AB süreci demokratikleþme için önemli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB süreci demokratikleþme için önemli"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B E K L E Y Ý N Ý Z... GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr AB süreci demokratikleþme için önemli AB KRÝ TER LE RÝ, DE MOK RA - TÝK LEÞ ME RE FORM LA RI - MIZ DA ÖR NEK O LA CAK STAN DART LARI ÝÇERÝYOR. ENERJÝ BAKANI: BÝZ DE PETROL ARARIZ Rumlara KKTC misillemesi E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Rum yö ne ti mi - nin Ak de niz de pet rol ve do ðal gaz a ra ma ça lýþ ma la rý nýn baþ la - ma dan der hal bi ti ril me si ni is te dik le ri ni söy le ye rek, KKTC i le ký - ta sa han lý ðý an laþ ma sý ný ge liþ me le re pa ra lel o la rak her an im za - la ya bi le cek du rum da yýz, an laþ ma ha zýr de di. Ta ner Yýl dýz Ký ta sa han lý ðý an laþ ma sý i le il gi li o la rak ge çen haf - ta E ner ji Ba kan lý ðý müs te þar yar dým cý sý nýn KKTC ye git ti ði ni ha týr la tan Yýl dýz, KKTC i le ya pý la cak ký ta sa - han lý ðý an laþ ma sý i le be ra ber TPA O nun o ra da fi i lî du rum o luþ tu ra ca ðý ný kay det ti. Ha be ri sayfa 4 te Han de Öz san Bo zal tý REFORMLARI KENDÝMÝZ ÝÇÝN YAPACAÐIZ Av ru pa Böl ge ler A samb le si (A ER) Baþ kan Yar dým cý sý ve Kül tür, E ði tim Genç lik ve U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ko mi - te Baþ ka ný Dr. Han de Öz san Bo zal tý, Gi re riz, gir me yiz, a ma AB, so nuç ta ken di miz i çin ya pa ca ðý mýz re form lar - da, de mok ra tik leþ me de ör nek o la cak stan dart la rý i çer - di ði i çin ü ye lik sü re ci ni ö nem si yo ruz'' diye konuþtu. TÜRKÝYE AVRUPA'YI DOÐUYA AÇACAK KAPI As samb le nin bü yük bir plat form ol du ðu nu, kül tür ler a - ra sý di ya lo ðu, lo kal de mok ra si yi art týr ýp yerel yö ne tim le ri güç len dir me yi a maç la dýk la rý ný belirten Bo zal tý, Tür ki ye þu an Av ru pa'nýn ö nün de. Av ru pa'yý Do ðuya, Or tado ðu'ya a ça cak bir ka pý. Ve bu gün Av ru pa'nýn bi ze ih ti ya cý nýn ol - ma sý da ha çok gün dem de dedi. Ha be ri sayfa 4 te BBC NÝN DÜZENLEDÝÐÝ ANKETE KATILANLARIN ÇOÐUNLUÐU FÝLÝSTÝN ÝN TANINMASINI ÝSTEDÝ Dünya Filistin in yanýnda TBMM Baþ ka ný Çiçek, hukukçu akademisyenlerle bir araya geldi. TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: A na ya sa so ru nu kan gren ol du TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki - ye nin bir a na ya sa so ru nu ol du ðu nu, bu so run çer çe ve sin de u zun yýl lar dan bu ya - na sü rek li a na ya sa tar týþ ma la rý nýn ya - þan dý ðý ný hatýrlatarak, Bu sü reç te bir bi - ri mi zi suç la mak ye ri ne, so run la rý mý zýn çö zü mü ne kat ký sað la mak a ma cýy la her tür lü fik rin tar tý þýl ma sý na im kân ve re cek þe kil de or tak nok ta la rý mý zý ön pla na çý - kar mak su re tiy le so ru nun üs te sin den gel me ye ça lýþ ma lý yýz. Kan gren ol muþ bu so ru nu mu zu, ül ke mi ze kar þý so rum lu lu - ðu mu zun bir ge re ði o la rak ve el bir li ðiy le çö ze ce ði mi ze i na ný yo rum dedi. 5 te MALÝYE BAKANI MEHMET ÞÝMÞEK: Ailede muhafazakâr, ekonomide liberal, yoksullukta sosyalistiz Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, Ýn gil - te re de par ti le re ba kýl dý ðýn da, siz ce AK Par ti han gi par ti ye da ha ya kýn? so ru su - na, A i le de ðer le ri gi bi ko nu lar da mu ha - fa za kâ rýz. E ko no mi, kü re sel i liþ ki le re bak - tý ðý nýz da ol duk ça li be ra liz. Ge lir da ðý lý mý, yok sul luk gi bi ko nu lar da i se ol duk ça sos - ya lis tiz ce va bý ný ver di. Ha be ri sayfa 4 te Esad: Atýlan reform adýmlarý sabote edildi Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, attýklarý reform adýmlarýnýn gerilimi týrmandýrma ve dýþ baskýlarla karþýlýk bulduðunu söyledi. Ha be ri sayfa 7 de Fi lis tin yö ne ti mi, dün ya ta ra fýn dan dev let o la rak ta nýn mak i çin bu haf ta Bir leþ miþ Mil let ler e tam ü ye lik baþ - vu ru su yap ma ya ha zýr la nýr ken, kü re - sel öl çek te ki bir an ke te ka tý lan la rýn ço ðun lu ðu Fi lis tin in ta nýn ma sý ge - rek ti ði gö rü þü nü di le ge tir di. BBC nin 19 ül ke de yap tý ðý an - ke te ka tý lan la rýn yüz de 49 u, ül ke - le ri nin Fi lis tin i BM de dev let o la - rak ta ný ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. ABD li le rin yüz de 45 i Fi lis tin in ta nýn ma sý ný is ter ken, yüz de 36 sý bu na kar þý çýk tý. Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun - du ðu Müs lü man ül ke ler den Fi lis - tin e en yük sek des tek Mý sýr dan gel di. Mý sýr lý larýn yüz de 90 ý Fi lis - tin e des tek ve rir ken, Türk lerin yüz de 60 ý Fi lis tin in ta nýn ma sý ný is te di. Ha be ri sayfa 7 de ISSN milyon öðrenci ders baþý yaptý Ha be ri sayfa 3 te Yüzlerce engelli meslek sahibi olacak Ha be ri sayfa 6 da Otobüslere yangýn önleme sistemi Ha be ri sayfa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Adnan Menderes in Konya nutkuna dair Baþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku için umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým... Tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. Rehber in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri nin müdafaatý gibi, Konya da Baþvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattýr. B aþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku için umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým. Þimdi kalbime geldi: Risâle-i Nur un serbestiyetine dair müdafaatlarýmýzýn ve ehemmiyetli bir avukatýmýzýn ehl-i vukufa cevabýnýn arkasýnda, o nutku, Risâle-i Nur un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu daki Müslümanlarý ve Nurun bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve duacý yapmak, ezan-ý Muhammedînin ilâný onlara nasýl bir mânevî kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risâle-i Nur un serbestiyeti dahi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. (Bu müdafaa Eþref Edib in neþrettiði küçük Tarihçe-i Hayat tadýr.) Rehber in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri nin müdafaatý gibi, Konya da Baþvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattýr. *** MENDERES ÝN KONYA NUTKUNA DAÝR AÇIKLAMASI Baþvekil, sözlerinin maksatlý olarak tefsirlere tâbi tutulduðunu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.) ANKARA: Baþvekil Adnan Menderes Konya da söylemiþ olduðu nutuk dolayýsýyla yapýlan neþriyat üzerine Zafer gazetesinin sorduðu bir suâli þu þekilde cevaplandýrmýþtýr: Konya da Hükûmet Meydanýnda büyük bir kitle halinde toplanmýþ bulunan çok muhterem Konyalý vatandaþlarýma karþý söylediðim nutkun lâiklik telâkkimiz hakkýndaki kýsmýnýn su-i niyet sahibi kalemlerde nasýl tefsire tâbi tutulduðunu, ben de esefle müþahede ettim. Bunlardan bir kýsým sözlerimin kardeþi kardeþe kýrdýracak bir mahiyette olduðunu, bir kýsmý sað politikacýlara meydan açtýðýný ve mukaddesatçýlýk yasaðýný ortadan kaldýrdýðýný ve netice itibarýyla Türk inkýlâplarýnýn büyük esaslarýndan birini zedelediðini ifade etmiþlerdir. Bütün bu yazýlarda dikkatime çarpan cihet, Konya daki sözlerimin takip olunan maksatlara ve elde edilmek istenilen neticelere göre tahrif edilmiþ olmasýdýr. Meselenin iyice anlaþýlmasý için, evvelâ Konya daki sözlerimi bir kere daha ve o günkü Anadolu Ajansýnda neþredildiði gibi tekrar etmek isterim. O gün aynen þöyle demiþtim: Þimdi size lâiklik telâkkimizden de bahsetmek istiyorum. Lâiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrýlmasý, diðer taraftan ise vicdan hürriyeti mânâsýna gelir. Din ile siyasetin kat î sûrette birbirinden ayrýlmasý esasýnda en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslümandýr. Ve Müslüman olarak kalacaktýr. Evvelâ kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasýný ve kaidelerini öðretmesi, ebediyen Müslüman kalmasýnýn münakaþa götürmez bir þartýdýr. Halbuki mekteplerde din dersi olmayýnca, evlâdýna kendi dinini telkin etmek ve öðretmek isteyen vatandaþlar bu imkânlardan mahrum edilmiþ olurlar. Müslüman çocuðu, dinini öðrenmek gibi pek tabiî bir haktan mahrum edilmemek icab eder. Böyle mahrumiyet ve imkânsýzlýk vicdan hürriyetine uygundur denilmez. Bu itibarla orta mekteplerimize din dersleri koymak, yerinde bir tedbir olacaktýr. Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin pâyidar olabileceðine i- nanmýyoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve dünya iþlerini birbirinden ayýrdýktan sonra ne derece dinlerine baðlý kaldýklarýný biliyoruz. Bugünkü seviye ile asil milletimize taassup isnadý reva görülemez. Milletimiz dinine sýmsýký baðlý olduðu kadar, umumiyetle dini en temiz duygularla benimsemektedir. Ýslâmlýk, milletimizin vicdanýnda en musaffâ seviyesini bulmuþtur. Müslümanlýðý ve onun esaslarýný, farizalarýný ve kaidelerini kifayetle telkin edip öðretecek öðretmenlerimizin yetiþtirilmesine ayrýca gayret sarf edilecektir. Gelecek sene lise derecesinde ilk mezunlarýný verecek olan Konya Ýmam Hatip Mektebinin ileri seviyede din tahsili veren bir tedris müessesesi haline getirilmesi ve bu müesseselerin benzerlerinin yurtta fazlalaþtýrýlmasý uygun olacaktýr. Konya nutkunun bu kýsmýný muhterem Türk efkârý karþýsýnda öylece tekrar ettikten sonra þunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isterim ki: Beyanatým, herhangi bir iltibasa mahal vermeyecek kadar açýktýr. Yapýlacak tefsirlerde, ileri sürülecek mütalâalarda bu açýk metne sadýk kalmak esastýr. Hiç kimse benim söylediðim sözleri tahrif hakkýna sahip olmadýðý gibi, hiçbir zaman aklýmdan geçmeyen maksadý ve niyetleri bana atfetmeye kimsenin hakký olmamak lâzým gelir. Emirdað Lahikasý, s. 805 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Hor kýlýp hakîr eder bazen düþürür zillete Hem de ikbal ile kulunu yüceltir izzete Kudretine her ne ki güç, edemez müdahele O nun adâletine engel olamaz velvele Küreler yýldýzlar O nun emrine vâ-bestedir Yer ve gök bütün cihan hep rahmetine bestedir Varlýðý birbirlerine mütenâsib yaratan Her þeyin sâhibidir O yeri göðü donatan El- Müzill Her kula malý çocuðu verir O Zât-i Kâdir Kýymetini bilmeyeni eyleyiverir zelil Yani O her þeye gücü galib olan muktedir Ehl-i zulmü zorbalarý kahredip eyler hakîr Dilediðinde kulun hem hükmeder O fakrine Ýmtihan etmek için servet katar servetine eni bir eðitim dönemi baþlýyor. Ýlkokuldan üniversi- Y teye kadar muazzam bir öðrenci kitlesi ders baþý yapýyor. Artýk günümüzde hayat standartlarý da tamamen eðitim ve öðretime endekslendiði için memleketin tamamýnda büyük bir heyecan ve telaþ var Eðitimdeki büyük hareketlilik gerçekte geliþmiþliðin bir göstergesi. Büyük eðitim kurumlarý ve ciddî faaliyetleriniz varsa, araþtýrma merkezlerinizin yayýnladýðý makaleler ve kitaplar dünya çapýnda ise, ilim adamlarýnýz tanýnýyor ve itibarlý ise geliþmiþ bir ülkesiniz. Aksi takdirde askerî, siyasî, spor ya da magazin gibi konularda ne kadar meþhur olsanýz da fazla bir kýymetiniz olmadýðý gibi devamlýlýðýnýz da yok. Hep tartýþýlýr, geliþmiþ ülke olduðunuz için mi eðitim faaliyetleriniz iyi; yoksa eðitim faaliyetleriniz ileri ve saðlam bir altyapýya oturduðu için mi kalkýnmýþ ve ileri bir ülkesiniz? Her ikisinin birbirlerine tesirini ihmal etmemek gerekiyor. Ancak binlerce yýllýk insanlýk tarihinden gelen bir tecrübe i- le kesin olarak bilenen bir þey var ki, o da geri kalmýþlýktan kurtulmak için önce eðitimden baþlamak gerekiyor. Bilindiði gibi Peygamberimiz (asm) Medine ye hicret ettiðinde ilk inþa ettiði bina mektep ve medrese olarak kullandýðý mescid idi. Hemen evinin yakýnýndaki Ashab-ý Suffa nýn bulunduklarý mekân ise; o zamanýn adeta muazzam bir üniversitesi idi Oradaki samimi ve fedakârane gayretler, çölde yaþayan kabileleri, kýrkelli sene içerisinde dünyaya hâkim ve medenî milletlere üstad eylemiþti. Ashab-ý Suffa nýn imkânsýzlýklar içerisindeki ders mekânlarý, zaman geldi Mýsýr, Suriye ve Roma daki binlerce yýllýk ihtiþamlý felsefe okullarýnýn ve diðer dinlere ait eðitim kurumlarýnýn önüne geçti. Demek ki önemli olan talebe ve hocanýn açýk fikirliliði, idealleri, azim ve gayreti ve okuldaki müfredat ve muhteva idi Selçuklu daki Nizamiye Medreseleri, Avrupa Rönesans ýnýn hocasý olan Endülüs Ýslâm Üniversiteleri, Osmanlý medreseleri ve bu topraklarda baþlayan Risâle-i Nur dershanelerinin çekirdeði ve kökü, Peygamberimizin (asm) bizzat ilgilendiði Ashab-ý Suffa dýr. Vazife bu kadar mukaddestir. Okullar bu kadar önemli ancak þu soruyu da sormak gerekiyor: Okullar yeterli mi? Eðitim için okullar ne kadar vazgeçilmezse, eðitimin sadece okullardan ibaret olduðunu düþünmek de o kadar hatalý olacaktýr. Bugün artýk bütün dünyada devlet kuruluþlarý ve büyük þirketlerin tamamý kendi iç eðitimlerini tamamlayacak þekilde birer eðitim tesisine sahip. Batýdaki meþhur pek çok þirket bu tesisleri daha da ileri götürerek kendi okullarýný açýp eksiklikleri tamamlamakta, geliþen teknolojiyi çalýþanlarýna aktararak, eðitimi iþ hayatý boyunca devam eden bir faaliyet haline getirmiþlerdir. Gerçekte okullarýn yetersizliði eðitimin hayat boyu icra edilmesi gereken bir faaliyet olmasýndan kaynaklanýyor. Çünkü dünya durmuyor, deðiþim ve dönüþüm baþ döndürücü bir hýzla devam ediyor. Eskiden bir haftada imal edilen bir mamul þimdi neredeyse bir dakikada ve daha geliþmiþ fonksiyonlara sahip olarak i- mal ediliyor. Dünyanýn öbür ucunda icad edilen bir teknoloji harikasý eskiden bize yirmi senede gelirken þimdi ertesi gün, tabiri caizse çolukçocuðun elinde dolaþýyor. Bu, yarýn daha da hýzlý olacaktýr. Onun için çocuklarla birlikte büyüklerin de e- ðitimi ve okumasý mutlaka devam etmeli Yani Peygamberimizin (asm) Beþikten mezara kadar ilim prensibi hayatýn ta kendisidir ve ö- zellikle bugün içindir Eðitimin bu kadar önemli olmasý gerçekte tamamen insanýn tabiatýyla ve yaratýlýþý ile ilgili Biz insanoðlunun canlý-cansýz yaratýlmýþ her þeye karþý en önemli üstünlüðü ilim, bilgi ve öðrenme kabiliyetidir. Nitekim Kur ân-ý Kerim de Cenâb-ý Hak Âdem e isimleri öðrettik buyuruyor. Bu mânâ Risâle-i Nur da, ilimlerin öz ve esasýnýn Hz. Âdem e (as) ve insanlýða öðretilmesi olarak izah edilir. Yani ilk insanýn yaratýldýktan hemen sonraki ilk iþi öðrenmektir. Ýlim ve HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) En küçük noktalarý takdir eder iradesi Canlý cansýz bütün eþya sayýlýdýr nefesi Kim ki miraç eylemek isterse namaz kýlmalý Zâf ü aczi itirafla Hakk rýzasý bulmalý Çünkü iman baðý nâsý sevk edendir kulluða Hakka tezellül eden katýnda olur hoþ aða Ýyilerle elele vermeli gösterip vefâ Kýrýnýz zalimlerin gücünü yapmasýn cefâ Hayat boyu eðitim bilginin Yaratýcýyla olan irtibatý nispetinde de, meleklerin Hz. Âdem e (as) secde etmesi misâlinde olduðu gibi, diðer mahlûkata üstünlüðü söz konusudur. Ýnsanoðlundaki ilim ve fen sayesindedir ki, yerin altýndaki madenlerden, gökyüzündeki güneþe kadar her þey insana hizmet etmekte; daðlar denizler yol vermekte, Âdemoðluna adeta secde etmektedirler. Ayrý bir konu, ancak unutmamakta fayda var: Âdemoðlu, Hz. Âdem den (as) miras kalan bu nimetlerin hakiki mânâda devam etmesi için Rabbine þükretmeyi unutmamalý ve ilimlerin þahý ve padiþahý olan Marifetullah ý da tahsil etmeyi ihmal etmemeli Mâlûm Ýslâm, diðer dinlerden farklý olarak yeryüzünü bir mescid kabul eder, ibadet için illâ bir mabed veya bina þart deðildir. Aslýnda ilk bakýþta dikkati çekmese de mescidin içinde mektep de gizlidir. Yani, Yeni Asya nýn logosunda olduðu gibi, yeryüzü bir Müslüman için hem bir mescid, hem de bir mekteptir Risâle-i Nur gerek telif edilirken gerek neþir ve okunma safhalarýnda, hayat boyu eðitimin ve yeryüzünün bir mescid ve mektep olduðunun muazzam bir tezahürüdür. Daðda, kýrda-bayýrda, cephede, sürgünde, hapishanelerde velhâsýl her türlü vasatta sanki bir üniversite kürsüsünde ve araþtýrma merkezinde imiþ gibi dikkat ve itina, cehd ve gayretle kaleme alýnmýþ, okunmuþ, müzakere edilmiþ, yaþanmýþ ve yaþanmakta o- lan eserlerdir. Bediüzzaman Hazretleri, hayatýn bile zorlukla devam ettirilebildiði o hapishaneleri Medrese-i Yûsufiye ye dönüþtürmüþtür. E- ðitim ve öðretim faaliyetleri bu kadar gerekli ve önceliklidir Lise talebeleri Bediüzzaman Hazretlerine Muallimlerimiz Allah tan bahsetmiyor dediklerinde, onlara okuduklarý fenleri dinlemelerini söylemiþtir. Zira her bir fen ve ilim kendi lisanlarýyla Âlemlerin Rabbinden ve O nun isimlerinden bahsetmektedirler. Kur ân-ý Kerim de sýbgatullah ifadesi geçer, yani Allah ýn boyasý Okunan ve tahsil edilen bütün ilimleri Allah ýn boyasýyla boyayabilmek önemli Onlarýn hakiki rengi odur. Çünkü bütün ilimlerin, keþiflerin ve icadlarýn aslý, esasý ve ruhu Cenâb-ý Hakk a dayanýr ve O ndandýr. Aksi takdirde her þey, koyu bir karanlýk içerisindedir ve kapkaradýr Yeni eðitim dönemi, hayat boyu eðitim anlayýþýný baþlatmak ve tazelemek için ö- nemli bir fýrsattýr. Okullarda öðrenilenlerin eksiklerini tamamlamak ve elde edilen ilimlere hakiki rengini verecek bir bakýþ açýsý için Kur ân ýn bu zamandaki tefsirine öncelik vermek ve telifi dönemindeki heyecan ile hayat tarzý hâline getirmek gerekiyor. Allah a ibadet edin ve hiçbir þeyi Ona ortak koþmayýn. Anne ve babaya iyilik edin. Akrabaya, yetimlere, fakirlere, akraba komþuya ve yabancý komþuya (...) da iyilik edin. Nisâ Sûresi: 36 / Âyet-i Kerime Meâli Okuma yolculuðu Risâle-i Nur u bireysel ve birlikte okuma iki tartýþmayý da beraberinde getirir; birincisi sadeleþtirilsin, ikincisi o- kunurken açýklama yapýlsýn. Birincisi daha çok daireye yakýn olan fakat içine girmeyenler tarafýndan dile getirilir; okuyacaðýz ama anlaþýlmasý zor bir kitap, yeni dille yeniden yazýlsa gibi serzeniþlerde bulunurlar. Daire içine yeni girmiþler yeni bir tartýþma baþlatýr; okunurken açýklamasý yapýlsa daha i- yi anlar, daha çok istifade ederiz. Ýkisinin de kendince haklý taraflarý olmakla birlikte merkezî metne uzaklýk ifadesidir bunlar. Nurlarýn merkezi çok yoðun mana yükü, yüksek hikmet enerjisi ile dolu olduðundan kelimeler ve kavramlar ona göre seçilmiþ, birbirine geçmeli ve örgüsel cümleler bundan dolayý kurulmuþ. Kur ân kaynaðýndan beslenen merkezî metni anlamak için roman ve gazete okumaktan daha büyük hassasiyet ve gayret gösterilse gerek. Yüksek Kur ânî hakikatleri anlayacaðýmýz seviyeye indirgemesi bakýmýndan çok anlaþýlýr bir kitaptýr Nur Risâleleri. Þümullü hikmeti; sade bir üslupla þurup gibi idraklerimize sunar, þuur altýmýza yerleþtirir. Onun þerbetini içen daha baþka katkýlara dikkati daðýtan, idraki meþgul eden, nazarlarý boðan açýklamalara- ihtiyaç duymadan okur. Bu, onun cazibe merkezine kapýlan, yörüngesinde dönen, mihverinde yol alanlar içindir. Uzaktakilere; anlaþýlmaz, kavranmasý güç, aðýr kitap olarak kalýr. Risâle-i Nur bir yýldýz ise, beslendiði kaynak Kur ân ýn vahy-i semâvîsidir. Yýldýzýn yörüngesine yaklaþan baþka mum ýþýklarýna itibar eder mi? Ona yakýn durmayan, uzaktan seyreden- dost makamý denebilir idrak aynalarýnýn büyüklüðü ve temizliði nispetinde istifade eder. Yýldýz merkezine yakýnlýðýný sürdürenler ise Kur ân a talebe olur. Risâle talebesi Kur ân talebesi makamýna e- riþir. Ýkisi arasýnda kalanlar kardeþ grubuna girer ki, Bediüzzaman a abdiyeti ve ubudiyeti makamýyla alâkadardýrlar. Talebe makamýnda olanlar kendi aralarýnda okurken uzun tevilat ve açýklamalara girmez, ihtiyaç duymazlar çünkü. Bilirler ki Risâle-i Nur un hocasý, Risâle-i Nur dur. Kardeþler biraz daha fazla konuþur; merkezden uzaklaþmamak kaydýyla ihtiyaç da olabilir. Dost olanlar kelimelere, kavramlara, cümlelere aþinalýklarý az olduðundan daha fazla açýklama, yorum isterler. Bu minvalden bakýldýðýnda hepsi kendince haklý, hepsinin yaptýðý kendince doðrudur. Dostlar kardeþlik, kardeþler talebe olma yolunda yürüyorlarsa güzel olan da budur. Yýldýzýn kaynaðýna eriþip hakikat menziline vardýklarýnda sükûtî bir hale bürüneceklerdir. Kur ân konuþurken; kalbe ve akla düþen susmaktýr. Okuma yolculuðunda alýnan deðiþik haller hakikatin renkleri olsa gerek. Pembeden kýrmýzýya akan yolun yolcusu olduktan sonra yýldýzýn kaynaðýna, merkezî metne ulaþýlacaktýr. En güzeli de yolcu olmak olsa gerek. Sözün özü; Risâle-i Nur u anlamak için hoca aramaya gerek, onun hocasý kendisi.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 22 Þevval 1432 Rumî: 7 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Otobüslere yangýn Öðrencilerin yeni ders kitaplarý daðýtýldý. FOTOÐRAF: AA 16 milyon öðrenci ders baþý yaptý eðitim - öðretim yýlý dün baþladý. 16 milyon öðrenci ve 700 bin öðretmen ders baþý yapýyor. Yaklaþýk 3 aylýk yaz tatilinin ardýndan öðrenciler ve öðretmenler yeniden okul yoluna düþtü. Arkadaþlarý ile hasret gideren öðrencilerin o- kullarýna ve arkadaþlarýna kavuþtuklarý için sevinçli olduklarý gözlendi. Veliler de ilk okul gününde çocuklarýný yalnýz býrakmadý. Bu arada servis temsilcileri de okul bahçelerinde kurulan masalarda kayýt yaptý. Birinci yarý için son zil 20 Ocak 2012 günü çalacak. Yarýyýl tatili, 23 Ocak - 3 Þubat 2012 tarihleri arasýnda. Ýkinci yarý 6 Þubat Pazartesi günü baþlayacak. Ders yýlý ise 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek. Ankara/cihan Ýstanbul trafiðinde okul yoðunluðu ÝSTANBUL DA yeni eðitim öðretim sezonunun baþlamasý sebebiyle yoðun trafik oluþtu. Özellikle Anadolu yakasýnda trafik yoðunluðu yaþandý eðitim öðretim sezonu dün baþladý. Türkiye genelinde 16 milyon öðrenci ve 700 bin öðretmen dersbaþý yaptý. Ýstanbul da da yeni eðitim sezonunun baþlamasý yüzünden trafik yoðunluðu yaþandý. Özellikle Anadolu yakasýnda yoðunluk arttý. Sürücüler ise yoðun trafikten yakýndý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, trafik yoðunluðunu azaltmak için toplu ulaþýmlarý sabah saatlerinde bedava yapmýþ, yol çalýþmalarýnýn bu hafta boyunca yapýlmayacaðýný duyurmuþtu. Ýstanbul/cihan Yuva çocuklarýna doðum günü kutlamasý SÝÝRT Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda kalan çocuklara canlý müzik eþliðinde, doðum günü partisi düzenlendi. Vali Musa Çolak ýn eþi Gülsüm Çolak, Devletimizin himayesi ve korumasý alýnda bulunan çocuklarýmýza vereceðimiz en güzel þey sevgidir dedi. Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda düzenlenen etkinliðe; Gülsüm Çolak, il müdürlerinin eþleri ile yuvadaki çocuklarýn yaný sýra, bu yýl nisan ayýnda Kurtalan ilçesine baðlý Baðlýca Ýlköðretim Okuluna yardýmda bulunan hayýrsever iþ kadýný Mine Kapý da katýldý. Doðum günü partisinde çocuklarý sevindiren Gülsüm Çolak, doðum günü pastasýný çocuklarla beraber keserek, çocuklarýn sevincine ortak oldu. Daha sonra Bayan Çolak ve kurum müdürlerinin eþleri ile birlikte çocuklara çeþitli hediyeler verdiler. Siirt/cihan Havalar, mevsim normallerine dönecek MEVSÝM normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýklar yurdun batý bölgelerinde 1 ila 3, yarýn doðu bölgelerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine dönecek. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre,dün, yurdun kuzeydoðu kesimleri parçalý ve çok bulutlu oldu. Adana, Osmaniye, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüþhane, Bayburt ve Sivas kýsa süreli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerler az bulutlu ve açýk geçti. Bugün, yurdun kuzeydoðu kesimlerinin parçalý ve çok bulutlu olmasý bekleniyor. Yarýn, yurdun kuzeydoðu kesimleri ile güney ve batýsý parçalý ve çok bulutlu olacak. Perþembe günü, yurdun kuzey, iç ve batý kesimleri parçalý çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu nun güney ve batýsý, Batý Karadeniz ile Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarý aralýklý saðanak ve gök gürültülü yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk olacak. Gece sýcaklýklarý hafta boyunca mevsim normalleri civarýnda olacak. Ankara/aa 51 önleme sistemi SON YILLARDA ARTAN OTOBÜS YANGINLARININ ÖNLENMESÝNE YÖNELÝK ARAÇLARA YANGIN ÖNLEYÝCÝ SÝSTEMLER TAKILACAK. Türkiye de artan otobüs yangýnlarýnýn önlenmesi için araçlara yangýn önleyici sistemler takýlmasý gündemde AVRUPA DA yapýlan bir araþtýrmaya göre, otobüs yangýnlarýnýn yüzde 76 sýnýn motor bölümünde baþladýðý bildirilirken, Türkiye de artan otobüs yangýnlarýnýn önlenmesine yönelik araçlara yangýn önleyici sistemler takýlmasýnýn gündemde olduðu belirtildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TO- FED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, yaptýðý açýklamada, Karayolu Taþýma Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarýnca Türkiye de karayoluyla yolcu taþýmacýlýðýnýn D1 belgesine sahip kuruluþ ve araçlarla yapýldýðýný belirtti. Erdoðan, 15 Aðustos 2011 tarihi itibarýyla Türkiye de 359 adet þehirlerarasý yolcu taþýma firmasý bulunduðunu ifade ederek, sektörde kullanýlan araç sayýsýnýn 8 bin dolayýnda olduðunu bildirdi. Mehmet Erdoðan, o- tobüs yangýnlarý baþta olmak üzere bazý sorunlarýný, birkaç gün önce ziyaret ettikleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün e aktardýklarýný bildirdi. Erdoðan, Türk otobüsçülük sektörünün kamburu durumundaki otobüs yangýnlarý sorununa çözüm bulunmasý, bundan sonra hiçbir otobüste yangýn felâketinin ve buna baðlý can kaybýnýn yaþanmamasý için yolcu taþýma a- raçlarýnda gerekli güvenlik tedbirlerinin a- lýnmasýný saðlamak amacýyla sorunlarýný Bakan Ergün e anlattýklarýný ifade etti. Erdoðan, TOFED heyetinin tüm taleplerini dikkatle dinleyen ve notlar alan bakan Ergün ün, Bakanlýðý bünyesindeki Teknik Komite nin, otobüslerde yangýn önleyici yangýn söndürme sistemi nin yer almasýna iliþkin karar aldýðýný belirtti. Sektörün son aylarda otobüs yangýnlarýndan dolayý sýkýntýlý olduðunu dile getiren Erdoðan, ülkede, otobüs yangýnlarý konusunda bugüne kadar ciddî bir araþtýrmanýn bulunmadýðýný ancak Avrupa da yapýlan bir çalýþmanýn, otobüs yangýnlarýnýn yüzde 76 sýnýn araçlarýn motor bölümünde baþladýðýný ortaya koyduðunu anlattý. TOFED in yaptýðý benzeri bir araþtýrmada ise Türkiye de yangýnlarýn tamamýna yakýnýnýn otobüslerin motor bölümünden çýktýðýnýn tespit edildiðine dikkati çeken Erdoðan, þöyle konuþtu: Son üç yangýndan ikisinin gerçekleþtiði otobüs, ciddî ve önemli bir firmaya ait. Olaya kayýtsýz kalýyorlar. Gerek Almanya daki, gerekse ülkemizdeki firmaya yazýlar yazýp, bu yangýnlarýn nedeni konusunda kendilerinden bilgiler istedik. Ancak onlar olayý yuvarlak cümlelerle geçiþtirmeye çalýþtýlar Diðer yangýnýn yaþandýðý otobüsün baðlý olduðu firmanýn yaþanan bu olaylardan sonra ürettiði tüm araçlara otomatik yangýn söndürme sistemi takmaya baþladýðýný belirten Erdoðan, Biz ayný þeyi diðer yabancý firmadan da bekledik ama onlar bize bu sistemin opsiyonel olduðunu, ancak parayý verenlerin araçlarýna bu sistemi taktýrabileceklerini bildirdiler dedi. CAN KAYIPLARI ÖNLENEBÝLÝR TOFED Genel Sekreteri Mevlüt Ýlgin ise otobüslerde yangýnlarýn büyük bölümünün motordan baþladýðýna dikkati çekerek, otomatik yangýn söndürme sistemi bulunmayan hiçbir otobüsü Avrupa ülkelerinin kabul etmediðini vurguladý. Euro 4 motorlarda mazotun 4 kez devridaim edildiðini dile getiren Ýlgin, þunlarý kaydetti: Bu nedenle motor çok yüksek derecede ýsýnýyor. Bu otomatik yangýn söndürücüleri Almanlar tarafýndan icat edildi. Keþke biz Türkler de bunu yapabilseydik. Bu cihazlar motorun belirli bölümlerine takýlýyor ve çeþitli nedenlerle motor yanacak derecede ýsýndýðýnda kendiliðinden patlayarak köpük yaymaya baþlýyor. Bu sistem takýlan otobüs yanmaz diye bir þey yok. Yanar, ama can kaybý olmaz. Bizim asýl istediðimiz de bu, can kaybý olmasýn Bir firmanýn otobüslerinin yangýn sýrasýnda kapýlarýnýn otomatik olarak kilitlendiðini ifade eden Ýlgin, her otobüs yangýný sonrasýnda, Türkiye de üretilip iç piyasaya sunulan otobüslerle, ihraç edilenlerin kablo sistemlerinin kalite açýsýndan farklý olduðuna iliþkin tartýþmalarýn yaþandýðýný söyledi. Bursa /aa Örtülen gerçekler BM nin, Ýsrail tarafýndan gelen taleplerle defalarca ertelendikten sonra nihayet açýklanan ve en baþta Gazze ablukasýný meþrulaþtýrdýðý için Türkiye tarafýndan keenlemyekûn sayýlan Mavi Marmara raporuyla baþlayýp Ankara nýn Ýsrail e karþý beþ maddelik yaptýrým kararý ile devam eden geliþmeler, Erdoðan ýn Mýsýr, Tunus ve Libya ya yaptýðý Arap baharý çýkartmasý nýn ardýndan çýktýðý New York seferi ile yeni bir aþamaya doðru gidiyor. Arada, Ýsrail le gerginliðin had safhaya ulaþmýþ gibi göründüðü günlerde Ankara aylar önce zaten evet dediði füze kalkanýna yer gösterip fiilen kurulmasýna da yeþil ýþýk yaktýðýný bildirdi. Radarýn, Malatya ya baðlý Kürecik nahiyesine kurulacaðý açýklandý. Ve þimdi o havalide yaþayanlar tedirgin ve tepkili bir bekleyiþ içindeler. Aslýnda bu rahatsýzlýðýn onlarla sýnýrlý olmayýp herkes tarafýndan paylaþýlmasý gerekiyor. Çünkü asýl hedefi Ýsrail i korumak olan bir sistem bu. (Bu konuda, geçen yýl 25 Kasým da çýkan Ýsrail in füze tuzaðý baþlýklý yazýmýza bakýlabilir.) Ve bunun böyle olduðu, son olarak Beyaz Saray da ABD basýnýna verilen ve Türk gazetecilerin çaðrýlmadýðý brifingde Amerikan yönetimi tarafýndan da çok açýk bir þekilde ifade edildi. Dahasý, Türkiye de hükümetin yaptýðý açýklamalarýn tersine, kurulacak radarýn ABD ye ait olduðu, Ýsrail deki muadili ile koordineli þekilde ayný þifreyle çalýþacaðý, Kürecik te elde edilecek istihbaratýn Tel Aviv e verilmemesi yönündeki Ankara talebinin Washington tarafýndan reddedildiði belirtilerek, Yaptýðýmýz hiçbir anlaþma, Ýsrail i savunma kabiliyetimizi kýsýtlayamaz denildi. Ve Amerika bu radara o kadar büyük önem veriyor ki, sekiz sene önce Irak tezkeresinin Mecliste reddiyle yaþanan derin krizin izlerini dahi tamamen sildiðini ifade eden mesajlar iletiyor. Hal böyle iken, bizim hükümet iþin bu cihetini örtbas etme ve Ýsrail le büyük bir kavgaya tutuþtuðu görüntüsü verme çabasýnda. Ama bunu yaparken bile tutuk davranýyor. Meselâ askerî anlaþmalarý askýya alýyor, ancak iptal etmiyor. Erdoðan Ticarî, askerî, savunma sanayiine yönelik iliþkilerimizi askýya alýyoruz dedikten hemen sonra Baþbakanlýk, Ticarî iliþkiler ifadesiyle savunma sanayiine yönelik ticarî iliþkiler kastedilmiþtir diye açýklama yapýyor (Milliyet, ). Keza Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan da Ýsrail e ekonomik yaptýrým kararý yok diyor. Ýliþkilerin ikinci kâtip düzeyine indirilmesi de fazla kayda deðer bir yaptýrým sayýlmaz. Geçmiþte de bunun örnekleri yaþandý. Hattâ 12 Eylül rejimi maslahatgüzar düzeyine indirmiþti. Peki, Ýsrail i koruma amaçlý bir radarýn topraklarýna yerleþtirilmesine evet diyen bir hükümetin, Doðu Akdeniz de Ýsrail le bir deniz savaþý na tutuþmasý söz konusu olabilir mi? Ýþ o noktaya gider mi? Ve gitmesi kime ne getirir? Gelelim Erdoðan ýn Arap baharý çýkartmasýna. Bu ziyaretler, Arap âleminde bir Türkiye rüzgârý estirmesi ve tüm dünyada dikkatleri Türkiye ye çevirmesi yönüyle olumlu sonuçlara vesile olduysa da, meseleyi þahsîleþtirmeye yönelik tavýrlar hem bu olumlu atmosfere gölge düþürdü, hem de baþka çeþit sýkýntýlarý gündeme getirdi. Baþlangýçta âlâyý vâlâ ile Erdoðan Gazze ye de gidecek ilânatý yapýldý, ama sonra güvenlik gerekçesiyle vazgeçildiði sessiz sedasýz bildirildi. Böylece Erdoðan Gazze fatihi ünvanýný kazanamadý, ama Batý ve Ýsrail basýnýnda Ortadoðu nun prensi, Araplarýn yeni kahramaný, yeni halife, yeni Selâhaddin Eyyubî gibi sýfatlarla a- nýldý. Ne var ki, üç ülkede tekrarladýðý laiklik telkinlerinin Ýhvan-ý Müslimîn baþta olmak üzere Arap kamuoyunda tetiklediði beklenmedik tepkiler, bu sýfatlarýn anlamlarýyla hiç örtüþmedi. Bakalým, Erdoðan ýn Laiklik Arapça da dinsizlik anlamýna gelen bir kelime ile tercüme e- dildiði için yanlýþ anlamalar oldu diyerek iþi düzeltme çabalarý bu tepkileri yatýþtýrabilecek mi? Ve bakalým Libya da kimin dediði olacak: Erdoðan ýn mý, yoksa Sarkozy ve Cameron un mu?

