Fiyat Listesi Temmuz 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat Listesi Temmuz 2013"

Transkript

1 Fiyat Listesi Temmuz 03 Koruma & Kontrol Uzaktan Ýzleme Kompanzasyon Ölçme Güç Kalitesi ve Enerji Enerji kalitesi için dogru adres Baðlantý Ürünleri

2 YENÝ ÜRÜNLER 03 ES-3LS Haberleþmeli Aktif Enerji Sayacý ModBus RS haberleþme protokolü üzerinden haberleþir. ES-3 serisi, Avrupa ülkelerinde sayaç standardý olarak kabul edilen MID sertifikasýna sahiptir. DTR-0M Astronomik Zaman Rölesi Gün batýmý, gün doðumu otomatik ayarlama özelliði Yaz saatine otomatik geçiþ özelliði Þehir ismi veya coðrafi koordinata göre programlama röle çýkýþý (A), yýl pil ömrü, V çalýþma gerilimi 3 program sayýsý ve saniye hassasiyetinde. 7/ röle programlamasý Tatil modu, ekran aydýnlanmasý, þifre korumasý GEM- ModemRTU Otomatik MODBUS-RTU sorgulama MODBUS Gateway (Geçit oluþturma) özelliði Gerçek zamanlý alarm kontrolü Akýllý Röle ile temel lojik iþlemler Zaman etiketli kayýt Geniþ I / O yapýsý ( adet 0- V/-0 ma Analog giriþ, adet dijital giriþ, adet dijital çýkýþ) SMS gönderimi GSM þebekesi üzerinden GPRS haberleþmesi Ethernet üzerinden TCP/IP heberleþmesi Yedekli að haberleþmesi Statik Kontaktör SC-/0/3/30 Hýzlý deðiþen yüklerin olduðu sistemlerde etkin kompanzasyon /0 kvar / Baðlantý 0ms den kýsa tepki süresi RS- tetikleme / haberleþme Termik koruma giriþi Termal koruma Uyarý LED leri Uzun ömür Kolay montaj Sessiz çalýþma DC tetikleme giriþi Y Basým Tarihi 07.03

3 ÜRÜNLER 03 MCB- MCB-00 ERTC-0 PS-3/PS-7 Güç Kaynaðý V DC çýkýþ gerilimi (PS -3) >% ile yüksek verimli çalýþma Oto-Reset özelliði ile Aþýrý Yüklenme, Aþýrý Isýnma, Alçak/Yüksek Giriþ Gerilimleri veya Çýkýþ Kýsa Devre olmasý gibi durumlarda otomatik kapanarak kendini ve sistemi korumaya alma, arýzanýn ortadan kalmasý ile kendini tekrar otomatik devreye alma Geniþ besleme gerilimi (-V AC/ -30V DC) Ayarlanabilir çýkýþ gerilimi (,-7,V DC) ile istenilen gerilim aralýðýnda çalýþabilme esnekliði (PS-7) 3A anma çýkýþ akýmý Cihaz Çalýþýyor LED'i ile bilgilendirme Toprak baðlantýsý gerektirmeyen Sýnýf koruma MCB-0/00 - ERTC-0 Serisi Dijital Zaman Röleleri Þebekeden baðýmsýz dahili batarya ile çalýþma (MCB-00) Kullanýcý dostu menüsü ile kolay kullaným Ana fonksiyonlarýn yaný sýra, tetikleme ile kontrol edilebilen zengin alt fonksiyonlarýyla uygulamada amaca uygun esnek çözümler Hafýza özelliði ile beslenme kesildiðinde süre ve durum bilgilerini hafýzasýnda tutar, besleme geri geldiðinde kaldýðý yerden devam edebilme Dijital zaman ayarý ile ayarlanan zamanda kayma olmadan fonksiyonlarýný gerçek zamana göre yerine getirme Entbus Plus - Entbus Pro Enerji Ýzleme Yazýlýmlarý ENTBUS, baþta elektrik þebekesi olmak üzere gaz, su vb. daðýtým sistemlerinin, fabrika ve binalarýn enerji altyapýlarýnýn haberleþmeli ölçüm cihazlarý ve baðlantý noktalarý vasýtasýyla, internet üzerinden izlenmesini hedefler. Böylece enerji kalitesi denetimine, enerji tasarrufuna ve farklý lokasyonlara ait verilerin birlikte gözlenmesine hizmet eder. ENTBUS Temel Ýþlevler: Çevrimiçi izleme Sayaç okuma Gerçek zamanlý veri toplama Alarm yönetimi Ölçüm cihazlarýný uzaktan yapýlandýrma Toplanan verinin raporlanmasý, grafik gösterimi ve ihracý Internet/intranet üzerinden eriþim Çoklu dil özelliði Modbus uyumlu farklý marka ve model cihaz ekleme Sanal cihaz ve sanal parametre tanýmlama Raporlar için ayrýntýlý filtreleme özellikleri Form tipi (Fatura) raporlar Alarmlarýn ve SMS ile gönderimi Mimik diagram ile sahadaki cihazlarinizi anlik izleme Tam ekran trend grafik izleme Entbus Pro Entbus Plus 3 Basým Tarihi 07.03

4 ÜRÜNLER 03 MPR- Serisi Þebeke Analizörleri MPR-0/70 Serisi Þebeke Analizörleri Elektrik þebekesindeki tüm parametreleri ölçmesinin yanýnda,. bileþene kadar harmonikler, ani gerilim yükselmesi / düþmesi, akým gerilim dengesizliði gibi enerji kalitesine yönelik parametreleri de ölçen geliþmiþ enerji analizörleridir. Modül olarak sunulan dijital giriþ ve çýkýþlar ile uzaktan izleme ve enerji otomasyonu uygulamalarýnda da rahatlýkla kullanýlabilir. Ýnce yapýsý sayesinde dar panolarda kullaným kolaylýðý saðlarlar. Dahili web arayüzü ile cihazlar ek bir programa gerek kalmadan uzaktan ayarlanabilir. Dahili ethernet giriþi (MPR-73SE). harmoniðe kadar akým ve gerilim harmoniklerini ayrýntýlý olarak ölçme (MPR-73SE) Geniþ ölçüm aralýðý ( -90 VAC faz-faz arasý) Modbus RS haberleþme protokolü Ani gerilim yükselmesi / düþmesi (sag-swell) akým gerilim dengesizliði ölçümü Modüler yapý ile geniþ giriþ / çýkýþ opsiyonlarý Dahili hafýza Web arayüzü MPR- 7x7 boyutlarý ile alan darlýðý çekilen panolarda kompakt yapýsý sayesinde maksimum verim saðlar. Þebeke izlemede temel ihtiyaçlarý karþýlar. Dahili dijital giriþ çýkýþlarý ile de temel olarak kesici - þalter durumlarýný gösterir. Temel elektriksel parametreler, güç, enerji ölçme-izleme. harmoniðe kadar akým ve gerilim harmoniklerini toplam olarak ölçme Dahili ikiþer adet dijital giriþ ve çýkýþ YENÝ ÜRÜNLER 03 Serisi DC Ampermetre / Voltmetre Ölçme sinifi: %0. ± Dijit -V DC besleme gerilimi +/- 0-00V DC ölçüm araliði (DCV serisi) ka'e kadar þönt üzerinden akim ölçümü (DCA serisi) 0-0 mv DC arasinda ayarlanabilir þönt gerilimi (DCA serisi) Þifre koruma Backlight özelliði x9mm, panel montaj RS çýkýþý ile MODBUS haberleþme (DCA-S/CS ve DCV-S/CS) 0/-0mA veya 0/-V Analog çýkýþ (DCA-A ve DCV-A) Kontak çýkýþý (DCA-C/CS ve DCV-C/CS) Aþýrý/düþük akým alarmi (DCA-C ve DCA-CS) Aþiri/düþük gerilim alarmý (DCV-C ve DCV-CS) GEM-SH Ethernet ve GPRS baðlantýsý sayesinde sahadaki RS haberleþmeli cihazlarýnýz ve elektrik sayaçlarýnýz ile kesintisiz haberleþme saðlar. GPRS ya da Ethernet üzerinden baðlanabildiðiniz gibi bu iki baðlantýyý birbirinin yerine yedek olarak kullanarak kesintisiz haberleþme saðlarsýnýz. Cihazdaki dahili WEB server ile bilgisayarýnýzda farklý bir yazýlýma ihtiyaç duymadan standart internet tarayýcýnýz üzerinden izleme ve konfigürasyon iþlemlerini kolayca gerçekleþtirebilirsiniz. Uluslararasý OBIS IEC 0- standardý ile sayaç okuma ENTBUS enerji izleme yazýlýmý üzerinden sayaç izleme, tarifelendirme ve faturalandýrma Basým Tarihi 07.03

5 ÝÇÝNDEKÝLER REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ ÞEBEKE ANALÝZÖRLERÝ VERÝ TOPLAYICILAR GÜÇ VE ENERJÝ ÖLÇERLER BÝLGÝSAYARLA HABERLEÞME YAZILIMLARI GÜÇ KAYNAKLARI AÐ - HABERLEÞME DONANIMLARI MULTÝMETRELER AMPERMETRELER VOLTMETRELER DC ÖLÇÜ ALETLERÝ VE ÞÖNTLER COS METRELER / FREKANSMETRELER AKIM & GERÝLÝM TRANSDÜSERLERÝ MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERÝ AKIM KORUMA RÖLELERÝ GERÝLÝM KORUMA RÖLELERÝ AÞIRI AKIM - SEKONDER KORUMA RÖLELERÝ SIVI SEVÝYE KONTROL RÖLELERÝ ASTRONOMÝK ZAMAN RÖLELERÝ ZAMAN RÖLELERÝ DÝJÝTAL ZAMAN RÖLELERÝ FOTOSEL RÖLELERÝ ALÇAK GERÝLÝM AKIM TRAFOLARI ALÇAK GERÝLÝM AKIM TRAFOSU (CT UYUMLU ENTES CÝHAZLARI ÝÇÝN) AYRILABÝLÝR AKIM TRAFOLARI KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERÝ STATÝK KONTAKTÖRLER ALÇAK GERÝLÝM GÜÇ KONDANSATÖRLERÝ KUMANDA TRAFOLARI ÝZOLASYON TRAFOLARI DEÞARJ ÜNÝTELERÝ ÞÖNT REAKTÖRLER HARMONÝK FÝLTRELER BAÐLANTI ÜRÜNLERÝ (Klemensler, Kablo Baðlarý, Kablo Yüksük ve Pabuçlarý) - Basým Tarihi 07.03

6 M k M k M k REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ Þönt Reaktör faz Akým 3 faz 3 Akým Maksimum Kademe Sayýsý Monofaze Kondansatör Trifaze Kondansatör Gerilim ( V ) Akým ( I ) Cos Güç Faktörü Aktif Güç (W) Reaktif Güç (VAr) Görünür Güç ( VA ) W VAr VA kwh kvarh % THD I % THD V I.-9.Harmonikler V.-9.Harmonikler RS- Haberleþme Sýcaklýk Ölçümü /Fan Çýkýþý Jenaratör Tetikleme için Cos RG3-C RG3-CS RG3-C RG3-CS RG3-CL RG3-CLS RG-T RG-T RG-T RG-T RG-B RG-BS RG-B -9 RG-BS -9 90,00 77,00 7,00 799,00 79,00 3,00,00 7,00,00 397,00 0,00 73,00 3,00,00 Opsiyonel Standart ÞEBEKE ANALÝZÖRLERÝ EPM-07-9 EPM-07-DIN EPM-07S-9 EPM-07S-DIN MPR-3-9 MPR-3-DIN MPR-3S-9 MPR-3S.T-9* MPR-3S-DIN MPR-3CS-9 MPR-3CS-DIN MPR-0 MPR-S- MPR-0S MPR-0S- MPR-0S-0 MPR-0S- MPR-0S-0 MPR-0S- MPR-3 MPR-3- MPR-3-0 MPR-3- MPR-3-0 MPR-3- MPR-3-33,00**,00** 3,00**,00** 39,00** 90,00**,00** 7,00** 7,00** 7,00** 3,00 3,00 737,00 7,00 77,00,00,00,00,00 9,00 939,00 97,00 97,00 97,00 97,00.003,00 3xV, 3xI, Frekans, W, VAr, VA, P, Q, S, kwh, kvarh,demand, Max., Min. Cos, I nötr * Toroidal akým trafosu teknik özellikleri sipariþte bildirilecektir. ** CT- harici olarak satýlýr, fiyata dahil deðildir. CT- fiyatý için bknz syf. % THD I % THD V.-3. Harmonikler Çýkýþ Kontaðý Dijital Giriþ Dijital Çýkýþ Enerji Pals Çýkýþ Pals Sayacý Demand Alarmý Farklý Alarm RS- Haberleþme 0()-V 0()-0mA Kalýcý Hafýza LCD Ýkinci Enerji Sayacý Opsiyonel Çalýþma ve Çalýþma Saati CT- Standart Basým Tarihi 07.03

7 VERÝ TOPLAYICILAR EPC-,00 adet pals giriþli RS haberleþmeli veri toplayýcý, elektrik, su, doðalgaz vb. sayaçlardan gelen palslarý sayýp datayý uzaktaki bilgisayarlara aktarýr (dijit LCD ekran, MB dahili bellek, gerçek zaman saati, 3 ayrý tarife) GÜÇ VE ENERJÝ ÖLÇERLER Cos Aktif Güç (W) Reaktif Güç (VAr) Görünür Güç (VA) W VAr V.A Aktif Enerji (kwh) Reaktif Enerji (kvarh) Demand Dijital Giriþ Enerji Pals RS- Haberleþme Ýkinci Enerji Sayacý CT- CT-0D EPR-03-9 EPR-0-9 EPR-0-DIN EPR-0S-9 EPR-0S-DIN ES-3L ES-3L Marina ES-3LS ES-0L,00,00 ** 7,00 ** 33,00 ** 9,00 ** 7,00 7,00,00 93,00 * LCD Ekranlý Aktif Enerji Sayacý (3A) LCD Ekranlý Aktif Enerji Sayacý, Marina ve Liman uygulamalarý için (3A) LCD Ekranlý Aktif Enerji Sayacý, Haberleþmeli (3A) LCD Ekranlý Aktif Enerji Sayacý (0A) * CT-0D akým trafosu fiyata dahildir. ** CT- harici olarak satýlýr, fiyata dahil deðildir. CT- fiyatý için bknz syf. ENERJÝ YÖNETÝMÝ YAZILIMLARI Opsiyonel Standart ENTBUS PLUS-0 ENTBUS PLUS-0 ENTBUS PLUS- ENTBUS PLUS- ENTBUS PLUS-0 ENTBUS PLUS-7 ENTBUS PRO 0,00 70,00.00, ,00.0,00.00,00 ** ** Sistem ihtiyacýna göre fiyat sorunuz. Yazýlým upgrade bedeli için lütfen fiyat sorunuz. cihaz için entbus yeni nesil enerji izleme yazýlýmý cihaz için entbus yeni nesil enerji izleme yazýlýmý cihaz için entbus yeni nesil enerji izleme yazýlýmý cihaz için entbus yeni nesil enerji izleme yazýlýmý 0 cihaz için entbus yeni nesil enerji izleme yazýlýmý 7 cihaz için entbus yeni nesil enerji izleme yazýlýmý Web Tabanlý Enerji Ýzleme Yazýlýmý GÜÇ KAYNAKLARI Evrensel Giriþ Gerilimi - VAC -30 VDC Kontak Çýkýþý Paralel/Seri Baglanti LED Gösterge Ayarlanabilir Çikis Gerilimi Düþük/Yüksek Gerilim Besleme Korumasý Aþýrý Yük Korumasý Termal Koruma Çýkýþ Kýsa Devre Korumasý DIN 3 Kutu DIN Kutu PS- PS-3 70,00 W V, A PS-3 90,00 3W V,,A PS-7,00,00 3W V, 3A 7W V, 3A 7 Basým Tarihi 07.03

8 AÐ - HABERLEÞME DONANIMLARI RPT- RS-C RS-USB EMG-0 EMG- GEM- GEM-SH GEM- GEM- PS GEM- PS A ANT-0 7,00 70,00 7,00 3,00 Sinyal Kuvvetlendirici RS-3 / RS- Çevirici USB / RS- Çevirici Ethernet Modbus Gateway Modem Birden fazla noktadan haberleþme yapýlabilir. (max. cihaz) 7,00 Ethernet Modbus Gateway Modem Birden fazla noktadan haberleþme yapýlabilir. (max. 3 cihaz) 9,00 GPRS Ethernet Modbus Gateway Modem 90,00 GPRS Ethernet Modbus Gateway Modem, sayaç haberleþmeli 90,00 GPRS Ethernet Modbus modemrtu (uzaktan yönetilebilir I/O kontroller) 30,00 GPRS Ethernet Modbus modemrtu (uzaktan yönetilebilir I/O kontroller) (PS- dahildir) 390,00 GPRS Ethernet Modbus modemrtu (uzaktan yönetilebilir I/O kontroller) (PS-+ANT-0 dahildir),00 GPRS yüksek kazançlý Anten Band, miknatisli (, metre kablolu) MULTÝMETRELER 3 x V 3 x I Cos Hz I nötr Demand Maksimum / Minimum V, Hz Aþýrý/Düþük Koruma I, V, Hz Aþýrý/Düþük Koruma Faz sýrasý koruma Çalýþma ve Çalýþma Saati Çýkýþ Kontaðý RS- Haberleþme... /A... /A CT- Dijit Dijit Pano i Ray i EPM-0-9 EPM-0-DIN EPM-0h-9 EPM-0C-9 EPM-0C-DIN EPM-0CS-9 EPM-0CS-DIN EPM-0-9 EPM-0-DIN EPM-0C-9 EPM-0C-DIN EPM-0CS-9 EPM-0CS-DIN EVM-0C-9 EVM-0C-DIN EPM-3-9 EVM-3-9,00 ** 07,00 ** 73,00 ** 00,00 **,00 ** 0,00 ** 9,00 ** 0,00 ** 3,00 **,00 **,00 ** 3,00 ** 0,00,00,00 0,00 Multimetre Multimetre Multimetre Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý Multimetre Multimetre Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý 7,00 ** Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý Multimetre - Kontaklý Class 0, Class 0,...0VAC/DC Beslemeli...0VAC/DC Beslemeli ** CT- harici olarak satýlýr, fiyata dahil deðildir. CT- fiyatý için bknz syf. Opsiyonel Standart Basým Tarihi 07.03

9 AMPERMETRELER... /A CT-... /A Demand Maksimum Demand Çýkýþ Kontaðý Pano tipi Ray i Sabit Klemens Pick-Up Kontaðý EPM-A-7 EPM-A-9,00,00 Direk Ampermetre Direk Ampermetre (CT- Fiyata Dahildir) (CT- Fiyata Dahildir) EPM-C- EPM-C-7 EPM-C-9 EPM-C-OG-9 EPM-D- EPM-D-7 EPM-D-9 EPM-P-9 EPM-RC EPM-RD EPM- 93,00 ** 9,00 ** 93,00 ** 3,00,00 9,00 0,00 0,00 ** 7,00 7,00,00 Ampermetre (-000/A ve CT- ile -A Direkt) (x9) Ampermetre (-000/A ve CT- ile -A Direkt) (7x7) Ampermetre (-000/A ve CT- ile -A Direkt) (9x9) Ampermetre (OG uygulamasý için -000/A) Ampermetre -000/A (x9) Ampermetre -000/A (7x7) Ampermetre -000/A (9x9) Ampermetre (-000/A veya CT- ile -A Direkt) (9x9) Ampermetre (Ray montajlý) -000/A Ampermetre (Ray montajlý) -000/A Ampermetre (Class 0,)...0VAC/DC Beslemeli ** CT- harici olarak satýlýr, fiyata dahil deðildir. CT- fiyatý için bknz syf. Opsiyonel 0 0 Standart VOLTMETRELER Seçilebilir 3 Faz Maksimum Minimum Çýkýþ Kontaðý Pano i Ray i EVM-3- EVM-3-7 EVM-3-9 EVM-3C- EVM-3C-7 EVM-3C-9 EVM-3S- EVM-3S-7 EVM-3S-9 EVM-R3 EVM-R3C EVM-R3S EVM- 70,00 7,00,00 93,00,00 93,00 7,00,00,00,00,00 3,00,00 Voltmetre (x9) Voltmetre (7x7) Voltmetre (9x9) Voltmetre (Kontak çýkýþý) (x9) Voltmetre (Kontak çýkýþý) (7x7) Voltmetre (Kontak çýkýþý) (9x9) 3 Fazlý Voltmetre (x9) 3 Fazlý Voltmetre (7x7) 3 Fazlý Voltmetre (9x9) Voltmetre (Ray montaj) Voltmetre (Ray montaj, kontak çýkýþý) 3 Fazlý Voltmetre (Ray montaj) Voltmetre (Class 0,)...0VAC/DC Beslemeli (9x9) Basým Tarihi 07.03

10 DC ÖLÇÜ ALETLERÝ VE ÞÖNTLER - EURO -V DC -V AC/DC Ampermetre Voltmetre Class 0, A-kA DC ölçüm aralýðý 0-00V DC ölçüm araligi 0-00V DC ölçüm araligi Ayarlanabilir Analog Çýkýþý RS- haberleþmeli Kutu Boyutlarý DCA- 7,00 x9 0 DCA-A *,00 x9 0 DCA-S 7,00 x9 0 DCA-C * 9,00 x9 0 DCA-CS * 7,00 x9 0 DCV-,00 x9 0 DCV-A * 7,00 x9 0 DCV-S 37,00 x9 0 DCV-C 0,00 x9 0 DCV-CS,00 x9 0 DCA- *,00 x9 0 DCA-A* 7,00 x9 0 DCA-C * 0,00 x9 0 DCV-* 9,00 x9 0 DCV-A*,00 x9 0 DCV-C*,00 x9 0 SA0-,00 A, 0mV Þönt SA0-0,00 0A, 0mV Þönt SA0-0,00 0A, 0mV Þönt SA0-0 7,00 0A, 0mV Þönt SA0-0,00 0A, 0mV Þönt SA0-0,00 0A, 0mV Þönt SA0-0 0,00 0A, 0mV Þönt SA ,00 00A, 0mV Þönt SA0-00 0,00 00A, 0mV Þönt * Bu ürünler yakýnda satýþa sunulacaktýr. COS METRELER / FREKANSMETRELER ECR-3-,00 Cos Metre (0, Kapasitif - 0, Ýndüktif) (x9) 0 ECR-3-7 0,00 Cos Metre (0, Kapasitif - 0, Ýndüktif) (7x7) ECR-3-9,00 Cos Metre (0, Kapasitif - 0, Ýndüktif) (9x9) EFC-3-9,00 Frekansmetre (0-00 Hz.) (x9) 0 EFC-3-7,00 Frekansmetre (0-00 Hz.) (7x7) EFC-3-9,00 Frekansmetre (0-00 Hz.) (9x9) AKIM & GERÝLÝM TRANSDÜSERLERÝ TA- TA- TV- 7,00 7,00 0,00 Ölçü Giriþi : 0-A AC, Çýkýþ : 0-0mA DC Ölçü Giriþi : 0-A AC, Çýkýþ : 0-0mA DC Ölçü Giriþi : 0-0V AC, Çýkýþ : 0-0mA DC Basým Tarihi 07.03

11 MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERÝ Faz Yokluðu Faz Sýrasý PTC Korumasý Asimetri Korumasý Ayarlanabilir Çekme Gecikmesi Ayarlanabilir Açma Gecikmesi C/O Kontak N/O Kontak DIN I Kutu DIN II Kutu MK-0 MKC-0 MKS-0 MKC-03 MKC-03P MKS-03 MKC-0 MKC-0 MKC-0P MKC-0 MKC-0 MKC-0P FR-0 PT-0 PTC-3 3,00 3,00 33,00,00 0,00 3,00 3,00,00,00 7,00 93,00,00 0,00 7,00 3,00 Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Motor Koruma Faz Sýrasý Koruma Rölesi Termistör Rölesi Üçlü Termistör Grubu 0 0 Ayarlanabilir ve Kapatýlabilir AKIM KORUMA RÖLELERÝ Düþük akým Aþýrý akým AKC-0A AKC-0D AKC-03A AKC-03D 7,00 7,00 9,00 93,00-000/A veya 0,-A Direkt -000/A veya 0,-A Direkt CT- ile,-0a Direkt (CT- fiyata dahildir.) CT- ile,-0a Direkt (CT- fiyata dahildir.) GERÝLÝM KORUMA RÖLELERÝ 3 Faz Tek Faz Aþýrý Gerilim + Ani Açma (Un*,) Düþük Gerilim + Ani Açma (Un*0,) Faz Sýrasý + Faz Yokluðu Çekme Gecikmesi Açma Gecikmesi Nötrsüz Yardýmcý Beslemeli DIN I Kutu DIN II Kutu DGRC-0 GKRC-0 GKRC-0 GKRC-0F GKRC-0FA GKRC-03 GKRC-03F GKRC-M MCC-D MCC-3D GKRC-0F,00 9,00 70,00 7,00 7,00,00,00,00,00 7,00 7,00 Çok Fonksiyonlu Bu ürün grubunda belirtilen Gerilim Koruma Rölelerine ek olarak, Multimetreler ürün grubumuzda yer alan, EPM-0C-9, EPM-0C-DIN, EPM-0CS-9, EPM-0CS-DIN, EPM-0C-9, EPM-0C-DIN, EPM-0CS-9, EPM-0CS-DIN, EVM-0C-9, EVM-0C-DIN isimli ürünlerimizde de gerilim koruma fonksiyonu bulunmaktadir. Ayarlanabilir ve Kapatýlabilir Ayarlanabilir Basým Tarihi 07.03

12 AÞIRI AKIM - SEKONDER KORUMA RÖLELERÝ CKR-93T 0,00 3 Faz + Toprak ( Faz ve toprak ayrý ayrý sabit ve ters zamanlý ayarlanabilen) VDC;- VAC / DC CKR-9T,00 Faz + Toprak ( '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ) VDC;VDC Yardýmcý Röleler EK-0 9,00 Korna TKR- 3,00 Tekrar Kapama Rölesi Redresör DKR- 30,00 Bakýmsýz Akü+Redresör Seti (0 saat 0,3 A, 7,0Ah) SIVI SEVÝYE KONTROL RÖLELERÝ Tek Tank Kontrolü -0 k Ayarlanabilir Küçük Boy Elektrod Büyük Boy Elektrod DIN Kutu SSRC-0 3,00 Sývý Seviye Rölesi LLS-0,0 Sývý Seviye Elektrodu 0 LLS-0 9,00 Sývý Seviye Elektrodu 0 ASTRONOMÝK ZAMAN RÖLELERÝ A A Astronomik Fotosel Program Sayýsý Röle Çýkýþlý Röle Çýkýþlý Rezerv Süresi (Yýl) DTR- 3,00 Astronomik Zaman Rölesi, (A) DTR-t,00 Astronomik Zaman Rölesi, (A) DTR-0 0,00 Astronomik Zaman Rölesi, (A) 3 DTR-0M 0,00 Astronomik Zaman Rölesi, Kýzýlötesi programlanabilir (A) 3 DTR-0t 39,00 Astronomik Zaman Rölesi, (A) 3 DTR- 7,00 Astronomik Zaman Rölesi, Vakit Namaz Saati Programlý (A) 3 DTR- 0,00 Astronomik Zaman Rölesi, Fotoselli (A) 3 MCB-0,00 Zaman Saati 3 MCB-0t 3,00 Zaman Saati 3 DTR-IR-PROG 9,00 Kýzýlötesi Programlayýcý (DTR-0M için) DTR-PROG 7,00 Programlayýcý (DTR-0 için) Basým Tarihi 07.03

13 ZAMAN RÖLELERÝ Zaman Çekme Gecikmeli Býrakma Gecikmeli Açýk Flaþör Kapalý Flaþör Aþaðý Sayýcý Yýldýz - Üçgen Sað - Sol Düþmede Gecikmeli Kontrol Giriþli Býrakma Gecikmeli Kontrol Giriþli Çekme Gecikmeli Simetrik Flaþör Tetiklemeli VAC / DC 0 VAC -0V AC / DC ERT-0-7 ERTC-0-DIN MCB-7 MCB- MCB-9 MCB- MCB-0 MCB- MCB-0 EF- EF-T SER-YU SSR-X DG- DG-0 ERB-0 79,00,00 3,00 3,00,00 9,00 99,00,00 9,00 3,00,00,00,00,00,00 90,00 Çok Fonk. Zaman Rölesi Çok Fonk. Zaman Rölesi Zaman Rölesi Zaman Rölesi sn - 0 saat sn - 0 saat 0,sn - saat 0,sn dk Çok Fonk. Zaman Rölesi (Flaþör Özellikli) 0,sn - 0 saat Çok Fonk. Zaman Rölesi Çok Fonk. Zaman Rölesi Zaman Rölesi Zaman Rölesi Flaþör Röle Flaþör Röle (Triyaklý) 0,0sn-0 saat 0,sn-0 saat -sn -0sn -sn / 0,sn -sn / 0,sn Yýldýz - Üçgen Röle Y:-0sn / Y?:0-00ms Sað - Sol Rölesi Düþmede Gecikmeli Düþmede Gecikmeli Çok Fonk. Zaman Rölesi sn - 0 saat 0, sn - dk sn - 0dk Yýkama Süresi (Sabit) : sn, 0sn, 90sn, 0sn, 0sn, Bekleme (Sabit) : 3sn, Durulama (Ayarlý) : -sn. DÝJÝTAL ZAMAN RÖLELERÝ (YENÝ) Zaman Tetikleme Giriþi Çekmede Gecikme Býrakmada Gecikme Impulse Asimetrik Flaþör Simetrik Flaþör Start/Stop Sayýcý Sað-Sol Yýldýz/Üçgen Kademe Çekmede Gecikme Kademe Býrakmada Gecikme -3V AC/DC DIN II Kutu Adet/Koli MCB-0 MCB-0 MCB- MCB- MCB-00 ERTC-0 90,00 9,00,00 0,00 0,00 90,00 Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi Beslemesiz Çok Fonks. Z. Rölesi Sayýcý / Impulse Zaman Rölesi sn/dk sn/dk sn/dk sn/dk sn/ dk sn/dk Tetiklemeli fonksiyonlar FOTOSEL RÖLELERÝ -3 Lüx Ayarlý - Lüx Ayarlý El Kumandalý Sigorta Korumalý Triyak Çýkýþý Röle Çýkýþý Göz FG- FG-A FG-R FG-T FG-GÖZ 37,00, 00 7,00,00,00 Fotosel Röle Fotosel Röle Fotosel Röle Fotosel Röle (Triyak çýkýþlý) Fotosel Göz - 3 Basým Tarihi 07.03

14 ALÇAK GERÝLÝM AKIM TRAFOLARI Primer Akým (A) Nominal Güç (VA) Sýnýf 0. - ENT.B ENT. ENT.0 0,,00 3,0 3,70 3,0 0, 3,90 * 3,0 3,0 33,00 33,0 33,0 33,00 33,0 33,0 3,0 0, ENT.0, , ,0 0, ENT.0, , ENT.0 7,0 7, 7, 77,0 9,0 9,00 9,0 99,0 3,0 3, *Sýnýf için geçerli fiyattýr. Liste fiyatlarý sekonder akýmý A olan trafolar için geçerlidir. Sekonder akýmý - A olan ve özel trafolar için lütfen fiyat sorunuz. Mühürlü A.G. Akým Trafolarý için liste fiyatlarýna TL ilave edilecektir. Sipariþ edilen akým trafolarýnýn primer akýmlarý ve nominal güçleri belirtilmelidir. 0 ALÇAK GERÝLÝM AKIM TRAFOSU (CT UYUMLU ENTES CÝHAZLARI ÝÇÝN) Primer Akým Ýç Çap (mm) Dýþ Çap (mm) DC Toleranslý Kullanýldýðý ENTES Ürünleri CT-,00 0 A - A. 3 EPR-0 / EPR-0S/ EPM-0/ EPM-0CS/ EPM-0C/EPM-0h/ EPM-0/EPM-0C 7 EPM-0CS/ EPM-A/EPM-C/EPM-P/AKC-03A/AKC-03D/MPR-3/MPR-3S CT-0D 3,00 0 A. 3 ES-0L RMS-CT-,0 CT- için Ray Montaj Seti (3 lü) 3 Basým Tarihi 07.03

15 AYRILABÝLÝR AKIM TRAFOLARI Primer Akým (A) Ýç Boyut (mm) Nominal Güç (VA)* ENS.AYS 3 ENS.AYS 3 ENS.AYS 3 ENS.AYS 3 ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS ENS.AYS 3,00 0 3,00 0 3, ,00 0 9, , , , , , , , , , , , Liste fiyatlarý sekonder akýmý A olan trafolar için geçerlidir. Sekonder akýmý - A olan ve özel trafolar için lütfen fiyat sorunuz. 0x 0x 0x 0x 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0,,, 3,7, 7,,, KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERÝ Güç (kvar) 00-0 V AC Güç (kvar) 00-0 V AC Çalýþma Sýcaklýðý Yardýmcý Kontak NA Yardýmcý Kontak NK ENT-KT-,-C ENT-KT--C ENT-KT-7,-C ENT-KT--C ENT-KT--C ENT-KT-0-C ENT-KT--C ENT-KT-33-C ENT-KT-0-C ENT-KT-0-C 3,00 39,00 3,00 7,00,00 93,00,00 7,00,00 9, , 7, o C o C o C o C o C o C o C o C o C o C - - STATÝK KONTAKTÖRLER Reaktif Güç (kvar) 00 V de Maksimum Ýþletme Gerilimi (V) tristörlü 3 tristörlü Üçgen Baðlantý Yýldýz Baðlantý Led Gösterge Dahili Termal Koruma Harici Termal Koruma Giriþi DC Tetikleme Giriþi RS- / MODBUS-RTU Haberleþme ENT-SC- ENT-SC-0 ENT-SC-3 ENT-SC-30 90,00,00 0,00 30, Basým Tarihi 07.03

16 ALÇAK GERÝLÝM GÜÇ KONDANSATÖRLERÝ B. Fiyat / EURO saat.000 saat.000 saat Güç (kvar) V AC Güç (kvar) 00 V AC Güç (kvar) 0 V AC Güç (kvar) V AC Boyutlar DxH (mm) Çalýþma Sýcaklýðý ( 0 C) Koli Aðýrlýðý (Kg) Tek Fazlý Kondansatörler ENT.CF--0, ENT.CF ENT.CF-00-, ENT.CF-00-,7 ENT.CM-00-,33 ENT.CF-- ENT.CF-- 7,0 9,0,0,0, 3,0 9,00 0, 0, 0,3,3,7 0,0,7,,7,33 0x7 0x x3 0x37 x 7x0 x , 0 Üç Fazlý Kondansatörler ENT.C-00- ENT.C-00-, ENT.C-00-, ENT.CXD-00- ENT.CXD-00-7, ENT.CXD-00- ENT.CXD-00-, ENT.CXD-00- ENT.CXD-00-0 ENT.CXD-00- ENT.CXD-00- ENT.C-0- ENT.C-0-, ENT.C-0-, ENT.CXD-0- ENT.CXD-0-7, ENT.CXD-0- ENT.CXD-0-, ENT.CXD-0- ENT.CXD-0-0 ENT.CXD-0- ENT.CXD-0- ENT.CXD-0-, ENT.CXD-0- ENT.CXD-0-7, ENT.CXD-- ENT.CXD--, ENT.CXD-- ENT.CXD--0 ENT.CXD-- ENT.CXD-- 9,00 9,0,00,0 3,70,0,0,0 7,00,0 9,0 9,00 9,0,00,0 3,70,0,0,0 7,00,0 9,0,70 3,00,0 9,90,0,0 7,0 9,00,00,, 3 0,, 7,, 0,3,,, 0 x -+ 9 x x 7x 7x 7x x 90x 0x x x90 x x x 7x 7x 7x x 90x 0x x x90 x 7x 7x x 90x 0x x x90 x , 7,9 7,9 9,, 3,,9 3, 9 9 9, 7,9 7,9 9,, 3,,9 3,,, 7,9 7,9 9,, 3,,9 3, Basým Tarihi 07.03

17 ALÇAK GERÝLÝM GÜÇ KONDANSATÖRLERÝ B. Fiyat / EURO saat.000 saat.000 saat Güç (kvar) V AC Güç (kvar) 00 V AC Güç (kvar) 0 V AC Güç (kvar) V AC Boyutlar DxH (mm) Çalýþma Sýcaklýðý ( 0 C) Koli Aðýrlýðý (Kg) Alternatif Ýþletme Gerilimleri Üç Fazlý Kondansatörler ENT.C0-00-, 3,0, x , 00,0VAC 9 ENT.C ,0 x , 00,0VAC 9 ENT.C ,0 x , 00, 0VAC 9 ENT.C0-00-7,,00 7, x , 00,0VAC 9 ENT.C0-00-,00 x -+ 9, 00, 0,,90VAC 9 ENT.C0-00-,,00, x -+ 9, 00,,0VAC 9 ENT.C0-00-0,00 0 x -+ 7, 00,0VAC ENT.C ,00 x ,, 0, 0VAC ENT.C0-00-,00 x ,, 0, 0VAC ENT.C ,00 0 7x -+ 00,, 0, 0VAC Kondansatör Kapaklarý C0 serisi kvar, C0 serisi 0kVAr,90 (üçlü) CM serisi,33kvar,0 Not: Sipariþ aþamasýnda istediðiniz iþletme gerilimini belirtiniz. Listede bulunmayan iþletme gerilimleri için fiyat sorunuz. KUMANDA TRAFOLARI (YENÝ) Güç (VA) Primer Gerilim V Primer Gerilim 00V Alternatif Giriþ (-V/0/+V) Sekonder Gerilim (V) Kýsa Süreli Güç (VA) Aðýrlýk (kg) V / V ENT.PST.3. 3,0 ENT.PST.3.0, 0 97, ENT.PST.3.0 3,9 0 09,9 ENT.PST , 0 33, ENT.PST.3.00, ENT.PST , , ENT.PST.3. ENT.PST.3.00 ENT.PST.3.00 ENT.PST.3. 00V / V,73,,3 9, ,, 7, 7, ENT.PST.0. 3,0 ENT.PST.0.0, 0 9, ENT.PST.0.0 3,9 0 ENT.PST , 0 3, ENT.PST.0.00, 00 0,9 ENT.PST ,0 0 3, ENT.PST.0. ENT.PST.0.00 ENT.PST.0.00 ENT.PST.0.,73,,3 9, ,, 7, 7, 7 Basým Tarihi 07.03

18 KUMANDA TRAFOLARI (YENÝ) 00-/V Alternatif Giriþli (-/0/+V) ENT.PST.A0. 3,0 ENT.PST.A0.0 0,0 ENT.PST.A0.0,39 ENT.PST.A0.0 7,0 ENT.PST.A0.00 9, ENT.PST.A0.0,9 ENT.PST.A0., ENT.PST.A0.00 9,9 ENT.PST.A0.00, ENT.PST.A0. 0, Güç (VA) Primer Gerilim V Primer Gerilim 00V Alternatif Giriþ (-V/0/+V) Sekonder Gerilim (V) Kýsa Süreli Güç (VA) Aðýrlýk (kg),,,9 3,,, 7, 7, ÝZOLASYON TRAFOLARI (YENÝ) Güç Primer Gerilim V Primer Gerilim 00V Sekonder Gerilim (V) Aðýrlýk (kg) V / V ENT.IST.33 - ENT.IST.33-0 ENT.IST.33-0 ENT.IST.33-0 ENT.IST ENT.IST.33-0 ENT.IST.33 - ENT.IST ENT.IST ENT.IST.33-00V / V ENT.IST.33 - ENT.IST.03-0 ENT.IST.03-0 ENT.IST.03-0 ENT.IST ENT.IST.03-0 ENT.IST.03 - ENT.IST ENT.IST ENT.IST.03-3,0, 3,9 70,, 97,0,73,,3 9,0 3,0, 3,9 70,, 97,0,73,,3 9, ,,,9 3,,, 7,,,, 3 3,,, 7,,3 Basým Tarihi 07.03

19 DEÞARJ ÜNÝTELERÝ Gerilim V AC DU-3,00 0 kvar'a kadar V AC A.G. Güç Kondansatörleri için ÞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü) B. Fiyat / EURO kvar L (mh) Irms (A) Aðýrlýk (kg) Tek Fazlý Þönt Reaktörler ENT.ERS /0, 0,00 0, 0,,3 ENT.ERS /0, 70,00 0, 7, ENT.ERS /0, 9,00 0, 33,7 3, ENT.ERS /,00,3 ENT.ERS /,,00, 3, ENT.ERS /, ENT.ERS /0,3/0,/0, 39,00 3,00, 0, 7,9,7 0, Üç Fazlý Þönt Reaktörler ENT.ERS3 00/0, ENT.ERS3 00/0, ENT.ERS3 00/ ENT.ERS3 00/, ENT.ERS3 00/ ENT.ERS3 00/, ENT.ERS3 00/3 ENT.ERS3 00/ ENT.ERS3 00/7, ENT.ERS3 00/ ENT.ERS3 00/ ENT.ERS3 00/0 ENT.ERS3 00/ ENT.ERS3 00/0 9,00 9,00,00 7,00 9,00 3,00 390,00 3,00,00 7,00,00,00 3,00,00 0, 0,,, 3 7, , 33,7, 0,,7 0,3 0,73,,,9 3,,3 7,,9,,7 9 3,3 3,7 9, 9, 0 33, 0 Not: Ara güç deðerleri için lütfen fiyat sorunuz. 9 Basým Tarihi 07.03

20 HARMONÝK FÝLTRELER B. Fiyat / EURO kvar L (mh) Irms (A) Ith (A) Ilin (A) C* (uf) Ýþletme Gerilimi Resonans Frekans P Kg ENT.ERH-7-0,3 ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7- ENT.ERH-7- ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7- ENT.ERH-7- ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7-0 ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7- ENT.ERH-7-3 ENT.ERH-7-0 ENT.ERH-7-, ENT.ERH-7-0 ENT.ERH-7- ENT.ERH-7-0 ENT.ERH ,00,00,00,00,00 3,00 3,00,00 3,00 7,00 93,00 0,00 7,00,00 7,00 0,00 7,00 79,00 3,00,00 77,00 0,3,,,,,, 0, 3 0, ,,,,3 9, 7,7,3, 3,3 3,07,,9,7,3, 0,9 0, 0,77 0, 0, 0,3,3,0,,,0,0,07 0,0, 3,3 3,7 0,7,0,7 7, 0,33 9,0,3 0,7,, 3,, 7,,0 3, 7,7,09, 3,3 39,3, 3,0 70,9 7,,37,0,39 7,73,0 3,7, 3, 7 0,97, 33,,9 0,33 7, 7 3, 0, 3, 7,7 0,3, 33,3, 9, 9,,7, 39, 7,,0 7,0 9,9, ,9 3,39,9 7 3,3 39,9 3,97,7 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 00V 0Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz 9Hz % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7,,,, , Not: 0Hz. den farklý frekans ve harmonik filtre güç deðerleri ile %,7, % reaktör oranlarý için fiyat sorunuz. Basým Tarihi

21 BAÐLANTI ÜRÜNLERÝ VÝDALI KLEMENSLER CBC.3/GR (3mm geçiþ klemensi) GPA.9/GR (9mm yüksek akým klemensi) TDE./GR (,mm üç katlý klemens) TEC./O (mm topraklama klemensi) SFR./GR (mm sigortalý klemens) SCB./DD/GR (mm ayýrma klemensi) YAY BASKILI KLEMENSLER HMM./+/GR (,mm tek giriþçift çýkýþ klemensi) HMM./+/GR (,mm çift giriþçift çýkýþ klemensi) HLD./GR (,mm üç katlý klemens) HTE. (mm topraklama klemensi) HFR./M/GR (mm sigortalý klemens) HMS./GR (,mm býçaklý ayýrma klemensi) AKSESUARLAR Klemens Durdurucularý Klemens Kapaklarý Ayýrma Plakalarý Montaj Raylarý ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ Inkjet Yazici Kablo Etiketleri Pano Etiket Taþýyýcýlarý Pano ve Cihaz Etiketleri, Yapýþkanlý KABLO BAÐLARI Renkli Kablo Baðlarý Boncuk Kablo Baðlarý Yapýþkanlý Kroþeler Vidalý Kroþeler KABLO YÜKSÜKLERÝ VE PABUÇLARI Basým Tarihi 07.03

22 VÝDALI KLEMENSLER GEÇÝÞ KLEMENSLERÝ VÝDALI CBC./GR CBC./GR CBC./GR CBC.3/GR CBC.(EX)I Kesit (mm ) Renk Adet M09 CBC./GR 0,, 0 M09 CBC.(Ex)I 0,, 0 M09 CBC./GR,03 0 M097 CBC.(Ex)I,03 0 M09 CBC./GR, 0 M099 CBC.(Ex)I, 0 M0 CBC./GR, 0 M CBC.(Ex)I, 0 M CBC./GR, 0 M3 CBC.(Ex)I, 0 M CBC.3/GR,9 3 0 M CBC.3(Ex)I,9 3 0 RENKLÝ GEÇÝÞ KLEMENSLERÝ VÝDALI Ürün-Renk Turuncu Sarý Kýrmýzý Yeþil CBC. 0,9 M M9 M M3 M M9 CBC. CBC. CBC.,3,, M0 M3 M7 M M M M7 M33 M9 M3 M37 M9 M M M9 M M3 M90 YÜKSEK AKIM KLEMENSLERÝ VÝDALI CBD.0GR GPA.9/GR GPA.0/GR GPA.0/GR M CBD.0GR 9,7 Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet 0 0 M3 CBD.0(Ex)I 9,7 0 0 M7 GPA.70/GR 3,7 70 Alyan vidalý M GPA.70(Ex)I 3,7 70 Alyan vidalý M GPA.9/GR 33,0 9 Alyan vidalý M3 GPA.9(Ex)I 33,0 9 Alyan vidalý M GPA.0/GR, 0 Alyan vidalý M7 GPA.0/GR,0 0 Alyan vidalý Basým Tarihi 07.03

23 VÝDALI KLEMENSLER ÝKÝ KATLI KLEMENSLER VÝDALI DBC./GR M70 DBC./GR M DBC.(Ex)I M DAS./GR M9 DAS.(Ex)I DAS./GR,7,9 3,3 3,3 Kesit (mm ) Renk Adet,, ÜÇ KATLI KLEMENSLER VÝDALI TLS./GR TLD./GR TDE./GR Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet M7 TLS./GR,3, Sensör Klemensi 00 M TLD./GR 7,33, Geçiþ Klemensi M33 TDE./GR,, Alt Kat Toprak Klemens TOPRAKLAMA KLEMENSLERÝ VÝDALI M M3 M M M M7 TEO. TEO. TEC./O TEC./O TEC./O TEC.3/O TEO. TEO. TEC./O TEC./O TEC./O TEC.3/O,7 3,00,, 7,33,7 Kesit (mm ) Renk Adet, 3 Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Basým Tarihi 07.03

24 VÝDALI KLEMENSLER SÝGORTALI KLEMENSLER VÝDALI SFR./GR SFR./GR FPC./GR DSF./GR CO/ M M3 M3 M73 M7 M7 SFR./GR SFR./C SFR./C SFR./GR FPC. DSF/GR M YENÝ CO/,33,90 3,70 9,,9,9 0, Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet Sigortalý VDC Ledli - Sigortalý VAC Ledli - Sigortalý Sigortalý Sigortalý Ýki Katlý - Sigortalý mm sigortalý klemens için iletken çubuk Bej Bej Bej BIÇAKLI AYIRMA KLEMENSLERÝ VÝDALI MPS./SW/GR MPS./GR DSS./GR Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet M7 MPS./SW/GR,7, Tek Katlý Býçaklý 0 M3 MPS./GR,9 Tek Katlý Býçaklý 0 M77 DSS./GR,0 Çift Katlý Býçaklý 0 SÜRGÜLÜ ÖLÇME - AYIRMA KLEMENSLERÝ VÝDALI SCB./DD/GR M00 YENÝ M3 M37 M99 YENÝ SCB./GR SCB./GR SCB./DD/GR SCB./DD/GR SCB./GR,7,,77,7 Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet Sürgülü ayýrma 0 Sürgülü ayýrma Sürgülü ölçme ayýrma Sürgülü ölçme ayýrma Basým Tarihi 07.03

25 VÝDALI KLEMENSLER MÝNÝ KLEMENSLER VÝDALI RN./GR RP./GR TR. TR. Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet M7 RN./GR,0, Mini Klemens M39 RN./GR,0, Mini Klemens M397 RP./GR,7 Mini Klemens M79 TR.,0, Mini Topraklama Klemensi Sarý-Yeþil 0 M39 TR.,0 Mini Topraklama Klemensi Sarý-Yeþil 0 SIRA KLEMENSLER VÝDALI Kesit (mm ) Renk Adet M0 CAMUT./0,, M CAMUT./0, M CAMUT./0,73 M3 CAMUT./,7 M9 CAMUT./,3 CÝHAZ SIRA KLEMENSLERÝ (yeni) VÝDALI BPL. TPL. Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet M7 BPL. 3,3 Kutuplu geçmeli tip Bej 0 M TPL.,0 3 Kutuplu geçmeli tip Bej 0 Basým Tarihi 07.03

26 YAY BASKILI KLEMENSLER GEÇÝÞ KLEMENSLERi YAYLI HMM./GR M9 HMM./GR M39 HMM.(Ex)I M0 HMM./GR M HMM.(Ex)I M HMM./GR M3 HMM.(Ex)I M HMM./GR M9 HMM.(Ex)I M HMM./GR M HMM.(Ex)I M HMM./GR M HMM.(Ex)I HMM./GR HMM./GR HMM./GR HMM./GR 0, 0, 0,7 0,7,0,0,9,9,,9 3,9,0 Kesit (mm ) Renk Adet,,,, RENKLÝ GEÇÝÞ KLEMENSLERÝ YAYLI Ürün-Renk HMM. HMM. HMM. 0,93 0,97, Turuncu Sarý Kýrmýzý Yeþil M M3 M93 M M9 M9 M7 M3 M9 M9 M33 M97 M90 M3 M9 M M9 M9 TEK GÝRÝÞ - ÇÝFT ÇIKIÞLI KLEMENSLER YAYLI HMM./+/GR HMM./+/GR HMM./+/GR Kesit (mm ) Renk Adet M7 HMM./+/GR,0, 0 M99 HMM./+(Ex)I,, 0 M HMM./+/GR,3, 0 M00 HMM./+(Ex)I,, 0 M0 HMM./+/GR, 0 M3 HMM./+(Ex)I, 0 Basým Tarihi 07.03

27 YAY BASKILI KLEMENSLER ÇÝFT GÝRÝÞ-ÇÝFT ÇIKIÞLI KLEMENSLER YAYLI HMM./+/GR HMM./+/GR HMM./+/GR M3 M0 M37 M03 M0 M0 HMM./+/GR HMM./+(Ex)I HMM./+/GR HMM./+(Ex)I HMM./+/GR HMM./+(Ex)I,7,3,0,0,7,7 Kesit (mm ) Renk Adet,,,, ÝKÝ KATLI KLEMENSLER YAYLI HMD./GR M3 HMD./GR M0 HMD.(Ex)I M9 HMD.N/GR M39 HMD.N(Ex)I HMD.N/GR,,,73,7 Kesit (mm ) Renk Adet,,,, ÜÇ KATLI KLEMENSLER YAYLI HLD./GR Kesit (mm ) Renk Adet M07 HLD./GR,, 0 7 Basým Tarihi 07.03

28 YAY BASKILI KLEMENSLER TOPRAKLAMA KLEMENSLERi YAYLI M3 M M3 M33 M0 M09 M M M M3 M M HTE. HTE. HTE. HTE./+ HTE. HTE. HTE. HTE. HTE. HTE. HTE./+ HTE./+ HTE./+ HTE./+ HTE./+ HTE./+ 3,9 3,3 3,,07,03,7,,,3,,9 7,3,,,,,, HTE./+ Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet Tek Giriþ Çift Çýkýþ Tek Giriþ Çift Çýkýþ Tek Giriþ Çift Çýkýþ Çift Giriþ Çift Çýkýþ Çift Giriþ Çift Çýkýþ Çift Giriþ Çift Çýkýþ Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil Sarý-Yeþil SÝGORTALI KLEMENSLER YAYLI HFR./M/GR M3 M M7 HFR./M/GR,7 HFR./M/GR/C-, HFR./M/GR/C-, Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet Sigortalý VDC Ledli - Sigortalý VAC Ledli - Sigortalý BIÇAKLI - AYIRMA KLEMENSLERÝ YAYLI HMS./GR Kesit (mm ) Renk Adet M33 HMS./GR,0, 0 Basým Tarihi 07.03

29 YAY BASKILI KLEMENSLER SOKETLÝ KLEMENSLER VE FÝÞLER YAYLI HVPC./GR CHP./GR Soketli Klemensler M HVPC./GR,0, Yaylý Giriþ + Fiþ-Soket Giriþ 0 Fiþler Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet M9 CHP./GR,, Birleþtirilebilir Tekli Fiþ (Köprülenebilir) 0 MÝNÝ KLEMENSLER YAYLI HPP./GR HP./GR Kesit (mm ) Açiklama Renk Adet M0 HPP./GR,, 0 M HPP.(Ex)I,, 0 M M3 HP./GR HP.(Ex)I,,,, Raysýz Montaj Raysýz Montaj Basým Tarihi 07.03

30 AKSESUARLAR KAPAKLAR M3 M7 M37 M33 M3 M3 M3 M3 M339 M M3 M33 M M3 M M0 M0 M M M0 M07 M3 M3 M3 M39 M M3 M3 M37 M3 M39 M0 M33 M M M Açiklama Renk Adet CBC.-/PT/GR CBC.-/PT(Ex)I CBC./PT/GR CBC./PT(Ex)I CBC.3/PT/GR CBC.3/PT(Ex)I CB0/PT/GR DBC/PT/GR DBC/PT(Ex)I DAS/PT/GR DAS/PT(Ex)I RFN/PT/GR RP/PT/GR MPS./PT/GR MPS./PT/GR SFR./PT/GR SFR./PT/GR TLD/PT/GR TLS/PT/GR TEO./PT TEO./PT SCB//PT/GR SCB//PT/GR HMT./PT/GR HMT./PT/GR HMT./PT/GR HMT./PT/GR HMT./PT/GR HMT./+/PT/GR HMT./+/PT/GR HMT./+/PT/GR HMT./+/PT/GR HMD./PT/GR HFR./PT/GR HLD./PT/GR HP/PT/GR 0,3 0,3 0,9 0,9,0,0,03,,,, 0, 0,9 0,,0 0,,3,, 0, 0,,9, 0, 0, 0,9,00,3 0,9 0,93,0,0,0,0,9,3 CBC.,,, için CBC.,,, için CBC. için CBC. için CBC.3 için CBC.3 için CBD.0 için DBC. için DBC. için DAS. için DAS. için RN. ve RN. için RP. için MPS. için MPS. için SFR. için SFR. için TLD. ve TDE. için TLS. için TEO. için TEO. için SCB. için SCB. için HMM. için HMM. için HMM. için HMM. için HMM. için HMM./+ için HMM./+ için HMM./+ için HMM./+ için HMD. ve HMD.N için HFR. için HLD. için HPP. için Sarý - Yeþil Sarý - Yeþil RAY TAÞIYICILAR M333 Açiklama Adet ACI 3, Ray Taþýyýcý, Derece Açýlý 0 Basým Tarihi 07.03

31 AKSESUARLAR KLEMENS DURDURUCULARI BTO BTU Açiklama Renk Adet M33 BTO,03 Vidasýz TH 3 Ray Ýçin M3 BTU, Vidasýz Üniversal Tabanlý M9 BT/, Mini Klemens Durdurucu M TIM0, Grup Etiketi Taþýyýcý (TA0 ile beraber kullanýlýr) MONTAJ RAYLARI M7 YENÝ M7 YENÝ Fiyat (TL / mt) PR/3/ASE,0 * PR/3/ASE/,0 * M3 PR/3/AS, * M33 PR/3/AC, * M33 PR/3/PA 3, * M33 PR/3/PP,70 * M PR/DIN/AS, * M PR/DIN/AC 9,7 * M PR//AS,0 * * Montaj raylarý fiyatlarý metre bazýnda verilmiþtir. AYIRMA PLAKALARI Açiklama Delikli metre, 3x7, W Otomat tip Delikli metre, 3x7, W Otomat tip Delikli metre, 3x7, W Otomat tip Deliksiz metre, 3x7, W Otomat tip Delikli metre, 3x Deliksiz metre, 3x Delikli metre, 3G Deliksiz metre, 3G Delikli metre, x mini klemens için Adet 0mt 0mt 0mt 0mt 0mt 0mt 0mt 0mt 0mt M3 M M M3 M M3 DFU/ DFU/ DFU/7 DFU/ DFU/3 DFH/ Açiklama Renk Adet,37,,09,09, 0, CBC.,,,, için MPS./SV için DAS., DBC. ve SCB. için SCB. için Üç katlý vidalý klemensler için HMM.,, için Kýrmýzý Kýrmýzý Kýrmýzý Kýrmýzý Kýrmýzý Kýrmýzý ÝKAZ ETÝKETLERÝ M Açiklama Adet PRP/7/G 3, CBC.,,, için 3 Basým Tarihi 07.03

32 AKSESUARLAR ÜST KÖPRÜLER Geçmeli Üst Köprü Vida Baðlantýlý Köprü Geçmeli Üst Köprü Montajý ve Sökülmesi M PTC//0, Açiklama,mm Vidalý Klemens Ýçin li - Geçmeli Adet M3 PTC//03,,mm Vidalý Klemens Ýçin 3 lü - Geçmeli M9 PTC//0,,mm Vidalý Klemens Ýçin li - Geçmeli M0 PTC//,,mm Vidalý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M PTC// 7,0 mm Vidalý Klemens Ýçin lu - Geçmeli 0 M39 PTC// 7,97 mm Vidalý Klemens Ýçin lu - Geçmeli 0 M30 PTC// 9, mm Vidalý Klemens Ýçin lu - Geçmeli 0 M3 POF/3 3,3 mm Vidalý Klemens Ýçin li - Vida Baðlantýlý M3 POF/0 3, 3mm Vidalý Klemens Ýçin li - Vida Baðlantýlý M0 POF/07,99 0mm Vidalý Klemens Ýçin li - Vida Baðlantýlý M PTC//0 0,9,mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M PTC//03,0,mm Yaylý Klemens Ýçin 3 lü - Geçmeli M3 PTC//0,7,mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M37 PTC// 3,,mm Yaylý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M PTC/3/0 0,70,mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M3 PTC/3/03,0,mm Yaylý Klemens Ýçin 3 lü - Geçmeli M PTC/3/0,70,mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M3 PTC/3/ 3,,mm Yaylý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M PTC//0 0, mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M PTC//03, mm Yaylý Klemens Ýçin 3 lü - Geçmeli M7 PTC//0,93 mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M3 PTC// 3, mm Yaylý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M39 PTC//0,0 mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M PTC//03, mm Yaylý Klemens Ýçin 3 lü - Geçmeli M9 PTC//0, mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M0 PTC//, mm Yaylý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M30 PTC//0,33 mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M9 PTC// 9, mm Yaylý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M PTC//0,9 mm Yaylý Klemens Ýçin li - Geçmeli M0 PTC//, mm Yaylý Klemens Ýçin lu - Geçmeli M0 PM/,3 mm Vidalý Ýki Katlý Klemens Ýçin lu - Vida Baðlantýlý Basým Tarihi

33 ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ Inkjet Yazýcý ve Aksesuarlarý - Tak-çalýþtýr özelliði ile kolay kurulum - Normal ofis yazýcýsý boyutlarýnda kompak tasarým - Saatte etiket yazma hýzý ile zaman ve iþçilik tasarrufu INKJET YAZICI INKBOTT PEN0CAB PADCAB PLOTTER KITPULIZIA INKCART PEN03CAB M M M7 INKJET YAZICI INKBJET CLNRJET ** 73, 7,0 Açiklama INKJET Yazýcý ve Baz Aksesuarlarý Mürekkep Kartuþu, 0ml, INKJET Yazýcý için Temizleme Kartuþu, 0ml, INKJET Yazýcý için Adet Plotter ve Aksesuarlarý Açiklama Adet M PLOTTER M9 KITPULIZIA M97 PEN0CAB M9 PN.003 M99 PEN03CAB M SWMP.0 M INKBOTT M3 INKCART* M PN.3003 M7 ADRKITEK M PADCAB M SWSR.0 * Fiyat li kartuþ ambalaj fiyatýdýr. ** 3, 3,0 7,00 3,0 3,00,00 3,,0 77,0 7,0 37,0 Plotter ve Baz Aksesuarlarý, Etiket için Kalem Temizleme Seti Plotter Kalemi 0,mm, Kartuþu deðiþebilen Plotter Kalemi 0,3mm, Tek kulllanýmlýk Plotter Kalemi 0,3mm, Kartuþu deðiþebilen Yazýlým, Plotter-Printer için Mürekkep, ml þiþede, plotter için Mürekkep kartuþu Kalem temizleme pompasý Yazýlým+Magazin, Klemsan ve Phoenix Plotter için Magazin, Tüm Entes Klemens etiketleri için Yazýlým, Ray Dizgisi tasarýmý için ** Lütfen fiyat sorunuz 33 Basým Tarihi 07.03

34 ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ KLEMENS ETÝKETLERÝ M M399 M M00 M70 M0 M33 M3 CNU// CNU//B CNU// CNU//B SHZ/ Fiyat (TL / Ambalaj) Açiklama Renk Adet/Tabaka SHZ/B TA0W TA0WB 9,0,70 9,3, 0,, 9,,,mm vidalý/yaylý Klemens için,mm vidalý/yaylý Klemens için-baskýlý,,,,3mm vidalý/yaylý Klemens için,,,,3mm vidalý/yaylý Klemens için-baskýlý,mm yaylý Klemens için,mm yaylý Klemens için-baskýlý Grup Etiketi (TIM0 ile beraber kullanýlýr) Grup Etiketi (TIM0 ile beraber kullanýlýr)-baskýlý Adet/Ambalaj KABLO ETÝKETLERÝ M3 M0 M3 M03 M37 M0 NUT NUT B NUT NUT B NUT 3 Fiyat (TL / Ambalaj) Açiklama Renk Adet/Tabaka NUT 3B 0,0,0 9,3 3, 7,7 3, L: mm L: mm-baskýlý L: mm L: mm-baskýlý L: 3 mm L: 3 mm-baskýlý Adet/Ambalaj KABLO ETÝKETÝ ÝÇÝN ÞEFFAF KILIFLAR M3 M3 M7 M77 M7 M33 M79 M0 M M3 M M3 M Fiyat (TL / Ambalaj) Açiklama Adet/Ambalaj TUB00 TUB0 TUB0 TUB03 TUB00 TUB0 TUB0 TUB03 TUB0 TUB0 TUB TUB TUB3,0 7,70 7,70 77,00 9,0 0,0 0,0 9,0 7,0 9,0,0 3,00,0 L: mm, 0.-0.mm kablo için L: mm, 0.-.mm kablo için L: mm,.-.0mm kablo için L: mm, -mm kablo için L: mm, 0.-0.mm kablo için L: mm, 0.-.mm kablo için L: mm,.-.0mm kablo için L: mm, -mm kablo için L: mm, mm kablo için L: 3 mm, 0.-0.mm kablo için L: 3 mm, 0.-.mm kablo için L: 3 mm,.-.0mm kablo için L: 3 mm, -mm kablo için Basým Tarihi

35 ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ PANO, BUTON VE KABLO ETÝKETLERÝ TA7W TA000 Açiklama Boyutlar Renk Adet M0 TA7W 0, Etiket, Pano ve Buton için 7xmm 70 M07 TA7Y 0, Etiket, Pano ve Buton için 7xmm 70 M0 TA0W 0, Etiket, Pano ve Buton için 0xmm 0 M09 TA0Y 0, Etiket, Pano ve Buton için 0xmm 0 M TA7W 0, Etiket, Pano ve Buton için 7xmm 7 M TA7Y 0, Etiket, Pano ve Buton için 7xmm 7 M TA000, Pano Yüzey Etiketi, Vida montajli 0x0mm M3 TA000Y, Pano Yüzey Etiketi, Vida montajli 0x0mm M TA0090 9,7 Pano Yüzey Etiketi, Vida montajli 0x0mm M TA0090Y 9,7 Pano Yüzey Etiketi, Vida montajli 0x90mm M VET000, Þeffaf Koruyucu Plaka, Vidali Pano Yüzey Etiketi için M7 VET0090 9,7 Þeffaf Koruyucu Plaka, Vidali Pano Yüzey Etiketi için PANO ETÝKET TAÞIYICILARI PT7B PT7B PT707B Açiklama Boyutlar Adet M PT7B, Pano Etiket Taþýyýcý, Etiket için 7xmm 70 M9 PT7BA, Pano Etiket Taþýyýcý, Yapýþkanlý, Etiket için 7xmm 70 M0 PT7B,0 Pano Etiket Taþýyýcý, Etiket için 0xmm 0 M PT7BA, Pano Etiket Taþýyýcý, Yapýþkanlý, Etiket için 0xmm 0 M PT707B,9 Pano Etiket Taþýyýcý, Etiket için 7xmm 7 M3 PT707BA, Pano Etiket Taþýyýcý, Yapýþkanlý, Etiket için 7xmm 7 3 Basým Tarihi 07.03

36 ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ PANO VE CÝHAZ ETÝKETLERÝ, YAPIÞKANLI M M M3 M M M M7 M M9 M0 M M M3 M M M M7 M M9 M0 M M M3 TA09AW TA09AY TA7AW TA7AY TAAW TAAY TAAW TAAY TA07AW TA07AY TA7AW TA7AY TA7AW TA0AW TA7AW TA00AW TA00AY TA70AW TA70AY TA090AW TA090AY TA00AW TA00AY 0,37 0,37 0,3 0,3 0, 0, 0, 0, 0,37 0,37 0,7 0,7 0,7,,,,,,,, 7, 7, Açiklama Boyutlar Renk Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Cihaz Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi Pano Etiketi 0x9mm 0x9mm 7xmm 7xmm xmm xmm xmm xmm 0x7mm 0x7mm x7mm x7mm 7xmm 0xmm 7xmm 0x0mm 0x0mm x70mm x70mm 0x90mm 0x90mm 0x0mm 0x0mm Adet Basým Tarihi

37 ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ BUTON ETÝKET TAÞIYICILARI PTD0 PTD M M M M7 PTD0 PTD0A PTD PTDA,,0,,0 Açiklama Buton Etiket Taþýyýcý, Buton Ýçin Buton Etiket Taþýyýcý, Yapýþkanlý, Buton Ýçin Buton Etiket Taþýyýcý, Buton Ýçin Buton Etiket Taþýyýcý, Yapýþkanlý, Çaplý Buton Ýçin Boyutlar mm Ø mm Ø,mm Ø,mm Ø Adet ÞEFFAF KORUYUCU PLAKA, PANO VE BUTON ETÝKETLERÝ ÝÇÝN M M9 M VET7 VET VET7 0, 0, 0, Açiklama Seffaf Koruyucu Plaka, Etiket Kilifi için Seffaf Koruyucu Plaka, Etiket için Seffaf Koruyucu Plaka, Etiket için Boyutlar 7xmm 0xmm 7xmm Adet KABLO ETÝKET KILIFLARI M3 M3 M33 TUB7 TUB0 TUB7 0,,00,73 Açiklama Kablo Etiket Kilifi, Etiket için Kablo Etiket Kilifi, Etiket için Kablo Etiket Kilifi, Etiket için Boyutlar 7xmm 0xmm 7xmm Adet Basým Tarihi 07.03

38 ETÝKETLEME ÇÖZÜMLERÝ KONTAKTÖR ETÝKETLERÝ TA09SO TA07S M3 M3 M3 TA0T TA07S TA09SO Açiklama 0, Kontaktör Etiketi, Schneider Kontaktörler Ýçin 0,3 Kontaktör Etiketi, Siemens Kontaktörler Ýçin 0,3 Kontaktör Etiketi, Siemens ve Moeller Kontaktörler Ýçin Boyutlar xmm 0x7mm 0x9mm Adet ÞERÝT ETÝKETLER, ETÝKET TAÞIMA RAYLARI ÝÇÝN M37 M3 STW STY,3,3 Açiklama Boyutlar Renk Serit Etiket xmm Serit Etiket xmm Sarý Adet 7 7 ETÝKET TAÞIMA RAYLARI VE KORUYUCU KAPAKLARI M39 M0 BIN00 CBIN00 9, 7, Açiklama Etiket Taþýma Rayý Þeffaf Kýlýf, Etiket Taþýma Raylarý için Boyutlar 00xmm 00xmm Adet 7 7 Basým Tarihi

39 KABLO BAÐLARI GENEL KULLANIM ÝÇÝN 0,009 0,009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,09 0,7 0,7 0, 0, 0,3 0,3 0,9 0,9 M00 M M0 M3 M0 M M03 M0 M0 M M0 M07 M0 M09 M00 M0 M0 M03 M0 M0 M0 M M07 M7 M0 M09 M00 M0 M03 M0 M0 M0 M07 M0 M9 M7 M09 M7 M070 M73 TS--00N TS--00B TS--0N TS--0B TS--N TS--B TS--0N TS--0B TS--00N TS--00B TS--30N TS--30B TS--300N TS--300B TS--30N TS--30B TS--30N TS--30B TS--3370N TS--3370B TS--0N TS--0B TS--0N TS--0B TS--00N TS--00B TS--0N TS--0B TS--0N TS--0B TS--30N TS--30B TS--N TS--B TS--70N TS--70B TS--70N TS--70B TS--730N TS--730B,x0mm,x0mm,x0mm,x0mm,xmm,xmm,x0mm,x0mm,x00mm,x00mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x00mm 3,x00mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x370mm 3,x370mm,x0mm,x0mm,x0mm,x0mm,x00mm,x00mm,x0mm,x0mm,x0mm,x0mm,x30mm,x30mm,xmm,xmm 7,x0mm 7,x0mm 7,x0mm 7,x0mm 7,x30mm 7,x30mm Ölçüler Renk Adet/Koli Açilma Mukavemeti (kg) Adet/Ambalaj 39 Basým Tarihi 07.03

40 KABLO BAÐLARI GENEL KULLANIM ÝÇÝN M07 M07 M073 M07 M07 M07 M077 M7 M7 M337 M3 M37 M3 M3 Ölçüler Açilma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--70N TS--70B TS--70N TS--70B TS--70N TS--70B TS--9090N TS--9090B TS--90N TS--90B TS--N TS--B TS--N TS--B 0,0 0,0 0,33 0,33 0,00 0,00 0,73 0,73 0,9 0,9 0,73 0,73,0,0 7,x0mm 7,x0mm 7,x0mm 7,x0mm,x70mm,x70mm,x90mm,x90mm,x0mm,x0mm,x0mm,x0mm,xmm,xmm RENKLÝ KABLO BAÐLARI M3 M3 M33 M3 M3 M3 M37 M3 M39 M390 Ölçüler Açilma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--0Y TS--0R TS--0BL TS--0P TS--0G TS--30Y TS--30R TS--30BL TS--30P TS--30G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,x0mm,x0mm,x0mm,x0mm,x0mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x0mm 3,x0mm Sarý Kýrmýzý Mor Yeþil Sarý Kýrmýzý Mor Yeþil Basým Tarihi

41 KABLO BAÐLARI UV YE DAYANIKLI M07 M33 M079 M37 M37 M00 M377 M37 M0 M0 M03 M379 M M0 M0 M0 Ölçüler Açilma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--0UVB TS--UVB TS--00UVB TS--30UVB TS--300UVB TS--30UVB TS--30UVB TS--00UVB TS--0UVB TS--UVB TS--UVB TS--70UVB TS--7370UVB TS--70UVB TS--70UVB TS--70UVB 0,0 0,0 0,03 0,03 0,090 0,0 0,07 0,0 0,090 0,37 0, 0,9 0, 0,33 0, 0,7,x0mm,xmm,x00mm 3,x0mm 3,x00mm 3,x0mm 3,x0mm,x00mm,x0mm,xmm,xmm 7,x0mm 7,x370mm 7,x0mm 7,x0mm,x70mm CIRT CIRTLI KABLO BAÐLARI M M7 M M9 M70 M7 M7 M73 M7 Ölçüler Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--N TS--00N TS--700N TS--B TS--00B TS--700B TS--R TS--00R TS--700R 0,3990 0,7 0,7 0,3990 0,7 0,7 0, 0, 0,90.xmm.x00mm 7.0x0mm.xmm.x00mm 7.0x0mm.xmm.x00mm 7.0x0mm Kýrmýzý Kýrmýzý Kýrmýzý Basým Tarihi 07.03

42 KABLO BAÐLARI Açýlabilir Kablo Baðlarý Etiketli Kablo Baðlarý- M393 Etiketli Kablo Baðlarý-M07 Dübelli Kablo Baðlarý AÇILABÝLÝR KABLO BAÐLARI Boncuk Kablo Baðlarý Yapýþkanlý Kroþeler Vidalý Kroþeler M39 M39 Ölçüler Açilma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--700N 0,09 7,x00mm TS--70N 0,7 7,x0mm ETÝKETLÝ KABLO BAÐLARI M07 M393 Ölçüler Açilma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS-9-0N 0,073,x0mm TS-9-90N 0, (Etiket ölçüsü:,x7,7mm),x90mm (Etiket ölçüsü:,9x7,0mm) BONCUK TÝP KABLO BAÐLARI M0 M09 Ölçüler Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS-3-0N TS-3-0N 0,0 0,00,x0mm,x0mm DÜBELLÝ KABLO BAÐLARI M M Ölçüler Açilma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS-7-0AN 0,03,x0mm TS-7-90AN 0,07,x90mm YAPIÞKANLI KROÞELER M09 M73 YENÝ M093 M737 YENÝ Ölçüler Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--00N TS--00B TS--N TS--B 0,03 0,03 0,3 0,3 9x9mm 9x9mm xmm xmm VÝDALI KROÞELER M090 M73 YENÝ M09 M73 YENÝ Ölçüler Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli TS--0N TS--0B TS--0N TS--0B 0,00 0,00 0,00 0,00 9xmm 9xmm xmm xmm Basým Tarihi 07.03

43 KABLO YÜKSÜKLERÝ VE PABUÇLARI (YENÝ) ÝZOLELÝ KABLO YÜKSÜKLERÝ DIN L F E Kesit(mm ) F(mm) L(mm) E(mm) Renk Adet/Kutu M0 M M M3 M KYI-0,- KYI-0,7- KYI-- KYI-,- KYI-,- 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0, 0,7,, 7 Turuncu Kirmizi M KYI-- 0,0 0 M KYI-- 0, M7 KYI-- 0, Fildiþi 0 M KYI-- 0,0 Yeþil 0 M9 KYI-- 0, Kahverengi 0 M90 KYI-3-0,00 3 Bej 0 M9 KYI-0-0 0, Zeytin Yeþili 0 ÝZOLESÝZ KABLO YÜKSÜKLERÝ DIN L Kesit(mm ) L(mm) Adet/Kutu M9 KY-0,- 0,00 0, 00 M93 KY-0,7-0,00 0,7 00 M9 KY-- 0,00 00 M9 KY-,- 0,090, 00 M9 KY-,- 0,0, 00 M97 KY-- 0, M9 KY-- 0,070 0 M99 KY-- 0,00 0 M700 KY-- 0,07 0 M70 KY-- 0,00 0 M70 KY-3-0, M703 KY-0-0, Basým Tarihi 07.03

44 ÝZOLELÝ YUVARLAK TÝP KABLO PABUÇLARI KABLO YÜKSÜKLERÝ VE PABUÇLARI (YENÝ) 0,0 0,0390 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 M70 M70 M70 M709 M7 M7 M73 M7 M7 ÝZOLELÝ ÇÝFT GÝRÝÞLÝ KABLO YÜKSÜKLERÝ DIN KYI--0,- KYI--0,7- KYI--- KYI--,- KYI--,- KYI--- KYI--- KYI--- KYI Adet/Kutu Kesit(mm ) Renk F(mm) L(mm) E(mm) Kýrmýzý Turuncu Yeþil Kahverengi Bej x0, x0,7 x x, x, x x x x ,00 0,0700 0,070 0,0 0,0 0,0 0,0790 0,090 0,0970 0, 0,0 0,0 0,900 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 M7 M77 M7 M79 M70 M7 M7 M73 M7 M7 M7 M77 M7 M79 M7 M73 M73 M733 M73 KPI-Y- KPI-Y-3 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y- KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y-0 KPI-Y Fiyat (TL / Ad.) Adet/Kutu Kesit(mm ) Renk W(mm) L(mm) E(mm) Kirmizi Kirmizi Kirmizi Kirmizi Kirmizi Kirmizi 0,-, 0,-, 0,-, 0,-, 0,-, 0,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-, ,, 7, 9,,7,7, 7, 9,,, 3,7 7,3 9,,,9,9 9, 7 7 9, Civata Ölçüsü d3(mm),,,,,,,,3,3,3,3,3,3 d(mm),,,,,,3,3,3,3,3,3,3,3 3, 3, 3, 3, 3, 3, d(mm) 3, 3,7,3,3,, 3,,3,3,,3, 3,3,3,,, 3 T(mm) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 M3 M3, M M M M M3 M M M M M M M M M M M M d d3 E L W d T F E L Basým Tarihi DIN 37

45 KABLO YÜKSÜKLERÝ VE PABUÇLARI (YENÝ) ÝZOLELÝ ÇATAL TÝP KABLO PABUÇLARI DIN 37 W d T L E d d3 Fiyat (TL / Ad.) Kesit(mm ) Civata Ölçüsü d(mm) W(mm) L(mm) d(mm) d3(mm) E(mm) T(mm) Renk Adet/Kutu M739 M70 KPI-C- KPI-C-3 0,070 0,070 0,-, 0,-, M3 M3, 3, 3,7,7,7,, 0,7 0,7 Kirmizi Kirmizi M7 KPI-C-0 0,070 0,-, M,3, 7, 0,7 Kirmizi 00 M7 KPI-C-0 0,090 0,-, M,3 9,, 0,7 Kirmizi 00 M73 KPI-C-0 0,00 0,-, M,3 9, 0, 0,7 Kirmizi 00 M7 KPI-C- 0,000,-, M3 3,,7,3, 0,7 00 M7 KPI-C-3 0,00,-, M3, 3,7,7,3, 0,7 00 M7 KPI-C-0 0,00,-, M,3, 7,3, 0,7 00 M77 KPI-C-0 0,0,-, M,3 9, 9,3, 0,7 00 M7 KPI-C-0 0,00,-, M, 9,,3, 0,7 0 M79 KPI-C-0 0,00 - M,3 7,7 3,,3 3 0,9 0 M70 KPI-C-0 0,00 - M,3, 3,,3 3 0,9 0 M7 KPI-C-0 0,0 - M, 3 3,,3 3 0,9 0 M7 KPI-C-0 0,00 - M, 3,9 3,,3 3 0,9 7 M73 KPI-C-0 0,000 - M 3 3,,3 3 0,9 0 ÝZOLELÝ ÝÐNE TÝP KABLO UÇLARI T W F L E d D Fiyat (TL / Ad.) Kesit(mm ) W(mm) F(mm) L(mm) E(mm) D(mm) d(mm) T(mm) Renk Adet/Kutu M7 M7 M7 KI-I- KI-I- KI-I- 0,00 0,00 0,000 0,-,,-, -,9,9, 9,, 7 3,,,7,3 3, 0,7 0, Kirmizi Basým Tarihi 07.03

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL Hemen Teklif İsteyin 0 ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K: NO:- ȘİȘLİ/İSTANBUL info@ankamuh.com YENİ ÜRÜNLER 0 MPR- Serisi Yeni Nesil Şebeke Analizörleri MPR- Serisi DIN tipi

Detaylı

Telefon : 0216 374 73 73 E-mail : bora@kartalotomasyon.com.tr

Telefon : 0216 374 73 73 E-mail : bora@kartalotomasyon.com.tr Telefon : 0 37 73 73 E-mail : bora@kartalotomasyon.com.tr REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ B. Fiyat / Boyutlar / mm Şönt Reaktör faz Akım 3 faz 3 Akım Maksimum Kademe Sayısı Monofaze Kondansatör Trifaze Kondansatör

Detaylı

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK K EMA EUR

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK K EMA EUR Basım Tarihi: Mart 0 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK K EMA EUR YENİ ÜRÜNLER 0 GEM- Modem RTU Haberleşme - Kontrol - Veri Kaydı GEM-, endüstriyel uygulamalarda uzaktan izleme, veri kaydı ve kontrol

Detaylı

İÇİNDEKİLER 6-7 12 13 13 13 14 14-15 15 15 16 16 17-18 22-49 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇERLER 7

İÇİNDEKİLER 6-7 12 13 13 13 14 14-15 15 15 16 16 17-18 22-49 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇERLER 7 İÇİNDEKİLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ -7 GÜÇ VE ENERJİ ÖLÇERLER 7 MPR- SERİSİ I/O MODÜLLERİ VERİ TOPLAYICILAR ENERJİ YÖNETİMİ YAZILIMLARI AĞ - HABERLEŞME DONANIMLARI MULTİMETRELER

Detaylı

fiyat listesiocak2015

fiyat listesiocak2015 fiyat listesiocak0 Güç Kalitesi ve Enerji Ölçme Kompanzasyon Uzaktan İzleme Koruma & Kontrol Bağlantı Ürünleri Basım Tarihi: Ocak 0 YENİ ÜRÜNLER 0 GEM- Modem RTU Haberleşme - Kontrol - Veri Kaydı GEM-,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31 ARALIK 2008

FİYAT LİSTESİ 31 ARALIK 2008 M k M k M k LİSTESİ 31 ARALIK 0 satis@entes.com.tr REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ www.entes.com.tr 1 faz 1 Akım 3 faz 3 Akım Max. Kademe Sayısı Monofaze Kondansatör Trifaze Kondansatör V (Gerilim) I (Akım)

Detaylı

Enerji kalitesi için doğru adres. www.entes.com.tr. Fiyat Listesi Temmuz 2013

Enerji kalitesi için doğru adres. www.entes.com.tr. Fiyat Listesi Temmuz 2013 Enerji kalitesi için doğru adres Bağlantı Ürünleri Koruma & Kontrol Uzaktan İzleme Kompanzasyon Ölçme Fiyat Listesi Temmuz 3 Güç Kalitesi ve Enerji ÜRÜNLER DTR-M Astronomik Zaman Rölesi ModBus RS haberleşme

Detaylı

Türkçe. fiyat listesi Ocak 2014. www.entes.com.tr. Enerji kalitesi için doğru adres

Türkçe. fiyat listesi Ocak 2014. www.entes.com.tr. Enerji kalitesi için doğru adres Türkçe Güç Kalitesi ve Enerji fiyat listesi Ocak Koruma & Kontrol Uzaktan İzleme Kompanzasyon Ölçme Enerji kalitesi için doğru adres Bağlantı Ürünleri 90 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji,

Detaylı

fiyat listesiocak2015

fiyat listesiocak2015 fiyat listesiocak0 Güç Kalitesi ve Enerji Ölçme Kompanzasyon Uzaktan İzleme Koruma & Kontrol Bağlantı Ürünleri Basım Tarihi: Ocak 0 90 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji, ölçme, kompanzasyon,

Detaylı

fiyat listesi Ocak 2014 www.entes.com.tr Enerji kalitesi için doğru adres

fiyat listesi Ocak 2014 www.entes.com.tr Enerji kalitesi için doğru adres Koruma & Kontrol Uzaktan İzleme Kompanzasyon Güç Kalitesi ve Enerji T Ocak 0 Enerji kalitesi için doğru adres Ölçme çe Bağlantı Ürünleri k ür fiyat listesi 90 yılında kurulan ENTES Elektronik, 7'si mühendis

Detaylı

fiyat listesiocak2015

fiyat listesiocak2015 fiyat listesiocak0 Güç Kalitesi ve Enerji Ölçme Kompanzasyon Uzaktan İzleme Koruma & Kontrol Bağlantı Ürünleri Basım Tarihi: Ocak 0 90 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji, ölçme, kompanzasyon,

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2016

Fiyat Listesi Ocak 2016 Fiyat Listesi Ocak 0 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK K EMA EUR İÇİNDEKİLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ 3 & ÇÖZÜMLERİ 3 YENİ ÜRÜNLER / RG3-e YENİ NESİL ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ YENİ ÜRÜNLER / & MPR-

Detaylı

fiyat listesi Temmuz 2014 www.entes.com.tr Enerji kalitesi için doğru adres

fiyat listesi Temmuz 2014 www.entes.com.tr Enerji kalitesi için doğru adres Koruma & Kontrol Uzaktan İzleme Kompanzasyon Güç Kalitesi ve Enerji T Temmuz 0 Enerji kalitesi için doğru adres Ölçme çe Bağlantı Ürünleri k ür fiyat listesi 90 yılında kurulan ENTES, güç kalitesi ve enerji,

Detaylı

kod ÜRÜN 2016 Barkod No

kod ÜRÜN 2016 Barkod No No kod ÜRÜN 2016 Barkod No 1 M3682 RG3-12e 520.00 8699421437285 2 M0943 RG3-12C 789.00 8699421406014 3 M0942 RG3-12CS 885.00 8699421406038 4 M2410 RG3-15C 813.00 8699421421024 5 M2156 RG3-15CS 913.00 8699421416532

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2016

Fiyat Listesi Ocak 2016 Fiyat Listesi Ocak 0 İÇİNDEKİLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ 3 & ÇÖZÜMLERİ 3 YENİ ÜRÜNLER / RG3-e YENİ NESİL ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ YENİ ÜRÜNLER / & MPR- SERİSİ I/O MODÜLLERİ 7 ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ 7 YENİ

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2017

Fiyat Listesi Ocak 2017 Fiyat Listesi Ocak 07 ENERJİ KALİTESİ İÇİN DOĞRU ADRES ENTES, 90 yılından bu yana enerjinin verimliliği ve kalitesi alanlarında çözümler sunan lider teknoloji şirketidir. Enerji Kalitesinde Dünya Markası

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak

Fiyat Listesi Ocak Fiyat Listesi Ocak 0 ENERJİ KALİTESİ İÇİN DOĞRU ADRES ENTES, 90 yılından bu yana enerjinin verimliliği ve kalitesi alanlarında çözümler sunan lider teknoloji şirketidir. Enerji Kalitesinde Dünya Markası

Detaylı

Fiyat Listesi Ağustos 2017

Fiyat Listesi Ağustos 2017 Fiyat Listesi Ağustos 07 ENERJİ KALİTESİ İÇİN DOĞRU ADRES ENTES, 90 yılından bu yana enerjinin verimliliği ve kalitesi alanlarında çözümler sunan lider teknoloji şirketidir. Enerji Kalitesinde Dünya Markası

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

KORUMA VE KONTROL İÇİN ÇÖZÜMLER

KORUMA VE KONTROL İÇİN ÇÖZÜMLER ENTES 1983 yılından bu yana enerji kalitesi, KORUMA VE KONTROL İÇİN ÇÖZÜMLER kompanzasyon, ölçme, koruma & kontrol ve uzaktan izleme alanlarında Enerji Kalitesi için Dogru Adres ürettiği cihazlarla Türkiye

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ ERA -12 COMBİ ÜRÜN KODU ERA -12 COMBİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 2 (Mikrokontrolör ile tasarlammış olup, 3 fazlı ölçüm yapabilmektedir.12 kademe (çıkış) grubu vardır. Ekranda her faza

Detaylı

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR KURUMSAL Hakkımızda Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında Elektrik ve Enerji piyasasının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde farklı ve ayrıcalıklı ürün çeşitleriyle piyasaya girmiştir.

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1

Şalt ve Endüstriyel Ürünler. Fiyat Listesi 2014-1 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA ka ka 9 0 ka 0 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER ka ka 0 ka KOMPAKT ŞALTER Termik Manyetik Kompakt Şalter Termik Ayar

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2017

Fiyat Listesi Ocak 2017 Fiyat Listesi Ocak 2017 ENTES, 1980 yılından bu yana enerjinin verimliliği ve kalitesi alanlarında çözüm ler sunan lider teknoloji şirketidir. Enerji Kalitesinde Dünya Markası / Türkiye nin Gururu ENTES,

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri

Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri RQ-30 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi 500 RQ-30 14 kademe LCD ekran, c/k ayarı yerine akım trafo oranı ayarı. Her fazı ayrı ayrı kompanzasyon yapabilme, bağlantı kontrolu,

Detaylı

2012 2012 www.gepaelk.com

2012 2012 www.gepaelk.com 2012 Reaktif Güç Kompanzasyon Röleleri RQ-30 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi 575 14 kademe LCD ekran, c/k ayarı yerine akım trafo oranı ayarı. Her fazı ayrı ayrı kompanzasyon yapabilme, bağlantı kontrolu,

Detaylı

KOMPANZASYON İÇİN ÇÖZÜMLER

KOMPANZASYON İÇİN ÇÖZÜMLER ENTES 1983 yılından bu yana enerji kalitesi, kompanzasyon, ölçme, koruma & kontrol ve uzaktan izleme alanlarında Enerji Kalitesi için Dogru Adres ürettiği cihazlarla Türkiye de lider firma konumundadır.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ / 2013-2

FİYAT LİSTESİ / 2013-2 FİYAT LİSTESİ / 2013-2 Firmamız ülkemizde enerjinin daha etkin kullanılmasına ve her geçen gün gelişen elektronik sektörünün önemli bir dalı olan endüstriyel otomasyon alanına uzman ve tecrübeli kadrosuyla

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT ŞALTER 3 KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 27 KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ 30 TERMİK MANYETİK MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ 31

KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT ŞALTER 3 KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 27 KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ 30 TERMİK MANYETİK MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ 31 Dünya için üretiyoruz... çindekiler OTOMAT K S GORTA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER KOMPAKT ŞALTER KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT ŞALTER KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 7 YEDEK BOBİNLER (AC Kontaktör AC Mini Kontaktör)

Detaylı

Sayfa 25-4. Sayfa 25-5. Sayfa 25-4

Sayfa 25-4. Sayfa 25-5. Sayfa 25-4 Sayfa -4 ATL 600 Optik port ve grafik LCD ile otomatik transfer şalter kontrol cihazı AC güç kaynağı 6 programlanabilir dijital giriş 7 programlanabilir röle çıkışı. ATL 610 Optik port ve grafik LCD ile

Detaylı

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE 24 KADEMELİ 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI RÖLE VE STATİK KONTAKTÖR ÇIKIŞLARI HER

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

2017/1 FİYAT LİSTESİ

2017/1 FİYAT LİSTESİ GRUP ARGE ENERJİ ve KONTROL SİSTEMLERİ 017/1 FİYAT LİSTESİ Daima Bir Adım Önde HAKKIMIZDA Grup Arge, 0 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğrultuda

Detaylı

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi ENERJİ KALİTESİ JENERATÖR KONTROL Ağustos 20 Fiyat Listesi DKM 4 HERKES İÇİN TEKNOLOJİ EMAIL MERKEZİ İZLEME SNMP HABERLEŞME GÖMÜLÜ WEB SUNUCUSU PC SNMP GSMSMS HMI EKRAN HARİCİ MODEM USB HAFIZA PLC DKM

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ

GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 www.gruparge.com HAKKIMIZDA Gr p Arge, 10 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğ lt

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

2013 2013 www.gepaelk.com

2013 2013 www.gepaelk.com 2013 İçindekiler KOMPANZASYON Trifaze Reaktif Güç Kontrol Röleleri...1 Monofaze Reaktif Güç Kontrol Röleleri...2 ENERJİ ANALİZÖRLERİ...3 HABERLEŞME...4 TRAFO VE HAT KORUMA Aşırı Akım Koruma Röleleri...5

Detaylı

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama,

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, P2000-T ve D TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, DLMS/COSEM, IEC62056-21 ve MODBUS ile haberleşme imkânları. Enerji&Güç

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

Türkçe. Ürün. katalogu 2014. www.entes.com.tr. Basım Tarihi: Ekim 2014. Enerji kalitesi için doğru adres

Türkçe. Ürün. katalogu 2014. www.entes.com.tr. Basım Tarihi: Ekim 2014. Enerji kalitesi için doğru adres Türçe Güç alitesi ve Enerji Ürün www.entes.com.tr atalogu 0 Ölçme ompanzasyon Uzatan İzleme Basım Tarihi: Eim 0 Enerji alitesi için doğru adres oruma & ontrol Önsöz 980 yılında urulan ETES, güç alitesi

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

DELİKLİ KABLO KANALLARI

DELİKLİ KABLO KANALLARI ÜRÜN KODU AÇIKLAMA BİRİM FİYAT DÖVİZ FLEXIBLE BARALAR A035013053 13*0,5*3 İZOLELİ FLEXIBLE BARA (2 MT) ADET 38,00 TL A035015082 15,5*0,8*2 İZOLELİ FLEXIBLE BARA (2 MT) ADET 48,00 TL A035015084 20*1*2 İZOLELİ

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

2015-1. Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi. www.makel.com.tr TR - R01224 / 2014-06 / 17900

2015-1. Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi. www.makel.com.tr TR - R01224 / 2014-06 / 17900 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi TR R0 / 0 / 7900 www.makel.com.tr K raç Esenyurt STANBUL Tel: 0. 9 (pbx) Fax: 0. 9 www.makel.com.tr makel@makel.com.tr Dünya Engelliler Vakfı Resmi Sponsorudur

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

05 - ENERJİ YÖNETİMİ

05 - ENERJİ YÖNETİMİ 05 - ENERJİ YÖNETİMİ ENERJİ YÖNETİMİ RAPIDUS Reaktif Güç Kontrol Rölesi Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji RAPIDUS Hangi Uygulamalarda Kullanılabilir?

Detaylı

2017

2017 FİYAT LİSTESİ 2017 www.aykelektrik.com Ayk Elektrik; 2004 yılından bu yana işletmelerde enerji kalitesini arttırmayı hedeflemiş ve firmamız tarafından yaklaşık on iki yıllık bir süredir bir çok işletmenin

Detaylı

IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari. E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AT/CT, ZFD402AT/CT)

IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari. E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AT/CT, ZFD402AT/CT) IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AT/CT, ZFD402AT/CT) ÖLÇÜM DOĞRULUĞU VE HASSASİYETİN TANIMI Müşterilerimize benzersiz olanaklar getiren

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Ücretsiz. Ücretsiz. Ücretsiz. Kael Universal. Kael Çoklu Haberleşme. Kael Sd Kart Görüntüleyici ENERJİ YÖNETİM YAZILIMLARI. İstatistikler Ekranı

Ücretsiz. Ücretsiz. Ücretsiz. Kael Universal. Kael Çoklu Haberleşme. Kael Sd Kart Görüntüleyici ENERJİ YÖNETİM YAZILIMLARI. İstatistikler Ekranı ENERJİ YÖNETİM YAZILIMLARI Kael Universal Ücretsiz Herkesin rahatlıkla kullanabileceği kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir.haberleşmeli Rekatif güç kontrol Rölelerimiz,analizörlerimiz,enerjimetrelerimiz

Detaylı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı W Ağustos 2013 entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı entbus pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan enerji ölçüm cihazlarını

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013-1

FİYAT LİSTESİ 2013-1 FİYAT LİSTESİ 2013-1 2 Hayat n her an na, kesintisiz enerjimizi kat yoruz... ASAŞ Group şirketlerinden biri olan CS Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 2008 yılında İstanbul da

Detaylı

2017/2 FİYAT LİSTESİ

2017/2 FİYAT LİSTESİ GRUP ARGE ENERJİ ve KONTROL SİSTEMLERİ 017/ FİYAT LİSTESİ Daima Bir Adım Önde HAKKIMIZDA Grup Arge, 0 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış, bu doğrultuda

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir Sayfa - Sayfa -3 Sayfa -3 SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi işlem eşiği SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi İşlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir R3D tipi işlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Detaylı

ZnPS. ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri. GÜÇ / kvar. GÜÇ / kvar

ZnPS. ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri. GÜÇ / kvar. GÜÇ / kvar FİYAT LİSTESİ 204 ZNPS AG GÜÇ KONDANSATÖRLERİ ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri ZnPS ZnPS SİLİNDİRİK 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ GERİLİM 400-45V. 440 V. 480 V. 525 V 0,5

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

2015-2 TEMMUZ BASKISI GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ

2015-2 TEMMUZ BASKISI GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ 2015-2 TEMMUZ BASKISI GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ www.gruparge.com FİYAT LİSTESİ 02 / 2015 HAKKIMIZDA Grup Arge, 10 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

2018/1 FİYAT LİSTESİ

2018/1 FİYAT LİSTESİ GRUP ARGE ENERJİ ve KONTROL SİSTEMLERİ 2018/1 FİYAT LİSTESİ www.gruparge..com www.enerjitakibi.com Daima Bir Adım Önde Büyüyoruz Değerli iş ortağımız; Kompanzasyon ve Enerji Verimliliği alanında geliştirdiğimiz

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri.

Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri. Toprak Kaçak Akımı Koruma Çözümleri 1 İçindekiler Ürünler Örnek Uygulama Sayfa No Uygulama Alanları 3 Uygulama 1 Röle Toroid 800 A 4 Uygulama 2 Röle Trafo Adaptörü Akım Trafosu 5000 A 5 Uygulama 3 Röle

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NEDEN AKILLI ŞEBEKE YÖNETİMİ? DAĞITIM ŞEBEKESİNİN BİR BÜTÜN OLARAK VERİMLİ VE ENTEGRE YÖNETİMİNİ SAĞLAR. FİDER SEVİYESİNE KADAR İNEREK KAYIP KAÇAK ANALİZİ

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Cooling. Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi...

Cooling. Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi... Cooling Uzaktan izleme ve kontrol sistemi... Soğutma Otomasyon Sistemleri ve Enstalasyon Tekniği Nem ve Dokunmatik TFT Ekran Dokunmatik TFT Ekran Soğuk Oda Kontrol Cihazları Soğutma Sistemleri Kontrol

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

modern tesisinde yeni nesil üretim teknikleri ile ürettiği cihaz ve yazılımları kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

modern tesisinde yeni nesil üretim teknikleri ile ürettiği cihaz ve yazılımları kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Önsöz 980 yılında urulan ETES, güç alitesi ve enerji, ölçme, ompanzasyon, uzatan izleme, orumaontrol alanlarında, 30 çalışanı ve güçlü ARGE'si ile setörün öncü firmalarından biridir. İstanbul'dai.00m 'li

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr MRK Serisi Vidalı Ray Klemensler (Kapalı Sistem) Kesiti Voltaj (V) Amper (A) ONKA-1001 MRK 1,5 mm 2 1,5 mm 2 17,5 A 100 0,60 ONKA-1011 MRK 2,5 mm 2 2,5 mm 2 24 A 100 0,62 ONKA-1021 MRK 4 mm 2 4 mm 2 32

Detaylı

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik Enerji İzleme Çözümleri yüksek verimlilik Temel Özellikler Enerji Analizörünün basit bir şekilde tanımlanması Enerji analizörü, 3 faz enerji izleme, kapsamlı şebeke kontrol ve analizi sağlayan bir otomasyon

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014

ÖZET LİSTE - ŞUBAT 2014 ÖZET LİSTE ŞUBAT 2014 F11M F01 F02 MONOFAZE ŞALTERLER 25 ka 35 ka 65 ka F12R KAÇAK AKIM KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER 1663A 78,00 90,00 114,00 25kA 80A 84,00 96,00 118,00 5080A 410,00 100A 86,50 96,00

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı