmaz, kavranmasý güç, aðýr kitap olarak kalýr. Risâle-i Nur bir yýldýz ise, beslendiði kaynak Kur ân ýn vahy-i semâvîsidir. Yýldýzýn yörüngesine yaklaþan baþka mum ýþýklarýna itibar eder mi? Ona yakýn durmayan, uzaktan seyreden- dost makamý denebilir idrak aynalarýnýn büyüklüðü ve temizliði nispetinde istifade eder. Yýldýz merkezine yakýnlýðýný sürdürenler ise Kur ân a talebe olur. Risâle talebesi Kur ân talebesi makamýna e- riþir. Ýkisi arasýnda kalanlar kardeþ grubuna girer ki, Bediüzzaman a abdiyeti ve ubudiyeti makamýyla alâkadardýrlar. Talebe makamýnda olanlar kendi aralarýnda okurken uzun tevilat ve açýklamalara girmez, ihtiyaç duymazlar çünkü. Bilirler ki Risâle-i Nur un hocasý, Risâle-i Nur dur. Kardeþler biraz daha fazla konuþur; merkezden uzaklaþmamak kaydýyla ihtiyaç da olabilir. Dost olanlar kelimelere, kavramlara, cümlelere aþinalýklarý az olduðundan daha fazla açýklama, yorum isterler. Bu minvalden bakýldýðýnda hepsi kendince haklý, hepsinin yaptýðý kendince doðrudur. Dostlar kardeþlik, kardeþler talebe olma yolunda yürüyorlarsa güzel olan da budur. Yýldýzýn kaynaðýna eriþip hakikat menziline vardýklarýnda sükûtî bir hale bürüneceklerdir. Kur ân konuþurken; kalbe ve akla düþen susmaktýr. Okuma yolculuðunda alýnan deðiþik haller hakikatin renkleri olsa gerek. Pembeden kýrmýzýya akan yolun yolcusu olduktan sonra yýldýzýn kaynaðýna, merkezî metne ulaþýlacaktýr. En güzeli de yolcu olmak olsa gerek. Sözün özü; Risâle-i Nur u anlamak için hoca aramaya gerek, onun hocasý kendisi.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 22 Þevval 1432 Rumî: 7 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Otobüslere yangýn Öðrencilerin yeni ders kitaplarý daðýtýldý. FOTOÐRAF: AA 16 milyon öðrenci ders baþý yaptý eðitim - öðretim yýlý dün baþladý. 16 milyon öðrenci ve 700 bin öðretmen ders baþý yapýyor. Yaklaþýk 3 aylýk yaz tatilinin ardýndan öðrenciler ve öðretmenler yeniden okul yoluna düþtü. Arkadaþlarý ile hasret gideren öðrencilerin o- kullarýna ve arkadaþlarýna kavuþtuklarý için sevinçli olduklarý gözlendi. Veliler de ilk okul gününde çocuklarýný yalnýz býrakmadý. Bu arada servis temsilcileri de okul bahçelerinde kurulan masalarda kayýt yaptý. Birinci yarý için son zil 20 Ocak 2012 günü çalacak. Yarýyýl tatili, 23 Ocak - 3 Þubat 2012 tarihleri arasýnda. Ýkinci yarý 6 Þubat Pazartesi günü baþlayacak. Ders yýlý ise 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek. Ankara/cihan Ýstanbul trafiðinde okul yoðunluðu ÝSTANBUL DA yeni eðitim öðretim sezonunun baþlamasý sebebiyle yoðun trafik oluþtu. Özellikle Anadolu yakasýnda trafik yoðunluðu yaþandý eðitim öðretim sezonu dün baþladý. Türkiye genelinde 16 milyon öðrenci ve 700 bin öðretmen dersbaþý yaptý. Ýstanbul da da yeni eðitim sezonunun baþlamasý yüzünden trafik yoðunluðu yaþandý. Özellikle Anadolu yakasýnda yoðunluk arttý. Sürücüler ise yoðun trafikten yakýndý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, trafik yoðunluðunu azaltmak için toplu ulaþýmlarý sabah saatlerinde bedava yapmýþ, yol çalýþmalarýnýn bu hafta boyunca yapýlmayacaðýný duyurmuþtu. Ýstanbul/cihan Yuva çocuklarýna doðum günü kutlamasý SÝÝRT Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda kalan çocuklara canlý müzik eþliðinde, doðum günü partisi düzenlendi. Vali Musa Çolak ýn eþi Gülsüm Çolak, Devletimizin himayesi ve korumasý alýnda bulunan çocuklarýmýza vereceðimiz en güzel þey sevgidir dedi. Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda düzenlenen etkinliðe; Gülsüm Çolak, il müdürlerinin eþleri ile yuvadaki çocuklarýn yaný sýra, bu yýl nisan ayýnda Kurtalan ilçesine baðlý Baðlýca Ýlköðretim Okuluna yardýmda bulunan hayýrsever iþ kadýný Mine Kapý da katýldý. Doðum günü partisinde çocuklarý sevindiren Gülsüm Çolak, doðum günü pastasýný çocuklarla beraber keserek, çocuklarýn sevincine ortak oldu. Daha sonra Bayan Çolak ve kurum müdürlerinin eþleri ile birlikte çocuklara çeþitli hediyeler verdiler. Siirt/cihan Havalar, mevsim normallerine dönecek MEVSÝM normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýklar yurdun batý bölgelerinde 1 ila 3, yarýn doðu bölgelerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine dönecek. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre,dün, yurdun kuzeydoðu kesimleri parçalý ve çok bulutlu oldu. Adana, Osmaniye, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüþhane, Bayburt ve Sivas kýsa süreli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerler az bulutlu ve açýk geçti. Bugün, yurdun kuzeydoðu kesimlerinin parçalý ve çok bulutlu olmasý bekleniyor. Yarýn, yurdun kuzeydoðu kesimleri ile güney ve batýsý parçalý ve çok bulutlu olacak. Perþembe günü, yurdun kuzey, iç ve batý kesimleri parçalý çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu nun güney ve batýsý, Batý Karadeniz ile Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarý aralýklý saðanak ve gök gürültülü yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk olacak. Gece sýcaklýklarý hafta boyunca mevsim normalleri civarýnda olacak. Ankara/aa 51 önleme sistemi SON YILLARDA ARTAN OTOBÜS YANGINLARININ ÖNLENMESÝNE YÖNELÝK ARAÇLARA YANGIN ÖNLEYÝCÝ SÝSTEMLER TAKILACAK. Türkiye de artan otobüs yangýnlarýnýn önlenmesi için araçlara yangýn önleyici sistemler takýlmasý gündemde AVRUPA DA yapýlan bir araþtýrmaya göre, otobüs yangýnlarýnýn yüzde 76 sýnýn motor bölümünde baþladýðý bildirilirken, Türkiye de artan otobüs yangýnlarýnýn önlenmesine yönelik araçlara yangýn önleyici sistemler takýlmasýnýn gündemde olduðu belirtildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TO- FED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, yaptýðý açýklamada, Karayolu Taþýma Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarýnca Türkiye de karayoluyla yolcu taþýmacýlýðýnýn D1 belgesine sahip kuruluþ ve araçlarla yapýldýðýný belirtti. Erdoðan, 15 Aðustos 2011 tarihi itibarýyla Türkiye de 359 adet þehirlerarasý yolcu taþýma firmasý bulunduðunu ifade ederek, sektörde kullanýlan araç sayýsýnýn 8 bin dolayýnda olduðunu bildirdi. Mehmet Erdoðan, o- tobüs yangýnlarý baþta olmak üzere bazý sorunlarýný, birkaç gün önce ziyaret ettikleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün e aktardýklarýný bildirdi. Erdoðan, Türk otobüsçülük sektörünün kamburu durumundaki otobüs yangýnlarý sorununa çözüm bulunmasý, bundan sonra hiçbir otobüste yangýn felâketinin ve buna baðlý can kaybýnýn yaþanmamasý için yolcu taþýma a- raçlarýnda gerekli güvenlik tedbirlerinin a- lýnmasýný saðlamak amacýyla sorunlarýný Bakan Ergün e anlattýklarýný ifade etti. Erdoðan, TOFED heyetinin tüm taleplerini dikkatle dinleyen ve notlar alan bakan Ergün ün, Bakanlýðý bünyesindeki Teknik Komite nin, otobüslerde yangýn önleyici yangýn söndürme sistemi nin yer almasýna iliþkin karar aldýðýný belirtti. Sektörün son aylarda otobüs yangýnlarýndan dolayý sýkýntýlý olduðunu dile getiren Erdoðan, ülkede, otobüs yangýnlarý konusunda bugüne kadar ciddî bir araþtýrmanýn bulunmadýðýný ancak Avrupa da yapýlan bir çalýþmanýn, otobüs yangýnlarýnýn yüzde 76 sýnýn araçlarýn motor bölümünde baþladýðýný ortaya koyduðunu anlattý. TOFED in yaptýðý benzeri bir araþtýrmada ise Türkiye de yangýnlarýn tamamýna yakýnýnýn otobüslerin motor bölümünden çýktýðýnýn tespit edildiðine dikkati çeken Erdoðan, þöyle konuþtu: Son üç yangýndan ikisinin gerçekleþtiði otobüs, ciddî ve önemli bir firmaya ait. Olaya kayýtsýz kalýyorlar. Gerek Almanya daki, gerekse ülkemizdeki firmaya yazýlar yazýp, bu yangýnlarýn nedeni konusunda kendilerinden bilgiler istedik. Ancak onlar olayý yuvarlak cümlelerle geçiþtirmeye çalýþtýlar Diðer yangýnýn yaþandýðý otobüsün baðlý olduðu firmanýn yaþanan bu olaylardan sonra ürettiði tüm araçlara otomatik yangýn söndürme sistemi takmaya baþladýðýný belirten Erdoðan, Biz ayný þeyi diðer yabancý firmadan da bekledik ama onlar bize bu sistemin opsiyonel olduðunu, ancak parayý verenlerin araçlarýna bu sistemi taktýrabileceklerini bildirdiler dedi. CAN KAYIPLARI ÖNLENEBÝLÝR TOFED Genel Sekreteri Mevlüt Ýlgin ise otobüslerde yangýnlarýn büyük bölümünün motordan baþladýðýna dikkati çekerek, otomatik yangýn söndürme sistemi bulunmayan hiçbir otobüsü Avrupa ülkelerinin kabul etmediðini vurguladý. Euro 4 motorlarda mazotun 4 kez devridaim edildiðini dile getiren Ýlgin, þunlarý kaydetti: Bu nedenle motor çok yüksek derecede ýsýnýyor. Bu otomatik yangýn söndürücüleri Almanlar tarafýndan icat edildi. Keþke biz Türkler de bunu yapabilseydik. Bu cihazlar motorun belirli bölümlerine takýlýyor ve çeþitli nedenlerle motor yanacak derecede ýsýndýðýnda kendiliðinden patlayarak köpük yaymaya baþlýyor. Bu sistem takýlan otobüs yanmaz diye bir þey yok. Yanar, ama can kaybý olmaz. Bizim asýl istediðimiz de bu, can kaybý olmasýn Bir firmanýn otobüslerinin yangýn sýrasýnda kapýlarýnýn otomatik olarak kilitlendiðini ifade eden Ýlgin, her otobüs yangýný sonrasýnda, Türkiye de üretilip iç piyasaya sunulan otobüslerle, ihraç edilenlerin kablo sistemlerinin kalite açýsýndan farklý olduðuna iliþkin tartýþmalarýn yaþandýðýný söyledi. Bursa /aa Örtülen gerçekler BM nin, Ýsrail tarafýndan gelen taleplerle defalarca ertelendikten sonra nihayet açýklanan ve en baþta Gazze ablukasýný meþrulaþtýrdýðý için Türkiye tarafýndan keenlemyekûn sayýlan Mavi Marmara raporuyla baþlayýp Ankara nýn Ýsrail e karþý beþ maddelik yaptýrým kararý ile devam eden geliþmeler, Erdoðan ýn Mýsýr, Tunus ve Libya ya yaptýðý Arap baharý çýkartmasý nýn ardýndan çýktýðý New York seferi ile yeni bir aþamaya doðru gidiyor. Arada, Ýsrail le gerginliðin had safhaya ulaþmýþ gibi göründüðü günlerde Ankara aylar önce zaten evet dediði füze kalkanýna yer gösterip fiilen kurulmasýna da yeþil ýþýk yaktýðýný bildirdi. Radarýn, Malatya ya baðlý Kürecik nahiyesine kurulacaðý açýklandý. Ve þimdi o havalide yaþayanlar tedirgin ve tepkili bir bekleyiþ içindeler. Aslýnda bu rahatsýzlýðýn onlarla sýnýrlý olmayýp herkes tarafýndan paylaþýlmasý gerekiyor. Çünkü asýl hedefi Ýsrail i korumak olan bir sistem bu. (Bu konuda, geçen yýl 25 Kasým da çýkan Ýsrail in füze tuzaðý baþlýklý yazýmýza bakýlabilir.) Ve bunun böyle olduðu, son olarak Beyaz Saray da ABD basýnýna verilen ve Türk gazetecilerin çaðrýlmadýðý brifingde Amerikan yönetimi tarafýndan da çok açýk bir þekilde ifade edildi. Dahasý, Türkiye de hükümetin yaptýðý açýklamalarýn tersine, kurulacak radarýn ABD ye ait olduðu, Ýsrail deki muadili ile koordineli þekilde ayný þifreyle çalýþacaðý, Kürecik te elde edilecek istihbaratýn Tel Aviv e verilmemesi yönündeki Ankara talebinin Washington tarafýndan reddedildiði belirtilerek, Yaptýðýmýz hiçbir anlaþma, Ýsrail i savunma kabiliyetimizi kýsýtlayamaz denildi. Ve Amerika bu radara o kadar büyük önem veriyor ki, sekiz sene önce Irak tezkeresinin Mecliste reddiyle yaþanan derin krizin izlerini dahi tamamen sildiðini ifade eden mesajlar iletiyor. Hal böyle iken, bizim hükümet iþin bu cihetini örtbas etme ve Ýsrail le büyük bir kavgaya tutuþtuðu görüntüsü verme çabasýnda. Ama bunu yaparken bile tutuk davranýyor. Meselâ askerî anlaþmalarý askýya alýyor, ancak iptal etmiyor. Erdoðan Ticarî, askerî, savunma sanayiine yönelik iliþkilerimizi askýya alýyoruz dedikten hemen sonra Baþbakanlýk, Ticarî iliþkiler ifadesiyle savunma sanayiine yönelik ticarî iliþkiler kastedilmiþtir diye açýklama yapýyor (Milliyet, ). Keza Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan da Ýsrail e ekonomik yaptýrým kararý yok diyor. Ýliþkilerin ikinci kâtip düzeyine indirilmesi de fazla kayda deðer bir yaptýrým sayýlmaz. Geçmiþte de bunun örnekleri yaþandý. Hattâ 12 Eylül rejimi maslahatgüzar düzeyine indirmiþti. Peki, Ýsrail i koruma amaçlý bir radarýn topraklarýna yerleþtirilmesine evet diyen bir hükümetin, Doðu Akdeniz de Ýsrail le bir deniz savaþý na tutuþmasý söz konusu olabilir mi? Ýþ o noktaya gider mi? Ve gitmesi kime ne getirir? Gelelim Erdoðan ýn Arap baharý çýkartmasýna. Bu ziyaretler, Arap âleminde bir Türkiye rüzgârý estirmesi ve tüm dünyada dikkatleri Türkiye ye çevirmesi yönüyle olumlu sonuçlara vesile olduysa da, meseleyi þahsîleþtirmeye yönelik tavýrlar hem bu olumlu atmosfere gölge düþürdü, hem de baþka çeþit sýkýntýlarý gündeme getirdi. Baþlangýçta âlâyý vâlâ ile Erdoðan Gazze ye de gidecek ilânatý yapýldý, ama sonra güvenlik gerekçesiyle vazgeçildiði sessiz sedasýz bildirildi. Böylece Erdoðan Gazze fatihi ünvanýný kazanamadý, ama Batý ve Ýsrail basýnýnda Ortadoðu nun prensi, Araplarýn yeni kahramaný, yeni halife, yeni Selâhaddin Eyyubî gibi sýfatlarla a- nýldý. Ne var ki, üç ülkede tekrarladýðý laiklik telkinlerinin Ýhvan-ý Müslimîn baþta olmak üzere Arap kamuoyunda tetiklediði beklenmedik tepkiler, bu sýfatlarýn anlamlarýyla hiç örtüþmedi. Bakalým, Erdoðan ýn Laiklik Arapça da dinsizlik anlamýna gelen bir kelime ile tercüme e- dildiði için yanlýþ anlamalar oldu diyerek iþi düzeltme çabalarý bu tepkileri yatýþtýrabilecek mi? Ve bakalým Libya da kimin dediði olacak: Erdoðan ýn mý, yoksa Sarkozy ve Cameron un mu?

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı