ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ."

Transkript

1 Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EN ÇOK HANGÝ TARAFTA YEYÝP YUTARLAR? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Açgözlülüðümüzün vardýðý nokta!.. Erdoðan Baybars BAÞARI Ali Osman BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ Dolgun Dalgýçoðlu ÞU ANDA GÜNEY KORE'DE OLMAK VARDI ANASINI SATAYIM Mehmet Levent KÜRDÝSTAN'LA MAÇ YAPANLARA CEZA MI KESTÝLER? Afrika dan Mektup 'Kýbrýs' gazetesinin yayýnlamayý reddettiði yazýyý biz yayýnlýyoruz Akfinans Bank'ýn, 'Kulaksýz 5' sitesi maðdurlarý ile Attila Berberoðlu'na saldýrgan yazýsýný yayýnlayan 'Kýbrýs' gazetesi, Berberoðlu'na yanýt hakký tanýmadý... Cezasýný Kürdistan-KKTC maçýna öfke mi? Futbol Federasyonu kundaklandý Dün sabahýn erken saatlerinde Lefkoþa'da Futbol Federasyonu binasý kundaklandý... Toplantý salonundaki koltuklar yakýldý sayfada Türkiye çekecek Akfinans Bank'ý mahkemeyi yanýltmakla suçlayan Berberoðlu þöyle dedi: Siz tarla üzerinde evler ve ev sahipleri olduðunu mahkemeden gizleyerek, ev sahiplerine söz hakký vermeden tarlanýn satýþý için emir çýkarttýnýz ve gayrý yasal bir tertiple evleri tarlaya ekleyerek açýk artýrma ile sattýrdýnýz... Yüksek Mahkeme'deki davanýn henüz sonuçlanmadýðýný belirten Berberoðlu, "AÝHM bu olayý izlemeye baþlamýþtýr ve her aþamasýný dikkatle takip etmektedir" dedi... Berberoðlu: Rauf Denktaþ'tan sonra AÝHM'nin tüm deðerli hukukçularý da, tarla olarak ipotek edilen bir maldaki ipoteðin tarla üzerindeki evleri kapsamadýðýný ve sizin evlere sahip olamayacaðýnýzý teyit ediyorlar sayfada Fuhuþ hem yasak, hem serbest... Yakalanmazsan mesele yok Devlet bir yandan fuhuþtan vergi toplarken, bir yandan da fuhuþa ceza kesiyor... 50'þer TL'ye fuhuþ yapan 2 Moldovyalý kadýn tutuklandý sayfada Taksi þoförünü sýrtýndan býçakladý Tartýþtýðý taksi þoförü Ahmet Uysal'ý sýrtýndan býçaklayan Yýlmaz Özcan gözaltýna alýndý sayfada Kurþun yaðdýranlar 8 gün daha tutuklu Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, yaþananlardan halkýn infial içinde olduðuna vurgu yaptý sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Cemaati Ýngiliz müstemlekecilerine teslim ettiler sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Pek Sayýn (!) Nihat Erim, Ýngiliz Yönetiminin Kýbrýslýtürklere güvenmesini memnuniyetle tespit ettiðini de yazdý raporunda. Ýngiliz sömürgecilerinin Kýbrýs'taki yönetimi Kýbrýslýtürklere güveniyormuþ! Profesör Nihat Erim bunu tespit etmiþ ziyareti sýrasýnda. Çok hoþlanmýþ. Çok sevinmiþ ve bu memnuniyetini Ýngiliz valisiyle paylaþtýktan sonra raporuna almýþ ve Ankara'ya iletmiþ! Pekâlâ, Kýbrýslýtürklerin Ýngiliz yönetimine güvendiðini nasýl tespit etmiþ Profesör Erim Kýbrýs'ta? Bunu açýklamadýðýna göre, herhalde Vali ile ve cemaat liderleriyle yaptýðý görüþmelerde tespit etmiþ olsa. Profesör Nihat Erim'in bu açýklamasý, özünde, Kýbrýslýtürklerin gýyabýnda perde gerisinde nelerin konuþulduðunu ele veriyor. Geldi. Vali ile görüþtü. Cemaat liderleriyle görüþtü. Görüþmelerde Taksim planlarýný nasýl ilerletecekleri ele alýndý. Türk cemaatinin Enosis'e karþý Taksim planlarý için nasýl seferber edileceði ele alýndý. "Teröre karþý mücadelede size yardýmcý olacaðýz" güvencesini verdi. Vali "Kýbrýslýtürklere güveniyoruz, size güveniyoruz" dedi. Ve böylece, liderler (!) ile birlikte cemaati Ýngiliz sömürge yönetimine teslim etmelerinin planlarý da yapýldý. Ankara'daklerin ve cemaat liderlerinin kontrolü altýna alýnan Kýbrýslýtürkler, iþte böyle teslim edildi Ýngiliz yönetimine! Lozan antlaþmasýndan sonra Kýbrýs'ý Ýngiliz'e teslim ettiler. Rum milliyetçiliði Ýngiliz'e karþý baþkaldýrdýðý aþamada "Kýbrýs'a karýþmayýz, Ýngiliz'e kalsýn" politikalarýyla Türk halkýný Ýngiliz boyunduruðu altýnda yaþamaya alýþtýrdýlar. Taksim planlarý yapýlýrken de, ciddi ve güvenilir (!) siyaset adamlarý görünümünde, bu planlarý destekleyip uygulamaya koydular. Üstüne üstlük "Kýbrýslýtürkler Ýngiliz'e güveniyor" politikalarýyla halký bu yöne yönlendirdiler. Türklerin "uyanýk, bilinçli ve kararlý" olduklarýný da yazdýlar, Ýngiliz'e iltifatlý raporlarýnda! Yani merak etmesin Ýngiliz sömürge yönetimi! Türkler (Kýbrýslýtürkler) uyanýktýr! Ne anlamda uyanýk? Bilinçlidir! Ne anlamda bilinçli? Kararlýdýr! Ne anlamda Kararlý? Yani Ýngiliz sömürge yönetimi merak etmesin, cemaati Ýngiliz yönetimine boyun eðmeyi çok iyi bir biçimde becerdiler. Türk cemaatinden Ýngiliz sömürge KALECÝK'TE TARLA YANGINI Kalecik'te bir þahsa ait buðday ekili tarlada, elektrik trafosundan çýkan kývýlcým sonucu yangýn çýktý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda çýkan yangýn köy halký, itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafýndan söndürülürken, yangýn sonucu bir þahsa ait 15 dönüm biçilmemiþ buðday ve 3 adet zeytin aðacý tamamen, 2 adet zeytin aðacý kýsmen ve yaklaþýk 35 dönüm makilik alan ve içerisindeki 1 adet zeytin aðacý tamamen, 1 adet zeytin aðacý ise kýsmen yandý. MUMDAN YANGIN ÇIKTI Dün sabah saat sýralarýnda Girne'de Zehra Hasan'a ait ikametgahýn oturma odasýnda unutulan mumun eriyerek alevlenmesi sonucu bir yangýn meydana geldi. Yangýn ev sahibi tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýn sonucu salon içerisinde bulunan 1 adet televizyon tamamen, 1 adet ikili koltuk, 1 adet televizyon sehpasý kýsmen yandý. Makarios dosyasýndan alýntýlar (31) Cemaati Ýngiliz müstemlekecilerine teslim ettiler yönetimine karþý herhangi bir hareket veya baþkaldýrý olmayacaktýr güvencesini verdiler. Düþman olan, Enosis isteyen Rumlardýr. Rumlarýn lideri olan Papazdýr. Bu bilinç aþýlanmýþtýr Türk cemaatine ve bu bilinçte olan cemaat Ýngiliz yönetiminin yanýnda Rum düþmana karþý ateþ içine atýlmaya kararlýdýr! Böyle bir cemaat istiyorlardý Taksim planlarýna hizmet ederlerken! Tel örgülü "Mason-Dikson" veya "yeþil" hatlarýn çekilmesi için Ýngiliz sömürgeciliðine yardýmcý olurlarken. Bu koþullar altýnda çekti Ýngiliz diplomasisi dönemin Türkiyeli politikacýlarýný Zürih-Londra antlaþmalarýna. "EOKA terörü" nün önünü kesmek için Ýngilizler Türkiye'nin desteðini istediler. Vali Harding "terörü yok etmek" için daha sert davranacaðýný belirtti. Nihat Erim "teröre karþý mücadelede size yardýmcý olacaðýz" güvencesini verdi. Ve "EOKA teröristlerine" karþý düzenlenen operasyonlara "Yardýmcý Polisleri" sürdüler. Bu koþullar altýnda ördüler Zürih'te Rum-Türk ortaklýðýný! Kýbrýs Cumhuriyetini iki cemaatin ortak olduðu bir antlaþma þekline bu koþullar altýnda soktular. Rumlar ortaðýn biri Türkler ortaðýn diðeri Þimdi, açýklanan belgeler içinden geriye baktýðýmýzda neyi görüyoruz? Rum-Türk ortaklýðýnýn taksimin bir türü olduðunu görüyoruz! Kötü bir ortaklýk yani! Peki, kötü bir ortaklýk yaþayabilir olabilir miydi? Olmayacaðýný zaten bilerek yaptýlar! Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðýnda "Türkçe konuþan Müslümanlar" ve "Helence konuþan Ortodoks Hristiyanlar" diye bir "Mason-Dikson" veya "Yeþil hat" daha çektiler iki cemaat arasýna ve Taksimin ilk aþamasýný hem harita üzerinde çizdiler, hem de nüfusun arasýna soktular. Kötü olan ortaklýk uzun sürmedi, bozuldu. Ýkinci aþamaya geçildi. Hâlâ ikinci aþamasýný yaþýyoruz. "Biz ayrýlamayýz" baþlýðýný koydu Þener Levent, geçen Çarþamba günkü yazýsýna ( )! Ayrýlamayýz! Çünkü ortaklýk bozuldu, ancak antlaþma feshedilemedi. Feshedilmediði de 4 Mart 1964 kararýyla teyit edildi. Ortaklardan biri Cumhuriyet'in yarýsýna olsun sahip çýktý. Diðerini, Taksim planlarýna alet olan politikacýlarýn ülkesine yamaladýlar KKTC diye! "Uyanýk, bilinçli ve kararlý" olan cemaate de hak ettiðini verdiler! "Ganimet dünyasýnda" tefecilere ve mafya düzenine teslim ettiler. (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EN ÇOK HANGÝ TARAFTA YEYÝP YUTARLAR? Güney ile kuzey arasýnda her türlü karþýlaþtýrma yapýldý da, yönetimdekiler en çok hangi tarafta yeyip yutuyor, henüz bu kýyaslama yapýlmadý galiba... Güneyde mi, kuzeyde mi daha çok yeyip yutma? Yeyip yutma ne demek? Makamýndan yararlanarak usulsüz biçimde parayý ve malý götürmek demek... Adam borç harç içinde bakan olur mesela... Beþ yýl sonra ise krallar gibi ayrýlýr bakanlýðýndan... Cüzdaný ve banka defteri þiþkin... Bir de bakarsýnýz birkaç da villa kaldýrmýþ bu arada... Gýcýr gýcýr son model araba almýþ... Bir kendine, bir eþine, bir de oðluna... Yaz tatillerinde ise lüks otellerde keyifleniyor. -Ulan, dersiniz, herif neydi, ne oldu... Bir polis müdürü ya da... Maaþýndan baþka geliri olmayan bir adam... Apartman kaldýrýr ansýzýn... Çocuklarýnýn her birine birer ev yapar... Bir milletvekili... Bir müdür... Bir müsteþar... Köþeyi döner göz açýp kapayana kadar... Size de mýrýldanmak kalýr acý acý: -Devlet malý deniz, yemeyen domuz! Domuz olmadýklarýný bize kanýtlamak mý isterler ne... Týksýrýnca patlayýncaya kadar yeyip yutarlar... Þu iki toplumlu Kayýplar Komitesi'nde olup bitenlere baktýkça, biz Kýbrýslýlarýn hiçbir zaman adam olamayacaðýmýzý düþündüm bir kere daha... Bu meseleyi de yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk... Mesele Komite ile Genetik Enstitüsü arasýnda bir uzlaþmazlýk gibi görünüyor, ama para kokularý geliyor bundan da yýlýnda kazýlarla aktif çalýþmasýna baþlayan Komite bugüne kadar yalnýz bir kere mali rapor sunmuþ yýlýnda milyon Euro'nun nasýl harcandýðýna iliþkin bir bilgi yok... Geçtiðimiz Kasým ayýnda görevinden istifa etmek zorunda kalan Komite Baþkaný Ýlias Georgiadis, bir eli yaðda, bir eli balda yüzmüþ bu derede... Neredeyse bir bakan statüsünde... Dolgun bir maaþ ve imtiyazlý yetkilerle... Kötü kokulara karýþan bir baþka iddia daha var... Sormak isterim Komite'ye: -Geçmiþ dönemdeki Türk temsilci Ahmet Erdengiz'in Amerika'daki kýzýnýn hesabýna 180 bin dolar aktarýldý mý? Erdengiz halen KKTC'nin New York temsilcisi... Ancak söylenenlere göre, bu göreve atandýðýnda, komite üyelerinin isteði üzerine bir yýl ertelemiþ New York'a gidiþini... Buna karþýlýk da Komite tarafýndan 180 bin dolar ödenmiþ kendisine... Doðru mu, deðil mi? Yanýt isterim bu soruya... Düþünün... En trajik meselemizde bile nasýl tökezledik burada... Bir yanda nasýl öldürüldükleri ve nerelere gömüldükleri bile bilinmeyen ölülerimiz... Bir yanda ise çýkar çatýþmalarý... Yüzümüzde eþek derisi yoksa, utanmamýz gerekir bundan... Kayýplar konusu siyasi bir mesele olmaktan çýkmýþ, ahlaki bir konu haline gelmiþ... Gönüllülüðün esas olmasý gereken böyle kutsal bir meselede maddi kaygýlar öne çýkarýlmýþ... Yazýk, çok yazýk... Güney ile kuzeyin karþýlaþtýrmasý yapýlýrken, bir de þuna bakmalý... Bugünkü statükodan en çok rant saðlayan kimler? Yani statüko sona erdiði takdirde maddi kayýplara uðrayacak olanlar kim? Biliyorum, ekonomi bütünleþtiði takdirde bundan çok zarar görecek olanlar var... Kaçakçýlar iþsiz kalacak mesela... Ancak benim kastettiðim baþka... Dýþ kaynaklardan beslenen iki toplumlu gruplar... Varlýklarý mevcut statükoya baðlý olanlar... Statüko ömrünü tamamlarsa, onlar da büyük kayýplara uðramazlar mý? Tüm kayýplar bulunursa, Kayýplar Komitesi de daðýlmaz mý?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... KÜRDÝSTAN'LA MAÇ YAPANLARA CEZA MI KESTÝLER? Futbol Federasyonu binasýnýn kundaklanmasýnda ilk akla gelen þey ne oldu? Kürdistan-KKTC milli maçý... Bunu hazmedemeyen fanatik milliyetçilerin iþi olmalý diye düþündü herkes... Alýþýlmamýþ bir þey aslýnda... Kürdistan... Pek çoðu böyle bir devletin varlýðýný bile bilmez hala... Kürt deyince hep 'terörist', hep 'PKK' gelir aklýna... Zaten daha yakýn bir geçmiþe kadar 'Kürt' sözcüðünü kullanmak bile sakýncalý sayýlýrdý... Bundan dolayý da Kuzey Irak'ta Amerika tarafýndan kurdurulan Kürdistan Devleti'nden haberdar olmadý. Türkiye ile Kürdistan arasýnda çatýþma var mý? Yok... Türkiye Türkiye'deki PKK ile çatýþýyor... Kuzey Irak'taki Kürdistan ile deðil... * Nasýl olduysa oldu, KKTC Kuzey Irak'taki futbol turnuvasýna davet edildi... Büyük bir olasýlýkla bunu da Ankara organize etti... Ankara'nýn onayýný almadan KKTC hiç Kürdistan'a maç yapmaya gider mi? Ancak bu turnuvanýn adýný neden 'VIVA World Cup' turnuvasý koymuþlar, anlamak mümkün deðil... Dünya Kupasý ile ne ilgisi var? FIFA'ya bile üye olmayan ve sadece mahalle takýmlarý gibi kendi aralarýnda oynayan takýmlar... Ve bir de 'Dünya Kupasý' mý? Çok komik geliyor kulaða çok... Bu da meselenin baþka bir yönü ya... Ýddialý spor yazarlarýmýz izah ederler herhalde bunu da... Bu yazýnýn konusu baþka... KKTC finali oynamýþ orda... Kürdistan ile... Þaka deðil, 15 bin seyirci önünde... Ancak Kürt hakeme vermiþler maçý... O da çekebildiði kadar kendi takýmýndan çekmiþ... Galiba bizimkilerin hakkýný yemiþ... Ve sahadan 2-1 yenik ayrýlmýþýz... Yani bu kupayý sonuçta Kürdistan almýþ... * Biz alsaydýk mesele olmazdý belki... Ama hem Kürdistan'la oynamak, hem de þampiyonluðu onlara kaptýrmak belli ki bazý çevrelerin canýný sýkmýþ... Türklük damarýna dokunmuþ! "Sen kimsin de Kürtle top da oynarsýn ha" diyerek, futbol federasyonunu yakmýþlar... Sebep bu deðilse ne? Eðer tahminimizde yanýlmýyorsak, bu kundaklama daha ciddi olaylarla da karþýlaþabileceðimizi gösterir burada... Anlaþýlan böyle þeylere hiç tahammülü olmayan bir kesim var aramýzda... Kürtlerle dostluk iliþkilerini hazmedemedikleri gibi, Rumlarla iliþkileri de hazmedemezler... Bunun için hala pusuda... Elleri hala tetikte... Eskisi gibi derin devlet var mý arkalarýnda yine? Bilemeyiz... Ama Kýbrýs'taki Ergenekon'un kanatlarý kýrýlmadýkça sonu gelmeyecek faili meçhullerin de... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK 50'þer TL'ye fuhuþ... Tutuksuz yargýlanacaklar Gamze BAYKUR - MaðusaSurlariçi'nde Melekler Gece Kulübü'ne ait yatý evinde Ludmina Poiani ile Natalia Boubatrin isimli Moldovya uyruklu 2 konsomatris ile yine ayni gece kulübünde garson olarak çalýþan Raþit Kýzýlkaya "Fuhuþ", "Fuhuþ yoluyla kazanç temin etme" ve "Fuhuþa teþvik etme" suçlarýndan dolayý tutuklandý. Dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan her 3 zanlý da teminata baðlanarak serbest býrakýldý. 50 TL'ye Olayýn tahkikat memuru Mustafa Yýldýz, 10 Haziran tarihinde Surlariçi Altun Tabya yolu üzerinde bulunan Melekler Gece Kulübü'ne ait yatý evinde zanlý LudminaPoiani ile NataliaBoubatrin'in 50'þer TL karþýlýðýnda iki erkekle cinsel iliþkiye girerek "Fuhuþ" ve "Fuhuþ yoluyla kazanç temin etme" suçunu, zanlý Raþit Kýzýlkaya'nýn ise "Fuhuþa teþvik etme" suçunu iþlediklerini açýkladý.zanlý LudminaPoiani ile NataliaBoubatrin'in gece kulübünde konsomatris olarak çalýþtýklarýný söyleyen Yýldýz, zanlý Kýzýlkaya'nýn ise ayni gece kulübünde garson olarak çalýþtýðýný ve tasarrufunda toplam 100 TL bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Yýldýz, her 3 zanlýnýn da uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuksuz yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý LudminaPoiani,NataliaBoubatrin ve Raþit Kýzýlkaya'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 1'er KKTC vatandaþýnýn 20'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlý Kýzýlkaya'nýn ayrýca 3 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. Kürdistan ile maç yapmanýn faturasý!.. FUTBOL FEDERASYONU BÝNASI DÜN SABAH KUNDAKLANDI Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun Lefkoþa'da bulunan binasý dün sabahýn erken saatlerinde kundaklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan alýnan ilk bilgilere göre, saat 02.30'da Futbol Federasyonu'nun toplantý salonundaki koltuklara, meçhul þahýslarca yanýcý madde dökülerek ateþlendi. Çýkan yangýn itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, toplantý salonundaki koltuklar tamamen yandý. Binanýn pencere camlarý da yüksek ýsýdan patlayarak zarara uðradý. Polisin kundaklama olayýyla ilgili soruþturmasý sürüyor. Binanýn KKTC-Kürdistan maçýna tepki olarak kundaklandýðý tahmin ediliyor.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Koltuðu garantiye aldý artýk Ýrsen bey Takla at deseydiler bir de takla atardý Bir koltuk uðruna ne güneþler batýyor hey Sat deseler memleketin anasýný satardý Kalay BOKA BATMIÞ BÝR ÜLKEDE AYIP KAYIPTIR Bir ülkede kanalizasyon sorunu bile çözülmemiþse, ortalýðý bok götürüyorsa ve birileri caný sýkýldýkça özel uçaðýna atlayýp memlekete tepeden bakabiliyorsa ve dipte duranlar kendilerine tepeden bakanlarýn önünde saygýyla eðiliyorsa, o ülke batmýþ demektir. Bir ülkede çoðunluðun ayraný yokken içmeye, birkaç kiþi tuvalete bile milyarlýk arabalarla gidiyorsa, o ülke dibe vurmuþ demektir. Böyle bir ülkede mesela polis teþkilatýnýn baþýnda oturan þahsiyetin tuvalete 2012 model BMW'yle gitmesinde þaþýlacak bir þey yoktur. Evet bütün bunlar tek kelimeyle ayýptýr ama üzülerek söylemek zorundayýz: Boka batmýþ bir ülkede ayýp zaten kayýptýr Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ÞU ANDA GÜNEY KORE'DE OLMAK VARDI ANASINI SATAYIM BAÞARI Bir televizyon kanalýnda "Baþarýnýn Sýrlarý" ismiyle bir program hazýrlanmaktaymýþ Yakýnda izleyiciye sunulacak olan bu programý herkesin mutlaka izlemesi gerekmekteymiþ Yapýmcý programýnýn reklamýný yapýyordu Merak ettim. Televizyon kanalý, KKTC'ye ait bir kanal. Beceriksizler ordusunun bunu görmesi gerekir diye düþündüm Baþarýnýn nasýl elde edildiðini öðrenmeleri için esasýnda onlarýn bu programý izlemeleri gerekir Acaba onlara nasýl böyle bir program hazýrlanýyor izleyin diye haber gönderebilirim diye düþünürken bir de ne göreyim "Baþarýnýn Sýrlarý" isimli programdaki "baþarýlýlar" benim baþarýsýz ve beceriksiz addettiðim kiþiler Kimler mi var? Derviþ Eroðlu'ndan Mehmet Çakýcý'ya Ýrsen Küçük'ten Ersin Tatar'a Talat'tan Yorgancýoðlu'na Aklýnýza gelen ve beceriksiz addedeceðiniz kim varsa meðer o programýn baþrol oyuncusuymuþ! Bunu da gördükten sonra, baþýmý ellerimin arasýna alýp düþündüm bir süre Ben mi yanlýþým Biz mi yanlýþýz? Olaylara bakýþ açýmýzda bu kadar büyük farklýlýk olabilir mi? Her þey ortada Ekonomiyi uçurduðunu söyleyen Ersin ve Ýrsen, KKTC'nin ekonomik durumunu ya körlenmiyorlar, ya da kendi ceplerindeki, kasalarýndaki paralarýn herkesin cebinde de olduðunu sanýyorlar. Uçan ekonomiyi yerin yedi kat altýna doðru hýzla götürmek baþarý mýdýr? Bunu mu anlatacaklar? Baþka bir kanalýn haber programý "baþarýlýlar"ýn hafta sonu nerede olduklarý ile ilgili bizleri haberdar ediyordu Ersan Saner Gaziantep'te Ersin Tatar Eskiþehir'de Ýrsen Küçük Antalya'da Bu kadar deðil, diðerleri de var Hüseyin Özgürgün, Atun Ve bunlarýn halkýn ensesinden hafta sonu tatili yapmalarýna da bir gerekçe uydurulmuþ. "Temaslarda bulunmak" Bu hep böyle Giderler, yerler içerler Her zaman olmasa da eþleri ve çocuklarý da katýlýr bu gezilere Nasýlsa ekmek elden su golimbadan! Yaðma Hasan'ýn böreði! Ve dönüþlerinde VIP salonunda bir de basýn açýklamasý yaparlar Yaptýklarý temaslardan memnun ayrýldýklarýndan söz ederler. Onlarý dinleyen de sanýr ki KKTC'de devrimler dönemi baþlýyor Oysa ortada hiçbir þey yoktur CTP döneminde "papatyalar"la dünya turuna çýkmamýþ mýydý "first lady"miz? Ya o futbol maskaralýðý neydi öyle? Az kalsýn telef olacaklarý Zanzibar'a gidip de orada bile kendi aralarýnda ayaktopu oynayýp dönmemiþler miydi yeniden KKTC'ye? Bu her dönem böyle olmuþtur Buradakilerin resmi temas dedikleri sadece emir almak için Ankara'ya gitmeleridir... Gerisi yeme içme, gezme tozmadýr. Ýþbirlikçilerin, uþaklarýn baþarýsý, uþaklýklarýný efendileri karþýsýnda hakkýyla yerine getirmekten baþka ne olabilir ki? Kurþun yaðdýranlara 8 gün daha tutukluluk (Evrim Kamalý)- Geçtiðimiz hafta Güzelyurt ve Gönyeli'de meydana gelen kurþunlama hadiselerinin üzerinden 24 saat geçmeden kýskývrak yakalan 4 zanlýya ek olarak dün yapýlan operasyonla da olayda kullanýldýðý tahmin edilen silahla, onu saklayan Serkan Özaltaylýer ve diðer 4 zanlý Erdal Küpeli, Ýsa Küpeli, Hasan Kasapoðlu, Uður Balcýoðlu da diðer zanlýlarla birlikte Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin'in huzuruna ek tutukluluk talebi ile çýkarýldýlar. Mahkemede iddia makamý adýna savcý Damla Güçlü ve 5 zanlý hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren polis memuru Hasan Selvili, zanlýlarýn tarihinde meydana gelen kurþunlama hadiselerinde kanunsuz patlayýcý madde, ateþli silah tasarrufu, taþýma ve kullanma, kasti hasar, meskûn mahalde ateþ açmak suçlarýndan methaldar olduklarýný ifade etti. Selvili, zanlýlarýn tutuklandýðýný, suç aleti silahýnda dün yapýlan operasyon sonucunda Serkan Özaltaylýer'in çalýþtýrdýðý garajda yanýnda 25 adet canlý mermi ve 4 adet boþ kovanla birlikte emare olarak alýndýðýný söyledi. Zanlý Serkan Özaltaylýer dün nöbetçi mahkeme tarafýndan 1 gün tutukluluk emriyle gözaltýna alýndý. Polis memuru Hasan Selvili, olayla ilgili alýnmasý gereken birçok ifadenin daha bulunduðunu, tahkikatýn devam ettiðini ve salimen yürütülebilmesi için zanlýlarýn 8'er gün tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, olayýn çok ciddi olduðunu yaþanan olaylardan dolayý halkýn infial içinde bulunduðunu belirterek tahkikatýn salimen yürütülmesi için zanlýlarýn 8'er gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. Gece saat sýralarýydý... Þrak diye elektrikler gitti! Zifiri karanlýkta kaldýk birdenbire! Bre aman zaman... Yaðmur yok çamur yok... Klimayý gerektirecek sýcak, sobayý gerektirecek soðuk yok! Fýrtýnadan, kasýrgadan vazgeçtik... Rüzgârcýk bile yok! Otomatik mi düþtü diye bakmak için kapýyý açtým. Yok... Düþmemiþ... Her taraf zifiri karanlýk. Týpký savaþ günlerindeki gibi... Ýlâhi Teknecik!.. Tekleyeceði tuttu yine... Ama olmaz ki... Böyle havada da teklenmez ki... Kýþ kýyamet deðil... Yaz gecesi... Denizde fýrtýna olsa anlarým... Ficalarýný sahile püskürtüp bizim Tekneciðin türbinlerini týkadýðýný da çok duyduk geçmiþteki "arýzalarda". Bir de "aþýrý yüklenme"yi! Ama þimdi böylesi durumlar yok. Gene de tekleyeceði tuttu mübareðin... Teklerse tekler! Keyif onun deðil mi?! Hep fýrtýnadan, soðuktan, sýcaktan, yaðmurdan, aþýrý yüklenmeden ve nihayet yakýtýnýn bitmesinden tekleyecek deðil ya!.. Kim karýþabilir ki ona?.. Hani hesabýný soran mý var zaten? Ülke karanlýða gömülmüþ... Halk fýttýrma noktasýna gelmiþ. Artýk yeter feryatlarý ayyuka çýkmýþ... Kimin umurunda? Þu anda Güney Kore'de olmak vardý anasýný satayým... Elektrikler kesilince nasýl da anýnda istifa etmiþti Enerji Bakaný... Bana ne dememiþti. Dünyanýn her yerinde böyle þeyler olur dememiþti. Tam aksine, kendi sorumluluðunun idraki içinde hareket ederek istifayý yeðlemiþti. Bizim Ekonomi ve Enerji Bakanýmýzdan ise hiç ses yok! Sanki ülkede böyle birþey yaþanmadý! Sanki memleket saatlerce karanlýða gömülüp, vatandaþ el yordamýyla yaþamak zorunda býrakýlmadý! Böyle durumlarda, deðil istifa etmek, halktan bir özür dilemeyi bile zül sayýyor bizim muhteremlerimiz! Hiç kuþkunuz olmasýn... Güney Kore Enerji Bakaný'nýn elektrikler kesildi diye istifasýný belki de gereksiz ve abartýlý bulanlar bile vardýr! Gecenin saat 23.00'ünde elektrikler birdenbire gidince ne yapar evlerindeki insanlar? Kimisi uykuya geçer... Kimisi mum yakýp romantik takýlýr... Kimisi de genelin dýþýna çýkýp, gecenin o saatinde jeneratör çalýþtýrýr. Saðolsunlar, bir jeneratör de bizim sokakta çalýþtýrdý komþulardan biri. Gecenin o karanlýk sessizliðinde ben deyim tank, siz deyin evin damýna konmaya çalýþan bir helikopter! Geceyarýsýna kadar o gürültüyü çektik. Bir yandan karanlýk... Bir yandan gecenin sessizliðini yýrtan o sinir bozucu jeneratör gürültüsü... Oflar puflar içinde nasýl uykuya vardýk bilmiyorum. Þu anda Güney Kore'de olmak vardý anasýný satayým. Ýstifanýn nasýl bir onur ve erdem iþi olduðunu yaþamak için...

5 5 12 Haziran 2012 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Küçük'ün, yüz nakli yapýlan hastayý ziyaret etmesi, zihinlerde kuþku doðmasýna neden oldu. Tanýdýðýmýz, bildiðimiz yüzsüzlere, yeni yüz nakli mi planlýyorlar acaba? Açgözlülüðümüzün vardýðý nokta!.. MÝÞ-MIÞLAR * Sayýþtay Baþkanlýðý, Girne Belediyesi'nde usulsüzlük ve keyfilik yapýldýðýný saptamýþ. - Aman tanrým Tam da þenlik üzeri, Aygýn'ýn baþýna gelenlere bak Ýster misiniz þimdi bazý fýrsatçýlar, Bulutoðlularý'na yaptýklarý gibi "istifa çaðrýsý" yapsýn Neticede ayný þey! * Turizm Fonu doðru yerlere harcanmýyormuþ. - Kim demiþ Fon, tam da kuruluþ amacýna uygun kullanýlýyor. Bizimkilere! * CTP Madrit'te izolasyonlarýn kaldýrýlmasý için çaðrý yapmýþ. - Madrit deðil, Mardin'de olsaydý belki birþeyler olurdu Madrit ham hayal... * Lefkoþa Belediye Baþkaný Bulutoðlularý "Beni yemek istediler" demiþ. - Vah vah Yutulduðunun farkýnda bile deðil daha! * Kalyoncu, devletten ödenek alan akrabalarýn açýklanmasýný istemiþ. - Biraz pratik olun lütfen "Alanlarýn" listesini isteyeceðine "almayanlarýn" listesini istese daha kýsa olurdu * Güneyde de UFO görülmüþ. - E þaþacak ne var bunda Ayný gökyüzü altýnda deðil miyiz Ayný delikten bakmýyor muyuz havaya * Tayyip Erdoðan ile Ýrsen Küçük, özel olarak görüþüyormuþ. - Ýster misiniz bu defa da emeklilik ikramiyesi ile emeklilik maaþýnýn pazarlýðýný yapsýnlar. * Arabölgede "Barýþ için Grafiti" gösterisi yapýlmýþ. - Bu gösterileri neden açýk açýk meydanlarda deðil de ara bucaklarda yaptýklarýný çok merak ediyorum. Ýnsan içine çýkmaya mý çekiniyorlar, yoksa kendi kendilerine eðlenmek onlara yetiyor mu? Adamýzý ziyaret eden UFO kaptaný, aramýzdan birilerini götürmek istemiþ, "Trafik canavarý"ný önermiþler, gülmüþ!.. Ürkek bir adamým!.. Aniden þimþek çaktýðýnda Çok yakýnýmda bir araba boru çaldýðýnda Balon patladýðýnda Polis aniden yola çýkýp da, "dur" dediðinde Ya da birisi aniden omzuma dokunduðunda çok ürkerim. Ödüm kopar! Bazen de, haberlerden, olaylardan ürkerim. Yok yok "Kazada yine 3 kiþi öldü" haberleri ürkütmez beni. Ben "ayný yerde meydana gelen kazada 1 kiþi daha öldü" gibi haberlerden ürkerim. Ýkisi arasýnda fark var. Ayný yerde bir kaza daha olmuþ Ayný yerde bir kiþi daha ölmüþtür. Böyle bir olaydan ürkmeyecek... Korkmayacak... Endiþeye düþmeyecek birileri varsa, hayatýný hiçe sayanlardandýr diye düþünüyorum. Düþünün Öyle bir nokta var ki sürekli kazalar oluyor... Ýnsanlar ölüyor Ama yetkililer, kulaklarýnýn üstüne yatmýþ, önlem almýyor Ýþte bu ilgisizliktir beni ürküten ve sizi de ürkütmesi gereken. Çünkü ayný yerde, ayný kaza hepimizin baþýna gelebilir. Geçen gün, beni çok çok ürküten ve titreten bir haber vardý gazetelerde. Denktaþ'ýn cenaze masraflarý milyon liralarý aþmýþ. E insaf Hayattayken bile bu kadar masraflý deðildi rahmetli! Alacaklýlar makbuzlarý göndermiþ, Tatar da; týpký bizim gibi "E insaf yahu, bu kadar da olmaz" diyerek soruþturma baþlatmýþ. Bu olayda, beni ürküten iki nokta var. 1. "Rakamlar çok þiþkin, araþtýrma yapacaðýz" diyor Maliye Bakaný... Bu tür bir soruþturmaya gidildiðini ilk defa duyuyorum!.. Ve öðrenmek istiyorum: Ne yani, bugüne kadar gelen faturalar geçti mi? Ne istedilerse verdiniz mi? Eyvah Eyvah Kasanýn boþalmasýna þaþmamak BÖYLE BÝR ANDI lazým bu durumda. 2. Sunulan makbuzlar da gösteriyor ki; insanlarýmýzda insaf, vicdan gibi duygular nanay! Herkes, "ne koparýrsam" hesabý ile yaklaþýyor maliyeye... Ve nasýl yutarým, nasýl çýkarýrým hesabý yapmadan, mümkün olduðu kadar büyük lokma peþinde koþuyor... Beni asýl ürküten, açgözlülüðümüzün vardýðý bu noktadýr iþte... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ (Ýstanbul)- Türkmenistan Resmi adýyla Türkmenistan Cumhuriyeti 1991'de Sovyetler Birliði'nin daðýlýþýndan sonra baðýmsýzlýðýný kazanan Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden birisidir. Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan ve Türkiye ile birlikte günümüzdeki altý baðýmsýz Türk devletinden biridir Resmi para birimi Manat'týr. Yönetim þekli cumhuriyettir. BM, ÝKÖ, BDT, IMF gibi uluslararasý kuruluþlara üyedir. Konuþtuklarý dil bizim dilimize pek benzemese de Türkçe konuþulan ülkelerden biri. KKTC "Baðýmsýzlýðý" Türkiye dýþýnda hiçbir ülke tarafýndan tanýnmamaktadýr. Birçok devlet, BM ve AB gibi uluslararasý kuruluþlar, KKTC'yi Kýbrýs Cumhuriyeti topraklarý içerisinde kabul etmekte Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Konseyi'ne göre KKTC, Türkiye'nin iþgali altýndadýr. "Baðýmsýzlýk" ilanýndan bu yana Türkiye tarafýndan ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir. Türkiye'de "Yavruvatan", "Yeþilada" ya da "Cennet Ada" diye de bilinir. Konuþulan dil Türkçe olmasýna raðmen yine de ikiye ayrýlýr Birincisi yerli halkýn konuþtuðu Kýbrýs Türkçesi Diðeri ise yerleþiklerin Kýbrýslýlara empoze etmeye çalýþtýklarý ancak onlarýn da yöresel farklýlýklar gösterdiði Türkiye Türkçesi Yukarýdaki bilgilerin çoðu Wikipedia'dan Kýsa bir tanýtýmdan sonra geçelim meselenin özüne Kurtçular Türkçüler Ýslamcýlar.. Türk-Ýslamcýlar... Denktaþ'cýlar Derviþ'ciler Ýrsen'ciler Kýsaca KKTC'ciler Türkmenistan ile gurur duymalýdýrlar çünkü o da Türk dünyasýnýn bir parçasý Ve ileride Türk dünyasý bir araya geldiðinde KKTC ile iki kardeþ ülke olarak dünyayý titretecekler! Ki tam da bu anda, "Ne münasebet" dedi Türkmenistan Haziran tarihleri arasýnda Türkmenistan'ýn baþkenti Aþkabat'ta yapýlacak "Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý toplantýlarýna" Türkmenistan KKTC heyetini kabul etmedi Tanýnmamýþ bir ülke olmasýný gerekçe gösterse de, aslýnda "sahte" demek istedi Meðer adamlar bu maskaralýða gerek yok diyerek dünyada tanýnmayan KKTC'yi gözlemci sýfatýyla bile istemediler Þimdi muhtemelen anavatancýlar, Türkçüler, Ýslamcýlar, Türk-Ýslamcýlar, Denktaþ'cýlar ve de Derviþ'ciler Türkmenistan'a karþý nasýl davranacaklarýný bilemeyecekler Kýzsalar, adýnýn baþýnda Türk var Eleþtirmeye kalksalar, sahtedirler diye foyalarý meydana çýkacak Ýyisi mi susalým diyeceklerdir. Ki bundan sonraki formlara, toplantýlara hiç olmazsa gözlemci de olsa katýlýp, Ýslam ve Türk ülkelerinde temsil ediliyoruz diye þiþinmeye devam etme ihtimalleri devam etsin Hazýr Türkmenistan demiþken Haber geçen haftanýndý "KKTC'de 2010 yýlýndan beri kaçak kaldýðý tespit edilen 39 yaþýndaki Türkmenistanlý Güljemal Saparowa tutuklandý, patronuna ceza kesildi" Acaba Türkmenistan, "Siz benim vatandaþýmý nasýl kaçak diye yakalarsanýz " diye karþýlýk vermek için KKTC'yi kabul etmemiþ olabilir mi? Yoksa "Esas kaçak sizsiniz ki sizi gözlemci bile kabul etmedim, bir de kalkýp benim vatandaþlarýma kaçak muamelesi yaptýnýz"a mý getirmek istedi? Olan, nasýlsa gidilecek diye boþuna alýna biletler için verilen paraya oldu Her neyse, zaten çok da önemi yok bunun Türkiye sepeti kabul edilmedi diye, kendisi de katýlmadý bu toplantýlara Baþlangýçtýr diyebiliriz Küçük Erdoðan'la 3 yýllýk programý görüþtü Bazý iþ merkezilerinin açýlýþlarýna katýlmak üzere önceki gün öðlen saatlerinde Antalya'ya giden ardýndan TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'la Ankara'ya geçen ve ziyareti sýrasýnda Erdoðan ve Atalay'la Kýbrýs sorunu ve KKTC ekonomisiyle ilgili görüþmeler yapan Baþbakan Ýrsen Küçük gece yarýsýna doðru yurda döndü. Erdoðan'la görüþmede gelecek yýllarda izlenecek ekonomik program üzerinde durduklarýný aktaran Baþbakan Küçük konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Görüþmemizde yýllarýndaki ekonomik program üzerinde detaylý durduk. Önümüzdeki yýllarda yapýlacak olan gerek yatýrýmlar gerekse ekonomik programýn çalýþmalarýný gözden geçirme yanýnda bir çok konularý da görüþme imkanýmýz oldu. Yaklaþýk bir buçuk saat kadar süren görüþmede Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay Bey'in gelecek hafta Kýbrýs'a gelmesi ve bugünkü görüþtüðümüz konularýn Kýbrýs'ta da gerek benimle gerekse bakan arkadaþlarla devamý konusunda görüþ birliðine vardýk" Ankara Havaalanýnda Ýstanbul'dan dönen Türkiye TC Cumhurbaþkaný Abdulah Gül ile de görüþme imkaný bulduðunu da aktaran Baþbakan Küçük, Türkiye ziyaretinin kýsa ama dolu dolu geçtiðini kaydetti. Bu arada bu akþam yeniden Ýstanbul'a gidecek olan Baþbakan Küçük, resmi temaslarda bulunmak üzere oradan Strasburg'a geçecek. GÜNLÜK GÜNLÜK OBAMA ÝÇÝN 10 DEVE, HILLARY ÝÇÝN 10 HOROZ Somali'deki Eþþebab örgütü, ABD'nin, liderlerinin baþýna ödül koymasýný alaya alarak, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn baþýna deve ödülü koydu. Baþkan Obama'nýn baþýna 10 deve ödül koyan örgüt, Dýþiþleri Bakaný Clinton için ise 10 horoz deðer biçti. Örgütün liderlerinden Fuad Muhammed Halef, bazý internet sitelerinde yayýmlanan açýklamasýnda, Barack Obama'nýn yerini söyleyeni 10 deve, Hillary Clinton'ýn yerini bildireni ise 10 horoz ve 10 tavukla ödüllendireceklerini belirtti. Halef, Müslümanlarýn baþýna ilk kez ödül konulmadýðýný, geçmiþte bunun örneklerini yaþadýklarýný kaydetti. ABD, El Kaide ile baðlantýlý Eþþebab'ýn 7 liderinin baþýna yaklaþýk 33 milyon dolar ödül konulacaðýný açýklamýþtý. Yetkililer, Eþþebab'ýn kurucusu Ahmed Abdi Muhammed için 7, yardýmcýlarý Ýbrahim Hacý Cema, Fuad Muhammed Mahmud ve Muhtar Robov için 5'er, Zekeriya Ýsmail Ahmed Hersi ve Abdullah Yare için de 3'er milyon dolara kadar ödül biçildiðini söylemiþti BARCELONA GÝBÝ MONTAJA BAÞLANDI - Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na baðlý Karayollarý Dairesi tarafýndan, bilgi verici ve ikaz levhalarýnýn ülke genelinde yenilenmesinin ardýndan, adada ilk kez uygulanacak olan baþ üstü levhalarýn montajýna da baþlandý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, yollarýn standartlarýnýn yükseltilmesi çalýþmalarý çerçevesinde, trafik levhalarýnýn, gerek ikaz levhalarý gerekse bilgi verici levhalarýn, önemli bir yer tuttuðunu ifade ederek Bakanlýða baðlý Karayollarý Dairesi'nin geniþ kapsamlý bir çalýþma içerisinde olduðunu kaydetti. Karayollarý tarafýndan imal edilen ikaz levhalarýnýn yaný sýra bu yýl özellikle bilgi verici levhalar konusunda da çok ciddi uðraþlar verildiðini kaydeden Saner,"Bu kapsamda adamýzda ilk olacak baþ üstü levhalarýn da montesine baþlanmýþtýr" dedi. "Gelinen aþama baþarýsýzlýk" diyen Mehmet Ali Talat "Oyun dar alanda oynanacak" þeklinde konuþtu. Dar alanda paslaþmayý bilen kazanacak demek... Ama herkes Barcelona deðil ki... EN KOMÝK SÖZ Kuzey Kýbrýs'ta söylenen en komik söz nedir bilir misiniz? "Fuhuþtan tutuklandý!" SEÇÝM AFÝÞLERÝ Ýrsen Küçük'ün Türkiye'de Erdoðan'la birlikte olan resimleri UBP'nin gazetesinde bol bol yayýnlandý... Seçimlerde bunlar büyük boy afiþler olacak herhalde! UYARIYA BAK Mecliste tartýþtýðý Mehmet Çakýcý'ya Ýrsen Küçük, "Dikkatli ol, yine parlamento dýþýnda kalacaksýn" dedi... Çakýcý'yý parlamento dýþýnda býrakýp býrakmamak Küçük'ün elinde mi? LONDRA YOLCUSU Derviþ Eroðlu Londra'ya gidiyor bugün. Ama eminiz, gözü arkada kalacak! Týrnak... "Uluslararasý tanýnmýþlýðý olmayan ve tek yapmasý gereken iç dinamiklerini düzenlemek olan fakat onu da yapamayan bir devlette, Cumhurbaþkaný veya Baþbakan olmak ne ifade eder?" Erçin ÞAHMARAN (Star) "Maalesef ülkede normal hiçbir þartýn varlýðýndan söz etmek mümkün deðil. Her iþte bir fesat, her iþte bir fitne, her iþte bir alicengiz oyunu mutlaka var. Ýþte bu durum aslýnda devletin ne kadar çetelerle iç içe olduðunun da bir göstergesidir." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Uzaktan kumanda ile hareket ettirilenler, iþin içine ettikten sonra istifa edip kendilerini aklayabileceklerini mi düþünüyorlar acaba? Madem ki Eroðlu ile olmayacaktý ve Kudret Özersay da çözüm yanlýsýydý neden bunca zamandýr o görevde kaldý mesela? Neden 1 Temmuz'a 5 kala deðil de, parolanýn 'çözümsüzlük' olduðunu anladýðý anda istifa etmedi acaba?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Adam baþarýlý bir görüþmeci iken ansýzýn 'vataný kurtarma operasyonuna' giriþti. Temiz toplum için toparlanma hareketini baþlatýverdi. Ümitsiz bir vaka! Toplum öylesine kirlenmiþ ki Allah'a emanet." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný Her Pazartesi eylem BARÝKAT "saðlýk haklarýmýzýn ücretlendirilmesine karþý" sabahýn erken saatlerinde Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastahanesi'nde yine pankartlý bir eylem daha gerçekleþtirdi. Daha önce ayni þekilde pankartlý, bildirili eylem yapan BARÝKAT sempatizanlarý, bu eylemde yine pankart açýp megafon ile halka seslenildi ve "SAÐLIK HAKTIR, HALKTAN SAÐLIK ÝÇÝN PARA TALEP ETMEK HIRSIZLIKTIR" sloganlarý attý.. "HERKESE PARASIZ ULAÞILABÝLÝR SAÐLIK HAKKI" yazýlý pankartla eylemini gerçekleþtiren BARÝKAT halktan büyük destek aldý. Bundan sonra HER PAZARTESÝ SABAHI devam ettirilecek olan eylemlerde yine ezilenlerin, emekçilerin yanýnda olan BARÝKAT Gazetesi sempatizanlarý; "mücadeleyi DEVAM ETTÝRECEKLERÝNÝ ve halký özel hastanelere gitmeye zorlayan mevcut sistemin ve hükümetin halk düþmaný olduðunu" vurguladýlar Tüm emekçilere ve ezilen halklarýmýza da "her pazartesi sabahý eyleme katýlým" çaðrýsý yapan BARÝKAT sempatizanlarý olaysýz bir þekilde eylemlerini sonlandýrdýlar MEHMET ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile Ýrsen Küçük arasýnda dün mecliste gerginlik yaþandý. Küçük, "Çakýcý burada her istediðini konuþamaz" deyince kýyamet koptu. Çakýcý, "O zaman karar alýn, atýn beni" diye tepki gösterdi buna. Bunun üzerine Meclis Baþkaný Hasan Bozer ile bazý milletvekilleri girdi devreye ve ortalýk yatýþtýrýldý. Bütün mesele, Çakýcý'nýn hükümete yüklenmesiyle baþladý. Çakýcý ülkede çok daha önemli konular varken, UBP'nin baþka konulara ivedilik istemesine karþý çýkmýþtý. Çakýcý bunda haklýydý da... Bileþik faiz, mazbata, polisin sivilleþmesi vesaire hepsinden daha önemli deðil miydi?

7 12 Haziran 2012 Salý Maðusa kriminal dosyasý / Gamze BAYKUR Kundaklama zanlýsýna 4 gün daha Maðusa'da kardeþi Metin Ýsmet Pekri'nin evini kundaklamakla suçlanan zanlý Engin Pekri, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Pekri'nin tutukluluk süresi 4 gün daha uzatýldý. Emareler devlet laboratuvarýna gönderildi Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kanteper, zanlý Engin Pekri'nin 7 Haziran tarihinde Suriçi'nde kardeþi olan Metin Ýsmet Pekri'ye ait evin açýk bulunan mutfak penceresinden içeriye, içinde yanýcý madde bulunan aðzýna ise bez sýkýþtýrýlmýþ þiþeyi atarak evi kundakladýðýný açýkladý. Olay yerinden alýnan emarelerin devlet laboratuvarýna gönderildiðini belirten Kanteper, tahlil sonuçlarýnýn beklendiðini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný ifade eden Kanteper, zanlýnýn poliste 4 gün daha tutuklu kalmasýný talep etti. Maðusa'da trafik problemi yüzünden tartýþtýðý taksi þoförü Ahmet Uysal'ý sýrtýndan býçaklayan Yýlmaz Özcan gözaltýna alýndý. "Kanunsuz býçak taþýma", "Kavga rahatsýzlýk", "Býçakla yaralama" ve "Vahim zarar" suçlamalarýndan dolayý dün MaðusA Kaza Mahkemesine çýkarýlan zanlý Özcan poliste 3 gün süreyle tutuklu kalacak. Taksi þoförünün hayati tehlikesi var Olayýn tahkikat memuru Murat Arkoy, zanlý Yýlmaz Özcan'ýn 10 Haziran tarihinde Ýsmet Ýnönü Bulvarý'nda faaliyet gösteren Simit Tutukluluk süresi uzatýldý Maðusa Kaza Mahkemesi Dünyasý önünde trafik problemi yüzünden tartýþtýðý taksi þoförü Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Engin Pekri'nin 4 gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Taksi þoförünü sýrtýndan býçakladý Ahmet Uysal'ý tasarrufundaki kanunsuz býçak ile sýrtýndan yaraladýðýný açýkladý. Uysal'ýn hastaneye kaldýrýlarak cerrahi servisinde kontrol altýna alýndýðýný belirten Arkoy, hastanýn hayati tehlikesinin bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Arkoy, zanlýnýn poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Yýlmaz Özcan'ýn poliste 3 gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. "Türkiye Kýbrýs'tan asker çekmeli, nüfus taþýmayý durdurmalý" Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) ve Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Kýbrýs sorununa iliþkin Ankara Mülkiyeliler Birliði'nde bir basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýna Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Mutlu, Emek Partisi (EMEP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Ayber, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Parti Meclisi üyesi Burcu Gül Çubuk, Sosyalist Parti (SP) Genel Baþkaný Mustafa Kâhya, ÖDP Eþ Genel Baþkaný Bilge Seçkin Çetinkaya ile YKP Yönetim Kurulu üyesi Murat Kanatlý katýldý. "TÜRKÝYE KIBRIS'TAN ASKER ÇEKMEYE BAÞLAMALIDIR" Basýn açýklamasýný okuyan Bilge Seçkin Çetinkaya, Kýbrýslýlarýn özgür iradesinin sonucunun gerçek bir barýþ olacaðýný söyledi. Çetinkaya þöyle konuþtu: "Kýbrýslýlar kendi geleceklerini kendileri tayin etmelidir. Büyük güçlerin hegemonya ve güç mücadelesinin ve çýkar iliþkilerinin içinde kirletilmiþ bir çözüm gerçek barýþý saðlamaz. Adada barýþ ve birlikte yaþam, Kýbrýslýlarýn barýþ, demokrasi ve kardeþlik doðrultusunda toplumsal hayatýn her alanýnda Denktaþ'ýn cenaze masraflarý yürütecekleri mücadele ve birikimleri üzerinden geliþecektir." Kýbrýs sorununda çözüm yolunun iki bölgeli, iki kesimli, siyasal eþitliðe dayanan federal bir Kýbrýs'tan geçtiðini dile getiren Çetinkaya devamla þunlarý söyledi: "Çözüm için adanýn tamamýnýn askersizleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Böylesi bir askersizleþtirme adadaki Ýngiliz üslerini ve Amerikan dinlenme tesislerini de kapsamalýdýr. Türkiye'nin, Kýbrýs'tan asker çekmeye baþlamasýný talep ediyoruz. Türkiye askerinin mevcudiyeti ve Türkiye'den göç ettirilenler Kýbrýs sorununun en zor çözülecek parçalarýdýr ve Kýbrýslýlarýn iradesi yok sayýlarak Kýbrýs'ýn kuzeyinde yeni 'yurttaþ' yapýlanmasý barýþý zorlamaktadýr." "NÜFUS TAÞIMA ÝÞLEMÝ DURDURULMALIDIR" Çetinkaya, egemen sýnýflarýn AKP eliyle "yeni Osmanlýcýlýk" söylemi ile Kýbrýs'ýn kuzeyinin gerici tarikat eliyle fetihçi anlayýþý sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. (bianet.org) BKP: Masraflarý þeffaf bir þekilde açýklayýn Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), merhum Rauf Raif Denktaþ'ýn cenaze masraflarý ile ilgili ortaya atýlan iddialara iþaret ederek, cenaze masraflarýnýn þeffaf bir þekilde açýklanmasý talebinde bulundu. BKP, cenaze yanýnda Yakýn Doðu Hastanesi'ne de ne kadar ödendiðinin açýklanmasýný isteyerek, "Kaç para harcandýðý ve kime ne kadar ödeme yapýldýðýnýn hesabý topluma verilmek zorundadýr" dedi. BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, "cenaze için harcanan ve Lefkoþa Türk Belediyesi aracýlýðý ile gönderilen fazladan 1.8 milyon TL" yönündeki iddialarý deðerlendirdiði yazýlý açýklamasýnda, "cenaze töreni için bu kadar büyük miktarda harcamaya ne gerek olduðunu" sorarak, sýradan bir vatandaþýn defin ücretinin 600 TL olduðunu ifade etti. Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn, Türkiye medyasýna açýklamalarda bulunarak, "sürekli bir þekilde Kýbrýs Türk toplumunu küçük düþürdüðünü" iddia eden Korkmazhan, "Sayýn Tatar eðer cenaze ile ilgili faturalarda usulsüzlük tesbit ettiyse neden bunun soruþturmasýný ve yasal sürecini baþlatmak yerine, TC medyasýna açýklamalarda bulunuyor. Kime yaranmaya çalýþýyor?" diye sordu. "Toplumun büyük bir kesiminin açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum edildiðini; çalýþan, emekli ve üreticilerin ücretlerine artýþ yapýlmadýðýný, her gün yeni zam ve vergi getirildiðini, hastanelerde kullanýlacak ilaç dahi bulunmadýðýný" kaydeden Korkmazhan "Toplum sefalet içerisinde yaþarken, bir cenaze töreni için milyonlarca TL, Polis Genel Müdürü'ne makam aracý alýmý için 130 bin Euro ve yapýlan daha bir çok gereksiz harcamalar ülkedeki saltanat rejiminin göstergesidir" görüþünü öne sürdü ve hükümeti eleþtirdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HEDEF TÜRK TURÝST MÝ? Bir bayan vatandaþýmýz bir internet haber sitesinde okuduðu bir haberle ilgili düþüncelerini gazetemize aktardý. Ýsmi yanýmýzda saklý bayan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner Bey bir açýklama yaptý. Karayollarý Dairesi 'Baþüstü levhalarý'ný adanýn her tarafýna asmaya baþlamýþ. Bu KKTC'de bir ilkmiþ Bu levhalar turistlerin de çok yararýna olacakmýþ Böylece turistler tarafýndan eksikliði hissedilen bu levhalar turistlerin de faydasýna olacakmýþ Ancak ben bir vatandaþ olarak baktýðýmda Saner Bey'in söylediklerine gülerim. Levhalar sadece Türkçe yazýlmýþ. Bu ne demektir? Biz KKTC'ye yabancý istemiyoruz Ya da 1 Temmuz'da kapýlarý kapatýp buraya sadece Türkiye'den 'turist' taþýmayý amaçlamaktayýz, demektir Hedef o mudur yoksa?" ZET APARTMANI BODRUMUNDA SANAYÝ ÝÞLERÝ Lefkoþa'da ikamet ettiðini söyleyen bir bayan vatandaþýmýz Açýk Öðretim Fakültesi yanýndaki apartmanda sanayi iþleri yapýldýðýndan þikayetçi oldu. "Ben Lefkoþa'da ikamet eden birisiyim. Bayaným. Ama bayan veya bey olmak yapacaðým þikayetin önemini hiç deðiþtirmez. Ben Açýk Öðretim Fakültesi ve Sultan Restoran civarýnda kalýyorum. Benim kaldýðým dairenin civarýnda ZET Apartmaný var. Bu apartmanýn bodrum katýnda sanayi iþleri yapýlmaktadýr. Oysa devlet ve belediye sanayi iþleri yapan iþyerlerini benim bildiðim kadarýyla þehir dýþýna çýkardý. Lefkoþa'nýn iki tane sanayi bölgesi mevcuttur. Zet Apartmaný'nýn altýnda dün akþam elektrikler kesildiði için jeneratör çalýþtýrýldý. Saat 23.00'te kesildi, az sonra da jeneratör çalýþtýrýldý. Gece yarýlarý bir apartmanýn altýnda ne gibi iþler yapýlýyor ki jeneratör de çalýþtýrýlmak zorunda kalýnýyor? Benim þikayetim ne iþ yapýldýðýna dair deðil... Benim þikayetim jeneratörden çýkan sesleredir. Bu sesler beni de mahalleliyi de rahatsýz etmektedir. Ses dýþýnda baþka bir konu daha vardýr. Jeneratörden çýkan dumanlar Bu dumanlar pencerelerimiz kapalý olmasýna raðmen evlerimizin içine kadar sýzýyor. Dün akþamdan beri baþ aðrýsý çekmekteyim. Birkaç kez de kustum. Çevre Dairesi'ne telefon edip þikayette bulundum. 'Ýlk defa duyduk' dediler. Oysa ben daha önce de defalarca Çevre Dairesi'ne þikayette bulunmuþtum. Piþkince ilk defa duyduklarýný söylediler. Bu demektir ki yapýlan iþten onlarýn da haberi vardýr. Biz ne olacaðýz? Evimin içi hala mazot kokuyor " BÝZÝM DUVAR "TOP"U BIRAK SADECE "ARLAN" Bizim Mandra Belediye emekçileri sendikasýnýn grev yasaðýna iliþkin ara emri baþvurusunun görüþülmesi, Yüksek Ýdare Mahkemesi tarafýndan 3. kez ertelenir. Dün görüþülmesi büyük merakla beklenen davanýn 18 Haziran'a ertelenmesi, baþta BES olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde büyük hayret ve tepkilere neden olurken, maaþlarýn da ödenmemesi nedeniyle BES'in yeniden iþbaþý yapmama eylemi baþlatacaðý haberleri de, halk arasýndaki endiþe ve tedirginliðin doruða çýkmasýna neden olur.

8 8 12 Haziran 2012 Salý MOTOSÝKLET KAZASI GEÇÝREN ARAS KANSAY YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Gemikonaðý'nda önceki akþam üzeri yaþanan ve 23 yaþýndaki Aras Kansay'ýn yaþamýný yitirdiði motosiklet kazasýyla ilgili olarak, karþý aracýn sürücüsü tutuklandý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda Gemikonaðý'nda Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Aras Kansay yönetimindeki dað motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek karþý istikametten gelen Enver Çuvalcýoðlu yönetimindeki TFF 056 plakalý salon araca çarpmasý sonucu yaþamýný yitirdi. Kansay, kaza sonrasý Lefkoþa Devlet Hastanesine kaldýrýldý ancak yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi. Karþý araç sürücüsü Enver Çuvalcýoðlu ise tutuklandý. DAÜ Ýletiþim'den, özel çocuklara yýl sonu partisi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi öðrencileri, düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Maðusa Özel Eðitim Merkezi'ndeki öðrencilere yýl sonu partisi düzenlediler. Maðusa Özel Eðitim Merkezi Baþöðretmeni Oya Özdoðaç ve öðretim görevlisi Ersen Ernur Sirhan'ýn da katýldýðý partide öðrenciler ve öðretmenler Bedi's plajýnda yürüyüþ yaptýktan sonra Bedi's Restoran'da birlikte yiyecek yiyip eðlendiler. Hep birlikte oyunlar oynayýp, fotoðraf çektiren öðrenciler çok keyifli bir gün geçirdiler. Maðusa Özel Eðitim Merkezi Baþ Öðretmeni Oya Özdoðaç, DAÜ Ýletiþim Fakültesi öðrencilerinin yürüttüðü bu sosyal sorumluluk projesinin öðrencileri çok mutlu ettiðini söyledi. DAÜ Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Anýl Kemal Kaya danýþmanlýðýnda yürütülen projede, son sýnýf öðrencileri Safiye Baðkur, Nur Temizkan, Daðhan Erden, Merve Kýsa ve Tolga Ergüz görev aldý. SÖZ HAKKI - Attila Berberoðlu Akfinans Bank Ltd. Yöneticilerine tarihli Kýbrýs Gazetesinde yayýnlanan yazýnýzý büyük bir üzüntüyle okudum. Bu yazýda Kulaksýz 5 sitesinde ev satýn alan, evlerinin parasýný ödeyen, 2005 yýlýndan beri evlerinde oturmakta olan, evlerinin koçanlarýný beklerken evleri bankanýz tarafýndan sahiplenmek istenen Ýngilizlere yardým etmeye çalýþtýðým için beni acýmasýzca eleþtirmiþ bulunuyorsunuz. Emeklilik hayatlarýný geçirmek için ülkemize gelen bu yaþlý itibar sahibi insanlara yapýlmýþ iþkence boyutlarýna varan haksýzlýklar yetmezmiþ gibi vicdaný sýzladýðý için onlara yardýma koþanlarý da korkutmaya ve yaþlý insanlarý yalnýzlýða mahkum etmeye çalýþýyorsunuz. Bankanýzýn ne kadar yanlýþ hareket ettiðini ve Kýbrýs Türk Halkýna ne kadar büyük zarar verdiðini kamu oyuna açýklamak isterim. A. Kendilerini maðdur olarak adlandýran bir grup Ýngilizin sesi ile "Banka borca yüzde 250 faiz uyguladý" þeklinde beyanat verdiðim için beni kýnadýðýnýzý yazdýnýz. Ama yine ayni yazýnýzýn devamýnda kendiniz senette faiz oranýnýn yüzde 250 yazýlý olduðunu kabul ediyorsunuz. Bunun ise enflasyonist dönemlerde tedbir olarak yapýldýðýný belirterek senette yazýlý oraný uygulamadýðýnýzý iddia ediyorsunuz. Bankacýlýðýn yasa ve kurallarla çalýþan ciddi bir sektör olduðunu bildiðiniz halde böyle gayri ciddi ve komik açýklamalara tevessül ediyorsunuz. Benim bildiðim borç senetlerinde belirtilen faiz oranlarý yasal ve geçerli olup uygulanýr. Aksini iddia etmek gülünçtür, bilinçsizliktir. Enflasyonist durumlarda bankanýn zarar etmemesi için borç senedine o dönemdeki yasal/geçerli faiz oraný yazýlýr ve altýna da "Enflasyonist durumlarda Banka faiz oranýný yeniden ayarlayabilir ve borçluya yeni faiz oranýný bildirir" diye bir paragraf ilave eder. Böylece borçlu ödeyeceði ve ödemekte olduðu faiz oranýný bilerek faizini hesaplayabilir. Sizin senette yazýlý faiz oranýný uygulamadýk açýklamanýz gayri ciddi ve kabul edilir deðildir. Acaba uygulanan faiz oraný ne idi? Borcun bu kadar çoðalmasýný nasýl izah edebilirsiniz? B. Ýpotek alýnacak mal için hazýrlanan ekspertiz raporunu inceledim. 09/2005 sayýlý ve 29 Mart 2005 tarihli raporda; Ýpotek alýnacak 7739 Koçan numaralý malýn; Karþýyaka'da 5 dönüm 2 evlek 2000 ayakkare yüzölçümlü tarla olup içinde 3 tanesi 132 m2 tek katlý 7 adet 142 m2 tek katlý ve 3 adet 165 m2 çift katlý konut inþaatýna baþlanmýþ olup halen sýva aþamasýnda olan binalarýn da var olduðu belirtiliyor. Yani bu tarlada baþlanmýþ bir kýsmý tamamlanmýþ ve/veya sývasý kalmýþ 13 konutun varlýðý belirtilmiþtir. Ne zaman belirtilmiþtir? 29 Mart, 2005 tarihinde. Ýpotek tarihi ise 11 Kasým, 2005 dir. Yani tahminen sekiz ay sonra. Buna göre Banka ipotek yapýlýrken tarlada mevcut baþkalarýna ait evler olduðunu biliyordu. Bu evlerin bedeli bir tamam ödenmiþti. Banka niçin Tapu Dairesine bu evleri beyan etmedi? Bilerek yanlýþ ve/veya eksik bilgi vererek Tapu Dairesinin baþkalarýnýn haklarýna halel getiren gayri yasal bir iþlemi yapmasýna neden olduðunuz. Suç iþlemiþ olduðunuzun farkýnda mýsýnýz? 11/78 sayýlý Ýpotek Yasasýnýn 13 (1) (g) paragrafýna göre ipotek yapanlar ipotek takririnde baþka bir kiþiye ait herhangibir menfaatin mevcut olup olmadýðýný beyan etmek zorundadýrlar. Yasanýn 21.ci maddesine göre ise ipotek koyanlar taþýnmaz mal üzerinde üçüncü kiþilerin haklarý olup olmadýðýný araþtýrmak ve kiracý bile olsa ipotek takririnde belirtmek zorundadýrlar. Bu maddeler yasaya süs olarak konmamýþtýr. Bu maddelerin anlamý ipotekli mal üzerinde hakký olanlarýn haklarýnýn devam edeceðidir. Bu haklarýn ipotekten etkilenmesi için hak sahiplerinin rýzalarýnýn alýnmasý gerekir. Siz deðil rýza almak, haber dahi vermeden ipoteði koydunuz ve söz hakký vermeden satýþ emri aldýnýz. Yaptýðýnýz açýkca Ýpotek Yasasýna terstir ve geçersizdir. C. Diyorsunuz ki "Mahkeme böyle karar verdi. Mahkememizin kararlarýna uymak gerekir" Söylediðiniz en büyük yanlýþ budur. Mahkemelerimiz henüz bu konuyla ilgili karar vermiþ deðildir. Siz Mahkemelerimizin karar vermesini önlediniz ve önlemeye çalýþmaktasýnýz. Böylece Mahkemelerimizin saygýnlýðýna da gölge düþürmektesiniz. Bir Mahkemenin bir konuda geçerli bir karar verebilmesi için o karardan etkilenecek kiþilere söz hakký vermesi gerekir. Siz tarla üzerinde evler ve ev sahipleri olduðunu Mahkemeden gizleyerek, ev sahiplerine söz hakký vermeden tarlanýn satýþý için emir çýkarttýnýz ve gayri yasal bir tertiple evleri tarlaya ekleyerek açýk artýrma ile sattýrdýnýz. Açýk artýrma günü Kurucu Cuhurbaþkanýmýz açýk artýrma yerine gelerek açýk artýrmanýn yasal olmadýðýný açýkladý. O zaman siz satýþý durdurup satýþýn yasal olup olmadýðý konusunda Mahkemenin karar vermesini bekleyebilirdiniz. Mahkeme iki tarafý da dinleyip gerekçeli bir karar vermiþ olsa "Mahkememiz bu konuda karar verdi" diyebilirdiniz. Fakat söylenenlerin hiç birini dinlemediniz. Mahkemenin karar vermesini önlediniz. Kurucu Cumhurbaþkanýmýz ev alanlara yapýlan bu yasa dýþý eylemin KKTC ekonomisine öldürücü bir darbe vuracaðýný söyledi. Siz söylenenleri dikkate almayarak KKTC ekonomisine en büyük zararý verdiniz. D. Ev sahiplerinin açýk artýrmanýn yasal olmadýðý konusunda açtýklarý dava henüz dinlenerek bir karar verilmemiþtir. Anlaþmazlýðýn özü burada çözülecektir. Siz bu davanýn dinlenmesini önlemek için her çareye baþvurmaktasýnýz. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin yüz binlerce dava arasýnda vakit ayýrýp bu davayý dinlemeyeceðini söylüyor ve bu þekilde kendinizi avutuyorsunuz. O zaman bilginize getireyim. AÝHM bu olayý izlemeye baþlamýþtýr ve her aþamasýný dikkatle takip etmektedir. Sizin yazdýðýnýz tarihli yazý, DVD kayýtlarý ve benim yazdýðým bu yazý dahil tüm gerçekleþenler Mahkemenin bilgisine gelmektedir. E. Kurucu Cumhurbaþkanýmýzdan sonra Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinde görev yapan deðerli hukukçulardan da görüþ almýþ bulunuyoruz. Tümü yukarýda yazdýklarýmýn doðru olduðunu teyit etmekte ve tarla olarak ipotek edilen bir maldaki ipoteðin tarla üzerindeki evleri kapsamadýðýný ve sizin evlere sahip olamayacaðýnýzý açýklamaktadýrlar. Bu görüþler ýþýðýnda sizi yasalara uygun hareket etmeye ve ev alanlarýn haklarýna saygýlý olmaya davet ederim. Böyle hareket etmeniz ülkemizin ve dolayýsýyla bankanýzýn uzun vadeli çýkarlarýna daha uygun olacaktýr. BAÐLIKÖY, YEDÝDALGA, BADEMLÝKÖY VE YEÞÝLIRMAK'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþma nedeniyle bugün saatleri arasýnda Baðlýköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeþilýrmak ile bu bölgelerdeki tesis ve su motorlarýnýn elektrik enerjisi kesik olacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamada, enerjinin çalýþmanýn seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceði için, vatandaþlarýn þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi hareket etmesi istendi. HIRSIZLIK Gazimaðusa'da Sevgi Saltuk'un evinden toplam 800 TL para çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gece yapýlan hýrsýzlýkla ilgili soruþturma devam ediyor. KUMAR Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Merit ve Pasha" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan 10 kiþi tespit edildi. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün yapýlan kontrollerde, tespit edilen bahse konu þahýslar ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Soruþturma devam ediyor. BÝR HAFTADA 628 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ RAPOR EDÝLDÝ Son bir haftalýk sürede polis tarafýndan ülke genelinde yapýlan haftalýk rutin trafik kontrollerinde, toplam 628 araç sürücüsü rapor edildi. Kontrol edilen 4 bin 154 kiþinin 82'ü süratli, 9'u tehlikeli, 21'i dikkatsiz, 62'si seyrüsefer ruhsatsýz, 5'i sürüþ ehliyetsiz, 20'si alkollü, 32'si emniyet kemersiz, 15'i muayenesiz, 8'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak, 122'si seyir halinde cep telefonu ile konuþmaktan suçlu bulundu. Sürücülerden 53'ü trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 3'ü trafik ýþýklarýna uymamak, 35'i "A" 13'ü "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 1'i takside yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak ve 146'sý diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. BÝR HAFTA ÝÇÝNDE 77 TRAFÝK KAZASI Ülke genelinde son bir hafta içinde meydana gelen 77 trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 18 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu kazalarda yaklaþýk 300 Bin TL'lik hasar meydana geldi. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý ise Lefkoþa 40, Gazimaðusa 15, Girne 14, Güzelyurt 3, Ýskele 5 þeklinde açýklandý. SICAKLIK ARTACAK Hava sýcaklýðýnýn, yarýndan baþlayarak 18 Haziran Pazartesine kadarki süreçte 39 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Haziran tarihlerini kapsayan periyot sürecince Kýbrýs, alçak basýnç sistemiyle sýcak hava kütlesinin etsini altýnda kalacak. Hava sýcaklýðý, hafta sonundan itibaren iç kesimlerde 36-39; sahillerde santigrat derece dolayýnda seyredecek.

9 9 12 Haziran 2012 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ZEYNEP HÂLÂ ÝÇERDE, BÝZ HÂLÂ DIÞARDA Zeynep Kuray tutuklandýðýnda resmini karþýma alýp þöyle yazmýþtým: "Deli kýz ne de güzel gülümsemiþ. Bayram deðil. Seyran hiç deðil. Ama edepsizlik bu ya, 'Kimse gülüþümü benden alamaz'a tutunmuþ, bize selam yolluyor. Öyle nispetçi bir výz gelir sýrýtýþý da deðil hani. Zeynep bize gülüyor. Bunca ölüme, bunca zulme, bunca adaletsizliðe karþý ne yapmalýyý çözüvermiþ sanki." Zeynep hâlâ içeride. Biz hâlâ dýþarýdayýz. Zeynep tutuklandýðýnda ruhunu özgür, vicdanýný diri, aklýný genç tutabildiði için aydýnlýk bir içtenlikle gülüyordu. Þimdi hepimize hayati sorularla dolu bir mektup yolladý. Bugün onun resmine bakarak mektubunu okuyalým. Ve baþýmýza bir þey geldiðinde Zeynep kadar içimiz rahat, onun kadar hovardaca gülümseyebilecek miyiz, onu düþünelim. YILDIRIM TÜRKER (Radikal) TARÝH 10 MAYIS 2011 Büyükelçi Akça'nýn açýkladýðý rakamlara uygun olarak vatandaþlýk verilmesi halinde, TDP tüm uluslararasý kurumlara resmi þikayette bulunacaðýný açýkladý. Çakýcý 'tek tehditim budur' dedi... Gözden kaçmayanlar... "DÜZEN" PARLAMENTER MÝ OLSUN? Parlamenter sistem mi alýrsýnýz, yoksa baþkanlýk sistemi mi olsun? Tam da bugünlere uygun bir tartýþma konusu. Haydi bakalým buyurun ahkâma. KKTC Meclisi'ndeki partiler parlamenter sistemden yanaymýþ mesela. Konuþan toplum deðil misiniz Annan Planý'ndan bu yana. Baðlanýn televizyon programlarýna ve söyleyin, "Parlamenter sistem Kýbrýs Türk halkýnýn çýkarýna uygun mu deðil mi?.. Yok eðer "kanalizasyon sorunu çözülsün" diyorsanýz, onu ne parlamenter sistem çözer, ne baþkanlýk sistemi. Saðlam bir belediye yeter DÝPNOT Ankara EðitimSen, THY'nin sponsor olduðu Barcelona Futbol Kulübü'ne iþten atýlan 305 iþçinin durumunu bildirdi. Barcelona yönetim kurulu konuyu gündemine alacaðýný açýkladý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "BRT'nin temel görevi Kýbrýs Türk halkýnýn baþý dik, egemen, Anavataný ile bütünlük içerisinde geleceðe uzanmasýný saðlamaktýr." Özer KANLI (BRT Genel Müdürü) VÝRGÜL... KENDÝ SÝLAHIYLA VURULAN CTP CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy pek kýzmýþ CTP'nin "ihaleci parti" olduðunu söyleyen Serhat Ýncirli'ye. Akansoy "CTP ihaleci bir parti deðil devrimci bir partidir" diyor. Ýhaleci mi, idareci mi karýþtýrmayalým þimdi bunlarý. Trajik olan Akansoy'un "Bizi UBP ile ayný potaya koymak haksýzlýktýr" diye isyan etmesi. Yahu, partinizi eleþtiren herkesi UBP ile ayný potaya koyan siz deðil miydiniz? Þimdi yaralanýyorsanýz, boþuna aðlamayýn, sizi vuran kendi silahýnýzdýr MUHALEFETTEYKEN SÝSTEMÝN PARÇASI DEÐÝLSÝNÝZ TABÝÝ.. "Biz sistemin parçasý deðiliz, biz bu sistemi deðiþtirmek üzere kurulmuþ bir partiyiz" Asým AKANSOY (CTP Genel Sekreteri) "Darbecileri yargýlama hokkabazlýðý yaparken, hiç utanmýyorlar" Darbeleri soruþturma komisyonu: Tamam, AKP'liden her þey beklenir; zira onlar, arkasýnda yüzlerce koruma, çevresinde binlerce polis, elinde devletin bütün gücü, sade vatandaþýn üzerine yürüyüp hakaret edebilen þahýslardýr; ancak diðer partilerin temsilcilerinin AKP'nin gönüllü figüranlýðýný üstlenip þu anda yaþadýðýmýz darbe rejimini meþrûlaþtýrmalarý hem akýl almaz, hem de affedilmez bir durum. Sað olsun, pek kahraman ve pek þerefli Türk ordusu bizi öyle alýþtýrdý: Radyoda marþ ve kahramanlýk türküleri duyup, karþýmýzda/ tepemizde de asker görmedikçe darbe yapýldýðýnýn farkýna varamýyoruz. Oysa AKP darbenin dik âlâsýný gerçekleþtirmiþ vaziyette: Yasalar Meclis'ten zorbalýkla çýkýyor, milletvekilleri baþbakanýn üniformalýüniformasýz fedaileri tarafýndan gazlanýyor, tartaklanýyor, yumruklanýyor, zindanda tutuluyor, zindanla tehdit ediliyor; yüzlercesi belediye baþkaný, binlerce insan evi basýlýp zindana atýlýyor ve yargýsýz infaza uðratýlýyor, on binlerce insan gazlanýp coplanýrken, topraðýna- KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu suyuna sahip çýkmak isteyen silahsýz köylülerin üzerine ordu gönderiliyor; baþbakan bir yandan "ben ve adamlarým hesap vermez" deyip kendisine çete kurma yetkisi veren yasa çýkartýrken, diðer yandan da kindar-dindar yaratýklara dönüþtürmek üzere daha beþ yaþýndaki çocuklarýmýzý gaspetmeye yönelik düzenlemeler kotarýlýyor. Darbeleri soruþturup darbecileri yargýlama hokkabazlýðýný yaparken, darbelerin getirdiði bütün düzenlemelere sahip çýkmaktan da utanmýyorlar. "Seçim barajýný kaldýrmak ihanet olur" deyip, askerî yönetimin bile getirmediði kýsýtlamalarla gerçek anlamda bir tedhiþ rejimi uyguluyorlar. Sezaryenle doðumun, AmerikaAvrupa ortalamalarýna göre %25 daha fazla olduðunu dehþetengiz bir vaka, soyumuzu kurutmaya yönelik haince bir planýn gereði gibi sunup insanlarý canilikle suçluyorlar ve hiç utanmýyorlar: Türkiye'de 'terör'suçundan hüküm giymiþlerin oraný Dünya ortalamasýndan %25 deðil, %250 de deðil, tam %2500, yani 25 kat daha yüksek. Ve Kýlýçdaroðlu, 'insan' kavramýnýn en az 1500 yýl gerisinde kalmýþ birileriyle 'artýk kan dökülmesin' diye görüþmeye çalýþýyor: Ýnsan, esas buna üzülüyor; zira, ben adým gibi biliyorum ki, Erdoðan, nasýl olsa çoðunluðu arkasýna alma garantisi var diye, gerektiðinde solaklarý hain veya zararlý, onlara ait malý mülkü de saðlaklara helâl ilân edebilecek kadar 'ileri demokrat' bir muhteris. Bakýn en son ne dedi, Uludere konusunda: "Özür dilesek, sulh mü olacak?". Katliam adamý üzmüyor; önemli olan, neyin alýcýsý daha çok, katliamýn mý, özrün mü. 'Piyasa toplumu'nda her þey eþit derecede mubah; ODTÜ ve benzeri yerlerde felsefe diye öðrettikleri biçimiyle "anything goes"; dinci fanatizmle 'post-modern' özgürlükçülüðün öpüþüp koklaþtýðý ve daha da ileri gittikleri nokta da iþte tam tam tamýna bu ve sýrf bu yüzden kürtaj sadece serbest deðil, yerine göre mecburî de olmalý. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "AKP yanýlsamalarý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 12 Haziran 2012 Salý GÜNEYDEN... AB DÖNEM BAÞKANLIÐI HAZIRLIKLARI YOÐUNLAÞTI Güney Kýbrýs'ýn, AB dönem baþkanlýðýný devralacaðý 1 Temmuz tarihinin yaklaþmasý nedeniyle hazýrlýklarýn yoðunlaþtýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi; "Personel Ýkiye Katlandý, Az Uyuyorlar Çok Çalýþýyorlar" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn Brüksel'deki Daimi Temsilciliði'nde AB dönem baþkanlýðýna iliþkin hazýrlýklarýn yoðun þekilde devam ettiðini, personel sayýsýnýn iki katýna çýkarýldýðýný ayrýca personelin hafta sonu bile çalýþtýðýný yazdý. Gazete ayrýca, Güney Kýbrýs'ýn Brüksel'deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu'nun düþünce kuruluþu "European Policy Centre"e (EPC) yapmýþ olduðu açýklamaya da yer verdi. Habere göre Korniliu açýklamasýnda, hazýrlýklarýn yoðun þekilde devam ettiðini ve 1 Temmuz'a iliþkin geri sayýmýn baþladýðýný söyledi. Korniliu açýklamasýnda ayrýca, "Brüksel merkezli bir Kýbrýs hükümetinin var olduðunu hissediyoruz" ifadesini de kullandý. 2 YILDIR KAPALI OLAN LÝMASOL'DAKÝ HAYVANAT BAHÇESÝ AÇILDI Yabancý diller gecesine coþkulu kutlama - Yapýlandýrmacý eðitim anlayýþý yanýsýra yabancý dilde eðitime de özel önem vermeyi sürdüren TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde geleneksel ' yabancý diller gecesi' coþkuyla kutlandý. Okul kampüsü içindeki Rauf Denktaþ Konferans Salonu'nda yer alan, velilerin yoðun ilgi gösterdiði gece tümüyle öðrencilerin organizasyonunda yapýldý. Ýngilizce olarak hazýrlanan skeçler, derlemeler ve öykülerin doðal kostümlerle sahneye yansýtýlmasý veliler ve öðretmenlerden bol alkýþ aldý. Yabancý diller gecesinde 9 ayrý öyküde toplam 55 öðrenci görev yaptý. Lha Restorasyon çalýþmalarý nedeniyle iki yýldan beridir kapalý olan Limasol'daki hayvanat bahçesinin kapýlarýný ziyaretçilere açtýðý bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, gerek halk gerekse yabancýlar hayvanat bahçesine "büyük" ilgi gösteriyor. DEPREM RUM BASININDA Rodos ile Türkiye arasýnda, önceki gün, 6 þiddetinde meydana gelen deprem Rum basýnýnda da yer aldý. Haravgi gazetesine göre deprem Baf, Limasol ve Lefkoþa'da hissedilirken, depremden kaynaklanana herhangi bir hasar þu ana kadar kaydedilmedi. AKEL AP MÝLLETVEKÝLÝ: TÜRK TEHDÝTLERÝ SONUÇSUZ KALDI En güzel Cristiana Panpelova - Miss Fashion TV 2012 Güzellik yarýþmasý önceki gün Girne Rocks Otel'de yapýldý. Sunuculuðunu Mehmet Ali Erbil'in üstleneceði geceyi Mehmet Ali Erbil'in rahatsýzlanmasý üzerine Çiðdem Tunç sundu. Gecede birbirinden güzel kýzlarý deðerlendiren jüride bir çok deðerli isim vardý. Michael Adam (Fashion TV CEO'su), Samar Hyatt, Sergen Yalçýn, Nil Burak, Cihan Ünal, Can Sandýkçýoðlu, Ragýp Savaþ, Süreyya Yalçýn, Koray Kasap, Sabri Beyhan, Oktay Karaþoðlu, Cüneyt Polat, Darren Vudalý, Rachel Garisson ve Gökhan Kimsesizcan güzellerin podyum geçiþlerini izleyerek deðerlendirdi. Gecede ünlü sanatçý Rober Hatemo þarkýlarýyla izleyenleri eðlendirdi. Yarýþmanýn sonucunda Miss Rocks Hotel güzeli 23 numaralý yarýþmacý, Fashion Girl Güzeli 5 numaralý yarýþmacý Ella Þalamova oldu. Miss Fashion TV 2012 Güzellik yarýþmasýnýn birincisi 8 numaralý yarýþmacý Cristiana Panpelova, ikincisi 1 numaralý yarýþmacý Olga Markrova, üçüncüsü ise 21 numaralý yarýþmacý Zenya Zelenksya oldu. AKEL'in Avrupa Parlamentosundaki (AP) Milletvekili Kiriakos Triandafilidis, "uluslararasý kamuoyunun, Kýbrýs Cumhuriyetine gerek doðalgaz, gerekse AB Dönem Baþkanlýðýnýn üstlenilmesi konusunda destek vermesiyle Türk tehditlerinin sonuçsuz kaldýðýný" iddia etti. Haravgi gazetesine demeç veren Triandafilidis, önümüzdeki altý ay boyunca Türkiye'nin olasý hareketlerini göðüslemek için gözleri açýk ve hazýr olmaya devam etmeleri gerektiðine iþaret ederek, diðer taraftan böyle bir hareketin zaten bütünlüklü olarak Avrupa Birliði tarafýndan karþýlanacaðýný söyledi. Güney Kýbrýs'ýn küçük olmasý ve deneyimsizliði konusunda deðinerek, Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný üstlenen en küçük ülke olmadýðýný, bu görevi ilk kez üstlenen tek ülke de olmadýðýný söyleyen Triandafilidis, Güney Kýbrýs'ýn da, diðerlerinin çok baþarýlý bir þekilde yaptýðý gibi, bunu yerine getireceðinden söz etti. Triandafilidis, baþarýlý bir dönem baþkanlýðýnýn, Güney Kýbrýs'a güvenirlik ve saygýnlýk katacaðý deðerlendirmesinde bulundu. SÝLÝKÝOTÝS ÝSRAÝL'DE "KARDEÞLÝK KONSERLERÝ"- Ýskele Belediyesi ile kardeþ belediye olan Ankara Mamak Belediyesi güzel bir organizasyona imza atýyor. Yerel yönetimler arasýnda imzalanan kardeþlik protokolüne uygun olarak yapýlan organizasyonla Kýbrýs Sanat Derneði Türk Müziði Korosu ve Mamak Belediyesi Konservatuarý Türk Müziði Korosu ortak konserler veriyor. KKTC'de ve Ankara'da gerçekleþecek olan KARDEÞLÝK KONSERLERÝ'ni, Kýbrýs Sanat Derneði Türk Müziði Korosu þefi Aytaç Çaðýn ile Türk Müziði Korosu þefi Devlet Sanatçýsý Ali Toprak birlikte yönetecek. Konserlerde, Ýskele Belediyesi'nin konuðu olacak Ankara Mamak Belediye Baþkaný Mesut Akgül ve deðerli mesai arkadaþlarý da hazýr bulunacak. Konserlerin ilki 12 Haziran Salý günü, yarýn Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkez'inde saat 20.30'da gerçekleþecek. Ýkinci konser ise 13 Haziran Çarþamba günü saat 20.30'da Ýskele Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Þef Ali Toprak'ýn yöneteceði birinci bölümde Münür Nurettin Selçuk'un 10 eseri yer alýrken, Þef Aytaç Çaðýn'ýn yöneteceði ikinci bölümde ise Münür Nurettin Selçuk dahil olmak üzere ünlü bestekarlarýn yine on eseri yer alacak. Konserlerin ikinci ayaðý 19 Haziran Salý günü Ankara'da, Ankara Mamak Belediyesi'nin Muhsin Ertuðrul Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis 3 günlük ziyaret için önceki akþam gittiði Ýsrail'de temaslarýna bugün baþlýyor. Politis "Silikiotis'in Resmi Ziyareti... Ýsrail'de Temaslar" baþlýklý haberinde Silikiotis'in dün Gigawatt Global þirketi ve Ýsrail Doðalgz ve Petrol Araþtýrma Sanayicileri Birliði heyetleriyle görüþeceðini bildirdi. Habere göre Silikiotis Ýsrail Sanayi Ticaret ve Çalýþma Bakaný Shalom Simhon, Turizm Bakaný Stas Misezhnikov, Enerji ve Su Kaynaklarý Bakaný Uzi Landau ve Dýþiþleri bakaný Avigdor Liberman'la bir araya gelecek. Ýsrail ziyareti çerçevesinde Kudüs Patriði III. Theofilos'la da görüþecek olan Neoklis Silikiotis yarýn Güney Kýbrýs'a dönecek.

11 12 Haziran 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. New York Times: Erdoðan ýn ülkesi sultanlýða benziyor ABD de yayýmlanan New York Times gazetesinde, AP haber ajansýnda, Newsweek dergisinde ve merkezi Katar da olan El Cezire de Türkiye yle ilgili yorumlara yer verildi: New York Times: Erdoðan ýn ülkesi sultanlýða benziyor Erdoðan baðýmsýz yargýyý devredýþý býraktý. Basýna gözdaðý verdiði için siyasi kontrol mekanizmalarý artýk yok. Ortadoðu nun karýþýklýðý nedeniyle AKP nin artan otoritarizmine dýþarýdan uyarý da gelmiyor. Ýstanbul da Türklerle sohbetim hep Aman adýmý yazma. Erdoðan çok kindar cümleleriyle bitti. Eðer Erdoðan ýn Türkiye yi sultanlýða dönüþtürmesi engellenmezse Türk demokrasisi zarar görecek. Obama nýn Erdoðan a açýk kart vermesi þu anlama geliyor: Ekonomik büyümeyi saðla, sonra adým adým demokratik kurumlarý sýnýrlayabilir ve dini istediðin kadar dayatabilirsin. AP: Türkler Atatürk efsanesini yýkýyor Bir zamanlar Türk devlet ideolojisinin temel taþý olan Atatürk kültü yerine kýsmen Osmanlý dan ilham alan Ýslamcý hükümetin düþünce sistemi geliyor. Atatürk ün ateþli inananlarýnýn hayranlýðýnýn kaynaðý Türklerin babasýnýn nüfusu aðýrlýklý olarak Müslüman olan bir ülkede laik deðerleri dayatmasýydý. Atatürk e hakaret hâlâ ceza yasasýnda olsa da yargýlamalar yumuþatýldý. Hükümet, Atatürk ün sözlerinin ve geleneksel saygý gösterilerinin dokunulmaz olduðu fikrini aþamalý olarak yok etti. Newsweek: Kürtaj tartýþmasý bir Erdoðan klasiði Türkiye deki kültür savaþlarýnýn son raundunda Ýstanbul da binlerce kadýn sokaða döküldü. Türban tartýþmasýnda Erdoðan, AB nin desteðine sahipti. Kürtaja karþý son kampanyasý ise Brüksel den çok farklý yanýt aldý. Avrupa Erdoðan ýn dini bir gündem empoze etmeye çalýþmasýndan kaygý duyuyor. Ýstanbul daki bir diplomat, Ýktidarýnýn ilk yýllarýnda AKP nin önceliði, ordunun siyasi rolünü azaltarak totalitarizmin mirasýný ortadan kaldýrmaktý. Þimdi ise dini temelli toplum mühendisliði yetkisi olduðuna inanýyor, bu da kaygý uyandýrýyor diyor. AKP nin kürtaja saldýrýsý bir Erdoðan klasiði yani, ima edilen dini tonlar destekli kaba bir Türk milliyetçiliði. * Owen Matthews un haberinden kýsaltýlmýþtýr. El Cezire- Katar: Türk kadýnlar kürtajý tartýþýyor Kürtaj yasaðý Türkiye yi kutuplaþtýran en son konu. Türbanlý öðrenci Afra Akay Kürtaj benim dini inançlarýma uymuyor. Ama kürtaj olmak isteyen kadýnlar bu yasaktan kötü etkilenecek yorum yaptý. Hükümetin 2004 yýlýnda zinayý suç sayma giriþimi kamuoyu ve AB nin tepkisi sonucunda engellenmiþti. (t24) Stefanos Stefanu: Destek mekanizmasýna baþvuru olursa bu bankalar nedeniyle olacak Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Güney Kýbrýs'ýn AB destek mekanizmasýna (EFSF) baþvurmasý halinde bunun finansal gereksinimler için deðil bankalar nedeniyle olacaðýný söyledi. Fileleftheros gazetesine göre, Stefanu, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, siyasi partilerin Güney Kýbrýs'ýn AB destek mekanizmasýna baþvurmasý olasýlýðýnýn, Hükümet'in kamu harcamalarýný düzenlemesine iliþkin eylemsizliðinden kaynaklandýðýna yönelik eleþtirileri ret etti ve bunun büyük bir yalan olduðunu söyledi. Stefanu, kendi kararlarýyla (bankalarýn), Yunan kamu tahvillerine ve genel olarak Yunan ekonomisine maruz kalan bankalarýn, sermayelendirilmesi gereksinimi nedeniyle destek mekanizmasýna baþvurulmasý olasýlýðýnýn bulunduðunu; sorumluluðun bankalarýn idarelerine ait olduðunu belirtti. Rum ekonomisinin gidiþatýna da deðinen Stefanu, Hükümet'in; 2012 bütçesini hayata geçirmeyi ileriye götürdüðünü, dünyadaki ekonomik krizin yarattýðý zorluklara raðmen, bugüne kadar, ekonominin ortaya konulan hedefler içerisinde hareket ettiðini ifade etti. Stefanu, ilk dört ayda ortaya çýkan milyon Euro'luk sapmanýn, kontrol altýnda olduðunu ve bunun düzeltilmesinin de mümkün olduðunu, Hükümet'in bu düzeltmeyi, çalýþanlara yönelik olmayan tedbirlerle yapacaðýný belirtti. Muhalefetin; Hükümet'in tedbir almadýðý gerçeðin farklý olduðu þeklindeki eleþtirilerini de yanýtlayan Stefanu, kendilerinin krizin göðüslenmesi için tedbir aldýðýný ve bu tedbirlerin de olumlu sonuçlar verdiðini ifade etti. ÞARLÝS'TEN DEÐERLENDÝRME Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis, Eurogroup'un Ýspanya ile ilgili olarak geçtiðimiz gün aldýðý karara atýfta bulunarak, Güney Kýbrýs'ýn, bankalarýn sermayelendirilmesi için AB'den destek talep edilmesine gereksinim duyulmasý durumunda Eurogroup'un kararýndaki bilgileri toplamasýnýn mümkün olduðunu söyledi. Politis gazetesi ve diðer gazetelere göre Rum Haber Ajansý'na deðerlendirmelerde bulunan Maliye Bakaný Vasos Þarlis, Ýspanya'nýn yeni tedbirler empoze edilmeksizin yardým aldýðýný; zira AB'nin ülkenin zaten aldýðý tedbirlerden memnun olduðunu ifade etti. Þarlis, Ýspanya'nýn, þu anda büyük bir soruna sahip olmayabileceðini ancak Yunanistan'daki gelecek haftaki seçimlere baðlý olumsuz geliþmelerden muhtemelen sorunlarla karþýlaþabileceðini söyledi. Fileleftheros gazetesi "Ýspanya Kýbrýs'a Yolu Gösterdi" baþlýklý haberinde ise Ýspanya'nýn Avrupa destek mekanizmasýnýn bankalarýn sermaye gereksinimlerinin karþýlanmasý için sunacaðý finansal yardýmýn yöntemi ve koþullarýna iliþkin yolu, Güney Kýbrýs'a gösterdiðini belirtti. Gazete, Eurogroup'un Ýspanya kararýna atýfta bulunan gazete Ýspanya ile ilgili "kredinin, sermaye gereksinimlerini, ek güvenlik marjýyla birlikte -ki bu 100 milyar 'ya gelir- karþýlamasý gereklidir" þeklindeki ifadenin Güney Kýbrýs için emsal teþkil edebileceðine de dikkati çekti. Gazete Eurogroup'un Ýspanya kararýna da geniþ bir þekilde yer verdi. GÜNEY KIBRIS YÜKSEK TEHLÝKE ARZ EDEN ÜLKELER ARASINDA Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, uluslararasý kredi deðerlendirme kuruluþu "Moody's'"in Ýspanya ve Yunanistan'daki geliþmelerin Euro kullanan birçok ülkenin deðerlendirilmesinin yeniden gözden geçirilmesine neden olacaðý uyarýsýnda bulunduðunu ve Güney Kýbrýs'ýn yüksek tehlike arz eden ülkeler arasýna koyduðunu yazdý. HÜKÜMET KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ'NÝN ÇALIÞMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK Rum Baþkanlýk Ofisi Müdürü Hristos Hristofidis, Rum Hükümetinin, Kayýp Þahýslar Komitesinin çalýþmalarýný desteklemeye devam edeceðini bildirdi. Politis gazetesi "Kayýp Þahýslar Komitesiyle Ýlgili Sorunlar Aþýlacak... Kayýplar Konusunda Hükümet Taahhütleri" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Hristofidis'in, kayýp olan ve DNA testi metoduyla kimlik tespiti yapýlan Georgios Dimitriu Mitas'ýn cenaze töreninde yaptýðý konuþmasýnda, kayýplar konusuna deðinerek, ortaya çýkan sorunlarýn aþýlacaðýndan ve Kayýp Þahýslar Komitesinin çalýþmalarýna devam edeceðinden emin olduðunu dile getirdiðini aktardý. Habere göre Rum Hükümetinin olanaklarý ve yetkilerinin ötesindeki faaliyetler ve sebeplerden, ayrýca ikincil derecede önemli nedenlerden ötürü, yakýn zamanda kimlik tespiti sürecinde ciddi engeller yaratýldýðýný belirten Hristofidis, þimdi önemli olanýn, kimlik tespitlerinin mümkün olan en hýzlý bir ritimle, çabucak ilerlemesi olduðuna dikkat çekti. Hristofidis, Rum Hükümetinin, bu insani çalýþmanýn tamamlanmasý için Komitenin çalýþmalarýný desteklemeye devam edeceði taahhüdünde bulundu. Hristofidfis, Türkiye'nin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin, Dördüncü Devletler Arasý Baþvurudaki kararý temelinde yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kayýp yakýnlarýnýn sorularýna tam yanýtlar verilebilmesi için ordu ve hizmetlerinin arþivlerini açmasý yönünde çalýþtýklarýný belirtti. Guardian: Türkiye model ülke olamaz Guardian'daki 'New Statesman' dergisi editörü Mehdi Hasan imzalý makalede Türkiye'deki basýn özgürlüðünü eleþtirildi... Türkiye'de 100 gazetecinin demir parmaklýklar ardýnda olduðunu belirten Hasan, bu rakamýn Ýran ve Çin'den daha fazla olduðuna dikkat çekti. Halkýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hükümetini eleþtirmekten çekindiði belirtilen yazýda, "Ýstanbul'da yeni bir korku havasý var" ifadesi kullanýldý. El Cezire televizyon kanalýna bir program hazýrlamak için gittiði Ýstanbul'dan izlenimlerini aktaran Mehdi, Türkiye'de yargý sisteminin baðýmsýz olmadýðýný söylerken bunun sorumlusu olarak AKP hükümetini gösteriyor. New Statesman editörüne göre, bakanlar davalara müdahale etti. Nuray Mert'in Milliyet gazetesinden, Ali Akel'in de Yeni Þafak gazetesinden ayrýlmalarýnýn sebebinin Baþbakan Erdoðan'ý eleþtirmek olduðunu belirten Mehdi, yalnýzca gazetecilerin deðil, öðrencilerin ve sanatçýlarýn da ifade özgürlüðünün kýsýtlandýðýný yazdý. Hasan, Fazýl Say hakkýnda açýlan dava ve parasýz eðitim eylemi nedeniyle hapis cezasýna çarptýrýlan üç öðrencinin durumuna iliþkin ayrýntýlarý da aktardý. Erdoðan'ýn eleþtiriler karþýsýnda hoþgörüsüz bir tutum izlediði yorumunu yapan Mehdi, "Türkiye, kendi evinde düzenini kuramadýðý sürece Müslüman nüfusun çoðunlukta olduðu Tunus ve Mýsýr gibi ülkelere model olamaz. Dýþarýda özgürlüðe ilham vermek için, Türk hükümeti önce kendi evinde özgürlüðü garanti altýna almalý" dedi. (t24) Rum Savunma Bakaný Ýliadis: Türkiye Avrupai davransýn Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis, "Türkiye, Avrupa geleceðinin olmasýný istiyorsa Avrupai davranmasýnýn zamanýdýr" dedi. Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas adýna dün bir anma töreninde konuþan Ýliadis; "Ýþgal, kolonizasyon, yayýlmacýlýk ve tüm Kýbrýslarýn insan haklarýnýn ihlalinin çaða uymadýðý ve AB normlarýyla çatýþtýðýný" iddia etti. Ýliadis, Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný üstleneceði bu dönemde, Türkiye'nin yolunu þaþýrdýðýný savunarak, "Türkiye'nin tehdit ettiðini, yasadýþý davrandýðýný, küstahlýk ve kendini beðenmiþlikle davrandýðýný ve katýlmayý istediði Avrupa kurumlarýna saldýrdýðýný" öne sürdü. Türkiye'nin bu tutumunun kabul edilmez olduðunu savunan Ýliadis, kendilerinin sorumlulukla ve basiretle AB Dönem Baþkanlýðýný yürüteceðini ve AB'nin politikalarýna hizmet etmek yönünde iyi niyetle ortaklarýyla iþbirliði yapacaðýný ileri sürdü. BM himayesindeki görüþmelerin çýkmaza girdiðini de iddia eden Ýliadis, Türk tarafýnýn bölücü uzlaþmazlýðý ve caymalarýnýn herhangi bir iyimserliðe izin vermediðini savundu. Ýliadis, Türkiye'nin çözümle ilgilenmediðini, sorumluluk yükleme oyunuyla, sürecin nihai baþarýsýzlýðýný ve "yasadýþý rejimin" yükseltilmesini istediðini ileri sürdü. Kýbrýs Rum tarafýnýn iyi niyeti ve siyasi iradesinin, Avrupa ve uluslararasý hukuk, BM kararlarý ve Doruk Anlaþmalarýna göre bir çözüme ulaþmak için yeterli olmadýðýný öne süren Ýliadis, çözüm istediklerini, çözüm için çalýþtýklarýný ve kalýcý ve dürüst bir uzlaþýya hazýr olduklarýný iddia etti.

12 12 12 Haziran 2012 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Elimde mavi galem Yazarým bidmez çilem Ben o gýzý alacam Ne dersa desin alem Kýzýlderili Tarihi ve Gelenekleri R. Thevenin/ P. Coze 47 NUMARA YAYINCILIK 340 sayfa "Korkaklar acýmasýz, cesurlar mert ve yardýmsever olurlar." J. Gat Seni sevmekle ýslanýr akþam sefalarým hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben "þair burada yaþadýðý kenti çöle benzetiyor"da bahsedilen þair olurum! Yýlmaz Erdoðan "Çöl daha iyi" adlý þiirinden NÝSAN VE SESSÝZLÝK Ýlkbahar sakin. terkedilmiþ koyu menekþe rengiyle hendek yürür yanýbaþýmda. Parlayan tek þey birkaç sarý çiçek. Kendi gölgemin içine taþýnýyorum, siyah kutusuna bir keman gibi Söylemek istediðim tek ÞEY; dokunacakmýþým gibi duruyor boþlukta, rehinciye verilen gümüþ takýmlar gibi. Tomas TRANSTRÖMER Yarým Kalmýþ Gökyüzü Ýsveççeden Robert Bly Çevirisi. Türkçesi: M. KANSU *: 2011 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi 'Iron Man 3' geliyor 3 Mayýs 2013'te gösterime girmesi planlanlanan 'Iron Man 3'ün çekim hazýrlýklarýna baþlandý Marvel Studios rekor kýran 'Yenilmezler'in ardýndan merakla beklenen "Iron Man 3"'ün yapýmýna Wilmington, North Carolina'da baþladý. Shane Black yönetmenliðindeki filmin prodüksiyon programýnda Raleigh/ Durham, North Carolina, Miami, Florida ve Çin yer alýyor. Marvel'in ilk kez 1963'te yayýnlanan çizgi romanlar dizisine dayanan 'Iron Man 3''te, Robert Downey Jr. ikonik süper kahraman Tony Stark/Iron Man olarak geri dönüyor. Filmde Robert Downey Jr'a Pepper Potts rolünde Gwyneth Paltrow, James "Rhodey" Rhodes rolünde Don Cheadle ve Happy Hogan rolünde de Jon Favreau eþlik ediyor. ABD'de 3 Mayýs 2013'te gösterime girecek olan 'Iron Man 3', Disney yapýmcýlýðýndaki ikinci film olacak. 'Yenilmezler' milyon dolar hasýlatla ABD'de tüm zamanlarýn en büyük 3 günlük haftasonu giþesi rekorunu kýrmýþtý. Halen gösterimde olan film giþe rekorlarýný altüst etmeye devam ederken, Walt Disney'in Amerika'da ve dünya genelinde tüm zamanlarýn en büyük giþe hasýlatý yapan filmi ve dünya genelinde 1 milyar dolarý geçen beþinci filmi oldu. 2. Geleneksel Çýnarlý Kültür Sanat Festivali 15 Haziran'da baþlýyor Geçitkale Belediyesi ve Çýnarlýyý Sevenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen 2. Geleneksel Çýnarlý Kültür Sanat Festivali 15 Haziran'da baþlýyor. Açýlýþý, 15 Haziran Cuma akþamý saat da gerçekleþtirilecek ve 3 gün sürecek festivalde müzik dinletileri, söyleþiler, tiyatro ve halk danslarý gösterileri ile "Osman Türkay'ý Anma Gecesi" yer alacak. Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara ve Çýnarlýyý Sevenler Derneði üyeleri bugün Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nde basýn toplantýsý düzenleyerek festival hakkýnda bilgi verdi. Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara konuþmasýnda, Çýnarlý'nýn turistlik özelliklerini anlatarak, festivali geçen yýl, Ýncirli Maðarasý'ný ve asýrlýk çam aðaçlarýyla birlikte Çýnarlý'yý tanýtmak amacýyla düzenlediklerini belirtti. Bu yýl festival alanýný geniþlettiklerini ve festivalin daha eðlenceli ve kapsamlý olmasý için çalýþtýklarýný ifade eden Buhara, festivalde gerçekleþtirilecek etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Çýnarlýyý Sevenler Derneði Baþkaný Hüsrev Bektaþ ise, "geçen yýl bölgelerini tanýtmak için bir mum yaktýklarýný ve bu yýl da ayný yolda devam ettiklerini" belirterek, festivali geleneksel hale getirmeyi ve gelecek yýllarda uluslararasý katýlýmcýlarla kapsamýný geniþletmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu yýl festivalin açýlýþýna Ýncirli Maðarasý'ndan baþlayacaklarýný dile getiren Bektaþ, festivalde yöresel deðerleri ön plana çýkaracaklarýný, konserlerde yerli sanatçýlara yer verdiklerini söyledi. Basýn toplantýsýnda dernek üyeleri de söz alarak gerçekleþtirilecek etkinlikleri anlattý ve katký koyanlara teþekkür etti. Tijen Zeybek'in üçüncü romaný Khora'da tanýtýlacak "Zaman Tarlalarý" Yazar Tijen Zeybek'in geçtiðimiz aylarda çýkan üçüncü ve son romaný "Zaman Tarlalarý", 13 Haziran Çarþamba akþamý yapýlacak bir etkinlikle okurlara tanýtýlacak. Saat 18.00'de baþlayacak olan tanýtým, Lefkoþa'nýn nezih kitapçýlarýndan Khora Kitap Cafe'de yer alacak. Yazarýn sunuþu ile baþlayacak olan söyleþiye okurlar da soru ve yorumlarýyla katký koyabilecek ve dileyen katýlýmcýlar kitap alarak yazara imzalatma imkaný bulacaklar. Zeybek, "Zaman Tarlalarý" isimli üçüncü romanýný, "güzel yurdumun nadide insanlarý" dediði Kýbrýslý Türklere adadýðýný belirtti. "Zaman Tarlalarý" romanýndan önce Tijen Zeybek'in "Bir Yaz Üþümesi" ile "Kýyamet Düþleri" isimli iki romaný daha yayýmlanmýþtý. Yazar, üçüncü romanýnda "Ne ekersen onu biçersin, eyvallah. Da nereye ekersin ektiklerini, hiç düþündün mü. Nerdedir zamanýn tarlalarý. Neyle beslenir iyisi, kötüsü tohumun. Hangi tarlayý sarar zehirli sarmaþýk, hangisinde bað bahçe olur bataklýk " sorularýna yanýt arýyor. Tijen Zeybek, kitabýyla ilgili olarak "Ýçim burkuluyor bunlarý yazarken. Çünkü bizi 'biz' yapan özelliklerimizden vuruluyoruz, her birimiz. Kadirþinaslýðýmýzdan, vefa duygumuzdan, kanaatkârlýðýmýzdan, elimizi kolay kolay vurmak için kaldýrmayýþýmýzdan, kavgacý deðil tartýþmacýlýðýmýzdan, hiç unutmayýp ama hep affediþimizden. Biz böyleyiz, baþka türlü bir yaþamak nedir bilmeyiz " diyerek aslýnda Kýbrýslý Türkleri anlattýðýný belirtiyor. Kýbrýslý Türk edebiyatýna ilgi duyan herkes, 13 Haziran Çarþamba günü saat 18.00'de Ledra Palace ýþýklarý karþýsýnda yer alan Khora Kitap Cafe'ye davetlidir. "GENÇ SANATÇILAR RESÝM YARIÞMASI 2012 ÖDÜL TÖRENÝ VE SERGÝSÝ" 18 HAZÝRAN'DA Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi Müdürlüðü'nün düzenlediði; "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2012 Ödül Töreni ve Sergisi", 18 Haziran'da Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþiyor. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, toplam 9 sanatçýnýn 37 eserle katýldýðý ve 8 sanatçýnýn 26 eserinin sergileneceði sergi, saat 19.00'da açýlacak ve 28 Haziran'a kadar gezilebilecek. Seçici kurul üyeliklerini Mustafa Hastürk, Nilgün Güney ve Osman Keten'in yaptýðý resim yarýþmasýnda, Mehmet Sariler'in; "Özgürlüðü Arayan Yüzler 1", Ahmet Erman Karagöz'ün "Kentleþme" ve Ýpek Denizli Karagöz'ün "Trafik" isimli eserleri derecelendirme yapýlmaksýzýn baþarý ödülü, Özan Beyzade'nin "Yüzleþme" isimli eseri ise mansiyon ödülü almýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Siyah Giyen adamlar 3 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Koruyucu ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria kapalý Girne Girne Lemar Sinema Dehþet Kapaný ( ) Maðusa Maðusa Galeria Siyah Giyen Adamlar 3 (12:00-14:00-16:00-18:00-21: Cuma-Cumartesi) Pamuk Prenses ve Avcý ( Cuma- Cumartesi) 1.salon

13 13 12 Haziran 2012 Salý SÖZ HAKKI Derin Devlet Yapýlanmasýnýn Kýbrýs Uzantýlarý Demokrasiye düþman, jakoben, beleþ yaþýyan, dikta özlemcisi, saltanatçý, hakiki örgütlenmeden nefret eden, emekten yana sendikalara düþman, sarý örgütleri seven, sömürgen, yandaþ kayýran, kölelik düzeni isteyen güçler Kýbrýs'ta her zaman kölelerini bulup oynatmýþtýr. Kuzey Kýbrýs'ta var olan kimi sahte televizyonlar, radyolar, gazeteler, sendikalar, dernekler, tarikatler, eðitim örgütleri "saltanat süren sömürücülerin" sözcüsü konumundadýr. Hiç bir yeteneði, becerisi, kalitesi, çapý, demokrasi anlayýþý olmayan cahil kukla takýmý, aðalarýndan aldýklarý paralarýn hakkýný vermek için adamýzýn huzurunu bozucu faaliyetlerini gizli-açýk yürütmekteler. Ýslam toplumlarýnda faaliyet yürüten tarikatlerin çoðunun ipi ABD, Ýngiltere ve Almanya gibi ülkelerin elindedir. Kýbrýs'ta AKANSOY: 10. MADDE KALDIRILMALI Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Sekreteri Asým Akansoy, partisinin Anayasa deðiþikliðindeki koþulunun, geçici 10'uncu maddenin kaldýrýlmasý olduðunu bildirdi. Akansoy, bu konudaki açýklamayý dün Sim TV'de katýldýðý bir programda yaptý. Asým Akansoy, Anayasa deðiþikliði konusundaki görüþlerini anlatarak, partisinin baþkanlýk sistemine kesinlikle karþý olduðunu belirtti. "Parlamenter Sistemden yanayýz" diyen Akansoy, bu sistemin Kýbrýslý Türklerin çýkarýna daha uygun olduðunu savundu. Asým Akansoy, Meclis'teki partilerin de aðýrlýklý olarak parlamenter sistemden yana olduðunu ifade ederek, "Diðer sistemlere karþý da herhangi bir önyargýmýz yok. Hükümet sistemleri o ülkenin siyasi yapýsý ile ilintilidir. Baþkanlýk sistemi çok baþarýlý bir sistem deðil. Uygulanan ülkelerde otoriterleþmeye doðru gidildiðini gördük" dedi. ÜRETÝCÝLERE 1 MÝLYON 261 BÝN TL TAZMÝNAT Genel Tarým Sigortasý Fonu'nun Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü'ne uygun olarak 2012 Mayýs ayý, büyükbaþ hayvan düþük, Brucella; Küçükbaþ Medi-Visna ve Brucella olmak üzere 104 üreticiye 1 milyon 129 bin 664; sel ve taþkýn sonucu 55 üreticiye 131 bin 857'si patates zararý olmak üzere toplam 1 milyon 261 bin 521 TL tazminat ödediði bildirildi. Fon Müdürü Hasan Burancan tarafýndan bugün yapýlan yazýlý açýklamaya göre, tazminatlar, banka hesabý veren üreticilerin hesaplarýna yatýrýldý; hesap numarasý vermeyen üreticiler ise, kimlik kartlarýný ibraz etmeleri koþuluyla paralarýný Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabilecek. GAÜ 10 YENÝ BÖLÜME ÖÐRENCÝ KABUL EDECEK Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), akademik yýlý ile birlikte öðrenci kabul edeceði 10 yeni bölüm için Yükseköðretim Kurulu (YÖK)'ten onay aldýðýný bildirdi. GAÜ'den yapýlan açýklamada, yeni bölümlerden birçoðunun KKTC üniversiteleri arasýnda ilk defa öðrenime baþlayacaðý belirtilerek, bu bölümlere KKTC uyruklu adaylarýn da kayýt yaptýrabileceði ifade edildi. Üniversite, öðretim yýlýnda YÖK onayý ile Türkçe Hukuk, Çin Dili ve Edebiyatý, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý, Sýnýf Öðretmenliði, Saðlýk Yönetimi, Ergoterapi, Enerji Sistemleri Mühendisliði, Ebelik, Ýnþaat Mühendisliði ve Sivil Havacýlýk Ulaþtýrma Ýþletmeciliði bölümlerinde de eðitime baþlayacak. YOUTH POWER 2. TUR HÝBE PROGRAMI AÇILDI Gençlikle iliþkili iki toplumlu projeleri olan bireylere, resmi veya resmi olmayan gençlik gruplarýna, alt yapý oluþturmalarý için olanak saðlayan, Youth Power Küçük Hibe Programý'nýn 2. Turu açýldý. Ýki toplumlu sivil toplum aðý "Youth Power", Küçük Hibe Programý'nýn ikinci turunun açýldýðýný, ilgili gençlerin baþvuru formu ve detaylarý sitesinden alabileceklerini bildirdi. Youth Power, UNDP-ACT tarafýndan finanse edilen Küçük Hibe Programýna 15 Haziran -16 Temmuz tarihleri arasý baþvuru yapýlabilecek. Fethullahçýlar, Nurcular, Süleymancýlar, Nakþibendiler, Kýbrýsiler, Milli Görüþçüler, Iþýkçýlar vb. gerçek Ýslam ile ilgisi olmayan fikirlerini halka yaymaya çalýþmaktadýrlar. Sermayenin, iþverenin çýkarlarý için çalýþan sarý sendikalardan Adamýzda da vardýr. Son zamanlarda yeni kukla sendikalar da kurulmakta ve kuruluþ çalýþmalarý yürütülmektedir. Kýbrýs'ta kurulan kimi eðitim, spor, kültür, din derneklerinin arkasýnda da derin devletin parasý vardýr. Mobilyasý, web sitesi, broþürü, bülteni, gazetesi; faþist, gerici sermaye tarafýndan karþýlanan oluþumlarýn tek amacý vardýr o da halkýn demokrasi taleplerini yörüngesinden saptýrmaktýr. Amacý belli olan faþist görüþlü bir eðitim derneði 5-10 üyesiyle yýlýn öðretmenini seçme uygulamasý yaparak öðretmenleri bölmeye çalýþmaktadýr. Hiçbir ilmi kriteri olmayan dayanaklarla yýlýn öðretmenini seçen karanlýk güçlerin desteðindeki dernek her yýl bir üyesini en baþarýlý öðretmen seçip medyaya yayarak ikilik oluþturmaya çalýþmaktadýr. Derneðin kurucusu olan faþist militanlar aslýnda öðretmen bile deðildir. Parayla satýn alýnmýþ diplomalarýyla öðretmenlik mesleðine dahil olmuþ bu ajanlar torpille müfettiþliðe de yükselmiþlerdir. Bir paragraflýk Ýngilizce konuþma, yazma, çevirme bilgisi olmayan iki sahte öðretmen müsveddesi, dil bilmenin zorunlu olduðu müfettiþlik görevine torpille atanmýþlardýr. (Adý yanýmýzda mahfuz)

14 15 12 Haziran 2012 Salý 3'LÜ KARARNAME ÝLE GÖREVDEN ALMA VE ATAMA n ÝÇÝÞLERÝ VE YEREL YÖNETÝMLER MÜSTEÞARLIÐINA MEHMET YULAF; BAKANLIK MÜDÜRLÜÐÜ'NE MEFTUN ORKUN; YEREL YÖNETÝMLER MÜDÜRLÜÐÜ'NE ÝSE FERDA HACIOÐULLARI ATANDI n DIÞÝÞLERÝ DAÝRESÝ MÜDÜR/ TEMSÝLCÝ DÝLEK YAVUZ YANIK DA BUGÜN ÝTÝBARIYLA BU GÖREVDEN ALINDI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Müsteþarý Gürsel Selengin'nin bugün itibarýyla, üçlü kararnameyle görevde alýndýðý ve yerine, ayný yöntemle Bakanlýk Müdürü Mehmet Yulaf'ýn atandýðý bildirildi. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Mehmet Yulaf'ýn Müsteþarlýða atanmasý nedeniyle boþalan Bakanlýk Müdürlüðü'ne yine bugünden geçerli olmak üzere üçlü kararnameyle Yerel Yönetimler Müdürü Meftun Orkun; Orkun'dan boþalan Yerel Yönetimler Müdürlüðü'ne ise Ferda Hacýoðullarý atandý. Atamalar soncunda, Mehmet Yulaf Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Müsteþarý; Meftun Orkun Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýk Müdürü; Ferda Hacýoðullarý ise Yerel Yönetimler Müdürü oldu. DIÞÝÞLERÝN BAKANLIÐINDA GÖREVDEN ALMA Öte yandan, Dýþiþleri Bakanlýðý, Dýþiþleri Dairesi Müdür/ Temsilci Dilek Yavuz Yanýk da, yine bugün itibarýyla üçlü kararnameyle bu görevinden alýndý. "KIBRIS'TA DÝL VE ÝKTÝDAR" ADLI ETKÝNLÝK Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "Birleþik Kýbrýs Öðretmenler Platformu" ve "Friedrich - Ebert Stiftung," "Kýbrýs'ta Dil ve Ýktidar" konusunda ortak etkinlik düzenliyor. Sözkonusu örgütler adýna KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel tarafýndan yapýlan açýklamada; Eðitimci, Araþtýrmacý Yazar Mustafa Gökçeoðlu, Kýbrýs Üniversitesi Öðretim Üyesi Dilbilimci Fivos Panayiotidis ve Oyun Yazarý Araþtýrmacý Elada Evagelou'nun konuþmacý olarak yer alacaðý; "Kýbrýs'ta Dil ve Ýktidar" adlý etkinliðin Çarþamba akþamý saat 19:00'da Lokmacý Kapýsý yanýndaki "Barýþ Evi"nde gerçekleþtirileceði bildirildi. EROÐLU LONDRA'YA GÝDÝYOR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kuzey Kýbrýs Dayanýþma Derneði'nin davetlisi olarak konferans vermek üzere bugün Londra'ya gidiyor. Eþi Meral Eroðlu ve Müsteþarý Hasan Güngör'ün eþlik edeceði Cumhurbaþkaný Eroðlu, Londra'dan 17 Haziran Pazar günü adaya dönecek. Eroðlu, saat 09.45'te Ýstanbul üzerinden Londra'ya gitmek üzere Ercan Havaalaný'ndan ayrýlacak. Eroðlu, Londra'da ilk olarak KKTC Parlamento Dostluk Grubu üyeleriyle Ýngiliz Parlamentosu'nda yemekte bir araya gelecek. "DÜNYA ÇOCUK ÝÞÇÝLÝÐÝYLE MÜCADELE GÜNÜ" Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, bugün "Dünya Çocuk Ýþçiliðiyle Mücadele Günü" olmasý nedeniyle mesaj yayýmladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Basýn bürosundan yapýlan açýklamada, Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) tarafýndan 10 yýl önce kabul edilen günün, çocuk iþçiliðinin önlenmesi ve toplumsal bilincin artýrýlmasý kapsamýnda büyük önem taþýdýðýna vurgu yapýlarak, bunun için herkese büyük sorumluluk düþtüðü kaydedildi. EROÐLU, SARAÇOÐLU VAKFI YETKÝLÝLERÝNÝ KABUL ETTÝ Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý Baþkaný Nüket Gündüz, bugün, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nu ziyaret ederek, hazýrlanmasýnda Cumhurbaþkaný'nýn da katký koyduðu "Umudu Yeþertmek" isimli CD'yi takdim etti. Cumhurbaþkanlýðý'nda yer alan görüþmede, vakýf koordinatörü Gediz Ýnan da hazýr bulundu. Görüþmede konuþan Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý Baþkaný Nüket Gündüz, ziyareti, Cumhurbaþkaný Eroðlu'na, katkýlarýyla hazýrlanan "Umudu Yeþertmek" CD'sini sunmak ve teþekkür etmek için gerçekleþtirdiklerini söyledi. TBK GAZÝLERÝNE MADALYA- Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði, Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði'nden 18 isme onur belgesi ve madalya takdim etti. Onur belgesi ve madalyalar, Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði Genel Baþkanlarý Kadir Dedeoðlu baþkanlýðýndaki heyetin, Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði'ne bugün yaptýðý ziyaret sýrasýnda takdim edildi. Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði açýklamasýna göre, Dernek Genel Baþkaný Ertan Ersan'ýn onur belgesi ve madalya takdim ettiði isimler þöyle: "Kadir Dedeoðlu (Genel Baþkan), Osman Dülger, Mustafa Savaþcý, Ahmet Vural, Ýsmail Tüylü, Bekir Tosun, Kenan Yaman, Mehmet yýldýz, Erdoðan Ok, Nurettin Erol, Mevlüt Karslý, Saffet Görece, Eyüp Öztürk, Adil Çömen, Özkan Köroðlu, Sait Öztürk, Hüseyin Toker, Mustafa Meneviþ".

15 12 Haziran 2012 Salý 19 ELÝZ MALONEY BAÞARILARINA DEVAM EDÝYOR Ülkemizin baþarýlý tenisçilerinden Eliz Maloney, Londra'da gerçekleþen "Ýngiltere Yetenek Avcýlarý'ndan bu yýl da "A" alarak baþarýlarýný taçlandýrdý. Telsim'in sponsorluðunda tenis hayatýna Ýngiltere'de devam eden Eliz Maloney, Londra'da Tenis Merkezi'nde yapýlan Yetenek Avcýlarý Kampý süresince, profesyonel performans ekibi tarafýndan tüm teknik vuruþlarý, oyun kurabilme becerileri, fiziksel özelliklerinin yaný sýra, mental olarak da izlendi. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da büyük beðeni toplayarak yine 'A' alan Eliz Maloney, gelecek vaat eden tenisciler arasýnda, yüksek yeteneðe sahip olduðunu bir kez daha resmi bir kuruluþun organizasyonunda ortaya koydu. Organizasyon kapsamýnda sporcular yetenekleri doðrultusunda A, B ve C kategorilerinde deðerlendiriliyor. Eliz Maloney, 12 Yaþ Kategorisinde maçlarýný kazanmaya devam ediyor Eliz Maloney ayrýca, Bristol þehrinde, Coombe Dingle Klubü'nde yapýlan turnuvanýn, 12 Yaþ Grubu Takým Yarýþlarý'nda oynadýðý maçýný çok rahat bir þekilde kazandý. Maloney, turnuvada Ýngiliz rakibi Claudia Hallsworth'ü 6-3 ve 6-3 gibi bir skorla 2-0 yenerek, West Hants Tenis Akademisi'nin bir üst gruba çýkmasýný saðladý. Eliz Maloney ayný turnuvanýn, 12 Yaþ Çiftler karþýlaþmasýnda ise Ýngiliz partneri Millie Smythe ile birlikte, rakipleri Claudia Hallsworth ve Hannah Davies'i 6-4, 2-6 ve 10-7'lýk setlerle 2-1 kazanarak Akademilerini en iyi bir þekilde temsil ettiler. SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel: KADEME SATRANÇ KURSLARI PROJESÝ'NÝN SONUÇLARI AÇIKLANDI Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý ile Bilimsel Düþünceyi Geliþtirme Derneði (BÝD-GED) iþbirliðinde düzenlenen 1. Kademe Satranç Kurslarý projesinin sonuçlarý hakkýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Tabipler Birliði merkezinde yapýlan basýn toplantýsýna KKTC'nin üç farklý bölgesinden seçilen Gönyeli, Karaoðlanoðlu ve Bostancý Fikri Karayel Ýlkokullardaki satranç kurslarýna katýlan ve düzenlenen kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler, öðretmenleri, Tabipler Odasý Baþkaný Erol Uçaner, BÝD-GED Baþkaný Behcet Çelebi katýldý. Tabipler Odasý Baþkaný Erol Uçaner yaptýðý konuþmada 3 ay önce düzenlenen brifingle projenin baþlatýldýðýný ve 3 okulda toplam 60 Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen)'in hukuk, ekonomi, çalýþma hayatý konusundaki akademisyenler ile uzmanlara hazýrlattýðý ve Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb- Tek)'i özek hale getirecek "Elektrik Kurumu Ýnkiþaf (Deðiþiklik) Yasa Taslaðý", Meclis'teki 4 muhalefet partisi tarafýndan yasa önerisi haline getirildi. Bu konudaki açýklama, tasarýya imza atarak yasa önerisi haline getiren Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG), Demokrat Parti (DP), Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Baþkan ve Genel Sekreterinin katýlýmýyla dün Meclis Mavi Salon'da düzenlenen basýn toplantýsýyla yapýldý. El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, tarihi bir olaya þahit olunduðuna iþaret ederek, yapýlmak istenen ortak çalýþmanýn çok boyutu olduðuna iþaret ederek, "Kýbrýs Türk halkýnýn stratejik önemi olan toplumsal varlýklarýnýn kendi elinde kalmasý MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg ARANIYOR Tarla sulama iþinden anlayan, traktör kullanabilen eleman aranýyor Tel: kararlýlýðýnýn" bunlardan biri olduðuna iþaret etti. Kalyoncu, El-Sen'in elektrik üretiminin Kýbrýs Türk halkýnýn elinde kalmasý için uðraþ verdiðini, bununun doðal sonucu olarak bir süre önce yapýlan direniþi soncu Bakanlar Kurulu'nun "Kýb-Tek'i idari ve mali özerk hale getirme" kararý olduðunu hatýrlatarak, bugün 4 siyasi partinin yaptýðýnýn aslýnda alýnan Bakanlar Kurulu kararýnýn ardýndan geçen 4-5 ayda yapýlmayaný yapak olduðunu söyledi. Kalyoncu, 4 siyasi partinin El-Sen tarafýndan hazýrlanan taslaðý yasa önerisi olarak Meclis gündemine taþýma giriþiminin bir baþka ifadesinin "Hükümet'in aldýðý Bakanlar Kurulu Kararý'nýn pratik yaþama geçirilmesinin gerekli adýmlarýnýn muhalefet partileri tarafýndan atýlmasý" olduðuna dikkat çekti. "Þimdi, Hükümet ve muhalefet partilerinin hepsinin de hem fikir olduklarýný ifade ettikleri Kýb-Tek'in Özerkleþtirilmesi gerçekleþebilir. Ýþte kararlarý ve iþte bu kararý yaþama geçirecek yasa önerisi" diyerek konuþmasýna devam eten Kalyoncu, "Pek öðrencinin, kendilerini, düþüncelerini ve zihinsel geliþimlerini daha ileriye götürmek için satranç kurslarýna katýldýðýný anlattý. Üç okula ve öðretmenlerine teþekkür eden Uçaner, yaptýklarý katkýnýn ne denli önemli olduðunun görüldüðünü ve bu okullardan Cüneyt Karabiberoðlu, Vedia Kavaz ve Celalettin Cihan isimli öðretmenlere katýlým belgelerinin verileceðini söyledi. Uçaner, Birlik ve Yönetim Kurulu olarak hiçbir maddi kazanç beklemeden sosyal ve kültürel alanlarda katký yapmayý ve öðrencileri sigara, alkol, uyuþturucu gibi kötü alýþkanlýklardan uzak tutarak topluma faydalý bireyler olarak yetiþmelerini istediklerini bildirdi. Yasa önerisi hazýr "Elektrik Kurumu Ýnkiþaf (Deðiþiklik) Yasa Taslaðý" dört siyasi parti tarafýndan yasa önerisi haline getirildi KÝRALIK SUPER DAÝRE Lefkoþa'da Gelibolu 5. Sokak No:5 Yýldýz Apt. (Arun karþýsý) 240 metrekare, 4 oda, tadilâtý ofis olarak da yapýlmýþ, her türlü bilgisayar ve telefon hattý hazýr daire, iþyeri veya konut olarak kiralýktýr. 400 Stg / AYZER EMLAK SATILIK Hamitköy'de kat Türk malý daire Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat, bahçeli Kýzýlbaþ'ta kat yeni daire Stg. Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 ve kat Hamitköy'de anayol üzerinde 2 dönüm 3400 ayakkare arsa KÝRALIK Ortaköy'de kat full eþyalý daire Gönyeli'de 3+1 yeni 1. kat daire 320 Stg. Hamitköy'de kat full yeni eþyalý daire Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL K. Kaymaklý'da 2+1 ve 3+1 full eþyalý daire Marmara'da 2+1 full eþyalý daire 800 TL Gönyeli'de 2+1 full eþyalý, klimalý daire Ortaköy Etik Hastanesi yanýnda 2+1 full eþyalý daire / çok kesim haklý veya haksýz sendikalarý sadece maaþ ve hak isteyen ve akýllarýna geldiðinde grev yapan örgütler olarak algýlamaktadýr. Ýþte El-Sen, bunun böyle olmadýðýný göstermekte ve çalýþtýðý kuruma sahip çýkmak için gerekirse yasa taslaðý çalýþmasý da yapýldýðýný göstermektedir" dedi. Kalyoncu, devlet, kamu alaný ve özel kesimdeki alacaklarýn tahsil edilmesi halinde Kýb-Tek'in mali sorun yaþamamasý yanýnda halkýn da daha ucuz elektrik tüketebileceðine iþaret ederek, El-Sen'in yasa taslaðý çalýþmasý yaparak bir yandan kendi ekmek teknesi; diðer yandan toplumsal çýkarlar ve halkýn varlýðýna sahip çýktýðýný belirtti. "Biz bu kararlýlýkla yola çýktýk ve bu yolda yürümek isteyen her örgüt ile yolumuzu yürümeye devam edeceðiz. Tasarýya sahip çýkýp bunu Meclis'e sunan partilerimize teþekkür ederken, tasarýnýn yasalaþmasý sürecinde de ayný kararlýlýðýn gösterileceði" ifadesini kullanan Tuluy Kalyoncu, umudunun Meclis tatile girmeden sorunun aþýldýðýný görmek olduðunu kaydetti. Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

16 EURO 2012'de bugün Avrupa Futbol Þampiyonasýndan heyecan devam ediyor. Günün maçlarý þöyle... Saat 19.00'da Yunanistan-Çek Cumnhuriyeti Saat 21.45'de Polonya-Rusya Türkiye'nin Rumlarla maç oynamasýna birþey demeyenler, Kürtlerle maç yapan KTFF'nu yaktýlar Kürdistan maçýnýn faturasý! Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun binasý dün sabahýn erken saatlerinde saldýrýya uðradý. Ýçeriye atýlan yanýcý madde ve tüp gaz ile bina büyük hasar gördü. Bunun sebebi Kuzey Irak'da Kürdistan ile oynanan futbol karþýlaþmasý olduðu tahmin ediliyor Eðer bu düþünce ile saldýrý yapanlar Rumlarla her kategoride spor yapan Türkiye'nin federasyonlarýna neden saldýrmýyorlar? Biz ne Avrupa ne de Türkiye takýmlarý ile maç yapamýyoruz Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu binasý henüz belli olmayan bir sebepten dolayý yanýcý madde dökülerek kundaklandý. Futbol Federasyonu'nun Köþklüçiftlik bölgesinde bulunan binasýna dün sabahýn erken saatlerinde sularýnda gelen kimliði belirsiz kiþiler, federasyonun toplantý salonunda bulunan oturma koltuklarýna yanýcý madde dökerek yaktý. Patlama olmasý için ateþin içerisinde tüp gaz da atýldý. Konu ile ilgili Futbol Federasyonu tarafýndan henüz resmi bir açýklama gelmedi, ancak bazý güvenilir kaynaklar söz konusu olayýn VÝVA Dünya kupasýna katýlan KKTC A Milli Futbol takýmýnýn Kürdistan ile yaptýðý maçtan dolayý rahatsýz olan bazý çevrelerce yapýlabileceði söyleniyor. Bilindiði gibi bazý çevreler daha turnuva baþlamadan önce Kürdistan ile maç yapma olasýlýðýnýn bulunmasý nedeniyle A Milli takýmýn bu turnuvaya katýlmasýný çok sert bir dille eleþtirmiþti. KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu olay yerinde yaptýðý konuþmada bunun bir hazýmsýzlýk olduðunu söyledi. Sertoðlu "Kürt özerk bölgesinde Kürtlerle maç yaptýk. Bence neden budur. Keyfimizden gitmedik. Ülkemizi temsil ettik". Türkiye Rumlarla maç yapýyor Kundaklamanýn sebebi net olarak belli olmazken fikirler tek bir düþüncede birleþiyor. Kuzey Irak'da Kürdistan ile oynanan futbol karþýlaþmasý olduðu tahmin ediliyor Eðer bu düþünce ile saldýrý yapanlar Rumlarla her kategoride spor yapan Türkiye'nin federasyonlarýna neden saldýrmýyorlar? Biz ne Avrupa ne de Türkiye takýmlarý ile maç yapamýyoruz. Kürtlerle yaptýk dev adamlar sahne alýyor Gönyeli Masterleri boþ durmuyor Türkiye Basketbol Federasyonu, Garanti Bankasý sponsorluðu ile organize ettiði 12 dev adam basketbol okullarýnýn 9'ncu final þöleni bu gün Girne Ertuðrul Apakan Spor Salonu'nda baþlýyor... Türkiye Basketbol Federasyonu tarafýndan her yýl düzenlenen ve basketbolu daha geniþ kitlelere yayma amacý güden 12 dev adam basketbol okullarýnýn bu yýlki finalleri Girne'de Haziran tarihleri arasýnda yapýlýyor. Konu ile ilgili dün Spor Dairesi'nde basýna bilgi veren KKTC Basketbol Federasyonu baþkaný Okan Donangil, Türkiye Basketbol Federasyonu 12 Dev Adam basketbol okullarý direktörü Samer Þenbayrak ve Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Koordinatörü Süleyman Göktaþ bu organizasyonun ülkemizde yapýlamasýndan duyuduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil bu turnuva ile ilgili teklifin kendileri tarafýndan yapýldýðýný ve kabul gördüðünü söyledi. Donangil ayrýca Türkiye Basketbol Federasyonu'nun KKTC basketbolunun geliþmesi için her türlü yardýma her zaman hazýr olmasý nedeniyle teþekkür etti. Donangil Türkiye Basketbol Federasyonu ile bu yýl 4'ncü kez KKTC'de organizasyon yaptýklarýný ve Ekim ayý baþýnda Türkiye Kadýnlar Ligi'nin 14 takýmýnýn katýlýmý ile bir turnuva yapma hazýrlýðý içerisinde olduklarýný da söyledi. Girne Ertuðrul Apakan Spor Salonu'nda bugün saat 14.30'da baþlayacak olan turnuvaya toplam 8 ekip katýlýyor. 4'erli 2 grupta oynanacak karþýlaþmalarýn ardýndan gruplarýnda 1'nci sýrayý alan takýmlar final oynama hakký elde edecek. Kulüp olarak tescili bulunan Gönyeli Masterleri Futbol Takýmý antrenman ve müsabakalarýný sürdürüyor. Geçmiþte Gönyeli'de forma giymiþ çok sayýda ünlü futbolcunun yer aldýðý masterler takýmý bu yýl katýldýðý aný turnuvalarýnda þampiyonluk elde etti. Sezonu Mustafa Baþtaþ Aný Turnuvasý þampiyonluðu ile açan Gönyeli Masterleri daha sonra katýldýðý Ali Özkan Çavuþoðlu Aný Turnuvasý'nda da kupanýn sahibi olmuþtu. Son olarak Küçük Kaymaklý Masterleri tarafýndan organize edilen Bekir Bekiroðlularý Aný Futbol Turnuvasý'nda þampiyonluk elde eden Gönyeli Masterleri Futbol Takýmý 14 Haziran'da Ýzmir'de düzenlenecek turnuvaya katýlmak üzere ülkemizden ayrýlýyor Haziran'da Ýzmir Belçova'da Ýzmir Belçova Masterleri Futbol Takýmý tarafýndan organize edilen masterler futbol turnuvasýna davet alan Gönyeli Masterleri 14 Haziran'da ülkemizden ayrýlacak. Ýzmir Belçova Masterleri yaný sýra, Antalya Masterleri ve Afyon Masterleri futbol takýmlarý ile mücadele edecek olan Gönyeli Masterleri 22 kiþilik kafile ile Ýzmir'e gidecek. Gönyeli Masterleri futbol takýmý turnuvanýn ardýndan 17 Haziran'da ülkemize dönecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4982 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4982 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 55 yýl önce 16 Aðustos 1960'ta kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'ni içimizde hatýrlayan yalnýz bir tek vatandaþýmýz oldu... Kamil Hür... Keþke tüm toplum olarak bu cumhuriyete sahip çýkabilseydik! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı