Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece"

Transkript

1 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya' Projesine yönelik eleþtirilerine proje lideri Prof. Dr. Orhan Karaca yanýt verdi. Karaca 157 üretici elindeki 17 bin 897 baþ hayvanýn tamamýnýn damýzlýk olduðunu iddia etti. Baþkan Kahraman'ýn bugüne kadar milyarlarca lira harcanmasýna raðmen Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece kayýt tutmaktan ibaret olduðunu belirten açýklamasýna üzüldüðünü belirten Prof. Dr. Orhan Karaca, ýslah projesinde yer alan hayvanlarýn tamamýnýn damýzlýk olduðunu iddia etti. Ayrýntýlar sayfa 7'de 7 Þubat 2015 Cumartesi Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ EFELER ZÝRAAT ODASI'NDA RIZA POZACI GÜVEN TAZELEDÝ AYDIN OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESÝNDE TÜRKÝYE 3.'SÜ OLDU Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda ülke genelinde yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Mili Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Muhterem Kurt ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürü Doç. HEYECANLI BEKLEYÝÞ Milletvekilliði seçimleri yaklaþýrken Aydýn'da seçim kulisleri hareketlendi. Aydýn'da AK Parti güçlü isimlerle seçime girmeye hazýrlanýrken CHP'de önseçim ve kontenjan aday kararý bekleniyor, MHP'de ise liste þimdiden þekillendi. AK PARTÝ'DE GÜÇLÜ REKABET Efeler Ziraat Odasý 2. Olaðan Genel Kurulu'nda mevcut Oda Baþkaný Rýza Posacý güven tazeledi. Efeler Ziraat Odasý 2. Olaðan Genel Kurulu oda hizmet binasýnda yapýldý. Genel kurula AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Germencik Belediye Baþkaný Ümmet Akýn, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Bircan, ilçe ziraat odasý baþkanlarý ve oda delegeleri katýldý. sayfa 11'de HASTANE RÖGARINDA 4 AYLIK CENÝN BULUNDU Aydýn'da bir hastanenin atýk su rögarýnda 4 aylýk cenin bulundu. Bina içerisinden sürüklendiði tespit edilen ceninin düþük mü, kürtaj mý olduðu araþtýrýlýyor. sayfa 3 KURADAN KEMAL KOCABAÞ ÇIKTI Söke Ziraat Odasý'nda meclis üyelikleri seçimlerinde eþit oy çýkmasýnýn ardýndan kur'a yöntemine gidildi. Ýlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleþen kur'a çekiminde talih Kemal Kocabaþ'ýn önderlik ettiði beyaz listeye güldü. 7 Nüfus sayýmýna göre milletvekili sayýsý 7'de kalan kentte AK Parti'nin 3, CHP'nin 3 ve MHP'nin de 1 milletvekili bulunuyor. Adaylarýný temayül yoklamasý ve mülakatlarla belirleme geleneðini sürdürmesi beklenen AK Parti'nin en az 4 milletvekili hedefiyle Aydýn'da güçlü isimleri aday gösterecek. YASAYLA VERÝLEN HAK GENELGE ÝLE GERÝ ALINAMAZ kongre heyecaný Aydýn'da kongre sürecine giren MHP'de gözler bugün Efeler'de yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu çevrildi. Ýl Kültür Merkezi'nde yapýlacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak. sayfa 4'te ÞUBAT AYINDA ÜÇ ÜLKEYÝ FETHEDECEK Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZTK) Þubat ayýnda üç ayrý ülkede zeytin ve zeytinyaðýný tanýtmaya hazýrlanýyor. sayfa 6'da BOSNALI KONAÐI RESTORE EDÝLECEK MOBÝL KETEM ARACINA NAZÝLLÝ'DE YOÐUN ÝLGÝ Aydýn Valisi Erol Ayýldýz'ýn eþi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Dilek Didem Ayyýldýz, Nazilli'de faaliyet gösteren Mobil KETEM aracýný ziyaret etti. 7'de sayfa 5'te AYDIN TEMA'DAN BAÞKAN KALE'YE ROZET VE TEÞEKKÜR MHP'DE SESSÝZLÝK HAKÝM Aydýn MHP'de ise sessizlik hakim olurken aday adaylarýnýn 28 Þubat'ta yapýlacak il kongresinin ardýndan ortaya çýkmasý bekleniyor. MHP'nin Aydýn'daki en etkili ismi olan TBMM Ýdare Amiri ve Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak'ýn birinci sýra milletvekili adaylýðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Ayrýntýlar sayfa 4'te MHP Efeler'de ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI Aydýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa Karaarslan, son günlerde eczanelerin vitrinlerinde ve tabelalarýnda bulunan medikal ibaresinin haksýz rekabete yol açtýðý öne sürülerek kaldýrýlmasý yönünde yapýlan giriþimler üzerine yaptýðý basýn açýklamasý ile eczanelerde medikal malzemelerin satýlmaya devam edeceðini ve bu hakkýn eczacýlarýn yasal hakký olduðunu belirtti. Ayrýntýlar sayfa 2'de CHP BEKLEYÝÞTE Kulislerde aday adayý bolluðu yaþanan Aydýn CHP'de önseçim bekleniyor. Genel Merkez'in önseçim kararý olmasý halinde birçok isim aday adayý olarak ortaya çýkacak. Þuana kadar aday adaylýðýný ilk açýklayanlar önceki dönem kontenjan adayý olan mevcut milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yýldýz ve Serap Barlas oldu. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin katýlýmlarýyla Ýstanbul Kadýköy Halk Eðitimi Merkezinde gerçekleþtirilen ödül törenine Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum katýldý. Ayrýntýlar sayfa 6'da TEMA Aydýn Ýl Temsilcisi Mehmet Özdemir ile Ýncirliova Ýlçe Temsilcisi Alaittin Köse, Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale'yi makamýnda ziyaret etti. Köse, Baþkan Kale'ye çevreye olan katký ve desteklerinden dolayý teþekkür edip TEMA Gönüllüsü Rozeti taktý. 8'de

2 7 Þubat 2015 Cumartesi Sayfa 2 AYDIN ECZACI ODASI BAÞKANI KARAARSLAN'NDAN 'MEDÝKAL' AÇIKLAMASI YASAYLA VERÝLEN HAK GENELGE ÝLE GERÝ ALINAMAZ Aydýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa iliþkin bütün ürünleri ve elbette sayla verilen haklarýn genelge ile Karaarslan, son günlerde eczane- yasayla satýþýna izin verilen me- geri alýnamayacaðýný belirten Aylerin vitrinlerinde ve tabelalarýn- dikal malzemeleri de kapsamak- dýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa Kada bulunan medikal ibaresinin tadýr dedi., raarslan, Ýlgili maddede Saðlýk haksýz rekabete yol açtýðý öne sü- Açýklamasýna Son günlerde ec- Bakanlýðýnca belirlenen týbbi malrülerek kaldýrýlmasý yönünde ya- zanelerin vitrinlerinde ve tabela- zemeler eczanede satýlabilir Ýfapýlan giriþimler üzerine yaptýðý larýnda bulunan medikal ibare- desi ile 12 Nisan 2014 tarihli ve basýn açýklamasý ile eczanelerde sinin haksýz rekabete yol açtýðý sayýlý Resmi Gazetede yer medikal malzemelerin satýlmaya öne sürülerek kaldýrýlmasý yö- alan Eczacýlar ve Eczaneler Hakdevam edeceðini ve bu hakkýn nünde giriþimler mevcuttur di- kýnda Yönetmeliðin 42. Maddeeczacýlarýn yasal hakký olduðunu yerek devam eden Baþkan Kara- sinde Kapsamý kurumca bebelirtti. arslan, Öncelikle serbest piyasa lirlenen týbbi malzemeler eczane- 'Medikal' kelimesinin günümüz- koþullarýnýn hakim olduðu týbbi lerde satýlabilir ifadesi mevcutde týbbi malzeme satýlan yerleri malzeme pazarýnda rekabet el- tur. Elbette ilgili yönetmelik geretanýmlamak için kullanýldýðýný ve bette olacaktýr ve bu rekabetten ði münhasýran saðlýk meslek eczanelerin týbbi malzemelerin tüketici olarak hastalarýmýz yarar mensuplarý tarafýndan kullanýlgüvenle temin edildiði yerlerin saðlayacaktýr. Kalitede ve fiyatta masý ve uygulanmasý gereken cibaþýnda geldiðini ifade eden Ay- eczanelerle rekabet þansý olma- hazlarýn eczanede satýþý yapýladýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa Ka- yan týbbi malzeme satýþ firmalarý- maz. Ama bu demek deðildir ki raarslan, Beþ yýllýk akademik nýn olayý haksýz rekabet olarak eczanelerde hiçbir medikal maleðitimin ardýndan 'Eczacý'unvaný sunmasýný ve Türkiye Ýlaç ve Týb- zeme satýlamaz. Elbette eczacýlaalan eczacýlar, ülkemizin en ücra bi Cihaz Kurumu'nun bu yönde rýmýzýn eðitimini aldýðý ve satköþelerine kadar yayýlmýþ bir görüþ bildirmesini kabul edile- makta yetkin olduðu medikal vaziyette ve hastalarýn kolaylýkla mez buluyoruz diye konuþtu. malzemeler eczanelerde satýlulaþabileceði birer saðlýk kurulu- YASAYLA VERÝLEN maktadýr ve satýlmaya devam þu olan eczanelerinde ilaç ve ec- HAKLAR GENELGEYLE edecektir. Bu ürünlerin eczaneler- yönetmeliklere de uygundur. mýþ olup, haklarýmýzýn korunmazacýlýk hizmeti vermektedir. Ec- GERÝ ALINAMAZ de mevcut olduðu konusunda Yasayla verilen haklar bir genel- sý yönünde sonuna kadar konuzaneler birer güven merkezi ve Eczanelerde nelerin satýlabileceði hastalarý bilgilendirme amacýyla geyle geri alýnamaz. Ülkemiz bir nun takipçisi olunacaktýr diyeeczacýlar halka en yakýn saðlýk 6197 sayýlý Eczaneler ve Eczacýlar eczane tabela ve vitrinlerinde hukuk devletidir ve bu hususta rek eczacýlarýn haklarýnýn koruna- danýþmaný olup, ilaç ve eczacýlýk Hakkýnda Kanun'un 28. maddesi medikal ifadesinin yer almasý gerekli hukuki giriþimler Türk caðýný belirtti. hizmeti ilacýn yanýnda, saðlýða ile düzenlenmiþ olduðunu ve ya- gayet doðaldýr ve ilgili yasa ve Eczacýlarý Birliði tarafýndan yapýl- (ÝHA) ÞEKERBANK, AYDIN ÝLÝ ARI YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝLE 'HASAT KART' PROTOKOLÜ ÝMZALADI Þekerbank, Aydýn Ýli Arý Yetiþ- Bölge Tarým Bankacýlýðý Bölüm ile arýcýlarýmýz gerek hasat, ge- Zeki Altýn, Eskiden Arýlar tiricileri Birliði ile 'Hasat Kart' Müdürü Ercan Doðan ve Þe- rek arý nakli gerekse saðým ve TARSÝM kapsamýna alýnmýprotokolü imzaladý. Protokol kerbank Aydýn Þube Müdürü bakým zanlarýnda tedarikçiler- yordu. çerçevesinde, Aydýn Ýli Arý Ye- Rüstem Þahin arasýnda imzala- den temin edecekleri bir çok Þimdi TARSÝM kapsamýnda tiþtiricileri Birliði'ne kayýtlý nan protokol kapsamýnda arý- ürünü 'Hasat Kart' imkanlarý sigortalanýyor. Arýcýmýz bu olan arýcýlar arý nakli, bal hasa- cýlar 'Hasat Kart' imkanlarýn- ile hasat sezonunda ödeyecek protokol çerçevesinde TARSÝM dý ve bakým zamanlarýnda na- dan faydalanacak. þekilde alabilecekler. Hasat ödemelerini de bu kart ile kit sýkýntýsý çekmeden mazot, Yapýlan protokol ile arýcýlara Kart'a eklenen tarým sigortasý yapabilecek. Her sektörde arý yemi gibi çeþitli ihtiyaçlarý- ciddi katký sunmayý amaçla- ödeme özelliði ile de olasý tüm olduðu Arýcýlýk sektöründe ný sözleþme kapsamýnda ken- dýklarýný ve arýcýlýðýn sadece risklere karþý tarým üretimini de arýcýlarýmýz pek çok zadilerine saðlanan özel imkan- bal üretimi deðil ayný zamanda ve de çiftçilerin gelirlerini gü- man ekonomik sýkýntý yaþýlardan faydalanarak karþýlaya- tarýmýn olmazsa olmazý ve ta- vence altýna alýyoruz dedi. yor. bilecekler. biatýn dengesi olarak gördük- Aydýn Ýli Arý Yetiþtiricileri Bir- Çiftçilerin sahip olduðu Þekerbank Aydýn Þubesi ile lerini belirten Þekerbank Ay- liði olarak, Birliðe Kurumsal imkanlarý, gerek yakýt alýmý Aydýn Ýli Arý Yetiþtiricileri Bir- dýn Þube Müdürü Rüstem Þa- Kimlik kazandýrmanýn yanýn- gerekse sektördeki diðer ihtiliði arasýnda 'Hasat Kart' pro- hin, Hasat Kart sayesinde çift- da arcýlarýn sorunlarýný çözmek yaçlarýn karþýlanmasý esnasýntokolü imzalandý. Aydýn Ýli Arý çilere her türlü finansman ih- ve þartlarý kolaylaþtýrmak adý- da arýcýmýz da 'Hasat Kart' ile Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný tiyaçlarýný anýnda karþýlama na bu tür protokolleri imzala- sahip olacak dedi. Zeki Altýn ile Þekerbank Ege imkâný sunuyoruz. Bu anlaþma dýklarýný belirten Birlik Baþkaný (Ýha) TULUYHAN UÐURLU'DAN AYDIN'DA FARKLI BÝR SEVGÝLÝLER GÜNÜ KONSERÝ Piyanist Tuluyhan Uðurlu, Sevgiler Günü'nde Aydýn'da vereceði konserde sahneyi zaman zaman seyircisine býrakacak. Tuluyhan Uðurlu beþ yýldýr Ýstanbul'da verdiði büyük ilgi gören Sevgililer Günü konserini bu yýl Aydýn'da gerçekleþtiriyor. Bu farklý etkinlikte dinleyicisini piyanonun kanatlarýnda farklý bir yolculuða çýkarýyor. Tuluyhan Uðurlu, mitolojiden, tasavvufa kadar aþkýn her halini yaþayacaðýnýz bir görsel sunum eþliðinde hazýrladýðý bu özel çalýþmasýnda Kanuni ile Hürrem'in aþk hikâyelerinden, Mustafa Kemal'in vatan aþkýna, Ferhat ile Þirin'den, gül ve bülbülün þiirlere konu olan sevdasýna kadar sevgi üzerine yazýlýp söylenmiþ ne varsa, dev perdeden sizlere yansýtýrken, bu büyük aþklarý piyanosu ile sizlere tekrar tekrar yaþatacak. Tasavvufta aþkýn anlatýldýðý bölümde sahneye semazenler çýkacak Ve konserin ikinci yarýsýnda isteyen seyirci aþk hikâyesini anlatacak, Tuluyhan Uðurlu o hikayeyi hemen orada ölümsüz bir beste yapýp tüm salonla paylaþacak. Aydýn Kültür Merkezi Hidayet Sayýn Sahnesi'nde organize edilen konser, 14 Þubat 2015 Cumartesi günü 20.30'da gerçekleþecek. (ÝHA)

3 ÝÞ ADAMINA SÝLAHLI SALDIRI GÝRÝÞÝMÝ Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde göre, iþ adamý Sezer Güna- raftan ise polisten yardým is- Araçlarýyla önümü kesen 3 aracýyla park yaptýðý sýrada na, Eski Hamam Sokaðý ola- tedi. Silahýn tutukluk yap- kiþi arabadan inerek 'Ö.T. ve önü kesilen iþ adamý, þahýs- rak bilinen bölgede kamyo- masý sonucu paniðe kapýlan Ü.T. hakkýnda bir daha kolarýn silahýnýn tutukluk yap- netiyle park yeri ararken, bir þüpheliler, silahý olay yerin- nuþmayacaksýn ve internette masý sonucu saldýrýdan yara pikap ile önünü kesildi. Pi- de býrakarak kayýplara ka- yazýlar yazmayacaksýn' dedi almadan kurtuldu. kaptan inen 3 kiþi, ellerinde- rýþtý. ardýndan da ateþ etmeye ça- Olay, Yeni Mahalle 152 ile ki silahý Günana'ya doðrul- Ýhbar üzerine olay yerine lýþtý ama silahý tutukluk yap- 171 Sokak kesiþiminde mey- tu. Saldýrý eliyle engelleme- çok sayýda polis ekibi sevk tý. Silahý elinden tutarak müdana geldi. Edinilen bilgiye ye çalýþan Günana, diðer ta- edildi. Silah üzerinde yapý- dahale ettim, bir yandan da lan incelemelerin ardýndan polisi aradým. Silahý býrakakaçak þüphelilerden 1'i ya- rak üçü buradan hemen kaçkalanýrken diðer 2 kiþinin tý. Glock marka silah ve susise yakalanmasý için çalýþma turucusu da var. Bana subaþlatýldý. ikast düzenleyecekleri kesin. Ýþ adamý Günana, Nazilli Daha önce aramýzda husu- Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne metimiz yoktu. Demek ki giderek þikayetçi oldu. Önü- yaralarýna basmýþýz, ya da nü kesen kiþilerin kendisini yaptýklarý pislikleri ortaya öldürülmeye çalýþýldýðýný çýkarmýþýz ki bunu yapmaya iddia eden Sezer Günana, çalýþtýlar dedi. (ÝHA) Koçarlý'da iðrenç olay Aydýn'ýn Koçarlý ilçesinde 19 yaþýndaki G.Y'yi ormanda döverek tecavüz ettikleri iddiasýyla iki kiþi tutuklandý. Koçarlý'da ailesiyle birlikte yaþayan G.Y, bir hafta önce arkadaþlarý M.A. (23), H.T. (29) ile Adnan Menderes Kent Ormaný'na gezmeye gitti. M.A ve H.T, iddiaya göre alkol alýp genç kýza cinsel iliþki teklif etti. G.Y'nin karþý koymasý üzerine iki kiþi döverek zorla genç kýza tecavüz etti. G.Y olayýn ardýndan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda M.A ve H.T'den þikayetçi oldu. Genç kýzýn yapýlan muayenesinde tecavüze uðradýðý belirlendi. Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan yakalanan iki kiþi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y. Sayfa 3 7 Þubat 2015 Cumartesi BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 16 Gündüz:14 Gece: 10 Gece: 7 Gündüz:12 HASTANE RÖGARINDA 4 AYLIK CENÝN BULUNDU Aydýn'da bir hastanenin atýk su lerde, ceninin yaklaþýk 4 aylýk rögarýnda 4 aylýk cenin bulun- olduðu tespit edildi. du. Bina içerisinden sürüklendi- ATILMA ÝHTÝMALÝ YOK ði tespit edilen ceninin düþük Cenini bulan temizlik görevlisi, mü, kürtaj mý olduðu araþtýrýlýdüzenli polise verdiði ifadede her gün yor. olarak rögarý temizledi- Olay, dfün sabah saat sýraihtimalinin ðini ve ceninin kuyuya atýlma larýnda Aydýn Kadýn Doðum ve olmadýðýný belirtti. Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Atýk su rögarýnýn servisler ve bahçesinde meydana geldi. Ediolduðunu yatan hasta bölümüne baðlý nilen bilgiye göre, her sabah düceninin kaydeden görevli, zenli olarak hastane bahçesindelerinden hastanenin bu bölümzenli ki temiz ve kirli su atýk rögarýný birinden sürüklenmiþ temizleyen görevli, beton kapaðý olabileceðini iddia etti. açarak 2 metre derinliðindeki Temizlik görevlisi tarafýndan çukura girdi. Zemindeki kanlý fark edilmeden kovaya konan atýðý kürek ile kovaya koymak cenin, ayný kovayla dýþarý çýkar- isteyen görevli, atýðýn bir cenin týldý. Cenini incelenmek üzere olduðunu fark edince durumu hastane morguna kaldýrýldý. anlar yaþattý. Kalabalýk, polis ve düþük mü, kürtaj mý olduðunun polise haber verdi. Olay yeri Yaklaþýk 1 buçuk saat süren ça- özel güvenlik ekipleri tarafýn- tespit edilmesi için soruþturma inceleme ekipleri ve Cumhuri- lýþmalar sýrasýnda çevrede topla- dan güçlükle uzaklaþtýrýldý. baþlatýldý. yet Savcýsýnýn yaptýðý inceleme- nan meraklý kalabalýk, polise zor Ceninin kime ait olduðu ve (ÝHA) SÝLAHLI SOYGUNCU YÜKLÜ MÝKTARDA PARAYI ALARAK KAYIPLARA KARIÞTI Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde yük bölümünü çantaya bir bankaya giren silahlý doldurduktan sona sürat soyguncu yüklü miktar- motosikletiyle bankadan da parayý alarak kayýpla- uzaklaþtý. Panik butonun ra karýþtý. Soygunda þoka çalýnmasýnýn ardýndan 3 giren bir kadýn ise bay- dakika gibi kýsa bir süre gýnlýk geçirdi. içerisinde gerçekleþen Edinilen bilgilere göre, soygunun ardýndan olay dün saat sýralarýnda yerine ulaþan emniyet motosikletiyle bir banka- ekipleri alarma geçti. Ýlnýn Nazilli Sanayi Þube- çenin giriþ ve çýkýþlarýný si'ne gelen soyguncu, kontrol altýna alan emnikaskýný çýkarmadan ban- yet ekipleri güvenlik kakaya girdi. Þahýs güven- meralarýný inceleme altýlik görevlisinin Selçuk na aldý. Ýlçe MOBESE sis- Kapkýran'ýn silahýný ala- teminden çýkýþ yaptýðý rak etkisiz hale getirdi. tespit edilen þüphelinin Ardýndan zanlý, silahý bulunmasý için 150 kiþilik vezne çalýþanlarýna doð- ekip kuruldu. Aydýn Ýl kam Mehmet Okur ve Ýl- Kaymakam Okur, sinde yoðun çalýþma baþrultarak polise ihbar et- Emniyet Müdürlüðü'n- çe Jandarma Komutaný Bankaya kaskýyla giren lattý. 150'yi aþkýn polisimemeleri yönünde uya- den takviye ekip istenir- Binbaþý Baki Deniz ban- bir þahýs önce güvenlik miz ilçe içerisinde oldurýda bulunarak yanýnda ken, þahsýn zayýf ve uzun kaya gelerek görevliler- görevlisini etkisiz hale ðunu tahmin ettikleri getirdiði sýrt çantasýna boylu oluðu tespit edildi. den bilgi aldý. Soðukkanlý getirmiþ, ardýndan hava- soyguncuyu arýyor. Ýnþalkasadaki paralarýn konul- tavýrlarýyla güvenlik ka- ya iki el ateþ açarak vez- lah kýsa sürede yakalayamasýný istedi. Kaskýný çý- KAYMAKAM meralarýna yansýyan soy- nede bulunan paralarý rak, adalete teslim edekartmadan banka vez- BÝLGÝ ALDI guncunun güvenlik gö- çantasýna doldurarak ceklerdir. Olayda can nesinin arka bankosuna Soygunun ardýndan Ýlçe revlisini boðuþarak etki- uzaklaþýyor. Emniyet kaybý ya da yaralanan geçen kimliði belirsiz Emniyet Müdürü Meh- siz hale getirdiði belirtil- ekiplerimiz þüphelinin yoktur dedi. soyguncu, paralarýn bü- met Ali Berksoy, Kayma- di. bulunmasý için ilçe içeri- (ÝHA) Gece: 6 BILGIN ADNAN MENDERES BUL.KURTULUÞ MAH SOK. NO:2 LAL BATI GAZÝ BULV. MESUDÝYE MAH. NO:158 SERÇÝN ATA MAH.TEPECÝK BUL.NO:33/A BALIÐA GÝDEN KÝÞÝ TÜFEKLE VURULDU Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde balýk avýna giden kiþi, bölgedeki bir tesisin gece bekçisi tarafýndan tüfekle vurulmasý sonucu hayatýný kaybetti. Ýddiaya göre, balýk avlamak üzere Bayraklýdede Mahallesi Kuþtur mevkiine giden Ekrem Sabýrlý (63), ayný bölgedeki Mokamp Tesisleri'nde gece bekçiliði yapan Þenol Ö. tarafýndan av tüfeðiyle sýrtýndan vuruldu. Olay yerinde hayatýný kaybeden Ekrem Sabýrlý'nýn cesedi, otopsi yapýlmak üzere Ýzmir Adli Týp Kurumu'na gönderilirken, Þenol Ö. gözaltýna alýndý. Polis tarafýndan ifadesi alýnan Þenol Ö., cinayetin kaza olduðunu ve tüfeðe doldur boþalt yaptýðý sýrada Ekrem Sabýrlý'yý kazayla vurduðunu ileri sürdü. Ekrem Sabýrlý'nýn evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenildi. (ÝHA) DÝDÝM'DE 12 AFGAN GÖÇMEN KURTARILDI Didim'de yasa dýþý yollarla yurt dýþýna kaçmaya çalýþan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre; Didim Tekaðaç Burnu yasa dýþý yollarla yurt dýþýna kaçmaya çalýþan Agfan uyruklu 12 Kaçak göçmen Sahil güvenlik ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Lastik botla yurt dýþýna kaçmaya çalýþtýklarý öðrenilen kaçaklar, botun batma tehlikesi geçirmesinin ardýndan 155 Polis imdat hattýný arayarak yardým istedi. Ýhbarýn alýnmasý üzerine emniyet ekipleri konuyu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlýðý ekipleri içerisinde 2'si çocuk 12 kaçak göçmeni kurtardý. Didim Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne teslim edilen Afganistan uyruklu göçmenler, buradaki iþlemlerinin ardýndan sýnýr dýþý edilmek üzere Aydýn Ýl Emniyet Müdürlüðü Yabancýlar Þubesi'ne gönderildi.(ýha)

4 7 Þubat 2015 Cumartesi Sayfa 4 SEÇÝM KULÝSLERÝ HAREKETLENDÝ Milletvekilliði seçimleri yaklaþýrken Aydýn'da seçim kulisleri hareketlendi. Aydýn'da AK Parti güçlü isimlerle seçime girmeye hazýrlanýrken CHP'de önseçim ve kontenjan aday kararý bekleniyor, MHP'de ise liste þimdiden þekillendi. AK PARTÝ'DE GÜÇLÜ REKABET Nüfus sayýmýna göre milletvekili sayýsý 7'de kalan kentte AK Parti'nin 3, CHP'nin 3 ve MHP'nin de 1 milletvekili bulunuyor. Adaylarýný temayül yoklamasý ve mülakatlarla belirleme geleneðini sürdürmesi beklenen AK Parti'nin en az 4 milletvekili hedefiyle Aydýn'da güçlü isimleri aday gösterecek. AK Parti'nin mevcut milletvekillerinden üç dönem kuralýna takýlan bir isim bulunmazken Mehmet Erdem ve bir dönem ara verdikten sonra tekrar seçilen Semiha Öyüþ'ün üçüncü dönem, Gültekin Kýlýnç'ýn ise ikinci kez seçilebilmek için tekrar aday olmasý bekleniyor. Eski Bakanlardan Atilla Koç ile önceki dönem milletvekili Ahmet Ertürk'ün adaylýk için giriþimde bulunduklarý konuþuluyor. 2011'de milletvekili seçilemeyen ve 2014'te Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý olarak kentte yüzde 28 oy alan Halk Bank Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Savaþ ile Efeler Belediye Baþkan Adayý olan Yalçýn Pekgüzel'in milletvekili adaylýðýna göz kýrptýklarý belirtiliyor. 6 yýl il baþkanlýðý yaptýktan sonra görevini avukat Ömer Özmen'e devreden Sadýk Atay'ýn milletvekilliði adaylýðý için kollarý sývarken ismi konuþulan isimler arasýnda Þebnem Bursalý, Metin Yavuz, Ufuk Döver, Demet Pilevneli ve Serpil Þahbudak ön plana çýkýyor. Mehmet Erdem Ahmet Ertürk Semiha Öyüþ Mustafa Savaþ A. Gültekin Kýlýnç Atilla Koç Yalçýn Pekgüzel Sadýk Atay CHP BEKLEYÝÞTE Kulislerde aday adayý bolluðu yaþanan Aydýn CHP'de önseçim bekleniyor. Genel Merkez'in önseçim kararý olmasý halinde birçok isim aday adayý olarak ortaya çýkacak. Þuana kadar aday adaylýðýný ilk açýklayanlar önceki dönem kontenjan adayý olan mevcut milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yýldýz ve Serap Barlas oldu. Ýl Yönetim Kurulu üyesi Nilüfer Ünüvar ile Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Saadet Kavasgil milletvekili aday adaylýðý için görevlerinden istifa etmiþti. Genel Baþkan Yardýmcýsý olan Aydýn milletvekili Bülent Tezcan'ýn Ankara'dan aday gösterileceði kulislerde dillendirilirken mevcut milletvekili Osman Aydýn, Barýþ Altýntaþ, Nebahat Ürün, Erdal Demir, Cihan Acar, Ferda Çaðlar Erkut, Mustafa Müftüoðlu, Fatih Atay, Ali Ulvi Akoðlu, Ýlhan Önal, Ýrfan Ýnanç Yýldýz, Murat Kalaycý ve Ýlhan Aygüneþ'in isimleri milletvekilli aday adaylýðý için konuþuluyor. CHP'de önseçimle ilgili alacaðý karar kadar ikinci sýraya konulacaðýna kesin gözüyle bakýlan kontenjan adayýnýn kim ola-caðý merak konusu oldu. Aydýn CHP'de kontenjan adayý olarak Bülent Tezcan, Adnan Menderes, Zekeriya Temizel'in isminin dýþýnda gündeme gelen son isim Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýndan Yörük Ali Efe'nin torunu Uþak'ta görev yaptýktan sonra merkeze atanan vali Kayhan Kavas oldu. Demokrasi þehidi Adnan Menderes'in torunu Adnan Menderes siyaseti düþünmediðini belirterek iddiayý yalanlamýþtý. MHP'DE SESSÝZLÝK HAKÝM Aydýn MHP'de ise sessizlik hakim olurken aday adaylarýnýn 28 Þubat'ta yapýlacak il kongresinin ardýndan ortaya çýkmasý bekleniyor. MHP'nin Aydýn'daki en etkili ismi olan TBMM Ýdare Amiri ve Aydýn Milletve- kili Ali Uzunýrmak'ýn birinci sýra milletvekili adaylýðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Ýkinci sýrada Efeler Belediye Baþkan adayý da olan önceki dönem milletvekili Recep Taner'in üçüncü sýrada ise mevcut Ýl Baþkaný Fevzi Bülent Tezcan Barýþ Altýntaþ Ýlçe Baþkanlýðý'na getirilen Yurdal Sert dýþýnda kongrede adaylýðýný açýklayan bir isim çýkmadý. MHP'ye yakýþýr bir þekilde kongreye gideceklerini belirten Sert, seçilmesi halinde Efeler'de MHP'yi birinci parti yapacaklarýný söyledi. Sert, Birlik ve bera- Osman Aydýn Hüseyin Yýldýz Saadet Kavasgil Serap Barlas Nilüfer Ünüvar Köse'nin olabileceði konuþuluyor. Henüz hiçbir ismin aday adaylýðýný açýklamadýðý MHP'de Pýnar Öncer, Hilmi Bolatoðlu, Serap Canbazoðlu, Gülnur Er, Ahmet Kaya, Hasan Duman'ýn aday adayý olacaklarý ifade ediliyor. (GF/K.YÖRÜKCE) MHP Efeler'de kongre heyecaný Aydýn'da kongre sürecine giren MHP'de gözler bugün Efeler'de yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu çevrildi. Ýl Kültür Merkezi'nde yapýlacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak. Ekim 2014'te Genel Merkez tarafýndan atamayla MHP Efeler Süleyman Bülbül berlik içerisinde kongremizi tamamlayýp teþkilat olarak seçim çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. TÜM MAHALLELERE GÝDEREK ÇATIMIZ ALTINDA TOPLAYACAÐIZ Ýlçe sýnýrlarý içeri- sindeki tüm mahallerimize giderek vatan, millet, bayrak sevgisi olan herkesi MHP çatýsý altýnda kucaklayacaðýz. MHP olarak Haziran ayýnda yapýlacak seçimlerde 7 milletvekili sayýsýnýn tamamýna talibiz dedi. (K.YÖRÜKCE)(GF/K. Ali Uzunýrmak Recep Taner Fevzi Köse Hasan Duman Ahmet Kaya Pýnar Öncer

5 5 7 Þubat 2015 Cumartesi BOSNALI KONAÐI RESTORE EDÝLECEK Macar ustalar tarafýndan 1930'lu yýllarda inþa edilen Bosnalý Konaðý Efeler Belediyesi tarafýndan kamulaþtýrýldý. Konak önümüzdeki aylarda þehrin dönemki mimari yapýsý korunarak restore edilecek. Efeler Belediyesi Veysi Paþa Mahallesi Hükümet Bulvarý ve 1607 sokaðýn kesiþtiði köþe de bulunan ve 1930'lu yýllarda Macar ustalar tarafýndan inþa edilen Bosnalý Konaðý'ný kamulaþtýrdý. Metruk haldeki konak proje çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla aslýna uygun olarak restore edilerek tekrar kullanýlabilir duruma getirilecek. Bodrum katý ile birlikte 3 kattan oluþan ve 330 metrekare arazisi bulunan Bosnalý Konaðý için mülk sahipleri ile 175 bin TL'ye anlaþma saðlandý. Kamulaþtýrma bedelinin yüzde 95'i olan 167 bin 865 TL'si Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Maddesi Katký payýndan karþýlandý. Efeler Belediyesi de, kamulaþtýrma bedelinin yüzde 5'i olan 7 bin 135 TL'yi ödeyerek, 20 Ocak'ta da bu iþlemlerini tamamladý. Projenin çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Konak restore edilerek kent yaþamýna kazandýrýlacak. Efeler Belediye Baþkaný Mesut Özakcan, Baþkan Yardýmcýlarý Sumran Ünal ve O. Derya Týkýr, Belediye Meclisi Üyesi Fikri Aydýn, Kent Konseyi Baþkaný Tuncay Erdemir ve belediye personeli ile birlikte, Bosnalý Konaðý'ný inceledi. "KÜLTÜREL DEÐERÝ OLAN HER BÝNAYA TALÝBÝZ" Efeler'in kültürüne ve tarihine sahip çýkacaklarýný belirten Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, "Belediye olarak, yetki ve olanaklarýmýz müsade ettiði ölçüde Efeler mücavir alanlarý içerisinde kültürel deðeri olan her binanýn kent yaþamýna kazandýrýlmasýna talibiz. Bosnalý Konaðý'ný geçmiþten günümüze kadar kültürel deðerlerin içinde barýndýðý, yeri geldiðinde misafirlerin aðýrlanacaðý, yeri geldiðinde yöresel el emeði ürünlerin CHP AYDIN MÝLLETVEKÝLÝ OSMAN AYDIN'DAN SÖKE CHP'YE ZÝYARET Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydýn Milletvekili Osman Aydýn, CHP Söke Ýlçe merkezini ziyaret etti. Osman Aydýn'ýn parti merkezi ziyaretinde Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gündüz, Belediye Meclis Üyeleri Haluk Kutlay ve Yusuf Yaya ile ilçe yöneticileri bulundu. Sökeli partilileri ile sohbet eden Aydýn Milletvekili Osman Aydýn, Ülkede vatandaþ ekmeðinden vazgeçiyor, çiftçi üretimi býrakýyor. Suriye konusunda ülkeye maliyet 5 milyon dolarý geçti. Ülkedeki tüm problemleri çözmüþüz kendi insanýmýz ferah içinde yaþýyormuþ gibi birde dýþ ülkelere kaynak aktarýyoruz. Fakir-fukara söylemlerini kullanýp bu ülkede israfçýlýk yapýlýyor dedi. (ÝHA) 88.4 RADYO FLAÞ sergileneceði, küçük çaplý kurs ve etkinliklerin de düzenleneceði bir mekan olarak düzenleyeceðiz" dedi.(ýha) AÇ RADYONU BAK KEYFÝNE ADÜ'DE DEVLÝK HASTALIÐI ENDOSKOPÝK HÝPOFÝZEKTOMÝ ÝLE TEDAVÝ EDÝLDÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'ne 'Devlik' hastalýðý þikayetiyle baþvuran yaþlý bayan, endoskopik hipofizektomi yöntemiyle tedavi edildi. Aydýn'da 56 yaþýnda bir bayan hasta, el ve ayaklarda büyüme, yüz ve sesde kabalaþma, hormon dengesizliði ve þeker hastalýðý geliþmesi gibi þikayetler ile ADÜ Hastanesi'ne baþvurdu. Hastaya gerekli tetkikler yapýldýktan sonra teþhis olarak halk arasýnda devlik diye tabir edilen akromegali tanýsý konuldu. Beyin Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ali Yýlmaz ve Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ceren Günel tarafýndan baþarýlý bir endoskopik hipofizektomi operasyonu yapýldý. Operasyon sonrasý saðlýðýna kavuþan hastamýz saðlýklý bir þekilde taburcu edildi. Uygulama ve Araþtýrma Hastanemiz Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Yrd.Doç. Dr. Ceren Günel, hastalýk ve operasyon hakkýnda þunlarý belirtti ; Akromegali, vücuttaki hormonlarýn merkezi kontrolünü düzenleyen ana salgý bezi olarak görev yapan hipofiz bezindeki adenomdan kaynaklanmaktadýr. Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Anabilim Dalý ve Nöroþirurji Anabilim Dalý öðretim üyelerinden oluþan cerrahi ekip ile burundan endoskopik olarak yapýlan operasyon ile tümör baþarýlý bir þekilde çýkarýldý. Bu operasyon ile Aydýn Ýli için önemli bir eksiklik olan endoskopik hipofizektomi cerrahisi iþlemine baþlanýlmýþ olundu. Endoskopik yöntem, saðladýðý daha üstün görüntüleme avantajlarý nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu yöntemin hasta açýsýndan saðladýðý yararlar burun içindeki normal dokularýn daha az zedelenmesi ve daha hýzlý iyileþme saðlanmasý ve komplikasyonlarýn daha az görülmesidir dedi.(ýha) 7 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3756 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL

6 7 Þubat 2015 Cumartesi Sayfa 6 OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESÝNDE TÜRKÝYE 3.'SÜ OLDUK Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda ülke genelinde yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Mili Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Muhterem Kurt ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin katýlýmlarýyla Ýstanbul Kadýköy Halk Eðitimi Merkezinde gerçekleþtirilen ödül törenine Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum katýldý. Üçüncülük ödülünü Aydýn milli eðitim camiasý adýna kabul eden Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Okullar Hayat Olsun Projesi, okullarýn eðitim-öðretim saatleri dýþýnda, hafta sonlarýnda ve yaz aylarýnda dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sýnýflarýnýn, çok amaçlý salonlarýnýn, konferans salonlarýnýn, spor salonlarý ve okul bahçelerinin; velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açýlmasý; okullarýn öðrenciler ve yetiþkinler için birer 'hayat boyu öðrenme merkezi' ve eðlenme ile dinlenme aktivitelerine imkan veren 'yaþayan güvenli alanlar' haline dönüþtürülmesini amaçlayan bir proje- ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI ÞUBAT AYINDA ÜÇ ÜLKEYÝ FETHEDECEK dir dedi. AYDIN'IN HEDEFÝ 1.'LÝK 2012 yýlýnda tüm Türkiye'de baþlatýlan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydýn'da baþarýyla gerçekleþtiðini kaydeden Töre, Sosyal, kültürel, mesleki ve sportif alanlarda yapýlan faaliyetler ile pek çok ili geride býrakarak Türkiye üçüncüsü olduk. Eðitimde marka þehir olma yolundaki gayretlerimiz tüm hýzýyla devam ederken, üçüncü olmakla yetinmeyerek eðitimde Aydýn'ý birinci sýraya taþýmayý hedefliyoruz diye konuþtu. (iha) Efeler'de cem evleri ibadethane sayýlacak Efeler Belediye Meclisi, ilçede bulunan iki cem evinin ibadethane olarak sayýlmasýný oy çokluðu ile kabul etti. Aydýn'ýn yeni ilçesi Efeler'de Belediye Meclisi Þubat ayý ikinci oturumu Mesut Özakcan baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda CHP'li meclis üyeleri Hakký Gümüþ, Ufuk Güneþ, Mehmet Vergili, Ramazan Balcý, Sýdýka Fahlioðullarý ve Tuncay Olgun tarafýndan Çeþtepe ve Yýlmazköy Mahalleleri'nde bulunan cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili verilen önerge, meclis üyeleri tarafýndan görüþüldü. AK Parti grubunun çekimser oy kullandýðý toplantýda cem evlerinin ibadethane olarak sayýlmasý hususu CHP ve MHP'li meclis üyeleri tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildi. Meclis kararýyla cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili açýklamalarda bulunan Efeler Belediye Baþkaný Mesut Özakcan, Dil, din, ýrk, mezhep ayrýmý gözetmeden tüm insanlarýn huzurlu, mutlu, inancý ile barýþ içerisinde yaþamala- rýný istiyoruz. Bu doðrultuda ilçemizdeki cem evlerini ibadethane olarak sayýlacak. Kararýn alýnmasýnda emek veren herkese BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,35-10,90 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,35 TL en çok 10,90 TL ve Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 4,60 TL en çok 9,80 TL. teþekkür ediyorum dedi. MHP'li meclis üyesi Afþin Burak Öztürk ise MHP grubu olarak cem evlerinde ciddi sýkýntýlar yaþanýyor, bu sýkýntýlarýn çözümü için yapýlacak olan giriþimleri destekliyoruz diye konuþtu. Toplantýda AK Partili Meclis üyesi Tahsin Serttaþ, Diyanet Ýþleri'nin görüþü alýnarak karara varýlmasý gerekir diye düþünüyoruz. Bu doðrultuda bu kararda çekimserim þeklinde konuþtu. GF/KAZIM YÖRÜKCE Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZTK) Þubat ayýnda üç ayrý ülkede zeytin ve zeytinyaðýný tanýtmaya hazýrlanýyor yýlýnda 6 uluslararasý gýda fuarýnda Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tanýtýmýný gerçekleþtiren ZZTK, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 6 uluslararasý fuara katýlmaya hazýrlanýyor Þubat 2015 tarihleri arasýnda Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dubai þehrinde gerçekleþtirilecek olan Gulf Food 2015 fuarýna 14 m2'lik bir stand ile katýlýyor. Dünyanýn en büyük gýda fuarlarý arasýnda yer alan fuara iliþkin bilgi veren ZZTK Baþkaný Kadri Gündeþ; Ortadoðu firmalarýnýn yanýnda Kuzey Afrika'dan da pek çok firma Gulf Food 2015 fuarýna katýlýyor. Geçen yýl ilk kez katýldýðýmýz bir fuardý ama ZZTK olarak çok yoðun bir ilgi ile karþýlaþmýþtýk þeklinde konuþtu Þubat 2015 tarihleri arasýnda Rusya'nýn Moskova þehrinde düzenlenecek olan Prodexpo 2015 fuarýna 11 m2'lik bir stand ile katýlacaklarýný belirten Baþkan Kadri Gündeþ, Rusya pazarý için en önemli fuar olan Prodexpo 2015 fuarýnda zeytin ve zeytinyaðýmýzý tanýtmak için heyecanla bekliyoruz. Özellikle Rusya'nýn son aylarda Avrupa Birliði'nden alýnan ürünlere uyguladýðý ambargoya her ne kadar zeytin ve zeytinyaðý dahil olmasa da bu durumun sektörümüzün Rusya'ya olan ihracatýný olumlu etkileyeceði düþünülüyor. Bu nedenle de anýlan fuarda ZZTK olarak elimizden gelen tanýtýmý gerçekleþtirek ve bu pazarda sektörümüzün güçlenmesi için destek olmaya çalýþacaðýz dedi. Þubat ayýnda ZZTK'nýn son duraðý Þubat 2015 tarihleri arasýnda Türkmenistan'ýn Aþkabat þehrinde düzenlenecek olan Türkmenistan Türk Ýhraç Ürünleri Fuarý olacak. 12 m2'lik bir stand ile fuara katýlacaklarýný dile getiren Kadri Gündeþ, ZZTK'nýn yeni belirlediði hedef pazarlar arasýnda yer alan Türkmenistan'da ilk kez bir fuara katýlmanýn heyecanýný yaþadýklarýný belirterek sözlerini noktaladý. (iha)