AB süreci demokratikleþme için önemli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB süreci demokratikleþme için önemli"

Transkript

1 HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B E K L E Y Ý N Ý Z... GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr AB süreci demokratikleþme için önemli AB KRÝ TER LE RÝ, DE MOK RA - TÝK LEÞ ME RE FORM LA RI - MIZ DA ÖR NEK O LA CAK STAN DART LARI ÝÇERÝYOR. ENERJÝ BAKANI: BÝZ DE PETROL ARARIZ Rumlara KKTC misillemesi E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Rum yö ne ti mi - nin Ak de niz de pet rol ve do ðal gaz a ra ma ça lýþ ma la rý nýn baþ la - ma dan der hal bi ti ril me si ni is te dik le ri ni söy le ye rek, KKTC i le ký - ta sa han lý ðý an laþ ma sý ný ge liþ me le re pa ra lel o la rak her an im za - la ya bi le cek du rum da yýz, an laþ ma ha zýr de di. Ta ner Yýl dýz Ký ta sa han lý ðý an laþ ma sý i le il gi li o la rak ge çen haf - ta E ner ji Ba kan lý ðý müs te þar yar dým cý sý nýn KKTC ye git ti ði ni ha týr la tan Yýl dýz, KKTC i le ya pý la cak ký ta sa - han lý ðý an laþ ma sý i le be ra ber TPA O nun o ra da fi i lî du rum o luþ tu ra ca ðý ný kay det ti. Ha be ri sayfa 4 te Han de Öz san Bo zal tý REFORMLARI KENDÝMÝZ ÝÇÝN YAPACAÐIZ Av ru pa Böl ge ler A samb le si (A ER) Baþ kan Yar dým cý sý ve Kül tür, E ði tim Genç lik ve U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ko mi - te Baþ ka ný Dr. Han de Öz san Bo zal tý, Gi re riz, gir me yiz, a ma AB, so nuç ta ken di miz i çin ya pa ca ðý mýz re form lar - da, de mok ra tik leþ me de ör nek o la cak stan dart la rý i çer - di ði i çin ü ye lik sü re ci ni ö nem si yo ruz'' diye konuþtu. TÜRKÝYE AVRUPA'YI DOÐUYA AÇACAK KAPI As samb le nin bü yük bir plat form ol du ðu nu, kül tür ler a - ra sý di ya lo ðu, lo kal de mok ra si yi art týr ýp yerel yö ne tim le ri güç len dir me yi a maç la dýk la rý ný belirten Bo zal tý, Tür ki ye þu an Av ru pa'nýn ö nün de. Av ru pa'yý Do ðuya, Or tado ðu'ya a ça cak bir ka pý. Ve bu gün Av ru pa'nýn bi ze ih ti ya cý nýn ol - ma sý da ha çok gün dem de dedi. Ha be ri sayfa 4 te BBC NÝN DÜZENLEDÝÐÝ ANKETE KATILANLARIN ÇOÐUNLUÐU FÝLÝSTÝN ÝN TANINMASINI ÝSTEDÝ Dünya Filistin in yanýnda TBMM Baþ ka ný Çiçek, hukukçu akademisyenlerle bir araya geldi. TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: A na ya sa so ru nu kan gren ol du TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki - ye nin bir a na ya sa so ru nu ol du ðu nu, bu so run çer çe ve sin de u zun yýl lar dan bu ya - na sü rek li a na ya sa tar týþ ma la rý nýn ya - þan dý ðý ný hatýrlatarak, Bu sü reç te bir bi - ri mi zi suç la mak ye ri ne, so run la rý mý zýn çö zü mü ne kat ký sað la mak a ma cýy la her tür lü fik rin tar tý þýl ma sý na im kân ve re cek þe kil de or tak nok ta la rý mý zý ön pla na çý - kar mak su re tiy le so ru nun üs te sin den gel me ye ça lýþ ma lý yýz. Kan gren ol muþ bu so ru nu mu zu, ül ke mi ze kar þý so rum lu lu - ðu mu zun bir ge re ði o la rak ve el bir li ðiy le çö ze ce ði mi ze i na ný yo rum dedi. 5 te MALÝYE BAKANI MEHMET ÞÝMÞEK: Ailede muhafazakâr, ekonomide liberal, yoksullukta sosyalistiz Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, Ýn gil - te re de par ti le re ba kýl dý ðýn da, siz ce AK Par ti han gi par ti ye da ha ya kýn? so ru su - na, A i le de ðer le ri gi bi ko nu lar da mu ha - fa za kâ rýz. E ko no mi, kü re sel i liþ ki le re bak - tý ðý nýz da ol duk ça li be ra liz. Ge lir da ðý lý mý, yok sul luk gi bi ko nu lar da i se ol duk ça sos - ya lis tiz ce va bý ný ver di. Ha be ri sayfa 4 te Esad: Atýlan reform adýmlarý sabote edildi Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, attýklarý reform adýmlarýnýn gerilimi týrmandýrma ve dýþ baskýlarla karþýlýk bulduðunu söyledi. Ha be ri sayfa 7 de Fi lis tin yö ne ti mi, dün ya ta ra fýn dan dev let o la rak ta nýn mak i çin bu haf ta Bir leþ miþ Mil let ler e tam ü ye lik baþ - vu ru su yap ma ya ha zýr la nýr ken, kü re - sel öl çek te ki bir an ke te ka tý lan la rýn ço ðun lu ðu Fi lis tin in ta nýn ma sý ge - rek ti ði gö rü þü nü di le ge tir di. BBC nin 19 ül ke de yap tý ðý an - ke te ka tý lan la rýn yüz de 49 u, ül ke - le ri nin Fi lis tin i BM de dev let o la - rak ta ný ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. ABD li le rin yüz de 45 i Fi lis tin in ta nýn ma sý ný is ter ken, yüz de 36 sý bu na kar þý çýk tý. Tür ki ye nin de a ra la rýn da bu lun - du ðu Müs lü man ül ke ler den Fi lis - tin e en yük sek des tek Mý sýr dan gel di. Mý sýr lý larýn yüz de 90 ý Fi lis - tin e des tek ve rir ken, Türk lerin yüz de 60 ý Fi lis tin in ta nýn ma sý ný is te di. Ha be ri sayfa 7 de ISSN milyon öðrenci ders baþý yaptý Ha be ri sayfa 3 te Yüzlerce engelli meslek sahibi olacak Ha be ri sayfa 6 da Otobüslere yangýn önleme sistemi Ha be ri sayfa 3 te

2 2 Y LÂHÝKA Adnan Menderes in Konya nutkuna dair Baþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku için umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým... Tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. Rehber in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri nin müdafaatý gibi, Konya da Baþvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattýr. B aþvekilin Konya daki ehemmiyetli nutku için umum Nur talebeleri ve mektepli mâsum çocuklar namýna bir tebrik yazacaktým. Þimdi kalbime geldi: Risâle-i Nur un serbestiyetine dair müdafaatlarýmýzýn ve ehemmiyetli bir avukatýmýzýn ehl-i vukufa cevabýnýn arkasýnda, o nutku, Risâle-i Nur un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu daki Müslümanlarý ve Nurun bütün talebelerini ona bir mânevî kuvvet ve duacý yapmak, ezan-ý Muhammedînin ilâný onlara nasýl bir mânevî kuvvet hükmüne geçti; bu nutukla Risâle-i Nur un serbestiyeti dahi, ona bir mânevî kuvvet hükmüne geçmesi için, ona tebrik yerine, dâvâ vekilimizin haklý müdafaasýnda bir haþiye yaptýk. (Bu müdafaa Eþref Edib in neþrettiði küçük Tarihçe-i Hayat tadýr.) Rehber in müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri nin müdafaatý gibi, Konya da Baþvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattýr. *** MENDERES ÝN KONYA NUTKUNA DAÝR AÇIKLAMASI Baþvekil, sözlerinin maksatlý olarak tefsirlere tâbi tutulduðunu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.) ANKARA: Baþvekil Adnan Menderes Konya da söylemiþ olduðu nutuk dolayýsýyla yapýlan neþriyat üzerine Zafer gazetesinin sorduðu bir suâli þu þekilde cevaplandýrmýþtýr: Konya da Hükûmet Meydanýnda büyük bir kitle halinde toplanmýþ bulunan çok muhterem Konyalý vatandaþlarýma karþý söylediðim nutkun lâiklik telâkkimiz hakkýndaki kýsmýnýn su-i niyet sahibi kalemlerde nasýl tefsire tâbi tutulduðunu, ben de esefle müþahede ettim. Bunlardan bir kýsým sözlerimin kardeþi kardeþe kýrdýracak bir mahiyette olduðunu, bir kýsmý sað politikacýlara meydan açtýðýný ve mukaddesatçýlýk yasaðýný ortadan kaldýrdýðýný ve netice itibarýyla Türk inkýlâplarýnýn büyük esaslarýndan birini zedelediðini ifade etmiþlerdir. Bütün bu yazýlarda dikkatime çarpan cihet, Konya daki sözlerimin takip olunan maksatlara ve elde edilmek istenilen neticelere göre tahrif edilmiþ olmasýdýr. Meselenin iyice anlaþýlmasý için, evvelâ Konya daki sözlerimi bir kere daha ve o günkü Anadolu Ajansýnda neþredildiði gibi tekrar etmek isterim. O gün aynen þöyle demiþtim: Þimdi size lâiklik telâkkimizden de bahsetmek istiyorum. Lâiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrýlmasý, diðer taraftan ise vicdan hürriyeti mânâsýna gelir. Din ile siyasetin kat î sûrette birbirinden ayrýlmasý esasýnda en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. Vicdan hürriyeti bahsine gelince: Türk milleti Müslümandýr. Ve Müslüman olarak kalacaktýr. Evvelâ kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasýný ve kaidelerini öðretmesi, ebediyen Müslüman kalmasýnýn münakaþa götürmez bir þartýdýr. Halbuki mekteplerde din dersi olmayýnca, evlâdýna kendi dinini telkin etmek ve öðretmek isteyen vatandaþlar bu imkânlardan mahrum edilmiþ olurlar. Müslüman çocuðu, dinini öðrenmek gibi pek tabiî bir haktan mahrum edilmemek icab eder. Böyle mahrumiyet ve imkânsýzlýk vicdan hürriyetine uygundur denilmez. Bu itibarla orta mekteplerimize din dersleri koymak, yerinde bir tedbir olacaktýr. Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin pâyidar olabileceðine i- nanmýyoruz. En ileri milletlerin dahi din ile siyaset ve dünya iþlerini birbirinden ayýrdýktan sonra ne derece dinlerine baðlý kaldýklarýný biliyoruz. Bugünkü seviye ile asil milletimize taassup isnadý reva görülemez. Milletimiz dinine sýmsýký baðlý olduðu kadar, umumiyetle dini en temiz duygularla benimsemektedir. Ýslâmlýk, milletimizin vicdanýnda en musaffâ seviyesini bulmuþtur. Müslümanlýðý ve onun esaslarýný, farizalarýný ve kaidelerini kifayetle telkin edip öðretecek öðretmenlerimizin yetiþtirilmesine ayrýca gayret sarf edilecektir. Gelecek sene lise derecesinde ilk mezunlarýný verecek olan Konya Ýmam Hatip Mektebinin ileri seviyede din tahsili veren bir tedris müessesesi haline getirilmesi ve bu müesseselerin benzerlerinin yurtta fazlalaþtýrýlmasý uygun olacaktýr. Konya nutkunun bu kýsmýný muhterem Türk efkârý karþýsýnda öylece tekrar ettikten sonra þunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isterim ki: Beyanatým, herhangi bir iltibasa mahal vermeyecek kadar açýktýr. Yapýlacak tefsirlerde, ileri sürülecek mütalâalarda bu açýk metne sadýk kalmak esastýr. Hiç kimse benim söylediðim sözleri tahrif hakkýna sahip olmadýðý gibi, hiçbir zaman aklýmdan geçmeyen maksadý ve niyetleri bana atfetmeye kimsenin hakký olmamak lâzým gelir. Emirdað Lahikasý, s. 805 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Hor kýlýp hakîr eder bazen düþürür zillete Hem de ikbal ile kulunu yüceltir izzete Kudretine her ne ki güç, edemez müdahele O nun adâletine engel olamaz velvele Küreler yýldýzlar O nun emrine vâ-bestedir Yer ve gök bütün cihan hep rahmetine bestedir Varlýðý birbirlerine mütenâsib yaratan Her þeyin sâhibidir O yeri göðü donatan El- Müzill Her kula malý çocuðu verir O Zât-i Kâdir Kýymetini bilmeyeni eyleyiverir zelil Yani O her þeye gücü galib olan muktedir Ehl-i zulmü zorbalarý kahredip eyler hakîr Dilediðinde kulun hem hükmeder O fakrine Ýmtihan etmek için servet katar servetine eni bir eðitim dönemi baþlýyor. Ýlkokuldan üniversi- Y teye kadar muazzam bir öðrenci kitlesi ders baþý yapýyor. Artýk günümüzde hayat standartlarý da tamamen eðitim ve öðretime endekslendiði için memleketin tamamýnda büyük bir heyecan ve telaþ var Eðitimdeki büyük hareketlilik gerçekte geliþmiþliðin bir göstergesi. Büyük eðitim kurumlarý ve ciddî faaliyetleriniz varsa, araþtýrma merkezlerinizin yayýnladýðý makaleler ve kitaplar dünya çapýnda ise, ilim adamlarýnýz tanýnýyor ve itibarlý ise geliþmiþ bir ülkesiniz. Aksi takdirde askerî, siyasî, spor ya da magazin gibi konularda ne kadar meþhur olsanýz da fazla bir kýymetiniz olmadýðý gibi devamlýlýðýnýz da yok. Hep tartýþýlýr, geliþmiþ ülke olduðunuz için mi eðitim faaliyetleriniz iyi; yoksa eðitim faaliyetleriniz ileri ve saðlam bir altyapýya oturduðu için mi kalkýnmýþ ve ileri bir ülkesiniz? Her ikisinin birbirlerine tesirini ihmal etmemek gerekiyor. Ancak binlerce yýllýk insanlýk tarihinden gelen bir tecrübe i- le kesin olarak bilenen bir þey var ki, o da geri kalmýþlýktan kurtulmak için önce eðitimden baþlamak gerekiyor. Bilindiði gibi Peygamberimiz (asm) Medine ye hicret ettiðinde ilk inþa ettiði bina mektep ve medrese olarak kullandýðý mescid idi. Hemen evinin yakýnýndaki Ashab-ý Suffa nýn bulunduklarý mekân ise; o zamanýn adeta muazzam bir üniversitesi idi Oradaki samimi ve fedakârane gayretler, çölde yaþayan kabileleri, kýrkelli sene içerisinde dünyaya hâkim ve medenî milletlere üstad eylemiþti. Ashab-ý Suffa nýn imkânsýzlýklar içerisindeki ders mekânlarý, zaman geldi Mýsýr, Suriye ve Roma daki binlerce yýllýk ihtiþamlý felsefe okullarýnýn ve diðer dinlere ait eðitim kurumlarýnýn önüne geçti. Demek ki önemli olan talebe ve hocanýn açýk fikirliliði, idealleri, azim ve gayreti ve okuldaki müfredat ve muhteva idi Selçuklu daki Nizamiye Medreseleri, Avrupa Rönesans ýnýn hocasý olan Endülüs Ýslâm Üniversiteleri, Osmanlý medreseleri ve bu topraklarda baþlayan Risâle-i Nur dershanelerinin çekirdeði ve kökü, Peygamberimizin (asm) bizzat ilgilendiði Ashab-ý Suffa dýr. Vazife bu kadar mukaddestir. Okullar bu kadar önemli ancak þu soruyu da sormak gerekiyor: Okullar yeterli mi? Eðitim için okullar ne kadar vazgeçilmezse, eðitimin sadece okullardan ibaret olduðunu düþünmek de o kadar hatalý olacaktýr. Bugün artýk bütün dünyada devlet kuruluþlarý ve büyük þirketlerin tamamý kendi iç eðitimlerini tamamlayacak þekilde birer eðitim tesisine sahip. Batýdaki meþhur pek çok þirket bu tesisleri daha da ileri götürerek kendi okullarýný açýp eksiklikleri tamamlamakta, geliþen teknolojiyi çalýþanlarýna aktararak, eðitimi iþ hayatý boyunca devam eden bir faaliyet haline getirmiþlerdir. Gerçekte okullarýn yetersizliði eðitimin hayat boyu icra edilmesi gereken bir faaliyet olmasýndan kaynaklanýyor. Çünkü dünya durmuyor, deðiþim ve dönüþüm baþ döndürücü bir hýzla devam ediyor. Eskiden bir haftada imal edilen bir mamul þimdi neredeyse bir dakikada ve daha geliþmiþ fonksiyonlara sahip olarak i- mal ediliyor. Dünyanýn öbür ucunda icad edilen bir teknoloji harikasý eskiden bize yirmi senede gelirken þimdi ertesi gün, tabiri caizse çolukçocuðun elinde dolaþýyor. Bu, yarýn daha da hýzlý olacaktýr. Onun için çocuklarla birlikte büyüklerin de e- ðitimi ve okumasý mutlaka devam etmeli Yani Peygamberimizin (asm) Beþikten mezara kadar ilim prensibi hayatýn ta kendisidir ve ö- zellikle bugün içindir Eðitimin bu kadar önemli olmasý gerçekte tamamen insanýn tabiatýyla ve yaratýlýþý ile ilgili Biz insanoðlunun canlý-cansýz yaratýlmýþ her þeye karþý en önemli üstünlüðü ilim, bilgi ve öðrenme kabiliyetidir. Nitekim Kur ân-ý Kerim de Cenâb-ý Hak Âdem e isimleri öðrettik buyuruyor. Bu mânâ Risâle-i Nur da, ilimlerin öz ve esasýnýn Hz. Âdem e (as) ve insanlýða öðretilmesi olarak izah edilir. Yani ilk insanýn yaratýldýktan hemen sonraki ilk iþi öðrenmektir. Ýlim ve HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) En küçük noktalarý takdir eder iradesi Canlý cansýz bütün eþya sayýlýdýr nefesi Kim ki miraç eylemek isterse namaz kýlmalý Zâf ü aczi itirafla Hakk rýzasý bulmalý Çünkü iman baðý nâsý sevk edendir kulluða Hakka tezellül eden katýnda olur hoþ aða Ýyilerle elele vermeli gösterip vefâ Kýrýnýz zalimlerin gücünü yapmasýn cefâ Hayat boyu eðitim bilginin Yaratýcýyla olan irtibatý nispetinde de, meleklerin Hz. Âdem e (as) secde etmesi misâlinde olduðu gibi, diðer mahlûkata üstünlüðü söz konusudur. Ýnsanoðlundaki ilim ve fen sayesindedir ki, yerin altýndaki madenlerden, gökyüzündeki güneþe kadar her þey insana hizmet etmekte; daðlar denizler yol vermekte, Âdemoðluna adeta secde etmektedirler. Ayrý bir konu, ancak unutmamakta fayda var: Âdemoðlu, Hz. Âdem den (as) miras kalan bu nimetlerin hakiki mânâda devam etmesi için Rabbine þükretmeyi unutmamalý ve ilimlerin þahý ve padiþahý olan Marifetullah ý da tahsil etmeyi ihmal etmemeli Mâlûm Ýslâm, diðer dinlerden farklý olarak yeryüzünü bir mescid kabul eder, ibadet için illâ bir mabed veya bina þart deðildir. Aslýnda ilk bakýþta dikkati çekmese de mescidin içinde mektep de gizlidir. Yani, Yeni Asya nýn logosunda olduðu gibi, yeryüzü bir Müslüman için hem bir mescid, hem de bir mekteptir Risâle-i Nur gerek telif edilirken gerek neþir ve okunma safhalarýnda, hayat boyu eðitimin ve yeryüzünün bir mescid ve mektep olduðunun muazzam bir tezahürüdür. Daðda, kýrda-bayýrda, cephede, sürgünde, hapishanelerde velhâsýl her türlü vasatta sanki bir üniversite kürsüsünde ve araþtýrma merkezinde imiþ gibi dikkat ve itina, cehd ve gayretle kaleme alýnmýþ, okunmuþ, müzakere edilmiþ, yaþanmýþ ve yaþanmakta o- lan eserlerdir. Bediüzzaman Hazretleri, hayatýn bile zorlukla devam ettirilebildiði o hapishaneleri Medrese-i Yûsufiye ye dönüþtürmüþtür. E- ðitim ve öðretim faaliyetleri bu kadar gerekli ve önceliklidir Lise talebeleri Bediüzzaman Hazretlerine Muallimlerimiz Allah tan bahsetmiyor dediklerinde, onlara okuduklarý fenleri dinlemelerini söylemiþtir. Zira her bir fen ve ilim kendi lisanlarýyla Âlemlerin Rabbinden ve O nun isimlerinden bahsetmektedirler. Kur ân-ý Kerim de sýbgatullah ifadesi geçer, yani Allah ýn boyasý Okunan ve tahsil edilen bütün ilimleri Allah ýn boyasýyla boyayabilmek önemli Onlarýn hakiki rengi odur. Çünkü bütün ilimlerin, keþiflerin ve icadlarýn aslý, esasý ve ruhu Cenâb-ý Hakk a dayanýr ve O ndandýr. Aksi takdirde her þey, koyu bir karanlýk içerisindedir ve kapkaradýr Yeni eðitim dönemi, hayat boyu eðitim anlayýþýný baþlatmak ve tazelemek için ö- nemli bir fýrsattýr. Okullarda öðrenilenlerin eksiklerini tamamlamak ve elde edilen ilimlere hakiki rengini verecek bir bakýþ açýsý için Kur ân ýn bu zamandaki tefsirine öncelik vermek ve telifi dönemindeki heyecan ile hayat tarzý hâline getirmek gerekiyor. Allah a ibadet edin ve hiçbir þeyi Ona ortak koþmayýn. Anne ve babaya iyilik edin. Akrabaya, yetimlere, fakirlere, akraba komþuya ve yabancý komþuya (...) da iyilik edin. Nisâ Sûresi: 36 / Âyet-i Kerime Meâli Okuma yolculuðu Risâle-i Nur u bireysel ve birlikte okuma iki tartýþmayý da beraberinde getirir; birincisi sadeleþtirilsin, ikincisi o- kunurken açýklama yapýlsýn. Birincisi daha çok daireye yakýn olan fakat içine girmeyenler tarafýndan dile getirilir; okuyacaðýz ama anlaþýlmasý zor bir kitap, yeni dille yeniden yazýlsa gibi serzeniþlerde bulunurlar. Daire içine yeni girmiþler yeni bir tartýþma baþlatýr; okunurken açýklamasý yapýlsa daha i- yi anlar, daha çok istifade ederiz. Ýkisinin de kendince haklý taraflarý olmakla birlikte merkezî metne uzaklýk ifadesidir bunlar. Nurlarýn merkezi çok yoðun mana yükü, yüksek hikmet enerjisi ile dolu olduðundan kelimeler ve kavramlar ona göre seçilmiþ, birbirine geçmeli ve örgüsel cümleler bundan dolayý kurulmuþ. Kur ân kaynaðýndan beslenen merkezî metni anlamak için roman ve gazete okumaktan daha büyük hassasiyet ve gayret gösterilse gerek. Yüksek Kur ânî hakikatleri anlayacaðýmýz seviyeye indirgemesi bakýmýndan çok anlaþýlýr bir kitaptýr Nur Risâleleri. Þümullü hikmeti; sade bir üslupla þurup gibi idraklerimize sunar, þuur altýmýza yerleþtirir. Onun þerbetini içen daha baþka katkýlara dikkati daðýtan, idraki meþgul eden, nazarlarý boðan açýklamalara- ihtiyaç duymadan okur. Bu, onun cazibe merkezine kapýlan, yörüngesinde dönen, mihverinde yol alanlar içindir. Uzaktakilere; anlaþýlmaz, kavranmasý güç, aðýr kitap olarak kalýr. Risâle-i Nur bir yýldýz ise, beslendiði kaynak Kur ân ýn vahy-i semâvîsidir. Yýldýzýn yörüngesine yaklaþan baþka mum ýþýklarýna itibar eder mi? Ona yakýn durmayan, uzaktan seyreden- dost makamý denebilir idrak aynalarýnýn büyüklüðü ve temizliði nispetinde istifade eder. Yýldýz merkezine yakýnlýðýný sürdürenler ise Kur ân a talebe olur. Risâle talebesi Kur ân talebesi makamýna e- riþir. Ýkisi arasýnda kalanlar kardeþ grubuna girer ki, Bediüzzaman a abdiyeti ve ubudiyeti makamýyla alâkadardýrlar. Talebe makamýnda olanlar kendi aralarýnda okurken uzun tevilat ve açýklamalara girmez, ihtiyaç duymazlar çünkü. Bilirler ki Risâle-i Nur un hocasý, Risâle-i Nur dur. Kardeþler biraz daha fazla konuþur; merkezden uzaklaþmamak kaydýyla ihtiyaç da olabilir. Dost olanlar kelimelere, kavramlara, cümlelere aþinalýklarý az olduðundan daha fazla açýklama, yorum isterler. Bu minvalden bakýldýðýnda hepsi kendince haklý, hepsinin yaptýðý kendince doðrudur. Dostlar kardeþlik, kardeþler talebe olma yolunda yürüyorlarsa güzel olan da budur. Yýldýzýn kaynaðýna eriþip hakikat menziline vardýklarýnda sükûtî bir hale bürüneceklerdir. Kur ân konuþurken; kalbe ve akla düþen susmaktýr. Okuma yolculuðunda alýnan deðiþik haller hakikatin renkleri olsa gerek. Pembeden kýrmýzýya akan yolun yolcusu olduktan sonra yýldýzýn kaynaðýna, merkezî metne ulaþýlacaktýr. En güzeli de yolcu olmak olsa gerek. Sözün özü; Risâle-i Nur u anlamak için hoca aramaya gerek, onun hocasý kendisi.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 22 Þevval 1432 Rumî: 7 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Otobüslere yangýn Öðrencilerin yeni ders kitaplarý daðýtýldý. FOTOÐRAF: AA 16 milyon öðrenci ders baþý yaptý eðitim - öðretim yýlý dün baþladý. 16 milyon öðrenci ve 700 bin öðretmen ders baþý yapýyor. Yaklaþýk 3 aylýk yaz tatilinin ardýndan öðrenciler ve öðretmenler yeniden okul yoluna düþtü. Arkadaþlarý ile hasret gideren öðrencilerin o- kullarýna ve arkadaþlarýna kavuþtuklarý için sevinçli olduklarý gözlendi. Veliler de ilk okul gününde çocuklarýný yalnýz býrakmadý. Bu arada servis temsilcileri de okul bahçelerinde kurulan masalarda kayýt yaptý. Birinci yarý için son zil 20 Ocak 2012 günü çalacak. Yarýyýl tatili, 23 Ocak - 3 Þubat 2012 tarihleri arasýnda. Ýkinci yarý 6 Þubat Pazartesi günü baþlayacak. Ders yýlý ise 8 Haziran 2012 Cuma günü sona erecek. Ankara/cihan Ýstanbul trafiðinde okul yoðunluðu ÝSTANBUL DA yeni eðitim öðretim sezonunun baþlamasý sebebiyle yoðun trafik oluþtu. Özellikle Anadolu yakasýnda trafik yoðunluðu yaþandý eðitim öðretim sezonu dün baþladý. Türkiye genelinde 16 milyon öðrenci ve 700 bin öðretmen dersbaþý yaptý. Ýstanbul da da yeni eðitim sezonunun baþlamasý yüzünden trafik yoðunluðu yaþandý. Özellikle Anadolu yakasýnda yoðunluk arttý. Sürücüler ise yoðun trafikten yakýndý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, trafik yoðunluðunu azaltmak için toplu ulaþýmlarý sabah saatlerinde bedava yapmýþ, yol çalýþmalarýnýn bu hafta boyunca yapýlmayacaðýný duyurmuþtu. Ýstanbul/cihan Yuva çocuklarýna doðum günü kutlamasý SÝÝRT Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðüne baðlý Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda kalan çocuklara canlý müzik eþliðinde, doðum günü partisi düzenlendi. Vali Musa Çolak ýn eþi Gülsüm Çolak, Devletimizin himayesi ve korumasý alýnda bulunan çocuklarýmýza vereceðimiz en güzel þey sevgidir dedi. Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda düzenlenen etkinliðe; Gülsüm Çolak, il müdürlerinin eþleri ile yuvadaki çocuklarýn yaný sýra, bu yýl nisan ayýnda Kurtalan ilçesine baðlý Baðlýca Ýlköðretim Okuluna yardýmda bulunan hayýrsever iþ kadýný Mine Kapý da katýldý. Doðum günü partisinde çocuklarý sevindiren Gülsüm Çolak, doðum günü pastasýný çocuklarla beraber keserek, çocuklarýn sevincine ortak oldu. Daha sonra Bayan Çolak ve kurum müdürlerinin eþleri ile birlikte çocuklara çeþitli hediyeler verdiler. Siirt/cihan Havalar, mevsim normallerine dönecek MEVSÝM normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýklar yurdun batý bölgelerinde 1 ila 3, yarýn doðu bölgelerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine dönecek. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre,dün, yurdun kuzeydoðu kesimleri parçalý ve çok bulutlu oldu. Adana, Osmaniye, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüþhane, Bayburt ve Sivas kýsa süreli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerler az bulutlu ve açýk geçti. Bugün, yurdun kuzeydoðu kesimlerinin parçalý ve çok bulutlu olmasý bekleniyor. Yarýn, yurdun kuzeydoðu kesimleri ile güney ve batýsý parçalý ve çok bulutlu olacak. Perþembe günü, yurdun kuzey, iç ve batý kesimleri parçalý çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu nun güney ve batýsý, Batý Karadeniz ile Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarý aralýklý saðanak ve gök gürültülü yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk olacak. Gece sýcaklýklarý hafta boyunca mevsim normalleri civarýnda olacak. Ankara/aa 51 önleme sistemi SON YILLARDA ARTAN OTOBÜS YANGINLARININ ÖNLENMESÝNE YÖNELÝK ARAÇLARA YANGIN ÖNLEYÝCÝ SÝSTEMLER TAKILACAK. Türkiye de artan otobüs yangýnlarýnýn önlenmesi için araçlara yangýn önleyici sistemler takýlmasý gündemde AVRUPA DA yapýlan bir araþtýrmaya göre, otobüs yangýnlarýnýn yüzde 76 sýnýn motor bölümünde baþladýðý bildirilirken, Türkiye de artan otobüs yangýnlarýnýn önlenmesine yönelik araçlara yangýn önleyici sistemler takýlmasýnýn gündemde olduðu belirtildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TO- FED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, yaptýðý açýklamada, Karayolu Taþýma Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarýnca Türkiye de karayoluyla yolcu taþýmacýlýðýnýn D1 belgesine sahip kuruluþ ve araçlarla yapýldýðýný belirtti. Erdoðan, 15 Aðustos 2011 tarihi itibarýyla Türkiye de 359 adet þehirlerarasý yolcu taþýma firmasý bulunduðunu ifade ederek, sektörde kullanýlan araç sayýsýnýn 8 bin dolayýnda olduðunu bildirdi. Mehmet Erdoðan, o- tobüs yangýnlarý baþta olmak üzere bazý sorunlarýný, birkaç gün önce ziyaret ettikleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün e aktardýklarýný bildirdi. Erdoðan, Türk otobüsçülük sektörünün kamburu durumundaki otobüs yangýnlarý sorununa çözüm bulunmasý, bundan sonra hiçbir otobüste yangýn felâketinin ve buna baðlý can kaybýnýn yaþanmamasý için yolcu taþýma a- raçlarýnda gerekli güvenlik tedbirlerinin a- lýnmasýný saðlamak amacýyla sorunlarýný Bakan Ergün e anlattýklarýný ifade etti. Erdoðan, TOFED heyetinin tüm taleplerini dikkatle dinleyen ve notlar alan bakan Ergün ün, Bakanlýðý bünyesindeki Teknik Komite nin, otobüslerde yangýn önleyici yangýn söndürme sistemi nin yer almasýna iliþkin karar aldýðýný belirtti. Sektörün son aylarda otobüs yangýnlarýndan dolayý sýkýntýlý olduðunu dile getiren Erdoðan, ülkede, otobüs yangýnlarý konusunda bugüne kadar ciddî bir araþtýrmanýn bulunmadýðýný ancak Avrupa da yapýlan bir çalýþmanýn, otobüs yangýnlarýnýn yüzde 76 sýnýn araçlarýn motor bölümünde baþladýðýný ortaya koyduðunu anlattý. TOFED in yaptýðý benzeri bir araþtýrmada ise Türkiye de yangýnlarýn tamamýna yakýnýnýn otobüslerin motor bölümünden çýktýðýnýn tespit edildiðine dikkati çeken Erdoðan, þöyle konuþtu: Son üç yangýndan ikisinin gerçekleþtiði otobüs, ciddî ve önemli bir firmaya ait. Olaya kayýtsýz kalýyorlar. Gerek Almanya daki, gerekse ülkemizdeki firmaya yazýlar yazýp, bu yangýnlarýn nedeni konusunda kendilerinden bilgiler istedik. Ancak onlar olayý yuvarlak cümlelerle geçiþtirmeye çalýþtýlar Diðer yangýnýn yaþandýðý otobüsün baðlý olduðu firmanýn yaþanan bu olaylardan sonra ürettiði tüm araçlara otomatik yangýn söndürme sistemi takmaya baþladýðýný belirten Erdoðan, Biz ayný þeyi diðer yabancý firmadan da bekledik ama onlar bize bu sistemin opsiyonel olduðunu, ancak parayý verenlerin araçlarýna bu sistemi taktýrabileceklerini bildirdiler dedi. CAN KAYIPLARI ÖNLENEBÝLÝR TOFED Genel Sekreteri Mevlüt Ýlgin ise otobüslerde yangýnlarýn büyük bölümünün motordan baþladýðýna dikkati çekerek, otomatik yangýn söndürme sistemi bulunmayan hiçbir otobüsü Avrupa ülkelerinin kabul etmediðini vurguladý. Euro 4 motorlarda mazotun 4 kez devridaim edildiðini dile getiren Ýlgin, þunlarý kaydetti: Bu nedenle motor çok yüksek derecede ýsýnýyor. Bu otomatik yangýn söndürücüleri Almanlar tarafýndan icat edildi. Keþke biz Türkler de bunu yapabilseydik. Bu cihazlar motorun belirli bölümlerine takýlýyor ve çeþitli nedenlerle motor yanacak derecede ýsýndýðýnda kendiliðinden patlayarak köpük yaymaya baþlýyor. Bu sistem takýlan otobüs yanmaz diye bir þey yok. Yanar, ama can kaybý olmaz. Bizim asýl istediðimiz de bu, can kaybý olmasýn Bir firmanýn otobüslerinin yangýn sýrasýnda kapýlarýnýn otomatik olarak kilitlendiðini ifade eden Ýlgin, her otobüs yangýný sonrasýnda, Türkiye de üretilip iç piyasaya sunulan otobüslerle, ihraç edilenlerin kablo sistemlerinin kalite açýsýndan farklý olduðuna iliþkin tartýþmalarýn yaþandýðýný söyledi. Bursa /aa Örtülen gerçekler BM nin, Ýsrail tarafýndan gelen taleplerle defalarca ertelendikten sonra nihayet açýklanan ve en baþta Gazze ablukasýný meþrulaþtýrdýðý için Türkiye tarafýndan keenlemyekûn sayýlan Mavi Marmara raporuyla baþlayýp Ankara nýn Ýsrail e karþý beþ maddelik yaptýrým kararý ile devam eden geliþmeler, Erdoðan ýn Mýsýr, Tunus ve Libya ya yaptýðý Arap baharý çýkartmasý nýn ardýndan çýktýðý New York seferi ile yeni bir aþamaya doðru gidiyor. Arada, Ýsrail le gerginliðin had safhaya ulaþmýþ gibi göründüðü günlerde Ankara aylar önce zaten evet dediði füze kalkanýna yer gösterip fiilen kurulmasýna da yeþil ýþýk yaktýðýný bildirdi. Radarýn, Malatya ya baðlý Kürecik nahiyesine kurulacaðý açýklandý. Ve þimdi o havalide yaþayanlar tedirgin ve tepkili bir bekleyiþ içindeler. Aslýnda bu rahatsýzlýðýn onlarla sýnýrlý olmayýp herkes tarafýndan paylaþýlmasý gerekiyor. Çünkü asýl hedefi Ýsrail i korumak olan bir sistem bu. (Bu konuda, geçen yýl 25 Kasým da çýkan Ýsrail in füze tuzaðý baþlýklý yazýmýza bakýlabilir.) Ve bunun böyle olduðu, son olarak Beyaz Saray da ABD basýnýna verilen ve Türk gazetecilerin çaðrýlmadýðý brifingde Amerikan yönetimi tarafýndan da çok açýk bir þekilde ifade edildi. Dahasý, Türkiye de hükümetin yaptýðý açýklamalarýn tersine, kurulacak radarýn ABD ye ait olduðu, Ýsrail deki muadili ile koordineli þekilde ayný þifreyle çalýþacaðý, Kürecik te elde edilecek istihbaratýn Tel Aviv e verilmemesi yönündeki Ankara talebinin Washington tarafýndan reddedildiði belirtilerek, Yaptýðýmýz hiçbir anlaþma, Ýsrail i savunma kabiliyetimizi kýsýtlayamaz denildi. Ve Amerika bu radara o kadar büyük önem veriyor ki, sekiz sene önce Irak tezkeresinin Mecliste reddiyle yaþanan derin krizin izlerini dahi tamamen sildiðini ifade eden mesajlar iletiyor. Hal böyle iken, bizim hükümet iþin bu cihetini örtbas etme ve Ýsrail le büyük bir kavgaya tutuþtuðu görüntüsü verme çabasýnda. Ama bunu yaparken bile tutuk davranýyor. Meselâ askerî anlaþmalarý askýya alýyor, ancak iptal etmiyor. Erdoðan Ticarî, askerî, savunma sanayiine yönelik iliþkilerimizi askýya alýyoruz dedikten hemen sonra Baþbakanlýk, Ticarî iliþkiler ifadesiyle savunma sanayiine yönelik ticarî iliþkiler kastedilmiþtir diye açýklama yapýyor (Milliyet, ). Keza Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan da Ýsrail e ekonomik yaptýrým kararý yok diyor. Ýliþkilerin ikinci kâtip düzeyine indirilmesi de fazla kayda deðer bir yaptýrým sayýlmaz. Geçmiþte de bunun örnekleri yaþandý. Hattâ 12 Eylül rejimi maslahatgüzar düzeyine indirmiþti. Peki, Ýsrail i koruma amaçlý bir radarýn topraklarýna yerleþtirilmesine evet diyen bir hükümetin, Doðu Akdeniz de Ýsrail le bir deniz savaþý na tutuþmasý söz konusu olabilir mi? Ýþ o noktaya gider mi? Ve gitmesi kime ne getirir? Gelelim Erdoðan ýn Arap baharý çýkartmasýna. Bu ziyaretler, Arap âleminde bir Türkiye rüzgârý estirmesi ve tüm dünyada dikkatleri Türkiye ye çevirmesi yönüyle olumlu sonuçlara vesile olduysa da, meseleyi þahsîleþtirmeye yönelik tavýrlar hem bu olumlu atmosfere gölge düþürdü, hem de baþka çeþit sýkýntýlarý gündeme getirdi. Baþlangýçta âlâyý vâlâ ile Erdoðan Gazze ye de gidecek ilânatý yapýldý, ama sonra güvenlik gerekçesiyle vazgeçildiði sessiz sedasýz bildirildi. Böylece Erdoðan Gazze fatihi ünvanýný kazanamadý, ama Batý ve Ýsrail basýnýnda Ortadoðu nun prensi, Araplarýn yeni kahramaný, yeni halife, yeni Selâhaddin Eyyubî gibi sýfatlarla a- nýldý. Ne var ki, üç ülkede tekrarladýðý laiklik telkinlerinin Ýhvan-ý Müslimîn baþta olmak üzere Arap kamuoyunda tetiklediði beklenmedik tepkiler, bu sýfatlarýn anlamlarýyla hiç örtüþmedi. Bakalým, Erdoðan ýn Laiklik Arapça da dinsizlik anlamýna gelen bir kelime ile tercüme e- dildiði için yanlýþ anlamalar oldu diyerek iþi düzeltme çabalarý bu tepkileri yatýþtýrabilecek mi? Ve bakalým Libya da kimin dediði olacak: Erdoðan ýn mý, yoksa Sarkozy ve Cameron un mu?