PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ) ANA BİLİM DALI PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Funda KAYA Ankara-2014

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ) ANA BİLİM DALI PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Funda KAYA Tez Danışmanı Doç.Dr. Gülriz UYGUR Ankara-2014

3

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim (.../.../...) Funda KAYA

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMA CETVELİ... iv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM FAYDACI ETİK GÖRÜŞ VE PETER SINGER I. ETİKTE FAYDACI YAKLAŞIMLAR VE PETER SINGER IN SAVUNDUĞU TERCİHE DAYALI FAYDACILIK... 4 A. Faydacı Yaklaşımlar... 4 B. Sonuçsalcı Yaklaşım Olarak Faydacılık... 6 C. Faydacılığın Temeli Olarak Eski Çağ da Hazcılık (Hedonizm)... 7 D. Klasik Faydacılık Jeremy Bentham John Stuart Mill E. Faydacılığın Çağdaş Bir Yorumu Olarak Peter Singer ın Savunduğu Tercihe Dayalı Faydacılık II. PETER SINGER IN SAVUNDUĞU TERCİHE DAYALI FAYDACILIĞIN ESASLARI A. Peter Singer ın Etik Hakkındaki Değerlendirmeleri B. Peter Singer ın Etik Görüşünü Dayandırdığı Temeller Etiğin Genellik Karakteri: Kişisel Tercihlerden Başkalarının Tercihlerine Geçiş Menfaatlerin Eşit Şekilde Değerlendirilmesi İlkesi İnsan Merkezli Etik Yaklaşımların Reddi: Türcülük Eleştirisi Etikte Akıl Yürütmenin İki Farklı Düzeyde Yapılması i

6 İKİNCİ BÖLÜM UYGULAMALI ETİK VE BİYOETİK BİR PROBLEM OLARAK KÜRTAJ I. UYGULAMALI ETİK VE PETER SINGER A. Uygulamalı Etik B. Pratik Etik Hareketi ve Peter Singer C. Uygulamalı Etiğin Alt Dalı Olarak Biyoetik II. BİYOETİK BİR PROBLEM OLARAK KÜRTAJ III. KÜRTAJA İLİŞKİN ETİK GÖRÜŞLER A. Fetüsün Ahlâki Statüsü Kapsamında Kürtajı Değerlendiren Etik Görüşler Döllenmeyle Birlikte İnsan Hayatının Başladığını Savunan Görüşler Gebeliğin Belirli Bir Aşamasından Sonra Fetüsün Ahlâki Statüsünün Değiştiğini Savunan Görüşler a. Doğumdan İtibaren Fetüsün Ahlâki Statüsünün Değiştiğini Savunan Görüşler b. Fetüsün Kadının Bedeni Dışında Yaşama Yeteneğini Kazanmasıyla Ahlâki Statüsünün Değiştiğini Savunan Görüşler c. Fetüsün Rahimde Hareket Etmesiyle Ahlâki Statüsünün Değiştiğini Savunan Görüşler d. Fetüsün Bilinçlilik Durumunu Esas Alan veya Haz ve Acı Duyma Yeteneği Kazanmasıyla Ahlâki Statüsünün Değiştiğini Savunan Görüşler Fetüsün Ahlâki Statüsüne İlişkin Potansiyellik Tezi B. Sonuçları Bakımından Kürtajı Değerlendiren Etik Görüşler C. Feminist Görüşler IV. KÜRTAJIN HUKUKTA DÜZENLENMESİ A. Toplumsal Ahlâk ve Hukuk İlişkisi Bakımından Kürtaj B. Kürtajın Hukuk Yoluyla Yasaklanmasının Sonuçları C. Hukuki Düzenlemelerde Kadının Kürtaj Kararının Eşinin İzninine Tabi Tutulması ii

7 D.Kürtaja İlişkin Yasal Düzenlemelere Genel Bakış ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PETER SINGER IN TERCİHE DAYALI FAYDACILIK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ I. PETER SINGER A GÖRE HAYATIN DEĞERİ: BİR VARLIĞIN HAYATINA SON VERMEK NEDEN YANLIŞTIR? A. İnsan ve Kişi Kavramları B. İnsan Türünün Bir Üyesi Olmak Bakımından Hayatın Değeri C. Kişi Olmak Bakımından Hayatın Değeri D. Hissetme Yetisine Sahip Varlıklar Bakımından Hayatın Değeri II. HAYATIN DEĞERİ BAKIMINDAN FETÜSÜN AHLÂKİ STATÜSÜ A. Hissetme Yetisine Sahip Varlık Olarak Fetüsün Ahlâki Statüsü B. Taşıdığı Potansiyel Bakımından Fetüsün Ahlâki Statüsü C. Yeni Doğan Bebeğin Hayatına Son Vermek Etik Açıdan Doğru Kabul Edilebilir Mi? SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET SUMMARY iii

8 KISALTMALAR AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Bkz. : Bakınız C. : Cilt Çev. : Çeviren Der. : Derleyen diğ. : diğerleri Ed. : Editör HFSA : Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Arkivi I. : Issue Ibid : ibidem s. : sayfa S. : Sayı ss. : sayfalar TCK : Türk Ceza Kanunu v. : versus vd. : ve devamı Vol. : Volume WHO : World Health Organization iv

9 GİRİŞ Yaşamın başlangıcına ilişkin biyoetik bir problem olarak kürtaj, gebeliğin sonlandırılmasına dair kararın etik açıdan doğru olup olmadığını tartışma konusu yapmakta ve kürtaj tartışmalarının tarihi İlkçağ a kadar uzanmaktadır. Buna rağmen kürtajın hala üzerinde uzlaşmaya varılamayan etik problemler arasında yer aldığı ve ahlâk felsefesi dışında tıp, hukuk, siyaset ve din alanlarında da sıkça tartışma konusu yapıldığı görülmektedir. Kürtaj tartışmalarında en çok dile getirilen görüşler, kürtajın masum bir insanın hayatına son verdiğini kabul ederek gebeliğin ilk aşamasından itibaren etik açıdan yanlış olduğunu savunan kürtaj karşıtı görüşler ile kadının bedeni üzerindeki hakkına dayanarak kadının gebe kalmaya ve anne olmaya zorlanamayacağını, geleceğini belirleme hakkının sadece kadına ait olduğunu savunan kürtaj yanlısı görüşlerdir. Bu anlamda kürtaj tartışmalarının çoğunlukla hak temelli yaklaşımlarca ele alındığı görülmektedir 1. Hak temelli yaklaşımların karşısında yer alan faydacı yaklaşım ise biyoetik problemlerin sonuçsalcı bir şekilde ele alınması gerekliliğini savunmaktadır. Uygulamalı etik çalışmalarıyla tanınan ve faydacı etik teorinin günümüzdeki en etkili temsilcilerinden biri kabul edilen Peter Albert David Singer, uygulamalı etik problemlerinin çözümünün eylemlerin doğurdukları sonuçlara göre değerlendirilmesi ve fayda ilkesinin esas alınmasıyla mümkün olacağını ileri sürmektedir 2. Kürtaj 1 Didem Gediz Gelegen, Kürtaj: Cinayet Süsü Verilmiş Bir İntihar mı?, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, Cilt 3, Sayı 1, 2011, s.65, (26 Nisan 2013.) 2 Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, New York 2011, Third Edition, ss

10 yanlısı görüşler arasında en radikali olarak nitelendirilen Singer ın görüşleri, tercihe dayalı faydacılık perspektifinden kürtaj konusunu ele almakta ve hayatın değerini insanmerkezli 3 etik teorilerden farklı yorumlamaktadır yüzyılın ikinci yarısından itibaren etik problemlerin yalnız insanla ilgili görülmesi eleştiri konusu yapılmış ve biyoetik problemlerin insanmerkezli etik yaklaşımlarla çözülemeyeceğini, insan kadar diğer canlılara ilişkin problemlerin de etik problemler arasında düşünülmesi gerektiğini benimseyen görüşler savunulmaya başlanmıştır 5. Singer ın savunduğu faydacılık teorisi gibi günümüzde etkili olan etik görüşlerden bazıları insanın kendisini merkeze koyup herşeyi kendisiyle ilgisinde değerlendirmesini ve sadece insanın değerli görülmesini eleştirmektedir 6. Bu kapsamda insanı merkeze almayan bir etik teorinin biyoetik alanına nasıl uygulanacağı ve özellikle insana dair problemlere nasıl çözüm bulacağı sorusu gündeme gelmektedir. Ayrıca faydacılık çerçevesinde kürtaj probleminin nasıl ele alındığını ve hangi dayanaklardan yola çıkılarak kürtajın savunulduğunu görmek önemlidir. Buradan hareketle çalışmamızda Singer ın faydacılık perspektifinden 3 İnsanmerkezcilik, etik ilkelerin ancak insanlar için olabileceğini, insanın ihtiyaç ve menfaatlerinin en yüksek ve özel bir değere sahip olduğunu savunan görüştür. (Hasan Ünder, Çevre Felsefesi, Doruk Yayınevi, Ankara 1996, s.60.) 4 Abortion başlığı, Internet Encyclopedia of Philosophy, (12 Ocak 2013). 5 Yasemin N. Oğuz ve diğ., İnsanmerkezcilik başlığı, Biyoetik Terimleri Sözlüğü, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2005, s Sevgi İyi ve Harun Tepe, Etik, İoanna Kuçuradi ve Demet Taşdelen (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013, s

11 biyoetik bir problem olan kürtaja nasıl çözüm getirdiğini ve insanmerkezli olmayan bir etik teorinin konuya ilişkin sorulara yeterli şekilde cevap verip veremediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmamızda Singer ın görüşleri bağlamında, kürtajın faydacı görüş çerçevesinde savunulduğunda nasıl bir sonuca ulaşıldığı ele alınacaktır. Singer ın savunduğu tercihe dayalı faydacılık görüşü faydayı doğru eylemin ölçütü olarak belirlerken klasik faydacılık temelinden hareket etmekte; ancak faydayı yorumlarken klasik faydacılardan ayrılarak haz ve acı yerine kişilerin istek, ihtiyaç ve arzularını kapsayan bir kavram olarak tercihleri esas almaktadır 7. Diğer bir deyişle Singer ın, klasik faydacılık temelinden hareket eden çağdaş bir faydacılık yorumunu savunduğu söylenebilir. Bu doğrultuda çalışmamızın birinci bölümünde Singer ın ortaya koyduğu tercihe dayalı faydacılık teorisi, etikte faydacı yaklaşımlar içindeki yeri bakımından incelenecek ve Singer ın etik görüşünü dayandırdığı temeller ile teorinin esasları ortaya konacaktır. Çalışmamızın ikinci bölümünde uygulamalı etik problemlerine dair Singer ın görüşleri açıklanacak ve uygulamalı etiğin alt dalı olarak biyoetik ve biyoetik bir problem olarak kürtajın genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu kapsamda Singer ın görüşleriyle ilgisi bağlamında kürtaj hakkındaki temel etik görüşler ele alınacak olup, kürtaj konusunun hukukta nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin tartışmalara da bu bölümde yer verilecektir. Son olarak çalışmamızın üçüncü bölümünde Singer ın hayatın değeri ve fetüsün ahlâki statüsüne ilişkin açıklamaları ve bu açıklamalar kapsamında kürtaj problemini nasıl ele aldığı konularında bilgi verilecektir. 7 Singer, 2011, s.13. 3

12 BİRİNCİ BÖLÜM FAYDACI ETİK GÖRÜŞ VE PETER SINGER I. ETİKTE FAYDACI YAKLAŞIMLAR VE PETER SINGER IN SAVUNDUĞU TERCİHE DAYALI FAYDACILIK A. Faydacı Yaklaşımlar Etikteki ana yaklaşımlar arasında yer alan faydacılık, İyi ve mutlu bir yaşam için ne şekilde eylemde bulunmak gerekir? sorusundan hareket etmekte ve eylemlerin değerini belirleyen ölçü olarak faydayı esas almaktadır. Diğer bir deyişle faydacı yaklaşımlarda bir eylemin iyi ya da doğru olarak nitelendirilmesi, o eylemin sonucunda sağladığı faydaya göre belirlenmektedir 8. Temelleri Eski Çağ daki hazcılık görüşlerine kadar uzanan faydacılık yaklaşımının tarihsel gelişimine bakıldığında, 18. yüzyılda Jeremy Bentham tarafından sistemli bir teori şeklinde ortaya konulduğu ve 19. Yüzyılda John Stuart Mill tarafından geliştirildiği görülmektedir. Çağdaş etik tartışmalarda ise klasik faydacılar olarak adlandırılan Bentham ve Mill in görüşlerinin yeniden yorumlanması ile oluşturulan faydacılık yorumları geniş yer bulmaktadır 9. Klasik faydacılardan itibaren faydacılığın bütün yorumlarında değişmeden savunulan temel varsayımın fayda ilkesinin nihai amaç olarak benimsenmesi olduğu 8 İyi ve Tepe, s Sercan Gürler, Ahlâk ve Adalet: Çağdaş Ahlâk Felsefesi ve Adalet Sorunu, Legal Yayıncılık, İstanbul 2007, s

13 söylenebilir. En fazla sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğu (greatest happiness of the greatest number) olarak ifade edilen fayda ilkesini esas almak faydacı teorilerin ortak noktasını teşkil eder. Bununla birlikte en fazla mutluluk kavramının içeriği açıklanırken faydacı teoriler birbirlerinden ayrılmakta ve hazza ulaşma, bireysel tercihlerin tatmin edilmesi veya ruhsal tatmin gibi farklı kavramlarla mutluluğun içeriğini belirleme yoluna gitmektedirler 10. Çağdaş faydacılık yorumlarından birini savunan Singer, tercihe dayalı faydacılık (preference utilitarianism) olarak nitelendirilen görüşleriyle en etkili faydacı filozoflar arasında sayılmaktadır 11. Singer ın savunduğu faydacı görüşlerin güncel etik tartışmalarda, özellikle de uygulamalı etik alanında sıkça yer bulduğu ve birçok itiraza konu olduğu görülmektedir 12. Singer ın orta koyduğu etik teori, faydayı doğru eylemin ölçütü olarak belirlerken klasik faydacılık temelinden hareket etmekte; ancak faydayı yorumlarken klasik faydacılardan ayrılarak haz ve acı yerine kişilerin istek, ihtiyaç ve arzularını kapsayan bir kavram olarak kişilerin tercihlerini esas almaktadır 13. Kişilerin tercihlerinden yola çıkan bir faydacılık yorumu olarak Singer ın savunduğu etik görüşün ayrıntılarına girmeden önce, iddialarını temellendirirken çoğu kez diğer faydacı görüşlerle kendi görüşlerini karşılaştırma 10 Şule Şahin Ceylan, Nesiller Arası Adalete Faydacı Yaklaşım, AÜHFD, Cilt 61, Sayı 2, 2012, s Dale Jamieson, Singer and The Practical Ethics Movement, Dale Jamieson (Ed.), Singer And His Critics,, Blackwell Publishers, Massachusetts 1999, s Altan Heper, Biyoetikte Hakim Etik Teoriler, HFSA, Sayı 20, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2010, s Singer, 2011, s.13. 5

14 yoluna gittiği ve Bentham ile Mill in görüşlerine atıfta bulunduğu göz önüne alınarak, etikte faydacı teori ve gelişimi ana hatlarıyla ele alınacaktır. B. Sonuçsalcı Yaklaşım Olarak Faydacılık Etikte faydacılık yaklaşımı, sonuçsalcı teorilerin en bilinenidir. Faydacı yaklaşımlar, eylemin sonucunda ortaya çıkan fayda ile eylemin değerini belirlemekte ve deontolojik yaklaşımları reddetmektedir 14. Bireylerin eylemlerinin nesnel olarak arzulanan ve ölçülen sonuçları olduğu kabulünden hareketle faydacılar, bu sonuçları doğru eylemin ölçütü olarak belirlemektedir. Buna göre eylemde bulunanların ahlâki veya erdemli temayülleri önemli değildir 15. Eylemlerin etik açıdan değerini belirleyen, o eylemlerin geçmişteki seyirleri veya yönlendirici saikleri değil, gelecekteki olası etki ve sonuçlarıdır 16. Sonuçsalcı yaklaşımların en temel özelliğinin, değerler ile kişiler arasında araçsalcı bir ilişki kurması olduğu söylenebilir. Bundan dolayı sonuçsalcı teorilerde kişilerin eylemleri tek başına değerlendirme konusu yapılmamakta ve kendiliğinden iyi veya kötü görülmemektedir. Her eylem, sonucuna göre, yani benimsenen değeri arttırıp arttırmadığına göre değerlendirilir. Sonuçsalcılığa göre etik açıdan doğru olan, belirli değerlerin benimsenmesi değil, benimsenen değerlerin arttırılması ve 14 Consequentialism başlığı, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http: //www.plato.stanford.edu/entries/ consequentialism (12 Ocak 2013). 15 Alain Caille, Faydacı Aklın Eleştirisi, Devrim Çetinkasap (Çev.), İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s Nigel E. Simmonds, Central Issues in Jurisprudence, Sweet-Maxwell, London 2002 ss dan aktaran: Ceylan, s

15 yaygınlaştırılmasıdır. Bu anlamda sonuçsalcı bir teori olan faydacılıkta da amaçlanan, faydayı arttıracak şekilde eylemde bulunmaktır 17. C. Faydacılığın Temeli Olarak Eski Çağ da Hazcılık (Hedonizm) Yukarıda da belirtildiği üzere, etikte faydacı yaklaşımın temelleri Eski Çağ daki hazcı görüşlere dayanmaktadır. Eski Çağ da ilk olarak Demokritos, yaşamın amacını mutluluk olarak belirlemiş olup, haz ve acıya görüşlerinde yer vermiştir. Ancak Demokritos a göre ruhun iyi durumda olması şeklinde ifade edilen mutluluk hazcılığa dayanmaz. Demokritos, doğal olarak hazza yönelen insanın mutluluğa ulaşmak için akıl ve düşünme gücünü kullanması ve ölçülülük ilkesiyle hareket etmesi gerektiğini belirtir 18. Hazcılığın ilk savunucusu Hazcı Okul olarak da bilinen Kyrene Okulu nun kurucusu Aristippos olmuştur. Aristippos a göre yaşamdaki temel amaç hazza ulaşmak olup, sadece haz kendisi için istenen ve koşulsuz olarak iyi olan şeydir. Bundan dolayı eylemlerde esas alınacak tek ölçüt, haz olmalıdır 19. Bilgi sadece hazza ulaşmada araç olarak önemlidir. Aristippos un savunduğu hazcılıkta maddi hazlar esas alınmakta ve bir eylem, acıdan çok haz doğuruyorsa iyi olarak kabul edilmektedir. Aristippos un hazdan anladığı sürekli olan bir durum değil, bir anlık haz duygusudur Philip Pettit, Consequalism, A Companion to Ethics, Peter Singer (Ed.), Blackwell Publishing, Oxford 1993, s Bedia Akarsu, Ahlâk Öğretileri, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982, ss İyi ve Tepe, s Akarsu, s

16 Epikouros ise, farklı bir hazcılık görüşü geliştirmiştir. Epikouros, hazzı kendiliğinden iyi kabul ederek bütün canlı varlıkların hazza yönelip acıdan kaçtıklarını ve bütün eylemlerin amacının haz olması gerektiğini savunur; ancak Epikouros un hazcılığında maddi hazların yanında düşünsel veya ruhsal hazlar daha önemlidir 21. Her türlü hazza yönelmek her zaman doğru değildir; sonuçları bakımından bazı hazlardan kaçınmak gerekir 22. Epikouros anlık bir haz anlayışını esas almayıp, gelecekte elde edilecek daha büyük bir mutluluk için bazı fedakârlıklar yapılabileceğini belirtir 23. Ayrıca mutluluğun aracı olarak erdemli olmayı önemser ve acıdan, huzursuzluktan kurtulmuş olmayı mutluluğun temeli olarak görür 24. Epikouros un niteliksel hazcılığında 25 ulaşılmak istenen amaç, tüm yaşamın en az acıyla, denge ve hoşnutluk içinde geçirilmesi anlamında bir mutluluktur 26. Eski Çağ da ortaya konulan hazcılık görüşleri karşılaştırıldığında, Aristippos un 21 Adnan Güriz, Faydacı Teoriye Göre Ahlâk ve Hukuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1963, s İyi ve Tepe, s Güriz, s Akarsu, s Hazlar arasında ayrım yapmayıp belirli bir haz türünü diğerinden üstün tutmayan ve olabildiğince çok haz elde etmeyi amaçlayan hazcı görüşler niceliksel hazcılık, hazlar arasında niteliğine göre ayrım yaparak belirli tür hazların daha üstün olduğunu savunan hazcı görüşler ise niteliksel hazcılık olarak adlandırılmaktadır. (Ahmet Cevizci, Hazcılık başlığı, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara 1999, s. 241, William S. Sahakian, Felsefe Tarihi, Aziz Yardımlı (Çev.), İdea Yayınları, İstanbul 1990, s.42.) 26 Harald Delius, Etik, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem (Der./Çev.), Ara Yayıncılık, İstanbul 1990, s

17 görüşlerinde anlık ve en yüksek hazza ulaşmanın amaç olarak belirlendiği, Epikouros ta ise en yoğun olan değil, sürekli olan ve bütün yaşam boyunca sürecek olan hazzın amaçlandığı görülmektedir 27. Eski Çağ daki hazcı görüşlere dair son olarak vurgulanması gereken, bu görüşlerin Sofistler in bilgi teorisinin etkisiyle ortaya çıktığıdır. Sofistler e göre bilgi, kişisel algılara dayanmakta ve bu nedenle elde edilen bilginin yanıltıcı ve öznel olduğu kabul edilmektedir. Sofistler in bilgi teorisinde algılanan nesne hakkında doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir; sadece kişisel algılar yoluyla bireysel durumlara ilişkin bilgi edinilebilir 28. Buradan hareketle nesnenin doğru bilgisine ulaşmayı mümkün görmeyen Sofistlerce insan herşeyin ölçüsü olarak kabul edilmiş 29 ve eylemin bilgisine ulaşmak mümkün görülmediğinden, iyi eylemenin ölçütü o eylem sonucunda ortaya çıkan haz ve acı şeklindeki duygular olmuştur. Sonuç olarak Eski Çağ da haz ve acıyı etik açıdan doğru eylemin ölçütü olarak kabul eden hazcılık görüşlerinin arkasında bilginin göreliliği düşüncesinin bulunduğu söylenebilir 30. D. Klasik Faydacılık Bentham tarafından 18. yüzyılda müstakil ve sistemli bir teori olarak ortaya konulan faydacılık 31, Mill tarafından geliştirilmiştir 32. Eski Çağ da haz ve acıyı temel 27 Akarsu, s Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, 11.Basım, ss Akarsu, s Ibid., ss.48-49, İyi ve Tepe, s Faydacılığın kurucusu Bentham olarak kabul edilmekle birlikte Bentham dan önce 17. ve 18. yüzyıllarda birçok düşünür tarafından faydacılığın esaslarına dair görüşler ortaya 9

18 alan hazcılık görüşlerinin Yeni Çağ da faydacılık şeklinde yeniden yorumlandığı söylenebilir. Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan 18. yüzyılın toplumsal koşulları içinde ortaya çıkan faydacılık görüşlerinde, insanın ve eylemlerinin yeniden sorgulanması söz konusudur 33. Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali ve kapitalizmin etkisiyle gündeme gelen yeni toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlara dair görüşlerin üretildiği bir dönemde faydacılık teorisi, hem siyasi alanda hem de etik alanında savunulmuştur 34. Modern toplum anlayışıyla birlikte Eski Çağ daki bireyci mutluluk anlayışı herkesin mutluluğunu esas alan toplumsal bir mutluluk anlayışına evrilmiş ve klasik faydacılar tarafından en fazla sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğu olarak ifade edilen fayda ilkesi, ulaşılmak istenen nihai amaç olarak belirlenmiştir 35. konulduğu görülmektedir. Thomas Hobbes un insan doğasına ilişkin görüşleri, John Locke un ortaya koyduğu bilgi teorisi, Francis Hutcheson tarafından en fazla sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğu ilkesinin savunulması ve David Hume un hazzı doğru eylemin ölçüsü olarak kabul eden ve faydayı esas alan ahlâk felsefesi alanındaki görüşleri faydacı teorinin oluşturulmasında etkilidir. Faydacı etik teorinin tarihsel gelişimi ve felsefi temelleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz.: Güriz, ss.13-28, Gökberk, ss , Hülya Özkurt, Jeremy Bentham ın Faydacı Ahlâk ve Hukuk Teorisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, ss.5-26, Vergilius Ferm (Ed.), Utilitarianism başlığı, Encyclopedia of Morals, Philosophical Library, New York Güriz, s İyi ve Tepe, s Özkurt, ss Akarsu, ss

19 Bu teori, insanın doğasına ilişkin psikolojik açıklamalardan yola çıkmakta ve bireylerin menfaatleri peşinde koştukları varsayımıyla doğal olarak hazza yönelmelerini esas almaktadır 36. Klasik faydacılar olarak nitelendirilen Bentham ile Mill in faydacılık görüşleri haz ve acıyı esas almaları nedeniyle hedonist faydacılık olarak da adlandırılmaktadır 37. En fazla sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğunu amaç edinen klasik faydacılar, etik açıdan doğru eylemin, o eylem sonucunda ortaya çıkan fayda ile belirlenebileceğini savunmakta ve fayda ile mutluluk kavramları arasında bağlantı kurmaktadır. Toplam mutluluğu arttıran eylemler faydalı kabul edilmektedir. Mutluluk kavramı ise haz ve acı kavramlarıyla tanımlanmaktadır 38. Hazzı arttırıp acıyı azaltmak, insanların mutluluğu bakımından amaç olarak görülmektedir Özkurt, s Güriz, s.2, Ferm, s.620, Consequentialism başlığı, Stanford Encyclopedia of Philosophy, stanford.edu/ entries/ consequentialism (12 Ocak 2013). 38 Gökberk, s Bununla birlikte klasik faydacılara yönelik en temel eleştiriler haz ve acıyı esas almalarına ilişkindir. Bu konuda Robert Nozick in deneyim makinesi (experience machine) örneği en bilinen hazcılık eleştirilerindendir. Nozick, bir makine icat edildiğini ve bu makineye bağlı olan insanlara ilaç verilerek bu insanlarda mutluluk verici bilinç durumları yaratılabildiğini düşünmemizi ister. Eğer haz önemliyse ömür boyu bu makineye bağlı kalarak yaşamak doğru olacaktır. Ama kimse bunu istemez; çünkü Nozick e göre ne kadar mutluluk verici olursa olsun böyle bir hayat, değersiz ve boşa geçmiş bir hayat olarak görülür. (Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya, Alişan Oktay (Çev.), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul s. ) 11

20 Faydacılar bilimsel temellere dayanan bir ahlâkın kurulmasını hedefleyerek akıl aracılığıyla kavranan ilkeler yerine, gözlem ve deneye dayanan somut ve empirik temelli bir felsefe oluşturmaya çalışmışlardır 40. Klasik faydacılar tarafından savunulan etik görüşlerin temelinde 17. ve 18. yüzyıllarda İngiltere de etkili olan empirik bilgi teorisinin bulunduğu ve bu teorinin esaslarının ahlâk felsefesi alanına uygulanmasıyla faydacılığın doğduğu söylenebilir. Bilginin deney ve gözlem yoluyla elde edildiği ve bilginin duyumların insan zihnindeki yansımasıyla oluştuğu fikrinden hareketle, etik açıdan doğru eylemin belirlenmesinde dış dünyanın insan duygularına yansıması esas alınmıştır 41. İnsan davranışları gözlemlendiğinde bütün insanların hazza yönelip acıdan kaçındıkları görülmekte ve bu olgudan hareketle haz veren eylemler etik açıdan doğru, acı veren eylemler ise yanlış kabul edilmektedir 42. Böylelikle faydacılar, eylemleri değerlendirebilmek için objektif bir ölçü ortaya koyduklarını düşünmektedirler 43. İnsan doğasına ilişkin hazza yönelme ve acıdan kaçınma şeklindeki psikolojik olguya bakarak olanı tanımlama yoluna giden ve insanların doğal eğilimini belirleyen yaklaşım, psikolojik hazcılık olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik hazcılıktan hareketle olması gerekene ulaşan ve insanlar için neyin iyi neyin kötü 40 Özkurt, s Güriz, ss Ahmet Gürbüz, Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisi, Beta Yayınları, İstanbul 1999, s Güriz, haz ve acıyı esas alan faydacılık görüşlerini bu konuda eleştirmekte ve haz ve acının insandan insana farklı şeyleri ifade etmesi nedeniyle objektif bir ölçüt olamayacağını, ayrıca haz ve acının ölçülerek bunlar arasında karşılaştırma yapılmasının mümkün olmadığını belirtmektedir.(güriz, s.156). 12

21 olduğunu, eylemin etik değerini hazza yol açıp açmamasına göre belirleyen yaklaşımlar ise ahlâki hazcılıktır 44. Klasik faydacılık, psikolojik açıklamalar yoluyla etik açıdan doğru eylemi belirleme yoluna gitmektedir. Bu nedenle ahlâksal fenomenleri temel nitelik veya ilkelerle değil de doğabilimsel, empirik (biyolojik, sosyolojik, psikolojik) bağıntılara dayalı bir zemin üzerinde ele aldıkları belirtilir 45. Faydacılık yaklaşımının fayda kavramının açıklanmasında bireylerin haz ve acılarını esas almakla birlikte bireyci bir teori olmadığı söylenebilir. Fayda ilkesiyle amaçlanan en fazla sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğunu gerçekleştirmek olduğundan, faydacıların tüm toplumun refahını ön planda tutan toplumsal bir yaklaşım içerdiği belirtilmektedir 46. William K. Frankena tarafından yapılan sınıflandırmada da faydacılar, nihai amacı en büyük genel iyiye ulaşmak olarak belirlemeleri nedeniyle, sadece kişinin kendi en büyük iyiliğini amaçlayan etik egoizmden ayrılmakta ve etik evrenselciler olarak adlandırılmaktadır Cevizci, 1999, ss Delius, s İoanna Kuçuradi tarafından etikteki bu görüşlerin insanın doğasına/yapısına ilişkin anlayışlar olduğu ve bir filozofun günlük yaşamındaki bazı kabullerinin temeli üzerinde felsefe yapmasının sonucu oluştuğu belirtilmektedir. Kuçuradi faydacılığın da içinde olduğu etikteki bu yaklaşımları, hareket noktalarının bir dünya görüşü olması ve felsefi bilgiden hareket etmedikleri nedeniyle eleştirmektedir. (İoanna Kuçuradi, Etiğe Yaklaşımlar, Etikte Yaklaşımlar ve Bir Evrensel Etik Düşüncesi, Prof.Dr.Nihat Nirun a Armağan, Nevin Güngör Ergan ve diğ. (Ed), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2007, s.123.) 46 Ibid., s William K. Frankena, Etik, Azmi Aydın (Çev.), İmge Kitabevi, Ankara 2007, s

22 Faydacı yaklaşımlar, herkesin menfaatini eşit olarak değerlendirme konusu yapma iddiasındadır. Her bireyin menfaati eşit derecede önemlidir ve eşit şekilde değerlendirilmelidir. Fayda hesabında hiç kimsenin diğerinden ayrıcalıklı görülmemesi esastır 48. Faydacılar tarafından bu yolla toplumda en fazla sayıda insanın en fazla mutluluğunun sağlanabileceği savunulmaktadır 49. Klasik faydacılar fayda ilkesini sadece bireylerin eylemleri için değil, aynı zamanda bütün toplumsal kurumlar için savunmuş ve buna dayanarak özellikle hukuk alanında olmak üzere çeşitli toplumsal kurumları değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. Toplumsal değişimi sağlamaya yönelik bu tür girişimlerinden dolayı Felsefi Radikaller olarak adlandırılmışlardır. Ayrıca faydacılık yaklaşımının esasları ekonomi alanında temel alınmış, Adam Smith, Malthus ve Ricardo gibi liberal ekonomistler en fazla sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğu düşüncesinden etkilenmiştir 50. Etik, siyaset ve ekonomi 48 Faydacılık Britanya da toplumun büyük kesiminin aleyhine (özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ve işçiler aleyhine) ayrıcalıklı bir seçkinler kesiminin yararlarının gözetildiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde faydacılığın her bireyin menfaatinin eşit şekilde ele alınması gerekliliğini savunması önemli görülmektedir. (Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Ebru Kılıç (Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, s.69) 49 Ibid., s.29. Buna ilişkin olarak Will Kymlicka, fayda ilkesinin en fazla mutluluk ve en fazla sayı şeklinde iki farklı azami ölçüt içermesi nedeniyle yanıltıcı olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre herhangi bir kuramın iki azami ölçüt içermesi olanaksız olduğundan böyle bir ölçütü uygulama girişimi başarısız olacaktır. (Kymlicka, s.17 dipnotu.) 50 Güriz, ss.5-6, Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi: Yeni Çağ, Muammer Sencer (Çev.), Kitaş Yayınları, İstanbul 1970, s

23 alanındaki etkileri nedeniyle faydacı yaklaşımın savunduğu esasların piyasa ekonomisi ve modern düşüncenin altyapısını oluşturduğu ifade edilmektedir 51. Klasik faydacılık hakkında yapılan genel açıklamalardan sonra, Singer ın sıkça atıfta bulunduğu klasik faydacılığın temsilcilerinden Bentham ve Mill in etik görüşleri kısaca ele alınacaktır. 1. Jeremy Bentham Faydacılığın kurucusu kabul edilen Bentham ın görüşlerinin önemi, faydacı yaklaşımın esaslarını etik, hukuk ve siyaset alanındaki pratik problemlere sistemli bir şekilde uygulamasından kaynaklanmaktadır. Böylece Bentham ın kendinden önceki düşünürlerin savunduğu faydacı görüşlerin etkisiyle, fayda ilkesi temelinde bağımsız bir teori oluşturduğu ve faydacı düşüncenin esaslarını sistematik bir şekilde ifade ettiği söylenebilir 52. Bentham a göre, fayda ilkesi hem etiğin hem de siyasetin temelinde yer alır. Bu ilkenin etkinliğini sağlamak ise ilkenin her alanda belirleyici olduğunun benimsenmesi, fayda kavramının herkesin anlayacağı şekilde kesin ve açık olarak 51 Caille, s. 15, Kymlicka, s.13. Faydacılık yaklaşımının, gerek etik alanındaki gerekse iktisat ve siyaset felsefesi alanındaki etkileriyle modern düşüncenin altyapısını teşkil ettiğini düşünenler tarafından sosyal bilimlerde faydacılık karşıtı bir hareket başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Caille, ss.7-19., (21 Mart 2013). 52 Güriz, s.31, Ferm, s.628, Russell, s

24 tanımlanması ve rasyonel bir hesaplamayı mümkün kılacak ahlâk aritmetiği kurulmasıyla mümkündür 53. Bentham, doğanın insanı haz ve acının emrine verdiğini ve bütün insanların acıdan kaçıp hazza yöneldiğini belirterek, faydayı da bu kavramlarla bağlantılı olarak açıklar. İyilik sağlayan, haz veren şeyler bireyin menfaatine ve faydasına uygundur 54. Mutluluk kavramını da hazlara erişme, acılardan kaçınmayla bağlantılı olarak ele almakta ve mutluluğu, hazların acılardan daha fazla olması şeklinde tanımlamaktadır 55. Haz ve acı kavramlarını herkesin anladığı anlamda, bir köylünün, bir prensin, cahil birinin ve filozofun hissettiği şekilde ele aldığını belirten Bentham, ahlâki açıdan iyi olanı belirlerken haz ve acı hesabı yapılması gerektiğini savunur 56. Haz ve acı duygularının ölçülebilir olduğu düşüncesinden hareketle haz ve mutluluk terazisi (hedonistic/felicific calculus) geliştirmiştir 57. Hazza ulaşmak isteyen insan, aklını kullanıp haz hesabı yaparak etik açıdan doğru eylemleri gerçekleştirebilecektir. Bentham a göre kötü insan yoktur, kötü hesap eden insan vardır 58. Eylemde 53 Jeremy Bentham, Yasamanın İlkeleri, Barkın Asal (Çev.), On İki Levha Yayınları, İstanbul 2011, s Ibid., s Güriz, s Bentham, ss Özkurt, s Akarsu, ss

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

MESLEK KAVRAMI. Dr. Tolgay Kara, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Etik Ders Yansıları, Güz /17/2016

MESLEK KAVRAMI. Dr. Tolgay Kara, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Etik Ders Yansıları, Güz /17/2016 MESLEK KAVRAMI Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş Ders

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

MESLEKİ ETİK VE KURALLARI

MESLEKİ ETİK VE KURALLARI MESLEKİ ETİK VE KURALLARI MESLEK KAVRAMI Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Çift Numaralı Öğrenciler Bütünleme Sınavı CEVAP ANAHTARI

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Çift Numaralı Öğrenciler Bütünleme Sınavı CEVAP ANAHTARI Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Çift Numaralı Öğrenciler Bütünleme Sınavı CEVAP ANAHTARI Tarih: 01/09/2016 Saat: 10:00 Sınavda ilan edilmiş olan, öğretim üyesinin öğrencinin derse devamı ve sınav kağıdında

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 2. ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ 2 ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. SOSYAL ADALET Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış

Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. SOSYAL ADALET Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL ADALET Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX GİRİŞ...15 Birinci Bölüm Antik

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ HOŞGELDİNİZ

HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ HOŞGELDİNİZ HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ HOŞGELDİNİZ XIX. yüzyıldan bu yana tekrarlanan çok sayıda deneyde sayısız hayvanın ısıya tabi tutulduğunu ve bu deneyler sonucunda hayvanların sıcaktan fenalaşıp öldüğü dışında bir

Detaylı

Locke'un Siyasal Toplum Anlayışı

Locke'un Siyasal Toplum Anlayışı Locke'un Siyasal Toplum Anlayışı John Locke, on yedinci yüzyıl sonuyla on sekizinci yüzyil başlarının en etkili İngiliz düşünürlerinden biridir. 07.04.2016 / 08:14 SÖZLEŞME VE SİYASAL TOPLUM A. Sözleşme

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

KPSS'de 4 soru hatalı iddiası

KPSS'de 4 soru hatalı iddiası On5yirmi5.com KPSS'de 4 soru hatalı iddiası Yargı Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Can OKTAYLAR, 6-7 Temmuz 2013 tarihinde yapılan KPSS'de 4 sorunun hatalı olduğunu iddia etti. Yayın Tarihi : 18 Temmuz

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI

SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI 1- I-Koruyucu aile kavramı, 2828 sayılı SHÇEK Kanunu nun Koruyucu Aile Yönetmeliği nin 4.maddesinde tanımlanmıştır. II-Koruyucu aile olmak isteyen bir kişinin

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu,

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, PROGRAMIN TEMELLERİ PROGRAMIN TEMELLERİ BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, SOSYAL Programlar bireyin sosyal

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler

6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler İçindekiler xiii Önsöz ı BİRİNCİ KISIM Sofistler 3 1 Giriş 6 Sofistlerin O rtaya Ç ıkışın d a Etkili O lan Felsefe-D ışı N edenler ıo Felsefi N ed enler 17 K a y n a k la r 17 Sofistlerin G enel Ö zellikleri

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ XXVI. Ulusal Patoloji Kongresi ve VII. Ulusal Sitopatoloji Kongresi PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Selim Kadıoğlu Antalya 3 Kasım 2016 Etik insanların davranışları, eylemleri,

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Günümüz Sorunları Karşısında Kant Etiği. Dr. Harun TEPE

Günümüz Sorunları Karşısında Kant Etiği. Dr. Harun TEPE Günümüz Sorunları Karşısında Kant Etiği Dr. Harun TEPE Etik tartışmalarda Kant Etiği Kant mı Aristoteles mi?, Kant mı Hegel mi?, Teleolojik Etik mi Deontolojik Etik mi? Erdem Etiği mi Ödev etiği mi? Eylem

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz 7 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan FİLOZOF BEYİN Yücel KILIÇ İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Bilgisayar II: «Konular ve Sunumlar» İstanbul, 08-15 Nisan

Detaylı

İkinci Basımın Ön Sözü

İkinci Basımın Ön Sözü İkinci Basımın Ön Sözü Bu basım kısmen eleştirilerin sonucunda, kısmen öncekindeki belli boşluklardan dolayı ve içinde yer aldığım etkinliğin doğasına -eğitime ve özellikle eğitimde araştırmaya felsefenin

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat SPRI 271 1 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

JEREMY BENTHAM IN CEZA TEORİSİ

JEREMY BENTHAM IN CEZA TEORİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI JEREMY BENTHAM IN CEZA TEORİSİ Yüksek Lisans Tezi Elif Çağla YILDIZ Ankara-2014 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

ÜNİTE:1. Felsefe Nedir? ÜNİTE:2. Epistemoloji ÜNİTE:3. Metafizik ÜNİTE:4. Bilim Felsefesi ÜNİTE:5. Etik ÜNİTE:6. Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7.

ÜNİTE:1. Felsefe Nedir? ÜNİTE:2. Epistemoloji ÜNİTE:3. Metafizik ÜNİTE:4. Bilim Felsefesi ÜNİTE:5. Etik ÜNİTE:6. Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7. ÜNİTE:1 Felsefe Nedir? ÜNİTE:2 Epistemoloji ÜNİTE:3 Metafizik ÜNİTE:4 Bilim Felsefesi ÜNİTE:5 Etik 1 ÜNİTE:6 Siyaset Felsefesi ÜNİTE:7 Estetik ÜNİTE:8 Eğitim Felsefesi 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Kuramı POLS 303 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Doktora Tezi Ayşe Nevin Yıldız Ankara-2009 i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN VE İNSAN HAKLARI Mehmet Ali UZUN Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN İstanbul, Aralık 2011 GİRİŞ

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

KADIN ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI IN ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI IN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI IN ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) I. YARIYIL DERSLERİ / GÜZ DÖNEMİ KOD DERS ADI Z/S T U K A 5111 Feminist

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Tarihi PSIR 441 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Fayda-Maliyet Analizi

Fayda-Maliyet Analizi Fayda-Maliyet Analizi FMA kursunun birinci bölümü: 30.5 3.6.2011 Eğitmen: Sn. Neill BOOTH Sağlık alanında fayda-maliyet düşüncesinin uygulamaları konusunda deneyim (sağlık ekonomisi ve ekonomik değerlendirme)

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM HUKUK VE FELSEFE BİRİNCİ BÖLÜM 21. YÜZYİL BAŞINDA HUKUKA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR - I

BİRİNCİ KISIM HUKUK VE FELSEFE BİRİNCİ BÖLÜM 21. YÜZYİL BAŞINDA HUKUKA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR - I İÇİNDEKİLER CİLT - II BİRİNCİ KISIM HUKUK VE FELSEFE BİRİNCİ BÖLÜM 21. YÜZYİL BAŞINDA HUKUKA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR - I Yekta Güngör ÖZDEN Anayasa Mahkemesi ve Ankara Barosu Önceki Başkanı 3 HUKUKA ANTROPOLOIİK

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde yüksek lisans yapan her öğrenci ders aşamasının

Detaylı