Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece"

Transkript

1 'PROJEDE YER ALAN HAYVANLARIN TAMAMI DAMIZLIK' Aydýn Ýli Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Halit Kahraman'ýn Aydýn'da yaklaþýk 10 yýl önce baþlatýlan 'Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Karya' Projesine yönelik eleþtirilerine proje lideri Prof. Dr. Orhan Karaca yanýt verdi. Karaca 157 üretici elindeki 17 bin 897 baþ hayvanýn tamamýnýn damýzlýk olduðunu iddia etti. Baþkan Kahraman'ýn bugüne kadar milyarlarca lira harcanmasýna raðmen Aydýnlý yetiþtiriciye tavsiye edilecek damýzlýk materyalin henüz üretilemediðini ve projenin sadece kayýt tutmaktan ibaret olduðunu belirten açýklamasýna üzüldüðünü belirten Prof. Dr. Orhan Karaca, ýslah projesinde yer alan hayvanlarýn tamamýnýn damýzlýk olduðunu iddia etti. Ayrýntýlar sayfa 7'de 7 Þubat 2015 Cumartesi Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ EFELER ZÝRAAT ODASI'NDA RIZA POZACI GÜVEN TAZELEDÝ AYDIN OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESÝNDE TÜRKÝYE 3.'SÜ OLDU Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda ülke genelinde yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Mili Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Muhterem Kurt ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürü Doç. HEYECANLI BEKLEYÝÞ Milletvekilliði seçimleri yaklaþýrken Aydýn'da seçim kulisleri hareketlendi. Aydýn'da AK Parti güçlü isimlerle seçime girmeye hazýrlanýrken CHP'de önseçim ve kontenjan aday kararý bekleniyor, MHP'de ise liste þimdiden þekillendi. AK PARTÝ'DE GÜÇLÜ REKABET Efeler Ziraat Odasý 2. Olaðan Genel Kurulu'nda mevcut Oda Baþkaný Rýza Posacý güven tazeledi. Efeler Ziraat Odasý 2. Olaðan Genel Kurulu oda hizmet binasýnda yapýldý. Genel kurula AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Germencik Belediye Baþkaný Ümmet Akýn, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Bircan, ilçe ziraat odasý baþkanlarý ve oda delegeleri katýldý. sayfa 11'de HASTANE RÖGARINDA 4 AYLIK CENÝN BULUNDU Aydýn'da bir hastanenin atýk su rögarýnda 4 aylýk cenin bulundu. Bina içerisinden sürüklendiði tespit edilen ceninin düþük mü, kürtaj mý olduðu araþtýrýlýyor. sayfa 3 KURADAN KEMAL KOCABAÞ ÇIKTI Söke Ziraat Odasý'nda meclis üyelikleri seçimlerinde eþit oy çýkmasýnýn ardýndan kur'a yöntemine gidildi. Ýlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleþen kur'a çekiminde talih Kemal Kocabaþ'ýn önderlik ettiði beyaz listeye güldü. 7 Nüfus sayýmýna göre milletvekili sayýsý 7'de kalan kentte AK Parti'nin 3, CHP'nin 3 ve MHP'nin de 1 milletvekili bulunuyor. Adaylarýný temayül yoklamasý ve mülakatlarla belirleme geleneðini sürdürmesi beklenen AK Parti'nin en az 4 milletvekili hedefiyle Aydýn'da güçlü isimleri aday gösterecek. YASAYLA VERÝLEN HAK GENELGE ÝLE GERÝ ALINAMAZ kongre heyecaný Aydýn'da kongre sürecine giren MHP'de gözler bugün Efeler'de yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu çevrildi. Ýl Kültür Merkezi'nde yapýlacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak. sayfa 4'te ÞUBAT AYINDA ÜÇ ÜLKEYÝ FETHEDECEK Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZTK) Þubat ayýnda üç ayrý ülkede zeytin ve zeytinyaðýný tanýtmaya hazýrlanýyor. sayfa 6'da BOSNALI KONAÐI RESTORE EDÝLECEK MOBÝL KETEM ARACINA NAZÝLLÝ'DE YOÐUN ÝLGÝ Aydýn Valisi Erol Ayýldýz'ýn eþi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Dilek Didem Ayyýldýz, Nazilli'de faaliyet gösteren Mobil KETEM aracýný ziyaret etti. 7'de sayfa 5'te AYDIN TEMA'DAN BAÞKAN KALE'YE ROZET VE TEÞEKKÜR MHP'DE SESSÝZLÝK HAKÝM Aydýn MHP'de ise sessizlik hakim olurken aday adaylarýnýn 28 Þubat'ta yapýlacak il kongresinin ardýndan ortaya çýkmasý bekleniyor. MHP'nin Aydýn'daki en etkili ismi olan TBMM Ýdare Amiri ve Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak'ýn birinci sýra milletvekili adaylýðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Ayrýntýlar sayfa 4'te MHP Efeler'de ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI Aydýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa Karaarslan, son günlerde eczanelerin vitrinlerinde ve tabelalarýnda bulunan medikal ibaresinin haksýz rekabete yol açtýðý öne sürülerek kaldýrýlmasý yönünde yapýlan giriþimler üzerine yaptýðý basýn açýklamasý ile eczanelerde medikal malzemelerin satýlmaya devam edeceðini ve bu hakkýn eczacýlarýn yasal hakký olduðunu belirtti. Ayrýntýlar sayfa 2'de CHP BEKLEYÝÞTE Kulislerde aday adayý bolluðu yaþanan Aydýn CHP'de önseçim bekleniyor. Genel Merkez'in önseçim kararý olmasý halinde birçok isim aday adayý olarak ortaya çýkacak. Þuana kadar aday adaylýðýný ilk açýklayanlar önceki dönem kontenjan adayý olan mevcut milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yýldýz ve Serap Barlas oldu. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin katýlýmlarýyla Ýstanbul Kadýköy Halk Eðitimi Merkezinde gerçekleþtirilen ödül törenine Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum katýldý. Ayrýntýlar sayfa 6'da TEMA Aydýn Ýl Temsilcisi Mehmet Özdemir ile Ýncirliova Ýlçe Temsilcisi Alaittin Köse, Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale'yi makamýnda ziyaret etti. Köse, Baþkan Kale'ye çevreye olan katký ve desteklerinden dolayý teþekkür edip TEMA Gönüllüsü Rozeti taktý. 8'de

2 7 Þubat 2015 Cumartesi Sayfa 2 AYDIN ECZACI ODASI BAÞKANI KARAARSLAN'NDAN 'MEDÝKAL' AÇIKLAMASI YASAYLA VERÝLEN HAK GENELGE ÝLE GERÝ ALINAMAZ Aydýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa iliþkin bütün ürünleri ve elbette sayla verilen haklarýn genelge ile Karaarslan, son günlerde eczane- yasayla satýþýna izin verilen me- geri alýnamayacaðýný belirten Aylerin vitrinlerinde ve tabelalarýn- dikal malzemeleri de kapsamak- dýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa Kada bulunan medikal ibaresinin tadýr dedi., raarslan, Ýlgili maddede Saðlýk haksýz rekabete yol açtýðý öne sü- Açýklamasýna Son günlerde ec- Bakanlýðýnca belirlenen týbbi malrülerek kaldýrýlmasý yönünde ya- zanelerin vitrinlerinde ve tabela- zemeler eczanede satýlabilir Ýfapýlan giriþimler üzerine yaptýðý larýnda bulunan medikal ibare- desi ile 12 Nisan 2014 tarihli ve basýn açýklamasý ile eczanelerde sinin haksýz rekabete yol açtýðý sayýlý Resmi Gazetede yer medikal malzemelerin satýlmaya öne sürülerek kaldýrýlmasý yö- alan Eczacýlar ve Eczaneler Hakdevam edeceðini ve bu hakkýn nünde giriþimler mevcuttur di- kýnda Yönetmeliðin 42. Maddeeczacýlarýn yasal hakký olduðunu yerek devam eden Baþkan Kara- sinde Kapsamý kurumca bebelirtti. arslan, Öncelikle serbest piyasa lirlenen týbbi malzemeler eczane- 'Medikal' kelimesinin günümüz- koþullarýnýn hakim olduðu týbbi lerde satýlabilir ifadesi mevcutde týbbi malzeme satýlan yerleri malzeme pazarýnda rekabet el- tur. Elbette ilgili yönetmelik geretanýmlamak için kullanýldýðýný ve bette olacaktýr ve bu rekabetten ði münhasýran saðlýk meslek eczanelerin týbbi malzemelerin tüketici olarak hastalarýmýz yarar mensuplarý tarafýndan kullanýlgüvenle temin edildiði yerlerin saðlayacaktýr. Kalitede ve fiyatta masý ve uygulanmasý gereken cibaþýnda geldiðini ifade eden Ay- eczanelerle rekabet þansý olma- hazlarýn eczanede satýþý yapýladýn Eczacý Odasý Baþkaný Sefa Ka- yan týbbi malzeme satýþ firmalarý- maz. Ama bu demek deðildir ki raarslan, Beþ yýllýk akademik nýn olayý haksýz rekabet olarak eczanelerde hiçbir medikal maleðitimin ardýndan 'Eczacý'unvaný sunmasýný ve Türkiye Ýlaç ve Týb- zeme satýlamaz. Elbette eczacýlaalan eczacýlar, ülkemizin en ücra bi Cihaz Kurumu'nun bu yönde rýmýzýn eðitimini aldýðý ve satköþelerine kadar yayýlmýþ bir görüþ bildirmesini kabul edile- makta yetkin olduðu medikal vaziyette ve hastalarýn kolaylýkla mez buluyoruz diye konuþtu. malzemeler eczanelerde satýlulaþabileceði birer saðlýk kurulu- YASAYLA VERÝLEN maktadýr ve satýlmaya devam þu olan eczanelerinde ilaç ve ec- HAKLAR GENELGEYLE edecektir. Bu ürünlerin eczaneler- yönetmeliklere de uygundur. mýþ olup, haklarýmýzýn korunmazacýlýk hizmeti vermektedir. Ec- GERÝ ALINAMAZ de mevcut olduðu konusunda Yasayla verilen haklar bir genel- sý yönünde sonuna kadar konuzaneler birer güven merkezi ve Eczanelerde nelerin satýlabileceði hastalarý bilgilendirme amacýyla geyle geri alýnamaz. Ülkemiz bir nun takipçisi olunacaktýr diyeeczacýlar halka en yakýn saðlýk 6197 sayýlý Eczaneler ve Eczacýlar eczane tabela ve vitrinlerinde hukuk devletidir ve bu hususta rek eczacýlarýn haklarýnýn koruna- danýþmaný olup, ilaç ve eczacýlýk Hakkýnda Kanun'un 28. maddesi medikal ifadesinin yer almasý gerekli hukuki giriþimler Türk caðýný belirtti. hizmeti ilacýn yanýnda, saðlýða ile düzenlenmiþ olduðunu ve ya- gayet doðaldýr ve ilgili yasa ve Eczacýlarý Birliði tarafýndan yapýl- (ÝHA) ÞEKERBANK, AYDIN ÝLÝ ARI YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ ÝLE 'HASAT KART' PROTOKOLÜ ÝMZALADI Þekerbank, Aydýn Ýli Arý Yetiþ- Bölge Tarým Bankacýlýðý Bölüm ile arýcýlarýmýz gerek hasat, ge- Zeki Altýn, Eskiden Arýlar tiricileri Birliði ile 'Hasat Kart' Müdürü Ercan Doðan ve Þe- rek arý nakli gerekse saðým ve TARSÝM kapsamýna alýnmýprotokolü imzaladý. Protokol kerbank Aydýn Þube Müdürü bakým zanlarýnda tedarikçiler- yordu. çerçevesinde, Aydýn Ýli Arý Ye- Rüstem Þahin arasýnda imzala- den temin edecekleri bir çok Þimdi TARSÝM kapsamýnda tiþtiricileri Birliði'ne kayýtlý nan protokol kapsamýnda arý- ürünü 'Hasat Kart' imkanlarý sigortalanýyor. Arýcýmýz bu olan arýcýlar arý nakli, bal hasa- cýlar 'Hasat Kart' imkanlarýn- ile hasat sezonunda ödeyecek protokol çerçevesinde TARSÝM dý ve bakým zamanlarýnda na- dan faydalanacak. þekilde alabilecekler. Hasat ödemelerini de bu kart ile kit sýkýntýsý çekmeden mazot, Yapýlan protokol ile arýcýlara Kart'a eklenen tarým sigortasý yapabilecek. Her sektörde arý yemi gibi çeþitli ihtiyaçlarý- ciddi katký sunmayý amaçla- ödeme özelliði ile de olasý tüm olduðu Arýcýlýk sektöründe ný sözleþme kapsamýnda ken- dýklarýný ve arýcýlýðýn sadece risklere karþý tarým üretimini de arýcýlarýmýz pek çok zadilerine saðlanan özel imkan- bal üretimi deðil ayný zamanda ve de çiftçilerin gelirlerini gü- man ekonomik sýkýntý yaþýlardan faydalanarak karþýlaya- tarýmýn olmazsa olmazý ve ta- vence altýna alýyoruz dedi. yor. bilecekler. biatýn dengesi olarak gördük- Aydýn Ýli Arý Yetiþtiricileri Bir- Çiftçilerin sahip olduðu Þekerbank Aydýn Þubesi ile lerini belirten Þekerbank Ay- liði olarak, Birliðe Kurumsal imkanlarý, gerek yakýt alýmý Aydýn Ýli Arý Yetiþtiricileri Bir- dýn Þube Müdürü Rüstem Þa- Kimlik kazandýrmanýn yanýn- gerekse sektördeki diðer ihtiliði arasýnda 'Hasat Kart' pro- hin, Hasat Kart sayesinde çift- da arcýlarýn sorunlarýný çözmek yaçlarýn karþýlanmasý esnasýntokolü imzalandý. Aydýn Ýli Arý çilere her türlü finansman ih- ve þartlarý kolaylaþtýrmak adý- da arýcýmýz da 'Hasat Kart' ile Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný tiyaçlarýný anýnda karþýlama na bu tür protokolleri imzala- sahip olacak dedi. Zeki Altýn ile Þekerbank Ege imkâný sunuyoruz. Bu anlaþma dýklarýný belirten Birlik Baþkaný (Ýha) TULUYHAN UÐURLU'DAN AYDIN'DA FARKLI BÝR SEVGÝLÝLER GÜNÜ KONSERÝ Piyanist Tuluyhan Uðurlu, Sevgiler Günü'nde Aydýn'da vereceði konserde sahneyi zaman zaman seyircisine býrakacak. Tuluyhan Uðurlu beþ yýldýr Ýstanbul'da verdiði büyük ilgi gören Sevgililer Günü konserini bu yýl Aydýn'da gerçekleþtiriyor. Bu farklý etkinlikte dinleyicisini piyanonun kanatlarýnda farklý bir yolculuða çýkarýyor. Tuluyhan Uðurlu, mitolojiden, tasavvufa kadar aþkýn her halini yaþayacaðýnýz bir görsel sunum eþliðinde hazýrladýðý bu özel çalýþmasýnda Kanuni ile Hürrem'in aþk hikâyelerinden, Mustafa Kemal'in vatan aþkýna, Ferhat ile Þirin'den, gül ve bülbülün þiirlere konu olan sevdasýna kadar sevgi üzerine yazýlýp söylenmiþ ne varsa, dev perdeden sizlere yansýtýrken, bu büyük aþklarý piyanosu ile sizlere tekrar tekrar yaþatacak. Tasavvufta aþkýn anlatýldýðý bölümde sahneye semazenler çýkacak Ve konserin ikinci yarýsýnda isteyen seyirci aþk hikâyesini anlatacak, Tuluyhan Uðurlu o hikayeyi hemen orada ölümsüz bir beste yapýp tüm salonla paylaþacak. Aydýn Kültür Merkezi Hidayet Sayýn Sahnesi'nde organize edilen konser, 14 Þubat 2015 Cumartesi günü 20.30'da gerçekleþecek. (ÝHA)

3 ÝÞ ADAMINA SÝLAHLI SALDIRI GÝRÝÞÝMÝ Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde göre, iþ adamý Sezer Güna- raftan ise polisten yardým is- Araçlarýyla önümü kesen 3 aracýyla park yaptýðý sýrada na, Eski Hamam Sokaðý ola- tedi. Silahýn tutukluk yap- kiþi arabadan inerek 'Ö.T. ve önü kesilen iþ adamý, þahýs- rak bilinen bölgede kamyo- masý sonucu paniðe kapýlan Ü.T. hakkýnda bir daha kolarýn silahýnýn tutukluk yap- netiyle park yeri ararken, bir þüpheliler, silahý olay yerin- nuþmayacaksýn ve internette masý sonucu saldýrýdan yara pikap ile önünü kesildi. Pi- de býrakarak kayýplara ka- yazýlar yazmayacaksýn' dedi almadan kurtuldu. kaptan inen 3 kiþi, ellerinde- rýþtý. ardýndan da ateþ etmeye ça- Olay, Yeni Mahalle 152 ile ki silahý Günana'ya doðrul- Ýhbar üzerine olay yerine lýþtý ama silahý tutukluk yap- 171 Sokak kesiþiminde mey- tu. Saldýrý eliyle engelleme- çok sayýda polis ekibi sevk tý. Silahý elinden tutarak müdana geldi. Edinilen bilgiye ye çalýþan Günana, diðer ta- edildi. Silah üzerinde yapý- dahale ettim, bir yandan da lan incelemelerin ardýndan polisi aradým. Silahý býrakakaçak þüphelilerden 1'i