4 4 Y HABER 21 CHP milletvekili Silivri de Ý KÝN CÝ Er ge ne kon da va sý nýn 131. du ruþ ma sý ný 21 CHP mil lek ve ki li iz le di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah - ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rü len du ruþ ma ya, CHP Mil let - ve ki li ga ze te ci Mus ta fa Bal bay, ga ze te ci Tun cay Öz - kan ve Ýb ra him Þa hin in de a ra la rýn da bu lun du ðu tu - tuk lu 18 sa nýk ka týl dý. Tu tuk lu sa nýk lar dan es ki Baþ - kent Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Meh met Ha be ral, e mek li Tuð ge ne ral Le vent Er söz ve Prof. Dr. Fa tih Hil mi oð lu i se du ruþ ma ya gel me di. Du ruþ ma da, O - datv ye yö ne lik o pe ras yo na i liþ kin a çý lan da va da tu tuk - lu yar gý la nan, bu dâ vânýn tu tuk suz sa ný ðý Yal çýn Kü - çük i le bir lik te CHP Mil let ve ki li Si nan Ay gün, e mek li Or ge ne ral Hur þit To lon ve Ü nal Ý nanç ýn da a ra la rýn - da bu lun du ðu 16 tu tuk suz sa nýk ha zýr bu lun du. CHP Grup baþ kan ve kil le ri E mi ne Ül ker Tar han ve Mu har - rem Ýn ce i le Ý sa Gök ün de a ra la rýn da bu lun du ðu 21 CHP mil let ve ki li de du ruþ ma yý a vu kat la rýn bu lun du - ðu bö lü me o tu ra rak iz le di. Ýs tan bul / a a Ni çin o ku la ba þör tüm le gi de mi yo rum? e ði tim yý lý baþ la dý ve mil yon lar ca öð - ren ci ders ba þý yap tý. Ü ni ver si te le rin de e ði ti me baþ - la ma sýy la bir lik te bu sa yý da ha da ar ta cak. Ay ný öl çü - de e ði tim de ya þa nan sý kýn tý lar da doð ru dan ya da do lay lý o la rak gün de me ge le cek ve tar tý þý la cak. Ü ni ver si te e ði timi de nin ce ak la, yýl lar dan be ri de vam e den ba þör tü sü ya sa ðý ge li yor du. Ü ni ver si - te öð ren ci le ri ni ve do la yý sý i le de ve li le ri mað dur e - den bu ka nun suz ya sak, bü yük öl çü de so na er miþ gö rü nü yor. El bet te bu ya sa ðýn so na er me si se vin - di ri ci ve tak di re þa yan dýr, a ma bu du rum; ka nun - suz ya sak ýn yýl lar yý lý sür me si ve bel ki de mil yon - lar ca ki þi yi mað dur et me sin de ki yan lýþ lý ðý or ta dan kal dýr mý yor. Ya sa ðýn so na er me si ne im za a tan la rý teb rik e de riz, a ma bu da yet mez. Ka nun suz ya sak se be biy le mað dur o lan la rýn da hak la rý i a de e dil me - li, mað du ri yet le ri gi de ril me li ve ta lep et me le ri ha - lin de mad dî ve ma ne vî taz mi nat lar ö den me li. Ü ni ver si te ler de ki ba þör tü sü ya sa ðý kalk tý, bu si ze ye ter. Ye ni hak lar ta lep et me yin di yen le re i - ti raz e de riz ve e di yo ruz. Bu ya sak se be biy le mað - dur e di len ler de ka nun ö nün de hak la rý ný a ra ma lý ve a la bil me li dir. Na sýl ki Yük sek As ke rî Þu ra ka ra - rýy la mað dur e di len le re hak la rý ve ril di, ay ný þe kil - de YÖK ka ra rýy la mað dur e di len le re de hak la rý tes lim e dil me li. (He men i fa de e de lim ki, ü ni ver si - te ler a çýl dý ðýn da ba zý bö lüm ler de ka nun suz ba - þör tü sü ya sa ðý ný sür dür mek is te yen ler çý ka bi le - cek tir. Böy le ka nun ta ný maz la ra im kân ve fýr sat ve ril me me li, ka nun suz uy gu la ma la ra ka nun çer - çe ve sin de ce vap ve ril me li dir. Böy le ya pan lar, E - ði ti mi en gel le mek ten a da let ö nü ne çý ka rýl ma lý.) Ne re dey se çey rek a sýr dýr de vam e den ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý de vam e der ken de müm kün ol - du ðun ca i fa de et me ye ça lýþ mýþ týk, tek rar la ya lým: Ba þör tü sü ya sa ðý nýn sa de ce ü ni ver si te ler de so na er me si yet mez. Ya sa ðýn bü tün ka de me ler de so na er me si lâ zým. Ýl köð re tim den son öð re ti me ve me - mu ri yet ten ka mu sal a lan a ka dar her ka de me ve se vi ye de bu ya sa ðýn so na er me si ge re kir. O lur mu? di yen ve i ti raz e den ler o la bi lir. On la rýn i ti ra - zý ný da din le riz, a ma biz hak lý ol du ðu muz ta lep le - ri mi zi di le ge tir mek ten de ge ri dur ma yýz. Hem ni çin ol ma sýn? Ü ni ver si te de ya sak ol ma yan bir gi - yim þek li, li se de ve il köð re tim de ni çin ya sak ol - sun? La ik lik, i le ri ci lik, Av ru pa stan dart la rý, çað - daþ lýk gi bi kav ram la rýn ar ka sý na sý ðý nýp bu yan lý þý sa vun ma ya ça lý þan lar sa dece yor gun düþ me ye mak kûm dur. Çün kü, me se lâ iþ i ca bý Al man ya da ya þa yan bir Türk va tan da þý nýn ço cu ðu hiç bir en - ge le ta kýl ma dan ba þör tü sü i le il köð re tim o kul la - rýn da ve ta bii ki li se ler de o ku ya bi li yor. Dü þü nün ki Al man ya da ki bir gur bet çi miz ço cu ðu nu il köð - re tim o ku lu na gön der di. Ço cu ðu o ra da i ki se ne o - ku du ve Tür ki ye ye ke sin dö nüþ yap tý. Ay ný ço cuk 3. sý ný fý o ku mak i çin ba þör tü sü nü ta ka rak Tür ki - ye de ki her han gi bir il köð re tim o ku lu na git mek is te di. O ku la git mek is te yen gur bet çi ço cu ðu na ve gur bet çi ye, Bu ra sý Tür ki ye, bu ký ya fe tin le bu o ku la, bu sý ný fa gi re mez sin. Ba þý ný aç da öy le gel de nil se na sýl bir ti ra je di ya þa nýr? Al man ya da böy - le bir ya sak la kar þý laþ ma yan gur bet çi ve ço cu ðu Bu ra sý Tür ki ye yi na sýl yo rum lar? Si zin sý ra la ya - ca ðý nýz; çað daþ lýk, la ik lik, ký lýk ký ya fet yö net me li - ði, ir ti ca, mür te ci, teh li ke, ku ral, bö lü cü lük, ka - mu sal a lan, bi zim de kal bi miz te miz, bi zim an ne - miz de ba þý ný ör ter, biz de pa za ra çý kýn ca ba þý mý zý ör te riz, biz de ö lü le ri mi ze Kur ân o ku ruz laf la rý bir an lam i fa de e der mi? Ni çin o ku la ba þör tüm le gi de mi yo rum? so ru - su nu il köð re tim ve li se ler de o ku yan kýz la rý mýz so - ru yor. Bu so ru ya ma kul, ik na e di ci, çað daþ bir ce vap ve re bi len i da re ci ve si ya set çi miz var mý? Bu so ru he pi mi ze. Ce va bý, Gi de bil me li si niz ve gi de - cek si niz in þâal lah þek lin de ol ma lý... AV RU PA Böl ge ler A samb le si (A ER) Baþ kan Yar dým cý sý ve Kül tür, E ði tim Genç lik ve U - lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ko mi te Baþ ka ný Dr. Han - de Öz san Bo zal tý, Tür ki ye nin hü kü met po li - ti ka sý o la rak, Av ru pa Bir li ði ne gir mek i çin uð raþ tý ðý ný be lir te rek, Gi re riz, gir me yiz, a ma AB, so nuç ta bi zim ken di miz i çin ya pa ca ðý - mýz re form lar da, de mok ra tik leþ me de ör nek o la cak stan dart la rý i çer di ði i çin AB ü ye lik sü - re ci ni ö nem si yo ruz de di. 33 ül ke den 270 ten faz la böl ge i le 16 böl - ge ler a ra sý ku ru luþ tan o lu þan Av ru pa Böl - ge ler A samb le si (A ER) Top lan tý la rý, Ýs tan - bul Ýl Ö zel Ý da re si Ýl Ge nel Mec li si ev sa - hip li ðin de baþ la dý. Ay ný za man da Ýs tan bul Ýl Ge nel Mec li si Av ru pa Bir li ði (AB) ve Dý - þi liþ ki ler Ko mis yo nu Baþ ka ný o lan Dr. Han de Öz san Bo zal tý, a çý lýþ ta yap tý ðý ko - nuþ ma da, Av ru pa Böl ge ler A samb le si nde - ki ilk Türk ol du ðu nu, bun dan gu rur duy - du ðu nu be lirt ti. Mec li sin (As samb le nin) bü yük bir plat - form ol du ðu nu, kül tür ler a ra sý di ya lo ðu, lo kal de mok ra si yi art týr ma yý, lo kal yö ne tim le ri güç len dir me yi a maç la dýk la rý ný kay de den Bo - zal tý, Bu a maç la, tec rü be pay la þý mý, bir lik te e ði tim fa a li yet le ri or ga ni ze et mek, or tak pro - je ler bul mak i çin ça lý þý yo ruz. Bu or tak pro je - ler de AB fon la rýn dan ya rar la ný yo ruz de di. Mec li sin, 25 yýl ön ce ku rul du ðu nu, Ýs tan - bul un 2006 dan bu ya na ü ye ol du ðu nu i fa de e den Bo zal tý, þun la rý söy le di: Tür ki ye den sa de ce Ýs tan bul ü ye de ðil. Mec li se Kýr þe hir, Ko ca e li, De niz li, Kah ra - man ma raþ, Sam sun, E dir ne de ü ye. Bu sa - yý yý ar týr ma yý a maç lý yo ruz. Bur sa da ü ye lik i çin baþ vur du. Oy hak ký mýz art týk ça, ka rar - lar da et kin li ði miz ar tý yor. Tür ki ye þu an Av ru pa nýn ö nün de. Av ru pa yý Do ðu ya, Or ta Do ðu ya a ça cak bir ka pý. As lýn da bu - gün Av ru pa nýn bi ze ih ti ya cý nýn ol ma sý da - ha çok gün dem de. Hü kü met po li ti ka sý o la - rak, AB ye gir mek i çin uð ra þý yo ruz. AB ye gir me yi he def li yo ruz. Gi re riz, gir me yiz, a - ma AB, so nuç ta bi zim ken di miz i çin ya pa - ca ðý mýz re form lar da, de mok ra tik leþ me de ör nek o la cak stan dart la rý i çer di ði i çin AB ye ü ye lik sü re ci ö nem li. 21 Ey lül de so na e re cek top lan tý lar da, u lus - la ra ra sý iþ bir li ði, e ði tim, genç lik, sos yal po li ti - ka lar, halk sað lý ðý ve kül tü rün sað lý ða et ki le ri gi bi ko nu lar e le a lý na cak. Ýs tan bul / a a ENERJÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Gü ney Kýb rýs Rum Yö ne ti mi nin Ak de niz de pet rol a ra ma ya i liþ kin tak vi mi ni yü rüt - me si du ru mun da Tür ki ye nin de KKTC i le im za la ya ca ðý ký ta sa - han lý ðý an laþ ma sý nýn ha zýr ol du ðu nu, TPA O nun a ra ma la ra ge le - cek haf ta baþ la ya bi le ce ði ni ve sis mik a ra ma ge mi si ne do nan ma nýn da re fa kat e de bi le ce ði ni söy le di. Ba kan Yýl dýz, Dip lo ma si Mu ha bir - le ri Der ne ði ü ye le ri ni ka bu lün de, ga ze te ci le rin gün de me i liþ kin so - ru la rý ný ce vap la dý. Gü ney Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin Ak de niz de pet - rol a ra ma ça lýþ ma la rý na baþ la ya ca ðý ný a çýk la ma sý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Yýl dýz, Rum la rýn bu ha re ke ti nin u lus la ra ra sý hu ku ka ay ký rý ve si ya si bir pro vo kas yon ol du ðu nu be lir te rek, bu ça lýþ ma la rýn da - ha çok Rum yö ne ti mi nin sta tü sü nü pe kiþ tir me ye yö ne lik ol du ðu - nu kay det ti. Ba kan Yýl dýz, Bu bir tah rik tir, bu bir pro vo kas yon dur. Biz le rin du ru þu nun ne o la ca ðý ný hep be ra ber gö re ce ðiz di ye rek Rum la rýn da ha ön ce açk la dýk la rý tak vi mi yü rüt me le ri du ru mun da Tür ki ye i le KKTC nin ký ta sa han lý ðý an laþ ma sý im za la ya ca ðý ný be - lirt ti. Bu an laþ ma nýn met ni nin ha zýr du rum da ol du ðu nu ve ge liþ - me le re pa ra lel þe kil de im za la na ca ðý ný i fa de e den Yýl dýz, bu çer çe ve - de TPA O nun Ak de niz de ki ça lýþ ma la rý na ge le cek haf ta bi le baþ la - ya bi le ce ði ni söy le di. Yýl dýz, Tür ki ye nin sis mik a ra ma ge mi le ri ne, Türk do nan ma sý nýn da eþ lik e de bi le ce ði ni be lir te rek a ra ma la rýn ký - ta sa han lý ðý an laþ ma sý i le be ra ber KKTC nin e lin de han gi sa ha lar var sa o sa ha lar da ya pý la ca ðý na da dik kat çek ti. AB A ÇI SIN DAN Ö NEM LÝ TER CÝH O LA CAK Rum la rýn Ak de niz de son daj ça lýþ ma la rý na kar þý lýk Tür ki ye nin de a ra ma la ra baþ la ma sý nýn AB i le i liþ ki le ri bo zup boz ma ya ca ðý - nýn so rul ma sý ü ze ri ne Yýl dýz, þun la rý kay det ti: Da ha ön ce de a - çýk lan dý. AB dö nem baþ kan lý ðý nýn Rum yö ne ti mi ne ve ril me si ha lin de za ten tav rý mý zýn ne o la ca ðý son de re ce a çýk ve net. Da - ha ön ce böy le bir a ta ðýn ya pýl mýþ ol ma sý bu sü re ci ö ne çe ke cek - tir. Ba kan Yýl dýz bu ko nuy la il gi li o la rak AB Ba kan lý ðý ve Dý þiþ le - ri Ba kan lý ðý nýn ge rek li ça lýþ ma la rý yü rüt tü ðü nü söy le ye rek, Rum yö ne ti mi nin e ner ji a la nýn da ki ça lýþ ma la rýy la pa ra lel o la rak ge liþ me le rin be lir le ne ce ði ni kay det ti. Yýl dýz, Bu AB a çý sýn dan ö nem li bir ter cih o la cak týr. Tür ki ye nin bü yük lü ðü i le Gü ney Kýb - rýs ye rel yö ne ti mi a ra sýn da ö nem li bir ter cih o la cak týr de di. DO NAN MA RE FA KAT E DE CEK Tür ki ye nin sis mik a ra ma ge mi si ne do nan ma nýn eþ lik e dip et me ye ce ði nin so rul ma sý na kar þý lýk Yýl dýz, Bu ko nu da re fa kat - le ri ve kar þý lýk lý ça lýþ ma la rýn be ra ber ce yü rü tü le ce ði a þi kâr. Bu ko nu da her han gi bir ge ri a dým söz ko nu su ol maz. A ma ge liþ - me le ri hep be ra ber iz le ye ce ðiz. Yýl dýz, do nan ma nýn a ra ma ge - mi si ne re fa kat e de ce ði nin söy le nip söy le ne me ye ce ði nin so rul - ma sý na kar þý lýk da E vet söy le ye bi li riz de di. An ka ra / a a A i le de mu ha fa za kâr, e ko no mi de li be ral, yok sul luk ta sos ya lis tiz MALÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, AKP yi an la týr - ken, A i le de ðer le ri gi bi ko nu lar da mu ha fa za kâ rýz, e - ko no mi, kü re sel i liþ ki le re bak tý ðý nýz da ol duk ça li be ra - liz. Ge lir da ðý lý mý, yok sul luk gi bi ko nu lar da i se ol duk - ça sos ya lis tiz de di. Ýn gil te re de ki ko a lis yon hü kü me - ti nin kü çük or ta ðý Li be ral De mok rat Par ti nin yýl lýk kon gre sin de, Tür ki ye o tu ru mu dü zen len di. Tür ki - ye nin Bü yü yen E ko no mi si ve Av ru pa da ki Ye ri i le Ro lü ko nu lu pa ne le ka tý lan Ba ka n Þim þek, Tür ki - ye nin AB i le i liþ ki le ri ne de ði ne rek, Tür ki ye AB i çin yük ol ma ya cak týr, bir de ðer o la cak týr. Av ru pa nýn prob lem le ri ni ha fif let me ye yar dým e de ce ðiz, prob - lem le ri ne ek ol ma ya ca ðýz. Av ru pa nýn ö nem li bir kü - re sel e ko no mik o yun cu ol ma sý na yar dým e de ce ðiz. AB ö ne mi ni ko ru mak is ti yor sa, Tür ki ye ye ih ti ya cý var di ye ko nuþ tu. Þim þek, ay rý ca, Ýn gil te re de han gi par ti ik ti dar da o lur sa ol sun Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne des tek ver di ði ni be lirt ti. O tu ru ma ka tý lan la rýn so ru la - rý ný da ce vap la yan Þim þek, Ýn gil te re de par ti le re ba - kýl dý ðýn da, siz ce AKP han gi par ti ye da ha ya kýn? so - ru su na, A i le de ðer le ri gi bi ko nu lar da mu ha fa za ka rýz, e ko no mi, kü re sel i liþ ki le re bak tý ðý nýz da ol duk ça li be - ra liz. Ge lir da ðý lý mý, yok sul luk gi bi ko nu lar da i se ol - duk ça sos ya lis tiz ce va bý ný ver di. Ye ni a na ya sa ya i liþ - kin bir so ru ü ze ri ne de Þim þek, Tür ki ye nin ye ni bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu nu vur gu la dý. Þim þek, bu yön de ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði ni, mu ha le fet le iþ bir - li ði ya pý la ca ðý ný i fa de et ti. Bir ming ham / a a Na kil ye ri ne vi de o kon fe rans KAYSERÝ'NÝN Pý nar ba þý il çe si ya kýn la rýn da, bir ce za e vi na kil a ra cý nýn yan ma sý so nu cu 5 tu tuk lu ve hü küm lü nün ha ya tý ný kay bet me si ü ze ri ne, yar gý la - ma sis te mi ne Vi de o Kon fe rans la i fa de le rin a lýn - ma sý uy gu la ma sý nýn ge ti ril me si tek lif e dil di. Er ci yes Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ýs - ma il Ka yar, yap tý ðý a çýk la ma da, Pý nar ba þý il çe si ya - kýn la rýn da bir ce za e vi a ra cý nýn yan ma sý so nu cu 5 va tan da þýn ha ya tý ný kay bet me si nin her ba kým dan ü zü cü bir o lay ol du ðu nu söy le di. Ha ya tý ný kay be den mah kum lar dan bir kýs mý nýn Van dan Ýs tan bul da ki du ruþ ma ya gö tü rül dük le ri, bir kýs mý nýn da yi ne du - ruþ ma i çin Van a ge ti ril dik ten son ra tek rar Ýs tan - bul a nak le dil dik le ri nin be lir til di ði ni a ným sa tan Ka - yar, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Tu tuk lu ya da hü - küm lü le rin bu lun duk la rý ve ya ya ka lan dýk la rý yer den so ruþ tur ma nýn ve ya ko vuþ tur ma nýn ya pý la ca ðý yet - ki li ve gö rev li sav cý lý ða ve ya mah ke me ye na kil le ri her za man zah met li ve risk li dir. Bun la rýn zo run lu ol ma dýk ça, bu lun duk la rý yer de i fa de le ri ne baþ vu rul - ma sý ve vi de o kon fe rans sis te mi gi bi tek nik im kân - lar kul la ný la rak yar gý la ma ya bu lun duk la rý yer den ka týl ma la rý ye rin de o lur. Bu yön de ki ça lýþ ma la rýn bir an ön ce ta mam lan ma sý ve uy gu la ma ya ge çi ril me si ge re kir. A na do lu Hu kuk çu lar Der ne ði Baþ ka ný A - vu kat Sü ley man Gür kök de, her ad li ye böl ge sin de tek no lo jik alt ya pý sý mev cut o lan bir vi de o kon fe rans sis te mi ku rul mak su re tiy le, tu tuk lu ya da hü küm lü - nün, gö rev len di ril miþ bir ha kim ne za re tin de, ay ný an da, a sýl mah ke me ta ra fýn dan i fa de si nin a lýn ma sý - nýn ye rin de o la ca ðý ný bil dir di. Kay se ri / a a E ker: Di yar ba kýr ýn ru hun da ba rýþ var GIDA Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh met Meh di E ker, þe hir le rin ru hu ol du ðu na i nan dý ðý ný, Di yar ba kýr ýn da ru hun da ba rýþ ol du ðu nu söy le di. Ba kan E ker, Di yar ba kýr Kent Or ma ný nda dü zen le - nen Di yar ba kýr Kar puz Fes ti va li nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, kar pu zun Dic le gi bi be re ket li ol du ðu na de ði ne rek, þöy le de vam et ti: Bu nun i çin za ten bu ka dar bü yü ye bi li yor. Da ha çok in sa na u - laþ sýn, da ha çok can lý ya gý da o la bil sin di ye... Þe hir le - rin ru hu ol du ðu na i na ný yo rum. Di yar ba kýr ýn da ru - hun da ba rýþ var dýr. Di yar ba kýr ýn ü ze rin den u çak la geç ti ði niz za man ta ri hi sur i çi nin, sur la rýn þek li nin bir kal be ben ze di ði ni gö rür sü nüz. As lýn da bu, Di - yar ba kýr ýn ba rýþ i çin a tan kal bi dir. Son yýl lar da Di - yar ba kýr ýn a dý ar zu e dil me yen, is ten me yen kav gay - la, göz ya þýy la, kan la, te rör le a ný lý yor ol sa da biz iþ te bu tür et kin lik ler le Dic le den ve ta rih ten, Di yar ba - kýr lý lar dan al dý ðý mýz il ham la bu ba rý þý tek rar ça ðý rý - yo ruz. Biz bu ba rý þýn öz le mi i çe ri sin de yiz. Hu zu ru ve o nun ya nýn da ba rý þý bir lik te ya þa mak, bu top rak - lar da fark lý lýk la ra ta ham mül e de bil mek, bu top rak - la rýn ma ya sýn da, ha va sýn da, su yun da, ký sa ca sý her un su run da var dýr. Bi zim tek ya pa ca ðý mýz dö nüp geç mi þi mi ze bak mak týr. Di yar ba kýr / a a AB süreci demokratikleþme için önemli AVRUPA BÖLGELER ASAMBLESÝ BAÞKAN YARDIMCISI DR. BOZALTI, AB, KENDÝMÝZ ÝÇÝN YAPACAÐIMIZ REFORMLARDA, DEMOKRATÝKLEÞMEDE ÖRNEK OLACAK STANDARTLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN ÜYELÝK SÜRECÝNÝN ÖNEMSENDÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. Petrol hamlesi ENERJÝ BAKANI YILDIZ, KIBRISLI RUMLARIN DOÐU AKDENÝZ'DE DOÐALGAZ ARAMAK ÝÇÝN SONDAJ ÇALIÞMASI BAÞLATMASI DURUMUNDA TÜRKÝYE'NÝN DE BÖLGEDE PETROL ARAMAYA BAÞLAYACAÐINI SÖYLEDÝ. Kýbrýs Rum Yönetimi'nin, adanýn güneyinde sondaj çalýþmalarýna baþladýðý iddia edildi. Ýsrail basýný, Ýsrail ortaklý Amerikan þirketi Noble'in çalýþmalara dün baþladýðýný yazdý. Globes adlý internet sitesinin haberine göre Noble þirketi, Rumlarla yaptýðý anlaþmanýn dolmasýna 10 gün kala doðalgaz aramaya baþladý. Tel Aviv / cihan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Yýldýz, Rumlarýn Güney Kýbrýs Rum yönetiminin Akdeniz de petrol arama çalýþmalarýnýn uluslararasý hukuka aykýrý ve siyasi bir provokasyon olduðunu belirtti. Cumhurbaþkaný Gül: Müzakerelerin bitirilmesine fýrsat verilmeli CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, AB nin Tür ki - ye ye im ti yaz lý or tak lýk ver me si ni is te yen ba zý Av ru pa lý li der le re tep ki gös ter di. AB li der le ri nin tam ü ye lik mü za ke re le ri nin baþ la ma sý na oy bir li - ðiy le ka rar ver di ði ni ha týr la tan Gül, ah de ve fa pren si bi ni ha týr lat tý. Sü re cin so nun da her ü ye ül ke nin Tür ki ye ko - nu sun da re fe ran du ma git me hak ký ol du ðu nu ha týr la tan Gül, mü za ke re le re ta - mam lan ma da Tür ki ye tam ü ye ol sun mu ol - ma sýn mý? tar týþ ma - la rý nýn yer siz ol du - ðu na dik kat çek - ti. C u m h u r - baþ ka ný Ab - dul lah Gül, Al man mev - ki da þý Chris ti - an Wulff le gö rüþ me si nin ar dýn dan dü zen le nen or tak ba sýn top lan tý sýn da so ru la rý ce vap la dý. Ým ti - yaz lý or tak lýk tek lif le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne Gül, Tür ki ye nin AB ye ü ye lik i çin bel li kri ter le ri ye ri ne ge tir mek zo run da ol du ðu nu ha týr lat tý ve ken di le ri - nin de bu sü re ce o dak lan dý ðý ný vur gu la dý. Tür ki - ye nin mü za ke re le ri ba þa rýy la bi tir me si ne fýr sat ve - ril me li di yen Gül, Tür ki ye nin ü ye li ðe ha zýr ol du - ðu na ka rar ve ril me si nin ar dýn dan ü ye ül ke ler de re - fe ran du ma gi di le ce ði ni be lirt ti ve E ðer ü ye ül ke - ler den bi ri nin hal ký Tür ki ye bi ze yük o la cak der se biz de say gýy la kar þý la ya ca ðýz. Ýs ten mi yor sa, ü ye ol - ma ma yý mem nu ni yet le kar þý la rýz. Bel ki o gün gel - di ðin de Türk hal ký da Ü ye ol mak is te mi yo rum di - ye bi lir þek lin de ko nuþ tu. Tür ki ye ye AB i le ö zel ni te lik te bir i liþ ki kur ma sý nýn tek lif e dil me si ni an la - mak ta güç lük çek tik le ri ni di le ge ti ren Gül, bu gün Güm rük Bir li ði an laþ ma sý se be biy le ö zel bir i liþ ki - nin za ten yü rür lük te ol du ðu na dik kat çek ti. Cum - hur baþ ka ný Gül, Tür ki ye nin bu gün AB ü ye li ði ne da ir stra te jik yö ne li min den vaz geç mek ni ye tin de ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Ber lin / ci han RUMLAR SONDAJ ÇALIÞMALARINA BAÞLADI

5 Y HABER 5 Damacanada iddialar ilmî deðil SAÐLIK Bakanlýðý, damacalarýn, su ambalajlamasýnda yasaklanmasýný gerektirecek þu anda herhangi bir bilimsel verinin bulunmadýðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde basýnda ambalajlanmýþ su ve Bisfenol-A konusunda haberlerin yer aldýðý hatýrlatýldý. Türkiye de içme suyu ambalajlamasýnda iki ana malzeme kullanýldýðý, bunlarýn PET (polietilentereftalat) ve damacana (polikarbonat) olduðu belirtilen açýklamada, PET de Bisfenol- A nýn bulunmadýðý, damacanalarda ise Bisfenol-A nýn kullanýldýðý kaydedildi. Saðlýk açýsýndan risk oluþturacak günlük alýnan Bisfenol-A düzeyinin Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi (EFSA) tarafýndan belirlendiði hatýrlatýlan a- çýklamada, Damacana sularýndaki Bisfenol-A miktarý bu düzeyin çok altýndadýr. Yapýlan hesaplamalara göre bir kiþinin riskli düzeyde Bisfenol-A almasý için günde 600 litre damacana suyu içmesi gerekmektedir ifadesi kullanýldý. Saðlýk Bakanlýðý Bilim Kurulu nun 15 Eylül de toplanarak son günlerde kamuoyunu meþgul e- den damacana sularý ile ilgili tartýþmalarý deðerlendirdiði belirtilen açýklamada, Kurulun, damacanalarýn su ambalajlamasýnda yasaklanmasýný gerektirecek þu anda herhangi bir bilimsel verinin olmadýðýný ve damacanalarýn kullanýlabileceðini bildirdiði kaydedildi. Ankara / aa Meclis bütçesine ek bina ayarý TBMM NÝN 2012 yýlý bütçe taslaðýna yeni halkla iliþkiler binasýnýn planlanandan önce bitirilmesi amacýyla ek ödenek konuldu. Edinilen bilgiye göre, gelecek yýl için oluþturulan genel bütçede 132 milyon 451 bin lira yatýrým tekliflerine ayrýldý. Bu rakam toplam bütçenin yüzde 20,4 ünü oluþturuyor. Yatýrým teklifleri içinde en büyük payý ise 86 milyon lira ile yeni halkla iliþkiler binasýnýn yapýmý için ayrýlan ödenek alýyor. Bu rakamýn tüm yatýrým ödeneði içindeki payý i- se yüzde 64,9 u buluyor. Bu durumda, yatýrým ödeneklerinde bir önceki yýla göre yüzde 131 o- ranýnda bir artýþ yaþanýrken, 649 milyon 817 bin lira olarak belirlenen toplam bütçede ise yine bir önceki yýla göre yüzde 24,9 oranýnda artýþ meydana geldi. Bütçe taslaðýnda ayrýca, milletvekilleri için alýnmasý planlanan üçüncü personel ödeneklerine de yer verildi. Ankara / aa 7 bin 541 Suriyeli Türkiye de BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), bugüne kadar Türkiye ye gelen Suriyelilerin sayýsýnýn 18 bin 326, dönüþ yapan Suriyelilerin sayýsýnýn 10 bin 815, dün itibarýyla Türkiye deki Suriyeli sayýsýnýn da 7 bin 541 olduðunu bildirdi. Baþbakanlýk Basýn Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Türkiye sýnýrýnýn hemen ötesinde bulunan yaklaþýk bin 200 Suriyeliye günlük kumanya daðýtýlýyor Eylül de 33 Suriye A- rap Cumhuriyeti vatandaþý Türkiye ye giriþ yaptý. Bugüne kadar Türkiye ye gelen Suriyelilerin sayýsý 18 bin 326, dönüþ yapan Suriyeli sayýsý 10 bin 815, dün itibarýyla Türkiye deki Suriyeli sayýsý da 7 bin 541 oldu. 20 si refakatçi, 37 si hasta ve yaralý olmak üzere toplam 57 kiþi de hastanede bulunuyor. Baþkanlýk tarafýndan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn acil ihtiyaçlarý için Hatay Valiliði emrine bugüne kadar toplam 15 milyon 750 bin TL acil yardým ödeneði gönderildi. Ankara / aa Yitirdiðimiz nesillerimizi nasýl kazanabileceðimize dair projeler üretmek yerine öðretmeni hedef almaya devam ediyoruz. Garip bir intikam hissiyle, yetersiz gördüðümüz öðretmenlerin parasýndan, dinlenme zamanlarýndan çalarak meseleyi halledebileceðimizi düþünüyoruz. Eðitim sisteminin abalýsý gerisinde kaldýðýný, her geçen yýl eðitim kalitesinin düþtüðünü, öðretmen-öðrenci iliþkilerinin çarpýklaþtýðýný, toplumun öðretmene olan hürmetinin buharlaþtýðýný, öðretmenlik mesleðinin itibarsýzlaþtýrýldýðýný ve mutsuz bir topluluða çocuklarýmýzý emanet ettiðimizi söylemeliyim. Geçen on yýlda ne eðitimde fýrsat eþitliði saðlanabildi, ne de bizi özümüzle tanýþtýracak faziletli bir sistemin adýmlarý Son günlerde içimi acýtan temel bir meseleden söz etmek ve bir kaç yazýda içimi dökmek istiyorum. Yaþadýðýmýz tenüþtürebilecek bir anlayýþý, ne de gerçek bir atýlabildi. Ne öðretmeni gerçek kimliðine dömel problemlerin özünü teþkil eden eðitim medeniyetin öncelikle cehalet denilen amansýz düþmaný alt etmekten geçtiðini algýlayan meselesini halledemeden bir hiç olarak kalacaðýmýzý, inþa etmek istediðimiz yeni ve þaþaalý Türkiye nin eksik olacaðýný en baþta ifade Hüseyin Çelik le baþlayan oldukça yoðun bir vizyonun izlerini görebildik. etmek isterim. çalýþmalarýn göze çarptýðý ilk dönem aslýnda Ýktidardaki onuncu yýlýna hazýrlanan hükümete getirilebilecek en büyük eleþtiri alan- yaþandýðý bir dönem oldu. Bu dönemde dev- bir çok açýdan geriye dönüþlerin ve krizlerin larýndan biri þüphesiz ki eðitimdir. Her ne let siyaset iliþkilerinde kendini gösteren gerilim, eðitim camiasýnýn da bu kaotik süreçte kadar ülkeyi yönetenler yapýsal deðiþikliklerle millî eðitimi çaðdaþ bir seviyeye ulaþtýrdýklarýný iddia etseler de, hali hazýrdaki problem- sistemleri, öðretmeni ikinci planda býrakan yara almasýna yol açtý. Sürekli deðiþen sýnav ler bu iddialarý çürütecek niteliktedir. Çaðdaþ iletiþim imkânlarýný iyi kullanan, e-okul yapý on yýllarýn birikmiþ dertlerini sonraki uygulamalar, bir türlü çözülemeyen hantal gibi uygulamalarla eðitimi kýrtasiye iþlerinden kurtaran, yönetici atamalarýna bir çeki reksiyona geçen Nimet Çubukçu döneminin dönemlere erteledi. Hukukçu kimliði ile di- düzen getiren bakanlýðýn bu hususlardaki daha az politize olmasý sebebiyle bir nekahet baþarýsýný takdir etmek gerekir. Ancak, büyük bir atýlým gibi takdim edilen, bedava kimeci kimliði ile bayraðý devralan Ömer Din- dönemi olduðunu söylemek gerekir. Ýþlettap daðýtmak gibi sosyal politikayla iliþkilendirilebilecek uygulamalarýn ise aslýnda eðitisý yeni tartýþmalarýn ve çatýþmalarýn haberciçer in bazý yapýsal deðiþikliklerle iþe baþlamamin özüyle ilgili olmadýðýný, bu tür uygulamalarýn dahi çeþitli sakýncalarla birlikte bazý ðini rahatlýkla söyleyebiliriz. si gibiydi. Yeni dönemin çok sancýlý geçece- eleþtirileri beraberinde getirdiðini söylemeliyiz. Aslolan eðitimin özüne dair yapýlabilemenlerle ilgili yapýlacak deðiþiklikleri az çok Son bir kaç gündür yönetici ve öðretcek deðiþiklikler ya da atýlýmlar olmalýydý ki, duymuþsunuzdur. Burada yalnýzca can sýkýcý, rencide edici bir algýdan söz etmek on yýllýk millî eðitim politikalarýnýn bunun isterim. Her gelen bakanýn öðretmenleri defolu görme alýþkanlýðýndan vaz geçmelerini, sistemin bütün çarpýklýðýný öðretmene dayandýrmak gibi haksýz bir alýþkanlýðý tekrar etmemelerini öneririm. Elbette ki sistemin temel direklerinden biri olan öðretmenlerle ilgili söylenebilecek çok þey vardýr. Þimdilik, öðretmenlerimizin çaðdaþ deðerlere göre kendilerini yenileyemediklerini, aslýnda çoðunlukla böyle bir isteklerinin de olmadýðýný, kendilerine yüklenen sistemin bekçiliði rolünü oynamakta ýsrarcý olduklarýný, iliklerine iþleyen totaliter zihniyeti bir þekilde sýralara yansýttýklarýný, bir öðretmenden ziyade memur zihniyetini kabullendiklerini söylemekle yetinelim. Bu baðlamda, öðretmenini kaybetmiþ bir toplumun aslýnda bir sürü toplumu olduðu gerçeðini kabullenmek istemeyen ya da öyle olmasý daha çok iþlerine gelen, yerleþik eliter düzenin devamýný arzulayan yöneticilerin her defasýnda faturayý öðretmene kesmeleri, çarpýklýðý deðiþtirmeye ve öze yönelmeye dair hiç bir giriþimde bulunmamalarý hedef þaþýrtmaktan baþka bir þey olmasa gerek. Meselâ son kertede-sanki böyle bir þey varmýþ gibi öðretmenlerin artýk üç ay tatil yapamayacaklarý, sabah sekizden akþam beþe kadar okulda kalma zorunluluklarýnýn olacaðý þeklindeki haberler öðretmeni toplumun önünde bir aydýn olarak kabul edemeyen ya da onu memurlaþtýrmadan yana olan çarpýk zihniyetin basit bir tezahürüdür. Çocuklarýmýzý acýmasýzca öðüten öldürücü çarkýn nasýl durdurulacaðýna kafa yormak yerine popüler adýmlar atmak, veli ile okulu karþý karþýya getirecek söylemlerle öðretmeni ve okulu ikincil hale getirmek, toplumun gözünde öðretmeni ötekileþtirmek hastalýðý ne yazýk ki her bakanlýk döneminin bariz göstergeleri oldu. Yitirdiðimiz nesillerimizi nasýl kazanabileceðimize dair projeler üretmek yerine öðretmeni hedef almaya devam ediyoruz. Garip bir intikam hissiyle, yetersiz gördüðümüz öðretmenlerin parasýndan, dinlenme zamanlarýndan çalarak meseleyi halledebileceðimizi düþünüyoruz. Ne öðretmen yetiþtiren eðitim fakültelerimizle ilgili temel bir yapýlanmamýz var, ne de öðretmen algýsýný deðiþtirecek bir çabamýz. Öðretmen kimliðine yer vermeyen, öðretmenin ne olduðunu algýlayamayan zihin haritamýz abalýmýzý hemen belli ediyor. Vurun bakalým vurabildiðiniz kadar... KATKI ÝÇÝN TAM ZAMANI TBMM Baþkaný Çiçek, TÜSÝAD Yönetim Kurulu baþkaný Ümit Boyner i kabulünde yaptýðý konuþmada ise yeni bir anayasa için kim ne katký verecekse tam zamaný olduðunu belirterek, Bu iþleri parlamento çatýsý altýnda deðil de baþka yerlerde konuþacaksak seçimlerin anlamý kalmýyor. Çözümü, ne daðda arayacaðýz, ne baþka bir yerde dedi. FOTOÐRAF: AA Anayasa sorunu kangren oldu ''YENÝ ANAYASA'' ÝÇÝN 24 HUKUKÇU AKADEMÝSYENLE BÝR ARAYA GELEN TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK, TÜRKÝYE'NÝN BÝR ANAYASA SORUNU OLDUÐUNU BELÝR- TEREK, "KANGREN OLMUÞ BU SORUNUMUZU, ÜLKEMÝZE KARÞI SORUMLULUÐU- MUZUN BÝR GEREÐÝ OLARAK VE ELBÝRLÝÐÝYLE ÇÖZECEÐÝMÝZE ÝNANIYORUM'' DEDÝ. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Türkiye nin bir anayasa sorunu olduðunu belirterek, Kangren olmuþ bu sorunumuzu, ülkemize karþý sorumluluðumuzun bir gereði olarak ve elbirliðiyle çözeceðimize inanýyorum dedi. Çiçek, Yeni Anayasa için 24 hukukçu akademisyenle bir araya geldi. Çiçek, toplantýyý açýþ konuþmasýnda, 1982 Anayasasýnýn hazýrlanmasý ve referanduma sunulmasýnýn, siyasî partilerin serbest faaliyette bulunmadýðý bir ortamda gerçekleþtirildiðini, bugüne kadar 17 defa deðiþikliðe uðramasýna raðmen üzerindeki darbe anayasasý imajýný atamadýðýný anlattý. Çiçek, bu i- maj sebebiyle yaþanan her sorunun haklý ya da haksýz, doðru ya da eksik Anayasaya mal edildiðine iþaret etti. Çiçek, Türkiye nin taraf olduðu çok sayýda uluslararasý anlaþma, AÝHM içtihatlarý ve AB üyelik hedefi dikkate a- lýndýðýnda mevcut anayasanýn uluslararasý kamuoyunda da çeþitli sorunlara sebep olduðunu belirtti. Yeni bir anayasa yapýmýnýn sadece Türkiye de deðil, tüm dünyada zorlu bir süreç olduðunu ifade eden Çiçek, Anayasa yapýmýnda izlenecek yöntemden metnin içeriðine kadar her konuda sorun yaþanmasý son derece doðaldýr ve bu süreçleri biz de yaþayacaðýz diye konuþtu. ÜÇ KONUDA GENEL YAKLAÞIM VAR Anayasa çalýþmalarý için TBMM bünyesinde bir Uzlaþma Komisyonu kurulacaðýný hatýrlatan Çiçek, sözlerini þöyle sürdürdü: Benim yaptýðým temaslarda, bu iþte birinci derece rol oynayacak olan siyasî partilerimizin öne çýkardýðý bir yöntem olarak gözüküyor. Ben üç konuda, en azýndan Mecliste bulunan siyasî partiler açýsýndan genel yaklaþým görüyorum. Bunlar; yeni bir anayasa yapýlmasý, yeni anayasanýn hazýrlýðýnýn öncülüðünün Uzlaþma Komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilmesi ve yeni anayasayý bu Meclisin yapmasýdýr. Siz deðerli akademisyenlerimizin katkýsý bununla da sýnýrlý kalmamalýdýr. Beklentimiz, Uzlaþma Komisyonunun çalýþmalarý devam ederken veya neticesinde yani ortaya bir metin çýktýktan sonra da gerek tek tek maddelerin gerek metnin tümünün sistematik ve içerik yönünden olgunlaþmasýnda sizlerin ciddî katkýlarýna ihtiyaç olacaktýr. Ankara / aa YETKÝ VE SORUMLULUK MECLÝSÝNDÝR ÇÝÇEK, Türkiye nin bir Anayasa sorunu olduðunu belirterek, Bu sorun çerçevesinde uzun yýllardan bu yana sürekli anayasa tartýþmalarýný yaþýyoruz. Ülke gündeminin sürekli bu tartýþmalarla meþgul edilmesi ve bu konunun bir türlü çözüme kavuþturulamamasý hem toplumu yormakta hem de beraberinde sayýsýz gerginliklere sebebiyet vermektedir dedi. Anayasa konusunda yetki ve sorumluluðun, milletin iradesinin tecelli makamý olan TBMM nin olduðuna dikkati çeken Çiçek, þunlarý ifade etti: Yüce Meclisin bu konuda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirme ve milletin beklentileri doðrultusunda sivil, demokratik bir anayasa yapýmýný gerçekleþtirme zamaný çoktan gelmiþtir. Yapýlacak anayasa ile ülkemizin kalkýnmasýna yeni bir ivme kazandýrmak, toplumsal gerginlikleri asgariye indirmek, Anayasa çerçevesinde yapýlagelen tartýþmalara son vermek, toplumun tüm katmanlarý olarak bizim elimizdedir. Bu süreçte birbirimizi suçlamak yerine, sorunlarýmýzýn çözümüne katký saðlamak amacýyla her türlü fikrin tartýþýlmasýna imkân verecek þekilde ortak noktalarýmýzý ön plana çýkarmak suretiyle sorunun üstesinden gelmeye çalýþmalýyýz. Kangren olmuþ bu sorunumuzu, ülkemize karþý sorumluluðumuzun bir gereði o- larak ve elbirliðiyle çözeceðimize inanýyorum. Akademik gurultular-ii gurultular baþlýklý son yazýmda üniversitelerde bilhassa bir meþveret Akademik ortamý olmasý gereken kurullarda fikir hürriyetini sorgulamýþtým. Çeþitli istibdatlar sebebiyle, hocalarýn, kurullarda, aðzýndan konuþmak yerine karnýndan konuþtuðunu yazmýþ ve eleþtirmiþtim. Bazý sorular geldi. Ýþte cevaplarý: Soru 1: Yazýnýzda üniversitelerde akademik özgürlük diye bir özgürlük türü olduðunu sakýn zannetmeyin. Ancak siz yönetici kadrosuna gelince bunun olacaðýný da unutmayýn! demiþsiniz. Biz yönetici olunca bu nasýl olacak? Kesinlikle olmayacak deðerli aday akademisyen kardeþim. (Sen zaten o cümlenin sonundaki ünlem iþaretini okumamýþsýn! Ýþaretler okunmaz deme! Okuyana her þey iþarettir). Zaten problem yönetme isteði nin yaygýnlaþmasýnda. Bu yüzden yönetmek yerine, yönetme uzmaný ve yönetmekte kabiliyetli olduðu için yöneten e ve müesseseye yardýmcý olmak üzere, muhalif bakýþ açýsýna sahip ve cesur olmayý hedefleyin. Bediüzzaman ýn 100 yýl önceki eseri Muhâkemât ýný okudunuz mu bilmiyorum. Okumak zordur, hele bu kitabý. Ama okumak zorunludur, hele akademisyen adayý iseniz. Zira bu kitap bilgiyi kullanmakla yetinmeyip, ü- retmeye ve yönetmeye de talip olanlar için ki onlara artýk akademisyen deniyor bir eleþtiri ve yönlendirme kaynaðý. Bakýnýz Bediüzzaman ilim camiasýndakiler için ne demiþ yüz yýl önce (s. 47): Pek çok adam meylü l-aðalýk ve meylü l-âmiriyet ve meylü t-tefevvukla mütehakkim geçinmek istediðinden, ilmin þanýnda olan teþvik ve irþad ve nasihat ve lûtfu terk edip, kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebir ve tânif eder. Ýlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen, vezaif ehil olmayanýn ellerine geçti. Bahusus medaris bununla indirasa yüz tuttu. Yani: Hocalar, iç dünyalarýndaki aðalýk, amirlik, galip gelme hissi gibi duygularýn etkisi altýnda kalýyorlar ve baskýcý yaþamak istiyorlar. Bu sebeple ilmin kavramsal gereði olan teþviki, yönlendirmeyi, nasihatý, iltifatla desteklemeyi terk ediyorlar. Böylece ilmi kendi istibdatlarýna araç yapýyorlar. Yani ilme hizmet yerine ilmi kendi þahsi tahakkümleri için istihdam ediyorlar. Böylece üniversitelerde iþ ehil olmayanýn eline geçiyor ve sonuçta da üniversiteler çöküyor. Soru 2: Yazýnýzda yöneticilerin hocalara mobing uyguladýðýndan bahsetmiþtiniz. Bu ne demek? Bir de, bunun Türkçesi yok mu? Mobing (mobbing) her tür iþyerinde patronlarýn ya da amirlerin psikolojik baský ve zulüm yapmasýný ifade eden ve bilim adamlarýnca üzerinde yeni çalýþýlmaya baþlanan bir kavram. Aslýnda Türkçesi var. Bilene. Alýntýdaki kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebir ve tânif eder cümlesinde târif mobingdir ve hocalýðý tarif vesilesi etmek demek, hocalýk ve amirlikle mobing yapmak demektir. Zira tanif lügatta þiddetle azarlama, Darýlma, Meþakkat ve sýkýntý verme demektir. Soru 3: Durum bütün üniversitelerde böyle mi? Biz burada sosyolojik iddia taþýmayan genellemeler yapýyoruz. Elbette istisnalar var. Vakýf üniversitelerinin gerçekten vakýf olanlarý bu eleþtiriden en uzak olanlarýdýr. Görünüþte vakýf üniversitesi olan patron üniversiteleri nin akýllý yönetenleri bu amaç için çalýþýr, zira muhalefetin bilhassa sosyal bilimlerdeki kýymetini en iyi onlar ve patronlarý bilir. Devlet(!) üniversitelerinin yöneticilerini de Allah ýslah edecek inþallah! Bir de, karnýndan ya da aðzýndan konuþanýn, kendisine de bakmasý lâzým: Kalbini mi nefsini mi konuþturuyor? Elbette, kurullarda, meþveretin hakkýný vermek adýna sadece kalp konuþmalý. Ancak kabr-i kalpten hakaik çýplak çýkarsa hortlak sanýlýr, korkutur. Giydirmek lâzým, a caným. Tatvan da maðazaya taþlý saldýrý BÝTLÝS ÝN Tatvan ilçesinde, bir toptan ve perakende satýþ maðazasýna taþlý saldýrýda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, Tuð Mahallesi Tepebaþý Caddesi ndeki maðazaya yaklaþýk kiþi tarafýndan taþlý saldýrý düzenlendi. Maðazanýn camlarýný kýran gruptakiler, daha sonra kaçtý. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme baþlattý. Maðazaya ait güvenlik kameralarýnýn kayýtlarýndan yararlanýlarak yapýlan incelemeler sonucunda zanlýlarýn yakalanmasý için geniþ çaplý operasyon baþlatýldýðý öðrenildi. Tatvan / aa

6 6 20 EYLÜL 2011 SALI YURT HABER Y Yüzlerce engelli Ya pý ruh sa tý ve ri len ka çak çift li ði kay ma kam lýk mü hür le di meslek sahibi olacak PETKÝM GENEL MÜDÜRÜ ÖZTÜRK GÜLÜMSEYEN KAPAKLAR, GÜLÜM- SEYEN YÜZLER PROJESÝYLE, YÜZLERCE ENGELLÝ VATANDA- ÞIMIZIN MESLEK SAHÝBÝ OLACAÐINI SÖYLEDÝ. Tat van da pe ra ken de sa týþ ma ða za sý na taþ lý sal dý rý BÝT LÝS ÝN Tat van il çe sin de, bir top tan ve pe - ra ken de sa týþ ma ða za sý na taþ lý sal dý rý da bu lu - nul du. E di ni len bil gi ye gö re, Tuð Ma hal le si Te pe ba þý Cad de si nde ki ma ða za ya yak la þýk ki þi ta ra fýn dan taþ lý sal dý rý dü zen len di. Ma - ða za nýn cam la rý ný ký ran grup ta ki ler, da ha son - ra kaç tý. O lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, çev re - de gü ven lik ön le mi a la rak in ce le me baþ lat tý. Ma ða za ya a it gü ven lik ka me ra la rý nýn ka yýt la - rýn dan ya rar la ný la rak ya pý lan in ce le me ler so - nu cun da zan lý la rýn ya ka lan ma sý i çin ge niþ çap - lý o pe ras yon baþ la týl dý ðý öð re nil di. Bit lis/a a AVM de dü þüp a ðýr ya ra lan dý AN KA RA DA bir a lýþ ve riþ mer ke zi nin dör - dün cü ka týn dan dü þen ki þi a ðýr ya ra lan dý. Em ni yet yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Em re Ö. (34), Ak köp rü de ki bir a lýþ ve riþ mer ke zi nin dör dün cü ka týn dan düþ tü. Dýþ - ka pý Yýl dý rým Be ya zýt E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý lan Em re Ö nün ha ya ti teh li ke si nin bu lun du ðu be lir til di. Po lis, Em - rah Ö nün in ti ha ra te þeb büs et miþ o la bi le ce - ði ih ti ma li ü ze rin de du ru yor. O lay la il gi li so ruþ tur ma sür dü rü lü yor. An ka ra/a a Ýþ ye ri ne si lâh lý sal dý rý: 3 ya ra lý AÐ RI NIN Do ðu ba ya zýt il çe sin de, bir iþ ye ri ne dü zen le nen si lâh lý sal dý rý da 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, il çe nin Bü - yük Að rý Cad de si nde Ý.C ye a it iþ ye ri ne ak þam sa at le rin de kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ce si lâh lý sal dý rý dü zen len di. Sal dý rý - da iþ ye ri sa hi bi Ý.C, a ða be yi K.C. i le yol dan ge çen S.P. ya ra lan dý. Ya ra lý lar, 112 A cil Ser vis am bu lans la rý i le Do ðu ba ya zýt Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý. Po lis ka - çan sal dýr gan la rýn ya ka lan ma sý i çin böl ge - de ça lýþ ma baþ lat tý. Do ðu ba ya zýt/a a TEBRÝK Kýymetli saðlýkçý kardeþimiz Kenan Döndü ile Mehpare Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Malatya Yeni Asya Okuyucularý adýna Ahmet Kurnaz, Abdulkerim Boztepe ve Hatem Levent / Malatya ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nafiye Cansýz Özel Güvenlik Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Seri No: Tel: (0542) Hasan Güler ZAYÝ Ýstanbul Teknik Üniversitesinden (Fen Bilimleri Enstitüsü, Öðrenci No: ) Bahar yarýyýlýnda aldýðým Yüksek Lisans Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Baha Ecmel Güler PETKÝM Genel Müdürü Hayati Öztürk, Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen Yüzler Projesi ile yüzlerce engellinin meslek sahibi olacaðýný belirtti. Hayati Öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada, engellilere yönelik Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen Yüzler projesinin ilk aþamasýnda, her renk plastik kapaðýn geri dönüþüme kazandýrýlacaðýný, elde edilen gelirin o- luþturulan kooperatiflere aktarýlacaðýný anlattý. Öztürk, ikinci aþamada ise ilgili bölgedeki halk eðitim merkezleriyle anlaþýlarak, çeþitli meslek dallarýyla ilgili öðretmenlerin tahsis edileceðini ve engelli vatandaþlarýn mesleki eðitimlere tabi tutulacaðýný vurguladý. Eðitimlere katýlanlarýn alacaklarý sertifikayla, yine bu kooperatiflerde mesleklerini hayata geçirerek kendilerine sürekli istihdam saðlanacaðýna anlatan Öztürk, Türkiye çapýnda gerçekleþtirilecek bu projeyle ayrýca her ilde engelli hatýra ormanlarý oluþturulacaðýný, satýlan fidanlardan elde edilen gelirlerin kooperatiflere aktarýlacaðýný bildirdi. Öztürk, plastiklerin temel hammadde üreticisi olan Petkim in, plastik atýklarýn toplanmasý, ayrýþtýrýlmasý ve geri dönüþtürülmesi süreçlerinde halkýn bilinçlenmesine büyük önem verdiðini, bu amaçla Aliaða Kent Konseyi tarafýndan baþlatýlan bu projeye destek verme kararý aldýklarýný ifade ederek, þöyle devam etti: Bu projeyle engelli vatandaþlarýmýzýn meslek eðitimlerden geçirilerek sosyal yaþama daha aktif olarak katýlmasý, sevincimizi daha da artýrýyor. Biz þirketimizde engelli vatandaþlarýmýzýn istihdamý konusunda çok hassas davranýyoruz. Onlarla pek çok birimde, hiçbir sorun yaþamaksýzýn birlikte çalýþýyoruz. Toplumda bu tür proje örneklerinin çoðalmasý ile engelli vatandaþlarýmýzýn karþýlaþtýðý sorunlarý asgariye indirmek mümkün olabilecek. Ayrýca Petkim in üretim ve siteler bölgelerinde belirlediðimiz yerlere çok sayýda kapak toplama bidonu koyduk. Bu bidonlarda her gün yüzlerce plastik kapak topluyoruz. Öztürk, Aliaða Kent Konseyi nin öncülüðünde baþlatýlan, Petkim in ana sponsoru olduðu Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen Yüzler projesinin Ýzmir Enternasyonal Fuarý nda büyük ilgi gördüðünü belirtti. Ýzmir/aa Hýr sýz lar, be le di ye ka sa sý ný soy du lar ER ZIN CAN IN Ak ya zý Bel de Be le di ye bi - na sý na gi ren hýr sýz lar, ku ru mun ka sa sý ný ký ra rak i çin de ki 2 bin 500 li ra yý çal dý. Kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler, Er zin can þe hir mer ke zi ne 7 ki lo met re u zak lýk ta ki Ak ya zý Bel de Be le di ye si bi na sý na gel di. Bi na nýn alt ka týn da ki dü ðün sa lo nu o la - rak kul la ný lan ye rin pen ce re sin den be le - di ye ye gi ren hýr sýz lar, ku ru mun i çin de ki ka pý la rý ký ra rak i çe ri de pa ra ya da de ðer li eþ ya a ra dý. Em lak bi ri min de ki ka sa yý ký ra - Si irt Va li si Ço lak, va tan daþ la rý din le di SÝÝRT Va li si Mu sa Ço lak, Mil let ve ki li Os - man Ö ren i le Mer kez Gü res cad de sin de va tan daþ la rýn so run la rý ný din le di. Va li Ço lak i le Mil let ve ki li Ö ren, kah ve ha ne de va tan daþ lar la çay i çe rek soh bet et ti. Va li Mu sa Ço lak, Va tan daþ la rý mýz la ol mak be ni mut lu e di yor. Va tan daþ ve es na fý mý zýn so run la rý ný sý kýn tý la rý ný di - lek le ri ni bi re bir öð ren me im kâný sað la - yan bu tür zi ya ret le ri sýk sýk yap ma ya ça lý þý yo rum. Va tan da þý mýz da bu zi ya - ret ler de sý kýn tý la rý ný yet ki li le re i let me im ka ný bul du ðu i çin mut lu o lu yor. O ba kým dan Va tan daþ la rý mýz la bir lik te ol ma yý ö nem si yo rum. Dev le ti mi zin a - BUR SA NIN Ni lü fer il çe sin de o to büs bek le yen i ki ki þi nin ü ze ri ne bir iþ ye ri - ne a it rek lam pa no su düþ tü. E di ni len bil gi ye gö re, Fet hi ye Ma hal le si Fa tih sul tan Meh met Bul va rý ü ze rin de o to - büs bek le yen Ab dül me cit Se la met rak, i çin de ki 2 bin 500 li ra yý a lan hýr sýz lar, da ha son ra be le di ye nin alt ka týn da bu lu - nan mar ke te de gi re rek si ga ra çal dý. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý Hýr sýz - lýk Bü ro e kip le rin ce ya pý lan a raþ týr ma da, o lay la il gi li o la rak 4 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý na a lý nan zan lý la rýn ev ve ü zer le - rin de ya pý lan a ra ma da mar ket ten ça lý nan si ga ra la ra u la þýl dý. Hýr sýz lýk su çun dan em ni yet te i fa de le ri a lý nan zan lý lar, ad li ye - ye sevk e dil di. Er zin can/a a da le ti ni, hoþ gö rü sü nü, ve sev gi si ni mut lak su ret le va tan daþ la rý mý za his se - tir mek as li gö re vi miz dir. de di. Va li Mu sa Ço lak, va tan daþ la rýn so run la rý ný din le dik ten son ra Si irt Ýl Kül tür Tu rizm Mü dür lü ðün de ya pý lan o na rým ve ta di - lat ça lýþ ma la rý ný de net le di. Ýl Kül tür Tu rizm Mü dür Ve ki li Rem zi Us lu ve il gi li fir ma yet ki li le rin den bil gi a - lan Va li Mu sa Ço lak, Va li li ðim ce ya pý - lan gi ri þim ler so nu cu, u zun sü re den be ri ta di lat gör me yen Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü hiz met bi na sý na sað la dý ðý - mýz ö de nek le, gü zel bir gö rü nüm ka zan - dý ra ca ðýz i fa de si ni kul lan dý. Si irt/ci han O to büs bek leyen yolcularýn ka fa larýna pa no düþ tü (51) i le oð lu Mu am mer Se la met in (23) ü ze ri ne bir iþ ye ri ne a it rek lam ta - be la sý düþ tü. Ba ba Se la met ka fa sýn dan ya ra lan dý. Mu am mer Se la met in i se ha fif ya ra lan dý ðý o lay la il gi li so ruþ tur - ma baþ la týl dý. Bur sa/ci han Afyonkarahisar'ýn Ýhsaniye ilçesi Döðer beldesinde belediyenin yapý ruhsatý verdiði çiftlik mühürlendi. AF YON KA RA HÝSAR IN Ýh sa ni ye il çe si Dö ðer Bel de Be le di ye Baþ ka ný Ö mer Gün gör ün Be le - di ye Mec lis Ü ye si Ka dir O nay ýn sit a la ný i lân e - di len Em re Gö lü ya kýn da in þa et ti ði çift li ðe ka - nun la ra ay ký rý bir þe kil de ya pý ruh sa tý ve re rek gö re vi kö tü ye kul lan dý ðý id di a e dil di. Ýh sa ni ye Kay ma kam lý ðý, yap tý ðý in ce le me de gö let et ra - fýn da mec lis ü ye si nin a hý rý dý þýn da 14 ka çak ya - pý tes pit e de rek bu ya pý la ra göz yum du ðu ge - rek çe si i le Be le di ye Baþ ka ný Gün gör hak kýn da sav cý lý ða suç du yu ru su na bu lun du. Ya pý mý bit - me a þa ma sý na ge len çift lik i se kay ma kam lýk ta - ra fýn dan mü hür len di. Ýh sa ni ye Kay ma ka mý Ö mer Fa ruk Ýl han, sit a la ný o lan Em re Gö lü et ra fýn da ya pý lan çok sa - yý da ya pý ya Be le di ye Baþ ka ný Ö mer Gün gör ta - ra fýn dan göz yu mul du ðu nu i le ri sür dü. Göl ya - ký nýn da mec lis ü ye si ta ra fýn dan in þa e di len ka - çak çift li ði mü hür le dik le ri ni be lir ten Ýl han, be - le di ye baþ ka ný hak kýn da sav cý lý ða suç du yu ru - sun da bu lun duk la rý ný söy le di. Dö ðer Be le di ye Baþ ka ný nýn Em re Gö lü et ra fýn da yet ki si ol ma - dý ðý hal de Mev zi Ý mar pla ný ha zýr lat tý ðý ný i fa de e den Kay ma kam Ýl han, bu nun hü küm süz ol - du ðu nu be lirt ti. Dö ðer Be le di ye Baþ ka ný Ö mer Gün gör de gö lün et ra fý na va tan daþ lar ta ra fýn - dan de ði þik dö nem ler de bað ev le ri ya pýl dý ðý ný söy le di. Be le di ye o la rak 2010 yý lýn da yap týk la rý i mar plan la rý i le ta ri hi do ku la rý ko ru ma ya ça lýþ - týk la rý ný id di a e den Gün gör, ka çak bü yük baþ hay van çift li ði i le il gi li o la rak bil gi si nin ol ma dý - ðý ný söy le di. Af yon ka ra hi sar/ci han De re ya ta ðý na dü þen alz he i mer has ta sý kur ta rýl dý 4-5 metre derinlikteki dere yataðýna düþen 82 yaþýndaki alzheimer hastasýný saðlýk ekipleri kurtardý. ÝZ MÝR DE 82 ya þýn da ki alz he i mer has ta sý Bi lal Ko yun cu, 4-5 met re de rin lik te ki de re ya ta ðý na düþ tü. Ba ca ðý ný ký ran yaþ lý a dam, AKS 110 e - kip le ri ta ra fýn dan 45 da ki ka sü ren ça lýþ ma so - nu cu çý ka rýl dý. Ko yun cu nun sað lýk du ru mu - nun i yi ol du ðu öð re nil di. O lay, sa at sý ra la - rýn da, Bor no va il çe si Ký zý lay Ma hal le si 570 so - kak ta bu lu nan de re de mey da na gel di. Alz he i - mer has ta sý ve psi ko lo jik so run la rý ol du ðu öð re - ni len iþ çi e mek li si Bi lal Ko yun cu, ge ce geç sa at - te e þin den ha ber siz dý þa rý çýk tý. E vi ne yak la þýk 100 met re me sa fe de bu lu nan de re ya ta ðý nýn De ne tim ler so nuç ver di, fý rýn lar te miz çýk tý SÝÝRT Be le di ye si Za bý ta Mü dür lü ðü ne bað lý gý da de ne tim e kip le ri, hal kýn da ha hij ye nik ve sað lýk lý bir or tam da gý da tü ke - ti mi ya pa bil me le ri i çin ça lýþ ma la rý ný yo - ðun laþ týr dý. E kip ler fý rýn lar da gra maj, ça - lý þan la rýn sað lýk por tür kart la rý, ruh sat, ki þi sel ve ge nel te miz lik ku ral la rý na u yu - yup uy ma dý ðý de net le di. Da ha ön ce ya pý - lan de ne tim ler sý ra sýn da fý rýn la ra ve ça lý - þan la ra ya pý lan u ya rý la rýn dik ka te a lýn dý ðý, ya pý lan de ne tim ler sý ra sýn da de net le nen fý rýn lar da ek mek gra maj la rý nýn tam ol du - ðu, ça lý þan la rýn ki þi sel ve ge nel te miz lik ku ral la rý na uy du ðu be lir len di. Yet ki li ler, de ne tim ler so nu cun da fý rýn la rý te miz çý - kan es na fa te þek kür et ti. Si irt/ci han Tra fo pat la ma sý pa ni ðe se bep ol du OS MA NI YE NÝN Ka dir li il çe sin de bir e lek trik tra fo sun da mey da na ge len pat la ma pa ni ðe se bep ol du. E di ni len bil gi ye gö re, Dev riþ pa þa Ma hal le si Ýh las Ca mii ci va rýn da ki e lek trik tra fo su bi lin me yen bir se bep ten do la yý pat la - dý. Pa nik i çe ri sin de tra fo nun bu lun du ðu nok - ta dan u zak laþ ma ya ça lý þan va tan daþ lar du ru - ke na rýn da do la þan Ko yun cu, den ge si ni kay be - de rek be ton ze mi ne düþ tü. Sol ba ca ðý ný ký ran Ko yun cu yu fark e den e þi Fat ma Ko yun cu (77), kom þu la rýn dan yar dým is te di. De re ye dü þen yaþ lý a da mý ken di im kân la rýy la çý ka ra ma ya cak - la rý ný an la yan kom þu la rý, AKS 110, po lis ve sað - lýk e kip le ri ni a ra ya rak yar dým is te di. Bi lal Ko - yun cu, u zun uð raþ lar so nu cu it fa i ye a ra cý nýn vin ci ne bað la nan sed ye yar dý mýy la düþ tü ðü yer den çý kar týl dý. Am bu lans la E ge Ü ni ver si te si Has ta ne si ne kal dý rý lan yaþ lý a da mýn sað lýk du - ru mu nun i yi ol du ðu bil di ril di. Ýz mir/ci han mu po li se bil dir di. O lay ye ri ne ge len po lis e - kip le ri pat la ma la rýn yan gý na sebep o la bi le ce ði ih ti ma li ni göz ö nün de bu lun du ra rak it fa i ye e kip le ri ni de bu böl ge ye ça ðýr dý. O lay ye ri ne ge len To ros lar E lek trik Da ðý tým A.Þ a rý za e - kip le ri tra fo da ki a rý za yý gi der mek i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Os ma ni ye/ci han

7 Y DÜNYA 7 FÝLÝSTÝN E KÜRESEL DESTEK BBC'NÝN 19 AYRI ÜLKEDE YAPTIÐI ARAÞTIRMAYA KATILANLARIN YÜZDE 49'U FÝLÝSTÝN'ÝN BM'DE DEVLET OLARAK TANINMASINI ÝSTÝYOR. Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, Rusya Federasyonu Konseyi'nden bir heyeti kabul etti. Esad: Reformlar sabote edildi Bu hafta Birleþmiþ Milletler'e baþvuru yapacak olan Filistin'e dünyanýn dört bir yanýndan destek var. FÝLÝSTÝN yönetimi, dünya tarafýndan devlet olarak tanýnmak için bu hafta Birleþmiþ Milletler e tam üyelik baþvurusu yapmaya hazýrlanýrken, küresel ölçekteki bir ankete katýlanlarýn çoðunluðu Filistin in tanýnmasý gerektiði görüþünü savundu. BBC nin 19 ülkede yaptýðý ankete katýlanlarýn yüzde 49 u, ülkelerinin Filistin i BM de devlet o- larak tanýmasý gerektiðini belirtti. Ankete katýlanlarýn yüzde 21 i Filistin in tanýnmasýna karþý çýkarken, yüzde 11 lik bir kesim ülkelerinin çekimser kalmasý gerektiði yönünde görüþ bildirdi, yüzde 19 ise fikrim yok dedi. ABD lilerin yüzde 45 i Filistin in tanýnmasýný isterken, yüzde 36 sý buna karþý çýktý. Türkiye nin de aralarýnda bulunduðu Müslüman ülkelerden Filistin e en yüksek destek Mýsýr dan geldi. Mýsýrlýlar ýn yüzde 90 ý Filistin e destek verirken, Türkler in yüzde 60 ý Filistin in tanýnmasýný istedi. Çin, Fransa, Almanya ve Ýngiltere de ankete katýlanlarýn çoðunluðu da Filistin e destek verdi. Ankara / aa ABD, VETO EDECEÐÝNÝ AÇIKLAMIÞTI ABD yönetimi, New York taki BM toplantýlarý sýrasýnda tam ü- yelik baþvurusu yapmaya hazýrlanan Filistin in müracaatýný veto edeceðini duyurmuþtu. Filistin yönetimi, Batý Þeria, Doðu Kudüs ve Gazze Þeridi de dahil olmak üzere 1967 sýnýrlarý temelinde bir uluslar arasý tanýnma istiyor. Ancak Israil ve ABD, bir Filistin devletinin sadece doðrudan müzakerelerle mümkün o- labileceðini savunuyor. Ýsrail ile Filistin arasýndaki barýþ görüþmeleri geçen yýl kesilmiþti KAD DA FÝ NÝN SÖZ CÜ SÜN DEN ZA FER A ÇIK LA MA SI LÝB YA NIN dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi nin söz cü sü, Kad da fi ye bað lý güç le rin son gün ler - de bir çok za fer el de et ti ði ni söy le di. Söz cü Mu sa Ýb ra him, El Ar rai te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk - la ma da, NA TO iþ bir lik çi le ri ne kar þý ö nem li za fer ler ka zan dýk, on la rý Be ni Ve lid ve Sir te nin dý - þý na püs kürt me yi ba þar dýk de di. Ýb ra him, NA TO nun bom bar dý man la rý na rað men, Kad da - fi ye bað lý güç le rin di ren di ði ni çün kü o nur sa va þý ver dik le ri ni i fa de et ti. Trablus / aa FOTOÐRAF: AA SURÝYE Devlet Baþkaný Beþar Esad, attýklarý reform adýmlarýnýn gerilimi týrmandýrma ve dýþ baskýlarla karþýlýk bulduðunu söyledi. Suriye nin Resmi Haber Ajansý SA- NA da yer alan habere göre, Rusya Federasyon Konseyi nden bir heyeti kabul eden Devlet Baþkaný Esad, atýlan reform adýmlarý daha çok gerilimi týrmandýrma ve dýþ baskýlarla karþýlýk buldu dedi. Esad, atýlan reform adýmlarýnýn Suriye nin içiþlerine müdahale etme çabalarý, asker, polis ve sivil vatandaþlara yönelik silâhlý terör eylemleriyle sabote edilmeye çalýþýldýðýný söyleyerek, dýþ müdahalelerin ülkelerin parçalanmasýna ve küçük kantonlara ayrýlmasýna sebep o- lacaðýný ve bunun da fanatizm tehlikesi oluþturacaðýný ileri sürdü. Haberde, atýlan reform adýmlarýna Rusya nýn desteðini belirten heyet üyelerinin, Suriye nin içiþlerine yönelik her türlü dýþ baskýyý reddetiklerinin altý çizildi. Þam / aa SURÝYE DE BEÞÞAR ESAD IN REFORM ADIMLARI BEÞÞAR Esad ýn gösterilerin baþladýðý 15 Mart tan bu yana atmýþ olduðu adýmlar þöyle: 20 Mart: Zorunlu askerlik süresi 3 ay düþürüldü. 24 Mart: Devlet memurlarýnýn ve emeklilerin maaþýnýn arttýrýlmasýný ve bazý vergilerin düþürülmesini öngören kararname onaylandý. 6 Nisan: 2010 yýlý Temmuz ayýnda yürürlüðe giren ve 1200 öðretmenin iþten çýkarýlmasýna neden olan okullardaki peçe yasaðý iptal edildi. 7 Nisan: Ülkenin kuzeyinde yer alan Haseke bölgesinde yabancý sicile kayýtlý olan vatandaþlara Suriye Arap vatandaþlýðý verilmesini saðlayan kararname Esad tarafýndan onaylandý. Ülkede vatandaþlýk hakký olmayan 300 bin civarýnda Kürt vatandaþ bulunuyordu. 21 Nisan: Olaðanüstü Hal ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri nin kaldýrýlmasý kararý Esad tarafýndan imzalandý ve gösteri yapma hakký verildi. Ülke 1963 ten bu yana OHAL kanunlarý ile yönetiliyordu ve vatandaþlarýn gösteri yapma hakký bulunmuyordu. 17 Mayýs: Kabine, sözleþmeli olarak çalýþan memurlarýn kadroya alýnmasýna yönelik kararý imzaladý. 31 Mayýs: tarihinden önce iþlenmiþ olan suçlar için genel af ilan edildi. Af siyasî akýmlara baðlý bütün siyasi tutuklularý kapsýyordu. Bunlarýn arasýnda Müslüman Kardeþlere üye olanlar da vardý. 1 Haziran: Ulusal Diyaloðun temelleri, çalýþma mekanizmasý ve zaman cetveli belirlendi. 6 Aðustos: Genel seçimler ve siyasal partilerin kurulmasýna yönelik kararname Esad tarafýndan onaylandý. Buna göre, kurulacak siyasî partilere din, mezhep, aþiret, bölge ve ýrk temelli olmama ve herhangi bir askerî teþkilatý bulunmama þartý getirildi. 28 Aðustos: Yeni Basýn Kanunu na iliþkin kararname onaylandý. Enformasyon Bakaný Dr. Adnan Mahmud bu kanunun bölge düzeyinde bir ilk olduðunu savundu. 8. MADDE Bunlarýn dýþýnda Devlet Baþkaný Esad irili ufaklý bazý kararlara daha imza attý. Ancak Suriye de siyasî yaþamý belirleyen ve bir temel teþkil eden anayasanýn 8. maddesi hala kaldýrýlmadý. Bu maddeye göre, Baas Partisi toplumun ve devletin lideridir. Suriye yönetiminin attýðý bu adýmlar karþýsýnda yönetim aleyhindeki protesto gösterileri durmadý. Birleþmiþ Milletler e göre en az 2600 kiþi olaylarda hayatýný kaybederken, tutuklu sayýsý 10 bini geçmiþ durumda. Suriye yönetimine göre ise 700 ü asker ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam bin 400 kiþi hayatýný kaybetti. Þam / aa Barak: Netanyahu Lieberman a boyun eðdi ÝS RAÝL Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak, Tür ki ye-ýs ra il i - liþ ki le ri nin ge ril me sin den Dý þiþ le ri Ba ka ný Li e ber man ve Baþ ba kan Ne tan ya hu yu so rum lu tut tu. Ye di oth Ah ro - noth gazetesinin in ter net si te si ynet news.com daki ha - be re gö re Ba rak, Ne tan ya hu nun uz laþ ma yo lu na gir di - ði ni an cak Li e ber man ýn o nu en gel le di ði ni söy le di. E - hud Ba rak, Ben ya min Ne tan ya hu yu Tür ki ye yle ya þa - nan dip lo ma tik kri zi doð ru e le a la ma mak la ve i liþ ki le ri lü zum suz bir þe kil de çýk ma za sok mak la suç la dý. Ha be re gö re Ba rak, Ne tan ya hu nun An ka ra yla Mavi Marmara ko nusun da an laþ ma im ka ný var ken, Dý þiþ le ri Ba ka ný A - vig dor Li e ber man ýn bas ký sý na bo yun eð di ði ni ve kri zi týr man dýr dý ðý ný söy le di. Ankara / aa Pa kis tan i çin yar dým talebi BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler, Pa kis tan da sel den et ki le nen mil yon lar ca in sa na yar dým et mek i çin 357 mil yon ABD do la rý tu ta rýn da yar dý ma ih ti ya cý ol du ðu nu a çýk la dý. BM yet ki li le ri, ma li yar dý mýn ya ðýþ lar dan en çok et ki le nen Sindh ve Be li cus tan böl ge le rin de ki 5,4 mil yon in sa na yar dým et mek i çin kul la ný la ca ðý ný söy le di. Pa kis tan da son bir yýl i çin de mey da na ge len a þý rý ya ðýþ la rýn yol aç tý ðý sel ler de, yüz bin ler ce ev ha sar gör dü ve mil yon lar ca hek - tar ta rým a ra zi si e ki le mez ha le gel di. Ýslamabad / aa Muhalifler ve Kaddafi yanlýlarý arasýndaki çatýþmalar sürerken, iki taraf da "zafer" açýklamalarý yapýyor. Lib ya da ha va dan bý ra ký lan yar dým lar he de fi ne u laþ tý KIB RIS Ba rýþ Ha re ka tý son ra sý ya ban cý bir ül ke de ilk kez ya pý lan A tým la bý ra ký lan gý da mal ze me le - ri he de fi ne u laþ tý. Ha va Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý na a it i ki kar go u ça ðýy la Sir te nin Gü ne yi ve Lib ya- Ni jer sý ný rý ya kýn la rý na a tý lan gý da mal ze me le ri nin ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý ðý bil di ril di. Tür ki ye nin Bin ga zi Baþ kon so los lu ðu gö rev li le ri, U lu sal Ge çiþ Kon se yi yet ki li le ri i le yap týk la rý gö rüþ me ler de, be - lir le nen nok ta la ra a tý lan yar dým la rýn böl ge de ki UGK gö rev li le rin ce gü ven li bir þe kil de tes lim a lýn - dý ðý nýn ken di le ri ne i le til di ði ni söy le di. Gý da mal - ze me le ri nin ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý týl dý ðý Baþ kon - so los lu ða i le ti lir ken UGK yet ki li le ri, in sa ni yar dým do la yý sýy la duy duk la rý mem nu ni ye ti be lir te rek, Tür ki ye ye te þek kür et ti. Ký zý lay ta ra fýn dan ha zýr - la nan gý da mal ze me le ri nin u çak lar la ih ti yaç du yu - lan böl ge le re bý ra kýl ma sý na de vam e di le ce ði öð re - nil di. Ö te yan dan, Sir te nin gü ne yi ne yar dým bý ra - kan C-160 ti pi u ça ða u çak sa var lar la kim le rin a - teþ et ti ði nin he nüz be lir le ne me di ði kay de dil di. Ko nuy la il gi li in ce le me sü rü yor. Bingazi / aa GE ÇÝÞ HÜ KÜ ME TÝ ER TE LEN DÝ LÝB YA DA ge çiþ hü kü me ti nin ku - rul ma sý nýn er te len di ði bil di ril di. Mu ha lif le rin kur du ðu U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin i ki nu ma ra lý is mi Mah mud Cib ril, hü kü me tin ku rul - ma sý nýn, gö rüþ me le ri ta mam la - mak a ma cýy la er te len di ði ni be lirt - ti. Cib ril, bir çok gö re ve kim le rin ge ti ri le ce ði ko nu sun da an laþ týk - la rý ný an cak ka lan gö rev ler i çin gö - rüþ me le rin sür dü ðü nü, en ya kýn za man da bun la rýn da be lir len me - si ni um duk la rý ný söy le di. Ba kan yar dým cý la rý lis te si nin de de ðer - len di ri le ce ði ni be lir ten Cib ril, bu gö rev ler i çin ka dýn ve genç le re ön ce lik ve ri le ce ði ni vur gu la dý. Somali de dost eli hayatý canlandýrdý Uzun yýllar süren terör ve iç savaþ sebebiyle sokaklarýn boþaldýðý, insanlarýn umutlarýný kaybetmeye baþladýðý Mogadiþu sokaklarý, Türkiye den gönderilen yardýmlarýn ardýndan yeniden hareketlenmeye baþladý, þehir merkezinde kurulan pazarlar ticarî hayatý canlandýrdý. Baþþehir Mogadiþu sokaklarýnda savaþýn izleri canlýlýðýný korurken, yerli halk kötü günleri geride býrakmaya çalýþýyor. Halkýn bu konudaki en büyük yardýmcýlýðýný Türkiye den gelen ekipler yapýyor. Türkiye den gelen ekiplerin Mogadiþu ya ayak basmasýnýn ardýndan þehir sokaklarýnda artan hareketlilik herkesin dikkatini çekiyor. Dost elini uzatan Türkiye nin etkisiyle insanlarýn yeniden umutlandýðý ülkede, pazarlar yeniden kurulmaya baþlarken, ticari hayat da canlandý. Sokak satýcýlarýnýn yaný sýra aralarýnda otomobil satýcýlarýnýn bulunduðu esnaf da yaþananlardan mutluluk duyuyor. Mogadiþu Milletvekili Mohamud Moallim Yahye, Baþbakan Erdoðan ýn Somali ziyaretini ülkesi için tarihi bir an olarak nitelendirdi. Ziyaret ile Somali nin uzun süredir Türklerle kesintiye uðrayan iliþkilerinin yeniden canlandýðýný vurgulayan Yahye, Sokaktaki insanlarda yeniden bir umut oldu. Sokaktaki insanlar artýk bu ülkenin sorunlarýnýn çözüleceðine inanýyor diye konuþtu. Magadiþu / aa Ye men de gý da kri zi ULUSLAR ARASI Yar dým Ku ru lu þu Ox fam, ya yým - la dý ðý ra por da, Ye men de ki si ya si kar ma þa nýn se ne ba - þýn dan bu ya na e ko no mi yi felç et ti ði ni, bu nun ben zin fi yat la rý nýn a þý rý yük sel me si ne ve hýz lý enf las yo na yol aç tý ðý ný be lirt ti. A rap Ya rý ma da sý nda ki yok sul Ye - men in aç lýk fe la ke tiy le kar þý kar þý ya ol du ðu u ya rý sýn da bu lu nu lan ra por da, ül ke nin ye ter siz bes len me nin pen - çe sin de ol du ðu vur gu lan dý. Sana / aa ABD iþ ga linde dul kal dýlar I RAK TA 5 dul ka dýn dan 3 ü nün, e þi ni ABD nin 2003 yý lýn da ki I rak iþ ga lin den son ra kay bet ti ði bil di ril - di. Mer ke zi Los An ge les ta bu lu nan Re li ef In ter na ti o - nal ad lý u lus lar a ra sý yar dým ku ru lu þu nun ya yým la dý ðý ra por, I rak ta ya þa yan yak la þýk 15 mil yon ka dý nýn yüz - de 10 u nun dul kal dý ðý ný, bun la rýn yüz de 59 u nun e þi ni iþ gal dö ne min de kay bet ti ði ni gös ter di. Baðdat / aa

8 8 20 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 SALI Y Yeniden orduevindeyiz Askerî kimliklerimizi aldýktan sonra sýnýf arkadaþýmla orduevine gittik. Yýllarca hizmet ettiðimiz halde Yüksek Askeri Þura kararý ile ordudan ayrýlmak zorunda kaldýðýmýz için askeri tesislerin yanýndan dahi geçemiyorduk. Fakat hükümetin çýkarmýþ olduðu kanun sayesinde tam 15 yýl sonra bir askerî tesise gitme imkânýna kavuþmuþtuk. Bu yüzden emeði geçen bütün siyasetçi ve bürokratlara teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çýkarýlan kanun, yaþ-zedelere sadece askerî kimlik kartý vermekle kalmýyor; silâh ruhsatý, yeþil pasaport ve emeklilik haklarý gibi birçok konuda kolaylýklar saðlýyor. Elbette bazý eksiklikler mevcut, lâkin 31 yýllýk bir tahribatý sadece bir kanunî deðiþiklikle çözmek mümkün deðildir. Kanun ile ilgili geliþmeleri bu köþeden takip e- debilirsiniz. Geriye aldýðýmýz haklarýmýzý baþka yazýlarýmýzda inþaallah detaylarý ile ifade etmeye çalýþacaðým. Bu arada eksik kalan ve ilk aþamada elde edemediðimiz haklarýmýzý da yeri geldikçe anlatarak konuya ilgi duyanlarý bilgilendirmeye çalýþacaðým. Bunlardan bize ne? demeyiniz, zira 1980 darbesi sonrasýnda on binlerce subay, astsubay ve askerî okul öðrencisi ordudan atýldý. Herkesin bir yakýný veya akrabasý bu zulme maruz kalmýþtýr. Ayrýca bu kýyýmýn toplumumuz üzerinde derin etkileri olmuþtur. Darbeciler, her atýlan askerin iliþik kesme iþlemlerini yaparken büyük bir güç ve moral kazanmýþlardýr. Öyle ki fütursuzca Balyoz darbe planlarý yapmýþlar, hatta internet siteleri aracýlýðý ile siyaseti etkilemeye çalýþmýþlardýr. Basýndan mahkemeye intikal etmiþ bu rezillikleri isterseniz takip edebilirsiniz Bu kýyým yapýlýrken yönetici koltuklarda oturan siyasetçiler ne yazýk ki etkisiz kalmýþlar, hatta zulüm belgelerini imzalayarak bu suça ortak olmuþlardýr. Ýstedikleri kadar Þunu yaptýk, bunu yaptýk diyerek hatalarýna kýlýf uydursunlar, Ziya Paþa nýn dediði gibi Ayinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz. Bu hamur çok su götürür. Yazacaklarýmýzý sonraya býrakýp orduevi ziyaretine dönmek istiyorum. Sýnýf arkadaþým ile askerî kimliðimizi aldýktan sonra Ýstanbul daki bir orduevine gittik. Niyetimiz yýllarca emek verdiðimiz askeriyenin gelmiþ olduðu son durumu yerinde görmek ve Güzel yönde deðiþiklikler var mý? diye, fikir sahibi olmaktý. Nitekim çay bahçesinde ilk olumlu geliþmeleri gördük. Garsonluk yapan askerler yerine sivil þahýslar hizmet ediyordu. Vatan savunmasý için gönderdiðimiz canýmýz evlatlarýmýzý garson o- larak görmek istemiyorduk. Öncelikle bu güzelliðe þahit olduk. Askerî kimliklerimiz akýllý kart denilen çiplerle donatýlmýþtý. Kapýda görevli asker kimliðimizi elektronik bir cihaza sokarak tespit etti. Eskiden olduðu gibi keyfîliklere ve Yassah komutaným gibi sözlere artýk rastlamak mümkün deðildi. Kimliðin varsa içeri girebiliyor; Sakal týraþýn yok, Kot pantolon giyiyorsun gibi keyfî muamelelerle karþýlaþmýyorduk. Orduevinde baþörtülü teyzelerimize rastladým. Gayet rahat bir þekilde hareket ediyorlardý. Kimseden çekindikleri yoktu. Çocuklarý veya torunlarý ile gülüp konuþuyor, hafta sonunun keyfini çýkarmaya çalýþýyorlardý. Baþörtülerine dikkat ettim; þu tavþan kulaðý usûlü dedikleri þekilde baðlamýþlardý. Eskiden annelerimizin baðlandýðý gibiydi, lâkin saçlarýnýn ön tarafý örtülüydü, görünmüyordu. Malûmunuz bu tavþan kulaðýna göre örtünme þeklinde, kadýnlar baþörtülerini iðne ile bonelerine sabitlemiyorlar sadece düðüm atarak saçlarýný ve boyunlarýný kapatýyorlardý. Sýkmabaþ da denilen bu örtünme biçimine nedense kimse ses çýkarmýyordu. Hâlbuki diðer baðlama usulüne göre büyük bir fark yoktur. Sonuçta kadýnlarýmýzýn ziyneti olan saçlar tamamen örtülmektedir. 15 yýllýk askerlik hayatýmda sadece birkaç kez gittiðim orduevine kartýmý aldýktan sonra iki kez gittim. Arkadaþlarýmla yine gitmeyi düþünüyorum. Bazý kiþiler bunu önemsemeyebilir veya Ne var bunda? diyebilir; lâkin uzun yýllar askerlik hizmetini yapmýþ ve hiçbir hak tanýnmadan kapý önüne konulmuþ benim gibi insanlar i- çin bu ziyaretler çok önemlidir. Birlikte gittiðim arkadaþlarým da ayný þeyi söyledi. Evet, dünya yeni bir çaða giriyor. Bediüzzaman ýn malikiyet ve serbestiyet devri adýný verdiði bu dönemin özelliklerini her yerde görmeye baþladýk. Diktatörlükler yýkýlýyor, baský rejimleri demokrasilere terki mevki ediyor. Elbette peygamber ocaðý ordumuz da bu güzel geliþmelerden nasibini almak zorundadýr. Zira bütün bu güzellikleri millet olarak hak ediyoruz, vesselâm Tekrar MEB in yeni amacý üzerine YÜZBÝNLERCE öðretmen, binlerce yönetici ve okul ve milyonlarca öðrenci... Giderek büyüyen bir bütçeye de sahip. Ama doðrusu, ne iþe yaradýðýný okuyanlar gibi okula gönderenler ve okutanlarýn da doðru dürüst anlamadýðý bir Okul sistemi. Üstelik yeni yatýrýmlar da yolda. Yakýnda dijital tahta larla donanmýþ sýnýflar, bunun hemen ardýndan her öðrenciye birer tablet bilgisayar. Bu yatýrýmlar ýn devlete-topluma kaç paraya mal olacaðýný siz hesap edin... Konuyla ilgili kuruluþlar çoktan sýraya girmiþtir herhalde... Peki bütün bu kaynak ve gayretler ne i- çin? Bütün bu kaynak ve gayretler düne (yani ilgili KHK ye kadar) öðrencileri her þeyden önce Atatürk ilke inkýlaplarý, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliðine baðlý Türk milletinin milli, insani, manevi ve kültürel deðerlerini benimseyen, koruyan ve geliþtiren;ailesini, vatanýný, milletini seven ve daima yüceltmeye çalýþan vatandaþ kalýbýna dökmek içindi. Tamam, yeni KHK nin çizdiði yeni a- maçlar sýralanýrken küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiði bilgi ve becerilerle donatarak diye dile getirilen görev biraz fazla ekonomizm kokuyor. Ama olsun, MEB i yukarýda sýraladýðým yüzyýllýk görevlerinden kurtarmak cesaret ister doðrusu... Her cenahtan millici çevrelerin Okul dan hep beraber ve sürekli þikayet etmelerine raðmen veliler in ve hatta öðrencilerin karþýsýnda... Türk Milli Eðitimi gerçekten þaþýrtýcý iþler baþarmýþtýr. 6. sýnýftan baþlayarak en az altý yýl boyunca haftada en az 4-5 saat derse devam ettirdiði öðrencileri lisenin sonunda üç aylýk kursa devam eden birinin düzeyince bir Ýngilizce ile mezun etmek kolaylýkla baþarýlabilecek iþlerden deðildir mesela! Demek ki ortada herkesin (ama herkesin) bildiði bir okulculuk oyunu sahneye konmaktadýr. Her sabah Andýmýz okunsun, Ýstiklal Marþý okunurken haylazlýk yapanlar önce kaþ göz sonra daha ciddi biçimde ikaz edilsin, ilkokuldan baþlayan bir Tarih ve mýz ýn da sonu gelsin artýk... Türkçe müfredatý her yýl üzerine üç beþ sayfa konarak sýnýfa kadar okutulsun, 10 Kasým da gözyaþý döküp sýrasýnda sinir krizleri geçirilsin (uydurmuyorum, þahidiyim),, bayramlarýn iki ay önceden provalar ý baþlasýn, yani sonuç olarak Türk aþaðý Türk yukarý yýllar hýzla akýversin... Okul u mevcut haliyle bir törenler alanýna iterek baþarýlý olma nýn direksiyonunu ele geçiren dershane sistemi ni hatýrlatmýyorum bile... Bu öyle bir Okul ki, müfradatýna soktuðu her þeyden öðrencileri nefret ettirme- Okul u madem ki zararlý milli unsurlardan arýndýrmaya karar verildi, Andý- yi çok iyi beceriyor. Tarih mi dediniz, öðrencilerin fikri aman eksik olsun dan ibaret; Edebiyat mý dediniz, öðrencileri okuma zevkinden uzaklaþtýrmayý çok iyi baþaran bir ders; Matematik mi dediniz, öðrencilerin pek çoðunun gözünde korkulu bir rüyadan farký yok... Ayrýca unutmayalým ki bu Okul un devlete ait olaný ile özel i fark etmiyor. Özel in bazý avantajlarý yok deðil tabii ki; daha zengin çeþitler barýndýran kantinler, daha az öðrencinin ders gördüðü dershaneler, üst-baþ ve üniformalar daha özenli filan... Ama unutmayýn ki Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereði (ne ilgisi varsa öyle diyorlar!) hepsinde o ayný býktýrýcý müfredat. Biliyorsunuz, Türkiye de sadece Okul un kendisi deðil, Okul u konu edinen tartýþmalar, konuþmalar, paneller vs de büyük ölçüde sýkýcý. Demek ki bu alana iliþkin (biz kalkýþana kadar Okulsuz toplum a geçilmez ise!) büyük bir silkinme gerekiyor. Reform filan demiyorum, çünkü önümüzdeki þey Paresh Nath, The Khaleej Times, UAE reforme edilebilecek türden deðil. Dolayýsýyla bu alana iliþkin olarak bizim baþka bir þey yapmamýz lazým. Bu iþin ne derece zor olduðunu hatýrlatmaya bile gerek yok sanýrým. Bu hantal yapý hantallýðýndan dolayý yenilikler karþýsýnda çok da dirençli çünkü. Fýrsat bulmuþken Okulumuz u önümüzdeki günlerde birkaç yazýya daha konu ederiz herhalde. Ben yazýyý unutmadansöz konusu KHK den hareketle Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer üzerinden Kararname yi yayýnlayan hükümete yönelik bir soru ile bitirmek istiyorum. Kararname MEB in amacýný olmasý gereken yola sokarken, Okul dan farklý bir þey olan üniversitelerin, yani Yükseköðretim in amacýnýn bugün ilgili kanunda yazdýðý gibi korumasý bir tutarsýzlýk örneði deðil midir? Üstelik, Anayasa nýn yüksek öðretime iliþkin maddeleri -MEB in alanýna giren eðitim/öðretime iliþkin maddelerin aksine- Atatürk ilkeleri, milliyetçilik, aile-vatan gibi konulara girmemiþken. Yüksek Öðretim Kanunu nun Yükseköðretimin amacý baþlýklý gerçekten müzelik 4. maddesini hatýrlayalým isterseniz: Madde 4 Yükseköðretimin amacý: a) Öðrencilerini; (1) ATATÜRK Ýnkýlaplarý ve ilkeleri doðrultusunda ATATÜRK milliyetçiliðine baðlý, (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel deðerlerini taþýyan, Türk olmanýn þeref ve mutluluðunu duyan, (3) Toplum yararýný kiþisel çýkarýnýn üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, (4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne karþý görev ve sorumluluklarýný bilen ve bunlarý davranýþ haline getiren, (5) Hür ve bilimsel düþünce gücüne, geniþ bir dünya görüþüne sahip, insan haklarýna saygýlý, (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakýmýndan dengeli ve saðlýklý þekilde geliþmiþ, (7) Ýlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkýnmasýna ve ihtiyaçlarýna cevap verecek, ayný zamanda kendi geçim ve mutluluðunu saðlayacak bir mesleðin bilgi, beceri, davranýþ ve genel kültürüne sahip, vatandaþlar olarak yetiþtirmek, b) Türk Devleti nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluðunu artýrmak amacýyla; e- konomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katkýda bulunacak ve hýzlandýracak programlar uygulayarak, çaðdaþ uygarlýðýn yapýcý, yaratýcý ve seçkin bir ortaðý haline gelmesini saðlamak, Ömer Dinçer -doðrudan ilgisi olmasý da- bu konuyu da yeni bir KHK konusu yapmaya niyetlidir umarým... Bu yeni kararnameye -Anayasa deðiþikliði filan gerektirmeyen Andýmýz ýn okullardan ihracýna iliþkin bir madde de eklenebilir pekâla. Okul u madem ki zararlý milli unsurlardan arýndýrmaya karar verildi, Andýmýz ýn da sonu gelsin artýk... Kürþat Bumin Yeni Þafak, Balyoz a bir de böyle bakmak SELÝMÝYE DEKÝ Ordu Karargâhý nda yapýlan 2003 teki o meþ um seminer, hiç kuþku yok ki, bir darbe plâný tatbikatý idi. Bunda bir tereddüt yok! Fakat meseleye derinliðine bakýldýðýnda, konuyla ilgili toplumsal algýlamalar baþta olmak üzere, yargýlama süreçlerine de yansýyan bir sürü sorunun olduðu apaçýk ortada. Þimdi konuyu serinkanlýlýkla irdeleyelim: Bir kere þunu bilelim ki; icra edilen o darbe plâný, kendisine ait o tatbikattan baðýmsýz olarak, zaten bilfiil vardý; seminerde oynanarak yaratýlmadý. Siz sahneye koysanýz da, koymasanýz da, Hamlet piyesinin, kütüphanelerin raflarýnda öncesiyle de sonrasýyla da var olmasý gibi yâni. Çünkü tatbikatlar, kervan yolda düzülür gibi yapýlmazlar. Önceden kabul edilmiþ bir plânýn alýþtýrmasýný deneyimlemek ve neler öngörülmüþse onlarý iþlemek maksadýylagerçekleþtirilirler. Üstelik bunlar, sadece o karargâhta deðil, aslýnda TSK nýn o seviyelerdeki tüm birimlerinde, kurmay subaylarýn üzerlerinde yýllarca çalýþarak resmî plânlara dönüþtürdükleri; ardýndan da, hazýrlamýþ olduklarý o planlardaki Harekât Emirlerinin durum maddesinde öngörülen koþullar fiilen gerçekleþince, G günü S saatinde icra edilmek üzere ast birliklerin sevk edilecekleri; hiyerarþik olarak iþleyen, devamlý emir ve talimatlardýr. Þu farkla ki, o çalýþmalarýn isimleri, þimdi bizim andýðýmýz gibi Darbe Plâný olmayýp, örneðin Geri Bölge Emniyet Plâný þeklindedir. En tepedeki generaller, baþlangýçta cuntacýlýklarla ifa edilmiþ olan 27 Mayýs, 22 Þubat- 21 Mayýs ve 12 Mart tecrübelerinden sonradýr ki, darbe/ post-modern darbe ve darbe teþebbüslerini, 12 Eylül baþta olmak üzere, emir komuta zinciri çerçevesinde, artýk birbirlerine düþmeden yapmayý daha akýllýca ve daha istikrarlý bulmuþlardýr. Tabii bu durum, hiyerarþik darbeci bir tertiplenmeyi ve yukarýdan aþaðýya doðru silsile- i meratib ile yürüyecek olan plân ve emirleri de zorunlu olarak beraberinde getiriyordu. Anýmsanýrsa, 28 Þubat ta ne denmiþ idi? Bin yýl sürecek olan bir model getirdik. Askerî dildeki tercümesi ne olabilir bunun? Lüzumu halinde ülke idaresine el koymayý içeren plânlar da demek olan, Geri Bölge Emniyet Tedbirleri, Asayiþ, Yardým, Sýkýyönetim, Olaðanüstü Hâl, Terörle Mücadele vs. gibi görüntüdeki misyonlan, tüm TSK'yý kapsayacak ve bizden sonra gelenleri de baðlayacak þekilde, asýl görevimiz olan Genel Savunma iþlevlerimize katarak sürekli kýldýk ve týpký onlara benzer resmî plânlara döktük. Özerk bir Genelkurmay ve Askerî Yargý, vesayetçi bir MGK ve YAÞ, askerin kontrolünde bir MÝT, JÝ- TEM ve Özel Harp vs. gibi kurumlarla da tahkim ettik. Pekiyi, bütün bu plânlarýn yaratýlmalarý nasýl bir prosedür izler de, meþruiyet ve yasallýk kazanýr? Ýlkin, Genel Kurmay ca hazýrlanan Askerî Stratejik Anafikir in TSK'ýn Ana Programý ve Hedefleri haline gelebilmesi, YAÞ ta belirlenir ve sonra da bu umdeler, MGK ýn mutfaðýna taþýnýr. MGK da, Devletin Milli Güvenlik siyaseti ni tayin ve tesbit ederek, sivil siyasalarca benimsenerek uygulanýp uygulanmadýklarýna nezaret eder. Böylece, somutluk ve yasallýk kazanan Milli Güvenlik Siyaset Konsepti, Kýrmýzý Kitap denen belgede vücut bulmuþ olur. Ne ki, bu kitap öyle elden ele dolaþmaz. Milletvekillerinin, hâttâ çoðu bakanýn haberleri dahi olmaz. Ama büyük karargâhlardaki kurmaylarýn daimi olarak ellerinin altýndadýr. Zira þimdi artýk onlar, yüksek komutanlarýn emirleriyle, devletin baþýna dert olacaðý öngörülerek yazýlmýþ bulunan Ýrtica, bölücülük, Anti-Kemalizm gibi hususlarý bertaraf etmek üzere, muhtemel senaryolara göre, sözünü ettiðimiz plânlarý yapacaklar ve orgenerallerden meraklýsý çýkarsa da, seminerlerde zaman zaman oynanacaklar dýr. Görüleceði gibi, aslýnda her þey yasal kýlýnmýþ, kýlýfýna uydurulmuþtur. Yýllarca uyuyan, militarist geliþmeleri görmezden gelen ve korkan, hattâ çoðu zaman da destekleyen; ama þimdi sanki kendilerinde zerre kadar kusur yokmuþ gibi davranan eski Türkiye nin egemen sivilleri, konjonktür rüzgârlarýnýn tersten esmesiyle, yitirdikleri iktidar olanaklarýný Anadolu nun yeni inisiyatiflerine býrakmýþlar; fakat onlar da, vay, siz oradakiler... yoksa bize karþý darbe mi plânlýyorsunuz? diyerek, avucuna ancak sýðabilenleri yakalayýp içeri týkmakla yetinmiþlerdir. Ýþte sorun burada baþlamakta, burada yatmaktadýr. Balyoz Darbe Teþebbüsü suçlarý doðru, fakat suçlanan sanýklarýn büyük bir bölümü yanlýþtýr. Çünkü önemli olan, yasal zeminleri kullanarak konseptleri belirleyen, sonra da o konseptlere uygun düþen bu plânlarý öngörerek yapýlmalarýný ve oynanmalarýný emreden irade nin kimlerde olduðudur Ayrýca da, içerideki sanýklar, kendilerine emredildiði için yaptýklarý çalýþmalarý, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi nin TSK ya yüklediðe inandýklarý o görevlerin bir türevi olmalarý bakýmýndan yasal bulmakta; yerine getirdikleri emirleri, Ýç Hizmet Kanunundaki kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaati öngören disiplin hükmüne de aykýrý bulmamakta, hattâ daha da ileri giderek yurtseverliklerinin zorunlu bir tezahürü saymaktadýrlar. Namýk Çýnar Taraf,

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Sünnette gülmek ve gülümsemek Hilâl Haným: Gülmek kalbi karartýr diye bir hadis var mý? Varsa kaynaðý nedir? Sýrrý ve hikmeti nedir? Gülmekte ölçümüz nedir? Peygamber Efendimiz (asm) in gülmesi nasýldý? Gülümsemek, güler yüzlü olmak, az gülmek, gülünç olmak, gülmek, çok gülmek, kahkahayla gülmek, yapmacýk gülmek, boþ yere gülmek, alay edici, incitici ve küçümseyici gülmek, güldürmek, boþ yere güldürmek fiilleri arasýnda farklar vardýr. Bunlarýn hiçbirisi diðeriyle ayný fiil deðildir. Dereceleri ve aldýklarý hükümler de ayrý ayrýdýr. Bunlardan bazýsý teþvik edilmiþ, bazýsý mubah görülmüþ, bazýsýndan ise sakýndýrýlmýþtýr. Bunlarý sýrasýyla görelim: 1- Gülümsemek, güler yüzlü olmak ve az gülmek sünnettir. Bunlarda sadaka sevabý vardýr. Bunlar kalbe hayat verir. Rûha huzur verir. Ýnsanlarý kaynaþtýrýr, insanlar arasýnda güven, sýcaklýk ve yakýnlaþma meydana getirir. Dostluklarý artýrýr. Düþmanlýklarý öldürür, husûmeti kýrar. Kýrgýnlýklarý önler. Þeytandan gelen kini, nefreti, öfkeyi, kýzgýnlýðý, küskünlüðü söndürür ve yok eder. Peygamber Efendimiz (asm) gülümserdi ve güler yüzlü idi. Ýnsanlara somurtmazdý. Kýzdýðýnda kýzgýnlýðýný belli etmezdi. Buyurmuþtur ki: Güler yüzle insanlara selâm vermen sadakadýr. 1 Al lah yu mu þak ve gü ler yüz lü kim se yi se ver. 2 Siz mal - la rý nýz la bü tün in san la rý mem nun e de mez si niz. Öy le i se, gü ler yüz lü lü ðü nüz ve gü zel hu yu nuz la on la rý mem nun e di niz. 3 Al lah Müs lü man kar - de þi ne su rat a san kim se ye buðz e der. 4 Al lah tan kork ve hiç bir i yi li ði kü çüm se me. Bu, su is te yen bi ri si ne ko van dan su ver mek ve ya Müs lü man kar de þi ni gü ler yüz le kar þý la mak da hî ol sa Çok gül mek, kah ka hay la gül mek, yap ma cýk gül mek, boþ ye re gül mek, a lay e di ci, in ci ti ci ve kü - çüm se yi ci gül mek ve boþ ve ba týl þe kil de gül dür - mek i se de re ce de re ce ya sak lan mýþ týr. Haz ret-i Pey gam ber (asm) çok su sar, az gü ler di. 6 Kur ân ge rek siz gül me ye ta raf tar de ðil dir. Bu - yu rur ki: Að la ya cak yer de gü lü yor su nuz! 7 Ko nuy la il gi li u ya rý cý ha dis ler i se þöy le dir: Az gül. Çün kü çok gül mek kal bi öl dü rür. 8 Siz be nim bil di ði mi bil sey di niz az gü ler çok að - lar dý nýz. Yük sek dað la ra çý kar, sýz la na rak Al lah a yal va rýr dý nýz. Çün kü kur tu lup kur tu la ma ya ca ðý ný - zý bi le mi yor su nuz. 9 Kim gü le rek gü nah iþ ler se, að la ya rak Ce hen - nem a te þi ne gi rer. 10 Ý ki çe þit gül me var dýr: Bir gül me var dýr ki, Al - lah se ver. Bir gül me var dýr ki, Al lah ga zap e der. Al lah ýn sev di ði gül me þu dur: Ki þi gör me yi ar zu la - dý ðý bir din kar de þiy le kar þý la þýr ve o nu gör dü ðün - den do la yý se vi nir. Al lah ýn ga zap et ti ði gül me i se, ki þi in ci ti ci, e zi yet ve ri ci, kü çük dü þü rü cü, a lay e - di ci, ka ba ve ya ba týl bir sö zü hem gül mek ve hem de baþ ka la rý ný gül dür mek a ma cýy la söy ler. Bu yüz den yet miþ kat Ce hen nem u çu ru mun dan a þa - ðý yu var la nýr. 11 Ö lüm ken di si ni ko va la dý ðý hal de, dün ya yý ko - va la yan kim se ye þa þa rým. Ken di sin den ga fil o lun - ma dý ðý hal de, gaf le te da lan kim se ye þa þa rým. Al lah ken di sin den râ zý mý dýr, kýz gýn mý dýr bil me di ði hal de kah ka hay la gü len a da ma þa þa rým. 12 Ba na az ön ce þu du va rýn ke na rýn da Cen net ve Ce hen nem gös te ril di. Hay rýn ya pýl ma sý nýn ve þer - den ka çý nýl ma sý nýn ö nem li so nuç la rý ol du ðu nu bu gün kü ka dar gör me dim. E ðer be nim bil di ði mi bil - sey di niz az gü ler, çok að lar dý nýz. 13 A cýk ma dan ye mek, uy ku gel me den u yu mak, þaþ kýn lýk ya þa ma dan yap ma cýk o la rak gül mek, mu sî bet â nýn da fer yad et mek, nî met â nýn da gayrý meþ rû þe kil de çal gý çal mak Al lah ka týn da bü yük ga za ba se bep o lan þey ler den dir. 14 Al lah þu al tý has le ti çir kin gö rür: 1-Na maz da lü zum suz ha re ket ler, 2-Sa da ka yý ba þa kak mak, 3- O ru cu teh li ke ye dü þü re cek dav ra nýþ lar da bu lun - mak, 4-Ka bir le rin ya nýn da gül mek, 5-Cü nüp o la - rak mes ci de gir mek, 6-Ý zin siz baþ ka sý nýn e vi ne göz at mak. 15 Baþ ka sý ný kü çük dü þü rü cü ve a lay e di ci ol ma - mak ve öl çü süz ol ma mak kay dýy la i se nor mal gül - me ler mu bah týr. Dip not lar: 1- Câ mi ü s-sa ðîr, 4/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Müs lim, Birr, 144; Tir mi zî, Et i me, Müs ned, 5/86 7- Necm Sû re si: Câ mi ü s-sa ðîr, 4/ Câ mi ü s-sa ðîr, 4/ Câ mi ü s-sa ðîr, 4/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Bu hâ rî, Sa lât, 51; Müs lim, Fe zâ il, Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 2/479 (0 505) Kim o lur sak o la lým, han gi sos yal sta tü ye sa hip o lur sak o la lým ha yat ta üç ke li me lâ zým: Tek bir, ted bir, tak dir! Bu ne de mek tir? * Ko lu mu zu kal dýr mak, mi de mi ze i nen gý da la - rýn kan va sý ta sýy la vü cu du mu zun en üc ra yer le ri - ne ka dar gö tü rül me si, bir yap ra ðýn ha re ke ti, a tom i çin de ki e lek tron ve nöt ro nun dö nü þü Ka dir-i Mut lak o lan Al lah ýn son suz kud re tiy le dir. Öy le i - se, Al la hu ek ber di ye rek her þe yin On dan gel di - ði nin þu u run da o la rak ha re ket et me li. * Biz is te riz; O ya ra týr. Bi zim i þi miz, Yü ce Ya ra - tý cý nýn tek vi nî þe ri a tý o lan fýt rat ka nun la rý na, ya ni ta bi at ka nun la rý na uy mak, se bep le re mü ra ca at i le ge rek li ça lýþ ma yý yap mak týr. Sün ne tul la ha it ti ba e - de rek ted bir al mak týr. * Bun dan son ra ka de re, so nu ca ra zý ol mak, te - vek kül et mek, tak di re rý za gös ter mek tir. Bi li yor ve sýk sýk tek rar lý yo ruz: Tak dir, ted bi ri bo zar! Bu ka de re i ma nýn bir par ça sý dýr Þim di, Üç T yi hiz me te uy gu la ya lým: Va zi fe - miz, Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin öl çü le ri ne u - ya rak Al lah i çin ça lýþ mak, hiz met et mek tir. Ve bil me li yiz ki, bi zim i þi miz yal nýz ca ça lýþ mak - týr, Al lah yo lun da ci had dýr. Ga lip et mek, mað lup et mek O nun va zi fe si, ya ni i þi dir, tak di ri dir. U hud Har bi bu Üç T nin çar pý cý ör nek le ri ni ba rýn dý rýr: Pey gam be ri miz (asm), bir gün ön ce gör dü ðü rü ya yý is ti þa re de as ha bý na an la týr: Bir sý ðýr bo ðaz - lan mýþ, ký lý cýn da bir ge dik a çýl mýþ, e li ni sað lam bir zýr ha sok muþ tu. Bu as ha bým dan bir çok in sa nýn öl dü rü le ce ði ni, ak ra bam dan bi ri si ni kay be de ce ði - mi, zýrh i se Me di ne yi gös te ri yor. Ben Me di ne de sa vun ma ta raf ta rý yým 1 de miþ ti. Tek bir i le meþ ve - ret e dil miþ, ted bir a lýn mýþ, sa va þa gi ril miþ ti. Ýlk dö - ne min de müþ rik ler kaç ma ya, ba zý Müs lü man lar ve Hu neyn ge çi din de ki 10 u ha riç 40 ok çu ga ni - met top la ma ya baþ lar. Ha lid bin Ve lid za ten bu nu göz le mek te dir; sü va ri le riy le sal dý rýr. Ý ki a teþ a ra - sýn da ka lan Müs lü man lar da ðý lýr lar. Öy le ki: Pey gam be ri mi zin (asm) et ra fýn da pek az ka lan sa ha bi, o na et ten bir du var ö rer. Yü ce ba þýn dan al dý ðý ký lýç dar be siy le mið fe rin de ki i ki hal ka, mü - ba rek yü zü ne ba tar ve ka na ma ya baþ lar. Hz. Mus ab bin U meyr i (ra) öl dü ren, Mu ham med i öl dür düm! di ye ba ðýr ma ya baþ lar. Bu nun ü ze ri ne bir ký sým Müs lü man lar Mu ha re be mey da ný ný terk e dip gi der. Pey gam be ri mi zin (asm) ar ka dan ses le ni þi ni duy maz lar bi le. Bir kýs mý da, O hal de ya þa ma nýn ne an la mý var! di ye rek düþ ma na sal dý - rýr. Tek bir le is ti þa re, ted bir le ha zýr lýk Tak dir i se, am ca sý Hz. Ham za (ra) da hil 69 sa ha bi si ni kay bet - me þek lin de te cel lî e der. So nuç ha zin dir. Ve Al lah Ra sû lü nün (asm): Kar deþ le ri miz bi ze in saf lý dav ran ma dý lar! de - di ði ri va yet e di lir. 2 San ki ta rih bo yun ca Müs lü man lar, san ki ehl-i hiz met, san ki biz za man za man Be dir i, za man za - man U hud u, za man Hen dek i, za man za man Ce - mel i, Sýf fýn i ya þa rýz. Ýn saf lý dav ra nan ve i man i le Kur ân ha ki kat le ri - nin et ra fýn da hal ka la nan bir a vuç sa ha bi gi bi ol - ma ya ba ka lým Dip not lar: 1- Ah zab Sû re si, 36., 2- Doç. Dr. Ah met Lüt fi Ka - zan cý, Pey gam ber ler Hal ka sý, Ýst.-1997, s. 75. Hizmette 3 T formulü: Tekbir, tedbir, takdir fer sa dog ni as ya.com.tr A ta türk Cad de si ne re de? Bu ya zý yý o ku yan her kes he men, Bu nu bil mek te ne var ki? Bi zim o ra da di ye - cek. Hak lý lar ta bi i. Doð ru söy lü yor lar. 81 vi la ye tin ve ka za la rý nýn, bel de le ri nin her ta ra fý A ta türk Cad de si ve bul va rý kay ný yor. Mem le ke tin han gi kö þe si ne git se niz, bu a daþ cad de le ri gör me niz müm kün. Mem le ket te ko ya cak baþ ka bir i sim kal ma mýþ ki? Geç ti ði miz ba har da Es ki þe hir e yap tý ðý mýz zi ya ret te, o ra da ki ar ka daþ la rý mýz sað ol sun - lar bi zi gez di rir ken bir þey den bah set ti ler ve hay ret et tik. Bi zi bu ya zý yý yaz ma ya sevk e - den sa ik de o ol du. Es ki þe hir in sol bir par ti den Bü yük þe hir Be le di ye baþ ka ný se çi len zat, bü tün vi la yet - te hem cad de so kak ad la rý ný tar-u mar et - miþ; hem de þeh rin her ta ra fý na müs teh cen hey kel ler dik mek ten ge ri kal ma mýþ. Ýþ te bu cad de ve bul var lar dan bi ri o lan, þe hir mer - ke zin de ki Ha san Po lat kan Bul va rý nýn a - dý ný, A ta türk Bul va rý o la rak de ðiþ tir miþ. Hal bu ki, Ha san Po lat kan bul va rý ný 90 de - re ce ke sen bir A ta türk Cad de si za ten var - mýþ. A ma, mak sad baþ ka. De mok ra si nin üç þe hi din den bi ri o lan, Ma li ye ba ka ný ve Es - ki þe hir mil let ve ki li þe hid Ha san Po lat kan a ve fa i çin za ma nýn da bü yük bir bul va ra o - nun a dý ve ril miþ ve yýl lar dýr da va tan daþ ta ra fýn dan öy le bi li ni yor muþ (hâ lâ da o nun a dýy la söy le ni yor) A ma mez kur be le di ye baþ ka ný, sýrf de mok rat zih ni ye te düþ man lý - ðýn dan, o nun is mi ni kal dýr ma yý plan la mýþ a ma öy le bir us tu rup lu yap mýþ ki o i þi, kim se bir þey di ye me sin. E vet, kim se nin bir þey di ye me ye ce ði, Tür ki ye nin yu mu þak kar ný o lan bir i sim le de ðiþ tir miþ Ha san Po lat kan Bul va rý nýn a - dý ný. Za ten var o lan A ta türk Cad de si nin a - dý ný i se, Mus ta fa Ke mal A ta türk cad de si o - la rak de ðiþ ti re rek bir ga rip lik yap mýþ. Ya ni bir bi ri ni ke sen i ki cad de de ay ný i sim le... Bu nu her kes ka rýþ tý rýr. A ma, va tan daþ hâ lâ Ha san Po lat kan Bul va rý den di ðin den bel ki çok ka rýþ týr mý yor dur. Ya ni þu a ziz va ta nýn top rak la rý ný kan la rýy - la, can la rýy la bi ze bý ra kan Al pars lan lar, Se la - had din-i Ey yu bi ler, Os man Ga zi ler, Or han Ga zi ler v.s ler bu ka dar re vaç ta de ðil ken, bu is min her ta raf ta zik re dil me si an la þý lýr bir þey de ðil. Bi raz man týk la dü þü nül se an la þý lýr, a ma öy le dü þün me ye fýr sat ver mi yor lar ki... Yýl lar - dýr, böy le a kýl ve man tý ða çað rý ya pan la rý, doð ru yu söy le yen le ri A ta türk düþ ma ný yaf - ta sýy la suç la mýþ lar, sin dir me ye ça lýþ mýþ lar. A lâ ka sýz bir þe kil de kor kuy la sin dir miþ ler Yýl lar ön ce ma lu ma tým ol muþ tu. Bir za - man Av ru pa dan bir tu rist Tür ki ye yi zi ya re - te ge li yor. Bir çok ye ri gez dik ten son ra, A na - do lu vi lâ yet le rin den bi ri ne da ha gi di yor. Þeh rin or ta sýn da du rup, tu rizm bü ro su nu a - ra mak i çin Ýn gi liz ce bi len bir gen ce so ru yor bü ro nun ne re de ol du ðu nu. Genç de, o na i - þa ret le, Þu bü yük cad de nin sað ta ra fýn da di ye ta rif e der ken, tu rist he men a tý lý yor, O cad de, A ta türk Cad de si mi, Cum hu ri yet Cad de si mi? de yin ce, genç i yi ce þa þý rý yor. Ger çek ten de o ra sý A ta türk Cad de si ymiþ. Tu ris te bi raz da si tem le Hem ye ni gel di ði - ni zi söy lü yor su nuz, hem de cad de nin a dý ný bi li yor su nuz, bu na sýl o lu yor? de yin ce, Kar de þim, ben bir ay dýr Tür ki ye yi ge zi yo - rum. Bü yük cad de le rin a dý her yer de, ya Cum hu ri yet, ya da A ta türk Cad de si dir di - yor. Ta bi i, genç i yi ce þa þý rý yor. E vet, ya pý lan iþ le ri bi raz a kýl ve man týk la yap mak lâ zým, de ðil mi? Mil let ses çý kar mý - yor ve ya bas kýy la se si ni çý kart mý yor lar di ye böy le de ya pýl maz ki... Bu dev let, bu va tan, bir mil le tin mi, yok sa bir þah sýn mý? Mü na fýk la rýn ça ba sý ve giz li din düþ - man la rý nýn ad li ye yi þa þýr týp hü kû - me ti ið fal et me si so nu cu, 1943 yý lý Ey lül a yý or ta la rýn da din dar la ra yö ne lik çok za li ma ne, çok gad dar ca bir o pe ras yon baþ - la týl dý. O pe ras yo nun he de fin de ö zel lik le Be di - üz za man Sa id Nur sî var dý. Ken di si ve ta le - be le ri im ha e dil mek is te ni yor du. Bu mak sat la, Kas ta mo nu'da ki i ka met gâ - hýn dan a lý na rak, Çan ký rý Il gaz yo luy la 20 Ey lül (1943) gü nü An ka ra'ya ge ti ril di. Ce ber rut va li Nev zat Tan do ðan'la gö rüþ - tü rül dü. A ra la rýn da þid det li bir mü na ka þa ya þan dý. Kav ga nýn se be bi, Üs tad Be di üz za - man'ýn ba þýn da ki sa rý ðý çý kart ma ma sý ve þap ka giy me me siy di. Va li Tan do ðan, son de re ce ha þin dav ran - dý ve is te di ði ni zor la yap týr ma ya ça lýþ tý; an - cak, yi ne de mu vaf fak o la ma ya rak ge ri a - dým at tý. Ar dýn dan, Sa id Nur sî, muh te lif yer ler den top la nan ye kûn 126 ta le be si i le bir lik te a ðýr ce za da yar gý lan mak ü ze re De niz li Ha pis - ha ne si ne sevk e dil di. Be di üz za man, he nüz or ta da bir mah ke - me ka ra rý bu lun ma dý ðý hal de 12 cel se de - vam e den mah ke me saf ha sý müd de tin ce, top lam 9 ay bo yun ca hüc re hap sin de (tec - rid i mut lak) tu tul du. Ya ni, tam bir "is tib dad ý key fi ye i küf ri - ye" mu a me le si... ZA HÝ RÝ SE BEP/BA HA NE:  ye tü'l Küb râ'nýn giz li ba sý mý Kas ta mo nu'da giz li ce ve çok a ðýr þart lar al týn da te lif e di len  ye tü'l Küb râ Ri sâ le si, 1942 se ne sin de Ýs tan bul'da ki Boz kurt Mat - ba a sýn da giz li ce ba sýl dý. Kýrk beþ gün Ýs tan bul'da ka la rak bu ul vî hiz me ti de ruh te e den ki þi i se, Nur'un kah - ra man ta le be si A ta bey li Ta hi rî Mut lu'dur.  ye tü'l Küb râ'nýn ba sým pa ra sý ný a lan mat ba a sa hi bi A ziz Boz kurt, ki tap lar pa - ket le nip tren am ba rýy la Is par ta'ya doð ru sevk e dil dik ten he men son ra Ýs tan bul Em - ni ye ti ne gi de rek ih bar da bu lu nur. Em ni yet a lar ma ge çer. Ki tap la ra der hal el ko nu lur.  ye tü'l Küb râ Ri sâ le sin den bir kaç nüs ha "bi lir ki þi"le re o kut tu ru lur. Bu ha ri ka ri sâ le Tev hid'e da ir o lup "Kâ i - nat tan Ha lý ký ný so ran bir sey ya hýn mü þa he - dâ tý"ný te fek kü râ ne bir tarz da an la týr. Ýþ te, ten kit ni ye tiy le da hi ol sa, bu ri sâ le yi o ku yan bi lir ki þi ler "i mân la rý ný kur tar - ma"nýn ver di ði hu zur ve mem nu ni yet his - siy le, a leyh te ra por yaz maz lar. Giz li din düþ man la rý nýn bek len ti le ri ni kar þý la ma yan bu müs bet mâ nâ da ki ra por - lar, on la rý büs bü tün hid de te ge ti rip çýl gý na dön dü rür. Bu þid det li hid det ve hu sû met dal ga sý nýn hü kû met kat ma ný na ka dar te sir et me si se - be biy le, Be di üz za man ve maz lum ta le be le ri De niz li Zin da ný na sevk e di lir. Be di üz za man Haz ret le ri, bu ha ki ka te da - ir o la rak ay ný e se rin ilk "Ha þi ye"sin de þun la rý zik re der: "E vet, Ý ma m ý A li'nin (ra) A ye tü'l Küb râ hak kýn da ver di ði ha be ri, tam ta mý na De niz li hâ di se si tas dik et ti. Çün kü, bu ri sâ le nin giz li tab'ý, hap si mi ze bir ve si le ol du. Ve o nun kud sî ve çok kuv vet li ha ki ka tý nýn ga le be si, be ra at ve ne ca tý - mý za e hem mi yet li bir se - bep ol du." Kud sî kay nak lar da çok ça se nâ ve teb þir e di len  ye - tü'l Küb râ'nýn te lif ve neþ - riy le bir lik te bir "fü tû hat dev re si"nin baþ la dý ðý ný da be yan e den Be di üz za man Haz ret le ri, böy le si ne se - me re dar bir ne ti ce nin, baþ la rý na ge len e lim mu si - bet le ri hi çe in dir di ði ni muh te lif lâ hi ka lar da na za - ra ve ri yor. Þeyh Ar va si'ye sür gün ce za sý Üs tad Be di üz za man, De niz li Mek tup la rý - nýn yer al dý ðý 13. Þu â'da ki bir i ki mek tu - bun da, giz li din düþ man la rý nýn ay ný dö - nem de Þeyh Ab dül ha kîm, Þeyh Ab dül bâ ki ve Þeyh Sü ley man gi bi zât la ra da za rar ve - rip on la rý pe ri þan et tik le rin den söz e der. (Þâ lar, s. 286, 289) Yap tý ðý mýz a ra þýr maya gö re, giz li ce neþ - re di len  ye tü'l Küb râ ba ha ne siy le "din dar a vý"na yö ne lik yü rü tü len o pe ras yon, bir çok mer kez de eþ za man lý o la rak baþ la týl mýþ. Is par ta, Bar la, E ðir dir, Kas ta mo nu, Ý ne - bo lu baþ ta ol maz ü ze re, çe þit li il, il çe ve köy ler den top la nan yüz den faz la Nur Ta le - be si ne i lâ ve ten, ay rý ca Ýs tan bul'dan Sul ta - nah met Ca mii i mam la rýn dan Þe fik Ar va sî ve Gö nen li Ha fýz Meh met E fen di gi bi Be - di üz za man'a ya kýn lýk du yan, ya da mek tup - laþ týk la rý tes bit e di len zat lar da, ay rý bir grup ha lin de De niz li Ha pis ha ne si ne sevk e di li yor. Ö te yan dan, yi ne ay ný ta rih ler de (17 20 Ey lül), ehl i ta rik o la rak bi li nen Þeyh Ab - dül ha kim Ar va si ve kýrk ka dar mü ri di/ta le - be si de Ýs tan bul'da a pan sýz tev kif e di le rek sür gün ce za sý na çarp tý rý lý yor. Ha di se nin ge ri si ni Þeyh Ar va si'nin has mü rit le rin den Ne cip Fa zýl'ýn yaz dýk la rýn - dan ta kip e de lim. Ne cip Fa zýl, "Son Dev rin Din Maz lum la - rý" i sim li e se rin de ay ný za man da ho ca sý da o lan 83 ya þýn da ki Þeyh Ab dül ha kim Ar va - si'nin i ki ay son ra ve fa týy la so nuç la nan sür gün ha di se siy le il gi li o la rak þun la rý ya zý - yor: "1943 de ilk Bü yük Do ðu'la rý ha zýr la ma - nýn buh ra ný i çin de, ken di le ri ni u zun müd - det gö re me miþ tim. Ni ha yet ilk sa yý (17 Ey - lül) çý kýn ca, o nu e li me al dým ve bir a ra ba ya at la dý ðým gi bi doð ru E yüb'e... "E yüp Ca mi min ke na rýn dan sa ða sa pýp Kâ ðýt ha ne'ye gi den cad de ye çý kar çýk maz, bir kaç a dým i le ri de, Gü müþ sü yü Te pe si ne týr ma nan me zar lýk yo - lu... "Yol dan ko þa rak çýk - tým ve der gâ hýn her za - man ya rý a çýk ka pý sýn dan i çe ri ye dal dým. "Ne o?.. Der gâh ta kim - se cik ler yok... Þa dýr van boþ, ca me kân lý ký sým, za ten her za ma n ol du ðu gi bi bom boþ... Mes cid boþ ve ha rem ta ra fý ka - pa lý.. "Ba ðýr dým: Kim se yok mu "Ha rem ta ra fýn dan ve u zak lar dan bir ka dýn se si ce vap ver di: Ki mi is ti - yor su nuz? "E fen di Haz ret le ri ni! "Gö tür dü ler! "Kim gö tür dü, ne re ye gö tür dü? "Po lis ler a lýp gö tür dü! "Yýl dý rým hý ziy le E yüb'e in dim ve o ra da ki a lâ ka lý lar dan öð ren dim ki, E fen di Haz ret le - ri ni, o sa bah, Ör fî Ý da re em riy le po lis Bi - rin ci Þu be me mur la rý a lýp Mü dü ri ye te gö - tür müþ ler dir; bel ki de A na do lu'nun her - han gi bir kö þe si ne sür gün e de cek ler... "So lu ðu he men Po lis Mü dü ri ye tin de al - dým. Hü vi ye ti mi be lirt tim ve E fen di Haz - ret le ri ni gör mek is te di ði mi söy le dim. "Ak þam vak ti ol ma sý na rað men Bi rin ci Þu be den di le ði mi ka bul et ti ler; fa kat E fen di Haz ret le ri ye ri ne, o nun la be ra ber sü rü len ne di mi Þa kir U çý þýk'la gö rüþ me me mü sa a - de et ti ler. "Gö rüþ tük, ö püþ tük. Fa kat böy le an la rýn ma ne vî bas ký sý Ör fî (Sý ký yö ne tim) yü zün - den mi dir, ne dir, hiç bir þey ko nu þa ma dýk. Hiç bir þey ya pa ma dýk... "Ý da re em riy le Is tan bul dan çý ka rý lý yor lar; E fen di Haz ret le ri Ýz mir'e, Þa kir de Mer - sin'e sü rü lü yor; bü tün bil di ði miz bu ka dar. "...Hal bu ki her þe yi bir ta ra fa bý rak ma lý, ge ce yi Mü dü ri yet te ve ya Mü dü ri ye tin ka - pý sý ö nün de ge çir me li, E fen di Haz ret le ri ne va pu ra ka dar re fa kat et me li, o ra dan zýp la - yýp An ka ra'ya git me li, E fen di'nin Ýs tan bu la dön dü rül me si i çin çýr pýn ma lý, ol maz sa Ýz - mir'e git me li, ya nýn dan ay rýl ma ma lý, son ne fe si ne ka dar be ra be rin de kal ma lýy dým. "Bü tün bun lar, vak tiy le ya pa ma mýþ ol - mak tan dö ðün dü ðüm þey ler... (A ge, s ) Âyetü'l Kübrâ operasyonlarý  ye tü'l Küb râ

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Sabýr ödülü Japonlara Kanaat tükenmez hazinedir Akýp giden zaman içersinde her gün ömrümüzde, yeni bir dünya kurulur, yeni bir sayfa açýlýr. Geçen her an bizlere veda ederek avucumuzdan çýkýp maziye doðru yol almaktadýr. Bize verilen ömür sermayemizin açýlan her gün ve her an sayfalarýný emir dairesinde, güzel amellerle, faydalý hizmetlerle süslemeliyiz. Her anýmýzýn çok kýymetli ve geri gelmeyecek kadar önemli olduðunu bilmeliyiz. Büyük, külli ve ebedi memleketin kazanýlmasý bu kýsacýk imtihan meydanýnda kazanýlacaðýndan kýymetli ve ehemmiyetlidir. Hayatýmýzýn saadetini ve lezzetini, bizi en mükemmel varlýk olarak yaratan Rabbimizin emirleri dairesinde, ölçüler içerisinde bulmalýyýz. Bir insan olarak kendimize verilen nimetleri, deðerleri ve ihtimamlarý anlayýp, idrak etmeliyiz. Bu sýrr-ý ittihat ile, kâinat içinde bir zerre gibi zayýf, küçük bir mahlûk olan þu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Hâlýk-ý Arz ve Semâvatýn mahbûb bir abdi ve arzýn halîfesi, sultaný ve hayvanatýn reisi ve hilkat-ý kâinatýn neticesi ve gayesi oluyor. 1 Ba þý mý za ge len en kü çük bir dert ten, mu si bet - ten ve has ta lýk tan ah lar, e nin ler, fi gan lar et mek ye ri ne her þe ye i yi ve gü zel ta ra fýn dan bak mak, gü zel gör mek, gü zel dü þün mek ge re ki yor. Ü zül - me ye deð me ye cek dün ya lýk bir me ta ýn ar ka sýn - dan ke der le re, ü zün tü le re gark ol ma yý bir ta ra fa bý ra ka rak uf ku mu zu, na za rý mý zý biz le ri mut lu e - de cek gü zel lik le re, ni met le re, çe vir me li yiz. Geç - miþ te bi zi çok ü zen bir ha di se yi ha týr la ya lým. Ü - ze rin den ge çen za man, o ka dar ü zün tü ye de ðe - cek ka dar ö nem li bir þey ol ma dý ðý ný gös ter miþ tir. Öy le de, bir in san hiç lik ten vü cu da ge lip, taþ ol ma ya rak, a ðaç ol ma yýp, hay van kal ma ya rak, in san o lup, Müs lü man o la rak, çok za man sýh - hat ve a fi yet gö rüp yük sek de re ce-i ni met ka - zan dý ðý hal de 2 Ba zen bir nok ta da, bir da ne de, bir lah za da bo - ðu lup kay bo lu ruz. Kâ i nat ta ki hik met li iþ le yiþ le re, fa a li yet le re ve biz le re ik ram e dil miþ o lan ik ram la - ra, ih san la ra, lü tuf la ra göz le ri mi zi sý ký ca ka pa tý rýz. Ak lý mýz, kal bi miz ve bü tün duy gu la rý mýz du mu ra uð ra mýþ ça sý na gör mez, i þit mez, an la maz du rum - da o lu ruz. Oy sa her an gü zel dü þün ce ler i çin de ol - ma mýz, her þe yi bi ze gü zel gös te re cek tir. Gü zel gör mek biz le re ye ni, mut lu u fuk lar ve ba kýþ a çý la rý i le bir lik te ne ol du ðu mu zu ve ne ya pa ca ðý mý zý be - lir ler. Gö rüþ le ri miz ve dü þün ce le ri miz ya pa cak la - rý mý zý plan lar ve fi i li ya ta ge çi rir. Bü tün bun lar ruh ha li miz de ki hu zur ve sü kû nu ta yin e der. Biz le re ih san e dil miþ o lan, var o lan þey le ri pek ak lý mý za ge tir me yiz. Ge nel lik le ek sik o lan la rý ve u la þa ma dýk la rý mý zý dü þü nür, hu zur suz o lu ruz. Ýn san la rýn bir ço ðu nun mut suz lu ðu da bu yüz - den dir. Ýn sa nýn ka nat sýz lýk la ve hýrs la gö zü da i - ma yu ka rý lar da ve u la þa ma dýk la rýn da ol du ðun - dan do yum suz lu ða se bep ol muþ tur. Bu yüz den mut suz, hu zur suz ve bu na lým lar la hýrs la rý nýn e - si ri o lan in san, hep ha sa re te ve se fa le te du çar ol - muþ tur. O hal de ha ya tý mý za yön ve re cek, hu zu - ru mu zu ve mut lu lu ðu mu zu sað la ya cak o lan öl - çü le re doð ru yö nü mü zü çe vir me li yiz: Fa kat, ma dem (Ýþ le rin en ha yýr lý sý zah met li o - la ný dýr) sýr rýy la, me þak kat li, kül fet li, zevk siz, sý - kýn tý lý â mâl-i sâ li ha ve u mur-u Hay ri ye da ha kýy - met li, da ha se vap lý dýr. O sý kýn tý da, o me þak kat te - ki zi ya de se va bý ve mak bu li ye ti dü þü nüp, sa býr i - çin de mes ru râ ne þük ret mek ge rek tir. 3 Hem, her þey ka der i le tak dir e dil miþ tir. Kýs - me ti ne ra zý ol ki ra hat e de sin. 4 Dip not: 1. Lem a lar 17.Lem a 2. a.g.e. 25. Lem a 3. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý s Mes ne vi-i Nu ri ye s.110 BU YIL ONUNCUSU DÜZENLENEN EYYÜP NEBÝ SABIR GÜNÜ FAALÝYETLERÝNDE, FUKUÞÝMA DAKÝ SANTRALDE AÞIRI ISINAN REAKTÖRLERE MÜDAHALE EDEN VE ÜLKELERÝNDE KAHRAMAN ÝLÂN EDÝLEN 50 ÝÞÇÝ VE MÜHENDÝSE SABIR ÖDÜLÜ VERÝLDÝ. Deprem ve tsunaminin vurduðu Japonya da nükleer tehlikeyle mücadele kapsamýnda Fukuþima daki santralde aþýrý ýsýnan reaktörlere müdahele eden ve ülkelerinde kahraman ilan edilen 50 iþçi ve mühendise verilen Sabýr Ödülü Japonya nýn Ankara Büyükelçiliðinden gelen görevliye Bakan Çelik tarafýndan verildi. An tal ya da tra fik ka za sý so nucun da ya ta ða mah kûm ka lan kim se siz gen ce 3 yýl dýr gö nül lü an le lik yap ma sý do la yý sýy la Gül süm Ka ba da yý'ya Ra hi me Ha tun Sa - da kat Ö dü lü ve ril di. Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la yan fa a li yet te, ö - dül da ðý tý mý nýn ar dýn dan va tan daþ la ra Sa býr pi la - vý ik ram e dil di. FOTOÐRAFLAR: AA ÞAN LI UR FA NIN Vi ran þe hir il çe sin de, Ça lýþ - ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik in ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len, Ey yüp Ne bi Sa - býr Gü nü fa a li yet le rin de, ge le nek sel o la rak da ðý tý lan Sa býr Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. Ba kan Çe lik, Vi ran þe hir de ki te mas la rý nýn ar dýn dan, Sa býr tim sa li o la rak a ný lan Haz - re ti Ey yüp Pey gam be rin me za rý nýn bu lun du - ðu ve a dý ný ta þý yan bel de ye git ti. Bu ra da, ge - le nek sel o la rak dü zen le nen ve 10 un cu su bu yýl ger çek leþ ti ri len Ey yüp Ne bi Sa býr Gü nü fa a li ye ti nin a çý lý þýn da ko nu þan Ba kan Çe lik, sab rýn her a lan da bir im ti han ol du ðu nu i fa de e de rek, sab rýn ol ma dý ðý yer de in san la rýn bir - SA BIR, SA DA KAT VE FA Ö DÜL LE RÝ Ýshak Paþa Sarayý nda restorasyon sürüyor AÐRI NIN Doðubayazýt ilçesinde bulunan, sarp kayalar üzerine kurulmuþ, kartal yuvasýný andýran Ýshak Paþa Sarayý nda restorasyon çalýþmalarý devam ediyor. Doðubayazýt a 5 kilometre uzaklýktaki Ýshak Paþa Sarayý, dünyanýn ilk kalorifer sisteminin de kullanýldýðý yer olarak biliniyor. Saray, 116 odasý, türbesi, camisi, surlarý, divan ve harem salonlarý, iç ve dýþ avlularýyla kartal yuvasýna benzetiliyor te Doðubayazýt Sancak Beyi Çolak Abdi tarafýndan yaptýrýlan, yapýmýnýn 99 yýl sürdüðü bilinen saray, bölge turizmi açýsýndan büyük önem taþýyor. Türkiye mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan saray yapýsý, her yýl çok sayýda yerli ve yabancý ziyaretçiyi aðýrlýyor. Bölge turizmi açýsýndan önem taþýyan sarayda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 2010 da baþlatýlan restorasyon çalýþmalarý sürdürülüyor. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müzeler Genel Müdürlüðünce 2010 yýlýnýn Kasým ayýnda restorasyon ihalesi yapýldýðýný belirterek, yaklaþýk 8 milyon 100 bin liralýk ihalenin ardýndan çalýþmalarýn baþladýðýný söyledi. Ýshak Paþa bir le ri ni i da re e de me ye ce ði ni söy le di. Sa býr, sos yal ha yat ta bir fren gö re vi gö rü yor di yen Çe lik, Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham - med in (asm) ha ya tý na ve o nun dö ne min de ki sý kýn tý la ra de ði nip, o dö nem de gös te ri len sab rýn bü yük lü ðü nü vur gu la dý. Sa býr tim sa - li o la rak a ný lan Ey yüp Pey gam ber in gös ter - di ði sab ra da de ði nen Ba kan Çe lik, Hz. Ey - yüb Pey gam be rin bi ze en i yi ör ne ði sab rý dýr. Bu gün bu ra da bu ka dar in san o nu gös ter di ði sa býr i çin a ný yor de di. Sab rýn bir za fi yet i fa - de si ol ma dý ðý na de ði nen Çe lik, sa býr gös te - ren in sa nýn, güç lü, ka rak ter li ve o nur lu bir in san ol du ðu nu i fa de et ti. KONUÞMALARIN ar dýn dan ter tip ko mi te sin ce bu yýl Sa býr, Sa da kat, Ve fa ve Jü ri ö zel ol mak ü - ze re 4 ka te go ri de ve ril me si ka rar laþ tý rý lan Sa býr Ö dül le ri da ðý týl dý. Bu çer çe ve de ter tip ko mi te sin ce bu yýl dep rem ve tsu na mi nin vur du ðu Ja pon ya da nük le er teh li key le mü ca de le kap sa mýn da Fu ku þi ma da ki san tral de a þý rý ý sý nan re ak tör le re mü da ha le e den ve ül ke le rin de kah ra man i lan e di len 50 iþ çi ve mü hen di - se ve ri len Sa býr Ö dü lü Ja pon ya nýn An ka ra Bü yü kel çi li ði nden ge len gö rev li ye tes lim e dil di. An tal ya da tra fik ka za sý so nu cun da ya ta ða mah kûm ka lan kim se siz gen ce 3 yýl dýr gö nül lü an ne lik yap ma sý do la yý - sýy la Gül süm Ka ba da yý ya Ra hi me Ha tun Sa da kat ö dü lü tak dim e dil di. Er zu rum Ho ra san Saç lýk De re - si nin taþ ma sý so nu cu 6 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði o lay da, e þi ve 4 ço cu ðu nu kay be den Mus ta fa Ko ca - baþ a Haz re ti El ya sa Ve fa Ö dü lü su nul du. Jü ri Ö zel Ö dü lü i se uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu ya ra la nan ve te da vi si ne de vam e di len sa nat çý Ýb ra him Tat lý ses e ve ril di. Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la yan fa a li - yet te, ö dül da ðý tý mý nýn ar dýn dan va tan daþ la ra Sa býr pi la vý ik ram e dil di. Nihat Çiçek / Þanlýurfa Sarayý nýn görünmeyen ama çok ciddî hasar görmüþ alanlarýný restore edip yüzyýllar sonraya taþýmayý hedeflediklerini ifade eden Bulut, þunlarý kaydetti: Özellikle seyir terasýnda, hiç el deðilmemesi gereken yerlere, gizemli yerlere define avcýlarý ulaþmýþ ve ciddî tahribat yapmýþ. Birileri için çok þeyler ifade etmeyen bu muhteþem yapýda en ufak bir oynama en ufak bir yanlýþlýk, ciddî zararlara ve sýkýntýlara neden olmaktadýr. Temel hedefimiz, Ýshak Paþa Sarayý ný en az hasarla ya da hasarsýz olarak çocuklarýmýza miras býrakmaktýr. Van / aa FOTOÐRAF: AA Bakan Çelik, Jüri Özel Ödülünü Ýbrahim Tatlýses e verilmek üzere Belediye Baþkaný Mehmet Yýldýrým a verdi. Denizli nin þehir arþivi oluþturuldu DENÝZ LÝ Be le di ye si, þeh rin Os man lý Dö ne - mi nde ki bü tün ar þiv bel ge le ri ni bir a ra ya ge ti - re rek kent ar þi vi o luþ tur du. De niz li Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan, da ha ön ce Tür ki - ye nin hiç bir i lin de gö rül me miþ ça lýþ ma yý bi - lim dün ya sý nýn hiz me ti ne sun duk la rý ný be lirt - ti. Þe hir le rin yüz yýl lar bo yun ca, o ra da ya þa yan in san la rýn ha tý ra la rýy la do lu ol du ðu nu di le ge - ti ren Zo lan, De niz li Be le di ye si ve Baþ ba kan lýk Dev let Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü, da ha ön ce Tür ki ye de hiç bir il de gö rül me miþ bir ça lýþ ma - ya im za at tý. Baþ ta ta rih çi ler ol mak ü ze re bü - tün sos yal bi lim ci le rin or tak ta lep le ri ha li ne ge len bir kent ar þi vi nin o luþ tu rul ma sý i çin bü - yük ça ba har can dý. Be le di ye, Baþ ba kan lýk Dev - let Ar þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü i le ça lýþ ma yü - rü te rek Tür ki ye de ilk kez bir i lin Os man lý Dö - ne mi nde ki tüm ar þiv le ri ni çý ka rýp De niz li Kent Ar þi vi ni o luþ tur du di ye ko nuþ tu. Kent Ar þi vi nde ilk o la rak 52 bin Os man lý ca bel ge - nin bi lim dün ya sý nýn hiz me ti ne su nul du ðu nu kay de den Zo lan, bel ge le rin di ji tal or ta ma ak ta - rý la rak De niz li Kent Ar þi vi nin ilk bö lü mü nün or ta ya çý ka rýl dý ðý ný, ça lýþ ma bi ti min de i se bu ra ka mýn 100 bin bel ge ye u la þa ca ðý ný tah min et tik le ri ni söy le di. Zo lan, De niz li Kent Ar þi - vin de ki bel ge le rin baþ lan gýç ta ri hi nin 1500 lü yýl la ra da yan dý ðý nýn al tý ný çi ze rek, ar þi vin gö - rü le bi le ce ði a la nýn ha zýr lýk la rý nýn ta mam lan - mak ü ze re ol du ðu nu söy le di. De niz li /a a Ma lat ya-nem rut yo lu tur otobüslerini bekliyor YOL ge niþ let me ve as falt ça lýþ ma la rý ta mam la nan Ma lat ya-nem rut ka ra yo lu tur o to büs le ri nin de ra - hat lýk la gi de bi le ce ði stan dar da yük sel til di. Bir sü re dir Ma lat ya-nem rut Da ðý yo lun da ça lýþ ma ya pan Ma lat ya Va li li ði i le Ka ra yol la rý E la zýð 8. Böl ge Mü dür lü ðü, Ra - ma zan Bay ra mý ndan ön ce Pü tür ge yol ay rý mýn dan Te pe han bel de si nin i çe ri si ne ka dar ki 30 ki lo met re lik bö lü mün as fal tý ný ta mam la dý. Yol da ki çok sa yý da vi raj da or ta dan kal dýl dý. Ýl Ö zel Ý da re si i se ge çen yýl Te pe han i le Yan de re kö yü a ra sýn da 10 bin 600 met re as falt ça lýþ - ma sý yap tý, bu yýl da as falt se zo nu ba þýn da Yan de re de bin 100, Bü yü köz kö yün de 110 met re ka re do ðal taþ dö - þe di. Yan de re ve Bü yü köz köy le rin de ki ta biî taþ i le dö - þe me iþ lem le ri nin ya ný sý ra Bü yü köz kö yü i le Nem rut Da ðý a ra sýn da ki 10 bin 200 met re u zun lu ðun da ki yol ge niþ le ti le rek sta bi ze ha le ge ti ril di. Ma lat ya-nem rut yo - lu nun as talt lan ma sý bi ti ri lir ken, ya pý lan ça lýþ ma lar so - nu cun da söz ko nu su ka ra yo lu nun stan dart la rý ol duk ça yük sel di. Nem rut Da ðý yo lu nun ký sal týl ma sý i çin da al - ter na tif yol lar da ça lýþ ma ya pan Ýl Ö zel Ý da re si, Kub be Da ðý nýn ku zey ya ma cýn dan ge çen bir yo lun Va li Ul vi Sa ran ýn ta li ma tý i le ge niþ let me ça lýþ ma sý ný yap tý, büz le - ri ni dö þe di, sta bi li ze si ni yap tý.. Ma lat ya / a a BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Ham maddeleri iþlemek, enerji kaynaklarýný yaratmak için kullanýlan yöntemlerin ve araçlarýn bütünü, iþleyim. -Deðiþim. 2. Türk sinemasýnýn ýrýzca anasý. - Nikel elementinin simgesi. 3. Ateþ veya kýzgýn bir þey tutmaya, korlarý karýþtýrmaya yarayan iki kollu metal araç. - Ýstanbul un kýsa yazýlýþý. - Su geçirmeyen toprak. 4. Aðabey. -Alüminyum elementinin simgesi.- Bir soru eki. 5. Seyrek. 6. Ilýnmak. - Birçok spor oyununda kullanýlan, türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapýlmýþ yuvarlak nesne. 7. Operatörün kýsa yazýlýþý.- Kuranda ismi geçen bir peygamber ismi. 8. Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. - Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, aktarma, taþýma, geçirme. - Rallinin ilk hecesi. 9. Hücrelerin aþýrý çoðalmasýyla insan, hayvan veya bitki dokularýnda oluþan ve büyüme eðilimi gösteren yumru, tümör. - Aldatma, düzen, tuzak. - Yaðý alýnmýþ sütten yapýlan peynir. 10. Bir þey harcandýktan sonra artan bölümü. - Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlayan bir söz. - Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Güneþ dizgesinin de içinde bulunduðu gökada (galaksi). 2. Ýlgi. - Devletçe bastýrýlan, üzerinde deðeri yazýlý kâðýt veya metalden ödeme aracý, nakit. 3. Amonyak. 4. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. - Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet. - Peygamber efendimizi öven þiir. 5. Latin alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adý, okunuþu. - Aksayan, iþlemeyen, bozulmuþ (araç vb.). 6. Ýri tanelere ayýrmak. 7. Osmiyum elementinin simgesi. - Para, akçe. 8. Bir patlayýcý kalýbý. - Olgunlaþmamýþ, ham kavun. 9. Resmi haber ajansýmýzýn kýsa yazýlýþý. -Latin alfabesinin on altýncý harfinin adý, okunuþu. - Lityum elementinin simgesi. 10. Ýkinci cümledeki yargýnýn birincideki hareketin yapýlýþý sýrasýnda görülerek þaþýldýðýný bildiren bir söz. - Dikiþte kullanýlan pamuk ipliði. 11. Ansýzýn yapýlan. - Pentür. 12. Tahýl vb. ürünlerin korunduðu, saklandýðý veya depolandýðý, genellikle silindir biçiminde ambar. - Ressamlarýn boyalarý üzerine dizerek fýrça ile karýþtýrdýklarý tahta veya porselen levha BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D A V E T Ý Y E A E L A O T O M O M U R Ý L Ý K M E L A N E T Ý Y A M A A Þ E V Ý D A H Ý R E T L E Y Ý L A K A L A L T A T B A A S O K Ý R Ý M N O O R T A L A K Ý M E Ý E L T O N A R A T E L A C R F T Ý S I L A A E T E R E K E B Þ E B E K

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Borsa da yabancý payý artmaya baþladý YABANCI yatýrýmcýlarýn Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýndaki (ÝMKB) payý, önceki haftaya göre artara yüzde 62,19 a yükseldi. Merkezi Kayýt Kuruluþu nun (MKK) verilerine göre, 16 Eylül 2011 de yabancýlarýn hisse adedi bakýmýndan borsadaki payý yüzde 46,38 olurken, piyasa deðeri açýsýndan payý ise yüzde 62,19 olarak gerçekleþti. Yabancýlar, bu tarih itibariyle 16 milyar 318 milyon 327 bin 739 adet ile toplam 93 milyar 951 milyon 825 bin 818 liralýk hisseyi ellerinde bulundurdu. Yabancýlarýn 9 Eylül 2011 de ÝMKB deki payý yüzde 61,88 seviyesindeydi. Ýstanbul/aa DO LAR DÜN 1,8015 ÖN CE KÝ GÜN 1,7770 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4585 ÖN CE KÝ GÜN 2,4510 DÜN 105,32 ÖN CE KÝ GÜN 103,80 DÜN 704,00 ÖN CE KÝ GÜN 703,12 Ahilik ruhuna ihtiyaç var Altýn çilek üretimi çiftçiyi sevindirdi. FO TOÐ RAF: AA Al týn çi lek, yay gýn la þý yor ESKÝ Dev let Ba kan la rýn dan Kür þad Tüz men in gi ri þi miy le, Mer sin in Si lif ke il çe sin de de ne me a - maç lý ü re ti mi nin ba þa rýy la so nuç lan ma sýy la yay - gýn la þan al týn çi lek ü re ti mi, Er dem li nin yay la köy - le rin de de il gi gör me ye baþ la dý. Er dem li il çe si ne 40 ki lo met re me sa fe de ki Ay dýn lar kö yü nün Ar kýt Yay la sý nda ya þa yan Ö mer Cý rýk, do ma tes ve seb ze ye tiþ ti ri ci li ði ne al ter na tif o la rak 3,5 dö nüm lük a ra - zi ye 5 bin 500 a det al týn çi lek fi de si dik ti. Ü re ti ci Cý rýk, yap tý ðý a çýk la ma da, yer ki ra zý o la rak da bi - li nen al týn çi le ðin ilk ha sa dý ný Kur ban Bay ra - mý ndan son ra ya pa ca ðý ný söy le di. Tür ki ye de al týn çi le ðin ki lo su nun 10 TL den müþ te ri bul du ðu nu i - fa de e den Cý rýk, ilk ha sa dý ný KKTC ye ki lo su 15 li - ra dan ih raç e de ce ði ni be lir te rek, Her al týn çi lek fi - de sin den yak la þýk 1 i le 1,5 ki lo a ra sýn da ü rün el de e di li yor. Bu yýl 5 ton ü rün ha sat et me yi he def li yo - rum de di. Do ma tes ve di ðer seb ze ye tiþ ti ri ci li ði - nin hem zah met li hem de gir di ma li ye ti nin yük sek ol du ðu nu i fa de e den Cý rýk, þöy le de vam et ti: AÝk - lim ba ký mýn dan bi zim böl ge miz al týn çi lek ye tiþ ti - ri ci li ði i çin bi çil miþ kaf tan. Üs te lik di ðer seb ze ye - tiþ ti ri ci li ði gi bi mas ra fý da faz la de ðil. Tüm çift çi le - ri mi ze tav si ye e di yo rum. dedi. Erdemli/a a ÝÞ KUR, is tih dam i çin sa ha ya çý ký yor ÝÞKUR Ge nel Mü dür lü ðü, bu yýl ve ge le cek yýl ku ru ma a lý na cak da nýþ man lar dan bir bö lü mü nün Ro man va tan daþ la rýn da a ra la rýn da yer al dý ðý iþ gü - cü ne ka tý lým da de za van taj lý grup lar la, iþ ve mes lek ka zan dýr ma he de fiy le sa ha da bi re bir ça lýþ ma yü rü - te ce ði bil di ril di. Av ru pa Kon se yi i le ÝÞ KUR Ge nel Mü dür lü ðü nce, Ro man va tan daþ la rýn iþ gü cü ne ka týl ma la rý na yö ne lik he def ler kap sa mýn da Ýz mir de dü zen le nen Ro man Va tan daþ la rýn Ýþ gü cü Pi ya sa - sý na En teg ras yo nu Ça lýþ ta yý, ÝÞ KUR un, mes lek siz ve e ði tim se vi ye le ri nin dü þük ol ma sý ne den le riy le iþ gü cü ne ka tý la ma yan de za van taj lý grup la ra yak la þým he de fin de ö nem li bir pers pek tif sað la dý. Ýz mir de dü zen le nen ça lýþ tay da Ro man top lu mu na yö ne lik Av ru pa da yü rü tü len ve ö zel lik le Ýs pan ya da ba þa rý sað la nan sos yal po li ti ka lar, bü rok rat lar, Türk ve ya - ban cý uz man lar i le Ro man si vil top lum ku ru luþ la rý - nýn tem sil ci le rin ce e le a lýn dý. An ka ra/a a Sa na yi ci ye mar ka na sa hip çýk ça ðý rý sý TÜRK Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý (TÜ SÝ AV) Vak fý Baþ ka ný Ve li Sa rý top rak, sa na yi ci nin mar ka ve pa - ten te mut la ka ö nem ve rip bu lu þu nu tes cil et tir me - si ge rek ti ði ni be lirt ti. Sa rý top rak, yap tý ðý ya zý lý a çýk - la ma da, Ga zi Tek no park ta in ce le me ler de bu lun - du ve Ga zi Tek no park Ge nel Mü dü rü Han za de Sa rý çi çek ten bil gi ler al dý ðý ný ak tar dý. Tür ki ye de sa na yi ü re ti mi ya pan 250 bi ne ya kýn iþ let me den ya rý sý nýn ü rün ge liþ tir di ði ni ve bu luþ yap tý ðý ný an - cak bu ü rün le rin pa tent le ri ni al mak ta is tek siz dav - ran dý ðý ný vur gu la yan Sa rý top rak, þun la rý kay det ti: Pa tent Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi le re gö re, Tür - ki ye de 2010 da 80 bin ci va rýn da mar ka tes ci li ya - pýl dý. Bu ra kam 2011 yý lý so nun da 100 bi ne an cak u la þa cak. An ka ra/a a Ký sa va de li dýþ bor cu muz art tý TÜRKÝYE'NÝN ký sa va de li dýþ borç sto ku, tem - muz so nu i ti ba riy le 86 mil yar 989 mil yon do la ra u - laþ tý.mer kez Ban ka sý nýn ge çi ci ve ri le ri ne gö re, ül - ke nin ký sa va de li dýþ borç sto ku tem muz a yýn da, 2010 yý lý so nu na ký yas la yüz de 11,2 o ra nýn da ar týþ gös ter di. Ge çen yý lýn so nun da ký sa va de li dýþ borç sto ku, 78 mil yar 217 mil yon do lar dü ze yin dey di. Top lam 87 mil yar do la rý bu lan ký sa va de li dýþ bor - cun, 56 mil yar 542 mil yon do la rý ban ka la ra a it. Bu nun da 24,9 mil yar do la rý ný kre di ler, 6,4 mil yar do la rý ný dö viz tev di at he sa bý, 14,6 mil yar do la rý ný ban ka mev du a tý, 10,6 mil yar do la rý ný da TL cin sin - den mev du at o luþ tur du. TL cin sin den mev du at ta tem muz a yýn da ge çen yý lýn so nu na ký yas la yüz de 39,7 lik a za lýþ dik ka ti çek ti. Ge çen yý lýn so nu i ti ba - riy le TL cin sin den mev du at 17,6 mil yar do lar dü - ze yin dey di. Ban ka la rýn ký sa va de li dýþ bor cu tem - muz a yýn da, ge çen yý lýn so nu na ký yas la yüz de 9,6 ar týþ gös ter di. Ban ka la rýn ký sa va de li dýþ bor cu 2010 so nun da 51 mil yar 610 mil yon do lar dü ze - yin dey di. Söz ko nu su ra kam bu yý lýn ha zi ran a yý na o ran la da yüz de 0,6 o ra nýn da art tý. Ban ka lar dý þýn - da ka lan di ðer sek tör le rin ký sa va de li dýþ bor cu da tem muz da ge çen yý lýn so nu na gö re yüz de 15,3 ar - ta rak 25 mil yar 31 mil yon do lar dan 28 mil yar 866 mil yon do la ra çýk tý. An ka ra/a a 24 ÜNCÜ AHÝLÝK HAFTASI BAÞLADI. TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN, TÝCARETTE 800 YIL ÖNCE BAÞLAYAN AHÝLÝÐÝN FELSEFESÝNE GÜNÜMÜZDE DE ÝHTÝYAÇ OLDUÐUNU KAYDETTÝ. TÜR KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, A hi lik, top lum sal ba rýþ ve uz laþ ma i çe ren a kýl, bi lim, ça lýþ ma ve ah lak bir lik te li ði dir. 800 yýl ön ce baþ - la yan ve gü nü müz de de ya þan ma sý ge re ken bir fel se fe dir de di. TESK ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re Pa - lan dö ken, 24 ün cü A hi lik Haf ta sý Kut la ma la rý ne de niy le yap tý ðý de ðer len dir me de, es naf ve sa - nat kâ rýn ül ke nü fu su nun 3 te bi ri ni o luþ tur du - ðu nu be lirt ti. Es naf ve sa nat kâr ca mi a nýn nü ve si o lan a hi li ðin, 12 nci yüz yýl da Kýr þe hir de te mel - le ri a tý lan ve A na do lu ya ya yý la rak bu gün le re ka - dar sü rüp ge len kül tü rel, sos yal ve e ko no mik bir o lu þum ol du ðu nu i fa de e den Pa lan dö ken, A hi - lik, top lum sal ba rýþ ve uz laþ ma i çe ren a kýl, bi lim, ça lýþ ma ve ah lak bir lik te li ði dir. 800 yýl ön ce baþ - la yan ve gü nü müz de de ya þan ma sý ge re ken bir fel se fe dir. Top lu mu mu zun bu gün es ki sin den da ha faz la a ký la, bi li me, ça lýþ ma ya ve ah laâka ih - ti ya cý var dýr li yýl la rý, a kýl ol mak sý zýn, bi lim ol mak sý zýn, ça lýþ ma ol mak sý zýn ve ah lâk, ya ni ma ne vî de ðer ler ol mak sý zýn ya þa mak ve hak et - mek müm kün de ðil dir de di. A hi li ðin din, dil, ýrk far ký gö zet me den her - ke si e þit gö ren bir ya pý ol du ðu nu di le ge ti ren Pa lan dö ken, a hi lik ge le ne ði nin mil li bü tün lü - ðün e ko no mik x te mel le ri ni ku ran sos yal bir mo del ol du ðu nu kay det ti. A hi lik ru hu nun gü nü müz de iþ ya þa mý nýn her a la nýn da ken di - ni his set tir di ði ni be lir ten Pa lan dö ken, Ýþ ah - lâ ký, sos yal da ya nýþ ma, ka li te li mal ü re ti mi, tü ke ti ci nin ko run ma sý, ü re ti ci-tü ke ti ci i liþ ki - le ri nin dü zen len me si gi bi ko nu lar A hi lik kül - tü rü nün bi ze bý rak tý ðý mi ras lar dýr. Bu gün bu de ðer ler ka nun, yö net me lik ve tü zük ler le top lu mu dü zen le yen norm lar ha li ne dö nüþ - müþ tür. Ya ni bun dan 800 yýl ön ce A hi teþ ki - lat la rýn ca ken di li ðin den iþ le ti len ku ral lar, ar - týk top lu mu dü zen le yen ka mu sal norm lar ol - muþ tur gö rü þü nü di le ge tir di. Bu a ra da, 24 Ey lül e ka dar ül ke ge ne lin de 81 il de kut la na - cak tö ren le re 82 bir lik, 13 mes le kî fe de ras yon ve 3 bin 446 o da ka tý la cak. An ka ra/a a Bu yýl 24.'üncüs düzenlenen Ahilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kýrþehir'de Ahi Ervan'ýn Türbesin'de de bir program gerçekleþtirildi. FO TOÐ RAF: AA Kýrþehir de Ahilik tröreni KIRÞEHÝR'DE 13. yüzyýlda yaþayan Ahi Evran ýn insanî ve ahlâkî felsefesini yaþatmak, geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak amacýyla bu yýl 24. sü düzenlenen Ahilik Haftasý kutlamalarý Kýrþehir de baþladý. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý nýn koordinesinde düzenlenen kutlama programý, Cumhuriyet Meydaný nda baþladý. Törene, Vali Mehmet Ufuk Erden, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, AKP Kýrþehir Milletvekilleri Abdullah Çalýþkan ve Muzaffer Aslan, Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þahin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile esnaf ve sanatkârlar katýldý. Müsteþar Altunyaldýz, yaptýðý açýklamada, Ahilik felsefesinin önemine dikkat çekerek, 13. Maraþ biberinin üretimi düþtü Aromasý ve damak tadýyla dünyaca ünlü Maraþ biberi üretiminin, yaþanan sorunlar nedeniyle son 10 yýlda 40 bin dekardan 4 bin dekara kadar düþtüðü bildirildi. Adý Kahramanmaraþ la bütünleþen dünyaca ünlü Maraþ biberi, çeþitli sorunlarla boðuþuyor. Geçmiþte aflatoksin sorunu yaþadýðý için dýþ pazarda kendine istediði yeri bulamayan Maraþ biberi üretimi son 10 yýlda kan kaybetmeye devam ediyor. Bir zamanlar 40 bin dekara kadar ulaþan ekim alaný bu yýl 4 bin dekara kadar düþtü. Kahramanmaraþ havzasýnýn önemli tarým ürünlerinden biri olan Maraþ biberi 2002 yýlýnda Türk Patent Enstitüsü tarafýndan coðrafi iþaret olarak tescillenmiþti. Ziraat Mühendisleri Odasý Kahramanmaraþ Þube Baþkaný Yusuf Temizkan, yaptýðý açýklamada, biberin kentin göz bebeði ürünü olduðunu, ancak son yýllarda özellikle üretimde ciddî sorunlarýn yaþandýðýna dikkati çekti. Geçen yýl Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý nýn kýrmýzý biberle ilgili çalýþmasý olduðunu hatýrlatan Temizkan, kýrmýzý biberde yapýsal sorunlarýn çözülmesi halinde kentin en önemli ihraç kalemlerinden biri olabileceðine iþaret etti. Temizkan, dünyada gýdanýn giderek ön plana çýktýðýný ve Türkiye nin var olan potansiyelini günün þartlarýna göre deðerlendirmesi gerektiðini ifade etti. Kahramanmaraþ/aa Gül: Ahilik devletimizi derinden etkiledi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Ahilik Haftasý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajýnda ahilik kurumunun sorumluluðu, dürüstlüðü, doðruluðu ve ahlâkî deðerlere baðlýlýðý; iþ ahlâkýný, yardýmlaþmayý, dayanýþmayý temel alan felsefesiyle, devlet ve toplum hayatýný derinden etkilediðini bildirdi. yüzyýldan bu yana Ahilik felsefesini yaþatýp, büyüterek bugünlere taþýyan Ahi esnafýyla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bayram 2 milyon esnaf ve sanatkârýn bayramýdýr. Ahilik felsefesini gelecek kuþaklara ulaþtýrmak için esnaf ve sanatkârlarýmýzýn, Ahilerimizin yanýnda ve destekçisi olacaðýz. Vali Mehmet Ufuk Erden de, Ahi Evran-ý Veli nin oluþturduðu Ahilik teþkilatýnýn sýradan bir örgütlenme modeli olmadýðýný belirterek, Ahiliðin sosyal hayatýn düzenlenmesinden, iktisadi hayata ve vatan savunmasýna kadar, millet olmanýn tüm özelliklerini içinde barýndýran ve bugün de insanlarýn mutluluðu için örnek alýnmasý gereken bir sistem olduðunu kaydetti. Kutlama programý, konuþmalarýn ardýndan Ahi Evran-ý Veli Türbesi nin ziyaret edilmesiyle devam etti. Kýrþehir/aa BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi Doðu Akdeniz Ýlleri (Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay-Kahramanmaraþ) Bölge toplantýsý 25 eylül 2011 pazar günü sabah saat 10:00 'da Adana' da baraj yolu Hasan Usta Kebap Salonu karþýsýndaki Zübeyir Gündüzalp apartmanýndaki Hizmet binamýzda yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin iþtirakýný önemle rica ederiz. Ýrtibat: Ali Kanýbir (0505) Erdoðan: Ahilik ticaret ahlâký aþýladý Baþbakan Erdoðan, Ahilik Kültürü Haftasý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda Ahiliðin kurucusu Ahi Evran Veli nin esnaf ve sanatkârlara aþýladýðý yüksek ticaret ahlâký ve ilkelerin, bugünün esnaf ve sanatkârlarý için de ilham olmaya devam ettiðini bildirdi. Ankara/aa ÝÝT üye ülke borsalarý Ýstanbul da buluþtu ÝSLAM Ýþ bir li ði Teþ ki la tý na (Ý ÝT) ü ye ül ke bor sa la rý i le ta kas/sak la ma ku ru - luþ la rý Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor - sa sý nýn (ÝMKB) ev sa hip li ðin de Ýs tan - bul da bu luþ tu. ÝMKB den ya pý lan a çýk - la ma da, 2005 yý lýn dan bu ya na ÝMKB nin ko or di na tör lü ðün de yü rü tü - len Ý ÝT Ü ye Ül ke Bor sa la rý Fo ru mu 5. Top lan tý sý nýn ÝMKB Baþ ka ný Hü se yin Er kan ýn baþ kan lý ðýn da Ýs tan bul da ya - pýl dý ðý kay de dil di. Fo rum ön ce sin de a - ra cý ku ru luþ lar, tek no lo ji þir ket le ri ve Fo rum ü ye le ri nin ka tý lý mýy la Ser ma ye Pi ya sa la rý A ra sýn da E lek tro nik Bað lan tý ve Tek no lo ji se mi ne ri dü zen len di. 19 ül ke den 24 bor sa ve 7 ta - kas/sak la ma ku ru lu þu nun ya ný sý ra çe þit li u lu sal ve u lus la ra ra sý ku ru luþ tem sil ci le ri nin de ka týl dý ðý top lan tý - da, En deks ler ve Bor sa lar da Ýþ lem Gö ren Ýs la mi Fi nan sal Ü rün ler Ça - lýþ ma Gru bu nun, ya tý rým ya pý la bi lir ve gös ter ge ni te li ðin de ki or tak en - deks ler he sap lan ma sý i le il gi li o la rak en deks he sap la yý cý þir ket le im za lan - ma sý plan la nan söz leþ me ko nu sun da ça lýþ ma la rý na de vam et me si, su kuk ve di ðer ser ma ye pi ya sa sý a raç la rý i le il gi li o la rak In ter na ti o nal Is la mic Fi - nan ci al Mar ket (I IFM) ve Is la mic Fi - nan ci al Ser vi ces Bo ard (IFSB) i le or - tak ça lýþ ma lar yü rüt me si ka rar laþ tý - rýl dý. A çýk la ma da ay rý ca, Ý ÝT Ü ye Ül ke Bor sa la rý A ra sýn da E lek tro nik Bað lan tý ve Ta kas, Sak la ma ve Ka - yýt Ku ru luþ la rý Ça lýþ ma Grup la rý nýn, gö nül lü Du ba i, ÝMKB, Ka tar, La hor, Mý sýr, Tah ran bor sa lar dan o lu þan bir pro je gru bu na dö nüþ tü rül me si ve pro je gru bu nun ü ye ler a ra sýn da i ki li ve ya çok lu bað lan tý lar o luþ tu rul ma sý ko nu sun da ça lýþ ma lar yü rüt me si, mev zu at hu su sun da dü zen le yi ci Ý ÝT ü ye si ül ke le rin dü zen le yi ci ku ru luþ la - rý ta ra fýn dan o luþ tu ru lan Fo rum i le iþ bir li ði i çe ri sin de bu lu nul ma sý ka ra rý be nim sen di. Top lan tý da, 6. Fo rum top lan tý sý nýn E kim 2012 de Ýs tan - bul da ya pýl ma sý ko nu sun da gö rüþ bir li ði ne va rýl dý. Ýs tan bul/a a Not: 24 Eylül 2011 Cumartesi günü akþam saat 20.00'de Yönetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu tarafýndan '' Risâle-i Nurlarý okumanýn önemi'' konulu bir seminer verilecektir.

12 DÝZÝ 12 Y BU VATAN MÝLLETÝ VE TÜRK-KÜRT BÝRDÝR, KARDEÞTÝR Yine bir müdafaa mektubu nun üzerine orijinal el yazýsýyla Umum Vilayât-ý Þarkiyeye (Doðu vilayetlerine) baþlýklý bir notta, Þark isyanýnda Þeyh Said onun Þarktaki büyük nüfuzundan istifade için mücâdeleye iþtirake dâvet ettiði zaman cevaben þöyle yazar: Yaptýðýnýz mücâdele kardeþi kardeþe öldürtmektir ve neticesizdir. Çünkü Türk-Kürt birdir, kardeþtir. Türk milleti bin senedir Ýslâmiyete bayraktarlýk etmiþ, dini uðrunda milyonlarca þehid vermiþtir. Binaenaleyh kahraman ve fedakâr Ýslâm müdâfîlerinin torunlarýna, Türk milletine kýlýç çekilmez ve ben de çekmem diye hem red ve hem neticesiz mücâdelelerden vazgeçmesini iþâret buyurmuþtur diye yazar. (Necmeddin Þahiner, Bilinmeyen Taraflarýyla Bediüzzaman Said Nursî, 270) Kur ân ýn âyetleriyle ve Peygamberimizin (asm) hadisleriyle Türk milletinin övüldüðünü belirten Bediüzzaman, Türkler hakkýnda senâ-i Peygamberi (Peygamberimizin övgüsü) muhakkaktýr. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiþ; hadis var. Mânâsý hakikat ve Türk milletinin senâ-i Peygamberiye mazhar olduðu hakikattýr. Bir nümûnesi Sultan Fatih hakkýndaki hadistir beyânýnda bulunur. (Emirdað Lâhikasý, 283) Yine Bediüzzaman ýn talebelerinden Mustafa Sungur bir hâtýrasýný þöyle nakleder: Üstad Bediüzzaman, iman nuruyla baktýðý için Anadolu yu çok severdi. Ýslâmýn ileri karakolu olarak bakardý Türkiye ye. Ve burada meskûn ahâliye kalbinin derinliklerinden þefkat gösterirdi. Türk milletini çok severdi. Ben bakýyorum; kim bana zulmediyor, dikkat e- diyorum, onlar katiyen Türk deðillerdir. Çünkü hakikî Türklerde zulmetmek damarý yoktur. Bana zulmedenler, Türklük perdesi altýna girmiþ baþka millettendir; ve her milletten ziyâde yüksek bir haslet, bir mânevî kahramanlýk Türklerde görüyorum derdi. (Emirdað Þahitleri, s.15) Ayrýca kendi irâdesiyle Altýyüz sene deðil, belki Abbasiler zamanýndan beri bin senedir Kur ân-ý Hâkim in bayraktarý olarak bütün cihâna karþý meydan okuyup Kur ân'ý ilân eden ve milliyetini Kur ân a ve Ýslâmiyete kal a yapan Türk milleti ne, bu vatan milleti dediði Müslim - gayrýmüslim bütün vatandaþlara Batýnýn münâfýkâne desîselerine karþý uyanýk olmayý ders verir... Bediüzzaman asýl sorumluluðun, Ýslâmiyet milliyetinin sâdefi ve kalesi hükmünde o kudsî kalenin nöbettarý olan Arap ve Türk hakikî iki kardeþ in omuzunda olduðunu bildirir de Þam da 100 den fazla âlim ve onbin kiþilik cemaatin bulunduðu Emeviye Camiinde irâd ettiði hutbede Ýslâm dünyasýndaki küçük tâifelerin menfaati ve saadet-i dünyevîyeleri ve uhrevîyeleri, sizin gibi büyük ve muazzam tâife olan A- rap ve Türk gibi hâkim üstadlara baðlýdýr beyânýnda bulunur. (Hutbe-i Þâmiye, 39-49) IV- SONUÇ 1- TÜRK - KÜRT KARDEÞLÝÐÝ VE HODSERÂNE HAREKET YOK! Said Nursî, baþýndan beri Türklerle Kürtleri ýsrarla birlik olmaya dâvet eder. Bugün mâlûm fitnelerle zedelenmek istenen Türk-Kürt kardeþliði nin ihya edimesini ister. II. Meþrûtiyet döneminde Kürt hamallara hitap ederken, Altý yüz seneden beri tevhid bayraðýný u- mûm âleme karþý ilân eden; ve istibdada þiddet-i i- taat ve millî âdetleri terkle ihtiyarlanan bizim þanlý Türk pederlerimize kuvvet ve cesâretimizi peþkeþ ve hediye edelim. Ona bedel, onlarýn akýl ve mârifetinden istifade edeceðiz dedikten sonra þu ilginç tesbiti yapar: Türkler bizim aklýmýz, biz de onlarýn kuvveti; birlikte (hepimiz) bir iyi insan oluruz. Hodserane (dikbaþlýlýk, serkeþlik) yapmayacaðýz. Bu azmimizle baþka unsurlara ders-i ibret vereceðiz. Ýyi evlât böyle olur. Hem de istibdat zamanýnda bir batman itaat etmiþsek, þimdi bin batman i- taat ve ittihad farzdýr. Zira þimdi sýrf menfaati göreceðiz. Çünkü hükûmet-i meþrûta (demokratik yönetim), hakikî hükûmet-i meþrûadýr (meþrû yönetimdir.) (Nutuk, Eski Said Dönemi Eserleri, 186) Türklerle Kürtler arasýndaki irtibatý peder-evlât iliþkisine, saygý ve sevgisine benzeterek, konuyu bir aile sýcaklýðý ortamýna taþýyan ve böylece ayrýlýkçý duygularý besleyen komplekslere gerek olmadýðýný imâ eden Said Nursî nin, Türklere karþý ayrý bayrak açmak yerine, Kuvvet ve cesaretimizi onlara hediye edelim tavsiyesinde bulunmasý, bu hususta dikkat çekici. Esasen Bediüzzaman, bu ülkedeki bütün vatandaþlar ve özellikle Türkler ve Kürtler için Ýslâm ortak inancýný ve vatandaþlýk paydasýný temel alýr. Kürtlere, Ýslâma çok hizmet eden Türkler bu millet-i Ýslâmiyenin kahraman bir ordusudur kanaatine sahip olmalarýnýn gereðini ders verir. Ýslâmiyet ordularýnýn en kahramaný Türkler olduðundan, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak cümlesinin mesajý budur. (Tarihçe-i Hayat, s. 356) Farklý kavimlerden insanlarýn, ayný dine mensubiyetin getirdiði ve Mü minler ancak kardeþtir Ýlâhî prensibinde ifadesini bulan derin kardeþlik baðlarýný nazara veren Bediüzzaman, Asr-ý Saadette Ensar ýn inançlarý uðruna yurtlarýný ve herþeylerini býrakýp hicret eden Muhâcirler e kucak açarak ellerindeki herþeyi onlarla paylaþmasý misaliyle kardeþlik ve dayanýþma ruhunu önerir. Türklerin, Kürtlerin ve diðer etnik menþelerden gelenlerin de son derece fýtrî bir þekilde bin senelik iman kardeþliði potasýnda kaynaþýp kucaklaþtýklarýný örnek verir Bediüzzaman ýntahliliyle, Ýmanve Ýslâmiyet baþtaolmaküzere, buülkeninvatandaþlarýbirbirlerinebinlercemânevîkuvvetlibaðlabaðlýdýrlar. Bugüçlüvatandaþlýkvekardeþlikbaðýnýhiçbirýrkîifsadbozamaz. FOTOÐRAF : MURAT SAYAN FÝTNE VE TUZAKLARI, DAHA ÇOK DEMOKRASÝ VE BÝRLÝK BERABERLÝKLE BOZALIM BEDÝÜZZAMAN, HAK VE HÜRRÝYETLERÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝNÝ, DEMOKRATÝKLEÞMENÝN YAYGINLAÞTIRIL- MASINI SAVUNURKEN; ETNÝK FARKLILIKLARI ÝSTÝSMARLA, "MUHTARÝYET/ÖZERKLÝK MASKESÝ" ALTINDA ÜLKEYÝ PARÇALARA AYIRMAK ÝSTEYEN BAYAT BÝR ECNEBÎ PROJESÝNE KARÞI DA ÝKAZ EDER. 2- VATANIN VE MÝLLETÝN BÝRLÝÐÝ VE BÜTÜNLÜÐÜ Vaktiyle üç kýt aya yayýlan bir cihan devleti olarak hükmettiðimiz topraklardan elimizde kalan bu vatandan yeni parçalar koparýlmasýna asla fýrsat verilmemesine dikkat çeken Bediüzzaman, kesinlikle etnik ve bölgesel ayýrýmlara râzý olmaz, o- nay vermez. Millî mücâdeleyi hep birlikte verip bu vataný iþgalden kurtaran ve üzerinde yeni bir devlet kuran milleti teþkil eden unsurlarýn dýþlanmasýnýn tehlikeli fitne tohumlarýnýn atýlmasýna fýrsat vereceðini haber verir. Bediüzzaman, milletin ortak kutsal baðlarýna indirilen aðýr darbelere raðmen, tâbirince bu vatan milleti nin, bilhassa mânevî deðerlerin destek ve katkýsýyla, saðduyusunu ve birliktelik irâdesini koruyarak tehlikeli fitne ve tuzaklarý boþa çýkarmasýnýn gereðini belirtir. Bu süreçte Türkiye nin önemli bir þansýnýn, 1950 de çok partili demokrasiye geçerek tek parti diktasýndan kurtulmasý için, Demokrat Parti iktidarýnýn, din eðitim ve öðretimine, inanç ve mânevî deðerlere yaptýðý hizmetleri, hak ve hürriyetler üzerindeki baskýlarý hafifletmesi olduðunu nazara verir. 3- ÝTTÝFAKTA KUVVET, ÝTTÝHADDA HAYAT, KARDEÞLÝKTE SAADET VE SELÂMET VAR Gerçek þu ki fitne plâný, Müslüman komþu milletlerin yeni yüzyýlda çeþitli ýrkî ve mezhebî ayýrýmlar üzerine birbirleriyle uðraþmalarý, kavga ve kargaþa üretmeleri üzerine kurulmuþ. Türkleri A- raplara, Araplarý ve Kürtleri Türklere, küçük-büyük bütün Müslüman unsurlarý birbirine düþman eden Lawrenceler in sistemli kýþkýrtmalarýyla sürmüþ; binbir çeþit kýþkýrtma yapýlmýþ Menhus maksat, Türk-Kürt kamplaþmasýyla etnik ayýrýmcýlýðý azdýrmak, milletin birliðini zehirlemek; kavgaya tutuþturmak, iç çatýþmaya itmek. Diðer yandan Orta Doðu dan Orta Asya ya, Körfez ülkelerinden Ýran a, Azerbaycan a, Afganistan a ve Pakistan a uzanan Ýslâm coðrafyasýnda Þîi- Sünnî çatýþmasý ný çýkarmaktýr. Günümüzde piyasaya sürülen, bölgenin jeostrateji ve jeopolitik geleceði üzerinde hesap yapan lobilerin hazýrladýðý tefrika haritalarý nýn maksadý budur. Federasyon çýkýþlarý, ayrýlýk þarkýlarý hep bu projenin bir parçasý. Amaç, muhtariyet le baþlayýp iftirak marazý ný tahrik desisesiyle týrmandýrýlan terör, kargaþa ve kaosla iç çatýþma türetmek; peþinden federasyon provokasyonuyla kavmiyetçiliði uyandýrmak. Türkiye nin ve diðer Ýslâm ülkelerinin ýrklar ve kavimlere göre küçük CEVHER ÝLHAN devletlere bölünüp taksimine zemin hazýrlamak. Bilhassa karþýlýklý kýþkýrtmayla toplumda Türk - Kürt çatýþmasý ný körüklemek Bunun içindir ki Bediüzzaman, ýrkçý ve ayrýlýkçý temâyüllere karþý, Kürtlere hitaben yazdýðý makalelerde, Ýttifakta kuvvet var, ittihada hayat, kardeþlikte saadet ve selâmet vardýr diye ikaz e- der. Ýttihadýn ipini (zincirini) ve muhabbetin þeridini iyi tutun ki, sizi belâdan halâs etsin diye sürekli birlik ve beraberliði tembihler. Yine bunun içindir ki, daha Osmanlýnýn son döneminde, milyonlarla þehidin pahasýna kanlarýný verdiði birlik ruhunu nazara verir 4- CEHÂLET, ZARÛRET VE ÝHTÝLÂFA KARÞI; SAN AT, MÂRÝFET VE ÝTTÝFAK Bediüzzaman, Doðu-Güneydoðu meselesi nin çözümünü, Bizim düþmanýmýz, cehâlet, zarûret (fakirlik) ve ihtilâftýr, bu üç düþmana karþý san at (sanayi), mârifet (eðitim) ve ittifak silâhýyla cihâd edeceðiz formülüyle hülâsa eder. Cehâlet, fakirlik, keþmekeþ ve dahilî ihtilâf olarak teþhis ettiði üç düþmana karþý, üç elmas kýlýç ve üç kýymettar cevher olarak tavsif ettiði ittihad-ý millî (millî birlik), sa y-i insânî (insanî hizmet ve emek) ve muhabbet-i millînin (millî sevginin), din, nâmus ve gayret lisânýyla muhâfazasýný ister. Bediüzzaman a göre, En ziyâde birbirine muhtaç ve birbirinden mazlûm ve birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altýnda ezilen milletler ve Ýslâm kabileleri içinde, ýrkçýlýk fikriyle birbirine yabanî bakmak ve birbirini düþman telâkki etmek öyle bir 7 felâkettir ki târif edilmez. (Mektûbat, 311) Bediüzzaman ýn bir asýr önce devrin gazetelerinde, çeþitli zeminlerde ve daha sonra eserlerinde ifade ettiði bu temel tezlere bu ülkenin bugün de büyük bir ihtiyacý vardýr. Hakikaten günümüzde Güneydoðu meselesi nin, Bediüzzaman ýn çözüm için özetlediði ittihad-ý millî ve muhabbet-i millî olan kardeþlik projesi yle ancak çözüme kavuþabileceði, dünden bugüne geliþen olaylarla ortada Gerçek þu ki ýrkî ayýrým üzerine kurulu politikalar ve týpký Osmanlý nýn son döneminde olduðu gibi, muhtariyet/özerklik perdesi altýnda tahrik edilen ayýrýmcýlýk illeti, bin senedir Ýslâm ýn birlik bayraðýný umum âleme karþý yükselten ve yücelten Türkler le onlarýn cihâd arkadaþý Kürtleri birbirinden koparma komplosudur. Þurasý muhakkak ki ecnebilerin bölge ülkelerini iþgal ettiði bir esnada, týpký Osmanlýnýn son döneminde olduðu gibi, özerklik modeli paravanýyla federasyon ve eyâlet tartýþmalarýný gündeme getirmek, baþta Kürtler olmak ü- zere bölgedeki diðer Müslüman milletleri zâlim canavarlarýn aðzýna atmaktýr. Türklerle Kürtlerin ve sâir Müslüman unsurlarýn birbiriyle mecz olmuþ ve tam birleþmiþ Ýslâmî bir milliyet haline gelen inanç birliði ü- zerinde geliþen kardeþliðini, kimlik ayrýþmasý yla ayýrmak, küresel ifsad þebekelerin tuzaðýna düþmektir. Milletin mânevî ve en muhkem birlik ve bütünlük baðýný ve vatandaþlýk esasýnýn ayrýlýkçý te villerle bombalamaktýr. Oysa hiçbir þey, Ýslâm kardeþliði üzerinde bin yýl Türklerle birlik içinde omuz omuza cihâd etmiþ ve yan yana þehid düþmüþ Türklerle Kürtlerin birlik ve beraberliðini inanç temelinden koparýp, kuru çürük etnik ayrýlýklara dayandýrmayý gerekli kýlamaz. 5- YARATICILARI BÝR, PEYGAMBERLERÝ BÝR, KÝTAPLARI BÝR, VATANLARI BÝR; BÝNLER BÝR BÝR Bediüzzaman, Osmanlýnýn son devrinde olduðu gibi, ýrkçýlýk fikriyle yoðun bir biçimde kavimcilik ve kabileciliðe dayalý ayrýlýk tezini iþleyen ecnebilerin himâyesinde yapýlan bozguncu propagandalara dikkat çeker. Dessas Avrupa zâlimleri, ýrkçýlýðý Ýslâm içinde menfî bir surette uyandýrýyorlar; tâ ki parçalayýp onlarý yutsunlar diye uyarýr. Bunun içindir ki, Ýslâmiyet nâm ve þerefini yüceltmek için beþyüzbin kiþi fedâ eden ve sadâkatlerini akýttýklarý kan ile te yid eden ve Ýslâm câmiasýndan ayrýlmaya asla tahammül edemeyen Kürtleri Türklerden ayýrmaya uðraþanlarýn mutlaka mahsus maksatlar dediði özel sinsî maksatlarla hareket ettiklerini belirtir. Ayrýlýk meyli öyle bir büyük günâhtýr ki, hürriyetin bahþettiði bütün iyiliði ve umumî menfaati hiçe indirir diye ikaz eder. (Kürdler ve Osmanlýlýk, Ýkdam, 7 Mart 1920; Eski Said Dönemi Eserleri, ) Irkî siyasî kulüplerin ve etnik temele dayalý partilerin ittihad-ý millî denilen millî birlik ve bütünlüðü bozacaðýný belirtir. Ona göre etnik siyaset, Onüç asýr evvel ölmüþ câhiliye âdeti ýrkçýlýðý hayata geçirmekle fitneyi uyandýrýr. Cennet vataný cehenneme çevirir. (a.g.e.) Bediüzzaman, hak ve hürriyetlerin geliþtirilmesini, demokratikleþmenin yaygýnlaþtýrýlmasýný, maddî ve mânevî kalkýnma ve yerinden yönetimle mahallî idârelerin güçlendirilmesini savunur. Ancak etnik ve diðer farklýlýklarý istismarla, muhtariyet/özerklik maskesi altýnda ülkeyi parçalara ayýran bayat bir ecnebî projesinden de sakýndýrýr. Bunun en baþta Kürtleri periþan edeceðini bildirir. Kur ân daki teârüf ve teâvün düsturuyla insanlarýn millet millet, tâife tâife, kabile kabile yaratýlmasý nýn hikmetinin, birbirlerindeki sosyal hayata ait münâsebetleri bilmeleri, yekdiðerini tanýmalarý ve birbirlerine maddî ve mânevî yardýmlarý için olduðunu tefsir eder. Birbirlerini inkâr ve husûmet için olmadýðýný belirtir. (Hucûrat Sûresi, 13) Bunun içindir ki baþta Türkler ve Kürtler ve bu vatanda yaþayan bütün unsurlar, kýsacasý Bediüzzaman ýn tâbiriyle bu vatan evlâdlarý, topyekûn o- larak birlik ve bütünlükle mükelleftirler. Herkese kâfi gelen ittihadý, birlik ve beraberliði tesis edecek millî muhabbetle vazifelidirler. Bediüzzaman ýn tahliliyle, Kâbe hükmünde o- lan iman ve Uhud daðý büyüklüðünde olan Ýslâmiyet baþta olmak üzere, bu ülkenin vatandaþlarý birbirlerine binlerce mânevî kuvvetli baðlarla baðlýdýrlar. Bu güçlü vatandaþlýk ve kardeþliði hiçbir ýrkî ifsad bozamaz. Bu açýdan, âyetin tefsiriyle Bediüzzaman, Yaratýcýlarý bir, Peygamberleri bir, Kitaplarý bir, kýbleleri bir, vatanlarý bir, bayraklarý bir, binler adedince bir bir Bu bir birler, uhuvveti (kardeþliði), muhabbeti (sevgiyi) ve vahdeti (birliði, beraberliði, bütünlüðü) iktiza ediyorlar (gerektiriyorlar) Kur ânî çaðrýsýnda bulunur. (Mektûbat, ) { SON {

13 Y BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 13 BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Dev web sitelerinin kullandýðý 5 teknoloji! DEV internet sitelerinin bize görünen kýsmýndan gündemi takip e- diyoruz. Bu siteler bize saðladýðý içeriðin yanýnda eþsiz bir kullanýcý etkileþimi de sunuyor. Peki bu web siteleri, hangi teknolojilerin ve araçlarýn desteðiyle çalýþýyor? Bu yazýmýzda bugünkü web sitelerinin dayandýðý en büyük beþ teknolojiyi sizlere tanýtacaðýz. Apache HTTP Sunucusu: Kýsa adýyla Apache, açýk kaynak kodlu bir sunucu yazýlýmý. Unix, Windows ve diðer iþletim sistemleri için sunulan yazýlým web sitelerinin daðýtýmý ve ilgili hizmetleri ele alýyor. Web sitelerinin büyük bir bölümü Apache HTTP sunucusu kullanýyor. jquery: jquery, istemci tarafýnda kod çalýþtýrmaya yönelik ücretsiz ve açýk kaynak kodlu bir JavaScript kod kütüphanesidir. Web geliþtiricileri jquery ile a- nimasyonlar oluþturabilir, eylemleri düzenleyebilir, Ajax ý entegre edebilir. jquery, JavaScript programlamayý basitleþtirerek geliþtirmeyi hýzlandýrýr ve öðrenmesi daha kolaydýr. Google Analytics: Google Analytics web site trafiðini ve kullanýcý davranýþlarýný analiz etmenize izin veriyor. Bu sayede web sitesinin içeriðini, reklamlarýný ve gelirlerini optimize etmek mümkün hale geliyor. Open Graph Protocol: O- pen Graph ile web sitelerini bir sosyal grafiðe entegre etmek mümkün hale geliyor. Web siteleri bu hizmet ile fotoðraflar veya sayfalar gibi nesneler arasýndaki iliþkileri analiz ediyorlar. O- pen Graph Protocol bir Facebook API ý ve isminin tersine kapalý kaynak kodlu. Facebook Insights: Facebook Insights, web sitesi trafiðini analiz etmede kullanýlan diðer bir araç. Araç, içeriðin nasýl kullanýldýðýný, kullanýcýyla ilgili bilgileri ve kullanýcý büyümesini gösteriyor. Hizmet, Facebook sayfasý sahiplerine ve platform geliþtiricilerine ücretsiz olarak sunuluyor. Facebook Insights, kullanýcýlarýný Facebook yoluyla baðlamak, içerik paylaþmasýna izin vermek ve Facebook yoluyla indirme veya yarýþma gibi hizmetler sunmak isteyen web siteleri tarafýndan kullanýlýyor Hýzlý upload fotoðraf paylaþým servisi Hizliupload.com 2008 yýlýnda yayýn hayatýna baþlamýþtýr. Ücretsiz olarak resim yükleme, paylaþma ve arama hizmeti sunmaktadýr. Sitenin kullanýcý dostu bir arayüze sahip olmasý kullanýcýlar tarafýndan beðenilmiþtir. Hizmetin tamamen ücretsiz bir þekilde kullanýcýlara sunulmasý kýsa zamanda sitenin yükselmesine ve Türkiye de ilk 1000 site içerisine girmeyi baþarmýþ olmasýna yol açmýþtýr. Fotoðraf yükleme servisinin özelliklerinden bahsedecek olursak; Çoklu resim yükleme özelliði (Url) Uzaktan yükleme özelliði Yüklenebilir uzantýlar: png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd Maksimum yüklenebilir resim boyutu: 10 MB Kullanýcý ve ip bazlý kota olmadan sýnýrsýz yükleme imkâný, Yüklenecek olan resime i- sim verilebilmesi, Resmi yükleyen kullanýcýya, yükleme sonrasý resmi silme linkinin verilmesi, Yüklenen resmi forumlarda, sosyal ortamlarda ve html formatýnda paylaþýlmasý için imkân tanýnan link formatlarý, Resimleri sosyal aðlarda paylaþmak için özel butonlar, Galeri sistemi, Galerideki resimlerin boyutlarý ve resim adlarýnýn resimlerin altýnda gösterilmesi, Resim þikâyet sistemi, Resim boyut seçenekleri, Resimlerin kýsýtlý bir zaman dilimi olmadan silinmemesi (müstehcen içerik olmadýðý sürece), Ýletiþim bölümü kullanýcýlarýn sýkça yönetim ile haberleþmesi için kullandýðý bölüm. Editör notu: Siteden öðrendiðimiz son bilgiye göre; kullanýcýlarýn üyelik hesaplarý en kýsa zamanda yeni sisteme entegre edilecektir. Hizmeti ücretsiz o- larak sunduklarýndan dolayý site yönetimine, biliþim ekibimiz adýna teþekkür ediyoruz. (M. Zorlu) BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... Türkiye nin en çok kullanýlan antivirüs yazýlýmýnýn yeni sürümleri tanýtýldý ESET NOD32 ve ESET Smart Security 5 Antivirüs yazýlýmý; 50 milyon virüse karþý mücadele verecek. Dünyanýn en büyük antivirüs yazýlým kuruluþlarýndan olan ESET, NOD32 ve Smart Security ürünlerinin 5 inci sürümlerini kullanýma sundu. Sanal tehditlere karþý proaktif korumanýn lider firmasý olan E- SET, bir yýlda ortaya çýkan yaklaþýk 50 milyon zararlý yazýlýma karþý çok daha hýzlý ve çok daha etkin koruma sunacak. Yeni sürümler, Bulut tabanlý itibar ve koruma teknolojisi, online oyun oynayanlara yönelik Gamer Mode, Geliþmiþ Aile Korumasý, Çýkarýlabilir Aygýt Korumasý gibi özelliklerle öne çýkýyor. ESET daha önce hiç olmadýðý kadar saðlam bir güvenlik saðlayacak ESET ürünlerinin beþinci sürümlerinin uzun süren geliþtirme ve yapýlan hassas ve itinalý testler sonrasýnda kullanýcýlara sunulduðunu belirten Soria, ESET Smart Security 5 ve ESET Nod32 5 ürünlerinin beta versiyonlarýnýn tam dört milyon defa indirildiðinin altýný çizdi. ESET olarak sürekli bir þekilde en son yenilikleri içeren geliþmiþ teknoloji ürünleriyle bilgisayar kullanýcýlarýnýn karþýsýna çýktýklarýný, ESET Bulut tabanlý itibar ve koruma teknoloji ve Ýzinsiz Giriþleri Engelleme Teknolojisi (HIPS) ile birlikte daha önce hiç olmadýðý kadar saðlam bir güvenlik saðlayacaklarýný vurguladý. ESET Smart Security 5 ve ESET NOD32 Antivirus 5 birçok yeni ve geliþtirilmiþ özellik sunuyor: ESET Live Grid, bulut-tabanlý itibar ve koruma teknolojisi Harici takýlan cihazlarýn daha detaylý kontrol edilebilmesini saðlayan yeni çýkarýlabilir aygýt kontrolü Ebeveyn Korumasý (ESET Smart Security 5) Ýzinsiz Giriþleri Engelleme Sistemi (HIPS) Oyuncu Modu Sony den çýðýr açan hoparlör SONY, iphone akýllý telefondan veya ipod dan gelen müzik ile bir odayý doldurmanýn yeni ve eþsiz þýklýkta bir yolunu buldu. Sony Dairesel Ses, ses yayma teknolojisi, olaðanüstü görünen ve inanýlmaz sesler veren tek ve küçük bir yapýdan 3600 ses saðlýyor. Klasik hoparlörlere farklý bir yapýda tasarlanan 3600 dairesel ses, odanýn her köþesine kusursuz bir ses saðlýyor. Odanýn neresinde olursanýz olun, sesi en iyi þekilde ileten 3600 dairesel sbes sistemi akýllý telefonlarda üst düzey müzik deneyimi sunuyor. SRS-BTV25, iphone gibi akýllý telefonlara ve Walkman, ipod touch ve ipad gibi diðer Bluetooth özellikli cihazlara kesintisiz bir baðlantý saðlamak amacýyla, Bluetooth kablosuz müzik akýmý ile çýðýr açan 3600 dairesel ses teknolojisini birleþtiriyor. Küçük boyutu, büyük sesi ve çok yönlü akustiði, SRS-BTV25 in taþýnabilirliðini kolaylaþtýrýyor. Ýster tek baþýnýza, isterseniz birkaç arkadaþýnýzla kullanabileceðiniz SRS-BTV25 mükemmel bir müzik makinesi olarak tasarlandý. SRS-BTV25 ile eðlence, akýllý telefonlar ve müzik çalarlarla sýnýrlý kalmýyor. Bluetooth desteði sunan cihazlarla uyumlu olarak çalýþabilen sistem, kablosuz olarak, zengin ve çok yönlü ses iletimi yapabiliyor. Optimal tasarýmý ile evdeki herhangi bir yere rahatlýkla uyan SRS- BTV25, siyah renk seçeneði ile kullanýcýlarýn beðenisine sunuluyor. Özel bir bas sesleri kuvvetlendirme fonksiyonu, kalabalýðýn bastýramayacaðý ve bir partiyi mükemmelleþtirecek sesi garantiliyor. Ses giriþ yuvasý, kullanmak istediðiniz Bluetooth desteði olmayan herhangi bir çalarý mini jak yoluyla cihaza baðlama imkaný sunuyor. Maksimum yarar için müziði her zaman, bir USB þarj yuvasý yoluyla þarj edebileceðiniz akýllý telefonunuzdan veya iphone unuzdan dinleyebiliyorsunuz. Sony tasarým uzmanlýðý, SRS- BTV25 i eþsiz 3600 sesten büyük görsel cazibeye kadar her seviyede geliþtiriyor. SRS-BTV25, Apple iphone/ipod touch/ipad ve Bluetooth-donanýmlý akýllý telefonlarla kullanýlmak üzere hazýrdýr. TEBRÝK Betül Hanýmefendi ile Hasan Karacan, Mesude Hanýmefendi ile Abdullah Özgün'ün izdivaçlarýný tebrik eder her iki aileye ebedi saadetler dileriz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý

14 14 SPOR Y GÜREÞTE ARTIK ZAYIF ÜLKE YOK 2011 DÜNYA GÜREÞ ÞAMPÝYONASI'NI DEÐERLENDÝREN GÜREÞ FEDERASYONU BAÞKANI BEKÝR ÇEKER, ''GREKOROMENDE ÝYÝ, SERBEST STÝLDE BAÞARISIZ OLDUK. ORGANÝZASYON TARÝHE GEÇTÝ. ÞAMPÝYONADAN YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKTIÐIMIZ ÝÇÝN MUTLUYUZ'' DEDÝ. Süper Lig'in ilk haftasýnda bazý karþýlaþmalarda yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar tribünlerde meþale yakýp, koltuklarý kýrarak saha içine atmýþlardý. FOTOÐRAF: A.A Futbol olaylý baþladý SÜPER LÝG VE DÝÐER LÝGLERDE SEZONUN ÝLK HAFTALARINDA MEYDANA GELEN ÞÝDDET OLAYLARI GERÇEK SPORSEVERLERÝN GÖZÜNÜ KORKUTTU. SÜPER Lig ve diðer liglerin ilk haftalarýnda bazý taraftarlarýn þiddet olaylarý sergilemesi gerçek sporseverlerin gözünü korkuttu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi ve Spor Hukuku Uzmaný Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, ligin henüz baþý olmasýna raðmen meydana gelen sportmenlik dýþý olaylara karþý, hem taraftarlara hem de spor kulüplerine büyük sorumluluk düþtüðü belirtti. Küçükgüngör, liglerin çok gergin bir ortamda baþladýðýna dikkati çekerek, sporda þiddetin önlenmesi için derhal harekete geçilmesi gerektiðini söyledi. LÝGLERÝ BAÞLATMAK BÜYÜK RÝSK Futbolda yaþanan þike iddiasýnýn ve liglerin geç baþlamasýnýn spor kamuoyunda bir baský oluþturduðunu belirten Küçükgüngör, liglerin baþlatýlmasýnýn Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), açýsýndan büyük bir risk oluþturduðunu dile getirdi. Küçükgüngör, ''Temennimiz saha içinde ve stat dýþýnda hiç bir olayýn çýkmamasý. Ancak TFF, büyük bir risk üstlenerek ligleri baþlattý. Bence þike iddialarýna yönelik çalýþmalar netleþtikten sonra lige baþlamak çok daha i- yi olurdu'' dedi. Küçükgüngör, þikeyle ilgili soruþturmalarýn þimdiye kadar sonuçlandýrýlmasý gerektiðini de belirterek, þöyle devam etti: ''Þike ile ilgili þimdiye kadar eldeki deliller ýþýðýnda bir karar verilmeliydi. Bu yapýlmadý. Sporda þiddetin önlenmesine dair bir kanun var. Kanunda hem kulüpler için hem de olaylarý çýkaran seyirciler için bazý cezalar öngörüldü. Çok da aðýr cezalar var. Bunlarýn ilgili kiþilere uygulanmasý lazým. Bu da beraberinde yaptýrýmý getirecektir. Stadyuma giren kiþide, bir olaya karýþtýðý zaman kendisinin tespit edileceðine, en etkin ve hýzlý þekilde bu fiilinin cezasýný çekebileceðine dair kanaat oluþmasý lazým.'' MOBESE UYGULAMASI BEKLEMESÝN Prof. Dr. Küçükgüngör, stadyumlarda bulunan MOBESE sistemlerinin yurt dýþýnda çok iyi kullanýldýðýný anýmsatarak, þunlarý kaydetti: ''Örneðin Ýngiltere'de, kamera görüntüleri anýnda iþleme tabi tutulur. Ýlgili kiþinin eþgali verilir ve güvenlik anýnda çalýþma baþlatýr. Ancak Sporda Þiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun'un içinde ertelenen maddeler arasýnda kamera sistemlerinin kurulmasýna yönelik hükümler de var. Bu konunun üzerine daha fazla eðinilmesi gerekiyor. Korkum, çýkan olaylarýn artarak devam etmesidir. Güvenlik kameralarýnýn kullanýlmasýna yönelik hükümlerin bir yýl ertelenmesi söz konusu ancak, bunu yýlýn son gönüne kadar beklemek kimseye fayda getirmez, göz ardý edilmemeli.'' KOLTUKLAR YÝNE SAHAYA ATILDI Süper Lig'in ilk haftasýnda Ankaragücü- Mersin Ýdmanyurdu maçýnda yenilgiyi hazmedemeyen bazý taraftarlar koltuklarý kýrarak saha içine atmýþlardý. Ligin ikinci haftasýnda Gençlerbirliði-Kardemir Karabükspor maçý öncesinde Gençlerbirliði taraftarlarý a- rasýnda arbede yaþanmýþtý. Bank Asya Birinci Lig'de Göztepe-Karþýya maçlarýnda da her iki takýmýn taraftarlarý arasýnda gerginlik çýkmýþtý. TFF 3. Lig 3. Grup'ta Aydýnspor 1923 ile Anadolu Üsküdar 1908 kulüpleri a- rasýnda oynanan maçýn ardýndan da þiddet olaylarý yaþanmýþtý. Yahya Oðuz TÜRKÝYE Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, Ýstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda grekoromende iyi sonuçlar alýndýðýný, ancak serbest stilde alýnan baþarýsýzlýða raðmen olimpiyata gitme hedeflerinin bitmediðini söyledi. Bekir Çeker, yaptýðý açýklamada, grekoromen stilde 7 sýkletten 4'ünde 2012 Londra Olimpiyatlarý için vize aldýklarýný dile getirerek, ''Evet, serbest stilde baþarýsýz olduk, çok üzgünüz. Ancak serbestte de olimpiyat hedefimiz bitmedi. Londra Olimpiyatlarý'nda serbestte de 7'de 7 yapacaðýz. Tüm sýkletlerde orada olacaðýz'' sözünü verdi. Serbest stilde yeni bir oluþuma gideceklerini anlatan Çeker, olimpiyatlarda madalya almak i- çin iyi bir hazýrlýk dönemi geçirmeyi planlayacaklarýný söyledi. ORGANÝZASYON TARÝHE GEÇTÝ Baþkan Çeker, 2011 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn organizasyon baþarýsý açýsýndan tarihe geçtiðini ifade etti. Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði (FILA) Baþkaný Raphael Martinetti ve þampiyonaya katýlan bütün ülkelerin organizasyon nedeniyle kendisini tebrik ettiðini anlatan baþkan Çeker, ''Aslýnda bunu ben deðil, misafir ülkelerin delegasyonu söylüyor. Hepsi bu organizasyonun tarihe geçtiðini ifade ediyorlar. GÜMÜÞ TESELLÝSÝ: Dünya Güreþ Þampiyonasý nda serbest stilde 96 kiloda mindere çýkan Serhat Balcý, eleme turlarýndan birbirinden zorlu rakipleri yenerek finale çýktý. Finalde Ýranlý güreþçiye kaybederek dünya ikincisi olan Serhat Balcý, Þampiyon olamadýðým için Türk halkýndan özür diliyorum dedi. 96 kiloda çok zorlu rakipler bulunduðunu ve eleme turlarýnda bir hayli zorlandýðýný ifade eden Serhat Balcý, Herkes benden burada þampiyonluk bekliyordu. Zaten ben dünya ikincisi olan bir güreþçiyim. Kendi e- vimde þampiyon olmalýydým dedi. Þampiyonadan yüzümüzün akýyla çýktýðýmýz için mutluyuz'' þeklinde konuþtu. Bekir Çeker, güreþte artýk zayýf ülkenin kalmadýðýný kaydederek, çok sayýda ülkenin madalya alabilme þansýnýn bulunduðunu kaydetti.eskiden madalyanýn sadece güçlü ülkelerin tekelinde olduðunu belirten federasyon baþkaný Çeker, ''Ancak þu anda böyle bir þey kalmadý. Çok sayýda ülke madalya alabiliyor. Yeni kurallarýn da bunda etkisinin olduðunu söyleyebiliriz. Güreþte artýk zayýf ülke yok'' diyerek sözlerini tamamladý. SATRANÇ USTASI KASPAROV GELÝYOR DÜNYANIN en önemli satranç ustalarýndan Kasparov, SAP Forum'un açýlýþýnda konuþmak üzere Türkiye'ye gelecek. Kurumsal uygulama ve yazýlým alanýnda faaliyet gösteren SAP firmasýnýn Türkiye Genel Müdürü Cem Yeker, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 16 yýldýr düzenlenen forumun ana temasýnýn bu yýl ''En Ýyi Hamle'' olarak belirlendiðini bildirdi.23 Eylül 2011 Cuma günü Lütfi Kýrdar Kongre ve Rumeli Sergi Sarayý'nda yapýlacak foruma onlarca sektörden binlerce yönetici, bürokrat, sivil toplum kuruluþu, medya temsilcisi ve teknoloji firmasý temsilcisi davet edildi. Forum hakkýn- SEYÝRCÝSÝZ MAÇ DÖNEMÝ KADIKÖY'DE SONA ERÝYOR F.BAHÇEVÝ SAHASINDA MANÝSASPOR'U KONUK EDÝYOR. G.SARAY HENÜZ HAZIR DEÐÝL Galatasaray, Telekom Arena'daki ilk lig maçýnda zor da olsa kazandý. Galibiyet iyi, futbol kötüydü. G.Saray takýmý hazýrlýk dönemi aðýr idmanlarýnýn tutukluðu görüntüsündeydi. Oyuncular sanki birbirini yeni tanýyordu. Hareketli olan sadece ayaðýnda top olan oyuncuydu. Diðerleri seyrediyordu. Oysa günümüz futbolunda topun aksiyon alaný i- çindeki tüm oyuncularýn hareketli olmasý gerekli. Yani top alýþ-veriþleri, alan deðiþtirmeler son derece eksikti. Kýsaca futbolun olmazsa TÜRK futbolunda seyircisiz maç dönemi bugün Kadýköy'de Fenerbahçe ile Manisaspor arasýnda yapýlacak maçla sona erecek. Þükrü Saracoðlu Stadýnda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Özgür Yankaya yönetecek. Fenerbahçe ligde oynadýðý maçlarda seyircisiz maçta sahasýnda Orduspor'u 1-0, Gaziantepspor'u ise deplasmanda 3-1 yenerek yeni sezona baþarýlý bir baþlangýç yapmýþtý. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), disiplin talimatýnda yaptýðý deðiþiklikle, Fenerbahçe'nin cezalý olduðu Manisaspor mücadelesini, kadýnlar ve yanlarýnda anneleri olmak þartýyla 12 yaþ ve altý çocuklar tribünden ücretsiz olarak izleyebilecek. Talimatnamenin revize edilen 102. maddesine göre, maçlar için kadýnlardan ve çocuklardan hiçbir ücret talep edilemeyeceði için, kulüp maç hasýlatýndan mahrum kalarak bu anlamdaki cezasýný yine çekecek. Bu arada, geçen sezonun 3. haftasýnda Kadýköy'deki Manisaspor maçýný seyircisinden yoksun oynayan Fenerbahçe, büyük bir tesadüf eseri bu sezon da 3. haftada evindeki Manisaspor maçýnda yine cezalý oldu. Sarý-lacivertli e- F.Bahçe, ligin 2. haftasýnda G.Antepsipor'u 3-1'le geçti. olmazý "topsuz oyun" düþüncesinden mahrum bir G.Saray izledik. Ayrýca oyuncularýn bireysel olarak topa soðuk bir hali vardý. G.Saray'ýn geçen hafta gibi defanstan oyunu kurma eksiði yine sürüyor. Ofansif olarak geçen hafta Sabri'nin oyuna katkýsý iyiydi. Bu hafta Sabri de kötü olunca G.Saray yavanlýktan öteye geçemedi. Doðru dürüst hücum zenginliði izleyemedik. Hakan Balta'nýn, oyuna ofansif yönde katkýsý eskisi gibi deðil. Tek yönlü oyuncularýn, çeþitlemeli futbol anlayýþý içinde yeri yok artýk. Hakan da böyle bir o- yuncu olmuþ. Kâzým'ý Fatih Terim'in bir miktar dinlendirmesi lâzým. Bu aralar çok formsuz. Baros iyi oynamýyor. Ancak Baros'un desteklendiðini de söylemek zor. G.Saray ö- zellikle içerideki maçlarda iki forvetle oynamalý. Þu da anlaþýlýr gibi deðil: Herhangi bir sistem uygulandýðý zaman bütün teknik a- damlar onu uygulamaya çalýþýyor. Þimdilerde tek forvet moda olunca G.Saray'da buna uyan takýmlardan.ancak Terim son yarým satte çift forvete dönüp maçý çevirdi. Esasen sistemi belirleyen oyuncu karakteridir. Takýmýn oyuncu yapýsý hangi sistemi uygulamaya uygunsa en iyi sistem odur. Oyun anlayýþýný da oyuncularýn karakter yapýsý belirler. Top rakibe geçtiðinde G.Saray kendi sahasýna çekilip rakibi bekleyen bir anlayýþla oynuyor. Rakip de oyunu kendi anlayýþýna göre oynuyor. Terim'in hücum pres ve rakibe sahasýnda baský uygulamalarýný henüz göremiyoruz. Yani rakip oyun kurarken rahatsýz edilmiyor. Ancak rakipler G.Saray'ýn oyunu kolay kurmasýna izin vermiyor. Meselâ geçen hafta Ýstanbul Belediye neredeyse maçýn tamamýnda, bu hafta ikinci yarýda Samsunspor, G.Saray'ýn topu geriden rahat kurmasýna izin vermediler. G.Saray henüz bunlarý yapamýyor. G.Saray liglerin bu kadar geç baþlamasýna raðmen henüz hazýr deðil. Gerçi, yavaþ yavaþ yükselen form grafiði har zaman iyidir. Ancak bu süreçte kazanabilmeyi de gerek. Yoksa hedeflerden uzakta kalýrsýnýz. Bu arada önemli eksikleri çabucak halletmek lâzým. G.Saray hem oyuncu formu ve mevkileri hem de sistem sýkýntýlarý yaþýyor. Bunlarý kýsa sürede aþmalý. ARDA: Türkiye ligi Avrupa ligini mutlaka yakalayacak ATLETÝCO Madrid'de iyi bir baþlangýç yapan Arda Turan bugünkü antreman sonrasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda, ''Takýmda arkadaþlýk çok iyi. Sevginin olduðu yerde daha çok baþarýlý olunacaðýna inanýyorum'' dedi. 4-0 yendikleri Racing maçýnda gösterdiði performanstan dolayý Atletico Madrid Kulübünün tercihiyle basýnýn karþýsýna çýkartýlan Arda, ''Burada olduðum için çok mutluyum. Takýmdaki herkese, hocaya teþekkür ediyorum. Beni çok sýcak karþýladýlar. Hiç yabancýlýk hissetmedim. Kendi evimde gibi hissettiðim için de takým için herþeyimi vermeye çalýþýyorum. Ýlk gün de söyledim, her zaman i- yi oynamayabilirim ama her zaman takým için mücadele edeceðim'' þeklinde konuþtu. GOL ATTIRMAYI SEVÝYORUM Atletico Madrid'in Türk futbolcusu, ''Gol atmayý mý attýrmayý mý daha çok seviyorsun?'' sorusuna i- BURSASPOR3'TE3PEÞÝNDE SÜPER Lig in ilk iki haftasýnda rakip filelere 3 er gol býrakan Bursaspor, 22 Eylül de karþýlaþacaðý Beþiktaþ ý puansýz göndermenin hesaplarýný yapýyor. Sezona evinde oynadýðý Kayserispor maçýyla baþlayan Bursaspor, rakibini 3-0 gibi net bir skorla maðlup etmeyi baþardý. Hafta sonu Mersin Ýdmanyurdu na misafir olan yeþil-beyazlý ekip 1-0 maðlup duruma düþtüðü karþýlaþmayý 3-1 kazanmayý baþardý. Timsahlar aldýklarý bu sonuçla ikinci haftayý da lider bitirmeyi garantiledi. Bursaspor ve Beþiktaþ kulüplerinin her iki ilde oynanacak karþýlaþmalara taraftar götürmeme anlaþmasý sebebiyle bu maçta herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Arta Turan Ýspanya medyasýna konuþtu. se ''Hayatým boyunca her zaman paylaþýmcý oldum. Her zaman benim için gol attýrmak daha önemli oldu, neden böyle bilmiyorum. Belki çok fazla gol atamadýðýmdandýr'' cevabýný verdi. Arda, kendini daha fazla Atletico Madrid'e ait hissetttikçe, daha çok güven duyduðunda performansýnýn daha da artacaðýna inandýðýný vurgulayarak, ''Bir futbolcu için güven çok önemli. O yüzden benim için en iyi ilaç, zaman olacaktýr diye düþünüyorum'' dedi. TÜRK LÝGÝ DAHA SERT Arda, La Liga ile Türk liginin karþýlaþtýrýlmasýyla ilgili yöneltilen bir soruya da þu karþýlýðý verdi: ''Türkiye'de daha fazla sert oynanan bir lig var burada ise çok daha kaliteli ve çok daha oynamaya yönelik bir lig. Kabul edilir ki dünyanýn en iyi futbolcularý burada. O yüzden herkes oynamayý düþünüyor. En büyük farklýlýk bu. Ama Türkiye ligi de yakýn bir zamanda Avrupa ligini yakalayacaktýr. Çok güzel atýlýmlar var, yeni statlar, her maçý dolduran tribünler var. Türkiye ile burasý arasýnda oyuncular ve atmosfer çok farklý. Burada herkes oynamayý düþünüyor. Türkiye de herkes oynamayý düþünmez.'' SÜPER LÝGDE BUGÜN 3 MAÇ VAR Bugün: Gaziantepspor-Kayserispor: Cüneyt Çakýr Fenerbahçe-Manisaspor: Özgür Yankaya Ýstanbul B. Belediye-Orduspor: Koray Gençerler 21 Eylül Çarþamba: Karabükspor-Galatasaray: Bünyamin Gezer ntalyaspor-mersin Ýdmanyurdu: M.Ýlker Coþkun Eskiþehirspor-Gençlerbirliði: Abdullah Yýlmaz Samsunspor-Trabzonspor: Fýrat Aydýnus 22 Eylül Perþembe: Bursaspor-Beþiktaþ: Yunus Yýldýrým Ankaragücü-Sivasspor: Hüseyin Sabancý

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Obeziteye yol açan ürünler satýlamayacak ANKARA VALÝLÝÐÝ, OKUL KANTÝN VE YEMEKHANELERÝNE YÖNELÝK YAYIMLADIÐI GENELGE ÝLE, DENGESÝZ BESLENME VE ÞÝÞMANLIÐA SEBEP OLABÝLECEK ÜRÜNLERÝN SATIÞINI YASAKLADI. Elma, armut, muz ve karnabahar gibi "beyaz etli" meyve ve sebzeler felç geçirme riskini azaltýyor. Günde bir elma felçten koruyor YÜKSEK miktarda beyaz etli meyve ve sebze tüketiminin felç riskini azalttýðý a- çýklandý. Hollandalý uzmanlarýn Stroke dergisinde yayýmlanan araþtýrmasý, elma, armut, muz ve karnabahar gibi beyaz etli meyve ve sebzelerin felç geçirme riskini yüzde 52 oranýnda azalttýðýný ortaya koydu. Yaklaþýk 20 bin kiþinin beslenme alýþkanlýklarý ve saðlýk durumlarýný 10 yýl boyunca gözlemleyen uzmanlar, günlük beyaz etli meyve ve sebze tüketiminde yapýlacak 25 gramlýk bir artýþýn, felç riskini yüzde 9 aþaðýya çektiðini keþfetti. Araþtýrmaya katýlanlarýn yediði meyve ve sebzeleri de sýnýflandýran uzmanlar, katýlýmcýlarýn yarýsýndan fazlasýnýn elma ve armudu sýklýkla tükettiðini belirledi. Araþtýrmayý yürüten ekipte bulunan Wageningen Üniversitesi nden beslenme uzmaný Linda Oude Griep, elma ve armudun yüksek miktarda lif ihtiva ettiðinin bilindiðini, ancak beyaz etli meyve ve sebzelerin içeriðindeki önemli besleyici maddeleri ortaya çýkarmak için daha fazla araþtýrma yapýlmasý gerektiðini kaydetti. Öte yandan uzmanlar, beyaz etli meyve ve sebze tüketiminin yararlarýna dair bu bilgilerin, insanlarý diðer renkteki meyve ve sebzeleri yemekten alýkoymamasý gerektiðini ifade etti. Araþtýrmacýlar, saðlýklý ve dengeli beslenmenin, doymuþ yað ve tuz kullanýmýný azaltmanýn, düzenli sporun ve tansiyonu kontrol atýnda tutmanýn felç riskini azaltmada etkili faktörler olduðunu vurguladý. Ankara / aa Kantinciler: Cipslerin reklamý da yapýlmasýn OKUL kantin sahipleri, çocuklara zararlý kola, gazoz gibi gazlý içeceklerin yaný sýra kýzartma ve cips gibi yaðlý yiyeceklerin satýþýnýn yasaklanmasý üzerine yeni çareler a- rýyor. Kantinciler, Devlet olarak madem zararlý buluyorsunuz TV lerden ve medya kuruluþlarýndan reklamlarýný da kaldýrýnýz. Adý geçen yiyecekler çocuklarýn her gün beynini yýkamakta. Belki de bunlardan daha alternatif yiyeceklere yöneltmek doðru olacaktýr dedi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan okul kantinleri, dershane kantinleri gibi yerlerde obeziteye sebep o- lacak kola, gazoz gibi gazlý içeceklerin yaný sýra kýzartma ve cips gibi yaðlý yiyeceklerin satýþýnýn yasaklanmasý üzerine yeni çareler arýyor. Basýn toplantýsý düzenleyen Edremit Kantinciler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Burhan Uçak, hükümetin aldýðý kararlara saygýlý olduklarýný belirterek, Elbette ki onlar da bir karar vermeden önce ilgili kuruluþlara araþtýrma yaptýrýp en doðru kararý vermek için çaba sarf ediyorlar. Çocuklarýn saðlýðýný düþünmek adýna bazý içecek ve yiyecekleri kantinlerden uzak tutmalarý veya adý geçen nesneleri yasaklamalarý çok doðru bir karardýr. Ama kantinciler o- larak bizler bu durumdan çok maðdur olacaðýz. Zaten çocuklarýn en çok tercih ettiði bu yiyecek ve içecek maddelerinden kazanýyorduk. Devlet olarak madem zararlý buluyorsunuz TV lerden ve medya kuruluþlarýndan reklamlarýný da kaldýrýnýz. Adý geçen yiyecekler çocuklarýn her gün beynini yýkamakta. Belki de bunlardan daha alternatif yiyeceklere yöneltmek doðru olacaktýr. Bu görev de medyaya düþmektedir. Allah, çocuklarýmýzý her türlü zararlardan korusun dedi. Balýkesir / aa ANKARA Valiliði, eðitim-öðretim döneminin baþlamasý dolayýsýyla okul kantin ve yemekhanelerine yönelik bir genelge yayýmladý. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel imzasýyla ve önemli ibaresiyle yayýmlanan genelgede, okul idarecilerinin kantin ve yemekhanede hijyen kurallarýna dikkat etmesine iþaret edildi. Kurallara uymayanlar hakkýnda iþlem yapýlmasýnýn belirtildiði genelgede, en dikkat çeken konu ise günümüzün sorunu olan obezite oldu. Valilik, Ankara da bulunan eðitim kurumlarýnýn yatýlý veya pansiyonlu yemekhaneleri de dahil olmak üzere okul kantinlerinde tabiî maden sularý hariç, dengesiz beslenmeye ve þiþmanlýða (obezite) sebep olabilecek, enerji yoðunluðu yüksek ancak besin deðeri düþük olan e- nerji içecekleri, gazlý, kolalý ve aromalý içecekler ile kýzartma ve cipslerin satýþýnýn yaptýrýlmasýný yasakladý. Otomatik satýþ yapan makinelerin de okula giriþini engelleyen Valilik, bunlarýn yerine süt, ayran, yoðurt, meyve suyu, taze sýkýlmýþ meyve suyu ve tane i- le satýþý yapýlabilen meyve bulundurulmasý ile ilgili o- larak okul kantin sözleþmesine hükümler konulmasýný istedi. Ayrýca yetersiz ve dengesiz beslenmeye sebep olabilecek gýda maddelerinin tüketimini özendirici her türlü reklam, promosyon ve tanýtým amaçlý afiþ, poster, broþür ve benzeri kullanýlmayacak. GIDA GÜVENLÝÐÝNÝN ÖNEMÝ BÜYÜK Valilik, bulaþýcý hastalýklar ile gýda zehirlenmelerinin kaynaðýný büyük ölçüde gýda güvenliði kurallarýna uyulmadan üretilen, satýþa veya tüketime sunulan gýda maddelerinin teþkil ettiðine dikkat çekti. Gýda güvenliði bakýmýndan bilhassa çocuklarýn güvenliðinin saðlanmasý ve saðlýklarýnýn korunmasý gerektiðinin altýný çizen Valilik, okul çaðýndaki çocuk ile gençlerin saðlýklý ve dengeli bir þekilde beslenmelerinin saðlanabilmesi amacýyla özellikle okul kantinlerinde asgari teknik ve hijyenik þartlar ile gýda güvenliðine ait þartlarýn oluþturulmasý ve bunlarýn sürekli olarak gerek okul idarelerince ve gerekse ilgili kurumlarca takip edilmesi kanuni zorunluluk olduðunu dile getirdi. Ankara / cihan Yürüyüþ, en saðlýklý sporlardan biri KOCAELÝ Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu Kartepe ye baðlý Kuzuyayla Mesire Alaný nda vatandaþlarla birlikte yürüyüþe katýldý. 7 den 70 e katýlýmýn saðlandýðý yürüyüþte Kartepe Belediye Baþkaný Þükrü Karabalýk da Karaosmanoðlu na eþlik etti. Asýrlýk çýnar aðaçlarýnýn gölgesinde yapýlan yürüyüþ, ýsýnma hareketleriyle baþladý. Kocaeli nde yaþayan herkesin saðlýðýna ve saðlýklý bir þehirde yaþamasýna azami önem verdiklerini ifade eden Baþkan Karaosmanoðlu, Yürüyüþ en güzel ve en saðlýklý spor dallarýndan birisidir. Büyükþehir olarak amacýmýz Kocaeli nde yaþayan herkesin sporun bir dalýyla meþgul olmasýdýr. Bu nedenle sporu tabana yaymak için çalýþmalarýmýz devam ediyor dedi. Yürüyüþ tutkunlarý, böylesine güzel bir atmosferde kendilerine yürüme imkaâný saðladýðý için Baþkan Karaosmanoðlu na teþekkür etti. Kocaeli / cihan Kronik hastalýklar ekonomiyi de vuruyor BELLÝ baþlý 5 kronik hastalýk olan kanser, þeker, ruhsal bozukluklar, kalp ve solunum rahatsýzlýklarýnýn gelecek 20 yýl içinde küresel e- konomiye getireceði yükün 47 trilyon ABD dolarýný bulmasý bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu nun Harvard Halk Saðlýðý Fakültesi ile yürüttüðü araþtýrmaya göre, her yýl 36 milyon insanýn ölümüne yol açan bu hastalýklarýn dünya ekonomisine getireceði yükün küresel gayrisafi hasýlanýn yüzde 4 ünü temsil edeceði tahmin ediliyor. Araþtýrmayý yaptýran Dünya Ekonomik Forumu ndan bir yetkili, konunun sadece bir saðlýk deðil, ayný zamanda ekonomik bir mesele olduðunu i- fade ederek, Bu toplumun her kesimini etkiliyor diye konuþtu. Dünya Saðlýk Örgütü ise bulaþýcý olmayan hastalýklar sebebiyle ölenlerin sayýsýnýn 2030 yýlýnda 52 milyon kiþiye ulaþacaðýný tahmin ediyor. Bulaþýcý olmayan hastalýklar, sanýlanýn aksine zengin ülkelerden ziyade fakir ülkelerin insanlarýný daha çok etkiliyor. Bu tür hastalýklarýn yol açtýðý ölümlerin yüzde 80 i az ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Halbuki, Dünya Saðlýk Örgütü, kiþi baþýna yýllýk 1,20 dolar harcanarak 5 kronik hastalýðýn yol açtýðý saðlýk sorunlarýnýn tedavisinde önemli ilerlemeler saðlanabileceðini açýkladý. Örgüt, özellikle fakir ülkelerin küçük miktarlarda yapacaðý saðlýk harcamalarý sayesinde, saðlýk sistemlerinin iflas etmesinin de önüne geçilebileceðini bildirdi. Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý, hükümetlere bir dizi öneride bulunarak saðlýk alanýnda atýlabilecek adýmlarý da sýraladý. Buna göre, tütün ve alkol vergilerinin artýrýlmasý, kapalý alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasý, tuz ve transyað içeren gýdalarýn tüketim seviyesini düþürecek kampanyalar düzenlenmesi ile diyet ve fiziksel aktiviteyi artýrmayý amaçlayan bilinçlendirme kampanyalarýnýn baþlatýlmasý, bulaþýcý olmayan hastalýklarýn neden olduðu ölümleri azaltabilir. Londra / aa

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Yarýþma programýna din adamlarý da katýlýrken, Kur'ân kursu öðrencilerinin okuduðu ilahiler büyük beðeni topladý. FOTOÐRAF: AA Kalpte sevgi olursa nefrete yer kalmaz BULGARÝSTAN MÜSLÜMANLARI BAÞMÜFTÜLÜÐÜ'NÜN DÜZENLEDÝÐÝ BEÞÝNCÝ MÝLLÎ TEMEL ÝSLÂMÎ BÝLGÝLER YARIÞMASI SOFYA'DA YAPILDI. BUL GA RÝS TAN Müs lü man la rý Baþ müf - tü lü ðü ta ra fýn dan dü zen le nen 5. Mil li Te mel Ýs la mi Bil gi ler Ya rýþ ma sý baþ þe hir Sof ya nýn Halk Kül tür Sa ra yý nda ya pýl dý. Þum nu, Smol yan, Ve li ko Týr no vo, Sli - ven ve Bla go ev grad Böl ge Müf tü lük le ri - nin dü zen le di ði Kur ân kurs la rýn da e ði - tim gö ren öð ren ci le rin o luþ tu ru ðu ta - kým lar ka týl dý. Jü ri ka ra rý i le bi rin ci se çi - len Bla go ev grad þeh ri ne bað lý Rib no vo kö yü Kur ân kur su öð ren ci le ri ne Bul ga - ris tan Müs lü man la rý Baþ müf tü sü Mus - ta fa A liþ Ha cý ta ra fýn dan çe þit li he di ye ler ve ril di. A de ta bir þen lik ha va sýn da ge çen ya rýþ ma nýn bö lüm a ra la rýn da i se O si ko - vo kö yü Kur ân kur su nun kýz öð ren ci le - rin den o lu þan bir grup i lâ hi ler söy le di ve di nî þi ir ler o ku du. Fi li be Ý ma mý Nu ret tin Ah med de o ku du ðu i lâ hi i le iz le yi ci le rin tak di ri ni top la dý. Sofya / aa PEY GAM BER (ASM) ÝL MÝ TAV SÝ YE ET TÝ YARIÞMANIN ö zel bir de ðer ta þý dý ðý ný i fa de e den Baþ müf tü Mus ta fa A liþ Ha cý, Bu ya - rýþ ma da sa de ce ka za nan lar var, kay be den yok tur de di. Bul ga ris tan da Müs lü man la rýn ba rýþ ve u yum i çin de ya þa dýk la rý ný kay de den Baþ müf tü Ha cý, Yü rek te sev gi o lur sa nef - re te yer kal maz di ye ko nuþ tu. Ya rýþ ma yý iz - le yen ler den Bul ga ris tan Baþ ba kan Yar dým - cý sý ve Ý çiþ le ri Ba ka ný Tzve tan Tzve ta nov da, Ýs lâ mi ye tin sa hip ol du ðu zen gin kül tü rel ta ri hin al tý ný çi ze rek, Bul ga ris tan da tüm din ler i le di ya log i çin de yiz de di. Tür ki ye Cumhuriyeti Bü yü kel çi li ði Din Hiz met le ri Mü þa vi ri Doç. Dok tor Fikret Ka ra man da, Pey gam beri miz (asm) Müs lü man la ra be - þik ten me za ra ka dar bi limle ya þa ma la rý ný tav si ye et miþ tir di ye ko nuþ tu. Ý þa da mýn dan ör nek dav ra nýþ AN KA RA NIN Po lat lý il çe sin de fa a li yet gös te ren An ka ra Diþ li Sa na yi (He ma) fab ri ka sý nýn sa - hi bi E mir-ye þim Hat tat çif ti, ör - nek bir dav ra nýþ ser gi le ye rek, ken di ço cuk la rý na sün net dü ðü - nü yap mak ye ri ne, fab ri ka da ça lý þan ve il çe de ki ih ti yaç sa hi bi 50 a i le nin ço cu ðu nu sün net et - tir di. An ka ra Diþ li Sa na yi fab ri - ka sýn da ger çek leþ ti ri len sün net tö re ni i çin sün net et ti ri len ço - cuk lar ve a i le le ri, fab ri ka nýn o - to büs le ri i le sün net þö le ni nin ya pýl dý ðý fab ri ka ya ge ti ril di. 50 ço çu ðun er kek li ðe ilk a dý mý at - tý ðý tö ren de ilk o la rak mev lid o - ku tul du. Da ha son ra ço cuk la ra al týn ta ký lýr ken, ta ký tö re ni ar - dýn dan ço cuk lar ve a i le le ri bir lik - te ye mek ye di. Ankara / cihan Ü re ti mi de sa tý þý da dü þü yor ES KÝ LE RÝN de yi miy le pa ra sý e le du ma ný ye le si ga ra da son yýl lar - da ü re tim de sa týþ da dü þü yor. Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü zen le - me Ku ru mu (TAPDK) ve ri le rin - de ne gö re, si ga ra ü re ti mi ih ra - cat da hil, 2005 te 114,5 mil yar a det, 2006 da 125,8 mil yar a - det, 2007 de 126,1 mil yar a det ol du de 135 mil yar a de - de u la þan ü re tim, 2009 da 132,9 mil yar a de de, 2010 da i se 115,2 mil yar a de de ge ri le di. Ge - çen yý lýn 7 a yýn da 63,4 mil yar a det o lan ü re tim 2011 yý lý 7 a - yýn da i se 48,8 mil yar a det o la - rak ka yýt la ra geç ti. Sa týþ ra - kam la rý na ba kýl dý ðýn da i se 2005 te 106,7 mil yar a det, 2006 da 107,9 mil yar a det, 2007 de 107,4 mil yar a det si ga ra sa týl dý de 107,8 mil yar a det o lan sa týþ mik ta rý, 2009 da 107,5 mil yar a de de, 2010 da i se 93,3 mil yar a de de ge ri le di yý lý 7 a yýn da 53,8 mil yar a det o lan sa - týþ mik ta rý i se bu yý lýn 7 a yýn da 53,1 mil yar a de de düþ tü. Uz man - lar, si ga ra sa týþ la rýn da ki ge ri le - me de ka pa lý a lan lar da ki si ga ra iç me ya sa ðý, du man sýz ha va sa - ha sý i le si ga ra nýn za rar la rý na i liþ - kin kam pan ya la rýn et ki li ol du ðu - nu i fa de e di yor. Ankara / aa Pi ra mit le re e-bi let le gi ri le cek Dün ya nýn 7 ha ri ka sýn dan bi ri ka bul e di len ve Mý sýr ýn baþ þeh ri Ka hi re ya kýn la rýn da bu lu nan, her yýl mil yon lar ca tu ris tin zi ya ret et ti ði Gi za pi ra mit le ri ne gi ri þin ar týk e lek tro nik bi let le ya pý - la ca ðý bil di ril di. Mý sýr ýn ya rý res mi El Ah ram Ga ze te si nin ha be ri ne gö re, yet ki li ler, Gi za pi ra - mit le ri ne gi riþ ler de e lek tro nik bi let uy gu la ma sý na ge çil di ði ni a çýk la dý. Yet ki li ler, pi ra mit le ri zi - ya re ti ko lay laþ tý ra cak e lek tro nik bi let le rin ü ze ri ne pi ra mit re sim le ri nin ba sý la ca ðý ný be lir te rek, tu rist le rin söz ko nu su bi let le ri ha tý ra o la rak sak la ya bi le cek le ri ni i fa de et ti. Mý sýr da bu lu nan Gi za ve Sak ka ra pi ra mit le ri ne da ha ön ce nor mal bi let le gi ri le bi li yor du. Kahire / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı