YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR"

Transkript

1 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn 12 yýllýk eðitimi bitirmeyenlere herhangi bir diploma verilmeyeceðine iliþkin geçen mayýs ayýnda genelge yayýmladýðýný hatýrlatan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, konuyu parlamento gündemine taþýdý. 37 BÝNÝ KIZ ÖÐRENCÝ! Milli Eðitim Bakanlýðý nýn açýkladýðý eðitim öðretim yýlý istatistikleri, okulu sekiz yýllýk eðitimden sonra býrakan öðrencilerle ilgili bir gerçeði ortaya çýkardý. Ýstatistiklere göre 12 bin 172 si erkek, 37 bin 277 si kýz, toplam 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya herhangi baþka bir listeye kaydolmadý. Türkiye de 1 milyona yakýn çocuk henüz bedensel ve ruhsal geliþimini tamamlamadan iþgününü tamamlýyor. Nüfusun yaklaþýk yüzde 20 sini oluþturan 6-17 yaþ grubu 15 milyon çocuktan 893 bini çalýþmak zorunda kalýyor. 13 yaþýnda çalýþtýðý iþyerinde, iþ cinayeti sonucu yaþamýný yitiren Ahmet Yýldýz ise hâlâ hafýzalarda. 100 yýlý aþkýn bir süredir emekçilerin ve insan haklarý savunucularýnýn dile getirdiði çocuk iþçiliðinin yasaklanmasý talebi karþýsýnda hükümetler duyarsýz... Çocuk iþçiliði Türkiye nin acý gerçeði... Henüz okul çaðýnda olan çocuklar, gün boyu, hem de normal iþgünü olarak kabul edilen 8 saatten çok daha uzun bir süre atölyede, tamircide, fabrikada... Çoðunlukla yoksulluk ve iþsizlik; çocuklarý okul yerine iþe yönlendiriyor. Çocuk iþçiliði, üretimin emek yoðun biçimde gerçekleþtiði sektörlerde, özellikle kayýt dýþý ve fason üretim alanlarýnda yoðunlaþýyor. Patronlar açýsýndan maliyetleri düþürmenin, kârlarý arttýrmanýn bir aracý. Bu nedenle küçük yaþtaki çocuklar, büyük tekellere ucuz girdi saðlayan küçük atölyeler baþta olmak üzere birçok alanda yoðun bir biçimde çalýþtýrýlýyor. YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 2012 yýlýnda çalýþan çocuk sayýsý 6-14 yaþ grubunda 292 bin kiþiyken, yaþ grubunda ise 601 bin kiþi olarak tespit edildi. Çalýþan çocuklarýn yüzde 49.8 inin bir okula devam ettiði, yüzde 50.2 sinin ise okula gitmediði ortaya çýktý. Ekonomik faaliyette çalýþan 6-17 yaþ grubundaki çocuklarýn istihdam oraný yüzde 5.9 oldu. Bu yaþ grubundaki istihdam oraný 2006 yýlý sonuçlarýna göre ayný düzeyde kalýrken, çalýþan çocuk sayýsýnda 3 bin kiþilik artýþ gerçekleþti. Haberin Devamý 7 DE Nevþehir Üniversitesi (NEÜ), gençler ve gönüllüleri ile yürüttüðü çalýþmalara bir yenisini daha ekledi. Uluslararasýlaþma yolunda bugüne kadar önemli çalýþmalar yapan NEÜ, Avrupa Birliði destekli projelerden edindiði tecrübe ile Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý nca "Eurodesk Temas Noktasý" olarak kabul edildi. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý, Nevþehir de gençler için Avrupa nýn çeþitli ülkelerinde eðitim görme, uluslararasý gençlik projelerine dâhil olma, gençlik projeleri hazýrlama, gönüllü eðitim çalýþmalarý ve benzeri konular hakkýnda çalýþmalar yürütecek. Ülkemizde `çözüm süreci yle birlikte esen olumlu hava, özellikle Doðu ve Güneydoðu bölge insanýný heyecanlandýrýrken, bu olumlu havadan en çok turizm sektörünün etkilenmesi bekleniyor. Uzun yýllardýr tanýdýðýmýz iki isim aslýnda onlar. Baþka bir deyiþle de birbiriyle özdeþleþmiþ iki müzisyen. Evet Metin&Kemal Kahraman dan bahsediyoruz. Yaptýklarý müzikal çalýþmalarý yakýndan takip etmeyenler dahi onlarýn þarkýlarýný, türkülerini biliyor ve söylüyorlar. Ürettikleri eserler yalnýzca onlarýn elinden deðil, önemli bir kolektif çalýþmanýn ürünü olarak ortaya çýkýyor. Kemal Kahraman maalesef uzun zamandýr yurtdýþýnda. Bu yüzden geçmiþten bugüne ortaya koyduklarý üretimlere dair sohbetimizin küçük bir kýsmýný Kemal Kahraman la mail yoluyla gerçekleþtirmek durumunda kaldýk. Uzun süredir tuttuklarý yolun kýsa bir bölümü de sizlerle okuyucularla paylaþmak istedik Fethullah Gülen ile Cem vakfý, Ankara'da ortak bir, cemevi ve aþevi projesini hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Proje iki taraftan da onay almýþ durumda. Projenin 7 dönümlük arsasý hazýr bile. Fethullah Gülen cemaati ile Cem Vakfý, ortak bir projeye imza atmaya hazýrlanýyor. Cemaat ve Cem Vakfý Ankara'da ortak olarak cami, cemevi ve aþevi yapacak.

2 25 erin hayatýný kaybettiði Afyon daki patlamadan önce cephaneliðine iki gün mühimmat taþýyan erler, istif ettikleri el bombasý kutularý ayný hizada saðlam durmayýnca üstlerinin emriyle kutularý çivi çakarak bir hizaya getirmiþlerdi. Hizalanmak ve hizalamak devlet düzenimizin asker sivil fark etmez tüm alanlarýnda kamu düzenini temsil ettiði ülkemizde hepimizin soy, sop, kimlik sýnýfýna göre hiza ve had bilgisi çocuk yaþta kafasýna zapt edilirken, cephaneliklerde mühimmat kutularý da birbirleriyle çivilenerek irtibatlandýrýlýrdý. Hayat nizamý olsun, mühimmat tasnif nizamý olsun, önce devletin göz hizasý sonra vatandaþ canýnýn gözetildiði Türkiye de insan yapýmý facia ve mukadderat patlamalarýný, hayat devam ediyor lokumlu-kilimli vali ve genelkurmay baþkanlý görüntülerle verdikten sonra kalan ve sýradan gelen saðlar bizimdir denirdi. Vatan Gazetesi nden Kenan Butakýn ýn ulaþtýðý Afyon patlamasýyla ilgili askeri savcýlýk iddianamesinde, Land Rover ýþýðý altýnda gece çalýþtýrýlan erler, mühimmat sandýklarýna yaslanýp sigara içen korkusuz üstler ve kamyon kasasýna çarpýp kýrýlan kutudan saçýlan bombalarý öðrenmekle kalmýyorduk. Ýþ güvenliðini maliyet kabul eden tersane, sanayi bölgesi, þantiye, baraj patlama ve yangýnlarýyla, NATO nun ikinci büyük ordusu, kallavi bütçeli TSK nýn acemi erleri tonlarca el bombasý bulunan cephaneliðe yýðýp çivi çaktýrýp, üç metre çapýnda patlama çukuru açtýran ortak zihniyetle yüzleþiyorduk. Ve iddianamede yer alan müessir sebepler; aþýrý iþ yükü, personel yorgunluðu, etersiz aydýnlatma, iþi çabuk bitirmek isteyen komutan, uyulmayan yönergeler, eðitimsiz personel diye sýralanýyordu ki biz bu metne iþ kazasý bilirkiþi raporu standardýnda aþinaydýk. Ýddianamedeki komutaný taþeron firma personeli taþeron iþçi olarak deðiþtirip okursanýz bu zihin akranlýðýna daha da vakýf olurdunuz. Angarya çalýþma ve ölümle eþitlenen vatandaþlýk Zorunlu askerlik görevini yapan gençle, kiralýk taþeron iþçinin iþ güvenliði ve can emniyeti ayný ölümcül düzeyde eþitlemiþ bir ülkeydik. Ya da þöyle söyleyelim; ülkemizde ucuz angarya çalýþma koþullarý asgari müþtereðini patlama ve toplu ölümler ve en alttaki sorumluyu ihmal ve denetimsizlikle suçlayan rapor ve iddianamelerde buluþuyordu. Hele hele davalarda itiraz üzerine hazýrlanan ikinci bilirkiþi raporlarý bu ölümleri devlet yetkililerin dilindeki felaket ve facia metafiziðini bile kýrarak doðrudan ölü kurbanlarýna yýkmasýyla bilinirdi. Uzadýkça uzayan Davutpaþa, Ostim, Karadon maden ocaðý, Aþkale Bedaþ, Esenyurt iþ cinayet davalarý sanki Türkiye sýnýrlarý dýþýnda bir yerde devlet denetimden muaf bir alanda yüz küsur insan bile-isteye topluca intihar etmiþ seyrine giriyordu. Ýnsan emeðinin deðersizleþmesiyle insan canýnýn zayileþmesi arasýndaki derin bað, iktisat rasyoneli kabul edilirken, sistemin yerleþik ve tekrarlayan ihmallerinin üzerine yargý kalkaný çekiliyordu. Evet güvenlik gerekçesiyle bütün hayatý didik didik eden, dikizleyen devlet sorumluluk alanýnda vuku bulan ölümlere Roboski de olduðu gibi 45 dakika bombalandýlar ve öldüler ama kasýt yok yorumunu yapmýþtý. Üstelik bomba tezkereli yüce Meclis in Ýnsan Haklarý Komisyonu, alt komisyonca hazýrlanan Uludere raporunu oy çokluðuyla kabul edip tek bir sorumlu kurum ve kiþiyi gösterememiþti. ÝHA görüntülerinden saatlerce sonra bombalanan 34 vatandaþýmýz eðer toplu halde kalmayýp daðýlsalar ve yan yana hizalansalar bugün hayatta olur muydular dersiniz (Akþam) Burcu CANSU/ ANKARA sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn 12 yýllýk eðitimi bitirmeyenlere herhangi bir diploma verilmeyeceðine iliþkin geçen mayýs ayýnda genelge yayýmladýðýný hatýrlatan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, konuyu parlamento gündemine taþýdý. Saðlýk Bakanlýðý nýn Yenidoðan Tarama Formlarý na eklediði sorulara dikkat çekmek amacýyla bugün Ýstanbul Tabip Odasý Caðaloðlu binasýnda bir basýn toplantýsý düzenlendi. AKP yenidoðan bebekleri de ilginç þekilde fiþlemeye baþladý. Yenidoðan tarama formlarýnda eski formlardan farklý olarak baba TC kimlik numarasý, çocuðun evlilik içi ya da dýþý olup olmadýðý ve çocuðun dini de bildirilmesi istenen bilgiler arasýnda yer aldý. Formda din hanesinde sadece 6 harflik bir alan býrakýlýrken, Hristiyan yazýlamýyor. Ýstanbul Tabip Odasý konuya bir basýn toplantýsý düzenleyerek tepki gösterdi. Toplantýda konuþan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feray Kaya, Yenidoðan Tarama Formlarý na eklenen sorularýn hem çocuk haklarý ihlali olduðunu hem de cinsiyetçi olduðunu belirtirken, hekimlerin de etik kurallarý dýþýnda hareket etmeye zorlandýðýný ifade etti. Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören Týbbi kayýt önemlidir. Ama kiþi mahremiyeti daha önemlidir diyerek uygulamaya tepki gösterirken,"bebeklerin evlilik içi ya da evlilik dýþý iliþkiden mi doðduðu sorusunun kabul edilemez olduðunu" söyledi. Sorularýn neden sorulduðunu anlayamadýklarýný vurgulayan Prof. Dr. Taner Gören, benzer þekilde doktorlarý fiþleyecek bir yasal düzenleme de yapýlmak istendiðini ama meslek örgütlerinin mücadelesi sonucunda bu düzenlemenin geri çekildiðine dikkat çekti. Ýstanbul Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fethi Bozçalý da pratikte yaþanan sorunlara iþaret etti. Bu formlarý yýllardýr doldurduklarýný ama son iki aydýr eklenen sorularýn hekimleri de hastalarý da zor durumda býraktýðýný söyledi. Bu sorularý hastalarýmýza sormaktan utanç duyuyoruz diyen Dr. Fethi Bozçalý, kürtaj tartýþmalarý, karma eðitimin tartýþýlmasýný ve diðer pek çok cinsiyetçi uygulamayý da sýralayalarak, yaþananlarý kaygý verici olarak deðerlendirdi. 37 BÝNÝ KIZ ÖÐRENCÝ! Milli Eðitim Bakanlýðý nýn açýkladýðý eðitim öðretim yýlý istatistikleri, okulu sekiz yýllýk eðitimden sonra býrakan öðrencilerle ilgili bir gerçeði ortaya çýkardý. Ýstatistiklere göre 12 bin 172 si erkek, 37 bin 277 si kýz, toplam 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya herhangi baþka bir listeye kaydolmadý eðitim sistemi sonrasý zorunlu hale gelen 12 yýllýk eðitime devam etmeyen bu öðrencilerin herhangi bir diploma almadýklarý da ortaya çýktý. Bu uygulamalarýn hastalarýn tedavi için baþvurmasýný engelleyebileceðini söyleyen Dr. Fethi Bozçalý, Bu koruyucu saðlýk hizmetletine vurulan bir darbedir dedi. Bozçalý ayrýca, hastalarýn kiþisel bilgilerinin elektronik ortama girilmesi nedeniyle ihlaline neden olan Saðlýk Net sisteminin Anayasa Mahkemesi nce iptal edildiðini yine de uygulamada geri adým atýlmadýðýný hatýrlattý. Ýstanbul Tabip Odasý tarafýndan konuya iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: Son yýllarda geliþen laboratuvar yöntemleri ile birçok ülkede "Geniþletilmiþ Yenidoðan Taramasý" yapýlmaktadýr. Bu programda bir damla kan örneðinde erken tedavi ile hasarsýz iyileþme saðlanabilecek, tanýnýn gecikmesi ile ölüm veya kalýcý hasarla sonuçlanan 35'in üzerinde hastalýðýn taramasý yapýlmaktadýr. Bu tarama programlarý ülkemizde devlet sorumluluðunda yürütülmektedir. Yenidoðan bebek hastaneden taburcu edilirken tarama için kan örneði alýnmaktadýr. Bebekler bir hafta süre ile beslendikten sonra ikinci bir örnek aile saðlýðý merkezinde veya doðum yapýlan hastanede alýnýr. Amaç hayatýn ilk haftasýnda tedaviye baþlamaktýr. Bu nedenlerle tüm yenidoðanlarda hýzla tarama testleri uygulanmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 9 Mayýs 2012 tarihinde, ün yasalaþmasýnýn ardýndan yayýnlanan 12 Yýllýk Zorunlu Eðitime Yönelik Uygulamalar konulu genelgede, Ýlköðretimi tamamlayan öðrencilere diploma verilmeyecek, 12 yýllýk zorunlu eðitim sonunda ortaöðretim diplomasý verilecektir deniliyor. BÝLGEHAN KONUYU TBMM YE TAÞIDI CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, söz konusu genelgeyi hatýrlatarak bu öðrencilerin içine düþtüðü diploma açmazýný TBMM gündemine taþýdý. Bilgehan, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý nýn yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðý na verdiði soru önergesinde þu sorularý yöneltti. Zorunlu eðitim 12 yýla çýkartýlmasýna karþýn, eðitimlerinin sekiz yýlýný bitirdikten sonra herhangi bir okula kaydolmayan 49 bin 449 öðrenci, hangi diplomayý alacaktýr? Bu kiþilerin eðitimleri hangi aþamada kesilmiþ kabul edilecektir? Herhangi bir iþ baþvurusu yaparken, öðrenim hayatlarýný gösteren hangi diplomayý kullanacaklardýr? Daha önce sekiz yýllýk kesintisiz eðitimi bitirdikten sonra diplomalarýný alýp terk edenler, bu öðretim yýlý baþýna eðitim yaþamýný terk edenlerden daha fazla eðitim almýþ gibi mi görüneceklerdir? Kaynak:BirGün Saðlýk Bakanlýðý son aylarda bu bilgilerin dijital ortama aktarýlmasýný istemektedir. Bu yenidoðan tarama formlarýnda eski formlardan farklý olarak baba TC kimlik numarasý, çocuðun evlilik içi ya da dýþý olup olmadýðý ve çocuðun dini de bildirilmesi istenen bilgiler arasýnda yer almýþtýr. Üstelik baba TC numarasý verilerin kayýt edilmesi için zorunlu hale getirilmiþtir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; her çocuðun istisnasýz yenidoðan taramasýndan yararlanmasý gerekmektedir. Hiçbir veri çocuðun doðmuþ olmasý dýþýnda zorunlu tutulamaz; çocuklar babalarýnýn varlýðý ve/veya resmi bir evlilik içinde doðmuþ olmalarýna göre ayrýlamaz. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1990 yýlýnda imzaladýðý Çocuk Haklarý Sözleþmesi 2. Maddesi uyarýnca; çocuklara ýrk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da baþka düþünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlýk, doðuþ ve diðer statüler nedeniyle hiçbir ayrým gözetmeyeceðini taahhüt etmiþtir. Ayný þekilde Hasta Haklarý çerçevesinde herkesin saðlýk hizmetlerinden faydalanma, ýrk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarý dikkate alýnmadan hizmet alma hakký vardýr. Kaynak:(soL) Gazete

3 MEB, eðitim sisteminin uygulamaya geçtiði ilk yýlýn resmi istatistiklerini yayýnladý. Buna göre 8. sýnýftan mezun olan ancak açýk lise de dahil olmak üzere hiçbir ortaöðretim kurumuna kayýt olmayan öðrenci sayýsý 49 bin 449. Bunlardan 12 bin 172 si erkek, 37 bin 277 si kýz öðrenci sistemi uygulamaya geçmeden önce ortaöðretime gitmeyen kýz öðrenci sayýsý 16 bin 137 olarak kayýtlara geçmiþti. Ýþte MEB in rakamlarý: Temel lise kaçaðý 123 bin: eðitim öðretim yýlý sonunda 8. sýnýfý bitiren öðrenci sayýsý 1 milyon 252 bin 147. Mezunlardan 476 bin 651 i liseye, 651 bin 734 ü de meslek lisesine olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 557 öðrenci ortaöðretim kurumuna kayýt oldu. Herhangi bir temel ortaöðretim kurumuna kayýt olmayan öðrenci sayýsý 123 bin 590. Bu rakam önceki yýl 187 bin 508 olarak istatistiklere yansýmýþtý. 66 bin kýz lise kaçaðý: de 8. sýnýfý bitirenlerin 653 bin 22 sinin erkek, 599 bin 125 inin ise kýz öðrenci olduðu belirlendi. Erkek öðrencilerden 595 bin 499 u liseye kaydoldu. Kýz öðrencilerden ise 533 bin 58 öðrenci temel ortaöðretim birimlerinde devam etti. Bu durumda 57 bin 523 erkek ve 66 bin 67 kýz öðrenci liselerden birine kayýt olmadý. 28 bin kýz açýk liseye: eðitim öðretim yýlýnda açýk öðretim lisesinde okuyan 1 milyon 14 bin 409 öðrenciden 552 bin 514 ünün erkek, 461 bin 895 inin ise kýz olduðu belirlendi eðitim yýlýnda açýk öðretim lisesinde okuyan toplam 940 bin 268 öðrencinin ise 507 bin 163 ünün erkek, 433 bin 105 inin kýz öðrenci olduðu açýklanmýþtý. Bu durumda bu yýl açýk liseye 45 bin 351 erkek, 28 bin 790 kýz öðrenci kayýt oldu. 37 bin kýz okul yerine evde: Lise kaçaklarýndan açýk lise yeni kayýt sayýlarý çýkarýldýðýnda ün kýz öðrenciler açýsýndan yarattýðý sonuç ortaya çýktý. 12 bin 172 erkek öðrenci, 37 bin 277 kýz olmak üzere 49 bin 449 öðrenci açýk lise veya temel ortaöðretim kurumlarýndan hiçbirine kayýt olmadý. Önceki yýl 9 bin 316 erkek, 16 bin 137 kýz olmak üzere 25 bin 453 öðrenci hiçbir ortaöðretim kurumuna kaydolmamýþtý. ÝHL de arttý, öðrencisi de: Bu yýl imam hatip ve Anadolu imam hatip lisesi sayýsý 537 den 708 e çýktý. Buna göre, ÝHL öðrenci sayýsý ise 286 bin 245 ten 380 bin 771 e çýktý. KAYNAK: muhalifgazete.com Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek olan saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlarýn; Doðu Akdeniz'in iç kesimleri (Kahramanmaraþ, Osmaniye ile Adana ve Mersin'in iç kesimleri), Karaman, Ankara, Çankýrý, Yozgat, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrþehir, Kýrýkkale, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Konya'nýn güneyinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnýn Ýç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgarýn ise, genellikle güneyli zamanla batý kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu'nun doðusu, Güneydoðu Anadolu ile Doðu Anadolu'nun güneyinde kuvvetlice (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý ve çok bulutlu 17 Ýstanbul: Parçalý bulutlu 17 Ýzmir: Parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerinde kýsa süreli saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 20 Adana: Parçalý ve çok bulutlu 23 Antalya: Parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerine kadar doðusu aralýklý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 20 Samsun: Parçalý zamanla çok bulutlu 23 Trabzon: Parçalý zamanla çok bulutlu 25 Erzurum: Parçalý zamanla çok bulutlu 17 Diyarbakýr Parçalý zamanla çok bulutlu, öðle saatlerinden sonra aralýklý saðanak yaðýþlý 22 Kaynak: Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi (NEÜ), gençler ve gönüllüleri ile yürüttüðü çalýþmalara bir yenisini daha ekledi. Uluslararasýlaþma yolunda bugüne kadar önemli çalýþmalar yapan NEÜ, Avrupa Birliði destekli projelerden edindiði tecrübe ile Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý nca "Eurodesk Temas Noktasý" olarak kabul edildi. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý, Nevþehir de gençler için Avrupa nýn çeþitli ülkelerinde eðitim görme, uluslararasý gençlik projelerine dâhil olma, gençlik projeleri hazýrlama, gönüllü eðitim çalýþmalarý ve benzeri konular hakkýnda çalýþmalar yürütecek. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý ayrýca, gençlerin Avrupa daki fýrsatlardan yararlanmalarý için çeþitli seminer ve toplantýlar ile birlikte AB fonlarý ile yurt dýþýna çýkabilmeleri için çalýþmalar yürütecek. Eurodesk Temas Noktasý ile Avrupa ve Ulusal Eurodesk aðý üyeliði, iletiþim araçlarý, soru cevap yardýmý, ortak aramalarý, 30 ülkede projeler ile iliþkili kuruluþ baðlantýlarý, yerinde eðitim, Avrupa etkinlikleri ve eðitim programlarý gibi birçok aktif programdan ücretsiz olarak faydalanýlabilecek. NEÜ Eurodesk Temas Noktasý Görevini, Avrupa Birliði Proje Koordinatörü Serkan Baþar yürütecek. Derneðine nezaket ziyareti yaptý. Hacýbektaþ ta faal þekilde çalýþan Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneðini çok duyduklarýný belirten heyet hem tanýþmak hemde baþarýlarýn devamýný dilemek için Hacýbektaþ a gelerek dernek binasýnda sohbet etti. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 2 Nisan Salý günü saat de AKP Ýl Heyeti Hacý Bektaþ Veli Kültür

4 Osmanlý dönemindeki 1876 Anayasasý bir tarafa býrakýlýrsa T.C. nin ilk Anayasasý 1921 tarihli Kurucu Meclis tarafýndan hazýrlanmýþ bulunan Anayasadýr. Ancak kabul etmek gerekir ki gerek bu anayasa, gerek daha sonra hazýrlanmýþ bulunan 1924,1961,1982 Anayasalarýnýn tümü halkýn katýlým ve taleplerinden ziyade ülkeyi yönetenlerin, ya da halkýn çýkar ve beklentilerini halktan daha iyi bildiklerini sananlarýn kendi istek ve arzularýna göre yazdýklarý ve topluma kabul ettirdikleri Anayasalar olmuþtur. Bu nedenle de bu anayasalar çok uzun ömürlü olmamýþ, farklý fikirlere sahip olanlar iktidarý ele geçirdiklerinde,yürürlükteki anayasayý yok sayarak kendi isteklerine uygun ancak toplumun genel taleplerine ve ihtiyaçlarýna cevap vermeyen yeni bir anayasa yazmayý ilk görev olarak kabul etmiþlerdir. Gelinen aþamada görüldüðü kadarýyla toplumun genelinde yeni bir anayasa yazýlmasýnýn gerekli olduðu konusunda ortak bir ön kabulün oluþtuðu gözlenmektedir.bu ön kabulden yola çýkýlarak baþlanýlan anayasa çalýþmalarýnda eskiden olduðu gibi halkýn ne istediðini, ya da nasýl bir anayasa gerektiðini ülkeyi yönetenler olarak biz daha iyi biliriz mantýðýyla yola çýkýlýp,sayýsal üstünlüklere dayalý bir anayasa hazýrlanacak olursa, hazýrlanacak bu anayasanýn da diðerlerinden farklý bir ömrü olmayacaktýr. Parlamento daki siyasal dengeler, halkýn parlamento da temsil olanaklarýnýn kýsýtlanmýþ olmasý nedeniyle yeterince temsil edilmemiþ olmasý, özellikle de sol düþüncelerin parlamento ya yansýmamýþ olmasý nedeniyle haklý bazý itirazlarýn yükseleceðini þimdiden görmek mümkün. Aslýnda görevi sadece anayasa yapmak olan ve görev süresi de bu anayasanýn hazýrlanýp halk oyuyla kabul edilmesiyle sona erecek olan bir meclisin anayasa yapmasý en ideal olanýdýr. Çünkü böyle bir mecliste anayasa hazýrlayýcýlarý kendilerini bir partinin genel baþkanýna ve parti disiplinine baðlý hissetmeksizin,bir daha seçilip seçilmeme kaygýsýný taþýmaksýzýn özgürce iradelerini ortaya koyma imkaný bulacaklardýr.bu anayasa meclisinde meslek kuruluþlarýna,türkiye de kurulu bulunan tüm siyasi partilere, belirli kriterlere sahip sivil toplum örgütlerine, eðitim kurumlarýna, iþveren ve iþçi kuruluþlarýna,inançlarý ve etnisiteleri temsil eden belirli kurumlara kýsaca toplumun tüm katmanlarýný kapsayan herkese ve kesime belirli kontenjanlar dahilinde yer verilerek, hiçbir sýnýrlama olmaksýzýn tam bir özgürlük ortamýnda tartýþma olanaðýnýn saðlayan bir anayasa yazýlýmý saðlanmalý.yazýlan bu anayasanýn kabulünde nitelikli bir çoðunluk aranmalý ve halk oylamasýnda da yine belirli bir çoðunluðun kabulüyle yürürlüðe girmesi öngörülmelidir. Zira böyle bir meclis üyelerinin bir daha seçilip seçilmeme, parti disiplini endiþesi olmayacaðý gibi, tüm meslek ve düþünceler de güçleri oranýnda temsil edildikleri için uzlaþý noktalarýnýn bulunmasý daha kolay olacaktýr. Meclisin görev süresi de anayasa hazýrlanmasýyla sýnýrlý olduðundan seçmene mesaj politikalarýna da yer verilmeyecektir.ayrýca tüm katmanlarýn katýlýmý saðlanmýþ olduðundan kimse kendini dýþlanmýþ ya da fikirlerinin nazara alýnmadýðýný da düþünmeyecek böylece tüm toplumun bir arada ve ortak deðerler üzerinde anlaþmýþ eþit ve özgür yurttaþlarýnýn hazýrladýklarý bir anayasa hazýrlanmýþ olacaktýr. Ancak böyle bir meclis mevcut olmadýðýna göre mevcut millet meclisinin hazýrlamasý kararlaþtýrýlan yeni anayasanýn nasýl olmasý gerektiði konusundaki düþüncelerimizi açýklamaya çalýþalým. Umarýz ki her þey sayýsal üstünlükle ifade edilmeyecek ve dayatýlmayacak olsun. Halen çalýþmakta olan partiler arasý anayasa uzlaþma komisyonu parlamento da temsil edilen 4 siyasi partiden seçilmiþ 3 er üyeden oluþmakta olup, hazýrlanacak Anayasa nýn mutabakatla kabul edilmesi öngörülmektedir. Partilerden birinin uzlaþma komisyonundan çekilmiþ olmasý, ya da diðer partilerle uzlaþma metni üzerinde mutabýk kalmamasý durumunda yeni bir anayasa metninin hazýrlanmasý oldukça sorunlu bir hale gelecektir.þayet çoðunluk saðlayan partiler mutabýk kalýrlarsa bu defa uzlaþma bir yana býrakýlarak, eskiden olduðu gibi çoðunluðun düþünce ve kabullerini içeren bir metin Meclis e sunulmuþ olacak,toplumun genelini içeren ve herkesin kendisini içinde görebileceði Anayasa yla karþý karþýya kalmýþ olacaðýz. Böyle bir anayasa da toplumunu beklenti ve isteklerine cevap vermeyeceðinden,süregelen tartýþmalar aynen devam edecektir ki istenenin bu olmadýðý kanýsýndayým. Anayasalar bir toplumu oluþturan bireylerin ve guruplarýn birlikte yaþamalarýnýn ana kurallarýný belirleyen,birlikte yaþama kararlýlýðýný ve iradesini ortaya koyan temel metinlerdir. O nedenle tüm gurup ve inançlarýn kendilerini bu metinlerin içinde görmeleri hem gerekli hem de zorunludur. Aksi halde ortak yaþama iradesinin müþterek yansýmasýný ortaya koymadýklarýndan itiraz ve karþý koymalarýn sürüp gitmesine sebep olacak, toplumsal huzur ve barýþý getirmekten uzak kalacaktýr. Bu düþüncelerle aþaðýdaki hususlarýn mutlaka yeni anayasada yer almasý gerektið düþüncesindeyim: 1-Kiþi hak ve özgürlükleri en geniþ biçimde yer almalý, kiþiye karþý Devleti deðil, Devlet e karþý kiþiyi koruyan bir felsefe egemen olmalýdýr. 2-Halk adýna egemenliðin kullanýlmasý tek elde toplanmamalý, bu erk yasama,yürütme ve yargý arasýnda toplumun gerçeklerine,evrensel hukuk kurallarýna ve çaðdaþ demokrasilere paralel bir biçimde düzenlenmelidir, Bazý organlarýn diðerlerine karþý üstünlüklerine yol açan, diðerlerini zayýflatýn hibrit bir anayasa düzenlemesinden mutlaka kaçýnýlmalýdýr. 3-Yargý baðýmsýzlýðýnýn, yargý sorumsuzluðu þeklinde anlaþýlmasýna sebep olacak düzenlemelerden uzak kalýnmalý, yargý yetkisini kullananlarýn keyfi ve hukuka açýkça aykýrý davranýþ ve kararlarýnýn hukuki yaptýrýmlarýna yer verilmeli. Bu baðlamda, tabii hakim ilkesini zedeleyen ve özgürlüklerin keyfi olarak kýsýtlanmasýna yol açmýþ bulunan özel yetkili mahkeme sistemine mutlaka son verilmeli, Yargýçlarýn ve Savcýlarýn yürütmeden baðýmsýz bir atama ve terfi sistemini düzenleyen kurallara yer verilmelidir. Yürütmenin bir üyesi olan Adalet Bakaný ve bakanlýk bürokratlarýnýn bu kurulda yer almalarý uygulamasýndan uzak durulmalýdýr. Kurulun oluþumunda yürütmenin son sözü söyleyecek olmasý þeklindeki cari uygulamadan vaz geçilmelidir. Yargý ve yürütmenin etkin ve þeffaf denetiminin saðlanmasý, yasamayý yürütmenin etkisinden kurtaracak bir düzenlemenin mutlaka yapýlmasý gerekir.yasamanýn,yürütmenin etkisinden uzak tutulmasý için Bakanlar Kurulu üyelerinin parlamento dýþýndan atamanýn bir yol olarak düþünülmesinin uygun olacaðýnýn deðerlendirilmesi gerekir. 4-Din, vicdan ve ifade özgürlüðü önündeki tüm engeller kaldýrýlmalý,þiddet içermediði sürece tüm düþüncelerin özgürce yazýlýp söylenmesi önündeki kýsýtlamalar kaldýrýlarak hayata geçirilmesinin anayasal güvencelerini oluþturan kesin ve net kurallar konmalýdýr. Özellikle Alevi vatandaþlarýn inanç özgürlüðüne engel olan zorunlu din ve ahlak bilgisi dersleri Anayasal bir zorunluluk olmaktan çýkarýlmalý, velinin isteði halinde verilebilecek seçmeli ders olarak okutulmasý þeklinde bir düzenleme yapýlmalýdýr. Ayný özgürlük diðer tüm inanç sahiplerine de tanýnmalýdýr. Esasen Laiklik prensibini benimseyen bir anayasada zorunlu din derslerinin yer almasýnýn hukuki ve mantýki hiçbir gerekçesi olamaz. Laiklik sadece Devlet iþleri ile din iþlerinin ayrýlmasý prensibi deðildir. Laiklik, Devletin tüm inançlara hatta inançsýzlýklara karþý eþit mesafede olmasý, inançlarýn ve inançsýzlýklarýn hiçbir kýsýtlamaya tabi olmaksýzýn özgürce ifade edilebilmesi ve devletin bu özgürlüklerin hayata geçirilebilmesi için gerekli tüm hukuksal ve ekonomik altyapýsýný oluþturmasýný ifade etmektedir. Bu günkü anayasamýzdaki düzenleme Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi devasa bir dini organizasyonla sadece Sünni Ýslam a hizmet sunacak bir yapýlanmaya gitmiþtir ki gerçek anlamdaki laiklikle baðdaþýr bir durum deðildir. Bu uygulama hakkaniyete,eþitliðe ve adalete aykýrý bir uygulamadýr. Derhal terk edilmesi gerekir. Bu nedenledir ki Alevilerin Cem evlerinin ibadethane sayýlmasý yolundaki taleplerine, gerek sözde Alevi açýlýmý yürüten hükümet yetkilileri, gerek Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olumsuz yanýt vermekte, Ýslamýn tek ibadet yerinin mescit olduðunu bunun dýþýndaki bir yerin ibadethane sayýlmayacaðýný açýkça ifade etmekten çekinmemektedirler. Gerek Evrensel hukuk kurallarý,gerek kiþinin tabii hakký olan yani doðuþtan ve hiç kimsenin tanýmasýna gerek olmaksýzýn var olan inanma özgürlüðünün içeriðini ve inancýn kutsal sayacaðý ibadet yerini tayin etmeye, ne Devlet ne de Diyanet Ýþleri yetkili deðildir. Bunu tayin hakký ancak ve ancak bu inanca inanlarýndýr. Devlet in bu konuda yapacaðý tek bir görevi vardýr. O da bu inancýn, inanlarýnca özgürce ve rahatlýkla yerine getirilebilmesinin ortamýný ve koþullarýný oluþturmaktýr. Diðer inanç sahiplerine hangi olanaklar saðlanýyorsa bu inanç sahiplerine de ayný olanaklarýn saðlanmasý,adalet, hakkaniyet ve eþitlik prensipleri gereði Devlet in baþat görevleri arasýndadýr. Devlet hiçbir dini inancýn geliþmesi ve eðitimi için bütçe ayýrmamalý,bu iþlerin finansmaný inanç sahiplerince üstlenilmelidir. Zira laik bir devlet din eðitimini üstlendiðinde laiklik prensibinden ayrýlarak kendisince uygun görülen veya benimsenen bir inancýn eðitimini verecektir ki bu da din ve vicdan özgürlüðü ve laiklikle baðdaþýr bir uygulama deðildir. 5-Yeni Anayasanýn hazýrlanmasýnda hiçbir etnik kimliði ön plana çýkaracak vurgu yapýlmamalýdýr. Zira Osmanlý dan beri Anadolu topraklarý üzerinde onlarca etnik kimlik sahibi kavimler yaþamýþ ve halen de yaþamaya devam etmektedir. Bunlardan birinin ön plana çýkarýlmasý,diðerlerinin kendilerinin yok sayýldýðý düþüncesine yol açar ki, yabana açýlýr bir düþünce deðildir. Kaderde kývançta ve tasada birlikte yaþamaya karar vermiþ deðiþik gurup ve kimliklerden birinin diðerine üstünlüðünün olmamasý gerekir. Türkiye de yaþayanlarýn çoðunluðunun Türk olmasý, herkesin Türk olmasýný gerektirmez. Ayrýca mutlu olmak için ille de Türk olmak da gerekmez. Türk ün de, Kürdün de laz ýn da, Roman in de hem mutlusu hem de mutsuzu vardýr. Sadece Türk olmakla mutlu olunsaydý eminim ki tüm insanlar ne yapýp edip bir yolunu bulur Türk olmaya çalýþýrlardý. O nedenle etnik bir çaðrýþýmý zihinlerde yer etmesine neden olan Türk lük tanýmý yerine Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþlýðýnýn ortak payda olarak öne çýkarýlmasýnýn daha doðru olacaðý kanýsýndayým. Böyle bir taným yurttaþlar arasýnda etnik ayrýþtýrmalarý çaðrýþtýracak algýlamalardan da uzak tutacaðýný sanýyorum. Ve hangi etnisiteden olursa olsun herkes kendini Türkiye Cumhuriyetinin özgür ve eþit yurttaþý olarak görüp daha huzurlu ve ayýrýmcýlýða karþý korunmuþ hissedecektir. Bu algý, ülkenin bütünlüðü ve geleceði için yerleþtirilmesi gerekli bir algýdýr. 6-Büyüyen ve geliþen Türkiye, gerek artan nüfusu,gerek globelleþen dünyada hýzlý karar alma mekanizmalarýnýn oluþmasý bakýmýndan merkezden yönetilemeyecek boyutlara gelmiþtir. O nedenle yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu düþünce tüm siyasi partiler ve meslek kuruluþlarýnca sýk sýk dile getirilmekte ve programlarýnda yer almaktadýr. Türkiye nin girmeye çalýþtýðý AB yerel yönetimler þartý da bunu öngörmektedir. Ancak biraz farklý da olsa BDP nin son zamanlarda dile getirdiði demokratik özerklik söylemi nedeniyle, programlarýnda olmasýna raðmen siyasi partiler bu uygulamaya gitmekte sýkýntý ve tereddütler yaþamaktadýrlar. Bir düþüncenin, muhalif baþka bir düþünce tarafýndan dile getirilmesi illede yanlýþ olduðu anlamýna gelmez. Bire-bir örtüþmesi de gerekmez. Mutlaka ülkenin gerçeklerine uygun bir þekilde formüle edilerek yeni anayasada bu konu da uygun düzenlemelerin yapýlmasý gerekir. Aksi halde ilerde daha büyük sýkýntýlara neden olabileceði kanýsýndayým. Kaldý ki T.C.nin kurucu anayasasý olan 1921 tarihli anayasada yerel yönetimlerin özerkliði ayrýntýlý olarak düzenlenmiþ,1924 anayasasýna kadar ülke bu þekilde yönetilmiþ, buna raðmen bir bölünme ve ayrýlma da olmamýþtýr. Vehim ve korkularla bir ülke yönetilemez. Gereken önlemler zamanda alýnmazsa,zamansýz önlemlerin sorunlarý çözmekte yetersiz kalabileceðini, göz ardý etmemek gerekir. 6-Konut dokunulmazlýðý ve özel yaþamýn korunmasý konusunda da mevcut uygulamalarý ve yaþanan olaylarý dýþlayacak bir anayasal düzenleme yapýlmasý, en sade vatandaþýndan, devleti yönetenlerine kadar herkesin ortak talebi haline gelmiþ bulunmaktadýr. Ancak ne acýdýr ki þikayetçi olan ve yasal düzenleme yapma yetkileri bulunan ülkenin yöneticileri, þikayete raðmen olumlu bir adým atmaya da yanaþmamaktadýrlar.bu da samimiyet sorgulamalarýna neden olmaktadýr. Topumu biri bizi gözetliyor evi haline getirmiþ bulunan, ve insanlarýn eþi ve çocuklarýyla konuþurken bile aman dikkat dedikleri noktasýna getiren bu hukuk dýþý uygulamalarý devre dýþý býrakacak net ve anlaþýlabilir kurallarýn yeni anayasada mutlaka yer almasý gerekir. 7-Toplumdaki deðiþik görüþ ve düþüncelerin parlamentoya yansýmasýný saðlamak için,seçim sistemi ve siyasi partilerle ilgili, temsilde adaleti saðlayacak, siyasi partileri genel baþkanlarýn sekreteryasý haline getiren uygulamalarý engelleyecek çaðdaþ kurallar konmalý, seçim barajý %3-5 ler seviyesine düþürecek düzenlemeler yapýlmalýdýr. 8-Yasama dokunulmazlýðý, kürsü dokunulmazlýðý halinde düzenlenmeli milletvekilinin suç iþleme imtiyazý algýlamasýna yol açan bu günkü düzenleme ve uygulamalardan mutlaka vazgeçilmelidir. Bununla birlikte bürokratlarýn dokunulmazlýðýný oluþturan soruþturma izinleri de daha esnek ve herkesin hesap verebilirliði ilkesine uygun bir biçimde ele alýnmalýdýr. 9-Devletin resmi dili yanýnda, kiþilerin kendi ana dili ve içinde bulunduklarý topluluklarýn kültürlerini geliþtirecek öðrenecek, öðretecek olanaklarýn saðlandýðý düzenlemelerin yapýlmasý, Türkiye deki kültürel zenginliklerin kaybolmasýný ve dayatmacý anlayýþlarý ortadan kaldýracaktýr. Bu da toplumda bir dinginliðe ve barýþa katký sunacaktýr. Ana dilin yasaklanmasý insanlarý kiþilik ve köklerinden koparmaya ve asimile olmaya götürecektir ki, çaðdaþ demokrasilerde bu anlayýþýn yerinin olmamasý gerekir. 10-Sosyal Devlet ilkesini hayata geçirecek ilkelerin daha gerçekçi ve uygulanýlabilir bir biçimde düzenlenmesi, kiþilerin temel sosyal haklarýný siyasi iktidarlarýn keyfi arzularýna tabi olmaktan kurtarýp, tüm yurttaþlara tanýnmýþ anayasal bir hak olarak güvenceye alýndýðý düzenlemeler yapýlmalýdýr. Genel saðlýk sigortasý, yaþlýlarýn korunmasý, gibi sosyal haklara mutlaka ayrýntýlý olarak düzenlenmelidir. 11-Eðitim siteminin temel felsefesini ;araþtýran,sorgulayan,doðmalara deðil,bilimsel verilere dayanan,üretime dönük yeni bir eðitim sistemi olarak Anayasada yer almasý toplumun çaðdaþ bir toplum olmasý için vazgeçilmez bir zorunluluk olarak nazara alýnmalý ve buna uygun düzenlemeler yapýlmalýdýr. 12-Irk, cinsiyet, inanç ve sýnýf ayrýmcýlýðýnýn her türlüsünün, kin ve nefret duygularýný çaðrýþtýracak ve toplumu ayrýþtýracak eylemler olduðu ve bunlarýn insanlýk þuçlarý kapsamýndaki suçlar olduðunun anayasal hükümlere baðlanmasýnýn toplum yararýna olduðu göz ardý edilmemelidir. SONUÇ OLARAK: Yukarda yazýlan bir kýsým haklarla sýnýrlý olmamak kaydýyla, toplumun tüm kesim ve katmanlarýnýn kendilerini içinde bulduklarý,hiç bir kimsenin bir diðerinin inancýný benimsemek ya da aþaðýlamak durumunda olmayacaðý, kimsenin ne Türk, ne Kürt ne de baþka bir etnik kimlik sahibi olarak etnisitesini diðerine dayatmadýðý, ancak Türkiye de yaþayan herkesin özgür ve eþit Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý olduðu algýsýnýn belleklerde yer alacaðý bir felsefe ve yansýmanýn oluþtuðu, Devletin kiþilere belirli inançlarý dayatmadýðý, inanýn da inanmayanýn da bu ülkede hiçbir baskýya muhatap olmadan özgürce inancýný yaþayabildiði ve buna emin olduðu, zora ve dayatmaya dayalý olmayan gönüllü bir birlikteliðin Türkiye Cumhuriyeti ni oluþturduðu,ve herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmaktan mutlu olduðu ve gurur duyduðu bir iklimin yeni anayasa egemen olmasý içten temenni ve dileðimdir.