ya- rak üçü buradan hemen kaçkalanýrken diðer 2 kiþinin tý. Glock marka silah ve susise yakalanmasý için çalýþma turucusu da var. Bana subaþlatýldý. ikast düzenleyecekleri kesin. Ýþ adamý Günana, Nazilli Daha önce aramýzda husu- Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne metimiz yoktu. Demek ki giderek þikayetçi oldu. Önü- yaralarýna basmýþýz, ya da nü kesen kiþilerin kendisini yaptýklarý pislikleri ortaya öldürülmeye çalýþýldýðýný çýkarmýþýz ki bunu yapmaya iddia eden Sezer Günana, çalýþtýlar dedi. (ÝHA) Koçarlý'da iðrenç olay Aydýn'ýn Koçarlý ilçesinde 19 yaþýndaki G.Y'yi ormanda döverek tecavüz ettikleri iddiasýyla iki kiþi tutuklandý. Koçarlý'da ailesiyle birlikte yaþayan G.Y, bir hafta önce arkadaþlarý M.A. (23), H.T. (29) ile Adnan Menderes Kent Ormaný'na gezmeye gitti. M.A ve H.T, iddiaya göre alkol alýp genç kýza cinsel iliþki teklif etti. G.Y'nin karþý koymasý üzerine iki kiþi döverek zorla genç kýza tecavüz etti. G.Y olayýn ardýndan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda M.A ve H.T'den þikayetçi oldu. Genç kýzýn yapýlan muayenesinde tecavüze uðradýðý belirlendi. Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan yakalanan iki kiþi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y. Sayfa 3 7 Þubat 2015 Cumartesi BUGÜN YARIN BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 16 Gündüz:14 Gece: 10 Gece: 7 Gündüz:12 HASTANE RÖGARINDA 4 AYLIK CENÝN BULUNDU Aydýn'da bir hastanenin atýk su lerde, ceninin yaklaþýk 4 aylýk rögarýnda 4 aylýk cenin bulun- olduðu tespit edildi. du. Bina içerisinden sürüklendi- ATILMA ÝHTÝMALÝ YOK ði tespit edilen ceninin düþük Cenini bulan temizlik görevlisi, mü, kürtaj mý olduðu araþtýrýlýdüzenli polise verdiði ifadede her gün yor. olarak rögarý temizledi- Olay, dfün sabah saat sýraihtimalinin ðini ve ceninin kuyuya atýlma larýnda Aydýn Kadýn Doðum ve olmadýðýný belirtti. Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Atýk su rögarýnýn servisler ve bahçesinde meydana geldi. Ediolduðunu yatan hasta bölümüne baðlý nilen bilgiye göre, her sabah düceninin kaydeden görevli, zenli olarak hastane bahçesindelerinden hastanenin bu bölümzenli ki temiz ve kirli su atýk rögarýný birinden sürüklenmiþ temizleyen görevli, beton kapaðý olabileceðini iddia etti. açarak 2 metre derinliðindeki Temizlik görevlisi tarafýndan çukura girdi. Zemindeki kanlý fark edilmeden kovaya konan atýðý kürek ile kovaya koymak cenin, ayný kovayla dýþarý çýkar- isteyen görevli, atýðýn bir cenin týldý. Cenini incelenmek üzere olduðunu fark edince durumu hastane morguna kaldýrýldý. anlar yaþattý. Kalabalýk, polis ve düþük mü, kürtaj mý olduðunun polise haber verdi. Olay yeri Yaklaþýk 1 buçuk saat süren ça- özel güvenlik ekipleri tarafýn- tespit edilmesi için soruþturma inceleme ekipleri ve Cumhuri- lýþmalar sýrasýnda çevrede topla- dan güçlükle uzaklaþtýrýldý. baþlatýldý. yet Savcýsýnýn yaptýðý inceleme- nan meraklý kalabalýk, polise zor Ceninin kime ait olduðu ve (ÝHA) SÝLAHLI SOYGUNCU YÜKLÜ MÝKTARDA PARAYI ALARAK KAYIPLARA KARIÞTI Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde yük bölümünü çantaya bir bankaya giren silahlý doldurduktan sona sürat soyguncu yüklü miktar- motosikletiyle bankadan da parayý alarak kayýpla- uzaklaþtý. Panik butonun ra karýþtý. Soygunda þoka çalýnmasýnýn ardýndan 3 giren bir kadýn ise bay- dakika gibi kýsa bir süre gýnlýk geçirdi. içerisinde gerçekleþen Edinilen bilgilere göre, soygunun ardýndan olay dün saat sýralarýnda yerine ulaþan emniyet motosikletiyle bir banka- ekipleri alarma geçti. Ýlnýn Nazilli Sanayi Þube- çenin giriþ ve çýkýþlarýný si'ne gelen soyguncu, kontrol altýna alan emnikaskýný çýkarmadan ban- yet ekipleri güvenlik kakaya girdi. Þahýs güven- meralarýný inceleme altýlik görevlisinin Selçuk na aldý. Ýlçe MOBESE sis- Kapkýran'ýn silahýný ala- teminden çýkýþ yaptýðý rak etkisiz hale getirdi. tespit edilen þüphelinin Ardýndan zanlý, silahý bulunmasý için 150 kiþilik vezne çalýþanlarýna doð- ekip kuruldu. Aydýn Ýl kam Mehmet Okur ve Ýl- Kaymakam Okur, sinde yoðun çalýþma baþrultarak polise ihbar et- Emniyet Müdürlüðü'n- çe Jandarma Komutaný Bankaya kaskýyla giren lattý. 150'yi aþkýn polisimemeleri yönünde uya- den takviye ekip istenir- Binbaþý Baki Deniz ban- bir þahýs önce güvenlik miz ilçe içerisinde oldurýda bulunarak yanýnda ken, þahsýn zayýf ve uzun kaya gelerek görevliler- görevlisini etkisiz hale ðunu tahmin ettikleri getirdiði sýrt çantasýna boylu oluðu tespit edildi. den bilgi aldý. Soðukkanlý getirmiþ, ardýndan hava- soyguncuyu arýyor. Ýnþalkasadaki paralarýn konul- tavýrlarýyla güvenlik ka- ya iki el ateþ açarak vez- lah kýsa sürede yakalayamasýný istedi. Kaskýný çý- KAYMAKAM meralarýna yansýyan soy- nede bulunan paralarý rak, adalete teslim edekartmadan banka vez- BÝLGÝ ALDI guncunun güvenlik gö- çantasýna doldurarak ceklerdir. Olayda can nesinin arka bankosuna Soygunun ardýndan Ýlçe revlisini boðuþarak etki- uzaklaþýyor. Emniyet kaybý ya da yaralanan geçen kimliði belirsiz Emniyet Müdürü Meh- siz hale getirdiði belirtil- ekiplerimiz þüphelinin yoktur dedi. soyguncu, paralarýn bü- met Ali Berksoy, Kayma- di. bulunmasý için ilçe içeri- (ÝHA) Gece: 6 BILGIN ADNAN MENDERES BUL.KURTULUÞ MAH SOK. NO:2 LAL BATI GAZÝ BULV. MESUDÝYE MAH. NO:158 SERÇÝN ATA MAH.TEPECÝK BUL.NO:33/A BALIÐA GÝDEN KÝÞÝ TÜFEKLE VURULDU Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde balýk avýna giden kiþi, bölgedeki bir tesisin gece bekçisi tarafýndan tüfekle vurulmasý sonucu hayatýný kaybetti. Ýddiaya göre, balýk avlamak üzere Bayraklýdede Mahallesi Kuþtur mevkiine giden Ekrem Sabýrlý (63), ayný bölgedeki Mokamp Tesisleri'nde gece bekçiliði yapan Þenol Ö. tarafýndan av tüfeðiyle sýrtýndan vuruldu. Olay yerinde hayatýný kaybeden Ekrem Sabýrlý'nýn cesedi, otopsi yapýlmak üzere Ýzmir Adli Týp Kurumu'na gönderilirken, Þenol Ö. gözaltýna alýndý. Polis tarafýndan ifadesi alýnan Þenol Ö., cinayetin kaza olduðunu ve tüfeðe doldur boþalt yaptýðý sýrada Ekrem Sabýrlý'yý kazayla vurduðunu ileri sürdü. Ekrem Sabýrlý'nýn evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenildi. (ÝHA) DÝDÝM'DE 12 AFGAN GÖÇMEN KURTARILDI Didim'de yasa dýþý yollarla yurt dýþýna kaçmaya çalýþan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre; Didim Tekaðaç Burnu yasa dýþý yollarla yurt dýþýna kaçmaya çalýþan Agfan uyruklu 12 Kaçak göçmen Sahil güvenlik ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Lastik botla yurt dýþýna kaçmaya çalýþtýklarý öðrenilen kaçaklar, botun batma tehlikesi geçirmesinin ardýndan 155 Polis imdat hattýný arayarak yardým istedi. Ýhbarýn alýnmasý üzerine emniyet ekipleri konuyu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlýðý ekipleri içerisinde 2'si çocuk 12 kaçak göçmeni kurtardý. Didim Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne teslim edilen Afganistan uyruklu göçmenler, buradaki iþlemlerinin ardýndan sýnýr dýþý edilmek üzere Aydýn Ýl Emniyet Müdürlüðü Yabancýlar Þubesi'ne gönderildi.(ýha)

4 7 Þubat 2015 Cumartesi Sayfa 4 SEÇÝM KULÝSLERÝ HAREKETLENDÝ Milletvekilliði seçimleri yaklaþýrken Aydýn'da seçim kulisleri hareketlendi. Aydýn'da AK Parti güçlü isimlerle seçime girmeye hazýrlanýrken CHP'de önseçim ve kontenjan aday kararý bekleniyor, MHP'de ise liste þimdiden þekillendi. AK PARTÝ'DE GÜÇLÜ REKABET Nüfus sayýmýna göre milletvekili sayýsý 7'de kalan kentte AK Parti'nin 3, CHP'nin 3 ve MHP'nin de 1 milletvekili bulunuyor. Adaylarýný temayül yoklamasý ve mülakatlarla belirleme geleneðini sürdürmesi beklenen AK Parti'nin en az 4 milletvekili hedefiyle Aydýn'da güçlü isimleri aday gösterecek. AK Parti'nin mevcut milletvekillerinden üç dönem kuralýna takýlan bir isim bulunmazken Mehmet Erdem ve bir dönem ara verdikten sonra tekrar seçilen Semiha Öyüþ'ün üçüncü dönem, Gültekin Kýlýnç'ýn ise ikinci kez seçilebilmek için tekrar aday olmasý bekleniyor. Eski Bakanlardan Atilla Koç ile önceki dönem milletvekili Ahmet Ertürk'ün adaylýk için giriþimde bulunduklarý konuþuluyor. 2011'de milletvekili seçilemeyen ve 2014'te Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý olarak kentte yüzde 28 oy alan Halk Bank Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Savaþ ile Efeler Belediye Baþkan Adayý olan Yalçýn Pekgüzel'in milletvekili adaylýðýna göz kýrptýklarý belirtiliyor. 6 yýl il baþkanlýðý yaptýktan sonra görevini avukat Ömer Özmen'e devreden Sadýk Atay'ýn milletvekilliði adaylýðý için kollarý sývarken ismi konuþulan isimler arasýnda Þebnem Bursalý, Metin Yavuz, Ufuk Döver, Demet Pilevneli ve Serpil Þahbudak ön plana çýkýyor. Mehmet Erdem Ahmet Ertürk Semiha Öyüþ Mustafa Savaþ A. Gültekin Kýlýnç Atilla Koç Yalçýn Pekgüzel Sadýk Atay CHP BEKLEYÝÞTE Kulislerde aday adayý bolluðu yaþanan Aydýn CHP'de önseçim bekleniyor. Genel Merkez'in önseçim kararý olmasý halinde birçok isim aday adayý olarak ortaya çýkacak. Þuana kadar aday adaylýðýný ilk açýklayanlar önceki dönem kontenjan adayý olan mevcut milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yýldýz ve Serap Barlas oldu. Ýl Yönetim Kurulu üyesi Nilüfer Ünüvar ile Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Saadet Kavasgil milletvekili aday adaylýðý için görevlerinden istifa etmiþti. Genel Baþkan Yardýmcýsý olan Aydýn milletvekili Bülent Tezcan'ýn Ankara'dan aday gösterileceði kulislerde dillendirilirken mevcut milletvekili Osman Aydýn, Barýþ Altýntaþ, Nebahat Ürün, Erdal Demir, Cihan Acar, Ferda Çaðlar Erkut, Mustafa Müftüoðlu, Fatih Atay, Ali Ulvi Akoðlu, Ýlhan Önal, Ýrfan Ýnanç Yýldýz, Murat Kalaycý ve Ýlhan Aygüneþ'in isimleri milletvekilli aday adaylýðý için konuþuluyor. CHP'de önseçimle ilgili alacaðý karar kadar ikinci sýraya konulacaðýna kesin gözüyle bakýlan kontenjan adayýnýn kim ola-caðý merak konusu oldu. Aydýn CHP'de kontenjan adayý olarak Bülent Tezcan, Adnan Menderes, Zekeriya Temizel'in isminin dýþýnda gündeme gelen son isim Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýndan Yörük Ali Efe'nin torunu Uþak'ta görev yaptýktan sonra merkeze atanan vali Kayhan Kavas oldu. Demokrasi þehidi Adnan Menderes'in torunu Adnan Menderes siyaseti düþünmediðini belirterek iddiayý yalanlamýþtý. MHP'DE SESSÝZLÝK HAKÝM Aydýn MHP'de ise sessizlik hakim olurken aday adaylarýnýn 28 Þubat'ta yapýlacak il kongresinin ardýndan ortaya çýkmasý bekleniyor. MHP'nin Aydýn'daki en etkili ismi olan TBMM Ýdare Amiri ve Aydýn Milletve- kili Ali Uzunýrmak'ýn birinci sýra milletvekili adaylýðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Ýkinci sýrada Efeler Belediye Baþkan adayý da olan önceki dönem milletvekili Recep Taner'in üçüncü sýrada ise mevcut Ýl Baþkaný Fevzi Bülent Tezcan Barýþ Altýntaþ Ýlçe Baþkanlýðý'na getirilen Yurdal Sert dýþýnda kongrede adaylýðýný açýklayan bir isim çýkmadý. MHP'ye yakýþýr bir þekilde kongreye gideceklerini belirten Sert, seçilmesi halinde Efeler'de MHP'yi birinci parti yapacaklarýný söyledi. Sert, Birlik ve bera- Osman Aydýn Hüseyin Yýldýz Saadet Kavasgil Serap Barlas Nilüfer Ünüvar Köse'nin olabileceði konuþuluyor. Henüz hiçbir ismin aday adaylýðýný açýklamadýðý MHP'de Pýnar Öncer, Hilmi Bolatoðlu, Serap Canbazoðlu, Gülnur Er, Ahmet Kaya, Hasan Duman'ýn aday adayý olacaklarý ifade ediliyor. (GF/K.YÖRÜKCE) MHP Efeler'de kongre heyecaný Aydýn'da kongre sürecine giren MHP'de gözler bugün Efeler'de yapýlacak olan Olaðan Genel Kurulu çevrildi. Ýl Kültür Merkezi'nde yapýlacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak. Ekim 2014'te Genel Merkez tarafýndan atamayla MHP Efeler Süleyman Bülbül berlik içerisinde kongremizi tamamlayýp teþkilat olarak seçim çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. TÜM MAHALLELERE GÝDEREK ÇATIMIZ ALTINDA TOPLAYACAÐIZ Ýlçe sýnýrlarý içeri- sindeki tüm mahallerimize giderek vatan, millet, bayrak sevgisi olan herkesi MHP çatýsý altýnda kucaklayacaðýz. MHP olarak Haziran ayýnda yapýlacak seçimlerde 7 milletvekili sayýsýnýn tamamýna talibiz dedi. (K.YÖRÜKCE)(GF/K. Ali Uzunýrmak Recep Taner Fevzi Köse Hasan Duman Ahmet Kaya Pýnar Öncer

5 5 7 Þubat 2015 Cumartesi BOSNALI KONAÐI RESTORE EDÝLECEK Macar ustalar tarafýndan 1930'lu yýllarda inþa edilen Bosnalý Konaðý Efeler Belediyesi tarafýndan kamulaþtýrýldý. Konak önümüzdeki aylarda þehrin dönemki mimari yapýsý korunarak restore edilecek. Efeler Belediyesi Veysi Paþa Mahallesi Hükümet Bulvarý ve 1607 sokaðýn kesiþtiði köþe de bulunan ve 1930'lu yýllarda Macar ustalar tarafýndan inþa edilen Bosnalý Konaðý'ný kamulaþtýrdý. Metruk haldeki konak proje çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla aslýna uygun olarak restore edilerek tekrar kullanýlabilir duruma getirilecek. Bodrum katý ile birlikte 3 kattan oluþan ve 330 metrekare arazisi bulunan Bosnalý Konaðý için mülk sahipleri ile 175 bin TL'ye anlaþma saðlandý. Kamulaþtýrma bedelinin yüzde 95'i olan 167 bin 865 TL'si Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Maddesi Katký payýndan karþýlandý. Efeler Belediyesi de, kamulaþtýrma bedelinin yüzde 5'i olan 7 bin 135 TL'yi ödeyerek, 20 Ocak'ta da bu iþlemlerini tamamladý. Projenin çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Konak restore edilerek kent yaþamýna kazandýrýlacak. Efeler Belediye Baþkaný Mesut Özakcan, Baþkan Yardýmcýlarý Sumran Ünal ve O. Derya Týkýr, Belediye Meclisi Üyesi Fikri Aydýn, Kent Konseyi Baþkaný Tuncay Erdemir ve belediye personeli ile birlikte, Bosnalý Konaðý'ný inceledi. "KÜLTÜREL DEÐERÝ OLAN HER BÝNAYA TALÝBÝZ" Efeler'in kültürüne ve tarihine sahip çýkacaklarýný belirten Efeler Belediye Baþkaný M. Mesut Özakcan, "Belediye olarak, yetki ve olanaklarýmýz müsade ettiði ölçüde Efeler mücavir alanlarý içerisinde kültürel deðeri olan her binanýn kent yaþamýna kazandýrýlmasýna talibiz. Bosnalý Konaðý'ný geçmiþten günümüze kadar kültürel deðerlerin içinde barýndýðý, yeri geldiðinde misafirlerin aðýrlanacaðý, yeri geldiðinde yöresel el emeði ürünlerin CHP AYDIN MÝLLETVEKÝLÝ OSMAN AYDIN'DAN SÖKE CHP'YE ZÝYARET Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydýn Milletvekili Osman Aydýn, CHP Söke Ýlçe merkezini ziyaret etti. Osman Aydýn'ýn parti merkezi ziyaretinde Ýlçe Baþkaný Hüseyin Gündüz, Belediye Meclis Üyeleri Haluk Kutlay ve Yusuf Yaya ile ilçe yöneticileri bulundu. Sökeli partilileri ile sohbet eden Aydýn Milletvekili Osman Aydýn, Ülkede vatandaþ ekmeðinden vazgeçiyor, çiftçi üretimi býrakýyor. Suriye konusunda ülkeye maliyet 5 milyon dolarý geçti. Ülkedeki tüm problemleri çözmüþüz kendi insanýmýz ferah içinde yaþýyormuþ gibi birde dýþ ülkelere kaynak aktarýyoruz. Fakir-fukara söylemlerini kullanýp bu ülkede israfçýlýk yapýlýyor dedi. (ÝHA) 88.4 RADYO FLAÞ sergileneceði, küçük çaplý kurs ve etkinliklerin de düzenleneceði bir mekan olarak düzenleyeceðiz" dedi.(ýha) AÇ RADYONU BAK KEYFÝNE ADÜ'DE DEVLÝK HASTALIÐI ENDOSKOPÝK HÝPOFÝZEKTOMÝ ÝLE TEDAVÝ EDÝLDÝ Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi'ne 'Devlik' hastalýðý þikayetiyle baþvuran yaþlý bayan, endoskopik hipofizektomi yöntemiyle tedavi edildi. Aydýn'da 56 yaþýnda bir bayan hasta, el ve ayaklarda büyüme, yüz ve sesde kabalaþma, hormon dengesizliði ve þeker hastalýðý geliþmesi gibi þikayetler ile ADÜ Hastanesi'ne baþvurdu. Hastaya gerekli tetkikler yapýldýktan sonra teþhis olarak halk arasýnda devlik diye tabir edilen akromegali tanýsý konuldu. Beyin Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ali Yýlmaz ve Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ceren Günel tarafýndan baþarýlý bir endoskopik hipofizektomi operasyonu yapýldý. Operasyon sonrasý saðlýðýna kavuþan hastamýz saðlýklý bir þekilde taburcu edildi. Uygulama ve Araþtýrma Hastanemiz Kulak Burun Boðaz Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Yrd.Doç. Dr. Ceren Günel, hastalýk ve operasyon hakkýnda þunlarý belirtti ; Akromegali, vücuttaki hormonlarýn merkezi kontrolünü düzenleyen ana salgý bezi olarak görev yapan hipofiz bezindeki adenomdan kaynaklanmaktadýr. Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Anabilim Dalý ve Nöroþirurji Anabilim Dalý öðretim üyelerinden oluþan cerrahi ekip ile burundan endoskopik olarak yapýlan operasyon ile tümör baþarýlý bir þekilde çýkarýldý. Bu operasyon ile Aydýn Ýli için önemli bir eksiklik olan endoskopik hipofizektomi cerrahisi iþlemine baþlanýlmýþ olundu. Endoskopik yöntem, saðladýðý daha üstün görüntüleme avantajlarý nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu yöntemin hasta açýsýndan saðladýðý yararlar burun içindeki normal dokularýn daha az zedelenmesi ve daha hýzlý iyileþme saðlanmasý ve komplikasyonlarýn daha az görülmesidir dedi.(ýha) 7 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3756 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL

6 7 Þubat 2015 Cumartesi Sayfa 6 OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESÝNDE TÜRKÝYE 3.'SÜ OLDUK Aydýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda ülke genelinde yapýlan faaliyetlerin deðerlendirilmesinde Türkiye üçüncüsü oldu. Mili Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Muhterem Kurt ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin katýlýmlarýyla Ýstanbul Kadýköy Halk Eðitimi Merkezinde gerçekleþtirilen ödül törenine Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Hüseyin Hakan Durum katýldý. Üçüncülük ödülünü Aydýn milli eðitim camiasý adýna kabul eden Ýl Milli Eðitim Müdürü Pervin Töre, Okullar Hayat Olsun Projesi, okullarýn eðitim-öðretim saatleri dýþýnda, hafta sonlarýnda ve yaz aylarýnda dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sýnýflarýnýn, çok amaçlý salonlarýnýn, konferans salonlarýnýn, spor salonlarý ve okul bahçelerinin; velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açýlmasý; okullarýn öðrenciler ve yetiþkinler için birer 'hayat boyu öðrenme merkezi' ve eðlenme ile dinlenme aktivitelerine imkan veren 'yaþayan güvenli alanlar' haline dönüþtürülmesini amaçlayan bir proje- ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI ÞUBAT AYINDA ÜÇ ÜLKEYÝ FETHEDECEK dir dedi. AYDIN'IN HEDEFÝ 1.'LÝK 2012 yýlýnda tüm Türkiye'de baþlatýlan "Okullar Hayat Olsun" projesinin Aydýn'da baþarýyla gerçekleþtiðini kaydeden Töre, Sosyal, kültürel, mesleki ve sportif alanlarda yapýlan faaliyetler ile pek çok ili geride býrakarak Türkiye üçüncüsü olduk. Eðitimde marka þehir olma yolundaki gayretlerimiz tüm hýzýyla devam ederken, üçüncü olmakla yetinmeyerek eðitimde Aydýn'ý birinci sýraya taþýmayý hedefliyoruz diye konuþtu. (iha) Efeler'de cem evleri ibadethane sayýlacak Efeler Belediye Meclisi, ilçede bulunan iki cem evinin ibadethane olarak sayýlmasýný oy çokluðu ile kabul etti. Aydýn'ýn yeni ilçesi Efeler'de Belediye Meclisi Þubat ayý ikinci oturumu Mesut Özakcan baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda CHP'li meclis üyeleri Hakký Gümüþ, Ufuk Güneþ, Mehmet Vergili, Ramazan Balcý, Sýdýka Fahlioðullarý ve Tuncay Olgun tarafýndan Çeþtepe ve Yýlmazköy Mahalleleri'nde bulunan cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili verilen önerge, meclis üyeleri tarafýndan görüþüldü. AK Parti grubunun çekimser oy kullandýðý toplantýda cem evlerinin ibadethane olarak sayýlmasý hususu CHP ve MHP'li meclis üyeleri tarafýndan oy çokluðu ile kabul edildi. Meclis kararýyla cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili açýklamalarda bulunan Efeler Belediye Baþkaný Mesut Özakcan, Dil, din, ýrk, mezhep ayrýmý gözetmeden tüm insanlarýn huzurlu, mutlu, inancý ile barýþ içerisinde yaþamala- rýný istiyoruz. Bu doðrultuda ilçemizdeki cem evlerini ibadethane olarak sayýlacak. Kararýn alýnmasýnda emek veren herkese BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUÞAN FÝYATLAR Aydýn Ticaret Borsasý'nda natürel ham zeytinyaðýnýn kilogramý 6,35-10,90 TL aralýðýnda iþlem gördü. Aydýn Ticaret Borsasý'nda günlük iþlem gören ürünler ve fiyatlar þu þekilde oluþtu: Naturel Ham Zeytinyaðý, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 6,35 TL en çok 10,90 TL ve Kuru Ýncir, Hazýr Tacir Satýþý olarak en az 4,60 TL en çok 9,80 TL. teþekkür ediyorum dedi. MHP'li meclis üyesi Afþin Burak Öztürk ise MHP grubu olarak cem evlerinde ciddi sýkýntýlar yaþanýyor, bu sýkýntýlarýn çözümü için yapýlacak olan giriþimleri destekliyoruz diye konuþtu. Toplantýda AK Partili Meclis üyesi Tahsin Serttaþ, Diyanet Ýþleri'nin görüþü alýnarak karara varýlmasý gerekir diye düþünüyoruz. Bu doðrultuda bu kararda çekimserim þeklinde konuþtu. GF/KAZIM YÖRÜKCE Zeytin ve Zeytinyaðý Tanýtým Komitesi (ZZTK) Þubat ayýnda üç ayrý ülkede zeytin ve zeytinyaðýný tanýtmaya hazýrlanýyor yýlýnda 6 uluslararasý gýda fuarýnda Türk zeytin ve zeytinyaðýnýn tanýtýmýný gerçekleþtiren ZZTK, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 6 uluslararasý fuara katýlmaya hazýrlanýyor Þubat 2015 tarihleri arasýnda Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dubai þehrinde gerçekleþtirilecek olan Gulf Food 2015 fuarýna 14 m2'lik bir stand ile katýlýyor. Dünyanýn en büyük gýda fuarlarý arasýnda yer alan fuara iliþkin bilgi veren ZZTK Baþkaný Kadri Gündeþ; Ortadoðu firmalarýnýn yanýnda Kuzey Afrika'dan da pek çok firma Gulf Food 2015 fuarýna katýlýyor. Geçen yýl ilk kez katýldýðýmýz bir fuardý ama ZZTK olarak çok yoðun bir ilgi ile karþýlaþmýþtýk þeklinde konuþtu Þubat 2015 tarihleri arasýnda Rusya'nýn Moskova þehrinde düzenlenecek olan Prodexpo 2015 fuarýna 11 m2'lik bir stand ile katýlacaklarýný belirten Baþkan Kadri Gündeþ, Rusya pazarý için en önemli fuar olan Prodexpo 2015 fuarýnda zeytin ve zeytinyaðýmýzý tanýtmak için heyecanla bekliyoruz. Özellikle Rusya'nýn son aylarda Avrupa Birliði'nden alýnan ürünlere uyguladýðý ambargoya her ne kadar zeytin ve zeytinyaðý dahil olmasa da bu durumun sektörümüzün Rusya'ya olan ihracatýný olumlu etkileyeceði düþünülüyor. Bu nedenle de anýlan fuarda ZZTK olarak elimizden gelen tanýtýmý gerçekleþtirek ve bu pazarda sektörümüzün güçlenmesi için destek olmaya çalýþacaðýz dedi. Þubat ayýnda ZZTK'nýn son duraðý Þubat 2015 tarihleri arasýnda Türkmenistan'ýn Aþkabat þehrinde düzenlenecek olan Türkmenistan Türk Ýhraç Ürünleri Fuarý olacak. 12 m2'lik bir stand ile fuara katýlacaklarýný dile getiren Kadri Gündeþ, ZZTK'nýn yeni belirlediði hedef pazarlar arasýnda yer alan Türkmenistan'da ilk kez bir fuara katýlmanýn heyecanýný yaþadýklarýný belirterek sözlerini noktaladý. (iha)

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı