PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ"

Transkript

1 PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ Đlhami Güneş Đzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimi I. Patent hukukunun kısa tarihçesi Patent, teknik bilginin kamuya açıklanması karşılığında, sınırlı bir tekel hakkını ifade eder. Bu terim, Latin kökenli olup, açık olmak anlamına gelmektedir. (1) Monarşilerin, Dünya coğrafyasında yaygın olduğu eski zamanlarda, bir mevki ye getirilen veya imtiyaz alanlara, bu haklarının kanıtı olarak, hükümdarlarca mühürlenmiş yazılı bir belge verilirdi. Belge, tekrar mühürlenip, üzeri kapatılmadığından, açık anlamında letters patent olarak anılmaktaydı. (2) Bu günkü anlamıyla, ilk kez Venedik te, 15. Yüzyılda buluşçuların korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. O dönemlerde bir kontrol ve dengeleme sistemleri bulunmuyordu ve kralların verdiği imtiyazlarla ilgili konular, belgeyi alan kişiler için serbestçe yararlanacakları bir tekel yaratmaktaydı. Örneğin; oyun kartları için verilen tekel, bu kartları zaten satmakta olanlar için katlanılması zor ve zararlı sonuçlar doğurmaktaydı. (3) Đngiltere de patent tekelleri, gerçekten buluşçu olup olmadıklarına bakılmaksızın, bir takım kişilere, Patent Ofisinin de kurucusu olan 1852 tarihli Patent Kanununun kabulüne dek, sıkça tanınmıştır. (4) II. Türk patent hukukunun kısa tarihçesi Bu kavram, ülkemize ilk kez, 1844 tarihli Fransız Patent Kanunundan alınan 1879 Tarihli Đhtira Beratları Kanunu ile girmiştir. Bu kanun, 1995 yılına dek yürürlükte kalmış ve AB ile gümrük birliğini öngören 1/95 sayılı Ortaklar Konseyi kararı sonrasında, Patentlerin Korunması Hakkındaki 551 sayılı KHK nin kabulü ile sona ermiştir. Yürürlükteki yasal kaynak olan 551 sayılı KHK ise, patent terimini tercih etmiş bulunmaktadır. (1) Tahir Saraç; Temel Nal; Cahit Suluk; Sami Karahan; (2008), Fikri Mülkiyet Hukuku, s (2) Tahir Saraç; (2003), Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara, s. 26. (3) Lionel Bently; Brad Sherman; (2002), Intellectual Property Law, s (4) Alison Firth; Jeremy Phillips; (2001), Introduction to Intellectual Property Law, Oxford, s

2 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri Türkiye de Patent Hukuku, Paris Anlaşması, (5) WIPO Anlaşması, (6) TRĐPS Sözleşmesi (7) ve Avrupa Patent Sözleşmelerine (8) taraf oluşumuzun etkisiyle kıta Avrupa Patent Hukuku parametreleri ile gelişmiştir. Türk Patent Hukuku, KHK nin yürürlüğü ile birlikte çağdaş anlamda uygulamaları benimsemiş ve buluşların korunmasında önemli adımlar atılmıştır. Patent ihlallerinin, cezai olarak engellenebilmesi amacıyla, suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olarak, 4128 sayılı Kanun ile ceza hükümleri 73/A madde olarak KHK ye eklenmiş ve 5194 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ancak anılan ilkenin ihlali, Anayasa Mahkemesinin bu hükümleri iptal etmesini gerektirmiştir. Patentler ve faydalı modeller açısından PatKHK nin sağladığı hukuki koruma sürmekle birlikte, PatKHK ya, 4128 sayılı Yasa ile eklenen ve te 5194 Sayılı Yasa ile değiştirilen 73/A maddesinde yer alan ceza hükümleri; Anayasa Mahkemesinin, tarihli, 2005/ /19 nolu ve temel gerekçesi kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine dayalı olan iptal kararı karşısında fiilen etkisiz kalmış, uygulanamaz hale gelmiştir. (9) III. Patent hukukunun kaynakları Türk Patent Hukukunun ana kaynağı, 551 sayılı PatKHK dir. Buna göre; patent hakkı konusundaki uyuşmazlıklara, bu KHK uygulanacaktır. Ancak, buluşçu dilerse, buluş üzerindeki haklarını üçüncü kişilere karşı; TTK 54, TBK 49 ve 50, TCK 239 maddeleri çerçevesinde dahi ileri sürebilir. Özellikle, patentlenmemiş buluşlar bakımından, haksız rekabet hükümleri, genel başvuru yolu olarak yürürlüktedir. Öte yandan, KHK nin Uygulama Yönetmeliği ve TPE nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de kaynaklar arasındadır. (5) Taraf bulunduğumuz Sınai Mülkiyetin Korunmasına Đlişkin Paris Sözleşmesi nin 1967 tarihinde Stockholm de değiştirilmiş bulunan metninin 1 ila 12 nci maddelerine tarihli ve 7/10644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konulan çekincenin kaldırılması; Dışişleri Bakanlığının teklif yazısı üzerine, tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. maddesine göre tarihinde kararlaştırılmıştır( gün ve sayılı Resmî Gazete). (6) Türkiye bu Anlaşma ya gün ve 7/10540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmıştır( gün ve sayılı Resmî Gazete). (7) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, gün ve sayılı Resmî Gazete, Kanun, 3 üncü maddesi uyarınca tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. (8) Türkiye nin Sözleşme ye katılması Bakanlar Kurulunun gün ve 2000/42 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi Đle Đlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar ıyla kararlaştırılmıştır(resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshası). (9) Kararın tam metni için bkz: (erişim tarihi ) 190

3 1973 tarihli, Avrupa Patent Sözleşmesi ne, tarihinden itibaren, ülkemiz de taraf olmuştur. Avrupa Patentlerinin Verilmesi Đle Đlgili Avrupa Patent Sözleşmesi yle aşağıdaki hususlar amaçlanmıştır: i) Buluşların korunması konusunda, Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek. ii) Üye ülkelerde, patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması. iii) Üye ülkelerde, verilen patentler için standart kuralların oluşturulması. Avrupa Patent Sözleşmesi ile Avrupa Patent Organizasyonu nu da kurulmuştur. Sözleşmede, 20 Mart 1883 tarihinde Paris te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967 de düzeltilen, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesinin, 19. maddesinin amacı dâhilindeki özel bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli, Patent Đşbirliği Anlaşmasının, 45 inci maddesinin 1. paragrafı uyarınca, bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak konusunda anlaştıkları bilgisine de giriş kısmında yer verilmiştir. Sözleşmenin 1 inci maddesinde; bütün üye ülkeler için ortak olan bu hukuk sisteminin, buluşlara patent verilmesi amacıyla oluşturulduğu, ifade edilmiştir. Avrupa Patent Sözleşmesi nin, 69 uncu maddesi patent korumasının kapsamını düzenlemekte olup, üye ülke mahkemelerinin, Avrupa patentini yorumlama konusunda uygulayacakları ilkeyi içermektedir. Patent koruması, istemlere göre belirlenmekte ve çizimler ile tarifname istemlerin yorumlanmasında, yardımcı unsurlar olarak kabul edilmektedir. Nitekim, anılan hüküm, 551 sayılı PatKHK 83 üncü maddede de aynen yer almaktadır. Patent Đşbirliği Anlaşması (PCT), 19 Haziran 1970 tarihinde Washington da imzalanmış, 2 Ekim 1979 tarihinde ve 3 Şubat 1984 tarihinde tadil edilmiştir tarihli, Patent Đşbirliği Antlaşması na, tarihinden itibaren ülkemiz de taraf olmuştur. Türkiye nin, Sözleşme ye taraf oluşu, Bakanlar Kurulunun gün ve 1996/7772 sayılı Kararıyla kararlaştırılmıştır. Patent Đşbirliği Sözleşmesi (Patent Cooperation Treaty), üye ülkeler için, patent başvurularını rasyonalize etmek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşmenin amacı; katılan tüm ülkeler için merkezi, basitleştirilmiş ve ekonomik başvuru olanağı sağlamaktır. Dünya çapında, endüstrileşmiş tüm ülkelerin aralarında olduğu, 100 ün üzerinde ülkenin katıldığı bir sözleşmedir. Sözleşme; başvuru sahibine, tek bir dosya açarak, uluslararası başvuru yapma olanağı sağlamakta; böylece tek bir başvuru ile koruma istenen birden fazla ülkede uluslararası koruma başlatılmaktadır. Uluslararası aşamada, uluslararası araştırma raporu alınmakta, gerekirse başvuru ıslah edilebilmekte, süreç tamamlandıktan 191

4 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri sonra ulusal aşamaya geçilmekte ve koruma istenen ülke ofislerinde ulusal patent başvuru süreci yürütülmektedir. (10) IV. Patent hukukunun amaç ve işlevi Fikir özgürlüğü, herkes tarafından rahatça savunulabilecek bir temel haktır. Ancak, başkalarının emek ve çabalarıyla elde ettikleri semerelerden karşılıksız yararlanma olanağının, savunulmayacağı da tartışmasız bir gerçektir. Bu gerçek, bizi, patent korumasının gerekliliğine götürmektedir. Emek ilkesi veya fikri hakkın tanınması ve korunması ihtiyacı, patentle ifade edilen hukuki sonuçları bulunan belgenin düzenlenmesine ve yirmi yıl süreyle belge sahibine, buluştan yararlanma ve başkalarının yararlanmasını önleme yetkilerinin sağlanması sonucunu doğurmaktadır. Buluş ve buluş hakkı, Patent Hukukunun merkez öğesidir. Patent Hukuku, basitçe, buluşların korunması ile buluşçu çabaları ve toplam kalite artışını, yenilikçiliği teşvik etmektedir. (11) Patent belgesi, buluşçunun, buluş üzerindeki fikri hakkının karşılığı olarak, yetkili kamu otoritesi tarafından düzenlenir ve buluş sahibine verilir. Buluş; öğreti veya teknik bilgisi ekonomik önemi nedeniyle korunması gereken bir değerdir; ancak koruma süresiz değildir. Patent sahibi, 20 yıl süreyle korunarak ödülünü elde eder; daha sonrasında bu bilgi artık herkese açık, bedelsiz kullanılabilen bir bilgi haline gelir. Bu, kamu yararı ile buluş sahibinin yararı arasında kurulan dengenin doğal sonucudur. Tekel hakkının sonsuz süreli veya daha uzun süreli tanınması, teknolojik gelişmelerin önüne set çekecek, yenilikçiliği engelleyecektir. Bölgesel Patent Ofisi, Ulusal Patent Ofisi, Bölgesel ve çoklu tescil sistemleri ve patent uyuşmazlıklarına bakan uzman mahkemeler, hep birlikte, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri sürdürmeyi amaçlarlar. Patent hukuku, sanayiyi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü, buluş veya küçük buluşlar ve teknolojik iyileştirmeler esasen yatırım, emek ve bilgi birikiminin filizlenmesi demektir. Bu türden çabalar sayesinde, elde edilen ilerlemelerin hukuki bir zemin dahilinde tanınması, tescili ve korunması, endüstri çevrelerinin ve rekabet düzeninin sağlıklı biçimde işlemesi bakımından son derece önemlidir. Endüstrinin, insan ihtiyaçlarına ve yaşanan her türlü soruna yanıt vermesi, yenilikler, yeni ürünler sunma çabası, bir yandan ekonomik, sosyal gelişmelerin doğal bir gereğidir. Ancak, yenilikçi ve rekabetçi düzenin sağlanması ve korunması, iyi işleyen bir patent araştırma ve tescil sistemi ile mümkündür. Sistemin yargı ayağının da (10) Guy Triton; (2002), Intellectual Property in Europa, Londra, s. 61. (11) Nitekim, PatKHK 1 inci madde yenilikçiliği teşvik amacını vurgulamaktadır. 192

5 aynı şekilde patent davalarını bu davaların doğasına uygun teknik yöntem ve yaklaşımlarla ele alması kaçınılmazdır. Patent Hukukunun en somut işlevi; bireysel olarak buluş sahiplerini korumanın yanı sıra kamusal anlamda, rekabetin işlerliğine hizmettir. Buluş sahiplerinin haklarının ihlali, haksız rekabetin özel biçimlerindendir. Bununla birlikte, genel kurallar, patent uyuşmazlıklarında yeterli olmayabilir. Đşin teknik doğası gereği, özel düzenlemeler kaçınılmaz olmuş ve bu hukuk dalı gelişmiştir. Araştırma ve esaslı inceleme aşamalarından geçerek tescillenen patentler; sahiplerine, rakiplerine göre avantaj ve üstünlükler sağlamaktadır. Bu nedenle, patentler, ekonomik açıdan büyük değerlere ve iş dünyasında stratejik olarak güçlü silahlara dönüşebilmektedir. Bu aşamada, Rekabet Hukukunun önemli dengeleyici rolü devreye girebilmektedir. V. Sınai mülkiyet hukukunda temel kavramlar Günlük konuşma dilinde patent sözcüğü; buluş, marka, tasarım ve faydalı model dahil neredeyse her çeşit sınai hak için tekel hakkı anlamında kullanılsa da, hukuki ve teknik olarak sadece buluşlara patent belgesi verilmektedir. Uygulamacıların iletişim dilinde, bu sözcük buluşu ifade eder ve kuşkusuz marka, tasarım ve ticaret unvanı gibi diğer sınai haklardan önemli farklarla ayrılır. Bu bakımdan, uygulamacıların, öncelikle terminolojiye hakim olmaları bekleneceği için ilgili ve birbiriyle bağlantılı önemli kavramların tanıtımı gerekli olmuştur A. Patent hukuku alanındaki önemli kavramlar Bu başlık altında; buluş buluşa verilen patent, küçük buluşlara verilen faydalı model belgesi, yeni tasarımlara verilen tasarım belgesi, entegre devre topografya tescilleri ve yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakkı belgeleri kısaca açıklanacaktır. 1. Patent tescili ve buluş Yeni, sanayiye uygulanabilir ve buluşçu adım içeren bilgi ve öğretilere patent hakkı tanınır. Patent belgesi sahibi, buluş olduğu anlaşılan konuda kazandığı patent belgesi ile 20 yıl süreli bir tekel hakkı elde etmiş olur. Buluşlar, tamamen fikri bir faaliyet ve insan yaratıcılığının ürünü olduklarından, fikri mülkiyet hakkı konusu olarak kabul edilirler. Patent ve faydalı model hakkının konusu buluştur. Buluş sözcüğü; eski dildeki icat ve ihtira sözcükleri yerine kullanılmaktadır. Buluş; bilinmeyen, farkında olunmayan bir şeyi (bir usulü veya ürünü), ortaya çıkarmak olarak tanımlanabilir. (12) Buluşun ortaya (12) Erdal Noyan; (2011), Patent Hukuku, Ankara, s

6 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri çıkması ile patent belgesi derhal verilmez. Çeşitli araştırma, inceleme süreçlerinden sonra patent belgesi düzenlenir ve buluş sahibine etkin koruma sağlanır. Buluşun bulunması ile önce buluşçunun buluş üzerinde hakları doğar ki anılan buluşçu haklarının başta geleni, buluş başvurusu yapma hakkıdır. Türk Dil Kurumunun hazırladığı sözlükte, buluşlarla da ilgili olan şu açıklamalar yer almaktadır: Đlk defa yeni bir şey yaratmak. Bilinen bilgilerden yararlanarak, daha önce bilinmeyen, yeni bir bulguya ulaşmak veya yöntem geliştirmek. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak, bunların işlenişinde yeni bir yol tutmak. Bilinmeyeni, tanınmayanı araştırıp, bulup, ortaya çıkarma. Büyük ve çok önemli olan bulgu. Yeni bir mal, üretim yöntemi (tekniği) ya da herhangi bir şeyin ortaya atılması, uygulamaya konması. (13) Buluş iddiasının kabul edilerek, patent düzenlenebilmesinin yasal şartları bulunmaktadır. Bunlar; yenilik, buluş adımı ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarıdır. Öte yandan, bazı alanlar ve konular, patent alınmasına kapalıdır. Buluşçu, başvuruyu kendisi yapabileceği gibi başka bir gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir. TPE nin patent belgesi vermesi ile patentten doğan haklar ortaya çıkar. (14) PatKHK 7 nci madde uyarınca; yeni, buluş adımı içeren ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patentlenebilir. Patent, bazen doğrudan doğruya bir ürüne, bazen de bir usule ilişkin verilebilmekte; ürün patenti, usul patenti ayrımı yapılmaktadır. Tekniğin herhangi bir alanında patent istenmesi olanaklıdır. Ancak, PatKHK 8 inci madde gereğince; keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plânlar, usuller ve kurallar; edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri PatKHK kapsamı dışında tutulurlar. (13) tdkterim.gov.tr/bts/ (erişim tarihi ) (14) Tahir Saraç; (2003), Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara, s

7 Yine, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı buluşlar, patent verilerek korunmazlar. Bitki ve hayvan türleri ve önemli ölçüde biyolojik esaslara dayalı bitki veya hayvan yetiştirme usulleri de patent kapsamı dışındadır. a) Buluş sahibi Serbest buluşlarda buluş yapan basitçe patent başvurusu yapmaya hak sahibi olur. Hizmet buluşu söz konusu olduğunda, buluşçunun işvereni veya buluşçudan hakları devralanlar, buluş sahibi olarak patent başvurusu yapabilirler. Patent isteme hakkının ilke olarak buluş sahibine ait bulunduğu, patent isteme hakkının devredilebileceği, buluş sahibi olmayan kişinin, buluş üzerindeki hakkının devren iktisap yoluyla olduğu KHK nin 11 inci maddesinin gerekçesinde beyan edilmiştir. Bazı durumlarda ise, birden çok gerçek kişi, fikrî bir ürün meydana getirebilir. Yine, buluş, birden fazla gerçek kişi tarafından ortaya konulan çaba sonucunda gerçekleştirilebilir. Bu durumda, buluşun sahibi, birden fazla gerçek kişi olur. PatKHK 11 inci maddesinin gerekçesinde; müşterek buluş sahibi, müşterek buluş sahiplerinden, hiçbirinin ön fikri olmaksızın, müşterek bir fikrî faaliyete katılarak, buluş fikrine varmada yaratıcı katkıda bulunmuş kişi olarak tarif edilmiştir. Buluş; birden çok kişi tarafından ortak çabaları ile birlikte gerçekleştirildiği takdirde, taraflar, müşterek olarak patent isteme hakkına sahiptirler. Ancak, başka türlü bir anlaşma yapabilirler. PatKHK 11 inci maddesinin gerekçesinde; müşterek buluş sahiplerinin, buluşla ilgili olarak birbirlerine karşı hukukî durumlarının, sözleşmeyle düzenlenebileceği, sözleşme mevcut değilse Medenî Kanundaki müşterek mülkiyet hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. b) Buluşçu Buluş, kural olarak insan tarafından meydana getirilebilir. Bunun en önemli sebebi; buluşun aklı kullanmayı da gerektirmesidir. PatKHK nin 11 inci maddesinin gerekçesinde; buluş, fikrî bir faaliyetin ürünü olduğu için, buluş sahibinin gerçek kişi olduğu, tüzel kişilerin buluş sahibi olamayacakları belirtilmiştir. Patent istemek hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine aittir. Halef; birinden sonra gelen, birinin yerine geçen kişidir. Buluşçu, buluş isteme hakkını devredebileceği gibi bu keyfiyet hizmet ilişkisinde olduğu gibi kanundan da doğabilir. Patent başvurusunda bulunmak için, buluş sahibi olmak şart değildir. Buluşla ilgili hakları devir alan kişi de patent başvurusunda bulunabilir. 195

8 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri Patent başvurusu formuna, buluşu yapanın adı yazılmak zorundadır. (15) PatKHK 15 inci maddesi uyarınca; buluşu yapanın, patent sahibi veya başvuru sahibinden, adının, patentte belirtilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Mali anlamda yararlanıp yararlanamayacağı ayrı bir konu olsa da, buluşçunun adının belirtilmesi, talep edebileceği manevi hakkıdır. 551 sayılı PatKHK nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, patent almak için, ilk başvuran kişinin, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibi olduğu, açıkça ifade edilmektedir. Patent isteme hakkının gaspı söz konusu olduğunda, KHK nin Patent Đsteme Hakkının Gasbı başlığı altındaki 12 nci maddesindeki hükümlere göre davranılması gerekir. Bu davanın düzenlenmiş olması, gerçek buluş sahipliğinin tanındığına ilişkin bir başka gerekçedir. c) Serbest buluş ve hizmet buluşu PatKHK madde 16 ile 38 inci maddeler arasında işçi buluşları hususu düzenlenmiştir. Đşçi buluşları Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş olmak üzere iki kategoride değerlendirebiliriz. Bu ayrım, buluşun bir hizmet ilişkisi dahilinde gerçekleştirilmesi keyfiyetinden doğmaktadır. Buluşçu, çalıştığı özel veya kamu sektöründe yer alan firmada, kendisine düşen işi yaparken veya bu görev kapsamında faaliyeti sırasında, buluşu gerçekleştirdiği takdirde, hizmet buluşu söz konusudur. Bir işçi tarafından, hizmet veya iş emri içeren sözleşme kapsamında oluşturulmamış olan buluşlar ise serbest buluştur(patkhk 16 ve 17 nci maddeler). Hizmet buluşlarında; Đşçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş sırasında yaptığı buluşlardır. Hizmet buluşlarında; işçi gecikmeksizin, yaptığı buluşu ayrıntılı olarak, işverene yazılı olarak bildirir; işveren, gerekli düzeltme önerilerini 2 ay içinde işçiye bildirir; işveren, buluş üzerinde kısmen ya da tamamen, hak talep ettiğini, işçiye bildirir, yazılı bildirim olmazsa tüm haklar işçinin olmaktadır. Đşveren buluş ile ilgili olarak işçiye belirli bir bedel ödeyebilmektedir. Serbest buluşlarda ise; bu buluşlar hizmet buluşlarının dışında kalan, işçinin, yaptığı işle ilgisi olmayan bir alanda yaptığı buluşlardan olduğu için, işçi, buluş yaptığını zaman geçirmeden, işverene yazılı olarak bildirir; işveren buluşun hizmet buluşu olup olmadığı (15) Türk Patent Hukukunda gerçek buluşçu ilkesinin kabul edildiği söylenebilir; buluşu yapanın patent belgesinde gösterilmesi zorunluluğu ve gasp davası açma imkanı bu ilkenin sonucudur. Kaynak niteliğindeki Avrupa Patent Sözleşmesi PatKHK nin temelini oluşturmaktadır ve gerçek buluşçu ilkesi, Avrupa Patent Sözleşmesinde de benimsenmiştir. Fazla bilgi için, bkz; Saraç; Patentten Doğan Hakka Tecavüz.., s

9 hakkındaki görüşünü 3 ay içinde bildirir. Bu bildirim yapılmazsa buluş hakkı işçinin olacaktır. PatKHK 41 inci maddeye göre, üniversite mensuplarının buluşları konusu düzenlenmiştir. Buna göre; üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda, bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının buluşları, serbest buluş sayılır. Bu buluşlar hakkında bildirim ve teklif yükümlülüğü yoktur. 2. Patent hukukunda yenilik Patent başvurusu yapıldıktan sonra, buluşla ilgili teknik alanda, başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihi itibarıyla evrensel ölçekte, yenilik (novelty) araştırması yapılır ve ileri sürülen öğretinin, yazılı veya sözlü olarak açıklanmış tüm bilgilerle karşılaştırılması suretiyle yeni olup olmadığı araştırılır. Buluşa patent alınması için, yapılan başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) önceki tarih itibarıyla yenilik araştırması yapılır. Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, toplumca erişilebilir, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklama olmaması gerekmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, kamunun ulaşabileceği biçimde ileri sürülen buluşa ilişkin bilgi, yazılı veya sözlü mevcutsa, artık o buluş yeni değildir. Eğer bilgi, buluş, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse veya bu sonuç çıkarılamıyorsa, -üstü örtülü biçimde tekniğin parçası- buluş, yenidir. Tekniğin bilinen durumuna, ulusal, uluslararası ya da Avrupa alanında yapılmış patent başvuruları da dahildir. (16) Yenilik, kamu açısından yeniliktir; yazılı, sözlü ya da her hangi bir biçimde, kamuya açıklanmış bilgiler, tekniğin bilinen durumunu oluştururlar ve buluşçu içerik, daha önce kamuya açıklanmışsa, artık yenilik bulunmamaktadır. (17) Patentlerin yeniliği koşulu, tasarımlarda aranan yenilik özelliğinden farklıdır. Tasarımın yeniliği, görünümle ilgili olduğu halde, patent; teknik işlevle ilgili bir yeniliği amaçlamaktadır. 3. Patent hukukunda buluş adımı Buluş adımı (inventive step), patenti, faydalı modelden ayıran unsurdur. Bir bilgi veya öğretinin buluş olarak kabul edilebilmesi için, sadece yeni olması yetmez; tekniğin bilinen durumundan ayrılması, fark ve üstünlük yaratması gerekmektedir. (16) Serap Keskin; (2003), Patent ve Markanın Ceza Normları Đle Korunması, Ankara, s. 43. (17) Jeremy Phillips; Alison Firth; (2001), Introduction to Intellectual Property Law, Londra, s

10 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri PatKHK 9 ve 10 uncu maddeleri; yeni ve buluş basamağına sahip buluşların, sanayiye de uygulanabiliyorsa korunacağını belirtmiştir. Buluş basamağı; buluşun, tekniğin bilinen durumunu aştığını ortaya koyan teknik üstünlük ve nitelik olarak ifade edilebilir. Avrupa Patent Sözleşmesinin 52 nci maddesinde; buluş basamağına da yer verilmiş ve bu husus, unsurlar arasında sayılmıştır. Bu koşulla, buluşun, ilgili olduğu teknik alanda bir ilerlemenin ifadesi olması, aranmaktadır. Eğer buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar biçimde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmiş ise, tekniğin bilinen durumunu aşmış olduğu; diğer deyimle buluş adımı içerdiği kabul edilir. 4. Faydalı model tescili 551 sayılı PatKHK nin 1 inci maddesinin gerekçesinde, bu KHK nin sınaî hakların iki türü olan patent ve faydalı modelleri korumak amacını güttüğü ifade edilmiştir. Faydalı modeller, Türk sınai haklar hukukuna, kendine özgü özellikleri göz önünde tutularak ve ayrı bir hukuki müessese olarak, ilk kez pozitif bir düzenleme ile girmektedir. Birçok ülkede, faydalı modeller ayrı bir kanunla düzenlenmişken, hukukumuzda faydalı model konusu aynı yasal düzenleme içinde ele alınmıştır. PatKHK de ve hazırlanan Patent Kanunu Taslağında, bir kısım (Onbirinci Kısım) olarak yer aldığı görülmektedir. Ayrı bir kanunla düzenlenmemiş olmasının gerekçesi, gerek faydalı modelin ve gerekse patentin aynı konuyu, yani sanayiye uygulanabilen buluşları kapsamasıdır. Bu iki koruma müessesesinin arasındaki başlıca farklar; korumanın kıstasları, koruma süresi, inceleme şekli ve ispat mükellefiyetidir. Ayrıca, Türk Mevzuatı açısından, çok yeni bir hukuki müessese olan faydalı modelin, ayrı bir kanun ile düzenlenmesi halinde, Sınai Haklar ve özellikle patentle ilgilenen az sayıdaki kişi ve kurumların dahi bu olguyu gözden kaçırma tehlikesi içine düşmeleri söz konusu olabilirdi. Yine, Patent Kanunu Tasarısı ndaki patentler ile ilgili birçok hükmün mahiyeti ile bağdaştığı ölçüde faydalı modele de uygulanması, her ikisinin de aynı düzenleme içinde yer almasını pratik bakımdan da faydalı kılmaktadır. Faydalı modeller; adından anlaşılacağı üzere, buluş adımı içermeyen, ancak sanayide fayda sağlayıcı, yenilik özelliği olan, ürüne ilişkin teknik öğretilere verilmektedir. Ancak kimyasal maddeler ve prosesler (formülasyon) için Faydalı Model Belgesi verilemez. Küçük buluş olarak adlandırılabilecek teknik yenilikler, sanayiye uygulanabilir nitelikte olduğunda, faydalı modelle korunmaktadır. Bunlarda, mutlak yenilik aranmakla birlikte, patentten farklı olarak buluş adımı aranmamaktadır(patkhk 156 madde). Aynı zamanda patentten farklı olarak koruma süresi 10 yıldır. Faydalı model korumasının yararını birkaç cümle 198

11 ile belirtmek gerekirse, özellikle inceleme sistemindeki farklı düzenleme nedeniyle patent verilmesine oranla, faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, takip edenlerce, hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazi de olsa bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korumasına da oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, teknik gelişmenin, sadece en üst düzeydeki teknolojik alanda fevkalade önemli ve ekonomik veya önce buluşlarla sağlanacağı, söylenemez. Bunun yanında üretimi artıran, basitleştiren, kalitesini yükselten ve nihayet üretim usul ve uygulamasını değiştirerek, çevre kirliliğini azaltan, küçük, mütevazi buluşların da teknik gelişime çok önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Faydalı model konusunun, her alandaki, her tür buluşlar olabileceğini belirledikten sonra, terim konusunda haklı bir tereddüt ortaya çıkar. Yani, faydalı modelin konusu, model şeklinde tecessüm edebilen bir buluşla sınırlı değilse, niçin koruma hakkının adı yine de, faydalı model dir. Oysa, küçük buluş, günlük buluş hatta yeni Belçika Patent Kanunu nda olduğu gibi, küçük patent demek daha doğru olmaz mıydı? Faydalı model terminolojisine sadık kalınmasının nedeni; müessesesinin, geleneksel terminolojisini değiştirmenin çok da zorunlu olmayacağı fikridir. (18) B. Komşu disiplinlerdeki kavramlar ve patent hukuku ile ilişkileri 1. Tasarım tescil belgesi ve yeni tasarım Patent Hukuku ile komşu olan Tasarım Hukuku ise; ürünlerin ve sunuş biçimlerinin, özellikle, görsel yenilik ve ayırt edicilik taşıyan örneklerini konu edinir. Patent Hukuku, salt teknik alana ilişkin olduğu halde, Tasarım Hukuku, teknik işlevi değil; görünümü, hissedilebilir özellikleri, konu etmektedir. Bir teknik işlevin, görünüme katkısı olduğunda, bu yönüyle, tasarım hakkı kapsamında değerlendirilmesi de mümkündür. Yepyeni bir kanepe veya koltuk, görülmemiş estetikte bir fincan takımı, ergonomisi yenilikçi bir teknoloji ürünü olan, benzerlerinden ayırt edilebilen bir sandalye, özgün bir elbise tasarımı gibi hayatımızı kolaylaştıran, heyecan (18) Noyan; s

12 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri uyandıran ve yaşam zevki veren nesneler üretilmesini teşvik için, tasarım hakları güven verici bir alt yapı kurumudur. Tasarım hakkı, yeni ve ayırt edici tasarımları geliştiren tasarım sahiplerine tanınır ve patent gibi bazı tekelci hak ve yetkiler sağlar. Tasarım Tescil Belgesi, tasarımın, tescili ve mahiyeti gereği esaslı inceleme yapılmadan, sadece şekli şartlar denetlenerek düzenlenmekte olup, tescil 5 yıllık yenilemeler ile 25 yıla kadar geçerli olmak üzere, elde edilebilir. (EndTasKHK 5, 6, 7 ve 12 nci madde). Tasarım patentinden değil, tasarım tescil belgesi veya endüstriyel tasarım tescil belgesinden söz edebiliriz. Yeni ve ayırt edici olan tasarımlar korunmaktadır. Bir ürünün tamamı veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve/veya süslemesi gibi insan duyularıyla anlaşılabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünüm tasarım olarak kabul edilmekte ve tasarım tescil belgesi ile korunmaktadır. (19) 554 sayılı EndTasKHK nin 10 uncu maddesine göre; teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda, hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar; tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürüne, mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır. Tasarım hakkı, ürün veya eşyaların, teknik işlevini konu etmemekte; ürün veya eşyaların, görünümü konu etmektedir. Yeni tasarımların geliştirilmesi, firmalara, pazarda rekabet gücü sağlamakta, kalitenin artmasına, piyasada talebin oluşmasına katkı sağlamakta ve ürün satışlarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Kuşkusuz, patentli bir ürünün, patent sahibince veya izin verdiği kişilerce, yeni tasarlanmış biçiminin, tescil koşullarını taşımak kaydıyla, ayrıca tasarım hakkı ile korunması da mümkündür. Ancak bu durumda tasarım koruması teknik işleve değil, görünüme sağlanmaktadır. 2. Entegre devre topografyaları üzerindeki koruma Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hukuku da, Patent Hukukuna komşu olan bir diğer alandır. Entegre Devre Topografyaları, tekelci karakterli koruma bakımından patente benzer ve tescil şartları bakımından, patentten farklı hükümler yaratmaktadır. Geliştirilen orijinal devrelerin haritaları, TPE ce tescillenerek, koruma altına alınmaktadır sayılı Entegre Devre Topografya Koruması Hakkında Kanun, TRĐPS ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ardından, tarihli sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Entegre devre; elektronik bir işlevi veya benzeri diğer bir işlevleri yerine getirmek üzere (19) Cahit Suluk; Tahir Saraç; Temel Nal; Sami Karahan; s