YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR"

Transkript

1 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn 12 yýllýk eðitimi bitirmeyenlere herhangi bir diploma verilmeyeceðine iliþkin geçen mayýs ayýnda genelge yayýmladýðýný hatýrlatan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, konuyu parlamento gündemine taþýdý. 37 BÝNÝ KIZ ÖÐRENCÝ! Milli Eðitim Bakanlýðý nýn açýkladýðý eðitim öðretim yýlý istatistikleri, okulu sekiz yýllýk eðitimden sonra býrakan öðrencilerle ilgili bir gerçeði ortaya çýkardý. Ýstatistiklere göre 12 bin 172 si erkek, 37 bin 277 si kýz, toplam 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya herhangi baþka bir listeye kaydolmadý. Türkiye de 1 milyona yakýn çocuk henüz bedensel ve ruhsal geliþimini tamamlamadan iþgününü tamamlýyor. Nüfusun yaklaþýk yüzde 20 sini oluþturan 6-17 yaþ grubu 15 milyon çocuktan 893 bini çalýþmak zorunda kalýyor. 13 yaþýnda çalýþtýðý iþyerinde, iþ cinayeti sonucu yaþamýný yitiren Ahmet Yýldýz ise hâlâ hafýzalarda. 100 yýlý aþkýn bir süredir emekçilerin ve insan haklarý savunucularýnýn dile getirdiði çocuk iþçiliðinin yasaklanmasý talebi karþýsýnda hükümetler duyarsýz... Çocuk iþçiliði Türkiye nin acý gerçeði... Henüz okul çaðýnda olan çocuklar, gün boyu, hem de normal iþgünü olarak kabul edilen 8 saatten çok daha uzun bir süre atölyede, tamircide, fabrikada... Çoðunlukla yoksulluk ve iþsizlik; çocuklarý okul yerine iþe yönlendiriyor. Çocuk iþçiliði, üretimin emek yoðun biçimde gerçekleþtiði sektörlerde, özellikle kayýt dýþý ve fason üretim alanlarýnda yoðunlaþýyor. Patronlar açýsýndan maliyetleri düþürmenin, kârlarý arttýrmanýn bir aracý. Bu nedenle küçük yaþtaki çocuklar, büyük tekellere ucuz girdi saðlayan küçük atölyeler baþta olmak üzere birçok alanda yoðun bir biçimde çalýþtýrýlýyor. YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 2012 yýlýnda çalýþan çocuk sayýsý 6-14 yaþ grubunda 292 bin kiþiyken, yaþ grubunda ise 601 bin kiþi olarak tespit edildi. Çalýþan çocuklarýn yüzde 49.8 inin bir okula devam ettiði, yüzde 50.2 sinin ise okula gitmediði ortaya çýktý. Ekonomik faaliyette çalýþan 6-17 yaþ grubundaki çocuklarýn istihdam oraný yüzde 5.9 oldu. Bu yaþ grubundaki istihdam oraný 2006 yýlý sonuçlarýna göre ayný düzeyde kalýrken, çalýþan çocuk sayýsýnda 3 bin kiþilik artýþ gerçekleþti. Haberin Devamý 7 DE Nevþehir Üniversitesi (NEÜ), gençler ve gönüllüleri ile yürüttüðü çalýþmalara bir yenisini daha ekledi. Uluslararasýlaþma yolunda bugüne kadar önemli çalýþmalar yapan NEÜ, Avrupa Birliði destekli projelerden edindiði tecrübe ile Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý nca "Eurodesk Temas Noktasý" olarak kabul edildi. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý, Nevþehir de gençler için Avrupa nýn çeþitli ülkelerinde eðitim görme, uluslararasý gençlik projelerine dâhil olma, gençlik projeleri hazýrlama, gönüllü eðitim çalýþmalarý ve benzeri konular hakkýnda çalýþmalar yürütecek. Ülkemizde `çözüm süreci yle birlikte esen olumlu hava, özellikle Doðu ve Güneydoðu bölge insanýný heyecanlandýrýrken, bu olumlu havadan en çok turizm sektörünün etkilenmesi bekleniyor. Uzun yýllardýr tanýdýðýmýz iki isim aslýnda onlar. Baþka bir deyiþle de birbiriyle özdeþleþmiþ iki müzisyen. Evet Metin&Kemal Kahraman dan bahsediyoruz. Yaptýklarý müzikal çalýþmalarý yakýndan takip etmeyenler dahi onlarýn þarkýlarýný, türkülerini biliyor ve söylüyorlar. Ürettikleri eserler yalnýzca onlarýn elinden deðil, önemli bir kolektif çalýþmanýn ürünü olarak ortaya çýkýyor. Kemal Kahraman maalesef uzun zamandýr yurtdýþýnda. Bu yüzden geçmiþten bugüne ortaya koyduklarý üretimlere dair sohbetimizin küçük bir kýsmýný Kemal Kahraman la mail yoluyla gerçekleþtirmek durumunda kaldýk. Uzun süredir tuttuklarý yolun kýsa bir bölümü de sizlerle okuyucularla paylaþmak istedik Fethullah Gülen ile Cem vakfý, Ankara'da ortak bir, cemevi ve aþevi projesini hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Proje iki taraftan da onay almýþ durumda. Projenin 7 dönümlük arsasý hazýr bile. Fethullah Gülen cemaati ile Cem Vakfý, ortak bir projeye imza atmaya hazýrlanýyor. Cemaat ve Cem Vakfý Ankara'da ortak olarak cami, cemevi ve aþevi yapacak.

2 25 erin hayatýný kaybettiði Afyon daki patlamadan önce cephaneliðine iki gün mühimmat taþýyan erler, istif ettikleri el bombasý kutularý ayný hizada saðlam durmayýnca üstlerinin emriyle kutularý çivi çakarak bir hizaya getirmiþlerdi. Hizalanmak ve hizalamak devlet düzenimizin asker sivil fark etmez tüm alanlarýnda kamu düzenini temsil ettiði ülkemizde hepimizin soy, sop, kimlik sýnýfýna göre hiza ve had bilgisi çocuk yaþta kafasýna zapt edilirken, cephaneliklerde mühimmat kutularý da birbirleriyle çivilenerek irtibatlandýrýlýrdý. Hayat nizamý olsun, mühimmat tasnif nizamý olsun, önce devletin göz hizasý sonra vatandaþ canýnýn gözetildiði Türkiye de insan yapýmý facia ve mukadderat patlamalarýný, hayat devam ediyor lokumlu-kilimli vali ve genelkurmay baþkanlý görüntülerle verdikten sonra kalan ve sýradan gelen saðlar bizimdir denirdi. Vatan Gazetesi nden Kenan Butakýn ýn ulaþtýðý Afyon patlamasýyla ilgili askeri savcýlýk iddianamesinde, Land Rover ýþýðý altýnda gece çalýþtýrýlan erler, mühimmat sandýklarýna yaslanýp sigara içen korkusuz üstler ve kamyon kasasýna çarpýp kýrýlan kutudan saçýlan bombalarý öðrenmekle kalmýyorduk. Ýþ güvenliðini maliyet kabul eden tersane, sanayi bölgesi, þantiye, baraj patlama ve yangýnlarýyla, NATO nun ikinci büyük ordusu, kallavi bütçeli TSK nýn acemi erleri tonlarca el bombasý bulunan cephaneliðe yýðýp çivi çaktýrýp, üç metre çapýnda patlama çukuru açtýran ortak zihniyetle yüzleþiyorduk. Ve iddianamede yer alan müessir sebepler; aþýrý iþ yükü, personel yorgunluðu, etersiz aydýnlatma, iþi çabuk bitirmek isteyen komutan, uyulmayan yönergeler, eðitimsiz personel diye sýralanýyordu ki biz bu metne iþ kazasý bilirkiþi raporu standardýnda aþinaydýk. Ýddianamedeki komutaný taþeron firma personeli taþeron iþçi olarak deðiþtirip okursanýz bu zihin akranlýðýna daha da vakýf olurdunuz. Angarya çalýþma ve ölümle eþitlenen vatandaþlýk Zorunlu askerlik görevini yapan gençle, kiralýk taþeron iþçinin iþ güvenliði ve can emniyeti ayný ölümcül düzeyde eþitlemiþ bir ülkeydik. Ya da þöyle söyleyelim; ülkemizde ucuz angarya çalýþma koþullarý asgari müþtereðini patlama ve toplu ölümler ve en alttaki sorumluyu ihmal ve denetimsizlikle suçlayan rapor ve iddianamelerde buluþuyordu. Hele hele davalarda itiraz üzerine hazýrlanan ikinci bilirkiþi raporlarý bu ölümleri devlet yetkililerin dilindeki felaket ve facia metafiziðini bile kýrarak doðrudan ölü kurbanlarýna yýkmasýyla bilinirdi. Uzadýkça uzayan Davutpaþa, Ostim, Karadon maden ocaðý, Aþkale Bedaþ, Esenyurt iþ cinayet davalarý sanki Türkiye sýnýrlarý dýþýnda bir yerde devlet denetimden muaf bir alanda yüz küsur insan bile-isteye topluca intihar etmiþ seyrine giriyordu. Ýnsan emeðinin deðersizleþmesiyle insan canýnýn zayileþmesi arasýndaki derin bað, iktisat rasyoneli kabul edilirken, sistemin yerleþik ve tekrarlayan ihmallerinin üzerine yargý kalkaný çekiliyordu. Evet güvenlik gerekçesiyle bütün hayatý didik didik eden, dikizleyen devlet sorumluluk alanýnda vuku bulan ölümlere Roboski de olduðu gibi 45 dakika bombalandýlar ve öldüler ama kasýt yok yorumunu yapmýþtý. Üstelik bomba tezkereli yüce Meclis in Ýnsan Haklarý Komisyonu, alt komisyonca hazýrlanan Uludere raporunu oy çokluðuyla kabul edip tek bir sorumlu kurum ve kiþiyi gösterememiþti. ÝHA görüntülerinden saatlerce sonra bombalanan 34 vatandaþýmýz eðer toplu halde kalmayýp daðýlsalar ve yan yana hizalansalar bugün hayatta olur muydular dersiniz (Akþam) Burcu CANSU/ ANKARA sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn 12 yýllýk eðitimi bitirmeyenlere herhangi bir diploma verilmeyeceðine iliþkin geçen mayýs ayýnda genelge yayýmladýðýný hatýrlatan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, konuyu parlamento gündemine taþýdý. Saðlýk Bakanlýðý nýn Yenidoðan Tarama Formlarý na eklediði sorulara dikkat çekmek amacýyla bugün Ýstanbul Tabip Odasý Caðaloðlu binasýnda bir basýn toplantýsý düzenlendi. AKP yenidoðan bebekleri de ilginç þekilde fiþlemeye baþladý. Yenidoðan tarama formlarýnda eski formlardan farklý olarak baba TC kimlik numarasý, çocuðun evlilik içi ya da dýþý olup olmadýðý ve çocuðun dini de bildirilmesi istenen bilgiler arasýnda yer aldý. Formda din hanesinde sadece 6 harflik bir alan býrakýlýrken, Hristiyan yazýlamýyor. Ýstanbul Tabip Odasý konuya bir basýn toplantýsý düzenleyerek tepki gösterdi. Toplantýda konuþan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feray Kaya, Yenidoðan Tarama Formlarý na eklenen sorularýn hem çocuk haklarý ihlali olduðunu hem de cinsiyetçi olduðunu belirtirken, hekimlerin de etik kurallarý dýþýnda hareket etmeye zorlandýðýný ifade etti. Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören Týbbi kayýt önemlidir. Ama kiþi mahremiyeti daha önemlidir diyerek uygulamaya tepki gösterirken,"bebeklerin evlilik içi ya da evlilik dýþý iliþkiden mi doðduðu sorusunun kabul edilemez olduðunu" söyledi. Sorularýn neden sorulduðunu anlayamadýklarýný vurgulayan Prof. Dr. Taner Gören, benzer þekilde doktorlarý fiþleyecek bir yasal düzenleme de yapýlmak istendiðini ama meslek örgütlerinin mücadelesi sonucunda bu düzenlemenin geri çekildiðine dikkat çekti. Ýstanbul Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fethi Bozçalý da pratikte yaþanan sorunlara iþaret etti. Bu formlarý yýllardýr doldurduklarýný ama son iki aydýr eklenen sorularýn hekimleri de hastalarý da zor durumda býraktýðýný söyledi. Bu sorularý hastalarýmýza sormaktan utanç duyuyoruz diyen Dr. Fethi Bozçalý, kürtaj tartýþmalarý, karma eðitimin tartýþýlmasýný ve diðer pek çok cinsiyetçi uygulamayý da sýralayalarak, yaþananlarý kaygý verici olarak deðerlendirdi. 37 BÝNÝ KIZ ÖÐRENCÝ! Milli Eðitim Bakanlýðý nýn açýkladýðý eðitim öðretim yýlý istatistikleri, okulu sekiz yýllýk eðitimden sonra býrakan öðrencilerle ilgili bir gerçeði ortaya çýkardý. Ýstatistiklere göre 12 bin 172 si erkek, 37 bin 277 si kýz, toplam 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya herhangi baþka bir listeye kaydolmadý eðitim sistemi sonrasý zorunlu hale gelen 12 yýllýk eðitime devam etmeyen bu öðrencilerin herhangi bir diploma almadýklarý da ortaya çýktý. Bu uygulamalarýn hastalarýn tedavi için baþvurmasýný engelleyebileceðini söyleyen Dr. Fethi Bozçalý, Bu koruyucu saðlýk hizmetletine vurulan bir darbedir dedi. Bozçalý ayrýca, hastalarýn kiþisel bilgilerinin elektronik ortama girilmesi nedeniyle ihlaline neden olan Saðlýk Net sisteminin Anayasa Mahkemesi nce iptal edildiðini yine de uygulamada geri adým atýlmadýðýný hatýrlattý. Ýstanbul Tabip Odasý tarafýndan konuya iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: Son yýllarda geliþen laboratuvar yöntemleri ile birçok ülkede "Geniþletilmiþ Yenidoðan Taramasý" yapýlmaktadýr. Bu programda bir damla kan örneðinde erken tedavi ile hasarsýz iyileþme saðlanabilecek, tanýnýn gecikmesi ile ölüm veya kalýcý hasarla sonuçlanan 35'in üzerinde hastalýðýn taramasý yapýlmaktadýr. Bu tarama programlarý ülkemizde devlet sorumluluðunda yürütülmektedir. Yenidoðan bebek hastaneden taburcu edilirken tarama için kan örneði alýnmaktadýr. Bebekler bir hafta süre ile beslendikten sonra ikinci bir örnek aile saðlýðý merkezinde veya doðum yapýlan hastanede alýnýr. Amaç hayatýn ilk haftasýnda tedaviye baþlamaktýr. Bu nedenlerle tüm yenidoðanlarda hýzla tarama testleri uygulanmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 9 Mayýs 2012 tarihinde, ün yasalaþmasýnýn ardýndan yayýnlanan 12 Yýllýk Zorunlu Eðitime Yönelik Uygulamalar konulu genelgede, Ýlköðretimi tamamlayan öðrencilere diploma verilmeyecek, 12 yýllýk zorunlu eðitim sonunda ortaöðretim diplomasý verilecektir deniliyor. BÝLGEHAN KONUYU TBMM YE TAÞIDI CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, söz konusu genelgeyi hatýrlatarak bu öðrencilerin içine düþtüðü diploma açmazýný TBMM gündemine taþýdý. Bilgehan, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý nýn yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðý na verdiði soru önergesinde þu sorularý yöneltti. Zorunlu eðitim 12 yýla çýkartýlmasýna karþýn, eðitimlerinin sekiz yýlýný bitirdikten sonra herhangi bir okula kaydolmayan 49 bin 449 öðrenci, hangi diplomayý alacaktýr? Bu kiþilerin eðitimleri hangi aþamada kesilmiþ kabul edilecektir? Herhangi bir iþ baþvurusu yaparken, öðrenim hayatlarýný gösteren hangi diplomayý kullanacaklardýr? Daha önce sekiz yýllýk kesintisiz eðitimi bitirdikten sonra diplomalarýný alýp terk edenler, bu öðretim yýlý baþýna eðitim yaþamýný terk edenlerden daha fazla eðitim almýþ gibi mi görüneceklerdir? Kaynak:BirGün Saðlýk Bakanlýðý son aylarda bu bilgilerin dijital ortama aktarýlmasýný istemektedir. Bu yenidoðan tarama formlarýnda eski formlardan farklý olarak baba TC kimlik numarasý, çocuðun evlilik içi ya da dýþý olup olmadýðý ve çocuðun dini de bildirilmesi istenen bilgiler arasýnda yer almýþtýr. Üstelik baba TC numarasý verilerin kayýt edilmesi için zorunlu hale getirilmiþtir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; her çocuðun istisnasýz yenidoðan taramasýndan yararlanmasý gerekmektedir. Hiçbir veri çocuðun doðmuþ olmasý dýþýnda zorunlu tutulamaz; çocuklar babalarýnýn varlýðý ve/veya resmi bir evlilik içinde doðmuþ olmalarýna göre ayrýlamaz. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1990 yýlýnda imzaladýðý Çocuk Haklarý Sözleþmesi 2. Maddesi uyarýnca; çocuklara ýrk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da baþka düþünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlýk, doðuþ ve diðer statüler nedeniyle hiçbir ayrým gözetmeyeceðini taahhüt etmiþtir. Ayný þekilde Hasta Haklarý çerçevesinde herkesin saðlýk hizmetlerinden faydalanma, ýrk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarý dikkate alýnmadan hizmet alma hakký vardýr. Kaynak:(soL) Gazete

3 MEB, eðitim sisteminin uygulamaya geçtiði ilk yýlýn resmi istatistiklerini yayýnladý. Buna göre 8. sýnýftan mezun olan ancak açýk lise de dahil olmak üzere hiçbir ortaöðretim kurumuna kayýt olmayan öðrenci sayýsý 49 bin 449. Bunlardan 12 bin 172 si erkek, 37 bin 277 si kýz öðrenci sistemi uygulamaya geçmeden önce ortaöðretime gitmeyen kýz öðrenci sayýsý 16 bin 137 olarak kayýtlara geçmiþti. Ýþte MEB in rakamlarý: Temel lise kaçaðý 123 bin: eðitim öðretim yýlý sonunda 8. sýnýfý bitiren öðrenci sayýsý 1 milyon 252 bin 147. Mezunlardan 476 bin 651 i liseye, 651 bin 734 ü de meslek lisesine olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 557 öðrenci ortaöðretim kurumuna kayýt oldu. Herhangi bir temel ortaöðretim kurumuna kayýt olmayan öðrenci sayýsý 123 bin 590. Bu rakam önceki yýl 187 bin 508 olarak istatistiklere yansýmýþtý. 66 bin kýz lise kaçaðý: de 8. sýnýfý bitirenlerin 653 bin 22 sinin erkek, 599 bin 125 inin ise kýz öðrenci olduðu belirlendi. Erkek öðrencilerden 595 bin 499 u liseye kaydoldu. Kýz öðrencilerden ise 533 bin 58 öðrenci temel ortaöðretim birimlerinde devam etti. Bu durumda 57 bin 523 erkek ve 66 bin 67 kýz öðrenci liselerden birine kayýt olmadý. 28 bin kýz açýk liseye: eðitim öðretim yýlýnda açýk öðretim lisesinde okuyan 1 milyon 14 bin 409 öðrenciden 552 bin 514 ünün erkek, 461 bin 895 inin ise kýz olduðu belirlendi eðitim yýlýnda açýk öðretim lisesinde okuyan toplam 940 bin 268 öðrencinin ise 507 bin 163 ünün erkek, 433 bin 105 inin kýz öðrenci olduðu açýklanmýþtý. Bu durumda bu yýl açýk liseye 45 bin 351 erkek, 28 bin 790 kýz öðrenci kayýt oldu. 37 bin kýz okul yerine evde: Lise kaçaklarýndan açýk lise yeni kayýt sayýlarý çýkarýldýðýnda ün kýz öðrenciler açýsýndan yarattýðý sonuç ortaya çýktý. 12 bin 172 erkek öðrenci, 37 bin 277 kýz olmak üzere 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya temel ortaöðretim kurumlarýndan hiçbirine kayýt olmadý. Önceki yýl 9 bin 316 erkek, 16 bin 137 kýz olmak üzere 25 bin 453 öðrenci hiçbir ortaöðretim kurumuna kaydolmamýþtý. ÝHL de arttý, öðrencisi de: Bu yýl imam hatip ve Anadolu imam hatip lisesi sayýsý 537 den 708 e çýktý. Buna göre, ÝHL öðrenci sayýsý ise 286 bin 245 ten 380 bin 771 e çýktý. KAYNAK: muhalifgazete.com Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek olan saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlarýn; Doðu Akdeniz'in iç kesimleri (Kahramanmaraþ, Osmaniye ile Adana ve Mersin'in iç kesimleri), Karaman, Ankara, Çankýrý, Yozgat, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrþehir, Kýrýkkale, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Konya'nýn güneyinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnýn Ýç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgarýn ise, genellikle güneyli zamanla batý kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu'nun doðusu, Güneydoðu Anadolu ile Doðu Anadolu'nun güneyinde kuvvetlice (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý ve çok bulutlu 17 Ýstanbul: Parçalý bulutlu 17 Ýzmir: Parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerinde kýsa süreli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 20 Adana: Parçalý ve çok bulutlu 23 Antalya: Parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerine kadar doðusu aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 20 Samsun: Parçalý zamanla çok bulutlu 23 Trabzon: Parçalý zamanla çok bulutlu 25 Erzurum: Parçalý zamanla çok bulutlu 17 Diyarbakýr Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinden sonra aralýklý saðanak yaðýþlý 22 Kaynak: Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi (NEÜ), gençler ve gönüllüleri ile yürüttüðü çalýþmalara bir yenisini daha ekledi. Uluslararasýlaþma yolunda bugüne kadar önemli çalýþmalar yapan NEÜ, Avrupa Birliði destekli projelerden edindiði tecrübe ile Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý nca "Eurodesk Temas Noktasý" olarak kabul edildi. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý, Nevþehir de gençler için Avrupa nýn çeþitli ülkelerinde eðitim görme, uluslararasý gençlik projelerine dâhil olma, gençlik projeleri hazýrlama, gönüllü eðitim çalýþmalarý ve benzeri konular hakkýnda çalýþmalar yürütecek. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý ayrýca, gençlerin Avrupa daki fýrsatlardan yararlanmalarý için çeþitli seminer ve toplantýlar ile birlikte AB fonlarý ile yurt dýþýna çýkabilmeleri için çalýþmalar yürütecek. Eurodesk Temas Noktasý ile Avrupa ve Ulusal Eurodesk aðý üyeliði, iletiþim araçlarý, soru cevap yardýmý, ortak aramalarý, 30 ülkede projeler ile iliþkili kuruluþ baðlantýlarý, yerinde eðitim, Avrupa etkinlikleri ve eðitim programlarý gibi birçok aktif programdan ücretsiz olarak faydalanýlabilecek. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý Görevini, Avrupa Birliði Proje Koordinatörü Serkan Baþar yürütecek. Derneðine nezaket ziyareti yaptý. Hacýbektaþ ta faal þekilde çalýþan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðini çok duyduklarýný belirten heyet hem tanýþmak hemde baþarýlarýn devamýný dilemek için Hacýbektaþ a gelerek dernek binasýnda sohbet etti. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 2 Nisan Salý günü saat de AKP Ýl Heyeti Hacý Bektaþ Veli Kültür

4 Osmanlý dönemindeki 1876 Anayasasý bir tarafa býrakýlýrsa T.C. nin ilk Anayasasý 1921 tarihli Kurucu Meclis tarafýndan hazýrlanmýþ bulunan Anayasadýr. Ancak kabul etmek gerekir ki gerek bu anayasa, gerek daha sonra hazýrlanmýþ bulunan 1924,1961,1982 Anayasalarýnýn tümü halkýn katýlým ve taleplerinden ziyade ülkeyi yönetenlerin, ya da halkýn çýkar ve beklentilerini halktan daha iyi bildiklerini sananlarýn kendi istek ve arzularýna göre yazdýklarý ve topluma kabul ettirdikleri Anayasalar olmuþtur. Bu nedenle de bu anayasalar çok uzun ömürlü olmamýþ, farklý fikirlere sahip olanlar iktidarý ele geçirdiklerinde,yürürlükteki anayasayý yok sayarak kendi isteklerine uygun ancak toplumun genel taleplerine ve ihtiyaçlarýna cevap vermeyen yeni bir anayasa yazmayý ilk görev olarak kabul etmiþlerdir. Gelinen aþamada görüldüðü kadarýyla toplumun genelinde yeni bir anayasa yazýlmasýnýn gerekli olduðu konusunda ortak bir ön kabulün oluþtuðu gözlenmektedir.bu ön kabulden yola çýkýlarak baþlanýlan anayasa çalýþmalarýnda eskiden olduðu gibi halkýn ne istediðini, ya da nasýl bir anayasa gerektiðini ülkeyi yönetenler olarak biz daha iyi biliriz mantýðýyla yola çýkýlýp,sayýsal üstünlüklere dayalý bir anayasa hazýrlanacak olursa, hazýrlanacak bu anayasanýn da diðerlerinden farklý bir ömrü olmayacaktýr. Parlamento daki siyasal dengeler, halkýn parlamento da temsil olanaklarýnýn kýsýtlanmýþ olmasý nedeniyle yeterince temsil edilmemiþ olmasý, özellikle de sol düþüncelerin parlamento ya yansýmamýþ olmasý nedeniyle haklý bazý itirazlarýn yükseleceðini þimdiden görmek mümkün. Aslýnda görevi sadece anayasa yapmak olan ve görev süresi de bu anayasanýn hazýrlanýp halk oyuyla kabul edilmesiyle sona erecek olan bir meclisin anayasa yapmasý en ideal olanýdýr. Çünkü böyle bir mecliste anayasa hazýrlayýcýlarý kendilerini bir partinin genel baþkanýna ve parti disiplinine baðlý hissetmeksizin,bir daha seçilip seçilmeme kaygýsýný taþýmaksýzýn özgürce iradelerini ortaya koyma imkaný bulacaklardýr.bu anayasa meclisinde meslek kuruluþlarýna,türkiye de kurulu bulunan tüm siyasi partilere, belirli kriterlere sahip sivil toplum örgütlerine, eðitim kurumlarýna, iþveren ve iþçi kuruluþlarýna,inançlarý ve etnisiteleri temsil eden belirli kurumlara kýsaca toplumun tüm katmanlarýný kapsayan herkese ve kesime belirli kontenjanlar dahilinde yer verilerek, hiçbir sýnýrlama olmaksýzýn tam bir özgürlük ortamýnda tartýþma olanaðýnýn saðlayan bir anayasa yazýlýmý saðlanmalý.yazýlan bu anayasanýn kabulünde nitelikli bir çoðunluk aranmalý ve halk oylamasýnda da yine belirli bir çoðunluðun kabulüyle yürürlüðe girmesi öngörülmelidir. Zira böyle bir meclis üyelerinin bir daha seçilip seçilmeme, parti disiplini endiþesi olmayacaðý gibi, tüm meslek ve düþünceler de güçleri oranýnda temsil edildikleri için uzlaþý noktalarýnýn bulunmasý daha kolay olacaktýr. Meclisin görev süresi de anayasa hazýrlanmasýyla sýnýrlý olduðundan seçmene mesaj politikalarýna da yer verilmeyecektir.ayrýca tüm katmanlarýn katýlýmý saðlanmýþ olduðundan kimse kendini dýþlanmýþ ya da fikirlerinin nazara alýnmadýðýný da düþünmeyecek böylece tüm toplumun bir arada ve ortak deðerler üzerinde anlaþmýþ eþit ve özgür yurttaþlarýnýn hazýrladýklarý bir anayasa hazýrlanmýþ olacaktýr. Ancak böyle bir meclis mevcut olmadýðýna göre mevcut millet meclisinin hazýrlamasý kararlaþtýrýlan yeni anayasanýn nasýl olmasý gerektiði konusundaki düþüncelerimizi açýklamaya çalýþalým. Umarýz ki her þey sayýsal üstünlükle ifade edilmeyecek ve dayatýlmayacak olsun. Halen çalýþmakta olan partiler arasý anayasa uzlaþma komisyonu parlamento da temsil edilen 4 siyasi partiden seçilmiþ 3 er üyeden oluþmakta olup, hazýrlanacak Anayasa nýn mutabakatla kabul edilmesi öngörülmektedir. Partilerden birinin uzlaþma komisyonundan çekilmiþ olmasý, ya da diðer partilerle uzlaþma metni üzerinde mutabýk kalmamasý durumunda yeni bir anayasa metninin hazýrlanmasý oldukça sorunlu bir hale gelecektir.þayet çoðunluk saðlayan partiler mutabýk kalýrlarsa bu defa uzlaþma bir yana býrakýlarak, eskiden olduðu gibi çoðunluðun düþünce ve kabullerini içeren bir metin Meclis e sunulmuþ olacak,toplumun genelini içeren ve herkesin kendisini içinde görebileceði Anayasa yla karþý karþýya kalmýþ olacaðýz. Böyle bir anayasa da toplumunu beklenti ve isteklerine cevap vermeyeceðinden,süregelen tartýþmalar aynen devam edecektir ki istenenin bu olmadýðý kanýsýndayým. Anayasalar bir toplumu oluþturan bireylerin ve guruplarýn birlikte yaþamalarýnýn ana kurallarýný belirleyen,birlikte yaþama kararlýlýðýný ve iradesini ortaya koyan temel metinlerdir. O nedenle tüm gurup ve inançlarýn kendilerini bu metinlerin içinde görmeleri hem gerekli hem de zorunludur. Aksi halde ortak yaþama iradesinin müþterek yansýmasýný ortaya koymadýklarýndan itiraz ve karþý koymalarýn sürüp gitmesine sebep olacak, toplumsal huzur ve barýþý getirmekten uzak kalacaktýr. Bu düþüncelerle aþaðýdaki hususlarýn mutlaka yeni anayasada yer almasý gerektið düþüncesindeyim: 1-Kiþi hak ve özgürlükleri en geniþ biçimde yer almalý, kiþiye karþý Devleti deðil, Devlet e karþý kiþiyi koruyan bir felsefe egemen olmalýdýr. 2-Halk adýna egemenliðin kullanýlmasý tek elde toplanmamalý, bu erk yasama,yürütme ve yargý arasýnda toplumun gerçeklerine,evrensel hukuk kurallarýna ve çaðdaþ demokrasilere paralel bir biçimde düzenlenmelidir, Bazý organlarýn diðerlerine karþý üstünlüklerine yol açan, diðerlerini zayýflatýn hibrit bir anayasa düzenlemesinden mutlaka kaçýnýlmalýdýr. 3-Yargý baðýmsýzlýðýnýn, yargý sorumsuzluðu þeklinde anlaþýlmasýna sebep olacak düzenlemelerden uzak kalýnmalý, yargý yetkisini kullananlarýn keyfi ve hukuka açýkça aykýrý davranýþ ve kararlarýnýn hukuki yaptýrýmlarýna yer verilmeli. Bu baðlamda, tabii hakim ilkesini zedeleyen ve özgürlüklerin keyfi olarak kýsýtlanmasýna yol açmýþ bulunan özel yetkili mahkeme sistemine mutlaka son verilmeli, Yargýçlarýn ve Savcýlarýn yürütmeden baðýmsýz bir atama ve terfi sistemini düzenleyen kurallara yer verilmelidir. Yürütmenin bir üyesi olan Adalet Bakaný ve bakanlýk bürokratlarýnýn bu kurulda yer almalarý uygulamasýndan uzak durulmalýdýr. Kurulun oluþumunda yürütmenin son sözü söyleyecek olmasý þeklindeki cari uygulamadan vaz geçilmelidir. Yargý ve yürütmenin etkin ve þeffaf denetiminin saðlanmasý, yasamayý yürütmenin etkisinden kurtaracak bir düzenlemenin mutlaka yapýlmasý gerekir.yasamanýn,yürütmenin etkisinden uzak tutulmasý için Bakanlar Kurulu üyelerinin parlamento dýþýndan atamanýn bir yol olarak düþünülmesinin uygun olacaðýnýn deðerlendirilmesi gerekir. 4-Din, vicdan ve ifade özgürlüðü önündeki tüm engeller kaldýrýlmalý,þiddet içermediði sürece tüm düþüncelerin özgürce yazýlýp söylenmesi önündeki kýsýtlamalar kaldýrýlarak hayata geçirilmesinin anayasal güvencelerini oluþturan kesin ve net kurallar konmalýdýr. Özellikle Alevi vatandaþlarýn inanç özgürlüðüne engel olan zorunlu din ve ahlak bilgisi dersleri Anayasal bir zorunluluk olmaktan çýkarýlmalý, velinin isteði halinde verilebilecek seçmeli ders olarak okutulmasý þeklinde bir düzenleme yapýlmalýdýr. Ayný özgürlük diðer tüm inanç sahiplerine de tanýnmalýdýr. Esasen Laiklik prensibini benimseyen bir anayasada zorunlu din derslerinin yer almasýnýn hukuki ve mantýki hiçbir gerekçesi olamaz. Laiklik sadece Devlet iþleri ile din iþlerinin ayrýlmasý prensibi deðildir. Laiklik, Devletin tüm inançlara hatta inançsýzlýklara karþý eþit mesafede olmasý, inançlarýn ve inançsýzlýklarýn hiçbir kýsýtlamaya tabi olmaksýzýn özgürce ifade edilebilmesi ve devletin bu özgürlüklerin hayata geçirilebilmesi için gerekli tüm hukuksal ve ekonomik altyapýsýný oluþturmasýný ifade etmektedir. Bu günkü anayasamýzdaki düzenleme Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi devasa bir dini organizasyonla sadece Sünni Ýslam a hizmet sunacak bir yapýlanmaya gitmiþtir ki gerçek anlamdaki laiklikle baðdaþýr bir durum deðildir. Bu uygulama hakkaniyete,eþitliðe ve adalete aykýrý bir uygulamadýr. Derhal terk edilmesi gerekir. Bu nedenledir ki Alevilerin Cem evlerinin ibadethane sayýlmasý yolundaki taleplerine, gerek sözde Alevi açýlýmý yürüten hükümet yetkilileri, gerek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olumsuz yanýt vermekte, Ýslamýn tek ibadet yerinin mescit olduðunu bunun dýþýndaki bir yerin ibadethane sayýlmayacaðýný açýkça ifade etmekten çekinmemektedirler. Gerek Evrensel hukuk kurallarý,gerek kiþinin tabii hakký olan yani doðuþtan ve hiç kimsenin tanýmasýna gerek olmaksýzýn var olan inanma özgürlüðünün içeriðini ve inancýn kutsal sayacaðý ibadet yerini tayin etmeye, ne Devlet ne de Diyanet Ýþleri yetkili deðildir. Bunu tayin hakký ancak ve ancak bu inanca inanlarýndýr. Devlet in bu konuda yapacaðý tek bir görevi vardýr. O da bu inancýn, inanlarýnca özgürce ve rahatlýkla yerine getirilebilmesinin ortamýný ve koþullarýný oluþturmaktýr. Diðer inanç sahiplerine hangi olanaklar saðlanýyorsa bu inanç sahiplerine de ayný olanaklarýn saðlanmasý,adalet, hakkaniyet ve eþitlik prensipleri gereði Devlet in baþat görevleri arasýndadýr. Devlet hiçbir dini inancýn geliþmesi ve eðitimi için bütçe ayýrmamalý,bu iþlerin finansmaný inanç sahiplerince üstlenilmelidir. Zira laik bir devlet din eðitimini üstlendiðinde laiklik prensibinden ayrýlarak kendisince uygun görülen veya benimsenen bir inancýn eðitimini verecektir ki bu da din ve vicdan özgürlüðü ve laiklikle baðdaþýr bir uygulama deðildir. 5-Yeni Anayasanýn hazýrlanmasýnda hiçbir etnik kimliði ön plana çýkaracak vurgu yapýlmamalýdýr. Zira Osmanlý dan beri Anadolu topraklarý üzerinde onlarca etnik kimlik sahibi kavimler yaþamýþ ve halen de yaþamaya devam etmektedir. Bunlardan birinin ön plana çýkarýlmasý,diðerlerinin kendilerinin yok sayýldýðý düþüncesine yol açar ki, yabana açýlýr bir düþünce deðildir. Kaderde kývançta ve tasada birlikte yaþamaya karar vermiþ deðiþik gurup ve kimliklerden birinin diðerine üstünlüðünün olmamasý gerekir. Türkiye de yaþayanlarýn çoðunluðunun Türk olmasý, herkesin Türk olmasýný gerektirmez. Ayrýca mutlu olmak için ille de Türk olmak da gerekmez. Türk ün de, Kürdün de laz ýn da, Roman in de hem mutlusu hem de mutsuzu vardýr. Sadece Türk olmakla mutlu olunsaydý eminim ki tüm insanlar ne yapýp edip bir yolunu bulur Türk olmaya çalýþýrlardý. O nedenle etnik bir çaðrýþýmý zihinlerde yer etmesine neden olan Türk lük tanýmý yerine Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþlýðýnýn ortak payda olarak öne çýkarýlmasýnýn daha doðru olacaðý kanýsýndayým. Böyle bir taným yurttaþlar arasýnda etnik ayrýþtýrmalarý çaðrýþtýracak algýlamalardan da uzak tutacaðýný sanýyorum. Ve hangi etnisiteden olursa olsun herkes kendini Türkiye Cumhuriyetinin özgür ve eþit yurttaþý olarak görüp daha huzurlu ve ayýrýmcýlýða karþý korunmuþ hissedecektir. Bu algý, ülkenin bütünlüðü ve geleceði için yerleþtirilmesi gerekli bir algýdýr. 6-Büyüyen ve geliþen Türkiye, gerek artan nüfusu,gerek globelleþen dünyada hýzlý karar alma mekanizmalarýnýn oluþmasý bakýmýndan merkezden yönetilemeyecek boyutlara gelmiþtir. O nedenle yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu düþünce tüm siyasi partiler ve meslek kuruluþlarýnca sýk sýk dile getirilmekte ve programlarýnda yer almaktadýr. Türkiye nin girmeye çalýþtýðý AB yerel yönetimler þartý da bunu öngörmektedir. Ancak biraz farklý da olsa BDP nin son zamanlarda dile getirdiði demokratik özerklik söylemi nedeniyle, programlarýnda olmasýna raðmen siyasi partiler bu uygulamaya gitmekte sýkýntý ve tereddütler yaþamaktadýrlar. Bir düþüncenin, muhalif baþka bir düþünce tarafýndan dile getirilmesi illede yanlýþ olduðu anlamýna gelmez. Bire-bir örtüþmesi de gerekmez. Mutlaka ülkenin gerçeklerine uygun bir þekilde formüle edilerek yeni anayasada bu konu da uygun düzenlemelerin yapýlmasý gerekir. Aksi halde ilerde daha büyük sýkýntýlara neden olabileceði kanýsýndayým. Kaldý ki T.C.nin kurucu anayasasý olan 1921 tarihli anayasada yerel yönetimlerin özerkliði ayrýntýlý olarak düzenlenmiþ,1924 anayasasýna kadar ülke bu þekilde yönetilmiþ, buna raðmen bir bölünme ve ayrýlma da olmamýþtýr. Vehim ve korkularla bir ülke yönetilemez. Gereken önlemler zamanda alýnmazsa,zamansýz önlemlerin sorunlarý çözmekte yetersiz kalabileceðini, göz ardý etmemek gerekir. 6-Konut dokunulmazlýðý ve özel yaþamýn korunmasý konusunda da mevcut uygulamalarý ve yaþanan olaylarý dýþlayacak bir anayasal düzenleme yapýlmasý, en sade vatandaþýndan, devleti yönetenlerine kadar herkesin ortak talebi haline gelmiþ bulunmaktadýr. Ancak ne acýdýr ki þikayetçi olan ve yasal düzenleme yapma yetkileri bulunan ülkenin yöneticileri, þikayete raðmen olumlu bir adým atmaya da yanaþmamaktadýrlar.bu da samimiyet sorgulamalarýna neden olmaktadýr. Topumu biri bizi gözetliyor evi haline getirmiþ bulunan, ve insanlarýn eþi ve çocuklarýyla konuþurken bile aman dikkat dedikleri noktasýna getiren bu hukuk dýþý uygulamalarý devre dýþý býrakacak net ve anlaþýlabilir kurallarýn yeni anayasada mutlaka yer almasý gerekir. 7-Toplumdaki deðiþik görüþ ve düþüncelerin parlamentoya yansýmasýný saðlamak için,seçim sistemi ve siyasi partilerle ilgili, temsilde adaleti saðlayacak, siyasi partileri genel baþkanlarýn sekreteryasý haline getiren uygulamalarý engelleyecek çaðdaþ kurallar konmalý, seçim barajý %3-5 ler seviyesine düþürecek düzenlemeler yapýlmalýdýr. 8-Yasama dokunulmazlýðý, kürsü dokunulmazlýðý halinde düzenlenmeli milletvekilinin suç iþleme imtiyazý algýlamasýna yol açan bu günkü düzenleme ve uygulamalardan mutlaka vazgeçilmelidir. Bununla birlikte bürokratlarýn dokunulmazlýðýný oluþturan soruþturma izinleri de daha esnek ve herkesin hesap verebilirliði ilkesine uygun bir biçimde ele alýnmalýdýr. 9-Devletin resmi dili yanýnda, kiþilerin kendi ana dili ve içinde bulunduklarý topluluklarýn kültürlerini geliþtirecek öðrenecek, öðretecek olanaklarýn saðlandýðý düzenlemelerin yapýlmasý, Türkiye deki kültürel zenginliklerin kaybolmasýný ve dayatmacý anlayýþlarý ortadan kaldýracaktýr. Bu da toplumda bir dinginliðe ve barýþa katký sunacaktýr. Ana dilin yasaklanmasý insanlarý kiþilik ve köklerinden koparmaya ve asimile olmaya götürecektir ki, çaðdaþ demokrasilerde bu anlayýþýn yerinin olmamasý gerekir. 10-Sosyal Devlet ilkesini hayata geçirecek ilkelerin daha gerçekçi ve uygulanýlabilir bir biçimde düzenlenmesi, kiþilerin temel sosyal haklarýný siyasi iktidarlarýn keyfi arzularýna tabi olmaktan kurtarýp, tüm yurttaþlara tanýnmýþ anayasal bir hak olarak güvenceye alýndýðý düzenlemeler yapýlmalýdýr. Genel saðlýk sigortasý, yaþlýlarýn korunmasý, gibi sosyal haklara mutlaka ayrýntýlý olarak düzenlenmelidir. 11-Eðitim siteminin temel felsefesini ;araþtýran,sorgulayan,doðmalara deðil,bilimsel verilere dayanan,üretime dönük yeni bir eðitim sistemi olarak Anayasada yer almasý toplumun çaðdaþ bir toplum olmasý için vazgeçilmez bir zorunluluk olarak nazara alýnmalý ve buna uygun düzenlemeler yapýlmalýdýr. 12-Irk, cinsiyet, inanç ve sýnýf ayrýmcýlýðýnýn her türlüsünün, kin ve nefret duygularýný çaðrýþtýracak ve toplumu ayrýþtýracak eylemler olduðu ve bunlarýn insanlýk þuçlarý kapsamýndaki suçlar olduðunun anayasal hükümlere baðlanmasýnýn toplum yararýna olduðu göz ardý edilmemelidir. SONUÇ OLARAK: Yukarda yazýlan bir kýsým haklarla sýnýrlý olmamak kaydýyla, toplumun tüm kesim ve katmanlarýnýn kendilerini içinde bulduklarý,hiç bir kimsenin bir diðerinin inancýný benimsemek ya da aþaðýlamak durumunda olmayacaðý, kimsenin ne Türk, ne Kürt ne de baþka bir etnik kimlik sahibi olarak etnisitesini diðerine dayatmadýðý, ancak Türkiye de yaþayan herkesin özgür ve eþit Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý olduðu algýsýnýn belleklerde yer alacaðý bir felsefe ve yansýmanýn oluþtuðu, Devletin kiþilere belirli inançlarý dayatmadýðý, inanýn da inanmayanýn da bu ülkede hiçbir baskýya muhatap olmadan özgürce inancýný yaþayabildiði ve buna emin olduðu, zora ve dayatmaya dayalý olmayan gönüllü bir birlikteliðin Türkiye Cumhuriyeti ni oluþturduðu,ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmaktan mutlu olduðu ve gurur duyduðu bir iklimin yeni anayasa egemen olmasý içten temenni ve dileðimdir.

5 TAYLAN KESANBÝLÝCÝ-CAN BURSALI Uzun yýllardýr tanýdýðýmýz iki isim aslýnda onlar. Baþka bir deyiþle de birbiriyle özdeþleþmiþ iki müzisyen. Evet Metin&Kemal Kahraman dan bahsediyoruz. Yaptýklarý müzikal çalýþmalarý yakýndan takip etmeyenler dahi onlarýn þarkýlarýný, türkülerini biliyor ve söylüyorlar. Ürettikleri eserler yalnýzca onlarýn elinden deðil, önemli bir kolektif çalýþmanýn ürünü olarak ortaya çýkýyor. Kemal Kahraman maalesef uzun zamandýr yurtdýþýnda. Bu yüzden geçmiþten bugüne ortaya koyduklarý üretimlere dair sohbetimizin küçük bir kýsmýný Kemal Kahraman la mail yoluyla gerçekleþtirmek durumunda kaldýk. Uzun süredir tuttuklarý yolun kýsa bir bölümü de sizlerle okuyucularla paylaþmak istedik >>Yaptýðýnýz çalýþmalarýn neredeyse tamamý Dersim kültüründen beslenmiþ çalýþmalar. Kaynak olarak bu kültürden beslenmenizin, sizin Dersimli oluþunuz dýþýndaki sebepleri nelerdir? Metin Kahraman: Þimdi biz þans eseri bu kültürün içerisinde doðmuþuz, Zazaca da bizim ana dilimiz ve bizim gözümüzün önünde o dil yok oluyordu yýlýnda bizim köyümüz yakýldý ardýndan da zaten 800 e yakýn köy boþaltýldý, bu tarihte 40 bin insan yerinden edildi. Dolayýsýyla bizimle ayný durumu paylaþan tüm insanlar bu kültürle uðraþýrlar ya da en azýndan yazýlý hale getirmek isterler. Ayrýca Dersim, çoklukta birliðin, birlikte çokluðun merkezidir de diyebiliriz. Az da kalmýþ olsa Zazaca, Çerkezce, Rumca gibi dillerden geriye kayýtlar býrakmak çok önemli. Bence giderek Anadolu nun kültürel damarlarýnýn açýldýðý bir dönemdeyiz. Bu da tabii ki Türkiye deki Devrimcilerin, Demokratlarýn, en baþta da Kürt halkýnýn mücadelesiyle bu noktada. Kemal Kahraman: Ýlk çýkýþ yýllarýmýzda, yani 90 lý yýllarýn baþýnda, Dersim kültürüne, özel olarak Zazaca ya yönelmemizde Dersimli olmamýz dýþýnda bir motivasyonumuz yoktu. Öncesinden baþlayarak müzikle iliþkimiz vardý; Metin in Grup Yorum deneyimi vardý; 90 lý yýllara geldiðimizde ise sürecin ortaya çýkarttýðý sorular olarak, neden kendi anadilimizde de þarkýlar söylemiyoruz; besteler yapmýyoruz sorularýný herkes gibi biz de kendimize soruyorduk. Bu çerçevede de, ana dilimiz olarak sözlü gelenekle aktarýlmýþ ve taþýdýðý kültürel zenginlikler o güne kadar araþtýrýlmamýþ, derlenmemiþ bir dil olan Zazaca ile muhatap olduðumuz için bölgeye gitmemiz ve kaynaklardan bizzat derlemeler yapmamýz gerekiyordu... Dersim kültür bölgesine iliþkin araþtýrma, derleme çalýþmalarý bu þekilde baþladý... Ayrýca bölgeyle ilgili o güne kadar bizim bildiklerimiz de, aile ortamýnda öðrendiðimiz yarým-yamalak Zazaca mýz dýþýnda, doðrusu Türkiye okullarýnda okumuþ herhangi bir Türkiye gencinin bildiklerinden daha fazla deðildi; dahasý bütün bildiðimiz bize öðretilen bu önyargýlardan ibaretti. Bu þekilde bizim müzisyenliðimiz de, folklorculuðumuz da zamanýn, deyim yerindeyse hayatýn önümüze çýkarttýðý güzergâhlar olarak, el yordamýyladýr ve hep bizim için bir öðrenme sürecidir. Zazaca ve Alevilik üzerinden karþýlaþtýðýmýz sözlü kültür hafýzasý bizi bütün Anadolu nun, Mezopotamya nýn, Eski Mýsýr ýn yazýlý gelenekle aktarýlmýþ birikimiyle tartýþabilme, ona yeni bir bakýþ açýsýyla yaklaþabilme imkâný vermiþtir... Cevere Hazaru ya da Þahmaran albümlerinde dinleyicilerimizle paylaþtýklarýmýz bunlarýn sadece küçücük bir bölümü. Ve dikkatli dinleyicilerimiz, paylaþtýklarýmýzla Dersimli olmak ötesinde nasýl bir kültür hafýzasý tartýþmasýyla meþgul olduðumuzun farkýndadýr. >>>Belli bir araþtýrmanýn ya da konseptin üzerine kurulmuþ olan albümlere Türkiye de pek rastlamýyoruz. Sizin albümlerinizde ise genel olarak bir konu bütünlüðü var. Uzun süre üzerine çalýþarak, hatta zaman zaman yazýlý dokümanlarla birlikte okuyuculara ve dinleyicilere sunduðunuz albümler bulunuyor. Böyle bir üretim sürecini tercih etmenizin sebeplerini sizden dinleyebilir miyiz? Metin Kahraman: Yalnýzca masallar ile türküleri toplamýyoruz tabi ki de her þeyi topluyoruz. Biz Yorum dayken zaten, yýllarýný düþünün, sabahlarý halk müziði çalýþýrdýk. Yorum un ilk albümü olan Sýyrýlýp Gelen de de Ruhi Su ile baþlayýp Livaneli ile devam eden Çaðdaþ Halk Müziði kavramýný kullandýk. Yani böyle bir çizgideydik ve zaten türkülerle, derlemelerle sürekli iliþkimiz var. Bu derlemeler önceleri yalnýzca türkülerle baþladý ancak zamanla her þeyi kaydetmemiz gerektiðini idrak ettik. Giderek elimizde epey kayýt birikti. Belki ileride bunlardan bir internet kütüphanesi oluþturabiliriz. Yaklaþýk saatlik yaþlýlarla görüntülü kayýtlar var, saatlik de kaset kaydýmýz var. Zamanla çevremizde bize yardýmcý olan öðrenci arkadaþlarýmýz da oluþtu. >>Yakýn zamanda dinleyicilerinizle yeni bir albüm çalýþmasýný paylaþtýnýz. Yönetmenliðini Atilla Cengiz in yaptýðý Oðul isimli film için hazýrladýðýnýz ezgilerini bir araya getirdiðiniz bir çalýþmaydý. Hafýzalarý da tazelemek açýsýndan filmden biraz bahsedebilir misiniz? Metin Kahraman: 1993 yýlýnda Dersim de insan haklarý ihlallerinin yaþandýðý dönemi anlatan bir hikâye. Biraz birbirini anlamak üzerine kurulu, iþlevli bir film de gösterime girdi ancak 3 gün vizyonda kaldý. Çünkü çatýþmalarýn sýk yaþandýðý bir dönemdi. Filmin gösteriminden önce bir kaç yýl çatýþmasýz geçen dönem hesaba katýlarak hazýrlanmýþtý ve Kültür Bakanlýðý da desteklemiþti. Ancak her þey bir anda tersine döndü. Çocuklarýna nasýl aðýt yakarlar diye bakarak, filmin karakterlerinden olan her iki babaya da birer dörtlük yazdýk. Ayrýca bir ninni bestelik onu da Kemal in eþi Maviþ okudu. >>Gola Çhetu isimli belgesel çalýþmasý nasýl bir düþünce sonucu ortaya çýktý? Vurgulamak istediðiniz neydi? Metin Kahraman: Gola Çhetu ya belgesel dahi diyemeyiz, o çalýþma bir haberdi aslýnda. Onu bir yönetmenlik iddiasýyla yapmadýk biz. Bizler sözlü tarihçiyiz. O dönemde de barajlarla ilgili bir tartýþma vardý ve bu tartýþmanýn eksik yanlarý vardý. Munzur Dardadýr yanlýþ bir slogandý. Halkýn inancýna göre Munzur darda falan deðildi, ona inananlar, ondan medet umanlar darda. Bu slogandan ötürü barajlara karþý mücadelenin çizgisi de doðru biçimde ilerlemedi ne yazýk ki. Halbuki orada Dersim inancýnýn, ýrmaklarla ve sularla olan iliþkisine bakmak gerekiyordu. Bildiðimiz gibi Dersim de her 5km de bir Hýzýr noktasý bulunuyor, her aþiretin kendi ziyareti var. Yapýlan barajlar da bu mekânlarý yok edecekti. Hem de Dersim endemik bitkileriyle önemli bir coðrafya, buna da dikkat çekmek için yaptýðýmýz sözlü tarih çalýþmasýndan, haber-belgesel þeklinde bir çalýþma hazýrladýk. >>Metin& Kemal Kahraman ismiyle yaptýðýnýz çalýþmalar genel olarak protest müzik olarak adlandýrýldý. Fakat bu adlandýrma sanýrým tam olarak yaptýðýnýz müziðin anlamýný karþýlamýyor. Ortaya çýkarttýðýnýz derlemeleri, þarkýlarý Yeni Türkü akýmýný kerteriz alarak açýklamaya çalýþýrsak doðru bir deðerlendirme yapmýþ olur muyuz? Kemal Kahraman: Doðrusu bu kategorilere ihtiyaç var mýdýr; bunlar gerçekten açýklayýcý mýdýr, bilmiyorum... Deyim yerindeyse her sanatçýnýn derdi, zamanýn sözünü zamansýz bir söylemle dile getirebilmektir... Dolayýsýyla Eski Türkü denilebilecek bir þey varsa, bu da her zaman kendi zamanýnýn haklý sözünü, hakikatini en güzel þekilde söylemeye çalýþmýþtýr; zamanýnýn içindedir, kendi zamanýnýn Yeni Türkü südür... Bizim þarkýlarýmýz da gerek söylemle gerekse müzikal arayýþlarý ve uygulamalarýyla zamanýn içindedir; zamanýn sözünü söylemeye çalýþýr; fakat burada bir nebze baþarýlýysa, bunu da eski türküleri, bu topraklarýn Zazaca, Kürtçe, Türkçe dillerinde aktarýlmýþ binlerce yýllýk söyleme geleneklerinin iyi birer öðrencisi olmaya çalýþma tercihimizin de büyük payý vardýr. >>Konserlerinizde ve albümlerinizde genellikle ayný müzisyenlerle çalýþýyorsunuz. Bunu tercih ediyor olmanýzýn özel bir gerekçesi var mýdýr? Metin Kahraman: Yine bu da emek üzerine kurulu bir þey. Yani o bizim avantajýmýz tabi ki. O sayede sahnede belki biraz daha derli toplu icra edebiliyoruz. >>>Kültürel araþtýrmalar yaptýðýnýz için, alan çalýþmalarý yapmaya özellikle ihtiyaç duyuyorsunuz. Yurtdýþýnda olmanýz bu hazýrlýklarý ve araþtýrmalarý sekteye uðratýyor mu? Bu eksikliði nasýl tamamlýyorsunuz? Kemal Kahraman: Kültür birikimi sözle aktarýldýðý için, Dersim kültürüyle ilgili çalýþmalarda, nerede Dersimli varsa orada bölgeyle ilgili çalýþma yapmamýz mümkün oldu... Örneðin Berlin de çok yoðun ve özel bir Zazaca konuþan göçmen nüfus var. Burada çok verimli derleme çalýþmalarý yaptýk. Ama belli bir süreçten sonra, derlemelerini yaptýðýmýz dilin, efsanelerin, kutsal mekan hikayelerinin kendi otantik mekanýyla iliþkisini görmeden anlaþýlamayan bir boyutu olduðunu da anlýyoruz. Dolayýsýyla derleme çalýþmalarýnýn kendi otantik mekanýyla baðýný hissetmek önemli, ya da bundan mahrum olmak önemli bir eksiklik... Ayrýca Türkiye deki konserlere katýlamamak önemli bir tecrübe eksikliði benim için; Dersim deki konserlere katýlamamak, þarkýlarýn oradaki yansýmasýný yaþamamak önemli bir eksiklik diye düþünüyorum. Ama bu yirmi yýlý Almanya da yaþamýþ olmanýn da çok gerekli ve verimli bir süreç olduðunu düþünüyorum. En azýndan çalýþmalara dýþarýdan bakma, yoðunlaþma imkaný saðladý. >>>Türkiye'ye dönüþünüzün önünde herhangi bir engel var mý? Eðer bir engel varsa bile bu koþullar ortadan kalktýðýnda, Türkiye'ye dönüp müzikal ve kültürel üretimde bulunmak istiyor musunuz? Kemal Kahraman: Yasal bir engel yok; askerlik sorunum var... Alman vatandaþlýðý ile ilgili bürokratik süreçleri çok geç baþlattým... Baþka bir mesele yok; sanýrým bu yýl sonuna kadar bürokratik iþlemleri tamamlayarak geleceðim... Sistem, insanýn metalaþmasý üzerine kurulu >>Müzik ayný zamanda bir isyanýn da örgütleyicisi olabilme potansiyelini taþýyor. Özellikle geçmiþ dönemlerin müziðini incelediðimizde bu daha belirgin bir biçimde karþýmýza çýkýyor. Fakat günümüzde, popüler kültürün de etkisiyle, müzisyenlerin daha çok kýsa süreli eðlenceye yönelik müzik yapmayý tercih ettiklerini söylersek ne kadar yanýlmýþ oluruz? Metin Kahraman: Þimdi yirmi sene öncesindeki gibi þarký sözleri yazmak ne kadar gerçekçi olur bugün için? Bu gruplarýn da deðiþmesi gerekiyordu. Yani sanatýn dönüþtürücülüðüne oradan bakabilir miyiz, bilemiyorum. Mesela bizim üzerimizden, Kazým Koyuncu üzerinden, diðer sanatçýlar üzerinden binlerce türkü açýða çýktý. Evet doðru söylüyorsunuz sistem, insanýn metalaþmasý, doðasýndan uzaklaþmasý ve ondan nasýl yararlanýrým üzerine kurulu. Ama onun karþýsýnda hep baþka bir muhalefet de geliþiyor gibi. Anaakým medyanýn emek sömürüsü Yaptýðýnýz iþlerden haberdar olunmasýnýn en önemli unsuru da medya. Bu baðlamda anaakým medya ve alternatif medyayla olan iliþkileriniz arasýnda nasýl bir fark var? Metin Kahraman: Bizim zaten bugün dört tane gazetemiz var. Bunlar; Birgün, Evrensel, Özgür Gündem ve Sol. Mesela bizim Ferfecir i, gerekli gereksiz haberlerde, bütün televizyon kanallarý tepe tepe kullandýlar. Ama bir gün olsun altýna bizim ismimizi yazmadýlar ve yahut bizden izin almadýlar. Þunu söyleyebilirim, geçen sene biz çok kötü durumdaydýk. Çünkü konser olmuyor artýk. Fakat þu anda vakit bulamýyoruz. Bu neyle ilgili? Barýþ süreciyle ilgili. Ýnsanlara her bir yanda konser yapma cesareti geliyor. Öncesinde çok niyetleniyorlar ama korkuyorlar. Müzisyenler taleplerini dillendirmiyor! >>>Albümlerinizin korsan, olarak tabir edilen yolla çoðaltýlýp, satýþa sunuluyor olmasý ya da internet yoluyla paylaþýma açýlmasý tabi ki sizin de daha fazla tanýnmanýza imkân saðlamýþtýr. Ancak bir yandan da ortaya koyduðunuz bir emek söz konusu. Bu konuya nasýl yaklaþýyorsunuz? Metin Kahraman: Biliyorsunuz bu yeni durumla ilgili bütün dünyada böyle bir sorun var. Türkiye de de bu konularda, özellikle ekonomik ve fikri haklarýn korunmasý noktasýnda sanatçýlarýn pek bir çabasý yok gibi ya da bir hak, bir mücadele geliþtiremedik yani. Mesela yapýmcýlar bu duruma karþý yeterince çalýþtýlar ve MÜYAP ý kurdular. Önemli bir yol aldýlar ve þimdi Türkiye de etkin bir kurum. Ancak müzisyenlerin bunlarý dillendirmek, ekonomik taleplere dönüþtürmek gibi yanlarýnýn eksik olduðunu düþünüyorum, bunun için uðraþmak gerekiyor. Örneðin saðlýk meselesi, müzisyenlerin sigortalý olmasý gerekiyor. Müzisyenlerin kendi haklarýný korumak noktasýnda daha örgütlü davranmasý gerekir. Dijital ortamda da belki birkaç sene sonra korsan diye bir þey kalmayacak. Yasalar oturursa eðer bu durumda da bir þeffaflaþma olabilir. Kaynak:BirGün

6 Ülkemizde `çözüm süreci yle birlikte esen olumlu hava, özellikle Doðu ve Güneydoðu bölge insanýný heyecanlandýrýrken, bu olumlu havadan en çok turizm sektörünün etkilenmesi bekleniyor. Çözüm süreciyle birlikte bölgedeki olumlu havadan en çok turizm sektörünün etkileneceði ve turist sayýsýnda patlama olacaðý ümit ediliyor. Baþta Kommagene uygarlýðýnýn merkezi Nemrut Daðý olmak üzere içerisinde birçok tarihi ve turistik yapýyý barýndýran Adýyaman a gelen turistlerin, on binlerden yüz binlere ulaþacaðý tahmin ediliyor. Her yýl Nisan ayýnýn ortalarýnda turist aðýrlamaya baþlayan Nemrut Daðý, bu yýl Þubat ayýnýn ortasýndan itibaren turistleri aðýrlamaya baþladý. Hava sýcaklýklarýnýn yüksek olmasý ve kar yaðýþýnýn az olmasýndan dolayý turizm sezonunu erken açan Nemrut Daðý, iki mevsimi bir arada yaþýyor. Eteklerinde nergis çiçeklerinin açtýðý 2 bin 206 metre yükseklikte Nemrut Daðý nýn doðu terasýndaki heykellerin tamamý açýkta turistlere kendisini gösterirken, batý terasýndaki devasa heykeller ise yaklaþýk 3 metre kalýnlýðýndaki karýn altýnda ve sadece üst kýsýmlarý görülüyor. Nemrut Daðý nýn doðu terasýnda yaz, batý terasýnda ise kýþ mevsimi yaþanýyor. Adýyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, "Nemrut Daðý nýn 2 bin 206 metre yükseklikteki tepesinde, Nisan ayýnýn baþýnda gömlekle duruyoruz. Bu sene turizm sezonumuz çok erken baþladý. Ýlk gruplar Þubat ayýnda gelmeye baþladýlar ve þu anda 15 inci Fransýz grubumuzu aðýrladýk. Öyle zannediyorum ki bu sezon diðer sezonlardan çok daha yüksek turist sayýsý olacak. Özellikle 1980 li yýllarda Türkiye ye 3 milyon turistin geldiði dönemlerde Nemrut Daðý na 110 bin turist gelirdi. O dönemler Kapadokya ya da bin civarýnda turist giderdi. Fakat 2011 yýlý rakamlarýna baktýðýmýz zaman Türkiye ye gelen turist sayýsý 36 milyon, Kapadokya ya gelen 2,5 milyon, Nemrut Daðý na gelen 80 bin civarýnda. Nemrut a gelen bu 80 bin turistin 49 bini yabancý, diðerleri yerli turistlerden oluþuyor. Nemrut Daðý nýn hak ettiði rakam bugün Kapadokya nýn aðýrladýðý rakam olan 2,5 milyon sayýsýdýr. Dolayýsýyla bölgedeki olumlu geliþmeler neticesinde biz turist sayýsýnda çok büyük patlamalarýn olmasýný bekliyoruz. Ýþ adamlarýna seslenmek istiyorum. Burasý hakikaten yatýrým yapýlacak ve geleceði olan bir dönem yaþýyor. Þimdiden yatýrým yapanlar gelecekte çok büyük kazanç kapýlarýný aralamýþ olacaklar" ifadelerini kullandý. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Türkiye Yadrýmsevenler Derneði Nevþehir Þubesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, yüksek öðrenim gören öðrencilere burs saðlamak amacýyla her hafta Salý günleri dernek binasýnda bir araya gelerek mantý ve gözleme satan Türkiye Yardýmsevenler Derneði Nevþehir Þubesindeki kadýnlarý ziyaret etti. Burada dernek binasýnda mantý yapan kadýnlarla bir süre sohbet eden Prof. Dr. Kýlýç, daha sonra beraberinde gelen bir grup akademik ve idari personel ile birlikte mantý yedi. Dernek baþkaný Fatma Bay'dan derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgilerde alan Prof. Dr. Filiz Kýlýç: "Türkiye Yardýmsevenler Derneði Nevþehir Þubesi nin yaptýðý baþarýlý çalýþmalarý yakýndan takip ediyorum. Burada gönüllü olarak çalýþan kadýnlarýmýzýn yüksek öðrenim gören öðrencilere bursa saðlayabilmek için gösterdikleri fedakarlýk gerçekten çok güzel. Bizlerde elimizden geldiði ölçüde onlara destek saðlamaya çalýþýyoruz" dedi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Türkiye Yadrýmsevenler Derneði Nevþehir Þubesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, yüksek öðrenim gören öðrencilere burs saðlamak amacýyla her hafta Salý günleri dernek binasýnda bir araya gelerek mantý ve gözleme satan Türkiye Yardýmsevenler Derneði Nevþehir Þubesindeki kadýnlarý ziyaret etti. Burada dernek binasýnda mantý yapan kadýnlarla bir süre sohbet eden Prof. Dr. Kýlýç, daha sonra beraberinde gelen bir grup akademik ve idari personel ile birlikte mantý yedi.

7 Aylar önce bir profesörden izledim televizyonda. Ekþi maya ve evde ekmek yapýmý. Evet dedim ve güç aldým hocadan. Önce internetten, ekþi maya yapýmý ile bilgiler elde ettim. Sonra deðirmende çekilmiþ tam buðday unu ve kepek aldým. Beþ altý günün sonunda ekþi mayayý elde ettim. Ýlk ekmeði de o mayadan piþirdim. Bir arkadaþýma mayalýk verdim o da yapýyor. Konu komþu, hýsým akrabaya da öneriyorum. Tadýna da baktýrýyorum. Ayýrdýðým maya buzdolabýnda bozulmadan duruyor. Haftada bir piþiriyorum bir hafta yetiyor bana. Bana diyorum zira damak tadý konusunda henüz eþim ile farklý düþünüyoruz. Bu sabah doktorum programýnda ekþi maya üretimi ve ekmek yapýmý konusunda kýsa bilgiler verdi hocalar. Dikkatle izledim. Yöntem ayný. Sadece biraz öz veri gerekiyor. Kadýn erkek fark etmez herkes yapabilir. Biz yapýyoruz ekmeðimizi, sizde yapabilirsiniz. Çocukluðumun Karadeniz ekmeðinin tadýný alýyorum kendi ekmeðimde. Memuriyet nedeni ile birkaç yýlýmýzý Gerze ilçesinde geçmiþtik ailece. Unutmuþuz o tadý. Ýnanýn bir baþlayýn sizde hatýrlayacaksýnýz eski kara kuru çamur gibi ekmeðimizin tadýný. Haftalarca buzdolabýnda saklanabiliyor ve bozulmuyor. Televizyonda yapýlan tarif ve internet tariflerinde iki önemli nokta tam açýklanamadý. Ben biraz bunlarý anlatayým. Birinci nokta hangi tepside piþirilecek ise o tepside hamur mayalanmaya býrakýlmalýdýr. Zira kaptan kaba geçerken mayanýn kabarýklýðý kaybolabiliyor. Ýkinci husus ise yoðurma iþlemi bitirilince sonraki hamurun mayasý ayrýlýp, geri kalan hamura birkaç kaþýk pekmez katarsanýz ekþi mayanýn ekmeði tamamen ekþi hale getirmesini önlersiniz. Bir üçüncü husus ise isteðe baðlý olarak ekmeðinize haþlanmýþ patates de katabilirsiniz. Afiyet olsun... Saðlýklý bilgiyi gelecek kuþaklarýmýz ile paylaþmak adýna bu yazýyý yazma gereði hissettim. Yiyecek tarifi deðil maksadýmýz. Fýrýncý esnafý ekmeðimiz ile oynuyor hoca diye bozulmasýn. Zaten herkesin yaptýðý da yok. Kalitenin artmasý için yeni ekmek yasamýza uygun ekmeðin de yapýlmasý gerek. Ekmekte kalite ve alt yapý sorunlarýnýn çözümü israfý da en aza indirir. Bizden hatýrlatmasý. Aylar önce ekmek, baþlýklý yazýmdan bir paragraf ile sonlandýralým yazýmýzý: Zira biz ekmeksiz sofraya dahi oturmayýz. Ekmeði ekmekçiye ver, bir ekmekte ziyade ver. Hamur mayasýna, kýz anasýna çeker. Açlýk ile tokluk arasý bir dilim ekmek. Ekmek dabandan piþer, kadýn kocadan þiþer. Köpek ekmek veren kapýyý tanýr. Aðaç yeþert, meyve getirsin; oðlan büyüt, ekmek getirsin. Büyük ekmek büyük bezeden olur. Büyük lokma ye, büyük konuþma. Ekmek buldun ye, dayak buldun kaç. Ekmek çarpsýn ki. Ekmek kapýsý. Diri ölüden ekmek sorar. Dünyanýn tadý et ile ekmek... Eli ekmek tutmak. Acýlý ekmek. Ekmek olmayýnca yemek olmaz. Kan ekmeði. Ekmek elden su gölden. Oðlan olsun deli olsun, ekmek olsun kuru olsun. Ekmek atlý, ben yaya. Yediðin ekmek gözüne dursun. Ekmek istemez, su istemez. Ceviz ile taze ekmek yemesi, güzel ile kalýp cilve etmesi. Kanýna ekmek doðramak. Haram parayla ekmek alýnmaz. Fethullah Gülen ile Cem vakfý, Ankara'da ortak bir, cemevi ve aþevi projesini hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Proje iki taraftan da onay almýþ durumda. Projenin 7 dönümlük arsasý hazýr bile. Fethullah Gülen cemaati ile Cem Vakfý, ortak bir projeye imza atmaya hazýrlanýyor. Cemaat ve Cem Vakfý Ankara'da ortak olarak cami, cemevi ve aþevi yapacak. Toplumsal paydayý çoðaltma ilkesiyle harekete geçtiði belirtilen Fethullah Gülen cemaati, Alevi kesimine yönelik çabalarýný bu kez somutlaþtýrma yolunda önemli bir adým atýyor. Bugüne kadar, belli etkinliklerle kurulan iliþkiler bu kez ortak somut bir proje ile ortaya konuyor. Rotahaber'in edindiði bilgiye göre, geçtiðimiz dönemlerde Gülen Cemaatinden bir heyet, Cem Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ý ziyaret etti. Ziyarette, Vakýf Baþkaný Doðan a bir öneride bulunuldu. Baþkentte birlikte bir projeye imza atalým. Cemevi ve cami yapalým önerisi Türkiye Ýstatistik Kurumu nun, 2012 yýlý Çocuk Ýþgücü Anketi Sonuçlarý na göre; 6-17 yaþ grubundaki çocuklarýn yüzde 66.5 i kentsel, yüzde 33.5 i kýrsal yerlerde yaþýyor. Çocuklarýn yüzde 91.5 inin bir okula devam ederken, yüzde 8.5 inin okula devam etmediði öðrenildi. Yaþ gruplarý itibarýyla, 6-14 yaþ grubundaki çocuklarýn yüzde 97.2 si, yaþ grubundaki çocuklarýn ise yüzde 74.7 si okula devam etti. YÜZDE 68 Ý ERKEK Çocuklarýn istihdam oraný 6-14 yaþ grubunda yüzde 2.6, yaþ grubunda ise yüzde 15.6 oldu. Türkiye genelinde 6-17 yaþ grubunda istihdam edilen çocuklarýn yüzde 44.8 i kentsel, yüzde 55.2 si kýrsal yerlerde yaþamakta olup, yüzde 68.8 i erkek ve yüzde 31.2 si ise kýz çocuklarý olarak belirlendi. Yaþ gruplarý itibarýyla, 6-14 yaþ grubundaki çalýþan çocuklarýn yüzde 81.8 i, yaþ grubundaki çalýþan çocuklarýn ise yüzde 34.3 ü bir okula devam etti. Okula devam eden 6-17 yaþ grubundaki çocuklarýn yüzde 3.2 si ekonomik iþlerde ve yüzde 50.2 si ev iþlerinde faaliyet gösterirken, yüzde 46.6 sý herhangi bir faaliyette bulunmadý. Bu yaþ grubunda okula devam etmeyen çocuklarýn ise; yüzde 34.5 i ekonomik iþlerde ve yüzde 38.8 i ev iþlerinde faaliyet gösterirken, yüzde 26.7 si herhangi bir faaliyette bulunmadý. 13 YAÞINDA CAN VERMÝÞTÝ 13 yaþýndaki Ahmet Yýldýz okul masraflarýný karþýlamak için haftalýk 100 liraya çalýþtýðý plastik fabrikasýnda pres makinesinin arasýna sýkýþarak can vermiþti. Patron iþ kazasýnda aðýr yaralanan çocuðun trafik kazasý geçirdiðini öne sürmüþ, sonrasýnda gerçek ortaya çýkmýþtý. Ýlköðretim 7. sýnýf öðrencisi Ahmet Yýldýz, okuldan sonra, masraflarýný karþýlamak için Ali Koç a ait plastik fabrikasýnda çay ve temizlik iþlerine bakmak üzere yaklaþýk 3 ay önce bir fikir olarak sunuldu. Cem Vakfý Baþkaný Doðan da tekliften duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve Benim bu fikre bir ilave fikrim var. Cami ile cemevi arasýna bir aþevi kurulmalý dedi. Doðan, böylece cami ve cemevi cemaatinin ortak buluþabilecekleri bir ortam oluþturulabileceðini söyledi. Ýzzettin Önder in bu fikri de tasvip gördü ve cami, cemevi ve aþevini kapsayan bir projenin hayata geçirilmesi fikri benimsendi. Bu projeyi hayata geçirmek amacýyla Ankara da 7 dönümlük bir arazi bulundu. Ýki tarafýn ekibi bu projenin ayrýntýlarý üzerinde ön çalýþma yapýyor. DOÐAN: BAÞKASINDAN DEÐÝL BENDEN DUYUN Prof. Ýzzettin Doðan, 30 Mart'ta yapýlan Cem Vakfý Genel Kurulunda bu konu ile ilgili kýsa bilgi verdi. Ankara'da üzerinde çalýþýlan proje hakkýnda kýsa bir bilgi verdikten sonra, "Üzerinde iki taraf da çalýþma yürütüyor. Henüz fikir aþamasýnda. Olgunlaþtýrmaya çalýþýyoruz. Bu projeyi dýþardan baþka bir yerden eksik bilgilerle duyacaðýnýza benden duyun" dedi. GÜLEN VE DOÐAN IN DOSTLUÐU Bilindiði gibi, Cem Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Ýzzettin Doðan ile Fethullah Gülen arasýnda sýcak dostluklar kuruldu. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý nýn yaptýðý etkinliklerde Doðan ve Gülen bir araya çalýþmaya baþladý. Ancak Yýldýz ýn yaptýðý iþ çay getirmekle sýnýrlý kalmadý. Ve Yýldýz, makine baþýnda geçirdiði kaza sonucu yaþamýný yitirdi. Patron Ali Koç, plakasýný alamadýðý bir otomobilin çarpýp kaçtýðýný söyleyerek Yýldýz ý tedavisi için hastaneye yatýrdý. Doktorlar, hastane polisine Yýldýz ýn kafasýnýn her iki yönünde de ezilme olduðunu, çocuðun trafik kazasýnda bu þekilde yaralanmasýnýn mümkün olmadýðýný iletti. Doktorlarýn ikazý üzerine Ali Koç un ifadesi alýndý. Koç, bu kez Yýldýz ýn pres makinesinden çýkan numuneleri alýrken kafasýnýn sýkýþtýðýný söyledi. Ancak daha sonra Yýldýz ýn kendi cep telefonunda makine baþýndaki fotoðraflarý ortaya çýktý. ÇOCUK ÝÞÇÝLÝÐÝ NEDÝR? Çocuk iþçi yasalar veya gelenekler açýsýndan belirlenmiþ bir yaþýn altýnda çalýþan çocuklarý ifade eder. Bu uygulama insan haklarý savunucularý tarafýndan insani sömürü biçimlerinden birisi olarak kabul edilir. Tarih boyunca çocuk iþçiler deðiþik sýnýrlar içerisinde çalýþtýrýldý. Vahþi kapitalizm dönemi olarak tanýmlanan 19. yüzyýlda iþçiler ve çocuk iþçilerin aðýr sömürüsü; çocuk iþçiliðine karþý toplumsal bir tepkiye neden oldu. Bazý ülkelerde yasaklandý. Kimi ülkelerde zorunlu eðitim yaþý nedeniyle fiilen kaldýrýldý. Ancak buna raðmen tüm dünya ve Türkiye de çocuk iþçiliði yaygýn biçimde devam ediyor. TEKELLER VE ÇOCUK ÝÞÇÝLER Geçtiðimiz yýl Apple ýn dolaylý olarak çocuk iþçi çalýþtýrdýðý ortaya çýkmýþtý. Apple ürünlerinin montajcýsý Hon Hai Precision Industry, bilinen ismiyle Foxconn, küçük yaþta iþçi çalýþtýrdýðýný itiraf etmek zorunda kalmýþtý. Tayvan merkezli Foxconn, Apple dahil birçok uluslararasý tekele montaj yapan bir tedarik þirketi. Fabrikalarýndaki çalýþma þartlarý ve iþçilerin maruz kaldýðý kötü muamale ise yýllardýr sendikalar ve insan haklarý savunucularýnýn tepkisini çekiyor. Foxconn, son olarak yaptýðý itiraf la, 14 yaþýnda çocuklarý çalýþtýrdýðýný belirtti. Þirketin, Çin in kuzeydoðusundaki fabrikasýnda, çocuk yaþtaki stajyerleri üç hafta boyunca çalýþtýrdýðý ortaya çýktý. ÇOCUK ÝÞÇÝLÝÐÝ YASAKLANMALI Ayþe Akar / Volkan Pekal gelmiþ ve bu buluþma kamuoyunda büyük yanký uyandýrmýþtý. DOSTLUÐU KURAN RÖPORTAJ Gülen ile Prof. Doðan ýn arasýnda sýcak iliþkiler kurulmasýna bir röportaj sebep olmuþtu. Gülen in verdiði bir röportajda, kendisine sorulan, Neden Arap ülkelerinde bu okullarý açmýyorsunuz da, daha çok Asya ülkelerinde, Türk cumhuriyetlerinde açmayý tercih ediyorsunuz?" sorusuna verdiði cevap Doðan ýn dikkatini çekmiþti. Gülen söz konusu röportajda, þunlarý söylemiþti: Kur'an dili Arapça olduðu için Araplar Türklere çok yukarýdan bakýyor. Biz de onlara gidip ýsrar etmektense bize kucak açan yerler aradýk ve bize Türk cumhuriyetleri kucak açtýlar. Türk cumhuriyetlerine ancak tasavvufla gidilebilir. Yeryüzünde camilerin yanýnda cem evlerinin de artýrýlmasý gerekiyor. ROTAHABER / ÖZEL 2 Nisan 2013 Türkiye iþ kazalarýnda dünya liderliðine oynuyor. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði önlemlerinin alýnmamasý bir yana; sorumlu kurumlarýn yeterli ve düzgün bir denetim yapmamasý da her iþ cinayetinde yeniden kamuoyunun gündemine geliyor. Çocuk iþçilerse bunun en büyük maðdurlarýndan... Çocuk iþçiliðini, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðini, bu konuda önemli çalýþmalarý bulunan Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konsey Üyesi Doktor Ýsmail Bulca ile konuþuyoruz. Bulca, çocuklarýn genellikle denetimin en az olduðu yerlerde çalýþtýrýldýklarýný bu nedenle de iþ kazalarýna olaðanüstü açýk olduklarýný vurguluyor. Çocuk iþçiliðinin yasaklanmasý gerekir diyor. Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün (ILO) 138 sayýlý sözleþmesini hatýrlatan Bulca, çalýþma yaþýnýn zorunlu eðitimin tamamlandýðý yaþtan ve her halükarda 15 ten aþaðý olamayacaðýný söylüyor. Eðitimde bu sene geçilen sistemi ile çocuklarýn daha erken yaþlarda çalýþtýrýlabileceðini kaydeden Bulca þunlarý ifade ediyor: Þu anda aðýr iþlerde çalýþtýrmak için yaþ sýnýrý 16. Ancak eðer zorunlu eðitim 12 yýl olsaydý, 16 yaþýndaki çocuk iþler aðýr iþlerde çalýþtýrýlmazdý. Emeðin gasp edildiði, insan haklarýnýn önemsenmediði yerde çocuk haklarý da önemsenmez. Bulca, çocuk iþçiliðinin genel olarak iþçilerin örgütlülük düzeyiyle yakýndan iliþkili olduðunu belirtiyor. Yani iþçi örgütlülüðü ne kadar zayýfsa, iþçiler ne kadar güvencesizse çocuk iþçiliði de o kadar yaygýn oluyor. Avrupa da çocuklarýn çalýþmasýnýn yasaklanmasý için çalýþmalar yapýldýðýna dikkat çeken Bulca, çalýþma yaþamýnýn çocuklarýn fiziksel, ruhsal ve zihinsel geliþimlerini olumsuz etkilediðini söylüyor. TAÞERONA HAVALE Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Adana Þubesi, Nisan tarihleri arasýnda 7. Ulusal Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði kongresi düzenleyecek. Þube Baþkaný Hüseyin Atýcý; Türkiye de iþçi saðlýðý önlemlerinin utanç verici boyutlarda olduðunu söyledi. 13 yaþýnda iþ kazasý sonucu yaþamýný yitiren Ahmet Yýldýz ý hatýrlatan Atýcý, çocuk iþçi çalýþtýrmanýn kesinlikle yasaklanmasý gerektiðini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

8 Her alanda olduðu gibi tarýmda da çok yönlü bir kirlilik yaþanýyor. Yýllardýr evsel atýklar ve sanayi atýklarýyla tarým alanlarý kirletiliyor. Bu kirlilik önce üretime yansýyor, oradan da soframýza kadar ulaþýyor.kirlilik sadece kentsel ve sanayi atýklarýndan kaynaklanmýyor. Tarýmsal üretimin kendisi de kirliliðin önemli kaynaklarýndan birisi. Özellikle üretimde bilinçsizce kullanýlan zirai ilaçlar kirliliðe neden oluyor.bir baþka tehlike ise, bilgi kirliliði. Tarýmdaki bilgi kirliliði kimi zaman en az evsel ve sanayi atýklarý veya zirai ilaçlar kadar zararlý olabiliyor. Kirlilik tarýmý nasýl etkiliyor? Sanayi ve kentsel kaynaklý atýklar tarýmý doðrudan etkiliyor. Verimliliði azaltýyor. Ýnsan saðlýðýný tehdit ediyor. Çevreyi, biyoçeþitliliði yok ediyor. Sanayi ve kentsel kaynaklý atýklar tarým alanlarýna genellikle nehirlerle yani suyla ulaþýyor. Ege de Gediz, Trakya da Ergene nehri aracýlýðýyla ulaþan kirliliðin yýllardýr tarýmý nasýl olumsuz etkilediði herkesçe biliniyor. Önlem alýnmadýðý için tehlike her geçen gün büyüyor. Tarýmdaki kirliliðin bir baþka nedeni ise tarýmsal üretimden kaynaklanýyor. Üretim yapýlýrken bilinçsizce kullanýlan zirai ilaçlar da ciddi bir kirlilik yaratýyor. Zirai ilaç sadece ürünlerle insan saðlýðýný tehdit etmiyor, ayný zamanda topraðý da kirletiyor. Kirlenen topraklarda üretimin sürdürülmesi olanaksýz hale geliyor. Tarýmdaki kirlilik sadece suda toprakta deðil. Beyinlerde de ciddi bir kirlilik var. Bilgi kirliliði çok daha hýzlý yayýlýyor. Geçen hafta Konya Tarým Fuar ýnda anlattýlar. Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Aracý-Kýrsal Kalkýnma Programý(IPARD) kapsamýnda traktör alýmlarýna yüzde 65 hibe desteði verileceði haberi yayýlmýþ. Traktörcüler isyan ediyor. Hibe alacaðýný düþünen çiftçiler traktör almýyor. Satýþlar adeta durdu. Bilgi kirliliðine en güncel ve en somut örnek bu. Biraz araþtýran, okuyan bilir ki, IPARD kapsamýnda traktör ile ilgili doðrudan bir hibe desteði yok. IPARD kapsamýnda; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerin, su ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesi, yerel ürünler ve mikro iþletmelerin geliþtirilmesi, kültür balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi ve kýrsal turizm konularýndaki yatýrýmlara hibe desteði saðlanýyor. IPARD destekleri 81 ilde deðil, iki aþamalý olarak 42 ilde uygulanýyor. Bu illerdeki yatýrýmcýlar yukarýda belirttiðimiz konularda proje hazýrlayarak sunuyorlar. Projesi kabul edilen yatýrýmcýlarýn alacaðý makineler arasýnda traktör varsa o traktör için hibe desteði verilecek. Dolayýsýyla hibe desteði verilecek traktör sayýsý belki de iki elin parmaklarýný geçmeyecek. Ama öylesine bir bilgi kirliliði yaratýlýyor ki sanki ülkenin her yerinde satýn alýnacak her traktöre hibe verilecekmiþ gibi yansýtýlýyor. Bir baþka somut örnek ise hayvancýlýkta yaþandý. Biliyorsunuz 2009 yýlýnda kýrmýzý et fiyatýnýn artmasý ile 2010 da canlý hayvan ve et ithalatýna kapýlar açýldý. Ayný dönemde Hükümet, sýfýr faizli hayvancýlýk kredisi vermeye baþladý. Kamuoyuna hayvancýlýk yatýrýmlarý ile ilgili öylesine bir bilgi kirliliði pompalandý ki, hayatýnda ineði görmemiþ insanlar hayvancýlýða yatýrýma itildi. Hiçbir fizibilite çalýþmasý, pazar araþtýrmasý yapmadan tamamen paraya yani sýfýr faizli krediye odaklanan yatýrýmcýlar bilmedikleri bir iþe girdi. Hayvancýlýðýn çok karlý bir iþ olduðu pompalandý. Üç yýlda 7 milyar lira kredi bir o kadar da destek verildi. Yine bu 3 yýlda 3 milyar dolarlýk ithalat yapýldý. Yayýlan bilgi kirliliði arasýnda kaynaklar dýþarýya akýtýldý. Çok kazandýracak sanýlan hayvancýlýk sektöründe binlerce maðdur doðdu. Gerçekte çok para kazananlar da oldu. Türkiye ye hayvan ihraç edenler iyi paralar kazandý. Büyük umutlarla sektöre yatýrým yapanlar ise büyük hayal kýrýklýðý yaþadý. Elbette baþarýlý olanlar da oldu. Onlar kirli bilgilere itibar etmeyen yapacaðý yatýrýmla ilgili her türlü araþtýrmayý yapan ve doðru bilgilerle yola çýkanlardý. Özetle, tarýmdaki kirliliðe özellikle bilgi kirliliðine dikkat edilmeli. Sonra faturasý çok aðýr oluyor. Kaynak : Tarýmdunyasý.net Kaz Daðlarý nýn bazý köylerinde su endiþesi yaþanýyor! Bölgede altýn arayan bir maden þirketinin sondaj borularýndan sýzan atýklarýn içme suyuna karýþtýðýný iddia eden köylüler tedirgin. Suç duyurusu üzerine dereden numuneler alýndý Kaz Daðlarý ndaki Karaköy Köyü ile Kýzýlelma Köyü arasýnda yer alan altýn arama sahasýndaki sondaj borularýnýn patlamasý sonucu kimyasal atýklarýn dereye karýþtýðýný belirten köylüler tedirgin. Ýçme suyu kaynaklarýna ulaþan ve ayný zamanda tarýmda ve hayvancýlýkta sulama kaynaðý kaynaðý olarak da kullanýlan dereden su örneði alan Karaköy Köyü Muhtarý Ramazan Çakýr savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Çanakkale Çevre Ýl Müdürlüðü de yaklaþýk 10 gün önce derede inceleme yaptý. Müdürlük yetkilileri dereden numune aldý. Dere suyunun kirlenip kirlenmediðine iliþkin analizlerin önümüzdeki hafta açýklanmasý bekleniyor. SAVCILIK HALA NUMUNE ALMADI Sondaj borularýnda oluþan patlama sonucu içinde farklý kimyasallar olan atýðýn suya karýþtýðýný belirten Karaköy Köyü Muhtarý Ramazan Çakýr Bizim aldýðýmýz numuneyi savcýlýk kabul etmedi. Sadece çektiðimiz fotoðraflarý aldý. Biz numune almaya geleceðiz dediler ancak savcýlýktan herhangi bir yetkili gelmedi. Yaklaþýk 10 gün önce Çevre Müdürlüðü nden geldiler ancak bu kiþilere güvenmiyoruz diye konuþtu. Suyun griye dönen rengini farkeder farketmez hayvanlarýn dereye yaklaþmasýný engellediklerini ve tarýmsal sulamayý kestiklerini anlatan Çakýr, Dere sularý temizlendi gibi gözüküyor ama tehlike geçmiþ deðil. Kiminle konuþsak, hangi avukatla görüþsek Siz madencilerle baþ edemezsiniz diyorlar ama biz mücadeleyi býrakmayacaðýz. Þimdi halktan imza toplayýp bu imzalarla Ankara ya gitmeyi düþünüyoruz dedi. ÇOCUKLUÐUMUZDA BALIK AVLARDIK Maden ocaðýnýn altýnda 25 köye içme suyu veren doðal bir kaynak olduðunu kaydeden Çakýr, Bu adamlar bu kaynaðý kökten yok edecekler. Baraj yapýp insanlara oradan içme suyu vereceklermiþ. Kaç gün, kaç ay su vereceksin? Havalar yaðmazsa nasýl olacak? Doðal su kaynaðýný yok etmenin ne alemi var? Kendi elimizle yaþamýmýzý yok ediyoruz burada. Biz çocukluðumuzda orada balýk avlardýk. Þimdi býrak balýk avlamayý, bir kurbaða bile göremiyoruz. Burasý yapýlýrken bizi hep kandýrdýlar, Sizi etkilemeyecek dediler ama gerçek öyle deðil. Biz de kandýk, kendi baþýmýza çare arýyoruz ifadelerini kullandý. Çanakkale Valiliði Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü yetkilileri de numunenin analiz edilmesi için baþka bir ile gönderildiðini belirterek, sonucun henüz çýkmadýðýný söyledi. Kaynak : Milliyet- 1 Nisan 2013

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı