Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-"

Transkript

1 Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca yý ziyaret ÇORUM 4 MAYIS 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Efendi deðil hizmetkâr olduk AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiði bildirildi. Kurt, Millete efendi deðil, hizmetkâr olduk. dedi. * HABERÝ 7 DE Dev organizasyon 'Türkiye Çocuk ve Yýldýz Satranç Ligleri Final Yarýþmasý' Çorum'da baþladý. Oteller tamamen doldu. * HABERÝ 3 DE TKDK dan süt üretene destek Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD 1 Programý kapsamýnda 17 Nisan 2015 tarihi itibariyle 14. çaðrý ilanýna çýktý. * HABERÝ 3 DE Hakan Körpýnar Yeni Þafak yazarýndan çarpýcý iddia Karaman da hedefte Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman ýn, paralel yapý tarafýndan hedef alýndýðý iddia edildi. * HABERÝ 8 DE Hayrettin Karaman Kitap Fuarý açýlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri nin 5.sini düzenliyor. 5. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri bugün saat da Saat Kulesi yanýnda açýlýyor. * HABERÝ 2 DE * SAYFA 9 DA Turnuvanýn açýlýþý Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Ýlçe yolcularý durak istiyor Çorum dan ilçelere yolculuk eden vatandaþlar, þehir merkezindeki bazý bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istiyor. * HABERÝ 9 DA OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Nesimi Yetik ten yeni film Aldýðý ödüllerle adýndan söz ettiren Toz Ruhu adlý film gösterime girdi. Nesimi Yetik in yazýp yönettiði Toz Ruhu adlý sinema filmi seyircisiyle buluþtu. Çorumlu yönetmenin ilk uzun metrajlý filmi olan Toz Ruhu nda, Ýstanbul da gündelikçi olarak çalýþan Metin in davetsiz bir misafirle hareketlenen hayatý konu ediliyor. * HABERÝ 8 DE AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, köylerde yoðun çalýþma yapýyor. MHP saraylarda deðil, halkýn yanýnda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. * HABERÝ 5 DE MHP Milletvekili Adaylarý ilçelerde çalýþma yaptý. AKP yi tarihe gömeceðiz Hafta sonu Laçin, Dodurga, Oðuzlar da çalýþma yapan CHP Ýl Örgütü, 7 haziran öncesinde AK Parti ye yüklendi. * HABERÝ 5 DE CHP Ýl Örgütü ve vekil adaylarý hafta sonu Laçin, Dodurga, Oðuzlar da çalýþma yaptý.

2 2 PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Ýlahiyat ta Arapça dersi arttý (Ç.HAK:805) Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca yý ziyaret etti. SULU YEMEK Bol Alternatifli tablot ve seçmeli yemek AYRICA AÝLE SALONUMUZ VARDIR SALONUMUZDA MULTÝNET VE SET KARTIMIZ MEVCUTTUR Azap Ahmet Sokak No: 19 /A Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliði Bölümü Ýkinci Öðretim Programýna öðrenci alýmýna iliþin talep Yükseköðretim Genel Kurul toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. Buna göre Spor Yöneticiliði Bölümü ikinci öðretim programýna 60 öðrenci alýnacak. Spor Yöneticiliði Bölümü Ýkinci Öðretim Programý Ülkemizde spor yöneticiliði eðitimi belirli bir sisteme baðlý olarak verilmemektedir. Geniþ bir istihdam alaný bulunmasýna raðmen bu eksiklik giderilememiþtir. Ancak bu sistem, sporda geliþmiþ hiçbir ülkede bulunmayan bir sistemdir. Kamuya baðlý spor teþkilatlarýnda (Gençlik ve Spor Bakanlýðý) özel sektörlerde ve gönüllü kuruluþlarda istihdam edilmek üzere görev alacak spor yöneticilerini yetiþtirmek amacýyla düzenlenen spor þuralarýnda, spor yöneticiliði eðitiminin akademik programlarla verilmesi gerektiði üzerinde durulmaktadýr. Bu noktadan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde verilen lisans derslerinin yüzde 30 unun Arapça olarak verilmesi konusundaki teklif, YÖK tarafýndan onaylandý. LEZZETpýnarý YEMEK & KEBAP SALONU 7 DÖNER Et Döner Servis Et Döner Dürüm + Ayvan Tavuk Döner Servis Tavuk Döner Dürüm + Ayran Et Ekmek Arasý + Ayran Tavuk Ekmek Arasý + Ayran IZGARA ÇEÞÝTLERÝ Tavuk Izgara Servis Tavuk Þiþ Servis Tavuk Kanat Servis Tavuk Pirzola Servis Izgara Köfte Servis Adana Kebap Servis Urfa Kebap Servis Beyti Kebap Servis ALO PAKET Düðün - Niþan - Mevlüt gibi özel günlerinizde hizmet vermekten kývanç duyarýz. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. Üniversite personeline konut edindirme projesinin ele alýndýðý görüþmede konuþan Rektör Alkan, personelin konut ihtiyacýnýn karþýlanmasý için kýsa bir süre önce iki kurum arasýnda mutabakata varýlarak hazýrlanan projenin bir an önce neticelenmesi için gerekli çalýþmalarýn hýzlý bir þekilde devam ettiðini söyledi. Öncelikle projeye iliþkin ön taleplerin toplandýðýný belirterek, talep sayýsýnýn yaklaþýk 300 kiþi olduðunu vurgulayan Alkan, ilgili kurum ve kuruluþlarla koordinasyonun saðlanarak ihtiyaç duyulan arsanýn temini konusunda da belirli bir aþamaya gelindiðini ifade etti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý nýn bu projenin hayata geçirilmesi ve sürecin hýzlý bir þekilde tamamlanmasý noktasýnda gerekli desteði verdiðini belirten Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ya, ilgili teknik uzmanlara ve ayrýca bu sürece her anlada destek veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye teþekkür etti. TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ise, TOKÝ nin benzer iþbirlikleri pek çok kamu kurumu ile yaptýðýný, Hitit Üniversitesi ile de bu kapsamda benzer þekilde baþarýlý bir proje gerçekleþtireceklerini ve gereken desteklerin devam edeceðini belirterek, Rektör Prof. Dr. Alkan a teþekkür etti. Spor Yöneticiliði Programý ikinci öðretimine onay geldi Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliði Bölümü Ýkinci Öðretim Programýna öðrenci alýnacak. hareketle spor þuralarýnýn sonuçlarý da dikkate alýnarak son yýllarda bazý üniversitelerimizin beden eðitimi ve spor yüksekokullarý bünyesinde spor yöneticiliði bölümü açýlmýþtýr. Üniversitemiz bünyesinde de açýlan Spor Yöneticiliði Bölümü Ýkinci Öðretim Programý ile çeþitli sebeplerden dolayý ( aktif sporculuk, çalýþma hayatý, yaþam boyu öðrenme gerekliliði vb.) normal öðretim imkanlarýndan faydalanamayan bireylere de bu fýrsat ve imkanlarýn sunulabilmesi amaçlanmaktadýr. Bu çerçevede halen Ýlahiyat Fakültesi hazýrlýk sýnýflarýnda verilen Arapça eðitimi zorunlu hale geldi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Derslerin yüzde 30 unun Arapça verilmesinin temel þartý, öðretim elemanlarýndan en az 5 inin ÖSYM tarafýndan yapýlan YDS veya eþdeðer sýnavlarda Arapça dan 80 ve üzerinde puan almýþ olmasýdýr. Ayrýca Ýlahiyat Fakültelerinde zorunlu hazýrlýk sýnýfýnýn açýlabilmesi için hem Arapça dilinde öðretim yapabilecek yabancý öðretim elemanýna sahip olmak hem de eðitim öðretimin %30 Arapça olmasý þart koþulmaktadýr. Bünyesinde 4 adet yabancý uyruklu Arapça öðretim elemaný bulunan Ýlahiyat Fakültemiz her geçen gün daha da güçlenen ve alanýnda uzman öðretim elemaný kadrosuyla Arapça eðitimini en iyi þekilde verecek düzeye ulaþmýþtýr. Lisans derslerinin %30 unun Arapça verilmesi öðrencilerimizin daha donanýmlý bir þekilde mezun olmalarýný saðlayacaktýr. Ayný zamanda Kuran-ý Kerîm ve hadis-i þeriflerin yaný sýra Ýlahiyat alanýnýn temel kaynaklarýnýn Arapça olduðu göz önünde bulundurulduðunda, öðrencilerimizin alanlarýyla ilgili temel kaynaklarý kullanarak araþtýrmalar yapabilecek bir düzeye gelmelerine önemli bir katký saðlayacaðý açýktýr. Bu talebimizin kabul edilmesiyle birlikte Fakültemiz, Türkiye deki büyük ve köklü Ýlahiyat Fakültelerinin sahip olduðu tüm haklara sahip olarak onlarla eþgüdüm içerisinde eðitimine daha güçlü bir þekilde devam edecektir. denildi. Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri nin 5.sini düzenliyor. 5. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri bugün saat da Saat Kulesi yanýnda açýlýyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi ve Vakýf Fuarcýlýk iþ birliði ile gerçekleþtirilecek olan 5. Kitap ve Kültür Günleri nde 35 stantta toplam 95 yayýnevi stant açacak. Fuarda ayrý kitabýn satýþý gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günleri nin geleneksel hale geldiðini ve bu yýl 5.sini düzenleyeceklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum halkýnýn kitap fuarýna her yýl daha fazla ilgi gösterdiðini söyledi. Kitap ve Kültür Günleri ile Çorum halkýnýn kitapla buluþtuðunu ifade eden Külcü, Saat Kulesi meydanýnda bu yýl 5.sini düzenleyeceðimiz Kitap ve Kültür Günleri ne tüm hemþehrilerimizi davet ediyoruz. 17 gün boyunca halkýmýzýn hizmetinde olacak kitap ve kültür günlerinde hemþehrilerimiz çok sayýda kitaba ulaþmanýn yanýnda bu kitaplarýn yazarlarý ile de buluþma (Ç.HAK:2502) Hitit Üniversitesi RektörüProf. Dr. Reha Metin Alkan, Müsteþar Prof. Dr. Lütfi Akça yý ziyaret etti. Kuzey Kampüs 2.2 milyon m2 ye ulaþtý Hitit Üniversitesi RektörüProf. Dr. Reha Metin Alkan, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça ile k makamýnda bir araya geldi. Üniversitede yürütülen çalýþmalar hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak merkez ve ilçelerde yapýmý devam eden inþaatlarýn son durumuna iliþkin bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, 3 yýl önce yalnýzca m2 lik bir alana sahip olan üniversitenin bugün itibariyle Kuzey Kampüsü nün yaklaþýk m2 lik büyüklüðe ulaþýldýðýný belirterek, bu arazilerin büyük kýsmýnýn tahsis iþlemlerinin tamamlandýðýný, çok küçük bir bölümü ile ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduðunu ifade etti. Obruk Barajý içerisinde yer alan Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi için tahsis edilen taþýnmazlar ile ilgili iþlemlerin tamamlandýðýný belirten Rektör, bu bölgede yer alan ve mülkiyeti özel þahsa ait küçük bir arazinin DSÝ tarafýndan üzerine konulan þerhin kaldýrýlmasý ve kamulaþtýrmanýn yapýlmasý ile birlikte merkez için gerekli arazinin tamamlanacaðýnýve bundan sonraki süreçte yatýrým iþlemine aðýrlýk vereceklerini kaydetti. Alkan, üniversitenin bu aþamaya gelmesindeki katkýlarýndan dolayý baþta Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu olmak üzere, Müsteþar Prof. Dr. Akça ve bölge ve il müdürlüklerine teþekkür etti. Üniversitede yaþanan geliþmelerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ise, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrada her zaman, her konuda üniversitemize destek vereceklerini açýklayarak, Alkan a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kitap Fuarý açýlýyor 5. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri bugün baþlýyor. imkânýna sahip olacak. Vatandaþlarýmýzýn istekleri doðrultusunda ünlü yazarlarý Çorum a davet ettik. Kitap ve Kültür Günleri ne her yýl bir önceki yýldan daha iyi þekilde hazýrlanýyoruz. dedi. ba ve sanata doyuracaðýz. Çorum u önemsiyoruz. Baþka yerlerden de fuar kurulmasý teklifi gelmesine raðmen biz hep Çorum u önemsiyoruz. Her güne ayrý bir etkinlik düzenleyeceðiz. dedi. Sarýköse, Türkiye Diyanet Mayýs tarihle- Vakfý Vakýf Fuarcýlýk Genel Koordinatörü Osman Sarýköse, geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Kitap ve Kültür Günleri nin ri arasýnda gerçekleþtirilecek olan fuara tüm Çorum halkýný davet etti. Ünlü yazarlar geliyosýnda Çorum da yapýlma- Belediye Baþkaný ve stantlarýn kurulmasý Muzaffer Külcü, bu yýl için yoðun bir mesai 5.sini düzenleyecekleri harcýyoruz. TDV Yayýnlarý olarak Çorum da kitap ve kültür günlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarýný ifade ederek, Kitap ve Kültür Günleri nde çok sayýda ünlü yazar ve þairin Çorumlu edebiyatseverlerle buluþacaðýný söyledi. Bu yýl Çorumlularý kita Mayýs tarihleri arasýnda devam edecek olan Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda Çorum a gelecek olan yazar ve þairlerin TDED Konferans Salonu nda yapacaðý söyleþinin ardýndan Saat Kulesi yanýnda kurulacak olan fuar standýnda hayranlarý için kitap imzalayacaðýný belirten Külcü, Bu yýl Sinan Akyüz, Aliþan Kapaklýkaya, Ayhan Bozkurt, Ýsmail Kýlýçarslan, Bülent Akyürek ve Tarýk Tufan gibi ünlü isimlerin hemþehrilerimizle buluþturacaðýz. Tüm edebiyat severleri ünlü yazarlarla yapacaðýmýz söyleþi ve imza gününe bekliyoruz. dedi.

3 TKDK dan süt üretene destek PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD 1 Programý kapsamýnda 17 Nisan 2015 tarihi itibariyle 14. çaðrý ilanýna çýktý. Bu çaðrý ile süt üreten tarýmsal iþletmeler baþta olmak üzere süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri iþleme ve pazarlama konularýnda projeler kabul edilecek. Süt üretimine yönelik sýðýr, koyun ve keçi yetiþtiriciliði konularýný içeren projelerin hem yapým iþleri, hem de makine alýmlarý destek kapsamýna alýnacak. Ayrýca süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri iþleme ve pazarlama yapan mevcut iþletmelerin sadece makine-ekipman alýmlarý desteklenecek. TKDK Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 17 Nisan 2015 tarihi itibarý ile yayýnlanan 14. Çaðrý ile ilgili süreç devam ediyor. Özellikle süt üreten tarýmsal iþletmelere yönelik projeler konusunda yoðun ilgi var. Çaðrý ilaný kapsamýnda proje baþvuru kabulleri 11 Mayýs 2015 tarihinde baþlayacak ve 5 Haziran 2015 tarihi saat de sona erecek Mayýs 2015 tarihlerinde, Ýl Koordinatörlüðünde proje ve TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar eklerinin uygunluk kapsamýnda ön kontrolleri yapýlacak. Yapýlacak ön kontroller nihai kontroller olmayýp, yapýlan hatalarýn ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlý olacak. TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, toplamda Avro bütçe ile 14. Çaðrýya çýkýldýðýný belirtti. Körpýnar, Bu bütçenin 81 milyon Avrosu süt üreten tarýmsal iþletmelere yatýrým konusuna, 40 milyon Avrosu ise süt, et, meyvesebze ve su ürünleri iþleme ve pazarlama konularýna ayrýlmýþ bulunmaktadýr. Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmeler dediðimiz sýðýr, koyun ve keçi yetiþtiriciliði projelerinde; hem yeni kurulumlarýn yapým iþleri ve makine-ekipman alýmlarý, hem de mevcut iþletmelerin modernizasyonu desteklenmektedir. Desteklerimiz % 65'e varan oranlarda ve geri ödemesiz hibe þeklindedir. Özellikle bu konuda çaðrýya çýktýðýmýz ilk günden itibaren çiftçimizin yoðun ilgisi olmuþtur. Hayvan refahýna uygun, hijyenik koþullarda süt üretimi saðlayan modern iþletmelere sahip olmak isteyen yatýrýmcýlarýmýzý proje yapmaya davet ediyoruz. Süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri iþleme ve pazarlama konularýnda ise sadece mevcut iþletmelerin yapým iþleri haricinde makine-ekipman alýmlarý desteklenmektedir. Bu konularda ise ilgi istenen seviyeye ulaþmamakla birlikte peynir, tereyaðý, yoðurt, kaþar gibi süt ürünleri üretimi yapan bazý iþletmeler makine-ekipmanlarýný yenilemek amacýyla proje hazýrlýðýna baþlamýþlardýr. Ýlimizde maksimum projenin alýnmasý ve yatýrýmýn saðlanmasý için; yatýrýmcýlarýmýz her türlü sorularýný Ýl Koordinatörlüðümüz yardým masasýna sorabilecekleri gibi internet adresinden de bilgi alabilirler." diye konuþtu. Körpýnar, Son baþvuru tarihi olan 5 Haziran 2015 gününe 1 ay gibi bir süre kalmýþ bulunmaktadýr. Projelerin hazýrlanmasý ve ilgili izin ve belgelerin alýnmasý sürecinin saðlýklý yürütülebilmesi için süre daralmaktadýr. Dolayýsýyla 14. Çaðrý kapsamýnda projelerine hibe desteði almak isteyen yatýrýmcýlarýmýzýn bir an önce Çorum Ýl Koordinatörlüðümüzle irtibat kurmalarý önem arz etmektedir. Amacýmýz maksimum seviyedeki projenin yatýrýma dönüþtürülmesidir. dedi. 'Türkiye Çocuk ve Yýldýz Satranç Ligleri Final Yarýþmasý' Çorum'da baþladý. Çorum da dev organizasyon MUSTAFA BURAK YALÇIN 'Türkiye Çocuk ve Yýldýz Satranç Ligleri Final Yarýþmasý' Çorum'da baþladý. Turnuvanýn açýlýþýna Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Gülkýz Tulay, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, bazý kulüp baþkanlarý, antrenörler, satranç hakemleri, veliler ve çok sayýda sporcu katýldý. DEV ORGANÝZASYONA REKOR KATILIM Çocuk liginde 36 ilden 73 takým, Yýldýz liginde 21 ilden 36 takým olmak üzere toplamda 109 takýmýn yarýþtýðý turnuvayý izlemek üzere antrenör ve velilerle birlikte bini aþkýn katýlýmcý Çorum'a geldi. Satranç alanýnda büyük bir organizasyona ev sahipliði yapan Çorum'da, turnuvanýn düzenlendiði Anitta Otel baþta olmak üzere diðer otel ve pansiyonlarýn dolduðu açýklandý. ÝLK HAMLE PROTOKOLDEN Aþaðý Körücek genel kurul yaptý Aþaðý Körücek Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Kurul yaptý.. MUSTAFA BURAK YALÇIN Aþaðý Körücek Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Kurul yaptý.. Narçil Kafe'de düzenlenen toplantýya dernek üyeleri katýldý. Aþaðý Kürücek Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ertan Özcan, genel kurul toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, '' Deðerli üyelerimiz, derneðimiz sizle- rin de destekleri ile kurulmuþ olup görüþ ve önerileriniz doðrultusunda hedefler belirleyerek çalýþmalar yapýlacaktýr. Hedeflerimizi belirlerken derneðimizin yeni kurulmasý nedeniyle maddi yönden daha az maliyet gerektiren iþlere öncelik vermeyi amaçladýk. Zaman içerisinde hedeflerimizi büyüterek köyümüzü daha güzel hale getirebilmek ve köyde birlik beraberliði saðlamak için çeþitli çalýþmalar yapmayý hedefliyo- ruz. Derneðimiz gücünü üyelerinden almaktadýr. Yapýlacak çalýþmalarda sizlerin desteklerine her zaman ihtiyacýmýz vardýr. '' dedi. Ertan Özcan'ýn baþkan seçildiði Aþaðý Kürücek Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yönetim kurulu üyeleri Müsli Yalçýn, Þaban Burcu, Abdullah Dönmez, Tevfik Kýzýlöz, Abdullah Sarýca, Ahmet Kýzýl'dan oluþtu. 3 Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törenin açýþ konuþmasýný Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Gülkýz Tulay ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, yaptý. Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Gülkýz Tulay, amaçlarýnýn daha çok çocuðun satrançla buluþmasý olduklarýný belirterek, çekiþmeli ama bir o kadarda centilmen bir turnuva olacaðýný söyledi. Tulay, yarýþmacýlara baþarýlar diledi. Milli Eðitim Bakaný Prof. Dr. Nabi Avcý ve Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'nin mesajýnýn da okunduðu törende konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, organizasyon için Çorum'u tercih eden Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Gülkýz Tulay ve yönetim kurulu üyeleri ile Çorum Belediyesi ve Vali Ahmet Kara'ya da teþekkür eden Haþim Eðer, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen'e de þükranlarýný sundu. Yapýlan konuþma ve sunumlarýn ardýndan turnuvanýn sembolik açýlýþ hamlesini Türkiye Satranç Federasyonu Baþkaný Gülkýz Tulay ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer birlikte yaptý. Açýlýþtan sonra basýn mensuplarýna kýsa bir bilgi veren Federasyon Baþkaný Gülkýz Tulay,'' Turnuvamýza 109 takým katýldý. 8 tur sonunda puanlara göre sýralama yapýlacak. Rekor bir katýlýmla buradayýz. Gülkýz Tulay Çocuklara takým ruhunu aþýlamaya çalýþýyoruz ve buna önem veriyoruz. Çekiþmeli, centilmence ve heyecanlý bir turnuva olacak. Ayný zamanda küçük yaþta çocuklarýn satranca baþla- Haþim Eðer malarý bizi memnun ediyor.'' Dedi. Turnuvanýn 6 Mayýs 2015 Çarþamba günü Anitta Otel'de düzenlenecek ödül töreni ile sona ereceði bildirildi. Turnuvanýn açýlýþý Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Toplamda 109 takýmýn yarýþtýðý turnuva ilgi yoðun. Dev organizasyonu Türkiye Satranç Federasyonu üstlendi. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS LASTÝKLERDE KAMPANYA (Ç.HAK:3243) *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

4 4 PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Hayrettin Karaman Çin mezalimi Ümmetin Diriliþi baþladý Akýncýlar Derneði Ýl Baþkanlýðý nýn gençlere yönelik düzenlediði Ümmetin Diriliþi adlý programýn ilk ayaðý gerçekleþtirildi. Gençlerin ilgi gösterdiði 4 aþamadan oluþan program Kültür Park ta gerçekleþtirildi Akýncýlar Derneði Ýl Baþkanlýðý nýn gençlere yönelik düzenlediði Ümmetin Diriliþi adlý programýn ilk ayaðý gerçekleþtirildi. Gençlerin ilgi gösterdiði 4 aþamadan oluþan program Kültür Park ta (Ýtfaiye Parký) kurulan çadýrda düzenlendi. Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan program, Numan Karaca nýn ney dinletisi, ezgilerin seslendiril- mesi, gençlerle yapýlan sohbetle devam etti. Sabah dernek binasýnda ayetler ve Kur an-ý Kerim üzerine mütealalar yapýldý. Eðitim kampýný ÝHH Çorum Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý ve Erbakan Vakfý Baþkaný Mehmet Aþýla da ziyaret ederek gençlerle bir süre sohbet etti. Programýn 4 aþamadan oluþtuðunu belirten Akýncýlar Derneði Ýl Baþkaný Mustafa Necati Çaðdaþ, Kampýn birinci ayaðý olan çadýr eðitim kampýný kurarak programýn birinci ayaðýný bitirmiþ olduk. Programýn ikinci ayaðýnda Çorum esnafýna Ýslam Kardeþliði bildirisi daðýtýlacak. Aðustos ayýnda gençlerle birlikte Trabzon a gidilerek burada gençler kampa alýnacak. 15 Ekim de Saat Kulesi Hürriyet Meydaný na Ümmetin Diriliþi çadýrý açýlacak ve program sona erecek. dedi. Osmancýk a park yatýrýmý Osmancýk Belediyesi tarafýndan Osmancýk'ý Geleceðe Hazýrlýyoruz sloganýyla hazýrlanan projelerden birisi hayata geçiriliyor. D100 Karayolu kenarýndaki Osmancýk Devlet Hastanesi yanýnda bulunan Küllük Tepesinde 10 dekarlýk alana kafeterya, çocuk parký, spor alaný ve yeþil alanlardan oluþan park yatýrýmýna baþlandý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ "Osmancýk'ý Geleceðe Hazýrlýyoruz" sloganýyla bir dizi projenin yatýrýma dönüþtürüleceðini söyledi. Ýlçede devlet destekli büyük yatýrýmlarýn ihale sürecinin tamamlanarak çalýþmalara baþlandýðýný hatýrlatan Karataþ, Osmancýk Belediyesinin öz kaynaklarýyla yapýlmasý planlanan 70 dekarlýk Kent Park Projesi ve Þehirler Arasý Terminal Projesinin de yer aldýðý sosyal projelerden ilki olan Küllük Tepesi Park Projesinin temelinin atýldýðýný belirtti. D100 Karayolu kenarýnda ilçenin imajýna yakýþýr bir sosyal alan inþa edildiðini belirten Karataþ "Yeni Osmancýk Devlet Hastanesinin yanýnda bulunan Küllük Tepesinde yaklaþýk 10 dekarlýk bir yeþil alan düzenlemesi yapýyoruz. Burasý uluslararasý D100 Karayolunun kenarýnda yer alan göz önündeki bir alan. Dolayýsýyla ilçemizin imajýný yansýtan önemli bir yer. Ýçerisinde kafeterya ve dinlenme alanlarý olan, çocuk oyun parký ve spor alanlarý olan, yürüyüþ yollarý olan, çoðunlukla aðaçlandýrýlmýþ yeþil alanlardan oluþan bir çevre düzenlemesi yapýyoruz. Bu çalýþma bu güne kadar ilçemizde yapýlmýþ en büyük yeþil alan yatýrýmýdýr. Çalýþma tamamlandýðýnda buradaki D100 Karayolu kenarýnda ilçemizin imajýný yansýtýr bir alana kavuþmuþ olacaðýz. Mahalle sakinlerimiz ile birlikte gerek D100 Karayolundan geçen vatandaþlarýmýz gerekse Osmancýk Devlet Hastanesine gelen hemþerilerimiz böyle güzel bir alandan yararlanmýþ olacak." dedi. Baþkan Karataþ, yaklaþýk 70 dekarlýk Kent Park ile Þehirler Arasý Otobüs Terminalinin de projelendirme aþamasýnýn tamamlandýðýný ve yatýrým hazýrlýklarýnýn devam ettiðini belirtti. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yatýrýmý yerinde inceledi. Salim Savcý 68 inci kitabýný çýkardý EROL TAÞKAN Eðitimci-Yazar Salim Savcý, 'Her insanýn günlük hesaplaþmalarý' ismiyle 68'inci kitabýný yayýnladý. Gazetemizi ziyaret ederek, kitabýný Hakimiyet için imzalý alarak hediye eden Salim Savcý, "Devlet beni okuttu, ben de devletime ve milletime karþý olan borcumu, ödeyebilmek için kitap yazýp bedava daðýtýyorum." dedi. 8 yýldýr Osmancýk Çampýnar Köyü'nde yaþayan Savcý, burada kurduðu kütüphane ile gençlerin okuma artýrmasýna ve bilgilenmesine hizmet etmeye çalýþtýðýný ifade etti. "Okumak alýþkanlýk deðil, bilinçli bir eylemdir." diyen Salim Savcý, halen basýlmayý bekleyen 10 kitabý bulunduðunu, baskýsýný yaptýrdýðý kitaplarýnýn tümünü kendi emekli maaþýyla bastýrýp ücretsiz daðýttýðýný belirterek, kitaplarýn baskýsýna katký saðlamayý düþünen destekçilere de kapýsýnýn açýk olduðu mesajýný verdi. Osmancýk Küllük Tepesinde 10 dekarlýk alana park yapýlacak. Zabýtalar motoksikletlendi Osmancýk Belediyesi, Zabýta Müdürlüðü bünyesinde motosikletli ekip görevlendirilmesi için yeni motosiklet aldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ tüm alanlarda vatandaþa daha hýzlý bir þekilde hizmet verebilmek için çalýþtýklarýný söyledi. Zabýtalarýn kullaný- mý için tam donanýmlý bir motosiklet alýndýðýný ifade eden Karataþ, Tüm birimlerimizde vatandaþýmýza daha hýzlý hizmet götürmek için çalýþmalar yapýyoruz. Bu amaçla Zabýta Müdürlüðümüz bünyesinde motosikletli ekibin hizmet vermesi için tam donanýmlý motosiklet aldýk. Böylelikle denetleme, teblið ve tra- fik hizmetleri baþta olmak üzere vatandaþlarýmýza daha hýzlý hizmet götürmek üzere motosikletli ekibimiz halkýmýzýn hizmetinde olacak" dedi. Baþkan Karataþ, motosikletin Zabýta Müdürlüðü ne teslim edildiðini belirterek kazasýz bir þekilde kullanýlmasýný diledi. Osmancýk ta motosikletli zabýtalar oluþturuldu. Eðitimci-Yazar Salim Savcý nýn kitabý çýktý. Salim Savcý Yüz yýl önce hem Türklerin hem de Ermenilerin zarar gördüðü bir olayý soykýrým sayýp bahane ederek Türkiye'ye saldýran ABD, AB, Rusya, BM, bir kýsým insan haklarý örgütleri bundan önce yazdýðým Rus mezalimi, þimdi yazacaðým Çin mezalimi ve daha sonra yazacaðým Ýsrail vb. mezalimi karþýsýnda niçin gerekeni yapmýyorlar? Vicdaný olanlarýn yaþama sevincini zedeleyecek kadar vahim olan aþaðýdaki mezalimi daha çok Dünya Uygur Kurultayý (DUK) ve Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin sitelerinden özetliyor ve bu siteleri herkesin ziyaret etmesini diliyorum. Ýstanbul'a geldiðim 1959 yýlýndan itibaren merhum Ýsa Yusuf Alptekin'i ( ) tanýmýþ, daha sonra birçok toplantýda kendisini dinlemiþtim. Doðu Türkistan Cumhuriyeti'nin genel sekreterliðine kadar üst düzey vazifelerde bulunan bu zat hayatýný bu topluluðun haklarýný savunma davasýna adamýþtý. Þimdi bu davayý, adýný andýðým kuruluþlar üstlenmiþ bulunuyorlar. Doðu Türkistan, Karahanlýlar Devleti (840-) Hükümdarý Abdülkerim Satuk Buðrahan ile birlikte toplu hâlde Ýslam'ý kabul ederek ilk Türk Ýslam devletinin kurulduðu coðrafyadýr. Hoca Niyaz Hacý önderliðinde 19'te Kaþgar'da Doðu Türkistan Ýslam Cumhuriyeti kuruldu. 1944'te ise Gulca'da Doðu Türkistan Cumhuriyeti adýyla Alihan Töre önderliðinde ikinci baðýmsýz Türk devleti kurulmuþtur. Her iki devlet de Çin tarafýndan yýkýlmýþtýr. 1949'daki Mao'nun kýzýl devrimiyle Doðu Türkistan uluslararasý hukuk kurallarý ihlal edilerek iþgal edilmiþtir. Çin komünist yönetiminin fiziki iþgali ile birlikte Doðu Türkistan'da devletin tüm imkânlarý seferber edilerek sistematik bir asimilasyon süreci baþlatýlmýþtýr. Uygurlarýn ana vataný olan Doðu Türkistan 65 yýldýr Çin iþgalindedir. Çin yönetimi 1949'da Doðu Türkistan'ý iþgal ettikten sonra bölgede baþlatmýþ olduðu sözde devrimlerle din ve vicdan hürriyeti baþta olmak üzere eðitim, sosyo-kültürel, ekonomik alanlardan çevre ve ekolojik dengeye varýncaya dek her alanda büyük yýkým gerçekleþtirmiþtir. Ýþgalle birlikte ne kadar siyasi önder, aydýn, bilim adamý, din adamý, zengin, kanaat önderi varsa tutuklanmýþtýr. Sözde halk mahkemelerinde savunma haklarý ellerinden alýnan insanlarýn birçoðu kurþuna dizilerek öldürülmüþtür. Birçoðu da aðýr cezalarla hapislerde çürümüþtür. Çin iþgalci yönetimi yýllarý arasýnda Doðu Türkistan'ýn Lobnor bölgesinde 11'i yer altýnda olmak üzere toplam 46 nükleer deneme gerçekleþtirmiþtir. Bunun sonucu olarak yüzbinlerce Uygur yaþamýný yitirmiþtir. Nükleer denemeler sonucu yayýlan radyoaktif serpintiden dolayý günümüzde dahi bölgedeki insanlar baþta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalýða karþý yaþam mücadelesi vermektedir. Çevre ve ekolojik denge tahrip edilmiþtir. Dini afyon olarak tanýmlayan Çin yönetimi Doðu Türkistan'daki Müslümanlara karþý dinsizleþtirme politikalarý uygulamýþ, din ve vicdan hürriyetini engellemiþtir. Baþörtüsü ve sakalý yasaklayarak Müslüman Uygurlarýn ibadetlerinin yaný sýra yaþam biçimlerine dahi müdahale edilmektedir. Ramazan'da oruç yasaklanmýþtýr. Komünist Parti üyeleri, 18 yaþýndan küçükler, iþçi ve memurlar, kadýnlar ve öðrencilere giriþ yasaðý konulmuþtur. Þehirlerde bir, kýrsalda ikiden fazla çocuk yapmak yasaklandýðý için ajanlarýn ihbarý sonucu yedi sekiz aylýk hamilelerin dahi bebekleri kürtajla öldürülmektedir. Çin yönetimi masum Uygur sivil halký 'radikal Ýslami terör' bahanesiyle çok aðýr cezalandýrýp dünyadan izole etmekte, her türlü devlet terörünü uygulayarak kendini haklý göstermeye çalýþmaktadýr. Bunun son örneði 5 Temmuz 2009'daki tüm dünyanýn adeta canlý yayýnda izlemiþ olduðu Urumçi katliamýnda sergilenmiþ ve dünya kamuoyu sessiz kalmýþtýr. Toprak reformu adý altýnda yerli halkýn topraklarý ellerinden alýnmýþ ve Çinlilere daðýtýlmýþtýr. Uygur Türkçesi'nin unutturulmasý, Çinlilerle evliliðin teþvik edilmesi, 6-7 yaþýndaki çocuklarýn ailelerinden alýnarak Çin'in iç bölgelerine götürülüp yabancýlaþtýrýlmasý gibi daha birçok mezalim devam etmektedir.

5 MHP saraylarda deðil, halkýn yanýnda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili Adaylarý Sami Çam, Ali Akcan, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit, il ve ilçe teþkilatlarý sanayi esnafýný ziyaret ettikten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadýn Kollarý Türkçülük Bayramý ný kutladý. Sýklýk Tabiat Parký nda düzenlenen programa MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Türkçülük Günü nün binlerce yýllýk þanlý bir tarihe sahip olan Türk halkýn günü olduðuna dikkat çeken MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr, Bayraðýný dalgalandýrmayý kendilerine hayat felsefesi edinmiþ, vataný milleti için her þeyden vazgeçmiþ Türkler in bayramýdýr. 3 Mayýs Türkçülüðün tarihinde bir dönüm noktasý olmuþtur. Türkçülük Bayramý nýn Türk milleti tarafýndan mutlu ve huzur dolu günlerde kutlanmasýný temenni ederim dedi. Etkinlikte Türkçülük Bayramý dolayýsýyla vatandaþlara Türk Bayraðý hediye edilirken MHP Kadýn Kollarý Üyeleri gönüllerince eðlendi. MHP Milletvekili Adaylarý ilçelerde çalýþma yaptý. MHP adaylarý hükümeti eleþtirdi. sonra Yaylabaþý Köyü nde yaðmur duasýna katýldý. Ziyarete M Sanayi esnafýnýn sorunlarýný dinleyen MHP, seçim çalýþmalarý hakkýnda esnafý bilgilendirdi. Seçimlerin Çorum ve ülke için önemini belirten milletvekili adaylarý ve teþkilat yöneticileri, sanayi esnafýnýn sorunlarýný bildiklerini ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarýnda sorunlarýn çözüleceðini belittiler. Çorum a yatýrým gelmediði için sanayisinin, esnafýnýn geliþemediðini belirten MHP heyeti, Biz her zaman yanýnýzdayýz. Her zaman bir telefon uzaklýðýnýzdayýz. Desteklerinizi ve dualarýnýzý bekliyoruz. MHP saraylarda deðil, sanayide halkýn yanýnda olur diye konuþtular. MHP milletvekili adaylarý sorunlarýn çözümü noktasýnda kendilerine yetki verildiðinde ellerinden geleni yapacaklarýný sözlerine eklediler. Yaylabaþý nda yaðmur duasý Milliyetçi Hareket Partisi adaylarý Osmancýk ýn Yaylabaþý Köyü nü ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili Adaylarý Sami Çam, Ali Akcan, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mehmet Erdinç Yiðit, Ýl ve ilçe teþkilatlarý Yaylabaþý Köyü nde yaðmur duasý etkinliðine katýldý. MHP heyeti, köylü ile birlikte yürüyerek yaðmur ve bereket duasý etti. Etkinlikte misafirlere keþkek ve helva ikram edildi. Sýklýk ta Türkçülük Bayramý kutlamasý Ýki ilçeye çýkarma Milliyetçi Hareket MHP seçim çalýþmalarý kapsamýnda Oðuzlar ve Laçin'i ziyaret etti. MHP Kadýn Kollarý Türkçülük Bayramý ný kutladý. Kutlama programý Sýklýk Tabiat Parký nda düzenlendi. Milletvekili adaylarý ve partililerden oluþan heyet, esnafý ziyaret etti. Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Oðuzlar ve Laçin'i ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, Sami Çam, Ali Akcan ve parti yöneticileri Oðuzlar ve Laçin'de pazarcý esnafý, sanayi esnafý ve vatandaþlarla buluþtu. Milletvekili adaylarý ve partililerden oluþan heyet esnafýn ve vatandaþýn sorunlarýný dinledi. MHP heyeti, seçimlerin ülke açýsýndan çok önemli olduðunu ve MHP olarak destek beklediklerini belirtti. Vatandaþlardan olumlu tepkiler aldýklarýný belirten MHP heyeti, halkýn desteðinin var olduðunu ve bu seçimde iddialý olduklarýnýn eðer kendilerine yetki verilirse vatandaþýn sorunlarýný çözmek için ellerinden geleni yapacaklarýnýn altýný çizdiler. Saadet Partisi Avrupa Koordinatörlüðü, BBP ile kurulan Milli Ýttifak oluþumu Almanya'nýn Frankfurt kentinde iktidar olmalarý halinde seçim vaatlerini anlattý. SP ve BBP li Avrupa kökenli milletvekilleri adaylarý Almanya nýn Frankfurt kentinda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda SP Avrupa Koordinatörü Abdussamet Temel, Ýttifak ýn iktidar olmasý halindeki vaatlerini basýn mensuplarýyla paylaþtý. Avrupa ülkelerinden 9 aday gösteren Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisinin ortaklaþa oluþturduklarý Milli Ýttifak'ýn en çok aday gösterttiklerini belirten Saadet Parti Avrupa Koordinatörü ve Ankara 2. Bölge adayý Abdüssamet Temel, dört adayýn Saadet Parti ve 5 adayýn da BBP kontenjanýndan aday yapýldýðýný belirterek, Milli Ýttifak'ýn yurtdýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýna verdiði bir deðerin göstergesi olduðunu söyledi. Temel, Avrupa seçim çalýþmalarýna hakkýnda Avrupa daki STK larýn genel Merkezlerini ziyaret ederek baþladýklarýn belirterek, Milli Ýttifak'ý oluþturan partilerin secim beyannamesinin ana baþlýklarýný okudu. Ýttifak ýn diðer ortaðý Büyük Birlik Partisi Uþak Milletvekili adayý Altan Aras da "Niye Milli Ýttifak" konulu bir konuþma yaptý. Türkiye nin iç PAZARTESÝ 4 MAYIS AKP yi tarihe gömeceðiz Milli Ýttifak Almanya da vaadlerini anlattý DP Genel Merkezi nde düzenlenen programla bölgesel milletvekili adaylarý tanýtýldý.aday tanýtým toplantýsýnda konuþan DP Genel Baþkaný Gültekin Uysal, Türkiye nin bir asýrlýk çizgisi içerisinde bir yanda biriktirdiði tarihi meseleleri diðer yanda konjektürel olarak iç dinamikleriyle hem dýþ dinamikleri ile Türkiye yi mecbur býraktýðý bir deðiþime, dönüþüme yeniden ifade ettiðimiz gibi kendisini iç hukukuyla tanýmlayacaðý, beraberinde coðrafyamýza yeni bir rota çizmek mecburiyetinde kaldýðýmýz bir eþikteyiz. Ýþte böyle bir eþikte Türkiye nin bir yok olma mücadelesinden çýkarak geldiði, zaman zaman varlýðýný bugünlere Çanakkale nin 100. yýlý münasebetiyle bir CHP Ýl Örgütü ve vekil adaylarý hafta sonu Laçin, Dodurga, Oðuzlar da çalýþma yaptý. Saadet Partisi Avrupa Koordinatörlüðü Almanya da etkinlik düzenledi. politikadan dýþ politikaya, eðitimden ekonomiye tarýmdan sanayiye Türkiye'nin milli bir duruþa, milli bir dünya görüþüne, milli bir iradeye ihtiyacý olduðunu belirten Aras, Bu ihtiyaçtan dolayý millete ait olan deðerleri korumak, milletin birliðini, vatanýn bütünlüðünü korumak milli devleti ayakta tutmak için Milli Ýttifak saðlanmýþtýr açýklamasýnda bulundu. Saadet parti Çorum Milletvekili adayý Mehmet Baloðlu da Milli Ýttifak'ýn iktidara gelmesi halinde Avrupa ülkelerinde yaþayan Türk vatandaþlarýna vaatlerini sýralayarak, bedelli askerlikten alýnan bedeli ve pasaport ücretlerini almayacaklarýný, Avrupa nýn bir seçim bölgesi olarak gelecek seçimlere hazýrlanacaðýný söyledi. Milli Ýttifak'ýn oluþmasýnda adaletin saðlanmasý için bir araya geldiklerini belirten Baloðlu, Meclis iki kutuplu bir hale geldi. Kendileri çalýp kendileri oynuyorlar. Oysa o meclisin içinde orada temsil edilmeyen dýþarda kalan çok ciddi seçmenimiz var. Onlarýn dertleri görüþleri yani vatandaþlarýmýz meclisin içinde adil temsil edilmiyor. Milli Ýttifak enerjisi sinerjiye dönüþerek meclise girecek bu iki kutupluluða son verilecek. Adil bir þekilde insanýmýz meclisin içerisinde temsil edilecekler. Türkiye de þöyle bir baský ve korku veriyorlar; barajý aþamayacak partilere oy vererek oylarýnýzý israf etmeyin diyorlar. Herkes kendine göre anket yaptýrýyor ve herkes istediðine göre neticeleri açýklýyor" dedi. Baloðlu, 2011 seçimlerinde il genel meclis üyelerinin seçiminde Saadet Partisi'nin 5,20 oranýnda, BBP'nin ise 2,05 oranýnda oy aldýðýný hatýrlatarak, "Toplandýðýnda bu oran 7,5 oluyor. Bundan dört yýl önce ittifaksýz iki partinin kendi baþýna girdiði seçimlerde aldýðý oy oranýdýr. Þu an milli bir ittifak durumu söz konusudur. Milli Ýttifak'ý millet kurdu ve bu iki parti de onun gereklerini yerine getirmek için bir araya geldi. Milli Ýttifak'ýn adýný bizzat millet kendisi koymuþtur. Hatta bu ittifakýn içinde millet üçüncü bir partiyi görmek istiyordu. Taban hala MHP nin ittifaka girmemesinin sýkýntýsýný yaþýyor. Þayet o þekilde bir ittifak oluþsaydý yüzde 30 larýn üzerinde bir netice ortaya çýkýyordu. Milli Ýttifak büyük bir çoðunlukla milli bir iktidar olacaktý. Bu gün SP ve BBP nin oy oranlarý birilerinin dediði gibi küçük oy oranlarý deðildir. Tabandan gelen talep mevcut iktidardan kurtulmak istemektedir. Bundan dolayý da ulaþtýðýmýz rakamlar barajýn çok çok üstündedir. Baraj sorunundan dolayý bir endiþeniz olmasýn. Baraj Milli Ýttifak tarafýndan patlatýlacaktýr. 7 Nisan da açýklanan milletvekili listelerinden sonra baraj sorun olmaktan çýkmýþtýr. Milli Ýttifak'ýn liderlerinin aðzýnda herhangi bir baraj problemi cümlesi yoktur. Milli Ýttifak olarak 7 Haziran'da milli iktidar yürüyüþü gayreti, hazýrlýðý içerisindeyiz diye konuþtu.(ýha DP adaylarýný tanýttý takým olaylarý yeniden bu büyük milletin varlýðýný yeniden bu coðrafya da münakaþaya açma gayretlerine girdiðini hep beraber üzülerek izliyoruz. Bir takým iddialarla bu aciz milletin her daim mazlumlara ev sahipliði yapmýþ büyük milleti soykýrým gibi hiçbir þekilde kabul edemeyeceðimiz iddialarla muhatap olarak Hafta sonu Laçin, Dodurga, Oðuzlar da çalýþma yapan CHP Ýl Örgütü, 7 haziran öncesi ilçe turlarýna devam projelerini anlatarak vatandaþlardan destek istedi. Ziyarette CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili Adaylarý Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz, Saim Topgül, parti yöneticileri katýldý. Halkýn ilgisinden memnun olduklarýný belirten CHP'liler, esnaf ziyareti yaparak oy istediler. Ziyaret sýrasýnda açýklamalarda bulunan CHP Ýll Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Biz 8 Haziran sabahý kurtuluþ meþalesini yeniden yakmak için çalýþýyoruz. Halkýmýzýn bize gösterdiði ilgi için teþekkür ederiz. Bizim projelerimiz halkýmýzýn yararýna olan projeler, sadece 4 yýlda Türkiye'de yoksul kalmayacak. Bu þiarla yolumuza devam edip halkýmýzýn takdirini kazanmak için çalýþacaðýz. dedi. CHP Milletvekili Adayý Tufan Köse ise, Ülkemizin üzerine kabus gibi çöken zihniyete 7 Haziran da halkýmýz gereken cevabý verip onlarý tarihe gömecektir. Biz çiftçimizin, emeklimizin, emekçimizin, yoksul vatandaþlarýmýzýn rahatça yaþayabilecekleri bir Türkiye hedefliyoruz. Üreten bir Türkiye olacak, hukuk un yok sayýldýðý bugünler geride kalacak. Adaletli bir sistem kuracaðýz halkýmýzýn mutluluðunu ve refahýný arttýracaðýz. Bize verilen her oy geleceðe daha umutla bakmamýzý saðlayacak. Aydýnlýk bir gelecek için biz destek istiyoruz. diye konuþtu. CHP Çorum Milletvekili Adayý Muharrem Bozdoðan da, Ülkemiz birilerinin baþkanlýk hayalleri uðruna feda edilemeyecek kadar zor þartlarda kuruldu. Binlerce þehidimizin kemikleri sýzlýyor. Bu gidiþata dur demek için biz sizden destek istiyoruz. Projelerimizi açýkladýk, halkýmýzýn projelerimize olan ilgisi bizi memnun ediyor. Biz projelerimizi hayata geçirip daha yaþanabilir bir Türkiye için halkýmýzdan destek istiyoruz. dedi. CHP Çorum Milletvekili Adayý Dinçer Solmaz ise, Hukuk katledildi. Adalet duygusu zedelendi. Bir mahkemenin saldýðýný, öbür mahkeme geri tutukluyor. Biz daha adaletli bir Türkiye için çalýþacaðýz. Hukuka olan güveni tesis edeceðiz. Yoksul vatandaþýmýz kalmayana deðin, insanlarýn çöpten ekmek toplamadýðý bir Türkiye'yi kurmak için 7 Haziran da destek istiyoruz. dedi. CHP Çorum Milletvekili Adayý Saim Topgül de, Birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde biz CHPolarak tüm yurttaþlarýmýzýn birliðini ve beraberliðini saðlayacaðýmýzý iddia ediyoruz. Halkýmýzýn bize destek verirse projelerimizi hayata geçirerek yurttaþlarýmýzýn refah içerisinde yaþayabileceði bir Türkiye'yi kuracaðýz. dedi. göstermektedirler. Ama bilmiyorlar ki insanlýðýn yüzünü kýzartacak zulümleri icat edenleri ne bugün millete ne de onun evlatlarýna bu tür ithamlarý ifade etmeye haklarý yoktur. Bu milletin geçmesini varsaymadan bir gelecek vurgusunu siyasi akýlla ve milletimizle buluþturma mecburiyetimiz vardýr diye konuþtu. DP Aday tanýtým toplantýsýna Çorum dan aktýlým oldu. Aday tanýtým toplantýsýnda Ankara, Konya, Sivas, Aksaray, Karaman, Nevþehir, Yozgat, Kýrþehir, Çorum, Kayseri, Bartýn, Amasya, Kýrýkkale, Çankýrý, Tokat, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Antalya, Elazýð milletvekili adaylarýnýn tanýtýmý yapýldý.(ýha

6 6 PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Rektör den Uslu ya davet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Rektör Alkan ziyaretinde, "4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda YDMKU ile Üniversitemiz ev sahipliðinde düzenlenecektir. Dünyanýn pek çok ülkesinden, özellikle de Türk Dünyasýndan gelecek bilim insanlarýnýn Uslu sürgünü anlattý Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan 'Ahýska Türklerinin Sürgününün 70. Yýlý' sebebi ile 30 Nisan'da düzenlenen konferansa AK Parti Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu, Eritre Büyükelçisi Fýrat Sunel, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Gazi Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Profç. Dr. Kadriye Altýok katýlýrken, konferansýn açýlýþ konuþmasý Türkiyat Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoðlu Çengel tarafýndan yapýldý. Konuþmasýnda vatansýz tek halk Ahýska Türklerinin sürgününün unutulmamasý, belleklerde yaþamasý için bu tür etkinliklerin önemine deðinen Çengel, Orta Asya Türklerinin maruz kaldýðý acýlarý da konuþmasýnda aktardý. Toplu zorunlu sürgünlerden, Türkoloji ile ilgilenen aydýnlarýn öldürülmesinden ve 1937'de Biþkek'te maden ocaðýnda yaþanan katliamdan söz eden Çengel, konuþmasýný baþkalarýnýn acýlarýný paylaþabilmeliyiz diye bitirdi. Konferansta konuþan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Gazi Üniversitesinin misyonlarýndan biri bu acýlarý unutturmamak, bellek görevi yapmak derken üçüncüsü yapýlan Ahýska Türklerini anma konferansýnýn bundan sonra da devam edeceðini ifade etti. 'Vatansýz tek halk olan Ahýska Türklerinin Murat Yýldýrým Diyarbakýr da Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Ýl Baþkaný Muhammed Akar ve AK Parti Çorum Milletvekili Diyarbakýr Bölge Koordinatörü Murat Yýldýrým, Yeniþehir ilçe Baþkaný Mürsel Kikizade yi ziyaret etti. AK Parti Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Mürsel Kikizade, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Çorum Milletvekili Diyarbakýr Bölge Koordinatörü Murat Yýldýrým ve Ýl Baþkaný Muhammed Akar ý kapýda karþýladý. Çalýþmalarýn yoðun olduðunu anlatan Yeniþehir ilçe Baþkaný Mürsel Kikizade, "7 Haziran için Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. acýlý tarihinin ve sesinin dünya kamuoyuna duyurulmasýnda bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak burada, milletvekili deðil Ahýska Türkü sýfatýmla bulunuyorum' diyen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Eritre Büyükelçisi Fýrat Sunel'in Ahýska Türklerini referans alarak yazdýðý Salkým Söðütlerin Gölgesinde adlý romaný da bu dramýn aktarýlmasýnýn iyi bir aracý olarak görüyorum. Salkým Söðütlerin Gölgesinde romanýndan Salim Uslu uyarlanan dizinin TRT ekranlarýnda yayýnlanmasý için zamanýn TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin ile görüþme yapmýþtýk. Genel Müdür Þahin projeye sýcak bakarak rinci yurttaþ olarak yaþamasý kendi dilleri, örfleri, adetleri, geleneklerini yaþatmalarý ve gerekse isteyenlerin kendi anavatanlarýna, doðup büyüdükleri yorum ki, vatanlarýna dönemeyen tek halk olan Ahýskalýlarýn hem Türkiye'de, hem de Dünya'daki sorunlarý günün birinde çözülmüþ ve bizde bundan katký vermiþti. Büyükelçimiz topraklara, Ahýska'ya karýnca kararýnca kat- Fýrat Sunel'e, TRT Genel Müdürümüz Þenol Göka'ya, TRT ailesine ve Þahin'e katkýlarýndan dolayý dönmelerine imkan saðlanmasý gerekir. Bu konuda Dýþiþleri Bakanlýðýmýz da ciddi çaba sarf etmekkýsý olan insanlar olarak tatlý hoþ seda býrakmýþ olacaðýz" dedi. Konferansta Salkým teþekkür ediyorum. tedir. Birleþmiþ Milletle- Söðütlerin Gölgesinde Tarihteki yaþanmýþ dramlarý belgelemek ve gele- bu konuda önemli kararrin, Avrupa Konseyinin adlý kitap üzerine konuþan Fýrat Sunel ise, Tiflis'te görevli iken tanýþtýðý cek nesillere taþýmak adýna önemli bir belgeseldir. Hükümetinin bu konudalarý vardýr ama Gürcistan Dünya'da Vatansýz tek ki kararlarý uygulamak Ahýska Türklerinin ve romanýnýn hikâyesini aktar- halk olan Ahýska Türklerinin gerek bulunduklarý ediyor olmasýný anlamadý. Sunel söyleþinin ar- yerine ýskalamayý tercih coðrafyada özgürce, bimýz ve haklý bulmamýz mümkün deðildir. Ýnanýdýndan kitabýný imzalarken, öðrenciler konferan- katýlýmlarýyla gerçekleþtirilecek olan etkinlikte, ekonomi, ticaret, kalkýnma, tarih, edebiyat, din bilimleri, kültür ve turizm konusunda yapýlan çalýþmalar baþta olmak üzere, Türk Dünyasý ile ilgili hemen her konuda yapýlan çalýþma, farklý disiplinlerdeki akademisyenler tarafýndan ele alýnarak, tartýþýlacaktýr. Desteklerinizle hazýrladýðýmýz bu programda sizi de aramýzda görmek isteriz" dedi. 4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'nun Türk topluluklarýnýn siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki sorunlarýna çözüm önerileri sunulmasý adýna önem taþýdýðýný belirten Uslu, siyasi çalýþmalardan fýrsat bulmasý halinde etkinliðe mutlaka katýlacaðýný söyledi. Uslu, "Hitit Üniversitemizin sadece öðrencilerine kaliteli eðitim vermekle kalmadýðýný söyleyen Uslu, ayný zamanda üniversitemiz panel, konferans ve deðiþik etkinliklerle sorunlara çözüm bulmaya çalýþan, kültürel faaliyetlerle yaþama damga vuran bir perfor- 'Ahýska Türklerinin Sürgününün 70. Yýlý'nda konferans düzenlendi. Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Diyarbakýr Bölge Koordinatörü Murat Yýldýrým da katýldý. gece gündüz çalýþýyoruz. Ýlçe olarak teþkilat mensuplarýmýz, partimizin icraatýný halkýmýza anlatýyor. Çalýþmalar kapsamýnda biz de elimizden gelenin fazlasýný yapacaðýz. Ayný zamanda toplu açýlýþ töreni için kentimize gelecek olan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ý karþýlayacaðýz. Tüm halkýmýzý orada görmekten mutluluk duyacaðýz" dedi.(ýha) AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip i ziyaret etti. Ceylan, Çatma yý ziyaret etti AK Partili gençler sahaya iniyor Çorum da AK Parti nin Ýl Gençlik Kollarý nýn kurucu yönetimi 7 Haziran genel seçimleri öncesi sahaya indi. AK Parti Gençlik Kollarý Kurucu baþkaný Mustafa Malkoç ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ýl Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Malkoç ve yönetimi ziyarette genel seçimlerde teþkilatlarýn yanýnda ve üzerlerine düþen her türlü görevi yapmaya hazýr olduklarýný açýkladýlar. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Kurucu Baþkaný Mustafa Malkoç, ülkenin geleceði kadar dünya mazlumlarýnýn umudu olan kutlu davalarýnýn Çorum da 4, ülke genelinde 400 milletvekiline ulaþacaðýný söyledi. Kurucu gençliðin partinin kuruluþ aþamasýnda kim var dendiðinde saðýna, soluna bakmadan biz varýz diyerek yola çýkan samimiyet, fedakarlýk, azim ve kararlýlýðýn ifadesi AK Parti siyasetine damga vurduðuna inandýklarý bir gençlik hareketi olduðunu dile getiren Malkoç, Partimizin katýldýðý tüm seçimler önemliydi ancak bu seçimin hepsinden daha önemli olduðu aþikar. Bizler kurucu gençlik olarak tüm samimiyetimiz, azim ve kararlýðýmýzla bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da 7 Haziran seçimlerine kadar ve sonrasýnda da tüm teþkilatlarýmýzýn yanýnda olacaðýmýzý, teþkilatýn bir üyesi olarak bizlere düþen tüm görevleri kararlýlýkla yerine AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜ- SÝAD) Çankýrý Þubesi ni ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Bekiroðlu, MÜSÝAD Çankýrý Þube Baþkaný Þükrü Serhat Serdaroðlu ile görüþtü. Serdaroðlu ile MÜSÝAD baþkanlýðý döneminden gelen bir dostluðunun bulunduðunu dile getiren Bekiroðlu, o dönemde MÜSÝAD ýn tüm þube ve temsilcileriyle iyi iliþkiler kurduklarýný söyledi. MÜSÝAD Çankýrý Þube Baþkaný Þükrü Serhat Serdaroðlu ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Bekiroðlu ve ekibine teþekkür etti. Serdaroðlu, Çankýrý iþ dünyasýnýn önünü açacak, yeni ufuklar kazandýracak projeleri hayata geçirmek için çalýþtýklarýný belirterek, bu hedef doðrultusunda toplumun tüm kesimleriyle iþbirliði yaptýklarýný belirtti.(ýha AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma yý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ýskilip'e giden Ceylan, Belediye önünde Baþkan Recep Çatma, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri tarafýndan karþýlandý. Baþkanlýk makamýnda bir süre sohbet eden Çatma ve Ceylan, AK Parti nin seçimlerden güçlenerek çýkmasý için yoðun gayret ve çaba ile çalýþtýklarýný, tüm ilçe ve köylere ziya- Ceylan, Baþkan Çatma yý makamýnda ziyaret etti. retlerde bulunduklarýný, retlerinden memnu- Ýskilip'ten gördüðü il- ayný tempo ve niyet duyduklarýný gi ve desteðe teþekretlerinden heyecanla çalýþmalarý belirterek, baþarýlý kür etti. sürdüreceklerinin altýný çizdiler. mýný diledi. retlerinin ardýndan çalýþmalarýnýn deva- Belediyeyi ziya- Belediye Baþkaný Recep Çatma yaptýðý konuþmada, partisinin adayý Ahmet Sami Ceylan'ýn ziya- AK Parti Çorum 4. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan ise, ziyaretleri ve seçim sürecinde Baþkan Çatma, A. Sami Ceylan ve partililer köy gezilerinde bulunmak üzere ilçeden ayrýldýlar. AK Parti nin Ýl Gençlik Kollarý nýn kurucu yönetimi seçim çalýþmalarýna baþlýyor. getireceðimizi ifade ediyoruz dedi. BÝRLÝÐÝMÝZDEN KUVVET DOÐACAK AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, birlikten kuvvet doðacaðýný belirterek, Malkoç ve yönetimine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. AK Parti kadrolarýnýn yek vücut olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Bugün burada siz deðerli dava arkadaþlarýmýzla birlikte olmanýn gururunu ve mutluluðunu yaþýyoruz. Birlik ve beraberliðimizin bir göstergesi olan bu ziyaretiniz partimiz adýna bizleri memnun etmiþtir. 7 Haziran seçimlerine kadar birlik ve beraberliðimizi daha da artýrarak seçimlerden en iyi sonuç alacaðýmýza inanýyorum. AK Parti nin kuruluþundan bugüne kadar girdiði her seçimden zaferle çýktý. 7 Haziran seçimlerinden de baþarýyla çýkacaðýz. Yüce Allah birlik ve beraberliðimizi bozmasýn diye konuþtu.(ýha) Çankýrý ya komþu ziyareti AK Parti yöneticileri Çankýrý MÜSÝAD ý ziyaret etti. Ziyarette parti yöneticileri hazýr bulundu.

7 PAZARTESÝ 4 MAYIS Milletin hizmetkârý olduk AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiði bildirildi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapmasýnda baþta kadýnlar olmak üzere vatandaþlardan büyük destek gödüðünü belirtti. Kurt, Kargý ilçesinin köy- lerinde seçim çalýþmalarýna devam etti. Ceritoðlu, ilçeye baðlý Sinanözü, Karacaoðlan, Saraycýk, Köprübaþý, Gökçedoðan ve Maksutlu köylerini ziyaret etti. Köylerde özellikle kadýnlarýn yoðun ilgisi ile karþýlanan Ceritoðlu, köylülerin yol probleminin biran önce çözülmesi için giriþimlerde bulunacaðýný açýkladý. Kýzýlýrmak boyunca uzanan yolun yeni Türkiye ye yakýþmadýðýný belirten Ceritoðlu, Sabahýn ilk saatlerinden beri bu yollarý kullanan biri olarak, yollarýnýz hakkýnda söylediklerinizde son derece haklýsýnýz. Ben þahsým adýna ilk kez geldim yollarýnýz söylediðiniz gibi sorunlu. Sýk sýk heyelanlar meydana geliyor diyorsunuz. Bu konuda size katýlýyorum. Bu AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Kurt, köylülerle sohbet etti, büyüklerine hal hatýr sordu. Kurt un ziyaretlerinde renkli görüntüler yaþandý. grup yolu 2023 Yeni Türkiye sine yakýþmýyor. Ben elimden geleni yapýp bu yolun yapýlmasý için giriþimlerde bulunacaðým dedi. AK Parti iktidarý ile birlikte kýrsal kesimde yaþayan insanlarýnda yaþam standartlarýnýn yükselmeye baþladýðýný dile getiren Ceritoðlu, Artýk köylerimizde kilit ve parke taþý döþeniyor. Köylerinizin neredeyse hemen hemen hepsinde parke taþý var. Bir çok köyümüz modern bir kasaba görünümünde. Bu yatýrýmlarýn sizlerin bizlere verdiði destekle artýyor. Ben inanýyorum ki köylerimiz bu seçimde bizlere daha çok destek verecek, gücümüze güç katacak bizde bu gücümüzü sizlere hizmet olarak geri göndereceðiz. AK Parti olarak milletin hizmetkarýyýz. Bugüne kadar millete efendilik taslayanlardan olmadýk, olmayacaðýz da. Biz gücümüzü milletten alýyoruz. Milletle bizim aramýza da kimsenin girmesine izin vermeyeceðiz dedi. GÖKÇEDOÐAN DA BÜYÜK ÝLGÝ Gökçedoðan Köyü ziyaretinde halkýn büyük ilgisi ile karþýlanan Ceritoðlu, Gökçedoðanlý hemþerilerimiz bizi coþku ile karþýladý. Bu sýcak karþýlama için teþekkür ediyorum. Geçmiþ dönemde köyümüzün Ak Partiye yüzde 80 destek verdiðini biliyoruz. Ama bu dönem Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt kardeþiniz aday. Ýlk kez bir kadýn milletvekili adayý karþýnýzda ben köyümüze gereken ne hizmet varsa yapmak için bu göreve talibim ve sizlere kadýn sözü veriyorum. Ýnanýyorum ki Gökçedoðan bu seçim tam destek vererek oy oranýný yüzde 100 e çýkartacaktýr dedi. Köylülerin köyde bulunan doktorun gönderilmesini hatýrlatýlmasý üzerine Ceritoðlu, Aldýðým bilgiye göre köyümüzdeki doktorumuz ilçe merkezindeki yetersizlikten dolayý ilçeye çekilmiþ. Ama size söz veriyorum seçimden önce doktorunuz yeniden göreve baþlayacak. Bir eczacý olarak saðlýðýn ne demek olduðunu en iyi ben bilirim. Doktorun sözünü veriyorum bunun takipçisi olacaðým Köylünün taleplerini aldýlar AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erhan Akar Abdalata, Güveçli, Büðdüz, Boðabaðý ve Kýlýçören köyle- rini ziyaret ettiler. AK Parti den Partiden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, muhtarlarla ve köy halkýyla buluþan Ýl Genel Meclis Üyeleri, köylere yapýlan hizmetleri yerinde inceleyip, köy halkýnýn sorun ve taleplerini aldýlar. Ziyaretle ilgili açýklama yapan Ýl Genel AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, köylerde talepleri dinledi. Köylere yapýlan hizmetler yerinde incelendi. Meclis Üyeleri, Bizler halkýmýzýn hizmetkârýyýz. Her zaman sizlerin yanýndayýz. Parti ve hükümet olarak amacýmýz köylerimizin yaþam standartlarýný yaþanabilir bir seviyeye ulaþtýrmaktýr. Çalýþmalarýmýz planlý, programlý ve iþ takvimi doðrultusunda ilkeli olarak devam etmektedir. Ýnsanlarýmýz hizmetin en iyisine en güzeline lâyýktýr. Köylerimize yol, içme suyu, sulama kanallarý, kanalizasyon, oyun grubu gibi birçok yatýrým yapýldý ve hala da devam etmektedir. Cumhuriyet döneminde köylerimize en büyük yatýrýmý iktidarýmýz gerçekleþtirmiþtir. Köylümüze farklý alanlarda krediler, teþvikler gibi de bir çok imkân saðlanmýþtýr. diye konuþtular. Melis üyelerinin ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini belirten muhtarlar ve köy halký, yapýlan çalýþmalar ve ziyaretler için Ýl Genel Meclis üyelerine teþekkür ettiler. Kurt tan ütülü gönderme AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu, Kargý da kadýnlarla buluþtu. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kargý ilçesini ziyaret etti. Ýlçedeki faaliyet gösteren tekstil fabrikalarýný ziyaret eden milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, fabrikada çalýþan iþçilerle görüþtü. Kurt, ziyarette ayrýca fabrikada görevli ütücülerle birlikte ütü yaptý. Kargý ziyaretiyle birlikte gösterilen ilgi karþýsýnda Çorum siyasetine son ütüyü yaptýklarýný dile getiren Kurt, Bir önceki dönem AK Parti, Çorum da üç milletvekili çýkarttý. Geçmiþ dönemde bu tiþörtte olduðu gibi hafif pürüzler vardý. Ama görüyorsunuz ki kadýn eli deðince o pürüzde ortadan kalktý. Çorum da AK Parti 4 te 4 yapacak dedi. Çorum un yýllardýr bayan milletvekili çýkarmadýðýný belirten Ceritoðlu, Çorum da siyasete artýk kadýn elinin deðmesinin vaktinin geldiðini belirtti. Türkiye nin aydýnlýk geleceðine katkýda bulunmak için aday olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Sizlerin bir kadýný bir anneyi destekleyeceðinizi biliyor, sizin desteðiniz ve iþbirliðinizle Kargý ya daha güzel þeyler yapmayý planlýyoruz. Þuanda planlarýmýzý baþlattýk. Sizlerin yaþayabileceði daha güzel zaman geçirebileceði sosyal alanlar, çocuklarýmýzýn bilgi ve becerilerini geliþtirebileceði, spor yapabilecekleri alanlarda faaliyet göstereceðiz. Yapacaðýmýz bu çalýþmalarda sizlerden destek istiyorum diye konuþtu. Kadýnlar için proje- lerinin bulunduðunu anlatan Ceritoðlu, En önemli projemiz Kadýn Kültür Merkezlerimiz olacak. Kargý da olsun köylerimizde olsun bir kadýnýmýz evinde yaptýðý yiyecek ve el sanatlarý ürününü Kültür Merkezlerimiz vasýtasýyla satabilecek. Kadýnýmýz ürünü sadece üretecek pazarlamasýný, satýþýný biz yapacaðýz. Kargý nýn ürünleri baþta Türkiye olmak üzere tüm dünyada tanýnacak. Kargý ve Çorum u dünyada tanýnan, bilinen bir marka haline getireceðiz dedi. Ceritoðlu na ziyaretlerde AK Parti Ýl Teþkilatlandýrma Baþkaný Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurt, bir fabrikada iþçilerle birlikte ütü yaptý. Kurulu üyeleri Mesut Ceylan ve Ýlhan Öztekin, Kargý Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demiral, Ýl Genel Meclis Üyeleri Mesut Tuðrel ile Mustafa Yýldýz eþlik etti.(ýha) Kurt, Çorum da AK Parti 4 te 4 yapacak dedi. Kurt, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarýný ziyaret etti. Polisten helallik istedi AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý için geldiði Kargý ilçesinde polis memurlarýyla görüþerek seçim çalýþmalarýnýn huzurlu bir þekilde geçmesindeki emeklerinden dolayý teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kargý ilçesindeki ziyaretlerde karþýlaþtýðý polis memurlarýnýn yanlarýna giderek bir süre sohbet etti. Polislerin þerefli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirten Ceritoðlu, Seçim süresince sizler bizlerin güvenliði için alanlarda olacaksýnýz. Sizleri biraz yoracaðýz ancak süreç böyle iþ- lemek zorunda. Lütfen hakkýnýzý helal edin diyerek polis memurlarýndan helallik istedi. Seçime, huzura ve kardeþliðe gölge düþür- mek isteyenlerin bu seçimde her seçim döneminden daha fazla olduðunu belirten Ceritoðlu, Polisimiz bu oyunlarý bozacak birikime ve yeteneðe sahiptir. Bizler onla- ra olan güvenimizle rahat ve huzur içerisinde baþýmýzý rahatça yastýða koyabiliyoruz, Allah yardýmcýlarý olsun diye konuþtu.(ýha) AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, emeklerinden dolayý polis memurlarýna teþekkür etti.

8 8 PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Hayrettin Karaman hedef alýnýyor iddiasý RECEP MEBET Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman ýn, paralel yapý tarafýndan hedef alýndýðý iddia edildi. Yeni Þafak Gazetesi yazarý Abdülkadir Selvi, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez e yönelik yýpratma harekatýný konu alan yazýsýnda Hayrettin Karaman ýn da hedefteki isimler arasýnda yer aldýðýný kaydetti. Peki, Diyanet Ýþleri Baþkanýný niye hedef alýyorlar? diye soran Abdülkadir Selvi, yazýsýnda Onlar bizim hocamýzý itibarsýzlaþtýrdý. Biz de onlarýn hocalarýný Hayrettin Karaman'ý ve Mehmet Görmez'i itibarsýzlaþtýracaðýz diye karar alan paralel yapýnýn operasyonu var iþin arkasýnda ifadelerine yer verdi. Selvi nin yazýsý þöyle: DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI NEDEN HEDEF ALINIYOR? Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez neden hedef alýnýyor diye düþünüyorum. Aslýnda Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez neden hedef alýnmýyor diye sormak gerekiyor. Mehmet Görmez, klasik bir Diyanet Ýþleri Baþkaný olsa, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý varlýðý ile yokluðu belli olmayan bir kurum olsa, hedef alýnmazdý. Ama sen Afrika'daki açlarla, Nepal'deki depremzede ile ilgilenirsen hedef alýnýrsýn. Hani bir reklam vardý ya, Bu Türklerde çok oluyor diye. Bu Diyanet'te çok oluyor doðrusu! Afrika'da Ýslam dinini anlatmak, camiler yapýp, Kur'an öðretmek, unutulan Latin Amerika ülkelerindeki Müslümanlarý keþfedip, onlarla zirve düzenlemek, Balkanlardaki dini eðitimle ilgilenip, Türk dünyasýna müfte yetiþtirmek senin neyine? Eðer bunlarý kendine dert edinirsen uluslararasý sistemde seni hedef haline getirir. Recep Tayyip Erdoðan'ý neden hedef alýyorlarsa, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'i de ondan dolayý hedef alýyorlar. Biri uluslararasý sistemin hedeflerine engel olarak görülüyor. Afrika'daki açlýk çeken Müslüman kendi derdini unutup, Recep Tayyip Erdoðan'a selam söyle diyorsa, Gazze'de Ýsrail zulmü altýnda inim inim inleyen Filistinli genç, Benim sesimi duyacak bir Recep Tayyip Erdoðan var diyorsa, uluslararasý sistem Erdoðan'dan tabi ki rahatsýz olur. O nedenle One minute çektiði zaman onun kalemini kýrmaya çalýþýr. Bir döngü var. Önce Recep Tayyip Erdoðan'la baþlýyorlar. Sonra sýra Baþbakan Davutoðlu'na geliyor. Onu býrakýyorlar bu kez sýra MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'a geliyor. O zaman anlýyorum ki sýrada Diyanet Ýþleri baþkaný Mehmet Görmez var. Hatta sýrayý karýþtýrdýklarý zaman arayýp uyarmak geliyor içimden. Peki, Diyanet Ýþleri Baþkanýný niye hedef alýyorlar? Onlar bizim hocamýzý itibarsýzlaþtýrdý. Bizde onlarýn hocalarýný Hayrettin Karaman'ý ve Mehmet Görmez'i itibarsýzlaþtýracaðýz diye karar alan paralel yapýnýn operasyonu var iþin arkasýnda. Ancak Görmez için kendi medyalarýný kullanmýyorlar. Daha çok arka bahçe olarak kullandýklarý yayýn organlarýna servis ediyorlar. Ne yapmýþ Mehmet Görmez? 1 milyon liraya makam aracý almýþ. Her Cuma namazý hoca efendi 'ey cemaat, camimizin ihtiyaçlarý için yardým toplayacaðýz' desin. Biz cami önlerinde yeni yapýlacak olan cami için para toplayalým, bizim Diyanet Ýþleri Baþkaný ise Diyanet Vakfý'nýn kesesinden kendisine 1 milyon liraya Mercedes aldýrsýn. Abdülkadir Selvi, Hayrettin Karaman ýn da hedef alýnan isimler arasýnda olduðunu yazdý. Osman Çatal, Ayþegül Akkaya ile hayatýný birleþtirdi. Çatal ve Akkaya Aileleri nin mutlu günü Osman ile Ayþegül evlendi Makkas Kuaför Salonu çalýþanlarýndan Osman Çatal, Ayþegül Akkaya ile hayatýný birleþtirdi. Emine-Mehmet Çatal çiftinin oðlu Osman, Leyla-Mustafa Akkaya çiftinin kýzý Ayþegül ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Çatal ve Akkaya Yapýlmak istenen tam da bu. Müthiþ bir algý operasyonu. Ama gerçek böyle deðil. 1-Makam aracý Diyanet Vakfý'nýn bütçesinden deðil, DMO tarafýndan alýnmýþ. 2-Makam aracý 1 milyon liraya deðil, 322 bin liraya alýnmýþ. Diyanet'e 3 ay sonra teslim edileceði bildirilen makam aracý tam da Papa'nýn Türkiye ziyaretinden 1 gün sonra teslim edilmiþ. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez ise evine gitmek üzere aracýnýn baþýna gelince, yeni aracý orada görmüþ. 3-Þimdi sýký durun. Mehmet Görmez o araca hiçbir zaman binmemiþ. Ýlk gün evine býrakmýþlar. Ondan sonra o aracýn kapalý garaja çekilmesi talimatýný vermiþ. Hala orada duruyor. Mehmet Görmez alim ve fazýl bir zattýr. Ýslam'a ve ümmete hizmetten baþka da bir gayesi yoktur. Makama, mevkiye, saltanata, zevk-ü sefaya dönüp göz ucuyla bakacak biri deðil. Mehmet Görmez makam aracýný kullanmýyor. Hala eski araçla gidip geliyor. Ama gelin görün ki, algý operasyonu yapanlar boþ durmuyor. Neymiþ efendim Papa Türkiye'ye geldiðinde Reno Symbol kullanmýþ, bizim Diyanet Ýþleri Baþkaný ise S-500 Mercedes'e biniyormuþ. Peki niye yazmýyorsunuz mütevazý Papa'nýn! 6 jeti olduðunu? Türkiye'ye gelmek üzere özel uçaðýna lüks makam aracýyla gittiðini Aman da aman. Diyanet Ýþleri Baþkaný bir de makam aracýnda oyun oynayabilmek için özel bir paket sipariþ etmiþ. Gir internetten bu aracýn özelliklerine. Mercedes S-500'e neler yüklenebileceðini öðren, sonra yaz babam Mehmet Görmez makam aracýnda oyun paketi sipariþi verdi diye. Bunun adýna da gazetecilik de? Adam binmediði makam aracý için niye oyun sipariþi versin? Görmez hocaya kalsa o aracý bugün iade ederdi. Bazý insanlar var ki, makamlardan güç alýrlar, bazý adamlar da vardýr ki oturduklarý makama güç verirler. Mehmet Görmez oturduðu makama güç verenlerden biridir. Bir de Jakuzi meselesi var ki, anlatmasam olmaz. Bizim Diyanet Ýþleri Baþkaný ne yapmýþ biliyor musunuz? Haber þöyle, Kendisine 1 milyon liraya Mercedes makam aracý aldýran Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in jakuzili lojman için 500 bin lira harcama yaptýrdýðý ortaya çýktý Mehmet Görmez hem de bunu Hac ve Umre paralarýndan yapmýþ. Sayýþtay'da bunu tespit etmiþ. Biz cami önlerinde para toplayalým, Görmez hoca jakuzili lojmanýna 500 milyarlýk ultra lüks tadilat yaptýrsýn. Bence bu Diyanet Ýþleri Baþkanýný asalým. Sayýþtay'ýn tespitini de idam yaftasý diye boynuna asalým. Peki, iþin aslý ne? 1-Lojmanda tadilat Mehmet Görmez zamanýnda deðil, Ali Bardakoðlu'nun Diyanet Baþkaný olduðu dönemde yapýlmýþ. 500 bin lira deðil, 250 bin lira harcanmýþ. 2- Mehmet Görmez döneminde lojmana 60 bin lira tadilat yapýlmýþ. O da Görmez, alt katta misafirlerimin kalabileceði bir yer yapýlsýn. Misafirlerimi evimde aðýrlamak istiyorum dediði için. Ayrýca evde jakuzi yok. Yok. Yok. Bunlarý niye yazdým? Uluslararasý sistem Recep Tayyip Erdoðan'ý neden hedef seçtiyse, Mehmet Görmez de ondan hedef seçildi. 10 Þubat 2015 tarihinde Ýsrail'in en radikal düþünce kuruluþlarýndan Moshe Dayan'da Türk Diyanetinin yeniden canlanmasý baþlýklý yazý çýktý. Milliyet Gazetesi yazarý Kadri Gürsel'de 15 Mart 2015 tarihinde Al Monitor'de, Yeni Türkiye'nin kültür emperyalizmi aygýtý: Diyanet baþlýklý bir yazý yazdý. Her iki yazýda da Diyanetin, yurtdýþýndaki faaliyetlerinden duyulan rahatsýzlýk iþleniyor. Ýsrail'in, Diyanetten rahatsýzlýðýný anlýyorum da size ne oluyor? Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Osman Kurþuncu ve Sevilay Börekçi yaptý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Ayþegül-Osman Çatal çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Recep Mebet) Çorumlu yönetmenden Toz Ruhu Nesimi Yetik ten yeni sinema filmi RECEP MEBET Nesimi Yetik in yazýp yönettiði Toz Ruhu adlý sinema filmi seyircisiyle buluþtu. Çorumlu yönetmenin ilk uzun metrajlý filmi olan Toz Ruhu nda, Ýstanbul da gündelikçi olarak çalýþan Metin in davetsiz bir misafirle hareketlenen hayatý konu ediliyor. ÇORUM DA GÖSTERÝLMÝYOR Baþrollerinde Tansu Biçer, Nihal Koldas, Settar Tanrýöðen gibi ünlü oyuncularýn yer aldýðý filmin yapýmcýsý ise Betül Esener. Aytaç Arman, Aytaç Uþun ve Selin Yeninci nin de rol aldýðý dram türündeki film, Altýn Koza Festivali nde aldýðý ödülle de dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir diðer husus ise Çorumlu yönetmenin filminin Çorum daki sinema salonlarýnda gösterilmiyor olmasý. Aldýðý ödüllerle adýndan söz ettiren Toz Ruhu adlý film gösterime girdi. Toz Ruhu adlý filmin Çorum da gösterime girmemesi sinemaseverleri üzdü. FÝLM HAKKINDA 37 yaþýndaki Metin, Ýstanbul da hayatýný gündelikçilik yaparak kazanan bir adamdýr. Kendi küçük dünyasýnda mutlu bir hayatý vardýr. Hayraný olduðu arabesk müzik için besteler yapar. Birgün yeðeni Ümit askerlik tayini ile Ýstanbul a gelir ve Metin i ziyaret eder. Bu ziyaret ile yaþamý bir süre sekteye uðrayan Metin, esas olarak yanýnda çalýþtýðý Suzan Haným ýn diðer gündelikçisi Neslihan ýn eve gelmesiyle alt üst olur. Bu iki kiþi de kendi hayatlarýnda, kendi yollarýna gidince Metin gene küçük dünyasýnda yalnýz baþýna kalýr. Ta ki bir televizyon programý onu konuk olarak çaðýrýncaya dek! Çorumlu yönetmen Nesimi Yetik, baþarýlý projeleriyle dikkat çekiyor. Alev ile Orhan evlendi Ekmekçi ve Þahin Aileleri nin mutlu günü Orhan Ekmekçi ile Alev Þahin evlendi. RECEP MEBET Ekmekçioðullarý Grubu Direktörü Orhan Ekmekçi, Ýstanbul da özel bir þirkette yöneticilik yapan Alev Þahin le hayatýný birleþtirdi. Belgin-Özcan Ekmekçi çiftinin oðlu Orhan, Menþure-Þenol Þahin çiftinin kýzý Alev ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Anvatar Termal Otel de düzenlenen düðün törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Ekmekçi ve Þahin Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal kýyarken nikah þahitliklerini ise Rüstem Ekmekçi, Serap Terzi, Tansu Memiþ, Moris Eskanazi, Serhat Aydoðan ve Þenol Özdemir yaptý. Ünlü þarkýcý Ziynet Sali nin de sahne aldýðý düðün, müzikli eðlenceler eþliðinde ilerleyen saatlere kadar sürdü. HAKÝMÝYET, Alev- Orhan Ekmekçi çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Belgin-Özcan Ekmekçi çiftinin oðlu Orhan, Menþure-Þenol Þahin çiftinin kýzý Alev ile dünyaevine girdi.

9 PAZARTESÝ 4 MAYIS Ýlçe yolcularý durak istiyor Vatandaþtan insanca hizmet talebi Çorum dan ilçelere yolculuk eden vatandaþlar, þehir merkezindeki bazý bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istiyor. Özellikle Ýskilip, Bayat, Uðurludað gibi ilçelere gitmek isteyen vatandaþlar, Akþemseddin Camii kavþaðý yanýndaki bekleme noktasýna þehre yakýþýr bir durak yerleþtirilmesini bekliyor. Hergün yüzlerce vatandaþýn gelip-gittiði noktada doðru-dürüst kaldýrým bile bulunmadýðýna dikkat çeken yolcular, kýrýk-dökük bir bankta araç beklediklerini dile getirdiler. OTOPARK a açýklamalarda bulunan vatandaþlar, Terminal dýþýndaki diðer ilçe ulaþým güzergâhlarýna da kent dokusuna uygun duraklar yerleþtirilmesi gerektiðine dikkat çektiler. Akþemseddin Camii yanýndaki kavþaðýn, ilçelere gitmek isteyen yolcularýn çarþýya en yakýn ulaþabilecekleri merkezi noktalardan biri haline geldiðine iþaret eden vatandaþlar, yetkililere seslenerek çözüm istediler. Kýþýn kar ve yaðmur, yazýnsa güneþ altýnda beklemek zorunda kalýyoruz diyen vatandaþlar, Çorum þehir merkezinde ekonomik ve sosyal açýdan önemli bir hareketlilik oluþturan ilçe sakinlerinin insanca hizmeti hak ettiðini vurgulayarak bir an önce gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný talep ettiler. Hergün yüzlerce vatandaþýn gelip-gittiði noktada doðru-dürüst kaldýrým bile bulunmadýðýna dikkat çeken yolcular, kýrýk-dökük bir bankta araç beklediklerini dile getirdiler. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istediler. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Chevrolet Captiva V 20 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 2011 Fiat Linea 1.4 Fire Active 2013 Ford Connect K210 TDCi 20 Ford Focus 1.6 TDCi Ghia 2006 Ford Focus 1.6 TDCi Titan 2009 Ford Focus 1.6 Titanium 2010 Ford T. Connect 1.8 TDCi 20 Honda Civic 1.6 Elegance 2009 Hyundai Accent 1.5 GLS 1996 Hyundai Accent 1.3i MPI 2002 Opel Astra 1.4 Classic 2004 Opel Astra 1.6 T Sport 2011 Opel Corsa 1.4 Swing 1998 OpelCorsa 1.7 DTI Comf 2003 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Opel Vectra 1.6 GL 2000 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1994 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 RXT 2000 Fiyatý (TL) 71 bin bin 29 bin 32 bin bin 30 bin 36 bin 41 bin 32 bin 48 bin 13 bin 18 bin 25 bin 48 bin 15 bin 13 bin 15 bin 23 bin 43 bin 7 bin bin bin 16 bin 25 bin Renault Megane 1.6 Authen2004 Renault Toros STW Skoda Super B 1.4 TSI Ele 2011 Toyota Corolla 1.6 XL 1993 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2011 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Passat Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 23 bin bin bin 14 bin 17 bin 15 bin bin 31 bin 54 bin bin 52 bin Fiyatý (TL) Fiat Ducato bin Ford Transit 0 V 2000 bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex 2007 bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin 500 VW Transporter Cityvan bin VW Transporter 2005 bin VW Volt LT bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ Mil iyetçilik Günü nü kutladý 4 MAYIS 2015 Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ, 3 Mayýs Milliyetçiler Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Milliyetçilik, dünya milletleri arasýnda geçen mücadelede, en büyük güç olma özelliðini her dönemde korumuþtur. diyen Aktaþ mesajýnda þunlarý söyledi; Böylesine önemli bir olgu olan milliyetçilik, tarihler 1944 ü gösterdiði vakit dönemin siyasi iktidarý tarafýndan hor görülen, aþaðýlanan bir mefhum haline gelmiþtir. Ýþte böyle bir ortamda bir avuç Türkçü aydýn bu tutuma karþý dik duruþlarýný göstermiþ ve dönemin iktidar sahiplerine karþý direnmiþlerdir. Bu Türkçü aydýnlar dönemin iktidarýnca nizam düþmanlýðý ve ýrkçýlýk gibi suçlamalara maruz kalarak yargýlanmýþ ve tabutluklarda iþkencelere tabi tutulmuþtur. Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýnan Aktaþ 3 Mayýs, Türk milliyetçiliðinin varlýk iradesini ortaya koyuþunun tarihi vesikalarýndandýr. Türklüðün þeref ve izzetine yakýþýr bir hareket tarzýyla ortaya çýkan bu irade, dönemin siyasi geliþmelerine karþý milli bir reflekstir. 3 Mayýs 1944, o güne kadar edebi ve ilmi bir saha olan Türkçülüðün tarihinde bir dönüm noktasý, bir fikrin harekete dönüþmesinde mihenk taþýdýr. Türk milletini her türlü emperyalizmden korumak için; inandýklarý fikirleri, deðerleri ve doðrularý haykýran Türk milliyetçilerinin verdikleri bu mücadele, bugün daha net bir þekilde anlaþýlmaktadýr. Dün Türk milliyetçilerini en aðýr þekilde eleþtirenler, þimdilerde ise onlara hak vermenin mahcubiyetini yaþamaktadýrlar. Bugün Türkiye, etnik milliyetçilikleri körükleyen ve Türk kimliðini her fýrsatta reddeden bir siyasi anlayýþla idare edilmektedir. Türküm diyemeyenlerin, Türklük þuurunu sorgulamaya açanlarýn, Türk olmaktan gurur duyanlarý ýrkçýlýkla suçlayanlarýn aydýn olduðu günümüzde, 3 Mayýs Milliyetçiler Gününün önemi bir kat daha artmaktadýr. Bu önemli günde içlerindeki milli þuur ve iman ateþi bir an olsun sönmeyen ve Türk milliyetçiliði tarihinin altýn sayfalarýný oluþturan, baþta Muhsin Baþkanýmýz,H. Nihal Atsýz, Alparslan Türkeþ ve nicelerini bir kez daha rahmet ve minnetle anýyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle, Türk milletinin 3 Mayýs Milliyetçiler Günü'nü kutlar ve 3 Mayýs ruhunun milliyetçi yüreklerde bütün heyecanýyla ve samimiyetiyle vücut bulmasýný temenni ederiz. Uzmanlarýn Ýskilip i tarih turu Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi tanzim ve teþhir Projesi tamamlandý. Sanat Tarihçisi Arkeolog hemþehrimiz Ali Kýlcý, beraberinde Sanat Tarihçisi, Halý-Kilim Uzmaný, Vakýflar Genel Müdürlüðü Müzeler Müdürü Suzan Bayraktar, Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmaný Mehmet Emin Yýlmaz, Ýnþaat Teknikeri Sedat Þahin, Ýskilipi ziyaret etti. Etnografya Müzesinde teknik incelemelerde bulunan uzman heyet, müzenin kýsa sürede ziyarete açýlmasý için yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþ alýþ veriþinde bulundu. Müzenin önümüzdeki aylarda ziyarete açýlmasýnýn önünde her hangi bir engel olmadýðýný belirten uzmanlar, çalýþma ziyaretinin ardýndan Ýskilip Ulu cami, Restorasyonu devam eden Þeyh Yavsi ve Kazasker Cami ile restorasyon kapsamýna aldýrýlan Hacý Mürsel Camii nde de incelemelerde bulundular. Konuk heyet, Ýskilip gezisi kapsamýnda Çatalkara Sanat Evini ve Sanat evinde açýk olan fotoðraf sergisi, Yazmalý Konak, Kral Mezarlarý, çarþý ve arastalarý gezerek Belediye Bahçelievler Ýlkokulu Belediye yi tanýdý Bahçelievler Ýlkokulu 4-B sýnýfý öðrencileri Çorum Belediyesi'nin birimlerini gezdi. Bahçelievler Ýlkokulu 4-B sýnýfý öðrencileri Çorum Belediyesi'nin birimlerini gezdi. Sýnýf Öðretmeni Satý Gümüþ ile birlikte Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ü ziyaret eden minik öðrencilere Gül, belediye birimleri hakkýnda bilgiler verdi. Minik öðrencilerin yerel yönetimlerle ilgili sorularýna içtenlikle cevap veren Zeki Gül, Çorum halkýnýn mutluluðu ve hayat standardýnýn yükselmesi için çok önemli projeleri hayata geçirdiðini söyledi. Gül, "Gele- cek nesillerimizi düþünerek Çorum'u planlýyoruz. Siz sevgili gençlerimizi bilgili ve donanýmlý yetiþtirmek için sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün öncülüðünde çalýþmalarýmýz devam ediyor." dedi. Halkevleri 76. Þubesi Çorum da açýldý Halkevleri'nin 76. Þubesi Bahçelievler Mahallesi Karþýyaka 1. Cadde de açýldý. Açýlýþa Halkevleri Genel Baþkan Yardýmcýsý Samut Karabulut, bazý siyasi parti ve sendika yetkilileri katýldý. Halkevlerinin kurucu üyeleri kurumun var oluþ amacýyla ilgili kýsa bir bilgilendirme yaptý. Halkevleri Genel Baþkan Yardýmcýsý Samut Karabulut, Halkevleri- nin genel yapýsý ve hak mücadelesi açýsýndan önemini an- lattý. Konuþmalarýn ardýndan konser düzenlendi. Sungurlu çiçeklerle donatýldý Halkevleri'nin 76. Þubesi Çorum da açýldý. Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi tanzim ve teþhir Projesi tamamlandý. Teknik uzmanlar Ýskilip te tarih turu yaptý. Baþkaný Recep Çatma dan bilgiler aldýlar. Ýncelemelerini tamamlayan teknik heyet Ýskilip in önemli bir turizm potansiyeline sahip olduðunu, bu potansiyelin en verimli þekilde deðerlendirilmesi için desteklerinin devam edeceðini, Belediye Baþkaný Recep Çatma nýn gayret ve karar- TÜMSÝAD Baþkaný Kýlýç ýn ablasý vefat etti EROL TAÞKAN TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç'ýn ablasý, Garanti Evler Camii Ýmam Hatibi Salim Þener'in eþi Meryem Þener (51) vefat etti. Tedavi gördüðü Göðüs Hastanesi Yoðum Bakým Servisi'nde dün sabaha karþý vefat eden merhumenin cenazesi, bugün öðle namazýndan sonra Ulu Camii'nde kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta defnedilecek. Hakimiyet merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. lýlýðýný takdirle karþýladýklarýný ifade etttiler. Belediye Baþkaný Recep Çatma yaptýðý açýklamada, Ziyaretlerinden ve deðerli görüþlerinden istifade ettiðimiz Müzeler Müdürü Sayýn Suzan Bayraktaroðlu na, desteðini her zaman devam ettiren Ýskilip gönüllüsü Ali Kýlcý ve teknik heyete kat- kýlarýndan dolayý þükranlarýmý sunarým dedi. Gezi sonrasý bir süre Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi ve Araþtýrma Merkezinde çalýþan Müzeler Müdürü Suzan Bayraktar, hemþerimiz Ali Kýlcý ve restorasyon uzmanlarý akþam saatlerinde Ýskilip ten ayrýldýlar. Çorum un Sungurlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüðü ekipleri Sungurlu'yu güzelleþtirmek için aralýksýz çalýþmalarýna devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Parklar, bahçeler, yeþil alanlar, orta refüjler ve vatandaþlarýn kullandýðý ortak alanlarda ot biçme, temizleme ve ilaçlama çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Ayrýca mezar- lýklarý, orta kavþaklar ve ilçe merkezine giriþ çýkýþlarda yapýlan çiçek dikim çalýþmalarý ise Sungurlumuzun daha yeþil ve da- ha güzel görünmesini saðlýyor dedi.(ýha) Sungurlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüðü ekipleri çiçek dikti. Zincirleme trafik kazasý Çorum un Ýskilip ilçesinde gaz pedalý katýlý kalan minibüs trafik kazasýna neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman O. adlý þahýs Eski Buðday Pazarý sokakta minibü- sünü park etmeye çalýþtýðý sýrada aracýn gaz pedalý takýlý kaldý. Bu yüzden kontrolden çýkan minibüs baþka bir otoya çarptý. Çarpmanýn etkisiyle o araçta baþka bir otomobile çarptý. Kazada maddi hasar meydana gelirken, minibüsün çarptýðý bir trafik levhasý da yerinden söküldü. Kaza ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha Baþarýlý öðrenciye kamuda iþ garantisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, YÖK ile çalýþma yapýp, üniversite sýnavýnda ilk bine, ilk 2 bine giren ve temel bilimleri seçen öðrencilere kamuda iþ garantisi gibi konularýn üzerinde çalýþacaklarýný belirtti. Bundan sonra, ilköðretimlerde çalýþacak öðretmenlerin eðitim fakültelerinden, liselerde çalýþacak öðretmenlerin ise fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan seçileceðini anlatan Iþýk, "Tabii pedagojik formasyon almak kaydýyla" dedi. Ýskilip te gaz pedalý katýlý kalan minibüs trafik kazasýna neden oldu.

11 PAZARTESÝ 4 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:20 Nisan 1431 Kasým: MAYIS Annenin yavrusundan kaçacaðý kýyâmet günü için hazýrlýk yapmayana yazýklar olsun!ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Fâtih Sultan Mehmed Hân'ýn vefâtý ve II.Bâyezid Hân'ýn taht'a çýkmasý (1481) - Dünya Basýn Özgürlüðü Günü Ahmet Ekmekçioðlu ndan, Mustafa Ekmekçi ye 2 Yine böyle bir günde,bir bekçi Ahmet aðabeyin evinin kapýsýný çalar,kapýyý açan Ahmet aðabeye: "Ahmet Ekmekçioðlu sen misin?" "Evet, benim." Savcýða kadar benimle geleceksin." "Ne için acaba? "Kardeþim bizler emir kuluyuz,öyle emir verildi ve seni getirmemi istediler." Tefekkür Dünyamýz "Tamam hemen geliyorum, evdekilere bir haber vereyim, beraber gideriz." Raþit Yücel Ahmet efendi ne için çaðrýldýðýný tahmin etmiþti. corumhakimiyet. net Yenge haným üzüntü içinde : "Ah Ahmet bu iþlerde çok ileri gittin,çoluk çocuk periþan oluyor, iþler ne olacak?" diye söylense de bu hizmetlerin yapýlmasý gerekiyordu. Gittiler savcýlýða. Bekçi, savcýya teslim etti Ahmet efendiyi. Savcý oturduðu yerden ayaða kalktý,iki elin arkaya atarak: "Bak Ahmet efendi Nurculuk dosyan oldukça kabarýk. Þehrin tanýnan bilinen esnaflarýndansýn. Tutturdunuz bir Nurculuk, iþiniz gücünüzden çok bu lüzumsuz iþler ile uðraþýyorsunuz. Senin ne iþin var bu Kürt adamýn kitaplarý ile? iþine gücüne baksana. Memleketin dini Diyaneti var, camileri var, size mi kaldý dine hizmet etmek?" Bu sözleri sarf ettikten sonra savcý Bediüzzamana aðza alýnmayacak küfürler sarf eder. Buna dayanamayan Ahmet efendi hiç kimseden duymadýðý bu küfürlere daha fazla dayanamaz ve çelimsiz vücuda sahip olan savcýyý tuttuðu gibi havaya kaldýrýr ve makam masasýnýn üstünde koltuðun arkasýna fýrlatýr.bu heyecan içinde savcý zile basar ve dýþarýdan gelen bekçi ve polisler, Ahmet efendinin elinden savcýyý kurtarýrlar. Dava bir iken iki olur. Çorum da bu büyük bir þayia ile anlatýlýr: "Hazýr elbiseci Ahmet Ekmekçioðlu savcýyý dövmüþ" Nurun ve nurcularýn avukatý Bekir Berk beye haber verilir ve vekalet gönderilir,mahkeme günü gelir, savcý iddianamesini yapar,hakim, sanýk Ahmet efendiye sorar: "Oðlum savcýya fiili müdahalede bulunmuþsun, böyle bir hareket, bir devlet memuruna yapýlýr mý?" "Evet hakim bey yapýlmaz, bende biliyorum. Hem bizim mesleðimiz müsbet hareket etmektir. Fakat bu savcý bey üstadýma, kendi makamýna hiç yakýþmayacak þekilde küfretti. Üstadýma küfür etmeye hakký yok, sevmeye bilir,bu yüzden cezada verebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz, o zaman kendimi kaybettim,yapmamam gereken þekilde bu hareketi yaptým, beratýmý talep ediyorum" (Sürecek) Tanýmý REMIZIDAE - ÇULHAKUÞUGÝLLER familyasýnýn ülkemizdeki tek temsilcisidir. Kolayca benzerlerinden ayýrt edilebilir. Gözleri iri, gaga kýsa, konik ve sivridir. Sýrtýn ön tarafý kestane rengi, arkasý ve kuyruksokumu sarýmsý-kahverengidir. Eþeyler birbirine benzemekle birlikte; erkek daha parlak ve canlý renklidir. Erkekte baþ gri, gerdan beyaz, yüz maskesi siyah ve daha geniþtir. Göðüste fazla belirgin olmayan kýzýlýmsý benekler vardýr. Diþi daha soluk renkli, daha kahverengi, maskesi küçüktür. Yine de bu ayrýmlar her zaman için geçerli deðildir. Maskesiz olan gencinde baþ gri deðildir. Erkekle diþi arasýndaki bir fark da ötüþleriyle ilgili olup; erkek sýkça öterken; diþi sadece çaðrý amaçlý ses çýkartýr. Habitatý Tatlýsu ve bataklýk kenarlarýndaki söðütlük ve çalýlýklarda yaþar. Ayrýca aðaçlýk ve koruluklarýn kenarlarýnda görülürler. Yayýlýþý Asya ve Avrupada geniþ bir daðýlýma sahip olan Çulha Kuþu, yurdumuzda Ege, Marmara, Akdeniz, Orta ve Doðu Anadolu ile lokal olarak Suriye sýnýrýmýzda; ayrýca Karadeniz'de Yeþilýrmak ve Kýzýlýrmak deltalarýnda yerlidir. Beslenme Baþtankaralar (Parus spp.) gibi böcekçil (insectivor) olan Çulha Kuþu, özellikle kamýþlarýn çiçek kýsmýndan ve söðüt gibi aðaçlarýn gövde ve yapraklarýndaki böcek larvalarýný toplayarak beslenir. Örümcekler de besin listesinde yer alýr. Biyolojisi Civarda bulduðu koyun yünü ve çeþitli bitkilerin tohum ve parçalarýný kullarak ördüðü yuva, çok zaman bir söðüt veya benze r i bir Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Çulhakuþu aðacýn su üstüne doðru sarkmýþ dalýnýn en ucuna asar. Özellikle söðüt aðacýnýn çiçeklerinden ve kamýþlardan topladýðý materyali gagasýyla tiftikleyerek, yüne veya ipliðe benzeyen bir hale getirir. Gagasýyla yuvaya taþýnan bu malzeme, dokuma yaparcasýna özenle iþlenip, yuvanýn yapýmýnda kullanýlýr. Torba þeklindeki yuva testiye de benzetilebilir. Yuva giriþi, yuvanýn alt yan tarafýndandýr. Dal ucuna baðlandýktan sonra, yuvanýn kaide ve en son yan kýsýmlarý dokunur. Daha sonra giriþ kýsmýndaki boru þekilli bölüm eklenerek, yuva tamamlanýr. Poligamik yani çok eþli olan bu türde yavru ve yuva bakýmý nöbetleþe yapýlmaktadýr. Yuvanýn yapýmýnda 2-3 veya daha fazla birey birlikte çalýþýr. Bazen tek bir Çulha, yuvayý örerken, diðerleri yakýndaki bir dalda bekleyerek, gözcülük yapar veya materyal toplamaya gider. Bazen de peþpeþe gelen iki kuþ, ayný anda yuvada çalýþýr. Kimi zaman birisi yuvanýn içini güçlendirirken, diðeri aðaç dalýna baðlanan sap kýsmýna ilaveler yapar ve 2009da Niðdedeki gözlemlere göre, yuva yapýmý Nisanýn ilk yarýsýnda baþlar ve 10 gün kadar sürer. Çiftleþmeden sonraki günlerde diþi 5-8 beyaz renkli küçük yumurtayý Nisan-Mayýs aylarýnda yumurtlar. Toplam kuluçka süresi gün olarak tespit edilmiþtir. Sonraki günlerde yuvaya yiyecek taþýma iþi giderek sýklaþýr ve yavrular 21. günden sonra uçabilecek hale gelir. Göçü Akdeniz ve Kafkas populasyonlarý, keza yurdumuzun çoðu bölgesinde yerli bir türdür. Avrupanýn kuzeyindekilerde göç görülebilir Popülasyonu Avrupa'da 1-10 milyon km2 arasýnda bir alanda daðýlým gösterdiði; populasyon büyüklüðünün yaklaþýk yarým ile bir milyon birey arasýnda olduðu tahmin edilmektedir. Dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak kabul edilen obezite, çocuklarda son 30 yýlda 3 kat arttý. Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Çocuk Nefrolojisi Uzmaný Doç. Dr. Neþe Býyýklý, dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak kabul edilen obezitenin, çocuklarda son 30 yýlda 3 kat arttýðýný bildirdi. Býyýklý, yaptýðý yazýlý açýklamada, çocuklarý ve gençleri daha çok etkileyen obezitenin yaþam tarzýnýn deðiþtirilmesiyle önlenebileceðini kaydetti. Türkiye'de deðiþik illerde yapýlan çalýþmalarda, eriþkinlerin yüzde 40'ýnýn, çocuk ve gençlerin ise yüzde 10 ile 25'inin fazla kilolu ya da þiþman olduðunun gözlendiðini aktaran Býyýklý, en önemli risk faktörünün ailede görülen obezite ile aktivite azlýðý olduðuna dikkati çekti. Çocukluk çaðý obezitesinin engellenebilmesi için televizyon ve bilgisayarla geçirilen zamanýn kýsýtlanmasý gerektiðini belirten Býyýklý, "Dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak kabul edilen obezite, çocuklarda son 30 yýlda 3 kat arttý. Çalýþan anne babalar, beslenmeye önem göstermeli ve mutlaka ayaküstü atýþtýrmalar engellenmelidir. Bunlarýn yaný sýra ailecek yapýlacak fiziksel aktivite içeren sosyal faaliyetlere zaman ayrýlmalý ve park yürüyüþü, bisiklet, yüzme, tenis ya da fitness gibi egzersizlere fýrsat yaratýlmalýdýr" ifadelerini kullandý. Neþe Býyýklý, küçük yaþlarda baþlayan obezitenin ilerleyen yaþlarda yüksek kan basýncý, damar sertliði, tip 2 diyabet, safra kesesi hastalýklarý, karaciðer yaðlanmasý, uyku apnesi, ortopedik rahatsýzlýklar, kanser riskinde artýþ, inme (felç), kalp hastalýðý ve psikososyal problemler olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirebileceðini vurguladý. Kadir Yüktaþýr com Bazý otörler tarafýndan Asyadaki bazý alttürleri, Remiz macronyx (Karabaþlý Çulha Kuþu), R. coronatus (Beyaztepeli Çulha Kuþu) ve R. consobrinus (Çin Çulhakuþu) adlarýyla ayrý türler halinde de alýnmaktadýr. Kaynaklar van Dijk, R.E., Szentirmai, I., Komdeur, J. and Székely, T., 2007, Sexual conflict over parental care in Penduline Tits Remiz pendulinus: The process of clutch desertion, Ibis, 149 (3): van Dijk, R.E., Szentirmai, I. and Székely, T., 2007, Practical field fuide for investigating breeding ecology of Penduline Tits Remiz pendulinus, University Bath,Biodiversity Lab., Seminar series in Behaviour, Ecology and Conservation, pdfs/ PT_%20Field%20Guide_1_2.pdf Karataþ, A. & Sözen, M., 2008, Kuþlar [Aves], pp , in: Karataþ, A., Karataþ, A. & Sözen, M. (Eds.), Aladaðlar'dan Bolkarlar'a "Niðde'nin Biyolojik Çeþitliliði" [Biodiversity of Niðde -from the Aladað Mts to the Bolkar Mts-], Niðde, xi+345 pp. www. istitutoveneto.it/venezia/divulgazione/ pirelli/ pirelli_ 2005_en/ Banca_ Dati_Ambientale/ /pirelli_new/divulgazione/valli/indexc 3c9.html (eriþim tarihi: ). Fotoðraf Çorumda Çeikildi Obez çocuklarýn sayýsý artýyor Oldukça zorlu bir süreç olan obezite tedavisinde aile ve çocuðun uyumunun yaný sýra motivasyonun da önemli olduðunu kaydeden Býyýklý, þu ifadeleri kullandý: "Obezite tedavi sürecinde çocuk doktorunun, çocuk endokrin uzmanýnýn, diyetisyenin, pedagogun, spor, sýnýf ve rehberlik öðretmeninin de çocuða destek olmasý gerekir. Çocuklarda obezite tedavisinde diyet, fiziksel egzersiz, davranýþ tedavisi ve ilaç tedavisi yöntemleri uygulanýyor. Aðýr vakalarda ise pediatrik endokrin uzmaný önerileri doðrultusunda insülin duyarlýlýðýný artýran ilaçlar ya da komplikasyon geliþmiþ çocuklarda bu duruma yönelik ilaç tedavileri izleniyor." (AA) NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ ENVER LEBLEBÝCÝ (TEL: ) GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI - ÖZBEYLER LOKANTASI CÝVARI METEOROLOJÝ ABALI ECZANESÝ AHMET ABALI (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. BAHABEY CAD. NO:105 - YEÞÝL FIRIN YANI ALIÞ Gram 101,11 SATIÞ 101,17 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , 00 5, 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Ýþitme Engelliler den evinde çifte maðlubiyet Çorum baþladý Hitit, 19 Mayýs a Kýrþehir bitirdi:1-2 direnemedi: 0-4 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Barýþ Karakuþ, Fatih Derviþoðlu. SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Ömür Mehmet Tuðluk, ÇORUM ÝÞÝTME ENGELLÝLER : Elvan, Hasan (Ahmet), Murat, Seyit, Hüseyin, Cem, Onur, Ýsa, Sezer, Kadir, Cihat. KIRÞEHÝR ÝÞÝTME ENGELLÝLER : Ýbrahim, Rýfat, Deniz, Eser, Murat, Musa, Murat Sarý, Furkan, Mehmet Sarý, Kenan, Mehmet Düzce. GOLLER : 5. dak. Cihat (Çorum Ýþitme Engelliler), 25. dak. Furkan, 80. dak. Mehmet Sarý (Kýrþehir Ýþitme Engelliler). Yunus Dursun. Soytemiz, Tarýk Bozkurt, ÇORUM HÝTÝT ÝÞÝTME ENGELLÝLER: Cihan, Adem, Yýlmaz, Muhammed, Celal, Ýsmail, Hilmi (Ercan), Ahmet, Yakup, Mesut, Hamdi (Ersin). SAMSUN 19 MAYIS ÝÞÝTME ENGELLLÝER: Gürhan, Yaþar, Ýbrahim, Arif, Metin, Ertan, Emrah, Bülent, Umut, Ufuk, Mesut. GOLLER: 27. ve 32. dakikalarda Ufuk, 75. dak. Bülent, 82. dak. Mesut. Petank Altýn Nokta da birinciler belli oldu Gençlik Kupasý Basketbol da mücadele hafta sonu baþladý Gençlik Haftasý etkinlikleri arasýnda Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan geleneksel olarak her yýl düzenlenen Gençlik Kupasý Basketbol turnuvasý hafta sonu oynanan dört maçla baþladý. Kýzlarda yedi takýmýn iki ayrý grupta mücadele ettiði turnuvada A grubunda oynanan ilk maçlarda Spor Lisesii Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ni ikinci maçta ise Atatürk Anadolu Lisesi Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi önünde -14 lük skorla galip gelerek iyi baþladýlar. Genç erkeklerde de yedi takýmýn iki grupta mücadele ettiði turnuvada Atatürk Anadolu, Samanyolu Kolejini yenerken Anadolu Lisesi ise Cumhuriyet Anadolu önünde lik skorla galibiye ulaþmayý baþardý. Turnuvada mücadeleye dün oynanan ikiþer maçla devam edildi. SALON: Atatürk. HAKEMLER: Atatürk Anadolu, Samanyolu önünde üçüncü periyotta galibiyete ulaþtý Atatürk Anadolu: 52- Samanyolu : 43 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Ýbrahim Coþkun. : Dursun Uðral, Hakan Kaya. BAHÇELÝEVLER MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ayþegül, Birtane, Ýsmail, Ataberk. Uðral, ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ Gökhan, Ahmet, Anýl, Yusuf, Kaan, Taha, Emrehan, Ýlter, Oytun, Ayberk, ÖZEL SAMANYOLU KOLEJÝ : Furkan Kömürcü, Aykut, Batuhan, Yasin, Hakan, Ali, Bilal, Furkan Çelik, Ýbrahim. Edanur, Çiðdem, Tuðçe, Gamze, Ýrem, Ceren, Arzu, Büþra. PERÝYOTLAR : 16-, 8-13, 18-8, SPOR LÝSESÝ : Tuðçe, Ezgi, Ýrem, Eda, Beyzanur, Gizem, Ceren. Petank Altýn Nokta ve Üçlü takým Petank Ýl birinciliði cumartesi günü yapýldý. 56 sporcunun mücadele ettiði il birinciliðinde üçlü takýmda Elvan Bozok, Hasan Dündar ve Erkan Bulut, gençler altýn noktada Derya Dündar, yýldýz erkeklerde Hasan Dündar, yýldýz kýz altýn noktada ise Elif Bozok birinciliði kazandýlar. Bocce Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Petank Altýn Nokta ve üçlü takým petank il birinciliði cumartesi günü 56 sporcunun katýlýmý ile yapýldý. Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde Cumartesi günü Bocce alanýnda yapýlan il birinciliðinde gençlerde dört kýz yedi erkek, yýldýzlarda on bir erkek yedi kýz ve üçmaçlarda ise 27 sporcu olmak üzere toplam 56 sporcu mücadele etti. Yapýlan müsabakalar sonunda üçlü takýmlarda Elvan Bozok, Hasan Dündar ve Erkan Bulut birinciliði kazanýrken Hakan Çýtak, Sevgi Çýtak ve Elif Bozok ikinci, Buse Kurt, Gamze Nur Kekeç ve Haným Ayþe Yanar üçüncü olurken Muhammet Er, Burakhan Kepce, Oðuzhan Durmuþ lu takým ise dördürcü oldu. Gençler altýn noktada Derya Dündar birinciliði kazanýrken Haným Ayþe Yanar ikinci Elvan Bozok üçüncü Furkan Bulut ise dördüncü ýrada yarýþmayý tamamladý. Yýldýz Erkekler Altýn Nokta yarýþmasýnda ise Hasan Dündar birinci Hakan Çatýkkaþ ikinci Alperen Köseoðlu üçüncü olurken Hurþit Burak Þenol ise dördüncü oldu. Yýldýz Kýz Altýn Nokta yarýþlarýnda ise Elif Bozok birinci, Gamze Nur Kekeç ikinci Buse Kurt üçüncü Nisa Nur Bulduk ise dördüncü oldu. Yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. PERÝYOTLAR : 4-24, 4- Spor Lisesi ilk maçýnda rakibi önünde çok farklý bir skorla galip gelerek iddiasýný ortaya koydu 14, 0-15, 2-14 M. Akaydýn: 14- Atatürk Anadolu : SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbrahim Coþkun. MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ : Betül, Tuðçe, Anadolu Lisesi Gençlik Kupasýnda ilk maçýnda farklý galip gelerek iddialý baþladý Anadolu: 56- Cumhuriyet Anadolu : 32 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun Hakan Kaya. Alperen Karataþ, Ziya. Uðral, ANADOLU LÝSESÝ : Özgür, Deniz, Mert, Sercan, Gökay, Barýþ, Alperen Leblebici, Ali, Talha, Anýl, CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Hakan, Tolgahan, Hamit, Kemal, Efkan, Kaan, Fikret, Yaðýz, Emrah, Berkay, Cem, Burak. Nisa, Gizem, Esma, Fatma, Gamze, Bilge, Merve, Zeynep, Nehir, Ýrem. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Büþra, Ayça, Ayþenur, Amine, Beyza, Edanur, Þeyma, Yeþim, Esra, Ece Ýdil. PERÝYOTLAR : 0-16, 84, 4-4, 2-9 Kocaeli ve Ýstanbul Üniversiteleri üçüncü yýlda þampiyon oldular Çorum da beþ gün süren Üniversiteler Futsal Türkiye finallerinde son üç yýllýk genelek yine bozulmadý ve erkeklerde Ýstanbul bayanlarda ise Kocaeli Üniversitesi üst üste üçüncü kez þampiyonluðu kazandýlar. PERÝYOTLAR : 18-4, 16-6, -8, Atatürk Anadolu Lisesi ilk maçýnda Mukadder Akaydýn önünde farklý galip gelerek iyi baþlangýç yaptý U 11 de mücadele bol gollü baþladý U 11 Liginde mücadele cumartesi günü oynanan altý maçla baþladý. Ýlk hafta maçlarýnda toplam 39 gol atýldý. Ýlk haftanýn A grubunda oynanan maçlarda 1907 Gençlikspor, Hitit Gençlikspor önünde 8-0 lýk farklý skorla galip ayrýlýrken Osmancýkspor ise Ýl Özel Ýdarespor u 3-0 yendi. Haftanýn gollü maçýnda ise Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor u 5-2 yenerek galibiyetle baþladý. Bu grupta Ulukavakspor - Osmancýk Belediyespor maçý ise ileri bir tarihe ertelenmiþti. B grubundaki maçlarda ise Kültürspor, Çimentospor önünde 6-0 la galip gelirken Alaca Belediyespor ise Çorumspor önünde gol þov yaptý ve maçý 13-0 kazandý. Haftanýn çekiþmeli geçen ve berabere biten tek maçýnda ise Çorum Belediyespor ile PTT Gençlikspor 1-1 berabere kaldý. Üniversiteler Futsal Türkiye Finallerinde kýzlarda Kocaeli erkeklerde ise Ýstanbul Üniversiteleri üçüncü yýl üst üste þampiyonluðu kazandýlar. Ýstanbul Üniversitesi final maçýnda Muðla yý 6-1 yenerken erkeklerde Kocaeli, Celal Bayar Üniversitesi ni 6-3 yendi. Grup maçlarý ve yarý finalleri kazanan erkeklerde Ýstanbul Üniversitesi ile Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi takýmlarý finalde karþýlaþtý. Ýlk yarýsý 1-0 önde kapatan Ýstanbul Üniversitesi ikinci yarýdaki gollerle maçý 6-1 kazanak üçüncü kez þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Bayanlarda ise nefes kesen bir final maçýnda Kocaeli Üniversitesi ile Celal Bayar Üniversitesi karþýlaþtý. Maçýn ilk yarýsýný 2-1 önde tamamlayan Celal Bayar Üniversitesi ikinci yarýnýn baþýnda maçý Ýstanbul Üniversitesi: 6- Muðla: 1 HAKEMLER: Cengiz Þengül, Abdullah Ýnan.. ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ : Anýl, Burak, Oðuz, Rýdvan, Enes, Ferhat, Kerem, Ramazan, Muhammed, Onur, Furkan, Emirhan, Çaðatay, M. Eyüp. Kocaeli Üniversitesi kýzlarý þampiyonluk kupasýný alýrken büyük sevinç yaþadý koparacak golleri atatakým oyuncularý arasýnlara madalyalarý verildi. mayýnca tecrübeli da yükselen tansiyonu Kocaeli ve Ýstanbul Kocaeli Üniversitesi kenar yönetimler önledi. Üniversitesi futsal takýmmaçý 6-3 alarak üçüncü larý Avrupa Final maçlarýnýn kez bu kategoride üst üste Þampiyonasýnda ülkemardýndan düzenlenen þampiyonluðu kazandý. izi temsil etmeye hak törenle dereceye giren Maçta zaman zaman iki kazandýlar, okullara kupa ve sporcu- MUÐLA SITKI KOÇMAN ÜNÝVERSÝTESÝ : Yasin, Ýnan, Emre, Mehmet, Serhat, Gökhan. Kývanç, Güneþcan, A. Gürbüz, M. Mustafa, Cemal, Tanju, Emirhan. ÝLK YARI : 1-0 Ýstanbül Üniversitesi) Kocaeli: 6 - Celal Bayar: 3 Kýzlarda þampiyon olan Kocaeli Üniversitesi kupa töreni sonunda salon dýþýnda toplu halde HAKEMLER: Þehriban Sal, Emine Aygüneþ. KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ : Hilal, Ecem, Beyza, Serenay, Tuðba, Medine, Gülbin, Burçin, Burcu, Buse, Seda, Eda, A. Gizem. CELAL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ : Sude, Özgün, Nagehan, Didem, Ezgi, Ayþe, Cansu, Hanife, Gözde, Canan, Pelin, Büþra, Ebru. ÝLK YARI : 2-1 (Celal Bayar Üniversitesi) Erkeklerde üçüncü yýl üst üste kazanan Ýstanbul Üniversitesi þampiyonluk kupasýyla birlikte

13 20. ASGD Orta Kuþak Halit Kýlýç turnuvasýnda gruplar belli oldu 20. yýlýnda 20 takýmýn mücadele edeceði Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu Hasanpaþa MTAL, Fen-Ýþ Yolspor, Göktuð Mobilya, Öncü Ýnþaat, Þellale Cafe-Efe Döþeme. B Grubu: Kalehisar Köyü, Osmancýk Kale Otel, Hýþýroðlu Kuruyemiþ, Anitta Otel, Çorum Barosu. C Grubu: Balaban Teknoloji-Çorum Park, Özgür Çelik Kapý-Çiçek Cam, ÝÞKUR, Balaban Makina, 3N Dizayn. D Grubu: Ayka Enerji, Nefyol Yapý Ýnþaat, Cadde Dominos-Akmaz Kömürcülük, Çorum Time, Abdalata-Koçak Makina. Turnuva Halit Kýlýç ismiyle oynanacak 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý Halit Kýlýç ismiyle oynanacak. Cumartesi günü yapýlan teknik toplantýda ASGD Yönetim Kurulu ve ayný zamanda Tertip Komitesi geçtiðimiz ay kaybettiðimiz Halit Kýlýç ýn isminin bu yýlki turnuvaya verilmesine karar verdi. Çorum futboluna gerek futbolcu gerekse teknik adam olarak hizmet eden ve Orta Kuþak Futbol Turnuasýnda da deðiþik takýmlarda forma giyen Halit Kýlýç ýn ismi bu yýlki turnuvaya verildi. T u r n u v a y a geçtiðimiz yýlda genç yaþta kaybettiðimiz Bilal Gökmen ismi verilmiþti. 2. Küme Final Grubunda ikinci maçlar tamamlandý Mecitözü, Uðurludað ý ikinci yarýda devirdi: (Ortaköy) 2. Amatör Küme nin namaðlup tek takýmý Ortaköy Þapinuva Belediyespor, Bayat Belediyespor deplasmanýnda ev sahibi takýmdan Alper i durduramayýnca sahadan 4-2 maðlup ayrýldý. Ýlk haftayý kazanarak iddialý baþlayan Ortaköy Belediyespor ilk maçýnda Mecitözü nde maðlup olan Bayat Belediyespor önünde ilk yarýyý Alper in attýðý golle 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda 60. dakikada rakibin Umut un atýlmasýyla 10 kiþi kalmasýndan da yararlanan Ortaköy Mahmut ve Levent in iki dakikada attýðý gollerle maçta 2-1 öne geçti. Ýlk hafta maçýnda da ayný senaryo tekrarlanýyor derken buna Alper izin vermedi. Golcü futbolcu SAHA: Bayat Ýlçe. HAKEMLER : Yüksel Basar, Emre Alagöz, Mehmet Zeki Sevim. UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Hasan, Bekir (Hami), Emrah, Mehmet Gökhan, Ramazan, Ali, ahmet, Bekir, Nurettin, Ferdi (Murat), Burak (Veysel). MECÝTÖZÜSPOR : Bekir, Mert (Feyzullah), Elvan, Halil Ýbrahim, Mustafa, Ercan, Gökhan (Kerim), Ersan, Can, Yasin (Engin), Nurettin. GOLLER :. dak. Nurettin, 26. (penaltýdan) Ersan, 46. ve 75. dakikalarda Ercan, 67. dak. Gökhan (Mecitözüspor), 29. (penaltýdan) ve 45. dakikalarda Ahmet, 38. dak. Hami (Uðurludað Belediyespor). 2. Amatör Küme de maçta Mecitözüspor ilk dün Bayat ta oynanan ilk yarýsýný maðlup tamamladýý maçta Uðurludað ý ikinci yarýdaki oyunu ile 5-3 yenerek liderliðini sürdürdü. Maçýn ilk dakikalarýnda Nurettin in golüyle öne geçen Mecitözüspor önünde Uðurludað Belediyespor 26. dakikada penaltýdan Ahmet in golüyle skoru eþitledi. 26. dakikada Ersan ýn penaltý golüyle yeniden öne geçen Mecitözüspor önünde ev sahibi takým Ahmet ve Bayat Belediyespor un üçüncü golünden sonra saha içindeki sevinci görülmeye deðerdi Bayat, Ortaköy ü Alper le çökertti:4-2 SAHA: Bayat Ýlçe. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Emre Alagöz, Mehmet Zeki Sevim. BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Abdulhamit, Hasan, Bilgin (Akif), E. Cengiz, Uður (Furkan), Halil, Ufuk, Lütfullah, Umut, Alper. ORTAKÖY ÞAPÝNUVA BELEDÝYESPOR : Gökhan, Ýsa, Seyfi, Hüsamettin, Osman, Ýbrahim, Taner, Hüseyin, Cihangir, Semih, Levent. KIRMIZI KART: 60. dak. Umut (Bayat) GOLLER : ve 90. dakikalarda Alper (Bayat Belediyespor), 67. Mahmut, 68, dak. Levent 76. dakikadan itibaren son dakikaya kadar üç gol daha atarak takýmýný 4-2 lik galibiyete taþýdý ve ilk iki iddiasýný devam ettirdi. Bu maðlubiyetle Ortaköy Þapinuva Belediyespor bu sezon ilk kez sahadan puansýz ayrýldý. PAZARTESÝ 4 MAYIS Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20. si düzenlenecek olan Orta Turnuvada mücadele edecek takým temsilcileri statü ve gruplar hakkýnda bilgiler aldý Kuþak Futbol turnuvasýnda Þube Baþkaný Okan Ateþ, Türkiye Faal Futbol Konuþmalarýn gruplar belirlendi. 20. geçtiðimiz yýl turnuvada Hakemleri ve ardýndan kura çekimine yýlýnda 20 takýmýn disiplin suçundan ihraç Gözlemcileri Derneði geçimdi.çekilen kura mücadele ettiði turnuvanýn teknik toplantýsý cumartesi günü Türkiye olmadýðýný bununda bir ilk olduðunu belirterek tüm takýmlardan geçen Baþkaný Mustafa Alagöz de toplantýda yaptýðý konuþmada geçtiðimiz sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu, A Grubu Hasanpaþa MTAL, Fen- Faal Futbol Hakemleri ve yýlki centilmenliði bu yýlki güzelliðin bu yýlda Ýþ Yolspor, Göktuð Gözlemcileri Derneði yýlda sürdürmelerini istedi ve tüm takýmlara Alagöz, hakemlerin Þellale Cafe-Efe devam etmesini diledi. Mobilya, Öncü Ýnþaat, Lokali Konferans Haþim Eðer takýmlara Salonu nda yapýldý. baþarýlar diledi. baþarýlar diledi Teknik Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Eðer Centilmence mücadele Spor Ýl Müdürü Haþim Teknik Toplantýda Eðer, Amatör Spor konuþan Gençlik Kulüpler Federasyonu Hizmetleri ve Spor Ýl Baþkaný Sefer Kurtaran, Müdürü Haþim Eðer, bu Futbol Hakem ve yýl 20. düzenlenecek olan Gözlemcileri Derneði Orta Kuþak futbol turnuvasýnýn spordan kopmak Baþkaný Mustafa Alagöz ile ASGD Baþkan ve istemeyen isimleri bir Yönetim Kurulu araya getirmesi açýsýndan üyeleriyle takýmlarýn son derece önemli temsilcileri katýldý. olduðunu belirterek tüm Toplantýda ilk takýmlara baþarýlar diledi. konuþmayý yapan ASGD 2 nolu sahanýn açýlýþýnýn bu turnuva ile olacaðýný hatýrlatan Eðer, sahanýn bu hafta içinde kabulünün yapýlacaðýný ve daha modern þekilde hizmet vereceðini Takým temsilcileri gruplarýný kura çekimi ile belirlediler belirterek Tüm takýmlara Time, Abdalata-Koçak sahaya en güzel maçý Döþeme. B Grubu: baþarýlar diliyorum. Makina. yönetmek için çýktýklarýný Kalehisar Köyü, Hami nin attýðý gollerle Tabiki baþarýdan daha ancak hata olabileceðini Osmancýk Kale Otel, Gruplarda tek devreyi 3-2 önde tamamladý. katýlma ve centilmence önemli olan bu turnuvaya bunda kesinlikle art niyet Hýþýroðlu Kuruyemiþ, devreli olarak oynanacak aranmamasý gerektiðini Anitta Otel, Çorum maçlar sonunda ilk iki Ýkinci yarýnýn mücadele etmek. Geçen belirterek Sizler futbol Barosu. C Grubu: sýrayý alan takýmlar hemen baþýnda Ercan la yýlki örnek centilmenliðin bu yýlda devam oynayýn hakemlerde Balaban Teknolojiçeyrek finale yükselecek. yeniden beraberliði kurallarý uygulasýnlar. Çorum Park, Özgür Çelik Çeyrek finalde çapraz saðlayan konuk takým etmesini bekliyoruz. Bu Sonuçta spor yapýyoruz Kapý-Çiçek Cam, olarak oynayacaklar ve Gökhan ve Ercan ýn golleriyle maçtan 5-3 galip yaþtan sonra kimse transfer yapamayacaðýna göre ve bunun zevkini çýkartalým. Ben tüm takýmlara Makina, 3N Dizayn. D ÝÞKUR, Balaban yarý finalistler belli olacak, Turnuvanýn baþlama ayrýlan Mecitözüspor futbol oynamanýn zevkini centilmence ve baþarýlý Grubu: Ayka Enerji, tarihi ise bu hafta içinde ikinci maçýnýda üç puanla alalým dedi. bir turnuva diliyorum Nefyol Yapý Ýnþaat, kesinlik kazanacak. kapatarak liderliðini Alagöz Hata olacaktýr, dedi. Cadde Dominos-Akmaz sürdürdü. art niyet yoktur Kömürcülük, Çorum Ulukavak kendini vurdu Yozgat ta yapýlan U 19 grup birinciliði finalinde Ulukavakspor, Ankara Altýndað Belediyespor önünde 74. dakikasýnda kendi kalesine attýðý golle maçý 1-0 kaybetti ve elendi. Siyah beyazlýlar ortaya koyduklarý mücadele ile büyük alkýþ aldýlar. Yozgat ta yapýlan U 19 grup birinciliðinde Ulukavakspor final maçýnda Ankara Altýndað Belediyespor a son dakikalarda kendi kalesine attýðý golle 1-0 maðlup olarak elendi. Siyah beyazlýlar zorlu müsabakalardaki performansý ile büyük alkýþ aldý. Grubundaki ilk maçýnda Ankara Çay Yoluspor u 2-0 yenerek avantaj yakalayan Ulukavakspor cumartesi günü ise grup finalinde Kayseri Þekerspor ile mücadele etti. Rakibi önünde üstün bir futbol oynayan siyah beyazlýlar bu maçýda ayný skorla 2-0 kazanarak kendi grubundan birinci olarak çýkarak finale yükseldi. Dün Yozgat Bozok Stadý nda oynanan final maçýnda diðer grup birincisi Altýndað Belediyespor ile k a r þ ý l a þ t ý. Ulukavakspor u bu final maçýnda ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Arduç ile Ulukavakspor Yönetimi yalnýz býrakmadý. Yaðmur altýnda oynanan maçta iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koydu. Rakibi önünde girdiði pozisyonlarda son vuruþlarda baþarýlý olamayan temsilcimiz devreyi 0-0 berabere tamamladý. Ýkinci yarýda Altýndað U çekiþmeli baþladý U liginde ilk hafta maçlarý oldukça zorlu geçti. Ligde oynanan üç maçta iki farklý kazanan takým olmazken iki maç berabere bitti. Dün 1 nolu sahada oynanan ilk maçta 1907 Gençlikspor ile HE Kültürspor takýmlarý karþýlýklý gollerle 1-1 berabere kaldýlar. Bu gruptaki Mimar Sinan Gençlikspor - Ulukavakspor maçý Ulukavak ýn U 19 grup maçlarý nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Gruptaki son maçta ise Çimentospor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþmadan Belediyespor tek golle üç puaný alarak ayrýldý. B grubunda ise tek maç oynandý. Gençlerbirliði ligden çekilen Ýl Özel Ýdarespor önünde hükmen galip gelirken diðer maçta ise Osmancýkspor ile PTT Gençlikspor maçýndan osmancýk takýmý 3-2 lik galibiyetle ayrýlarak lige üç puanla baþladý. Grupta Alaca Belediyespor ilk haftayý bay geçti. 0-1 Belediyespor hücumda daha fazla görünmeye baþlardý. Bu anlarda kalesinde devleþen kaleci Ömer rakibe gol izni vermedi. Maçýn 74. dakikasýnda Altýndað Belediyespor ataðýnda ceza sahasý içindeki karambolde o dakikaya kadar kalesini gole kapatan Ömer savunmadan seken topa sahip olamadý ve Ankara temsilcisi 1-0 öne geçti. Maçýn son b ö l ü m ü n d e Ulukavakspor un beraberlik için kurduðu baský sonuç vermedi ve Ulukavakspor finali 1-0 kaybederek gruplara veda etti. Altýndað Belediyespor ise yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Maç sonunda Ankara Altýndað Belediyespor lu futbolcular centilmence Ulukavakspor lu futbolcularý teselli ettiler ve örnek oldular

14 14 PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 ÜST YAPI YAPIM ÝÞÝ ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ - ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Üst Yapý Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a)adresi : ÇEPNÝ MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a)niteliði, türü ve miktarý : Yapým Ýþinin miktarý ve türü ekte yer almaktadýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b)yapýlacaðý yer : Koyunbaba ve Urlu Orman Ýþletme Þeflikleri c)iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:72 Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü b)tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Benzer iþ gruplarý listesinde yer alan AV Grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Orman iþletme Müdürlüðü Döner Sermaye Saymanlýðý Ziraat bankasý Çorum ÞubesiTR hesabýna yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman iþletme Müdürlüðü Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: ihalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20 Resmi Ýlanlar: de 4 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýncesu Köyü Grup Yolu 9,00x3,50x10,75 m lik Kutu Menfez Ýnþaatý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No:167 Saat: MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Osmancýk ilçesi Yaylabaþý köyü içme suyu tesisi yapýmý ve YG Hattý dalgýç pompa yapým iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Mimarsinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Sera yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Kale Mahallesi, Hüyük Caddesi üzerinde bulunan 895,00 m2 yüzölçümlü Þehitler (Aþýklar Tepesi) Parký nýn, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek ve kafeterya olarak açýk artýrma usulü ile 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Salonu Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Melas ve fuel-oil tanklarýnýn çevresine emniyet duvarý yapýlmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km (Basýn: 70832) Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü % 20 toleranslý ton kireçtaþý alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 5 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Zamanaþýmýna uðrayan hesaplar için son gün 15 Haziran SZaman aþýmýna uðramýþ hesaplar 15 Hazirana kadar kapatýlabilecek aksi takdirde hesap, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu na devredilecek. Bankalar nezdindeki mevduat, katýlým fonu, emanet ve alacaklar, on yýl içinde aranmadýklarý takdirde, 5411 Sayýlý Bankacýlýk Kanunu nun 62. maddesine göre zamanaþýmýna tabi oluyor. Zaman aþýmýna uðrayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatý sigorta Fonu na devrediliyor. Türkiye Bankalar Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:735) Birliði nin her yýl Þubat ayýnda aktif hale getirdiði internet sitesindeki arama motorunu kullanarak zaman aþýmýna uðrayan hesabýn olup olmadýðý öðrenilebiliyor. Site üzerinden zaman aþýmýna uðramýþ bir hesabýn öðrenilebilmesi Mayýs ayý sonuna kadar mümkün olacak. Yapýlan aramada zaman aþýmýna uðramýþ hesaplarý olduðunu öðrenenler, bu hesaplarý kapatabilmek için, 15 Haziran 2015 tarihine kadar, ilgili banka þubelerine, kimlik kartý ile baþvurabilecek. PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere, En az Lise mezunu, Genç, dinamik, Tecrübeli, Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlar þahsen, aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1063) (Ç.HAK:525) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1062) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kapasite artýþý nedeniyle CNS Operatörü, Borvekci Ustasý, Tornacý, Kaynakcý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Çorum Teknik Çelik Döküm San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1057) (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:1064) KPSS baþvurularý 6 Mayýs ta baþlýyor Kamu Personel Seçme Sýnavý'na (KPSS) baþvurular, 6-21 Mayýs tarihlerinde yapýlacak. ÖSYM'nin internet sayfasýndaki sýnav takvimine göre, KPSS (A Grubu ve Öðretmenlik) 4-5 Temmuz'da, Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise Temmuz'da gerçekleþtirilecek. KPSS'ye, lisans mezunlarý ile bir lisans programýndan mezun olabilecek durumdaki adaylar baþvurabilecek. ÖABT dahil KPSS'ye baþvuru iþlemleri 6 Mayýs'ta baþlayacak, 21 Mayýs'ta sona erecek. Baþvurular, ÖSYM merkezleri ve "www.osym.gov.tr" internet adresinden yapýlabilecek.(aa) Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 39 Tel: MUHASEBE ELEMANI Datasoft programýný orta derecede kullanabilen, muhasebe bürosunu yönlendirebilecek eleman alýnacaktýr. Adres: Gazi Cad. Elif Ýþhaný Belediye Karþýsý No: 11 Kat: 1 ÇORUM Tel: Yorgan, Stor Perde Temizliði AÞÇI-AÞÇI YARDIMCILARI ALINACAKTIR Yeni tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Toplu yemek sektöründe deneyimli, > Ekip çalýþmasýna yatkýn, hijyen kurallarýna önem veren, > Aktif ve dinamik çalýþabilecek, > Gramaj ve menü bilgisine sahip, BAY Aþçý ve BAY-BAYAN Aþçý yardýmcýlarý alýnacaktýr Müracaatlar þahsen, aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir. Çevreyolu üzeri Ýskilip kavþaðý No:184 ÇORUM

15 (Ç.HAK:1060) (Ç.HAK:1061) PAZARTESÝ 4 MAYIS Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:1029) (Ç.HAK:1044) SU TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR GRUP ÞÝRKETLERÝMÝZÝN SU TESÝSAT ÝÞLERÝNÝ TAKÝP EDECEK SU ARIZA TAMÝRAT ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN, SIHHI TESÝSAT ISITMA-SOÐUTMA, HAVALANDIRMA TESÝSATI DRENAJ ÝÞLERÝNDE TECRÜBELÝ, ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ, ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK, MEKANÝK SU TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Savaþ Oto Cam da çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Aþaðý Sanayi Çarþýsý (Ç.HAK:1053) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:1043) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Bayan Eleman Alýnacaktýr Dikiþ deneyimi olan bayan eleman aranýyor. Mür. Tel: Depoda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78/D (Ç.HAK:1052) (ÇESOB) Karþýsý Tel: (Beyazzambak Anaokulu Yaný) Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ, en az lise mezunu, sürücü belgesi olan, tercihen sigara kullanmayan, askerliðini yapmýþ, sürekli çalýþabilecek eleman alýnacaktýr. Koloðlu Ýnþaat Malzemeleri ve Isý Yalýtým Sistemleri (Ç.HAK:1059) Adres: Osmancýk Cad. No: 31 ÇORUM Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. YÝTÝK Osman ÇITAK Mehmet oðlu 1988 Çorum Doðumlu Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Batuhan Yasin KARACA Ýbrahim oðlu 1998 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:10) (Ç.HAK:1055) (Ç.HAK:1005) (Ç.HAK:1004) Beton Pompa Operatörleri ve Mikser Operatörleri Alýnacaktýr Ýkram Hazýr Beton bünyesinde çalýþmak üzere src belgeli beton pompa operatörleri ve mikser operatörleri alýnacaktýr. Görüþmeler yüzyüze yapýlacaktýr. (Ç.HAK:997) Ýlgili kiþi: Ýsmail ATAR. C&v ÇAKIL HAFRÝYAT Hayvan gübresi büyükbaþ, küçükbaþ paketli veya dökme, bahçe topraðý, kilit taþý, mýcýr, enkaz yýkma, temizleme hafriyat (Ç.HAK:1002) Atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. YURDAKUL MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 85. Sok. No: 6 Tel: PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK (Ç.HAK:1025) (Ç.HAK:1050) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 1100 m2 kullaným alaný 950 m2 olan hisse tapulu bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Resul Hafriyat Ýnþaat Malzemelerinde çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlara ihtiyaç vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1022) Adres: Meydan Cami Yaný Tel: NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: ve nakliye iþleri yapýlýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Kafe Bistroda çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Atatürk Lisesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:771) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONEL ALINACAKTIR * Endüstri Meslek lisesi veya * Yüksek okulu otomotiv mezunu, * Sigorta uygulamalarý ve hasar * Ekspertizi konularýnda tecrübeli, * Müþteriyi hasar prosedürleri ile ilgili bilgilendirmek, * MS Office uygulamalarýna hakim, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Ýletiþim ve problem çözme yeteneðine sahip, * Müdürüne gerekli raporlamalarý yapabilecek, Bay-Bayan çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:1023) (Ç.HAK:1040) (Ç.HAK:1056) OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:1000) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:823) Çevre yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can DEVREN SATILIK AYAKKABI DÜKKANI Halen faal durumda bulunan ayakkabý dükkaný devren (Ç.HAK:1030) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve marangoz ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Adres: Organize San. Bölgesi 4. Cad. No: 13 Tel: Izgara Ustasý Aranýyor Deneyimli Adana ve ýzgara ustasý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde 050 m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Makina Teknik Ressamlarý Aranan þartlar; * Meslek Lisesi, Teknik Lise ve/veya Ön Lisans ilgili bölüm mezunu, * Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, * Sigara kullanmayan, * En fazla 35 yaþýnda, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres : Ankara yolu 5. km. ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:1039) No: 38 Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Muhasebe departmanýn çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasý, Lks Go ve ofis programlarýna hakim bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: 16 (Ç.HAK:1058) (Çýraklýk Eðitim karþýsý) Tel: (Ç.HAK:1036)

16 Bünyamin Gezer de izledi Ç o r u m Belediyespor un dünki Darýca Gençlerbirliði maçýný eski FÝFA kokartlý hakem Bünyamin Gezer de izledi. Halen TRT de yayýnlanan spor programlarýnda yorumcu olarak görev yapan Bünyamin Gezer maç öncesinde Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile makamýnda oturarak sohbet ettiler. Daha sonra stada Baþkan Zeki Gül ile birlikte gelen Bünyamin Gezer karþýlaþmayý protokol tribününden izledi. Maç sonunda da Belediyespor yönetimi tarafýndan uðurlandý. Galibiyet selfisi Çorum Belediyespor un dünki Darýca Gençlerbirliði maçýný izleyen Bünyamin Gezer taraftarlarýn sevgi gösterisine böyle el sallayarak cevap verdi PAZARTESÝ 4 MAYIS 2015 Zafere tarihi adým 3-1 Çorum Belediyespor un Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda aldýðý çok kritik galibiyetin ardýndan futbolcular ve taraftarlar maraton tribü önünde selfi çekerek kutladýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn da yer aldýðý bu selfide Ýmam öne geçerek taraftarlarýn telefonu ile arkadaþlarý ve taraftarlarýnýn bu mutlu gününü ölümsüzleþtirdi. Sefi sýrasýnda gerek futbolcular gerekse taraftarlarýn mutluluðu yüzlerinden okunuyordu. Teknik Çorum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði önünde henüz 20. dakikada Emrah ýn kýrmýzý kart görmesiyle 10 kiþi kaldý. 28. dakikada Yunus Emre nin golüyle maðlup duruma düþtü. Ýmkansýz denilen anda Turgay önce frikikten ardýndan ikinci yarýnýn baþýnda mükemmel iki gole imza atarak takýmýna hayat verdi. Son bölümde M. Fatih in golüyle rakibini 3-1 yenen kýrmýzý siyahlýlar play-off umutlarýný son maça taþýdý. Ç o r u m Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði karþýsýna zoru baþardý. 20. dakikada Emrah ýn kýrmýzý kart görmesiyle on kiþi kalan kýrmýzý siyahlýlar 1-0 maðlup duruma düþtü. Buna karþýn oyundan kopmadý ve Turgay ýn mükemmel iki golüne Muhammet Fatih bir golle katkýda bulundu ve 3-1 galibiyetle maçý kazananak play-of umutlarýný son hafta Bursa Nilüferspor maçýna taþýdý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanan maçý iki bin civarýnda Çorum Belediyespor taraftarý ile birlikte protokol tribününde çok sayýda Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediye - Darýca Gençlerbirliði Gaziosmanpaþa - Bursa Nilüferspor : 2-1 Adliyespor - Ýstanbulspor Niðde Belediyespor - Manavgatspor : 3-2 Tuzlaspor - Tire 1922spor Þekerspor - Zonguldak Kömürspor : 0-3 Batman Petrolspor - Kýzýlcabölük Çatalcaspor - Kýrýkhanspor : 1-0 : 3-1 : 0-0 : 2-3 : 2-3 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Tuzlaspor Darýca Gençler Zonguldakspor Ýstanbulspor Çorum Belediye Bursa Nilüfer Kýzýlcabölük Tire 1922 Adliyespor Niðde Belediye Manavgatspor Kýrýkhanspor Çatalcaspor Batman Petrol Gaziosmanpaþa Tutap Þekerspor Akçaabat FK O G B Gelecek hafta M A Mayýs Pazar : Bursa Nilüfer - Çorum Belediyespor. Kýrýkhanspor - Tuzlaspor. Manavgatspor - Çatalcaspor. Darýca Gençlerbirliði-Adliyespor, Tire 1922spor Þekerspor. Ýstanbulspor -Niðde Belediyespor. Kýzýlcabölükspor - Gaziosmanpaþa. Y P ÇORUM BELEDÝYE Fatih...7 Eray...5 Akýn...6 Ýmam...6 Murathan...5 Nedim...5 (85. dak. Okan...) Mehmet Akif...6 Emrah...1 Turgay...7 A. Buðra...5 (68. dak. Berat Ali...3) M. Fatih...6 (90. dak. Burak...) DARICA GENÇLER Ersin...6 Hayrullah...4 Bülent...4 (77. dak. Baþaran...) Zeyyat...4 (59. dak. Tuncay...3) Osman...6 Gökhan...5 Emre...5 Yunus Emre...5 Muhammet...5 Ahmet...5 (82. dak. Burak...) Sadi...5 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Eray, Mehmet Akif (Çorum Belediyespor), Muhammet (Darýca Gençlerbirliði). KIRMIZI KART: 20. dak. Emrah (Çorum Belediyespor), GOLLER : 28. dak. Yunus Emre (Darýca Gençlerbirliði),. ve 50. dakikalardaturgay, 35. dak. Çaðlar, 76. dak. M Fatih (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Tugay Kaan Numanoðlu, Serdar Ýla, Uður Akalp. davetli izledi. Maça hýzlý baþlayan Çorum Belediyespor rakip kalede etkili oldu. Bu pozisyonda golü bulamayan Belediyespor 20. dakikada Emrah ýn direk kýrmýzý kartla oyundan atýlmasý üzerine on kiþi kalan temsilcimizde bu pozisyondan sonra yaþanan gerilimin ardýndan kalesinde birde golü görünce umutlarýn azalmaya baþladýðý anlarda Turgay sahne aldý ve mükemmel frikik golüyle skoru 1-1 yaptý ve takýma moral verdi. Ýkinci yarýnýn baþýndan itibaren kontrollü oynayan Belediyespor da Turgay ýn 50. dakikada yine kiþisel becerisiyle takýmýný galibiyete taþýdý. Bu golden hemen sonra konuk takýmýn mutlak bir pozisyonda kaleci Fatih gole izin vermedi ve bir anlamda maçýn kader anýný lehine çevirdi. Muhammet Fatih in üçüncü golünden sonra ise oyunu soðutan kýrmýzý siyahlý takým istediðini alarak sahadan ayrýldý ve play-off umudunu son maça taþýdý. Maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte kýrmýzý siyahlý futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler büyük bir sevinç yaþadýlar. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 1. dakikada sol kanattan atýlan topta Turgay sýrtý dönük pozisyonda topla buluþtu ve dönerek mükemmel vurdu kaleci Ersin mükemmel köþeden kornere çeldi ve gole izin vermedi. Korner atýþýnda savunmadan seken topla penaltý noktasý üzerinde a. Buðra buluþtu geliþine sert vurdu kaleci yine Muhammet Fatih in gol vuruþu Darýca maçýnda galibiyet gollerini atan iki isim Turgay ve Muhammet Fatih in sevinçleri golüne izin vermedi. köþeden tokatladý ve doksandan topu Darýca kalesini gole kapattý. aðlarýna göndererek 59. dakikada ceza skoru 1-1 yapan golü attý. sahasý dýþýnda topla 20. dakikada sahayý buluþan Ahmet dönerek karýþtýran pozisyon geldi. Ýlk yarý karþýlýklý bu sert vurdu kaleci Fatih Konuk Darýca gollerle 1-1 berabere yine köþeden tokatladý. Gençlerbirliði nin hýzlý sonuçlandý. ataðýnda orta sahaya 76. dakikada Çorum 50. dakikada Çorum yakýn noktada Emrah ýn Belediyespor u rahatlabelediyespor galibiyet rakibine yaptýðý harekete tan gol geldi. Bu dakikagolünü buldu. Sol kanatmaçýn hakemi direk kýrda sol kanattan savunma tan Buðra nýn ortasýnda mýzý kart çýkardý ve kýrarkasýna atýlan topla M. arka direkte Turgay mýzý siyahlý takým sahada Fatih hareketlendi mükemmel indirdi rak10 kiþi kaldý. çaprazdan ceza sahasýna ibinden sýyrýldý çapraz girdi kaleci Ersin in 28. dakikada sol pozisyonda kaleciyle baþ üzerinden aþýrtma bir kanattan ceza sahasýna baþa kaldýðý anda uzak vuruþla topu Darýca yapýlan ortada Yunus köþeye mükemmel býrakaðlarýna göndererek tý ve kendisinin ile Emre indirdi çapraz skoru 3-1 yapan golü attý. takýmýnýn ikinci golünü pozisyonda kaleci Fatih atarak skoru 2-1 yaptý. ile karþý karþýya kaldýðý Maçýn kalan anda uzak köþeye düzgün bölümünde Çorum 52. dakikada Darýca bir vuruþla takýmýný Belediyespor rakibine gol beraberliðe çok yaklaþtý. deplasmanda 1-0 öne izni vermedi ve 70 Sol kanattan yapýlan ortageçiren golü attý. dakikasýný on kiþi da savunmadan seken oynadýðý maçtan 3-1. dakikada yaktopla Osman penaltý nokgalip ayrýlarak play-off laþýk 25 metreden tasý üzerinde bom boþ umutlarýný Bursa kazanýlan frikik atýþýnda kaleciyle karþý karþýya Nilüferspor maçýna Turgay topun baþýna kaldý. Mükemmel vurdu taþýdý. kaleci Fatih de ayný geçti. Tecrübeli futbolcu güzellikle tokatladý ve mükemmel bir vuruþla kalesinde beraberlik barajýn kapattýðý köþeden

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek TOKÝ'nin Hitit Üniversitesi konut projesini masaya yatýrdýlar Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru HERKESÝ YATIRIMA VE HÝBE FONLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDÝYORUZ Ýhsan KAYMAK Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kütahya Ýl Koordinatörü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Alper Bilan. MHP Hýdýrlýk'tan

Alper Bilan. MHP Hýdýrlýk'tan Çorum un emrindeyiz Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Vali Ahmet Kara ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a iade-i ziyarette bulunarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Fikri Iþýk. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü, Çorum da düzenlenen etkinliklerde coþkulu bir þekilde kutlandý.

Fikri Iþýk. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü, Çorum da düzenlenen etkinliklerde coþkulu bir þekilde kutlandý. Türkiye'de fiilen yarý baþkanlýk sistemi var' AK Parti Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nca 'Baþkanlýk Sistemi ve Yeni Türkiye' konulu panel düzenlendi. Siyaset Bilimci Hüseyin Turgut, Türkiye de fiilen yarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı