8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar"

Transkript

1 Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 4/30/09 10:33 PM Sayfa1 CMYK TO, hracata lk Adım ile 5 finalist arasında TO, hracata lk Adım Projesi ( AP) ile Dünya Odalar Yarı ması nın En yi Uluslararası Proje dalında 47 oda içinde finalist oldu. Bu kategoride TO nun 4 rakibi var. TO dı ında zmir Ticaret Odası En yi Sıra Dı ı Proje, Konya Sanayi Odası da En yi A Projesi dalında finale kaldı. TO, lk Adım Projesi ile 120 KOB yi ihracatçı yaptı. SOYHAN ALPASLAN 5 te Tapuda para da çok, sorun da 2008 yılında stanbul da 1.6 milyon gayrimenkul alındı, satıldı ya da ipoteklendi. Türkiye genelinde bu sayı 6 milyon. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin 2008 de harca tabi i ve i lemlerinin de eri ise 349 milyar lirayı buldu. Bu rakam, Türkiye bütçesinin bile üzerinde. lemlerdeki büyük artı la birlikte, tapunun çözüm bekleyen sorunları da artıyor. Sayfa 12 de Patent ihlalinde ceza tartı ması SINA haklar mevzuatımızın sadece Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) düzenlenmi olması, ilginç bir durum ortaya çıkardı. Bugün patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve co rafi i aret haklarının ihlali suç olmaktan çıktı. Çünkü bu alanla ilgili kanun yok. Kanun olmadı ı için de suç tanımlanmı de il. Patentle ilgili düzenlemeler 14 yıldır KHK larla yapıldı. Bu haklara tecavüz halinde hukuki yaptırım halen yürürlükte. Yani, hak sahipleri tecavüz eden ki iye kar ı, hukuk davası açabiliyor. Ancak, burada cezai yaptırımın yoklu u, uygulamada sorun olu turuyor. Köklü çözüm için 14 yıldır yürürlükte olan KHK ların bir an önce kanun haline getirilmesi gerekiyor. Dr. Cahit Suluk un yazısı 10 da Yepyeni bir köşe... BİLGİ sermayedir. Sermaye varlıktır, servettir, güçtür. Bilgi Sermayesi: Fikri Mülkiyet Hakları köşesinde marka, patent ve telif gibi fikri mülkiyet haklarını yakından izleyeceksiniz. Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN YIL: 53 SAYI: 2556 İTO dan ticareti rahatlatacak öneriler İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu ve Meslek Komitelerinden oluşan bir heyet, sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan ı ziyaret etti. Müsteşar Aktan, n aat sektöründe canlanma için 150 sektörlere m2 ye kadar olan k s m getirilecek için yüzde 1, ancak 150 kolaylıkların m2 yi a an k s m için kamuya bir yüzde 18 eklinde, geri dönüşü kademeli KDV oran olması uygulanmal. gerektiğini halelerde hakedi lerin vurguladı. ödenmesi s ras nda İTO Yönetim talep edilen vadesi Kurulu Üyesi geçmi vergi borcu Mehmet bulunmad na ili kin Develioğlu da belge, tüm ödemelerde Dış pazarın de il yaln zca belli bir durduğu bir mebla a an noktada, hakedi lerde istenmeli. öncelik iç 5838 say l Kanun ile pazarın deri sektörü ya lama canlandımüstahzarlar için rılmasında getirilen ÖTV olmalı ki; uygulamas tekrar firmalarımız de erlendirilmeli. ve istihdam Yal t m yap lacak dolayısı ile binalara vergi te vi i toplumumuz getirilmeli, kullan lacak rahat nefes malzemelerin KDV oran alsın dedi. dü ürülmeli. 10 da Öneriler Maliye gündeminde İlk partide 50 bin firmaya kredi garantisi TÜRKİYE de ortalama kredi büyüklüğünün 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, 1 milyar TL ile yaklaşık 50 bin firmaya garanti sağlanabilecek. Paranın devamlı döndürülmesi ile garanti sağlanabilecek firma sayısı 100 binleri bulacak. Bu da içinde bulunduğumuz ortamda çok büyük bir kolaylık. 11 de stanbul t caret odası yayını 8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar TASARI yasalaşırsa, KOBİ lerin 31 Aralık 2009 a kadar birleşmeleri ve üç yıl işçi çıkarmamaları durumunda, birleşme işlemlerinden doğan kazançları, KOB lere Kurumlar Vergisi nden muaf birle me tutulacak. Ayrıca üç yıl süre ile elde avantajı edilen kazanca, vergi indirimi uygulanacak. 10 ila 250 işçi çalıştıran ve yıllık net satışları 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler KOBİ sayılacak. Evlilik neden gerekli? irket birle meleri operasyonel giderlerde, da ıtım maliyetlerinde ve finans alanında avantajlar sa lıyor. Operasyonel verimsizlik, Türk KOB lerinin en kritik sorunları arasında. KOB boyutunda bir irket, çok fazla i e bölünüyor ve hiçbir i e de layıkıyla odaklanamıyor. ki irket, sadece operasyonel anlamda bile birle se, çok ciddi bir sinerji olu abilir. Yurtdı ı ihalelerine girerken, irketler bir araya geldi inde kapasite birkaç kat artıyor. KOB, finansman anlamında daha güçlü bir firma ile birle ti ise sadece nakit para ihtiyacını gidermekle kalmıyor; daha güven veren artlarda borçlanabiliyor. irket sahibi olmakla, ortak olmak arasında fark var. Ortaklık kültürü de Türkiye de önemli bir eksiklik. KADER B RL ZAMANI KOBİ ler kriz ortamında güç birliği yapmak ve yeni ortaklar bulmak için danışmanlık şirketleri ile işbirliği yapıyor. Küçük ve orta ölçekli firmalar arasındaki kader birliği, kriz geçince, şirket değerlerini katlayabilecek. PricewaterhouseCoopers Türkiye Lideri Orhan Cem, KOBİ lerin kendi iş kollarında değer zincirinin neresinde olduklarını iyi ölçümlemeleri gerektiğini belirtti. ÇOK Y ALI VER CEM, Daha kârlı olacak şirketlerle birleşme yapılabilir. Böylece şirketler, marjlarını çalmak yerine, birbirlerine güç verebilirler dedi. Ernst & Young Kıdemli Müdürü Senem Başyurt ise Birleşmede kritik şey, şirketi şu kadar liraya satmak değil. Bugün 10 lira olan şirketiniz, Nalan yarın 100 lira ise çok iyi bir alışveriş SÖYLEMEZ yapmışsınız demektir dedi. 7 de Geçici vergi yükünü azaltmanın tam zamanı ASCAME BA KANI DR. MURAT YALÇINTA IN ISRARLI G R M SONUÇ VERD Türk firmaları için Invest-in-Med de yeni açılım Tüm olumsuzluklara karşın, kurumlarda yüzde 20 uygulanan geçici vergi, gelir vergisi mükellefleri için uygulanan yüzde 15 e düşürülmedi. Talep yetersizliğinden kaynaklı kriz dönemlerinde Kurumlar Vergisi mükellefleri üzerindeki hiç değilse geçici vergi yükünün azaltılması önemli. Dr. Veysi Seviğ in yazısı 5 te 7-8 Mayıs kritik TCMB nin politika faizi konusunda yeni adımının ne olacağı ne kadar önemliyse, Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) da 7 Mayıs ta atacağı adım o derece kritik. 8 Mayıs ta ise ABD nin işsizlik ve tarım dış istihdam verilerini öğreneceğiz. Prof. Dr. Kerem Alkin 2 de İTO üyelerinin de yüzde 97 sini oluşturan KOBİ ler için yıllardır, ancak krizlerle hatırlanan değişim ve dönüşüm fırsatı kapıya geldi. 31 Aralık 2009 a kadar birleşen KOBİ ler, 3 yıl vergi ödemeyecek. VERG DEN MUAF OLACAK Ali Kocamaz AKDENİZ Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, ABAkdeniz ilişkilerinin yatırımlar yoluyla geliştirilmesini amaçlayan Invest-inMed Programı nın Barselona da yapılan İcra Kurulu Toplantısı na katıldı. Dr. Yalçıntaş, program kapsamında Türk firmaların doğrudan yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yeni öneriler getirdi. Bundan önce programa dahil edilmeyen Türk firmalarının programdan ASCAME üzerinden faydalanması için büyük mücadele veren Dr. Murat Yalçıntaş, Türk firmaların Invest-in-Med Programı ndan doğrudan faydalanmaları yolunda ilk adımı attı. 2 de Pierre Simon Galal Zorba Laila Sbiti Dr. Murat Yalçınta ASCAME DEN DR. YALÇINTA A BA KANLI A DEVAM TEKL F / 2 Bankalar KOBİ programlarını genişletmeli İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş bankaların KOBİ lere kredi vermedeki çekincelerinin aşılması gerektiğine işaret etti. Dr. Yalçıntaş, Türkiye de bankaların nakit fonlama yöntemiyle desteklenmeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla bankaların mutlaka KOBİ lere yönelik programlarını daha da genişletmeleri, biraz daha esnek hale getirmeleri gerekiyor şeklinde konuştu. 10 da

2 Sayfa02.qxd:Sayfa 2.qxd 4/30/09 10:13 PM Sayfa1 CMYK SAYFA 2 ASCAME ASCAME BA KANI DR. MURAT YALÇINTA IN ISRARLI G R M SONUÇ VERD Dr. Murat Yalç nta, Avrupa Odalar Birli i (Eurochambers) Ba kan Pierre Simon, Akdeniz adamlar Konfederasyonu (Businessmed) Ba kan Galal Zorba ve ANIMA Yat r m A Ba kan Laila Sbiti nin de yer ald aç l töreninde yapt konu mada, program n gelece ine ve program kapsam nda belirlenen s n rlara ili kin önemli mesajlar verdi. Türk firmaları için Invest-in-Med de ASCAME, MedAgenda Projesi ni hayata geçirdi yeni açılım Avrupa-Akdeniz bölgesi, dünyadaki do rudan yabancı sermayenin yüzde 45 ini çekiyor. INVEST-in-Med cra Kurulu toplant s n f rsat bilerek toplanan ASCAME birli i ve irketlere Destek Komisyonu, Invest-in-Med kapsam nda ASCAME taraf ndan sunulan MedAgenda Projesi ni hayata geçirmek üzere ilk ad m att. Bu proje, tüm Akdeniz de gerçekle tirilen ve/veya Avrupa K tas ve Körfez Bölgesinde gerçekle tirilmesine ra men Akdeniz i ilgilendiren ve iki ortak taraf ndan düzenlenen konferans, ikili görü meler, fuarlar ve atölyelerin, olu turulacak bir portalda toplanmas n ve böylelikle ilgili tüm aktörlere duyurmay hedefliyor. Projenin metodolojik alt yap s n ANIMA Investment Network haz rlarken, ASCAME, projenin prati e dökülmesi sorumlu unu üstlendi. TO, bu proje kapsam nda üyelerinin ve Türk firmalar n n düzenledikleri organizasyonlara etkin biçimde yer verebilmek ad na projede aktif bir rol üstlendi. Bu ba lamda, düzenleyece i organizasyonun proje kapsam nda olu turulacak portalda yer almas n arzu eden organizatörler, TO dan temin edecekleri formu doldurarak organizasyonlar n n bölge genelinde duyurulmas f rsat n yakalayacaklar. ASCAME Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Invest-in-Med Programı nın Barselona da yapılan İcra Kurulu Toplantısı na katıldı. Dr. Yalçıntaş, program kapsamında Türk firmalarının doğrudan yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yeni öneriler getirdi. Invest-in-Med nedir PLATFORM AVRUPA Birli i Kom uluk Politikas kapsam nda Nisan 2008 de hayata geçirilen 12 milyon Euro bütçeli Invest-in-Med program, ASCAME, ANIMA Yat r m A, Businessmed ve Eurochambers n bir araya gelerek olu turduklar konsorsiyum taraf ndan yürütülüyor. Konsorsiyumun ayr ca GTZ, UNIDO ve Euromediterranee gibi üç özel üyesi de bulunuyor. ABAkdeniz ili kilerinin yat r mlar ve ticari Prof. Dr. KEREM ALK N Esasen, yazımızı 1 Mayıs cuma günü gönderebilseydik, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde açıklanmış olan, ancak bu yazıyı kaleme aldığımız çarşamba sabahı itibariyle, henüz kamuoyuna mal olmamış olan verileri de değerlendirme şansımız olurdu. Çünkü, bu verilerin arasında, küresel finans krizinin çıkış noktası olan ABD ekonomisine yönelik verilerin yanı sıra, Türk Fas, Filistin, srail, Lübnan, M s r, Suriye, Tunus, Ürdün) firmalar ili kiler yoluyla geli tirilmesini programdan do rudan amaçlayan program, bölgenin faydalanabiliyor. Türk firmalar ise ekonomik kalk nmas n sürdürülebilir Dr. Murat Yalç nta n giri imleri k lmay hedefliyor. Avrupa Komisyonu neticesinde, ASCAME üzerinden taraf ndan finanse edilen program üç dolayl olarak faydalanabiliyorlard. y l boyunca devam edecek ve y lda iki Dr. Murat Yalç nta n 24 Nisan daki kez aç lacak ça r larla bölgedeki Invest-in-Med cra Kurulu firma ve ilgili di er kurulu lar n proje toplant s ndaki son giri imiyle, Türk fikirleri de erlendirilecek. 27 AB ülkesi firmalar n n programdan do rudan ve 9 Akdeniz ülkesindeki (Cezayir, faydalanmas n n yolu aç l yor. bir Akdeniz düşünülemeyeceğini belirterek, Invest-in-Med Programı nın bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. AB üyelik yolunda ilerledikleri ve bu bağlamda katılım öncesi mali yardımlarından faydalandıkları gerekçesiyle, 5 ülke AB Komşuluk Politikası kapsamında gerçekleştirilen bu programa doğrudan dahil edilmiyor. Dr. Yalçıntaş, Invest-in-Med kapsamında projelendirilen girişimlere ayrılan bütçelerin sembolik olduğunun, bu programın bir hibe programı değil, Akdeniz in kuzey ve güneyi arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir sinerji programı olduğunun altını çizdi. Avrupa Komisyonu ndan da yetkililerin bulunduğu toplantı sırasında verilen bu mesaj, konsorsiyum üyeleri tarafından da destek gördü ve toplantının ardından konsorsiyum ortağı dört kuruluşun başkanı tarafından imzalan MedAlliance Deklarasyonu nda Dr. Yalçıntaş ın dile getirdiği programın ilgili diğer ülkelere genişletilmesi ibaresine yer verildi. INVEST-in-Med toplantısı öncesinde, 23 Nisan 2009 tarihinde Barselona da toplanan ASCAME İcra Kurulu, ASCAME nin yürüttüğü projelere ve gelecek dönemde atılacak adımlara yönelik birçok önemli karar aldı. Ayrıca Kurul, bu toplantıda, İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ın ASCAME Başkanlığı döneminde sergilediği yüksek performans ve ASCAME ye kattığı dinamizme dikkat çekerek, kendisine ASCAME Başkanlığı görevine 2 yıl daha devam etmesini teklif etti. Bu teklif üzerine tüm İcra Kurulu üyelerince oybirliğiyle alınan karar, Kasım 2009 daki ASCAME Genel Kurulu nda gerçekleşecek Başkanlık seçimleri sırasında onaylanacak. Beyrut ta yapılacak seçimlerde ASCAME İcra Kurulu kararının onaylanmasıyla birlikte, Dr. Murat Yalçıntaş ın yeni görev süresi resmen başlamış olacak. Önümüzdeki 2 hafta açıklanacak her veri, her haber çok önemli ekonomisine yönelik veriler de yer almakta. Bu verilerin arasında, ABD halkının bireysel tüketim ve harcamalarına yönelik verilerin yanı sıra, otomobil satış verileri de yer almakta. Ayrıca, ABD nin 1. çeyrek büyüme verisi de unutulmamalı yılının son çeyreğinde ABD ekonomisinde yüzde 6.3 lük daralma sonrasında, 2009 un ilk çeyreğine ait büyüme 19 ABD bankas mercek alt nda 4 May s ta iki önemli veri ve bilgi ilgi oda olacak. Bunlardan ilki, ABD Hazinesi nin ve ABD Merkez Bankas n n (FED) kamuoyuna duyuraca, 19 ABD bankas yla ilgili stres testi sonuçlar. Son 2 haftad r bu konuda ciddi bir spekülasyon söz konusu ve tablonun bir hayli kötü ç kaca na vurgu yap l yor. Bununla birlikte, kimi haber kaynaklar na yans yan bilgiler, 19 banka içerisinde, sadece 2 tanesinin ekstra sermaye deste ine gerek görece i yönünde. Küresel yat r mc lar n büyük bir bölümü, hali haz rda beklenenden daha iyimser bir tablonun ç kaca na i aret etmekteler. Ancak, bilinçli bir ekilde, genel tablonun var olandan daha iyimser gösterilmesinin de bir risk olu turdu u vurgulanmakta. Kald ki, sadece ABD bankalar aç s ndan de il, AB ve Japon bankalar aç s ndan da ciddi sorunlar n varl dile getirilmekte. Bu nedenle, önde gelen ABD ve AB bankalar n n bu y l n ilk çeyre ine ait bilanço ve kâr performanslar n n beklenenden iyi ç kmas, orta vade için söz konusu AKDENİZ Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği nin (ASCAME) dönemi Başkanlığını yürüten İstanbul Ticaret Odası (İTO), birliği daha ileriye taşımak ve bölgesinde aktif bir kurum haline getirmek üzere girişimlerine devam ediyor. İTO, bu motivasyonla AB Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen Invest-in-Med Programı nın konsorsiyum üyeleri arasında ASCAME nin de yer almasını sağladı. Yılda iki kez toplanan programın İcra Kurulu, son toplantısını 24 Nisan da Barselona da gerçekleştirdi. Bundan önce programa dahil edilmeyen Türk firmalarının programdan ASCAME üzerinden faydalanması için büyük mücadele veren Dr. Murat Yalçıntaş, Türk firmaların Invest-in-Med Programı na dolaylı olarak katılmalarını sağlamıştı. Dr. Yalçıntaş, 24 Nisan daki toplantıda Türk firmalarının programdan doğrudan faydalanmaları için ilk adımı attı. Dr. Yalçıntaş, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Türkiye olmaksızın ASCAME den Dr. Yalçınta a 2 yıl daha devam teklifi bankac l k sektörlerine yönelik genel endi eyi gidermiyor. Üstüne, bir de Domuz Gribi geldi. ÇER DE SE Merkez Bankas n n faiz indirimlerine devam edip etmeyece i çok önemli. Bu nedenle, 4 May s pazartesi günü aç klanacak olan nisan ay enflasyon de erleri ve özelikle özel kapsaml TÜFE oranlar hayli önemli olacak. TCMB, faizle ilgili karar n al rken, özel kapsaml TÜFE oranlar na, yan farkl tan mlar olan çekirdek enflasyon de erlerine bakt na zaten i aret ediyor. Özellikle, H ve I kodlu çekirdek enflasyon türleri ocak ay ndan beri ciddi bir gerileme gösteriyor. Enflasyon verileri nisan ay nda da gerilemeyi sürdürür ise; ama özellikle H ve I kodlu çekirdek enflasyon türlerindeki dü ü sürer ise, TCMB nin yeni bir faiz indirimi karar n gündemine almas söz konusu olabilir. 14 May s per embe günü, TCMB nin yeni ad m n ö renmi olaca z. verisinin de yine yüzde 4 ile 4.7 arasında bir daralmaya işaret etmesi bekleniyor. Bu arada, yine 29 Nisan çarşamba günü gerçekleşmiş olan, ama sonucunu bu satırları yazarken henüz bilemediğimiz ABD Merkez Bankası nın (FED) faiz toplantısından da, halen yüzde 0 ile 0.25 arasında olan politika faizinin seviyesinin değişeceği bir karar çıkması da beklenmiyor. Bunun yanı sıra, Türkiye nin mart ayı dış ticaret verileri ve nisan ayı ihracat verileri de açıklanmış olacak. Küresel krizin başlangıç noktasını oluşturan ABD ekonomisinde gözlenen resesyon ve talep daralmasının sona erip ermediği, küresel piyasalar açısından önemli bir gösterge. Keza, küresel finans krizinin neden olduğu dünya ticaretindeki daralmadan Türkiye nin ihracatının ne kadar etkilendiğini de yakından takip ediyoruz. ABD ekonomisindeki talep daralması iyice yavaşlayarak, tüketimde kısmen bir canlanma kendini gösterirse ve Türkiye nin ihracat hacmindeki daralmanın da tek haneli oranlara gerilediği gözlenirse, piyasalarda umutlar daha istekli bir şekilde canlanabilir. Bu nedenle, gerek mayıs, gerekse de haziran ayı, hem ABD, hem Euro Bölgesi, hem de Türkiye yle ilgili makro verileri dikkatle takip etmemiz gereken bir dönem olacak. 7 ve 8 May s kritik önemde TCMB nin politika faizi konusunda yeni ad m n n ne olaca ne kadar önemliyse, Avrupa Merkez Bankas n n (ECB) da 7 May s per embe günü ataca ad m o derece kritik önemde. ECB nin 0,25 puanl k yeni bir faiz indirimiyle yetinerek, may s ay nda da politika faizini 1 puan n alt na indirmemesi ve Euro Bölgesi ülkelerinin devlet tahvilleri veya irket tahvilleri için beklenen ad mlar atmamas, küresel krizin ortak bir müdahale alg s yla atlat lmas hususunda yeni bir hüsran da beraberinde getirecek. ECB nin politika faizini yüzde 1 in alt na indirmesi ise, piyasalar aç s ndan, AB nin de küresel çabalara katk sa lamaya niyetli olmas boyutunda olumlu alg lanabilir. 8 May s ta ise ABD nin i sizlik ve tar m d istihdam verilerini ö renece iz. Geçti imiz ay yüzde 8,5 e yükselmi olan ABD nin i sizlik oran n n yükseli ini sürdürmesi önemli bir risk. Ba kan Obama ve ekibi, oran n yüzde 9 u geçmemesi için özel bir çaba sarf ediyor. Ancak, 8 May s ta aç klanan istihdam verileri, s k nt n n devam etmekte oldu una i aret ederse, küresel piyasalar n dip konusundaki umutlar bir ay daha ertelenecektir. Kald ki, küresel finans krizinde dibe yakla ld, en kötü günlerin geride kald noktas ndaki de erlendirmeler aç s ndan aceleci davran lmamas gerekti i de vurgulan yor. IMF i i hâlâ netle medi Benim aç mdan, 18 May s pazartesi kritik bir gün. Çünkü, 19 May s ta, Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram na kadar Türkiye ile IMF aras nda yeni stand-by için bir uzla sa lanaca n umut ediyorum. Bakan im ek de ifade ediyor ki, Türkiye 3 y ll k kapsaml bir plan IMF taraf na sunmu. IMF taraf n n söz konusu kapsaml plan ve hedefleri de erlendirmesi en fazla bir hafta sürse ve buna göre mutab k kal naca anla lsa, en geç önümüzdeki hafta ba, yani 4 May s la ba layan hafta IMF Heyeti nin Ankara ya davet edilmesi gerekir. Türkiye taraf ndan kapsaml bir plan ortaya konmu olmas na ra men, 18 May s ta hala stand-by için t k yoksa, anla ma beklentilerimizi h zla gözden geçirmemiz yerinde olabilir. stanbul ya am kalitesi s ralamas nda geriledi Türkiye nin önümüzdeki dönemde de yabanc sermaye yat r mlar aç s ndan bir çekim merkezi olma özelli ini sürdürmesi çok önemli. Ve stanbul bu aç dan kritik önemde. Buna ra men, stanbul için olu turulmu olan Kalk nma Ajans n n genel sekreterli ine atama süreci bir türlü tamamlanam yor. Bu noktada, Uluslararas insan kaynaklar ve dan manl k firmas Mercer taraf ndan y llard r düzenli olarak yap lan bir çal ma, stanbul un ya am kalitesinde bir önceki y la göre 7 basamak gerileyerek, 215 ehir aras nda 121 inci s raya yerle ti ini gösteriyor. Mercer n ya am kalitesi ara t rmas nda puanlama, New York baz al narak gerçekle tirilmekte. Bu do rultuda 100 puana sahip referans ehir New York, s ralamada geçen y lki yerini koruyarak 49 uncu s rada yer ald. Geçen y l ikinci s rada yer alan Viyana ise 2009 s ralamas nda listenin en tepesine oturdu. Bu sonuca göre, geçen y l n birincisi Zürih s ralamada ikinci olurken, Cenevre üçüncü s rada. stanbul ise, 2008 deki yükseli ini sürdüremedi. Geçen y l bir önceki y la k yasla 7 basamak ç karak 114 üncü s raya yükselen stanbul, 2009 da 121 inci s raya geriledi. Avrupa kentlerinin bir kez daha dünyan n ilk 10 s ras na hakim oldu u görüldü. Ara t rma sonuçlar na göre, Paris 33, Londra 38, Milano 41, Madrid 48, Washington 44, New York 49, Los Angeles ise 59 uncu s rada yer ald. Orta Do u sonuçlar nda 77 inci s radaki Dubai bölgenin en iyi ya am kalitesine sahip kenti olurken, Ba dat listenin en sonunda.

3 Sayfa03.qxd:Sayfa 3.qxd 4/30/09 10:40 PM Sayfa1 CMYK Halı ve kilimciler çıkış yolu arıyor Bir zamanların halı ülkesi olarak bilinen Türkiye, bugün küresel rekabet baskısına karşı çareler arıyor. İTO Halı Kilim ve Yer Kaplamaları Komitesi, sektörün öncelikli sorunlarını tespit etti. NALAN SÖYLEMEZ EÇMİŞTE bir halı ülkesi olarak bilinen Türkiye de el halıcılığı son yıllarda ciddi bir gerileme içinde. İhracat rakamları yükselişte olan halı üreticilerinin önemli bir kısmı artık üretimlerini Uzakdoğu da yapmayı tercih ediyor. Dünyada el halısı ve kilim üretim merkezleri arasında İran, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye ve Nepal yer alıyor. En çok el halısı ithal edenler ise AB üyesi ülkelerle ABD. Küresel rekabetin yoğun olduğu sektörde, Çin ve Hindistan ise makine halısı fiyatına el halısı üretiyor. G REFERANS FİYAT Yurtdışından ithal edilerek turizm bölgelerindeki halı köylerinde ve bazı turizm merkezlerinde yolcu beraberinde ihraç edilen el halıları hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Hasan Erkesim, Bu, ithalat gibi görünse de aslında re-export tur. Bunun üzerinde çok ekstra yükler var ve devlet yerli üreticiyi korumak adına bazı önlemler getirdi. Bunlardan birisi de referans fiyat. Ürünü bedava da alsanız minimum 100 dolardan gümrüklemek zorunda kalıyorsunuz. Ancak referans fiyat, halının kalitesine göre artıyor. Bu da ekstra bir maliyet getiriyor diye konuştu. Ayrıca yurtdışından ithal edilen el halılarının satış ve dağıtım merkezi İstanbul olduğu halde Isparta Gümrüğü ne gönderildiğini söyleyen Erkesim, Halılar, sonra tekrar İstanbul a geliyor. Bu da maliyete artırarak ürün fiyatına yansıyor ve uluslararası rekabette gücümüzü azaltıyor. Bu git geller yollarda trafik kazalarına ve aşınmalara da neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için İstanbul da bir halı ihtisas gümrüğü kurulmalı ve gümrükleme işlemi burada yapılmalı dedi. HALI TAMİR ÜLKESİ Erkesim, Türkiye nin aynı zamanda bir halı tamir ülkesi olduğuna dikkat çekerek, Ne yazık ki bazı formaliteler yüzünden üretimi kaptırdığımız gibi tamir işini de Hindistan, Çin ve Pakistan a kaptırmak üzereyiz. Antika değeri olan halıların tamiri ve geldiği ülkeye gönderilmesi konusunda çok ciddi bürokratik engeller var. Bu engeller minimize edilmeli diye konuştu. Halıcılık işiyle uğraşanlara KOSGEB veya üniversiteler tarafından bedava Ar-Ge hizmeti sunulması gerektiğine de vurgu yapan Erkesim, bu konudaki bürokratik engellere dikkat çekerek, Kolaylaştırıcı önlemler getirilmeli dedi. ACIMASIZ REKABET Halı sektöründe vadelerin çok uzun olduğunu ve daha kısaya çekilmesi gerektiğini söyleyen İTO Halı Kilim ve Yer Kaplamaları Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Fevzi Işıklı da, Bu küçük üyelerimizin tek başına yapacağı bir iş değil. Lider firmaların öncülük ederek yapacağına inanıyoruz. Sektörde aşırı arz var. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisinde çalışsak da lider firmalar tarafından fiyatların çok geriye çekilmesi küçük ölçekteki üretici ve satıcıları sıkıntıya sokuyor. Sektördeki lider firmaların acımasız rekabet yapmamalarını istiyoruz şeklinde konuştu. Çek yasası hakkında da değerlendirme yapan Işıklı, İTO nun çek yasası konusundaki girişimlerini destekliyorum. Ancak çekteki güvence bedelinin bankalar tarafından artırılmasını istiyoruz. Çek yaprağı başına 470 TL olan güvence bedelinin daha yüksek miktara çekilmesini talep ediyoruz temennisinde bulundu. Işıklı, son olarak güven sorununa değinerek, Perakendeci de tüketici de sektörde güven mekanizmasının yeniden oluşmasını SEKTÖREL istiyor dedi. İKİNCİ KALİTE MALLAR Duvardan duvara halı, laminant parke ve zemin döşemesinde yurtdışından gelen ikinci kalite malların sorun yarattığını belirten İTO Meclis Üyesi Mustafa Paça ise, Yurtdışından özellikle AB ülkelerinden firmaların geri dönüşüm yapacağı yahut çöpe atacağı kalitesiz defolu malı getirip birinci sınıf diye satıyorlar. Çok düşük fiyatlarla gümrüklerden sokuyorlar. Burada hem tüketiciyi aldatıyorlar hem de dolayısıyla üreticiyi vuruyorlar bilgisini verdi. Paça, KDV oranlarına da dikkat çekerek, Duvardan duvara halıda KDV yüzde 8. Laminant parke, PVC de de yüzde 18. İkisi de yer döşemesi. Burada bir KDV dengesi kurmanın sektör için faydalı olacağını düşünüyorum dedi. Sektörün zay f noktalar El dokuma hal ve kilim ihracat, belirli pazarlara ba l durumda. El dokuma hal ve kilim sektörü, önemli ölçüde turizm sektörüne ba l. çilik ba ta olmak üzere sektörde üretim maliyetleri rakip ülkelere k yasla çok yüksek. Sektörün dünya pazarlar ndaki tan t m ve pazarlamas yetersiz. Sektör, Ar-Ge, tasar m ve pazarlama konular nda yeterli say da nitelikli i gücüne sahip de il. Sektörde i birli i ve koordinasyon yok. Ev-tipi üretimden dolay üretim sürecini ve özellikle kaliteyi kontrol etmek neredeyse imkans z. Sektör, taklit hal lar ve hal lar n yüksek fiyatlardan turistlere sat lmas nedeniyle yabanc lar n gözünde kötü bir imaja sahip. Pakistan, Hindistan ve Çin in Türk hal lar n ucuza taklit etmesi sektörün dünya pazarlar ndaki rekabet gücünü azalt yor. Türk hal imalatç lar yüksek maliyetlerden dolay üretimlerini Uzakdo u ülkelerine kayd r yor ve böylece geleneksel Türk el hal s üretimi yurtd na yöneliyor. H zla artan el dokuma hal ve kilim ithalat da yurtiçinde imalat giderek güçle tiriyor. Hal imalatç lar n n rekabet edebilmek ad na kalitesiz malzemeler kullanmaya yönelmeleri ve böylece hal lar n kalitesini dü ürmeleri, sektör için önemli bir tehdit unsuru. KOSGEB, bakkal, manav berberi de destekleyecek TO lu gençlerden galibiyete devam İTO Spor Kulübü Küçük ve Minik Basketbol Takımları, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda da rahat galibiyetler aldı. İTO 83 İBB 18 Küçük Takım, İstanbul Büyük Şehir karşısında tempoyu maç sonuna kadar koruyarak, galibiyete ulaştı. İlk periyotta 20 sayı fark yakalayan İTO Takımı, baskılı savunma ile rakibini top kayıplarına zorladı. Kazanılan topları da iyi değerlendiren İTO, karşılaşmayı zorlanmadan kazandı. İTO lu Küçükler ayrıca İstanbul Kadıköy ü de yendi. İTO 61 BEŞYILDIZ 14 Minik Takım da kategorisinin en önemli kupalarından biri olan Fair Cup karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yaptı. 4 MİNİK ALL STAR DA Minik Takım oyuncularından Barkın Şimşek, Taha Topal, Oğuzhan Yazol ve Kaan Geçimli, ligin en değerli oyuncularının yer aldığı ALL STAR şöleninde forma giydi. Karşılaşma, MVP Sportif Organizasyonları tarafından 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. SANAYİ sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de artık KOSGEB desteklerinden yararlanacak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, devrim olarak nitelediği yeni düzenleme ile kanunda yer alan sanayi ibaresinin, işletmeleri şeklinde değiştirildiğini ve imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere de KOSGEB desteklerinden yararlanma yolunun açıldığını ifade etti. Türk ekonomisine katkı sağlayan imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere destek sağlamanın temel prensipleri olduğuna vurgu yapan Çağlayan, Artık bakkal, kasap, manav ile pansiyon işletmecisi gibi hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek açıklamasında bulundu. HUKUKİ ZEMİN HAZIR Hukuki zeminin oluşturulduğunu belirten Çağlayan, düzenlemenin temelini şöyle sıraladı: Desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre belirlemesini Bakanlar Kurulu yapacak. KOSGEB, girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak ve destekleyecek. İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma, destekleri sağlama da KOSGEB in görevleri arasında olacak. KOSGEB; yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda gerekli geri ödemeli ve ödemesiz destekleri sağlayacak. KOSGEB ile ihtilaflı hale gelmiş olan KOBİ lerin KOSGEB e olan borçlarını ödemelerini kolaylaştırıcı düzenleme de getirildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aldığı KOSGEB destekleriyle ilgili olarak bu kuruluş ile ihtilaflı olan KOBİ ler, alınan desteğin ana parasını 31 Ekim 2009 tarihine kadar defaten ödemek kaydıyla, KOSGEB alacağının faizini ödemeyecek DA 4 MİLYAR LİRA Çağlayan, Böylece daha çok işletmeye destek sağlanabilecek. Bu değişiklikle KOBİ lerden sorumlu ulusal kuruluş niteliğine kavuşan KOSGEB, daha geniş bir etki alanında KOBİ lerimizin geliştirilmesi için bundan sonra da çalışmalarını sürdürecektir. Bu çerçevede KOSGEB den Türk ekonomisinin en önemli aktörleri olan KOBİ lerimizle, esnaf sanatkarımıza 2009 yılında 4 milyar liraya yakın bir destek sağlanmasını öngörüyoruz. GÜNDEM SAYFA 3 Yak nda krediler de aç lacak ERTU YA AR Sanki alınan önlemler boşa gitmiş gibi; en azından otomotiv sektörü için! Bildiğiniz gibi Mart ayında konut ve beyaz eşya sektörü ile birlikte otomotiv sektörü için de KDV ve ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi anlaşılıyor ki bu indirim ulusal Türk otomobil sanayinin üretimine destek olmak yerine, Türkiye deki ithal otomobillerinin daha kolay satılmasına olanak yaratmış. Öyle ki, 2008 yılında toplam tüketim içinde yüzde 65 payı olan ithal otomobiller, son ayda bu payı yüzde 80 in üzerine taşımışlar. Yazık! Atılan kuş, ürkütülen kurbağaya değmemiş. Vazgeçilen vergiler, yabancıların cebine kâr; ya da yabancı işçilere istihdam olarak geri dönmüş. Türk işçisi bu önlemden çok sınırlı yararlanabilmiş. Halbuki Türk işçisi zor durumdadır; hem de çok zor durumdadır. İşini kaybetmektedir; işini kaybetmediği yerde gelirinden olmaktadır. İşte ERDEMİR örneği. ERDEMİR yönetimi, (küresel krizin etkileri ile başa çıkabilmek için) çalışanı işten çıkarmak yerine, çalışanın maaş ve ücretinde on altı ay boyunca yüzde 35 lik indirime gitti. Mutlaka buna zorunluydular. Çünkü küresel mali kriz, küresel ekonomik durgunluk yaratınca demir-çelik fiyatları da (diğer bir çok emtia ve hammadde fiyatları gibi) dibe çakılmıştı. Tonu dolara kadar çıkan demir fiyatları, 400 dolara gerileyince mutlaka bazı tasarruf önlemleri almak gerekir. Anlaşılıyor ki o önlemler alınmış. Herkes krizden payına düşen kısmını alıyor! Son yıllarda Türkiye nin en önemli finansçılarından biri olan FİNANSBANK ın eski sahibi Hüsnü Özyeğin geçen hafta Antalya da bir konuşma yapmış. Krizin sona ermesi için daha erken olduğunu söylemiş Hüsnü bey. Baharı yaşamaya daha zaman var demiş. Benim ilgimi çeken asıl değerlendirme ise, daha uzun zaman Türkiye ye yurtdışından kaynak gelmez sözü oldu. Özellikle ABD hâlâ bankalarındaki zehirli varlıklarla uğraşırken ve sermaye yeterliliği konusunda sorunlar varken, kim Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkeye para yatırmayı dü- şünür ki? Demek ki bizim credit crunch ımız (kredi arzı darlığımız) daha sürecektir Sürecek midir dersiniz? Geçenlerde bir kamu bankamızın kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı ile sohbet ediyorduk. Söyleşi genel ekonomi ve kredi arzına gelince genel müdür yardımcısı bankacı muhatabımız ilginç bir gözlemini bize aktardı: Türkiye de hemen hiçbir bankanın kaynak sorunu yoktu. Yani Türk bankaları oldukça likitti. Kasalarında kredi verecek kaynakları yeterince vardı. Bu gözlemi günlük yaşamımızdan da doğrulamaz mıyız? İşte televizyon reklamlarına bakın. Hemen her banka tüketici kredisi vermek için yeni yeni kredi programlar düzenliyor ve reklamını yapıyor. Demek ki bankalar (daha büyük risk olan) kurumsal kredilere soğuk dursalar da, (çok daha küçük ve yaygın riskler demek olan) tüketici kredilerini vermek için can atıyorlar. Ama bu durum daha ne kadar sürebilir ki? Biz artık daha umutluyuz. Yani oldukça kısa bir süre içinde (bu süre üç ay bile olabilir) kurumsal kredilerin yeniden açılacağını düşünüyoruz. Türk bankaları daha ne kadar Hazine ye borç vererek ya da tüketici kredileri vererek kaynaklarını plase edebilirler? 4 milyon lira gibi ciddi bir şirket kaynağını gecelik repoda değerlendiren bir arkadaşım geçenlerde yakınıyordu: Bankalar sadece yüzde 8 gecelik faiz veriyorlarmış. Bankaları hiç de haksız bulmadım. Kendilerine gecelik park edilen kaynağı ne yapacaklar? Plase edemeyecekleri kaynağı mevduat olarak kabul edip faiz ödemenin ne anlamı var ki? Bu haberler üzerine umutlandım. Evet, kredi piyasası geri dönüyor. Yakında bankacılar yine ciddi ve sağlam firmaların kapısını aman ne olur size kredi verelim diye aşındırmaya başlarlar. Bu kriz önemli sayıda firmanın pazardan çıkmasına (tasfiye olmasına ya da iflas etmesine) neden olduğu için aslında iyi de oldu. Yani ölen öldü, kalan sağlar da bizim oldu. Şimdi yeniden o sağlarla ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya çalışacağız. Yavaş yavaş Kadınlar arası iletişim ülke diyaloğu için de önemli İTO Yönetim Kurulu Üyesi KOZA İş ve Kadın İsrafil Kuralay ise Türkiye nin Derneği, ABD li İş önde gelen iş kadınlarıyla Kadınları Heyeti ni Kandilli Amerikalı meslektaşlarının bu Cemile Sultan Korusu nda vesileyle buluştuklarını ağırladı. İTO nun ev görmenin sevindirici sahipliğinde gerçekleşen olduğunu söyledi. Kuralay, toplantıya Devlet Bakanı İTO olarak kadın Nimet Çubukçu da katıldı. girişimcilere önem veriyoruz. Kadın ve Aileden Sorumlu Kadın girişimci sayısının Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, kadınların Nimet Çubukçu artması için çalışıyoruz dedi. Koza İş Dünyası Komitesi deneyimlerini (KİDKOM) Başkanı Banu paylaşmalarının, istihdam Yalvaç Pehlivan da Teksas açısından çok önemli Türk-Amerikan Ticaret Odası olduğunu kaydetti. ve Houston Ticaret Odası ile Çubukçu, Birbirinden İTO ya katkılarından dolayı uzak bölgelerdeki teşekkür etti. Pehlivan, kadınların aslında hayat srafil Kuralay hikayeleri benzerdir. Bu tür Türkiye de 1990 lı yıllardan çalışmaları çok itibaren kadının ekonomik önemsiyorum. Çünkü ülkelerarası statüsünün güçlendirilmesi ve yakınlaşmanın sağlanması, iletişimin kurumsal hayata katılımının güçlenip kadınlar arasında bir bağ desteklenmesine yönelik ilgi ve kurulması olumlu gelişmeler. duyarlılık artmıştır diye konuştu. Bunların devamını diliyorum dedi. DİLŞAH KEFLİOĞLU