PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ"

Transkript

1 PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ Đlhami Güneş Đzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimi I. Patent hukukunun kısa tarihçesi Patent, teknik bilginin kamuya açıklanması karşılığında, sınırlı bir tekel hakkını ifade eder. Bu terim, Latin kökenli olup, açık olmak anlamına gelmektedir. (1) Monarşilerin, Dünya coğrafyasında yaygın olduğu eski zamanlarda, bir mevki ye getirilen veya imtiyaz alanlara, bu haklarının kanıtı olarak, hükümdarlarca mühürlenmiş yazılı bir belge verilirdi. Belge, tekrar mühürlenip, üzeri kapatılmadığından, açık anlamında letters patent olarak anılmaktaydı. (2) Bu günkü anlamıyla, ilk kez Venedik te, 15. Yüzyılda buluşçuların korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. O dönemlerde bir kontrol ve dengeleme sistemleri bulunmuyordu ve kralların verdiği imtiyazlarla ilgili konular, belgeyi alan kişiler için serbestçe yararlanacakları bir tekel yaratmaktaydı. Örneğin; oyun kartları için verilen tekel, bu kartları zaten satmakta olanlar için katlanılması zor ve zararlı sonuçlar doğurmaktaydı. (3) Đngiltere de patent tekelleri, gerçekten buluşçu olup olmadıklarına bakılmaksızın, bir takım kişilere, Patent Ofisinin de kurucusu olan 1852 tarihli Patent Kanununun kabulüne dek, sıkça tanınmıştır. (4) II. Türk patent hukukunun kısa tarihçesi Bu kavram, ülkemize ilk kez, 1844 tarihli Fransız Patent Kanunundan alınan 1879 Tarihli Đhtira Beratları Kanunu ile girmiştir. Bu kanun, 1995 yılına dek yürürlükte kalmış ve AB ile gümrük birliğini öngören 1/95 sayılı Ortaklar Konseyi kararı sonrasında, Patentlerin Korunması Hakkındaki 551 sayılı KHK nin kabulü ile sona ermiştir. Yürürlükteki yasal kaynak olan 551 sayılı KHK ise, patent terimini tercih etmiş bulunmaktadır. (1) Tahir Saraç; Temel Nal; Cahit Suluk; Sami Karahan; (2008), Fikri Mülkiyet Hukuku, s (2) Tahir Saraç; (2003), Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara, s. 26. (3) Lionel Bently; Brad Sherman; (2002), Intellectual Property Law, s (4) Alison Firth; Jeremy Phillips; (2001), Introduction to Intellectual Property Law, Oxford, s

2 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri Türkiye de Patent Hukuku, Paris Anlaşması, (5) WIPO Anlaşması, (6) TRĐPS Sözleşmesi (7) ve Avrupa Patent Sözleşmelerine (8) taraf oluşumuzun etkisiyle kıta Avrupa Patent Hukuku parametreleri ile gelişmiştir. Türk Patent Hukuku, KHK nin yürürlüğü ile birlikte çağdaş anlamda uygulamaları benimsemiş ve buluşların korunmasında önemli adımlar atılmıştır. Patent ihlallerinin, cezai olarak engellenebilmesi amacıyla, suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olarak, 4128 sayılı Kanun ile ceza hükümleri 73/A madde olarak KHK ye eklenmiş ve 5194 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ancak anılan ilkenin ihlali, Anayasa Mahkemesinin bu hükümleri iptal etmesini gerektirmiştir. Patentler ve faydalı modeller açısından PatKHK nin sağladığı hukuki koruma sürmekle birlikte, PatKHK ya, 4128 sayılı Yasa ile eklenen ve te 5194 Sayılı Yasa ile değiştirilen 73/A maddesinde yer alan ceza hükümleri; Anayasa Mahkemesinin, tarihli, 2005/ /19 nolu ve temel gerekçesi kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine dayalı olan iptal kararı karşısında fiilen etkisiz kalmış, uygulanamaz hale gelmiştir. (9) III. Patent hukukunun kaynakları Türk Patent Hukukunun ana kaynağı, 551 sayılı PatKHK dir. Buna göre; patent hakkı konusundaki uyuşmazlıklara, bu KHK uygulanacaktır. Ancak, buluşçu dilerse, buluş üzerindeki haklarını üçüncü kişilere karşı; TTK 54, TBK 49 ve 50, TCK 239 maddeleri çerçevesinde dahi ileri sürebilir. Özellikle, patentlenmemiş buluşlar bakımından, haksız rekabet hükümleri, genel başvuru yolu olarak yürürlüktedir. Öte yandan, KHK nin Uygulama Yönetmeliği ve TPE nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de kaynaklar arasındadır. (5) Taraf bulunduğumuz Sınai Mülkiyetin Korunmasına Đlişkin Paris Sözleşmesi nin 1967 tarihinde Stockholm de değiştirilmiş bulunan metninin 1 ila 12 nci maddelerine tarihli ve 7/10644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konulan çekincenin kaldırılması; Dışişleri Bakanlığının teklif yazısı üzerine, tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. maddesine göre tarihinde kararlaştırılmıştır( gün ve sayılı Resmî Gazete). (6) Türkiye bu Anlaşma ya gün ve 7/10540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmıştır( gün ve sayılı Resmî Gazete). (7) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, gün ve sayılı Resmî Gazete, Kanun, 3 üncü maddesi uyarınca tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. (8) Türkiye nin Sözleşme ye katılması Bakanlar Kurulunun gün ve 2000/42 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi Đle Đlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Hakkında Karar ıyla kararlaştırılmıştır(resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshası). (9) Kararın tam metni için bkz: (erişim tarihi ) 190

3 1973 tarihli, Avrupa Patent Sözleşmesi ne, tarihinden itibaren, ülkemiz de taraf olmuştur. Avrupa Patentlerinin Verilmesi Đle Đlgili Avrupa Patent Sözleşmesi yle aşağıdaki hususlar amaçlanmıştır: i) Buluşların korunması konusunda, Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek. ii) Üye ülkelerde, patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması. iii) Üye ülkelerde, verilen patentler için standart kuralların oluşturulması. Avrupa Patent Sözleşmesi ile Avrupa Patent Organizasyonu nu da kurulmuştur. Sözleşmede, 20 Mart 1883 tarihinde Paris te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967 de düzeltilen, Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesinin, 19. maddesinin amacı dâhilindeki özel bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli, Patent Đşbirliği Anlaşmasının, 45 inci maddesinin 1. paragrafı uyarınca, bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak konusunda anlaştıkları bilgisine de giriş kısmında yer verilmiştir. Sözleşmenin 1 inci maddesinde; bütün üye ülkeler için ortak olan bu hukuk sisteminin, buluşlara patent verilmesi amacıyla oluşturulduğu, ifade edilmiştir. Avrupa Patent Sözleşmesi nin, 69 uncu maddesi patent korumasının kapsamını düzenlemekte olup, üye ülke mahkemelerinin, Avrupa patentini yorumlama konusunda uygulayacakları ilkeyi içermektedir. Patent koruması, istemlere göre belirlenmekte ve çizimler ile tarifname istemlerin yorumlanmasında, yardımcı unsurlar olarak kabul edilmektedir. Nitekim, anılan hüküm, 551 sayılı PatKHK 83 üncü maddede de aynen yer almaktadır. Patent Đşbirliği Anlaşması (PCT), 19 Haziran 1970 tarihinde Washington da imzalanmış, 2 Ekim 1979 tarihinde ve 3 Şubat 1984 tarihinde tadil edilmiştir tarihli, Patent Đşbirliği Antlaşması na, tarihinden itibaren ülkemiz de taraf olmuştur. Türkiye nin, Sözleşme ye taraf oluşu, Bakanlar Kurulunun gün ve 1996/7772 sayılı Kararıyla kararlaştırılmıştır. Patent Đşbirliği Sözleşmesi (Patent Cooperation Treaty), üye ülkeler için, patent başvurularını rasyonalize etmek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşmenin amacı; katılan tüm ülkeler için merkezi, basitleştirilmiş ve ekonomik başvuru olanağı sağlamaktır. Dünya çapında, endüstrileşmiş tüm ülkelerin aralarında olduğu, 100 ün üzerinde ülkenin katıldığı bir sözleşmedir. Sözleşme; başvuru sahibine, tek bir dosya açarak, uluslararası başvuru yapma olanağı sağlamakta; böylece tek bir başvuru ile koruma istenen birden fazla ülkede uluslararası koruma başlatılmaktadır. Uluslararası aşamada, uluslararası araştırma raporu alınmakta, gerekirse başvuru ıslah edilebilmekte, süreç tamamlandıktan 191

4 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri sonra ulusal aşamaya geçilmekte ve koruma istenen ülke ofislerinde ulusal patent başvuru süreci yürütülmektedir. (10) IV. Patent hukukunun amaç ve işlevi Fikir özgürlüğü, herkes tarafından rahatça savunulabilecek bir temel haktır. Ancak, başkalarının emek ve çabalarıyla elde ettikleri semerelerden karşılıksız yararlanma olanağının, savunulmayacağı da tartışmasız bir gerçektir. Bu gerçek, bizi, patent korumasının gerekliliğine götürmektedir. Emek ilkesi veya fikri hakkın tanınması ve korunması ihtiyacı, patentle ifade edilen hukuki sonuçları bulunan belgenin düzenlenmesine ve yirmi yıl süreyle belge sahibine, buluştan yararlanma ve başkalarının yararlanmasını önleme yetkilerinin sağlanması sonucunu doğurmaktadır. Buluş ve buluş hakkı, Patent Hukukunun merkez öğesidir. Patent Hukuku, basitçe, buluşların korunması ile buluşçu çabaları ve toplam kalite artışını, yenilikçiliği teşvik etmektedir. (11) Patent belgesi, buluşçunun, buluş üzerindeki fikri hakkının karşılığı olarak, yetkili kamu otoritesi tarafından düzenlenir ve buluş sahibine verilir. Buluş; öğreti veya teknik bilgisi ekonomik önemi nedeniyle korunması gereken bir değerdir; ancak koruma süresiz değildir. Patent sahibi, 20 yıl süreyle korunarak ödülünü elde eder; daha sonrasında bu bilgi artık herkese açık, bedelsiz kullanılabilen bir bilgi haline gelir. Bu, kamu yararı ile buluş sahibinin yararı arasında kurulan dengenin doğal sonucudur. Tekel hakkının sonsuz süreli veya daha uzun süreli tanınması, teknolojik gelişmelerin önüne set çekecek, yenilikçiliği engelleyecektir. Bölgesel Patent Ofisi, Ulusal Patent Ofisi, Bölgesel ve çoklu tescil sistemleri ve patent uyuşmazlıklarına bakan uzman mahkemeler, hep birlikte, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri sürdürmeyi amaçlarlar. Patent hukuku, sanayiyi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü, buluş veya küçük buluşlar ve teknolojik iyileştirmeler esasen yatırım, emek ve bilgi birikiminin filizlenmesi demektir. Bu türden çabalar sayesinde, elde edilen ilerlemelerin hukuki bir zemin dahilinde tanınması, tescili ve korunması, endüstri çevrelerinin ve rekabet düzeninin sağlıklı biçimde işlemesi bakımından son derece önemlidir. Endüstrinin, insan ihtiyaçlarına ve yaşanan her türlü soruna yanıt vermesi, yenilikler, yeni ürünler sunma çabası, bir yandan ekonomik, sosyal gelişmelerin doğal bir gereğidir. Ancak, yenilikçi ve rekabetçi düzenin sağlanması ve korunması, iyi işleyen bir patent araştırma ve tescil sistemi ile mümkündür. Sistemin yargı ayağının da (10) Guy Triton; (2002), Intellectual Property in Europa, Londra, s. 61. (11) Nitekim, PatKHK 1 inci madde yenilikçiliği teşvik amacını vurgulamaktadır. 192

5 aynı şekilde patent davalarını bu davaların doğasına uygun teknik yöntem ve yaklaşımlarla ele alması kaçınılmazdır. Patent Hukukunun en somut işlevi; bireysel olarak buluş sahiplerini korumanın yanı sıra kamusal anlamda, rekabetin işlerliğine hizmettir. Buluş sahiplerinin haklarının ihlali, haksız rekabetin özel biçimlerindendir. Bununla birlikte, genel kurallar, patent uyuşmazlıklarında yeterli olmayabilir. Đşin teknik doğası gereği, özel düzenlemeler kaçınılmaz olmuş ve bu hukuk dalı gelişmiştir. Araştırma ve esaslı inceleme aşamalarından geçerek tescillenen patentler; sahiplerine, rakiplerine göre avantaj ve üstünlükler sağlamaktadır. Bu nedenle, patentler, ekonomik açıdan büyük değerlere ve iş dünyasında stratejik olarak güçlü silahlara dönüşebilmektedir. Bu aşamada, Rekabet Hukukunun önemli dengeleyici rolü devreye girebilmektedir. V. Sınai mülkiyet hukukunda temel kavramlar Günlük konuşma dilinde patent sözcüğü; buluş, marka, tasarım ve faydalı model dahil neredeyse her çeşit sınai hak için tekel hakkı anlamında kullanılsa da, hukuki ve teknik olarak sadece buluşlara patent belgesi verilmektedir. Uygulamacıların iletişim dilinde, bu sözcük buluşu ifade eder ve kuşkusuz marka, tasarım ve ticaret unvanı gibi diğer sınai haklardan önemli farklarla ayrılır. Bu bakımdan, uygulamacıların, öncelikle terminolojiye hakim olmaları bekleneceği için ilgili ve birbiriyle bağlantılı önemli kavramların tanıtımı gerekli olmuştur A. Patent hukuku alanındaki önemli kavramlar Bu başlık altında; buluş buluşa verilen patent, küçük buluşlara verilen faydalı model belgesi, yeni tasarımlara verilen tasarım belgesi, entegre devre topografya tescilleri ve yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakkı belgeleri kısaca açıklanacaktır. 1. Patent tescili ve buluş Yeni, sanayiye uygulanabilir ve buluşçu adım içeren bilgi ve öğretilere patent hakkı tanınır. Patent belgesi sahibi, buluş olduğu anlaşılan konuda kazandığı patent belgesi ile 20 yıl süreli bir tekel hakkı elde etmiş olur. Buluşlar, tamamen fikri bir faaliyet ve insan yaratıcılığının ürünü olduklarından, fikri mülkiyet hakkı konusu olarak kabul edilirler. Patent ve faydalı model hakkının konusu buluştur. Buluş sözcüğü; eski dildeki icat ve ihtira sözcükleri yerine kullanılmaktadır. Buluş; bilinmeyen, farkında olunmayan bir şeyi (bir usulü veya ürünü), ortaya çıkarmak olarak tanımlanabilir. (12) Buluşun ortaya (12) Erdal Noyan; (2011), Patent Hukuku, Ankara, s

6 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri çıkması ile patent belgesi derhal verilmez. Çeşitli araştırma, inceleme süreçlerinden sonra patent belgesi düzenlenir ve buluş sahibine etkin koruma sağlanır. Buluşun bulunması ile önce buluşçunun buluş üzerinde hakları doğar ki anılan buluşçu haklarının başta geleni, buluş başvurusu yapma hakkıdır. Türk Dil Kurumunun hazırladığı sözlükte, buluşlarla da ilgili olan şu açıklamalar yer almaktadır: Đlk defa yeni bir şey yaratmak. Bilinen bilgilerden yararlanarak, daha önce bilinmeyen, yeni bir bulguya ulaşmak veya yöntem geliştirmek. Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak, bunların işlenişinde yeni bir yol tutmak. Bilinmeyeni, tanınmayanı araştırıp, bulup, ortaya çıkarma. Büyük ve çok önemli olan bulgu. Yeni bir mal, üretim yöntemi (tekniği) ya da herhangi bir şeyin ortaya atılması, uygulamaya konması. (13) Buluş iddiasının kabul edilerek, patent düzenlenebilmesinin yasal şartları bulunmaktadır. Bunlar; yenilik, buluş adımı ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarıdır. Öte yandan, bazı alanlar ve konular, patent alınmasına kapalıdır. Buluşçu, başvuruyu kendisi yapabileceği gibi başka bir gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir. TPE nin patent belgesi vermesi ile patentten doğan haklar ortaya çıkar. (14) PatKHK 7 nci madde uyarınca; yeni, buluş adımı içeren ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patentlenebilir. Patent, bazen doğrudan doğruya bir ürüne, bazen de bir usule ilişkin verilebilmekte; ürün patenti, usul patenti ayrımı yapılmaktadır. Tekniğin herhangi bir alanında patent istenmesi olanaklıdır. Ancak, PatKHK 8 inci madde gereğince; keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plânlar, usuller ve kurallar; edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri PatKHK kapsamı dışında tutulurlar. (13) tdkterim.gov.tr/bts/ (erişim tarihi ) (14) Tahir Saraç; (2003), Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara, s

7 Yine, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı buluşlar, patent verilerek korunmazlar. Bitki ve hayvan türleri ve önemli ölçüde biyolojik esaslara dayalı bitki veya hayvan yetiştirme usulleri de patent kapsamı dışındadır. a) Buluş sahibi Serbest buluşlarda buluş yapan basitçe patent başvurusu yapmaya hak sahibi olur. Hizmet buluşu söz konusu olduğunda, buluşçunun işvereni veya buluşçudan hakları devralanlar, buluş sahibi olarak patent başvurusu yapabilirler. Patent isteme hakkının ilke olarak buluş sahibine ait bulunduğu, patent isteme hakkının devredilebileceği, buluş sahibi olmayan kişinin, buluş üzerindeki hakkının devren iktisap yoluyla olduğu KHK nin 11 inci maddesinin gerekçesinde beyan edilmiştir. Bazı durumlarda ise, birden çok gerçek kişi, fikrî bir ürün meydana getirebilir. Yine, buluş, birden fazla gerçek kişi tarafından ortaya konulan çaba sonucunda gerçekleştirilebilir. Bu durumda, buluşun sahibi, birden fazla gerçek kişi olur. PatKHK 11 inci maddesinin gerekçesinde; müşterek buluş sahibi, müşterek buluş sahiplerinden, hiçbirinin ön fikri olmaksızın, müşterek bir fikrî faaliyete katılarak, buluş fikrine varmada yaratıcı katkıda bulunmuş kişi olarak tarif edilmiştir. Buluş; birden çok kişi tarafından ortak çabaları ile birlikte gerçekleştirildiği takdirde, taraflar, müşterek olarak patent isteme hakkına sahiptirler. Ancak, başka türlü bir anlaşma yapabilirler. PatKHK 11 inci maddesinin gerekçesinde; müşterek buluş sahiplerinin, buluşla ilgili olarak birbirlerine karşı hukukî durumlarının, sözleşmeyle düzenlenebileceği, sözleşme mevcut değilse Medenî Kanundaki müşterek mülkiyet hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. b) Buluşçu Buluş, kural olarak insan tarafından meydana getirilebilir. Bunun en önemli sebebi; buluşun aklı kullanmayı da gerektirmesidir. PatKHK nin 11 inci maddesinin gerekçesinde; buluş, fikrî bir faaliyetin ürünü olduğu için, buluş sahibinin gerçek kişi olduğu, tüzel kişilerin buluş sahibi olamayacakları belirtilmiştir. Patent istemek hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine aittir. Halef; birinden sonra gelen, birinin yerine geçen kişidir. Buluşçu, buluş isteme hakkını devredebileceği gibi bu keyfiyet hizmet ilişkisinde olduğu gibi kanundan da doğabilir. Patent başvurusunda bulunmak için, buluş sahibi olmak şart değildir. Buluşla ilgili hakları devir alan kişi de patent başvurusunda bulunabilir. 195

8 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri Patent başvurusu formuna, buluşu yapanın adı yazılmak zorundadır. (15) PatKHK 15 inci maddesi uyarınca; buluşu yapanın, patent sahibi veya başvuru sahibinden, adının, patentte belirtilmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Mali anlamda yararlanıp yararlanamayacağı ayrı bir konu olsa da, buluşçunun adının belirtilmesi, talep edebileceği manevi hakkıdır. 551 sayılı PatKHK nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, patent almak için, ilk başvuran kişinin, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibi olduğu, açıkça ifade edilmektedir. Patent isteme hakkının gaspı söz konusu olduğunda, KHK nin Patent Đsteme Hakkının Gasbı başlığı altındaki 12 nci maddesindeki hükümlere göre davranılması gerekir. Bu davanın düzenlenmiş olması, gerçek buluş sahipliğinin tanındığına ilişkin bir başka gerekçedir. c) Serbest buluş ve hizmet buluşu PatKHK madde 16 ile 38 inci maddeler arasında işçi buluşları hususu düzenlenmiştir. Đşçi buluşları Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş olmak üzere iki kategoride değerlendirebiliriz. Bu ayrım, buluşun bir hizmet ilişkisi dahilinde gerçekleştirilmesi keyfiyetinden doğmaktadır. Buluşçu, çalıştığı özel veya kamu sektöründe yer alan firmada, kendisine düşen işi yaparken veya bu görev kapsamında faaliyeti sırasında, buluşu gerçekleştirdiği takdirde, hizmet buluşu söz konusudur. Bir işçi tarafından, hizmet veya iş emri içeren sözleşme kapsamında oluşturulmamış olan buluşlar ise serbest buluştur(patkhk 16 ve 17 nci maddeler). Hizmet buluşlarında; Đşçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş sırasında yaptığı buluşlardır. Hizmet buluşlarında; işçi gecikmeksizin, yaptığı buluşu ayrıntılı olarak, işverene yazılı olarak bildirir; işveren, gerekli düzeltme önerilerini 2 ay içinde işçiye bildirir; işveren, buluş üzerinde kısmen ya da tamamen, hak talep ettiğini, işçiye bildirir, yazılı bildirim olmazsa tüm haklar işçinin olmaktadır. Đşveren buluş ile ilgili olarak işçiye belirli bir bedel ödeyebilmektedir. Serbest buluşlarda ise; bu buluşlar hizmet buluşlarının dışında kalan, işçinin, yaptığı işle ilgisi olmayan bir alanda yaptığı buluşlardan olduğu için, işçi, buluş yaptığını zaman geçirmeden, işverene yazılı olarak bildirir; işveren buluşun hizmet buluşu olup olmadığı (15) Türk Patent Hukukunda gerçek buluşçu ilkesinin kabul edildiği söylenebilir; buluşu yapanın patent belgesinde gösterilmesi zorunluluğu ve gasp davası açma imkanı bu ilkenin sonucudur. Kaynak niteliğindeki Avrupa Patent Sözleşmesi PatKHK nin temelini oluşturmaktadır ve gerçek buluşçu ilkesi, Avrupa Patent Sözleşmesinde de benimsenmiştir. Fazla bilgi için, bkz; Saraç; Patentten Doğan Hakka Tecavüz.., s

9 hakkındaki görüşünü 3 ay içinde bildirir. Bu bildirim yapılmazsa buluş hakkı işçinin olacaktır. PatKHK 41 inci maddeye göre, üniversite mensuplarının buluşları konusu düzenlenmiştir. Buna göre; üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda, bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının buluşları, serbest buluş sayılır. Bu buluşlar hakkında bildirim ve teklif yükümlülüğü yoktur. 2. Patent hukukunda yenilik Patent başvurusu yapıldıktan sonra, buluşla ilgili teknik alanda, başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihi itibarıyla evrensel ölçekte, yenilik (novelty) araştırması yapılır ve ileri sürülen öğretinin, yazılı veya sözlü olarak açıklanmış tüm bilgilerle karşılaştırılması suretiyle yeni olup olmadığı araştırılır. Buluşa patent alınması için, yapılan başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) önceki tarih itibarıyla yenilik araştırması yapılır. Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, toplumca erişilebilir, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklama olmaması gerekmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, kamunun ulaşabileceği biçimde ileri sürülen buluşa ilişkin bilgi, yazılı veya sözlü mevcutsa, artık o buluş yeni değildir. Eğer bilgi, buluş, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse veya bu sonuç çıkarılamıyorsa, -üstü örtülü biçimde tekniğin parçası- buluş, yenidir. Tekniğin bilinen durumuna, ulusal, uluslararası ya da Avrupa alanında yapılmış patent başvuruları da dahildir. (16) Yenilik, kamu açısından yeniliktir; yazılı, sözlü ya da her hangi bir biçimde, kamuya açıklanmış bilgiler, tekniğin bilinen durumunu oluştururlar ve buluşçu içerik, daha önce kamuya açıklanmışsa, artık yenilik bulunmamaktadır. (17) Patentlerin yeniliği koşulu, tasarımlarda aranan yenilik özelliğinden farklıdır. Tasarımın yeniliği, görünümle ilgili olduğu halde, patent; teknik işlevle ilgili bir yeniliği amaçlamaktadır. 3. Patent hukukunda buluş adımı Buluş adımı (inventive step), patenti, faydalı modelden ayıran unsurdur. Bir bilgi veya öğretinin buluş olarak kabul edilebilmesi için, sadece yeni olması yetmez; tekniğin bilinen durumundan ayrılması, fark ve üstünlük yaratması gerekmektedir. (16) Serap Keskin; (2003), Patent ve Markanın Ceza Normları Đle Korunması, Ankara, s. 43. (17) Jeremy Phillips; Alison Firth; (2001), Introduction to Intellectual Property Law, Londra, s

10 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri PatKHK 9 ve 10 uncu maddeleri; yeni ve buluş basamağına sahip buluşların, sanayiye de uygulanabiliyorsa korunacağını belirtmiştir. Buluş basamağı; buluşun, tekniğin bilinen durumunu aştığını ortaya koyan teknik üstünlük ve nitelik olarak ifade edilebilir. Avrupa Patent Sözleşmesinin 52 nci maddesinde; buluş basamağına da yer verilmiş ve bu husus, unsurlar arasında sayılmıştır. Bu koşulla, buluşun, ilgili olduğu teknik alanda bir ilerlemenin ifadesi olması, aranmaktadır. Eğer buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar biçimde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmiş ise, tekniğin bilinen durumunu aşmış olduğu; diğer deyimle buluş adımı içerdiği kabul edilir. 4. Faydalı model tescili 551 sayılı PatKHK nin 1 inci maddesinin gerekçesinde, bu KHK nin sınaî hakların iki türü olan patent ve faydalı modelleri korumak amacını güttüğü ifade edilmiştir. Faydalı modeller, Türk sınai haklar hukukuna, kendine özgü özellikleri göz önünde tutularak ve ayrı bir hukuki müessese olarak, ilk kez pozitif bir düzenleme ile girmektedir. Birçok ülkede, faydalı modeller ayrı bir kanunla düzenlenmişken, hukukumuzda faydalı model konusu aynı yasal düzenleme içinde ele alınmıştır. PatKHK de ve hazırlanan Patent Kanunu Taslağında, bir kısım (Onbirinci Kısım) olarak yer aldığı görülmektedir. Ayrı bir kanunla düzenlenmemiş olmasının gerekçesi, gerek faydalı modelin ve gerekse patentin aynı konuyu, yani sanayiye uygulanabilen buluşları kapsamasıdır. Bu iki koruma müessesesinin arasındaki başlıca farklar; korumanın kıstasları, koruma süresi, inceleme şekli ve ispat mükellefiyetidir. Ayrıca, Türk Mevzuatı açısından, çok yeni bir hukuki müessese olan faydalı modelin, ayrı bir kanun ile düzenlenmesi halinde, Sınai Haklar ve özellikle patentle ilgilenen az sayıdaki kişi ve kurumların dahi bu olguyu gözden kaçırma tehlikesi içine düşmeleri söz konusu olabilirdi. Yine, Patent Kanunu Tasarısı ndaki patentler ile ilgili birçok hükmün mahiyeti ile bağdaştığı ölçüde faydalı modele de uygulanması, her ikisinin de aynı düzenleme içinde yer almasını pratik bakımdan da faydalı kılmaktadır. Faydalı modeller; adından anlaşılacağı üzere, buluş adımı içermeyen, ancak sanayide fayda sağlayıcı, yenilik özelliği olan, ürüne ilişkin teknik öğretilere verilmektedir. Ancak kimyasal maddeler ve prosesler (formülasyon) için Faydalı Model Belgesi verilemez. Küçük buluş olarak adlandırılabilecek teknik yenilikler, sanayiye uygulanabilir nitelikte olduğunda, faydalı modelle korunmaktadır. Bunlarda, mutlak yenilik aranmakla birlikte, patentten farklı olarak buluş adımı aranmamaktadır(patkhk 156 madde). Aynı zamanda patentten farklı olarak koruma süresi 10 yıldır. Faydalı model korumasının yararını birkaç cümle 198

11 ile belirtmek gerekirse, özellikle inceleme sistemindeki farklı düzenleme nedeniyle patent verilmesine oranla, faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, takip edenlerce, hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazi de olsa bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korumasına da oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, teknik gelişmenin, sadece en üst düzeydeki teknolojik alanda fevkalade önemli ve ekonomik veya önce buluşlarla sağlanacağı, söylenemez. Bunun yanında üretimi artıran, basitleştiren, kalitesini yükselten ve nihayet üretim usul ve uygulamasını değiştirerek, çevre kirliliğini azaltan, küçük, mütevazi buluşların da teknik gelişime çok önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Faydalı model konusunun, her alandaki, her tür buluşlar olabileceğini belirledikten sonra, terim konusunda haklı bir tereddüt ortaya çıkar. Yani, faydalı modelin konusu, model şeklinde tecessüm edebilen bir buluşla sınırlı değilse, niçin koruma hakkının adı yine de, faydalı model dir. Oysa, küçük buluş, günlük buluş hatta yeni Belçika Patent Kanunu nda olduğu gibi, küçük patent demek daha doğru olmaz mıydı? Faydalı model terminolojisine sadık kalınmasının nedeni; müessesesinin, geleneksel terminolojisini değiştirmenin çok da zorunlu olmayacağı fikridir. (18) B. Komşu disiplinlerdeki kavramlar ve patent hukuku ile ilişkileri 1. Tasarım tescil belgesi ve yeni tasarım Patent Hukuku ile komşu olan Tasarım Hukuku ise; ürünlerin ve sunuş biçimlerinin, özellikle, görsel yenilik ve ayırt edicilik taşıyan örneklerini konu edinir. Patent Hukuku, salt teknik alana ilişkin olduğu halde, Tasarım Hukuku, teknik işlevi değil; görünümü, hissedilebilir özellikleri, konu etmektedir. Bir teknik işlevin, görünüme katkısı olduğunda, bu yönüyle, tasarım hakkı kapsamında değerlendirilmesi de mümkündür. Yepyeni bir kanepe veya koltuk, görülmemiş estetikte bir fincan takımı, ergonomisi yenilikçi bir teknoloji ürünü olan, benzerlerinden ayırt edilebilen bir sandalye, özgün bir elbise tasarımı gibi hayatımızı kolaylaştıran, heyecan (18) Noyan; s

12 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri uyandıran ve yaşam zevki veren nesneler üretilmesini teşvik için, tasarım hakları güven verici bir alt yapı kurumudur. Tasarım hakkı, yeni ve ayırt edici tasarımları geliştiren tasarım sahiplerine tanınır ve patent gibi bazı tekelci hak ve yetkiler sağlar. Tasarım Tescil Belgesi, tasarımın, tescili ve mahiyeti gereği esaslı inceleme yapılmadan, sadece şekli şartlar denetlenerek düzenlenmekte olup, tescil 5 yıllık yenilemeler ile 25 yıla kadar geçerli olmak üzere, elde edilebilir. (EndTasKHK 5, 6, 7 ve 12 nci madde). Tasarım patentinden değil, tasarım tescil belgesi veya endüstriyel tasarım tescil belgesinden söz edebiliriz. Yeni ve ayırt edici olan tasarımlar korunmaktadır. Bir ürünün tamamı veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve/veya süslemesi gibi insan duyularıyla anlaşılabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünüm tasarım olarak kabul edilmekte ve tasarım tescil belgesi ile korunmaktadır. (19) 554 sayılı EndTasKHK nin 10 uncu maddesine göre; teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda, hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar; tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürüne, mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır. Tasarım hakkı, ürün veya eşyaların, teknik işlevini konu etmemekte; ürün veya eşyaların, görünümü konu etmektedir. Yeni tasarımların geliştirilmesi, firmalara, pazarda rekabet gücü sağlamakta, kalitenin artmasına, piyasada talebin oluşmasına katkı sağlamakta ve ürün satışlarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Kuşkusuz, patentli bir ürünün, patent sahibince veya izin verdiği kişilerce, yeni tasarlanmış biçiminin, tescil koşullarını taşımak kaydıyla, ayrıca tasarım hakkı ile korunması da mümkündür. Ancak bu durumda tasarım koruması teknik işleve değil, görünüme sağlanmaktadır. 2. Entegre devre topografyaları üzerindeki koruma Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hukuku da, Patent Hukukuna komşu olan bir diğer alandır. Entegre Devre Topografyaları, tekelci karakterli koruma bakımından patente benzer ve tescil şartları bakımından, patentten farklı hükümler yaratmaktadır. Geliştirilen orijinal devrelerin haritaları, TPE ce tescillenerek, koruma altına alınmaktadır sayılı Entegre Devre Topografya Koruması Hakkında Kanun, TRĐPS ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ardından, tarihli sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Entegre devre; elektronik bir işlevi veya benzeri diğer bir işlevleri yerine getirmek üzere (19) Cahit Suluk; Tahir Saraç; Temel Nal; Sami Karahan; s

13 tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki üründür(5147 sayılı Kanun 2/a madde). Koruma süresi, piyasaya sürme veya ticari olarak piyasaya sürme olmadığında, tescil başvurusunda bulunma tarihinden itibaren 10 yıldır(6 ncı madde). Entegre devre topografyası; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü ile entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü kastetmektedir. Devre Topografyasının dayandığı Đçerik, Proses, Sistem, Teknikler, Yarı Đletken Üründe Saklanan Bilgi koruma dışındadır. Entegre Devre Topografyasının Tescil Đşlemleri Đncelemesiz Sistem ile gerçekleştirilmektedir. Yarı iletkenler de denen entegre devrelerin topografyaları, boyutların küçültülmesi ve bunların üretimi için gerekli malzeme miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu teknolojiye ise microchips denmektedir. (20) 3. Yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı hakları Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması, ayrı bir sınai mülkiyet alanıdır. Bitki Islahçı Hakları tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Đlişkin Kanun kapsamında korunmaktadır sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tarihinde yürürlüğe giren Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik, Çiftçi Đstisnası Esasları Uygulama Yönetmeliği ve tarihinde yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Haklarından Yararlanmasına Đlişkin Yönetmelik bulunmaktadır. Bir bitki çeşidinin korunması için, (i) yenilik (5042 sayılı Kanunun 5 inci maddesi), (ii) farklılık (5042 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi), (iii) yeknesaklık (5042 sayılı Kanunun 7 nci maddesi), (iv) durulmuşluk (5042 sayılı Kanunun 8 inci maddesi) ve (v) isimlendirme (5042 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi) şartları vardır. Bitkinin, genetik yapısı değiştirilerek, ıslah gerçekleştirilmektedir. Bitki ıslahının amacı; verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanaklı, sıcaklık-kuraklık gibi stres koşullarına uyumlu çeşitler elde etmek ve çevreyi korumaktır. Gübreleme ve tarım ilaçlarının kullanımı, çevreyi önemli ölçüde kirletebilmektedir. Islah yoluyla, ilaçlama gerektirmeyecek türler elde edilebilmektedir. (21) (20) Feyzan Çelik Şehirali; (1998), Patent Hakkının Korunması, Ankara, s. 27. (21) Mustafa Tüysüz; (2007), Fikri Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakkı, Ankara, s

14 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri Bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı hakkı, patentle, tasarım ve markayla ilişkilidir. Ancak yaşayan organizmaların patentlenmesi fikri, itirazlarla karşılanmış ve Patent hukukunun, bu haklar için uygun olmayacağı, değerlendirilmiştir. Bitki ıslahının, doğa ürününü konu etmesi, ıslahçı çabalarındaki buluş adımının tayin güçlüğü ve sanayiye uygulanabilirlik açısından patentten farklı bir koruma alanı olduğu kabul edilmiştir. (22) Türkiye de, bitki ıslahçı hakları ile ilgili işlemler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bitki ıslahçıları, -tohum hakkı sahipleri- sınai haklarının en geniş korumadan yararlanması için patent, mahremiyet sözleşmeleri, ticari sır koruması veya ıslahçı hakkı düzenlemelerinden yararlanarak, kümülâtif bir koruma talebinde bulunmaktadırlar. Patent koruması tercih edildiğinde; artık bilgi kamuya açıklanmış olmakta ve artık ticari sır kalmamaktadır. Ancak ticari sır koruması, diğer bir deyimle, haksız rekabet hükümlerinin korumayı amaçladığı yarar; dürüstlük kurallarını etkin kılmaktır. Islahçı hakkı sağlayan sertifikaların alınmasında ise açıklama şartı bulunmaması, bunların ticari sır korumasına engel olmamasını sağlamaktadır. (23) Nitekim, yasa, hibrit çeşitlerde ticari sır korumasını kabul etmiştir(5042 sayılı Yasa 70/3 üncü md). Koruma süresi ise ıslahçı hakkının tescili tarihinden itibaren; ağaçlar, asmalar ve patates için 30 yıl, diğer bitki çeşitleri için 25 yıldır (5042 sayılı Kanunun 10 madde). 3. Haksız Rekabet ve Know-How Patent Hukuku, haksız rekabetin özel bir alanı olarak sonradan gelişmiştir. Haksız rekabet hükümleri, bilginin inanılmaz bir hızla yayıldığı çağımızda, yoğun araştırma ve geliştirme faaliyeti yapan firmaların geliştirdikleri öğreti ve bilgileri, ürün ve hizmet sunumundaki yenilikleri, koruma konusunda, ihtiyacı karşılayamayacağından, özel bir dal olarak Patent Hukuku gelişmiştir. Kamu otoritesiyle paylaşılmak suretiyle buluşun tescillenerek korunması, hak sahipleri için daha saydam, emin ve sürdürülebilir bir yöntem oluşturmaktadır. Tescil sayesinde, elde edilen hukuki korumanın yanında, hakkın hukuki tasarruflara konu edilmesi; lisanslanması, haczi, devredilmesi de mümkün olabilmektedir. Ancak, buluşun gizli tutulması, yani patent başvurusuna konu edilmeyerek, işletmenin ticari sırrı olarak korunması ve kullanılması da bir tercih olabilir. O vakit, patent tescilinin sağladığı imkanlardan yararlanamayacak olan sır sahibi, haklarını genel hukuk ilkeleri kapsamında koruyabilecek ve (22) Fazla bilgi için bkz; Tüysüz; s. 86 vd. (23) Tüysüz; s

15 takip edebilecektir. Patent alınması zorlu ve son derece masraflı bir süreçtir ve başvurunun patentle sonuçlanmaması daima ihtimal dahilindedir. Kimi kez, buluş olduğu düşünülen şeyin, patentle korunmasından vazgeçilerek, işletme içinde mahremiyet sözleşmeleri ve fiili güvenlik önlemleri ile kullanılması yoluna gidilebilmektedir. Bu takdirde bilgi, patent şartlarını taşısın veya taşımasın, açıklanmadığından, başkalarının kullanması söz konusu olmayacak ve süre sınırı olmaksızın, buluş veya değerli bilgilerden yararlanılabilecek ve rakiplere göre rekabette öne geçmenin yolu açılacaktır. Özgün kodlama, tasnif yöntemleri, makinelerin özgün çizim ve üretim taslakları, projeler, üretim giderlerini azaltan veya verimliliği arttıran üretim yöntemleri, özel hammadde kullanımları vb. pek çok bilginin bu biçimde değerlendirilmesi mümkündür. Kuşkusuz bilginin niteliği, rakiplerce elde ediliş yöntemleri ve kullanım tarzları, haksız rekabet ilkeleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Yargıtayın bir kararında da değinildiği gibi; 551 sayılı KHK de Türkiye de tescil edilmemiş olan buluşların korunmayacağı yönünde bir hüküm bulunmayıp, TTK nin haksız rekabete ilişkin 56 ncı maddesi ile devam eden maddelerinin (6102 sayılı TTK 55 madde) böyle durumlarda uygulanma imkânı mevcuttur. (24) PatKHK nin ilgilenmediği buluşlar hakkında, ortada korunabilir bir hak mevcut olduğu takdirde, haksız rekabet hükümlerinin uygulanmasında, tereddüt bulunmamalıdır. 551 sayılı KHK nin sağladığı korumadan yararlanabilmek için, başvurunun Patent Bülteninde yayınlanması ya da patent alınmış olması gerektiğini hatırlatan Tekinalp; bu hâllerden biri mevcut olmadığı takdirde, şartları varsa haksız rekabet davası açılabileceğini ifade etmiştir sayılı TTK 54 ve 55 inci madde hükümleri ticarette haksız rekabete ilişkin hükümleri öngörmektedir. Başkasının fikrinden izinsiz yararlanma dürüstlük kuralına aykırı olduğu gibi, ürün ve usul patentlerinin ihlali aynı zamanda, TTK 55/1a. 4c. 2, 3d. maddeleri kapsamında değerlendirilebilmektedir. Kuşkusuz, buluşların patentlenmesi zorunlu değildir ve buluş sahibinin, öğretiyi sır olarak saklamayı ve bunu sağladığı sürece bitmeyen bir korumadan yararlanması, herhangi bir ihlal halinde haksız rekabet hükümlerine başvurması mümkündür. (25) Bu durumda, buluş (24) Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesinin gün ve 2006/ /2607 sayılı kararı. (25) Nitekim, Onbirinci Hukuk Dairesi; Türkiye de tescilli olmayan patent veya faydalı modellerin korunması hakkındaki bir uyuşmazlıkta, TTK nin 56 ncı maddesinin işletebileceğine hükmetmiştir. Bu içtihada konu olayda, davacı yan ABD de tescilli olan 4400/4500 model etiketleyicileri, davalının izin almaksızın aynen taklit ederek Türkiye de ve Ortadoğu ülkelerinde sattığını ve aynı konuda faydalı model başvurusu 203

16 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri sahibinin tercihine bağlı olarak, açıklanmayan bilginin patent incelemesi ve kamu otoritesince saklanması söz konusu olmadığından, bir patent belgesi de bulunmamaktadır. Know-how veya üretime ilişkin sırların, ticari sır olarak değerlendirilip korunmasında, bu bilgilerin buluşçu karakter taşıyıp taşımaması netleşmiş değildir. Diğer deyimle, patent korumasındaki tekniğin bilinen durumunun aşılması aranacak mıdır? Ayrık bir görüşe göre, knowhow bilgisinin, tekniğin bilinen durumunu aşması aranmaktadır. Gizli ve/ veya ticari açıdan değer taşıyan bilginin korunması konusu; diğer fikri mülkiyet koruma formları kadar iyi oturmuş değildir. Uluslararası alanda, bir yandan ülkelerin çoğu sınırlı bir patent koruması sağlarken, kardeş form olan ticari sırları, pek azı korumaktadır. Bu olgunun altında tarihsel ve felsefi bazı sebepler bulunmaktadır. Ticari sırlar; doğaları gereği genellikle, patent ve faydalı model için aranan yenilik ve buluş adımı ölçütlerini karşılamazlar. Nitekim, uygulamada bunun kurallarını koymak ve denetleyebilmek olanaklı değildir. Yine, telif hakkı korumasında esas olan orijinallik özelliğini de ender olarak taşıyabilirler. (26) Bununla birlikte, ticari sırlar, gelişmiş ülke endüstrisinde itici güç kaynaklarındandır. Üretim yöntemleri, kimyasal formüller, inşaat teknikleri gibi bilgiler, ticari sır korumasını gerektirir; sahiplerine pazarlama alanında avantajlar sağlarlar. Pek çok yeni doğan pazar ekonomileri, alt yapılarını geliştirmek, endüstrileşmelerini sürdürmek için yatırımcı çekmenin arayışındadır. Çok uluslu ilaç ve kimyasal endüstri firmaları, kritik ticari değerlerinin elimine edilmesi gereken durumlarda, kendi ekonomik çıkarları için ticari sırlarına, hayati önem vermektedir. Buna bağlı olarak, korumanın olmadığı veya zayıf olduğu hallerde, Ar-Ge ye kaynak ayırmakta gönülsüz olabilmektedirler. yaptığını belirterek tecavüzün tespitine, durdurulmasına ve ilanına karar verilmesini dava etmiştir. Yerel Mahkeme davayı reddetmiştir. Yargıtay, bozma kararında, PatKHK de Türkiye de tescillenmemiş buluşların korunmayacağına dair bir hüküm bulunmadığına işaret etmiş ve TTK nin 56 ncı maddesinde yer alan haksız rekabet ilkelerinin, yanların iddia ve savunmaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kararda, ülkesellik ilkesine aykırı bir yaklaşım bulunmamaktadır; PatKHK gereğince yabancı bir patentin ülkemizde tescillenmeden korunması mümkün değilse de buluş sahibi veya lisansörünün TTK 56 ncı maddeden doğan haksız rekabeti, dürüstlüğe aykırı rekabeti durdurma hakkı söz konusudur. (Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesinin tarih ve 2006/ /2607 sayılı kararı, FMR 2009/2, s. 120). (26) Đlhami Güneş; (2013), Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Ankara. 204

17 Gerçekten de bilgiyi korumayı dışlayan kültür ile ekonomik çıkarlar doğrudan çatışmaktadır. (27) Know-How; patent şartlarını taşısın veya taşımasın, açıklanmayan her türlü öğreti, bilgi ve yöntemlere ilişkin olup, terim; nasıl yapıldığının bilgisi anlamına gelmektedir. (28) Bu tanımın ima ettiği gibi yenilik ve buluş adımı içermeyen bilgiler, patente layık olmasa da know-how kapsamında bulunabilir ve haksız rekabet hükümlerine dayanılarak ihlal halinde, men ve tazminat davalarına konu edilebilirler. Bu takdirde olayların, öncelikle yazılı kanıtlarla ve tanık anlatımlarıyla ortaya konması; izinsiz kullanılan teknik bilgilerin, herkes tarafından bilinen ve kullanılan yaygın bilgilerle karşılaştırılması, süzgeçten geçirilmesi, korunmaya değer olup olmadığının analizi gereklidir. Bu değerlendirme sırasında esas alınacak kriterin, patent (27) Anthony D amato; Estelle Long D.; (1999), International Intellectual Property Law, s. 96. (28) Nitekim, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi bir somut olayda, Davacılar vekili, müvekkili ContitechLuftfedersystemeGmbh nin davalılardan gerçek kişi olanlar ile imzaladığı sözleşme ile dava dışı Aktaş Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ nin %50 hissesini devraldığını, daha sonra bu şirketin unvanının Contitech Aktaş Lastik San. Tic. AŞ. Olarak değiştiğini, bilahare tarihli hisse devir sözleşmesi ile bu kişilere ait hisselerin tamamının müvekkili ve bağlı şirketleri tarafından satın alındığını ve şirketin unvanının Contitech Lastik San. Tic. AŞ. olarak değiştiğini, müvekkili şirketin gerçek kişi davalılarla birlikte ortak olduğu Aktaş Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ. ile imzaladığı tarihli Know-how sözleşmesiyle müvekkilinin sahip olduğu üretim ve pazarlama teknolojisini bu şirkete sunduğunu, ancak gerçek kişi davalıların müvekkili şirket ile ortaklık ilişkilerinin bitiminden sonra kurdukları davalı Aktaş Hava Süspansiyon San. Tic. AŞ. Adı altında müvekkili şirketin üretim ve pazarlama tekniklerini kullanmaya devam ederek haksız rekabette bulunduklarını, yine tasarımları müvekkili ContitechLuftfedersystemeGmbh a üretim makinelerinin teknik resimlerini kopyalayarak ürettikleri makinelerin üretiminde kullandıklarını yine, üretimde kullanılan ve Know-how sözleşmesiyle davalıların elde ettiği hamur reçetesinin davalı şirketçe kullanıldığını ve bu eylemlerin haksız rekabet ve marka ihlaline yol açtığını ileri sürerek, haksız rekabetin meni ve etkilerinin ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle kataloglarda g-bulunan resimler bakımından haksız rekabetin tespiti ve meni ile fiili durumun ortadan kaldırılmasına, fazlaya ilişkin istemlerin reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır. Davacılar vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve mahkemece alınan her iki bilirkişi raporunda da taraf ürünlerinin terkibinin farklı olduğunun tespit edilmiş bulunmasına ve kodlama ile ilgili uyuşmazlığın ise çözümünün özel ve teknik bilgiyi gerektirmeyip, hukuki mahiyette olmasına göre, davacılar vekilinin tüm karar düzeltme itirazlarının reddi gerekmiştir şeklinde karar vermiştir. ( tarih ve 2005/ /1083 sayılı kararı). 205

18 Patent Hakkı ve Bu Hakkın Komşu Kavram ve Hukuki Yollarla Đlişkileri tescilinde aranan kriterler olmadığı açıktır. Kural olarak, bilginin kalitesi yanında ve daha ziyade emek ilkesi ve dürüstlük ilkesi temel alınarak değerlendirme yapılacaktır. Sonuç Hak sahibi veya uygulamacı olarak yukarıda değinilen kavramların farkında olmak, bu kavramların bir biri ile ilişkilerini bilmek ve ilgili hak için doğru tescil çeşidini teşhis edip kullanmak veya tescil etmeme tercihinde bulunmak, önemli sonuçlar ve faydalar sağlayacaktır. Buluş veya faydalı model ve teknolojik geliştirmelerin sahipleri, emek ve yatırımlarının karşılıksız olmadığını bilerek hukuk ve tescil sistemine güvenerek davranmalıdır. Başvuru sahibi olan firmaların veya kişilerin önemli buluşlarını gecikmeksizin koruma altına almaları, şirketlerinin gelişimi ve stratejik geleceği açısından önemli olduğu gibi, hukuki çarelerden yararlanmanın yöntemleri bakımından da önemli ve belirleyicidir. Patent veya sair sınai mülkiyet tescillerinin alınmasına dair masraflı ve zorlu süreçlere girmektense, öğreti veya bilginin ticari sır olarak saklanması yoluna gidilerek, sonsuz bir korumadan yararlanmak da mümkündür. KOBĐ ölçeğindeki firmalar ve işletmelerin, kendi AR-GE faaliyetlerinin boyutları, üretim kapasitelerine göre davranmaları ve buluş faaliyetlerinin özelliğine göre faydalı model yöntemini tercih etmeleri, rasyonel bir davranış olabilir. Bununla birlikte, faydalı modelin tescili sürecinde esaslı inceleme yapılmaması nedeniyle bu belgeye gereğinden fazla önem atfetmek sıkıntılı sonuçlara neden olabilecektir. Çünkü, faydalı modellerin, tescil şartları ancak bir çekişme doğduğunda dikkatli bir incelemeye tabi tutulur; örneğin mahkemece ilgili teknik alan uzmanlarından mutlak yenilik kıstası konusunda rapor alınabilir ve yenilik bulunmadığı sonucuna varıldığında belge hiç verilmemişçesine hükümsüz kılınır. Nitekim PatKHK bu belgelerin ikircikli korumasına dair 158/II maddede hükümler öngörmüştür. 206

19 K A Y N A K Ç A Bently, Lionel; Sherman, Brad; (2002), Intellectual Property Law. Çelik Şehirali, Feyzan; (1998), Patent Hakkının Korunması, Ankara. D amato, Anthony; Long D., Estelle; (1999), International Intellectual Property Law. Firth, Alison; Phillips, Jeremy; (2001), Introduction to Intellectual Property Law, Oxford. Güneş, Đlhami; (2013), Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Ankara. Keskin, Serap; (2003), Patent ve Markanın Ceza Normları Đle Korunması, Ankara. Noyan, Erdal; (2011), Patent Hukuku, Ankara. Saraç, Tahir; Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara. Saraç Tahir; Nal, Temel; Suluk, Cahit; Karahan, Sami; (2008), Fikri Mülkiyet Hukuku. Triton, Guy; (2002), Intellectual Property in Europa, Londra. Tüysüz, Mustafa; (2007), Fikri Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakkı, Ankara. 207

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/6705 Karar No. 2015/16192 Tarihi: 04.05.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLER VE

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT NEDİR? Buluş için hak sahibine verilen tekel hakkı ve bu hakkı gösteren belgedir. BULUŞ NEDİR? Bir probleme teknik çözüm

Detaylı

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır İ S T A N B U L M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır INTELLECTUAL PROPERTIES

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı 5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR Ġçindekiler: GiriĢ 1. Amaçlar 2. Tanımlar 3. Fikri Mülkiyet Haklarına dair ilke ve esaslar 3.1 Fikri Mülkiyet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Fikri ve Sinai Haklar

Fikri ve Sinai Haklar Fikri ve Sinai Haklar Yap$ğınız ürün geliş1rme ya$rımını nasıl korursunuz? Thomas Edison un patent başvurusu, 1 Kasım 1879 Fikri mülkiye1n 4 temel 1pi vardır. Bunlar nelerdir? Patent Ticari Marka Ticari

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr 21. Yüzyılın Kilit Kavramları Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik)

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı