Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: )

3 ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ KATALOÐU

4 A l ç a k G e r i l i m d e Ç ý t a 2

5 VÝKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Þ. geliþen teknoloji ile paralel olarak, giderek artan tüketici ihtiyaçlarýna ve müþterilerinin yoðun taleplerine farklý ürünlerle cevap vermek üzere, Alçak Gerilim Þalt Ürünleri alanýnda faaliyet göstermek amacýyla VÝKOTECH ENDÜSTRÝYEL MALZEMELERÝ SAN. ve PAZARLAMA DIÞ TÝC. A.Þ. yi kurarak ürün yelpazesini geniþletmiþtir. Ýki yýldýr büyük bir titizlikle sürdürülen altyapý çalýþmalarý sonucunda þalt grubunda faaliyet gösteren, stratejik planlamadan ithalat ve Y ü k s e l i y o r! üretime, pazarlama faaliyetlerinden daðýtým lojistiðine tüm süreci yönetecek olan VÝKOTECH, sektörün ihtiyaç ve gerekleri doðrultusunda odaklanmýþ ve uzmanlaþmýþtýr. VÝKOTECH tarafýndan pazara sunulan VÝKO markalý þalt ürünleri, son kullanýcý ihtiyaçlarý dikkate alýnarak geliþtirilmiþ farklý kullaným avantajlarýna sahiptir. Kalite ve mükemmellik yolculuðuna hýz kesmeden devam eden VÝKO, ailesine yeni kattýðý VÝKOTECH ile siz deðerli müþterilerine Alçak Gerilim Þalt Ürünleri sektöründe de en iyi hizmeti sunarak, çýtayý yükseltmeyi hedeflemektedir. DESTEK HATTI 3

6 OTOMATÝK SÝGORTALAR KAÇAK AKIM RÖLELERÝ i ç i n d e k i l e r alçak gerilim þalt ürünleri kataloðu K O M P A K T Þ A L T E R L E R TERMÝK MANYETÝK SABÝT TERMÝK AYAR SAHALI ELEKTRONÝK KAÇAK AKIMLI TEKNÝK BÝLGÝLER 4

7 B, C In : 1 A A 1P, 1PN, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P 3, 4.5, 6, 10 ka 6-25 Sayfa In : 16 A - 80 A 2P, 4P ma Sayfa In : 16 A A Icu : 20 ka, 35 ka, 50 ka, 65 ka, 80 ka, 100 ka Sayfa In : 16 A A Ir : 0,7-1 In Icu : 25 ka, 35 ka, 50 ka Sayfa In : 32 A A Ir : 0,4-1 In Icu : 35 ka, 50 ka, 65 ka, 80 ka, 100 ka Sayfa In : 16 A A IDn : 50 ma - 1 A Dt : 0,1s - 1s Icu : 35 ka, 50 ka, 65 ka, 100 ka Sayfa Sayfa 5

8 o t o m a t i k s i g o r t a l a r 6

9 7

10 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý giriþine uygunluk Her tip tornavidaya uygun baðlantý vidasý Raya montaja uygun gövde Yardýmcý aksesuar montajý Yüksek ýsýya dayanýklý gövde Açýk ya da kapalý konumda kilitleme Kurma kolu 8

11 Kutup Sayýsý Anma Akýmý (In) 1A-125A 2 C 16 N Tip B - C Nötr hattý (varsa) Teknik Þema Teknik Bilgiler ON/OFF Göstergesi Etiket Alaný ON/OFF Göstergesi 9

12 O t o m a t i k S i g o r t a l a r VTB Serisi Otomatik Sigorta Özellikleri 1Kolay ve güvenli montaj 2Bara giriþine uygunluk 3Hatalý baðlantýyý önlemek için korumalý terminaller 10

13 A v a n t a j l a r VTB Serisi Otomatik Sigorta Özellikleri 4Etiket alaný AYDINLATMA 5ON - OFF Ýhbar göstergesi OFF pozisyon ON pozisyon AYDINLATMA 6Çoklu baðlantýlarda izolasyon duvarý 11

14 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Taným: Baðlý bulunduðu elektrik tesisatýný aþýrý akým ve kýsa devrelere karþý koruyan ve sistemi kumanda etmeye yarayan bir cihazdýr. Ýþlevler: Kýsa devre akýmlarýna karþý (Manyetik) devre koruma Aþýrý yük akýmýna karþý (Termik) devre koruma Teknik Bilgiler Birim Açýklama Koruma Aþýrý akým ve kýsa devre Standartlar TS EN Kutup Sayýsý 1P - 2P - 3P - 4P Açma Karakteristikleri B - C Anma Akýmý In A Anma Gerilimi Un V AC 230/400 Anma Frekansý f Hz 50/60 Kesme Kapasitesi ka Anma Darbe Dayaným Gerilimi Uimp kv 6 Anma Yalýtým Gerilimi Ui V 690 Çevre Sýcaklýðý Min/Max C -5 / +40 Koruma Sýnýfý IP20 Montaj Biçimi DIN EN mm 35 Baðlantý Kesit mm A 4P 3P 2P 1P max A 4P 3P 2P 1P ,00 60,00 45,00 80,50 49,50 65,50 12

15 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P 3kA B, C Eðrileri 3VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 3kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P B-C Tipi 1A 3VTB-1B01 3VTB-1C A 3VTB-1B02 3VTB-1C A 3VTB-1B03 3VTB-1C A 3VTB-1B04 3VTB-1C A 3VTB-1B06 3VTB-1C A 3VTB-1B10 3VTB-1C A 3VTB-1B16 3VTB-1C A 3VTB-1B20 3VTB-1C A 3VTB-1B25 3VTB-1C A 3VTB-1B32 3VTB-1C A 3VTB-1B40 3VTB-1C A 3VTB-1B50 3VTB-1C A 3VTB-1B63 3VTB-1C P+N B-C Tipi 1A 3VTB-2B01N 3VTB-2C01N A 3VTB-2B02N 3VTB-2C02N A 3VTB-2B03N 3VTB-2C03N A 3VTB-2B04N 3VTB-2C04N A 3VTB-2B06N 3VTB-2C06N A 3VTB-2B10N 3VTB-2C10N A 3VTB-2B16N 3VTB-2C16N A 3VTB-2B20N 3VTB-2C20N A 3VTB-2B25N 3VTB-2C25N A 3VTB-2B32N 3VTB-2C32N A 3VTB-2B40N 3VTB-2C40N A 3VTB-2B50N 3VTB-2C50N A 3VTB-2B63N 3VTB-2C63N P B-C Tipi 1A 3VTB-2B01 3VTB-2C A 3VTB-2B02 3VTB-2C A 3VTB-2B03 3VTB-2C A 3VTB-2B04 3VTB-2C A 3VTB-2B06 3VTB-2C A 3VTB-2B10 3VTB-2C A 3VTB-2B16 3VTB-2C A 3VTB-2B20 3VTB-2C A 3VTB-2B25 3VTB-2C A 3VTB-2B32 3VTB-2C A 3VTB-2B40 3VTB-2C A 3VTB-2B50 3VTB-2C A 3VTB-2B63 3VTB-2C

16 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 3kA B, C Eðrileri 3VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 3kA In: 1-125A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P B-C Tipi 1A 3VTB-3B01 3VTB-3C A 3VTB-3B02 3VTB-3C A 3VTB-3B03 3VTB-3C A 3VTB-3B04 3VTB-3C A 3VTB-3B06 3VTB-3C A 3VTB-3B10 3VTB-3C A 3VTB-3B16 3VTB-3C A 3VTB-3B20 3VTB-3C A 3VTB-3B25 3VTB-3C A 3VTB-3B32 3VTB-3C A 3VTB-3B40 3VTB-3C A 3VTB-3B50 3VTB-3C A 3VTB-3B63 3VTB-3C A 3VTB-3B80 3VTB-3C A 3VTB-3B100 3VTB-3C A 3VTB-3B125 3VTB-3C P+N B-C Tipi 1A 3VTB-4B01N 3VTB-4C01N A 3VTB-4B02N 3VTB-4C02N A 3VTB-4B03N 3VTB-4C03N A 3VTB-4B04N 3VTB-4C04N A 3VTB-4B06N 3VTB-4C06N A 3VTB-4B10N 3VTB-4C10N A 3VTB-4B16N 3VTB-4C16N A 3VTB-4B20N 3VTB-4C20N A 3VTB-4B25N 3VTB-4C25N A 3VTB-4B32N 3VTB-4C32N A 3VTB-4B40N 3VTB-4C40N A 3VTB-4B50N 3VTB-4C50N A 3VTB-4B63N 3VTB-4C63N P B-C Tipi 1A 3VTB-4B01 3VTB-4C A 3VTB-4B02 3VTB-4C A 3VTB-4B03 3VTB-4C A 3VTB-4B04 3VTB-4C A 3VTB-4B06 3VTB-4C A 3VTB-4B10 3VTB-4C A 3VTB-4B16 3VTB-4C A 3VTB-4B20 3VTB-4C A 3VTB-4B25 3VTB-4C A 3VTB-4B32 3VTB-4C A 3VTB-4B40 3VTB-4C A 3VTB-4B50 3VTB-4C A 3VTB-4B63 3VTB-4C

17 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1PN-1P+N - 2P 4,5kA B, C Eðrileri 4VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 4,5kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P B-C Tipi 1A 4VTB-1B01 4VTB-1C A 4VTB-1B02 4VTB-1C A 4VTB-1B03 4VTB-1C A 4VTB-1B04 4VTB-1C A 4VTB-1B06 4VTB-1C A 4VTB-1B10 4VTB-1C A 4VTB-1B16 4VTB-1C A 4VTB-1B20 4VTB-1C A 4VTB-1B25 4VTB-1C A 4VTB-1B32 4VTB-1C A 4VTB-1B40 4VTB-1C A 4VTB-1B50 4VTB-1C A 4VTB-1B63 4VTB-1C PN TEK MODÜL B-C Tipi 1A 4VTB-1B01N 4VTB-1C01N A 4VTB-1B02N 4VTB-1C02N A 4VTB-1B03N 4VTB-1C03N A 4VTB-1B04N 4VTB-1C04N A 4VTB-1B06N 4VTB-1C06N A 4VTB-1B10N 4VTB-1C10N A 4VTB-1B16N 4VTB-1C16N A 4VTB-1B20N 4VTB-1C20N A 4VTB-1B25N 4VTB-1C25N A 4VTB-1B32N 4VTB-1C32N A 4VTB-1B40N 4VTB-1C40N A 4VTB-1B50N 4VTB-1C50N A 4VTB-1B63N 4VTB-1C63N P+N B-C Tipi 1A 4VTB-2B01N 4VTB-2C01N A 4VTB-2B02N 4VTB-2C02N A 4VTB-2B03N 4VTB-2C03N A 4VTB-2B04N 4VTB-2C04N A 4VTB-2B06N 4VTB-2C06N A 4VTB-2B10N 4VTB-2C10N A 4VTB-2B16N 4VTB-2C16N A 4VTB-2B20N 4VTB-2C20N A 4VTB-2B25N 4VTB-2C25N A 4VTB-2B32N 4VTB-2C32N A 4VTB-2B40N 4VTB-2C40N A 4VTB-2B50N 4VTB-2C50N A 4VTB-2B63N 4VTB-2C63N P B-C Tipi 1A 4VTB-2B01 4VTB-2C A 4VTB-2B02 4VTB-2C A 4VTB-2B03 4VTB-2C A 4VTB-2B04 4VTB-2C A 4VTB-2B06 4VTB-2C A 4VTB-2B10 4VTB-2C A 4VTB-2B16 4VTB-2C A 4VTB-2B20 4VTB-2C A 4VTB-2B25 4VTB-2C A 4VTB-2B32 4VTB-2C A 4VTB-2B40 4VTB-2C A 4VTB-2B50 4VTB-2C A 4VTB-2B63 4VTB-2C

18 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 4,5kA B, C Eðrileri 4VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 4,5kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P B-C Tipi 1A 4VTB-3B01 4VTB-3C A 4VTB-3B02 4VTB-3C A 4VTB-3B03 4VTB-3C A 4VTB-3B04 4VTB-3C A 4VTB-3B06 4VTB-3C A 4VTB-3B10 4VTB-3C A 4VTB-3B16 4VTB-3C A 4VTB-3B20 4VTB-3C A 4VTB-3B25 4VTB-3C A 4VTB-3B32 4VTB-3C A 4VTB-3B40 4VTB-3C A 4VTB-3B50 4VTB-3C A 4VTB-3B63 4VTB-3C P+N B-C Tipi 1A 4VTB-4B01N 4VTB-4C01N A 4VTB-4B02N 4VTB-4C02N A 4VTB-4B03N 4VTB-4C03N A 4VTB-4B04N 4VTB-4C04N A 4VTB-4B06N 4VTB-4C06N A 4VTB-4B10N 4VTB-4C10N A 4VTB-4B16N 4VTB-4C16N A 4VTB-4B20N 4VTB-4C20N A 4VTB-4B25N 4VTB-4C25N A 4VTB-4B32N 4VTB-4C32N A 4VTB-4B40N 4VTB-4C40N A 4VTB-4B50N 4VTB-4C50N A 4VTB-4B63N 4VTB-4C63N P B-C Tipi 1A 4VTB-4B01 4VTB-4C A 4VTB-4B02 4VTB-4C A 4VTB-4B03 4VTB-4C A 4VTB-4B04 4VTB-4C A 4VTB-4B06 4VTB-4C A 4VTB-4B10 4VTB-4C A 4VTB-4B16 4VTB-4C A 4VTB-4B20 4VTB-4C A 4VTB-4B25 4VTB-4C A 4VTB-4B32 4VTB-4C A 4VTB-4B40 4VTB-4C A 4VTB-4B50 4VTB-4C A 4VTB-4B63 4VTB-4C

19 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P 6kA B, C Eðrileri 6VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 6kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P B-C Tipi 1A 6VTB-1B01 6VTB-1C A 6VTB-1B02 6VTB-1C A 6VTB-1B03 6VTB-1C A 6VTB-1B04 6VTB-1C A 6VTB-1B06 6VTB-1C A 6VTB-1B10 6VTB-1C A 6VTB-1B16 6VTB-1C A 6VTB-1B20 6VTB-1C A 6VTB-1B25 6VTB-1C A 6VTB-1B32 6VTB-1C A 6VTB-1B40 6VTB-1C A 6VTB-1B50 6VTB-1C A 6VTB-1B63 6VTB-1C P+N B-C Tipi 1A 6VTB-2B01N 6VTB-2C01N A 6VTB-2B02N 6VTB-2C02N A 6VTB-2B03N 6VTB-2C03N A 6VTB-2B04N 6VTB-2C04N A 6VTB-2B06N 6VTB-2C06N A 6VTB-2B10N 6VTB-2C10N A 6VTB-2B16N 6VTB-2C16N A 6VTB-2B20N 6VTB-2C20N A 6VTB-2B25N 6VTB-2C25N A 6VTB-2B32N 6VTB-2C32N A 6VTB-2B40N 6VTB-2C40N A 6VTB-2B50N 6VTB-2C50N A 6VTB-2B63N 6VTB-2C63N P B-C Tipi 1A 6VTB-2B01 6VTB-2C A 6VTB-2B02 6VTB-2C A 6VTB-2B03 6VTB-2C A 6VTB-2B04 6VTB-2C A 6VTB-2B06 6VTB-2C A 6VTB-2B10 6VTB-2C A 6VTB-2B16 6VTB-2C A 6VTB-2B20 6VTB-2C A 6VTB-2B25 6VTB-2C A 6VTB-2B32 6VTB-2C A 6VTB-2B40 6VTB-2C A 6VTB-2B50 6VTB-2C A 6VTB-2B63 6VTB-2C

20 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 6kA B, C Eðrileri 6VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 6kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P B-C Tipi 1A 6VTB-3B01 6VTB-3C A 6VTB-3B02 6VTB-3C A 6VTB-3B03 6VTB-3C A 6VTB-3B04 6VTB-3C A 6VTB-3B06 6VTB-3C A 6VTB-3B10 6VTB-3C A 6VTB-3B16 6VTB-3C A 6VTB-3B20 6VTB-3C A 6VTB-3B25 6VTB-3C A 6VTB-3B32 6VTB-3C A 6VTB-3B40 6VTB-3C A 6VTB-3B50 6VTB-3C A 6VTB-3B63 6VTB-3C P+N B-C Tipi 1A 6VTB-4B01N 6VTB-4C01N A 6VTB-4B02N 6VTB-4C02N A 6VTB-4B03N 6VTB-4C03N A 6VTB-4B04N 6VTB-4C04N A 6VTB-4B06N 6VTB-4C06N A 6VTB-4B10N 6VTB-4C10N A 6VTB-4B16N 6VTB-4C16N A 6VTB-4B20N 6VTB-4C20N A 6VTB-4B25N 6VTB-4C25N A 6VTB-4B32N 6VTB-4C32N A 6VTB-4B40N 6VTB-4C40N A 6VTB-4B50N 6VTB-4C50N A 6VTB-4B63N 6VTB-4C63N P B-C Tipi 1A 6VTB-4B01 6VTB-4C A 6VTB-4B02 6VTB-4C A 6VTB-4B03 6VTB-4C A 6VTB-4B04 6VTB-4C A 6VTB-4B06 6VTB-4C A 6VTB-4B10 6VTB-4C A 6VTB-4B16 6VTB-4C A 6VTB-4B20 6VTB-4C A 6VTB-4B25 6VTB-4C A 6VTB-4B32 6VTB-4C A 6VTB-4B40 6VTB-4C A 6VTB-4B50 6VTB-4C A 6VTB-4B63 6VTB-4C

21 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P 10kA B, C Eðrileri 10VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 10kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P B-C Tipi 1A 2A 10VTB-1B01 10VTB-1B02 10VTB-1C01 10VTB-1C A 10VTB-1B03 10VTB-1C A 10VTB-1B04 10VTB-1C A 10VTB-1B06 10VTB-1C A 10VTB-1B10 10VTB-1C A 10VTB-1B16 10VTB-1C A 10VTB-1B20 10VTB-1C A 10VTB-1B25 10VTB-1C A 10VTB-1B32 10VTB-1C A 10VTB-1B40 10VTB-1C A 10VTB-1B50 10VTB-1C A 10VTB-1B63 10VTB-1C P+N B-C Tipi 1A 2A 10VTB-2B01N 10VTB-2B02N 10VTB-2C01N 10VTB-2C02N A 10VTB-2B03N 10VTB-2C03N A 10VTB-2B04N 10VTB-2C04N A 10VTB-2B06N 10VTB-2C06N A 10VTB-2B10N 10VTB-2C10N A 10VTB-2B16N 10VTB-2C16N A 10VTB-2B20N 10VTB-2C20N A 10VTB-2B25N 10VTB-2C25N A 10VTB-2B32N 10VTB-2C32N A 10VTB-2B40N 10VTB-2C40N A 10VTB-2B50N 10VTB-2C50N A 10VTB-2B63N 10VTB-2C63N P B-C Tipi 1A 10VTB-2B01 10VTB-2C A 10VTB-2B02 10VTB-2C A 10VTB-2B03 10VTB-2C A 10VTB-2B04 10VTB-2C A 10VTB-2B06 10VTB-2C A 10VTB-2B10 10VTB-2C A 10VTB-2B16 10VTB-2C A 10VTB-2B20 10VTB-2C A 10VTB-2B25 10VTB-2C A 10VTB-2B32 10VTB-2C A 10VTB-2B40 10VTB-2C A 10VTB-2B50 10VTB-2C A 10VTB-2B63 10VTB-2C

22 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 10kA B, C Eðrileri 10 VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 10kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P B-C Tipi 1A 2A 10VTB-3B01 10VTB-3B02 10VTB-3C01 10VTB-3C A 10VTB-3B03 10VTB-3C A 10VTB-3B04 10VTB-3C A 10VTB-3B06 10VTB-3C A 10VTB-3B10 10VTB-3C A 10VTB-3B16 10VTB-3C A 10VTB-3B20 10VTB-3C A 10VTB-3B25 10VTB-3C A 10VTB-3B32 10VTB-3C A 10VTB-3B40 10VTB-3C A 10VTB-3B50 10VTB-3C A 10VTB-3B63 10VTB-3C P+N B-C Tipi 1A 2A 10VTB-4B01N 10VTB-4B02N 10VTB-4C01N 10VTB-4C02N A 10VTB-4B03N 10VTB-4C03N A 10VTB-4B04N 10VTB-4C04N A 10VTB-4B06N 10VTB-4C06N A 10VTB-4B10N 10VTB-4C10N A 10VTB-4B16N 10VTB-4C16N A 10VTB-4B20N 10VTB-4C20N A 10VTB-4B25N 10VTB-4C25N A 10VTB-4B32N 10VTB-4C32N A 10VTB-4B40N 10VTB-4C40N A 10VTB-4B50N 10VTB-4C50N A 10VTB-4B63N 10VTB-4C63N P B-C Tipi 1A 10VTB-4B01 10VTB-4C A 10VTB-4B02 10VTB-4C A 10VTB-4B03 10VTB-4C A 10VTB-4B04 10VTB-4C A 10VTB-4B06 10VTB-4C A 10VTB-4B10 10VTB-4C A 10VTB-4B16 10VTB-4C A 10VTB-4B20 10VTB-4C A 10VTB-4B25 10VTB-4C A 10VTB-4B32 10VTB-4C A 10VTB-4B40 10VTB-4C A 10VTB-4B50 10VTB-4C A 10VTB-4B63 10VTB-4C

23 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P - 3P - 3P+N - 4P 10kA C Eðrisi 80A-100A-125A 73,00 60,00 10VTB 45,00 80,50 Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: IEC C Açma Eðrisi 10kA In: A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 50 mm 2 Bükülgen iletken max. 35 mm 2 49,50 65,50 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P C Tipi 80A 10VTB-1C A 10VTB-1C A 10VTB-1C P+N C Tipi 80A 10VTB-2C80N A 10VTB-2C100N A 10VTB-2C125N P C Tipi 80A 10VTB-2C A 10VTB-2C A 10VTB-2C P C Tipi 80A 10VTB-3C A 10VTB-3C A 10VTB-3C P+N C Tipi 80A 10VTB-4C80N A 10VTB-4C100N A 10VTB-4C125N P C Tipi 80A 10VTB-4C A 10VTB-4C A 10VTB-4C

24 O t o m a t i k S i g o r t a l a r OTOMATÝK SÝGORTA AKSESUARLARI VTBA-SR VTBA-UVR VTBA-AU11 VTB Ürün Adý Açýklama Referans Yardýmcý Kontak Bloðu 230V AC 1NO + 1NC VTBA-AU/11 Þönt Açtýrma Bobini 230V-400V AC VTBA-SR Düþük-Gerilim Bobini 230V AC VTBA-UVR Mekanik Kilit VTBA-MI 22

25 23

26 24

27 25

28 k a ç a k a k ý m r ö l e l e r i 26

29 27

30 K a ç a k A k ý m R ö l e l e r i Vikotech Kutup Sayýsý 2-4 VT R 2 Kaçak Akým Rölesi (Residual) Kablo giriþi Her tip otomat barasý giriþine uygunluk Raya montaja uygun gövde Her tip tornavidaya uygun baðlantý vidasý Yüksek ýsýya dayanýklý gövde Kurma kolu Aylýk test butonu 28

31 Anma Akýmý (In) 16A-80A Anma Kaçak Akým Deðeri (I Dn ) mA Teknik Bilgiler ON - OFF göstergesi Teknik Þema ON - OFF göstergesi 29

32 K a ç a k A k ý m R ö l e l e r i Taným: Ýnsanlarýn ve cihazlarýn doðrudan ve dolaylý temasa, yalýtým hatalarýna ve yangýn riskine karþý korunmasý için kullanýlmasý zorunlu bir cihazdýr. Ýþlevler: Hayat koruma, Tesisat koruma Teknik Bilgiler Koruma Birim Açýklama Kaçak Akým Standartlar TS EN Kutup Sayýsý 2P - 4P Tip Elektromekanik - AC Anma Akýmý In A Hata Akýmý IDn ma Kesme Kapasitesi ka 3-6 Anma Gerilimi Un V 230/400 Anma Frekansý f Hz Çevre Sýcaklýðý Min/Max C -5 / +40 Koruma Sýnýfý IP20 Montaj Biçimi DIN EN mm 35 Baðlantý Kesiti mm Kutup 4 Kutup 1 N T N T 2 N N

33 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 2P, 4P 30 ma - 300mA VTR Açýklama: Faz-toprak ve/veya Nötr-toprak arasýnda oluþan kaçak akýmlara karþý devreyi otomatik olarak açar. Teknik bilgiler: TS EN IDn : mA Un : V 6kA In : 16-80A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 80A için ; Sert iletken max. 50mm 2 Bükülgen iletken max. 35 mm Kutup Sayýsý In IDn Referans Kutu/Adet Koli/Adet 2P 16 30mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR N 63 30mA VTR mA VTR N T 2P 1 N mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR N T 4P N 16 30mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR N T 4P N mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR mA VTR N T 31

34 k o m p a k t þ a l t e r l e r 32

35 33

36 K o m p a k t Þ a l t e r l e r 36 kv TR1 ACB In 630~6300A VME In 32 ~1600A VME VMF VME VMF VMF VMF In 32~1600A ln 16~2500A VMT In 16~400A VMT In 16~400A VMT In 16~400A VTB In 1 ~ 125A VTB M VTB VTB VTB 34

37 36 kv TR2 ACB ACB In 630~6300A VME VMT VMF In 32~1600A In 16~400A In 16~2500A VMF VMT VMF ln 16~2500A ln 16~400A ln 16~2500A VMT VMT VMT VMT ln 16~400A ln 16~400A ln 16~400A ln 16~400A M 7,5 ~ 55kW VTB ln 1~125A M M M 35

38 K o m p a k t Þ a l t e r l e r Vikotech X = R Kaçak Akýmlý (Residual) X = E Elektronik (Electronic) X = T Termik Ayarlý (Thermal) X = F Sabit (Fixed) V M X 4 - Kompakt Þalter (Moulded Case Circuit Breaker) Boyut VMF: 1-7 VMT: 1-3 VME: 1-5 VMR: 1-4 VMT VMF 36

39 Anma Akýmlarý (In) 16A-2500A VMF-VMT-VME 4 kutuplu ise = H/U 4 H: Yüksek ka U: Çok yüksek ka VMR VME 37

40 Termik Manyetik Sabit Kompakt Þalterler Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF1-63 VMF1-63 H VMF1-63 U 63 Anma Ak m In (A) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V 10 AC400V DC250V AC690V 5 AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. D

41 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF2-100 VMF2-100H VMF2-100U 100 Anma Ak m In (A) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, , 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, , 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 39

42 Termik Manyetik Sabit Kompakt Þalterler Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF3-160 VMF3-160H VMF3-160U 160 Anma Ak m In (A) 100, 125, 140, , 125, 140, , 125, 140, 160 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 40

43 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF3-250 VMF3-250H VMF3-250U 250 Anma Ak m In (A) 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, , 125, 140, 160, 180, 200, 225, , 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 41

44 Termik Manyetik Sabit Kompakt Þalterler Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF4-400 VMF4-400H VMF4-400U VMF5-630 Anma Ak m In (A) 200, 250, 315, 350, , 250, 315, 350, , 250, 315, 350, , 500, 630, 700, 800 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 42

45 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF5-630H VMF5-630U VMF5-800H VMF5-800U Anma Ak m In (A) 400, 500, , 500, , , 800 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 43

46 Termik Manyetik Sabit Kompakt Þalterler Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF VMF6-1250H VMF VMF6-1600H Anma Ak m In (A) 800, 1000, , 1000, , , 1600 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 44

47 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Termik - Manyetik Sabit VMF Serisi Model VMF VMF7-2000H VMF VMF7-2500H Anma Ak m In (A) 1000, 1250, 1400, 1600, 1800, , 1250, 1400, 1600, 1800, , , 2500 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar Y AC690V AC400V DC250V AC690V AC400V DC250V Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 45

48 Termik Ayar Sahalý Kompakt Þalterler Termik - Ayar Sahalý VMT Serisi Model VMT1-160 VMT2-250 VMT3-400 VMT3-400H Anma Ak m In (A) 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100, 125, ,160, 200, , 315, , 315, 400 Ayarlanabilir Anma Ak m Ir (A) x In Ayarlanabilir x In Ayarlanabilir x In Ayarlanabilir x In Ayarlanabilir Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 690V AC 690V AC 690V AC 690V Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400V AC 400V AC 400V AC 400V Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi AC400V Icu (ka) AC 400V þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) AC 400V %75 lcu %75 lcu %75 lcu %75 lcu þletme Elektriksel Ömür Performans Açma-Kapama Mekanik Ömür Boyutlar E Y Y E Aksesuarlar D D Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 46

49 47

50 Elektronik Kompakt Þalterler Elektronik VME Serisi Model VME1-100 VME1-100H VME1-100U VME2-225 Anma Ak m In (A) 32, , , , 225 Ayarlanabilir Anma Ak m Ir1 (A) (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) K sa Süreli Dayan m Ak m Icw (ka)/1s AC400V AC400V þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar (mm) Y Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E D D Kablo Ba lant s Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Aksesuarlar Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 48

51 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Elektronik VME Serisi Model VME2-225H VME2-225U VME3-400 VME3-400H Anma Ak m In (A) 160, , Ayarlanabilir Anma Ak m Ir1 (A) (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) K sa Süreli Dayan m Ak m Icw (ka)/1s AC400V AC400V þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar (mm) Y Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E D D Kablo Ba lant s Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Aksesuarlar Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 49

52 Elektronik Kompakt Þalterler Elektronik VME Serisi Model VME4-630 VME4-630H VME4-800 VME4-800H Anma Ak m In (A) Ayarlanabilir Anma Ak m Ir1 (A) (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) K sa Süreli Dayan m Ak m Icw (ka)/1s AC400V AC400V þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar (mm) Y Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E D D Kablo Ba lant s Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Aksesuarlar Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 50

53 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Elektronik VME Serisi Model VME VME5-1250H VME VME5-1600H Anma Ak m In (A) Ayarlanabilir Anma Ak m Ir1 (A) (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0) x In Ayarlanabilir Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) K sa Süreli Dayan m Ak m Icw (ka)/1s AC400V AC400V þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar (mm) Y Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E D D Kablo Ba lant s Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Aksesuarlar Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 51

54 K a ç a k A k ý m l ý K o m p a k t Þ a l t e r l e r Kaçak Akýmlý VMR Serisi Model VMR1-100 VMR1-100H VMR1-100U 100 Anma Ak m In (A) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, , 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, , 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) Kaçak Akým Eþik Deðeri I Dn (ma) Gecikme Zamaný Dt (s) Kaçak Ak m Duyarl l k Eþi i I Dno (ma) Kaçak Ak m Maksimum K sa Devre Kesme Kapasitesi I Dm (ka) þletme Performans Açma-Kapama AC400V AC400V Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 IDn 2 1 Icu 4 Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 IDn 2 1 Icu 4 Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 IDn 2 1 Icu 4 Elektriksel Ömür Mekanik Ömür Boyutlar (mm) Y E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 52

55 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Kaçak Akýmlý VMR Serisi Model VMR2-160 VMR2-160H VMR2-160U 160 Anma Ak m In (A) 100, 125, 140, , 125, 140, , 125, 140, 160 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) Kaçak Ak m Eþik Deðeri I Dn (ma) Gecikme Zamaný Dt (s) Kaçak Ak m Duyarl l k Eþi i I Dno (ma) Kaçak Ak m Maksimum K sa Devre Kesme Kapasitesi I Dm (ka) þletme Performans Açma-Kapama AC400V AC400V Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 IDn 2 1 Icu 4 Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 IDn 2 1 Icu 4 Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 IDn 2 1 Icu 4 Elektriksel Ömür Mekanik Ömür Boyutlar (mm) Y E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 53

56 K a ç a k A k ý m l ý K o m p a k t Þ a l t e r l e r Kaçak Akýmlý VMR Serisi Model VMR2-225 VMR2-225H VMR2-225U 225 Anma Ak m In (A) 100, 125, 140, 160, 180, 200, , 125, 140, 160, 180, 200, , 125, 140, 160, 180, 200, 225 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) Kaçak Akým Eþik Deðeri I Dn (ma) Gecikme Zamaný Dt (s) Kaçak Ak m Duyarl l k Eþi i I Dno (ma) Kaçak Ak m Maksimum K sa Devre Kesme Kapasitesi IDm (ka) þletme Performans Açma-Kapama AC400V AC400V Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 ID n 2 1 Icu 4 Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 ID n 2 1 Icu 4 Ayarlanabilir: 50/100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 0.1/0.3/0.5/0.8/1.0 1 ID n 2 1 Icu 4 Elektriksel Ömür Mekanik Ömür Boyutlar (mm) Y E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 54

57 T e k n i k Ö z e l l i k l e r Kaçak Akýmlý VMR Serisi Model VMR3-400 VMR3-400H VMR3-400U VMR4-630 Anma Ak m In (A) 200, 250, 315, 350, , 250, 315, 350, , 250, 315, 350, , 500, 630 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) AC400V þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) AC400V Kaçak Ak m Eþik Deðeri I Dn (ma) Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Gecikme Zamaný Ayarlanabilir: Ayarlanabilir: Ayarlanabilir: Ayarlanabilir: Dt (s) 0.1/0.3/0.5/0.8/ /0.3/0.5/0.8/ /0.3/0.5/0.8/ /0.3/0.5/0.8/1.0 Kaçak Ak m Duyarl l k Eþi i 1 ID n 1 ID n 1 ID n 1 ID n I Dno (ma) Kaçak Ak m Maksimum K sa Devre 1 Icu 1 Icu 1 Icu 1 Icu Kesme Kapasitesi IDm (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar (mm) Y Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 55

58 K a ç a k A k ý m l ý K o m p a k t Þ a l t e r l e r Kaçak Akýmlý VMR Serisi Model VMR4-630H VMR4-630U VMR4-800H VMR4-800U Anma Ak m In (A) 400, 500, , 500, , , 800 Kutup Say s Anma Yal t m Gerilimi Ui (V) AC 800 AC 800 AC 800 AC 800 Anma þletme Gerilimi Ue (V) AC 400 AC 400 AC 400 AC 400 Anma Darbe Dayan m Gerilimi Uimp (V) K sa Devre Kesme Kapasitesi Icu (ka) AC400V þletme K sa Devre Kesme Kapasitesi Ics (ka) AC400V Kaçak Ak m Eþik Deðeri I Dn (m A) Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Ayarlanabilir: 100/300/500/800/1000 Gecikme Zamaný Ayarlanabilir: Ayarlanabilir: Ayarlanabilir: Ayarlanabilir: Dt (s) 0.1/0.3/0.5/0.8/ /0.3/0.5/0.8/ /0.3/0.5/0.8/ /0.3/0.5/0.8/1.0 Kaçak Ak m Duyarl l k Eþi i 1 ID n 1 ID n 1 ID n 1 ID n I Dno (ma) Kaçak Ak m Maksimum K sa Devre 1 Icu 1 Icu 1 Icu 1 Icu Kesme Kapasitesi IDm (ka) þletme Performans Açma-Kapama Boyutlar (mm) Y Elektriksel Ömür Mekanik Ömür E Y E Kablo Ba lant s Aksesuarlar D D Ön Arka Uzatmalý Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Yard mc Kontak Blo u Alarm Kontak Blo u Uzatmalý Döner Kurma Kolu Motor Kumanda Mekz. 56

59 57

60 K o m p a k t Þ a l t e r A k s e s u a r l a r ý ÜRÜN Þönt Açt rma Bobini Düþük Gerilim Bobini Aç klama Birlikte Kullan laca Kompakt Referans 220V AC VMT1 VMA-SR1TS 220V AC VMT2 VMA-SR2TS 220V AC VMT3 VMA-SR3TS 220V AC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-SR1S 220V AC VMF3-VMR2-VME2 VMA-SR2S 220V AC VMF4-VMR3 VMA-SR3S 220V AC VME3 VMA-SR4S 220V AC VMF5 VMA-SR5S 220V AC VME4 VMA-SR6S 220V AC VMR4 VMA-SR7S 220V AC VMF6 VMA-SR8S 220V AC VMT1 VMA-UVR1TS 380V AC VMT1 VMA-UVR1TF 220V AC VMT2 VMA-UVR2TS 380V AC VMT2 VMA-UVR2TF 220V AC VMT3 VMA-UVR3TS 380V AC VMT3 VMA-UVR3TF 220V AC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-UVR1S 380V AC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-UVR1F 220V AC VMF3-VMR2-VME2 VMA-UVR2S 380V AC VMF3-VMR2-VME2 VMA-UVR2F 220V AC VMF4-VMR3 VMA-UVR3S 380V AC VMF4-VMR3 VMA-UVR3F 220V AC VMF5 VMA-UVR5S 380V AC VMF5 VMA-UVR5F 220V AC VMR4 VMA-UVR7S 380V AC VMR4 VMA-UVR7F 220V AC VMF6 VMA-UVR8S 380V AC VMF6 VMA-UVR8F Yard mc Kontak Blo u 1NO + 1NC VMT1 VMA-AU1T/11 1NO + 1NC VMT2 VMA-AU2T/11 2NO + 2NC VMT3 VMA-AU3T/22 1NO + 1NC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-AU1/11 2NO + 2NC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-AU1/22 1NO + 1NC VMF3-VMR2-VME2 VMA-AU2/11 2NO + 2NC VMF3-VMR2-VME2 VMA-AU2/22 1NO + 1NC VMF4-VMR3 VMA-AU3/11 2NO + 2NC VMF4-VMR3 VMA-AU3/22 1NO + 1NC VME3 VMA-AU4/11 2NO + 2NC VME3 VMA-AU4/22 1NO + 1NC VMF5 VMA-AU5/11 2NO + 2NC VMF5 VMA-AU5/22 1NO + 1NC VME4 VMA-AU6/11 2NO + 2NC VME4 VMA-AU6/22 1NO + 1NC VMR4 VMA-AU7/11 2NO + 2NC VMR4 VMA-AU7/22 1NO + 1NC VMF6 VMA-AU8/11 2NO + 2NC VMF6 VMA-AU8/22 58

61 ÜRÜN Açýklama Birlikte Kullan laca Kompakt Referans Alarm Konta Uzatmalý Döner Kurma Kolu VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMF3-VMR2-VME2 VMF4-VMR3 VME3 VMF5 VME4 VMR4 VMF6 VMT1 VMT2 VMT3 VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMF3-VMR2-VME2 VMF4-VMR3 VME3 VMF5 VME4 VMR4 VMF6 VMA-W1 VMA-W2 VMA-W3 VMA-W4 VMA-W5 VMA-W6 VMA-W7 VMA-W8 VMA-MM1T VMA-MM2T VMA-MM3T VMA-MM1 VMA-MM2 VMA-MM3 VMA-MM4 VMA-MM5 VMA-MM6 VMA-MM7 VMA-MM8 Mekanik Kilit Ýki Kompakt Þalter Arasý VMF1 VMF2-VMR1-VME1 VMF3-VMR2-VME2 VMF4-VMR3 VME3 VMF5 VME4 VMR4 VMF6 VMA-MI1 VMA-MI2 VMA-MI3 VMA-MI4 VMA-MI5 VMA-MI6 VMA-MI7 VMA-MI8 VMA-MI9 Motor Mekanizmas 220V AC VMT2 VMA-EM2TS 380V AC VMT2 VMA-EM2TF 220V AC VMT3 VMA-EM3TS 380V AC VMT3 VMA-EM3TF 220V AC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-EM1S 380V AC VMF1-VMF2-VMR1-VME1 VMA-EM1F 220V AC VMF3-VMR2-VME2 VMA-EM2S 380V AC VMF3-VMR2-VME2 VMA-EM2F 220V AC VMF4-VMR3 VMA-EM3S 380V AC VMF4-VMR3 VMA-EM3F 220V AC VME3 VMA-EM4S 380V AC VME3 VMA-EM4F 220V AC VMF5 VMA-EM5S 380V AC VMF5 VMA-EM5F 220V AC VME4 VMA-EM6S 380V AC VME4 VMA-EM6F 220V AC VMR4 VMA-EM7S 380V AC VMR4 VMA-EM7F 220V AC VMF6 VMA-EM8S 380V AC VMF6 VMA-EM8F 59

62 60

63 61

64 t e k n i k b i l g i l e r 62

65 63

66 G e n e l B i l g i l e r TEMEL PRENSÝPLER Doðru devre koruyucu cihaz seçiminde, potansiyel tehlikelere karþý ön çalýþma gereklidir. Kablolama düzeni bazý tehlikelerle özdeþleþmiþtir: 1) Elektrik Þoku 2) Termik Etki 3) Aþýrý Akým 4) Düþük Gerilim 5) Ýzolasyon 1. Elektrik Þoku Ýki bölüme ayrýlýr: Direkt temas: Elektrikli cihazlarýn aktif iletkenlerine ya da diðer aktif kýsýmlarýna insanlarýn doðrudan temas olayýdýr. Endirekt temas: Elektrikli cihazlarda genellikle bir yalýtým hatasý sonucunda gerilim altýnda kalan kýsýmlara insanlarýn temasýdýr. Direkt temastan korunabilmek için kablolama düzeninde aþaðýdaki temel tedbirler alýnmalýdýr: a) Aktif iletken kýsýmlarýn izolasyonu ile b) Kaplama veya bariyerlerle c) Engellerle d) Ulaþýlabilecek yerlerden uzaða monte ederek Endirekt temastan korunabilmek için kablolama düzeninde aþaðýdaki temel tedbirler alýnmalýdýr: a) Topraklanmýþ eþpotansiyel bað ve otomatik devre kesme b) Klas II veya eþdeðer izolasyon c) Yalýtkan yer d) Topraksýz bölgesel gövde e) Ayýrýcý Baðlantýnýn kesilmesi yeterince hýzlý olmalýdýr. Metal yüzeyde depolanmýþ gerilimin bir tehlikeye neden olmamasý için koruma cihazýnýn çalýþma karakteristikleri ve toprak empedansýna baðlý olarak, birçok baðlantý kesilmesi ya aþýrý akým cihazlarý, sigortalar, minyatür devre kesicileri ya da kaçak akým cihazlarý tarafýndan saðlanýr. 2. Termik Etki: Normal kullaným ve hata koþullarý altýnda elektrik ekipmanlarýnca oluþturulan ýsýdýr. Termik etkilere karþý dayanýklýlýk ve koruma için en son elektriksel standartlara uyumlu cihazlar seçmek faydalýdýr. 3. Aþýrý Akým: Devre bileþenlerinin nominal deðerinin üstündeki akýmlar olarak tarif edilebilir. Çalýþan bir devrenin aþýrý yüklenmesinden kaynaklanabilir veya kýsa devre akýmýnýn bir formunu alabilir. Aþýrý akým korumasý, sigorta ve devre kesicilerin tek veya kombinasyonu þeklinde kullanýlmasýyla da saðlanabilir. 4. Düþük Gerilim: Þebeke geriliminin nominal deðerinin altýnda seyretmesidir. Elektrik devrelerinde gerilimin belirli bir deðerin altýna düþmesi çeþitli cihazlarýn arýzalanmasýna sebeb olabilir. Özellikle soðuk havalarda elektrik tüketiminin arttýðý zamanlarda daðýtým istasyonundan nominal gerilimden daha düþük bir gerilim gelir. Büyük sanayi sitelerinin ve fabrikalarýn çalýþtýðý esnada ve yüksek güçlü makinelerin kalkýþý sýrasýnda da görülmektedir. Uygun kontrol ve koruma cihazlarýnýn seçiminde düþük gerilime karþý koruma göz önüne alýnmalýdýr. 5. Ýzolasyon: Elektrik tesisatý, cihazlarý ve makinelerinin çeþitli tehlikelere karþý izolasyonu tam olmalýdýr. Yeni standartlar devre kesici ve sigortalar için bu durumu hesaba katmaktadýr. AÞIRI AKIMA KARÞI KORUMA Aþýrý akým - "Anma deðerini aþan akýmdýr. Ýletkenin taþýyabileceði akým kapasitesidir". Aþýrý yük akýmýna karþý koruma - Koruyucu cihazlar devredeki aþýrý yük akýmýný devreye zarar verici izolasyondan veya kablo baðlantýsýndan kaynaklanan bir sýcaklýk artýþý olmadan önce kesmelidirler. KISA DEVRE AKIMINA KARÞI KORUMA Kýsa devre - Bir devrede genellikle farklý gerilimli iki veya daha fazla noktanýn baðýl olarak düþük direnç veya empedans üzerinden kaza veya kasýt ile birbirine temasýna denir. Koruma cihazlarý her türlü kýsa devre akýmýný, iletkenlerde ve baðlantýlarda termik veya mekanik (elektro-dinamik) bir tehlike yaratmadan kesmelidir. Kesicinin kesme kapasitesi kurulu olduðu devrede meydana gelebilecek bir kýsa devre akýmýndan daha düþük olmamalýdýr. 64

67 G e n e l B i l g i l e r ELEKTRÝKSEL SEMBOLLER Alçak gerilim devre kesicilerini kapsayan uluslar arasý standartlar, kesicinin asli çalýþma koþullarý dikkate alýnarak kullanýcýya daha iyi kalite ve performans saðlar. Elektriksel taným ve sembollerin sýkça kullanýlanlarý; In : Anma Akýmý Ir : Ayarlanan Anma Akýmý Icn : Anma Kýsa Devre Kapasitesi Icm : Anma Kýsa Devre Kapama Kapasitesi Ics : Servis Kýsa Devre Kesme Kapasitesi Icu : Kýsa Devre Kesme Kapasitesi IDn : Kaçak Akým Eþik Deðeri Ue : Anma Ýþletme Gerilimi Ui : Anma Yalýtým Gerilimi Uimp: Anma Darbe Dayaným Gerilimi Anma Akýmý (In): Ýmalatçýnýn belirttiði, devre kesicinin belirli bir referans ortam hava sýcaklýðýnda, kesintisiz çalýþmada taþýmak üzere tasarýmlandýðý akýmdýr. Ayarlanan Anma Akýmý (Ir): Devre kesicinin termik ayarlanabilir anma akým deðeridir. Anma Kýsa Devre Kapasitesi (Icn): Ýmalatçýnýn devre kesici için kararlaþtýrdýðý sýnýr kýsa devre kesme kapasitesi deðeridir. 36 kv Anma Kýsa Devre Kapama Kapasitesi (Icm): Ýþletme geriliminde, beyan edilen frekans ve belirlenmiþ güç faktörü için devre kesicinin imalatçý tarafýndan bildirilen kýsa devre kapama akým deðeridir. Bu, en fazla beklenen tepe akýmý deðeri olarak ifade edilir. Servis Kýsa Devre Kesme Kapasitesi (Ics): Ýþletme geriliminde ve tanýmlanan güç faktörü için bir devre kesicinin üç defa kesebileceði kýsa devre akým deðeridir. Kýsa Devre Kesme Kapasitesi (Icu): Ýþletme geriliminde, bir devre kesicinin iki defa kesebileceði en büyük kýsa devre akým deðeridir. Kaçak Akým Eþik Deðeri (IDn): Koruma cihazýnýn devreyi açacaðý hata akým deðeridir. Anma Ýþletme Gerilimi (Ue): Bir devre kesicinin, ilgili test ve kullanma þartlarýna göre imalatçý tarafýndan bildirilen gerilim deðeridir. Anma Yalýtým Gerilimi (Ui): Bir devre kesicinin ilgili dielektrik testleri ve mesafelerine göre belirlenmiþ yalýtým gerilimidir. Hiçbir durumda en büyük anma gerilimi, anma yalýtým gerilimini aþmamalýdýr. Anma Darbe Dayaným Gerilimi (Uimp): Bir devre kesicinin, öngörülen biçim ve polaritede bulunan darbe geriliminin, belirlenmiþ test þartlarýnda dayanabileceði pik deðeridir. 36 kv TR1 TR2 ACB In 630~6300A ACB ACB In 630~6300A VME In 32 ~1600A VME VME VMT VMF In 32~1600A In 16~400A In 16~2500A VMF VME VMF VMF VMF In 32~1600A ln 16~2500A VMF VMT VMF ln 16~2500A ln 16~400A ln 16~2500A VMT In 16~400A VMT In 16~400A VMT In 16~400A VMT VMT VMT VMT ln 16~400A ln 16~400A ln 16~400A ln 16~400A M VTB In 1 ~ 125A VTB M 7,5 ~ 55kW VTB ln 1~125A VTB VTB VTB M M M 65

68 O t o m a t i k S i g o r t a l a r OTOMATÝK SÝGORTA TANIM Ýçinde termik ve manyetik koruma saðlayan birimler bulunan, akýmlarý taþýma, kesme ve sistem aþýrý yüklere karþý koruma özellikleri olan minyatür mekanik anahtarlama cihazýdýr. Akým Sýnýrlama Eðrisi Açma Karakteristikleri : B Tipi - Devreyi çabuk açar. Manyetik koruma aralýðý, anma akýmýnýn 3 ile 5 katý arasýndadýr. Ev aydýnlatmasý, priz ve kumanda devrelerinde kullanýlýrlar. C Tipi - Devreyi geç açar. Manyetik koruma aralýðý, anma akýmýnýn 5 ile 10 katý arasýndadýr. Transformatör, motor gibi elektrik makinalarýnýn korunmasýnda kullanýlýrlar. 0 Ak m Gerilim Kesme Ak m Zaman Yüksek Beklenen Hata Ak m 0 t x t 1 t 2 OTOMATÝK SÝGORTA KARAKTERÝSTÝKLERÝ In 1.45 In Termik Açma Manyetik Açma I 1 I 2 t I 4 I 5 t dakika t v (s) B E risi C E risi B Eðrisi 1.13xI N >1h 3xI N >0.1s 1.45xI N <1h 5xI N <0.1s C Eðrisi 1.13xI N >1h 5xI N >0.1s 1.45xI N <1h 10xI N <0.1s I 3=2.55x I N I N <32A için 1 s<t<60s I N <32A için 1 s<t<120s x I n In : Otomatik sigortanýn anma akýmý I1 : Alt sýnýr akýmý (otomatik sigortayý 1 saat içerisinde açtýrmayan akým) I2 : Üst sýnýr akýmý (otomatik sigortayý 1 saat içerisinde açtýran akým) I3 : Tolerans bandý I4 : Manyetik açtýrýcýnýn tutma akýmý (t>0,1s.) I5 : Manyetik açtýrýcýnýn açma akýmý (t>0,1s.) 66

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

k o m p a k t ş a l t e r l e r 1 K o m p a k t Ş a l t e r l e r 36 kv TR1 ACB In 630~6300A VM In 3 ~1600A VM VMF VM VMF VMF VMF In 3~1600A ln 16~500A VMT In 16~00A VMT In 16~00A VMT In 16~00A VTB In

Detaylı

YENİ. Amb. Ref. Bağlant aksesuarlar adet bağlant koruyucu A e kadar A den 100 A e kadar

YENİ. Amb. Ref. Bağlant aksesuarlar adet bağlant koruyucu A e kadar A den 100 A e kadar DRX TM 00 5A den 00A e termik manyetik kompakt şalter YNİ 270 28 27 83 27 42 27 54 Teknik detaylar ve eğriler sf. 9 Boyutlar sf. 88 Menteşeli ön kapak 3 Kutuplu IC 60947-2 Standartlar na uygun alçak gerilim

Detaylı

Piyasayı alt eden şalt!

Piyasayı alt eden şalt! Piyasayı alt eden şalt! 1 GENİŞ KULLANIM ALANI Eksiksiz ürün ailesi Konutlar, ofisler ve fabrikalar AKILLI TASARIM Kolay montaj ve uygulama Endüstriye uygun tasarım YÜKSEK PERFORMANS Yeni tasarım 6 ka

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

M NYATÜR DEVRE KES C LER

M NYATÜR DEVRE KES C LER Anahtarl Otomatik Sigortalar Ç NDEK LER FM A... A FM A... A Otomatik Sigortalar Özellikler Teknik Tablo Sipariş Kodları Eğriler Faz - Nötr Anahtarlı Otomatik Sigortalar Özellikler Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

Rollina Linnera Meridian Karre Kardelen Vera IP20 Pacific Nemli Yer Serisi IP54 Palmiye Nemli Yer Serisi IP54

Rollina Linnera Meridian Karre Kardelen Vera IP20 Pacific Nemli Yer Serisi IP54 Palmiye Nemli Yer Serisi IP54 8 Anahtar ve Priz Serileri Rollina Linnera Meridian Karre Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 indeks 8 9 0 Grup Priz, Aksesuarlar ve Sigorta Kutuları Multilet Beyaz

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Doğru Tercih Alçak Gerilim Çözümleri Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Alçak Gerilim Çözümleri İçindekiler Otomatik Sigortalar Kaçak Akım Koruma Anahtarları Kompakt Şalterler Açık Tip Devre Kesiciler Silindirik

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Darbe Akım Anahtarı Yük Ayırıcı Anahtarlar Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Darbe Akım Anahtarı Yük Ayırıcı Anahtarlar Boyutlar. MODÜLER ÜRÜNLER MODÜLER ÜRÜNLER AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar............................ 49 Boyutlar.................................................

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar. AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar... 4 Boyutlar... 4 Sipariş Bilgileri... 4 Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları....

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Meridian Karre Carmen Opak Carmen Plus Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 Multilet Aksesuar ve Kasalar Sigorta Kutuları 5 7 8 9

Detaylı

Açma eğrileri. Compact NSX Dağıtım sistemlerinin koruması DB t(s) DB t(s)

Açma eğrileri. Compact NSX Dağıtım sistemlerinin koruması DB t(s) DB t(s) Açma eğrileri Compact NX - Dağıtım sistemlerinin koruması TM manyetik açma üniteleri TM6D / TM6G TMD / TMG DB479 DB476. TM6D : Im = x In. TMD : Im = x In... TM6G : Im = 4 x In...... t < ms... TMG : Im

Detaylı

YG/AG Kısa Devre Hesaplamaları ve AG Pano Dizaynı

YG/AG Kısa Devre Hesaplamaları ve AG Pano Dizaynı 07.11.2018 EMO ANKARA ŞUBESİ e-design Yazılımı YG/AG Kısa Devre Hesaplamaları ve AG Pano Dizaynı Naim Hakan EREN, Teknik Tanıtım ve Dizayn Uzmanı İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği (Acil Durum Prosedürü)

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans EasyPact 100 den 4000 A ya kadar AG devre kesiciler ve motor yolvericiler Binalar Endüstriyel Uygulamalar Panel Üreticileri ve OEM 00252 Easypact

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Mart 2015 * Bu fiyat listesi 1 Mart 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Fiyatlarımızda her hangi bir iş ara luzum kalmaksızın

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ

MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ LOVATO Electric motor koruma șalterleri yüksek verimlilik değerlerine sahip IE3 sınıfı yeni motorlar için uygundur. MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ SM... SERİSİ TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

HİMEL-HDB6SL1C1 HİMEL-HDB6SL1C2 HİMEL-HDB6SL1C3 HİMEL-HDB6SL1C4 HİMEL-HDB6SL1C6 HİMEL-HDB6SL1C10 HİMEL-HDB6SL1C16 HİMEL-HDB6SL1C20 HİMEL-HDB6SL1C25

HİMEL-HDB6SL1C1 HİMEL-HDB6SL1C2 HİMEL-HDB6SL1C3 HİMEL-HDB6SL1C4 HİMEL-HDB6SL1C6 HİMEL-HDB6SL1C10 HİMEL-HDB6SL1C16 HİMEL-HDB6SL1C20 HİMEL-HDB6SL1C25 HİMEL-HDB6SL1C1 HİMEL-HDB6SL1C2 HİMEL-HDB6SL1C3 HİMEL-HDB6SL1C4 HİMEL-HDB6SL1C6 HİMEL-HDB6SL1C10 HİMEL-HDB6SL1C16 HİMEL-HDB6SL1C20 HİMEL-HDB6SL1C25 HİMEL-HDB6SL1C32 HİMEL-HDB6SL1C40 HİMEL-HDB6SL1C50 HİMEL-HDB6SL1C63

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Açık Tip AlTerleri Güç Ş

Açık Tip AlTerleri Güç Ş Açık Tip Güç Şalterleri Açık Tip Güç Şalterleri İçindekiler Teknik Özellikler.... 54 Genel Bilgi.... 55 Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri.... 55 Çekmeceli Açık Tip Güç Şalteri İşletme Pozisyonları... 55

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016 Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi Mart 2016 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. Tüm çabamız daha güvenli bir dünya

Detaylı

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 60 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER 60 A E KADAR GENİŞLETİLMİŞ SERİ Her türlü koşulda çalışmak için tasarlandı! DRX

Detaylı

Sertifikalarımız Sertifikalarımız

Sertifikalarımız Sertifikalarımız Sertifikalarımız İçindekiler 3kA Otomatik Sigortalar 4-5 6kA Otomatik Sigortalar 6-7 10kA Otomatik Sigortalar 8-9 Kaçak Akım Koruma Röleleri 11 Termik Manyetik Şalterler 13 Yangın Korumalı Termik Manyetik

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

Sertifikalarımız Sertifikalarımız

Sertifikalarımız Sertifikalarımız Sertifikalarımız İçindekiler 3kA Otomatik Sigortalar 4-5 6kA Otomatik Sigortalar 6 10kA Otomatik Sigortalar 7 Kaçak Akım Koruma Röleleri 9 Termik Manyetik Şalterler 11 Yangın Korumalı Termik Manyetik

Detaylı

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri Doğru Tercih Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Fiyat Listesi Ocak 2013 Ocak 2013 HDM6s Aksesuarlar ve Yardımcı Donanımlar Bağlantı Barası MX Bobini Fiş Tipi Arka Bağlantı Aparatı Seperatör MN Bobini

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC. Devre Kesiciler. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 minyatür devre kesiciler

SCHNEIDER ELECTRIC. Devre Kesiciler. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 minyatür devre kesiciler SCHNEIDER ELECTRIC Devre Kesiciler Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Multi9 minyatür devre kesiciler Minyatür Devre Kesici Ürün Özellikleriyle ilgili Bilgiler: Minyatür devre kesici, aşırı yük ya da

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Motor Koruma Şalterleri

Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri ABB global pazara yüksek teknoloji geniş bir motor koruma çözümü sunuyor. Neden motor koruma şalteri? Motor koruma şalterleri, elektrik devreleri ve motor koruma uygulamalarında

Detaylı

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş.

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. 2017FİYAT LİSTESİ sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü 66 Serisi - Güç Röleleri 30 A Özellikler 66.22 66.82 2 Kutuplu geniş (DPDT) 30 A Güç Rölesi 66.22 PCB bağlantıları & montaj 66.82 Faston 250 bağlantıları - Flanş montaj EN 60335-1 e göre bobin ve kontak

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

* Bu fiyat listesi 1 Ağustos 2018 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın

* Bu fiyat listesi 1 Ağustos 2018 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın Fiyat Listesi Ağustos 2018 * Bu fiyat listesi 1 Ağustos 2018 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda değişiklik

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Yeni Tmax XT. 250A e kadar yeni alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler.

Yeni Tmax XT. 250A e kadar yeni alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler. Yeni Tmax XT. 250A e kadar yeni alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler. Yeni Tmax XT. XT, kesinlikle extra mükemmel. 2 Rakipsiz bir kullanım çeșitliliğine sahip ve tüm tesisat sorunlarını çözebilen

Detaylı

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için Debrolİft mekanizması yardımcı kontaklar İçİn konnektör kaideler Çekmeceli veya soketli tip için DPX : sabit, çekmeceli veya soketli 16-250 A termik-manyetik DIN raya veya saca montaj 3 boyut : 125, 160,

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! RCCB Kaçak Akım Genel Sigma kaçak akım koruma şalterleri insan hayatını tehlikeli elektrik şoklarına karşı koruma veya tesiste oluşabilecek izolasyon hatalarını önceden

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Ekim 2014. Siz müşterilerinizle sıcak çayınızı 5 dakikada yudumlarken

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Ekim 2014. Siz müşterilerinizle sıcak çayınızı 5 dakikada yudumlarken Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi Ekim 2014 Siz müşterilerinizle sıcak çayınızı 5 dakikada yudumlarken Dünyanın 7. büyük enerji şirketi bu sürede sizin için 27.800 adet otomatik sigorta, 3,400 adet

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

1 Aral k SENTRON Koruma Cihazları 3VL Kompakt Tip Güç fialterleri. Min. Siparifl Adedi. Birim Fiyat TL. Güç fialter Tipi.

1 Aral k SENTRON Koruma Cihazları 3VL Kompakt Tip Güç fialterleri. Min. Siparifl Adedi. Birim Fiyat TL. Güç fialter Tipi. Aral k 207 SENTRON Koruma Cihazları 3VL Kompakt Tip Güç fialterleri Güç fialter Tipi 3VL9400-UG00 3VL9400-UH00 3VL9400-UJ00 3VL9400-UK00 3VL9800-UG00 3VL9800-UH00 3VL9800-UJ00 3VL9800-UK00 382,00 382,00

Detaylı

1 Aral k Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC

1 Aral k Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC Aral k 207 SIRIUS Anahtarlama Cihazları Yeni Nesil SIRIUS Kontaktör Aksesuarları Anma Gücü () (kw) Anma Ak m () Ak m le (2) Kontak NO NC AC Kontaktörler (Genifl bobin gerilimi aral 20-33V AC / DC, entegre

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

1 Aral k SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C HAZLARI

1 Aral k SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C HAZLARI ATC00 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihazı Aral k 07 SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C HAZLARI SENTRON ATC 00 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz SENTRON ATC 00 cihaz iki adet motorlu flalterle

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

NH BIÇAKLI SİGORTA ALTLIKLARI

NH BIÇAKLI SİGORTA ALTLIKLARI Giriş VOLTRANO Markalı alçak gerilim NH Bıçaklı Sigorta Altlıklarında güvenirlik ve performans sağlamak için en son teknoloji kullanılır. Alçak gerilim NH Bıçaklı Sigorta Altlıkları TS EN 60269-1/-2 de

Detaylı

MPX 3 CTX 3 RTX 3 MOTOR KORUMA VE KONTROL İÇİN KESİN PERFORMANS BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

MPX 3 CTX 3 RTX 3 MOTOR KORUMA VE KONTROL İÇİN KESİN PERFORMANS BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER MPX CTX RTX MOTOR KORUMA VE KONTROL İÇİN KESİN PERFORMANS BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER MPX CTX RTX Tüm sektörlerde motorların korunması ve kontrolü bir ihtiyaçtır: Ticari

Detaylı

İçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 10 ka - 2P-4P

Detaylı

AG KORUMA ÖLÇÜ VE KUMANDA EKIPMANLARI. Genel Ürün Kataloğu ISO 9001:2008.

AG KORUMA ÖLÇÜ VE KUMANDA EKIPMANLARI. Genel Ürün Kataloğu ISO 9001:2008. AG KORUMA ÖLÇÜ VE KUMANDA EKIPMANLARI Genel Ürün Kataloğu ISO 9001:2008 İÇİNDEKİLER AG DEVRE KESİCİLERİ...8 Genel... 9 Temel Özellikler... 9 AG Devre Kesicisini Oluşturan Parçalar... 16 Çalışma Koşulları...

Detaylı

SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C HAZLARI

SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C HAZLARI 9 May s 07 / Fiyat Listesi SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C HAZLARI SENTRON ATC 00 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz SENTRON ATC 00 cihaz iki adet motorlu flalterle birlikte otomatik flebeke

Detaylı

Kısa bir mola! Siz değerli müşterilerinizle çaylarınızı yudumlarken;

Kısa bir mola! Siz değerli müşterilerinizle çaylarınızı yudumlarken; Fiyat Listesi ubat Kısa bir mola! Siz değerli müşterilerinizle çaylarınızı yudumlarken; Dünyanın 7. büyük enerji şirketi sizler için 5 dakikada 27.0 adet otomatik sigorta,.00 adet kaçak akım, 2.7 adet

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

62 Serisi - Güç Röleleri 16 A. Özellikler / /

62 Serisi - Güç Röleleri 16 A. Özellikler / / Özellikler 62.22 / 62.23 62.22-0300 / 62.23-0300 PCB Montaj 16 A güç rölesi 2 ve 3 kutup değişken kontak yada NA kontak (3 mm den büyük kontak boşluğu) AC ve DC bobinler EN 60335-1 e göre, 6mm boşluk ve

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız için temel ürünler hizmetinizde

Bütün ihtiyaçlarınız için temel ürünler hizmetinizde YENİ CTX KONTAKTÖRLER Bütün ihtiyaçlarınız için temel ürünler hizmetinizde Endüstrİyel kontaktörler 9A den 310 A e 3 KUTUPLU CTX üç kutuplu endüstriyel kontaktörler, aile düşüncesi Yenilenen CTX serisi

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Mart 2014 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ HDW9 Aksesuarları ve Yardımcı Donanımlar yeni Kumanda Kapatma Bobini Açtırma Bobini Düşük Gerilim

Detaylı

3VM Kompakt Tip Güç Şalterleri

3VM Kompakt Tip Güç Şalterleri SENTRON 3VM Kompakt Tip Güç Şalterleri Ekonomik Çözüm siemens.com.tr/alcakgerilim 3VM Kompakt Tip Güç Şalterleri Ekonomik çözüm Her altyapı sistemi, güvenilir bir enerji kaynağına ve güvenli ve verimli

Detaylı

188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In

188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In Diğer ürünlerde Mart 2014 tarihli liste geçerlidir. Fiyat Listesi Mart 2014 v2 188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In In (A) Min. Sipariş

Detaylı

Teknik katalog ABB Alçak gerilim ürünleri Modüler DIN rayı cihazları

Teknik katalog ABB Alçak gerilim ürünleri Modüler DIN rayı cihazları Teknik katalog - 2011 ABB Alçak gerilim ürünleri Modüler DIN rayı cihazları ABB Modüler DIN rayı cihazları Tüm uygulamalar için esnek ve güvenilir çözümler ABB, her türlü bina, endüstriyel ve ticari tesisatlar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

DÜNYADA. Uluslararası AR-GE Merkezi. Uluslararası Pazarlama & Satış Alanları. Lojistik Merkezi. Satış Şirketi

DÜNYADA. Uluslararası AR-GE Merkezi. Uluslararası Pazarlama & Satış Alanları. Lojistik Merkezi. Satış Şirketi FİYAT LİSTESİ 2 0 1 8 DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik 6 Uluslararası Pazarlama & Satış Alanı: Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 14 AĞUSTOS 2018

FİYAT LİSTESİ 14 AĞUSTOS 2018 FİYAT LİSTESİ 14 AĞUSTOS 2018 DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik 6 Uluslararası Pazarlama & Satış Alanı: Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika, Avrupa, Latin Amerika,

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA ka ka 9 0 ka 0 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER ka ka 0 ka KOMPAKT ŞALTER Termik Manyetik Kompakt Şalter Termik Ayar

Detaylı

Himel Fiyat Listesi Ekim 2013

Himel Fiyat Listesi Ekim 2013 Himel Fiyat Listesi Ekim 2013 HDB6SL1C1 1 Kutup 4,5kA C Tipi 1A Otm.Sig. 8,00 HDB6SL1C2 1 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. 8,00 HDB6SL1C3 1 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. 8,00 HDB6SL1C4 1 Kutup 4,5kA C Tipi

Detaylı

1 TEMMUZ. FiYAT LiSTESi

1 TEMMUZ. FiYAT LiSTESi TEMMUZ 207 FiYAT LiSTESi TEMMUZ 207 FiYAT LiSTESi Harmonik Filtre Reaktörleri... 5 Şönt Reaktörler... 6 3 Fazlı Kontaktörler İçin Yedek Ana Kontak Takımları... 7 Kontaktör Üzerine Takılabilen Yardımcı

Detaylı