8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar"

Transkript

1 Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 4/30/09 10:33 PM Sayfa1 CMYK TO, hracata lk Adım ile 5 finalist arasında TO, hracata lk Adım Projesi ( AP) ile Dünya Odalar Yarı ması nın En yi Uluslararası Proje dalında 47 oda içinde finalist oldu. Bu kategoride TO nun 4 rakibi var. TO dı ında zmir Ticaret Odası En yi Sıra Dı ı Proje, Konya Sanayi Odası da En yi A Projesi dalında finale kaldı. TO, lk Adım Projesi ile 120 KOB yi ihracatçı yaptı. SOYHAN ALPASLAN 5 te Tapuda para da çok, sorun da 2008 yılında stanbul da 1.6 milyon gayrimenkul alındı, satıldı ya da ipoteklendi. Türkiye genelinde bu sayı 6 milyon. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin 2008 de harca tabi i ve i lemlerinin de eri ise 349 milyar lirayı buldu. Bu rakam, Türkiye bütçesinin bile üzerinde. lemlerdeki büyük artı la birlikte, tapunun çözüm bekleyen sorunları da artıyor. Sayfa 12 de Patent ihlalinde ceza tartı ması SINA haklar mevzuatımızın sadece Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) düzenlenmi olması, ilginç bir durum ortaya çıkardı. Bugün patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve co rafi i aret haklarının ihlali suç olmaktan çıktı. Çünkü bu alanla ilgili kanun yok. Kanun olmadı ı için de suç tanımlanmı de il. Patentle ilgili düzenlemeler 14 yıldır KHK larla yapıldı. Bu haklara tecavüz halinde hukuki yaptırım halen yürürlükte. Yani, hak sahipleri tecavüz eden ki iye kar ı, hukuk davası açabiliyor. Ancak, burada cezai yaptırımın yoklu u, uygulamada sorun olu turuyor. Köklü çözüm için 14 yıldır yürürlükte olan KHK ların bir an önce kanun haline getirilmesi gerekiyor. Dr. Cahit Suluk un yazısı 10 da Yepyeni bir köşe... BİLGİ sermayedir. Sermaye varlıktır, servettir, güçtür. Bilgi Sermayesi: Fikri Mülkiyet Hakları köşesinde marka, patent ve telif gibi fikri mülkiyet haklarını yakından izleyeceksiniz. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 53 SAYI: 2556 İTO dan ticareti rahatlatacak öneriler İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ve Meslek Komitelerinden oluşan bir heyet, sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan ı ziyaret etti. Müsteşar Aktan, n aat sektöründe canlanma için 150 sektörlere m2 ye kadar olan k s m getirilecek için yüzde 1, ancak 150 kolaylıkların m2 yi a an k s m için kamuya bir yüzde 18 eklinde, geri dönüşü kademeli KDV oran olması uygulanmal. gerektiğini halelerde hakedi lerin vurguladı. ödenmesi s ras nda İTO Yönetim talep edilen vadesi Kurulu Üyesi geçmi vergi borcu Mehmet bulunmad na ili kin Develioğlu da belge, tüm ödemelerde Dış pazarın de il yaln zca belli bir durduğu bir mebla a an noktada, hakedi lerde istenmeli. öncelik iç 5838 say l Kanun ile pazarın deri sektörü ya lama canlandımüstahzarlar için rılmasında getirilen ÖTV olmalı ki; uygulamas tekrar firmalarımız de erlendirilmeli. ve istihdam Yal t m yap lacak dolayısı ile binalara vergi te vi i toplumumuz getirilmeli, kullan lacak rahat nefes malzemelerin KDV oran alsın dedi. dü ürülmeli. 10 da Öneriler Maliye gündeminde İlk partide 50 bin firmaya kredi garantisi TÜRKİYE de ortalama kredi büyüklüğünün 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, 1 milyar TL ile yaklaşık 50 bin firmaya garanti sağlanabilecek. Paranın devamlı döndürülmesi ile garanti sağlanabilecek firma sayısı 100 binleri bulacak. Bu da içinde bulunduğumuz ortamda çok büyük bir kolaylık. 11 de stanbul t caret odası yayını 8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar TASARI yasalaşırsa, KOBİ lerin 31 Aralık 2009 a kadar birleşmeleri ve üç yıl işçi çıkarmamaları durumunda, birleşme işlemlerinden doğan kazançları, KOB lere Kurumlar Vergisi nden muaf birle me tutulacak. Ayrıca üç yıl süre ile elde avantajı edilen kazanca, vergi indirimi uygulanacak. 10 ila 250 işçi çalıştıran ve yıllık net satışları 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler KOBİ sayılacak. Evlilik neden gerekli? irket birle meleri operasyonel giderlerde, da ıtım maliyetlerinde ve finans alanında avantajlar sa lıyor. Operasyonel verimsizlik, Türk KOB lerinin en kritik sorunları arasında. KOB boyutunda bir irket, çok fazla i e bölünüyor ve hiçbir i e de layıkıyla odaklanamıyor. ki irket, sadece operasyonel anlamda bile birle se, çok ciddi bir sinerji olu abilir. Yurtdı ı ihalelerine girerken, irketler bir araya geldi inde kapasite birkaç kat artıyor. KOB, finansman anlamında daha güçlü bir firma ile birle ti ise sadece nakit para ihtiyacını gidermekle kalmıyor; daha güven veren artlarda borçlanabiliyor. irket sahibi olmakla, ortak olmak arasında fark var. Ortaklık kültürü de Türkiye de önemli bir eksiklik. KADER B RL ZAMANI KOBİ ler kriz ortamında güç birliği yapmak ve yeni ortaklar bulmak için danışmanlık şirketleri ile işbirliği yapıyor. Küçük ve orta ölçekli firmalar arasındaki kader birliği, kriz geçince, şirket değerlerini katlayabilecek. PricewaterhouseCoopers Türkiye Lideri Orhan Cem, KOBİ lerin kendi iş kollarında değer zincirinin neresinde olduklarını iyi ölçümlemeleri gerektiğini belirtti. ÇOK Y ALI VER CEM, Daha kârlı olacak şirketlerle birleşme yapılabilir. Böylece şirketler, marjlarını çalmak yerine, birbirlerine güç verebilirler dedi. Ernst & Young Kıdemli Müdürü Senem Başyurt ise Birleşmede kritik şey, şirketi şu kadar liraya satmak değil. Bugün 10 lira olan şirketiniz, Nalan yarın 100 lira ise çok iyi bir alışveriş SÖYLEMEZ yapmışsınız demektir dedi. 7 de Geçici vergi yükünü azaltmanın tam zamanı ASCAME BA KANI DR. MURAT YALÇINTA IN ISRARLI G R M SONUÇ VERD Türk firmaları için Invest-in-Med de yeni açılım Tüm olumsuzluklara karşın, kurumlarda yüzde 20 uygulanan geçici vergi, gelir vergisi mükellefleri için uygulanan yüzde 15 e düşürülmedi. Talep yetersizliğinden kaynaklı kriz dönemlerinde Kurumlar Vergisi mükellefleri üzerindeki hiç değilse geçici vergi yükünün azaltılması önemli. Dr. Veysi Seviğ in yazısı 5 te 7-8 Mayıs kritik TCMB nin politika faizi konusunda yeni adımının ne olacağı ne kadar önemliyse, Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) da 7 Mayıs ta atacağı adım o derece kritik. 8 Mayıs ta ise ABD nin işsizlik ve tarım dış istihdam verilerini öğreneceğiz. Prof. Dr. Kerem Alkin 2 de İTO üyelerinin de yüzde 97 sini oluşturan KOBİ ler için yıllardır, ancak krizlerle hatırlanan değişim ve dönüşüm fırsatı kapıya geldi. 31 Aralık 2009 a kadar birleşen KOBİ ler, 3 yıl vergi ödemeyecek. VERG DEN MUAF OLACAK Ali Kocamaz AKDENİZ Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, ABAkdeniz ilişkilerinin yatırımlar yoluyla geliştirilmesini amaçlayan Invest-inMed Programı nın Barselona da yapılan İcra Kurulu Toplantısı na katıldı. Dr. Yalçıntaş, program kapsamında Türk firmaların doğrudan yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yeni öneriler getirdi. Bundan önce programa dahil edilmeyen Türk firmalarının programdan ASCAME üzerinden faydalanması için büyük mücadele veren Dr. Murat Yalçıntaş, Türk firmaların Invest-in-Med Programı ndan doğrudan faydalanmaları yolunda ilk adımı attı. 2 de Pierre Simon Galal Zorba Laila Sbiti Dr. Murat Yalçınta ASCAME DEN DR. YALÇINTA A BA KANLI A DEVAM TEKL F / 2 Bankalar KOBİ programlarını genişletmeli İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş bankaların KOBİ lere kredi vermedeki çekincelerinin aşılması gerektiğine işaret etti. Dr. Yalçıntaş, Türkiye de bankaların nakit fonlama yöntemiyle desteklenmeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla bankaların mutlaka KOBİ lere yönelik programlarını daha da genişletmeleri, biraz daha esnek hale getirmeleri gerekiyor şeklinde konuştu. 10 da

2 Sayfa02.qxd:Sayfa 2.qxd 4/30/09 10:13 PM Sayfa1 CMYK SAYFA 2 ASCAME ASCAME BA KANI DR. MURAT YALÇINTA IN ISRARLI G R M SONUÇ VERD Dr. Murat Yalç nta, Avrupa Odalar Birli i (Eurochambers) Ba kan Pierre Simon, Akdeniz adamlar Konfederasyonu (Businessmed) Ba kan Galal Zorba ve ANIMA Yat r m A Ba kan Laila Sbiti nin de yer ald aç l töreninde yapt konu mada, program n gelece ine ve program kapsam nda belirlenen s n rlara ili kin önemli mesajlar verdi. Türk firmaları için Invest-in-Med de ASCAME, MedAgenda Projesi ni hayata geçirdi yeni açılım Avrupa-Akdeniz bölgesi, dünyadaki do rudan yabancı sermayenin yüzde 45 ini çekiyor. INVEST-in-Med cra Kurulu toplant s n f rsat bilerek toplanan ASCAME birli i ve irketlere Destek Komisyonu, Invest-in-Med kapsam nda ASCAME taraf ndan sunulan MedAgenda Projesi ni hayata geçirmek üzere ilk ad m att. Bu proje, tüm Akdeniz de gerçekle tirilen ve/veya Avrupa K tas ve Körfez Bölgesinde gerçekle tirilmesine ra men Akdeniz i ilgilendiren ve iki ortak taraf ndan düzenlenen konferans, ikili görü meler, fuarlar ve atölyelerin, olu turulacak bir portalda toplanmas n ve böylelikle ilgili tüm aktörlere duyurmay hedefliyor. Projenin metodolojik alt yap s n ANIMA Investment Network haz rlarken, ASCAME, projenin prati e dökülmesi sorumlu unu üstlendi. TO, bu proje kapsam nda üyelerinin ve Türk firmalar n n düzenledikleri organizasyonlara etkin biçimde yer verebilmek ad na projede aktif bir rol üstlendi. Bu ba lamda, düzenleyece i organizasyonun proje kapsam nda olu turulacak portalda yer almas n arzu eden organizatörler, TO dan temin edecekleri formu doldurarak organizasyonlar n n bölge genelinde duyurulmas f rsat n yakalayacaklar. ASCAME Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Invest-in-Med Programı nın Barselona da yapılan İcra Kurulu Toplantısı na katıldı. Dr. Yalçıntaş, program kapsamında Türk firmalarının doğrudan yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yeni öneriler getirdi. Invest-in-Med nedir PLATFORM AVRUPA Birli i Kom uluk Politikas kapsam nda Nisan 2008 de hayata geçirilen 12 milyon Euro bütçeli Invest-in-Med program, ASCAME, ANIMA Yat r m A, Businessmed ve Eurochambers n bir araya gelerek olu turduklar konsorsiyum taraf ndan yürütülüyor. Konsorsiyumun ayr ca GTZ, UNIDO ve Euromediterranee gibi üç özel üyesi de bulunuyor. ABAkdeniz ili kilerinin yat r mlar ve ticari Prof. Dr. KEREM ALK N Esasen, yazımızı 1 Mayıs cuma günü gönderebilseydik, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde açıklanmış olan, ancak bu yazıyı kaleme aldığımız çarşamba sabahı itibariyle, henüz kamuoyuna mal olmamış olan verileri de değerlendirme şansımız olurdu. Çünkü, bu verilerin arasında, küresel finans krizinin çıkış noktası olan ABD ekonomisine yönelik verilerin yanı sıra, Türk Fas, Filistin, srail, Lübnan, M s r, Suriye, Tunus, Ürdün) firmalar ili kiler yoluyla geli tirilmesini programdan do rudan amaçlayan program, bölgenin faydalanabiliyor. Türk firmalar ise ekonomik kalk nmas n sürdürülebilir Dr. Murat Yalç nta n giri imleri k lmay hedefliyor. Avrupa Komisyonu neticesinde, ASCAME üzerinden taraf ndan finanse edilen program üç dolayl olarak faydalanabiliyorlard. y l boyunca devam edecek ve y lda iki Dr. Murat Yalç nta n 24 Nisan daki kez aç lacak ça r larla bölgedeki Invest-in-Med cra Kurulu firma ve ilgili di er kurulu lar n proje toplant s ndaki son giri imiyle, Türk fikirleri de erlendirilecek. 27 AB ülkesi firmalar n n programdan do rudan ve 9 Akdeniz ülkesindeki (Cezayir, faydalanmas n n yolu aç l yor. bir Akdeniz düşünülemeyeceğini belirterek, Invest-in-Med Programı nın bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. AB üyelik yolunda ilerledikleri ve bu bağlamda katılım öncesi mali yardımlarından faydalandıkları gerekçesiyle, 5 ülke AB Komşuluk Politikası kapsamında gerçekleştirilen bu programa doğrudan dahil edilmiyor. Dr. Yalçıntaş, Invest-in-Med kapsamında projelendirilen girişimlere ayrılan bütçelerin sembolik olduğunun, bu programın bir hibe programı değil, Akdeniz in kuzey ve güneyi arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir sinerji programı olduğunun altını çizdi. Avrupa Komisyonu ndan da yetkililerin bulunduğu toplantı sırasında verilen bu mesaj, konsorsiyum üyeleri tarafından da destek gördü ve toplantının ardından konsorsiyum ortağı dört kuruluşun başkanı tarafından imzalan MedAlliance Deklarasyonu nda Dr. Yalçıntaş ın dile getirdiği programın ilgili diğer ülkelere genişletilmesi ibaresine yer verildi. INVEST-in-Med toplantısı öncesinde, 23 Nisan 2009 tarihinde Barselona da toplanan ASCAME İcra Kurulu, ASCAME nin yürüttüğü projelere ve gelecek dönemde atılacak adımlara yönelik birçok önemli karar aldı. Ayrıca Kurul, bu toplantıda, İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ın ASCAME Başkanlığı döneminde sergilediği yüksek performans ve ASCAME ye kattığı dinamizme dikkat çekerek, kendisine ASCAME Başkanlığı görevine 2 yıl daha devam etmesini teklif etti. Bu teklif üzerine tüm İcra Kurulu üyelerince oybirliğiyle alınan karar, Kasım 2009 daki ASCAME Genel Kurulu nda gerçekleşecek Başkanlık seçimleri sırasında onaylanacak. Beyrut ta yapılacak seçimlerde ASCAME İcra Kurulu kararının onaylanmasıyla birlikte, Dr. Murat Yalçıntaş ın yeni görev süresi resmen başlamış olacak. Önümüzdeki 2 hafta açıklanacak her veri, her haber çok önemli ekonomisine yönelik veriler de yer almakta. Bu verilerin arasında, ABD halkının bireysel tüketim ve harcamalarına yönelik verilerin yanı sıra, otomobil satış verileri de yer almakta. Ayrıca, ABD nin 1. çeyrek büyüme verisi de unutulmamalı yılının son çeyreğinde ABD ekonomisinde yüzde 6.3 lük daralma sonrasında, 2009 un ilk çeyreğine ait büyüme 19 ABD bankas mercek alt nda 4 May s ta iki önemli veri ve bilgi ilgi oda olacak. Bunlardan ilki, ABD Hazinesi nin ve ABD Merkez Bankas n n (FED) kamuoyuna duyuraca, 19 ABD bankas yla ilgili stres testi sonuçlar. Son 2 haftad r bu konuda ciddi bir spekülasyon söz konusu ve tablonun bir hayli kötü ç kaca na vurgu yap l yor. Bununla birlikte, kimi haber kaynaklar na yans yan bilgiler, 19 banka içerisinde, sadece 2 tanesinin ekstra sermaye deste ine gerek görece i yönünde. Küresel yat r mc lar n büyük bir bölümü, hali haz rda beklenenden daha iyimser bir tablonun ç kaca na i aret etmekteler. Ancak, bilinçli bir ekilde, genel tablonun var olandan daha iyimser gösterilmesinin de bir risk olu turdu u vurgulanmakta. Kald ki, sadece ABD bankalar aç s ndan de il, AB ve Japon bankalar aç s ndan da ciddi sorunlar n varl dile getirilmekte. Bu nedenle, önde gelen ABD ve AB bankalar n n bu y l n ilk çeyre ine ait bilanço ve kâr performanslar n n beklenenden iyi ç kmas, orta vade için söz konusu AKDENİZ Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği nin (ASCAME) dönemi Başkanlığını yürüten İstanbul Ticaret Odası (İTO), birliği daha ileriye taşımak ve bölgesinde aktif bir kurum haline getirmek üzere girişimlerine devam ediyor. İTO, bu motivasyonla AB Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen Invest-in-Med Programı nın konsorsiyum üyeleri arasında ASCAME nin de yer almasını sağladı. Yılda iki kez toplanan programın İcra Kurulu, son toplantısını 24 Nisan da Barselona da gerçekleştirdi. Bundan önce programa dahil edilmeyen Türk firmalarının programdan ASCAME üzerinden faydalanması için büyük mücadele veren Dr. Murat Yalçıntaş, Türk firmaların Invest-in-Med Programı na dolaylı olarak katılmalarını sağlamıştı. Dr. Yalçıntaş, 24 Nisan daki toplantıda Türk firmalarının programdan doğrudan faydalanmaları için ilk adımı attı. Dr. Yalçıntaş, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Türkiye olmaksızın ASCAME den Dr. Yalçınta a 2 yıl daha devam teklifi bankac l k sektörlerine yönelik genel endi eyi gidermiyor. Üstüne, bir de Domuz Gribi geldi. ÇER DE SE Merkez Bankas n n faiz indirimlerine devam edip etmeyece i çok önemli. Bu nedenle, 4 May s pazartesi günü aç klanacak olan nisan ay enflasyon de erleri ve özelikle özel kapsaml TÜFE oranlar hayli önemli olacak. TCMB, faizle ilgili karar n al rken, özel kapsaml TÜFE oranlar na, yan farkl tan mlar olan çekirdek enflasyon de erlerine bakt na zaten i aret ediyor. Özellikle, H ve I kodlu çekirdek enflasyon türleri ocak ay ndan beri ciddi bir gerileme gösteriyor. Enflasyon verileri nisan ay nda da gerilemeyi sürdürür ise; ama özellikle H ve I kodlu çekirdek enflasyon türlerindeki dü ü sürer ise, TCMB nin yeni bir faiz indirimi karar n gündemine almas söz konusu olabilir. 14 May s per embe günü, TCMB nin yeni ad m n ö renmi olaca z. verisinin de yine yüzde 4 ile 4.7 arasında bir daralmaya işaret etmesi bekleniyor. Bu arada, yine 29 Nisan çarşamba günü gerçekleşmiş olan, ama sonucunu bu satırları yazarken henüz bilemediğimiz ABD Merkez Bankası nın (FED) faiz toplantısından da, halen yüzde 0 ile 0.25 arasında olan politika faizinin seviyesinin değişeceği bir karar çıkması da beklenmiyor. Bunun yanı sıra, Türkiye nin mart ayı dış ticaret verileri ve nisan ayı ihracat verileri de açıklanmış olacak. Küresel krizin başlangıç noktasını oluşturan ABD ekonomisinde gözlenen resesyon ve talep daralmasının sona erip ermediği, küresel piyasalar açısından önemli bir gösterge. Keza, küresel finans krizinin neden olduğu dünya ticaretindeki daralmadan Türkiye nin ihracatının ne kadar etkilendiğini de yakından takip ediyoruz. ABD ekonomisindeki talep daralması iyice yavaşlayarak, tüketimde kısmen bir canlanma kendini gösterirse ve Türkiye nin ihracat hacmindeki daralmanın da tek haneli oranlara gerilediği gözlenirse, piyasalarda umutlar daha istekli bir şekilde canlanabilir. Bu nedenle, gerek mayıs, gerekse de haziran ayı, hem ABD, hem Euro Bölgesi, hem de Türkiye yle ilgili makro verileri dikkatle takip etmemiz gereken bir dönem olacak. 7 ve 8 May s kritik önemde TCMB nin politika faizi konusunda yeni ad m n n ne olaca ne kadar önemliyse, Avrupa Merkez Bankas n n (ECB) da 7 May s per embe günü ataca ad m o derece kritik önemde. ECB nin 0,25 puanl k yeni bir faiz indirimiyle yetinerek, may s ay nda da politika faizini 1 puan n alt na indirmemesi ve Euro Bölgesi ülkelerinin devlet tahvilleri veya irket tahvilleri için beklenen ad mlar atmamas, küresel krizin ortak bir müdahale alg s yla atlat lmas hususunda yeni bir hüsran da beraberinde getirecek. ECB nin politika faizini yüzde 1 in alt na indirmesi ise, piyasalar aç s ndan, AB nin de küresel çabalara katk sa lamaya niyetli olmas boyutunda olumlu alg lanabilir. 8 May s ta ise ABD nin i sizlik ve tar m d istihdam verilerini ö renece iz. Geçti imiz ay yüzde 8,5 e yükselmi olan ABD nin i sizlik oran n n yükseli ini sürdürmesi önemli bir risk. Ba kan Obama ve ekibi, oran n yüzde 9 u geçmemesi için özel bir çaba sarf ediyor. Ancak, 8 May s ta aç klanan istihdam verileri, s k nt n n devam etmekte oldu una i aret ederse, küresel piyasalar n dip konusundaki umutlar bir ay daha ertelenecektir. Kald ki, küresel finans krizinde dibe yakla ld, en kötü günlerin geride kald noktas ndaki de erlendirmeler aç s ndan aceleci davran lmamas gerekti i de vurgulan yor. IMF i i hâlâ netle medi Benim aç mdan, 18 May s pazartesi kritik bir gün. Çünkü, 19 May s ta, Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram na kadar Türkiye ile IMF aras nda yeni stand-by için bir uzla sa lanaca n umut ediyorum. Bakan im ek de ifade ediyor ki, Türkiye 3 y ll k kapsaml bir plan IMF taraf na sunmu. IMF taraf n n söz konusu kapsaml plan ve hedefleri de erlendirmesi en fazla bir hafta sürse ve buna göre mutab k kal naca anla lsa, en geç önümüzdeki hafta ba, yani 4 May s la ba layan hafta IMF Heyeti nin Ankara ya davet edilmesi gerekir. Türkiye taraf ndan kapsaml bir plan ortaya konmu olmas na ra men, 18 May s ta hala stand-by için t k yoksa, anla ma beklentilerimizi h zla gözden geçirmemiz yerinde olabilir. stanbul ya am kalitesi s ralamas nda geriledi Türkiye nin önümüzdeki dönemde de yabanc sermaye yat r mlar aç s ndan bir çekim merkezi olma özelli ini sürdürmesi çok önemli. Ve stanbul bu aç dan kritik önemde. Buna ra men, stanbul için olu turulmu olan Kalk nma Ajans n n genel sekreterli ine atama süreci bir türlü tamamlanam yor. Bu noktada, Uluslararas insan kaynaklar ve dan manl k firmas Mercer taraf ndan y llard r düzenli olarak yap lan bir çal ma, stanbul un ya am kalitesinde bir önceki y la göre 7 basamak gerileyerek, 215 ehir aras nda 121 inci s raya yerle ti ini gösteriyor. Mercer n ya am kalitesi ara t rmas nda puanlama, New York baz al narak gerçekle tirilmekte. Bu do rultuda 100 puana sahip referans ehir New York, s ralamada geçen y lki yerini koruyarak 49 uncu s rada yer ald. Geçen y l ikinci s rada yer alan Viyana ise 2009 s ralamas nda listenin en tepesine oturdu. Bu sonuca göre, geçen y l n birincisi Zürih s ralamada ikinci olurken, Cenevre üçüncü s rada. stanbul ise, 2008 deki yükseli ini sürdüremedi. Geçen y l bir önceki y la k yasla 7 basamak ç karak 114 üncü s raya yükselen stanbul, 2009 da 121 inci s raya geriledi. Avrupa kentlerinin bir kez daha dünyan n ilk 10 s ras na hakim oldu u görüldü. Ara t rma sonuçlar na göre, Paris 33, Londra 38, Milano 41, Madrid 48, Washington 44, New York 49, Los Angeles ise 59 uncu s rada yer ald. Orta Do u sonuçlar nda 77 inci s radaki Dubai bölgenin en iyi ya am kalitesine sahip kenti olurken, Ba dat listenin en sonunda.

3 Sayfa03.qxd:Sayfa 3.qxd 4/30/09 10:40 PM Sayfa1 CMYK Halı ve kilimciler çıkış yolu arıyor Bir zamanların halı ülkesi olarak bilinen Türkiye, bugün küresel rekabet baskısına karşı çareler arıyor. İTO Halı Kilim ve Yer Kaplamaları Komitesi, sektörün öncelikli sorunlarını tespit etti. NALAN SÖYLEMEZ EÇMİŞTE bir halı ülkesi olarak bilinen Türkiye de el halıcılığı son yıllarda ciddi bir gerileme içinde. İhracat rakamları yükselişte olan halı üreticilerinin önemli bir kısmı artık üretimlerini Uzakdoğu da yapmayı tercih ediyor. Dünyada el halısı ve kilim üretim merkezleri arasında İran, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye ve Nepal yer alıyor. En çok el halısı ithal edenler ise AB üyesi ülkelerle ABD. Küresel rekabetin yoğun olduğu sektörde, Çin ve Hindistan ise makine halısı fiyatına el halısı üretiyor. G REFERANS FİYAT Yurtdışından ithal edilerek turizm bölgelerindeki halı köylerinde ve bazı turizm merkezlerinde yolcu beraberinde ihraç edilen el halıları hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Hasan Erkesim, Bu, ithalat gibi görünse de aslında re-export tur. Bunun üzerinde çok ekstra yükler var ve devlet yerli üreticiyi korumak adına bazı önlemler getirdi. Bunlardan birisi de referans fiyat. Ürünü bedava da alsanız minimum 100 dolardan gümrüklemek zorunda kalıyorsunuz. Ancak referans fiyat, halının kalitesine göre artıyor. Bu da ekstra bir maliyet getiriyor diye konuştu. Ayrıca yurtdışından ithal edilen el halılarının satış ve dağıtım merkezi İstanbul olduğu halde Isparta Gümrüğü ne gönderildiğini söyleyen Erkesim, Halılar, sonra tekrar İstanbul a geliyor. Bu da maliyete artırarak ürün fiyatına yansıyor ve uluslararası rekabette gücümüzü azaltıyor. Bu git geller yollarda trafik kazalarına ve aşınmalara da neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için İstanbul da bir halı ihtisas gümrüğü kurulmalı ve gümrükleme işlemi burada yapılmalı dedi. HALI TAMİR ÜLKESİ Erkesim, Türkiye nin aynı zamanda bir halı tamir ülkesi olduğuna dikkat çekerek, Ne yazık ki bazı formaliteler yüzünden üretimi kaptırdığımız gibi tamir işini de Hindistan, Çin ve Pakistan a kaptırmak üzereyiz. Antika değeri olan halıların tamiri ve geldiği ülkeye gönderilmesi konusunda çok ciddi bürokratik engeller var. Bu engeller minimize edilmeli diye konuştu. Halıcılık işiyle uğraşanlara KOSGEB veya üniversiteler tarafından bedava Ar-Ge hizmeti sunulması gerektiğine de vurgu yapan Erkesim, bu konudaki bürokratik engellere dikkat çekerek, Kolaylaştırıcı önlemler getirilmeli dedi. ACIMASIZ REKABET Halı sektöründe vadelerin çok uzun olduğunu ve daha kısaya çekilmesi gerektiğini söyleyen İTO Halı Kilim ve Yer Kaplamaları Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Fevzi Işıklı da, Bu küçük üyelerimizin tek başına yapacağı bir iş değil. Lider firmaların öncülük ederek yapacağına inanıyoruz. Sektörde aşırı arz var. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisinde çalışsak da lider firmalar tarafından fiyatların çok geriye çekilmesi küçük ölçekteki üretici ve satıcıları sıkıntıya sokuyor. Sektördeki lider firmaların acımasız rekabet yapmamalarını istiyoruz şeklinde konuştu. Çek yasası hakkında da değerlendirme yapan Işıklı, İTO nun çek yasası konusundaki girişimlerini destekliyorum. Ancak çekteki güvence bedelinin bankalar tarafından artırılmasını istiyoruz. Çek yaprağı başına 470 TL olan güvence bedelinin daha yüksek miktara çekilmesini talep ediyoruz temennisinde bulundu. Işıklı, son olarak güven sorununa değinerek, Perakendeci de tüketici de sektörde güven mekanizmasının yeniden oluşmasını SEKTÖREL istiyor dedi. İKİNCİ KALİTE MALLAR Duvardan duvara halı, laminant parke ve zemin döşemesinde yurtdışından gelen ikinci kalite malların sorun yarattığını belirten İTO Meclis Üyesi Mustafa Paça ise, Yurtdışından özellikle AB ülkelerinden firmaların geri dönüşüm yapacağı yahut çöpe atacağı kalitesiz defolu malı getirip birinci sınıf diye satıyorlar. Çok düşük fiyatlarla gümrüklerden sokuyorlar. Burada hem tüketiciyi aldatıyorlar hem de dolayısıyla üreticiyi vuruyorlar bilgisini verdi. Paça, KDV oranlarına da dikkat çekerek, Duvardan duvara halıda KDV yüzde 8. Laminant parke, PVC de de yüzde 18. İkisi de yer döşemesi. Burada bir KDV dengesi kurmanın sektör için faydalı olacağını düşünüyorum dedi. Sektörün zay f noktalar El dokuma hal ve kilim ihracat, belirli pazarlara ba l durumda. El dokuma hal ve kilim sektörü, önemli ölçüde turizm sektörüne ba l. çilik ba ta olmak üzere sektörde üretim maliyetleri rakip ülkelere k yasla çok yüksek. Sektörün dünya pazarlar ndaki tan t m ve pazarlamas yetersiz. Sektör, Ar-Ge, tasar m ve pazarlama konular nda yeterli say da nitelikli i gücüne sahip de il. Sektörde i birli i ve koordinasyon yok. Ev-tipi üretimden dolay üretim sürecini ve özellikle kaliteyi kontrol etmek neredeyse imkans z. Sektör, taklit hal lar ve hal lar n yüksek fiyatlardan turistlere sat lmas nedeniyle yabanc lar n gözünde kötü bir imaja sahip. Pakistan, Hindistan ve Çin in Türk hal lar n ucuza taklit etmesi sektörün dünya pazarlar ndaki rekabet gücünü azalt yor. Türk hal imalatç lar yüksek maliyetlerden dolay üretimlerini Uzakdo u ülkelerine kayd r yor ve böylece geleneksel Türk el hal s üretimi yurtd na yöneliyor. H zla artan el dokuma hal ve kilim ithalat da yurtiçinde imalat giderek güçle tiriyor. Hal imalatç lar n n rekabet edebilmek ad na kalitesiz malzemeler kullanmaya yönelmeleri ve böylece hal lar n kalitesini dü ürmeleri, sektör için önemli bir tehdit unsuru. KOSGEB, bakkal, manav berberi de destekleyecek TO lu gençlerden galibiyete devam İTO Spor Kulübü Küçük ve Minik Basketbol Takımları, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda da rahat galibiyetler aldı. İTO 83 İBB 18 Küçük Takım, İstanbul Büyük Şehir karşısında tempoyu maç sonuna kadar koruyarak, galibiyete ulaştı. İlk periyotta 20 sayı fark yakalayan İTO Takımı, baskılı savunma ile rakibini top kayıplarına zorladı. Kazanılan topları da iyi değerlendiren İTO, karşılaşmayı zorlanmadan kazandı. İTO lu Küçükler ayrıca İstanbul Kadıköy ü de yendi. İTO 61 BEŞYILDIZ 14 Minik Takım da kategorisinin en önemli kupalarından biri olan Fair Cup karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yaptı. 4 MİNİK ALL STAR DA Minik Takım oyuncularından Barkın Şimşek, Taha Topal, Oğuzhan Yazol ve Kaan Geçimli, ligin en değerli oyuncularının yer aldığı ALL STAR şöleninde forma giydi. Karşılaşma, MVP Sportif Organizasyonları tarafından 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. SANAYİ sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de artık KOSGEB desteklerinden yararlanacak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, devrim olarak nitelediği yeni düzenleme ile kanunda yer alan sanayi ibaresinin, işletmeleri şeklinde değiştirildiğini ve imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere de KOSGEB desteklerinden yararlanma yolunun açıldığını ifade etti. Türk ekonomisine katkı sağlayan imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere destek sağlamanın temel prensipleri olduğuna vurgu yapan Çağlayan, Artık bakkal, kasap, manav ile pansiyon işletmecisi gibi hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek açıklamasında bulundu. HUKUKİ ZEMİN HAZIR Hukuki zeminin oluşturulduğunu belirten Çağlayan, düzenlemenin temelini şöyle sıraladı: Desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre belirlemesini Bakanlar Kurulu yapacak. KOSGEB, girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak ve destekleyecek. İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma, destekleri sağlama da KOSGEB in görevleri arasında olacak. KOSGEB; yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda gerekli geri ödemeli ve ödemesiz destekleri sağlayacak. KOSGEB ile ihtilaflı hale gelmiş olan KOBİ lerin KOSGEB e olan borçlarını ödemelerini kolaylaştırıcı düzenleme de getirildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aldığı KOSGEB destekleriyle ilgili olarak bu kuruluş ile ihtilaflı olan KOBİ ler, alınan desteğin ana parasını 31 Ekim 2009 tarihine kadar defaten ödemek kaydıyla, KOSGEB alacağının faizini ödemeyecek DA 4 MİLYAR LİRA Çağlayan, Böylece daha çok işletmeye destek sağlanabilecek. Bu değişiklikle KOBİ lerden sorumlu ulusal kuruluş niteliğine kavuşan KOSGEB, daha geniş bir etki alanında KOBİ lerimizin geliştirilmesi için bundan sonra da çalışmalarını sürdürecektir. Bu çerçevede KOSGEB den Türk ekonomisinin en önemli aktörleri olan KOBİ lerimizle, esnaf sanatkarımıza 2009 yılında 4 milyar liraya yakın bir destek sağlanmasını öngörüyoruz. GÜNDEM SAYFA 3 Yak nda krediler de aç lacak ERTU YA AR Sanki alınan önlemler boşa gitmiş gibi; en azından otomotiv sektörü için! Bildiğiniz gibi Mart ayında konut ve beyaz eşya sektörü ile birlikte otomotiv sektörü için de KDV ve ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi anlaşılıyor ki bu indirim ulusal Türk otomobil sanayinin üretimine destek olmak yerine, Türkiye deki ithal otomobillerinin daha kolay satılmasına olanak yaratmış. Öyle ki, 2008 yılında toplam tüketim içinde yüzde 65 payı olan ithal otomobiller, son ayda bu payı yüzde 80 in üzerine taşımışlar. Yazık! Atılan kuş, ürkütülen kurbağaya değmemiş. Vazgeçilen vergiler, yabancıların cebine kâr; ya da yabancı işçilere istihdam olarak geri dönmüş. Türk işçisi bu önlemden çok sınırlı yararlanabilmiş. Halbuki Türk işçisi zor durumdadır; hem de çok zor durumdadır. İşini kaybetmektedir; işini kaybetmediği yerde gelirinden olmaktadır. İşte ERDEMİR örneği. ERDEMİR yönetimi, (küresel krizin etkileri ile başa çıkabilmek için) çalışanı işten çıkarmak yerine, çalışanın maaş ve ücretinde on altı ay boyunca yüzde 35 lik indirime gitti. Mutlaka buna zorunluydular. Çünkü küresel mali kriz, küresel ekonomik durgunluk yaratınca demir-çelik fiyatları da (diğer bir çok emtia ve hammadde fiyatları gibi) dibe çakılmıştı. Tonu dolara kadar çıkan demir fiyatları, 400 dolara gerileyince mutlaka bazı tasarruf önlemleri almak gerekir. Anlaşılıyor ki o önlemler alınmış. Herkes krizden payına düşen kısmını alıyor! Son yıllarda Türkiye nin en önemli finansçılarından biri olan FİNANSBANK ın eski sahibi Hüsnü Özyeğin geçen hafta Antalya da bir konuşma yapmış. Krizin sona ermesi için daha erken olduğunu söylemiş Hüsnü bey. Baharı yaşamaya daha zaman var demiş. Benim ilgimi çeken asıl değerlendirme ise, daha uzun zaman Türkiye ye yurtdışından kaynak gelmez sözü oldu. Özellikle ABD hâlâ bankalarındaki zehirli varlıklarla uğraşırken ve sermaye yeterliliği konusunda sorunlar varken, kim Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeye para yatırmayı dü- şünür ki? Demek ki bizim credit crunch ımız (kredi arzı darlığımız) daha sürecektir Sürecek midir dersiniz? Geçenlerde bir kamu bankamızın kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı ile sohbet ediyorduk. Söyleşi genel ekonomi ve kredi arzına gelince genel müdür yardımcısı bankacı muhatabımız ilginç bir gözlemini bize aktardı: Türkiye de hemen hiçbir bankanın kaynak sorunu yoktu. Yani Türk bankaları oldukça likitti. Kasalarında kredi verecek kaynakları yeterince vardı. Bu gözlemi günlük yaşamımızdan da doğrulamaz mıyız? İşte televizyon reklamlarına bakın. Hemen her banka tüketici kredisi vermek için yeni yeni kredi programlar düzenliyor ve reklamını yapıyor. Demek ki bankalar (daha büyük risk olan) kurumsal kredilere soğuk dursalar da, (çok daha küçük ve yaygın riskler demek olan) tüketici kredilerini vermek için can atıyorlar. Ama bu durum daha ne kadar sürebilir ki? Biz artık daha umutluyuz. Yani oldukça kısa bir süre içinde (bu süre üç ay bile olabilir) kurumsal kredilerin yeniden açılacağını düşünüyoruz. Türk bankaları daha ne kadar Hazine ye borç vererek ya da tüketici kredileri vererek kaynaklarını plase edebilirler? 4 milyon lira gibi ciddi bir şirket kaynağını gecelik repoda değerlendiren bir arkadaşım geçenlerde yakınıyordu: Bankalar sadece yüzde 8 gecelik faiz veriyorlarmış. Bankaları hiç de haksız bulmadım. Kendilerine gecelik park edilen kaynağı ne yapacaklar? Plase edemeyecekleri kaynağı mevduat olarak kabul edip faiz ödemenin ne anlamı var ki? Bu haberler üzerine umutlandım. Evet, kredi piyasası geri dönüyor. Yakında bankacılar yine ciddi ve sağlam firmaların kapısını aman ne olur size kredi verelim diye aşındırmaya başlarlar. Bu kriz önemli sayıda firmanın pazardan çıkmasına (tasfiye olmasına ya da iflas etmesine) neden olduğu için aslında iyi de oldu. Yani ölen öldü, kalan sağlar da bizim oldu. Şimdi yeniden o sağlarla ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya çalışacağız. Yavaş yavaş Kadınlar arası iletişim ülke diyaloğu için de önemli İTO Yönetim Kurulu Üyesi KOZA İş ve Kadın İsrafil Kuralay ise Türkiye nin Derneği, ABD li İş önde gelen iş kadınlarıyla Kadınları Heyeti ni Kandilli Amerikalı meslektaşlarının bu Cemile Sultan Korusu nda vesileyle buluştuklarını ağırladı. İTO nun ev görmenin sevindirici sahipliğinde gerçekleşen olduğunu söyledi. Kuralay, toplantıya Devlet Bakanı İTO olarak kadın Nimet Çubukçu da katıldı. girişimcilere önem veriyoruz. Kadın ve Aileden Sorumlu Kadın girişimci sayısının Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, kadınların Nimet Çubukçu artması için çalışıyoruz dedi. Koza İş Dünyası Komitesi deneyimlerini (KİDKOM) Başkanı Banu paylaşmalarının, istihdam Yalvaç Pehlivan da Teksas açısından çok önemli Türk-Amerikan Ticaret Odası olduğunu kaydetti. ve Houston Ticaret Odası ile Çubukçu, Birbirinden İTO ya katkılarından dolayı uzak bölgelerdeki teşekkür etti. Pehlivan, kadınların aslında hayat srafil Kuralay hikayeleri benzerdir. Bu tür Türkiye de 1990 lı yıllardan çalışmaları çok itibaren kadının ekonomik önemsiyorum. Çünkü ülkelerarası statüsünün güçlendirilmesi ve yakınlaşmanın sağlanması, iletişimin kurumsal hayata katılımının güçlenip kadınlar arasında bir bağ desteklenmesine yönelik ilgi ve kurulması olumlu gelişmeler. duyarlılık artmıştır diye konuştu. Bunların devamını diliyorum dedi. DİLŞAH KEFLİOĞLU

4 Sayfa04.qxd:Sayfa 4.qxd 4/30/09 10:44 PM Sayfa1 SIK KULLANILAN NTERNET ADRESLER Yurtiçi Firma Adresleri Fuarlar Döviz Kurlar Pariteler haleler Seçilmifl emtia fiyatlar Yurtd fl fl Talep ve Teklifleri px?tabid= spx?ikid=10 Resmi Gazete - Mevzuatlar Sektör Bilgileri aspx?tabid=511 sek/sektor.cfm?sec=ara Uluslararas Kurulufllar CokTarafliKuruluslar.aspx?ctID= 3&IKID=10 Madde Dünya Borsas Dünya Birim Dünya Borsa Fiyat Dünya ($) Borsas Haftal k De i im Haftal k(%) Yerli Yerli Mal n Mal n Döviz Haftal k Fiyat ($) MaddeHaftal k De i im Borsas (%) Birim Fiyat (dolar) De i im (%) Fiyat ($) De i im (%) Alüminyum Londra Ton 1.398,00 0, ,93 0,96 Çinko Londra Ton 1.317,50-2, ,95-5,59 Pamuk NYCE (cent-kg) 1,15 4,55 1,22-3,94 Bu day ikago Ton 187,52 0,20 318,26-5,67 Alt n Londra Ons 891,00 0,15 884,00-0,34 Pik Demir TDÇ Ton (ithal) 400,00 0,00 370,00-0,00 Not : tarihli MB Döviz Satı Kuru dikkate alınmı tır. EURO - DOLAR - ALTIN - BORSA Kaynak: İTO İstatistik Şubesi Yurtd fl Firma Adresleri Yurtiçi ve Yurtd fl Ticaret - Sanayi Odalar Ülke Bilgileri Madde Dünya Borsası Birim Dünya Borsa Fiyatı ($) Haftalı k Değişim (%) Yerli Malı n Döviz Fiyatı ($) Haftalı k Değişim (%) En Yüksek De er Görüldü ü Tarih En Dü ük De er Görüldü ü Tarih Cumhuriyet Altını (satı TL) MKB Döviz Kurlar -TL (TCMB) &icerikID=262&dil=TR Yurtd fl ndaki Türk Giriflimcileri Kaynak: TO Bilgi ve Dokümantasyon ubesi STANBUL T CARET ODASI F YAT NDEKSLER Mart ,00 28 Nisan 312,00 29 Nisan Nisan Nisan Euro Al Kuru 2, Nisan 2, Nisan Sat Kuru 2, Nisan 2, Nisan Dolar ($) Al Kuru 1, Nisan 1, Nisan Sat Kuru 1, Nisan 1, Nisan HALELER Ürün: Yazlık-kışlık yeni tip turizm elbisesi ve rüzgar ceketi alımı İhaleyi açan: İstanbul Jandarma İkmal merkezi Komutanlığı Soğanlık- İhale tarihi: 3 Haziran 2009 da saat adresinde görülebilir ve 14 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Spor çantası alımı İhaleyi açan: İstanbul Jandarma İkmal İhale tarihi: 5 Haziran 2009 da saat adresinde görülebilir ve 8 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Mühimmat yeleği alımı İhaleyi açan: İstanbul Jandarma İkmal İhale tarihi: 8 Haziran 2009 da saat adresinde görülebilir ve 12 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Kit karşılığı cihaz kiralama ile 16 kalem nefelomtre kiti alımı İhaleyi açan: TCSB İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi İhale tarihi: 14 Mayıs 2009 da saat da adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Garson ve işçi kıyafeti alımı İhaleyi açan: İstanbul Jandarma İkmal İhale tarihi: 22 Mayıs 2009 da saat adresinde görülebilir ve 14 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Tavuk eti alımı İhaleyi açan: İstanbul Jandarma İkmal İhale tarihi: 3 Haziran 2009 da saat da adresinde görülebilir ve 8 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Eşofman, şort ve fanila alımı İhaleyi açan: Jandarma İkmal İhale tarihi: 1 Haziran 2009 da saat adresinde görülebilir ve 12 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Spor ayakkabısı alımı İhaleyi açan: Jandarma İkmal İhale tarihi: 28 Mayıs 2009 da saat adresinde görülebilir ve 9 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Bot kılıfı alımı İhaleyi açan: Jandarma İkmal İhale tarihi: 14 Mayıs 2009 da saat adresinde görülebilir 8 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Vasıta satışı İhaleyi açan: İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale tarihi: 6 Mayıs 2009 tarihinde birinci satış, saat ile arasında yapılacak İhale şekli: Açık artırma suretiyle Dosya no: Ürün: Vasıta satışı İhaleyi açan: İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale tarihi: 11 Mayıs 2009 tarihinde ikinci satış, saat ile arasında yapılacak İhale şekli: Açık artırma suretiyle Dosya no: Ürün: Vasıta satışı İhaleyi açan: İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale tarihi: 14 Mayıs 2009 tarihinde SAYFA 4 T CARET REHBER stanbul TÜFE stanbul TEFE Ayl k 1,24 0,65 Y l Sonuna Göre 1,96 0,15 Y ll k de i im 9,34 3,27 Y ll k ort. de i. 12,30 10,34 Güç trafosu montajı yaptırılacak İhaleyi açan: TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İstanbul (Davutpaşa) İhale şekli: Açık ihale. İhale tarihi: İhale, 14 Mayıs da müdürlükte yapılacak. üçüncü satış, saat ile arasında yapılacak İhale şekli: Açık artırma suretiyle Dosya no: Ürün: Artvin SGK İl Müdürlüğü hizmet binasının genel onarımı yaptırılacak İhaleyi açan: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı İhale tarihi: 13 Mayıs 2009 da saat da yapılacak. Ürün: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi giriş çıkış kapılarının inşaatı yaptırılacak İhaleyi açan: Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı İhale tarihi: İhale, Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı nda 20 Mayıs 2009 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Ürün: Pülümür Hükümet Konağı inşaatı için ihale yapılacak İhaleyi açan: Tunceli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale tarihi: İhale, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nde 22 Mayıs saat da yapılacak. Ürün: Nevşehir Avanos ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu nun ek binası yapılacak İhaleyi açan: Nevşehir İl Özel İdaresi İhale tarihi: İhale, Nevşehir İl Özel İdaresinde 15 Mayıs 2009 tarihinde saat de yapılacak Ürün: Köyceğiz kapalı spor salonunun onarımı için ihale yapılacak İhaleyi açan: Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhale tarihi: İhale, Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde 13 Mayıs saat de yapılacak Ürün: Kent ormanı damlama projesi yapımı için ihale yapılacak İhaleyi açan: Ağrı İl Özel İdaresi İhale tarihi: İhale, Ağrı İl Özel İdaresinde 12 Mayıs saat da yapılacak. Ürün: Kilitli beton parke taşı ve beton bordür yolu yaptırılacak İhaleyi açan: Kayseri Kocasinan Belediyesi İhale tarihi: İhale, Kayseri Kocasinan İnşaat firmaları için Irak ve Mısır da ihale IRAK Ticaret Bakanlığı, alışveriş merkezi inşaatı yaptıracak. Irak Büyükelçiliği Ankara Ticaret Müşavirliği nden alınan bilgiye göre, inşaat için ihale düzenlenecek. İhaleyle ilgili son teklif verme tarihi ise 26 Mayıs. Bilgi Tel: Dosya no: Mısır da da yapı endüstrisinde inşaatlarda farklı taş hammaddelerinin verimli kullanımı ve değerlendirilmesiyle ilgili bir ihale düzenlenecek. Endüstriyel Modernizasyon Merkezi nden gelen bilgiye göre ihale IMC tarafından gerçekleştirilecek. Bilgi Tel: Batum da altyapı işleri ihalesi GÜRCİSTAN ın Batum şehrindeki altyapı çalışmalarında ikinci aşamaya gelindi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ndan (DEİK) alınan bilgiye göre, şehrin altyapı onarımı için milyon Euro luk bir ihale daha açılacak. İhale için son başvuru tarihi ise 14 Mayıs. İhalelerde Türk şirketlerinin yer almasının özellikle istendiği de belirtildi. Bilgi için: Municipality of Batumi Attn Mr. Zaur Patladze 25 Luka Asatlani Str Batum ZIP Code: 6010 Country: Georgia Tel: Dosya no: Belediyesi nde 20 Mayıs saat da yapılacak. Ürün: Kök hücre nakil ünitesinin düzenlenmesi yaptırılacak İhaleyi açan: İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale tarihi: İhale, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 14 Mayıs saat da yapılacak. Ürün: Restorasyon ve konservasyon araştırma laboratuarı işletilmesi işi yaptırılacak İhaleyi açan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü İhale şekli: Açık ihale usulu İhale tarihi: İhale, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 20 Mayıs saat de yapılacak. Ürün: Temizlik hizmeti için ihale açılacak İhaleyi açan: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İhale tarihi: İhale, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü nde 25 Mayıs saat de yapılacak. Ürün: Temizlik hizmeti için ihale açılacak İhaleyi açan: DSİ 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya) İhale tarihi: İhale, 25 Mayıs saat de yapılacak Ürün: Yemek hizmeti için ihale açılacak İhaleyi açan: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İhale tarihi: İhale, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde 8 Haziran saat de yapılacak. Ürün: Muhtelif hacimli tank imalatı ve betonarme tank tabanı yaptırılacak İhaleyi açan: Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü İhale tarihi: İhale, Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğünde 21 Mayıs saat de yapılacak. Ürün: Kemk Komutanlığı 600 sınıfı haitlere ait pencere ve doğramaların onarımı yaptırılacak İhaleyi açan: Yalova Altınova Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı İhale tarihi: Altınova Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığında 15 Mayıs saat da yapılacak. RESM GAZETE BORÇLAR KANUNU DEĞİŞİYOR: Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Tasarının görüşmelerine daha önce başlayan Komisyon, Türk Bankalar Birliğinin (TBB) karşı çıktığı ve tartışma konusu olduğu için sonradan görüşülmek üzere bırakılan maddeleri ele aldı. TBB temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, Özel Durumlara İlişkin Hükümler tasarıdan çıkarıldı. PARA CEZALARI GENELGESİ: İdari para cezalarında peşin ödeme indiriminden ancak ceza belgesini ibraz edenler yararlanabilecek. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman imzasıyla Valiliklere gönderilen İç Genelgeye göre, idari para cezalarındaki indirim, cezanın kesildiği anda veya kanun yoluna başvurmadan önceki peşin ödemeler için uygulanabiliyor. Bunun için de tebligat tarihi büyük önem taşıyor. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK: Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik içeren tebliğ, Resmi Gazete de yayımlandı. Gümrük Müsteşarlığının söz konusu değişikliği ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın ilgili maddesinde öngörülen şartları karşılayan ülkelere Nikaragua, Belize ve Peru dan sonra gelmek üzere St. Lucia, Bahreyn ve Kosta Rika eklendi. MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ: Maliye Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesiyle ilgili işlemlerin usul ve esaslarını Milli Emlak Genel Tebliği ile düzenledi. Tebliğinde, Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi görev ve yetkisinin Maliye Bakanlığına ait olduğu, bu işlemlerin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü belirtildi. TALYA DAN TEKL FLER Teklif: Tekstil Firma Adı: Confindustria Vicenza Yetkili Adı: Stefano Acerbi Tel: Faks: Teklif: Ahşap işleme Firma Adı: FCA SNC DI Carminati A, G.M.E.P.E.C. Tel: Faks: Teklif: Ahşap Firma Adı: Industria Compensati Colorno S.R.L. Yetkili Adı: Sig.ra Tatiana Tel: Faks: ensaticolorno.it Teklif: Para kasaları Firma Adı: Tecnosicurezza SRL Yetkili Adı: Francesco Bazerla Tel: Teklif: Bijuteri Firma Adı: 7 Murer Yetkili Adı: Patrizia Cavallo Tel: Teklif: Tohumculuk Firma Adı: Mediterranea Sementi SRL. Yetkili Adı: Enzo di Edigio Tel: Faks: enti.it Teklif: Ahşap parke Firma Adı: Mastro Vitruvio Yetkili Adı: Massimo Merdi Tel: Faks: com Teklif: Gıdakuruyemiş Firma Adı: Sun Flower Korkmazlar LTD.CO Yetkili Adı: A. Cihad Korkmaz Tel: Faks: com Teklif: Polis ekipmanları Firma Adı: Hunt Aviation Space Nano. Technologies and Manufacturing Imdustry And Trade Inc. Yetkili Adı: Gulden Takılsoy Tel: Faks: Teklif: Yangın çıkış kapıları Firma Adı: EMEK STEEL DOOR Yetkili Adı: Ayşenur Yıldırım Tel: Faks: MISIR DAN fib RL Teklif: Havlu, yatak örtüsü, bornoz Phanaonic Standard Co. İlgili kişi: Mrs. Merfat Azam Dosya no: Teklif: Saf sığır jelatini El Tawheed Co. Trading Tading, Gelatin, Supplies, Import&Export Adres: Piece 9016 Beside El Gezira High Institute from street 9 Mokatam, Cairo, Eqypt İlgili kişi: Mr. Reem Ahmed Tel: Dosya no: 94304

5 Sayfa05.qxd:Sayfa 5.qxd 4/30/09 10:23 PM Sayfa1 C M Y K SAYFA 5 YARI MA GÖRÜ SUAT SARI TO Servis Ta mac l Meslek Komitesi Ba kan Yard mc s stanbul trafi ine çözüm önerileri (3) İstanbul da yaşayanlar olarak hepimizin ortak sorunu olan trafik üzerine çözüm önerilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Ehliyetler trafik bakanlığınca verilmelidir. Mevcut tüm sürücüler ve yeni ehliyet alacaklar, psikoteknik testler, defansif sürüş ve acil yardım eğitiminden geçmelidirler. Şehir merkezlerine ve Tarihi Yarımada ya girişler, araçlara takılacak çiplerle, kontörlü bir düzende, ücretli olmalıdır. Bu yöntemi en son kullanan kentlerden biri de İtalya, Milano dur. Milano şehir merkezine girmek için 10 Euro ödemeniz gerekiyor. Eco-pass denen, araçlara konulan çiplerle oluşan sistem sayesinde şehir merkezlerinin, egzoz gazından arınmış ve daha temiz olması hedefleniyor. Bir diğer konu da, şehir merkezlerindeki taksilerin boş olarak dolaşmasının getirdiği problemlerdir. Şehrin muhtelif ana arterlerinde müşteri kapmak için dolaşan kayıtlı 18 bin taksinin yaklaşık 10 bin adedinin ana arterlerde başıboş bir şekilde dolaştığı tespit edilmiştir. Bu taksiler, ana arterlerdeki ceplerde beklemeye zorlanmalı ve bir merkez vasıtasıyla yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Trafik bakanlığından izinsiz hiçbir taksi ruhsatı verilmemeli ve şehirlerde gereğinden fazla taksi adedi bulunmamalıdır. Singapur da şehiriçi mevcut yol ağına ne kadar araç sirküle edilebiliniyorsa, şehirlerde o kadar araca ruhsat veriliyor. Dolayısıyla şehiriçinde yolların kaldıramayacağı araç sayısının problemleriyle uğraşılmıyor. Araç üreticisi firmalar, daha çok araç satıp daha çok kâr edecek diye, mevcut kapasiteye bu kadar araç sokmak hangi matematik mantıkla izah edilebilir. Yeni alternatif yollar yapacak kadar ulaşım bütçeniz yok ise sistemin diğer bileşenine filtre koymaktan daha mantıklı ne olabilir ki? Ülkenin sağlık ve okul ihtiyaçları birincil gündemi olması gerekirken, tüm kamu kurumları ulaşıma ayırdıkları bütçelerle böbürlenmektedir. Alkollü araç kullanan sürücü ve yanındaki yolcuların tümüne, alkollü araç kullanma cezası kesilmelidir. Toplumsal sorumluluk gereği, bu cezanın uygulanması şarttır. İngiltere de araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan dolayı trafikte tehlike yaratmak, 2 yıl hapis cezasına neden oluyor. Araç kullanırken kazaya sebebiyet verilmesi halinde, sürücüler ömür boyu hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Avrupa daki büyük şirketler, tüm personeline araç içi konuşma cihazları dahil, araçta cep telefonuyla konuşmayı yasaklamış haldedirler. İhlal edenlerin işlerine son veriliyor. Bu konuda başta büyük kuruluşlar ve holdingler önderliğinde, kendi personellerine duyuru yapılmalı ve sosyal sorumlulukları gereği araç kullanırken telefon kullandıkları trafik cezalarıyla belirlenmiş personellerine cezalar vermelidirler. Bilimsel araştırmalar sonucu cep telefonuyla konuşmayı kapattıktan sonra ilk üç dakika kaza yapma riskiniz 4.8 kat daha fazla. Çünkü, insan beyni konuşma sonrası dikkatini hemen toparlayamamaktadır. Emniyet kemeri takmak, ölüm riskini yüzde azaltmakta, hava yastığı yüzde 3 korumaktadır. Türkiye de emniyet kemeri kullanımı yüzde 15 dir. Tüm sürücülerimiz emniyet kemeri taksa, ölümlü kazaların yüzde 50 si olmayacaktır. Bu ise yıllık ortalama 5 bin insanımızın ölümden kurtulması demektir. Geçici çözümlerle her geçen gün kaos daha da artmaktadır. Trafik yalnızca ceza keserek yönetilmez, unutulmamalı ki; eğitimsiz insan, en iyi araç ve en iyi yolu en kötü kullanandır. Gelişmiş ülkelerle en önemli farkımız, iyi eğitilmiş insan farkı ve yeteri kadar sivil toplum örgütümüzün olmayışıdır. Bu ülke her yıl teröre verdiği şehitler kadar, trafik terörüyle binlerce insanını yitirmektedir. Son 26 yılda trafik kazalarında 134 bin 300 vatandaşımız ölmüş ve 6 milyon 250 bin vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye de her 10 kişiden biri trafik mağdurudur. Ülkedeki zaman ve para israfının en büyük nedenlerinden biri trafik problemidir. Bu konuda; ivedi olarak arama konferanslarına başlanması ve devlet önderliğinde ülke çapında bir seferberlik yapılması gerektiğine inanıyorum. İTO, İhracata İlk Adım ile 5 finalist arasında İTO, İhracata İlk Adım Projesi (İİAP) ile Dünya Odalar Yarışması nın En İyi Uluslararası Proje dalında 47 oda içinde finalist oldu. Bu kategoride İTO nun 4 rakibi var. İTO dışında İzmir Ticaret Odası En İyi Sıra Dışı Proje, Konya Sanayi Odası da En İyi Ağ Projesi dalında finale kaldı. İTO, İlk Adım Projesi ile şimdiye kadar 120 KOBİ yi ihracatçı yaptı. ELEMAN SOYHAN ALPASLAN İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Odalar Yarışması nda finale kalan 19 oda arasına girmeyi başardı. En İyi Uluslararası Proje dalında İhracata İlk Adım Projesi (İİAP) ile finale kalan İTO, bu proje ile İstanbul da 120 firmayı ihracatçı yaptı ve 14 ildeki ticaret ve sanayi odalarına proje eğitimi verdi. En İyi Sıra Dışı Proje, En İyi Küçük İş Projesi, En İyi Uluslararası Proje ve En İyi Ağ Projesi dallarında düzenlenen yarışmaya 33 ülkeden, 47 oda başvurdu. Finale ise 19 oda kaldı. İTO, projesini 4 Haziran 2009 da Malezya da yapılacak Dünya Odalar Kongresi nde dünya odalarına tanıtacak. Bu kategoride İTO nun rakipleri ise Paris Ticaret ve Sanayi Odası, Torino Ticaret Odası, Sheffield Ticaret ve Sanayi Odası ve Malaga Ticaret Odası. WCF, iki yılda bir Dünya Odalar Kongresi düzenliyor. Her kongrede farklılaşan dallarda Dünya Odalar Yarışması yapılıyor. İTO 2003 yılında Kanada da yapılan Dünya Odalar Kongresi ne de katılarak, En İyi KOBİ Projesi ödülünü almıştı. 120 KOBİ İHRACATÇI OLDU İTO, TOBB ve Eurochambers arasındaki Türk Odalarını Geliştirme Programı kapsamında 2005 te Madrid Ticaret ve Sanayi Odası ile eşleşti. Bundan sonra Türk KOBİ lerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği İİAP ile İTO, hiç ihracat yapmamış 120 küçük ve orta ölçekli firmayı ihracat yapar hale getirdi. Dünyanın En İyi Uluslararası Projesi ödülünü bekleyen İİAP nın hedefi, çeşitli engeller ya da yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapamamış ya da düzensiz olarak ihracat yapmış KOBİ leri düzenli ihracat yapar hale getirmek. İTO, İİAP nin danışmanlık hizmetleri ile KOBİ lerde ihracat planlaması ve pazarlaması bilincinin geliştirilmesi ve onların dış pazarlara açılmasını sağlıyor. En iyi sıradı ı proje Bat Avustralya Ticaret ve Sanayi Odas CAINCO (Bolivia) Wermland Ticaret Odas Oslo Ticaret Odas İşyerimize ofis için çay ve temizlikle ilgili, tercihen İkitelli civarında oturan eleman. Duranlar Deri Kozmetik sektöründe çalışacak bayan satış destek elemanları aranıyor. Faks: Global elektronik firmasında uluslararası satış ve pazarlama işini organize edebilecek, telefonda pratik İngilizce konuşup yazışma yapabilecek ve tercihen Üsküdar veya civarında oturan part-time veya fulltime çalışabilecek personel. com / CAD / CAM programları kullanabilen, kalıp ve metal enjeksiyon deneyimi olan bay-bayan eleman. Saim Ekin VASITA 1999 model ASTRA CD tavan ve sol iki kapı hariç boyalı, otomatik vites, ful, motor iyi durumda aracın hiçbir sorunu yok 126 bin km, TL İlk sahibinden 1993 model Doğan SLX marka araç, masrafsızdır Dizeller, benzinliler, çift kabinler, panelvanlar, minibüsler Sahibinden Renault Scenic 2001 rxt v, km lk Ad m nas l at l yor? PROJEYE dahil edilen firmalar, ba vuruda bulunan firmalar aras ndan de erlendirme yap larak seçiliyor. AP dan yararlanacak firmalar n belirlenmesi için ba vuruda bulunan tüm firmalar ilk olarak belirli ölçütler dikkate al narak, anket formlar üzerinden de erlendiriliyor. Bu de erlendirmeyi TO uzman kadrosu ve dan manlar yap yor. lk elemeyi geçen firmalarla birebir görü meler yap l yor. Yüzyüze görü meler sonucunda da programdan yararlanacak 20 firma belirleniyor. Program n uygulama süresi 4 ay. Bu süre içinde TO dan manlar firmalar birebir ziyaret ederek program uyguluyorlar. Ziyaretlerin tarih ve saatlerine EMLAK SATILIK Sahibinden, acil satılık, Ankara da Eskişehir yolunda, 500 m2 kooperatif arsası, TL. Yücel Sümer Sahibinden, dubleks ve yarı bodrum daireler Sahibinden Sultanahmet te, turizm bölgesinin merkezinde butik otel, ticaret ve iş merkezi olmaya müsait, girişi çekme katlı dükkan olan asansörlü, 5 kat+2 bodrum katlı, köşe beton bina boş teslim satılıktır dolar EMLAK K RALIK Sahibinden firmalar ve dan manlarla birlikte karar veriliyor. Dan manlar ihracat n nas l yap laca noktas nda firman n bilgi altyap s n güçlendiriyor. Firman n ihracat yapmas na engel olan fiziksel altyap eksikliklerini de belirleyen dan manlar, bunlar n giderilmesi için firmaya rehberlik ediyor. Dan man, firman n mevcut durumu, ihracat potansiyeli ve motivasyonunu tespit ediyor. Hedef ihracat pazar n, ihraç ürünlerini ve da t m kanallar n belirliyor. Hedef ihracat pazarlar ve potansiyel mü teriler ile ilgili detayl veri toplan yor. Son a amada dan man n deste i ile geli tirilen pazarlama stratejisi do rultusunda firmaya özel hracat Eylem Plan haz rlan yor. TO bir y l boyunca destekliyor TO, AP kapsam nda dan manl k hizmetinin yan s ra birçok hizmet ile firmalar bir y l boyunca destekliyor. Bu desteklerden baz lar öyle: Firmalar TO nun milli i tirakini sa lad uluslararas fuarlara ve sergilere yüzde 25 indirimle kat labiliyorlar. 100 bin ABD Dolar ve üzerinde ihracat yapan firmalara ise bu fuar ve sergilere ücretsiz kat lma imkan veriliyor. Firmalar ayr ca, TO nun milli kat l m n 3 kategoride 3 finalist Türk odas zmir Ticaret Odası Güney Trinidad Ticaret ve Sanayi Odas En iyi uluslararası proje Paris Ticaret ve Sanayi Odas Torino Ticaret ve Sanayi Odas Malaga Ticaret Odas stanbul Ticaret Odası Sheffield Ticaret ve Sanayi Odas organize etti i uluslararas fuarlarda katalog ve bro ürlerini ücretsiz olarak sergileyebiliyor. TO nun tüm yay nlar na ücretsiz abone oluyor. TO nun düzenledi i tüm seminerlere ücretsiz kat l yor. 1 y l boyunca kar la t klar her sorunda dan manlar ndan hizmet alabiliyor. Di er sorunlar için de TO nun ilgili birimlerinden destek talep edebiliyor. En iyi a projesi Konya Ticaret Odası S rbistan Ticaret Odas Dubai Ticaret ve Sanayi Odas Greater Manchester Ticaret Odas KISA LANLAR - Gönderin, ücretsiz yay nlayal m Faks : Kemerburgaz Göktürk te lüks sitede 1+1 beyaz eşyalı daire Levent Çarşı da 160 m2 üç katlı, ana cadde üzerinde, bankalara ve cafe pizza ve restoranta uygun, USD Özer Unyıldız ÇE TL Evinizde, iş yerinizde, binanızda; inşaat, tadilat, dekorasyon, restorasyon adına ne ihtiyacınız varsa yapıyoruz. Batı İnşaat Mermer ve tekstil ürünleriniz için Almanya ve Fransa da pazar bulunur. İmalattan antik mobilya ve aksesuarlar VERG REHBER Dr.VEYS SEV Kriz dönemlerinde Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Yasası nın 32/2 nci maddesi uyarınca kurumlar, cari vergilendirme döneminin vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Yasası nda belirtilen ilkelere göre, geçici vergi ödemekle yükümlüdürler. Bu bağlamda kurumlarda geçici vergi oranı yüzde 20 dir. Mevcut yasal düzenleme gereği Bakanlar Kurulu, kurumlarda geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veyahut da tekrar yasal seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. Ülkemizde kurumlar, cari yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde geçici vergi yoluyla vergilerini peşin olarak ödemektedirler. Gerçekte kurumlar, kazançları üzerinden iki ayrı vergi ödemektedirler. Bunlardan birisi geçici vergi yoluyla cari yıl içerisinde ödemekte bulundukları kurumlar vergisi, diğeri ise kâr dağıtımı sırasında gerçek kişilerle dar mükelleflere yapmış oldukları ödemeler üzerinden yapmakta oldukları gelir vergisi kesintisidir. Bir başka anlatımla kurumlar kâr ederlerse, kurumlar kazancı üzerinden üçer aylık dönemler halinde bilahare kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere geçici vergi, kâr dağıtılırsa, söz konusu geliri elde edenlerin gelir vergisine mahsuben vergi kesintisini yaparak ödemek zorundadırlar. Her iki vergi de kurumların mali bünyesi ile doğrudan ilgilidir. Çünkü her iki ödeme de kurum kasasından çıkmaktadır. Kurumlar Vergisi nden bağışık tutulan kazançlar, sözü edilen yasanın 5 inci maddesinin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca kurum matrahları üzerinden yapılması öngörülen bazı indirimlerle ilgili olarak Kurumlar Vergisi Yasası nın 10 uncu maddesinde sayılmak suretiyle belirlenen harcamalar, ancak kurumun vergilendirilebilir bir kazancı varsa, bu taktirde indirilebilmektedir. Kurumlar Vergisi Yasası nın 10 uncu maddesinde yer alan diğer indirimler bir başka açıdan yasa maddesinde yer alan sıraya göre indirim konusu yapılabilmektedir. Ar-Ge indirimi, sponsorluk harcamaları, bağış ve yardımlar, eğitim, sağlık tesisi ile yurt inşaatına ilişkin bağış ve yardımlar, kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Başbakanlık aracılığı ile yapılan bağış ve yardımlar gibi indirimler eğer kurum kazancı mevcutsa kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. Bir başka anlatımla, kurumun kazancı yoksa Kurumlar Vergisi Yasası nın 10 uncu maddesinde yer alan istisna ve indirimleri yapabilmeleri, kazançları ile sınırlı olmaktadır. Yaşanan küresel krizin etkisi ülkemizde özellikle 2008 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hissedilir olmuştur. Bu nedenle kurumlar 2008 yılında bir önceki yıllara göre hasılat kaybına uğramışlardır. Bunun sonucunda uygulamada birçok kurumun geçtiğimiz yıllara göre kazançlarında düşüşler olmuştur. Talepte yaşanan daralma yanında, alacakların tahsilinde yaşanan sorunlar, birçok kurumu finansman darboğazına sürüklemiş, buna paralel olarak bilançoların geçmiş yıllara nazaran düşük matrahlarla bağlanması kaçınılmaz hale geliştir. Tüm bu olumsuzluklara karşın, kurumlarda yüzde 20 oranında uygulanan geçici vergi oranı, gelir vergisi mükellefleri için uygulanan yüzde 15 oranına düşürülmemiştir. Mevcut Kurumlar Vergisi Yasası nda talep yetersizliğinden kaynaklanan sorunların aşılmasına yönelik herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Oysa talep yetersizliğinden kaynaklanan kriz dönemlerinde Kurumlar Vergisi mükellefleri üzerindeki hiç değilse geçici vergi yükünün azaltılması halinde en azından bu durum kurumlar üzerinde belli bir finansman kolaylığı sağlayacaktır. Kurumlar Vergisi nden bağışık tutulan kazanç ve iratların iç piyasa işlemleri açısından katkı sağlayıcı özelliği son derece sınırlıdır. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2008 yılına ait vermiş oldukları yıllık beyannamelerin sonuçları bir süre sonra Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Ancak kurumların ortaklarına yapacakları kâr dağıtımları da geçmiş yıl kurum kazançlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir gösterge olacaktır.

6 Sayfa06.qxd:Sayfa 6.qxd 4/30/09 10:24 PM Sayfa1 CMYK Konaklama tesislerinde imar karışıklığı çözülmeli SAYFA 6 SEKTÖREL TO ÜYELER NE DUYURU İTO üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizin (telefon, faks ve e-posta) güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. Değişen telefon, faks ve e-posta bilgilerinizin adresinden veya no lu faks aracılığı ile iletilmesi halinde en kısa sürede kayıtlarımızdaki bilgileriniz güncellenecektir. Lokanta ve kafeler komisyon oluşturuyor İSTANBUL Ticaret Odası Lokanta ve Kafeler Meslek Komitesi, sektörde yaşanan sorunlara çözüm bulabilmek için sektörel bir toplantı gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinden oluşan toplantının başkanlığını Meslek Komitesi Başkanı Fatih Güner yaptı. Toplantıya Komite Başkan Vekili Ersin Aktürk, Meclis Üyeleri Ramazan Bingöl, Abdullah Korun, Gürkan Tüzel, Mehmet Yılmaz Komite Üyeleri Ali Tatlıdil, Zakir Yılmaz, Mehmet Akif Köse ve diğer sektör mensupları katıldı. Toplantıda en çok üzerinde durulan konular arasında; sektöre yönelik bir okul bulunmaması ve yemek çeklerindeki komisyon konusu öne çıktı. Toplantı sonunda sorunları gidermek amacıyla bir komisyon oluşturulmaya karar verildi. DİLŞAH KEFLİOĞLU BAE ye yumurta ve beyaz et ihracatı serbest BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), Türk menşeli yumurta ve beyaz et ürünleri ihracatına uyguladığı yasağı kaldırdı. BAE, ihracat yasağını kuş gribini gerekçe göstererek uygulamaya koymuştu. Dış Ticaret Müsteşarlığı ndan alınan bilgiye göre BAE, yasağa 10 Nisan tarihi itibariyle son verdi. Başsağlığı İstanbul Ticaret Odası İç Ticaret Şubesi çalışanı İlker Şenal ın kardeşi Serkan Şenal, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Rize, Pazar daki aile mezarlığında defnedildi. Merhuma Allah tan rahmet, arkadaşımıza ve değerli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. stanbul Ticaret Odası adına sahibi Yönetim Kurulu Ba kanı: Dr. MURAT YALÇINTA Genel Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazıi leri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yayın Yayın Yönetmeni Danı manı smail EN efik MEM Basın Yayın ve Halkla li kiler ubesi Müdürü Do an ERDO AN Haber-Ara t rma Tamer ÇERÇ Ba Editör Dilek ÜLKER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Dil ah KEFL O LU, Nalan SÖYLEMEZ Foto raf-grafik: lker BA ÖZ Reklam-Abone: Yahya GÜL Yazı ma: Nuran ÇAPKIN STANBUL T CARET TE YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELER N SORUMLULU U YAZARLARINA A TT R. TO NUN GÖRÜ LER N ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BEL RT LEREK KISMEN YA DA TAMAMEN KULLANILAB L R. ABONE VE REKLAM TAR FES Yıllık abone bedeli yurtiçi ve KKTC için TL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil TL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numarası (tacirler için), ad ve adres belirtilerek T. Bankası stanbul Sirkeci ubesi No lu hesaba yatırılabilir. Siyah beyaz reklam tarifesi 5.00 TL. sütun/santimdir. Renkli reklamların sütun/santimi TL. dir. Yayın türü: Yerel süreli yayın. Yayın tarihi: STANBUL T CARET ODASI Re adiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda Tel: (pbx) Fax: (Basın-Yayın b.) Internet: TO Ça rı Merkezi: BASKI: HLAS GAZETEC L K A.. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna STANBUL Tel: İTO Konaklama Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Hüzmeli, sınıflandırma yönetmeliği nedeniyle turizm işletmelerinde imar karışıklığı yaşandığını belirtti. Başkan Vekili Necip Erbaş ise kalifiye elaman eksikliğinin de büyük sorun olduğunu belirtirken, Meclis Üyesi Selami Yaşık da elektrik, su ve doğalgaz gibi maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti. FAHR SARRAFO LU İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Konaklama Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Hüzmeli, konaklama sektörünün en büyük sorununun sınıflandırma yönetmeliğinden kaynaklandığını savundu. Yönetmeliğin birkaç maddesinin acilen değiştirilmesini isteyen Hüzmeli, özellikle bitişik nizam yapılanmadan dolayı birçok otelin zor durumda olduğunu kaydetti. Hüzmeli, Turizm Bakanlığı nın sınıflandırma yönetmeliğinde fiziki şartların ne olursa olsun, toplam oda sayısının yüzde 20 sinden fazlasının aydınlığa bakan pencereleri bulunması gerektiğini işaret ederek, yönetmelikteki bazı hususların değişmesinin yararlı olacağını ifade etti. haricinde önemli kongrelerin gerçekleşebilmesi için yine devlet destekli büyük projelerin yapılması gerektiğine inandığını aktaran Erbaş, İstanbul un kongre merkezi olmasında yoğun nüfusu ve trafiğinin olumsuz etki edebildiğini söyledi. Erbaş, Tarihi eserleri ve eşsiz boğazıyla İstanbul un çekiciliği mevcut. Bu sebeple denizi olmayan fakat doğal güzellikleri ile bunu aratmayan bölgelerin de kalkınması için turizm daha kolay ve Ayhan Hüzmeli daha ucuz bir yatırım olacaktır dedi. Turist otele kapanıyor MECLİS Üyesi Selami söyledi: Turist kahvaltıdan Yaşık, turizm sektörünün gece yarısına kadar yiyor, gelişmiş ve gelişmekte içiyor, yatıyor, YÖNETMELİK DEĞİŞMELİ olan ülkeler için güneşleniyor, yüzüyor ve vazgeçilmez bir gelir animasyonlara katılıyor. Hüzmeli, yönetmeliğin değişmesinin kaynağı olduğunu Karşılığında Avrupa nın imar mevzuatını değiştirilmesinden daha söyledi. Yaşık, turizmin herhangi bir ülkesinde belki kolay olduğuna işaret ederek, sorunun bu denli büyük bir gelir de 1 gecelik konaklama basit bir-iki değişiklikle halledilebileceğini kaynağı olmasının bedelini ödüyor ve gidiyor. kaydetti. Hüzmeli, yerel yönetimlerin 2010 rekabeti de beraberinde Turist, ne müze ziyaret Selami Ya ık için daha fazla çalışması gerektiğine işaret getirdiğini kaydetti. ediyor ne alışverişe çıkıyor YERLİYİ UNUTMAYALIM ederek, şöyle konuştu: İstanbul 2010 Türkiye nin turizmde hak ettiği ne de döviz bırakıyor. Avrupa Kültür Başkenti projesi için yerel Yerli turistlerin hiçbir zaman gözden yerde olmadığını ileri süren Yaşık, Turizmde en önemli paydaya yönetimlerin gözle görülür bir çalışma uzak tutulmaması gerektiğinin de altını şöyle konuştu: Turizm sahip sektörün konaklama olduğunu yapmadığı kanısındayız. Bu konuda çizen Erbaş, yerli turistin otelciler için işletmelerinde kullanılan elektrik, ifade eden Yaşık, son yıllarda otel özelikle Fatih, Beyoğlu, Eyüp ve Anakent önemli olduğunu belirtti. Erbaş, şöyle su, doğalgaz, telefon gibi maliyetler sayısının arttığını ve 2 bin 325 tesise Büyükşehir belediyelerine büyük görevler konuştu: Tarihi eserlerimizin en diğer ülkelerle rekabet etme işletme belgesi verildiğini kaydetti. düşmektedir. önemlileri Sultanahmet te ve belki de bakımından makul seviyelere Yaşık, bu artışın olumlu olduğunu İstanbul un en güzel manzarası da YARIMADAYA ARAÇ düşürülmeli. Sektörün hızla ve aynı zamanda Türkiye ye gelen Sultanahmet te. Yukarıdan Topkapı büyümesine rağmen konaklama turist sayısındaki artışı gösterdiğini GİRMESİN Necip Erba Sarayı nın önünden geçen vapurları sektöründe özellikle sahil ifade etti. Komite Başkan Vekili Necip Erbaş, en önemli görmek, İstanbul un bir ucundan diğerini kesimlerdeki otellerde uygulanan MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ sorunlarının kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu seyredebilmek ve bunu tarih ile yaşayabilmek her şey dahil sistemi konaklama belirtti. Erbaş, bu sıkıntının sadece sahil Sultanahmet bölgesine mahsus bir özellik. Buradaki Turizm sektöründe hizmeti fiyatlarını aşağı çekmektedir. Yaşık, bölgelerinde değil, İstanbul da da yaşandığını oteller ve restoranlar popüler mekanları verenin de alanın da insan olduğunu yedi gecelik otel rezervasyonu söyledi. Erbaş, bu yüzden Türkiye ye gelen her belirten Yaşık, turist çeken bir ülke aratmayacak ölçüde. Yerli gezginleri buralara yapan bir turistin otele girdikten misafiri, kalifiye olmayan satış elemanlarının olarak turizmin en önemli bekliyorum. Hem hayatlarında değişiklik yapmış sonra hiçbir şekilde dışarı karşıladığını ifade etti. İstanbul daki tarihi kollarından biri olan konaklama çıkmadığını, adeta otele olurlar hem de biz turizmcilerin işimizle daha da yarımadada, özellikle Sultanahmet Bölgesi nde sektörünün aracı görevini hapsedildiğini belirterek, şunları fazla gurur duymamızı sağlarlar. meydan bulunmadığını söyleyen Erbaş, bu üstlendiğini ve dolayısıyla müşteri bölgenin araç trafiğine kapatılması gerektiğini memnuniyetinin ön planda olması kaydetti. Erbaş, şunları söyledi: Topkapı Sarayı ve gerektiğini anlattı. Yaşık, Müşteri Otel ve konaklama tesislerdeki edebilmek için makul seviyelere memnuniyetini ön planda tutan, Ayasofya Müzesi nin kapısına kadar araçlar konaklama, yiyecek ve içeceklere düşürülmeli. onlara en iyi hizmeti veren girebiliyor. Topkapı Sarayı ndan başlayarak uygulanan yüksek oranlı ÖTV ve İşletmeler, eğitimli personel çalıştırmalı ve işletmeler müşteri kaybı Sultanahmet Camii nin önüne kadar uzanan bir KDV, rakip ülkelerle aynı seviyeye yetiştirmeli. yaşamamakla birlikte her yıl müşteri meydan oluşturulmalı. Tarihi yarımada araç getirilmeli. İşletmeler müşteri memnuniyetine önem sayısını neredeyse ikiye katlıyor. trafiğine kapatılmalı. İstanbul un kongre turizminden aldığı Diğer taraftan memnuniyetin ön vermeli ve bu doğrultuda kaliteli hizmet ETKİN REKLAM YAPILMALI payın artırılması için yeni kongre, fuar, planda olmadığı, sadece para sağlamalı. kazanmaya odaklı işletmelerin ise sergi ve gösteri merkezleri yapılmalı. Otel fiyatlarını iyileştirebilmek için her Necip Erbaş, Türkiye nin rakibi olabilecek diğer gerilediğini, hatta bu işletmelerin Mevcutların da yatak kapasiteleri şey dahil sistemi kaldırılmalı. ülkelerden daha fazla tarihi esere ve doğal birkaç yıl içinde yok olup gittiğini artırılmalı. Reklam ve tanıtım için ayrılan bütçeler, güzelliklere sahip olmasına rağmen pazarlama söylemek mümkündür. Maliyetler, diğer ülkelerle rekabet doğru kullanılmalı. konusunda bu kadar şanslı olmadığını belirtti. Özellikle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu ya teşvik Sektörün beklentileri ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI Avrupa Birliği nin özellikle 1990 lardan sonra, büyük miktarlarda rekabete dayalı bölgesel kalkınmaya yönelik fonları sağlamaya başlamasının ardından, Bölgesel Kalkınma Ajansları nın sayıları ve etkinlikleri, AB üye ülkelerinde önemli ölçüde artmıştır. Üye ülkelerde merkezi hükümetlerin girişimleriyle AB bölgesel fonlarından etkin ve verimli bir biçimde yararlanmak üzere yeni bölgesel kalkınma ajansı modelleri oluşturulmuş ve kamu kaynaklarıyla finanse edilmiştir. AB ye sonradan katılan Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya da BKA larla 1990 larda doğrudan AB nin isteği üzerine tanışmış, hatta Doğu Avrupa ülkelerinin BKA ları da, bizzat AB nin görevlendirdiği uzmanlarla ve ilk aşamada AB finansmanıyla kurulmuştur. Ajansların kurulmasının, ekonomik bir birlik olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği bütünleşmesinde ülkelerarası ve bu doğrultuda da ülkelerin içerisindeki bölgesel sınıflandırmaya uygun olarak bölgelerarası farklılıkların giderilmesi konusunda, bütünleşmenin başarısı için büyük önem taşıdığı görülmektedir. AB O UZ DEM R AB de bölgesel kalk nma politikalar bölgesel politikasının amacı; gerekli rehber ve ilkeleri geliştirerek, üye devletler tarafından oluşturulan bölgesel politikaların, topluluk rekabet ve devlet yardımları kurallarıyla uyumlu ve koordinasyon içinde olmasını sağlamaktır. AB nin bölgesel politika yoluyla yaptığı müdahalelerin amacı, her bölgeye, kendisine özgü sorunların çözümü yönünde destek olarak ekonomik gelişmeyi arttırmak ve bölgeler arasındaki ekonomik farklılığı azaltmaktır. Roma Antlaşması yla belirtilen Üye ülkelerin ekonomik bütünleşmelerinin başarıya ulaşması için bölgeler arasında ekonomik gelişmişlik farklarının giderilmesi gerektiği ve üye devletlerin ekonomi politikalarının giderek yakınlaştırılmasıyla, topluluğun tümünde ekonomik çabaların uyumlu gelişmesi, üye devletlerarasındaki yaşam düzeylerinin, dengeli ve devamlı olarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi maddeleri AB nin uyguladığı bölgesel politikanın hukuki dayanaklarının temel taşlarıdır. Bu süreçte bölgelerarası farklılıkların giderilmesinin finansmanı için ilk olarak Avrupa Yatırım Bankası na yetki verilmiştir. Bu araca ek olarak daha sonra 1975 yılında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF- European Regional Development Fund) kurulmuştur. Bu fondan yararlanacak bölgeler; topluluğun GSYİH nin yüzde 75 inin altında kalan bölgeler olarak tanımlanmış ve bu bölgelerde sektörel kümeleme, altyapı gibi çeşitli konularda destekler sağlanmıştır. Bu gelişmenin ardından 1979 yılında ikinci petrol krizi ve Avrupa Topluluğu genişleme adımları nedeniyle (İrlanda, Yunanistan, İspanya ve Portekiz) bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik adımlar yeterli olmamış ve bu farklılıklar artmaya başlamıştır. Bu süreci takip eden dönemlerde 1 Temmuz 1987 yılında gerçekleştirilen Tek Avrupa Senedi ile Roma Antlaşması na Ekonomik ve Sosyal Yakınlaşma Başlığı içinde Bölgesel Politika konusu eklenmiş ve bölgesel politikalar için üç ayrı fon imkanı (Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu- ERDF European Regional Development Fund, Avrupa Sosyal FonuESF European Social Fund, Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme FonuFEOGA European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) oluşturulmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği, bölgesel politikanın etkinliğini güçlendirmek amacıyla; yılları arasında uygulanmak üzere bir faaliyet planı hazırlamış ve Mart 1999 Berlin zirvesinde, yeni genişleme dalgasını içerecek şekilde yapısal politikalar reformunun gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir. Bu zirvede 260 milyar Euro luk (AB toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 35 i) bir meblağın topluluğa yeni katılacak ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artırılması ve mevcut üye ülkelerin yoksul bölgelerinin durumunun iyileştirilmesi için ayrılmasına karar verilmiştir. Görüldüğü üzere AB, tek bir bölgesel kalkınma politikası yerine bölgesel rekabetçilik ve sosyal gelişim temeline oturan ve yerel ve bölgesel düzeyde geliştirilen politika ve stratejileri desteklemeyi tercih etmektedir.

7 Sayfa07.qxd:Sayfa 7.qxd 4/30/09 10:51 PM Sayfa1 C M Y K SAYFA 7 GÜNCEL 8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalayacak NALAN SÖYLEMEZ KÜRESEL kriz şirket evliliklerini de yakından etkiledi da işlem sayısı ve tutarında önemli ölçüde azalma bekleniyor. Büyük şirketler, evlilik kararlarını ertelerken, küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme imkanları artıyor. Şirket değerleri düştüğünden büyük şirketler, zor durumdaki rakiplerini satın almayı tercih ediyor. Dümende tek olmaya alışık KOBİ ler ise küresel gerçeklerle yüzleşiyor. KOBİ ler, kriz ortamında güç birliği yapmak ve yeni ortaklar bulmak için yatırım danışmanlık şirketleri ile işbirliği yapıyor. Uzmanlara göre, Türkiye de zaten büyük hacimli birleşmeler kalmadı. Geçmiş yıllardaki büyük birleşmeler de yerini küçük şirketler arasında yapılacak birleşmelere bıraktı da görüşme sayısında çok ciddi artış olacağını tahmin ettiklerini söyleyen kurumsal finansman danışmanlığı şirketi Ernst & Young ın Kıdemli Müdürü Senem Başyurt, Türkiye de firmalar bu yıl düşünme sürecinden geçiyor da büyük bir hareket beklemek çok uygun olmaz. Ancak şu ana kadar birleşme görüşmesi yapan firma sayısında yüzde civarında bir artış var değerlendirmesi yaptı. Başyurt, 2008 de 200 civarında işlem gerçekleştiğini belirterek, bu yıl sayının artacağını, ancak tutarın daha düşük bir seviyede kalacağını söyledi. Başyurt, geçen yıl 24 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşen işlem hacminin bu yıl, 10 milyon dolar civarında olacağı öngörüsünde de bulundu. Mart ayı itibariyle şirketlerin önünü daha bir net görmeye başladığına dikkat çeken Başyurt, bekleme sürecinden aksiyon sürecine doğru gidildiğini de aktardı. DAHA AVANTAJLI Kriz sonrası ortaklık şekillerinin gelişeceğini düşündüğünü ifade eden PricewaterhouseCoopers Türkiye Lideri Orhan Cem ise, Şirketlerin bir tür kader birliği kuracaklarına inanıyorum. Eğer KOBİ ler, kriz ortamında kurumsal yapılarını güçlendirip, evlerine çeki düzen verirlerse, bir sonraki dönemde iş ortaklığı kuracak şirketlerle ilişkilerde daha avantajlı olurlar. Ayrıca KOBİ lerin kendi iş kollarında değer zincirinin neresinde olduklarını iyi ölçümlemeleri gerek. Buna göre daha kârlı olacak şirketlerle birleşme yapabilirler. Böylece şirketler birbirlerinin marjını çalmak yerine birbirlerine güç verebilirler şeklinde konuştu. Cem, Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) geçmesinin de önemli bir süreci başlatacağına dikkat çekerek, TTK, uluslararası raporlama standartlarını esas alıyor. Bir anda KOBİ lere sınıf atlattırıyor. TTK, hızlı çıkarsa bahsettiğimiz disiplini getirebilir dedi. PERFORMANS SORUNU Türkiye de şirketlerin büyük çoğunluğunun KOBİ olduğunu, ancak yarattıkları katma değerin yüzde seviyelerinde kaldığını belirten Orhan Cem, Şirketlerde bütçeleme, orta ve uzun vadeli plan oluşturma geleneği yok. Servet yönetimi ile şirket yönetimi çok Orhan Cem karışıyor. Çok büyük bir şirketin alım satım işinde bile hesaplara baktığınızda ihtiyaç dışı önemli miktarda arazi, bina olduğunu görüyorsunuz. Şirketler kaynak planlaması konusuna dikkat etmeli. Operasyon dışı bir sürü varlık, mal-mülk, gelir ve gider kalemi gerçek performansın izahında sorun yaratıyor bilgisini verdi. Cem, ayrıca şirket nevi, yapısı, ortaklık ilişkisi ve organizasyon konularında dağınık olunmaması gerektiğine işaret ederek, Türkiye de birleşmelerde bu durum çok ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, kayıtdışılık nedeniyle de hesap-kitap işlerinde netlik sağlanamıyor. Sözel iletişim yapıyoruz. Sözel iletişimle de çağımızda şirket alım-satımı çok zor. KOBİ lerde yazılı dokümanlar yetersiz, kontrat geleneği de yok. Şirketlerin kendi başlarına rekabet edebilecek gücü gösterecek mali raporlamayı da öğrenmeleri gerek dedi. SİNERJİ OLUŞUYOR Operasyonel verimsizlik de Türkiye deki firmaların en kritik sorunları arasında. KOBİ boyutunda bir şirket, çok fazla işe bölünüyor ve hiçbir işe de layıkıyla odaklanamıyor. İki şirket, sadece operasyonel anlamda bile birleşse, çok ciddi bir sinerji oluşabilir. Örneğin, dağıtımda bir kamyonu tek firmanın ürünleri ile yarı boş göndermektense, her iki firmanın ürünleri ile dolu göndermek ya da herhangi bir firma ile pazarlık yaparken, bunu 100 ürün için değil de 250 ürün için yapabilmek bile önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca yurtdışı ihalelerine girerken, birkaç şirket bir araya geldiğinde de kapasite birkaç kat artıyor. Sizi muhatap alan firmalar da farklı oluyor. Böylece firmalar farklı bir lige çıkmış oluyor. Ya da firma distribütör vasıtasıyla sattığı bir malı direkt satabiliyor. Bu da ciro artışı sağlıyor ve buradan elde ettiği karla başka bir yere yatırım yapabiliyor ya da ürün geliştirme imkanı elde ediyor. Kendisinden finansman anlamında çok daha güçlü bir firma ile birleşti ise sadece nakit para ihtiyacını gidermekle kalmıyor, ayrıca daha uygun ve güven veren şartlarda borçlanmanın da elde ediyor. İstanbul Ticaret Odası üyelerinin de yüzde 97 sini oluşturan KOBİ ler için yıllardır krizlerle hatırlanan değişim ve dönüşüm fırsatı kapıda. 31 Aralık 2009 a kadar birleşen KOBİ ler, 3 yıl süreyle çalışan sayısını azaltmamaları şartıyla 3 yıl vergi ödemeyecek. Kader birliği, kriz sonrası şirketlerin değerini katlayabilecek. KOB lere birle me avantajı 4 1- Aynı sektörde faaliyet gösteren: A irketi + B irketi + C irketi + D irketi=büyük Yeni irket Bu tarz birle me tarz n n en iyi örnekleri, büyük çapl projeler için olu turulan konsorsiyum lar. Tek bir irketin üstlenmesi için çok büyük olan projelerin tamamlanmas amac yla, nas l birkaç firma güçlerini birle tirerek daha büyük bir güç olu turuyorlarsa, birkaç küçük firma da bir araya gelerek, daha büyük ve ciddi bir irket haline gelebilirler. Buradaki fark, birle menin yeni irket ad alt nda, sürekli birliktelik anlay yla olu turulmas. Bugün bu tarz birle melerin en iyi örneklerini SMAR, DSD Deri Sanayicileri D Ticaret A.. gibi irketler olu turuyor. 2- Birbirini tamamlayan alanlarda faaliyet gösteren irketler: Hammadde üreticileri + Üretici + Toptancı + Perakendeci=Tüm bu faaliyetleri yapan tek irket Bu tarz birle mede, hammaddeden mamul mal n ambalajlanmas na, hatta tüketiciye sunulmas na kadar tüm i lemlerin tek bir irket ad alt nda yap lmas, böylece yine güçlü bir irket yap s içerisinde, girdi maliyetlerinde tasarruf sa lanarak fiyat ve ürün kalitesinde avantaj sa lanmas mümkün olabiliyor. Bu tarz irket yap s, Cumhuriyet in ilk y llar nda devlet taraf ndan olu turulan kurulu larda görülmekte. Sümerbank, SEK, Et ve Bal k Kurumu gibi birçok devlet i letmesi bu yap da olmu tur. Bugün tar m alan nda olu turulan üretici birlikleri tarz ile bu yönde giri imler mevcut. 3- Aynı mekanda faaliyet gösteren irketler: A Tasarı neler getiriyor GEL R Vergisi Kanunu ve baz kanunlarda de i iklik yap lmas hakk nda kanun tasar s yla Kurumlar Vergisi ne, KOB lere yönelik düzenlemeyi içeren geçici madde ekleniyor. Buna göre, KOB lerin, 31 Aral k 2009 tarihine kadar birle meleri ve üç y l süreyle çal an say s n azaltmamalar durumunda, belli ko ullar n bulunmas na ba l olarak, birle me i lemlerinden do an kazançlar n, kurumlar vergisinden müstesna tutulmas ve ayr ca üç y l süre ile elde edilen kazanca, indirimli kurumlar vergisi uygulanmas öngörülüyor. Bu arada KOB nin tan m da; 2008 y l aral k ay nda 10 ila 250 i çi çal t ran, 2008 hesap döneminin sonu itibariyle y ll k net sat lar 25 milyon TL yi geçmeyen veya aktif toplamlar 25 milyon TL den az olan ticari i letmeler, eklinde yap l yor. farkl birle me modeli i letmesi + B i letmesi + C i letmesi= Büyük bir i letme ve irket Bu tarz birle melerin uygulanabilece i en uygun alanlar sanayi sitesi türü üretim bölgeleri. Buralarda çok say da küçük i letme birbirinden ba ms z halde faaliyet gösterme yerine, tek bir irket eklinde birle erek veya hiç olmazsa ayn alanlarda faaliyet gösterenlerin tek bir irket çat s alt nda toplanmas mümkündür. Birle me ile birkaç atölyenin bir fabrikaya dönü türülmesi imkan do acakt r. Özellikle mobilyac lar sitesi, kuru g dac lar sitesi, haller vb. tek bir sektöre yönelik kurulan sanayi siteleri tek bir irket alt nda büyük i letmelere dönü türülebilirler. 4- Farklı mekanlardaki ve farklı sektörlerdeki firmalar: A irketi + B irketi + C irketi= Büyük tek irket Bu birle meler daha çok irketler grubu veya holdingler benzeri bir irket olarak dü ünülebilir. Farkl alanlarda faaliyet gösteren irketler, sermayelerini birle tirerek ve faaliyet konular n geni tutarak, talebin yüksek oldu u alanlara birlikte yönelebilirler. Özellikle, mü terilerin kar lar nda güven duyacaklar, güçlü firmalar görmek istedi i alanlarda birle me yoluyla olu turulacak güçlü firmalarla faaliyet gösterilmesi büyük faydalar sa layabilir. Bu birle melerde ortak sermaye kadar, önceki firmalar n ticari tecrübeleri ve pazar bilgilerinden de yararlanma imkan do uyor. Bu tarz ba ar l birle me örne i olarak 80 civar nda ortakla en büyük 1000 ihracatç firma aras nda ilk 10 da yer alan G SAD D Ticaret A.. gösterilebilir. Birleşme tanımı TAM mükellef iki veya daha fazla KOB nin birle erek yeni bir anonim irket olu turmalar n ya da tam mükellef bir veya birkaç KOB nin tam mükellef olan ve anonim irket statüsündeki ŞİRKET birleşmelerinin operasyonel giderlerde, dağıtım maliyetlerinde ve finans alanında avantaj sağladığını söyleyen Ernst & Young Kıdemli Müdürü Senem Başyurt, şirketlerin hangi konularda avantaj yaklamak istediklerini iyi tespit etmeleri gerektiğini ifade etti. Başyurt, Birleşmelerde firmalar nasıl bir piyasaya hitap etmek di er bir KOB ye devrolunmas. PERSPEKT F Dr. CAN GÜRLESEL Mayıs ayı içinde ekonomik ve mali öngörüleri şekillendirecek temel unsurlar; küresel kriz karşısında alınan önlemlerin etkileri, IMF ile görüşmeler ve anlaşma, hükümetin ekonomiye yönelik alacağı ilave önlemler ve Merkez Bankası nın para ve faiz kararları olacaktır. 1. Küresel kriz karşısında alınan önlemlerin etkileri ve ilave önlemler Dünya ekonomisinde yaşanan kriz karşısında alınan yoğun önlemler ardından küresel ekonomiye ilişkin olarak karışık veriler gelmektedir. Buna göre 2009 yılının tamamında daha derin bir küçülme yaşanacağı öngörüsü çerçevesinde ekonomik faaliyetlerdeki daralma sürmekte, ancak bu daralmada yine öngörüldüğü üzere yavaşlamalar görülmektedir. Mayıs ayı içinde küresel ekonomiye ilişkin alınacak ilave önlemlerden çok ekonomik göstergelerdeki gelişmeler belirleyici olacaktır. Bu çerçevede a. ABD de bankalar ile ilgili gerçekleştirilen stres testinin sonuçları, bankaların mali yapıları ve ilave sermaye ihtiyaçlarının olup olmadığı belirleyici olacaktır. Citibank ve Bank Of America gibi büyük bankaların ilave sermaye ihtiyacı duymaları ve bunun miktarının büyük olması olumsuz etkiler yaratacaktır. b. Dünya genelinde reel kesimde faaliyet gösteren şirketlerin yılın ilk çeyrek döneme ilişkin performansları da belirleyici olacaktır. c. Merkez Bankaları içinde Avrupa Merkez Bankası nın faiz toplantısı ve kararı önem taşımaktadır. Avrupa Merkez Bankası nın faiz oranını 0.25 puan daha azaltarak yüzde 1.0 e indirmesi olumlu etki yaratacaktır. d. Mayıs ayı genelinde Eurodolar paritesinin ve diğer uluslararası mali göstergelerin dar aralıklarla dalgalanma göstermeye devam edeceği öngörülmektedir. e. Mayıs ayı genelinde küresel ölçekte sanayi üretimleri, ihracat, perakende satışlar, yatırım ve inşaat faaliyetlerindeki küçülme sınırlı ölçüde yavaşlayarak sürecektir. 2. IMF ile yeni anlaşma beklentisi Ekonomide IMF ile bir anlaşma yapılacağı ve önemli miktarda bir kaynak kullanılacağı beklentisi sürmektedir. IMF ile üç yıllık revize ekonomik hedefler, yeni bütçe hedefleri, yapısal reformlar ve IMF kaynaklarının kullanımından oluşan bir çerçeve üzerinde görüşmelere devam edilecektir. IMF ile anlaşma beklentisinin yükselmesi öncelikle mali göstergelerin (faizler ve istediklerini, tüm hedeflerini belirleyip ortaya koymalı. Eğer bir şirketin dağıtım maliyeti çok yüksekse, onu aşağı çekecek bir yaklaşım gütmeli. Yeni bir pazara girmeyi amaçlıyorsa, buna uygun bir ortaklığa yönelmeli. Ayrıca birleşeceği firmanın hangi eksiklerini tamamladığını, know-how a mı yoksa sermayeye mi ihtiyacı olduğunu belirlemeli ya da ürün portföyünü çeşitlendirecek bir birleşmeyi de tercih edebilir şeklinde konuştu. KOBİ ler cephesinde ölçek ekonomisinin en büyük sorunlardan biri olduğuna da vurgu yapan Senem Başyurt, KOBİ dediğimiz çoğu kurum aslında bir patron şirketi. Bu May s ay nda düzelme ba lar m? kurlar) aşağı yönlü fiyatlanmasına yol açacaktır. Beklentilerin iyileşmesi de ekonomik faaliyetlerdeki küçülmeyi sınırlandıracaktır. 3. Hükümetin ekonomiye ilişkin alacağı ilave önlemler Ekonomi yönetimi 6.paket başlığı altında ilave önlemler ve diğer ekonomik düzenlemeler ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 6.paket içinde kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesi, işten çıkartılanlardan geri dönenlerin primlerinin kamu tarafından ödenmesi ve mesleki eğitim gibi istihdam ile ilgili önlemler bulunmaktadır. Ayrıca KOBİ lerin mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılması ve yeni kredi kullanımında ilave teminat ihtiyacını karşılayacak Kredi Garanti Fonu düzenlemesi de yer almaktadır. Ekonomi yönetimi ayrıca Yeni Teşvik Kanunu, Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması, Yapısal Reformlar ve olası IMF kaynağının kullanılması konularında da çalışmaları sürdürmektedir. Kredi Garanti Fonu düzenlemesi başta olmak üzere ilave önlemlerin hayata geçirilmesi finansal olanaklara yeniden ulaşılması ve ekonomik faaliyetlerdeki küçülmenin yavaşlatılmasında etkili olacaktır. 4. Merkez Bankası ölçülü faiz indirimlerini sürdürecek Merkez Bankası Nisan ayı sonu itibari ile ekonomide şu tespitleri yapmaktadır. Enflasyondaki gerileme hızlanarak sürecek ve ekonomide toparlanma zaman alacaktır. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirimlerini sürdürecek ve şartlara bağlı olarak para politikasında aşağı yönlü esneme sağlayabilecektir. Merkez Bankası Mayıs ayında da faiz oranlarını 0.50 puan daha indirebilecektir. Reel ve Mali Göstergeler İçin Öngörüler Reel kesimde Mayıs ayında sanayi üretimi ve ihracatta daralma sınırlı ölçüde yavaşlayarak sürecektir. Perakende satışlarda mevsimsel bir canlanma öngörülmekle birlikte canlanma sınırlı hissedilecektir. İnşaat ve yatırım faaliyetlerindeki daralma ise sürecektir. Mali göstergeler üzerinde ise dışarıdaki gelişmeler, IMF anlaşmasına ilişkin beklentiler ve Merkez Bankası faiz kararı belirleyici olacaktır. Son Söz: Mayıs ayı, krizde dip noktasına çok yaklaşıldığı bir ay olabilecektir. Bunun için IMF ile anlaşmada mutabık kalınması, yeni önlem paketinin zaman kaybedilmeden uygulanması ve Merkez Bankasının faiz indirimi belirleyici olacaktır. Hangi firma ile nas l evlenmeli noktada kişisel tercihler daha bir ön plana çıkıyor. Birleşme ve yönetim sürecinde şirketlerin daha profesyonelce yaklaşması lazım. Şirket sahibi olmakla ortak olmak arasında fark var. Ortaklık kültürü Türkiye de gördüğümüz en büyük eksiklik yorumunu yaptı. Başyurt, Birleşmede kritik olan, şirketi şu kadar liraya satmak değil. Bugün 10 lira olan şirketiniz, yarın 100 lira ise çok iyi bir alışveriş yaptınız demektir. Bu seviyeye gelebilmesi için şirketlerin altyapısının olması ve bilinçlenmesi lazım dedi. Senem Başyurt

8 Sayfa08.qxd:Sayfa 8.qxd 4/30/09 11:13 PM Sayfa1 C M Y K SAYFA 8 GÜNCEL GÖRÜ Doç. Dr. ADUMAN OKUMU Global ekonomilerde 2009 y l tahminleri 2009 un ilk çeyreğinin tamamlanmasıyla birlikte, uluslararası ve ulusal kuruluşlar 2009 yılı için ekonomik büyüme veya daralma tahmini rakamlarını da telaffuz etmeye başladılar. Tabi ki bu kuruluşların en başında bir zamanların en saygınları arasında yer alan, misyonu ve vizyonu şimdilerde tartışılmaya açılmış olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası ve OECD gibi dünyanın diğer ileri gelen kuruluşları gelmekte. Aşağıdaki tabloda bu bahsini ettiğimiz kuruluşlara ilişkin tahmini ekonomik büyüme rakamları verilmekte. Görüldüğü gibi ülke veya bölgelerin ekonomik büyüme veya daralma tahminlerinde bir paralellik görülmemekte. Herkesin üzerinde hem fikir olduğu 2009 yılında Avrupa Birliği ülke ekonomilerinin yüzde 4 civarında daralacağı. Diğer ortak bir çıkarım ise BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) 2009 yılı global ekonomik küçülmeyi yavaşlatıcı bir etkilerinin olduğudur. Çin in ekonomik büyümesinin yüzde 6 nın altına ineceğini kimse tahmin etmiyor. Brezilya ise 2010 da büyümeye geçecek. En dikkat çekici tahmin ise Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin. IMF sadece yüzde 1.3 lük bir küçülme tahmin ederken, OECD nin tahmini yüzde 4 seviyesinde. Bir başka açıdan rakamları incelediğimizde, IMF son derece iyimser nominal rakamlar ortaya koyarken, OECD nin daha kötümser veya gerçekçi nominal rakamlar ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Yani, IMF dünya ekonomilerinde yüzde 1.3 oranında daralma varsayımında ABD ekonomisinin yüzde 2.8; OECD ise global boyutta yüzde 2.7 daralma varsayımında ABD ekonomisinin yüzde 4 daralacağını tahmin etmekte. Tabi ki, depremin merkezindeki etki diğer bölgelere göre fazla olacaktır fakat bu regresyon denkleminde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğu son derece önemli. Eğer, yapılan tahminler ABD de ekonomisindeki daralma tahminleri baz alınarak dünya ekonomileri tahmin edilmeye çalışılıyorsa, tablo çok daha farklı olabilir. Dolayısıyla, yapılan tahminleri yoruma ve eleştiriye açık olarak algılamakta fayda var. Yani, tedbirli ve birazda şüphe ile sorgulamalar yapmak, zamanımız global/yerel ekonomik ve politik atmosferinin bir gereğidir diye düşünüyorum yılı ekonomik büyüme/daralma tahminleri (rgemonitor.com) Dünya ticareti Stockholm ve Helsinki de ele alınacak DÜNYA Ticaret Merkezleri Birliği nin yıllık olağan Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesel toplantısı, 1-4 Haziran tarihleri arasında Stockholm ve Helsinki de düzenlenecek. Toplantının ardından 4 ve 5 Haziran tarihleri arasında da Dünya Ticaret Merkezleri Birliği içinde oluşturulan özel bir birim ve DTM Stockolm ün organizatörlüğünde ticari misyon programı gerçekleştirilecek. Organizasyona çok sayıda firmanın katılması bekleniyor. Ayrıntılı bilgi için Tel: Makedonya ve Kosova ile ticarette yaşanan sorunlar İTO üyesi firmaların, Makedonya ve Kosova ile ticaret esnasında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini en kısa sürede İTO ya iletmeleri gerekiyor. Firmaların bu konuda yaptıkları araştırmalar; TOBB, İTO, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu nun (DEİK) faaliyet programları çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda değerlendirilecek. Ayrıntılı bilgi için Tel: İTO, Sigorta Meclisi ne 40 delege gönderecek SOYHAN ALPASLAN İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Birliği Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimlerine 40 delege göndermeye hazırlanıyor. Delege seçimleri ticaret odalarında yapılıyor. TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi 40 kişiden oluşuyor. Bu 40 kişi Türkiye nin 81 ilindeki odalardan gelen yaklaşık 300 delege tarafından seçiliyor. İTO üyesi sigortacılar da sektörün geleceğinde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak Sektör Meclisi ve Acente İcra Komitesi seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. Seçim hazırlıkları nedeniyle çeşitli platformlarda birçok kez toplanan sektörün tüm tarafları İTO çatısı altında biraraya geldi. Toplantıyı İTO Sigorta Hizmetleri Meslek Komitesi organize etti. Komite, daha önce almış olduğu bir karara dayanarak İTO seçimlerinde liste çıkartan ve çıkartamayan tüm dernek temsilcilerini bu toplantıya davet etti. Toplantıda; Sigortacılık Sektörü Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri konu başlığında seçim öncesi son durum ve uygulanacak stratejiler, ortak hareket için yapılacaklar ele alındı. Ayrıca; sigortacılık sektörünü daha ileriye taşıyacak projeler, meslek komitesi üyelerinin ve acentelerin sorunları istekleri ve beklentileri dile getirildi. 4 bin 350 sigorta acentesi ile İTO, Türkiye sigorta sektörünün yüzde 30 unu temsil ediyor. TOBB Sigorta Acenteleri Meclisi Seçimleri ne 40 delege ile katılacak İTO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi, ortak akıl için tüm tarafları biraraya getirdi. İTO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Levent Korkut, Dernek temsilcilerine Komite çalışmaları ile ilgili özet bir bilgi vererek, Sigortacılık Kanunu hazırlanırken çalışmalarda Meslek Komitesi olarak yer aldık. Geçen dört yıllık dönemde yapmış olduğumuz panel ve zümre toplantılarında Türkiye tarihinde 1030 sektör mensubunu biraraya getirerek rekora ulaştık. Birlikte olmak, birlikte paylaşmak, takım başarısını ön plana çıkarmak, ortak aklı oluşturmak ve harekete geçirmek için her zaman bir aradayız, sektörle iç içeyiz dedi. TOPLANTIYA Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri d nda; SAB Sigorta Acenteleri Derne i (SAB), stanbul Sigorta Acenteleri Derne i ( SAD), Genç Sigortac lar Derne i (GES D), Sigorta Brokerleri Derne i Kimler katıldı Sigorta sektörünün yüzde 30 u TO da TÜRK YE sigorta sektörünün yüzde 30 u TO da kay tl. TO Hukuk ve Sigorta lemleri ubesi, kuruldu u 14 Haziran 2008 tarihinden bu yana 4350 Acentenin levha kayd yla ilgili i lemleri yap yor. Bu rakam tüm Türkiye de kay tl levha say s n n yüzde 30 nu olu turuyor. TO, Hukuk ve Sigorta lemleri ubesi 5684 Say l Sigortac l k Kanunu çerçevesinde stanbul da bulunan Sigorta acentelerinin yasaya uygunlu unu denetliyor. TOBB, Hazine ve D Ticaret Müste arl Sigortac l k Genel Müdürlü ü ad na sigorta acentelerinin levhaya kay t i lemlerini yap yor. Bu bilgileri Hazine ve D Ticaret Müste arl ad na muhafaza ediyor. Sigorta acentelerinin yap sal ve yönetsel de i ikliklerini TOBB, Hazine ve D Ticaret Müste arl ad na inceliyor ve onayl yor. temsilcileri kat ld. TO Hukuk ve Sigorta lemleri ubesi Müdürü Avukat brahim Özpay da çal malar ve levha kay tlar ile ilgili bilgi vererek, dernek temsilcilerinin sorular n yan tlad. Kuyumcukent tek merkez avantajını kullanacak Kuyumcular ilk adımda bunları istiyor Finansal kaynaklar m z devreye sokmal y z. TO, Kuyumcukent te bir hizmet birimi açmal. Meslek lisesi ve yüksek okula ihtiyac m z var. Büyük ve modern bir fuar alan m z olmal. ÖTV sorunumuzun giderilmesini bekliyoruz. Kay td meslekta lar m z kay t içine almal y z. Bir vakf m z olmal ve sosyal sorumluluklar m z yerine getirmeliyiz. Sektörümüz kendi effafl n kendi sa lamal. Kurumsalla ma sürecimizi Levent Korkut tamamlamak için birlikte hareket etmeliyiz. Kuyumcu esnaf d nda alt n bast r lma i i disipline edilmeli. Darphane ile sarraf aras ndaki sorunlar çözmeliyiz. Ustal k belgesi ile ilgili düzenlemeler yapmal y z. Küçük atölyelerimizin birle mesini te vik ederek, onlar güçlendirebiliriz. P rlanta ve de erli ta larla ilgili ya anan haks z rekabeti, birlikte mücadele ederek ortadan kald rabiliriz. Asya-Ortado u Diyalo u MISIRLI İşadamları Derneği tarafından 9-11 Mayıs tarihleri arasında Mısır Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile Asya-Ortadoğu Diyaloğu (AMED II) düzenlenecek. 2. Ekonomik Çalışmalar çerçevesinde organize edilecek toplantıda, Asya ile Ortadoğu ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında enerji, bilgi teknolojileri, turizm ve tarım gibi sektörlerde çeşitli seminerler ve iş görüşmeleri düzenlenecek. Bilgi Tel: DARPHANE Saymanlık Veznesi ve ayar evini bünyesine taşıyan Kuyumcukent esnafı, ihracat ve ithalat işlemlerinde zaman kazanmak için çalışma yürütüyor. Sektör, Altın Borsası nın da gelmesiyle tek bir merkezden hareket etmenin avantajıyla daha büyük ve daha güçlü olmayı hedefliyor. Kuyumculuk sektörü, geçen hafta İTO Kuyumculuk Meslek Komitesi nin düzenlediği zümre toplantısında bir araya geldi. Komite Başkanı Erkan Kurtulmuş un yönettiği toplantıdan çıkan birlikte hareket ederek, daha güçlü olalım mesajı çıktı. İstanbul Kuyumcular Odası Erkan Kurtulmu Başkanı Alaattin Kameroğlu, Birlikte hareket edersek, sorunlarımızı Ankara dan daha hızlı çözebiliriz. Sektörün kalifiye eleman sorununu ise kuyumculuk meslek lisesi ve yüksek okulları kurarak giderebiliriz dedi. Kuyumcukent Başkanı Mustafa Ercan Özgür de İTO ya Kuyumcukent içinde bir yer tahsis edilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TCMB İstanbul Şubesi nin de İstanbul Kuyumcular Odası nın yeri hazır diyerek, sektörün sorunları asgariye indirmek için ciddi çalışmalar içinde olduğunun altını çizdi. ÇEKSİZ-SENETSİZ SEKTÖR İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, hâlâ çeksiz ve senetsiz iş yapabilen örnek sektör kuyumculuğun 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunduğunu hatırlattı. Yıldırımtürk, darphane ile sarraf esnaf arasındaki kopukluğun giderilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırımtürk, Yılın ikinci yarısından itibaren kuyumcu atölyeleri üretime başlayacak. Piyasalar yavaş yavaş eski konumuna gelmeye başlıyor dedi. İTO Kuyumculuk Meslek Komitesi Meclis Üyesi Zeki Karaca da sektörün sorunlarını, beklentilerini içeren bir paketin Ankara ya sunulduğunu bilgisini verdi. Karaca, sektörde değerli taşlar ve pırlanta konusunda yaşanan haksız rekabet ile ilgili yaşanan mağduriyetin önlenmesi gerektiğine de dikkat çekti. SOYHAN ALPASLAN G da Güvenli i Semineri 12 May s ta AİA İstanbul Merkezi nin çalışmaları kapsamında, firmaları AB Gıda Güvenliği mevzuatı hakkında bilgilendirmek amacıyla 2009 Gıda Yılı; AB ve Türkiye de Gıda Güvenliği konulu bir seminer düzenlenecek. Gıda sektöründe AB katılım sürecinde karşılaşılacak güçlükler, değişiklikler ve uyumlaştırılması gereken konular hakkında da bilgilerin verileceği seminer, 12 Mayıs ta İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis Toplantı Salonu nda gerçekleştirilecek. GÖRÜ YA AR TA DEM R Asgari çilik te uzla ma Sosyal sigortalarda ilk defa yer verilen uzlaşma müessesesine ilişkin uygulamanın usul ve esasları 25 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış yönetmelikle belirlenmiş bulunuyor. Sosyal sigortalar mevzuatına göre uzlaşma dan bahsedebilmek için devamlı mahiyetteki işyerlerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca asgari işçilik incelemesinin yapılmış olması gerekiyor. Sosyal sigortalar uygulamasında devamlı mahiyetteki işyeri; geçici veya mevsimlik olmayan, işyeri tescilinde 1 veya 2 mahiyet kodunda tasnif edilmesi gereken veya izah ettiğimiz şekilde tasnif edilen işyerlerini ifade etmektedir. Bahsi geçen işyerlerinde asgari işçilik incelemesi, işverenin, yapılan işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında Kuruma bildirimde bulunduğunun saptanması halindeki bir incelemedir. Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını tespit ederken, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate almaktadırlar. Neler uzlaşma konusu yapılabilir? Asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı olarak uygulanacak idari para cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Uzlaşma talep süresi, tebliğ ve işverenin uzlaşmadan vazgeçmesi İşverenin kendisi veya kanuni temsilcisinin yazılı başvurusu uzlaşma için zorunlu talep şartıdır. Kurumun denetimle görevli Müfettişi veya Rehberlik Teftiş Başkanlığı, işverene uzlaşma için bir yazı gönderemez. İncelemeyi yapan Müfettiş tarafından, işveren ile birlikte incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenmesi esnasında, işverenin uzlaşma talebine inceleme tutanağında yer verilmesi ilgili mercie yapılmış başvuru yerine geçer. Hakkında inceleme yapılan işverenler, incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenme tarihinden, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunma imkanına sahiptirler. Uzlaşma gün ve saatinin bildirilmesi işleminde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İşverenler diledikleri takdirde, tayin edilen uzlaşma gününden önce yazılı olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya komisyona taleplerinden vazgeçtiklerini bildirebilir. Böyle bir durumda işveren uzlaşma talebinde bulunmamış gibi işlem yapılacaktır. Uzlaşma tutanağının düzenlenmesi ve tutanak üzerine yapılacak işlemler Tespit edilen gün ve saatte işveren veya işveren vekilinin iştiraki ile toplanan Komisyon, uzlaşma sağladığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder. Tanzim edilen tutanak komisyon üyeleri ve işveren veya işveren vekili ile birlikte imza edilir. İmza edilen tutanağın bir nüshası işveren veya işveren vekiline verilir. Kısmi uzlaşma ve uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda yapılacaklar İşveren veya işveren vekili tarafından uzlaşma görüşmeleri esnasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulabilir. Eğer ki işveren adına kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tutanağın açıklama bölümünde uzlaşılan prim aslı tutarı veya idari para cezalarından hangileri için uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı ve idari para cezası miktarı belirtilir. Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise Komisyonca tutanak düzenlenmek suretiyle taraflarca imza altına alınır. İşverenin veya işveren vekilinin; a) Komisyonun davetine icabet etmemesi, b) Uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması, c) Uzlaşma tutanağını ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi, d) İşverenin veya işveren vekilinin son tebliğ adresine uzlaşma günü bildirme yazısının tebliğ edilememesi ya da tebliği yapılan yazıda belirtilen tarih ve yerde işveren veya işveren vekilinin uzlaşma toplantısına katılmaması, hallerinde de uzlaşma sağlanamamış sayılır. Posta ile veya memur vasıtasıyla gönderilen tebliğ edilemeyerek geri gelmesi, tebliğ edilememeyi ifade eder.

9 Sayfa09.qxd:Sayfa 9.qxd 4/30/09 10:27 PM Sayfa1 C M Y K 50 ülkenin yap firmalar 6 May s ta stanbul da D L AH KEFL O LU TÜRK yapı sektörünü uluslararası firmalarla buluşturan Yapı/Turkeybuild Fuarları, bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir de gerçekleştirilecek. Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen fuarlar, üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve güzel sanatlar bölümlerine, derneklere, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına da ev sahipliği yapacak. İstanbul da 32 nci, Ankara da 22 nci ve İzmir de de 15 inci kez gerçekleştirilecek fuarlarda çeşitli konularda düzenlenecek konferans, seminer ve sergi gibi etkinliklerle katılımcılar bilgilendirilecek. KOSGEB in desteklediği ve yaklaşık 50 ülkeden 810 firmanın katılacağı fuarların ilki olan İstanbul bölümü, 6 Mayıs ta kapılarını açacak ve 10 Mayıs a kadar gezilebilecek. Ankara da organize edilecek 22. Uluslararası Yapı/Turkeybuild 2009 Ankara Fuarı ise 1-4 Ekim de gerçekleştirilecek. 15. Uluslararası Yapı/Turkeybuild 2009 Fuarı nın İzmir bölümü de Ekim de ziyaretçilere açık olacak DE 10 BİN ÜRÜN Yapı sektöründeki teknolojik yeniliklerin de tanıtılacağı fuarlarda son yıllarda öne çıkan ince yapı ve dekorasyon malzemeleri de önemli bir yer tutacak den bu yana düzenlenen fuarlar, geçtiğimiz yıl da pek çok ülkeden çok sayıda firmayı ağırladı ve sergilenen 10 bin 266 ürün ile Türk yapı sektörünün en büyük fuarı olma özelliğini kazandı. Etkinlik ayrıca, yapı sektöründe Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar ın en büyük sergi ve en çok katılımcı ve ziyaretçi çeken fuarı olarak gösteriliyor. 100 BİN KİŞİ GEZECEK 32. Uluslararası Yapı/Turkeybuild 2009 İstanbul Fuarı, 6-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve kongre Merkezi nde düzenlenecek. Yapı fuarlarının ilki olacak Yapı İstanbul Fuarı, İstanbul da 60 bin metrekare alanda, 10 ayrı salonda gerçekleştirilecek. Geçen yıl 96 bin 230 kişinin gezdiği fuarı bu yıl 100 bin yapı profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Rüya şehir İstanbul dünyaya tanıtılıyor İSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Turizm ve Tanıtma Direktörlüğü nün toplam 1.7 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği yurtdışı fuar maratonunun birinci ayağı, Nisan da Kazakistan ın Almatı şehrinde düzenlenen Turizm Fuarı ile noktalandı. Ajans, toplam 1.3 milyon ziyaretçinin katıldığı 13 fuarda, ortalama 17 bin kişiyle yüz yüze görüşerek projeler hakkında bilgi verdi, özellikle turizm profesyonelleri ve yerel basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretçiler, İstanbul u mutlaka görülmesi gereken bir rüya şehir olarak tanımladı. Ajansın bir sonraki fuar İTO Kültür Sanat ve Spor Komitesi 15 Mayıs ta toplanacak İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), üyelerini bilgilendirmek ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla düzenlediği maratonu, eylülde başlayacak. Ajans bu dönemde, Eylül tarihleri arasında JATA Travel Fair (Japonya), Eylül tarihleri arasında TT Varşova Turizm Fuarı (Polonya), Kore GITM Gyeonggi Uluslararası Turizm Fuarı ile Kasım tarihleri arasında WTM Londra Turizm Fuarı na (Londra) katılacak. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010 da İstanbul a 10 milyon ziyaretçi gelmesi hedefi doğrultusunda, ABD den İngiltere ye, Japonya dan Rusya ya dünyanın önde gelen fuarlarında stant ve özel etkinliklerle medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul un tanıtımını yapmaya devam edecek Sanat Üretim Merkezi taşınacak İSTANBUL 2010 Sanat Üretim Merkezi, eski Kadırga Kültür Merkezi ne taşınacak. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Kurt ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir arasında imzalanan protokolle, 2010 Sanat Üretim Merkezi nin daha geniş imkanlarla eski Kadırga Kültür Merkezi ne taşınması için ilk adım atıldı. Halen Yenikapı da hizmet veren merkezin, haziran ayında yeni binasına taşınması hedefleniyor. Sanatçıların üretimlerine destek verecek her türlü ekipmana sahip olan 800 metrekare alana sahip merkez, yeni yerinde üretim atölyeleri, video montaj ve ses kayıt stüdyosu, performans ve dans stüdyosu, teknik ekipman havuzu, arşiv imkanları sunarken çok amaçlı kullanım olanağı sağlayan 600 metrekare büyüklüğünde bir de konferans salonuna sahip olacak. Zümre Toplantıları na devam ediyor. İTO 12 No lu Kültür Sanat ve Spor Hizmetleri Meslek Komitesi, 15 Mayıs ta bir Zümre Kukla Festivali 5 Mayıs ta başlıyor İSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği nin desteğiyle düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 5 20 Mayıs tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. Sabancı Müzesi ndeki tanıtım toplantısında konuşan festivalin genel sanat yönetmeni Cengiz Özek, festivalin başta Türkiye den ustalar olmak üzere Japonya dan Arjantin e, Norveç ten İran a geniş bir yelpazeden 150 grubun kukla ve gölge tiyatrosu yorumlarını izleyiciyle buluşturacağını söyledi. Özek, festival kapsamında Büyülü Ağaç ve Çöp Canavarı adlı oyunlarını Türkiye adına seyirci ile buluşturacağını ifade etti. Özek, festival kapsamında Fransız Kültür Merkezi, Kukla İstanbul, Taksim Meydanı, Profilo Kültür Merkezi, Sultanahmet Meydanı, Caddebostan Kültür Merkezi ve Ümraniye Meydan Alışveriş Merkezi nde gösteriler yapılacağını kaydetti. Toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı, İTO nun Eminönü ndeki Merkez Binası nda saatleri arasında yapılcak. SAYFA 9 FUAR DÜNYASI Yapı/Turkeybuild Fuarları, uluslararası yapı firmalarını mayısta İstanbul, ekimde ise Ankara ve İzmir de biraraya getirecek. 6 Mayıs ta açılacak Yapı İstanbul Fuarı na 50 ülkeden 800 firma katılacak. YURT Ç FUARLAR D YARBAKIR OTOSHOW 2009 Konu: Otomobil, ticari araç, motosiklet, aksesuar, otomotiv, yan sanayi, garaj ekipmanlar, akaryak t istasyonlar Yer: Diyarbak r Fuar ve Kongre Merkezi Düzenleyen: Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.. Tarih: 5-10 May s ULUSLARARASI VE N AAT, MAK NE, TEKNOLOJ VE ALETLER FUARI Konu: ve n aat Makineleri Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1 No lu Alan/Ankara Düzenleyen: Sada Uzmanl k Fuarlar Ticaret A.. Tarih: 5-10 May s NSAN KAYNAKLARI ST HDAM VE MESLEK E T M FUARI Konu: Pazarlama, reklamc l k, bayilik, halkla ili kiler, promosyon, tasar m, insan kaynaklar Yer: Manisa Belediyesi Fuar Merkezi Düzenleyen: SNS Fuarc l k Tan t m Organizasyon Tarih: 5-9 May s ULUSLARARASI AYAKKABI MODA FUARI Konu: Deri teknolojileri, deri ürünleri, deri konfeksiyon, ayakkab Yer: stanbul Fuar Merkezi-Ye ilköy Düzenleyen: 1. Pozitif Fuarc l k A.., 2. RDF Fuarc l k Ltd. ti. Tarih: 6-9 May s 2009 MU LA SANAY VE T CARET FUARI Konu: Genel Yer: Mu la Belediyesi Fuar Alan Düzenleyen: Marmaris Fuarc l k Organizasyon Ltd. ti. Tarih: 6-10 May s 2009 TESKON-SODEX Konu: n aat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, s tma, so utma, havaland rma Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi- zmir Düzenleyen: Hannover Messe Sodeks Fuarc l k A.. Tarih: 6-9 May s 2009 MUTFAK, BANYO MOB LYALARI VE ANKASTRE ÜRÜNLER FUARI Konu: Mobilya ve yan sanayi Yer: stanbul Fuar Merkezi-Ye ilköy Düzenleyen: Survey Fuarc l k Dan manl k Ltd. ti. Tarih 6-9 May s 2009 ELEKTR K ELEKTRON K OTOMASYON VE AYDINLATMA TEKNOLOJ LER FUARI Konu: Elektrik, elektronik, ayd nlatma, otomasyon, makine Yer: Uluslararas zmir Fuar Alan Düzenleyen: Tunajans Reklam ve Uluslararas Fuar Hizmetleri Ltd. ti. Tarih: 7-10 May s 2009 BURSA SAC LEME TEKNOLOJ LER 2009 Konu: Metal i leme, kesme, kaynak, ak kan, döküm, kal p, yan sanayiler Yer: Tüyap Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezi Düzenleyen: Tüyap Bursa Fuarc l k A.. Tarih: 7-10 May s 2009 YURT Ç FUARLAR PROPAK - AMBALAJ VE PAKETLEME FUARI Konu: Ambalaj, paketleme, etiket Yer: Tayland/Bangkok Tarih: May s Düzenleyen: CERAMICS - SERAM K ENDÜSTR S FUARI Konu: Seramik endüstrisi için makineler, test ekipmanlar,boyalar Yer: Çin/Guangzhou Tarih: 1-4 May s Düzenleyen: LIGHTING GUANGZHOU - AYDINLATMA FUARI Konu: Mobilya, dekorasyon, yap ve in aat, ayd nlatma, Yer: Çin/Guangzhou Tarih: 9-12 May s 2009 light-building.messefrankfurt.com Düzenleyen: CHINA BUILD NG - YAPI VE N AAT FUARI Konu: n aat makineleri, seramik, s tma ve klima teknolojileri, pencere-kap Yer: Çin/Pekin Tarih: May s Düzenleyen: INTERBUILD - YAPI VE N AAT FUARI Konu: n aat makineleri, seramik, cam, s tma-so utma, s hh tesisat, iç mimari Yer: M s r/kahire Tarih: May s Düzenleyen: GLASS WORLD - CAM FUARI Konu: Cam üretim ve ürünler, i leme, Yer: M s r/kahire Tarih: May s Düzenleyen: EKONOM VE POL T KA Prof. Dr. ERDO AN ALK N Ekonomide haberler pek iyi de il Sokakta kime sorsanız endişeli. Gerçi, dünya ekonomisindeki çalkantılara rağmen, arada bir Türkiye de durumun o kadar kötü olmadığı söyleniyor ama ekonominin krizden olumsuz etkilendiği apaçık ortada. Ekonomi dışındaki olaylar, artık eskisi gibi ekonomiyi unutturamıyor. Halk gazetelerde, televizyonlarda önce ülkenin çeşitli yörelerindeki gerginliklere, önemli mahkeme safahatine, maç sonuçlarına filan baktıktan sonra dönüp dolaşıp ekonomi ile ilgili haberlere kafayı takıyor Türkiye de vatandaşın neden tedirgin olduğu belli. Halk öyle faiz dışı fazla, bütçe dengesi, cari işlemler açığı gibi büyük laflardan anlamaz; önce cebine bakar. Eğer geçiminde bir iyileşme ihtimali yoksa, üstelik ulema takımı sık sık durumun daha da kötüye gidebileceğini söylüyorsa, makro göstergelere filan iltifat etmez. Aksi gibi son zamanlarda makro göstergeler hep kötü çıkıyor. Sanayi üretimi hızla geriliyor. İhracat teklemeye başladı. İşsizlik rekorlar kırıyor. İkide bir ortalığı karıştıran siyasal çalkantılar da milleti bezdirdi. Özel sektör krize karşı hükümetin yavaş davranmasından esnaf ve sanatkar durgunluktan, halk işsizlikten iktidar muhalefetten, muhalefet iktidardan, kısacası herkes birbirinden şikayetçi. Amerika da bunca paket açılmasına rağmen kamuoyu yoklamalarında halk hâlâ ekonomi iyi gitmiyor diye fikir beyan ediyormuş. Bu menfiliğin nedenlerini araştıran uzmanlara göre, Amerikan halkı geleceğe güven duymuyormuş. (Peki biz ne yapalım?) İkinci önemli neden, krize rağmen hâlâ (tabii kaldıysa) kârlardaki artışın ücret artışlarını geçmesiymiş. Sonuç olarak da ücretlilerin ve maaşlıların milli gelirden aldığı pay, yıllar sonra en düşük düzeylere inmiş. Ayrıca ücret artışları hâlâ enflasyonun altında imiş. Emek piyasası çok cansızmış. Borsadaki dalgalanmalar da halkı tedirgin ediyormuş. Falan filan Gerçi orada da yöneticiler piyasalardaki bazı gelişmelere bakarak arada bir, sanki krizden çıkılıyormuş gibi iyimser beyanlarda bulunuyorlar ama hemen arkadan yayımlanan istatistikler durumun hiç de öyle olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Zamansız iyimserliğin yaratabileceği hayal kırıklığının bazen krizden daha tahripkar olabileceği unutulmamalı. Bütün bu nedenleri Türkiye ye uyarlamaya ve uygulamaya çalışırsak, vatandaşın neden pek memnun ve mesut olmadığı daha da kolay anlaşılır. Daha doğrusu, özellikle istatistiklere fazla iltifat etmeyenlerin rakam yorumlamayı falan bir tarafa bırakıp kendilerine şu üç basit soruyu sormaları lazım: Vatandaş, geleceğe güven duyuyor mu? Halkın çoğunluğunun gerçek refah düzeyi bu krizden geçekten pek fazla etkilenmeyecek mi? Yakın gelecekte işsizlikte dişe dokunur bir düzelme olacak mı? Eğer bütün bu sorulara ve benzerlerine, kesin bir biçimde olumlu cevap veremiyorsanız, halkın neden halinden memnun olmadığını da kolayca anlarsınız. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA: 1- Salih Neftçi 2- Otomasyon Şb 3- Dış Ün Ava 4- El Sırp TVE 5- Kaşe Ara 6- Ham Adi senet 7- Ok Eker Etna 8- çu İvaz 9- Faz Rate 10- Anma Ne 11- Asa İstikbal 12- Lanse Otokar. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Sodexho Faal 2- Atıl Akçansa 3- Loş Km Uzman 4- İm Sa 5- Hacı Şakir ie 6- ns Redevans 7- Eyüp İrat to 8- Fon MS Zenit 9- TN ee Eko 10- Avantaj Bk 11- İşveren TAA Ba Atama lr.

10 Sayfa10.qxd:Sayfa 10.qxd 4/30/09 11:03 PM Sayfa1 CMYK Fikri Mülkiyet Hakları Patent ihlalinin cezas yok Sınai haklar koyucu 5833 Sayılı mevzuatımızın, Kanun Kanun ile doldurdu. B LG Hükmünde 28 Ocak 2009 SERMAYES tarihinden sonraki Kararnamelerle (KHK) düzenlenmiş olması marka taklitlerine büyük sorunlar uygulanabilecek bu yaratıyor düzenlemeye göre 1995 tarihinde 551 taklit markalı Sayılı KHK ile patentler ürünlerin imalatı, ve faydalı modeller, 554 satışa arzı ve satışı Sayılı KHK ile eylemleri suçtur. endüstriyel tasarımlar, Ancak bu düzenleme 555 sayılı KHK ile oldukça yetersizdir. Avukat coğrafi işaretler ve 556 Çünkü ticari amaçla Dr. Cahit Suluk sayılı KHK ile markalar elde bulundurmak, düzenlenmiştir. Bu depolamak, gümrük yapılırken, suç ve bölgesine sokmak cezaların kanun ile veya gümrükçe onaylanmış bir düzenlenebileceği Anayasal işleme tabi tutmak eylemleri suç ilkesinden hareketle bu olmaktan çıkmıştır. KHK lara, sonradan çıkarılan Patent, faydalı model, 4128 sayılı Kanun ile birer ceza endüstriyel tasarım ve coğrafi maddesi eklenmiştir. Ne var ki, işaret haklarına tecavüz, suç bu maddeler sadece cezada olmaktan çıktı kanuniliği sağlamış, fakat suçta Markalardaki 5833 Sayılı kanuniliği sağlayamamıştır. Kanuna benzer bir düzenleme, Suç ve cezalar KHK ile diğer sınai haklar için geçerli düzenlenemez değildir. Bu yüzden bugün Anayasa Mahkemesi, 2004 patent, faydalı model, yılında marka ve faydalı endüstriyel tasarım ve coğrafi modellerle ilgili bazı hükümleri işaret haklarına tecavüz suç iptal etmiştir. Yasa koyucu, iptal olmaktan çıkmıştır. kararı ile oluşan boşluğu Önemle belirtelim ki, bu doldurmak istemişse de haklara tecavüz halinde hukuki Meclis in bu çabası yeterli yaptırım halen yürürlüktedir. olmamıştır. Nitekim Anayasa Yani hak sahipleri tecavüz eden Mahkemesi, 2008 yılında da kişiye karşı tecavüzün tespiti, marka mevzuatının bazı önlenmesi, durdurulması ve hükümlerini iptal etmiştir. Bu tazminat gibi özel hukuka kez TBMM nin, oluşan boşluğu ilişkin davaları açabilmektedir. en geç 5 Ocak 2009 tarihine Burada söylemek istediğimiz, kadar doldurması gerekirken, sadece cezai yaptırımın yeni düzenleme, ancak 28 Ocak yokluğudur da yürürlüğe girmiştir. Ne yapılmalı? Diğer yandan ceza İlk akla gelen çözüm; 5833 hukukundaki yeni gelişmeler de Sayılı Kanuna benzer bir sınai hak ihlallerinin cezai düzenlemenin, diğer sınai yaptırımını ortadan haklar bakımından da kaldırmıştır. Şöyle ki, 1 Ocak yürürlüğe konulmasıdır. Ancak 2009 tarihinde yürürlüğe giren böyle bir düzenleme, bizce Yeni Ceza Kanunu nun 2. sorunu kökünden maddesine göre, idarenin çözmeyecektir. Zira Anayasa da düzenleyici işlemleri ile suç ve sadece suçta ve cezada ceza konulamaz. Nitekim kanunilik ilkesi Yargıtay 7. Ceza Dairesi, benimsenmemiş; ayrıca tarihinde bu yönde başkasına ait (taklit de olsa) emsal niteliğinde bir karar eşyaya el koyma, yeni bir vermiştir. Bugün savcılıklar ve mahkemenin kurulması gibi ceza mahkemeleri, Yargıtay ın pek çok konunun da ancak bu içtihadı doğrultusunda kanunla düzenlenebileceği kararlar vermektedir. Yeknesak belirtilmiştir. Oysa sınai haklar bir uygulama yoksa da suç alanında bu gibi konular eşyası olan taklit markalı KHK larla düzenlenmiştir. ürünler de sanığa/hükümlüye Bugün Anayasa da öngörülen iade edilmektedir. düzenlemeler dikkate 5833 sayılı kanun ile yeni alındığında, ülkemizde halen marka suçları düzenlendi sayıları yirminin üzerinde olan Ceza hukukunda, lehe fikri ve sınai haklar hükümlerden sanık yararlanır. mahkemelerinin Yeni Ceza Kanununun 2. meşruluğu/yasallığı dahi maddesinin yürürlüğe girmesi tartışılabilir. ile böyle bir hukuki durum Köklü çözüm ise, 14 yıldır oluştuğu için, 5833 sayılı yürürlükte olan KHK ların bir Kanunun yürürlüğe girdiği 28 an önce kanun haline Ocak 2009 tarihinden önceki getirilmesidir. Halen marka ve marka tecavüzleri cezai tasarımlara ilişkin kanun yaptırımdan mahrum kaldı. tasarıları Meclis alt Yani anılan tarihten önce marka komisyonlarındadır. Patent ve taklidi nedeniyle açılan tüm coğrafi işaretlere ilişkin kanun ceza davaları beraatla taslakları ise henüz Meclis e sonuçlandı/sonuçlanıyor. Bu gelmemiştir. Türk Patent gelişmeler yüzünden 9 bin Enstitüsü tarafından hazırlanan civarında marka ceza davasının taslak ve tasarı aşamasındaki bu düştüğünden söz edilmektedir. metinler bir an önce Oluşan bu boşluğu yasa yasalaşmalıdır. SAYFA 10 GÜNCEL Bankalar KOBİ lere daha esnek davranmalı STANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş da Türkiye nin IMF ile yapacağı anlaşmanın kendileri açısından maddi değerden çok psikolojik değer taşıdığını ifade ederek, Hem ulusal ekonomimize güvenin tazelenmesi hem de özellikle krizle ilgili karamsar öngörülerin önüne geçilebilmesi için Türkiye nin IMF ile bir noktada anlaşma yapması lazım dedi. Krizden Çıkışta KOBİ-Finans Sektörü işbirliği konulu panel, TOSYÖV ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliğinde İSO Odakule de düzenlendi. Panelde konuşan Dr. Yalçıntaş, bankaların KOBİ lere kredi vermedeki çekincelerinin aşılması gerektiğine işaret etti. Dr. Yalçıntaş, Türkiye de bankaların nakit İ fonlama yöntemiyle desteklenmeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla bankaların mutlaka KOBİ lere yönelik programlarını daha da genişletmeleri, biraz daha esnek hale getirmeleri gerekiyor şeklinde konuştu. Finans sektörü reel sektör diye ayırmadığını, herkesin aynı gemide olduğunu belirten Dr. Yalçıntaş, reel sektörde kaybedilen her kanın bankacılık sektörü için kaybedilen bir müşteri anlamına geldiğini vurguladı. Dr. Yalçıntaş, İTO olarak 11 bankayla anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak, 16 bin 500 küsur üyemiz bu anlaşma çerçevesinde bankalarla uygun şartlarda kredi kullandı. Halk Bankası ile yaptığımız anlaşma ile bizzat kendi paramızı kredi olarak verdik. 300 milyon dolardı. 2 günde tükendi dedi. Bankalar Birliği Başkan Vekili ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Varol Civil ise zaman zaman farklılıklar olabileceğini ancak bankalar ve reel kesimin birlikte hareket eden ve aynı gemide bulunan iş ortakları olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan global krizin tamamen gelişmiş ülke krizi olduğunu ve resesyon denilebilecek tanıma girdiğini ifade eden Civil, özellikle Avrupa ülkelerindeki daralmanın ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çekerek, Türkiye nin ihracatını Avrupa ülkelerinden, gelişmekte olan pazarlara doğru dağıtması, bu krizin kalıcı ve biraz uzun süreceğinin iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti. NALAN SÖYLEMEZ TO dan Maliye ye ticareti rahatlatacak öneriler Müsteflar: Kazançla ba daflan bir vergi gayreti görmek istiyoruz TO: Öncelik iç pazar n canland r lmas nda 2009 yılı için öngörülen bütçe açığının son revizyonla 10 milyar REEL sektör ve kamu olarak oldukça zor dönemden geçildiğini dolardan 49 milyar dolara ulaştığını söyleyen Maliye söyleyen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develioğlu, stanbul Bakanlığı Müsteşarı Basri Aktan, Küresel kriz ortamında İçinde bulunduğumuz koşullar, olağanüstü koşullar. Ticaret Odası vergi gelirleri düştü ye kadar kendini hissettireceği Yani, dış pazarın durduğu bir noktada, öncelik iç ( TO) Yönetim öngörülen krizin aşılması ile her türlü vergi yükünü pazarın canlandırılmasında olmalı ki; firmalarımız ve Kurulu ve Meslek düşüreceğiz. Şimdilik önceliklerimiz üretim alanlarını istihdam dolayısı ile toplumumuz rahat nefes alsın Komitelerinden olu an ayakta tutmak dedi. temennisinde bulundu. Basri Aktan, bütçe gelirlerinin dörtte birinin önceki bir heyet, sektörlerin Develioğlu, özel sektör ayakta tutulmaz ise bunun dönemden gelen borçlara, dörtte birinin maaş sorunlarını ve çözüm alternatif maliyetinin çok daha yüksek olacağını ödemelerine, dörtte birinin sosyal sigorta sisteminin önerilerini görü mek belirterek, Nitekim dünyada açıklanan destek açığını kapatmaya, kalan dörtte birin ise tüm kamu üzere Maliye Bakanlı ı paketleri, büyük bölümü finans sektörüne olmak ihtiyaçlarının karşılanmasına ayrıldığını belirtti. Müste arı Hasan üzere, 13 trilyon doları aştı. Bizde ise finans Basri Aktan ı AÇIK YÜZDE 45 E ÇIKABİLİR kesiminde bu kadar büyük bir sıkıntı ziyaret etti. yok. Ancak tüketici, yarın ne olacak 2002 de milli gelirin yüzde 73 üne korkusu ile harcamaları kısınca tekabül eden bütçe açığının yüzde bir de ihraç pazarlarımız 38 e düştüğüne de vurgu yapan daralınca Hükümetimiz de Müsteşar Aktan, bunun sıkıntıyı görerek ekonomik ekonomik durumun etkisiyle paketler açıkladı. yüzde 45 e çıkabileceğini, Gelinen noktada ye kadar zorluk ile 51.4 milyar TL yaşanacağını ifade etti. Bu arasında değişik bağlamda Aktan, genel toplam maliyet olarak vergi oranı indirimine sıcak hesaplanan bakılmadığını belirterek paketler şunları söyledi: Ancak konusunda belirli bir sektörde gösterdiği indirime gerçekten duyarlılık için ihtiyaç duyulmaktaysa, Hükümetimize somut ticari rakamların çok teşekkür ve indirime konu olması ediyoruz şeklinde talep edilen malların konuştu. G.T.İ.P. numaralarıyla KDV İADELERİ birlikte verilmesi SORUNU hakkında talep değerlendirmeye alınabilir. Sorunlar çok, talepler Ayrıca tekstil sektörüne fazla diyen Develioğlu, yönelik bir mali düzenleme de Basri Aktan ile yapılan gündemimizde. görüşmede İTO Meslek Aktan son olarak, sektörlere yönelik Komiteleri nin sunduğu tüm getirilen kolaylıklar üzerine sektörel sorunları masaya yatırdı. Bakanlığın gayret beklediğine işaret En önemli sıkıntılardan birinin ederek, Daha önceleri kuyumculuk sektörü kuşkusuz KDV iadeleri olduğunu ifade için getirilen düzenlemelere cevap olarak eden Develioğlu, bu konudaki gecikmelerin değerlendirilebilecek kamuya ve vergiye yönelik hiçbir büyük sorun yarattığını belirterek, KDV iade gelişim görmedik. Sektörlere getirilen ve getirilecek olan mekanizması, nakitte olmasına karşın uygulamada sadece mükellefin kolaylıkların kamuya bir geri dönüşü olmalı. Ayrıca kazançla bağdaşan kamu borçlarına mahsup yolu ile karşılanmakta. Müşteriden KDV bir vergi gayreti görmek istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. tahsil edilemediğinden, imalat sırasında hammadde için KDV ödenmekte ve nakit çıkışı alınacak KDV iadesinden yüksek olduğundan Vergi Dairesi nden sürekli alacaklı konumda kalınmaktadır diye konuştu. başka bir firmanın, bu iş ilişkisi neden tedarik sağlayan büyük market zincirlerinin SGK, MUHTASAR ÖTELENMELİ gösterilerek listeye alınması ve itibarının kayıtdışı ekonomiye yol açtıkları argümanına zedelenmesi önlenmeli. istinaden konu incelenmeli. SGK, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi gibi vergilerin de Makineler ile ilgili olarak, ürün skalasının çok Resmi kurum ve kuruluşlara iş yapan firmalara, ötelenmesi gerektiğini söyleyen Develioğlu, Dönemi içerisinde geniş olmasından hareketle, malların G.T.İ.P. hak edişini alabilmesi için gerekli olan Borcu ödenmeyen SGK primlerine ilişkin gecikme cezası ve gecikme numaralarının verilmesi suretiyle, KDV oranında Yoktur Yazısı, teminat mektubu karşılığı zamları Kanunen Kabul Edilir Gider olarak indirim ele alınmalı. verilmeli. değerlendirilmelidir dedi. Develioğlu, ayrıca kayıtdışını Mükelleflerin vadesi geçmiş ve ödemede Yıllık alım-satımları için vergi dairesine verilen tetikleyen ve haksız rekabete neden olan, üretimde kullanılan zorlandıkları borçlarının uzun süreli Ba-Bs formları uygulaması her ay yerine, eskiden taksitlendirilebilmesi sağlanmalı. Ödemede olduğu gibi yıllık veya üç aylık dönemlerde hammadde ile nihai ürün veya benzer nitelikli ürünler arasındaki güçlük yaşayan firmaların yapılandırmalarının verilmeli. KDV-ÖTV farklılıklarının düşük olana çekilerek eşitlenmesi bozulmadan sürmesi için, ödenmeyen taksitlere Enflasyon ve faiz oranlarının çok yüksek olduğu gerektiğini vurguladı. Bu konuda birçok örnek olduğunu faiz uygulanarak devam ettirilmeli. dönemde çıkarılan geçici vergi uygulaması aktaran Develioğlu, Hatta açıklanan paketlerde birçok ürün Sakıncalı olmaktan çıkan mükelleflerin kaldırılmalı ya da yılda bir kez tercihen Haziran yüzde 8 KDV ye tabi tutuldu. Bu güzel. Ama girdiler yüzde 18 KOD lardan çıkışları kolaylaştırılmalı. ayında uygulanmalı. olunca, KDV yükü üreticinin sırtına bindi. Bu konuda kapsamlı Mükellefe ivedilikle ve hatta KOD a Yalıtım yapılacak binalara vergi teşviği çalışma yapılarak çözüm beklediğimizi özellikle belirtmek alınmadan bilgi verilmeli, açıklama istenmeli. getirilmeli, kullanılacak malzemelerin KDV KOD listesine alınmış bir firma ile iş yapmış istiyorum diye konuştu. oranını düşürülmeli. TO NUN ÖNER LER MAL YE N N GÜNDEM NE G RD 5838 sayılı Kanun ile deri sektörü yağlama müstahzarları için getirilen ÖTV uygulaması tekrar değerlendirilmeli. İnşaat sektöründe canlanma için, 150 metrekareye kadar olan kısım için yüzde 1, ancak 150 metrekareyi aşan kısım için yüzde 18 şeklinde kademeli KDV oranı uygulanmalı. Yeminli Mali Müşavir raporuna bağlanarak ek maliyet getiren ihraç kayıtlı satışlardan doğan KDV iadelerindeki YMM raporsuz alınabilecek nakit üst limiti 4 bin TL den 15 bin TL ye çıkarılmalı. İhalelerde hakedişlerin ödenmesi sırasında talep edilen vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge, tüm ödemelerde değil yalnızca belli bir meblağı aşan hakedişlerde istenmeli. Sebze-meyve hallerindeki vergi uygulamasından yararlanmak üzere Halde birim açarak şubelerine

11 Sayfa11.qxd:Sayfa 11.qxd 4/30/09 10:29 PM Sayfa1 C M Y K SAYFA 11 güncel GÖRÜ SADIK ÇEL K Bitkisel tedavi ve aktarl k üzerine (1) İçerisinde çeşit çeşit baharatların, esansların, şifalı bitkilerin satıldığı yerleri ve bunların satıcılarını aktar olarak tabir ediyoruz. Bugün aktarlık mesleği tüm dünyada eczacılığın temeli olarak bilinir. Osmanlı zamanında Baharat Yolu ile Hindistan dan ve diğer Uzakdoğu ülkelerinden gelen esansların, baharatların ve kurutulmuş çeşitli bitki çaylarının ve özlerinin satışıyla başlayan bu meslek o dönemlerde Mısır Çarşısı nda yapılırmış; halen de buralarda aktarlık mesleğini sürdürmekte olanlar vardır. Evliya Çelebi nin seyahatnamesine göre 17. Yüzyıl da, İstanbul da 2 binin üzerinde aktarın yaşadığı rivayet edilir. Hindistan da Ayurveda gibi alternatif sistemlerde, Uzakdoğu tıbbında, Osmanlı da Saray tababetinde belli bir disiplin içerisinde hazırlanan şurupların, macunların ve çeşitli bitkisel ilaçların yüzyıllar boyunca hastalıkların tedavisinde kullanıldığı söylenmektedir ancak o günlerde bu yöntem ve uygulamaların hastalıkları tedavi edip etmediklerini de yeterince bilememekteyiz. Oysa günümüze gelindiğinde modern tıp bitkilerin tedavi amaçlı değil hastalıklardan korunma amaçlı olarak kullanılmasına müsaade etmektedir. Bugün aktarlık ve bitkilerden yararlanma, bu mesleğin erbabı kişilerin elinden çıkarak, daha çok dertlerine bitkisel şifa arayanları sömürmeye çalışan ve konu hakkında uzmanlığı olmadığı halde bilgiçlik taslayan kişilerin elinde amacı dışında kullanılmaktadır. Böyle derin ve köklü bir geçmişi olan bitkilerle hastalıklardan korunma ve aktarlık mesleği hafife alınmamalıdır, amacından saptırılmamalıdır, meseleye salt ticari bir yaklaşımla da yaklaşılmamalıdır; aksi takdirde kişi sağlığı ve toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir ve doğurmaktadır. Halkımız sağlık sorunlarının tedavisinde, tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda kulaktan kulağa dolaşan efsanelere, söylencelere, dini açıklamalara inanarak şifalı olduğu söylenen bitkilerin satıldığı bu tür yerlerden çare arıyor. Çünkü, burada satılan ürünlerin şifa olacağına inanarak, yarar sağlamasa da zararı da olmayacağını varsayarak mucize bekliyor. Oysa, her derde deva diyerek satılan bazı bitkilerin bilinçsiz ve aşırı kullanımının bırakın tedavi etmeyi, hastalıklardan korunmayı, çeşitli sağlık sorunlarından ölümlere kadar yol açabileceği uzmanlarca açıklanmakta. Uykusuzluk, kabızlık, hazımsızlık gibi basit sorunların çözümü için bitkisel yöntemler uygulanabilse bile bunların olur olmaz kullanılması sıkıntıya neden olabilmektedir. Yine, sağlığı korumak ya da güçlendirmek için doğal bitkilerden faydalanılabilir ancak uzmanlar bitkisel çözümlerin tedavi amaçlı olarak kullanılmasına karşı bizi uyarıyorlar. Örneğin, papatyanın bir cinsinin kaynatılıp içilmesinin zehirlenmeye yol açabildiği, yer elmasının bilinçsizce tüketiminin kan şekerinin düşmesine, hatta ölüme bile sebebiyet verebildiği, sinüzit tedavisinde kullanılan acı kavunun fazla kullanılmasının kişinin boğulmasına yol açabildiği, yine adasoğanı, güzel avrat otu, yüksük otu, balık otu gibi bitkilerin yanlış kullanıldığı takdirde zehirlenme vakalarına yol açabildiği, tatula çiçeği gibi bitkilerin alışkanlık yapabildiği, ebu cehil karpuzunun ise 2 gr dan fazlasının öldürücü olabildiği gibi örnekler daha da çoğaltılabilir. Mesela, ısırgan otunun da kanseri önlediği söyleniyor ama bunun da tamamen bir halk efsanesi olduğunu bilim adamları açıklıyor. NOSTALJ AHMET ALMAZ Euratom altı aylık rapor Avrupa Atom Teşkilatı son altı aylık çalışmaları hakkında bir rapor yayınlamıştır. Yapılan işler bu raporda şöyle sıralanmıştır. 1- Atomla ilgili maddelerin tedariki için kurulan teşkilatın esas nizamnamesinin kabulü 2- Emniyet kontrolü sisteminin tesiri 3- Atom ışınlarına karşı korunmak için lüzumlu prensiplerin tesbiti 4- İngiltere ile anlaşma imzalanması 5- Kanada ile müzakerelerin başlanması Atom tedrisatı tedrisatı ve lk partide 50 bin firmaya kredi garantisi İ STANBUL Ticaret Odası nın (İTO) birçok platformda defalarca dile getirdiği Kredi Garanti Fonu, bankaların şirketlere vereceği kredinin yüzde 60 ına kefil olacak. Devlet bu uygulamayla bankalara, Korkma, ben sana garanti veriyorum diyecek. Kredi Garanti Fonu nun bankaların şirketlere vereceği kredinin yüzde 60 ına kefil olması ile Hazine 1 milyar TL kaynak aktaracak, bu kaynağın 10 katı kadar krediye de kefalet verebilecek. Türkiye de ortalama kredi büyüklüğünün 30 bin TL olduğunu düşünecek olursak, 1 milyar TL ile yaklaşık 50 bin firmaya garanti sağlanabilecek. Paranın devamlı döndürülmesi ile garanti sağlanabilecek firma sayısı 100 binleri bulacak. Bu da içinde bulunduğumuz ortamda çok büyük bir kolaylık. NASIL İŞLEYECEK Hükümet, küresel finansal krizin etkilerini azaltmak amacıyla aldığı tedbirler kapsamında 6. önlem paketi üzerindeki çalışmalarına hız verdi. 6. ekonomik önlem paketinin en önemli ayağı olan ve özel sektör ile bankalar arasındaki kredi akışını düzenleyecek Kredi Garanti Fonu nun etkinlik ve fonksiyonunun artırılmasını içeriyor. Bankalar, kredi talep eden şirketlerin Gıda dolum makinelerinde kalitemiz AB ile aynı, fiyatımız daha avantajlı GIDA dolum makineleri, makine sektörünün en önemli ayağını oluşturmaktadır. Çünkü hijyenik üretim kadar, gıdada ambalaj da büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz, makine imalatı açısından kendini son yıllarda tüm dünyaya kanıtlamış ve pastadaki payını artırmaya başlamıştır. Makinelerimiz artık Avrupa makinelerinin kalitesi ile eş değer olmakla birlikte, fiyat yönünden daha avantajlı konumda bulunmaktadır. Bunu fark eden dünya gıda üreticileri, ülkemize yönelmektedir. Buna rağmen, elimizde bulunan potansiyelin henüz yüzde 100 olarak kullanılamadığını görmekteyiz. Bunun nedenlerinden birisi de içinde bulunduğumuz küresel krizdir. Kriz gerek dünyada ve gerekse ülkemizde başta otomotiv ve tekstil sektörleri olmak üzere makine sektöründe de kendisini göstermektedir. Krizle birlikte, üreticilerimiz ihracata ağırlık vermiş, özellikle de krizin fazla hissedilmediği Ortadoğu ve Afrika bölgelerine yoğunlaşmışlardır. Makine sektöründe ihracata desteğin artırılması çok yararlı olacaktır. Necmettin Öztürk / İTO Makina ve Ekipmanları Meslek Komitesi Meclis Üyesi 50 y l önce 30 Nisan 1959 araştırmaları hakkında da raporda teferruatlı bilgiler verilmiştir. Suudi Arabistan da oto ithali kolaylığı Suudi Arabistan Hükümeti, kamyon, damperli kamyon ve otobüs ithaline evvelce konulmuş olan yasağı kaldırmıştır. Güney Afrika ayakkabı istihsali 1958 in ilk altı ayı içinde Güney Afrika Birliği çift ayakkabı imal etmiştir. Bu rakam geçen sezonkinden çift fazladır. SEKTÖREL GÜNDEM Türkiye de ortalama kredi büyüklüğünün 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, 1 milyar TL ile yaklaşık 50 bin firmaya garanti sağlanabilecek. Paranın devamlı döndürülmesi ile garanti sağlanabilecek firma sayısı 100 binleri bulacak. Bu da içinde bulunduğumuz ortamda çok büyük bir kolaylık. aldıkları teminatı fona bildirecek ve banka kredi verdiği şirketle ilgili dosyayı fona vererek, kefil olmasını isteyecek. Fon da kredi veriminin daha önce belirlenmiş kriterlere uygunluğuna bakacak. Gösterilen teminatların ve şirketle ilgili dosyanın fonun belirlediği kriterlere uygun olması halinde fon kredinin yüzde 60 ına kadar bankaya kefalet verecek. Sorun olmaması halinde, bu aşamaya kadar fondan herhangi bir kaynak çıkışı söz konusu olmayacak. TORBA KANUNLA Ancak kredinin temerrüde düşmesi durumunda banka bir taraftan krediyi Büyükada çamları Büyükada çamlarında bir hastalık müşahit olunduğundan (görüldüğünden) lüzumlu tedbir alınması görülmüştür. Mezkur çamlar mevsim-i sayfi (yaz mevsimi) emrar (geçirmek) Adalara celb etmekte olduktan başka Adalar havasının letafetine bade olmakta bulunduğundan hastalığın imhası son derce zaruridir. Kantariye Şeker- Bu hafta çuval Teriste ve 300 çuval toz şekeri gelmiş ve satılmıştır. Rus şekeri satışı durgundur. Teriste şekerinin fiyatı kuruştur. DETAY geri tahsil etmek için şirkete yönelik takibe geçecek. Aynı zamanda da fona başvurarak, kredinin yüzde 60 ına tekabül eden miktarı talep edecek. Banka daha sonra takip sonucu şirketten tahsil ettiği miktarın yüzde 60 ını fona yatıracak. Böylece fon, şirketin krediyi ödeyememesi durumunda şirkete kefil olarak devreye girecek. Hazinenin, Kredi Garanti Fonuna sağlayacağı 1 milyar liralık kaynakla ilgili tek maddelik yasal düzenleme Başbakanlığa gönderildi. Bir torba kanunla birlikte yasalaşacak bu düzenlemenin ardından, Fonun nasıl çalışacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkacak ve Hazine ile Fon nasıl çalışacaklarını kararlaştıracak. Irak pazar na aç lmak isteyenler için f rsat 4. Irak Uluslararası Fuarı (Expo Gateway to Iraq), Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. İstanbul Ticaret Odası (İTO) fuara bilgi standıyla katılım gerçekleştirecek. İTO standını ziyaret edenler, Türk MİLANO da düzenlenecek Expo 2015 kapsamında şehir yakınlarında bir de Gıda Köyü kurulması planlanıyor. Yaklaşık 700 bin metrekare alanda kurulması düşünülen köyün 2014 te açılması hedefleniyor. Proje ile bölgenin, Milano ve çevresinde yaşayan 4.5 milyon kişi ile bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak yeri haline geleceği firmalarının bilgilerine ulaşabilecekler. Irak ve bölge ülkelerinden gelen işletmelere, bilgilerini sunmak isteyen firmalar no lu telefon ve adresinden bilgi alabilirler. Milano Expo 2015 te ürünlerinizi tan t n belirtiliyor. Gıda Köyü nde; doğal tarım araştırma enstitüsü, gıda sağlığı kuruluşları, yeme bozuklukları merkezi, aşçılık okulu, yerleşim birimleri ve ticaret merkezleri de kurulacak. Ticaret merkezi içinde de yaklaşık 5 bin metrekarelik alan, farklı mutfakların tanıtımı ve gıda satışları için ayrılacak. Bilgi Tel: Faks: Nepal de yatırım fırsatları T.C. Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Nepal i ziyaret ederek, üst düzey yetkililerle görüştü. Bilman, ziyaret çerçevesinde Nepal Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (FNCCI) başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda; Nepal makamlarının madencilik, hidroelektrik enerji, tarım ve ormancılık, gıda işleme makineleri ve turizm altyapı yatırımlarında Türkiye den bilgi ve destek istedikleri belirtildi. Ayrıca, katma değerinin yüzde 30 unun Nepal da üretilen ürünlerin de Hindistan a sıfır gümrük vergisiyle ihraç edilebileceği bilgisi verildi. Bilgi Tel: y l önce Dersaadet (İstanbul) Ticaret Odası Gazetesi 18 Nisan 1315 (Rumi)-30 Nisan 1899 Kahve- Bu hafta muamelat devamlıdır. Prinç- Bu hafta içinde çuval Mısır 200 çuval Rangon gelmiş ve satılmıştır. Marsilya da Rangon guruştur. Büber- Bu hafta ehemmiyetsiz satış olmuştur. Karanfil- Bu hafta ehemmiyetsiz satış olmuştur. Mum- Bu hafta sanduk gelmiş ve satılmıştır. Cam- Piyasada tebeddülat (değişim) görülmemiştir. Gaz- Beher sandığı 19 guruştan transit tarikiyle (yoluyla) revaçlı muamelat görülmüştür. TO YAYINLARI İstanbul Balık Hali nin Pazarlama ve Satış Durumu Marmara Bölgesi ndeki su kaynaklarının su ürünleri potansiyeli, fiziki ve coğrafi yapısının incelendiği yayında, Türkiye de üretilen su ürünlerinin birçoğunun işlem gördüğü İstanbul Balık Hali nin yapısı, depolanması, pazarlanması ve AB ye uyum sorunları da ele alınıyor. Meslek Dalları İtibariyle İstanbul daki Meslek Liseleri Meslek liselerini kapsamlı bir şekilde tablolar eşliğinde tanıtan kitap, hem konuyla ilgili araştırma yapan hem de mesleki eğitime yönelmek isteyenler için bir rehber niteliğinde. Organik Tarım Bakımından Türkiye nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği Eserde Organik Tarım kavramı, gelişmesi, mevzuatı, üretim teknikleri irdeleniyor. Türkiye nin üretim potansiyeli ve organik tarım ekonomisi başlıkları ise konuyla ilgilenenler ve girişimciler için önemli. BULMACA Haz rlayan Nalan M. ALAKENT SOLDAN SAĞA: 1- Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlara danışmanlık yapan; tedavi için bulunduğu İsviçre de iki hafta önce yaşamını yitiren ekonomi profesörü ve köşe yazarı 2- Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılması Şube için kullanılan kısaltma 3- İç karşıtı Şan, şöhret giden avlanır 4- Bir organımız Sırbistan bölgesinde yaşayan Slavların güney kolundan bir halk İspanya da devlete ait kamu yayıncılığı yapan TV kuruluşu 5- Damga, mühür. Güler soyadlı ünlü fotoğraf sanatçımız 6- İşlenmemiş madde Bir borç ve hak doğurmak veya bir borcu ya da hakkı kanıtlamak amacıyla oluşturulan, borçlunun imzasını içeren belge 7- İlkel bir silah Bursa merkezli bir süt ve peynir üreticisi Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ 8- (Tersi) Bir uzaklığın son noktası Ödün, taviz 9- Elektrik geriliminde evre Başarısız 10- Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören Neon elementinin simgesi 11- Hükümdarların güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları değnek Boydak Holding bünyesinde üretilen mobilya markalarından biri 12- Bir ürünü tanıtma, yönlendirme amacıyla överek öne çıkarma Minibüs, küçük otobüs, zırhlı araç, arazi aracı üreten bir Koç Holding iştiraki. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Hizmet kart ve çekleri üreterek bunları kurumsal müşterilerine pazarlayan bir kuruluş Çalışır durumda olan, etkin 2- Etkisiz, işe yaramaz Sabancı Holding in çimento sektöründeki firmalarından biri 3- Yeterince aydınlık olmayan, az ışık alan Kilometrenin kısa yazılışı Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse 4- İşaret Saat için kullanılan kısaltma 5- İlk üretim tarihi 1889 a uzanan, günümüzde ise Colgate firması tarafından üretilen, ülkemizin ilk sabun markası İrlanda nın internet kodu 6- (Tersi) Kalay elementinin simgesi Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği firmalardan aldığı maddi karşılık 7- Adını bir peygamberden alan İstanbul ilçesi Gelir getiren mülk Tonga nın internet harfleri 8- Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak Milattan Sonra anlamını taşıyan kısaltma Fatih Tekke nin top koşturduğu, Saint Petersburg un Rus futbol kulübü 9- Tunus un plaka işareti Estonya nın internet kodu Yankı 10- Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak, kazanım Berkelyum elementinin simgesi 11- İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi Türkiye Adalet Akademisi için kullanılan kısaltma 12- Baryum elementinin simgesi Birini bir göreve getirme Liberya nın internet harfleri. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

12 Sayfa12.qxd:Sayfa 12.qxd 4/30/09 10:30 PM Sayfa1 CMYK L CE DE 9 ASKER M Z EH T Yüce Türk milletinin Ordusuna verdiği destek aynı kararlılıkla devam edecek İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Diyarbakır ın Lice ilçesinde terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak, Türk milletinin ordusuna verdiği desteğin sonsuza kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Dr. Yalçıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, Lice de askeri aracın geçişi sırasında gerçekleşen ve 9 askeri şehit eden patlamanın, Türk milletinin kalbinde yara açtığını ifade etti. Dr. Yalçıntaş, şunları kaydetti: Milletimizin huzur ve güvenliği, Cumhuriyetimizin bekası için kutsal bir görev ifa eden kahraman ordumuzun yılmaz bekçileri askerlerimize yönelik hain saldırı, aziz milletimizin kalbinde derin bir yara açmıştır. Orada patlayan bombanın şarapnelleri 9 askerimizi şehit etmekle kalmamış, kalplerimize de isabet etmiş, bizleri de vurmuştur. Acımız büyük, üzüntümüz derindir. Ancak, bu hain saldırının failleri bilmelidirler ki, ne bu saldırı ne de olabilecek diğer saldırılar asla ve asla hedeflerine ulaşamayacaktır. Yüce Türk milletinin ordusuna verdiği destek sonsuza kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu menfur saldırıyı ve önceki gün Kadıköy de bir operasyon esnasında meydana gelen, bir komiserimizin şehit olduğu ve bir sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör olayını ve arkasındakileri nefretle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah tan rahmet, ulusumuza, silahlı kuvvetlerimize, emniyet teşkilatımıza ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Anuga fuarı öncesi İstanbul da toplantı ANUGA 2009 Gıda Fuarı Partner Ülke Türkiye organizasyonu hazırlık çalışmaları kapsamında İstanbul da bir toplantı düzenlenecek. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ın da bir konuşma yapacağı toplantı, 5 Mayıs ta Feriye Restoran da yapılacak. 10 ihtisas fuarını tek bir çatı altında toplayan Anuga Fuarı için davetiyeler, fuar öncesi organizatör firmadan temin edilebilecek. Ayrıntılı bilgi için Tel: SAYFA 12 GÜNCEL Tapuda para da çok, sorun da SOYHAN ALPASLAN APU ve kadastro hizmetleri, Türkiye bütçesinden büyük gelirleri ile devlete en çok kazandıran kurum olmaya devam ediyor. Gayrimenkulün, Avrupa ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye de yatırım ve kredi aracı olarak değer görmesi sık sık el değiştirmesine ya da üzerinde çeşitli işlemler yapılmasına zemin hazırlıyor. Bu hızlı değişim, sektördeki işlemlere de yansıyor. Türkiye de yılda 6 milyon tapu işlemi yapılıyor. Bu hizmetten yararlanan kişi sayısı ise 20 milyonu buluyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin 2008 yılında harca tabi iş ve işlemlerinin toplam değeri 349 milyar lirayı buldu. Bu rakam, Türkiye bütçesinin bile üzerinde. İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü de 2008 yılı içinde milyon lira harç geliri elde etti. İstanbul da 1 milyon 600 bin taşınmaz üzerinde işlem yapıldı. Yani taşınmazlar alındı, satıldı, ipoteklendi. T İŞLEMDE YÜZDE 97 ARTIŞ Tapu ve kadastro müdürlükleri, Türkiye genelinde 6 bin 500 çalışanı ve son 6 yılda yüzde 97 artış gösteren işlem sayısı ile bazı rahatlatıcı yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. Gayrimenkulün özel sektör ayağında da bir takım beklentiler var. Bu beklentiler, sorunlar ve çözüm önerileri geçen hafta İTO Meclis Salonu nda, Lisanslı Tapu Müşavirliği Büroları Yasa Tasarısı Taslağı nın Değerlendirilmesi başlıklı toplantıda ele alındı. TASLAK MERCEK ALTINDA Kanun taslağı; gayrimenkul alan, satan, tapu işlemlerini gerçekleştiren tüm kesimleri ilgilendiriyor. Taslak, tapu ve tescil işlemlerinin Lisanslı Tapu Müşavirlik Büroları tarafından yapılmasını öngörüyor. Ve bu büroların faaliyeti, denetimi ve sorumluluklarına ilişkin esas usulleri belirliyor. Taslak üzerinde hem hukukçular hem kamu hem de özel kurumların bazı değişiklik beklentileri var. Konunun tarafları, taslağın olumlu ve olumsuz yönlerini masaya yatırdıkları toplantıda, Türkiye de gayrimenkul ve tapu işlemleri nin Avrupa ülkelerindekinden farklı işlediği gerçeğine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çektiler de İstanbul da 1.6 milyon gayrimenkul alındı, satıldı, ipoteklendi. Türkiye genelinde bu sayı 6 milyon. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin 2008 de harca tabi iş ve işlemlerinin değeri ise 349 milyar lirayı buldu. Bu rakam, Türkiye bütçesinin bile üzerinde. İşlemlerdeki artışla birlikte, tapunun çözüm bekleyen sorunları da artıyor. F NANSAL P YASALARDAK SON DURUM VE VERG SEM NER KONU VE ÇER K çinde bulunulan ekonomik durum ile vergi ili kilendirmesi ve finansal piyasalardaki son geli melerin ele al nmas planlanmaktad r. YER STANBUL T CARET ODASI, MECL S SALONU TAR H /SAAAT 4 May s 2009 Pazartesi günü 13:30-17:30 OTURUM Sezai Onaral ( YMMO Ba kan ) BA KANI KONU MACILAR Vehbi Karab k YMMO Temsilcisi, TO 23 No lu Mali Mü avirler Meslek Komitesi Üyesi) Hakan Peksöz (Ö retim Görevlisi, Finans Uzman ) Dr. Veysi Sevi ( TO Mü aviri) KATILIM LG Kat m ücretsizdir. Ancak kay t için a daki formun (212) no lu faksa veya a da belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. N Duygu Mencik / Ekonomik ve Sosyal Ara rmalar ubesi Tel : (212) / Faks: (212) e-posta: STANBUL T CARET ODASI Finansal Piyasalardaki Son Durum ve Vergi Semineri Kat m Formu Kat mc n Ad -Soyad : Temsil Etti i Firma veya Kurulu : Telefon-Faks-E-posta : POSTA KANUNU NDA DE KL K Posta da ıtım ve ayrımını 3 üncü ahıslar yapabilecek POSTA çeki hesaplar aras ndaki aktarmalardan ücret al nacak, posta ayr m ve da t m i leri 3. ah slara yapt r labilecek. TBMM Genel Kurulunda, Posta Kanunu nda de i iklik yapan kanun tasar s, kabul edilerek yasala t. Ula t rma Bakan Binali Y ld r m, 1 May s ta PTT de de nöbetçiler d nda, çal anlar n tatil yapabilece ini söyledi. Y ld r m, PTT çal anlar na fazla çal ma ücretlerinin ödendi ini, bu konudaki uygulamalar n yasalara uygun olarak yap ld n ifade etti. OZON U NCELTEN MADDEN N HRACATI hracatı yasak olan Ozon u incelten maddeler belirlendi ULUSLARARASI anla malar Kimler kat ld Tapu ve kadastro hizmeti, 75 kanunla ilgili bilgi gerektiriyor Tapu ve kadastro müdürlüklerinde işlem hacminin 6 yılda yüzde 97 artması, müdürlüklerin hem eleman eksikliği hem de yetersiz mekan sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Tapu ve kadastroda çalışan personele, genel bütçeye yük getirmeden, döner sermayeden performansa dayalı, yapılan işlem sayısına göre ücret ödenmesi isteniyor. Sektör, Lisanslı Tapu Müşavirliği Büroları Yasa Tasarısı Taslağı nın tekrar gözden geçirilmesinde ısrarlı. Bu isteğin bir nedeni de, AB ile uyumlaştırılmaya çalışılan gayrimenkul ile tapu ve kadastro sisteminin Türkiye de çok farklı olması. Tapu işlemleri birçok teknik, hukuki, mali bilgiye sahip olmayı şart koşacak kadar karmaşık. 75 kanunla ilgili bilgi sahibi olmayı gerektiren tapu kadastro hizmeti alanında 2 veya 4 yıllık yüksek okulları açılması da beklentiler arasında. Özellikle Tapu Sicil Müdürlükleri nde hukuk, siyasal bilgiler gibi fakültelerin mezunlarının istihdam edilmesi isteniyor. Emlak Müşavirliği Yasası, Teşkilat Yasası değişikliğinin bir an önce çıkmasını isteyen sektör, gayrimenkul değerleme hizmetleriyle ilgili de bazı düzenlemeler bekliyor. TO Emlak Hizmetleri Meslek Komitesi Ba kan ve Meclis Üyesi Azmi Zeki Sar bay n oturum ba kanl yapt toplant da; Komite Üyesi Metin Ye il, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü Müdür Yard mc s Ömer Ali Anbar, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Haluk Burcuo lu, Tapu Kadastro stanbul Bölge Müdürlü ü Müdür Yard mc s Gökhan Kanal, Fu Gayri Menkul Yat r m A den Jale Kuleli, Turyap Gayrimenkul A den Akif ener bir sunum yapt. 28 ifl kolunda 5.4 milyon iflçi çal fl yor stanbul Ticaret Odas MEVZUAT AJANDASI İLK defa 1935 te Bahar ve Çiçek Bayramı adıyla ücretsiz tatil ilan edilen 1 Mayıs, 74 yıl aradan sonra ilk kez resmi tatil olarak kutlandı. Emek ve Dayanışma Günü ilan edilen 1 Mayıs, Türkiye nin emekçi gücünün önemine bir kez daha dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Ocak 2009 verilerine göre, Türkiye de 28 farklı iş kolunda 5 milyon 434 bin 433 işçi çalışıyor. Bu işçilerin 3 milyon 205 bin 662 si yani yüzde 59 u 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu gereğince sendika üyesi. Sendikalı işçi oranı en son yayımlanan Temmuz 2008 istatistiklerine göre yüzde 0.26 arttı. Kadınların, işçi sendikalarının zorunlu organlarında görev alan yöneticilerinin cinsiyet ve işkolları itibariyle dağılımında da erkeklere oranla daha az katılım gerçekleştirdikleri gözleniyor. 28 farklı iş koluna ait sendikalarda 7 kadın başkana karşılık, 87 erkek başkan bulunuyor. Yönetim kurulunda ise 458 erkek üyeye karşılık, 35 kadın görev alıyor. 1 Mayıs tarihi 1 Mayıs Osmanlı da ilk kez 1905 te zmir de kutlandı. stanbul daki ilk kutlama 1910 da yapıldı. Osmanl döneminde i çi örgütlenmesinin en geli mi oldu u yer Selanik ti de buradaki tütün, liman ve pamuk i çileri, kutlama yapt lar. 1 Mayıs, yasal olarak 1923 te çi Bayramı ilan edildi te hükümet, kitlesel 1 May s kutlamalar n yasaklad te çıkan Takrir-i Sükun Yasası, i çi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerlili ini korudu te 1 May s a Bahar ve Çiçek Bayram ad verildi ve tatil günü ilan edildi. Sonraki yıllarda ya anan olaylar neticesinde, 1 Mayıs tatil olarak kutlanmaktan vazgeçildi. Nisan 2008 de 1 May s n Emek ve Dayan ma Günü olarak kutlanmas kabul edildi. Nisan 2009 da da TBMM ye verilen önergeden ile 1 Mayıs 74 yıl sonra yeniden resmi tatil oldu. Do u ve Güneydo u Anadolu ya özel teflvik TEŞVİKTE Türkiye, gelişmişlik düzeyine göre dört bölgeye ayrılacak. Bu çerçevede, Marmara ve Ege birinci bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise dördüncü bölgede yer alacak. Bu dört bölgedeki teşvik araçları, bölgenin gelişmişlik düzeyine ve sektörlere göre farklılaşacak. Bu kapsamda her bölgeye bedelsiz arazi tahsisi teşviki verilmeyecek. Teşvik araçlarının oranları da bölgelere göre değişecek. En yüksek teşviki Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun bulunduğu dördüncü bölge, en az teşviki ise Marmara ve Ege nin bulunduğu birinci bölge alacak. Konuya ilişkin üzerinde çalışılan taslakta, kurumlar vergisi indirimi, yatırım dönemi istihdam desteği, KDV indirimi, gümrük muafiyeti ve benzeri teşvik araçları yer alıyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Genel bir teşvik sistemi yapmıyoruz artık. Bölgesel, sektörel teşvik sistemi olacak. Türkiye'nin neresine yatırım yaparsanız yapın, ülkenin geleceğini şekillendirecek, rekabet gücünü artıracak sektörlerde yatırım tutarı belli bir limiti aşarsa onun için de teşvik verilecek dedi. kapsam nda, ozon maddesini incelten maddelerin ihracat artlar yeniden düzenlendi. D Ticaret Müste arl n n Resmi Gazete de yay mlanan tebli inde, Birle mi Milletler nsan ve Çevre Konferans Beyannamesi ile Birle mi Milletler Çevre Program n n, Dünya Ozon Tabakas Eylem Plan kapsam nda yürütülmekte olan çal ma ve faaliyetler sonucunda kabul edilen uluslararas anla malar kapsam nda, ozon tabakas n n korunmas amac yla ihracat yasak olan mallar belirlendi. PATATES ÜRET M VE SATI I ZNE TAB Üretici çiftçiler Tarım Müdürlü ü nden izin alacak PATATESTE görülen hastal klar n yay lmas n n önlenmesi için patates üretim ve sat belli kurallara ba land. Patates üretmek isteyen çiftçiler, tar m il ve ilçe müdürlü ünden izin alacak. Ticari amaçla patates depolamas yap lan depolar kay t alt na al nacak ve sat a sunulacak patatesler için nakillerinden önce il veya ilçe müdürlükleri taraf ndan Patates Ta ma ve Sat Sertifikas düzenlenecek. SULAMA TES SLER ÜCRET TAR FELER 30 farklı bitki çe idi için dekar ba ına 8.93 TL DEVLET Su leri Genel Müdürlü ünün, 2009 y l sulama ve kurutma tesisleri i letme ve bak m ücretlerine ili kin tarifesi belirlendi. Bakanlar Kurulu nun Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girecek karar na göre, sulama tesisleri ve bak m ücret tarifeleri, 30 farkl bitki çe idi için dekar ba na 8.93 TL ile TL aras nda de i ecek. Metreküp su ücreti de i mezken, 0.01 TL ile 0.06 TL aras nda olacak. E YERLE T RME H ZMETLER YÖNETMEL arayanlar KUR portalına ba vurarak, kayıt yaptıracak TÜRK YE Kurumu hizmetlerinden yararlanmak isteyen i arayan ve i verenlerin kurum portal na üye olarak veya ahsen kurum ünitelerine ba vurarak kaydolmalar gerekiyor. Yönetmeli e göre, portala üye olarak veya ahsen kurum ünitelerine ba vurarak kaydolmalar zorunlu bulunurken, kaydolan i arayanlardan özürlü, eski hükümlü statüsünde veya öncelik hakk na sahip oldu unu beyan edenler, durumlar n kurum ünitesine belgeleyinceye kadar bu statüde de erlendirilmeyecek. A AÇLANDIRMA YÖNETMEL DE T mar çlı masının yapılaca ı alanlar yeniden düzenlendi ÇEVRE ve Orman Bakanl n n A açland rma Yönetmeli i nde yapt de i iklikler, Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelikle, devlet ormanlar nda özel a açland rma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çal malar na konu yerlerin tespit ve izin i lemlerinde esas al nacak hususlar yeniden belirlendi. Maden arama ruhsat kapsam nda bulunan ancak, Bakanl kça muvafakat veya izne konu edilmemi alanlarda özel a açland rma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilecek.

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013 Bülten Temmuz 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Çarşamba günü USD, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken yurtiçinde kurumsal döviz talebinin de USD/TL kurunun yükselişine destek vermesiyle

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010 GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru USD/TL bugün açılışta, euro dolar paritesindeki

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ekim 2016, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ekim 2016, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $)

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ALTIN İHRACATI ve İRAN: Türkiye normalde altında net ithalatçı bir ülke. Önemsenecek düzeyde altın madenimiz yok ve ihtiyacımızı ithalatla karşılıyoruz.

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

İhracatta düşüş sürüyor, iç talep ılımlı

İhracatta düşüş sürüyor, iç talep ılımlı AYLIK RAPOR İhracatta düşüş sürüyor, iç talep ılımlı Öncü veriye göre yılın ilk yarısında ihracat göre %8,1 gerilerken iç talep göstergeleri ılımlı toparlanmaya işaret etti. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde, İngiltere GFK Tüketici Güveni, Fransa TÜFE, Tüketim Harcamaları, GSYH ve ÜFE, Euro Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi, Sanayi Güven Endeksi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) ORTA 11,30% 11,72% 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) ORTA 0,10% 0,45%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 08 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Sanayi üretimi beklentilerden iyi TÜİK tarafından bugün açıklanan sanayi üretimi verileri beklentilerden iyi geldi. Ağustos ayı mevsim ve takvim etkisinden

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 30 Ocak 2017 2017 YILINA TERÖRLE GİRİŞ KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ İÇİN TEK YÜREK ODAMIZ YARDIM KAMPANYASI (20.01.2017-08.02.2017) Ziraat Bankası - 2616

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 05.06.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35983 1,36599 0,45 ALTIN 1243,80 1253,40 0,77 TRY 2,11513 2,09592 0,90 EURTRY 2,87559 2,86263 0,45 JPY 102,743 102,407 0,32 GBP

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 6 Eylül 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 10/12 12/12 03/13 04/13 06/13 07/13 08/13 Dün S&P 500

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı